Page 1

Proteini sirutke šokiraju - stavite svoj trenutni protres prije nego što ovo čitate! Protei i protei a sirutke izvrsta su dodatak svakoj d ev oj prehra i. Po dodatak koji ožete poduzeti.

o

išlje ju o i su ajvaž iji

Spustite svoj trenutni tresti! Jer ako kupujete prodavao i e ili pretpakira e trese, e kupujete išta više od proslavljene junk food, to je istina To je zato što su pakira i sa šećero , u jet i zaslađivači a i visoko o rađe i vita i i a koji gu e sjaj i uzrokuju gubitak energije i nedostatak opti al ih hra jivih tvari koje vaše tijelo tre a. To dovodi do edostatka oporavka išića i izgrad je išića koji se u sušti i pokušavate do iti. Čak i ako ih sa o uz ete kao za je u za o roke ez izrade, u os ovi do ivate teži u. I to ije už o išić koji do ivate. Opet ih tre a pro atrati kao dodatke za vas, a e za je e. Postoji li bolja opcija? Apsolutno! 100% organska trava hranjena proteina sirutke šokovi su ruke dolje aj olje tresti vaše tijelo oe iskoristiti. Prije ego što uđe u ez roj razloga zašto ih htio rastjerati jed u stvar: protei soje. I dalje postoji ta

udrost kada se radi o soje, soje i protei a soje, itd. Ali

oli o pažljivo slušajte.

Dok je soja olja od trgovi e kupili su arke asov ih protei a, to još uvijek ije do ro za vas. O i se prerađuju topli e ili pasteriziraju, što uzrokuje ez roj štet ih olekular ih stvari a protei u. Previše soje ože uzrokovati prilič o za ri javajuće hor o al e erav oteže kod uškara a i že a. Kako je to prošlo pored pukoti a zdravstve e i dustrije? Pa da ude iskre u to vrije e protei a soje je izašla, to je ilo aj olje, ali su još uvijek za e arivali da va kaže egativ e uspojave soje koja sadrži protei e sirutke koje e shvate. I u svojoj jezgri, soja ije loša za vas, ali i dustrija soje astavila je a sklisko padi i pretjera e o rade svojeg proizvoda dok e posta e štet a hra a za ju k. Pa što su negativne nuspojave?

Soja je bogata fiti sko kiseli o koja sprječava u os tijela od ag ezija koji ko trolira do rovolj e išiće kao što su ruke i oge , kal ij koji jača kosti , željezo koja prevozi kisik kroz tijelo i i k što po aže u jača ju i u ološkog sustava . To je vrlo važno! Pa velika vijest je protei a sirutke koja sadrži ez roj pred osti koje isu usporedive od ilo kojeg protei a a tržištu. Protei sirutke prvi put trese Glutathio e, koji je a tioksida s # a pla eti. Budući da se jedi o konzumira kroz sirovo meso, sirovo jaje i sirovo lijeko, sigur o je reći da je tijelo uvijek edostat o u tome. Ali sirutka je visoko u njemu zbog procesa u kojem se dobiva. Sada samo jedna strana napomena, govorim o 100% sirovom organskom travom hranom sirutka, za razliku od redovitih proizvoda od sirovog namirnica u supermarketu. 100% sirovo organsko trave


hra je o sirutke su potpu o ovi o lik. Hlad o se o rađuje i ekstrak ija sirutke se proizvodi pri tako aloj topli i da orga iz i koji a tre ate isu u ište i, ali su sačuva i. Bilo je tupo:

% sirovo orga sko trave hra a sirutka je roj jeda protei ski prašak koji

ožete kupiti.

Zato što sa io profesio al i sportaš i upotre ljava sirutku, ljudi e uvijek pitaju što su sjaj i tre i gi prije tre i ga i što su opti al i tresući protei i sirutke ako tre i ga? Tret a prije vjež a ja tre ao i sadržavati - s rz ute

ješovite o i e

ogo

iješa ih plodova.

orov i e, orov i e, kupi e itd.

- pola za rz ute a a e za kalij i iz jegava je grčeva - / šali e orga skog kokosovog

lijeka za

liječ e proizvode, vita i e i kalorije

- prskanje vode (za slabiju konzistenciju) - 100% sirovih organskih proteina sirutke hranjene travom Ne ogu va reći kako su ove šećer e protei e sirutke ukus e i da ude iskre ožda ću pauzu da i se ovo apisalo. Ok, vraća se. Jesa li doista apravio jeda ? Apsolut o! Sada se trese ako tre i ga

orati uzeti

alo drugačiji od tresa ja prije tre i ga. Zašto?

Budući da vaše tijelo tre a adopu iti išić i glikoge , koji po aže vaši loše toksi e i za ije iti ih vita i i a i i erali a.

išići a ispirati o o što je

VAŽNA NAPOMENA: Treta je trzaja ako rada tre a i ati aj a je : o jer ugljikohidrata. Dakle, u svo tr uhu sirutke ako vjež a ja a a a i žli e orga skog eda

ožete dodati visoki ugljikohidrat, poput ananasa, jagoda,

Možda sa o dodati žli u ili dvije kokosovog lijeka ovaj put kad želite a je asti ako tre i ga. To će va po oći protei u da se rže distri uira a vaše išiće što je o o što želite ako tre i ga. Ovi šokovi sirutke i aju sve što vaše tijelo tre a za pre i post tre i g. Upozorava vas da preporučuje sa o ekoliko prašaka protei a sirutke kako iste ih stavili u svoje trese ili glatko jer su daleko superiorniji.

Proteini sirutke šokiraju  

Proteini sirutke šokiraju - stavite svoj trenutni protres prije nego što ovo čitate!

Proteini sirutke šokiraju  

Proteini sirutke šokiraju - stavite svoj trenutni protres prije nego što ovo čitate!

Advertisement