Page 1

www.eur.nl/bachelor Bestuurskunde

Bestuurskunde

ONZE NEDERLANDSTALIGE BACHELOROPLEIDINGEN

ONZE INTERNATIONALE BACHELOROPLEIDINGEN

• • • • •

• •

• • • • • • • • • • • •

Algemene Cultuurwetenschappen Bedrijfskunde Bestuurskunde Criminologie Econometrie en Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie Filosofie Fiscaal recht Fiscale Economie Geneeskunde Geschiedenis Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg Mr.drs.-programma Pedagogische Wetenschappen Psychologie Rechtsgeleerdheid Sociologie

facebook.com/erasmusuniversity

• • • • • • •

BSc² Econometrics/Economics Erasmus University College, Liberal Arts and Sciences International Bachelor Arts and Culture Studies International Bachelor Communication and Media International Bachelor Economics and Business Economics International Bachelor Econometrics and Operations Research International Bachelor in Psychology International Business Administration Nanobiology

youtube.com/erasmusuniversity

Meer weten of meedoen aan onze studiekeuze-evenementen? Kijk op www.eur.nl/bachelor

Erasmus Universiteit Rotterdam

COLLEGEJAAR 2014-2015


2

INHOUD 04 Tweespraak 06 Bestuurskunde jouw studie? Rotterdam jouw stad! 08 Bestuurskunde als werkveld 10 De studieopbouw 12 Wat bieden we nog meer? 14 Je bachelor gehaald, en dan? 17 Wat verwachten we van jou? 18 Hoe nu verder?

FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN Mens en samenleving staan centraal bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Er worden bachelor- en masteropleidingen aangeboden in de wetenschapsgebieden Bestuurskunde, Sociologie, Pedagogische Wetenschappen en Psychologie. De Faculteit der Sociale Wetenschappen telt ruim 2500 studenten en circa 350 medewerkers.

COLOFON Ontwerp en Vormgeving: Design In Beeld, Curve BNO. Fotografie: Eric Fecken, Fleur Kooiman, Beeldbank EUR, Hans Martens, Michelle Muus, Jos Vogelpoel. Druk: OBT, Den Haag. September 2013 Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3


OVER BESTUURSKUNDE GESPROKEN

4

5

TWEES PRAAK Student Merel Eggens en professor Kees van Paridon

Merel Eggens is student Bestuurskunde: “Ik vind het leuk om oplossingsgericht met maatschappelijke problemen bezig te zijn. Dat komt tijdens deze studie volop aan bod.” Kees van Paridon, voorzitter van de Bestuursraad van de opleiding Bestuurskunde, beklemtoont de kunde in bestuurskunde: “Bestuurskunde is academie en atelier, kennis en praktijk. Naast theorie, leer je ook echt vaardigheden.”

“In het begin kan het daardoor wel wat schools overkomen, maar dat vond ik wel prettig.” “Schools zou ik het absoluut niet willen noemen. We streven er naar om studenten op tijd hun bachelor te laten behalen. Vaardigheden zijn belangrijk, maar we leren studenten vooral een kritische bestuurskundige houding aan.”

“We krijgen veel werkcolleges. Maar zo leer je wel iedereen kennen. Dat vind ik wel fijn.” “We zetten onze studenten tijdens die werkcolleges flink aan het werk. We willen dat jullie aan het einde van de opleiding goed in staat zijn te functioneren in de praktijk.”

“Dat merk ik nu al: ik vraag me steeds af of iets wel is zoals het wordt voorgesteld. Andere studenten nemen dingen veel sneller voor waar aan.” “Voor de goede studenten hebben we een onderzoeksmaster. Dat kan de entree zijn naar de wetenschappelijke wereld.”

“Ik vind het goed dat daar veel aandacht aan wordt besteed. Zo heb ik dit jaar al stage moeten lopen bij het ministerie van Sociale Zaken.” “Ik hoor wel eens dat studenten van andere opleidingen jaloers zijn dat wij hier verplichte stages hebben. De meesten willen maar al te graag zo’n kans in de praktijk.”

“Ik zit daar al aan te denken. Ik werk nu ook als student-assistent en zie de wetenschap van dichtbij. Maar ik ga eerst een half jaar studeren in Zweden.” “Heel goed. Wij stimuleren onze studenten zoveel mogelijk om met andere culturen in aanraking te komen. Zo zijn er uitwisselingen en een internationaal masterprogramma.”

“Het is ongelooflijk hoeveel je op die manier leert en meemaakt in korte tijd.” “De verschillende vakken die je krijgt zijn als ware puzzelstukjes. Tijdens de stage vallen voor veel studenten de puzzelstukjes op hun plek.”

“Ik heb er heel veel zin in. Ik ben ook heel benieuwd hoe ik me red in een vreemde omgeving.” “Als je het op tijd organiseert, loop je geen studievertraging op. Het is echt de kans van je leven.”


6

BESTUURSKUNDE JOUW STUDIE? ROTTERDAM JOUW STAD!

DR. S.M. GROENEVELD EEN DOCENT AAN HET WOORD

Voor een bestuurskundige is het begrijpen van de samenleving niet genoeg. We gaan ook na hoe organisaties, die een rol spelen bij de oplossing van bepaalde vraagstukken in die samenleving, functioneren. Wat goed gaat en wat beter zou kunnen. In Rotterdam doen we wetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van die organisaties en naar het overheidsbeleid op verschillende maatschappelijke terreinen. Daarnaast worden we gevraagd om organisaties in het publieke domein te adviseren.

WAAROM BESTUURSKUNDE? Complexe, maatschappelijke problemen vragen om krachtige analyse en intelligente discussie. In Rotterdam leer je dat. Bestuurskunde aan de EUR onderscheidt zich door de nauwe banden met de sociologie, economie, recht en politicologie en de focus op beleid en management. Bovendien leer je onderhandelen, presenteren en wetenschappelijk onderzoek op te zetten.

GESCHIKT VOOR JOU? Hoe verhoudt Nederland zich tot de Europese Unie? Hoe kan de arbeidsmarkt beter functioneren? Hoe kunnen we duurzaamheid en mobiliteit combineren? Studenten Bestuurskunde hebben grote interesse in het oplossen van dit type maatschappelijke vraagstukken. Heb jij een brede kijk op de samenleving en lijkt het je leuk je hoofd te breken over complexe vraagstukken? Dan is Bestuurskunde jouw studie!

Om de samenleving en zijn organisaties te kunnen analyseren maken we gebruik van inzichten uit verschillende sociale wetenschappen: politicologie, sociologie, economie en rechten. Met Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit doe je je kennis breed op.” “Rotterdamse bestuurskundigen hebben niet alleen een academische rol. We hebben ook een belangrijke rol in de samenleving. Wij bieden jou dan ook zowel een gedegen academische vorming als een oriëntatie op de bestuurskundige praktijk. We maken hier onderscheid tussen de academie en het atelier. In de hoorcolleges (de ‘academie’) reiken wij je kennis en inzicht uit de verschillende vakgebieden aan; in de kleinschalige ateliers pas je deze kennis toe en leer je onder andere presenteren, onderhandelen en onderzoek doen. Onze afgestudeerde alumni zijn zeer positief over hun studie. Ze wijzen onder andere op de goede aansluiting op de arbeidsmarkt en de meesten van hen zouden direct opnieuw voor Bestuurskunde in Rotterdam kiezen.”

“Onze afgestudeerden zouden direct opnieuw voor bestuurskunde in Rotterdam kiezen.”

7


8

BESTUURSKUNDE ALS WERKVELD BESTUURSKUNDE EN DE MAATSCHAPPIJ Moderne samenlevingen vragen om krachtige analyse, intelligente discussies en elegante oplossingen. Bestuurskunde is bij uitstek de opleiding waar je dit leert. Bestuurskundigen bestuderen maatschappelijke vraagstukken. Ze analyseren het openbaar bestuur en adviseren bestuurders over een effectief en rechtvaardig antwoord op wat er in de maatschappij leeft. De interdisciplinaire aanpak in Rotterdam is daarbij een absoluut pluspunt. Door de bijdragen vanuit onder meer economie, politicologie, recht en sociologie leer je de achtergrond en aanpak van maatschappelijke vraagstukken beter begrijpen. Dat flexibele begrip is hard nodig, want deze vraagstukken blijken niet alleen heel boeiend maar ook bijzonder ingewikkeld en taai te zijn. Bestuurskunde aan de EUR is typisch ‘Rotterdams’: een goede theoretische basis is belangrijk, een oplossingsgerichte mentaliteit ook. UITDAGINGEN VOOR EEN BESTUURSKUNDIGE De problemen die bestuurskundigen behandelen, raken ons allemaal. Het afkalvende vertrouwen in de overheid, de veiligheid op straat, klimaatverandering, integratie, et cetera. Elk probleem heeft zijn eigen belangengroepen. Werkgevers, gemeenschappen, milieugroeperingen enzovoorts. Al die verschillende belangengroepen moeten samenwerken, maar de vraag is hóe. De bestuurskundige analyseert maatschappelijke problemen en denkt na over op welke wijze die op te lossen zijn door het maken van keuzes. Keuzes in onderwijs, criminaliteit, economische crises, Europese eenwording, watermanagement: de lijst van uitdagingen voor een bestuurskundige is eindeloos.

EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK ‘Kerncentrales zijn onontkoombaar’ kopt het NRC Handelsblad. Het kabinet wil de CO2uitstoot met 30 procent verminderen. De voorzitter van het samenwerkingsverbond van energiebedrijven EnergieNed, Richard de Lange, kan wel vertellen wat dat betekent. „Die vermindering kan niet alleen uit verduurzaming en energiebesparing komen.” Jij werkt als beleidsmedewerker voor de provincie Zeeland. Je bent gevraagd om het draagvlak te analyseren voor een uitbreiding van de kerncentrale in Borssele. Daarvoor organiseer je een overleg tussen betrokkenen: omwonenden, milieugroepen, het energiebedrijf, wetenschappers, enzovoort. De bijeenkomst toont sterke bezwaren bij de omwonenden. Je schrijft een genuanceerd beleidsvoorstel voor de provincie.

9


10

11

DE STUDIEOPBOUW HET BESTE UIT JE STUDIE HALEN Het eerste studiejaar doorloop je met je jaarklas. Dat versterkt de binding met je studiegenoten en stimuleert je om te presteren. Je rondt het jaar in één keer af en je begint het tweede jaar zonder herkansingen. HOE IS HET ONDERWIJS INGERICHT? Tijdens de drie jaar van de bacheloropleiding volg je vakken in blokken van vijf weken. Je volgt zowel hoorcolleges als werkcolleges: in de eerste vertelt een docent over de nieuwe theorie, in de tweede ga je met ongeveer 20 medestudenten de praktische toepassing van de theorie bespreken. ACADEMIE - ATELIER Uniek aan de Rotterdamse opleiding Bestuurskunde is de ‘Academie-Atelierformule’. In de academie (de hoorcolleges) wordt de wetenschappelijke kennis aangeboden en in het atelier (werkcolleges, maar ook gastcolleges en stages) vindt de confrontatie met de bestuurskundige praktijk plaats. Zo heb je straks niet alleen kennis van het openbaar bestuur opgedaan, maar kun je ook presenteren, onderhandelen, debatteren, schrijven.

HET 1E JAAR In het eerste jaar van de Bachelor Bestuurskunde maak je kennis met de vele facetten van de Bestuurskunde: de kernconcepten van het vakgebied, sociologie, methoden en technieken van onderzoek, politicologie, economie en organisatievraagstukken.

DE TWEE JAREN DAARNA In het tweede jaar van de Bachelor verdiep je de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Tijdens een praktijkstage van vier weken ga je bijvoorbeeld een wethouder assisteren of inspraakrondes rondom wijkverbetering helpen voorbereiden.

Je volgt vakken zoals: • Kernvragen van de bestuurskunde: Wat is openbaar bestuur? Wat doet openbaar bestuur? • Inleiding bestuurskundig onderzoek: Hoe zet je sociaal wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke problemen op? • Inleiding economie: Welke rollen kunnen overheden spelen bij het functioneren van markten? Hoe kan werkloosheid worden teruggedrongen? • Kernconcepten organisatie en management: Hoe worden publieke organisaties bestuurd? Wanneer is sprake van goed personeelsbeleid?

Je krijgt vakken als Politieke filosofie en democratie, International governance, Publieke organisaties en verandering en Bedrijfsvoering in publieke organisaties. Deze vakken bestaan uit een theoretisch deel met hoorcolleges en verplichte literatuur, en een praktische toepassing via kleinschalige werkcolleges: de Ateliers. In het derde jaar volg je een ‘minor’: een vrij te kiezen specialisatie. Je sluit het derde jaar af met de bachelorscriptie. Daarna mag je jezelf BSc noemen, en ga je wellicht door met de masteropleiding Bestuurskunde.

DE KENNIS, DE VAARDIGHEDEN Als Bestuurskundige kun je: • verschillende partijen en belangen bij elkaar brengen • complexe maatschappelijke problemen analyseren en oplossingen uitwerken • maatschappelijke netwerken doorgronden • problemen beredeneren vanuit verschillende invalshoeken • presenteren, debatteren en argumenteren • overtuigend en helder schrijven • wetenschappelijk onderzoek ontwerpen, uitvoeren en beoordelen BINDEND STUDIEADVIES Beschik je over voldoende inzet, discipline en motivatie? Aan de EUR zorgen we samen dat jij op tijd kunt afstuderen door middel van een actief programma gericht op het voorkomen van studievertraging. Aan het eind van het eerste jaar ontvang je een bindend studieadvies. Met een positief advies kun je door naar jaar twee. Meer informatie: www.eur.nl/bachelor/bsa/

EEN OPGAVE UIT DE COLLEGEZAAL ‘Dreigend tekort aan stageplaatsen in mbo’ kopte de Volkskrant in februari 2009. Elk jaar proberen duizenden mbo-leerlingen een stageplaats te krijgen. Wie het niet lukt, heeft dat lang niet altijd aan zichzelf te wijten. Bij het gebrek aan stageplaatsen voor laagopgeleide jongeren zijn veel verschillende partijen betrokken. Geen van hen alleen kan het probleem oplossen. Zo’n betrokken partij heet een actor. We spreken in zo’n situatie dus van een netwerk van actoren. Breng voor de problematiek van de mbo-stageplaatsen het netwerk van actoren in kaart. Geef hun diverse uiteenlopende belangen aan en geef jouw visie op de mogelijkheden die elk van de actoren heeft om het probleem te verkleinen. Vergelijk je antwoord op www.eur.nl/scholieren/testjekennis


12

WAT BIEDEN WE NOG MEER? STAGE: ERVARING OPDOEN In het tweede jaar van de bachelor Bestuurskunde vindt de Praktijkstage plaats. In zes weken leer je hoe het openbaar bestuur werkt en hoe de geleerde theorieën en vaardigheden in de praktijk worden toegepast. Je gaat bijvoorbeeld een wethouder assisteren of inspraakrondes rondom wijkverbetering voorbereiden. Je zoekt zelf een passende stageplaats, en je krijgt daar begeleiding bij. Geleid door je eigen interesses en eventuele vragen vanuit de stageplaats zelf leer je de praktijk van het openbaar bestuur van dichtbij kennen. Je maakt kennis met ambtelijke organisaties, de dynamiek van politieke besluitvorming en met vergaderen en onderhandelen over beleid. STUDEREN IN HET BUITENLAND Een verblijf in het buitenland biedt je extra perspectief. Je verblijft in een andere cultuur en wetenschappelijke omgeving, maar leert ook anders te kijken naar de Nederlandse samenleving en het Nederlandse bestuur. Voor studenten die tijdens hun bachelor ervaring in het buitenland willen opdoen, biedt de opleiding Bestuurskunde volop kansen. De opleiding Bestuurskunde heeft goede contacten met partneruniversiteiten in en buiten Europa. Hierdoor zijn praktische zaken zoals het waarborgen van de studievoortgang, administratieve procedures en huisvesting vaak al geregeld zijn. Het International Office van de opleiding ondersteunt studenten hierbij. Daarnaast zijn er beurzen beschikbaar waardoor een buitenlands verblijf voor studenten niet duur hoeft te zijn. STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING Heb je een functiebeperking zoals dyslexie of een (chronische) lichamelijke of psychische aandoening? De EUR helpt je succesvol te studeren met extra toets-, onderwijs- en overige voorzieningen. Op www.eur.nl/szd vind je meer informatie en contactgegevens van de adviseurs.

STUDIEBEGELEIDING Onze studieadviseurs staan altijd klaar voor informatie, hulp of advies. Over je studie, als je begeleiding nodig hebt of bij problemen van persoonlijke aard. Maar ook over je keuzemogelijkheden, vrijstellingsregelingen of bij studieonderbreking. De studieadviseur bemiddelt ook, bijvoorbeeld bij (tijdelijke) functiebeperkingen zoals dyslexie of een lichamelijke handicap. Ze zijn onafhankelijk, mogen in conflicten bemiddelen en ze gaan vertrouwelijk met informatie om.

13

JOSÉ NEDERHAND

STUDIEVERENIGING Cedo Nulli: ik wijk voor niets. De lijfspreuk van Desiderius Erasmus, en de naam van de faculteitsvereniging Sociale Wetenschappen. Koop bij Cedo Nulli je studieboeken met korting, bezoek lezingen, workshops, congressen en ga mee op studiereis. Ook de (thema)feestjes en borrels mag je niet missen. Ga vooral voor een jaar in het bestuur: een onmisbare ervaring.

STUDENTE BESTUURSKUNDE

“Het kiezen van de juiste studie is niet gemakkelijk. Op de middelbare school was ik breed geïnteresseerd. Ik heb open dagen bezocht, en bij een aantal studies liep ik een dag mee. Wat ik bij Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit meteen al aantrekkelijk vond is het interdisciplinaire karakter. Je bent als bestuurskundige een echte bruggenbouwer. Bovendien is de sfeer goed en is de studie relatief kleinschalig, waardoor je iedereen snel kent. Rotterdam is een bruisende stad waar veel voor studenten gebeurt. Wat mij verraste is dat bij de meeste problemen niet alleen een analytisch goede oplossing van belang is. Draagvlak is een cruciale factor. Na mijn studie Bestuurskunde kan ik alle kanten op. Een baan in de consultancy spreekt mij op dit moment erg aan.” “De sterke koppeling met de praktijk is een sterk punt van Bestuurskunde in Rotterdam. In het tweede jaar doe je stage, er zijn debatten tussen politici, uitstapjes naar ministeries en het Europees Parlement, ik ben meegegaan op studiereis en meteen in het eerste jaar ga je zelf onderzoek doen in een publieke organisatie. Dat onderzoek is wel heel boeiend. Ik ben samen met drie andere studenten de problemen van een ministerie gaan bekijken bij de invoering van een digitaal systeem. We hebben bijvoorbeeld de organisatiecultuur op het ministerie met de directeur-generaal besproken. Dan merk je goed hoe subtiel bedrijfscultuurprocessen in zo’n grote organisatie werken.”

“Je merkt hoe subtiel bedrijfscultuurprocessen in zo’n grote organisatie werken.”


14

JE BACHELOR GEHAALD, EN DAN? AANSLUITING MASTEROPLEIDINGEN: Ga je voor je mastertitel, dan kies je uit een van deze programma’s: • Beleid en Politiek. Je leert maatschappelijke problemen te analyseren en vertalen naar bestuurlijke uitdagingen en oplossingen. • Governance en Management van Complexe Systemen. Opleiding voor management en advies van complexe besluitvorming. • Publiek Management. Opleiding voor management- en adviesfuncties in de publieke sector.

15

• Arbeid, Organisatie en Management. Leidt op tot functies op het gebied van arbeid en organisatie. • International Public Management and Policy. Engelstalig masterprogramma gericht op internationale carrières. • Research in Public Administration and Organizational Science. Een tweejarig, Engelstalig masterprogramma voor aankomende onderzoekers.

JE CARRIÈRE NA JE STUDIE Bestuurskundigen werken als beleidsonderzoeker of consultant voor overheidsorganisaties, onderzoeksinstituten en adviesbureaus om te helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Afgestudeerden Bestuurskunde kom je tegen bij alle ministeries, gemeenten, provincies en regionaal bestuur, maar ook bij de Politie en het Landelijk Parket, consultancybureaus of bijvoorbeeld bij een lobbykantoor in Brussel.

Ook bij private ondernemingen die veel met overheidsorganisaties samenwerken of die aan ‘public affairs’ doen, werken bestuurskundigen, maar natuurlijk ook bij internationale organisaties zoals de Europese Unie of de Verenigde Naties. Rotterdamse bestuurskundigen hebben een uitstekende reputatie in het veld en werken op topposities binnen en buiten het openbaar bestuur.


16

TURAN YAZIR

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

AFGESTUDEERD BESTUURSKUNDIGE

TOELATINGSEISEN BESTUURSKUNDE Je kunt je met alle vwo-profielen voor de bachelor Bestuurskunde inschrijven. Ook met een propedeuse- of einddiploma van een erkende universitaire of hbo-opleiding kun je je voor Bestuurskunde inschrijven. Afhankelijk van je vooropleiding volg je dan eerst de premaster om daarna door te kunnen stromen in het masterprogramma. Heb je een buitenlandse vooropleiding gedaan? Neem dan contact op met het Admissions Office van de universiteit: www.bacheloradmission.eur.nl.

“Ik heb voor Bestuurskunde gekozen omdat mijn hart bij de publieke zaak lag. Al lang voor mijn studiekeus was ik betrokken bij non-profit organisaties: de eerste had als doel nieuwe leerlingen te begeleiden in hun schoolloopbaan, een ander informeerde ouders over het Nederlandse schoolsysteem. Ze vroegen me al snel om bestuurslid te worden. Ik kwam in aanraking met het openbaar bestuur, met politiek en met het maatschappelijk middenveld. De processen die daarin plaatsvonden boeiden mij enorm.

OUDER DAN 21? Ben je 21 jaar of ouder en heb je niet de juiste vooropleiding? Dan kun je in bepaalde gevallen toch de bacheloropleiding Bestuurskunde volgen. Je moet dan deelnemen aan een toelatingsonderzoek (het colloquium doctum) om aan te tonen dat je de opleiding aankunt. Meer informatie vind je op www.eur.nl/ea.

Tijdens mijn studie was het bijzonder interessant om de theorieën waarover ik las en tijdens het college over hoorde, in de praktijk ook zag terugkomen. Beleid en beleidsprocessen, organisatiekunde en politiek waren de vakken die ik het leukste vond.” “Na mijn studie heb ik als directeur gewerkt voor Het Centrum, een organisatie voor leerlingen en hun ouders. Daarna werd ik beleidsadviseur bij de Provincie Zuid-Holland. Bij de provincie heb ik geadviseerd over de bestuurlijke aspecten van ruimtelijke projecten, waaronder de aanleg van de Maasvlakte II en luchtvervuiling. Nu werk ik als beleidsadviseur voor de Kamer van Koophandel in Rotterdam. En ik was de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker in deelgemeente Feyenoord. Nog steeds zet ik als een Bestuurskundige de puzzelstukken op hun plaats, als ik bepaalde complexe processen moet oplossen en begrijpen. De bagage die ik heb opgedaan heeft mij gebracht waar ik nu ben en achtervolgt mij - in positieve zin.”

“Mijn hart lag bij de publieke zaak.”

HOE VERHOOG JIJ JE KANSEN? Wanneer je Bestuurskunde wilt studeren helpt het als je: • de Nederlandse taal goed beheerst; • het Engels goed genoeg beheerst om de vakliteratuur te kunnen lezen; • goed zelfstandig en met zelfdiscipline kunt werken. Bij Bestuurskunde is zelfstudie een belangrijk element.

17


18

HOE NU VERDER?

MEER WETEN?

INSCHRIJVEN Aanmelden voor een bacheloropleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam kan via Studielink, op www.eur.nl/studielink. Je maakt daar een account aan en selecteert de opleiding van je keuze. Daarna komt de EUR in actie. Wij kijken of jij toegelaten kunt worden voor je gekozen opleiding en sturen je meer informatie. Ga dus snel naar Studielink op www.eur.nl/studielink.

Kijk zeker even op www.eur.nl/bachelor. Je vindt hier alle bacheloropleidingen, inclusief te downloaden brochures. Check de agenda voor onze Open Dagen en stel ons je vragen online.

AANMELDEN VÓÓR 1 MEI Als je in september met een bacheloropleiding wilt beginnen, moet je je vóór 1 mei inschrijven. Je hebt dan recht op studiekeuzeactiviteiten en toelating (voor opleidingen zonder selectie of numerus fixus). Na 1 mei vervalt dit recht. Onder voorwaarden kun je tot aanvang van het studiejaar nog van studiekeuze veranderen. Dit is een nieuwe landelijke maatregel. Kijk voor de meest actuele informatie op www.eur.nl/bachelor/1-mei.

STUDIEKEUZE-EVENEMENTEN We kunnen je het beste helpen met het kiezen van je studie tijdens een van onze studiekeuze-evenementen. Volg een studiekeuzeworkshop, bezoek een open dag of kom een dagje meelopen. Bij de meeste opleidingen kun je zelfs proefstuderen en ben je een dag écht student. Vind het overzicht en meld je aan op www.eur.nl/bachelor/ voorlichtingskalender.

NEEM CONTACT MET ONS OP Facultaire voorlichting Voor specifieke vragen met betrekking tot de opleiding kunt u terecht bij de facultaire voorlichter. E-mail: voorlichting@fsw.eur.nl Studie Informatie Centrum (SIC) en Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) Voor vragen over voorlichtingsbijeenkomsten en brochures mail je naar sic@eur.nl Voor algemene vragen over toelatingseisen, inschrijving, studiefinanciering en huisvesting kun je bellen met het ESSC, tel: (010) 408 2323 (ma t/m vrij 09.30 - 16.00 uur) of stel je vragen online via www.eur.nl/essc

FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN De uitwisseling tussen theorie en praktijk is bij de FSW één van de belangrijkste uitgangspunten. Tijdens de viering van haar 50-jarig bestaan in 2013 trokken we daarom met onderzoekers de stad in. Daar ontmoetten we professionals uit stedelijke organisaties en de gemeente, maar ook bewoners en studenten. Wij bespraken onderwerpen zoals: de verslavingszorg in Rotterdam, het op de kaart zetten van een wijk als Katendrecht, de gevolgen van de komst van arbeiders uit Midden- en Oost Europa op de stad en hoe scholen in de moeilijke wijken van RotterdamZuid kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een kind. Of het nu Bestuurskunde, Sociologie, Psychologie of Pedagogiek is – met elkaar willen we impact hebben op de samenleving.

DE EUR: 100 JAAR IMPACT De Erasmus Universiteit Rotterdam viert in het academisch jaar 2013-2014 haar honderdjarig bestaan. In 1913 werd de Erasmus Universiteit opgericht als de ‘Nederlandsche HandelsHoogeschool’ en sindsdien zijn we uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerde universiteit van topniveau. Belangrijk in de stad, belangrijk in de wereld. Kennis die werkt en kennis die effect heeft. Onze drive naar maatschappelijke relevantie en wetenschappelijke excellentie zie je terug in het lustrumthema 100 jaar Impact. Welke opleiding aan de Erasmus Universiteit je ook kiest, je wordt deel van een gemeenschap van ambitieuze denkers en doeners met impact!

19

Bestuurskunde  

Bachelorbrochure Bestuurskunde

Bestuurskunde  

Bachelorbrochure Bestuurskunde

Advertisement