__MAIN_TEXT__

Page 1

TASCA IV DEL BLOC II Escola: CEIP ELS MOLINS DE BÚGER Participants:

Rosa Antich Martínez Antònia Moyà Canyellas Martina Plomer Juan

Projecte: LES SERPS Curs: 4t, 5è i 6è d’Ed. Infantil Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’alumnat: • Competència científica: la capacitat per utilitzar el coneixement científic per identificar preguntes I obtenir conclusions a partir d'evidències amb la finalitat de comprendre I ajudar a prendre decisions sobre el món natural. Context d’aplicació:

Context d’aprenentatge escollit:

Model teòric que es vol ajudar a construir:

Estudiam les serps a rel de les preguntes que sorgiren quan un infant portà a l’aula un cap de dinosaure, i es plantejaren si era de dinosaure o serp.

Projecte científic

Estudi

dels

Altres àrees que es treballen:

Durada:

Àrea de coneixement de l'entorn

 

1 trimestre

Objectius d’aprenentatge 

Observar i explorar l'entorn natural amb una actitud de curiositat

Competències Competència científica Dimensió actitudinal:

Classificació.

Conèixer els rèptils.

Àrea que orienta la seqüenciació:

Àrea de coneixement de sí mateix l’autonomia personal Àrea de llenguatges: comunicació i representació

animals.

Criteris d’avaluació

Continguts Dimensió actitudinal: 1. Gust i compromís per l’activitat de recerca 2. Col·laboració amb els companys en les activitats d’investigació

1.

S’interessa de manera autònoma per tot el que té a veure amb la ciència, observa el seu entorn, es fa preguntes interessants i


Tasca núm. 4 del bloc 2 ● Adquirir progressivament autonomia en les diferents activitats. ● Relacionar-se positivament amb els altres

PROJECTE LES SERPS 3. Curiositat i respecte envers els éssers vius

1. Adoptar actituds científiques

CEIP ELS MOLINS gaudeix del plaer d’investigar i comprendre.

Dimensió metodològica: Dimensió metodològica: 1. Aplicar estratègies i habilitats pròpies de la recerca científica 2. Formular conclusions fonamentades, utilitzant proves científiques

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Formulació d’hipòtesis Observació Estratègies de recollida de dades Estratègies d’experimentació Construcció d’arguments i conclusions Explicació i transferència Expressió de vivències i emocions

Dimensió conceptual: Dimensió conceptual: 1. Interpretar i analitzar fets relacionats amb les serps Dimensió d’actuació: 1. Adoptar actituds positives cap a la ciència i el seu aprenentatge

1. 2. 3. 4. 5.

Classifica les serps dins els éssers vius Explica que mengen les serps Descriu diferents tipus de serps Descriu com es reprodueixen les serps Identifica alguns tipus de serps segons si són verinoses o no. 6. Identifica trets fonamentals de les serps Dimensió d’ actuació: 1. Demostra predisposició per observar i adquirir nous coneixements, habilitats i actituds científiques

2. Demostra interès i sentit crític i autocrític per saber i trobar evidències, les aportacions que fa són originals i pertinents, i és constant fins arribar a les conclusions 3. S’esforça en fonamentar les seves conclusions en dades experimentals, buscant que siguin coherents, i es capaç de fer-se noves preguntes pertinents. 4. A partir de l’activitat científica, tendeix a mobilitzar i cohesionar la resta de membres de l’equip, a promoure un diàleg constructiu i és respectuós amb les opinions de tothom.

2. Mostra sentit crític, dubte sistemàtic, creativitat, obertura, interès, perseverança 3. Tendeix a extreure conclusions objectives, lògiques i curioses 4. Coopera amb els altres en les activitats científiques i posa l’esperit de col·laboració davant del de competició. I: Individual; PG: Petit grup; GC: Grup classe; P: Parelles Llicència concedida pel Departament d’Educació: “Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants”. Neus Garriga Verdaguer

2


Tasca núm. 4 del bloc 2 MOLINS

CEIP ELS

PROJECTE LES SERPS

Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació Primera seqüència: Les serps tenen dents? 1a) Activitats d’exploració Materials Gestió Temps Què anem a aprendre? Quines són les nostres i 1 aula idees de partida? recursos Un nin du un dia un cap de dinosaure a l’aula i i dubten si és de dinosaure o de serp. La pregunta que donà peu a l’inici del projecte fou: LES SERPS TENEN DENTS? A partir d’aquesta gran pregunta, els infants exposen oralment allò que creuen saber de les serps, ja sigui cert o no. I a partir d’aquests coneixements que generen dubtes i altres dubtes que poden tenir, es concreten algunes de les preguntes més importants: Com és la llengua? - Per què serveixen les dents? - Què mengen? - Tipus - Com neixen? 1a)2-Dibuixam com creim que és una serp

El cap del dinosaur e Convers a

Fulls colors

i

GC

45 m..

Expressió oral de les idees prèvies dels infants

I

30 m.

tenció diversitat Procurarem que tots els infants facin aportacions i als que tenen dificultat amb la llengua, dirigir-nos a ells més poc a poc i utilitzant els gestos, a fi que comprenguin millor

Explicam bé allò que han de dibuixar

Avaluació- regulació OBSERVACIÓ. Les aportacions són realment coherents amb la temàtica que tractam? S’interessa la majoria per aquesta temàtica?

Analitzarem els dibuixos Demanarem a cada un allò que ha dibuixat (ja que per l’edat, n’hi ha que no es distingeix gaire el què.

I: Individual; PG: Petit grup; GC: Grup classe; P: Parelles Llicència concedida pel Departament d’Educació: “Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants”. Neus Garriga Verdaguer

3


Tasca núm. 4 del bloc 2 MOLINS

1b) Activitats d’introducció de nous punts de vista. Totes les serps tenen les dents iguals? Per a què serveixen? 1b)1-En grups cooperatius, parlen de com imaginen que tenen les dents, si les fan servir com nosaltres... 1b)2-Visualització de fotografies de les boques amb les dents de les serps i vídeo on es veu com utilitzen aquestes

CEIP ELS

PROJECTE LES SERPS

Gestió 1 aula

Temps

Conversa

PG

30 m.

Audiovisu als

GC

20 m.

Carpeta amb separadors de plàstic en els quals es van introduint fotografies, dibuixos dels infants… que tracten cada una de les preguntesdubtes que treballam

GC

Durant tot el project e

I

30 m.

Materials i recursos

Atenció diversitat En cada grup s’intentarà que els companys pugin ajudar a aquells que presentin més dificultat La informació és molt visual i ajuda a la comprensió

Avaluació- regulació OBSERVACIÓ. Participen tots els infants del grup? Tracten realment el tema que es proposa? Els infants estan atents al que se’ls presenta?

1c) Activitats de síntesis i estructuració. LLIBRE DE LES SERPS

És un recurs a través del qual els infants poden autoavaluar-se, mirant allò que recorden del treballat

1d) Activitats d’introducció de nous punts de vista. Què mengen? (A rel de veure que tenien dents i que eren diferents) Cada infant fa una hipòtesi del que creu que les serps poden menjar. Fa un dibuix i li donam a la “nostra serp” (cap fet amb capsa de cartró).

Full i colors

Mostram diferents imatges de menjar i altres per veure i explicam poc a poc l’activitat

S’observarà inicialment quines idees prèvies tenen els infants a través dels seus dibuixos.

I: Individual; PG: Petit grup; GC: Grup classe; P: Parelles Llicència concedida pel Departament d’Educació: “Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants”. Neus Garriga Verdaguer

4


Tasca núm. 4 del bloc 2 MOLINS

1e) Activitats de síntesi i estructuració

CEIP ELS

PROJECTE LES SERPS

Materials i recursos

Obrirem la boca de la serp per observar allò que s’ha menjat i el què no i ho plasmarem en un mural

Conversa

Gestió 1 aula GC

Temps

Atenció diversitat

Avaluació- regulació Observant allò que ha menjat o no la serp es podrà comprovar si tenien raó o no

15 m.

1f) Activitats d’introducció de nous punts de vista Totes les serps mengen el mateix? 1f)1-Després de veure el que menjaven o no, sorgí el dubte si totes menjaven el mateix, ja que opinaven que les serps petites per exemple, no podien menjar un cocodril. En grup parlaran d’allò que pensen sobre el tema

1f) 2-Visualització de serps alimentant-se

Els infants grans ajuden els petits

Avaluarem la capacitat de treball en grup, col·laboració, arribar a acords, i els acords als quals arriben

Conversa

PG

15 m.

Audiovisuals

GC

15 m.

La informació és molt visual i ajuda a la comprensió

Atenció front a la informació

PG

30 m.

Es podran dibuixar o podrem aportar imatges que hagin de retallarpunxar

Capacitat que tenen per reconèixer i classificar cada aliment amb la serp segons el seu tamany

1g) Activitats de síntesi i estructuració Acompanyar una imatge d’una serp grossa o petita amb els dibuixos d’alguns animals que mengen

Full i colors Revistes

1h) Activitats d’introducció de nous punts de vista Veient les imatges de les serps alimentant-se, observam que tenen diferents colors... Audiovisuals GC Visualització de les serps més anomenades i les seves característiques

30 m.

Atenció front a la informació

I: Individual; PG: Petit grup; GC: Grup classe; P: Parelles Llicència concedida pel Departament d’Educació: “Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants”. Neus Garriga Verdaguer

5


Tasca núm. 4 del bloc 2 MOLINS

1i) Activitats de síntesi i estructuració

Gestió 1 aula

Materials i recursos

1h) 1-Dibuixa la serp que més t’agrada de les que hem visualitzat i escriu el seu nom. Després l’introduirem al LLIBRE

Full i colors

1h) 2-Berenam de la serp corall (feim una seriació amb els colors de la serp corall)

Fruita (plàtan i maduixes)

1h) 3- Elaboram la nostra serp

CEIP ELS

PROJECTE LES SERPS

Paper d’embalar temperes colors

Temps

Atenció diversitat

Avaluació- regulacio

I

30 m.

Ajudam als més petits i als que tenen dificultat d’escriptura

Recordatori d’alguna de les serps observades. Capacitat de representació

I-GC

15 m.

Ajudam als infants que puguin presentar problemes de motricitat i feim una mostra perquè tenguin de guia

Avaluarem la motricitat a l’hora de tallar la fruita La capacitat de seriació de dos elements

I

45 m.

Donar una mà a l’hora de posar la tempera per poder escampar-la

Creativitat

i de

1) Activitats de generalització i aplicació. Els mateixos infants, al llarg de les activitats han anat observant que hi ha serps molt grosses i serps més petites i demanen saber què mesura la més gran del món i la més petita

Conversa

GC, PG, I

Al llarg del project e

Una molt bona demostració que presenten interès i inquietud pel tema

I: Individual; PG: Petit grup; GC: Grup classe; P: Parelles Llicència concedida pel Departament d’Educació: “Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants”. Neus Garriga Verdaguer

6


Tasca núm. 4 del bloc 2 MOLINS

CEIP ELS

PROJECTE LES SERPS

Segona seqüència: LA SERP MÉS GROSSA CABRIA DINS LA CLASSE? 2a) Activitats d’exploració

Es parlarà entre tots del que pensen sobre el dubte i inquietud que tenen per saber què pot mesurar la serp més grossa del món i la més petita

Materials i recursos Conversa

Gestió 1 aula GC

Temps

Atenció diversitat

Avaluació- regulació

30 m.

A través de gestos podem donar a entendre les mesures

Capacitat per entendre el concepte gran-petit i/o llarg-curt

30 m.

Compartiran la feina segons les seves capacitats i limitacions

Estructuració de l’espai Hipòtesis numèriques

Activitats d’introducció de nous punts de vista. 2b) 1-Dibuixaran com creuen que poden ser ambdós tipus de serp i escriuran què creuen que mesura

Full DIN-A3

2b) 2-Visualització de les serps més llargues i grosses del món. I que pot mesurar la més petita

Audiovisuals

2b) 3-Com podem saber si és molt o poc el que fan?

Conversa

PG

GC

PG

15 m.

15 m.

Atenció

Intentar que siguin tots els que puguin donar la seva opinió i que siguin respectats

Participació, raonament, hipòtesis

Activitats de síntesis i estructuració. 2c)1-Exposarà cada grup com ho faria ell per poder saber com seria una serp si la tinguéssim al davant

Conversa

GC

15 m.

Participació de tots els grups i respecte per les opinions dels altres

2c)2-Com que uns han plantejat poder mesurar amb infants i d’altres amb metres, utilitzarem ambdues coses (anirem posant infants i mesurant amb el metre a veure quina quantitat necessitam)

Metres i infantsmestres

GC

40 m.

Participació l’activitat

I: Individual; PG: Petit grup; GC: Grup classe; P: Parelles Llicència concedida pel Departament d’Educació: “Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants”. Neus Garriga Verdaguer

activa

7

en


Tasca núm. 4 del bloc 2 MOLINS

CEIP ELS

PROJECTE LES SERPS

2d) Activitats de generalització i aplicació.

Materials i recursos

Gestió 1 aula

Temps

2d)1-Presentació de les diferents activitats al bloc del cicle

TIC

GC

Després de cada activitat

2d)2- Exposició als companys del centre i a les famílies, a través de l’explicació del powerpoint

TIC

GC-I

Finalitzat el projecte

Atenció diversitat

Avaluació- regulació

Serveix als infants per poder compartir a casa, amb les famílies el treballat Responsabilitzar a cada infant segons les capacitats de l’explicació o “feina” pertinent

Avaluació de la capacitat de transferir aprenentatges i autoavaluació

ASPECTES D' INTERDISCIPLINARIETAT DE LA TASCA DEL MÒDUL 2 A educació infantil sempre treballam aspectes de les tres àrees de manera transdisciplinar mitjançant activitats globalitzades. Dins el projecte de les serps que es basa en la competència científica aprofitam per treballar moltes altres competències donant-li un caire transdisciplinar. 1ª seqüència “les serps tenen dents” ACTIVITATS D'EXPLORACIÓ Conversa i exposició oral del que ja saben i el Coneixement de l' entorn (observació de l'entorn que volen saber i ser conscients del que ja saben) Coneixement de sí mateix: Identitat i autonomia personal (autonomia a l'hora d' exposar idees) Llenguatges : Comunicació i representació (expressió oral de les seves idees) Dibuixam com creim què és una serp Coneixement de l' entorn (observació dels animals) Coneixement de sí mateix: Identitat i autonomia personal (autonomia a l'hora d' utilitzar les eines I: Individual; PG: Petit grup; GC: Grup classe; P: Parelles Llicència concedida pel Departament d’Educació: “Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants”. Neus Garriga Verdaguer

8


Tasca núm. 4 del bloc 2 MOLINS

PROJECTE LES SERPS

CEIP ELS

de dibuix ) Llenguatges: Comunicació i representació (el dibuix com a forma d' expessió i representació) ACTIVITATS D' INTRODUCCIÓ DE NOUS PUNTS DE VISTA Conversa de com tenen les dents Coneixement de l' entorn (observació dels Enllaç animals) Enllaç Coneixement de sí mateix: Identitat i autonomia personal (autonomia a l'hora de treballar en grup cooperatiu i assumir les funcions) Llenguatges: Comunicació i representació (expressió oral de les seves opinions i posar-les en comú fins arribar a un acord amb els companys) Visualització de vídeos per esbrinar com tenen Coneixement de l' entorn (observació indirecta) les dents Coneixement de sí mateix: Identitat i autonomia (autonomia per utilitzar les noves tecnologies i fer-ne un us crític) Llenguatges: Comunicació i representació (representació gràfica d'allò que van aprenent) ACTIVITATS DE SÍNTESI I ESTRUCTURACIÓ Llibre de les serps Coneixement de sí mateix: Identitat i autonomia (autonomia a l'hora de documentar el projecte) Llenguatges: Comunicació i representació (representació gràfica d'allò que van aprenent i capacitat per fer la transferència dels nous coneixements) ACTIVITATS D'INTRODUCCIÓ DE NOUS PUNTS DE VISTA Fer dibuixos del que pensam que poden menjar Coneixement de l'entorn (observació de les serps l'entorn) Llenguatges: Comunicació i representació (representació gràfica de les seves idees com a base per formular hipòtesis) ACTIVITATS DE SÍNTESI I ESTRUCTURACIÓ I: Individual; PG: Petit grup; GC: Grup classe; P: Parelles Llicència concedida pel Departament d’Educació: “Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants”. Neus Garriga Verdaguer

9


Tasca núm. 4 del bloc 2 MOLINS

PROJECTE LES SERPS

CEIP ELS

Observar el que s' ha menjat la serp i el que no i fer un mural

Coneixement de l'entorn(comprovació d'hipótesis) Coneixement de sí mateix: Identitat i autonomia (observació) Llenguatges: Comunicació i representació (representació gràfica d' idees) ACTIVITATS D' INTRODUCCIÓ DE NOUS PUNTS DE VISTA Després de veure el que menjaven o no, sorgí Coneixement de l'entorn (observació dels el dubte si totes menjaven el mateix, ja que animals) opinaven que les serps petites per exemple, no Coneixement de sí mateix : Identitat i podien menjar un cocodril. autonomia (capacitat de treball en grup, En grup parlaran d’allò que pensen sobre el tema

col·laboració, arribar a acords, i els acords als quals arriben)

Llenguatges: Comunicació i representació (exposició oral dels seus coneixements i les seves idees)

Visualització de serps alimentant-se

Coneixement de l'entorn (observació dels animals) Enllaç (ou) Coneixement de sí mateix: Identitat i autonomia (Atenció front a la informació ) https://www.youtube.com/watch?v=Yg16yqCClg (ratolí)

ACTIVITATS DE SÍNTESI I ESTRUCTURACIÓ Acompanyar una imatge d’una serp grossa o petita amb els dibuixos d’alguns animals que mengen

Coneixement de l'entorn (observació dels animals) Coneixements de sí mateix:Identitat i autonomia (Atenció front a la informació ) Llenguatges: Comunicació i representació (Capacitat que tenen per reconèixer i classificar cada aliment amb la serp segons el seu tamany)

I: Individual; PG: Petit grup; GC: Grup classe; P: Parelles Llicència concedida pel Departament d’Educació: “Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants”. Neus Garriga Verdaguer

1 0


Tasca núm. 4 del bloc 2 MOLINS

PROJECTE LES SERPS

CEIP ELS

ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ DE NOUS PUNTS DE VISTA Enllaç Coneixement de l'entorn (observació dels https://www.youtube.com/watch?v=AzwEQlqM animals i les seves característiques) LAg Coneixements de sí mateix:Identitat i autonomia (Atenció front a la informació ) Visualització de les serps més Llenguatges: Comunicació i representació (ús de les noves tecnologies) anomenades i les seves característiques (com neixen?)

https://www.youtube.com/watch?v=F9mh2 b4kzc4&t=42s https://www.youtube.com/watch?v=F9mh2b4kz c4

ACTIVITATS DE SÍNTESI I ESTRUCTURACIÓ Dibuixa la serp que més t’agrada de les que hem visualitzat i escriu el seu nom. Després l’introduirem al LLIBRE

Coneixement de l'entorn (observació dels animals i les seves característiques) Coneixements de sí mateix:Identitat i autonomia (Atenció front a la informació ) Llenguatges: Comunicació i representació (capacitat de representació)

I: Individual; PG: Petit grup; GC: Grup classe; P: Parelles Llicència concedida pel Departament d’Educació: “Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants”. Neus Garriga Verdaguer

1 1


Tasca núm. 4 del bloc 2 MOLINS

PROJECTE LES SERPS Berenam de la serp corall (feim una seriació amb els colors de la serp corall)

Coneixement de l'entorn (observació dels animals i les seves característiques) Coneixements de sí mateix:Identitat i autonomia (Autonomia per utilitzar els estris de cuina) Llenguatges: Comunicació i representació (llenguatge matemàtic: seriació)

Elaboram la nostra serp

Coneixement de l'entorn (observació dels animals i les seves característiques) Coneixements de sí mateix:Identitat i autonomia (Autonomia) Llenguatges: Comunicació i representació (llenguatge plàstic: creativitat)

CEIP ELS

ACTIVITATS DE GENERALITZACIÓ I APLICACIÓ. Enllaç video Els mateixos infants, al llarg de les activitats han anat observant que hi ha serps molt grosses i serps més petites i demanen saber què mesura la més gran del món i la més petita

Coneixement de l'entorn (observació dels animals i les seves característiques) Coneixements de sí mateix:Identitat i autonomia (Autonomia per observar) Llenguatges: Comunicació i representació (llenguatge matemàtic: llarg i curt)

2ª seqüència: cabria a la classe la serp més grossa? ACTIVITATS D’EXPLORACIÓ Es parlarà entre tots del que pensen sobre el dubte i inquietud que tenen per saber què pot mesurar la serp més grossa del món i la més petita

Coneixement de l' entorn (observació dels animals i les seves caracterísitques) Coneixements de sí mateix:Identitat i autonomia (Autonomia per dur a terme una conversa) Llenguatges: Comunicació i representació (llenguatge matemàtic: gran/petit, llarg/curt)

ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ DE NOUS PUNTS DE VISTA. -Dibuixaran com creuen que poden ser ambdós I: Individual; PG: Petit grup; GC: Grup classe; P: Parelles

Coneixement de l' entorn (observació dels

Llicència concedida pel Departament d’Educació: “Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants”. Neus Garriga Verdaguer

1 2


Tasca núm. 4 del bloc 2 MOLINS

CEIP ELS

PROJECTE LES SERPS tipus de serp i escriuran què creuen que mesura

animals i les seves caracterísitques) Coneixements de sí mateix:Identitat i autonomia (Autoestima) Llenguatges: Comunicació i representació (llenguatge matemàtic: Estructuració de l’espai Hipòtesis numèriques)

Visualització de les serps més llargues i grosses del món. I que pot mesurar la més petita

Coneixement de l'entorn (observació dels animals i les seves característiques) Coneixements de sí mateix:Identitat i autonomia (capacitat d'atenció) Llenguatges: Comunicació i representació (llenguatge matemàtic: llarg/curt, gros /petit, ús de les tic)

-Com podem saber si és molt o poc el que fan?

Coneixement de l' entorn (observació dels animals i les seves caracterísitques) Coneixements de sí mateix:Identitat i autonomia (capacitat de participació i raonament) Llenguatges: Comunicació i representació (llenguatge científic: formulació d' hipòtesis)

ACTIVITATS DE SÍNTESIS I ESTRUCTURACIÓ. Exposarà cada grup com ho faria ell per poder saber com seria una serp si la tinguéssim al davant

Coneixement de l' entorn (observació dels animals i les seves caracterísitques) Coneixements de sí mateix:Identitat i autonomia (capacitat de participació i raonament) Llenguatges: Comunicació i representació (exposició oral de tots els grups i respecte per les opinions dels altres)

I: Individual; PG: Petit grup; GC: Grup classe; P: Parelles Llicència concedida pel Departament d’Educació: “Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants”. Neus Garriga Verdaguer

1 3


Tasca núm. 4 del bloc 2 MOLINS

PROJECTE LES SERPS

CEIP ELS

Com que uns han plantejat poder mesurar amb Coneixement de l'entorn (observació dels infants i d’altres amb metres, utilitzarem animals i les seves característiques, ) ambdues coses (anirem posant infants i Coneixements de sí mateix:Identitat i autonomia mesurant amb el metre a veure quina quantitat (capacitat de participació i raonament) necessitam) Llenguatges: Comunicació i representació

(coneixement de diferents formes de mesurar) ACTIVITATS DE GENERALITZACIÓ I APLICACIÓ. -Presentació de les diferents activitats al bloc del cicle

Coneixement de l' entorn (utilització de les TIC per connectar l' escola amb l' entorn) Coneixements de sí mateix:Identitat i autonomia (Autonomia per utilitzar les TIC de manera adequada) Llenguatges: Comunicació i representació (ús de les Tic com a eina de comunicació)

Exposició als companys del centre i a les famílies, a través de l’explicació del powerpoint

Coneixement de l' entorn (transferència del que hem après al nostre entorn més proper: família i companys) Coneixements de sí mateix:Identitat i autonomia (Autonomia per fer una exposició i utilitzar les TIC) Llenguatges: Comunicació i representació (ús de les Tic com a eina de comunicació , expressió oral, expressió escrita)

I: Individual; PG: Petit grup; GC: Grup classe; P: Parelles Llicència concedida pel Departament d’Educació: “Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants”. Neus Garriga Verdaguer

1 4

Profile for antonia pol torres

ELS MOLINS LES SERPS  

ELS MOLINS LES SERPS  

Profile for badies
Advertisement