Page 1


పంగులూరు

బాచిన వ఺రి వంశసఽుల వివరములు

1. బాచిన చెంచఽ గరటయయ 2. బాచిన చెంచఽ ఩రస఺దఽ 3. బాచిన సఽబాార఺యుడె 4. బాచిన ర఺ెంబాబు (లైజాగ్) 5. బాచిన శ్రీనిల఺సఽ (లజ ై ాగ్) 6. బాచిన కోటేశ్వరర఺వు 7. బాచిన ర఺మార఺వు 8. బాచిన నాగేశ్వరర఺వు 9. బాచిన సఽబాార఺వు 10. బాచిన నాగేశ్వరర఺వు 11. బాచిన సఽబాార఺వు 12. బాచిన రత్నకుమార్‌ 13. బాచిన కోటేశ్వరర఺వు 14. బాచిన శ్రీనిల఺సర఺వు 15. బాచిన ఆెంజయయ 16. బాచిన సఽబాార఺వు 17. బాచిన‌ఆెంజనేయులు 18. బాచిన శ్రీనిల఺సర఺వు 19. బాచిన ర఺ెంబా఩యయ 20. బాచిన‌స఼తార఺మాెంజనేయులు 21. బాచిన వీర఺ెంజనేయులు 22. బాచిన చెందరర఺వు 23. బాచిన నాగ఺రజున 24. బాచిన హనఽమెంత్ర఺వు 25. బాచిన శ్రీనిల఺సర఺వు 26. బాచిన హనఽమెంత్ర఺వు

27. బాచిన సారమమ 28. బాచిన సఽబాార఺వు 29. బాచిన ఆదినార఺యణ 30. బాచిన చౌదరి 31. బాచిన ర఺ెంబాబు (లైజాగ్) 32. బాచిన ర఺ములు 33. బాచిన లెంకటావు 34. బాచిన కోటేశ్వరర఺వు 35. బాచిన లక్ష్మయయ 36. బాచిన లెంకటేశ్వరజు 37. బాచిన నాగేశ్వరర఺వు 38. బాచిన‌ఆెంజనేయులు 39. బాచిన లెంకటారవు 40. బాచిన స఼ెంగయయ (హైదర఺బాద్) 41. బాచిన శ్రీనిల఺సర఺వు‌(హైదర఺బాద్) 42. బాచిన ర఺మార఺వు 43. బాచిన నాగేశ్వరర఺వు 44. బాచిన హనఽమెంత్ర఺వు 45. బాచిన పెదదబాాయ 46. బాచిన బులలు మమ 47. బాచిన సఽబుాలు 48. బాచిన లెంకటరత్నెం 49. బాచిన హరిబాబు‌(హైదర఺బాద్) 50. బాచిన హసఽబాబు 51. బాచిన సత్యనార఺యణ‌(హైదర఺బాద్)

1|Page


బాచిన వ఺రి వంశసఽుల వివరములు 52. బాచిన క఺రిిక్

78. బాచిన నాగేశ్వరర఺వు‌(నాగ఩ూర్)

53. బాచిన లెంకటారవు

79. బాచిన‌ఆెంజనేయులు

54. బాచిన స఺ెంబయయ

80. బాచిన సఽబాార఺వు

55. బాచిన శ్రీనిల఺సర఺వు‌(హైదర఺బాద్)

81. బాచిన ర఺మార఺వు

56. బాచిన సఽరేష్‌బాబు

82. బాచిన ర఺మయయ

57. బాచిన అెంజమమ

83. బాచిన లెంకటేశ్వరజు

58. బాచినర఺మాెంజనేయులు‌(హైదర఺బాద్)

84. బాచిన శ్రీర఺మమూరిి‌(ఏసఽ‌బాబు)

59. బాచిన సఽబాార఺వు‌(హైదర఺బాద్)

85. బాచిన ర఺ఘవర఺వు

60. బాచిన హనఽమెంత్ర఺వు‌(హైదర఺బాద్)

86. బాచిన ర఺మకిష్ణ‌(హైదర఺బాద్)

61. బాచిన శ్ెంకరర఺వు‌‌(హైదర఺బాద్)

87. బాచిన శ్రీనిల఺సర఺వు

62. బాచిన గోప఺లస఺వమి

88. బాచిన జానకిర఺మయయ

63. బాచిన శ్రీనిల఺సర఺వు

89. బాచిన లెంకటేశ్వరజు‌(హైదర఺బాద్)

64. బాచిన వీరర఺ఘవులు

90. బాచిన సెంజీవర఺వు‌(నెందాయల)

65. బాచిన వీరయయ

91. బాచిన సఽెందరర఺వు

66. బాచిన రమేష్

92. బాచిన వీర఺ెంజనేయులు

67. బాచిన సఽబాార఺వు

93. బాచిన హనఽమయమమ

68. బాచిన సఽబాయమమ

94. బాచిన గోప఺లకిష్ణ‌మూరిి

69. బాచిన రెంగ఺ర఺వు

95. బాచిన నాగేశ్వరర఺వు

70. బాచిన‌ఆెంజనేయులు

96. బాచిన లెంకటారవు

71. బాచిన ర఺ములు

97. బాచిన లెంకటారవు

72. బాచిన‌ఆెంజనేయులు

98. బాచిన ర఺మనాథెం‌(ఒెంగోలు)

73. బాచిన స఺మాాజయెం

99. బాచిన ఩రవీణ్

74. బాచిన స఼తార఺వమమ

100.

బాచిన తాత్యయ

75. బాచిన‌వీరర఺ఘవులు

101.

బాచిన‌కిష్ణ

76. బాచిన‌ఆెంజనేయులు

102.

బాచిన‌నార఺యణర఺వు

77. బాచిన ర఺ము

103.

బాచిన‌రఘు

104.

బాచిన‌కిష్ణ‌మూరిి

105.

బాచిన‌తిరజ఩తి‌ర఺యుడె

2|Page


బాచిన వ఺రి వంశసఽుల వివరములు 106.

బాచిన లెంకటారవు

107.

బాచిన ళేష్గిరి

108.

జనకవరెం 134.

బాచిన లెంకటేశ్వరజు

బాచిన పరక఺శర఺వు

135.

109.

బాచిన సఽబాార఺వు

బాచిన శేఖర్

136.

110.

బాచిన హనఽమాయమమ

బాచిన సఽబాార఺వు (కొత్ు కోట)

137.

111.

బాచిన జయమమ

బాచిన శివశంకర్ (అద్ద ంకి)

138.

112.

బాచిన లేెంకటసఽబాయయ

బాచిన ఩ేరయ్య

139.

113.

బాచిన కోటయయ

బాచిన శివయ్య (ఒంగోలు)

140.

114.

బాచిన ఆెంజనేయులు

బాచిన బుల్లి య్య

141.

115.

బాచిన సఽబాార఺వు

బాచిన వంకటేశవరుి

142.

116.

బాచిన నరస఻ెంహా‌ర఺వు

బాచిన వీరమమ

143.

117.

బాచిన ళేష్గిరి

బాచిన గంగయ్య

144.

118.

బాచిన బుచచయయ

బాచిన హనఽమంత్ర఺వు

145.

119.

బాచిన‌ళేష్గిరియయ

బాచిన పరస఺ద్

146.

120.

బాచిన కోటేశ్వరర఺వు

బాచిన హరిబాబు

147.

121.

బాచిన నాగేశ్వరర఺వు

బాచిన ర఺మర఺వు

148.

122.

బాచిన హనఽమెంత్ర఺వు

బాచిన నాగేశవరర఺వు

149.

123.

బాచిన సఽబాార఺వు

బాచిన రత్ు య్య (అద్ద ంకి)

150.

124.

బాచిన క ెండలర఺వు

బాచిన వంకటేశవరుి

151.

125.

బాచిన సఽబాార఺వు

బాచిన సఽబాార఺వు

152.

126.

బాచిన రమేష్

బాచిన స఺వములు

153.

127.

బాచిన చెందరరర఺వు

బాచిన వంకటేశవరుి (విజయ్వ఺డ)

154.

128.

బాచిన శ్రీనిల఺సర఺వు(పెదద)

బాచిన శివయ్య

155.

129.

బాచిన త్ేలసమమ

బాచిన స఺వములు

156.

130.

బాచిన శ్రీనిల఺సర఺వు‌(చినన)

బాచిన సఽబాార఺వు

157.

131.

బాచిన చిరెంజీవి

బాచిన కుపపయ్య (టి.త్కకెళ్ళప఺డు)

158.

132.

బాచిన హనఽమెంత్ర఺వు

బాచిన వీర఺స఺వమి (క఺రంచేడు)

159.

133.

బాచిన లెంకటరత్నెం

బాచిన సఽబాార఺వు (తాటివ఺రిప఺ల ం)

3|Page


బాచిన వ఺రి వంశసఽుల వివరములు పెదదనకకలప఺లలెం 161. బాచిన లెంకటనార఺యణ 162. బాచిన లెంకటారవు‌(కేసవరప఺ాడె) 163. బాచిన ఩రస఺ద్ 164. బాచిన లెంకటారవు‌(ఇెంక లుు) 165. బాచిన మధఽబాబు 166. బాచిన లక్ష్మమ‌నార఺యణ 167. బాచిన లెంకటేశ్వరజు‌(గుెంటృరజ) 168.‌ బాచిన ప఼చచయయ‌(గుెంటృరజ) 169. బాచిన సత్యనార఺యణ 170. బాచిన లక్ష్మమ‌నార఺యణ 171. బాచిన లెంకటేశ్వరర఺వు 172. బాచిన హనఽమెంత్ర఺వు 173. బాచిన ర఺మర఺వు 174. బాచిన అకకర఺వు 175. బాచిన ముకిి నాత్లప఺డె 176. బాచిన లెంకటేశ్వరర఺వు 177. బాచిన స఺ెంబశివర఺వు 178. బాచిన చినన హనఽమెంత్ర఺వు 179. బాచిన స఺యబాబు 180. బాచిన నరస఻ెంహెం 181. బాచిన శ్రీనిల఺సర఺వు 182. బాచిన నాగమలలు శ్వరర఺వు‌(చీర఺ల) 183. బాచిన సఽబాార఺వు‌(ఒెంగోలు) 184. బాచిన హరిబాబు 185. బాచిన కోటేశ్వరర఺వు 186. బాచిన లెంకటేశ్వరర఺వు 187. బాచిన రమేష్

188. బాచిన ఩఼చ్చయ్య చౌద్రి 189. బాచిన చ్లపతి 190. బాచిన నార఺య్ణర఺వు 191. బాచిన గో఩఻ (భీమవరం) 192. బాచిన ర఺మర఺వు 193. బాచిన శ్రీనివ఺సర఺వు (య్ద్ద నపూడి) 194. బాచిన సఽధార఺ణి 195. బాచిన యెరీమమ 196. బాచిన అంజమమ 197. బాచిన తిరుపత్య్య 198. బాచిన వేణుబాబు 199. బాచిన శేషయ్య 200. బాచిన సత్యనార఺య్ణ

చినననకకలప఺లలెం 200. బాచిన ర఺మయ్య 201. బాచిన నాగేశవరర఺వు 202. బాచిన హనఽమంత్ర఺వు 203. బాచిన కోటేశవరర఺వు 204. బాచిన బసవయ్య 205. బాచిన సారయపరక఺శర఺వు 206. బాచిన ఩ెద్దకోటేశవరర఺వు 207. బాచిన వంకటశేషయ్య 208. బాచిన కోటేశవరర఺వు 209. బాచిన అమరర఺వు 210. బాచిన ఩ెద్దహనఽమంత్ర఺వు 211. బాచిన తిరుపత్య్య (క఺వల్ల) 212. బాచిన శ్రీనివ఺సర఺వు

4|Page


బాచిన వ఺రి వంశసఽుల వివరములు 213. బాచిన చిననకోటేశ్వరర఺వు 214. బాచిన హరిబాబు 215. బాచిన ర఺ము 216. బాచిన సారయ‌నార఺యణ 217. బాచిన శ్రీనిల఺సర఺వు 218. బాచిన అకకర఺వు 219. బాచిన లెంకటేశ్వరర఺వు 220. బాచిన నాగేశ్వరర఺వు 221. బాచిన స఼త్‌ర఺మాెంజనేయులు‌(హైదర఺బాద్) 222. బాచిన తిరజ఩త్యయ

223. బాచిన సఽబాార఺యుడె

ఈదఽమూడి 224. బాచిన ర఺మకోటి 225. బాచిన ఆదియయ 226. బాచిన బాసకరర఺వు 227. బాచిన నాగేశ్వరర఺వు 228. బాచిన లెంకటేశ్వరజు 229. బాచిన నాగేశ్వరర఺వు 230. బాచిన చెంచయయ 231. బాచిన సఽరేష్ 232. బాచిన హరిబాబు 233. బాచిన యలు మెంద 234. బాచిన ఩రస఺ద్‌(చీర఺ల) 235. బాచిన నాగేశ్వరర఺వు‌(఩మిడిప఺డె) 236. బాచిన లెంకటారవు 237. బాచిన భానఽ 238. బాచిన లెంకటేశ్వరజు

239. బాచిన శ్రీనివ఺సర఺వు 240. బాచిన వంకటారవు (హైద్ర఺బాద్) 241. బాచిన రవికొండలు (హైద్ర఺బాద్) 242. బాచిన పరభాకరర఺వు (హైద్ర఺బాద్) 243. బాచిన కోటయ్య 244. బాచిన కిషణ ర఺వు 245. బాచిన రంగ఺ర఺వు

అలవలప఺డె 246. బాచిన ఆంజనేయ్ులు

దైల఺లర఺వూరజ 247. బాచిన రత్ు య్య 248. బాచిన సఽబాార఺వు 249. బాచిన రమేష్

250. బాచిన బాలకిషణ 251. బాచిన సత్యం 252. బాచిన కోటేశవరర఺వు 253. బాచిన బాలకోటయ్య 254. బాచిన వంకటేశవరుి 255. బాచిన ఆంజనేయ్ులు 256. బాచిన రత్ు మమ (ఒంగోలు)

బొ లు వరప఺ాడె(చలిలెందర) 257. బాచిన సఽబాార఺వు 258. బాచిన సో మ సఽంద్రం 259. బాచిన కనకయ్య 260. బాచిన సో మయ్య 261. బాచిన శ్రీనివ఺సర఺వు

5|Page


బాచిన వ఺రి వంశసఽుల వివరములు పో త్వరెం 262. బాచిన శ్రీర఺ములు 263. బాచిన లెంకయయ 264. బాచిన రెంగ఺ర఺వు

చెందలురజ 265. బాచిన లెంకటేశ్వరజు 266. బాచిన‌ర఺మాెంజనేయులు‌(హైదర఺బాద్) 267. బాచిన గోవిెందర఺జులు

268. బాచిన రత్ి మమ

దఽదఽదక౅రజ 269. బాచిన లక్ష్మమ‌నార఺యణ 270. బాచిన నాగేశ్వరర఺వు‌(హైదర఺బాద్) 271. బాచిన చిననలక్ష్మమనార఺యణ‌(హైదర఺బాద్) 272. బాచిన డా. నాగేశ్వరర఺వు‌(హైదర఺బాద్) 273. బాచిన సత్యనార఺యణ‌(హైదర఺బాద్)

274. బాచిన స఼తార఺మయయ‌(హైదర఺బాద్) 275. బాచిన ఆెంజనేయులు‌(గుళ్ు ఩లిు ) 276. బాచిన లెంకటారవు‌(ఒెంగోలు) 277. బాచిన బరహమెం 278. బాచిన సఽబాార఺వు 279. బాచిన కమలకరర఺వు‌(పెదదనెందిప఺డె) 280. బాచిన శ్రీనిల఺సర఺వు‌(జరజబులల఺రిప఺లలెం)

చిెంత్గుెం఩లలు 281. బాచిన లక్ష్మమ‌నార఺యణ 282. బాచిన సఽబాార఺మర఺వు‌(హైదర఺బాద్) 283. బాచిన లెంకటారవు 284. బాచిన హనఽమయయ‌(చీర఺ల)

285. బాచిన ర఺ము 286 బాచిన వంకటేశవరర఺వు సెంత్ర఺వూరజ 287. బాచిన హనఽమయ్య 288. బాచిన శ్రీనివ఺సర఺వు 289. బాచిన నాగేశవరర఺వు 290. బాచిన ల్లంగయ్య

ఇెంక లుు 291. బాచిన ఩ెద్దహనఽమంత్ర఺వు 292. బాచిన అమరర఺వు 293. బాచిన కోటేశవరర఺వు 294. బాచిన వంకటారవు 295. బాచిన శ్రీనివ఺సర఺వు 296. బాచిన ర఺ంబాబు 297. బాచిన శ్రీనివ఺సర఺వు 298. బాచిన సఽరేష్ 299. బాచిన వంకనన (బాపటి ) 300. బాచిన శ్రీనివ఺సర఺వు

దరర ణాదఽల 301. బాచిన వంకటారవు

యదద న఩ూడి 302. బాచిన సారయనార఺య్ణ 303. బాచిన సత్యనార఺య్ణ 304. బాచిన నరేంద్ర (చిలకలూరి఩ట ే ) 305. బాచిన ల్లంగయ్య (నరసర఺వు఩ేట) 306. బాచిన సఽశ్రల

6|Page


బాచిన వ఺రి వంశసఽుల వివరములు 307. బాచిన స఼తార఺మయయ 308. బాచిన ఆెంజనేయులు 309. బాచిన హరిబాబు‌(చిలకల౅రిపేట) 310. బాచిన లక్ష్మమ‌నార఺యణ‌(చిలకల౅రిపేట) 311. బాచిన పో త్ేర఺జు 312. బాచిన శ్రీనిల఺సర఺వు 313. బాచిన కిష్ణ‌(హైదర఺బాద్) 314. బాచిన మధఽ‌(హైదర఺బాద్) 315. బాచిన వీరయయ

316. బాచిన కఱయయణకిష్ణ‌(లైజాగ్)

ూ రజ మారౄ 331. బాచిన సంజీవర఺వు 332. బాచిన శేషగిరి 333. బాచిన ర఺ంబాబు 334. బాచిన తిరుపతి ర఺య్ుడు 335. బాచిన వీరయ్య 336. బాచిన సఽబాార఺వు

మురికి఩ూడి 337. బాచిన అంకమమ చౌద్రి

317. బాచిన పెదదబాాయ

సఽరవర఩ు఩లలు

318. బాచిన రమేష్

338. బాచిన రత్ు య్య

319. బాచిన భూష్యయ

339. బాచిన వంకటేశవరుి

320. బాచిన నాగేశ్వరర఺వు

340. బాచిన రమణమూరిు

321. బాచిన నవీన్ చౌదరి 322. బాచిన లెంకటేశ్వరజు 323. బాచిన హరిబాబు

324. బాచిన శ్రీనిల఺సర఺వు 325. బాచిన శ్రీనిల఺సర఺వు‌త్ెండిర‌ఈశ్వరయయ

తిమమర఺జు ప఺లలెం 341. బాచిన హనఽమంత్ర఺వు 342. బాచిన రవి 343. బాచిన చంచ్ఽర఺మయ్య 344. బాచిన నార఺య్ణ

కోలల఩ూడి

345. బాచిన చిం఩఻రయ్య

326. బాచిన నాగేశ్వరర఺వు

346. బాచిన శ్రీనివ఺సర఺వు

327. బాచిన సారయనార఺యణ

347. బాచిన హనఽమంత్ర఺వు (చీర఺ల)

328. బాచిన పెదదనాగేశ్వరర఺వు

348. బాచిన ర఺మార఺వు (యెరీ గ ండ‌ప఺ల ం)

329. బాచిన రమేష్

ర఺మక౅రజ 330. బాచిన రమేష్

7|Page


బాచిన వ఺రి వంశసఽుల వివరములు వీరననప఺లలెం

మేద్రమెటి

349. బాచిన స఺ెంబయయ

364. బాచిన ఆంజనేయ్ులు

350. బాచిన ఆదేమమ

365. బాచిన ర఺ఘవులు

351. బాచిన సఽబామమ

త్మమవరం

క ెండమూరజ

366. బాచిన పుననయ్య

352. బాచిన తిరజ఩త్యయ

367. బాచిన ర఺ఘవులు

353. బాచిన నరస఻ెంహా ర఺వు 354. బాచిన కోటేశ్వరర఺వు

తిమమసముద్రం 368. బాచిన బాబు

ము఩ావరెం

369. బాచిన ర఺మార఺వు

355. బాచిన లెంకటేశ్వరజు

370. బాచిన వీర఺ంజనేయ్ులు (హైద్ర఺బాద్)

356. బాచిన చిననబాాయ

371. బాచిన శేషగిరిర఺వు

357. బాచిన వీరయయ 358. బాచిన ళేష్ేబాబు జె.వి. ప఺లలెం 359. బాచిన శ్రీనిల఺సర఺వు

ఇంటృరు 372. బాచిన శివపరస఺ద్ 373. బాచిన స఼తార఺మయ్య బొ టి ప఺ల ం

అదద ెంకి

374. బాచిన సఽబాయ్మమ

360. బాచిన ర఺మానాయుడె

375. బాచిన ల్లంగమూరిు

361. బాచిన సో మయయ

376. బాచిన సఽబాార఺వు

362. బాచిన ళేష్యయ (మోద఩ల్లు )

377. బాచిన సఽబాయ్య (ఒంగోలు)

పేరిదప ే ఻

కమమవ఺రి ప఺ల ం

363. బాచిన లెంకటేశ్వరర఺వు

378. బాచిన సఽధాకర్ 379. బాచిన బాబ్జీ

8|Page


బాచిన వ఺రి వంశసఽుల వివరములు అబూారజ‌(గుెంటృరజ‌జిలాు)

రిమమనగూడ(మెదక్‌జిలాు)

380. బాచిన చైత్నయ‌(హైదర఺బాద్)

401. బాచిన కోటేశ్వరర఺వు

381. బాచిన ఩దమర఺వు

402. బాచిన భూ఩తివు

382. బాచిన లెంకటేశ్వరర఺వు

403. బాచిన దేలేెందర

383. బాచిన ఩రస఺ద్

404. బాచిన లక్ష్మణ‌ర఺వు

384. బాచిన లెంకటేశ్వరజు

405. బాచిన కోటేశ్వరర఺వు

385. బాచిన లక్ష్మమ‌నార఺యణ

406. బాచిన లెంకటేశ్వరర఺వు

386. బాచిన నరస఻ెంహా‌ర఺వు 387. బాచిన ర఺మార఺వు

గుళ్ళ఩ల్లు 407. బాచిన సఽబాార఺వు

మాచవరెం(గుెంటృరజ‌జిలాు)

408. బాచిన రవిబాబు

388. బాచిన చెందరయయ

409. బాచిన ఆెంజనేయులు

389. బాచిన గోవిెందయయ

410. బాచిన కుమారి‌(ఒెంగోలు)

390. బాచిన నాగేెందరమమ 391. బాచిన లెంకట‌సఽబాయయ 392. బాచిన ళేష్గిరిర఺వు 393. బాచిన శ్రీనిల఺సర఺వు 394. బాచిన హరిబాబు

గోల఺డ(గుెంటృరజ‌జిలాు)

నాగ఩ూర్ 411. బాచిన విళేశ్వరర఺వు

బూరె఩ల్లు 412. బాచిన హనఽమెంత్ర఺వు 413. బాచిన సఽబాార఺వు

395. బాచిన యలు మెందర఺వు 396. బాచిన ర఺ఘవయయ 397. బాచిన కోటయయ 398. బాచిన ఉమామహేశ్వరర఺వు 399. బాచిన లెంకటేశ్వరర఺వు 400. బాచిన సఽబాార఺వు‌(బురిీప఺లలెం)

9|Page

Bachina vamstula list  
Bachina vamstula list  

Bachina vamstula list

Advertisement