Page 19

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Beefmaster Alliance bulls are performance tested on veld grazing. Of the screened weaner bulls, those above 100 on the index are short-listed according to dam records for ICP, average weaning weight, maternal instinct, and as being the most likely to produce good offspring. The bulls are then scored and the top 50 selected as stud sires. These are placed back on pasture and then sold at the national Beefmaster Auction or off the farm. The remainder of the bulls, some 220, are selected and finished in grazing camps for a production sale.

Beefmaster Alliance se bulle se prestasie word op natuurlike weidings getoets. Wanneer bulspeenkalwers gekeur word, plaas hulle die bulle met ’n indeks van meer as 100 op ’n kortlys volgens die prestasierekords van hul moeders vir tussenkalfperiode, gemiddelde speengewig, moedereienskappe en dié wat die grootste kans het om goeie nageslag te produseer. Dié bulle kry dan ’n puntetoekenning en die beste 50 word as stoetvaars geselekteer. Hulle gaan dan terug op aangeplante weidings en word uiteindelik op die Beefmasters se Nasionale Veiling aangebied of op die plaas verkoop. Die res van die bulle, sowat 220, word verder geselekteer en in veldkampe afgerond vir hul produksieveiling.

Profile for Bacchus International

Beefmaster Alliance  

The Six Essentials

Beefmaster Alliance  

The Six Essentials