Page 15

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Hardiness is a genetic trait that can only be measured through performance and longevity. Hardy cattle are animals with the ability to remain healthy and productive on veld grazing under various climatic conditions and with little assistance. Such individuals are able to carry on production with minimal intervention and with least cost. A bull must remain virile, fertile and cover cows for many years. A cow must produce an acceptable calf every year for many years. For example, the cow YP88-148, at the age of 18 years, had produced 15 calves at an average weaning weight of 253 kg and at an average weaning index of 106.

Gehardheid is ’n genetiese eienskap wat gemeet kan word aan prestasie en langlewendheid. Geharde beeste is diere met die vermoë om gesond te bly en met min sorg op veldtoestande en onder ’n verskeidenheid van klimaatstoestande te kan produseer. Sulke diere kan volhoubaar produseer met minimale inmenging en teen die laagste koste. ’n Bul moet lank fluks en vrugbaar bly en koeie vir etlike jare kan dek. Koeie moet vir etlike jare elke jaar ’n aanvaarbare kalf produseer. Byvoorbeeld: Die koei YP88148 het op 18-jarige ouderdom reeds 15 kalwers geproduseer met ’n gemiddelde speengewig van 253 kg en ’n gemiddelde speenindeks van 106.

Profile for Bacchus International

Beefmaster Alliance  

The Six Essentials

Beefmaster Alliance  

The Six Essentials