__MAIN_TEXT__

Page 1

PROJECTE:

FEIM UNA PELÍCULA

CURS: PRIMER DE PRIMARIA.

Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’alumnat: ​Competència comunicativa lingüística i audiovisual Context d’aprenentatge escollit: ​Dins l´espai escolar​. Context d’aplicació: ​Escola. Àrea que orienta la seqüenciació​: Llengues Altres àrees que es treballen: ​Matemàtiques, Educació artística, ciències socials i naturals. Durada: ​Un trimestre Objectius d’aprenentatge

PROJECTE CINE 2n ÀREES

OBJECTIUS

CONTINGUTS

ESTÀNDARDS

SOCIALS

Bloc 2​: EL MÓN QUE ENS ENVOLTA 13.1. Defineix ​paisatge i escenaris​i n’identifica els elements. Bloc 3​: VIURE EN SOCIETAT 9.2. Descriu ordenadament el procés de producció d’una pel·lícula. 10.1. Identifica els oficis que interveven en el cine. 11.1. Valora amb esperit crític la funció de la publicitat. 12.1. Diferencia entre diferents tipus de despesa

Paisatges i escenaris: elements i característiques Procés de producció d’una peli: PLANIFICACIÓ I GUIÓ RODATGE: vestuari, decorat,... MUNTATGE+efectes especials

Bloc 4​: LES EMPREMTES DEL TEMPS 4.2 reconeix el valor que el patrimoni cinematogràfic ens aporta per conèixer el passat i la seva evolucio

L’orígen i història del cinema

14.1. Defineix ​ paisatge i escenari i n’identifica els elements, explica les característiques. 9.2. Descriu ordenadament el procés de producció i les seves fases. 10.2. Coneix els diferents oficis i activitats que es necessiten per fer una peli. 11.1. Valora amb esperit crític la publicitat per donar a conèixer la nostra peli. 12.1. Diferencia tipus de despesa 12.2. Planifica els estalvis per a despeses elaborant un petit pressupost personal. 12.3. Investiga distintes estratègies de compra, comparant preus i recopilant informació. 4.2. Respecta diferents pelis i les valora com

Oficis i feines del cine Publicitat de la nostra peli. Recomanacions i crítiques de cine Despeses d’una peli Entrada de cine


un patrimoni que ens aporta per conèixer el passat.

NATURALS

Bloc 1: ​INICIACIÓ A L’ACTIVITAT CIENTÍFICA Utilitzar diverses fonts d’informació (imatges, pel·lícules) per seleccionar informació com a instruments per aprendre i compartir coneixements i presentar conclusions.

Ús de diferents fonts d’informació (imatges, pel·lícules, libres)

-

Treballar de forma individual i en grup.

Feina individual i en grup.

-

Dur a terme hàbits de treball, esforç i responsabilitat.

Desenvolupament d’hàbits de treball, esforç i responsabilitat.

Bloc 5: ​TECNOLOGIA, OBJECTES I MÀQUINES Conèixer els diferents tipus de màquines i aparells que es fan servir al cinema.

Màquines i eines que es fan servir en el món del cinema.

L’electricitat com a font d’energia. -

Identificar l’electricitat com a font d’energia per a la producció de cinema.

-

Valorar el desenvolupament de la tecnologia en el treball del cinema.

1.1. Cerca, selecciona, organitza i analitza informacions i n’obté conclusions, reflexiona sobre quin procés ha seguit i ho comunica de forma oral i escrita. 1.2. Utilitza l’observació. 1.3. Consulta documents escrits, imatges. 4.3. Utilitza estratègies per arribar a fer els treballs de forma individual o en equip i solucionar els conflictes que puguin sorgir. 4.2. Presenta els treballs de forma ordenada i neta en paper.

1.1 Identifica diferents tipus de màquines i eines senzilles relatives al cinema. 1.2. Identifica i descriu alguns dels components de les màquines o les eines. 1.3. Identifica algunes de les aplicacions de les màquines i la utilitat que tenen per facilitar les tasques del cinema. 3.1. Identifica alguns efectes de l’electricitat. 3.3. Valora la influència del desenvolupament tecnològic en les condicions de feina del cinema.

La tecnologia i el cinema.

MATES

B1: PROCESSOS MATEMÀTICS - Utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució de problemes.

Tasques d’estimació i càlcul: Preu d’una entrada, de la sessió per al grup, de les crispetes, de la beguda, de la sortida global...

B3: MESURA Verbalitzacions dels diferents processos.

2.3. Fa estimacions dels resultats esperats i en contrasta la validesa.


Resoldre problemes senzills de mesures de la vida quotidiana i establir connexions entre la realitat i les matemàtiques.

Ordre cronològic de les diferents pel·lícules

5.1. Explica de forma oral els processos que ha seguit i les estratègies emprades en tots els procediments que ha fet. 5.3. Resol problemes senzills de la vida quotidiana emprant les mesures temporals apreses.

LLENGUA

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR, PARLAR I CONVERSAR ● Participar de forma constructiva en debats després de veure una peli Donar opinions. Fer descripcions i narracions Fer preguntes Demanar la paraula i esperar torn. Proposar temes Escoltar intervencions dels altres. Respectar les opinions. ● Captar el sentit d’una pel·lícula: Comprendre la idea principal de la pel·lícula, les emocions i el sentit crític BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I COMPRENDRE TEXTOS ESCRITS ● Mostrar interès per llegir diferents textos relacionats amb el cine ● Utilitzar estratègies senzilles per analitzar el contingut del text:​​Anticipar continguts de textos a partir del seu títol i les seves il·lustracions. ● Començar a reconèixer i identificar diferents tipologies textuals BLOC 3. COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE ● Crear textos senzills treballats amb anterioritat coneixent les característiques. ús d'estratègies bàsiques de producció de text BLOC 5: EDUCACIÓ LITERÀRIA

Visionar vàries pelis per treballar l’evolució del cine i diferents tipologies textuals PELI 1​: orígen del cinema: Sortida de la fàbrica i Viatge a la lluna TIPOLOGIA TEXTUAL: fitxa tècnica PELI 2​: cine mut: El nen (Chaplin). TIPOLOGIA TEXTUAL: diàleg/doblatge. PELI 3​: cine en color: Blancaneus. TIPOLOGIA TEXTUAL: descripció de personatges PELI 4:​El mago de Oz. TIPOLOGIA TEXTUAL: entrevista PELI 5​: Mary Popins. TIPOLOGIA TEXTUAL: sinopsis PELI 6​: La historia interminable. TIPOLOGIA TEXTUAL: cartell

1.1. Expressa les opinions pròpies en converses. 1.7. Fa preguntes per obtenir informació. 1.8. Interpreta les intencions del text. 2.5. Es mostra respectuós amb les participacions orals dels altres. 3.1. Comprèn i valora les aportacions dels companys per a la construcció del propi coneixement.

4.1. Identifica el sentit global del text. 4.2. Identifica la idea principal del text. 4.3. Respon a preguntes sobre dades i idees explícites en el text. 4.6. Dedueix informació. 5.4. Empra correctament expressions temporals per situar i ordenar escenes. 5.6. Produeix diferents sensacions (por, expectació, alegria…).

6.1. Reprodueix diferents tipus de text senzills previ modelatge

7.1. Escenifica textos adaptats.


-

Ús dels recursos de la biblioteca de l’aula i del centre, incloent-hi documents audiovisuals, com a mitjà d’aproximació a la literatura pròpia i general, com a font d’informació i plaer.

7.2. Utilitza els recursos extralingüístics convenients per reforçar i millorar l’expressió. 8.1. Treballa textos orals d’interès provinents de recursos multimèdia o audiovisuals.

ACTIVITATS D´ENSENYAMENT- APRENENTATGE I D´AVALUACIÓ. PRIMERA SEQÜÈNCIA: TOT EL QUE HEM DE SABER PER FER UNA PEL·LÍCULA 1.- ACTIVITATS D´EXPLORACIÓ.

Per saber què coneixen els alumnes d’aquest tema, organitzam diferents tallers de temàtica relacionada amb el món del cinema perquè puguin manipular i fer-se preguntes. 1- Dramatització (maquillatge i vestuari) 2-Màquines 3-So 4-Cronologia-història 5-Relació literatura-pel·lícules

MATERIALS I RECURSOS

GESTIÓ AULA

TEMPS

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

AVALUACIÓ/REGU LACIÓ

Materials relacionats amb cada taller. 1.- Dramatizació: Desfresses, maquillatge, miralls. 2.- Maquines: Focus, projector de diapositives, màquines de fotos antigues, caleidoscopi, zootrop, flipbook… 2.- So: Bandes sonoras de pel·lícules, micròfons, diversos materials foley. 4.- Cronologia-Història: Imatges de pel·lícules al llarg de la història. 5.- Llibres adaptats al cinema, fotos de pel·lícules basades en llibres. Creació de 5 padlets a on els diferents equips cooperatius puguin trobar informació sobre: Adaptació de vestuari i maquillatge al cinema. Diferents tipus de màquines que es necessiten per dur a terme una pel·lícula. Bandes sonores de diferents pel·lícules. Trailers de pel·lícules de diferents èpoques.

4 aules organitzades en tallers. El taller número 5 es fa a la biblioteca. Els alumnes estan organitzats per equips cooperatius . Van rotant amb el seu equip.

Cada taller té una durada de 20 minuts.

Són tallers de caire experimental i manipulatiu.

La mestra responsable del taller anota a un quadern les impressions i converses que poden semblar interessants dels alumnes.

-​Organització de l´aula en equips cooperatius. Cada equip s´encarrega de visionar un padlet diferent. Després es posa en comú. S´extreuen les diferents idees inicials de cada

- ​Padlets: 50 minuts. -Posada en comú: 50 minuts.

-Rúbrica de comprensió i després de participació a la conversa grupal.


-

Relació de llibres adaptats al cinema

equip.

https://padlet.com/margae starasibanez/18kj0u0u89b y 1b) Activitats d’introducció de nous punts de vista. Dels tallers sorgeixen aquestes preguntes dels alumnes: Quins tipus de pel·lícules existeixen? Visionar trailers de diferents gèneres de pel·lícules i relacionar diferents paraules d´emocions als trailers que han vist. Realització d´un esquema.

Quina va ser la primera pel·lícula que es va fer? Visualització de pel·lícules de diferents èpoques.

Trailers de diferents pel·lícules. Fulles de colors per anar escrivint les diferents paraules relacionades amb les emocions que sorgeixen mirant els trailers. Recull de diferents contes i àlbums que tenguin a veure amb el tractament de les emocions . PELI 1​: orígen del cinema: Sortida de la fàbrica i Viatge a la lluna TIPOLOGIA TEXTUAL: fitxa tècnica PELI 2​: cine mut: El nen (Chaplin). TIPOLOGIA TEXTUAL: diàleg/doblatge. PELI 3​: cine en color: Blancaneus. TIPOLOGIA TEXTUAL: descripció de personatges PELI 4:​El mago de Oz. TIPOLOGIA TEXTUAL: entrevista PELI 5​: Mary Popins. TIPOLOGIA TEXTUAL: sinopsis PELI 6​: La historia interminable. TIPOLOGIA TEXTUAL: cartell

Llibre i pel·lícula. Recull d´pàgines web a on puguin descobrir aspectes interessants de la vida i obra de Julio Verne. Biografia Julio Verne

Equips cooperatius.


D´on sorgeixen les pel·lícules? Llegir conte de Viatge a la lluna de Julio Verne. Després veure la pel·lícula “Viatge a la lluna” Qui fa les feines a les pel·lícules? Veure un documental d´un director explicant les fases de producció d´una pel·lícula i qui s´encarrega de cada feina. Omplir graelles per equips.

https://www.bosquedefant asias.com/recursos/biogr afias-cortas/julio-verne https://www.youtube.com/ watch?v=ZUKHw5ZgDp8

Documental i graelles.

c) Activitats de síntesis i estructuració.

Crear una història per equips cooperatius. Adapatar-la a guió .

Parts que ha de tenir una història

Equips cooperatius.

Crear un petit ritme, una melodia, sons que es pugui adequar a la nostra història. Intentar ambientalitzar a través del so la nostra pel·lícula. SEGONA SEQÜÈNCIA: FEIM LA NOSTRA PEL·LÍCULA

2a) Activitats d’exploració

Com es pot moure una imatge? Com donar moviment a un playmobil? Com canvia una fotografia en funció de la llum que tenim? Diferents maneres de presentar una imatge davant la càmara.

Diferents experiments i espais. Un espai a l´aula de ciències amb arena i llum. Un altre a una sala a les fosques i al pati. Un altre espai a un aula.

2b) Activitats d’introducció de nous punts de vista.

Equips cooperatius.


Com podem fer perque la gent vengui a veure les nostres pel·lícules?

2c) Activitats de síntesi i estructuració.

Gravar la nostra pel·lícula a partir del guió.

Elaboració cartellera. A partir de la nostra història. Com serà el nostre cartell de la pel·lícula? Crear un petit cinema perque les famílies venguin a veure les nostres pel·lícule

Cartó ploma. Fotos. Material divers d´art.

Elaboració d´invitacions. Entrades. Numeració de seients. Espais. Venta de crispetes. Anar als diferents cursos de la nostra escola a publicitar les nostres pel·lícules amb el cartell publicitari.

Biblioteca.

Escola

2d) Activitats de generalització i aplicació.

Proposta anar al cinema. Dia del llibre: triar pel·lícules amb criteri (el que s’ha treballat).

Cinema Cartelera cinema del diari.

http://edukazine.blogspot. com/2009/11/calificacionpor-edades-de-las.html


Profile for antonia pol torres

Ceip Badies PDI Cinema  

Ceip Badies PDI Cinema  

Profile for badies
Advertisement