Page 1

Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ

Page 1 of 8

WordThai Forum กรกฎาคม 23, 2009, 12:54:29 PM ยินดีตอนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เขาสูระบบ หรือ ลงทะเบียน

สงอีเมลยืนยันการใชงาน? ตลอดกาล

เขาสูระบบ

เขาสูระบบดวยชื่อผูใช รหัสผาน และระยะเวลาในเซสชั่น

ขาว: เวิรดเพรสกับภาษาไทย!!!!, th.wordpress.org

คนหา

เปดใชงานแลว Blog directory Showcase และ คูมือภาษาไทย Thai Codex โปรโมทเว็บของคุณที่นี่ สรางบล็อกฟรี หนาแรก

ชวยเหลือ

คนหา เขาสูระบบ สมัครสมาชิก

WordThai Forum > General Category > Wordpress Plugins > Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติด ตั้งมีอะไรบางครับ « หนาที่แลว ตอไป » หนา: [1] 2

ผูเขียน

HARRY Jr. Member เพศ: กระทู: 59

พิมพ หัวขอ: Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ (อาน 3453 ครั้ง)

Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ « เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 05:35:33 PM »

เมื่อติดตั้ง WP เสร็จแลวอยากทราบวาเราจําเปนตองติดตั้ง Wordpress Plugins อะไรบางครับ ชวยแนะนํา Wordpress Plugins ที่จําเปนดวยครับ แบบเบสิคที่ทุกเว็บตองมีครับ

เดินทางหมื่นลี้ เริ่ม ตนที่กาวแรก กาว ตอไป...

บันทึกการเขา

รับจางซับมิสเว็บdirectory asshur Sr. Member

Re: Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ « ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 06:16:10 PM »

กระทู: 333

http://www.wordthai.com/index.php?topic=234.0

23/7/2552


Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ

Page 2 of 8

อันนี้เปน list สวนตัวผมนะครับ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Akismet All in One Seo Pack Google XML Sitemap Related /Similar Posts WP-Cache SEO Title Tag WordPress Database Backup Share This

เดี๋ยวนี้ชอบ พวก Twitter Tools ดวย เรียกแทรฟฟกกระจาย บันทึกการเขา

GibGae.com Thailand SEO Blog มูนี่ Sr. Member

Re: Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ « ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 09:27:23 PM »

กระทู: 401

กาลครั้งหนึ่งมีเจา ชายสูกับมังกรเพื่อ ชวยเจาหญิง

http://www.wordthai.com/index.php?topic=234.0

23/7/2552


Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ

Page 3 of 8

อางจาก: asshur ที่ มกราคม 05, 2009, 06:16:10 PM อันนี้เปน list สวนตัวผมนะครับ 1. Akismet 2. All in One Seo Pack 3. Google XML Sitemap 4. Related /Similar Posts 5. WP-Cache 6. SEO Title Tag 7. WordPress Database Backup 8. Share This เดี๋ยวนี้ชอบ พวก Twitter Tools ดวย เรียกแทรฟฟกกระจาย

Twitter Tools ใชงานยังไงครับแนะนําดวย แลวก็ตัว All in One Seo Pack กับ SEO Title Tag ตางกันยังไงครับ เพราะผมไมเคยลองใช SEO Title Tag เลยเห็นแวบ ๆ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Akismet All in One Seo Pack Google XML Sitemap Related /Similar Posts WP-Cache SEO Title Tag WordPress Database Backup Share This

Simple Tags WP-PageNavi และอื่น ๆ อีกครับ อันนี้ของผมที่ใชประจําครับ บันทึกการเขา

Tour Thailand ขาว บอท! Jr. Member

Re: Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ « ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 01:06:56 AM »

กระทู: 59

SEO Title Tag มีมุขเด็ดตรงไหนบางครับ บันทึกการเขา

วาเลนไทน|ดูดวง winwin Newbie

Re: Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ « ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 04:44:31 AM »

http://www.wordthai.com/index.php?topic=234.0

23/7/2552


Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ กระทู: 14

Page 4 of 8

Twitter Tools อยากรูดวยคน เพิ่งหัดทํายังไมมีสักตัวเลย เขามาสืบ บันทึกการเขา

devil_joe Newbie

Re: Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ « ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 10:21:10 AM »

กระทู: 2

WP-Cache นี่ถามีโพสไมเกิน 50โพส มันจะชวยอะไรไดมั่งปะครับ ยังไมเคยใชเลย

บันทึกการเขา

eak Newbie

Re: Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ « ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 02:57:07 PM »

กระทู: 48

http://www.wordthai.com/index.php?topic=234.0

23/7/2552


Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ

Page 5 of 8

อันนี้ของผมนะครับ เอามาแชรกัน About Me widget ไวโชวหนาเว็บวาเว็บเขียนเนื้อหาเกี่ยวอะไร Adman Akismet

ไวติดกูเกิ้ลแอดเซ็นด กันพวกคอมเมนสแปม

All in One SEO Pack cforms

อันนี้สุดยอดมาก เอาไวทํา SEO

เอาไวใหคนสงขอความถึงเรา(เพราะบางคนไมอยากคอมเมน ก็มี)

Counterize II , StatPress , WassUp เปรียบเทียบกันดวย Email Users

เอาตรวจสถิติคนเขาเว็บ ผมเลือกไมถูกใชหมดเลย ไว

อันนี้เหมาะสําหรับเว็บใหญ เอาไวสงอีเมลหาสมาชิกจํานวนมากๆ

Google Analyticator

เอาตรวจสถิติคนเขาเว็บ(วิเคราะหไดดีมาก)

Google XML Sitemaps

ทํา sitemap ใหกูเกิ้ล มีผลในทาง SEO

Popular Posts

เอาไวแสดงเนื้อหาที่มีผูชื่นชอบ

Post-Plugin Library Advanced)

อันนี้ติดไวครับ เพราะปลั๊กอินหลายๆ ตัว ทํางานรวมดวย(เชน TinyMCE

Register Plus เอารับสมัครสมาชิก เว็บไหนเปดรับสมาชิกดวย ก็ไวดวยนี่เปนออฟชั่น เพราะ ทําอะไรไดเยอะขึ้น ShareThis

เอาไว bookmark เขา social ดัง เชน digg

Sidebar Login เอาใหสมาชิกล็อกอินไดหนาเว็บเลยสะดวกดี Similar Posts

เอาไวแสดงเรื่องคลายกัน

TinyMCE Advanced ปลั๊กอินตัวนี้เอาไวเวลาเขียนเรื่องอัพบล็อก มือใหมแนะนําใหใชอยางยิ่ง เอาไวชวยงานเขียนงาย เชน ใสสีตัวอักษร ใสลงิ ค ทําตัวหนา ทําตัวเอียง ขีดเสนใต ทําลิงค เปน ตน WordPress Database Backup อันนี้เอาไวแบคอัพฐานขอมูลเว็บอัตโนมัติ ควรมีอยางมาก(ที่ สุด) เพราะถาเว็บโดนแฮ็ค เราจะยังไงครับ ปลั๊กอินตัวนี้แหละชวยได ไมงั้นคงตองมานั่งเสียใจ บาง ตนเขียนเว็บมาตั้ง 2-3 ป บทความหายหมด แยแนๆ จะใหนั่งเขียนใหมทั้งหมดคงไมไหว ความ สามารถก็ เชน ตั้งแบคอัพฐานขอมูลสงเขาอีเมล ตามที่กําหนด หรือแบคอัพในโฟลเดอรที่ตอง การ WP-PageNavi WP Grins&nbsp WP Super Cache WP Super Edit

ทําใหบล็อกมีอันดับหนาแสดง ทําใหผูเขาชมคลิ๊กงาย รอยยิ้มสําหรับใหผูคอมเมนในเว็บคลิกใสเพื่อแสดงอารมณ เว็บใครชาๆ มีคนเขามากๆ ใหเอาไปใชเลย จะทําใหเว็บเขาเร็วขึ้น แตฟงคชั่นนอยกวามาก ถาชอบเรียบงาย ก็ใชตัวนี้แทน

ครับอันนี้ผมเอามาบล็อกผมเองครับ สวนใครอยากไดอันไหนเพิ่ม ก็ไปคนไดที่ hxxp://wordpress.org/extend/plugins/ นะครับ

http://www.wordthai.com/index.php?topic=234.0

23/7/2552


Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ « แกไขครั้งสุดทาย: มกราคม 07, 2009, 09:54:57 AM โดย Bugnoms »

Page 6 of 8

บันทึกการเขา

อานเรื่องไอที หางาน สมัครงาน winwin

Re: Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางคร&#

Newbie กระทู: 14

« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 03:32:14 AM »

เว็บนี้นาสนใจดี แนะนําไวหลายตัว hxxp://au8ust.wordpress.com/category/plugins/ « แกไขครั้งสุดทาย: มกราคม 07, 2009, 09:55:22 AM โดย Bugnoms »

Bugnoms

Re: Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ

Global Moderator Full Member กระทู: 121

บันทึกการเขา

« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 09:57:06 AM »

ขอบคุณคุณ eak กับคุณ winwin ครับ หลายดัวผมวาจะไปลองเหมือนกัน และขออนุญาติเอาลิงคออกนะครับ

บันทึกการเขา

Pattaya Hotels. mrthetei

Re: Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ

Newbie กระทู: 10

« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 09:21:30 AM »

มีไมรูจักเยอะเลยแฮะ ขอบคุณครับ เดวตองเอาไปลองใชบางครับ บันทึกการเขา

.. ลิงกินผัก Full Member กระทู: 196

Re: Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ « ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 09:37:09 AM »

ผมสงเขาประกวดเลน ๆ นะครับ พอเปนกระษัยยา 1. Simple Tags แสดงรายชื่อบทความที่เกี่ยวของกับบทความปจจุบันโดยใช tags เปนตัวเชื่อม แตละบทความ 2. Lightbox 2 แสดงภาพวืบ ๆ มีวงหมุน ๆ กอนแสดงภาพ ทําใหการลิงกไปยังภาพ ไมตองเปด หนาเพจใหม แสดงบทหนาปจจุบันเลย ตอนนี้การลิงกภาพเปนแนวนี้เปนสวนใหญ หากในบทความ เดียวกัน มีการลิงกภาพเรียงลําดับกัน ก็สามารถคลิกไปเปดภาพถัดไปไดเลย ลองดูครับ สิบ ปากกวาไมเทาตาเห็น บันทึกการเขา

เสริมทักษะความรูซอฟทแวร

http://www.wordthai.com/index.php?topic=234.0

23/7/2552


Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ HARRY Jr. Member เพศ: กระทู: 59

Page 7 of 8

Re: Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ « ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 24, 2009, 01:55:53 AM »

ขอบคุณทุกทานที่แนะนํา Plugins มานะครับ ผมขอถามตอเลยครับ การจะใช Plugins แตละอันไดเราตองมีเทมเพจที่รองรับ Plugins นั้นๆดวยหรือเปลาครับ หรือวาเราสามารถ แกไขตรงไหนไดบางครับเพื่อให Plugins ทํางาน

เดินทางหมื่นลี้ เริ่ม ตนที่กาวแรก กาว ตอไป...

บันทึกการเขา

รับจางซับมิสเว็บdirectory ลิงกินผัก Full Member กระทู: 196

Re: Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ « ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 24, 2009, 08:30:12 AM »

ปลั๊กอินแตละตัวทํางานแตกตางกันออกไป การใชงานปลั๊กอินแตละตัวนั้น เราจะเปนตองศึกษา ขอมูลของปลั๊กอินแตละตัวกอนใชงานครับ เพราะการพูดกวาง ๆ นั้น คงตอบตรง ๆ ไมได เพราะ บางตัวก็ติดตั้งแลวใชงานเลยไมตองปรับแตงอะไร บางตัวตองตั้งคาปลั๊กอินกอน โดยไมจําเปนตอง ไปแกไขที่ธีม แตบางตัวตองตั้งคาของปลั๊กอินแลวก็ไปปรับแตงในธีม หรือนํา tags ของปลั๊กอินไป ใสไวในธีม หรือบางตัวก็ตองปรับแตง css เพื่อรองรับปลั๊กอินดวย ดังนั้นหากพูดกวาง ๆ ก็ตามที่บอกไปนั่นแหละครับ แตการดาวนโหลดนั้นควรศึกษาจากการใชงาน ของปลั๊กอินที่มีมาให หรือเขาไปศึกษาในเว็บของผูพัฒนา เพราะบางปลั๊กอิน ก็ใหไปอานราย ละเอียดการใชงาน การปรับแตงตาง ๆ ในเว็บของเขา ดังนั้น หากตองการศึกษาตัวใด แนะนําใหศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บผูพัฒนาจะไดรายละเอียดที่มากขึ้น ยกตัวอยางงาย ๆ simple tags นี้ หลังจากติดตั้งแลว ก็ตองไปตั้งคาของปลั๊กอินกอน จากนั้น นํา tags ไปใสไวในธีมอีกทีหนึ่ง private-only ปลั๊กอินตัวนี้ ติดตั้งแลวใชงานไดเลย ไมตองทําอะไรทั้ง สิ้น

บันทึกการเขา

เสริมทักษะความรูซอฟทแวร HARRY Jr. Member

Re: Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ « ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 24, 2009, 08:34:17 PM »

เพศ: กระทู: 59

เดินทางหมื่นลี้ เริ่ม ตนที่กาวแรก กาว ตอไป...

http://www.wordthai.com/index.php?topic=234.0

23/7/2552


Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ

Page 8 of 8

อางจาก: ลิงกินผัก ที่ มกราคม 24, 2009, 08:30:12 AM ปลั๊กอินแตละตัวทํางานแตกตางกันออกไป การใชงานปลั๊กอินแตละตัวนั้น เราจะเปนตองศึกษาขอมูลของปลั๊กอินแตละ ตัวกอนใชงานครับ เพราะการพูดกวาง ๆ นั้น คงตอบตรง ๆ ไมได เพราะบางตัวก็ติดตั้งแลวใชงานเลยไมตองปรับแตง อะไร บางตัวตองตั้งคาปลั๊กอินกอน โดยไมจําเปนตองไปแกไขที่ธีม แตบางตัวตองตั้งคาของปลั๊กอินแลวก็ไปปรับแตง ในธีม หรือนํา tags ของปลั๊กอินไปใสไวในธีม หรือบางตัวก็ตองปรับแตง css เพื่อรองรับปลั๊กอินดวย ดังนั้นหากพูดกวาง ๆ ก็ตามที่บอกไปนั่นแหละครับ แตการดาวนโหลดนั้นควรศึกษาจากการใชงานของปลั๊กอินที่มีมาให หรือเขาไปศึกษาในเว็บของผูพัฒนา เพราะบางปลั๊กอิน ก็ใหไปอานรายละเอียดการใชงาน การปรับแตงตาง ๆ ในเว็บ ของเขา ดังนั้น หากตองการศึกษาตัวใด แนะนําใหศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บผูพัฒนาจะไดรายละเอียดที่มากขึ้น ยกตัวอยางงาย ๆ simple tags นี้ หลังจากติดตั้งแลว ก็ตองไปตั้งคาของปลั๊กอินกอน จากนั้น นํา tags ไปใสไวในธีม อีกทีหนึ่ง private-only ปลั๊กอินตัวนี้ ติดตั้งแลวใชงานไดเลย ไมตองทําอะไรทั้งสิ้น

ไมงายเลยครับ บางเทมเพจก็ทําไดบางอันทําไมได ตองศึกษาอีกเยอะเลย บันทึกการเขา

รับจางซับมิสเว็บdirectory mhanerut Newbie กระทู: 4

Re: Wordpress Plugins พื้นฐานที่ตองติดตั้งมีอะไรบางครับ « ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ 18, 2009, 02:38:12 AM »

กระทูนี้ดีเลย ผมใชแคไมกี่ตัวเอง บันทึกการเขา

http://bandbest.info http://sofa-sale.com http://triplesite.info http://hotssite.info พิมพ

หนา: [1] 2

« หนาที่แลว ตอไป »

กระโดดไป: => Wordpress Plugins

go

คูมือเวิรดเพรส | SEO | Affiliate | สรางบล็อกฟรี | โปรโมทเว็บ | แตงหนา | นายหนอม | การตูน Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC

http://www.wordthai.com/index.php?topic=234.0

23/7/2552

test_news_bac  

test_news_bac

test_news_bac  

test_news_bac

Advertisement