Page 1


12 NANO = DISEÑO, TECNOLOGÍA, DESARROLLO SOSTENIBLE, EVOLUCIÓN...

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO / FLOOR AND WALL TILES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES 60x60 / 59x59 / 45x45 / 43x43 / 32,5x32,5 PASTA BLANCA / WHITE BODY 32,5x60

26 PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO / FLOOR AND WALL TILES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES 60x60 / 59x59 / 45x45 / 43x43 / 32,5x32,5 PASTA BLANCA / WHITE BODY 32,5x60

NANO = DESIGN, TECHNOLOGY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EVOLUTION NANO = DESIGN, TECHNOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉVOLUTION... NANO = ΣΧΕΔΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ... NANO = ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИЯ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ

34 PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO / FLOOR AND WALL TILES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES 32,5x32,5 PASTA BLANCA / WHITE BODY 32,5x60


ΣΧΕΔΙΟ Πρωτοποριακές λύσεις και άπειροι συνδυασμοί που επιτρέπουν τη δημιουργία μοναδικών υπερρεαλιστικών σχεδίων. Το NANOPRINT by FANAL αλλάζει τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο και το κάνει με τόσο πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, που είναι αδύνατο να φανταστείτε.

Diseño Soluciones vanguardistas e infinitas combinaciones que dan lugar a diseños hiperrealistas y únicos. NANOPRINT by FANAL cambia la forma en que ves el mundo y lo hace de tantas y tan variadas formas, totalmente insospechadas, que te resultará prácticamente imposible imaginarlas.

DESIGN Avant-garde solutions and infinite combinations to create unique hyper real designs. NANOPRINT by FANAL changes the way in which you view the world, and we do this in so many different ways that you will find it almost impossible to imagine them.

DESIGN

ДИЗАЙН

Des solutions avant-gardistes et des combinaisons infinies qui donnent naissance à des designs hyperréalistes et uniques. NANOPRINT by FANAL change votre vision du monde et le fait de tant de façons diverses et variées qu’il vous est pratiquement impossible de les imaginer.

Авангардные решения и бесчисленные комбинации приводят к созданию сверхреалистичного и уникального дизайна. NANOPRINT by FANAL изменит ваш взгляд на мир, придав ему такие многочисленные и разнообразные формы, что их практически невозможно представить себе все сразу.


SUSTAINABLE DEVELOPMENT Energy saving and minimum use of contaminating raw materials throughout all our production processes. NANOPRINT by FANAL has adapted to modern times by applying technology that respects and helps to create a more sustainable environment.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εξοικονόμηση ενέργειας και μικρότερη χρήση ρυπογόνων πρώτων υλών σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Desarrollo sostenible Ahorro energético y menor utilización de materias primas contaminantes en todos los procesos de producción. NANOPRINT by FANAL se adapta a los nuevos tiempos aplicando tecnología respetuosa con el medio ambiente que colabora a crear un entorno más sostenible.

DÉVELOPPEMENT DURABLE Des économies d’énergie et une utilisation réduite des matières premières polluantes dans tous les processus de production. NANOPRINT by FANAL s’adapte aux temps nouveaux en recourant à des technologies respectueuses de l’environnement qui contribuent à créer un environnement plus durable.

Το NANOPRINT by FANAL προσαρμόζεται στη νέα εποχή χρησιμοποιώντας τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον, που συνεισφέρει στη δημιουργία ενός διαρκώς αναπτυσσόμενου περιβάλλοντος.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ Экономия энергии и уменьшение использования загрязняющего первичного сырья во всех производственных процессах. NANOPRINT by FANAL приспосабливается к новым временам, применяя такую технологию, которая предполагает бережное отношение к природе и содействует повышению экологической устойчивости окружающей среды.


ЭВОЛЮЦИЯ

ÉVOLUTION

Evolución NANOPRINT by FANAL supone una auténtica revolución que nos permite soñar con espacios únicos y exclusivos hasta ahora nunca imaginados. Acabados innovadores que superan la realidad. Calidad e innovación constante para crear tendencias con un objetivo claro: tu bienestar.

EVOLUTION NANOPRINT by FANAL is a genuine revolution, allowing us to dream of exceptional and exclusive living spaces we have never imagined until now. Innovative finishes that outshine reality. Continual trend-setting quality and innovation, with one clear aim: your wellbeing.

NANOPRINT by FANAL suppose une authentique révolution qui nous permet de rêver à des espaces uniques et exclusifs jamais imaginés jusqu’à maintenant. Des finitions innovantes qui dépassent la réalité. Une qualité et une innovation constante pour créer des tendances avec un objectif clair : votre bien-être.

NANOPRINT by FANAL представляет собой настоящий переворот, позволяющий нам мечтать об уникальных и эксклюзивных пространствах, которых мы до сих пор себе даже не представляли. Новаторские отделки, превосходящие реальность. Качество и постоянные инновации для создания новых трендов. Совершенно определенная цель – ваше благополучие.

ΕΞΕΛΙΞΗ Το NANOPRINT by FANAL είναι μια πραγματικά αυθεντική επανάσταση που μας επιτρέπει να ονειρευόμαστε μοναδικούς χώρους που μέχρι τώρα δεν μπορούσε να φτάσει η φαντασία μας. Πρωτοποριακά τελειώματα που ξεπερνούν την πραγματικότητα. Ποιότητα και διαρκής καινοτομία για τη δημιουργία τάσεων με έναν ξεκάθαρο στόχο: τη δική σας άνεση.


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η αυξημένη ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην αναπαραγωγή υλικών και υφής μας επιτρέπει να αποκτήσουμε αποτελέσματα που μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να φανταστούμε.

ТЕХНОЛОГИЯ Наивысшее качество и эффективность воспроизведения текстур и материалов позволяет нам получать результаты, которые до сих пор было бы трудно даже вообразить.

NANOPRINT by FANAL: η πόρτα του μέλλοντος τώρα είναι το παρόν.

NANOPRINT by FANAL: дверь в будущее сегодня стала реальностью.

Tecnología La mayor calidad y eficiencia en la reproducción de texturas y materiales nos permite obtener resultados hasta ahora imposibles de imaginar. NANOPRINT by FANAL: la puerta al futuro es ahora el presente.

TECHNOLOGY

TECHNOLOGIE

The highest quality and efficiency in the reproduction of textures and materials enable us to achieve results that have been impossible to imagine until now. NANOPRINT by FANAL: the window to the future is now the present.

La meilleure qualité et efficacité dans la reproduction des textures et matériaux nous permet d’obtenir des résultats jusqu’alors impossible à imaginer. NANOPRINT by FANAL : la porte vers le futur est maintenant le présent.


DAINO REAL PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO / FLOOR AND WALL TILES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES 60x60 / 59x59 / 45x45 / 43x43 / 32,5x32,5 PASTA BLANCA / WHITE BODY 32,5x60

12

13


DAINO REAL

14

15


DAINO REAL

16

17


DAINO REAL PASTA BLANCA / WHITE BODY 32,5x60

DAINO REAL MARFIL 32,5x60

DAINO REAL MARFIL ONDAS 32,5x60

18

P602

DAINO REAL CREMA 32,5x60

P602

DAINO REAL CREMA ONDAS 32,5x60

P602

DAINO REAL NOCE 32,5x60

P602

P602

DAINO REAL NOCE ONDAS 32,5x60

P602

19


PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

DAINO REAL

60X60 / 59X59 / 45X45 / 43X43 / 32,5X32,5

DECOR DAINO REAL FLOR MARFIL 1 32,5x60

DECOR DAINO REAL MARFIL 32,5x60 G057

CENEFA DAINO REAL MARFIL 5x32,5 G033

LISTÓN DAINO REAL MARFIL 5x60 G038

DECOR DAINO REAL FLOR MARFIL 2 32,5x60

LISTÓN DAINO REAL FLOR MARFIL 5x60

CENEFA DAINO REAL FLOR MARFIL 5x32,5 G029

G055

DAINO REAL MARFIL 60x60

G055

DECOR DAINO REAL COCINA MARFIL * 32,5x60

G057

G035

LISTÓN DAINO REAL COCINA MARFIL 5x60

G040

N601

DAINO REAL MARFIL 59x59 NANOPLUS

N671

CENEFA DAINO REAL COCINA MARFIL 5x32,5 G035

CORNISA DAINO REAL MARFIL 6,5x32,5 G043 DAINO REAL MARFIL 45x45

N401

DAINO REAL MARFIL 43x43 NANOPLUS

N471

DAINO REAL MARFIL 32,5x32,5

N301

ZÓCALO DAINO REAL MARFIL 15x32,5 G046

20

*Piezas mezcladas en la misma caja / Mixed in a box

21


PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

DAINO REAL

60X60 / 59X59 / 45X45 / 43X43 / 32,5X32,5

DECOR DAINO REAL FLOR CREMA 1 32,5x60

DECOR DAINO REAL CREMA 32,5x60 G057

CENEFA DAINO REAL CREMA 5x32,5 G033

LISTÓN DAINO REAL CREMA 5x60 G038

DECOR DAINO REAL FLOR CREMA 2 32,5x60

LISTÓN DAINO REAL FLOR CREMA 5x60

CENEFA DAINO REAL FLOR CREMA 5x32,5 G029

G055

DAINO REAL CREMA 60x60

G055

DECOR DAINO REAL COCINA CREMA * 32,5x60

G057

G035

LISTÓN DAINO REAL COCINA CREMA 5x60

G040

N601

DAINO REAL CREMA 59x59 NANOPLUS

N671

CENEFA DAINO REAL COCINA CREMA 5x32,5 G035

CORNISA DAINO REAL CREMA 6,5x32,5 G043 DAINO REAL CREMA 45x45

N401

DAINO REAL CREMA 43x43 NANOPLUS

N471

DAINO REAL CREMA 32,5x32,5 N301

ZÓCALO DAINO REAL CREMA 15x32,5 G046

22

*Piezas mezcladas en la misma caja / Mixed in a box

23


PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

DAINO REAL

DECOR DAINO REAL NOCE 32,5x60 G057

60X60 / 59X59 / 45X45 / 43X43 / 32,5X32,5

LISTÓN DAINO REAL NOCE 5x60 G038

DAINO REAL NOCE 60x60

N601

CENEFA DAINO REAL NOCE 5x32,5 G033

CORNISA DAINO REAL NOCE 6,5x32,5 G043

DAINO REAL NOCE 45x45

N401

DAINO REAL NOCE 43x43 NANOPLUS

N471

ZÓCALO DAINO REAL NOCE 15x32,5 G046

24

DAINO REAL NOCE 32,5x32,5

N301

25


CARRARA PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO / FLOOR AND WALL TILES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES 60x60 / 59x59 / 45x45 / 43x43 / 32,5x32,5 PASTA BLANCA / WHITE BODY 32,5x60

26

27


CARRARA

28

29


PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

CARRARA

60X60 / 59X59 / 45X45 / 43X43 / 32,5X32,5

PASTA BLANCA / WHITE BODY 32,5x60

CARRARA 60x60 CARRARA 32,5x60

P602

CARRARA ONDAS 32,5x60

P602

DECOR CARRARA FLOR 32,5x60 G059

N601

CARRARA 59x59 NANOPLUS

N671

LISTÓN CARRARA VIDREO 1,5x60 G048

MOLDURA CARRARA VIDREO 1,5x32,5 G035 MOLDURA CARRARA 3x32,5 G027

ZÓCALO CARRARA 15x32,5

30

CARRARA 45x45

N401

CARRARA 43x43 NANOPLUS

N471

CARRARA 32,5x32,5

N301

G044

31


CARRARA

DECOR CARRARA FLOR 1* 32,5x60

G381

DECOR CARRARA FLOR 2* 32,5x60

G381

*Composici贸n de dos piezas / Two composition pieces

32

33


INFINITY PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO / FLOOR AND WALL TILES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES 32,5x32,5 PASTA BLANCA / WHITE BODY 32,5x60

34

35


INFINITY

36

37


INFINITY PASTA BLANCA / WHITE BODY 32,5x60

INFINITY BLANCO 32,5x60

P602

INFINITY LAVANDA 32,5x60

P602

INFINITY GRIS 32,5x60

DECOR INFINITY BLANCO FLOR 1 32,5x60

G059

DECOR INFINITY BLANCO FLOR 2 32,5x60

G059

LISTÓN INFINITY BLANCO FLOR 5x60

G040

P602

CENEFA INFINITY BLANCO FLOR 5x32,5

G030

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES 32,5x32,5

INFINITY BLANCO ONDAS 32,5x60 P602

INFINITY LAVANDA ONDAS 32,5x60 P602

G059

LISTÓN INFINITY BLANCO COCINA 5x60

G040

INFINITY GRIS ONDAS 32,5x60 P602

INFINITY 32,5x32,5

MOSAICO INFINITY LAVANDA 32,5x60

G059

MOSAICO INFINITY GRIS 32,5x60

G059

N301

Disponible en Gris / Lavanda / Available in Gris / Lavanda

38

DECOR INFINITY BLANCO COCINA* 32,5x60

CENEFA INFINITY BLANCO COCINA 5x32,5

G030

*Piezas mezcladas en la misma caja / Mixed in a box

39


INFINITY

40

41


INFINITY PASTA BLANCA / WHITE BODY 32,5x60

INFINITY CAMEL 32,5x60

P602

INFINITY CREMA 32,5x60

DECOR INFINITY CREMA FLOR 1 32,5x60

G059

DECOR INFINITY CREMA FLOR 2 32,5x60

G059

LISTÓN INFINITY CREMA FLOR 5x60

G040

P602

CENEFA INFINITY CREMA FLOR 5x32,5

G030

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES 32,5x32,5

INFINITY CAMEL ONDAS 32,5x60 P602

INFINITY CREMA ONDAS 32,5x60 P602

INFINITY 32,5x32,5

G059

LISTÓN INFINITY CREMA COCINA 5x60

G040 MOSAICO INFINITY CAMEL 32,5x60

N301

Disponible en Camel / Available in Camel

42

DECOR INFINITY CREMA COCINA* 32,5x60

CENEFA INFINITY CREMA COCINA 5x32,5

G030 *Piezas mezcladas en la misma caja / Mixed in a box

G059

43


Merchandising DAINO REAL

44

CARRARA

DAINO 01

DAINO 02

DAINO 03

CARRARA 01

CARRARA 02

DAINO 04

DAINO 05

DAINO 06

CARRARA 04

CARRARA 05

CARRARA 03

45


Merchandising INFINITY

La reproducci贸n de los colores es aproximada.

se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aqu铆 relacionados.

The reproduction of the colours is approximate.

reserves the right to alter or amend the products here stated.

Los c贸digos de precios y referencias deben de verificarse ya que puede haber errores tipogr谩ficos. Price codes and product codes should be checked, siince there may be typographical errors.

INFINITY 01

INFINITY 02

INFINITY 03

Packing List

INFINITY 04

46

FORMATO SIZE

PIEZAS PIECES

Kg

m2

CAJAS BOXES

Kg.

m2

52,32

60x60

3

29,5

1,09

48

1.416

59x59 NANOPLUS

3

29

1,05

48

1.392

50,40

32,5x60

6

21,5

1,17

48

1.032

56,16

45x45

6

24,5

1,21

64

1.562

77,44

43x43 NANOPLUS

6

22,3

1,1

64

1.459

70,40

32,5x32,5

10

19,5

1,05

64

1.250

67,2

INFINITY 05

47


THE CERAMIC BOOK FANAL NANOPRINT  

THE CERAMIC BOOK FANAL NANOPRINT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you