Page 6

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Fertility is the most important economic trait to consider when selecting cattle. Every female aged two years or more must wean a good calf on schedule every year on natural veld conditions, otherwise she is culled. At Beefmaster Alliance, females are first exposed to AI and natural service at 12 to 15 months of age. All age groups are bred under veld and pasture conditions for a breeding season of 60 to 75 days. Every female must conceive and wean a calf of 90 index or above, otherwise she is culled – no exceptions are made and no excuses accepted. On the sire’s side, fertility means the ability to cover the most cows in 75 or fewer days. All breeding takes place in large multiple-sired herds. The bulls with the highest libido and strongest competitive instincts sire the most progeny. The importance of concentrating on fertility in the beef industry is paramount to profitability.

Vrugbaarheid is die belangrikste ekonomiese kenmerk wat met die seleksie van beeste oorweeg moet word. Elke vroulike dier van twee jaar en ouer moet op natuurlike veld klokslag elke jaar ’n goeie kalf speen, of sy word uitgeskot. Beefmaster Alliance-verse word die eerste keer op ouderdom 12 maande tot 15 maande gesinchroniseer, kunsmatige geïnsemineer of natuurlik gedek. ’n Dekseisoen van 60 dae tot 75 dae word vir alle vroulike ouderdomsgroepe op aangeplante weidings en natuurlike weiveld gebruik. Elke vroulike dier moet dragtig raak en ’n kalf met ’n indeks van minstens 90 speen, anders word sy uitgeskot. Daar is geen verskonings of uitsonderings nie. Wat die bulle betref, beteken vrugbaarheid die vermoë om die meeste koeie in 75 dae of minder te dek. Alle dekkings vind in groot veelvuldige vaar-kuddes plaas. Die bul met die hoogste libido en die sterkste mededingende instinkte verwek die grootste nageslag. Die belangrikheid van vrugbaarheid in die vleisbeesbedryf is ’n voorvereiste vir winsgewendheid.

Profile for Bacchus International

Beefmaster Alliance  

The Six Essentials

Beefmaster Alliance  

The Six Essentials