Page 1

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Die heel eerste Beefmastersemen het Suid-Afrika in 1981 bereik. Paul Yiannakis van Compa Beefmasters, destyds ’n Santa Gertrudis-teler, was in 1978 op soek na nuwe genetika in Amerika toe hy met Beefmasters kennis gemaak het. In 1980 het Charlie Bradbury en Mickey Johnson Suid-Afrika besoek en met hul terugkeer na Amerika ’n aantal Beefmaster Breeders’ Union (BBU) telers genader om semen aan SuidAfrika te skenk. Die eerste semen is via Botswana ingevoer en op Brahmaankruiskoeie gebruik.

The first Beefmaster semen reached South Africa in 1981. Paul Yiannakis of Compa Beefmasters, at the time a Santa Gertrudis breeder, was visiting the USA in 1978 in search of new genetic material when he came across Beefmasters. Charlie Bradbury and Mickey Johnson from BBU (Beefmaster Breeders’ Universal) visited South Africa in 1980 and on their return to the USA approached a number BBU members to donate semen to South Africa. The first consignment was imported via Botswana and used on Brahman-cross cows.

In 1986 was Paul Yiannakis van Compa Beefmasters een van die stigterslede van Beefmaster SA. Hy was ook in 1988 een van die eerste telers wat Amerikaanse bulle van die Lasater Ranch in Colorado ingevoer het nadat hy met behulp van dr. Herman Venter bulle op een van Tom Lasater se produksieveilings uitgesoek het.

In 1986 Paul Yiannakis of Compa Beefmasters was one of the founder members of Beefmaster SA. In 1988 he was also the first breeder to import American bulls from the Lasater Ranch in Colorado. With the assistance of Dr Herman Venter a total of six bulls were chosen and imported from the USA.

Manuel da Costa van Manjoh Ranch is in 1988 deur die einste dr. Herman Venter, wat ook sy kuddekonsultant was, geïnspireer om sy eerste Beefmasterbulle te koop. Nadat hy die kalfoes gesien het, sluit Manjoh Ranch in 1990 by die Beefmasterbeestelersgenootskap aan.

Manuel da Costa of Manjoh Ranch was inspired by the same Dr Venter, his herd consultant, to purchase his first Beefmaster bulls in 1988. After seeing the calving results, Manjoh Ranch joined the Beefmaster Breeders’ Society in 1990.

In 2001 besluit Compa en Manjoh om hul produksieveiling gesamentlik aan te bied, onder die vaandel van Beefmaster Alliance. Na ’n baie suksesvolle veiling, besluit die Alliance om Amerika te besoek om nuwe genetika te ondersoek. Die Beefmaster Alliance het vier bulle ingevoer en die alleenverspreider in Suid-Afrika van alle Lasatersemen uit Amerika geword.

Sedert 2002 word slegs Amerikaanse semen vir KI gebruik. Tussen 800 en 1000 vroulike diere word jaarliks kunsmatige geïnsemineer, insluitend verse wat tussen 12 en 15 maande gesinkroniseer en geïnsemineer word. Verse moet op 24 maande kalf en herbeset word om in die kudde te bly. In 2007 besluit die Beefmaster Alliance om hulle kuddes saam te snoer. Sodoende word sowat ’n halfeeu se telingondervinding saam in een kudde byeengebring en word die onderneming met sy meer as 1800 vroulike diere die grootste geregistreerde Beefmasterkudde in Suid-Afrika. Alle vroulike diere loop by Nigel en alle manlike diere by Delmas. Die rede hiervoor is om vroulike diere in dieselfde omgewing met mekaar te kan vergelyk. Die kudde op Moloto bly voorlopig daar as gevolg van die hartwaterarea. Daar word jaarliks op sowat 700 bulkalwers prestasietoetsing gedoen. Sedert 2006 is 2800 bulle reeds prestasiegetoets en 200 word vir die Beefmaster Alliance se jaarlikse produksieveiling voorberei wat op die eerste Donderdag in Augustus aangebied word.

In 2001 Compa and Manjoh decided to present their production auction jointly under the auspices of the Beefmaster Alliance. After a very successful auction, the Alliance decided to visit America to explore new genetics. The Beefmaster Alliance imported four bulls and became South African distributor of Lasater semen from the USA. Since 2002 only American semen is used for AI. Between 800 and 1000 female animals are artificially inseminated annually. These include heifers aged between 12 and 15 months who are synchronised and inseminated. Heifers must calve at 24 months and conceive again in order to remain in the herd. In 2007 the Beefmaster Alliance decided to integrate their herds, thus pooling half a century’s breeding expertise in one herd. With their more than 1800 females, they became the largest registered Beefmaster herd in South Africa. All females are kept at Nigel and all males at Delmas. This is so that females and males can be compared with one another in an identical environment. The herd at Moloto will provisionally remain there because of the heartwater area. Some 700 bull calves are performance tested annually. Since 2006 approximately 2800 bulls have been performance tested. Annually, 200 bulls are selected for the Beefmaster Alliance production sale held on the first Thursday in August.


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Die heel eerste Beefmastersemen het Suid-Afrika in 1981 bereik. Paul Yiannakis van Compa Beefmasters, destyds ’n Santa Gertrudis-teler, was in 1978 op soek na nuwe genetika in Amerika toe hy met Beefmasters kennis gemaak het. In 1980 het Charlie Bradbury en Mickey Johnson Suid-Afrika besoek en met hul terugkeer na Amerika ’n aantal Beefmaster Breeders’ Union (BBU) telers genader om semen aan SuidAfrika te skenk. Die eerste semen is via Botswana ingevoer en op Brahmaankruiskoeie gebruik.

The first Beefmaster semen reached South Africa in 1981. Paul Yiannakis of Compa Beefmasters, at the time a Santa Gertrudis breeder, was visiting the USA in 1978 in search of new genetic material when he came across Beefmasters. Charlie Bradbury and Mickey Johnson from BBU (Beefmaster Breeders’ Universal) visited South Africa in 1980 and on their return to the USA approached a number BBU members to donate semen to South Africa. The first consignment was imported via Botswana and used on Brahman-cross cows.

In 1986 was Paul Yiannakis van Compa Beefmasters een van die stigterslede van Beefmaster SA. Hy was ook in 1988 een van die eerste telers wat Amerikaanse bulle van die Lasater Ranch in Colorado ingevoer het nadat hy met behulp van dr. Herman Venter bulle op een van Tom Lasater se produksieveilings uitgesoek het.

In 1986 Paul Yiannakis of Compa Beefmasters was one of the founder members of Beefmaster SA. In 1988 he was also the first breeder to import American bulls from the Lasater Ranch in Colorado. With the assistance of Dr Herman Venter a total of six bulls were chosen and imported from the USA.

Manuel da Costa van Manjoh Ranch is in 1988 deur die einste dr. Herman Venter, wat ook sy kuddekonsultant was, geïnspireer om sy eerste Beefmasterbulle te koop. Nadat hy die kalfoes gesien het, sluit Manjoh Ranch in 1990 by die Beefmasterbeestelersgenootskap aan.

Manuel da Costa of Manjoh Ranch was inspired by the same Dr Venter, his herd consultant, to purchase his first Beefmaster bulls in 1988. After seeing the calving results, Manjoh Ranch joined the Beefmaster Breeders’ Society in 1990.

In 2001 besluit Compa en Manjoh om hul produksieveiling gesamentlik aan te bied, onder die vaandel van Beefmaster Alliance. Na ’n baie suksesvolle veiling, besluit die Alliance om Amerika te besoek om nuwe genetika te ondersoek. Die Beefmaster Alliance het vier bulle ingevoer en die alleenverspreider in Suid-Afrika van alle Lasatersemen uit Amerika geword.

Sedert 2002 word slegs Amerikaanse semen vir KI gebruik. Tussen 800 en 1000 vroulike diere word jaarliks kunsmatige geïnsemineer, insluitend verse wat tussen 12 en 15 maande gesinkroniseer en geïnsemineer word. Verse moet op 24 maande kalf en herbeset word om in die kudde te bly. In 2007 besluit die Beefmaster Alliance om hulle kuddes saam te snoer. Sodoende word sowat ’n halfeeu se telingondervinding saam in een kudde byeengebring en word die onderneming met sy meer as 1800 vroulike diere die grootste geregistreerde Beefmasterkudde in Suid-Afrika. Alle vroulike diere loop by Nigel en alle manlike diere by Delmas. Die rede hiervoor is om vroulike diere in dieselfde omgewing met mekaar te kan vergelyk. Die kudde op Moloto bly voorlopig daar as gevolg van die hartwaterarea. Daar word jaarliks op sowat 700 bulkalwers prestasietoetsing gedoen. Sedert 2006 is 2800 bulle reeds prestasiegetoets en 200 word vir die Beefmaster Alliance se jaarlikse produksieveiling voorberei wat op die eerste Donderdag in Augustus aangebied word.

In 2001 Compa and Manjoh decided to present their production auction jointly under the auspices of the Beefmaster Alliance. After a very successful auction, the Alliance decided to visit America to explore new genetics. The Beefmaster Alliance imported four bulls and became South African distributor of Lasater semen from the USA. Since 2002 only American semen is used for AI. Between 800 and 1000 female animals are artificially inseminated annually. These include heifers aged between 12 and 15 months who are synchronised and inseminated. Heifers must calve at 24 months and conceive again in order to remain in the herd. In 2007 the Beefmaster Alliance decided to integrate their herds, thus pooling half a century’s breeding expertise in one herd. With their more than 1800 females, they became the largest registered Beefmaster herd in South Africa. All females are kept at Nigel and all males at Delmas. This is so that females and males can be compared with one another in an identical environment. The herd at Moloto will provisionally remain there because of the heartwater area. Some 700 bull calves are performance tested annually. Since 2006 approximately 2800 bulls have been performance tested. Annually, 200 bulls are selected for the Beefmaster Alliance production sale held on the first Thursday in August.


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Genetically, a Beefmaster animal consists of approximately one half Brahman blood, with the balance made up equally of Hereford and Shorthorn blood. In the 1930 depression years, the legendary cattle breeder Tom Lasater needed profitable cattle which would survive the severe economic hardships of the time. This led to the development and perfection of the Beefmaster, which retained the best characteristics of each of the individual breeds.This was achieved after years of selective crossbreeding, careful experimentation and drastic culling. Throughout the history of the Beefmaster, the prime function of the breed has been the production of beef. The best cattle produce optimal high quality beef at the lowest cost and highest profit. Thus the Beefmaster represents a specific breeding philosophy: the production of high-mass weaning calves that are rapid growers at minimum cost, care and attention. The breeding and management programme which Tom Lasater stringently followed is based on one of nature’s basic laws: “The survival of the fittest”. The Lasater concept of this law is intelligently applied through selection for six essential characteristics which were focussed on in the development of the Beefmaster breed. These characteristics are: Fertility, Disposition, Weight, Conformation, Hardiness and Milk Production.

Beefmaster is ’n sintetiese ras wat geneties uit sowat een helfte Brahman, ’n kwart Hereford en ’n kwart Korthoring bestaan. Tydens die Depressie en ekonomiese druk van die 1930’s, het die bekende beesteler, Tom Lasater, ter wille van oorlewing daarna gestreef om die winsgewendste beesras te ontwikkel. Die resultaat was die Beefmaster, waarin die beste eienskappe van die onderskeie individuele rasse vasgelê is. Dit is bereik ná jare van deurdagte kruisteling, omsigtige proefnemings en strawwe seleksie. Reg deur die geskiedenis van die Beefmaster, was vleisproduksie die hoofdoel. Die beste beeste produseer optimaal hoë-gehalte vleis teen die laagste koste = wins. Die teling van Beefmasters is dus eerder ’n filosofie: die produksie van swaar speenkalwers wat vinnig groei met die minste koste, sorg en aandag. Tom Lasater se teel- en bestuursprogram is gegrond op die natuur se oudste wet en hy het nougeset daarby gehou: “Die oorlewing van die sterkste”. Lasater het die beginsel van dié'8e natuurwet slim toegepas deur hom toe te spits op die seleksie vir die ses noodsaaklike eienskappe vir die ontwikkeling van die Beefmasterras. Hierdie eienskappe is: Vrugbaarheid, temperament, gewig, bouvorm, gehardheid en melkproduksie.


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Genetically, a Beefmaster animal consists of approximately one half Brahman blood, with the balance made up equally of Hereford and Shorthorn blood. In the 1930 depression years, the legendary cattle breeder Tom Lasater needed profitable cattle which would survive the severe economic hardships of the time. This led to the development and perfection of the Beefmaster, which retained the best characteristics of each of the individual breeds.This was achieved after years of selective crossbreeding, careful experimentation and drastic culling. Throughout the history of the Beefmaster, the prime function of the breed has been the production of beef. The best cattle produce optimal high quality beef at the lowest cost and highest profit. Thus the Beefmaster represents a specific breeding philosophy: the production of high-mass weaning calves that are rapid growers at minimum cost, care and attention. The breeding and management programme which Tom Lasater stringently followed is based on one of nature’s basic laws: “The survival of the fittest”. The Lasater concept of this law is intelligently applied through selection for six essential characteristics which were focussed on in the development of the Beefmaster breed. These characteristics are: Fertility, Disposition, Weight, Conformation, Hardiness and Milk Production.

Beefmaster is ’n sintetiese ras wat geneties uit sowat een helfte Brahman, ’n kwart Hereford en ’n kwart Korthoring bestaan. Tydens die Depressie en ekonomiese druk van die 1930’s, het die bekende beesteler, Tom Lasater, ter wille van oorlewing daarna gestreef om die winsgewendste beesras te ontwikkel. Die resultaat was die Beefmaster, waarin die beste eienskappe van die onderskeie individuele rasse vasgelê is. Dit is bereik ná jare van deurdagte kruisteling, omsigtige proefnemings en strawwe seleksie. Reg deur die geskiedenis van die Beefmaster, was vleisproduksie die hoofdoel. Die beste beeste produseer optimaal hoë-gehalte vleis teen die laagste koste = wins. Die teling van Beefmasters is dus eerder ’n filosofie: die produksie van swaar speenkalwers wat vinnig groei met die minste koste, sorg en aandag. Tom Lasater se teel- en bestuursprogram is gegrond op die natuur se oudste wet en hy het nougeset daarby gehou: “Die oorlewing van die sterkste”. Lasater het die beginsel van dié'8e natuurwet slim toegepas deur hom toe te spits op die seleksie vir die ses noodsaaklike eienskappe vir die ontwikkeling van die Beefmasterras. Hierdie eienskappe is: Vrugbaarheid, temperament, gewig, bouvorm, gehardheid en melkproduksie.


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Fertility is the most important economic trait to consider when selecting cattle. Every female aged two years or more must wean a good calf on schedule every year on natural veld conditions, otherwise she is culled. At Beefmaster Alliance, females are first exposed to AI and natural service at 12 to 15 months of age. All age groups are bred under veld and pasture conditions for a breeding season of 60 to 75 days. Every female must conceive and wean a calf of 90 index or above, otherwise she is culled – no exceptions are made and no excuses accepted. On the sire’s side, fertility means the ability to cover the most cows in 75 or fewer days. All breeding takes place in large multiple-sired herds. The bulls with the highest libido and strongest competitive instincts sire the most progeny. The importance of concentrating on fertility in the beef industry is paramount to profitability.

Vrugbaarheid is die belangrikste ekonomiese kenmerk wat met die seleksie van beeste oorweeg moet word. Elke vroulike dier van twee jaar en ouer moet op natuurlike veld klokslag elke jaar ’n goeie kalf speen, of sy word uitgeskot. Beefmaster Alliance-verse word die eerste keer op ouderdom 12 maande tot 15 maande gesinchroniseer, kunsmatige geïnsemineer of natuurlik gedek. ’n Dekseisoen van 60 dae tot 75 dae word vir alle vroulike ouderdomsgroepe op aangeplante weidings en natuurlike weiveld gebruik. Elke vroulike dier moet dragtig raak en ’n kalf met ’n indeks van minstens 90 speen, anders word sy uitgeskot. Daar is geen verskonings of uitsonderings nie. Wat die bulle betref, beteken vrugbaarheid die vermoë om die meeste koeie in 75 dae of minder te dek. Alle dekkings vind in groot veelvuldige vaar-kuddes plaas. Die bul met die hoogste libido en die sterkste mededingende instinkte verwek die grootste nageslag. Die belangrikheid van vrugbaarheid in die vleisbeesbedryf is ’n voorvereiste vir winsgewendheid.


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Fertility is the most important economic trait to consider when selecting cattle. Every female aged two years or more must wean a good calf on schedule every year on natural veld conditions, otherwise she is culled. At Beefmaster Alliance, females are first exposed to AI and natural service at 12 to 15 months of age. All age groups are bred under veld and pasture conditions for a breeding season of 60 to 75 days. Every female must conceive and wean a calf of 90 index or above, otherwise she is culled – no exceptions are made and no excuses accepted. On the sire’s side, fertility means the ability to cover the most cows in 75 or fewer days. All breeding takes place in large multiple-sired herds. The bulls with the highest libido and strongest competitive instincts sire the most progeny. The importance of concentrating on fertility in the beef industry is paramount to profitability.

Vrugbaarheid is die belangrikste ekonomiese kenmerk wat met die seleksie van beeste oorweeg moet word. Elke vroulike dier van twee jaar en ouer moet op natuurlike veld klokslag elke jaar ’n goeie kalf speen, of sy word uitgeskot. Beefmaster Alliance-verse word die eerste keer op ouderdom 12 maande tot 15 maande gesinchroniseer, kunsmatige geïnsemineer of natuurlik gedek. ’n Dekseisoen van 60 dae tot 75 dae word vir alle vroulike ouderdomsgroepe op aangeplante weidings en natuurlike weiveld gebruik. Elke vroulike dier moet dragtig raak en ’n kalf met ’n indeks van minstens 90 speen, anders word sy uitgeskot. Daar is geen verskonings of uitsonderings nie. Wat die bulle betref, beteken vrugbaarheid die vermoë om die meeste koeie in 75 dae of minder te dek. Alle dekkings vind in groot veelvuldige vaar-kuddes plaas. Die bul met die hoogste libido en die sterkste mededingende instinkte verwek die grootste nageslag. Die belangrikheid van vrugbaarheid in die vleisbeesbedryf is ’n voorvereiste vir winsgewendheid.


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Docile cattle are easier and cheaper to handle, achieve better gains and fetch higher prices. The easy handling of cattle causes fewer injuries and weight loss and requires a smaller labour force. Beefmaster cattle are known for their placid nature. However, a cow’s mothering ability and protectiveness towards her calf should not be mistaken for a bad disposition. Beefmasters are gentle and intelligent, and respond to the kind of treatment they receive from their owners. Cattle with good dispositions are a pleasure to handle and are more profitable. Differences in disposition become apparent after weaning, and animals with a poor disposition are culled. Thereafter, disposition is monitored on an ongoing basis, with animals exhibiting unacceptable behaviour being culled from the herd.

Makker beeste is makliker en goedkoper om te hanteer, groei beter en behaal die beste pryse. Beeste wat maklik hanteer kan word, doen minder beserings op, verloor minder gewig en minder werkers is nodig wanneer daar met hulle gewerk word. Beefmasterbeeste word gekenmerk deur hul maklike hanteerbaarheid. ’n Koei se moederinstink en die beskerming van haar kalfie moet egter nie met ’n swak temperament verwar word nie. Beefmasters is saggeaarde, intelligente beeste en reageer op die tipe behandeling wat hulle van hul eienaars ontvang. Beeste met ’n goeie temperament is ’n plesier om mee te werk en is winsgewender. By Beefmaster Alliance word alle kalwer s op identiese veldtoestande grootgemaak. Verskille in temperament word met speen waargeneem en diere met ’n swak temperament word uitgeskot. Daarna word temperament deurentyd dopgehou en diere wat onaanvaarbare gedrag toon, word uitgeskot.

Manuel da Costa with Frenzel 313


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Docile cattle are easier and cheaper to handle, achieve better gains and fetch higher prices. The easy handling of cattle causes fewer injuries and weight loss and requires a smaller labour force. Beefmaster cattle are known for their placid nature. However, a cow’s mothering ability and protectiveness towards her calf should not be mistaken for a bad disposition. Beefmasters are gentle and intelligent, and respond to the kind of treatment they receive from their owners. Cattle with good dispositions are a pleasure to handle and are more profitable. Differences in disposition become apparent after weaning, and animals with a poor disposition are culled. Thereafter, disposition is monitored on an ongoing basis, with animals exhibiting unacceptable behaviour being culled from the herd.

Makker beeste is makliker en goedkoper om te hanteer, groei beter en behaal die beste pryse. Beeste wat maklik hanteer kan word, doen minder beserings op, verloor minder gewig en minder werkers is nodig wanneer daar met hulle gewerk word. Beefmasterbeeste word gekenmerk deur hul maklike hanteerbaarheid. ’n Koei se moederinstink en die beskerming van haar kalfie moet egter nie met ’n swak temperament verwar word nie. Beefmasters is saggeaarde, intelligente beeste en reageer op die tipe behandeling wat hulle van hul eienaars ontvang. Beeste met ’n goeie temperament is ’n plesier om mee te werk en is winsgewender. By Beefmaster Alliance word alle kalwer s op identiese veldtoestande grootgemaak. Verskille in temperament word met speen waargeneem en diere met ’n swak temperament word uitgeskot. Daarna word temperament deurentyd dopgehou en diere wat onaanvaarbare gedrag toon, word uitgeskot.

Manuel da Costa with Frenzel 313


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

In the cattle industry, profit relates to the number of kilograms of beef produced per cow. The more an animal weighs when finished for marketing, the more profit the breeder will pocket. Weaning weight primarily indicates the milking performance of the cow, but also gives an indication of a calf ’s own growth potential. Post-weaning weight gain indicates the ability of the calf to gain weight based on its own genetics for growth. At Beefmaster Alliance, all calves are raised on the same veld conditions. Selection is based on weaning weight, yearling weight and weight at 18 months. Data from the official ARC National Performance Testing Scheme is used and all calves under an index of 90 are culled. Herd sires are selected on the basis of their individual growth performance. Bulls with aboveaverage individual weaning and post-weaning weights will transmit these traits to their offspring. In addition, EPD’s (expected progeny differences) and the dam’s individual performance are appraised in the final selection. After the initial selection for weight gain, females are not culled on the basis of their own weight but on their weaning of a below-average calf. You can add profitability to your operation by using Beefmaster Alliance bulls that produce calves with heavy weaning and yearling weights.

In die beesbedryf word winsgewendheid bepaal deur die hoeveelheid kilogram vleis geproduseer per koei gepaar. Hoe swaarder die kalf weeg as dit markgereed is, hoe winsgewender is dit vir die teler. Speengewig is grootliks ’n aanduiding van die melkproduksie van die koei, maar gee ook ’n goeie aanduiding van die kalf se eie groeipotensiaal. Die toename in gewig ná speen is ’n aanduiding van die kalf se vermoë om gewig aan te sit, gebaseer op die kalf se eie genetiese potensiaal. By Beefmaster Alliance word alle kalwers op identiese veldtoestande grootgemaak. Seleksie geskied volgens speengewig, jaaroudgewig en gewig op 18 maande. Amptelike data van die LNR se Nasionale Prestasietoetsskema word gebruik en alle kalwers met ’n indeks benede 90 word uitgeskot. Kuddevaars word volgens hul eie individuele groeiprestasie geselekteer. Bulle met bogemiddelde individuele speen- en náspeengewigte sal dié genetiese eienskap na hul kalwers oordra. Die verwagte teelwaarde van ’n bul éen sy ma se individuele prestasie word in ag geneem met die finale seleksie van stoetbulle. Ná die aanvanklike seleksie vir gewig, word vroulike diere nie op grond van hul eie gewig uitgeskot nie, maar wel as hulle ’n ondergemiddelde kalf speen. Deur Beefmaster Alliance-bulle te gebruik wat kalwers met swaar speen- en jaaroudgewigte produseer, voeg jy winsgewendheid by jou boerdery.


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

In the cattle industry, profit relates to the number of kilograms of beef produced per cow. The more an animal weighs when finished for marketing, the more profit the breeder will pocket. Weaning weight primarily indicates the milking performance of the cow, but also gives an indication of a calf ’s own growth potential. Post-weaning weight gain indicates the ability of the calf to gain weight based on its own genetics for growth. At Beefmaster Alliance, all calves are raised on the same veld conditions. Selection is based on weaning weight, yearling weight and weight at 18 months. Data from the official ARC National Performance Testing Scheme is used and all calves under an index of 90 are culled. Herd sires are selected on the basis of their individual growth performance. Bulls with aboveaverage individual weaning and post-weaning weights will transmit these traits to their offspring. In addition, EPD’s (expected progeny differences) and the dam’s individual performance are appraised in the final selection. After the initial selection for weight gain, females are not culled on the basis of their own weight but on their weaning of a below-average calf. You can add profitability to your operation by using Beefmaster Alliance bulls that produce calves with heavy weaning and yearling weights.

In die beesbedryf word winsgewendheid bepaal deur die hoeveelheid kilogram vleis geproduseer per koei gepaar. Hoe swaarder die kalf weeg as dit markgereed is, hoe winsgewender is dit vir die teler. Speengewig is grootliks ’n aanduiding van die melkproduksie van die koei, maar gee ook ’n goeie aanduiding van die kalf se eie groeipotensiaal. Die toename in gewig ná speen is ’n aanduiding van die kalf se vermoë om gewig aan te sit, gebaseer op die kalf se eie genetiese potensiaal. By Beefmaster Alliance word alle kalwers op identiese veldtoestande grootgemaak. Seleksie geskied volgens speengewig, jaaroudgewig en gewig op 18 maande. Amptelike data van die LNR se Nasionale Prestasietoetsskema word gebruik en alle kalwers met ’n indeks benede 90 word uitgeskot. Kuddevaars word volgens hul eie individuele groeiprestasie geselekteer. Bulle met bogemiddelde individuele speen- en náspeengewigte sal dié genetiese eienskap na hul kalwers oordra. Die verwagte teelwaarde van ’n bul éen sy ma se individuele prestasie word in ag geneem met die finale seleksie van stoetbulle. Ná die aanvanklike seleksie vir gewig, word vroulike diere nie op grond van hul eie gewig uitgeskot nie, maar wel as hulle ’n ondergemiddelde kalf speen. Deur Beefmaster Alliance-bulle te gebruik wat kalwers met swaar speen- en jaaroudgewigte produseer, voeg jy winsgewendheid by jou boerdery.


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Conformation in Beefmasters is defined as “type on-the-hook, not type on-thehoof ”. Beefmaster founder Tom Lasater believed that animals that produce carcasses which yield the most kilograms of tender, lean beef per kilo of live weight, demonstrated the ideal conformations. Visual traits are also evaluated. A bull must show masculinity, a clean underline, optimum-sized scrotum, excellent muscling and length. A female must be feminine and have a strong functional udder with excellent teats. Bulls and females showing any sign of structural defects should be culled. At Alliance Beefmaster muscling, along with length and width of hindquarters, emphasis is placed on the selection of bulls that would be potential herd sires. Animals with any kind of structural defects, such as problems with feet and legs, are culled. The Beefmaster Alliance has won numerous carcass competitions.

Bouvorm by Beefmasters word gedefinieer volgens die gehalte van die karkas en nie hoe die dier op die hoef lyk nie. Die stigter van Beefmaster, Tom Lasater, het geglo beeste wat karkasse produseer met die meeste kilogram sagte (en maerder eerder as vet vleis) per kilogram lewende gewig die ideale bouvorm verteenwoordig. Visuele eienskappe word ook geëvalueer. ’n Bul moet manlik wees, ’n skoon onderlyn hê, goeie skrotumomvang en moet ook uitstekende bespiering en lengte hê. ’n Koei moet vroulik wees en ’n sterk funksionele uier met uitstekende spene hê. Bulle en koeie wat enige strukturele tekor tkominge het, word summier uitgeskot. By Beefmaster Alliance word sowel bespiering as lengte en breedte van die agterkwart tydens die seleksie van bulle as potensiële kuddevaar s oorweeg. Diere met enige strukturele foute, soos probleme met pote en bene, word uitgeskot. Beefmaster Alliance spog met verskeie prestasies in karkaskompetisies.


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Conformation in Beefmasters is defined as “type on-the-hook, not type on-thehoof ”. Beefmaster founder Tom Lasater believed that animals that produce carcasses which yield the most kilograms of tender, lean beef per kilo of live weight, demonstrated the ideal conformations. Visual traits are also evaluated. A bull must show masculinity, a clean underline, optimum-sized scrotum, excellent muscling and length. A female must be feminine and have a strong functional udder with excellent teats. Bulls and females showing any sign of structural defects should be culled. At Alliance Beefmaster muscling, along with length and width of hindquarters, emphasis is placed on the selection of bulls that would be potential herd sires. Animals with any kind of structural defects, such as problems with feet and legs, are culled. The Beefmaster Alliance has won numerous carcass competitions.

Bouvorm by Beefmasters word gedefinieer volgens die gehalte van die karkas en nie hoe die dier op die hoef lyk nie. Die stigter van Beefmaster, Tom Lasater, het geglo beeste wat karkasse produseer met die meeste kilogram sagte (en maerder eerder as vet vleis) per kilogram lewende gewig die ideale bouvorm verteenwoordig. Visuele eienskappe word ook geëvalueer. ’n Bul moet manlik wees, ’n skoon onderlyn hê, goeie skrotumomvang en moet ook uitstekende bespiering en lengte hê. ’n Koei moet vroulik wees en ’n sterk funksionele uier met uitstekende spene hê. Bulle en koeie wat enige strukturele tekor tkominge het, word summier uitgeskot. By Beefmaster Alliance word sowel bespiering as lengte en breedte van die agterkwart tydens die seleksie van bulle as potensiële kuddevaar s oorweeg. Diere met enige strukturele foute, soos probleme met pote en bene, word uitgeskot. Beefmaster Alliance spog met verskeie prestasies in karkaskompetisies.


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Hardiness is a genetic trait that can only be measured through performance and longevity. Hardy cattle are animals with the ability to remain healthy and productive on veld grazing under various climatic conditions and with little assistance. Such individuals are able to carry on production with minimal intervention and with least cost. A bull must remain virile, fertile and cover cows for many years. A cow must produce an acceptable calf every year for many years. For example, the cow YP88-148, at the age of 18 years, had produced 15 calves at an average weaning weight of 253 kg and at an average weaning index of 106.

Gehardheid is ’n genetiese eienskap wat gemeet kan word aan prestasie en langlewendheid. Geharde beeste is diere met die vermoë om gesond te bly en met min sorg op veldtoestande en onder ’n verskeidenheid van klimaatstoestande te kan produseer. Sulke diere kan volhoubaar produseer met minimale inmenging en teen die laagste koste. ’n Bul moet lank fluks en vrugbaar bly en koeie vir etlike jare kan dek. Koeie moet vir etlike jare elke jaar ’n aanvaarbare kalf produseer. Byvoorbeeld: Die koei YP88148 het op 18-jarige ouderdom reeds 15 kalwers geproduseer met ’n gemiddelde speengewig van 253 kg en ’n gemiddelde speenindeks van 106.


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Hardiness is a genetic trait that can only be measured through performance and longevity. Hardy cattle are animals with the ability to remain healthy and productive on veld grazing under various climatic conditions and with little assistance. Such individuals are able to carry on production with minimal intervention and with least cost. A bull must remain virile, fertile and cover cows for many years. A cow must produce an acceptable calf every year for many years. For example, the cow YP88-148, at the age of 18 years, had produced 15 calves at an average weaning weight of 253 kg and at an average weaning index of 106.

Gehardheid is ’n genetiese eienskap wat gemeet kan word aan prestasie en langlewendheid. Geharde beeste is diere met die vermoë om gesond te bly en met min sorg op veldtoestande en onder ’n verskeidenheid van klimaatstoestande te kan produseer. Sulke diere kan volhoubaar produseer met minimale inmenging en teen die laagste koste. ’n Bul moet lank fluks en vrugbaar bly en koeie vir etlike jare kan dek. Koeie moet vir etlike jare elke jaar ’n aanvaarbare kalf produseer. Byvoorbeeld: Die koei YP88148 het op 18-jarige ouderdom reeds 15 kalwers geproduseer met ’n gemiddelde speengewig van 253 kg en ’n gemiddelde speenindeks van 106.


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Beefmaster females are selected for milk production by evaluating the weaning weight of their calves. More milk means heavier calves at weaning. A cow must suckle her calf for seven months or longer and maintain her own body vigour on veld grazing. Udders constitute an important factor in milk production. They should be properly developed, with teats uniform in size and length. Good udders are compact, and should have great capacity, yet should not be large or pendulous. Beefmaster sires are selected from bulls producing heavy weaning weights. Their heavy-milking dams will most likely influence the milk production of the daughters from those sires. At Beefmaster Alliance, only bulls with an index of 100 or more are classified as potential herd sires. These bulls will most likely sire daughters that will perpetuate the heavy milking characteristics demonstrated by their individual dams. Lightweight calves and cows weaning calves below 90 indexes are culled. Beefmasters are known for their milking attributes.The most profitable way of rearing a calf is from its mother’s milk.

Beefmaster-koeie word vir melkproduksie geselekteer deur die speengewigte van hul kalwers te evalueer. Meer melk beteken swaarder speenkalwers. ’n Koei moet haar kalf vir sewe maande of langer soog en haar eie liggaamsbehoefte op veldtoestande kan onderhou. Uiers het ’n belangrike invloed op melkproduksie. Hulle moet goed ontwikkel wees met eenvormige speengrootte en - lengte. Goeie uiers is kompak en moet ’n goeie kapasiteit hê, sonder om groot of losswaaiend te wees. Beefmasterkuddevaars word uit bulle met ’n hoë speengewig geselekteer. Hul moeders met ’n hoë melkproduksie sal waarskynlik die vermoë van die dogters van sulke bulle om ook genoeg melk te lewer, beïnvloed. Beefmaster Alliance selekteer slegs bulle met indekse bo 100 as potensië1le kuddevaars. Hierdie geselekteerde bulle sal waarskynlik dogters teel wat die goeie melkeienskappe wat hulle van hul moeders geërf het, oordra. Liggewig kalwers en koeie wat kalwers speen met indekse laer as 90, word uitgeskot. Beefmasters is bekend vir hul goeie melkproduksie. Die winsgewendste manier om ’n kalf groot te maak, is op moedersmelk.


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Beefmaster females are selected for milk production by evaluating the weaning weight of their calves. More milk means heavier calves at weaning. A cow must suckle her calf for seven months or longer and maintain her own body vigour on veld grazing. Udders constitute an important factor in milk production. They should be properly developed, with teats uniform in size and length. Good udders are compact, and should have great capacity, yet should not be large or pendulous. Beefmaster sires are selected from bulls producing heavy weaning weights. Their heavy-milking dams will most likely influence the milk production of the daughters from those sires. At Beefmaster Alliance, only bulls with an index of 100 or more are classified as potential herd sires. These bulls will most likely sire daughters that will perpetuate the heavy milking characteristics demonstrated by their individual dams. Lightweight calves and cows weaning calves below 90 indexes are culled. Beefmasters are known for their milking attributes.The most profitable way of rearing a calf is from its mother’s milk.

Beefmaster-koeie word vir melkproduksie geselekteer deur die speengewigte van hul kalwers te evalueer. Meer melk beteken swaarder speenkalwers. ’n Koei moet haar kalf vir sewe maande of langer soog en haar eie liggaamsbehoefte op veldtoestande kan onderhou. Uiers het ’n belangrike invloed op melkproduksie. Hulle moet goed ontwikkel wees met eenvormige speengrootte en - lengte. Goeie uiers is kompak en moet ’n goeie kapasiteit hê, sonder om groot of losswaaiend te wees. Beefmasterkuddevaars word uit bulle met ’n hoë speengewig geselekteer. Hul moeders met ’n hoë melkproduksie sal waarskynlik die vermoë van die dogters van sulke bulle om ook genoeg melk te lewer, beïnvloed. Beefmaster Alliance selekteer slegs bulle met indekse bo 100 as potensië1le kuddevaars. Hierdie geselekteerde bulle sal waarskynlik dogters teel wat die goeie melkeienskappe wat hulle van hul moeders geërf het, oordra. Liggewig kalwers en koeie wat kalwers speen met indekse laer as 90, word uitgeskot. Beefmasters is bekend vir hul goeie melkproduksie. Die winsgewendste manier om ’n kalf groot te maak, is op moedersmelk.


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Beefmaster Alliance bulls are performance tested on veld grazing. Of the screened weaner bulls, those above 100 on the index are short-listed according to dam records for ICP, average weaning weight, maternal instinct, and as being the most likely to produce good offspring. The bulls are then scored and the top 50 selected as stud sires. These are placed back on pasture and then sold at the national Beefmaster Auction or off the farm. The remainder of the bulls, some 220, are selected and finished in grazing camps for a production sale.

Beefmaster Alliance se bulle se prestasie word op natuurlike weidings getoets. Wanneer bulspeenkalwers gekeur word, plaas hulle die bulle met ’n indeks van meer as 100 op ’n kortlys volgens die prestasierekords van hul moeders vir tussenkalfperiode, gemiddelde speengewig, moedereienskappe en dié wat die grootste kans het om goeie nageslag te produseer. Dié bulle kry dan ’n puntetoekenning en die beste 50 word as stoetvaars geselekteer. Hulle gaan dan terug op aangeplante weidings en word uiteindelik op die Beefmasters se Nasionale Veiling aangebied of op die plaas verkoop. Die res van die bulle, sowat 220, word verder geselekteer en in veldkampe afgerond vir hul produksieveiling.


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Beefmaster Alliance bulls are performance tested on veld grazing. Of the screened weaner bulls, those above 100 on the index are short-listed according to dam records for ICP, average weaning weight, maternal instinct, and as being the most likely to produce good offspring. The bulls are then scored and the top 50 selected as stud sires. These are placed back on pasture and then sold at the national Beefmaster Auction or off the farm. The remainder of the bulls, some 220, are selected and finished in grazing camps for a production sale.

Beefmaster Alliance se bulle se prestasie word op natuurlike weidings getoets. Wanneer bulspeenkalwers gekeur word, plaas hulle die bulle met ’n indeks van meer as 100 op ’n kortlys volgens die prestasierekords van hul moeders vir tussenkalfperiode, gemiddelde speengewig, moedereienskappe en dié wat die grootste kans het om goeie nageslag te produseer. Dié bulle kry dan ’n puntetoekenning en die beste 50 word as stoetvaars geselekteer. Hulle gaan dan terug op aangeplante weidings en word uiteindelik op die Beefmasters se Nasionale Veiling aangebied of op die plaas verkoop. Die res van die bulle, sowat 220, word verder geselekteer en in veldkampe afgerond vir hul produksieveiling.


C

André da Costa I have been involved in the family business, Manjoh Ranch, since high school. My responsibilities are marketing and the management of milling and packaging plants, as well as the marketing of our potatoes. Since 2009 I have assisted with the marketing of Beefmaster Alliance. Johnny da Costa My brother Manuel and I are the founders of Manjoh Ranch. We later joined forces with Paul Yiannakis and Gideon Brits to form Beefmaster Alliance. I currently serve on the board of the South African Feedlot Association. I am a born farmer and have extensive experience in, among others, grains, vegetables and livestock. Manuel da Costa My brother Johnny and I started farming in the 1970’s and established our farm, Manjoh Ranch, in 1985. Later my sons, Tony and André, joined us as directors. We are very proud and performance driven Beefmaster Stud breeders. Although our main business is the production of beef through our feedlot, we also produce maize (from which we produce our own maize meal) as well as potatoes and dry beans. I currently serve on the boards of the Beefmaster Breeders’ Society of South Africa and Grain South Africa. Paul Yiannakis After studying at Rhodes University, I started farming with my father and brother in Malawi. In 1969 we moved to South Africa and the following year my brother and I purchased our first farm in Moloto, followed by our Delmas farm in 1989. I have been breeding cattle since 1970 and have been actively involved in the industry, including serving as vice-president on the board of the Beefmaster Breeders’ Society of South Africa from 1987 to 1994 and a nomination as honorary vice-president of the Society. I am passionate about the cattle industry and derive great pleasure from seeing the results of our breeding programs. Tony Da Costa From the age of 13, I have been actively involved with our Beefmaster herd, including the sorting of cattle in the company of Dr Herman Venter. After graduating from the University of Pretoria in 1999, I joined the farming operations at Manjoh Ranch in 2000. Gideon Brits In 1989 het ek as produksiebestuurder by Perskor bedank om heeltyds saam met my skoonpa, Thys Steynberg, op sy plaas Fairfield by Moloto, te begin boer. Hy en Paul Yiannakis was bure. Ons het in 1990 by Compa Beefmasters aangesluit en in 2001 die Beefmaster Alliance gestig. Ek is steeds betrokke by die teelbeleid wat ons sedertdien volg. Ek hanteer tans die weidings- en kuddebestuur van Beefmaster Alliance op Moloto, Delmas en Nigel.

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


C

André da Costa I have been involved in the family business, Manjoh Ranch, since high school. My responsibilities are marketing and the management of milling and packaging plants, as well as the marketing of our potatoes. Since 2009 I have assisted with the marketing of Beefmaster Alliance. Johnny da Costa My brother Manuel and I are the founders of Manjoh Ranch. We later joined forces with Paul Yiannakis and Gideon Brits to form Beefmaster Alliance. I currently serve on the board of the South African Feedlot Association. I am a born farmer and have extensive experience in, among others, grains, vegetables and livestock. Manuel da Costa My brother Johnny and I started farming in the 1970’s and established our farm, Manjoh Ranch, in 1985. Later my sons, Tony and André, joined us as directors. We are very proud and performance driven Beefmaster Stud breeders. Although our main business is the production of beef through our feedlot, we also produce maize (from which we produce our own maize meal) as well as potatoes and dry beans. I currently serve on the boards of the Beefmaster Breeders’ Society of South Africa and Grain South Africa. Paul Yiannakis After studying at Rhodes University, I started farming with my father and brother in Malawi. In 1969 we moved to South Africa and the following year my brother and I purchased our first farm in Moloto, followed by our Delmas farm in 1989. I have been breeding cattle since 1970 and have been actively involved in the industry, including serving as vice-president on the board of the Beefmaster Breeders’ Society of South Africa from 1987 to 1994 and a nomination as honorary vice-president of the Society. I am passionate about the cattle industry and derive great pleasure from seeing the results of our breeding programs. Tony Da Costa From the age of 13, I have been actively involved with our Beefmaster herd, including the sorting of cattle in the company of Dr Herman Venter. After graduating from the University of Pretoria in 1999, I joined the farming operations at Manjoh Ranch in 2000. Gideon Brits In 1989 het ek as produksiebestuurder by Perskor bedank om heeltyds saam met my skoonpa, Thys Steynberg, op sy plaas Fairfield by Moloto, te begin boer. Hy en Paul Yiannakis was bure. Ons het in 1990 by Compa Beefmasters aangesluit en in 2001 die Beefmaster Alliance gestig. Ek is steeds betrokke by die teelbeleid wat ons sedertdien volg. Ek hanteer tans die weidings- en kuddebestuur van Beefmaster Alliance op Moloto, Delmas en Nigel.

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

We have only Beefmasters on one of our ranches in the Manica Province, Mozambique – namely 61 cows, 192 heifers and 11 bulls. All were bought from Beefmaster Alliance. They are fantastic animals. We did not suffer a single loss after more than 2000 km transport by road from Nigel. The bulls are absolutely superb. We cannot speak highly enough of them. We bought the 11 bulls last year. Euan Kay - Mozambique Euan Kay

Ek boer met ‘n kudde van 950 vroulike Beefmasters in die distrik Gobabis, Namibië. Die afgelope vier jaar het ek 15 Beefmaster-bulle van die Beefmaster Alliance gekoop. Die bulle pas uitstekend op my plaas aan. Hulle is gehard en nie gepamperlang nie. Hulle bring hul kant 100%. Ek het hulle in Augustus gekoop en hulle in Desember gebruik. Ek is baie tevrede met die bulle; Daar het nog nie een uit die bus geval nie. My slagosse en speenkalwers verkoop ek teen ‘n premie. Klante wat van my koop, is hoogs tevrede met die nageslag van dié bulle; soveel so dat baie van hulle nou wil saamgaan na die veiling van Beefmaster Alliance om self bulle te koop. Die diens wat ek van die Beefmaster Alliance kry, is klopdisselboom. Wanneer hul verteenwoordigers Namibië besoek, doen altyd by my aan. Hulle kyk na die diere en stel belang. Met sulke mense kan jy besigheid doen.

Louis Opperman

Louis Opperman – Gobabis, Namibië


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

We have only Beefmasters on one of our ranches in the Manica Province, Mozambique – namely 61 cows, 192 heifers and 11 bulls. All were bought from Beefmaster Alliance. They are fantastic animals. We did not suffer a single loss after more than 2000 km transport by road from Nigel. The bulls are absolutely superb. We cannot speak highly enough of them. We bought the 11 bulls last year. Euan Kay - Mozambique Euan Kay

Ek boer met ‘n kudde van 950 vroulike Beefmasters in die distrik Gobabis, Namibië. Die afgelope vier jaar het ek 15 Beefmaster-bulle van die Beefmaster Alliance gekoop. Die bulle pas uitstekend op my plaas aan. Hulle is gehard en nie gepamperlang nie. Hulle bring hul kant 100%. Ek het hulle in Augustus gekoop en hulle in Desember gebruik. Ek is baie tevrede met die bulle; Daar het nog nie een uit die bus geval nie. My slagosse en speenkalwers verkoop ek teen ‘n premie. Klante wat van my koop, is hoogs tevrede met die nageslag van dié bulle; soveel so dat baie van hulle nou wil saamgaan na die veiling van Beefmaster Alliance om self bulle te koop. Die diens wat ek van die Beefmaster Alliance kry, is klopdisselboom. Wanneer hul verteenwoordigers Namibië besoek, doen altyd by my aan. Hulle kyk na die diere en stel belang. Met sulke mense kan jy besigheid doen.

Louis Opperman

Louis Opperman – Gobabis, Namibië


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

South African young farmer of the year 2009 Tony da Costa has had farming firmly in his blood since childhood. A mere ten years after he graduated from the University of Pretoria he was elected as the Toyota Young Farmer of the Year for 2009 – an outstanding achievement. As a toddler Tony “farmed” with his toys on the lounge carpet. In his grade seven year he became actively involved with the Beefmaster stud of the Da Costas on Manjoh Ranch near Nigel in Gauteng. By grade ten he was virtually in charge of the stud. After school he went to Tukkies and in 1999 obtained his B.Sc. Agric. degree in agricultural economics. His full-time involvement as farmer started in 2000. Today Manjoh Ranch runs a cattle feedlot with a capacity of 22 000 animals and the Beefmaster stud has 1 600 breeding females. The stud is run as Beefmaster Alliance in conjunction with Messrs Paul Yiannakis and Gideon Brits of Compa Beefmasters (Delmas and Moloto) to provide a broader gene pool. The Da Costas also cultivate 1 850 ha maize, 650 ha soybeans and 190 ha sugar beans. In addition they plant potatoes on 90 ha. A maize mill on the farm has a capacity of 3.5 tons/hour and their own grain silos can store 7 000 tons of maize.

Suid Afrikaanse jongboer van die 2009 Boerwees is van kindsbeen af in Tony da Costa se bloed. Net tien jaar nadat hy aan die Universiteit van Pretoria gegradueer het, is hy aangewys as Toyota se Jongboer van die Jaar vir 2009 – ‘n besondere prestasie. Tony het as ‘n pikkie al met sy speelgoed op die sitkamermat “geboer”. In sy graad sewe-jaar het hy aktief betrokke geraak by die da Costa’s se Beefmasterstoet op Manjoh Ranch naby Nigel in Gauteng. Teen graad tien was hy feitlik in volle beheer van die stoet. Na skool is hy Tukkies toe en behaal in 1999 sy B.Sc.Agric-graad in landbou-ekonomie. In 2000 raak hy heeltyds by die boerder y betrokke. Vandag is daar ‘n beesvoerkraal wat 22 000 beeste kan huisves op Manjoh Ranch en die Beefmasterstoet het 1 600 vroulike teeldiere. Die stoet word as Beefmaster Alliance in alliansie met mnre Paul Yiannakis en Gideon Brits se Compa Beefmasters van Delmas en Moloto bedr yf ten einde ‘n groter genepoel te bied. Die Da Costas saai ook 1 850 ha mielies, 650 ha soja, 290 ha suikerbone en plant verder 90 ha aartappels. ‘n Eie mieliemeul kan 3.5 ton per uur maal en eie graansilo’s kan 7 000 ton mielies berg.

Anabela and Tony da Costa (Young Farmer of the year - 2009)


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

South African young farmer of the year 2009 Tony da Costa has had farming firmly in his blood since childhood. A mere ten years after he graduated from the University of Pretoria he was elected as the Toyota Young Farmer of the Year for 2009 – an outstanding achievement. As a toddler Tony “farmed” with his toys on the lounge carpet. In his grade seven year he became actively involved with the Beefmaster stud of the Da Costas on Manjoh Ranch near Nigel in Gauteng. By grade ten he was virtually in charge of the stud. After school he went to Tukkies and in 1999 obtained his B.Sc. Agric. degree in agricultural economics. His full-time involvement as farmer started in 2000. Today Manjoh Ranch runs a cattle feedlot with a capacity of 22 000 animals and the Beefmaster stud has 1 600 breeding females. The stud is run as Beefmaster Alliance in conjunction with Messrs Paul Yiannakis and Gideon Brits of Compa Beefmasters (Delmas and Moloto) to provide a broader gene pool. The Da Costas also cultivate 1 850 ha maize, 650 ha soybeans and 190 ha sugar beans. In addition they plant potatoes on 90 ha. A maize mill on the farm has a capacity of 3.5 tons/hour and their own grain silos can store 7 000 tons of maize.

Suid Afrikaanse jongboer van die 2009 Boerwees is van kindsbeen af in Tony da Costa se bloed. Net tien jaar nadat hy aan die Universiteit van Pretoria gegradueer het, is hy aangewys as Toyota se Jongboer van die Jaar vir 2009 – ‘n besondere prestasie. Tony het as ‘n pikkie al met sy speelgoed op die sitkamermat “geboer”. In sy graad sewe-jaar het hy aktief betrokke geraak by die da Costa’s se Beefmasterstoet op Manjoh Ranch naby Nigel in Gauteng. Teen graad tien was hy feitlik in volle beheer van die stoet. Na skool is hy Tukkies toe en behaal in 1999 sy B.Sc.Agric-graad in landbou-ekonomie. In 2000 raak hy heeltyds by die boerder y betrokke. Vandag is daar ‘n beesvoerkraal wat 22 000 beeste kan huisves op Manjoh Ranch en die Beefmasterstoet het 1 600 vroulike teeldiere. Die stoet word as Beefmaster Alliance in alliansie met mnre Paul Yiannakis en Gideon Brits se Compa Beefmasters van Delmas en Moloto bedr yf ten einde ‘n groter genepoel te bied. Die Da Costas saai ook 1 850 ha mielies, 650 ha soja, 290 ha suikerbone en plant verder 90 ha aartappels. ‘n Eie mieliemeul kan 3.5 ton per uur maal en eie graansilo’s kan 7 000 ton mielies berg.

Anabela and Tony da Costa (Young Farmer of the year - 2009)


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Beefmaster Alliance Breeding Programme designed for heifers to calve at 24 months

Beefmaster Alliance-teelprogram vir verse om op 24 maande te kalf

At weaning heifers are visually judged and those with a weaning index below 90 or any other genetic defects are culled. They are then vaccinated with RB51 against brucellosis, and once again on about 20 September.

Verse word by speen met visuele beoordeling en speenindeks benede 90 geselekteer of enige genetiese defek word uitgeskot. Verse word by speen met RB51 teen Brucellose ingeënt en dan weer rondom 20 September.

Mass is recorded in August when all heifers with an index below 90 are culled.

Gedurende Augustus word jaaroudgewigte geneem en alle verse met ’n indeks benede 90 word uitgeskot.

In October the heifers are divided into two groups. Those born in August and September go into one group, and those born in October and November in the other group. With the assistance of Dr Piet van Zyl of Heilbron, the pelvises in the different groups are then measured. The average pelvis index of each of the age groups is determined and, based on the pelvis index, the lowest 10% are then culled.

Gedurende Oktober word verse in twee groepe ingedeel: dié wat in Augustus en September gebore is, in een groep en dié wat in Oktober en November gebore is, in ’n ander groep. Met behulp van dr Piet van Zyl van Heilbron word die pelvisse in die onderskeie ouderdomsgroepe dan gemeet. Nadat die gemiddelde pelvisindeks in die ouderdomsgroepe bepaal is, word die onderste 10% volgens pelvisindeks uitgeskot.

The heifers remain in their age bracket and are then synchronised and inseminated. The August-September group is synchronised for insemination on about 11 November, and the October-November group will be due to be inseminated on about 11 December. Not a single heifer is fed with a view to reaching a specific weight before synchronisation. They are inseminated as a group, irrespective of individual weights. Fifteen days after insemination, follow-up bulls are added. This results in about 65% conception from artificial insemination, rising to 85-90% after the arrival of the bulls.The mating season lasts 63 days.

Die verse bly in hul onderskeie ouderdomsgroepe en ook so gesinkroniseer en geïnsemineer. Die Augustus/September-groep word gesinkroniseer om op ongeveer 11 November geïnsemineer te word en die Oktober/Novembergroep op ongeveer 11 Desember. Geen verse word ooit gevoer om ’n sekere gewig te behaal voordat hulle gesinkroniseer word nie; hulle word ongeag hul gewig as ’n groep gesinkroniseer. Vyftien dae ná inseminasie word opvangsbulle bygesit. Konsepsie is gewoonlik sowat 65% met kunsmatige inseminasie en skuif dan op na 85–90% ná die opvangsbulle bygesit is. Die algehele dekseisoen is 63 dae.

As most farmers will know, it is quite an art to get the heifers in calf again. We give them preference grazing when they start calving and keep this up throughout the breeding season. First-calf heifers are not synchronised but are naturally covered by multiple sires at the rate of about 30 heifers per bull.

Soos enige boer egter weet, lê die kuns daarin om die verse weer met hul tweede kalf dragtig te kry. Ons gee voorkeurweiding wanneer ‘n vers begin kalf en hou regdeur die teelseisoen daarmee vol. Eerstekalf-verse word nie gesinkroniseer nie maar deur middel van veelvuldige vaars natuurlik gedek, sowat 30 verse per bul.


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Beefmaster Alliance Breeding Programme designed for heifers to calve at 24 months

Beefmaster Alliance-teelprogram vir verse om op 24 maande te kalf

At weaning heifers are visually judged and those with a weaning index below 90 or any other genetic defects are culled. They are then vaccinated with RB51 against brucellosis, and once again on about 20 September.

Verse word by speen met visuele beoordeling en speenindeks benede 90 geselekteer of enige genetiese defek word uitgeskot. Verse word by speen met RB51 teen Brucellose ingeënt en dan weer rondom 20 September.

Mass is recorded in August when all heifers with an index below 90 are culled.

Gedurende Augustus word jaaroudgewigte geneem en alle verse met ’n indeks benede 90 word uitgeskot.

In October the heifers are divided into two groups. Those born in August and September go into one group, and those born in October and November in the other group. With the assistance of Dr Piet van Zyl of Heilbron, the pelvises in the different groups are then measured. The average pelvis index of each of the age groups is determined and, based on the pelvis index, the lowest 10% are then culled.

Gedurende Oktober word verse in twee groepe ingedeel: dié wat in Augustus en September gebore is, in een groep en dié wat in Oktober en November gebore is, in ’n ander groep. Met behulp van dr Piet van Zyl van Heilbron word die pelvisse in die onderskeie ouderdomsgroepe dan gemeet. Nadat die gemiddelde pelvisindeks in die ouderdomsgroepe bepaal is, word die onderste 10% volgens pelvisindeks uitgeskot.

The heifers remain in their age bracket and are then synchronised and inseminated. The August-September group is synchronised for insemination on about 11 November, and the October-November group will be due to be inseminated on about 11 December. Not a single heifer is fed with a view to reaching a specific weight before synchronisation. They are inseminated as a group, irrespective of individual weights. Fifteen days after insemination, follow-up bulls are added. This results in about 65% conception from artificial insemination, rising to 85-90% after the arrival of the bulls.The mating season lasts 63 days.

Die verse bly in hul onderskeie ouderdomsgroepe en ook so gesinkroniseer en geïnsemineer. Die Augustus/September-groep word gesinkroniseer om op ongeveer 11 November geïnsemineer te word en die Oktober/Novembergroep op ongeveer 11 Desember. Geen verse word ooit gevoer om ’n sekere gewig te behaal voordat hulle gesinkroniseer word nie; hulle word ongeag hul gewig as ’n groep gesinkroniseer. Vyftien dae ná inseminasie word opvangsbulle bygesit. Konsepsie is gewoonlik sowat 65% met kunsmatige inseminasie en skuif dan op na 85–90% ná die opvangsbulle bygesit is. Die algehele dekseisoen is 63 dae.

As most farmers will know, it is quite an art to get the heifers in calf again. We give them preference grazing when they start calving and keep this up throughout the breeding season. First-calf heifers are not synchronised but are naturally covered by multiple sires at the rate of about 30 heifers per bull.

Soos enige boer egter weet, lê die kuns daarin om die verse weer met hul tweede kalf dragtig te kry. Ons gee voorkeurweiding wanneer ‘n vers begin kalf en hou regdeur die teelseisoen daarmee vol. Eerstekalf-verse word nie gesinkroniseer nie maar deur middel van veelvuldige vaars natuurlik gedek, sowat 30 verse per bul.


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Beefmaster Alliance  

The Six Essentials

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you