Page 11

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

In the cattle industry, profit relates to the number of kilograms of beef produced per cow. The more an animal weighs when finished for marketing, the more profit the breeder will pocket. Weaning weight primarily indicates the milking performance of the cow, but also gives an indication of a calf ’s own growth potential. Post-weaning weight gain indicates the ability of the calf to gain weight based on its own genetics for growth. At Beefmaster Alliance, all calves are raised on the same veld conditions. Selection is based on weaning weight, yearling weight and weight at 18 months. Data from the official ARC National Performance Testing Scheme is used and all calves under an index of 90 are culled. Herd sires are selected on the basis of their individual growth performance. Bulls with aboveaverage individual weaning and post-weaning weights will transmit these traits to their offspring. In addition, EPD’s (expected progeny differences) and the dam’s individual performance are appraised in the final selection. After the initial selection for weight gain, females are not culled on the basis of their own weight but on their weaning of a below-average calf. You can add profitability to your operation by using Beefmaster Alliance bulls that produce calves with heavy weaning and yearling weights.

In die beesbedryf word winsgewendheid bepaal deur die hoeveelheid kilogram vleis geproduseer per koei gepaar. Hoe swaarder die kalf weeg as dit markgereed is, hoe winsgewender is dit vir die teler. Speengewig is grootliks ’n aanduiding van die melkproduksie van die koei, maar gee ook ’n goeie aanduiding van die kalf se eie groeipotensiaal. Die toename in gewig ná speen is ’n aanduiding van die kalf se vermoë om gewig aan te sit, gebaseer op die kalf se eie genetiese potensiaal. By Beefmaster Alliance word alle kalwers op identiese veldtoestande grootgemaak. Seleksie geskied volgens speengewig, jaaroudgewig en gewig op 18 maande. Amptelike data van die LNR se Nasionale Prestasietoetsskema word gebruik en alle kalwers met ’n indeks benede 90 word uitgeskot. Kuddevaars word volgens hul eie individuele groeiprestasie geselekteer. Bulle met bogemiddelde individuele speen- en náspeengewigte sal dié genetiese eienskap na hul kalwers oordra. Die verwagte teelwaarde van ’n bul éen sy ma se individuele prestasie word in ag geneem met die finale seleksie van stoetbulle. Ná die aanvanklike seleksie vir gewig, word vroulike diere nie op grond van hul eie gewig uitgeskot nie, maar wel as hulle ’n ondergemiddelde kalf speen. Deur Beefmaster Alliance-bulle te gebruik wat kalwers met swaar speen- en jaaroudgewigte produseer, voeg jy winsgewendheid by jou boerdery.

Profile for Bacchus International

Beefmaster Alliance  

The Six Essentials

Beefmaster Alliance  

The Six Essentials