Ceip Balansat. Per què ens cauen les dents?

Page 1

​(curs:) PRIMER

Projecte: PER QUÈ ENS CAUEN LES DENTS? Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’alumnat: • APRENDRE A APRENDRE Model teòric que es vol ajudar a construir: (Projectes caire científic) LA NOSTRA DENTADURA. PARTS DEL COS HUMÀ.

Context d’aprenentatge escollit: ELS ALUMNES DE PRIMER ESTAN EMOCIONATS PERQUÈ VAN PERDENT LES SEVES DENTS DE LLET I A PARTIR D’AQUÍ SURT EL SEU INTERÉS. Altres àrees que es treballen:

Àrea que orienta la seqüenciació​: CIÈNCIES NATURALS

Objectius d’aprenentatge

UNA ALUMNA DE LA CLASSE PORTA UN REGISTRE QUINS COMPANYS TENEN MÉS DENTS CAIGUDES. Durada: UN TRIMESTRE

LLENGUA CATALANA, CASTELLANA, TIC, MATEMÀTIQUES

Competències Es treballen de cada competència les dimensions…

● Participar en la tria del projecte.

Context d’aplicació:

● DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I

Continguts Coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals que es treballen més específicament ● Iniciativa, cooperació i participació en la tria del projecte.

Criteris d’avaluació Aspectes en els quals ens fixem per poder reconèixer que s’han assolit els objectius ● Participa i aporta en la tria del projecte ● Sap donar raons.


● Argumentar el per què del tema elegit. ● Aprendre a fer preguntes. ● Potenciar la curiositat, la imaginació, la crítica... ● Fer conscients als infants del que saben i volen saber sobre qualsevol tema. ● Respectar les opinions, propostes i interessos dels companys i companyes de classe. ● Pactar amb el grup el projecte de classe, evitant les votacions. ● Elaborar un guió de forma conjunta amb preguntes relacionades amb el tema triat. ● Organitzar mitjançant un mapa conceptual les preguntes a treballar. ● Gaudir amb les activitats realitzades durant la tria del tema. ● Respectar les normes d’intercanvi comunicatiu.

ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE ● DIMENSIÓ PERSONAL ● DIMENSIÓ SALUT I EQUILIBRI PERSONAL ● DIMENSIÓ CONNEXIONS

● Exposicions orals, converses espontànies, debats amb coherència acompanyades d’una bona argumentació. ● Formulació de preguntes. ● Foment de l’interès, l’esperit crític i curiositat per descobrir coses. ● Foment de l’aprenentatge significatiu. ● Respecte per les opinions i aportacions dels companys i companyes. ● Capacitat d’empatia per a arribar a acords. ● Elaboració d’un guió. ● Realització d’esquemes, mapes conceptuals de les preguntes que es volen treballar utilitzant diversos recursos. ● Gaudiment amb la realització de les activitats realitzades. ● Respecte per les normes d’intercanvi comunicatiu.

● Fa preguntes de manera raonada. ● Mostra interès i participa activament en la recerca i aportació d'informació. ● És conscient del que vol saber i del que sap. ● És correcte i respectuós amb els companys i companyes ● S'implica amb els acords grupals. ● Elabora un guió de forma conjunta. ● Realitza esquemes, mapes conceptuals de les preguntes que es volen treballar utilitzant diversos recursos. ● Gaudeix amb les activitats realitzades durant la tria del tema. ● Respecta les normes de l’intercanvi comunicatiu: guardar el torn de paraula, organitzar el discurs, escoltar i incorporar les intervencions dels altres.


QUÈ SABEM ? OBJECTIUS Saber explicar i argumentar els seus coneixements. Respectar les opinions dels companys. Treballar en equip aportant idees, col·laborant i participant activament. Ser conscients de la importància de les aportacions dels altres. Plantejar algunes hipòtesis, contrastar-les i reafirmar-se o no en la primera idea preconcebuda. Experimentar l’exercici del pensament.

CONTINGUTS Capacitat d’argumentar tot el que saben sobre el tema. Respecta a l'hora d'escoltar Exercitació de la ment.

CRITERIS D’AVALUACIÓ Explica i argumenta els seus coneixements.

Normes bàsiques de la conversa.

Valora i respecta les opinions i aportacions dels companys. Contrasta les seves hipòtesis amb la informació rebuda. Fa hipòtesis dels coneixements previs.

Plantejament d'hipòtesis. Realització d’hipòtesis dels coneixements previs dels alumnes. Raonament lògic abstracte.

Sap respectar als companys a l'hora de parlar. Treballa, col·labora i participa en el grup aportant idees.

Argumenta tot el que saben sobre el tema.

DESENVOLUPAM EL PROJECTE OBJECTIUS Aprendre els continguts treballats

CONTINGUTS Conceptes i procediments del projecte

CRITERIS D’AVALUACIÓ Aprèn els continguts propis del projecte.

Saber fer un índex de les feines del projecte Ordenar les feines de manera clara. Utilitzar un ordinador Ser capaç de recollir tota la informació trobada

Índex de preguntes

Elabora un índex a partir de les feines realitzades i les preguntes plantejades. Organitza les feines fetes amb cura i ordre. Interès per l’ús de programes informàtics. Recull informació

Feines netes Fa activitats amb l’ordinador Anàlisi i síntesi de la informació trobada


Entendre la informació trobada Fer preguntes de les seves inquietuds Saber organitzar el treball Resumir i explicar la seva opinió respecte la informació trobada Saber on poder trobar informacions (posada en comú).

Interpretació de la informació trobada Exposició dels seus dubtes Organització del treball Resum i explicació del seu punt de vista.

Cercar informacions i seleccionar d’aquesta el més rellevant i interessant.

Capacitat per extreure i seleccionar el més important de Extreu i selecciona el més important de la la informació trobada als companys ( de forma grupal i informació trobada. /o individual) Exposició de la informació trobada Sap explicar la informació trobada

Iniciativa, interès i autonomia per a la recerca d’informació.

Transmetre als companys les informacions trobades. Respectar les aportacions dels companys. Respecte del torn de paraula. Realitzar les activitats correctament per donar resposta a les preguntes plantejades. Aprendre els conceptes més rellevants del projecte. Treballar correctament en petit grup. Treballar correctament en gran grup. Treballar correctament de manera individual. Saber realitzar i interpretar esquemes, resums i mapes conceptuals

Interpreta la informació Elabora preguntes Organitza el treball. Explica, descriu, resumeix i exposa opinions de les informacions trobades correctament. Té iniciativa, interès i autonomia per a la recerca d’informació.

Està en silenci quan parlen els altres .

Les activitats es mostren de manera correcta

Respon correctament les preguntes.

Continguts propis del projecte.

Sap els conceptes més rellevants del projecte.

Treball en diferents agrupacions. Treball en diferents agrupacions. Treball cooperatiu Organització de les feines fetes amb cura i ordre. Autonomia personal Tècniques d'estudi ( resums, esquemes, mapes conceptuals.... )

Treballa en diferents agrupacions. Sap treballar en grup Treballa individualment Sap realitzar resums, esquemes i mapes conceptuals.


Aconseguir arribar a acords en petit i gran grup; a fi de, poder dur endavant una feina conjunta. Ampliar i complementar els coneixements previs a partir de la informació trobada. Interpretar la informació trobada. Debatre les idees abans de negar-les o acceptar-les.

Conversa. Debat

És capaç d' arribar a acords.

Recerca d’informació en diferents fonts: família, experts, Presenta informació nova escola, internet... Recerca d’informació: internet, llibres i enciclopèdies, preparació d’experiments de recollida d’informació. Debat

Diferencia el més important de la informació trobada. Participa i defensa les seves idees en un debat

EXPOSAM EL QUE HEM APRÈS OBJECTIUS CONTINGUTS Extreure de tota la informació els aspectes més . Treball cooperatiu rellevants a exposar. . Mapes conceptuals . Elaborar una presentació del tema de forma Elaboració de murals grupal o individual mitjançant les TIC, murals, esquemes, dossiers, powerpoints, presentacions a altres cursos...

CRITERIS D’AVALUACIÓ Es capaç d’elaborar un mapa conceptual senzill de forma individual o grupal. Elabora murals i dossisers

Exposar correctament i amb claredat, oralment o Exposició oral .Capacitat per sintetitzar i Sintetitza i transmet la informació obtinguda de manera per escrit els coneixements apresos davant per transmetre la informació necessària. completa, ordenada i clara. altres companys. Expressió escrita Presenta un producte final visualment atractiu. Fa una exposició oral de forma clara i correcta. Respectar les opinions i aportacions dels Respecte per la diversitat d’opinions Mostra companyerisme a l’hora de coordinar-se amb el seu companys i companyes. grup.


Mostrar una actitud crítica i raonada.

Bona presentació en els treballs amb actitud critica i raonada.

Actua de forma critica i raonada davant la feina dels altres

AVALUACIÓ DEL PROJECTE OBJECTIUS CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ Reflexionar sobre el que s’ha fet, com s’ha fet i Expressió oral / escrita d’unes hipòtesis / Identifica / és conscient del que ha fet i de les seves sobre dificultats ens hem trobat. conclusions sobre tot el procés. dificultats. Exposició davant els companys de la Reproducció d’idees i observacions informació treballada i dels experiments o utilitzant vocabulari relacionat amb el comparacions realitzades. tema. Identificar les causes de les dificultats i Propostes de millora. Reconeix les dificultats i possibles alternatives en el que s' proposar-hi alternatives per a propers projectes. ha fet. Elaborar, de forma conjunta, els indicadors Indicadors d' èxit. Avaluació. Participació Identifica els indicadors significatius per l' avaluació. d’èxit o d’avaluació que ens han de permetre activa en la redacció dels objectius a saber si hem aconseguit els objectius que ens aconseguir. hem fixat. Elaborar i emplenar graelles d’autoavaluació i Posada en comú de la informació Participa en la construcció de una graella d' autoavaluació i co-avaluació. treballada. de coavaluació. COM FER PREGUNTES INICIALS? -

Conversa a l’aula. On la mestra ha d’interferir en conceptes clau que sorgeixen en aquesta. Demanar als alumnes quines preguntes o quina informació necessitam per averiguar el que volem Elaboram hipòtesis i les dibuixam. Les mostram en grups. Enregistram la conversa de les hipòtesis ja que ens servirà per fer una avaluació final del que ens pensàvem que sabíem al que sabrem desprès d’haver investigat. Demanar als alumnes: On podem buscar informació?


- Fer un mapa de preguntes. Ordenar-les per grups i fer un gran mural per la classe que ens serveixi de guió. - Consensuar un producte final: un video explicatiu amb totes les accions i fer una mostra als familiars. EINES DE SEGUIMENT - Rúbriques d’autoavaluació - Rúbriques de coavaluació - Registres del mestre - Dossier de feines individuals i de grup POSSIBLES DIFICULTATS: No saber veure els possibles contextos per aprofundir en un treball més globalitzat. Atenció a la diversitat, procurar posar moltes tasques en petit grup. La participació no serà la mateixa per a tots. Buscar estratègies per motivar la participació. Canvi de rols. ELEMENTOS INTEGRADORES DE AMI Basándonos en el proyecto de aula “PER QUÈ ENS CAUEN LES DENTS?” en el primer nivel de Educación Primaria nos encontramos con varios frentes abiertos que serían necesarios para poder integrarlos en el mismo. El primero de ellos es que se crea la necesidad de que los niños de primer curso sepan utilizar la biblioteca y todos los recursos que están a su alcance para aprender a aprender y para formarse a lo largo de su educación. Es un buen curso para iniciar esta labor ya que en el paso de educación infantil a primaria pueden descubrir que la biblioteca es más que un espacio para acudir a leer y a ver vídeos. Como actividad inicial podemos adentrar al alumnado a cómo hacer un buen uso de la biblioteca, dónde encontrar la información que necesitamos y qué libros pueden ser los más adecuados para nosotros. Todo esto puede ir acompañado de una sesión de normas de uso y la importancia de su cumplimiento.


Otra actividad interesante podría ser una de discriminación, es decir, ofrecer varias fuentes de información y recursos de diferentes temáticas y entre otras tener algunas referidas al cuerpo humano, la dentadura, folletos de dentistas, imágenes… para que ellos mismos discriminen entre los que les van a ser útiles para su búsqueda de información y los que no. Si partimos de la tabla que encontramos en el artículo podemos plantearnos un trabajo en apps/ programas informáticos propios de la edad. También sería necesario secuenciar y pautar con el alumnado una guía para facilitar su búsqueda. Con esto conseguiríamos acceder mejor a la información, sintetizarla y hacer un buen uso de ella.

De forma interdisciplinar, y aprovechando que nuestro centro se basa en una metodología y desarrolla proyectos de aula y de centro contextualizados, donde cualquier entorno es viable para encontrar información sobre lo que se trabaja podríamos pedir ayuda mediante encuestas a los padres y madres del centro que trabajen en el medio sanitario y conozcan a un dentista que se preste a visitar al aula y poder poner en práctica una entrevista trabajada previamente con el alumnado. Una actividad original podría derivarse en el “racó del peridodista” de segundo ciclo, donde nuestros compañeros podrían hacer un hueco en su telediario y anunciar la visita de este profesional, aprovechando para explotar las subcompentencias lingüísticas además de las tecnológicas. El alumnado de primer nivel tiene mucho potencial si se tiene la guía necesaria y los recursos óptimos para llevar a cabo este proyecto.

Para este proyecto se van a tener en cuenta los siguientes recursos:


RECURSOS

VIGENCIA Material vigente y actual editado en 2010

Lectura de: - A lavarse los dientes - Tente y el diente - El diente de Eva Material vigente editado, 2007. El autor tiene otras . Se puede conseguir online y en librerias.

PRECISIÓN

AUTORÍA

La información es actual y está presentada sin errores gramaticales y está relacionado con otros materiales de la misma autora sobre temas infantiles: alimentación, normas en la mesa. También lo encontramos en lengua catalana.

Patricia Geis ( ¡A lavarse los dientes) Ricardo Alcantara(Tento y el diente) Benjamin Chaud( El diente de Eva)

Autora que escribe materiales y documentales para la prensa. tiene a su cargo múltiples escritos infantiles y juveniles. Este material concretamente es un libro con ruedas,

Pacale Hedelin y Robert Barborin.

RELEVANCIA

Nivel adecuado para primero de primaria atractivo y con diferentes tipos de letra.

Nivel adecuado para primero de primaria atractivo y diferentes tipos de letra.

PRÓPOSITO La intención de este material, a parte de tener una intención comercial, es que puedan observar de manera atractiva los materiales que son necesarios para hacer la actividad de lavarse los dientes.

Cada material tiene una finalidad formativa y académica para alumnos de edades comprendidas entre los 5-8 años. Estos libros de consulta van a ayudarnos a hacer un mapa conceptual y


solapas, pestañas que permite aprender de forma activa cómo funciona el cuerpo humano​.

Material vigente. Editado 2017 .

Equipo Susaeta

Nivel adecuado para primero de primaria atractivo y diferentes tipos de letra.

situar a los niños en cada uno de los puntos en los que nos encontremos durante todo el proyecto. De ellos, los niños elaborarán preguntas necesarias para contestar a la pregunta clave de nuestro proyecto, así como extraerán información diversa sobre el tema.


Material vigente. Editado 2010. Claude Delafosse es un autor e ilustrador francés. Durante quince años fue director de arte de la revista Astrapi, dirigida al público infantil. En 2002 comenzó su trayectoria en la animación y cuenta con amplia experiencia en la creación de plataformas digitales interactivas.

La información no expone que este avalada por ningín organismo oficial pero la colección linterna mágica provocan una lectura muy amena. Textos sencillos, muy claros, muy bien explicados. El niño participa, mueve la linterna, descubre lo que hay en las transparencias.

Material vigente. Editado 2008

A través de este Genichiro Yagyu cuento ellos pueden acerca de los dientes: por qué se caen, cómo crecen, por qué nos salen caries...

Nivel adecuado para primero de primaria atractivo y diferentes tipos de letra.

Presentado por

Este video, para niños Es un material con

https://www.youtube.c Este video es de

Claude Delafosse

Nivel adecuado para primero de primaria atractivo y diferentes tipos de letra.

The National


om/watch?v=x4ULKt ohSAs Así crecen los dientes

“Open Wide and trek inside”un suplemento curricular para estudiantes de primer y segundo curso de primaria. Producido por el Centro de estudios curriculares de Ciencias Biológicas para el instituto nacional de investigación dental y craneofacial y la oficina de educación científica de los institutos nacionales de la salud. Nos muestra su página web de enlace al final del video

https://www.youtube.c Colección de dvds y om/watch?v=6dxr9RA libros Erase una vez ndKM el cuerpo humano de Planeta Agostini. La vida es así. La boca España, 1994.

diferentes organismos Institutes of Health oficiales con información precisa y controlada por los institutos nacionales de la salud del departamento de la salud y los servicios humanos de los Estados Unidos.

de 1º y 2º curso, explica por qué los dientes de leche son importantes y cuándo salen los dientes (tanto los de leche como los permanentes).

Érase una vez… El Cuerpo Humano será una guía en un viaje inolvidable que nos conducirá al interior

Nivel adecuado para primero de primaria atractivo y diferentes tipos de letra así como facilita la

Érase una vez el cuerpo humano​. Autor de la serie Albert Barillé un periodista francés que

una intención clara de formar y promocionar. Con estos vídeos pretendemos hacer llegar a nuestro alumnado el contenido del proyecto presentado por caracteres animados.


y los dientes

Se ha reeditado y podemos encontrar múltiples enlaces a diferentes recursos visuales relacionados con el cuerpo humano.

del maravilloso mundo de la vida.Nuestro cuerpo es un organismo fascinante. Y conocerlo, saber qué se esconde “bajo la piel” significa conocernos a nosotros mismos.

crea una productora de dibujos animados que cuenta con el apoyo de diferentes canales de televisión europeos y, científicos del ministerio de cultura francesa.

comprensión de los contenidos.

Participación en actividades TAC https://www.colgate.c om/es-mx/bright-smile s-bright-futures/progra m-materials/for-kids

Página web de la marca Cogate. Que presenta diferentes enlaces actualizados y una página de contacto tanto telefónico como por ia e-mail

Página web de Colgate. Ayuda a enseñar hábitos saludables de higiene dental

Colgate. Hace referencia a diferentes profesionales que colaboran con las actividades que proponen en su página

Dispone de enlaces a juegos ,vídeos y aplicaciones de higiene oral inspirado para niños. La página cuenta con una serie de material específico para maestros para motivar a los niños a aprender cómo cuidar su boca.

Página que tiene una intención comercial y promocional de una determinada marca de dentífrico pero que cuenta con j​uegos de la salud dental y aplicaciones para niños


http://espaiescoles.far maceuticonline.com/c a/6-8-anys/453-higien e-bucal

Esta web viene de la página de recursos: http://www.edu365. cat/primaria/salut1/i ndex.htm

La información tiene Colegio de una base ciéntifica farmaceuticos de avalado por el colegio Barcelona. de farmacéuticos, con una presentación adecuada y sin faltas de ortografía. Enlaces a diferentes unidades didácticas creadas por el colegio de farmacéuticos

El enlace relaciona la información con el colegio de farmacéuticos y estos a su vez con una propuesta de actividades online tanto escritas para descargar, como prácticas en forma de juegos.

Página objetiva y que muestra información clara sobre el tema que trata.

Todos los recursos expuestos que se utilicen para documentar la información nos servirán de hilo conductor para llevar a cabo las siguientes actividades globalizadas: - elaboración de murales con la dentadura humana - comprensión escrita y comparativa de los dientes a diferentes edades - escribir una carta para invitar a un dentista profesional a nuestra aula - elaborar un listado de preguntas - organizar una posible entrevista con el profesional que nos visite - ornagizar una salida a la consulta del dentista del pueblo donde nos encontramos: autorización familiar, colaboración del equipo docente para que nos acompañen, trabajo de normas de comportamiento, el dentista como oficio. - elaboración de dientes en 3D - higiene personal - prevención de caída de dientes y caries con una buena alimentación: charla de otra profesional - elaboración de presentación google como soporte de una exposición oral a las famílias sobre el proyecto


Todo este proceso sumativo, formativo y continuo precisará de una evaluación compuesta por observación directa por parte del profesorado, unas rúbricas de autoevaluación y coevaluación para conocer la opinión de nuestro alumnado y de sus compañeros en el nivel de implicación y trabajo en equipo y cooperativo en las diversas tareas planteadas. Por último, el proyecto concluirá con una presentación oral a las famílias y una evaluación por parte de la tutora en expresión oral y consecución de los contenidos trabajados. Trabajo realizado por el equipo del Ceip Balansat. -

Sonia Cabello Ortega

-

Darío Muñoz Pérez

-

Vanesa Velasco Torres

-

Fina Colomar Vicaría