CEIP BADIES Un gimnàs natural

Page 1

Un gimnàs natural per a l’escola – 6è de Primària Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’alumnat: REPTE •

Activar la consciència social i participació ciutadana de l’alumnat a través de la millora de part del solar proper al centre escolar per tal de poder realitzar activitats a l’aire lliure sense córrer perill.

Model teòric que es vol ajudar a construir: Projecte de caire social

Àrea que orienta la seqüenciació: ** Ciències socials

Objectius d’aprenentatge

1.Observació i acotació de la zona proposada per a la seva millora.

Context d’aprenentatge escollit:

Context d’aplicació:

Necessitat d’adquirir un espai alternatiu per a l’escola al moment de dur a terme diferents activitats.

** Urbanització: ús compartit amb els veïnats de la zona. ** Escola: difusió del projecte als companys de l’escola. ** Ajuntament: gestions oficials amb la institució i entrevistes amb els càrrecs corresponents.

Altres àrees que es treballen:

Durada:

** Matemàtiques ** Llengües ** Educació Artística

** 6 setmanes del primer trimestre

Competències

Continguts

Es treballen de cada competència les dimensions…

Coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals que es treballen més específicament

** Competència matemàtica.

** Mesura del terreny: ** Unitats de mesura. ** Perímetre i superfície. ** Ús de l’escala al plànol. ** Inventari d’espècies vegetals contingudes a l’espai: ** Reconeixement espècies vegetals. Principals característiques. ** Plànol a escala de la zona d’intervenció

Criteris d’avaluació

Document enllaçat que explica la relació entre els continguts i els estàndars avaluables.


2. Proposta de canvi a la zona.

** Tractament de la informació i ** Creació de dossier per a presentar a l’Institució pertinent. competència digital. ** Llengües: ** Aprendre a aprendre. -- Recerca d’informació. -- Redacció dossier informatiu. ** Matemàtiques: -- Creació de pressupost.

** Competència comunicativa lingüística i àudiovisual.

**Presentació virtual de documentació a la comunitat educativa. ** Artística

3. Presentació de sol.licitud institucional.

** Competència social i ciutadana.

** Averiguar amb qui s’ha de concertar entrevista per a fer viable el projecte. ** C. Socials:

** Tractament de la informació i -- Les institucions. ** Redacció d’instància que competència digital. ** Competència d’autonomia i iniciativa personal. ** Competència comunicativa

presenti el projecte amb documentació adjunta de dossier.

** Preparació entrevista oral amb representant de l’ajuntament. ** Llengües: -- La instància. -- La reclamació. -- L’entrevista. -- L’argumentació.


4. Si és acceptat: execució física del projecte.

** Activitats de neteja i habilitació ** Competència en el coneixement de la zona. i interacció amb el món físic. ** Ed. Física ** Recollida de documentació gràfica per a justificar actuacions dels alumnes. ** C. Socials: Cura de l’entorn.

5. Aplicació real del projecte.

** Competències artística i cultural. ** Inauguració oficial amb convidada dels diferents sectors de la comunitat. ** Artística: fotografia. ** Llengües: cartells.

Partim de la base dels requisits que implica l’ AMI: 1. Ésser capaços de combinar les competències bàsiques enfront a la recerca d’informació: coneixement, destreses i actituds. 2. Proveir d’eines per integrar els alumnes de manera adequada als mitjans d’informació amb prou autonomia. 3. Facilitar coneixement sobre localització i consum de la informació així com la seva producció. I tendrem en compte que per tal d’adquirir la capacitat d’analitzar i emetre judici sobre qualsevol informació haurem d’ajudar els nostres alumnes en els següents aspectes: 1. Saber on cercar la informació. 2. Escollir amb què es queden depenent dels seus interessos. 3. Extreure conclusions a partir de.. a. ACCÉS: Quina és la seva necessitat informativa i les possibles fonts de consulta. b. AVALUACIÓ: Com es pot analitzar la informació i organitzar el que s’ha escollit. c. ÚS: Quina aplicació tendrà allò que s’ha triat i de quina manera es comunicarà fent un ús ètic d’aquesta informació.


Combinant tots aquests requisits, a més a més haurem de respectar les lleis AMI formulades a nivell internacional: Fiabilitat de les fonts informatives.

Tothom és creador d’informació sense diferències.

Dret a entendre tota la informació.

Igualtat de les fonts d’informació.

Aprenentatge continu sobre com usar la informació.


Tasca final: Projectes integrats i interdisciplinaris.

Jerònia Capó—CEIP Badies

En conseqüència, i tenint en compte els meus suggeriments anteriors, s’introduirien els següents canvis al projecte:

Utilització de les fonts proporcionades per la BE per tal de fer una bona classificació de les diferents espècies vegetals registrades.

Consulta del catàleg digital de la biblioteca del centre a través dels ordinadors: recerca per temàtica per tal de realitzar el préstec adequat dels llibres que ens pugui proporcionar la BE. Es suggerirà que també s’ampliï la recerca a les revistes documentades que es reben mensualment, ja que moltes vegades la informació presentada és molt visual i pot servir a l’alumnat de model a l’hora de preparar les seves exposicions.


Tasca final: Projectes integrats i interdisciplinaris.

Jerònia Capó—CEIP Badies

A l’apartat de tractament de la informació i competència digital, hauria pogut tenir en compte que és una molt bona oportunitat per afegir tots els aspectes que s’han de contemplar a l’hora de crear alumnes amb una bona competència AMI, integrant els índex CRAAP en el visionat dels documents proporcionats per a fer la feina demandada: Quan s’ha de redactar el dossier que s’ha de presentar, es parteix de la base que el docent haurà proporcionat uns exemples segurs i fiables d’Internet, com per a què la recerca es faci de manera segura però no estaria malament aprofitar aquesta avinentesa per a practicar sobre la vigència, la rellevància, l’autoritat, la precisió i el propòsit de les pàgines consultades i potenciar d’aquesta manera l’esperit crític dels nostres alumnes en allò que fa referència a la xarxa. De la mateixa manera, quan s’hagi de plantejar la creació del pressupost convindria presentar més d’una font on cercar la informació sobre allò que necessitam, analitzant cada un dels apartats abans esmentats per tal de tenir un criteri clarificador a l’hora de quedar-nos amb la informació més adequada sobre la creació d’un pressupost d’inversió .

Per una altra banda, som conscient que els nostres alumnes i nosaltres mateixos, hauríem de presentar més respecte pels drets d’autor i el plagi... Sembla que la propietat intel.lectual no existeixi des del moment que és quelcom immaterial, quan possiblement és el més valuós que una persona pot aportar a la seva tasca com a professional de qualsevol àmbit.

Pàgines de consulta que s’analitzaran seguint l’índex CRAPP: 1. Ajuntament de Llucmajor. 2. Leroy Merlín. 3. Bauhaus.

Es proporcionaran prou recursos sobre bancs d’imatges de lliure ús explicant què suposen els drets d’autor i els perjudicis creats si no es respecten.


Tasca final: Projectes integrats i interdisciplinaris.

Jerònia Capó—CEIP Badies

Seguint les pautes abans indicades i respectant els canvis introduïts, pens que es pot arribar a obtenir una bona competència AMI a partir de qualsevol projecte. Ara només caldrà integrar a la nostra pràctica diària aquestes bases que fonamenten l’educació de l’alumnat i que resulten tan necessàries a l’hora de formar futurs ciutadans competents en la comprensió i la producció d’informacions.