Page 1

NOEMBPIOΣ

ΠΟΛΙΤΙΚOI ΚΡΑΤΟΥΜΕNOI

«Στόχος είναι η αποµόνωη που οδηγεί στην τρέλα» σελ 4 Οι «µέντορες» της κυρίαρχης ιδεολογίας σελ 5 O Tσιγαρίδας στη “Β” σελ 6 Η εθελούσια «ατολµία» της ηγεσίας της Αριστεράς σελ 7 ∆ήλωση Μοναστηριώτη σελ 8

Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÛÂÏ 9-16

εργασία Κοινωνιά της αφθονίας τέλος Με το ρεαλισµό µας απαντάµε στην ουτοπία τους Συνέντευξη εργάτη των ναυπηγείων Izar Chain-Brain workers (Ιταλία) Ένα νέο εργασιακό-κοινωνικό υποκείµενο στη µεταβιοµηχανική ∆ύση; Απεργία πείνας εργαζοµένων Περιφερειακού Bόλου Tο κεφάλαιο ταξιδεύει Οι νέες εργασιακές συνθήκες

HΠΑ Επιβεβαίωση του

“ή µε αυτούς ή µε εµάς” σελ 20 έλεγχος & εκλογικές αυταπάτες σελ 18 Η ιστορία του αναρχικού κινήµατος σελ 19 Καλωσήρθατε στους Αυτόνοµους Χώρους στο Λονδίνο σελ 20-21 Νέες µορφές αυτοοργάνωσης στην Αργεντινή σελ 22

Νέος Μεσαίωνας Oλοµέτωπη επίθεση σ’ όλους τους τοµείς της ζωής που διαπερνά τον κοινωνικό ιστό σε πολιτικό-οικονοµικό-ατοµικό επίπεδο, νέα εργασιακή πραγµατικότητα του επισφαλούς και σκληρά εκµεταλλευόµενου εργαζόµενου,ένταση της καταστολής και οι πολιτικές διώξεις, συνέχιση των προληπτικών πολέµων και του δόγµατος «ή µε µας ή µε αυτούς», νέες σταυροφορίες του δυτικού πολιτισµού εξουσίας και νεοσυντηρητισµός.


2 της σύνταξης… ∞˘ÙfiÓÔÌÔÈ ¯ÒÚÔÈ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ˙ˆ‹˜

ª¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÌÂÛ·›ˆÓ· ÙfiÛÔ Û Ï·ÓËÙÈÎfi fiÛÔ Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô. ∫‡ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ó¤·˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ›ӷÈ: ● Ë ÔÏÔ̤وË Â›ıÂÛË Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi Û ÔÏÈÙÈÎfi-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi-·ÙÔÌÈÎfi Â›‰Ô, ● Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘, Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ·ÏÏÔÙÚ›ˆÛË Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ù·˘ÙÈṲ̂ÓÔ˘ Ì ÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì· Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ● Ë Ó¤· ÂÚÁ·Ûȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ó·ÛÊ·ÏÔ‡˜ Î·È ÛÎÏËÚ¿ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘, ● ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ „·Ï›‰·˜, Ë fi͢ÓÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÓÈÛÔًوÓ, Ë ÈÛÔ¤‰ˆÛË fiÛˆÓ Î·Ù·ÎÙ‹ıËÎ·Ó Ì¤Û· Û ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ●ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ Î·È Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ¤Ó· Ó¤Ô, ·˘Ùfi Ù˘ ÂÈÛÊ·ÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Û˘ÁÎÚÔÙÒÓÙ·˜ Â›Û˘ ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ ÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ˘, ¤Ó· ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi-ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ˘ÔΛÌÂÓÔ ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ Û ·‚¤‚·È˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ˙ˆ‹˜, ● Ë ÂÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ, ● Ë ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜, ÔÈ ‰ÈÒÍÂȘ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ ÂÚ› ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÛÎÔÈÌÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÓÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ÙË Ó·˙ÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÂÚ› Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, ● Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ ÔϤ̈Ó, Ë ‚›· ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ, Ë Â‰Ú·›ˆÛË ÌÈ¿˜ Û·ÊÔ‡˜ ÁˆÔÏÈÙÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜, Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ "‹ Ì’·˘ÙÔ‡˜ ‹ Ì ̷˜", ● Ë Ó¤· ηı·ÚfiÙËÙ·, ÔÈ Ó¤Â˜ ÛÙ·˘ÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ô ÓÂÔÛ˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi˜,

NOEMBΡΙΟΣ

Οι µάχες είναι ακόµα µπροστά µας H ιστορία διστάζει να τελειώσει Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, σχεδόν δύο χρόνια µετά την έναρξη των σφαγών στο Ιράκ, θυµήθηκε ότι η εισβολή των Αµερικανών ήταν παράνοµη! Στις εκλογές της Αµερικής, αφού ουδείς αµφισβήτησε την ουσία της "αυτοκρατορικής" πολιτικής των ΗΠΑ, τους προληπτικούς πολέµους, το Γκουαντανάµο, η µεταλαµπάδευση της δηµοκρατίας τους περνά επίσηµα µέσα από τα κολαστήρια του Αµπού Γκράιµπ! Η Ευρώπη συζητάει διεξοδικά τη δηµιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης-υποδοχής µεταναστών κάπου στη Βόρεια Αφρική, καταργώντας για το συγκεκριµένο θέµα την αρχή του βέτο και εισάγοντας στο τελικό στάδιο επεξεργασίας τη συγκρότηση ειδικού αστυνοµικού σώµατος. Λες και δεν είναι η βία της καπιταλιστικής επιβολής που δηµιουργεί την ανθρώπινη ροή της µετανάστευσης.

νη, ψυχική συνδροµή κ.λ.π. Όρους εξόχως πολιτικούς. Θα µπορούσαµε να γεµίσουµε σελίδες από τέτοιες ανήκουστες αντινοµίες. Μια ερώτηση επιζητά όµως επειγόντως απάντηση. Καλά το δούλεµα, προς τι η σιωπή; Το πρόβληµα δεν είναι προπαγανδιστικό, αν και η γλώσσα συρρικνώνεται σε ένα ακόµα εργαλείο µέσα στην γιγαντιαία µηχανή παραγωγής, οι έννοιες άδειασαν τόσο πολύ από την όποια ουσία τους, ώστε µπορούν πλέον να χρησιµοποιηθούν ως συνώνυµα για να συνηγορήσουν υπέρ της καταπίεσης. Η εικόνα επαναδιαµορφώνει συνεχώς την "αλήθεια". Η αλλοτρίωση βρίσκεται πλέον στο βάθος του κοινωνικού ιστού. Έχει να κάνει µε τεράστιες µεταβολές στην παραγωγική διαδικασία.

Οι εταιρείες εκβιάζουν τους εργαζόµενους µε το φάσµα της ανεργίας, της µεταφοράς δραστηριοτήτων σε χώρες χωρίς ουσιαστικά προσχώµατα στην αδυσώπητη εκµετάλλευση των ανθρώπων, επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουµε "αναπαλλοτρίωτα δικαιώµατα" και ότι αρκούν ορισµένα γραφήµατα για την επιβολή όρων που θυµίζουν τις αρχές του 20ου αιώνα. Ένα "ποινικό" δικαστήριο στην Ελλάδα χωρίς το οποιοδήποτε στοιχείο επαναφέρει, προκειµένου να καταδικάσει τους φερόµενους ως µέλη του ΕΛΑ, έννοιες ναζιστικής προέλευσης, όπως συλλογική ευθύ-

Στις αρχές του 20ου αιώνα είχαµε µια αλλαγή στην έµφαση από τα βιοµηχανικά προϊόντα στην παροχή υπηρεσιών και τώρα µια εξίσου σοβαρή µεταστροφή από τις υπηρεσίες στην πώληση εµπειριών. Η επικοινωνία, η κοινωνικότητα και το εµπόριο έχουν γίνει αδιαχώριστα. Η ατοµικότητα τείνει να γίνει κόµβος εµπεδωµένος σε δίκτυα. Οι οικονοµίες της ταχύτητας αντικαθιστούν τις οικονοµίες κλίµακας. Έτσι, το κράτος δικαίου-πρόνοιας διαλύεται, εξ ου και η κρίση του σοσιαλδηµοκρατικού µοντέλου εξουσίας. Κάθε συνεκτικό πλαίσιο αναφοράς απορρυθµίζε-

ŒÙÛÈ, ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ·ÁÒÓ· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È Ó· ÁÂÓÓ¿ Û˘Ó¯Ҙ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¿Ï˘, ¤Ú· ·fi Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ ÂÚ› ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ÛÙ·‰È·ÎÒÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ‚¿ÛË ·ÏÈÒÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ÌÔ˘¯ÏÈ·ÛÌ¤ÓˆÓ È‰ÂÔÏÔÁËÌ¿ÙˆÓ. √È Ó¤Â˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÌÔÚʤ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ·Ó¿‰˘Û˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ·˘ÙÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÎÙfi˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Î·È Ú‹Í˘, fiÔ˘ Á˘: ·fi ÙÔ˘˜ Chainworkers Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ¤ˆ˜ ÙȘ ηÙÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ¤˙ˆÓ, ÙȘ ˙··ÙÈÛÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi ‹ ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ Ù˘ Izar ÛÙËÓ πÛ·Ó›·… ¶ÚÔ˜ ‰fiÍ·Ó ÙˆÓ ·˘ÙfiÓÔÌˆÓ ¯ÒÚˆÓ ¤Ú· ·fi fiÔȘ ıÂÛÌÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘.

Eκδίδεται από την πανελλαδική συντακτική οµάδα της Bαβυλωνίας. σχεδιασµός: ∆ηµήτρης Παπάζογλου ΘEΣΣAΛONIKH: K. Παλαιολόγου 18, τ.κ. 546 35 • Tηλ.: 2310-261.290 AΘHNA: Σπυρίδωνος Tρικούπη 19 • Tηλ.: 6932.135.511 ΞANΘH: Aυτόνοµο Στέκι “Kύκνος” Aγ. Γεωργίου 2 • Tηλ.: 6974.143.889 ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Tηλ.: 6976.022.582 ΓIANNENA: Tηλ.: 6937.720.024 AΓPINIO: Tηλ.: 6942.476.998 ΛAPIΣA: Tηλ.: 2410-626.606, 6932.200.818 PEΘYMNO: Iωάννη Mαθιουδάκη 11, τ.κ. 731 00 • Tηλ.: 6974.429.408

e-mail: newspaper_babylonia@yahoo.gr

2004

‚·Ú‚·ÚÈÛÌÔ› !


NOEMBΡΙΟΣ

3

2004

Η υπεράσπιση του αντικαπιταλιστικού χαρακτήρα του κινήµατος ενάντια στην παγκοσµιοποίηση είναι εκ των ων ουκ άνευ. Το κίνηµα δεν µπορεί να γίνει το ψυχαναλυτικό ντιβάνι της ήττας της αριστεράς ή ο δοκιµαστικός σωλήνας απεγκλωβισµού της.

ται. Η κυριαρχία επαναδηµιουργεί την ταυτότητα µε νέους όρους. Η αγορά έχει πλήρως αποδεσµευτεί από την κυριαρχία του κοινωνικού, ολοκληρώνεται µια µακροπρόθεσµη µετατόπιση από τον άνθρωπο-καταναλωτή στον άνθρωπο-αγορά. Αυτός ο επαναορισµός της ταυτότητας έχει τη βάση του σε µία αρνητική σύγκριση, σε µια αµυντική συσπείρωση µε βάση το φόβο. Η ασφάλεια χρησιµοποιείται για την πρόσδεση της µεσαίας τάξης στα κελεύσµατα του καπιταλισµού µε όρους όχι αµιγώς οικονοµικούς. Η στρατικοποίηση των δυτικών κοινωνιών είναι ο µονόδροµός τους, ο επανακαθορισµός του δικαίου αναπόφευκτος. Το εύρος της επίθεσης προκάλεσε τη δηµιουργία του κινήµατος εναντίον της παγκοσµιοποίησης. Ένα κίνηµα πολύπλευρο, πολύχρωµο και γεµάτο οργή, που σηµατοδότησε την επέκταση της δράσης πέραν του οικονοµικού στο κοινωνικό πεδίο, την ανάγκη αντίστασης, την έκφραση του όχι. Οι δυνάµεις εκπροσώπησης-ενσωµάτωσης, που έπιασαν αµέσως δουλειά, δεν µπορούν ακόµα να υπερβούν τις δοµές της συλλογικής αντίσταση, που µπήκαν σε κίνηση. Η υπεράσπιση του αντικαπιταλιστικού του χαρακτήρα είναι εκ των ων ουκ άνευ. Το κίνηµα δεν µπορεί να γίνει το ψυχαναλυτικό ντιβάνι της ήττας της αριστεράς ή ο δοκιµαστικός σωλήνας απεγκλωβισµού της. Τα κάθε λογής φόρουµ εκπροσω-

To µεγαλείο της αγοράς √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙȘ ∏¶∞ οو ·’ ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙˆÓ 34 ÂηÙ. Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 11.3% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ªÂ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ó· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ 6% Î·È ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÛÙ¤Á·Û˘ ·ÎfiÌ· ÈÔ ˘„ËϤ˜, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˙ÔÊÂÚfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ «ÎÔÈÓÔ‡˜ ıÓËÙÔ‡˜», ÂÓÒ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÛÙ· ÁΤÙÔ Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ÈÓÂ Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Guardian, ÔÈ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ ÛÙȘ ∏¶∞ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 44 ÂηÙ. , ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 31 ÂηÙ. ·ÌÂÚÈηÓÔ› Ôϛ٘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Ù· ·Ó·Áη›· ÙÚfiÊÈÌ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È 40 ÂηÙ. ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È Î·Ù·¯Úˆ̤ÓÔÈ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÚ¿Â˙˜. ∏ „˘¯Ú‹ ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ fiÙÈ Ë ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ 230 ÂηÙ. Î·È ¿Óˆ ηÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È Ë ¯ÒÚ· Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ˙ˆ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ™∂.ª.

πούν έναν χυλό που δεν µπορεί να ταυτίζει τον εαυτό του µε το σύνολο. Είναι καιρός οι αντιεξουσιαστικές δυνάµεις να πάψουν να είναι απλώς το θεαµατικό συµπλήρωµα τέτοιων ιδεών. Στη ρευστότητα του σήµερα ο άκρατος οικονοµισµός, η πίστη στη µυθολογία της προόδου είναι αδιέξοδα. Επιτέλους, µπορεί η εργατική τάξη να αντισταθεί χωρίς να φέρει πάνω της τον ψυχοφθόρο καταναγκασµό του επαναστατικού υποκειµένου. Η ανεργία είναι µια µορφή βίας, που αλλάζει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων και επαναορίζει το είναι τους µε βάση άθλιους σχεδιασµούς σε γραφεία µανατζεράδων. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει ανάγκη σήµερα για εκπροσωπήσεις, για καθοδηγήσεις. Ήρθε η ώρα για µια πραγµατική µάχη απέναντι στην κυριαρχία της οικονοµίας επί της ζωής. ∆εν παραχωρούµε άλλο ζωτικό χώρο. ∆εν µπορεί να υπάρξει σοβαρή απάντηση στην επελαύνουσα καταστολή, στους νέους όρους συγκρότησης των κοινωνιών, στη βία της ανεργίας, στη σύγχρονη εξαθλίωση µέσα από τα κλειστά στερεότυπα, σύνολα και τίτλους του χθες. Ο διάλογος της σύγχρονης δράσης ρήξης έχει ανοίξει. Φιλήµονας Πατσάκης

Από τη σερβική στην αλβανική µιλίτσια ∂ÎÏÔÁ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∫ÔÛÛ˘ÊÔ¤‰ÈÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ -Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ªÈÏfiÛ‚ÈÙ˜ Î·È ¤ÓÙ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¡∞∆√ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û ‰˘ÙÈÎfi ÚÔÙÂÎÙÔÚ¿ÙÔ. ªÈ· ·Ï‹ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ¶Ú›ÛÙÈÓ· Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ÎÔÛÔ‚·ÚÈΤ˜ fiÏÂȘ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ fiÙÈ… Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ∞fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÔÏÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÛÂÚ‚È΋˜ ÌÈÏ›ÙÛÈ·, Û‹ÌÂÚ· ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ Ù˘ Ó¤·˜ Kosovo Police Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÔÈ ‰˘ÙÈÎÔ›. ∏ ·ÓÂÚÁ›· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 50%, ηْ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔ 70%, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÎÚËÎÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÌÂÁ·ÏÔ˚‰Â·ÙÈÎÒÓ ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚ·Ì¿ÙˆÓ ÌÈ¿˜ ηı˘ÛÙÂÚË̤Ó˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Û ¤Ó· ¤ıÓÔ˜ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÛÙ· ‰˘ÙÈο

µ·ÏοÓÈ· Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÔÏ·Ú¯ËÁÔ‡˜-Ì·ÊÈfi˙Ô˘˜ Û˘Ó‰·ÈÙËÌfiÓ˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜.ªÂ η̿ÚÈ ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔÎÔÛÔ‚¿ÚÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ Ô ÚÒËÓ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ UCK Ã·Û›Ì £¿ÙÛÈ ‹Ù·Ó Â›ÛËÌÔ˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∆˙ÔÓ ∫¤ÚÈ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞. ª¶.

O ρατσισµός και τα “δικά µας παιδιά” ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ‚·ÛÙ¿ÂÈ ÙÔ ·ÛÚÔ-ÌÏ ·Ó› ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË, Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ¤Ó·Ó ηı·Ú¿ ·ÔÈÎȷ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ & ¤ÌÓ¢Û˘ Ú·ÙÛÈÛÌfi, fiˆ˜ ›Û¯˘Â ÛÙȘ ·ÔÈ˘ Ù˘ ¢‡Û˘ ÁÈ· Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙڈ̿وÓ. 1ÔÓ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú·ÙÛÈÛÌfi Ô˘ ¢∂¡ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ·fi ηÙÒÙÂÚ·

ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÁÈ·Ù› «ÔÈ Í¤ÓÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜», ‹ ·fi ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÁÎÚÔ˘Ô‡ÛÎÔ˘Ï·: ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ΢ڛˆ˜ ·fi ‚ÔÏÂ̤ÓÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÔ‡˜, Ô Ú·ÙÛÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ ÌÔ›Ú·ÛÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚfiÏˆÓ (Ô ·Ï‚·Ófi˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, Ë ÚˆÛ›‰· ÛÙÔÓ Ô›ÎÔ ·ÓÔ¯‹˜ Î·È «Ù· ‰Èο Ì·˜ ·È‰È¿» ÛÙË ÛËÌ·›·). 2ÔÓ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì “˘Ô·Ó¿Ù˘ÎÙÔ˘˜ ‚·ÏοÓÈÔ˘˜” ÎÈ fi¯È Ì ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ‹ ÁÂÚÌ·Ó›‰Â˜. ∆Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ÕÏÏÔ Ú¿ÁÌ· ͤÓÔ˜ Ó· ÛËÎÒÓÂÈ ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘, ÎÈ ¿ÏÏÔ Ó· ÙË ÛËÎÒÓÂÈ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·›Ô˜ ‹ ·ÌÂÚÈηÓfi˜. ∞.º.


4

| Π O Λ I T IK O |

NOEMBΡΙΟΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

2004

ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚ˘ ∆ÛÈÏÈÌ·ÓÙÔ‡

«Στόχος είναι η αποµόνωση που οδηγεί στην τρέλα» Υπήρξε µια ολόκληρη φιλολογία γύρω απ’ το καθεστώς κράτησης απ΄ τις πρώτες κιόλας µέρες µετά τις συλλήψεις. Οι δυνάµεις του δόγµατος της «πάταξης της τροµοκρατίας» λοιδορούσαν τους κατηγορούµενους, όχι µόνο για την πολιτική τους ταυτότητα, αλλά και για τη φυσική τους ταυτότητα, την ανθρώπινη. ∆εν ήταν, λοιπόν, παράξενο που ονόµαζαν τα υπόγεια του Κορυδαλλού «σουίτες που θα ζήλευαν όλοι οι άλλοι κρατούµενοι». Απέναντι σ’ αυτή την επίθεση των λέξεων ενάντια στην πραγµατικότητα, που σε πείσµα τους η πραγµατικότητα όφειλε να είναι άλλη απ’

αυτή που είναι, η αριστερά έκανε πως δεν καταλαβαίνει και η πλειοψηφία της άκρας αριστεράς κρατούσε αποστάσεις. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιες δυνάµεις, που λίγο καιρό πριν συµµετείχαν στις πορείες ενάντια στις φυλακές τύπου F στην Τουρκία. Τα πράγµατα έδειξαν κάπως να αλλάζουν, όταν η απεργία πείνας των πολιτικών κρατουµένων έφτασε στην περίπτωση του ∆. Κουφοντίνα στα φυσικά της όρια, και µαζί µε το κίνηµα αλληλεγγύης ξεσκέπασαν το πρόσωπο της πραγµατικότητας και αποκάλυψαν πως το «βαρέλι» του Κορυδαλλού και τα λευκά κελιά της Λάρισας δεν έχουν

ποιοτικές αλλά ποσοτικές διαφορές στη βαθµίδα της εξόντωσης. Γι’ αυτό έχει δίκιο ο Χρ. Τσιγαρίδας όταν λέει: «καθοριστική και κυριαρχική είναι η αποµόνωση. Λίγοι άνθρωποι µαζί, από τρεις ως εφτά, µε διαφορετικές προσωπικές επιδιώξεις αναπόφευκτα θα οδηγηθούν σε συγκρούσεις. Σε βάθος χρόνου µε την αποµόνωση θα µας οδηγήσουν στην τρέλα… Εγώ µε χαρά ανταλλάσσω το κελί µου µε τις συνθήκες κράτησης των κανονικών κρατουµένων, που είναι άθλιες και απάνθρωπες, και αυτό εξηγεί την ευαισθησία όσων αρνήθηκαν το συσσίτιο. Ήµουν και είµαι αλληλέγγυος στον αγώνα τους για ανθρώπινες συνθήκες κράτησης. Συ-

νοψίζω: στόχος είναι η αποµόνωση που οδηγεί στην τρέλα» Αν ο ∆. Κουφοντίνας και οι υπόλοιποι απεργοί κατόρθωσαν να ανοίξουν τον υπόγειο τάφο του Κορυδαλλού και να αντικρίσουν λίγο απ’ το βάθος του ουρανού, µαζί µε το µήνυµα αλληλεγγύης θα πρέπει αυτή η σχέση να θέσει ως άµεσο στόχο της τη µεταφορά όλων των πολιτικών κρατουµένων σε συνθήκες σαν όλους τους κρατούµενους της φυλακής. Είναι ο στόχος που αποτελεί βασική προϋπόθεση, τόσο για το κίνηµα αλληλεγγύης, όσο και για τους ίδιους τους κρατούµενους, που µε άλλους όρους πολύ πιο ευνοϊκούς και από ισχυρότατη θέση

θα µπορεί να θέσει σε βάθος χρόνου ευρύτερες επιδιώξεις. Eπειδή µέχρι τώρα δεν υπήρχε στο νοµικό οπλοστάσιο της κρατικής καταστολής νόµος που να ορίζει ειδικό καθεστώς κράτησης σ’ όσους υπάγονται στον τροµονόµο και τίποτα δεν εγγυάται πως αυτός θα µπορούσε να µπει στην ηµερήσια διάταξη συνδυασµένος µε την µεταφορά των πολιτικών κρατουµένων στη Λάρισα, όπου καραδοκούν τα λευκά κελιά σε µια σχετικά µακρινή απόσταση απ’ ότι είναι σήµερα. Τα πρώτα βήµατα προς αυτήν την κατεύθυνση έγιναν (πορεία στη Λάρισα – απεργία πείνας). Μόνη εγγύηση η συνέχιση αυτού του αγώνα αντίστασης.


NOEMBΡΙΟΣ

2004

Οι «µέντορες» της κυρίαρχης ιδεολογίας

∞fi ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ̤¯ÚÈ ÙË ‰›ÎË fiÛˆÓ Î·ÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ̤ÏË Ù˘ 17¡ Î·È ÙȘ ‚·ÚȤ˜ ηٷ‰›Î˜ ·ÏËÛ ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÌÊı› Ô‡Ù ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ‰›Î˘ Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÎÈfiÏ·˜ ̤Ú˜ ηٷÛ΢¿ÛıËΠ¤Ó· ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ ËÁ¿‰È ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ·’ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ó¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ‹. ¶·Ú’ fiϘ ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜, ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ·fi οı ¿Ô„Ë, ̤۷ Û’ ¤Ó· Îϛ̷ ÙÚÔÌÔ¸ÛÙÂÚÈÎfi Î·È ÙÚÔÌÔÊÔ‚ÈÎfi ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ¤‚Á·ÈÓ ·’ Ù· ˘fiÁÂÈ· ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ÁÈ· Ó· ı·ÊÙ› ÛÙËÓ ÂÍÒÔÚÙ¿ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ··ÈÙÔ‡ÛÂ Ë «·ÓÙÈ»ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË ·fi ∂ÁÁϤ˙Ô˘˜ Î·È ∞ÌÂÚÈοΜιας ιδεολογίας ÓÔ˘˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜, ·˘Ùfi που είχε ¤Ú·ÙÙ·Ó ÌÂÙ¿ ‚Ô˘ÏÈεκχωρήσει Ì›·˜ ÔÈ ‰È·Î·Ó·ÏÈṲ̂τα δικαιώµατά ÓÔÈ «Ì¤ÓÙÔÚ˜» Ù˘ ΢της σε κάτι Ú›·Ú¯Ë˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜. απίθανους που ªÈ·˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ περιφέρονταν µε ›¯Â ÂίˆÚ‹ÛÂÈ Ù· ‰Èεναλλασσόµενους ηÈÒÌ·Ù¿ Ù˘ Û οÙÈ ρόλους: ·›ı·ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÈδικηγόρουδηµοσιογράφου – ʤÚÔÓÙ·Ó Ì ÂÓ·ÏÏ·Ûαστυνοµικού ÛfiÌÂÓÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜: ‰Èπράκτορα – ÎËÁfiÚÔ˘ – ‰ËÌÔÛÈÔδικαστή κτλ. ÁÚ¿ÊÔ˘ – ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Ú¿ÎÙÔÚ· – ‰ÈηÛÙ‹ ÎÙÏ. ∆Ô ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛÂ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÎÂÏÈÒÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ¡· ÛËÌÂȈı› Â‰Ò fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ ·Ó¤Ï·‚Â Ë «£¤ÌȘ ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ∞∂», Ë ›‰È· ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ÎÏÔ˘‚ÈÔ‡ ÛÙÔÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÎÙfi˜ ·’ ÙËÓ Â˘·Á‹ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÓÈ΋˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜ Â›Ó·È ˘fi‰ÈÎË ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË Â˘·Á‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ·˘Ù‹ Ù˘ ·¿Ù˘ ηٿ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘! ∞¤Ó·ÓÙÈ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∞∫ ¿Óˆ ·fi 1000 ¿ÙÔÌ· ·’ fiϘ ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ˜ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ, ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ Î·È ·˘ÙÒÓ Ù˘ ¿ÎÚ·˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ¤‰ˆÛ·Ó ¤Ó· ‚ÚÔÓÙÂÚfi Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· §¿ÚÈÛ·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÏÂ˘Î¿ ÎÂÏÈ¿, ÂÓÒ Â›¯·Ó ÔÚÁ·Óˆı› Û ·ÚÎÂÙ¤˜ fiÏÂȘ (£ÂÛ/Ó›ÎË, ∞ı‹-

5

| Π O Λ I T IK O |

Ó·, ¶¿ÙÚ·, •¿ÓıË) ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ŸÌˆ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ï¢ÎÒÓ ÎÂÏÈÒÓ ‹‰Ë ˘‹Ú¯·Ó, Î·È ÌÚÔ˜ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛË. ∆ËÓ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ÍÂΛÓËÛÂ Ô µ·Û›Ï˘ ∆˙ˆÚÙ˙¿ÙÔ˜ ÁÈ· 43 Ë̤Ú˜ ·’ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ™Â٤̂ÚË, fiÔ˘ Î·È ÙË ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ. ™ÙȘ 18 ™Â٤̂ÚË Ë ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ·›ÚÓÂÈ ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔÓ ¢. ∫Ô˘ÊÔÓÙ›Ó· Ó· Ì·›ÓÂÈ ÚÒÙÔ˜ Û’ ·˘Ù‹Ó Î·È Ó· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰· Ô ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ •ËÚfi˜, Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫ˆÛÙ¿Ú˘ Î·È Ô ™¿‚‚·˜ Ì ÙÔÓ µ·Û›Ï˘ •ËÚfi. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÚÔÛ¯ˆÚ› Î·È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ì‹Î ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Î·È Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∆ÛÈÁ·Ú›‰·˜ ·’ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ∂§∞. ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ·’ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ Ì ·È¯Ì‹ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢. ∫Ô˘ÊÔÓÙ›Ó·, ÂÊ’ fiÛÔÓ ‹Ù·Ó ÚÒÙÔ˜, ¤ÊÙ·Û·Ó 30 ̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÁ˘ÌÓˆıÔ‡Ó ·fi οı Âȯ›ÚËÌ· Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÎÚ¿ÙËÛ˘. ∂›Û˘ ·’ ÙÔ Î›ÓËÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÌÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÔÚ›˜ Û ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙȘ ÙÚÂȘ ηٷϋ„ÂȘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙËÓ ¶Ú˘Ù·Ó›· Î·È ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÛÙËÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ Î·È ÛÙÔ˘ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ‹Ù·Ó ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ Î·È ·’ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÈ¿ Ì ·ÙÔÌÈΤ˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ηıËÁËÙ¤˜ ¶·Ó/Ì›Ô˘, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÓÔÌÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÎÙÏ. ∆¤ÏÔ˜ Î·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÈÔ Ì·˙È΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ ·’ fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiÔ˘ ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚȤϷ‚·Ó ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∏ ·ÏfiÙËÙ· Î·È Ë ·ÌÂÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÏ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· οÙÂÚÁ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Ì‹Î ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Ì‹Î·Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ Â›Ù ÛÙÚÔ˘ıÔη̋ÏÈ˙·Ó ›Ù ÛȈÔ‡Û·Ó. °È· ÙÔ˘˜ ÎÔÏ·Ṳ̂ÓÔ˘˜, ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ «·ÔÏ›ÙÈÎÔ˘˜», ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ «ÔÈÓÈÎÔ‡˜» ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙ· ˘fiÁÂÈ· ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ. ŒÙÛÈ ·Ï¿… ∂ÈϤÔÓ Î·Ù¤‰ÂÈÍ·Ó Ì ÙÔÓ ÈÔ ÎÚ·˘Á·Ï¤Ô ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÛfiÈ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·Ó Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·ıÏÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Û˘ÓıËÎÒÓ Ì ÙȘ «ÛÔ˘›Ù˜» ÙˆÓ ˘ÔÁ›ˆÓ, fiˆ˜ ÚÔ·Á¿Ó‰È˙·Ó ÔÈ ÎÚ¿¯Ù˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜…

ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÒÓ, ÙfiÛÔ ·˘Ù‹˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË 17¡, fiÛÔ Î·È Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ∂§∞, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ, fi¯È ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ̤ÙÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ (Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ‹Ù·Ó ·fi ÂÍÔÓÙˆÙÈΤ˜ ¤ˆ˜ Â͈ÊÚÂÓÈΤ˜) fiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·Û›·. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ οı ÔÏÈÙÈ΋ ‰›ÎË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ȉ¤Â˜ Î·È Ú¿ÍÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Û·Ê‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Â›Ó·È ÔÏ˘Û‹Ì·ÓÙË Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰Èο˙ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ˘fiıÂÛË fiÏˆÓ fiÛˆÓ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi ÚfiÙ·ÁÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ ·ÓÔÈÎÙfi ‰›Ô ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÔÈ È‰¤Â˜ Î·È ÔÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó. ∫·È ÙÈ ÛfiÈ ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi ΛÓËÌ· ı· ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, ȉ¤Â˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜; °È·Ù› ÙfiÙ ‰Â ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ΛÓËÌ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· ÌÔÓÔÏÈıÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ηÓÂÓfi˜ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. √‡ÙÂ Î·Ó ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ. °È·Ù› ·ÎfiÌË Î·È Û’ ·˘Ùfi ¿ÓÙ· ˘‹Ú¯·Ó ·ÈÚ¤ÛÂȘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÊÔÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜.

Η αναβάθµιση της κρατικής καταστολής

™Â ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ¤¯ÂÈ ÂÎ¤ÛÂÈ ¿ÌÔÏϘ ÊÔÚ¤˜ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·’ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ‚›·˜ ‹ ÌË‚›·˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ›, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·’ ÙÔ ·Ó Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ‹ ÌÂÈÔ„ËÊÈÎfi˜. ŸÛÔ ÏÔÈfiÓ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Û ȉ¤Â˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ë ÎÚÈÙÈ΋ Î·È Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·Ù· ·Û‡Ì‚·Ù·, οı ¿ÏÏÔ Ì¿ÏÈÛÙ·. ∞ÏÏÈÒ˜ ÂÈÎÚ·Ù› Ô Ì·Óȯ·˚ÛÌfi˜: ‹ ··Í›ˆÛË ‹ Ù·‡ÙÈÛË. ∞˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ì·Óȯ·˚ÛÌfi ‰ÂÓ ÚÈÌÔ‰ÔÙ› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·; ∞˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ‰ÂÓ ÚÈÌÔ‰ÔÙ› ÙÔ Ï·ÓËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Ì ÙÔÓ «fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜»; ¡· ÙÔ ԇ̠ÏÔÈfiÓ ÍÂοı·Ú·: ÙÔ ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi ΛÓËÌ· ‰ÂÓ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Ù›ÔÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ·Î˘ÚÒÓÂÈ ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ ÎÈ ·Ó Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì οÙÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Â·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ Î·È Ô Â·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙÔ˜ (Ô‡Ù ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‚›· Ô‡Ù ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌË-‚›·), ·ÏÏ¿ ÔÏ˘Â›-

‰Ԙ ÛÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÔÏ˘Ô›ÎÈÏÔ˜ ÛÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÛÙȘ ÎÚÈÙÈΤ˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ô˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ¿Óˆ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ô˘Û›· ·Ù¿ÂÈ Î·È Ë ÈÛÙÔÚÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙË ÛËÎÒÛÂÈ ÙfiÙ ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó· ÎÂÓfi fi¯È Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘ ·’ ÙËÓ ÂÂÏ·‡ÓÔ˘Û· ΢ڛ·Ú¯Ë ȉÂÔÏÔÁ›·, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÈ. °È’ ·˘Ùfi Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ͤÚÂÈ Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô Î·È ÛÙÔ˘˜ «·ıÒÔ˘˜» Î·È ÛÙÔ˘˜ «¤ÓÔ¯Ô˘˜». ∫·È ÛÙÔÓ °. ™ÂÚ›ÊË Î·È ÛÙÔÓ ¢. ∫Ô˘ÊÔÓÙ›Ó·, Î·È ÛÙËÓ ∂. ∞ı·Ó·Û¿ÎË, Î·È ÛÙÔÓ Ã. ∆ÛÈÁ·Ú›‰·. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË Î·È ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì’ ·˘Ù‹Ó, ÔÈ ÔÈÓ¤˜ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ηٷ‰ÈοÛÙËηÓ, ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ì›· ·ÏÏ¿ ÙÚÂȘ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ. ∏ ÚÒÙË ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ: ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰Âο‰Â˜ ÈÛfi‚È·. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤ÎÙÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÂȉÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ – ÂÍfiÓÙˆÛ˘. ∏ ÙÚ›ÙË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ ·’ ÙÔ˘˜ Ù·Á̤ÓÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·’ ÙÔ˘˜ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˘˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÊÈÏÔÏÔÁ›· ·Ó Â›Ó·È ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ∫·È ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ›ӷÈ. ∫È ·Ó Ë ÚÒÙË Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ȉÂÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ Î˘Ú›·Ú¯ˆÓ, fiÔ˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË, fï˜, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û·Ó Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ fiÚÙ· ÙËÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË, ÎÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÔÈÓ‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÏËı› Û’ ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÎfi ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË È‰·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜. ŸÏÔÈ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ Ò˜ ¤Ú·ÛÂ Ô ÙÚÔÌÔÓfiÌÔ˜ Î·È Ò˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË 17¡, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. ŸÏÔÈ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÙÔ Á˘¿ÏÈÓÔ ÎÏÔ˘‚› Î·È Ù· ÌÂÁ¤ıË ÙˆÓ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÔÈÓÒÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ˘‹ÚÍ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ηٷÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÙÔȯ›ˆÓ Ê˘ÛÈο Ì fiÛ· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÙÔ˘ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ. ∞Ó·Á¿ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÌÂٷ̤ÏÂÈ· Î·È ÙȘ „¢‰ÔÌ·ÚÙ˘Ú›Â˜ Û ̷ÚÙ˘Ú›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Û ¤ÁÎÏËÌ·. ŸÏÔÈ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ Ì ÙÈ ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ ̤۷ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ (KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ – §¿ÚÈÛ·) Î·È Ì¤Û· Û’ fiÏ· ·˘Ù¿ ‹ÚıÂ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ «˘fiıÂÛË ∂§∞», fiÔ˘ Ô ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ηٷÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤‰ˆÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ «„˘¯È΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹» Î·È ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ¢ı‡ÓË. ™˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÈÓ‹, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 5000 ¯ÚfiÓÈ· (ÌfiÓÔ ÛÙÔ §Ô‡Î˘ §Ô˘Î ı˘Ì¿Ì·È Ù¤ÙÔȘ ÔÈÓ¤˜). ·ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÒÚ· ÙÔ ·ÓÙ›ÚÚÔfi ÙÔ˘, ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, Ì·˙ÈÎÔ‡, ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡.


6

| Π O Λ I T IK O |

Σε απεργία πείνας ο Α. Γιωτόπουλος από 16/10 √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 16/10 Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ 18 √ÎÙÒ‚ÚË, fiÙ·Ó ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, Ô˘ ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ‰Ú¿ÛË ÛÙËÓ ∂.√. 17¡. √ ∞Ï. °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ÂÁηıȉڇıËΠ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2002 Ì ÙȘ ·Ú¿ÓÔ̘ ÚÔ‰Èηۛ˜, Ù· ÂȉÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Î·È ÙËÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÛÂÓ·Ú›Ô˘, ηٷ‰›ÎË ÙÔ˘ Û 21 ÊÔÚ¤˜ ÈÛfi‚È· Î·È 25 ¯ÚfiÓÈ·. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Ô˘, ·Ú¿ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ›ӷ˜ Î·È ÙȘ ÌÈÎÚÔ¸Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ıÈÎÙÔ. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ™˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ÕÙÔÌ· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ›ӷ˜ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ¡¿ÛÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û¿ÛÂÈ ÙÔ Ù›¯Ô˜ ÛȈ‹˜ Á‡Úˆ ·fi Ù· ·È-

Ù‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Ù˘Èο ·Ú¿ÓÔÌÔ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ú¿ÏÔÁÔ Î·È ËıÈο ¤ˆÏÔ, ÂÓÒ Î·Ù¤‰ÂÈÍ ÙȘ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ú·Ù˘›Â˜ ÛÙË ‰›ÎË. √ °È¿ÓÓ˘ ƒ·¯ÈÒÙ˘, Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˘, ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·fiÏ˘Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘, Ô˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÎÚ¿ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘. ∆fiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ÙÔ˘ ∞Ï. °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ì ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ÙÔ˘ µ·Û›ÏË ∆˙ˆÚÙ˙¿ÙÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÊÔÓÙ›Ó· Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÂȉÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ „˘¯È΋ ÂÍfiÓÙˆÛË, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó, fiˆ˜ Î·È Ë Ï‹Ú˘ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ‰›ÎË, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿

ÙÔÓ ∞ϤÎÔ °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ, η٤ÚÚ¢ÛÂ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ „¢‰ÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ Î·È ÙÔ Î·Ù·Û··ÛÌ· ÙÔ˘ «·Ú¯ËÁÔ‡» Î·È ¤ÙÛÈ, ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ, ÛÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÂÈÓÔ‹ıËÎÂ Ë È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ «Ì¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜». √ °È¿ÓÓ˘ ƒ·¯ÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛÂ, ·ÎfiÌË, fiÙÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰›Î˘ ·ԉ›¯ıËÎÂ Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ËıÈ΋ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ˆ˜ Ô ∞ϤÎÔ˜ °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ Â›Ó·È ı‡Ì· ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÏËı› ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ì ÙËÓ ÂÈÓfiËÛË ÙÔ˘ «·Ú¯ËÁÔ‡» Ì ÛÙÔȯ›·, Ô˘ η٤ÚÚÂ˘Û·Ó ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ™ËÌ›ˆÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ù·ÓÔËÙfi ˆ˜ Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô ∞ϤÎÔ˜ °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜, ÚÔηÏÔ‡Ó Û οÔÈÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰›ÎË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ. √ ∞ϤÎÔ˜ °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ „¤Ì· Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. °È· ÔÏÈÙÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂∂∫, ™¿‚‚·˜ ªÈ¯·‹Ï, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÂȉÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÙÂı› Ô ÙfiÔ˜. ™ËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙÂÚ› ÛÙÔ˘˜ ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔ˘˜ -Ì ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ·Ú¿Ù˘˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ 17¡- ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ÎÚ·-

Ã∏™∆√™ ∆™π°∞ƒπ¢∞™

"∞˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰›ÎË", ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘. "¶ÂÚ› ·˘ÙÔ‡ Ì·˜ ›¯Â ÚÔ˚‰Â¿ÛÂÈ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ 17¡. ◊Ù·Ó ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· Ó· ηٷ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÁÈ· ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È ÛÙ¿ÛË. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂӉȤÊÂÚ ӷ „¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ «·Ï‹ıÂÈ·»ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂӉȤÊÂÚ·Ó Ù· ÚfiÛˆ·.

«Με δίκασαν ως πολιτικό αντίπαλο…»

¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂӉȤÊÂÚÂ Ë ‰›ÎË. µ·ÚÈfiÓÙÔ˘Û·Ó Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó. ªÈ· Úfi‰ÚÔ˜ Ô˘ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Û ÁÈ· fi,ÙÈ ¯ÔÓÙÚ¿‰· ¤ÏÂÁ ‹ ¤Î·ÓÂ. ∂ʤÙ˜ Ô˘ οӷÓ ÊÚÔÓËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘, Ì ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. À‹Ú¯·Ó ÌÈ·-‰˘Ô ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. ∆Ô˘˜ ¤ÓÈÍ ÙÔ ¯·ÚÙ¿ÎÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‹Úı ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Î·È ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË. ∆Ô ‰È¿‚·Û·Ó Î·È ¤Ê˘Á·Ó ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜, Û·Ó ‰·Ṳ́ÓÔÈ Û·ÏÔÈ Ì ηÙ‚·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ª¿ÚÙ˘Ú˜ Ô˘ ¤ÏÂÁ·Ó

NOEMBΡΙΟΣ

2004

ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÁÎÏ›ÛÙÔ˘. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ı‹Ó·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ› ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙfiÔ˘ ¤Ú¢ӷ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ, fiÔÈÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛȈ¿ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ٤ÙÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Â›Ó·È Û˘Ó¤ÓÔ¯Ô˜.

Γιάννης Ραχιώτης : «η απεργία πείνας του Αλ. Γιωτόπουλου εντάσσεται στις κινητοποιήσεις που άρχισαν τον Αύγουστο µε την απεργία πείνας του Βασίλη Τζωρτζάτου και στη συνέχεια του ∆ηµήτρη Κουφοντίνα και των άλλων πολιτικών κρατούµενων. Ο Α. Γιωτόπουλος συνεχίζει την απεργία πείνας διαµαρτυρόµενος για τις ειδικές συνθήκες αποµόνωσης, που οδηγούν στην ψυχική εξόντωση…» ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ‰È·‚¿ÛÙËÎ·Ó ÌËӇ̷ٷ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔÓ ·ÂÚÁfi ›ӷ˜, ·fi ÙË ¡›Û˘ÚÔ Î·È ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘, ÙÔÓ µ‡ÚˆÓ·, ÂÓÒ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ô ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∂ÍÔ˘Û›· Î·È Ë ™˘Û›ڈÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ∫Ú·ÙÈ΋ ∆ÚÔÌÔÎÚ·Ù›·.

™˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ÕÙÔÌ· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ›ӷ˜ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˘

„¤Ì·Ù·, Ô˘ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù· ‚¿ÙÈ˙ ·Ï‹ıÂȘ. ªÂ ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ù· „¤Ì·Ù· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ¿Óˆ Û ·˘Ù¿ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·Ó ¿ÏÏ· „¤Ì·Ù·. ŸÌˆ˜, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÊÈÌÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÊˆÓ‹ ÌÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ‰›ÎË ¤‰ÂÈÍ ÍÂοı·Ú· ˆ˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰›ÎË, ˆ˜ Ì ‰›Î·Û·Ó ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi ·ÓÙ›·ÏÔ. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ¤Ó· ΤډԘ. ∫¤Ú‰Ô˜ ›ӷÈ, ·ÎfiÌË, ˆ˜ ηٷÚÚ›ÊıËÎÂ Î·È Ë ÚÔ·Á¿Ó‰· ÙˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙˆÓ ‰Ô¯Â›ˆÓ. ŒÓ· ÛÎfiÈÌÔ „¤Ì·, Ô˘ ÛÎÔfi ›¯Â Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È. ∫¤Ú‰Ô˜ ›ӷÈ, ·ÎfiÌ·, ˆ˜ ηٷÚÚ›ÊıËÎÂ Ë Û˘ÓˆÌÔÛÈÔÏÔÁ›· Î·È Ë Ú·ÎÙÔÚÔÏÔÁ›· Ì ¿ÍÔÓ· Ù· «·Ú¯Â›·» Ù˘ ™Ù¿˙È. ∆Ô Î›ÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‰Èο˙ÂÈ ¿ÌÂÛ·, ¤ÓÙÔÓ· Î·È Ì ÛÎÏËÚfiÙËÙ·, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ú·ÎÙÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂȯÂÈÚ›ٷÈ, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∆Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÓÔÌÔÏfiÁËÛ ÙËÓ Ó·˙ÈÛÙÈ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘ ·Ú¯‹ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. £· Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ó· ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ Ì¤ÏË ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¤ÓÔÏÔ˘ ·ÁÒÓ·.: ∞º√ƒ∞ √§√ ∆√ ∫π¡∏ª∞. £· Ì ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ·‡ÚÈÔ; ∆›ÔÙ· ‰ÂÓ ı· Ì ·ÏÏ¿ÍÂÈ!"


NOEMBΡΙΟΣ

2004

∏ ÂıÂÏÔ‡ÛÈ· «·ÙÔÏÌ›·» Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜

Œ˙ËÛ· Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Ù· ÌÈÛ¿ ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ Â·Ú¯›·. ∆· ¤˙ËÛ· fiˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ªÂ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Î·È ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Î·È fiÌÔÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ∞˘Ù¿ Ù· «È‰È·›ÙÂÚ·» Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È fi,ÙÈ ¤ÂÙ·È. ∞Ó·Î¿Ï˘„· ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ̤ۈ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘. §fiÁÈ·, Ú¿ÍÂȘ, ¿ÏÏË ˙ˆ‹ ÂÓ ˙ˆ‹, ¿ÏÏÔ ‹ıÔ˜, Ì ·ÈÛıËÙÈ΋, fiÓÔÌ· Î·È ‰È‡ı˘ÓÛË. ∏ §·˚΋ ™ÔÊ›· Ì ٷ ÔÏÈÙÈο ÚÔÙ¿ÁÌ·Ù· Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Û·Ó, Û˘ÌʈÓÔ‡Û·Ó ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ۇÁ¯˘ÛË.Ÿ,ÙÈ ÁÈÓfiÙ·Ó, Ì ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎÔfi, ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ·˙fiÙ·Ó Î·È ÎÚÈÓfiÙ·Ó, ÂÓÒ ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÎÔ˘‚¤ÓÙ·.

Όπως είναι ασύµβατα για την αριστερά ο ρατσισµός, η εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ο φασισµός,... έτσι ασύµβατη είναι η σιωπή-συνενοχή µπροστά στην εξόντωση των πολιτικών κρατούµενων

ŒÙÛÈ, ¿Ó·‚·Ó ÔÈ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ fiÙ·Ó ¯Ù‡·ÁÂ Ë 17¡ ‹ Ô ∂§∞, Î·È ¿Ó·‚·Ó ÁÈ·Ù› ÙËÓ Ú¿ÍË ÙËÓ ÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ¿ÁÓˆÛÙ· Ù· ̤ÏË Ù˘, ·ÏÏ¿ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘. °È· ÙËÓ 17¡ Î·È ÙÔÓ ∂§∞ Û’ fiÔÈ· ÔÌ¿‰·, ·Ú¤·, Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·, ¯ÒÚÔ Î·È ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÛÔ˘Ó Ï¤Á·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ fiÏÔÈ ÙÔ ›‰ÈÔ. °È· ÙËÓ 17¡ Î·È ÙÔÓ ∂§∞ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∆Ș ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ̤ÏË Ù˘ 17¡ οÓÔ˘Ó ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘. Ÿˆ˜ Ë ‰›ÎË, ¤ÙÛÈ Î·È Ë Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ «·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÓÔÌÈÎfi Ì·˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi». Ÿˆ˜ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ë ÛȈ‹ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜.∂›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ·ÏÏËıˆÚÈÛÌfi. ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÌÓËÛÙ›·, fiˆ˜ Î·È ÂÒÓ˘ÌÔÈ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ «6˘ Ù¤Ú˘Á·˜» ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, οÙÈ Ô˘ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ ·ÔʇÁÂÈ. ∏ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ Î·È Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÙËÓ ··Í›ˆÛË Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜. ªÂÙÚ¿ÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË «ÏÂοÓË» ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ, ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ı· ¤ÏÍÂÈ, ÙÈ ¿Ô„Ë ı· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ªËÙÛÔ-

| Π O Λ I T IK O | Ù·ÎÈÎfi; ... ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ªÈ· ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ·Ó›Î·ÓË Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÂۂ‡ÂÈ Û Ï‹ÚË Û‡Á¯˘ÛË. §Â˜ Î·È Ë ¤ÓÔÏË ÚÔ·Á¿Ó‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ Î·È ¿Ô„Ë. §Â˜ Î·È Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Î·È ‰›¯ˆ˜ πÛÙÔÚ›·. ¶ÚÔÛˆÈο ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ¿Û¯ËÌ· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ·ÔʇÁÂÈ Ù· ÏÔÁÈο ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi, ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ Ó· ͯ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ·ÈÛı¿ÓıËη ¤ÙÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô˘ ‚Ú¤ıËη ÛÙÔ ÁÔÓÈÎfi ÌÔ˘ Û›ÙÈ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· Û ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. ¢È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ Ë ÚÔ·Á¿Ó‰· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÂΉÔÙÒÓ ‰ÂÓ ›ıÂÈ ÁÈ· 17¡ Î·È ∂§∞, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Û ÔÏÈÙÈοÓÙÈÎÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, Ô˘ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú‹˜ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÏfiÁˆ ‰ÂÈÏ›·˜ Î·È Î·ÈÚÔÛÎÔÈÛÌÔ‡. ∏ 17¡ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ∂§∞ ‹Ù·Ó οÙÈ È‰È·›ÙÂÚÔ. ∞’ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·. ªÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ʈÙÔ‚ÔÏ›‰· Ë Î¿ı ÙÔ˘˜ Ú¿ÍË. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıԇ̠ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘, ÁÈ·Ù› ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙÔ ÔÈfiÓ Ù˘ ÕÚ¯Ô˘Û·˜ ∆¿Í˘ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓÔ˘˜. ∏ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘, Ù˘ ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÔÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, ÌÈÎÚÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ Î·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÚfiÛˆ· ÂÈÏÔÁ‹˜, Ë ·Ô˘Û›· ‹ÏÈÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ‰È·Ú΋ ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·. µ·Ú‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÂΉÈÎËÙÈÎfiÙËÙ· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÕÚ¯Ô˘Û· ∆¿ÍË. Ÿ¯È fï˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, fi¯È ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ∆· «ÏÂ˘Î¿ ÎÂÏÈ¿» ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù·¿ÙËÛË ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ·. ∆· «ÏÂ˘Î¿ ÎÂÏÈ¿» Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛË, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ÌfiÓÔ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∂›Ó·È ηı‹ÎÔÓ Ì·˜ Ó· ÛÙ·ıԇ̠·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ ›ӷ˜, Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ (¢. ∫Ô˘ÊÔÓÙ›Ó·˜, Ã. •ËÚo˜, ∏. ∫ˆÛÙ¿Ú˘, ™. •ËÚfi˜, µ. •ËÚfi˜, Ã. ∆ÛÈÁ·Ú›‰·˜ Î·È µ. ∆˙ˆÚÙ˙¿ÙÔ˜), Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ó· Û¿ÛÂÈ ÙÔ «ÂȉÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜» Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÂȉÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÂÊÂÙ›·, «·Ú·‚È¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜» Î·È Ó· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó Ì ÂÓfiÚÎÔ˘˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô˘ Ì ¤Ï΢ ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù‹ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì ÙËÓ ¤ÓÔÏË ÚÔ·Á¿Ó‰·, ÂÈϤÁÂÈ Ù· Ì·˙Èο ÎÈÓ‹Ì·Ù·, ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÏfiÁÔ˘ Î·È Ú¿Í˘. ¢ÂÓ Î¿ÓÂÈ ›Ûˆ Û ı¤Ì·Ù· ·Ú¯ÒÓ, Û ·Í›Â˜ Ô˘ ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ‰›ÓÂÈ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿. ¢ÂÓ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. √È ËÁÂۛ˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ô˘ ·ÔÛȈÔ‡Ó Î·È Ú·ÎÙÔÚÔÏÔÁÔ‡Ó, Ú¿ÙÙÔ˘Ó ˘ÛÙÂÚfi‚Ô˘Ï· Î·È ˘ÔÎÚÈÙÈο. ¢ÂÓ ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜, Ì·˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È fiÛÔÈ Î·È fiÛ˜ «¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Ó ÂÓÒ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó». ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ̠ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ «ÙÚÔÌÔÔϤÌÔ˘». ¡· ÌË ‰Â¯ıԇ̠ÙÔÓ ÌÂÛ·›ˆÓ· ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÂÏ¢ıÂڛ˜. ¡· ʤÚÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ «·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜» ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ٷ ·›ÙÈ· ÙÔ˘. ¡· Ú¿ÍÔ˘Ì ˆ˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·Ó›Î·˜ ª¤ÏÔ˜ ™À¡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

7

√π ∫∞∆∏°√ƒ√Àª∂¡√π °π∞ ∆∏¡ À¶√£∂™∏ TOY ∂.§.∞. Èڛ˜ ÛÙÔȯ›·, ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ‹ ÂÈÛÙ‹ÚÈ·... Èڛ˜ Î·Ó ·Ô¯ÚÒÛ˜ ÂӉ›ÍÂȘ. √ Â›ÏÔÁÔ˜ ÛÙË ‰›ÎË ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi §·˚Îfi ∞ÁÒÓ· ‰fiıËΠ̠ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ηٷ‰›ÎË Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∆ÛÈÁ·Ú›‰·, Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ ∞ı·Ó·Û¿ÎË, ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞Á·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÁÁÂϤÙÔ˘ ∫·Ó¿ Â›Ó·È ÂÍfi¯ˆ˜ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Ó· ÂΉÈÎËı› Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ Ô˘, Ì ÙÔ ¤ÙÛÈ ı¤Ïˆ, ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙË Ì¤ÛË.

Ένοχοι για ψυχική συνέργεια… Η απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη του ΕΛΑ, νοµολόγησε την ναζιστικής έµπνευσης αρχή της συλλογικής ευθύνης. Η λογική της συλλογικής ευθύνης δεν αφορά µόνο τα µέλη των ένοπλων οργανώσεων, αντιθέτως είναι κάτι που θα αντιµετωπίσουν στο µέλλον όσοι αγωνίζονται κατά της «εκσυγχρονισµένης» βαρβαρότητας.

√È ÔÈÓ¤˜, Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 25 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·, ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÎÚ‹ÍÂȘ, ηÙÔ¯‹ fiÏˆÓ Î·È ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ, Î·È „˘¯È΋ Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· Û fiϘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÌÈ·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô˘, fiˆ˜ ·Ú·‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ‰ÈηÛÙ¤˜, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÌÂÙ¿ ÙÔ 1995. ∞fiÊ·ÛË ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ¤Ó· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó·ÚÌfi‰ÈÔ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ‰ÈοÛÂÈ, ηıÒ˜ Ô ÙÚÔÌÔÓfiÌÔ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÈ ÙË Û‡ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, Â›Ó·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜ Î·È ÔÈ ÓfiÌÔÈ, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ·fi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Ë "ηÙÔ¯‹ Î·È ¯Ú‹ÛË" fiÏˆÓ Î·È ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÚԤ΢„ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ·. ∫·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ fiÏˆÓ "Ë „˘¯È΋ Û˘Ó¤ÚÁÂÈ·". ∏ ∂ÈÚ‹ÓË ∞ı·Ó·Û¿ÎË, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∞Á·›Ô˘ Î·È Ô ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ∫·Ó¿˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·, ÂÓÒ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∆ÛÈÁ·Ú›‰·˜ ‰¤¯ÂÙ·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ‘90. ∫·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·È Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· Ê˘Ï·Î‹˜ ˆ˜ ̤ÏË ÙÔ˘ ∂§∞, ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ·fi‰ÂÈÍË ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û οÔÈ· ·fi ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ fiÙÈ Û˘Ó¤‰Ú·Ì·Ó „˘¯Èο οÔÈÔ˘˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ›̷ÛÙÂ Î·È fiÛÔÈ ·Ï¿ ‰È·‚¿Û·Ì ÙȘ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ ∂§∞. "∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∆ÚÈÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÔÏÈÙÈο ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË, ÚÔοÏÂÛÂ Î·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ¤ÎÏËÍË Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ·ÓËÛ˘¯›·", ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË ‘µ·‚˘ÏˆÓ›·’ Ë Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞Á·›Ô˘, ∆·Û›· ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘. "∂ÎÏËÍË Î·È ·ÓËÛ˘¯›·, ÁÈ·Ù› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÏÏËÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙË ıˆڛ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È Î·Ù·‰Èο˙Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›·. ¢˘Û¿ÚÂÛÙË ¤ÎÏËÍË, ÁÈ·Ù› ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·Ô‰¤¯ıËΠÏ‹Úˆ˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ ıˆڛ˜ ÙˆÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. ¢˘Û¿ÚÂÛÙË, ΢ڛˆ˜, ÁÈ·Ù› ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰È·Î‹Ú˘ÛÛ·Ó ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ¢ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ·ÓËÛ˘¯›· ‰Â, ÁÈ·Ù› Ë ÂÎÙÚÔ‹ ·˘Ù‹ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ 7 ºÏ‚¿ÚË 2005. √ÎÙÒ Ì‹Ó˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ‰›Î˘, ¯ˆÚ›˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÔÏÈÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ‰‡ÛÈÛÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓˆÓ. ªfiÓÔ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ‚¤‚·ÈÔÈ... ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰Èη›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÁÁ‡ËÛË fiÙÈ ı· ‰ÈηÛÙ› Î·È ı· ηٷ‰ÈηÛÙ› οÔÈÔ˜, ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ú¿ÍÂÈ ·Ú¿ÓÔÌË Ú¿ÍË Î·È Ë ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¯‹ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ÙÔ˘, ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠ̠ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∆ÚÈÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ ‰›Î·ÈÔ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô ıÚ›·Ì‚Ô˜ Ù˘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ó ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·, ÁÈ·Ù› Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜ ··ÈÙ› Ë ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È Á˘ÌÓ‹ ÁÈ· Ó· ÊÔ‚›˙ÂÈ" ηٷϋÁÂÈ Ë ∆·Û›· ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘. ª·Ú›· ª¿˙Ë


8

| Ε Ν Κ ΙΝ Η Σ Ε Ι |

Big brother still watching you…

NOEMBΡΙΟΣ

2004

Η ελευθερία, η ειρήνη και η αλληλεγγύη δεν αναγνωρίζουν σύνορα

ªÂ 4 οÌÂÚ˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ºÔÈÙËÙÈ΋ §¤Û¯Ë ÙÔ˘ ∞¶£ Ì ÙËÓ ÚfiÊ·ÛË ÎÏÔÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ú·Û΢‹˜ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. √È Î¿ÌÂÚ˜ (online Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹) Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚ›· Î·È ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜. ™ÙȘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ê‡Ï·Î˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ʇϷÍË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ(!). øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, fiÔ˘ Â›Ó·È Ù· ÌfiÓÈÙÔÚ˜ ·fi ÙȘ οÌÂÚ˜, Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ¿Ú· η̛· ΛÓËÛË ‡ÔÙË ÎÏÔ‹˜ ‰ÂÓ ÂÔÙ‡ÂÙ·È, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÓ ÒÚ· ÂÚÁ·Û›·˜. √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ìˉ·ÌÈÓ¤˜ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ·ÎfiÌ· Î·È Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË Î¿ÌÂÚ·˜ Û ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜.

.

Ο Γιώργος Μοναστηριώτης στη«Β»

«ªÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ ·ÓÙÈÔÏÂÌÈÎfi ΛÓËÌ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÊÚ›ÎË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÛÙÔ πÚ¿Î ‹Ú· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÏÈÔÙ·ÎÙ‹Ûˆ, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛˆ ÙË ÓÙÚÔ‹ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ Ô˘ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÈ ·Ì¿¯Ô˘˜, Á˘Ó·ÈÎfi·È‰· Î·È ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ∏ ÏÈÔÙ·Í›· ÌÔ˘ ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÓÙÈÔÏÂÌÈÎfi Î·È ·ÓÙÈÌÈÏÈÙ·ÚÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·. ¢›Ï· ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜, µÚÂÙ·ÓÔ‡˜, πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜, ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ Î·È ÏÔÈÔ‡˜ ÏÈÔÙ¿ÎÙ˜, ·ÚÓËÙ¤˜ Î·È ·ÓÙÈÚÚËۛ˜ ‹Úı· Ì ÂÚËÊ¿ÓÈ· Ó· ÛÙ·ıÒ, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÁÈ· Ì¿˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘, Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Â›Ó·È ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi Î·È ‰Â ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô‡Ù ۇÓÔÚ· Ô‡Ù οÓÂÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÂ

tristero

Νέα Τοπολογία

χάρτης

02. ∂›ÛËÌ· ϤÔÓ ÔÈ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ‚ÔÏÙ¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¤Ú·Ó È· ÙˆÓ Î˘ÏÈΛˆÓ ‹ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚfiÛÊ·ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë Citibank, Ë ÔÔ›· ηÙfiÈÓ Û˘Ìʈӛ·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ· 800 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈfi ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ ºÔÈÙËÙÈ΋ ∂ÎÙˆÙÈ΋ ∫¿ÚÙ· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÂÎÙÒÛÂȘ ·fi 10% ¤ˆ˜ 20% Û ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·, ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· Î·È ı¿̷ٷ. ∆Ô ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, fiˆ˜ Î·È Ì fiϘ ÙȘ οÚÙ˜. Easy come, easy go! Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÓˆÚ›˜ ‰¤ÛÌÈÔÈ ÙÔ˘ Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ Ê·‡ÏÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ‰·Ó›ˆÓ! ™. ∫

™Â٤̂Ú˘, ¡¤· ÀfiÚÎË 2001. ∫¿Ùˆ ·’ Ù· ÂÚ›È· ÙˆÓ ‰›‰˘ÌˆÓ ‡ÚÁˆÓ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚfiÛÙ·ÁÌ· Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜. Warfare. ¢È·Ú΋˜ fiÏÂÌÔ˜ «Î·Ù¿ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜». ∆Ô ‰fiÁÌ· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô ‰fiÁÌ· ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡. ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜, ∞ı‹Ó· 2004. ªÈ· Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓË fiÏË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ ·fiÚ·ÙÔ Â¯ıÚfi. 60.000 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, 1.500 οÌÂÚ˜, ∑¤ÂÏÈÓ ÎÙÏ. ¶Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÔÙ¤. ŸÌˆ˜ Î·È ÌfiÓÔ Ë «·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘» ÊÙ¿ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÈı·Ú¯‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙÔ Ó¤Ô ‰fiÁÌ· Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜. «¢ÈÔÚÁ·ÓÒÛ·Ì ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÛÊ·Ï›˜ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜». ¡Ô¤Ì‚Ú˘, Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ fiÏË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ 2004. ™ÙȘ Ï·Ù›˜ ϤÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ʇϷÍË. ∞fi ÔÈfiÓ; ™ÙÔ˘˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ-

¤Ó· ˙ÔÊÂÚfi Î·È ·‚¤‚·ÈÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Û’ ¤Ó·Ó Ï·Ó‹ÙË ˙ˆṲ̂ÓÔ Ì ÂÎÚËÎÙÈο Î·È Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜ "Ó·ÚΈ̤Ó˜" ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ È‰ÈÒÙ¢ÛË, Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰˘ÛË Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Ó· ÚÔ¿ÁÂÈ Î·È Ó· ˘ËÚÂÙ› ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ·Í›Â˜, Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈÎfiÙÂÚË ·fi ÔÙ¤. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ú¿ÍÂȘ, fiˆ˜ Ë ÏÈÔÙ·Í›·, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ËıÈ΋˜ ·Ó¿Ù·Û˘ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. √ ÂÁÎÏÂÈÛÌfi˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Î·È ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎfi˜, ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ô˘ Ì "¤ÛÙÂÈÏ·Ó" ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÂÎÊ˘ÏÈÛÌfi, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙÈÔÏÂÌÈÎfi ΛÓËÌ· Ô˘ Ì ¤‚Á·Ï ¤Íˆ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÏ›‰· Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·». °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔÓ·ÛÙËÚÈÒÙ˘

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÌÚÔÛÔ‡Ú·˜ «¡¤· ∆ÔÔÏÔÁ›· ¯¿ÚÙ˘ 4» Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ TRiSTERO

4

ÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÛÙ· Á‹‰·, ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, Û ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· ÛÂÎÈÔ˘ÚÈÙ¿‰Â˜ Î·È Ê‡Ï·Î˜. ¶ÔÈÔ˜ ÊÔ‚¿Ù·È Î·È ÙÈ;

Πριν να δείτε ένα ακόµα µέτρο "για την ασφάλεια σας” φροντίστε να έχετε διαβάσει αυτή τη µπροσούρα ∏ Ó¤· ÌÚÔÛÔ‡Ú· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∆RiSTERO Â›Ó·È Û·Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ̤۷ Û ¤Ó· ÎfiÛÌÔ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ „‡‰Ô˘˜. ªÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ «… ·›ÛÙ¢ÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∫Ù‹ÓÔ˘˜ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ, Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È, Ó· ·ÓÙÂÈÙ›ıÂÙ·È, Ó· ·ÊÔÌÔÈÒÓÂÈ, Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ…». ∞ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ «…ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Ï›ÂÈ ÙÔ fiÚ·Ì· ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ı¤ÛÌÈÛ˘, ÌÈ· ıÂÙÈ΋ Ô˘ÙÔ›· Ô˘ Ó· ÁÔËÙ‡ÛÂÈ Ù· Ì˘·Ï¿ ÙˆÓ

·ÓıÚÒˆÓ…». ª¤Û· ÛÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ÌÚÔÛÔ‡Ú·˜ -«ŒÓ·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Êfi‚Ô˘…», «∞fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜», «¶ÂÚ› Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜», «ºfi‚Ô˜, ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ˘ÔΛÌÂÓÔ ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ ‰ÈÂıÓÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÛËÌ·ÓÙfiÙËÙ·˜», «°È· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜», «√ÏÔÎÏËÚˆÙÈÛÌfi˜, ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿», «ŒÍÔ‰Ô˜»- ‚Ú›ÛÎÂÙ·È fiÏÔ ÙÔ ˘ÏÈÎfi, ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·˘ÙÔı¤ÛÌÈÛË ‹ ·ÏÒ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Â›Ó·È ˘ÔΛÌÂÓ· Û ¤Ó· ÎfiÛÌÔ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ Êfi‚Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜. ∞fi ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹, ÙËÓ ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË, ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ ÙÔ˘ «ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚfiÓÔÈ·˜» Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈ-

ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ «ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜», ÙË ‰È¿¯˘ÛË Ù˘ «·Ó¿Á΢ ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·» ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘, ÙÔ Ò˜ ÙÔ ‰›ÔÏÔ «ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜-·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜» ·ÏÏËÏÔÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· (ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·) Î·È ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ï˘ÙÚˆÙÈ΋ «¤ÍÔ‰Ô». ¶ÚÈÓ Ó· ‰Â›Ù ¤Ó· ·ÎfiÌ· ̤ÙÚÔ «ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û·˜» ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ¤¯ÂÙ ‰È·‚¿ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÌÚÔÛÔ‡Ú·… ªÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ‚Ú›Ù ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ì ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ∆.£. 1629, ∆.∫. 54006 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹ ÛÙÔ e-mail: contact@tristero.gr, Û ‰È¿ÊÔÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ΤÓÙÚ· ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔ internet ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· http://www.tristero.gr/details_ by_kategory.php?kategory=TOPOLOGIA ¡›ÎÔ˜ ªÈÙ۷Λ‰Ë˜


NOEMBΡΙΟΣ

9

2004

φάκελος / εργασία

Kοινωνία της αφθονίας:

τέλος

Ο καπιταλισµός ως παγκοσµιοποιηµένο - ολιστικό φαινόµενο √ ηÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙÔÙ ‰ÈÂıÓÔÔÈË̤ÓÔ˜, Ì ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞fi ÙÔ 1960 Î·È ‡ÛÙÂÚ·, Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ·Ó·‰È·ÚıÚÒıËΠ۠ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÈÔ ·ÁÎÔÌÈÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÔÙ¤. ∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ·˘Ù‹, ÌÔÚ› Ó· ηٷÓÔËı› ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÔÏÈÙÈÎfi Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô: ● ™ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ «‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˘» Î·È Î·ÎÔÏËڈ̤ÓÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, Ì "¢¤ÏÈÎÙ˜" ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ‰ÈÂıÓÔÔÈË̤Ó˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ marketing. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÔ¤Ó· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË Î·È ÎÂÓÙÚÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ·ÎÚ·›Ô ÏÔ˘ÙÈÛÌfi Î·È ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ Î·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Ú·Á‰·›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ·. ● ™ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô, ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ηٿÚÁËÛ·Ó ÙȘ ∫¸ÓÛÈ·Ó¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi

ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚfiÓÔÈ·˜, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·, ·ÔÚ˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈοوÓ. ∆Ô ÔÏÈÙÈÎfi ·˘Ùfi Û¯¤‰ÈÔ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Û·Ó ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÛÙȘ ÚÔÛÙ·Á¤˜ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Bretton Woods, ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ∆·Ì›Ԣ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ TÚ¿Â˙·˜, Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ÙÔ˘ ª¿·ÛÙÚȯÙ, Ù˘ NAFTA, ÎÏ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ (Transnational Corporations) Î·È ÙȘ ‰ÈÂıÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ó· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ¤ıÓË-ÎÚ¿ÙË ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∆Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ·˘Ùfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ÂÙ·ÈÚÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜-ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙË, ¤¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·Ê› ·fi ÙÔÓ R. Dahl Û·Ó «ÔÏ˘·Ú¯›·», fiÔ˘ Ë Û˘ÓıÂÙÈ΋ ϤÍË «Ôχ» ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ «ÔÏÏÔ‡˜», ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ Î·È ÂÎÏÂÎÙÒÓ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ Ï›ÁÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ, Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ· ηٿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜, ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·, Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÌÂÚÔο̷ٷ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÙÔ ÚÒËÓ ÎÚ¿ÙÔ˜- ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˘. ● ∆· ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ· Î·È ÔÏ˘·Ú¯Èο ηıÂ-

ÛÙÒÙ· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ȉÂÔÏÔÁÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿, ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÛÌfi, ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË, ÙÔ ı¤·Ì·, ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ªª∂, ÎÏ, Ù· ÔÔ›· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ Î·È ÂËÚÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. O ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜ Î·È ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ «ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ·ÊıÔÓ›·˜», Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ fï˜ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÔÈ Ó¤Â˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤Ó˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È, Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÔÏÈÙÈÎfi Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ ˆ˜ ÙÔÓ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜. B.µ.


10

NOEMBΡΙΟΣ

2004

φάκελος / εργασία

Με το ρεαλισµό µας απαντάµε στην ουτοπία τους

∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi, ϤÔÓ, fiÙÈ Ë ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡, Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÙȘ ‰˘Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η, Ù›ÓÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ Ôχ Ù· ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Ù· fiÚÈ· Ô˘ ¤ıÂÙ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ∏ Ï‹Ú˘ ‰È¿„¢ÛË Î·È Ë ‹ÙÙ· ÙˆÓ «Ô˘ÙÔÈÎÒÓ» ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÈÙ·ÏÈÛÌfi Ì ·ÓıÚÒÈÓÔ ÚfiÛˆÔ –οÙÈ Û·Ó ... ÙËÓ ›Ù· ÔÏfiÎÏËÚË Î·È ÙÔ ÛÎ˘Ï› ¯ÔÚÙ¿ÙÔ-, Ë Û‡Á¯˘ÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ‰ÂÍÈ¿˜, Ô˘ ΤډÈÛ ¤‰·ÊÔ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÏfiÁˆ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È Ù˘ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ·Ê‹ÓÂÈ ÌfiÓÔ˘˜ Î·È ‰ÈηȈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˘˜ ÊÈÏÂχıÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ «Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘» ∞Ó‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏÔ̤وË Â›ıÂÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ‰È·ÂÚÓ¿ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÔÏÈÙÈÎfi, ·ÙÔÌÈÎfi Â›‰Ô. ∏ ‚·ıȤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¤˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Á›ÓÔÓÙ·È fï˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ· ‹ ηχÙÂÚ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË «ÛÊ·›Ú·» Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Ë Î¿ı ¯ÒÚ·, Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ η٤¯ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÔ ‚·ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘, ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ı ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ΢ÚÈ·Ú¯›·. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÙÔ «¿ÓÔÈÁÌ·» Ù˘ „·Ï›‰·˜, ÙËÓ fi͢ÓÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÓÈÛÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù·ÍÈÎÒÓ ·ÓÙÈı¤ÛˆÓ, ÙËÓ fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÈÛÔ‰ÒÓÔ˘Ó fi,ÙÈ Î·Ù·ÎÙ‹ıËΠ̤۷ Û ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·, ÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ÌÂÛ·›ˆÓ ÛÙڈ̿وÓ. ∏ ™∏ª∞™π∞ ∆ø¡ √§Àª¶π∞∫ø¡ ∞°ø¡ø¡ ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ‹‰Ë ‰ÚÔÌÔÏÔÁË̤Ó˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¤ÚÂ ӷ ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ì ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ·Ô‰ÂÎÙfi ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. «∆Ô ˆÚ·›Ô, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, ÙÔ ·ÏËıÈÓfi» ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¿ÓÙÏËÛ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ –΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙÈÎÔ‡- ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙË Ó¤· ÂÚÁ·Ûȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ˘ ·Ó·ÛÊ·ÏÔ‡˜, ÙÔ˘ ÛÎÏËÚ¿ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË Î·È Ù¤ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÔÏ˘Ìȷ΋ Ï·›Ï··, Ô˘ ı· Ï‹ÍÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÔ-

„ËÊ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∆· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ¤Ù˘¯Â ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, οÙÈ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÙËΠ‚¤‚·È· Î·È Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ. ∏ ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Î·È ¤Ó· ÚfiÏÔ ËÁÂÌÔÓ›·˜ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·Èڛ˜ ‹Ù·Ó ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó Ë Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ «ÂıÓÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘». ∞˘Ù‹ Ë ËÁÂÌÔÓÈ΋ ı¤ÛË ÙȘ ¿ÊËÛ ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ¤ÂÊÙ·Ó ÎÔÚÌÈ¿ ̤۷ ÛÙ· ÔÏ˘Ìȷο ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ·–οÙÂÚÁ·. A˜ ‰Ô‡Ì fï˜, ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ù› Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ì Ӥ· ÂÚÁ·Ûȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ò˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ∏ Ú·Á‰·›· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù˘ ÙÒÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌÒÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ··ÈÙÔ‡Û ۛÁÔ˘Ú· ÔÏÏ¿ ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·, fi¯È ··Ú·›ÙËÙ· ÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó·. ∫·È ·˘Ùfi ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙȘ ηٷÛ΢¤˜. √È ÈÂÛÙÈΤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌfiÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜, ¤‰ÈÓ ¤Ó· ÚÒÙ˘ Ù¿Í˘ ΛÓËÙÚÔ ÛÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. √È ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ ‰Ô‡Ï¢·Ó Ì ÂÍ·ÓÙÏËÙÈο ˆÚ¿ÚÈ· (‰ÂοˆÚ·, ‰ˆ‰ÂοˆÚ·, ‰ÂηÙÂÙÚ¿ˆÚ·) Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È Ó‡¯Ù· (∫·Ú·˚ÛοÎË, √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ, √Ï˘ÌÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi), ›Ûˆ˜ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ( ‚ÚÔ¯‹, ¿ÁÔ˜), ¯ˆÚ›˜ ÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ «ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ» ‹Ù·Ó Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ 13 Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì¤Û· ÛÙ· ·ÌÈÁÒ˜ "ÔÏ˘Ìȷο ¤ÚÁ·" Î·È ¿ÏÏˆÓ ÙfiÛˆÓ Û ·˘Ù¿ Ô˘ ›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ .¯. ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫·Ú·˚ÛοÎË Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙÔ «ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜», ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¿ÏψÓ. ∆Ô ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Îϛ̷ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ô Êfi‚Ô˜ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ó¿ÁηÛ ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ÌÂÚÔο̷ٷ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ÂÈÎÔÛÈ¤ÓÙÂ Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ¢ÚÒ Î·È Ì ‰Âο‰Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· «¯·Ì¤Ó·» ¤ÓÛËÌ·. √È Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÁÚ·Ê› Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ù· ÌÂÚÔο̷ٷ Î·È Ù· ˆÚ¿ÚÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÓÔ¯‹ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÛÊ¿-

ÏÂÈ·˜, ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Ó· ‰ÚÔ˘Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·. ∏ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÛ·›ˆÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› Ù¯ӛÙ˜, ÌÈÎÚÔÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÚÔÏÂÙ·ÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È) ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ˘ ·fi Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ. √ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ Ô˘ ˙Ô‡ÛÂ Î·È ˙ÂÈ Û ¤Ó· ȉÈfiÙ˘Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ÔÌËÚ›·˜ ̤ۈ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘, ‰Â ÌÔÚ› ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ù· ‚·ÛÈο ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜. ∏ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ‚¤‚·È· Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ, fiˆ˜: Ì˯·ÓÈÎÔ›, Ù¯ÓÈÎÔ›, ÁˆÏfiÁÔÈ. ∏ ∞¶∞¡∆∏™∏ ∫∞π √π £∂™∂π™ ∆ø¡ ∂¶π™∏ªø¡ ™À¡¢π∫∞§π™∆π∫ø¡ ∏°∂™πø¡ °π∞ ∆∏¡ ∞§§∞°∏ ∆ø¡ ™Ã∂™∂ø¡ ∫∞π ∆∏¡ «∞¡∞µ∞£ªπ™∏» ∆√À ∫∞∆∞™∫∂À∞™∆π∫√À ∫∂º∞§∞π√À Œ¯Ô˘Ì ͷӷ› fiÙÈ Ë ÚÔ-ÔÏ˘Ìȷ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ Û.Î.**** ;;;;;ã (Û˘Ó‰ÈοÙÔ, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ۈ̷Ù›Ô) ;;;; ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ Î·È, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, Ó· ·Ó·Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ·, Ë ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ë Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ∏ ·¿ÓÙËÛË, fï˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÚ·ÎÙÈο Û ‰˘ÔÙÚÂȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, Û ÂÊÙ¿-Ô¯ÙÒ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· οı ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·fiÂÈÚ·˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘, ˆ˜ ‰È·Û·ÛÙÈ΋˜. ∞ӷʤڈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi Ù˘ µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ Î·È Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞¯ÈÏϤˆ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫·Ú·˚ÛοÎË ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Û˘Ó·‰¤ÏʈÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi Î·È ÛÙË ª·Ú·ıÒÓÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÂÈÙÚÔ¤˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÔÈÎÔ‰fïÓ. ∏ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È Ù· fiÚÈ· Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÂÍ·Ú¯‹˜ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ (∫∫∂) Î·È Ë ÏÔÁÈ΋ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÂÊÔÚÌÈÛÙÈ΋ Î·È Û˘Ì‚È‚·Ṳ̂ÓË, fiˆ˜ Ôχ ·ÏÔ˚ο ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ. ∏ ÏÔÁÈ΋ Â›Ó·È «Ô˘ÙÔÈ΋», Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ›¯ÓÔ˜ Ú·ÏÈÛÌÔ‡. ∆Ô ·›ÙËÌ· ÙˆÓ 1.200 ¢ÚÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÁÂȈ̤ÓÔ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ÁÈ· ‰˘Ô ÏfiÁÔ˘˜: i. ∞Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ ∫∫∂ ›¯Â ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ÙÔ ¿Ï¢ ÚÒÙ· ÛÙ· ۈ̷Ù›· Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ. ∆Ô Û˘Ó‰ÈοÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ fï˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û‡Ì‚·ÛË Û ηÙÒÙÂÚÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ 34 ¢ÚÒ. ii. ∏ ÙÈÌ·ÚÈıÌÈ΋ ·‡ÍËÛË, Ô˘ ˙ËÙ¿Ó ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓıÚÒÈÓÔ ÚfiÛˆÔ, ηٷϋÁÂÈ Û ÌÈÛıfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 1.200 ¢ÚÒ.

∏ ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ Ì ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙˆÓ ÌÂÛ·›ˆÓ ÛÙڈ̿وÓ, Ô‰ËÁ› Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÈÙ·ÏÈÛÌfi Ì ·ÓıÚÒÈÓÔ ÚfiÛˆÔ, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜. ∞ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘, fiˆ˜ ›·ÌÂ, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ËÙÙËı› ÛÙË Ú¿ÍË. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 24 √ÎÙÒ‚ÚË Ê·Ó¤ÚˆÛ ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·fi ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜. ∆· ‰È·ÎfiÛÈ· ÂÚ›Ô˘ ̤ÏË, Û ۇÓÔÏÔ 20.000 „ËÊÈÛ¿ÓÙˆÓ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¿ÎÔ˘Á·Ó ÁÈ· ÒÚ˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ «¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· √ÈÎÔ‰fïӻ -‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Â¯ıÚfi ÙÔ˘˜– Î·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ÁÈ· 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 10 ¡Ô¤Ì‚ÚË. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÂÓ ‹Ú ·fiÊ·ÛË, Ô‡Ù ¤ıÂÛ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜, ·ÏÏ¿ ÂÈ·ڈÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÚÈÓ ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜. ∏ ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ‰Â ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÚÔÌÂÙˆ›‰· Ù· ‚·ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘: 7ˆÚÔ–35ˆÚÔ ÂÓı‹ÌÂÚÔ, ‰ÂÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÚÔο̷ÙÔ˘, ‰ÂÓ ı¤ÙÂÈ ˙‹ÙËÌ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∞˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘, ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ η٤ıÂÛ «Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·». ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÚÓ‹ıËΠӷ ı¤ÛÂÈ Û „ËÊÔÊÔÚ›· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘!!! ∞fi fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ı· ¯·ı› ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿.

∆¿ÛÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ √ÈÎÔ‰fïÓ


NOEMBΡΙΟΣ

11

2004

φάκελος / εργασία

izar ¶Â›Ù ̷˜ ÔÈÔ˜ ›ÛÙÂ. º.ª. √ÓÔÌ¿˙ÔÌ·È º.ª. Î·È Â›Ì·È ¤Ó·˜ ÂÚÁ¿Ù˘ ÛÙË ‚ÔËıËÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙˆÓ Ó·˘ËÁ›ˆÓ Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘, ·Ó Î·È Ë «‚ÔËıËÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·» ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ÙÔ 80% Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ. ∂ÈÌ·È Â›Û˘ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ Ù˘ CNT ÛÙÔ Ó·˘ËÁ›Ô. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Â›Ì·È ÔÌÈÏËÙ‹˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÁÓÒÌË.

∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÚ›ÛË ÛÙÔÓ Ó·˘ÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ·fi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ; º.ª. ∏ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¤ÏıÂÈ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ¿ÏÏ· Ó·˘ËÁ›·. ∏ ÎÚ›ÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ·fi ÌÂÌÔӈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÎÔ˘ÓÔ‡Ó Ù· Ó‹Ì·Ù·. A˘Ù¿ Ù· ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È ÔÈ ÔÏÈÙÈο ˘‡ı˘ÓÔÈ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ó‡ı˘ÓÔÈ. ∞ÓÙ› Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘˜, Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, ·ÚÔ¯‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Î.Ï.., Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÙÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙ· ÏÔ›· ÚÈÓ ÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Úfi‚ÏËÌ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ·Ù› ›̷ÛÙ ٤ÏÂÈ· ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ ··ÈÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Ó·˘ËÁ›ˆÓ ‹Ù·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÏ›‰Â˜ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ô˘Ú·ÓÔη٤‚·Ù·! Œ¯ÂÙ ÚÔÙ›ÓÂÈ ¤Ó· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÙ ٷ Ó·˘ËÁ›·; º.ª. Ÿ¯È! ªÔÚ›Ù ӷ Ì·˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÙ ÁÈ·Ù›; º.ª. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ·˘ÙÔ› ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó! ∂›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ó· Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ·ÔχÛˆÓ, ÎÚ˘ÊÒÓ „ËÊÔÊÔÚÈÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·˘ÍËı› Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·. ∂¿Ó ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ó· Ì·˜ Û˘ÓıÏ›„Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì Ì οı ̤ÛÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ. ∂›Û·ÛÙ ·ÚÒÓ ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ; º.ª. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ Ì·˜ ÂӉȤÊÂÚ ηıfiÏÔ˘. ∂Λ ËÁ·›ÓÂȘ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÂȉÂȯı›˜, ‹ Ó· ¿ÚÂȘ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙËÓ ›ÙÙ· fiˆ˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ IU ‹ ÙÔ˘ PSOE. ∞Ó ı¤Ï·Ì ӷ Û·Ù·Ï‹ÛÔ˘Ì ÎÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚfiÓÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈοوÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ Ù‡Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜; º.ª. ™ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘ ÌfiÓÔ 300 ÂÚÁ¿Ù˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ IZAR, ·ÏÈÔ› πÛ·ÓÔ› ÂÚÁ¿Ù˜ Ó·˘ËÁ›ˆÓ. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ CCOO. ∏ CCOO ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ÚfiÓÔ ÁÈ·Ù› ̤۷ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÌÂÏÒÓ ÙÔ ÔÔ›Ô „ËÊ›˙ÂÈ «Ó·È». ∆· Ó·˘ËÁ›· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÌÈ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ËÁÂ-

ÌÔÓÈ΋. ™ÙËÓ ‚ÔËıËÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ›̷ÛÙ 1100 ÂÚÁ¿Ù˜. ™ÙȘ ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ‹ ·˘Ù¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Ó·È ·‰Ú·Ó‹.

¶ÔÈ¿ Â›Ó·È Ë ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ CNT; º.ª. H CNT ¤¯ÂÈ ¤Ó· ۈ̷ÙÂ›Ô Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ. √È ı¤ÛÂȘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ı¤ÚÌË ÛÙȘ Û˘ÓÂχÛÂȘ Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÚÁ·ÙÒÓ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ·Á¿Ó‰· Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·! ¶ˆ˜ ·ÛΛ٠·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹; º.ª. Œ¯Ô˘Ì ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ì·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ·ÔʇÁÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÌÚÔÛıÔÊ˘Ï·Î‹˜. Œ¯Ô˘Ì ·Ï¤„ÂÈ Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Ì·˜. ŸÙ·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘˜, ›̷ÛÙ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ ÎÔ˘ÏÙÔ˘ÚÈ¿ÚÈÎˆÓ ı¤ÛˆÓ, ·˘ÙÒÓ Ì ÙȘ ÁÚ·‚¿Ù˜ Ô˘ οıÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·ÊÂÈ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜. ∂ËÚÚ¿۷ÌÂ, ÁÈ·Ù› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ¯Â›ÏË ÔÏÏÒÓ Î·È fi¯È ÂÓfi˜. ∂›Û˘ ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘, ¤Ó· ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÌÔÓÔˆÏËı› ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Î·È ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Î·È ÙÔ Êfi‚Ô ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÙÚÔÒÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∞˘Ù¿ ϤÌÂ Î·È ¤ÙÛÈ ¤¯Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ IZAR Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË; º.ª. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘, Ù˘ CCOO, Ô˘ ı· ·ÁÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙËÓ IZAR Î·È fi¯È ÛÙËÓ ‚ÔËıËÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. H ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÛÙË ‚ÔËıËÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜. ¶ÔÈ¿ Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙË CNT ÙˆÓ ¡·˘ËÁ›ˆÓ; º.ª. °ÂÓÈο Â›Ó·È Û¯¤ÛË ·ÌÔÈ‚·›Ô˘ Û‚·ÛÌÔ‡. ™Â ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘‹ÚÍ οÔÈ· ¿ÏÏË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË, fiÙ·Ó Â›‰·Ì fiÙÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ¶ÔȤ˜ «ËÁ¤˜» ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÔÙ¤ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜; ∂›Ó·È ÂÊÈÎÙ¤˜ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ οو ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜; º.ª. √È «ËÁ¤˜» Ì·˜ Â›Ó·È Ù· ›‰È· Ù· ‰Èο Ì·˜ ÙÌ‹Ì·Ù·, ÂΛӷ Ù˘ CNT Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘, Ù˘ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›·˜ Î·È Ù˘ πÛ·Ó›·˜, Û˘Ó Ë ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Ô˘ Û‹ÎˆÛ·Ó ÙȘ ÛËÌ·›Â˜ ÙÔ˘˜, Û˘Ó Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ô˘ ›¯·Ì ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÓıÚˆÔ. ∆Ô Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ. √È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡. Èڛ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜, ›̷ÛÙ ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔÈ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÔ˘Ì ·Ó·Ú¯ÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi, ¤Ó· Ú¿ÁÌ· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ÙÔ Ó· Â›Û·È ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ

παλεύουµε για τις δουλειές και την αξιοπρέπειά µας EÚÁ¿Ù˘ ·fi Ù· Ó·˘ËÁ›· Izar Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘ ÌÈÏ¿ ÛÙËÓ «µ» H Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ‰fiıËΠÛÙÔ˘˜: ª¿ÈÎÏ-µ·Ú‚¿Ú· , EÈ̤ÏÂÈ·: ª. ∆., “B”

Â¿Ó ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ôχ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ÙÔ ‚Ϥˆ Û·Ó Î¿ÙÈ Ú·ÎÙÈÎfi. T› ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜ ÌÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ;

∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë CNT Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ. £· ηٷϿ‚ÂÙ ٷ Ó·˘ËÁ›·; º.ª. ∏ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Ù˘ CNT ™Â‚›ÏÏ˘ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚË Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ¿ÏÏ· ۈ̷Ù›· Ù˘ CNT Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿¯ÔÓÙ·È Ì Ôχ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Û fiÏË ÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ. ∂›Ó·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÚfiÙ·ÁÌ· Ù˘ CNT Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ CNT ™Â‚›ÏÏ˘. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ù· Ó·˘ËÁ›· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ÏÔ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi; º.ª. ™ÙËÓ ™Â‚›ÏÏË ‰ÂÓ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ¿Óˆ Û ηӤӷ Ù‡Ô ÌÈÏÈÙ·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ∆· Ó·˘ËÁ›· Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi Â›Ó·È ÛÙËÓ ∫·Úı·Á¤ÓË Î·È ÛÙËÓ °·ÏÈΛ·, fiÛÔ ÌÔÚÒ Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ. K·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ÁÓÒÌË, Â¿Ó ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÛÙË ™Â‚›ÏÏË, ı· ¯¿Ó·Ó ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ∆Ô Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ‹ ÙÔ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÏÔ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi, ÈÛÙ‡ˆ Â›Ó·È ¤Ó· Î·È ÙÔ ·˘Ùfi. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηχÙÂÚÔÈ ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ÙÔ „ˆÌ› ÛÔ˘! Œ¯ÂÙ ÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ·˘Ùԉȷ¯Â›ÚËÛË ÛÙ· Ó·˘ËÁ›·; º.ª. Ÿ¯È. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó Ôχ Û‡ÓıÂÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ·. °È· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ì Ôχ. £· ‰Ô‡Ì ∆È Â›‰Ô˘˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ οÓÂÙÂ; º.ª. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÂÌ›˙ÂÈ ·fi ÂΉËÏÒÛÂȘ, ·‡ÛÂȘ Î.Ù.Ï.

∆È Â›‰Ô˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·; º.ª. ª· Û ÔÈfiÓ ¿ÏÏÔ Ó· ›̷ÛÙ ÂÓ¿ÓÙÈ·; ™ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∫¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ÌË Ï¿‚ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙ· Ó·˘ËÁ›·. ŒÙÛÈ ÔÔÙ‰‹ÔÙ ‰È·‰ËÏÒÛ·Ì ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, Ì·˜ η٤ÛÙÂÈÏ·Ó Ì οı ̤ÛÔ. ™ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Î·È Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ÂÙÔ‡Ó ÊÏÂÁfiÌÂÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. º.ª. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ÌÔ˘ ϤÙÂ… ∆È ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÙÔ‡Ó; §Ô˘ÏÔ‡‰È·; ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Â›Ó·È ÙÔ ÙÈ ÂÙ¿ÂÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û ̷˜. Rubberballs Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ù‡Ô˘ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ «virgin of the due (¤Ó· ›‰Ô˜ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓÔ˘), ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ ‰Âο‰Â˜ Û˘ÓÙÚfiʈÓ. ∂›Ó·È ‰‡Ô ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„È̘ ηÎÒÛÂȘ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÊÙ¿ÓÂÈ Ì ÙËÓ ·ÓÔÏ›· Ù˘, ÙȘ Ì¿ÛΘ, ÙȘ ·Û›‰Â˜, Ù· ıˆÚ·ÎÈṲ̂ӷ Ù˘ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÙȘ οÌÂÚ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Ú¿‚‰Ô˘˜, Ù· Ù¿ÓΘ Î·È Ù· fiÏ·. ∫Ô˘‚·ÏÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ù· ¿ÓÙ·. ªÂÙ¿ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ ÂÚËÌÒÓÔ˘Ó. ∫·Ù‰¿ÊÈÛ·Ó ÊÚ¿¯Ù˜, η٤ÛÙÚ„·Ó Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜, ¯¿Ú·Í·Ó Ô¯‹Ì·Ù·, ¤Û·Û·Ó Ù˙¿ÌÈ·, ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó Ì ÛÊ·›Ú˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÚfiÌÔ˘. ∂¿Ó ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ·Ó ‰È·Ù·Á‹ Ó· Ì·˜ ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó, ı· Ì·˜ ÛÎfiÙˆÓ·Ó. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ fiÙÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ‰Ú¿Û·Ì fiˆ˜ ÎÈ· ·˘ÙÔ›. ŒÓ·˜ ÌfiÓÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¯Ù˘‹ıËÎÂ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÍÂοı·ÚÔ, fiÙÈ Û·Ó ÂÚÁ¿Ù˜ ·ÛÎԇ̠ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ì·˜. ∆Ô ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˙ԇ̠̠·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·.∞˘ÙÔ› Ô˘ Ì·˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‚›·, Â›Ó·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‚›·.


12

NOEMBΡΙΟΣ

2004

φάκελος / εργασία

Πρεκαριάτο Ιδέες που µας παρουσίασαν σύντροφοι στους Αυτόνοµους Χώρους του Λονδίνου Οι αλλαγές των τελευταίων τριάντα χρόνων στην καπιταλιστική ∆ύση ήταν σφοδρές: µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, αλλά κυρίως λόγω του ενδοκαπιταλιστικού και του κοινωνικού ανταγωνισµού, τα εργοστάσια είτε «πέταξαν» για αλλού, είτε αυτοµατοποιήθηκαν. Συνακόλουθα, λοιπόν, η παραδοσιακή εργατική τάξη συρρικνώθηκε. Από την άλλη µεριά, ο τριτογενής τοµέας διογκώθηκε ακόµα περισσότερο και ο ∆υτικός καπιταλισµός πέρασε από την παραγωγή ύλης στην παραγωγή πληροφορίας, θεάµατος, κουλτούρας και χρηµατιστηριακού κεφαλαίου, στην άϋλη οικονοµία που περισσότερο «αναπαράγει» το σύστηµα.


NOEMBΡΙΟΣ

13

2004

φάκελος / εργασία

Ένα νέο εργασιακό-κοινωνικό υποκείµενο στη µεταβιοµηχανική ∆ύση; ¶Ú·ÎÙÈο, ·˘Ùfi ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË .¯. Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∏ ·Ó·‰fiÌËÛË Î·È ÛÊÔ‰Ú‹ ‰ÈÂıÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ¤ÊÂÚ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔÓ ÎÏÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ÙˆÓ Â‰Ú·ÈˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∏ ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È Ï‹Ú˘ ··Û¯fiÏËÛË (ÂÓı‹ÌÂÚÔ-8ˆÚÔ) ¿Ú¯ÈÛ ӷ ˘Ô¯ˆÚ› ›Ù ÚÔ˜ ÔÈΛϘ ÌÔÚʤ˜ «ÂÏ·ÛÙÈ΋˜» Î·È ·‚¤‚·È˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (¢¤ÏÈÎÙ˜ ‚¿Ú‰È˜, ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÂÚÁ·Û›·, ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË, Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂԯȷΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÎÙÏ), ›Ù ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·.

Είναι παντού, είναι συνέχεια δίπλα σου! Σου φέρνουν την πίτσα µε τo µηχανάκι, σου απαντάνε όταν παίρνεις τηλέφωνο σε µια υπηρεσία, σε διδάσκουν στο φροντιστήριο! Είναι παντού πια! Και δεν έχουνε φωνή! ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Û˘Ó¯Ҙ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ì¿˙˜ ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ «precarity», ÙȘ ·Ó·ÛÊ·Ï›˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜, ÙËÓ (ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋) ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, ÂϤˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ / ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‚·ÛÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÚÔ¯ÒÓ -Û ÎÔÈӈӛ˜, fiÔ˘ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ‹ Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (workfare) Î·È fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚfiÓÔÈ·˜ (welfare). «¶ÚÂηÚ˚¿ÙÔ»; ª· ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; ∫·Ù·Ú¯‹Ó, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ «ÚÂηÚÈ¿ÙÔ» (precariat) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜ Û¯‹Ì· ÏfiÁÔ˘ (Î·È ÙÔ ÙÔÓ›˙Ô˘Ì ·˘Ùfi), ÁÈ· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi-ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ˘ÔΛÌÂÓÔ (Î·È fi¯È ÁÈ· ÌÈ· Ó¤·, ‰È·ÎÚÈÙ‹ Ù¿ÍË). ¶ÚÔÛ·ı›, ‚·ÛÈο, Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·‚¤‚·È˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ˙ˆ‹˜, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË Û ‚·ÛÈο ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ·Á·ı¿. ∂›Ó·È, ÏÔÈfiÓ,

ÔÈ «ÂÏ·ÛÙÈÎÔ›» Î·È ·‚¤‚·ÈÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ (ÚÔÛˆÚÈÓÔ›, Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ, ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ, ËÌÈ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÎÙÏ), Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡Ù ·ÛÊ¿ÏÈÛË, Ô‡Ù ·›ÚÓÔ˘Ó ÂȉfiÌ·Ù· (ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ ÎÙÏ) ‹ ÏËڈ̤Ó˜ ¿‰ÂȘ (·Ûı¤ÓÂÈ·˜, ‰È·ÎÔÒÓ ÎÙÏ). ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó¤ÔÈ, Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ –›ӷÈ, fï˜, Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ı‡Ì·Ù· Ù˘ ·Ó·‰fiÌËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂›Ó·È, ÂÈϤÔÓ, Î·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Û ·‚¤‚·È˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ë Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚË «¤ÍÔ‰Ô˜» ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¿ÏÈ ÌÈ· ÂÈÛÊ·Ï‹˜ ÂÚÁ·Û›·. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ «ÚÂηÚÈ¿ÙÔ» Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi, ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË. ø˜ ÚÔ˜ ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ÂÈÙÂÏ› ÙÔ «ÚÂηÚÈ¿ÙÔ», Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹˜. ∞fi ÙËÓ ÌÈ· ÌÂÚÈ¿, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÁÓˆÛÙÈ΋-‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÚÁ·Û›· (µrainworkers). ¢Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙ· media, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. ŸÛÔ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘fi ÛÙ˘ÁÓ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË, Ì ÂÏ·ÛÙÈο ˆÚ¿ÚÈ· Î·È ¿ÓÙ· Ì ·‚¤‚·ÈÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÂÏÈο ÔÈÎÂÈÔÔÈ› ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Â›Ó·È ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ì¿˙· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ˘ËÚÂۛ˜, Û ¤Ó· ۯ‰fiÓ «Ù·ÈËÏÔÚÈÎfi» ÌÔÙ›‚Ô ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ (Chainworkers). ™ÎÂÊÙ›Ù ÙÔ˘˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ Ê·Á¿‰ÈΈÓ, ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ÙÔ˘˜ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÎÔ‡ÚÈÂÚ, ÙÔ˘˜ ·ÎÂÙ¿‰Â˜, ÙÔ˘˜ ·ÊÈÛÔÎÔÏÏËÙ¤˜ Î.·. ∏ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, ·Ó Î·È ÂÓ›ÔÙÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋, Â›Ó·È ÙÂÏÈο ·ÊËÚË̤ÓË Î·È ÌÔÓfiÙÔÓË, ÔÚÈÔıÂÙË̤ÓË «·’¤Íˆ». √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚfiÏ’ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÎÔÌ‚ÈÎfi˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ / ·Á·ıÒÓ Î·È ÛÙË ÚÔ‹ Ù˘ ηٷӿψÛ˘. ∆Ô «ÚÂηÚÈ¿ÙÔ» ˘‹Ú¯Â, ‚¤‚·È·, Î·È ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡. ∞˘Ùfi, fï˜, Ô˘

¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ Î·È Ë ÎÂÓÙÚÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ (·Ó·)·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ªÈ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙËÙ· ·fiÏ˘Ù· ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙËÓ «ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ʈӋ», Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ «ÚÂοÚÈÔÈ» Û‹ÌÂÚ·. ™ÙËÓ Ô˘Û›·, ÙÔ «ÚÂηÚÈ¿ÙÔ» ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ «ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘», Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·fiÚ·ÙÔ. ¶fiÛÔÈ Â›Ó·È ÔÈ «ÚÂοÚÈÔÈ»; To «ÚÂηÚÈ¿ÙÔ» ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÙÔ 31,1% Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ (πnternational Comparison of Part-Time Work and Temporary Employment – 2003, ·fi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Greenpepper, Ù‡¯Ô˜ Precarity, 2004). ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™∂∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÌÈ· ·ÏÈfiÙÂÚË ÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘ Û ¤Ó· 20% (∆ÂÙÚ¿‰È· π¡∂, √ÎÙÒ‚Ú˘ 2002). ¶·ÚfiÏ’ ·˘Ù¿, ·Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÛÔÛÙ¿ ·‰‹ÏˆÙ˘, «Ì·‡Ú˘» ÂÚÁ·Û›·˜ -΢ڛˆ˜ ·fi ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜- ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÁÁ›˙ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ 25% (‰›¯ˆ˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ 11,2% Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜-∂™À∂ 26/10/04). ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË, Â›Ó·È Ô ıÂÛÌfi˜ ÌÈ·˜ «ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ Û˘ÓÙËÚ› / ‚ÔËı¿». ¶ÔÏÏÔ› «ÚÂοÚÈÔÈ» Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó‚Ô‹ıÂÈ· (ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋, ÛÙ¤Á·ÛË) ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·ÊÔ‡ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·. ∞˘Ù‹ Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÂÙÚÈ¿˙ÂÈ Î¿ˆ˜ ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·. ∏ ¢ڇÙÂÚË Ù¿ÛË, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·‚¤‚·ÈˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ / ˙ˆ‹˜ (precarity).

¶ÚÔÛ¿ıÂȘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ·ÁÒÓ· √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ «ÚÂοÚÈÔÈ» ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· Û˘ÏÏÔÁÈο ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ, Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· ÎÔÈÓ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ì ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÚfiÌÔȘ ÂÈÛÊ·Ï›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ / ˙ˆ‹˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘˜ Û¿ÓÈ· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·fi Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο Û˘Ó‰Èοٷ. µ¤‚·È·, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙ·‰È·Î¿ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ˘fi ÂÈÛÊ·Ï›˜ Û˘Óı‹Î˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ·˘ÙÔÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Û ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È, ÏÔÈfiÓ, ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ̤Á·ÈÚ˜ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ∞˘Ùfi

Ô˘ ¯Ú‹˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ̤۷ ÛÙÔ ÚÂηÚÈ¿ÙÔ. ¶ÔÏÏÔ› «ÚÂοÚÈÔÈ» Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯È΋, ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ŒÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÌÂÛÔ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. Î·È ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰Ú¿ÛË. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÎÈfiÏ·˜, ÂÂȉ‹ ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ Î·È ÚÈ˙ÔÛ¿ÛÙ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û ÂÈÛÊ·Ï›˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ™ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ «ÚÂηÚÈ¿ÙÔ», ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ¤Ó· ηıÂÛÙÒ˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜, ÌfiÓÈÌ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ fiˆ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜. £ÂˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÔÏÏÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ Ó¤ÔÈ, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ .¯. Ó· ηÓÔÓ›ÛÔ˘Ó fiÙ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÂÓÙ·ÙÈο Î·È fiÙ ӷ ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¿‰ÂÈ·, fiÙ ӷ ʇÁÔ˘Ó ·fi ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ. ¶ÚÔÙÈÌÔ‡Ó, fï˜, ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ ¿Óˆ Û ·˘Ù‹ Î·È Ê˘ÛÈο ·ÛÊ¿ÏÂÈ· (flexicurity). ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜, fiÔ˘ ÔÈ Â˘¤ÏÈÎÙÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 46,1% ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ (ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Greenpepper, Ù‡¯Ô˜ Precarity, 2004). ∆Ô ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, ‰ÈfiÙÈ Ù· Û˘Ó‰Èοٷ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· οÔÈ· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë, ıÂÛÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ (.¯. ›‰È· ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ÂȉfiÌ·Ù· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛˆÚÈÓfi ‹ ËÌÈ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚÁ¿ÙË). °È· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ «ÚÂηÚÈ¿ÙÔ˘» ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë «Â·ÓÔÈÎÂÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜», Ë Â˘ÂÏÈÍ›· Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ·Á·ı¿ (ÂȉfiÌ·Ù·, ¿‰ÂȘ, ÛÙ¤Á·ÛË, ÂχıÂÚË ÌÂٷΛÓËÛË, ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÁÓÒÛË ÎÙÏ). ¶ÈÛÙ‡ԢÓ, ·ÎfiÌ·, ˆ˜ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙËı› ϤÔÓ Û ¤Ó· ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Ï·›ÛÈÔ. ∏ ∂˘ÚÒË ÔÌÔÁÂÓÔÔÈÂ›Ù·È ÔÏÔÙ·¯Ò˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ Ô Ó¤Ô˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∫¿Ùˆ, ÏÔÈfiÓ, ·fi ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ú›ÛÌ· ÛΤ„˘ ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÛÈÓ¤˜ ∂˘ÚˆÚˆÙÔÌ·ÁȤ˜ Û ªÈÏ¿ÓÔ Î·È µ·ÚÎÂÏÒÓË Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÁÈ· ÙÔ 2005. °ÂÁÔÓfiÙ· ÛËÌ·ÓÙÈο, ·ÊÔ‡ ¤ıÂÛ·Ó ¿ÏÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ fï˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙË ¢‡ÛË Î·È ÙȘ Ӥ˜ Ù¿ÛÂȘ ·ÁÒÓ·. ∫. π.


14

NOEMBΡΙΟΣ

2004

φάκελος / εργασία

Ευελιξία = αβεβαιότητα Η εργασία του µέλλοντος; ªÂÚÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÂÓfi˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ «Â˘¤ÏÈÎÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӻ ¿Óˆ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¢¤ÏÈÎÙ˘, ·‚¤‚·È˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ∏ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ú·Á‰·›·. ∞fi ÙËÓ ÊÔÚÓÙÈÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· (8ÒÚÔ, 5‹ÌÂÚÔ, ÁÂÓÈο ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·) ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÚÔ˜ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ (ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË, «Ì·‡ÚË» ÂÚÁ·Û›·, freelance, ¢ÂÏÈÍ›·). ∏ ·ÓÂÚÁ›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈο ¯ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Û ¯ÒÚ˜ Ì ÈÔ ÊÙËÓfi ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi (ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ, Ì·˙ÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ), Ô‰ËÁ› Ì·ıËÌ·ÙÈο ÚÔ˜ ÙËÓ ÁÂӛ΢ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÔÚÊÒÓ «··Û¯ÔÏËÛÈÌfiÙËÙ·˜». ∏ ÌÂÙÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·’ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô Alex Foti ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ E˘¤ÏÈÎÙˆÓ EÚÁ·ÙÒÓ ChainWorkers Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ‘Greenpepper’. ∂Âȉ‹ Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ‹˜, ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÌfiÓÔ Î¿ÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. ŸÏË Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ http://info.interactivist.net/article.pl?sid=04/10/05 /1551214&mode=nested&tid=4 «…∂›Ì·È ¤Ó·˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Î·È ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹˜ ÛÙ· media ·fi ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ Î·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ChainWorkers Crew ·fi ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙÔ 1999-2000. ∏ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ì·˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÚ›· Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ (MayDay parade), ÁÈ· ٤ٷÚÙË ÊÔÚ¿, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÂÚ›Ô˘ 100.000 ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ËÌÈ-··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, freelancers Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÌË ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ (·ÏÏ¿ ÔÚÁÈṲ̂ÓË) ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ˘ÔÙ˘Ò‰ÂȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ˙ˆ‹˜…».

«…∏ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηٷ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÚԂϤ„ÂȘ ÙËÓ ÌÔ›Ú· ÛÔ˘ ‹ ¤¯ÂȘ ÌfiÓÔ ¤Ó· ‚·ıÌfi Úfi‚Ï„˘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ¯Ù›ÛÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÛÙÔÚÁ‹˜. ∏ ‰È¿¯˘ÛË Ù˘ ‰È·ÎÂÎÔÌ̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈʤÚÂÈ ÌÈ· Ú·Á‰·›· ·‡ÍËÛË Ù˘ ˘·ÚÍȷ΋˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Û’ fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË…

¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó Û·Ê‹ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÁÈ· ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Ù˘ ·Ó¿ÁΘ —·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¿ıÚÔÈÛË, ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·, ÙË ÛÙ¤Á·ÛË, ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÁÓÒÛË, ·ÓÔȯ٤˜ ÌÔÚʤ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Ó· ÌËÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÚÁ¿Ù˜ È·…»

ŒÓ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë ·›ÛÙ¢ÙË ·‡ÍËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ „˘¯ÔıÂÚ·¢ÙÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙÈηٷıÏÈÙÈÎÒÓ. √È ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡ –ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÛÙȘ ∏¶∞, ÛÙËÓ π·ˆÓ›·… ¢Ô˘ÏÂÈ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÂÚ›ÂÚÁ˜ ÒÚ˜ Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‚¿Ú‰È˜ –ÛÙȘ Ôԛ˜ οÔÙ ‰Ô‡Ï¢ ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘– ¤¯Ô˘Ó ÙÒÚ· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ·˘ÍËı›. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·: Ó· Â›Ó·È ·Ó›Î·ÓÔ˜ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂȘ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÔ˘, Ó· Â›Û·È ÂÚÁ¿Ù˘ ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹, fiÔ˘ Ë ˙ˆ‹ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÔ˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∫·È Ê˘ÛÈο, ·Ó ¤¯ÂȘ ˘ÔÙ˘҉˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Ï‹ÚË ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÔÏ›ÙË… ∏ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ·Ú·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È ÌÂÙ·‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ -Â›Ó·È ˘ËÚÂۛ˜, ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÁÓÒÛË ÎÈ ÂΛ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÌÂ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ Û˘ÛÛˆÚ¢ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈο ¯ÒÚ˜…»

«…∂›Ì·ÛÙÂ Ë Ó¤· ÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi. √ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜ ‰È¢ı‡ÓÂÈ Î·È Î˘‚ÂÚÓ¿ ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∂Ô̤ӈ˜, ›̷ÛÙ ÔÈ ÌfiÓÔÈ ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ Â¯ıÚÔ› Î·È Ù· ÌfiÓ· ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È Ù˘ ÚÔ‹˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ∞Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì, ÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì ÎÏ›ÓÂÈ. ∫·Ó¤Ó· Ì·Ú ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ηӤӷ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÍÂÓԉԯ›Ô, ηÌÈ¿ Á·ÌË̤ÓË ÂÊËÌÂÚ›‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù˘ˆı›, ηӤӷ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·È¯Ù›. ∆Ô ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ… ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙfiÛÔ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ fiÛÔ Î·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›·…»

«…¶·Ï·ÈfiÙÂÚ·, Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Û˘ÓËı›˙·Ì ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∆ÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË Û ÌÈ· ÈÔ ·ÛÙ·ı‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÛÙË ÁÓˆÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. ™Â ·ÏÈÔ‡˜ Ù·ÍÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ·˘Ù‹ Ë Ù¿ÍË ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÏ¿ fi¯È ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘. À¿Ú¯ÂÈ,

«…∞Ú¯›Û·Ì ӷ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ì ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË (ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜) Ì ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ·Ó·Ú¯ÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡ – ÙËÓ ÈÎÂÙÔÊÔÚ›·, ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰Ú¿ÛË ·fi ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ ÙˆÓ Ù˙·ÌÈÒÓ ÙˆÓ Ì·Á·˙ÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÌÏÔοÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô˘ ¿Ó ÛÙ· fast-food, ÙÔ ÌÔ›Ú·ÛÌ· Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜… ™ÎÂÊًηÌ fiÙÈ Î·ıÒ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Á‡ÛË ÙˆÓ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ù˘ «Ó¤·˜ ¢ÂÏÈÍ›·˜» ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó, ηÈ

απεργία πείνας ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ 12¯ÏÌ , ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¤Ï·‚Â Ë ∞ıËÓ·˚΋ ∆¯ÓÈ΋ ∞∂ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ª·Ï¿Ê· (¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ °.∞.¢.£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ê˘Ï·Î¤˜). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ˆÚ¿ÚÈ· Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ›Û¯˘Â fi,ÙÈ Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜: ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·‰Ôı› Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘, Ù· 12ˆÚ· Î·È 15ˆÚ· ‹Ù·Ó Ô Î·ÓfiÓ·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ √™∂ ÂȉÈο, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰Ô‡Ï¢·Ó ·fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 5 ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ› (22 ÒÚ˜!), Ì 2 ÒÚ˜ ‡ÓÔ ·ÎÔ˘ÌÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÁÈ· 15 Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ̤Ú˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÔÈ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ ÛÙȘ ÏËڈ̤˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·ÁˆÁÒÓ, Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2004 Û˘ÛÙ¿ıËΠÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ıËÓ·˚΋˜ ∆¯ÓÈ΋˜ (ÂÚ›Ô˘ 200 ¿ÙÔÌ·) ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ¤Ó· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜. ™ÙȘ 26 πÔ˘Ï›Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙË ÓÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ŸÌÈÏÔ˜ ª·Ï¿Ê· ÂÈÛ¤Ú·Í ¤Ó·ÓÙÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ 1.200.000 euro ÂÈϤÔÓ, ÒÛÙ ӷ ηٷ‚¿ÏÂÈ Ù· ¯ÚˆÛÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ∞ıËÓ·˚΋˜ ∆¯ÓÈ΋˜. ∆Ô ÚÔÛˆ-

‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌӋ̘ Ù·ÍÈ΋˜ ¿Ï˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÂÏ΢ÛÙÈÎfi… ªÈÏ¿Ì Ì ÌÈ· ‰È¿ÏÂÎÙÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ Ó·ÓÈΤ˜ ÁψÛÛÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÙË Ó·ÓÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È Ìfi‰·˜… ∂›Ó·È ‡ÎÔÏÔ Ó· ›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ˙··Ù›ÛÙ·˜, ÙÔ˘˜ ηٷÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡˜. ∆Ô ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Â›Ó·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·ÏËıÈÓ¿ ˘ÔʤÚÔ˘Ó Ì ٷ ÎÔÚÌÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÚfiÔ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÛٷًÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó· Ôχ ηٷÈÂÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·… » «…™Î¤ÊÙÂÛ·È fiÙÈ Â›Û·È Ôχ cool Û’ ·˘Ù‹ ÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ŸÌˆ˜, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, οÓÂȘ ÌÈ· ¯¿ÚË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙÈÙ›ıÂÛ·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ̤۷ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘, ÂΛ fiÔ˘ ÌÂÙÚ¿Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∫·È ÚÔԉ¢ÙÈο, Ì ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÛÙË ÁË; ∆Ô ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜, fiÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È, Û˘˙ËÙÔ‡Ó, ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È, ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋, ÁÈ· ÙÔ ÛÂÍ, ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙÂ. ∂Ô̤ӈ˜, Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ÚfiÛ‚·ÛË, ·ÏÏ¿ ›̷ÛÙ ÂΛ fiÏÔ ÙÔ Á·ÌË̤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ –›̷ÛÙ ·ÏÏÔ‡ Ì ÙÔ internet ÛÙ· Ì˘·Ï¿ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ›̷ÛÙ ÂΛ. ∫·È Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘ ÙËϤʈÓÔ, Â›Û·È ¿ÓÙÔÙ ÌÈ· ÎÏ‹ÛË Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÛÔ˘, fiÙ·Ó ÙÚˆ˜, fiÙ·Ó Á·Ì¿˜… Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·˜ ÂÂȉ‹ Û ‹Ú ÙËϤʈÓÔ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·»… EÈÏÔÁ‹ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ: ¡›ÎÔ˜ ªÈÙ۷Λ‰Ë˜

EÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ BfiÏÔ˘ ÈÎfi ·ÎfiÌ· Ù· ÂÚÈ̤ÓÂÈ... ¶·Ú¿ ÙËÓ fi¯ÏËÛË Ô˘ ˘¤‚·ÏÏ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÛÙÔ À¶∂Ãø¢∂, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ª·Ï¿Ê· 485.000 euro ÁÈ· Ó· Ù·ÎÙÔÔÈËı› ÙÔ ı¤Ì·. ∞fi ·˘Ù¿, 100.000 euro ÂÚ›Ô˘ ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ π∫∞ ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ fi¯È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∞ıËÓ·˚΋˜ ∆¯ÓÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÛÙË §·Ì›·. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·Ú·‰fiıËΠÛÙȘ 10 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ, ‰ÈfiÙÈ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜. ∆fiÙ ¤ÎÏÂÈÛÂ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ ÏfiÁˆ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁÔ‰ËÁÔ›. ŒÎÙÔÙÂ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ ¤ÓÛËÌ· ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2003, Ì ·Ï‹ÚˆÙ˜ ˘Âڈڛ˜, ¿‰ÂȘ Î·È ·Ó·‰ÚÔÌÈο, Î·È ÛÙȘ 23 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ (¿ÚÓËÛË ‰ËÏ. ÂÚÁ·Û›·˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·). ∞ÎfiÌ· fï˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠÌfiÓÔ "ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛÈÓ": ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ (Ï.¯. ʈÙÈÛÌfi˜), Ë ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙÒ‚ÚË ÙÔ˘ 2004 Ó· ·Ó·ı¤ÛÂÈ ·¢ı›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ∞∆∂ Ó· "Ì·ÏÒÛÂÈ" ÙȘ ηÎÔÙ¯ӛ˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ

·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·, Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ù·¯‡Ù·Ù· ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË µfiÏÔ˘ Ó· Â¤Ì‚ÂÈ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ∞fi ÙȘ Ï›Á˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÁÚ‹ÁÔÚ·... ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ™Â٤̂ÚË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, Î·È ÛÙ· Ù¤ÏË ™Â٤̂ÚË ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÙÚÈÌÂÚ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË (ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ª·Ï¿Ê·˜ Î·È °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˜ ·fi ÙÔ À. ∞·Û¯fiÏËÛ˘) ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞fi ÙȘ 20 √ÎÙÒ‚ÚË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤ÛÙËÛ·Ó ·ÓÙ›ÛÎËÓ· ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ù˘ ÓÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ µfiÏÔ Î·È ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ÚÒÙ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤Û¯·ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó fiÛ· ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È. ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÂͤÏÈÍË ‹Ù·Ó Ë ÚfiÙ·ÛË ™Ô˘ÊÏÈ¿: Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ À¶∂Ãø¢∂ ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔ ÌÔ›Ú·ÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 320.000 euro (‰ËÏ·‰‹ ÌfiÓÔ 1.500 euro ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·!), ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ÙÔ Ò˜, ÙÔ ·fi Ô‡ Î·È ÙÔ fiÙ ı· ¿ÚÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· „›¯Ô˘Ï· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ªÂ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È „ËÊÔÊÔÚ›· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·¤ÚÚÈ„·Ó ÌÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙËÓ Úfi-

Ù·ÛË ™Ô˘ÊÏÈ¿ Èڛ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·ÏÏ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏ˘ı› (ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· „¿ÍÔ˘Ó ÁÈ· ÂÚÁ·Û›·), ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÔÌËÚ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ (ÂÓÔ›ÎÈ·, ‰¿ÓÂÈ·, Ú‡̷, ‡‰Ú¢ÛË, È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë) ÙÚ¤¯Ô˘Ó, ÎÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ fiÙÈ ‰Â ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ·Ó ‰ÂÓ ¿ÚÔ˘Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, (ÁÈ·Ù› Ô ŸÌÈÏÔ˜ ª·Ï¿Ê· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙ· µ·ÏοÓÈ·) ¤¯ÂÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·, ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, ÛÙË ºÏÒÚÈÓ·, ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹, Î·È ÛÙÔ µfiÏÔ, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ŸÌÈÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi ÎÔÈÓfi ‚Á¿˙ÂÈ Ê·ÓÊ·ÚÔÂȉ›˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÁÎÚÈı¤Ó ‰¿ÓÂÈÔ ·fi 4 ÙÚ¿Â˙˜ (∂ıÓÈ΋, °ÂÓÈ΋, Alphabank, ∂ÌÔÚÈ΋). ∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ Î·È ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô... ÕÁÁÂÏÔ˜ ºÂÏÂÛ¿Î˘ ¢Â›ÙÂ: http://www.ergotaxiaka.gr/html/april04/editorial.htm http://www.presspoint.gr/release.asp?id=7405 http://www.ert.gr/localnews/local_details.asp?id=87163


NOEMBΡΙΟΣ

15

2004

φάκελος / εργασία

Tο κεφάλαιο ταξιδεύει √È Ó¤Â˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡.

∆· ÚfiÛÊ·Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙË ¡¿Ô˘Û· Ì ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ∫ψӷ٤Í, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÌËÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ª›ÛÎÔ Î·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ Palco ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ›Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ·Ô‚ÈÔÌ˯¿ÓÈÛË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÈÂıÓÒ˜ Úԉȷı¤ÙÂÈ ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ Â·Ó·ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ – ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ‰ÈÂıÓÔÔÈË̤ÓË ‡ÊÂÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ø˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‡ÊÂÛ˘ Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÚ›Ûˆ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ϤÔÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÂχıÂÚ· ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·: Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ϤÔÓ ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË. H ‰ÈÂıÓ‹˜ Û˘Á΢ڛ· ∏ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ë fi¯È Ë ·ÈÙ›·. ¶Ú·ÎÙÈο, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛı› ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ «ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ·ÊıÔÓ›·˜». ∆· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ «Ù¤ÏÔ˘˜» Â›Ó·È Ô ÎÔÚÂÛÌfi˜ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Î·È ÔÈ ÌÂȈ̤ÓÔÈ Ú˘ıÌÔ› ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∏ ‰È›ۉ˘ÛË «‚·ÛÈÎÒÓ» ηٷӷψÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ 90% ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ οı ·ÁÔÚ¿˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹ ηٷӿψÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ Ù˘ ÛËÌ›Ô. √ ÎÔÚÂÛÌfi˜ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ÌÂȈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÛÙ· ηٷӷψÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, Û˘Óı‹ÎË Ô˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ (·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ·ÊıÔÓ›·˜») Î·È ÌÂÙ¿, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù¯ÓËÙÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ›Ù Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì·ÚÎÒÓ - ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ›Ù Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÂȉÈο ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∞Ó Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·˘Ù‹ Ë ÂÈÎÔÓÔÎÏ·ÛÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÎÔÚÂÛÌfi, ÌÈ·˜ Î·È Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜-ÛÙfi¯Ô˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÙ·È ·fi Ï‹ıÔ˜ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ, Ô˘ Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘˜. ∂Âȉ‹, fï˜, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù· Î¤Ú‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÌfiÓÔ ÏfiÁÔ, ÔÈ ·Ú·¿Óˆ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚËı› Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Û ·ÁÎfi-

ÛÌÈ· Îϛ̷η Î·È Û ÔÏÏ·Ï¿ Â›‰·, Ô˘ Û˘¯Ó¿ Ê·›ÓÔÓÙ·È ¿Û¯ÂÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó fï˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ¶Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË Û·Ó ¤Ó· ÔÏÈÛÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ – ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Û Â›Â‰Ô ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ÔÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È: 1. ∏ "‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË" Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ë ÎÂÓÙÚÈÎÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÂÎ Ó¤Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ¯·ÌËÏÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ Û ¯ÒÚ˜ Ì ¯·ÌËÏfi ÂÚÁ·ÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. 2. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· —fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜— Û Â›Â‰Ô ¯·ÌËÏÒÓ & ÌÂÛ·›ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ. ∏ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÁÔÚÒÓ & Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ· Ì ‚¿ÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÎÏ. ø˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜, fiˆ˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË √ÏÈ΋˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹ Just in Time, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, Forward Integration, ¢ÈÔ›ÎËÛË ÁÓÒÛ˘ (Knowledge Management) Î·È ¿ÏÏˆÓ Ù¤ÙÔÈˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ì ÂÚ›ÂÚÁ· ·Ú¯Èο, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·ÙÔ˜. √È ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜

Ì ÎÔÓÙÔÚfiıÂÛÌ· ÔʤÏË ‹ ÌÔ‰¿Ù˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· χÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·. ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ó¤Â˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÌÏfiÎ ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ (Ë ÔÔ›· ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÔÈ Î˘ÚÈ¿Ú¯ÔÈ ı· ‹ıÂÏ·Ó) fiÛÔ Î·È Û ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‚¿ÛË Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÊÙËÓfiÙÂÚˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ – ÁÚ·ÌÌÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ Ì ۯ‰fiÓ Ìˉ·ÌÈÓfi ÎfiÛÙÔ˜ ·fiÛ‚ÂÛ˘. √È ÂÈÙÒÛÂȘ ÂËÚÚ¤·Û·Ó ÚÒÙ· ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÛÙÂϯÒÓ Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÁÓÒÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‹ ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∏ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÛÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹. ∞˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ ÌÂٷΛÓËÛË ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÚÔ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ‹ Ù˘ ∞Û›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Á›ÓÂÙ·È ÂÊÈÎÙfi Ì ÙËÓ ÌÂٷΛÓËÛË ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÌÏÔÎ Î·È ÂȉÈο ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ϤÔÓ ÛÙËÓ ¢ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÍÂΛÓËÛÂ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ·fi ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¯, (PALKO, ∫§ø¡∞∆∂•), ·ÏÏ¿ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÔÏ˘ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÎÔÏÔÛÛÔ‡˜ fiˆ˜ Barrilla –Misko, Unilever, ÎÏ. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È, Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ∞˘Ùfi ·ÊÔÚ¿, fï˜, fi¯È Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÌËÙÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È Ù· ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë. √È ÂÈÙÒÛÂȘ ı· ÂËÚÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ

ÙÒÚ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ Î·È ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ÔÈ, fiˆ˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜, Ù¯ÓÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ marketeers, ÛÙÂϤ¯Ë ·ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ÎÏ. √È ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÚÔÏÂÙ¿ÚÈÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÛÔηÙÒÙÂÚ·, ÌÂÛ·›· ‹ ÌÂÛÔ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯È΋ Îϛ̷η, Ì ÛÔ˘‰¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, Ì ·ÌÔÈ‚¤˜ ·ÚÎÂÙ¿ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi, Î·È ¿ÏϘ ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ fiˆ˜ ȉȈÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, πà ÎÏ. ∏ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ¤Ï¢ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ê¿Û˘ ı· ÂËÚÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÂÚÁ·Ûȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÈÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÙÈ Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÂÎÏÂÎÙÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ „ËÏ¿ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯È΋ ˘Ú·Ì›‰·. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∏ ·Ô‰fiÌËÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Ù˘ ‰‡Ó·ÌË -Î·È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔËı› ·fi fiÏÔ˘˜- ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤·„ ӷ Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈ΋ Û·Ó ¯ÒÚ·. ∏ ¤ÏÍË Ù˘ fï˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È È· ÛÙÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi Â›Â‰Ô ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ηٷӿψÛ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. √ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋: ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÎfiÛÌÔ ‹ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË & ∞Û›·, ηٷӿψÛË ÛÙËÓ ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË & ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ªfiÓÔ Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ‰ÔÌÈÎfi ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ∏ ʇÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙȘ Ӥ˜ ‰È·ÌÔÚʈ̤Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ «ÈÛ¯˘Ú‹˜» ¢‡Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Î¿ı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ. ∏ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ¯Ù˘¿ÂÈ È· ÌfiÓÔ ÙËÓ fiÚÙ· ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ·ÏÏ¿ fiÏˆÓ Ì·˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ Ë ÂÚÁ·Û›· È· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ‰Èη›ˆÌ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÂÌ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ›Ûˆ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·Ó ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Û˘Óı‹ÎË Ù˘ ›‰È· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞˜ ·Ó·ÚˆÙËı› Ô Î¿ı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ‰›Î·ÈÔ Î·È ı·˘Ì·ÛÙfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, fiÙ·Ó ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ·‡ÍËÛË ›ÛË Ì ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ó·ÙÈÌÔ‡ÓÙ·È ‚·ÛÈο ÚÔ˚fiÓÙ· 2 &3 ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi, Û ÔÈfiÓ ¿Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Û˜ ·˘Í‹ÛÂȘ. A˜ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È fi¯È ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ Ó· Ì·˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∞ÚÁ˘ÚÈ¿‰Ë˜


16

NOEMBΡΙΟΣ

2004

φάκελος / εργασία

«Μου λέει πως είναι, και πάω να τρελαθώ, άνθρωπος του πνεύµατος και όχι αφεντικό!» ∆Ô Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9/10

09.10 2004

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ/˜, Ó¤ÔÈ/˜, Ê›ÏÔÈ/˜ ÂÈÛΤÙ˜/ÙÚȘ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ µÈ‚Ï›Ô˘. ∞¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ Û ۷˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ «fiÌÔÚÊÔ, ËıÈÎfi Î·È ·ÁÁÂÏÈο Ï·Ṳ̂ÓÔ» ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ∞˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ·Ú·Î›ÓËÛ ‹Ù·Ó Ù· fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË, ·fi ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁfi Ì·˜, ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. √È ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÌÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Î·È ÂΉÔÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙË ™‡Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘. ∂Ì›˜ ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜: ∞ÊÔ‡ ‰Â Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘, Ô˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ·Í›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘˜, Ì‹ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Î·È ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ó· ¿„Ô˘Ó Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÂȉÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÚ·ÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Û·Ó ¤Ó· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÌfiÚÂ˘Ì·; ∂›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÏÔÁÈÎfi ·˘ÙÔ› Ó· ··ÈÙÔ‡Ó ÂȉÈο ÚÔÓfiÌÈ·, ÚÔ‚ÔÏ‹, ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ¯·ÌËÏfi º¶∞ Î·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ·; ∂ÓÒ ÂÌ›˜, ·Ó ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, Î·È ·ÍÈÔÚÂ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ›̷ÛÙ ·Ú¿ÏÔÁÔÈ; ∞˜ ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ÙfiÙ ÙÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ∂ΉÔÙÒÓ Î·È µÈ‚ÏÈÔˆÏÒÓ Î·È ·˜ ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó Ù· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ù· ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÌÔÚ›· Î·È ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ÛÙËÓ ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÈÂΉÈÎԇ̠‰È΋ Ì·˜ ÎÏ·‰È΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ (ˆÏËÙ¤˜, ‰È·ÓÔÌ›˜, ÂÈÌÂÏËÙ¤˜, ·ÔıËοÚÈÔÈ, ÏÔÁÈÛÙ¤˜, Ô‰ËÁÔ›…) ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ οÔÈ· Û¿ÓÈ· ηÙËÁÔÚ›·. ∂›Ì·ÛÙ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘

Î·È ¤¯Ô˘Ì ٷ ›‰È· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ (¯·ÌËÏÔ› ÌÈÛıÔ›, ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË, ·¿ÓıÚˆ· ˆÚ¿ÚÈ·, ·ÔχÛÂȘ, ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·). ¢ÈÂΉÈÎԇ̠ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì·˜, Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘Ì οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·. Ÿ,ÙÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ ı· Â›Ó·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ οı ÎÏ¿‰Ô˘. ŒÙÛÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Â›Ó·È Î·È ÚÔ˜ ‰ÈÎfi Ì·˜ fiÊÂÏÔ˜. πÛ¯˘Ú›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ͯˆÚÈÛÙ‹˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ı· ÙȘ οÓÂÈ ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó «ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ» ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ .¯. Continent, HODOS, ∂Àƒø¶∏, ∞ƒ°√™, JUMBO Î.Ï.. ∂Ì›˜ ϤÌÂ: ¢Â ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ӷ ÛÙÚÈ̈¯ÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ‚¿˙Ô˘Ó ‚È‚Ï›· ÛÙ· Ú¿ÊÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÙÌ‹Ì·Ù· ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔ¸·ÏϋψÓ. ∂›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹ οÔÈˆÓ ÂΉÔÙÒÓ, Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Î¿Ùˆ – οو, fiÛÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ «ÂÈÛ‚ÔÏ›˜» ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶∞∆∞∫∏ ‹ ÙËÓ ¶ƒø∆√¶√ƒπ∞, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¶√§π∆∂π∞, Ë ¶ƒø∆√¶√ƒπ∞, Ô ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™, Ô ¶∞∆∞∫∏™ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ˘ÂÚ–‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi Û˘ÓÔÈÎÈ·Îfi ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ô. ∂Ì›˜ ÚˆÙ¿ÌÂ: £· ÌÔÚÔ‡Û οÔÈÔ˜ ·fi Ù· ·ÊÂÓÙÈο Ó· ˙‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·, Ô˘ ηْ ¢ÊËÌÈÛÌfi ϤÁÂÙ·È ÌÈÛıfi˜; °È· Ó· ͤÚÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο: ● 497 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ÁÈ· ¿Á·ÌÔ/Ë ˆÏËÙ‹/ÙÚÈ· Ì 0 ¤ˆ˜ 2 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ● 532 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ÁÈ· ¿Á·ÌÔ ‰È·ÓÔ̤· Ì 4 ¤ˆ˜ 6 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›· (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ·˘Ù¿ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÂÈΛӉ˘Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (10%), ÂÂȉ‹ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì ‰›Î˘ÎÏÔ), ● 574 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ÁÈ· ¤ÁÁ·ÌÔ ·ÔıËοÚÈÔ Ì 6 ¤ˆ˜ 8 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ● 695 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ÁÈ· ¤ÁÁ·ÌÔ Î·È Ì ¤Ó· ·È‰› ‚ÔËıfi ÏÔÁÈÛÙ‹ Ì 4 ¤ˆ˜ 6 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›· (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ·˘Ù¿ ÙÔ Â›‰ÔÌ· Ù˘¯›Ô˘ ∞∂π -18%), ● 793 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ÁÈ· ¤ÁÁ·ÌÔ Î·È Ì ¤Ó· ·È‰› Ô‰ËÁfi (¤ˆ˜ 2 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚÁÔ‰fiÙË) Ì 9 ¤ˆ˜ 12 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›· (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ù¿ 3 ÂȉfiÌ·Ù· - ·Óı˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÂÈΛӉ˘Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜). ∞˜ ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ˘fi-

ÌÓËÌ· Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢È·ÈÙËÙ‹, Ô˘ ı· ‚Á¿ÏÂÈ ÙË ¢È·ÈÙËÙÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ™‡Ì‚·ÛË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ìˉ·ÌÈÓ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ «ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋» ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ‚È‚Ï›Ô Î·È Ë ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ Î·È Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÌfiÓÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ÂΉfiÙË. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı›. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ˆÏËÙÒÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·Á·ıÔ‡ ¤¯ÂÈ ‚¤‚·È· οÔÈ· ÛËÌ·Û›·, fi¯È fï˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, Ô‡Ù ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô Î¿ı ˆÏËÙ‹˜ ηϿ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ˆÏ› Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘. (¶·Ú. 1.8 ÙÔ˘ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜) ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÍ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ·ÊÔ‡ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì «Â˘ÁÂÓ¤˜» ÚÔ˚fiÓ, Û ‹ÈÔ ¿ÓÙÔÙ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ, ÛÙÂÁÓfi.). (¶·Ú. 1.9 ÙÔ˘ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜) ∂Ô̤ӈ˜, Î·È ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· (…) ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂΉÔÙÈΤ˜ Î·È ‚È‚ÏÈÔˆÏÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‹‰Ë Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ÂÚÈıÒÚÈ· ΤډԢ˜.(¶·Ú. 1.10 Î·È 2.1 ÙÔ˘ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜) ŒÓ· ÚfiÛÊ·ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ «ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÍ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜» Â›Ó·È Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∫∞™∆∞¡πø∆∏. √ Ó¤Ô˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ˆÏ‹ÛˆÓ, ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÔÌÂÓ Î·È ‰È·Ù¿ÛÛÔÌÂÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÙÒÓ, ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û 6 ·ÔχÛÂȘ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì¤Û· Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û «ÔÈÎÂÈÔıÂÏ‹» ·Ô¯ÒÚËÛË ‹ Û ·fiÏ˘ÛË Î¿ıÂ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ·ԉ¯ı› ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË ÙˆÓ ÎÂÎÙËÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘. ∂Ì›˜ ÂÌ̤ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ì·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì·˜. ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ı· ηÙÔ¯˘Úˆı› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘, ›Ù ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ›Ù fi¯È!

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου Αττικής

°È· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·: sylyp_vivliou@hotmail.com √ÎÙÒ‚Ú˘ 2004


NOEMBΡΙΟΣ

17

| ∆ ΙΕ Θ Ν Η |

2004

∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹ Dennis Fox ÛÙËÓ «µ·‚˘ÏˆÓ›·» ¶ÔÈÔ˜, ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÚÔÛÎfiÏÏËÛ˘ ÛÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ·fi ÙÔÓ ·Ïfi ÎfiÛÌÔ, ÂÊfiÛÔÓ fiÏÔÈ ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ıÂÛÌÔ› ·¤Ù˘¯·Ó Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË; DENNIS FOX: ¢ÂÓ ı· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ fiÏÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ô˘ ÂÈÎÚÔÙÔ‡Ó Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi, ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÈÂÚ·Ú¯ÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÙÔ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÛÙË Ï·ÔÊÈÏ‹ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ë ÔÔ›· ¢ÓÔ› ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÛÙ· ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓ· «ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·», ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ χÛÂȘ. ∏ ‚·ÛÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Î·ıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ˆ˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ, ÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙˆÓ.

HΠΑ

έλεγχος & εκλογικές αυταπάτες Στο δεύτερο και τελευταίο µέρος της συνέντευξης στη «Βαβυλωνία», ο καθηγητής Fox εστιάζεται στην πολιτική, τα κοινωνικά κινήµατα, την τροµοκρατία και τις αµερικανικές εκλογές.

µέρος

{β}

∂ȉÈο Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ∏¶∞, Ô Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·Ó·ÚÚȯԇÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Îϛ̷η, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û·Ó ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ, Â¿Ó Î¿ÓÂÈ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ, Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ‰˘Ô ‹ ÙÚÂȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ Ù· ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯·. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤ÊÙÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Á›‰· ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÂÈ Ì·ÎÚÈ¿, ·ÏÏ¿ ıÂÛÌÔ› fiˆ˜, Ë ÂÎÎÏËÛ›·, ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ù· ªª∂, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ‚È‚Ï›· ÂÎÏ·˚ÎÂ˘Ì¤Ó˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÌÂȈ̤ÓË ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∏ ÚÔÛÔ¯‹ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ, ÛÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ›Ûˆ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ˆ˜ ÙÔ ÌfiÓÔ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›·. ∞˘Ù‹ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘fiÛ¯ÂÛË Î·È fi¯È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ‹ Ë Â˘Ù˘¯›·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ë ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó¤ÏÈÍË.

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ ·ÓÙÈ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈËÙÈÎfi, ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi;

¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ Ì·˙Èο ηٿ ÙËÓ ÁÓÒÌË Û·˜; D. F.: ∏ ‡·ÚÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ Î˘Ú›·Ú¯ˆÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ fiÛˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Î·È ÎÔÈÓÒÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·‰ÈΛ·. °È· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, fï˜, Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ‚¿ÛË. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó Û ¢ڇÙÂÚ˜ Î·È ËÏÈÎȷο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÏËı˘ÛÌȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¢ËÏ·‰‹, Ì ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ¢ÎÔÏÔÓfiËÙ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ status quo, ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙËÓ ·Ï‹ Û˘ÓıËÌ·ÙÔÏÔÁ›·. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Ì·˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È fï˜ Î·È ı¤Ì· ÛÙ˘Ï. ŸÙ·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ¤¯ÂÈ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Î·È Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÌfiÓÔ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ηıÂÛÙˆÙÈο ªª∂, fiˆ˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ì ̷‡Ú· ÚÔ‡¯·, fiÔ˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· Ì¿ıÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ∏ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ÁÈ· ÙÔ Ô‡ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ™˘ÓÂÒ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ˆ˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÎÙfiÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÙÔ ¤Ó· Ó· ÌËÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∫¿ÙÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÁÈ· ÙËÓ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÎÙÈ‚ÈÛÌÔ‡ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ËÏÈΛ·. ∆Ô Áڿʈ ·˘Ùfi Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÛÙË µÔÛÙfiÓË. √È ÔÚ›˜ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi Ó¤Ô˘˜ Û ËÏÈΛ·. ∆È ¤ÁÈÓ·Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔÓ ·Ó·Ú¯ÈÎfi ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ µÔÛÙfiÓ˘ ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970 ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜; ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰Â Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·Ó Û ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ, Â›Ó·È ·ÔÏÈÙÈÎÔ› ‹ Â›Ó·È ÊÈÏÂχıÂÚÔÈ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ; ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ¤ÙÛÈ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÍÔ˘Û›· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ‰È΋ Ì·˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË Û·˜ ˆ˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ «fiÏÂÌÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·» Î·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ηıÂÛÙÒ˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›; D. F.: ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ù˘ 9˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô ∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Âͤ‰ˆÛ ÌÈ· Ô‰ËÁ›· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ „˘¯Ô-

ÏfiÁÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. ∞ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ Ê˘ÛÈο, ¯ˆÚ›˜ η̛· ÎÚÈÙÈ΋, ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∞˘Ù‹ Ë ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙԯ‡ÂÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, fi¯È ÛÙËÓ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ fiÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ó· Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÏÔÁÈο ·ÏÏ¿ Î·È ÂȂ‚ÏË̤ӷ «·ÓÙ›ÔÈÓ·», fiˆ˜ Ô fiÏÂÌÔ˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔηÏ› ¤ÎÏËÍË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‰˘ÙÈΤ˜ Âϛ٠ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ¤Ó·Ó «fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜» ·Ú¿ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÁÂÓÂÛÈÔ˘ÚÁfi ·ÈÙ›· Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·. ™˘ÓÂÒ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, ·ÊÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ıÈÎÙÔÈ ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ ıÂÛÌÔ› Î·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û ÎÔÓÙfiÊı·Ï̘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ÚÔ˜ ¯¿ÚË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ˆ˜ Èı·ÓÔ‡˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜, ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ Ù˘¯·›Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔ metro ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¿ÏψÓ, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤Ó· ηıÂÛÙÒ˜ ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘.

∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË Û·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋; D. F.: ∆· ‰˘Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ÂÈÊ·ÓÂȷο: √È ÚÂÔ˘ÌÏÈοÓÔÈ ÙÔ˘ George W. Bush ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˘˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·Ù¿ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·. ∂›Û˘, ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÈÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈο Î·È ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·, fiˆ˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ıÚËÛ΢fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·Ì‚ÏÒÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. √È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ John Kerry, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ú·‰ÔÛȷο fiÙÈ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi, ÌÂÙÚÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÚÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘. ∆Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÈÔ «Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ» ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙȘ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ú›˙˜. ™Â ÎÔÈÓˆÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ù· ‰˘Ô ÎfiÌÌ·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. √ Bush Ê·›ÓÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ¤Ó· ·ÈÒÓ· ÊÈÏÂχıÂÚˆÓ «·ÚÈÛÙÂÚÒÓ» ÔÏÈÙÈÎÒÓ, fiˆ˜ Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ó· ÙȘ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ (corporate) ηٷÛÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·. √ Kerry ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ï›ÁÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏ›ÛıËÛË. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fï˜ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ Úfi‰ÚÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È ÓÔÌÔı¤Ù˜. ∂Ӊȷ̤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ‰˘Ô

ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Û·Ó ÙËÓ ÌfiÓË ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· Ù¿ÛË, ηӤӷ˜ ¿ÏÏÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÏ›‰· ÁÈ· ÂÎÏÔÁ‹. ∆Ô ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Û‡ÓÙ·ÁÌ· ÂÎıÂÈ¿˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙ·ıÂÚÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ οÓÔÓÙ·˜ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÓfiÌÈÌˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. √ ÓÈÎËÙ‹˜ Ù· ·›ÚÓÂÈ fiÏ· ·Ó¿ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ „‹ÊÔ ÁÈ· ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Û·Ó ÙÔÓ Ralph Nader ‹ ÙÔ˘˜ Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÓfiËÌ·. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ÌÈÛfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ‰ÂÓ „ËÊ›˙ÂÈ, fi¯È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·Ú¯‹˜, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ·ÚÈÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ. ¶ÔÏÏÔ› ÏÔ‡ÛÈÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ› „‹ÊÔ˘ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË.

Για να επιβιώσουν και να επιτύχουν σηµαντικές αλλαγές, τα κοινωνικά κινήµατα θα πρέπει να µεγαλώσουν πέρα από την αρχική τους βάση. Θα πρέπει να απευθυνθούν σε ευρύτερες και ηλικιακά µεγαλύτερες πληθυσµιακές οµάδες. ∏ „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙȘ ∏¶∞ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÒÙÈÛÙ· ¤Ó· ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ·fi Û˘Ì‚·ÙÈ΋ Û˘Ó‹ıÂÈ· Û·Ó Î·Ïfi˜-˘‹ÎÔÔ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô. ∏ ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, fiÙÈ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ, ÂȉÈο ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó „ËÊ›ÛÂÈ -·ÎfiÌ· Î·È ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∆· ΢ڛ·Ú¯· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Î·Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙˆÓ ÌÂÙÚÈÔ·ıÒÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ. √È ·Ó·Ú¯ÈÎÔ› Ô˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ˆ˜ ·Í›·, ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ› Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÔÈÓfi. ∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ı· Ú¤ÂÈ ÍÂοı·Ú· Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì οÙÈ ÙÔ Ú·ÏÈÛÙÈο ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ∞. ∞.


18

| ∆ ΙΕ Θ Ν Η |

NOEMBΡΙΟΣ

ªπ∞ π™∆√ƒπ∫∏ ∞¶√∆πª∏™∏ ∆√À ∞¡∞ƒÃπ∫√À

2004

∫π¡∏ª∞∆√™ ™∆π™ ∏¶∞ ÂÈ̤ÏÂÈ·-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ¢¿Ó˘ ¶·ÙÌ·Ó›‰Ë˜

Ακόµη και στην καρδιά της αυτοκρατορίας η αναρχία είναι ζωντανή! √È ·Ó·Ú¯ÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜, ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ.

™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· ÙÔ IWW (Industrial Workers of the World: µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ∂ÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘), ¤Ó· ·Ó·Ú¯ÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô ÛÙȘ ∏¶∞, ÔϤÌËÛ Û fiÏ· Ù· ̤و· ÁÈ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∞Ó·Ú¯ÈÎÔ› fiˆ˜ Ë Emma Goldman Î·È Ô Lucy Parsons ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÛÂ Û˘ÓÂχÛÂȘ, ÂΉËÏÒÛÂȘ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ÔÚ›˜ Î·È ·ÂÚÁ›Â˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, Î·È Ë ·Ó·Ú¯›· ¤ÁÈÓÂ Ë Î‡ÚÈ· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË...

1901 ∆Ô 1901 Ô ·Ó·Ú¯ÈÎfi˜ Czolgosz ‰ÔÏÔÊfiÓËÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ McKinley. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ¿ÁÚÈ· ηٷÛÙÔÏ‹ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ’20 Î·È ’30, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ·Ó·Ú¯ÈÎfi ΛÓËÌ· Ó· ÓÈÎËı› Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ∏ ηٷÔϤÌËÛË ÙˆÓ ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ FBI (Federal Bureau of Investigation, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ CIA ·ÏÏ¿ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·), Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÛÙȘ ∏¶∞ ‰ÂÓ Í·Ó·ÛÙ¿ıËΠÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ·fi ÙfiÙÂ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ‡˜ IWW Ì ÙÔ AFL-CIO, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ˘ËÚÂÙ› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∏ ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË, fiÔ˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ï¢ÎÔ› ÂÚÁ¿Ù˜ Â›Ó·È ‰ÂÍÈÔ›. ∂›Û˘, ·fi ÙfiÙ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∏¶∞ ·›˙Ô˘Ó ¤Ó· ‚ÚÒÌÈÎÔ Ê˘ÏÂÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ÂȉÈο ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ, Û¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì›ÛÔ˜ Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔÓ ¤Ó·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔ˘˜ Ó· ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó... «‰È·›ÚÂÈ Î·È ‚·Û›Ï¢»...

‘60-’70 ∆Ș ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ’60 Î·È ÙÔ˘ ’70 ÔÈ Û˘¯Ó¤˜ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ, ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ, ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÓÂÔÏ·›ˆÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∏¶∞ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Â·Ó·Ûٿ٘ ÂΛӢ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Ó¯‹˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ·ÏÏËÏÔÊ·ÁÔÌ¿Ú·˜, ÙˆÓ ‰ÈÒÍÂˆÓ ·fi ÙÔ FBI, ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·fi ÚÔۯ‰ȷṲ̂Ó˜ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ËÁÂÙÈÎÒÓ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ Ë ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ Fred Hampton ÙÔ˘ Black Panther Party (ª·‡ÚÔÈ ¶¿ÓıËÚ˜), ÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ΛÓËÌ· ηٷÛÙÚ¿ÊËÎÂ. ∏ CIA ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓË ÙÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ, Á¤ÌÈÛ ÙȘ ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘˜ Ì ÎÔη˝ÓË. √È Ï›ÁÔÈ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ Ì·‡ÚÔÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜, fiˆ˜ Ô Kuwasi Balagoon Î·È Ô Lorenzo Kom'boa Ervin, ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó·Ú¯ÈÎÔ› ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ∏¶∞ ÙÔ ·Ó·Ú¯ÈÎfi ΛÓËÌ· ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ì·‡ÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Ï·Ù›ÓÔ˘˜ Î·È ¿ÏϘ ηٷÈÂṲ̂Ó˜ Ê˘Ï¤˜ ÛÙȘ ¶ÔÏÈÙ›˜ ̤ۈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ fiˆ˜ Ë APOC (Anarchist People of Color – ∞Ó·Ú¯ÈÎÔ› ÕÓıÚˆÔÈ ÃÚÒÌ·ÙÔ˜). ªÂÙ¿ ·fi ‰ÂηÂٛ˜ ·Ú·Í›·˜, ÔÈ ·Ó·Ú¯ÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ·Ó·ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 ̤ۈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ Murray Bookchin Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ù˘ Earth First! (·Ó·Ú¯Ô-ÔÈÎÔÏfiÁÔÈ) ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ŸÙ·Ó Ê¿ÓËΠˆ˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, Ô˘ ¤‚ÏÂ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘, ¤Ì·ÈÓ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙˆÓ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÛÙÒÓ ÛÙ· ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈο, ÙÔ FBI ‰ÔÏÔÊfiÓËÛ ÙËÓ Judi Bari ÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· Ù˘ Earth First! Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ IWW, ·Ó·ÙÈÓ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÂ

ˆÚÔÏÔÁȷ΋ ‚fiÌ‚· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ù˘. ∆· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90 ÔÈ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ› ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ Ó· ÔÏÂÌ¿ÓÂ Î·È Ó· ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ̤ۈ ÔÌ¿‰ˆÓ fiˆ˜ Ë ARA (Anti-Racist Action – ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈ΋ ¢Ú¿ÛË), ÙËÓ ∫∫∫ (∫Ô˘ ∫ÏÔ˘Í ∫Ï·Ó) Î·È ¿ÏϘ ·ÌÂÚÈοÓÈΘ Ê·ÛÈÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ™Ù· ̤۷ ÙȘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÈ· ·Ó·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·Ó·Ú¯È΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›·, Love and Rage Federation (√ÌÔÛÔÓ‰›· «∞Á¿˘ Î·È √ÚÁ‹˜»), ·ÏÏ¿ ‰È·Ï‡ıËΠϛÁÔ ÚÈÓ ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ WTO ÛÙÔ Seattle, ÔÈ Ôԛ˜ Í·Ó¿ÊÂÚ·Ó ÙÔÓ ·Ó·Ú¯ÈÛÌfi ÛÙ· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ∞fi ÙÔ Seattle Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ› ÛÙȘ ∏¶∞ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË, ÛÙËÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·, Î·È ÛÙÔÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi. ªÂ Ù· ‰˘Ô ΢ڛ·Ú¯· ÎfiÌÌ·Ù·, ÙÔ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi Î·È ÙÔ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÈÎfi, Ó· Â›Ó·È ‰ÂÍÈ¿, Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ó· Â›Ó·È ·fi ·ÌÂÏËÙ¤· ¤ˆ˜ ·Ó‡·Ú¯Ù·, Ë ·Ó·Ú¯›· Â›Ó·È Ë Î‡ÚÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙȘ ∏¶∞. ªÂÙ¿ ÙȘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙȘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÏÏÔ› ·Ó·Ú¯ÈÎÔ› ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó ÌÈ· ÎÚ·ÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ÚˆÙfiÁÓˆÚ· ¿ÁÚÈ·˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ‹Ù·Ó ˆ˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÌÈ· Û˘Ó¯‹ Î·È ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ‹ Û˘¯Ó¤˜ ÈÛfi‚Ș Ê˘Ï·Î›ÛÂȘ. ∂›Û˘, ÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚÔ› Î·È ÔÈ ÊÈÏÂχıÂÚÔÈ ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Î›ÓËÌ· ηٿ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Í·Ó·ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÔÚ›˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÔ πÚ¿Î. ∆ËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ELF (Earth Liberation Front – ª¤ÙˆÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ °Ë˜) ·ÏÒıËΠۯ‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ ¶ÔÏÈÙ›˜ ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ¿ÌÂÛË ‰Ú¿ÛË, fiˆ˜ ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÈÔ-

Σήµερα αναρχικοί υπάρχουν παντού στις ΗΠΑ. Σχεδόν κάθε κεντρική πόλη έχει τουλάχιστον µία αναρχική οµάδα, και πολλές από αυτές έχουν ξεκινήσει ριζοσπαστικά βιβλιοπωλεία ή κοινωνικά κέντρα


NOEMBΡΙΟΣ

19

| ∆ ΙΕ Θ Ν Η |

2004

ÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙÔ Vail Mountain, fiÔ˘ Ë ˙ËÌÈ¿ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËΠ۠12 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·... √È ·Ó·Ú¯ÈÎÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰Ú¿ÛË, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÌÔÏfiÙÔÊ Ó· ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÔÙ¤ Î·È Ù· Ì·‡Ú· ÌÏÔÎ ÛÙȘ ÔÚ›˜ Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿Ó ٷ 200-500 ¿ÙÔÌ· ÛÙȘ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ. ∆Ô Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fï˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ̤۷ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜.

Επιβεβαίωση του “ή µε αυτούς ή µε εµάς”

™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ú¯ÈÎÔ› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡ ÛÙȘ ∏¶∞. ™¯Â‰fiÓ Î¿ı ÎÂÓÙÚÈ΋ fiÏË ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ·Ó·Ú¯È΋ ÔÌ¿‰·, Î·È ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈο ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ‹ ÎÔÈÓˆÓÈο ΤÓÙÚ·. √È ·Ó·Ú¯ÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ Â›Ó·È Ôχ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜, fiˆ˜ ÔÈ "Fighting for Our Lives" ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ CrimethInc Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÈÚ¿˙ 250 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ. ™ÙËÓ ·Ó·Ú¯È΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙȘ ∏¶∞ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›·, Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ¤Ó·Ó ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ·Ó·Ú¯ÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi, fiˆ˜ ÙÔ IWW, ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ú¯ÔÚÈÌÈÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ (Ô˘ Â›Ó·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ÚˆÙfiÁÔÓÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜) fiˆ˜ Ë Green Anarchy ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο. ªÂÙ¿ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· ÁˆÁÚ·ÊÈο fiÚÈ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ fiˆ˜ Ë NEFAC (Northeastern Federation of AnarchoCommunists – µÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞Ó·Ú¯Ô-∫Ô˘ÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ) Î·È ÙÔ GPLAN (Great Plains Anarchist Network – ∞Ó·Ú¯ÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Great Plains). ∞Ó Î·È Ë ·Ó·Ú¯›· Â›Ó·È ¤Ó· Ó¤Ô Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÌÂÈڛ˜ ΛÓËÌ·, Ì ¤ÓÙÔÓË ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÚÈıÌÒÓ ÛÙȘ ¶ÔÏÈÙ›˜, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÏÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∏¶∞, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ·Ó·Ú¯›· ÙÒÚ· È· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ÌfiÓË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· fiÏÔ Î·È ÈÔ Ê·ÛÈÛÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, Î·È ¿ÓÙ· ÔÈ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ› Â‰Ò ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ∏¶∞. ∏ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÁÎfiÛÌÈ·, Î·È ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ë ·Ó·Ú¯›· Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ó‹!

·’ ÙË ˙ÒÓË Î·È ÔÈ ÔÚȷΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ; ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Ó¤·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘. ∆Ô "ÛÙÈ‚·Úfi" ¤ıÓÔ˜ Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ªÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¤ıÓÔ˜ "ÂÈÎfiÓ·" Ù˘ Ú˯‹˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ∫¤ÚÈ. (ÕÏψÛÙ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ë ÂÚÈ‚fiËÙË ‰˘ÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ·ÔÎÏ›ÂÈ Î¿ı ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡, ÂÍÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ "fi¯È" ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ªÈ· ·fi Ù· ›‰È·, ‰È·Ï¤ÍÙ ÙÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·).

Η νίκη του Μπους είναι µια σαφής ένδειξη του ενοποιητικού µηχανισµού που εξέφρασε η φράση "ή µ’ αυτούς ή µ’ εµάς". Όλες οι συλλογικές µορφές διευθέτησης αναµορφώνονται, ενώ εδραιώνεται ένας συντηρητικός, συνεκτικός κοινωνικός ιστός που πηγαίνει πλέον πέρα από την οικονοµική διαχείριση, είναι η νίκη του Χάντινγκτον και του Φουκουγιάµα, ώρα για νέας µορφής καθαρότητα. Οι προληπτικοί πόλεµοι θα συνεχιστούν, όπως και η βία της κοινότητας των πολυεθνικών να αποκλείει.

Alexander Trocchi, ̤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ CrimethInc

Websites: Infoshop http://www.infoshop.org ARA http://www.anti-racist-action.org NEFAC http://www.nefac.net IWW http://www.iww.org GPAN http://www.kansasanarchist.net/GPAN/ Green Anarchy http://www.greenanarchy.org CrimethInc http://www.crimethinc.com

NIKH M¶OY™

√ ∫¤ÚÈ Î·ÙËÁÔÚ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ªÔ˘˜ fiÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ·ÎÚÔ·ÚÈÛÙÂÚfi Ê¿ÛÌ·(!) Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. °È·Ù› ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ‰È·‚ԇϢÛË Ì ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÂÌÈ΋˜ ÂÌÏÔ΋˜. ∆Ô ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ηıÒ˜ Â›Ó·È Î·È Ë ÌfiÓË ÔÚ·Ù‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋ ÏÔÁÈ΋, ÙÔ ‰fiÁÌ· ÙˆÓ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ ÔϤ̈Ó, Ù· °ÎÔ˘·ÓÙ·Ó¿ÌÔ, Ù· ÎÔÏ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù‡Ô˘ ∞ÌÔ‡ °ÎÚÂÌ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛËÌÂ›Ô ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ¿ÏψÛÙ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ̤۷ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ÕÏψÛÙÂ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÂÔ˘ÛÈÒ‰ÂȘ. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· fiÔ˘ Ë ÂÍÔ˘Û›· ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘. ªÂ fiÚÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙË Û˘Û›ڈÛË Ô˘ ÚÔηÏ› Ô Êfi‚Ô˜. ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÚfiÛ‰ÂÛ˘ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘ ÛÙ· ÎÂχÛÌ·Ù· Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Ì fiÚÔ˘˜ fi¯È Û·ÊÒ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜. ∏ ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡, Ë ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘-·ÁÔÚ¿, Ë ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚfiÓÔÈ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ ÂÓۈ̿وÛ˘. ™ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ „ËÊ›˙Ô˘Ó ·Ϥ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ¿Óˆ Û ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ȉÂÔÏÔÁÈÎfi Û¯‹Ì·. ∆ËÓ ›ÛÙË ÛÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ÌÈ· ÎÚ·˘Á‹ ˘ÂÚÔ¯‹˜ Ô˘ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. √È ÛÙ·˘ÚÔÊÔڛ˜ Â›Ó·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ‰Ò. √ fiÏÂÌÔ˜ ˆ˜ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÂıÓÒÓ ‰›ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ÚfiψÓ. ÕÏψÛÙÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∆fiÙ ÚÔ˜ ÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô ·‚˘Û۷ϤԘ fiÏÂÌÔ˜, Ù· ¯Ù˘‹Ì·Ù· οو

™ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋. ™ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÔÈ ÂÙÚÂÏ·ÈÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ fiÏˆÓ Î.Ï. ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË ÌÈ·˜ Û·ÊÔ‡˜ ÁˆÔÏÈÙÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Ô˘ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ªÔ˘˜. ∂ÓÒ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ e-com ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· Ï‹ÙÙÂÙ·È Ë ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ∫¤ÚÈ. ™˘ÓÔÏÈο fï˜ ÙÔ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ôχو˜ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ÂÎÏÂÁ›, Ô‡ÙÂ Î·È ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· Û·Ê‹˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ¤Ú· ·fi ÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ‚ÂÚÌ·ÏÈÛÌÔ‡˜. ∏ Ó›ÎË ÙÔ˘ ªÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û·Ê‹˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÂÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ÊÚ¿ÛË "‹ Ì’ ·˘ÙÔ‡˜ ‹ Ì’ ÂÌ¿˜". ŸÏ˜ ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È, ÂÓÒ Â‰Ú·ÈÒÓÂÙ·È ¤Ó·˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜, Û˘ÓÂÎÙÈÎfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ Ô˘ ËÁ·›ÓÂÈ ϤÔÓ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, Â›Ó·È Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ ÿÓÙÈÓÁÎÙÔÓ Î·È ÙÔ˘ ºÔ˘ÎÔ˘ÁÈ¿Ì·, ÒÚ· ÁÈ· Ó¤·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ηı·ÚfiÙËÙ· √È ÚÔÏËÙÈÎÔ› fiÏÂÌÔÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó, Ë ‚›· Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ‰È¤ÁÓˆÛÂ Î¿Ì„Ë Û οÔÈ· ÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ı· ıˆÚÂ›Ù·È ·˘ÙÔÓfiËÙË. ™Â ÌÈ· ¿Ó¢ÚË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë Â›Ó·È ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ê˘ÓÈÛÙÈο ÍÂοı·ÚÔ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ¤ıÓÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ̤ÓÔ˘Ó ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ· Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜. ∂È˙ËÙԇ̠ÙË ÏÈÔÙ·Í›· ·fi ÙË ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙË ÛΤ„Ë, ·fi ÙÔ È‰ÂÔÏfiÁËÌ· Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘, ÙË ‚›· Ù˘ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ∂›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ, πÚ·ÎÈÓÔ›, ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ›, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÛÎÏ¿‚ÔÈ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ™¿ÚÙ·ÎÔ˘, ∑··Ù›ÛÙ·˜, ·fiÎÏËÚÔÈ, ı· ’Ì·ÛÙÂ Û˘Ó¯Ҙ ·¤Ó·ÓÙÈ. º. ¶.


20

| ∆ ΙΕ Θ Ν Η |

Eνάντια στις“κόκκινες ζώνες” ∏ ∞ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ÁÂÓÓ‹ıËΠ̤۷ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ù· ·ÊÂÓÙÈο Ô˘ ¤Ï·‚ ÙfiÔ ÙÔÓ πÔ‡ÓË ÙÔ˘ 2003 Û £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ª·ÚÌ·Ú¿. ∆fiÙÂ, Ì·˙› Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ·fi οı ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÓÙ·ÏÏ¿Í·Ì ȉ¤Â˜ Î·È ÂÌÂÈڛ˜, ÁÈÔÚÙ¿Û·Ì ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ô˘ ¤Ó ÛÙ· ηÙÂÈÏËÌ̤ӷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÂÓÒÛ·Ì ÙȘ ʈӤ˜ Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ÔÚÂ˘Ù‹Î·Ì ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ˙ÒÓË ÙˆÓ ·ÊÂÓÙÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ·ı‹Î·Ì ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ Ì·˜ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÂΉÈÎËÙÈ΋˜ Ì·Ó›·˜ ÙˆÓ ·ÊÂÓÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÂÓ›ÙÛ·ÚÒÓ ÙÔ˘˜ (Î·È ı· ÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ˘fiıÂÛ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ). ∆fiÙÂ, ϤÁ·Ì ̤۷ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ «µ∞µÀ§ø¡π∞» ˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹, fi¯È Û ¤Ó· ÔÌȯÏ҉˜ Î·È Ì·ÎÚÈÓfi ̤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· Î·È ·ÓÙÔ‡ ̤۷ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ∞ԉ›¯ÙËΠˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ı¤ÏËÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜... ‹Ù·Ó ÌÈ· ÛΤ„Ë ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÁÚÔıȤ˜ ÙÔ˘˜ ϤÁÔÓÙ·˜ «ÊÙ¿ÓÂÈ È·», Ô˘ ‰Â ϤÓ ӷ Û˘ÓıËÎÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ηٷÈÂÛÙ¤˜, Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÔÛÙÂÈڈ̤ÓÔ Î·È ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡. ∞˘Ùfi˜ Ô Û˘Ó¯‹˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›· Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ‰‡Ô ÎfiÛÌˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·... ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜, Ù˘ ·ÓÙÈÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, Î·È ·˘ÙfiÓ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È Ù˘ ˘ÔÙ·Á‹˜. ∏ Ì·ÎÚÈ¿ Û˘Ó‡·ÚÍË ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÈʤÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·. °È· ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ԢÌ ·ÏÒ˜ ˆ˜ «¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜», ·ÏÏ¿ ˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ, ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ „‡ÙÈÎÔ˘ Î·È Û·ÈṲ̂ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡, Ô˘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ·›ÚÓÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡, Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜, Ù˘ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÎÏ. ™Â οı ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ∂˘ÚÒË ÌÂ-

Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÊÚÔ‡ÚÈÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ «Í¤ÓÔ˘˜», Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ù˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi, ˘„ÒÓÔÓÙ·˜ ÎfiÎÎÈÓ˜ ˙ÒÓ˜ ·ÓÙÔ‡... ·fi Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο Û‡ÓÔÚ· ÌÂٷ͇ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÁÈ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ ÂÌfiÚÈÔ, ˆ˜ Ù· Â͈ÙÂÚÈο Ì ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÊıËÓÔ‡ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, Î·È ·fi ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ ˙ÒÓ˜ ÙÔ˘ ·¤Ó·Ô˘ -ϤÔÓ- ·ÎÏÔ˘ ÂÈÛÊ·ÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜-·ÓÂÚÁ›·˜, ˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÔÚÁÔ˘ÂÏÈ·ÓÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¤ÏÂÁ¯Ô˘ Î·È Ù˘ ˆÌ‹˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜ fiÛˆÓ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È. Œˆ˜ ÙÒÚ· ·˘Ùfi˜ Ô ¿ÏÏÔ˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ Î·È ·˘Ùԉȷ¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ¤ˆ˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ. ™ÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÁΤٷ, ÛÙ· ȉڇ̷ٷ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ÛÎÏ·‚È¿˜, ÛÙ· ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈο ȉڇ̷ٷ, ÛÙ· ÛÙÚ·Ùfi‰· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, Î·È Ê˘ÛÈο ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÈÔ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ô˘ ÛÙ‹ıËÎ·Ó Î·È Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ›Ù „¿¯ÓÔ˘Ó «¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ» ÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù· ·Ú¿ÓÔÌ·, ›Ù ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË Ì¤ÛË Î¿ÔÈÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÊÂÓÙÈÎÒÓ. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÙÔÓ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÁ·Ì ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ∞∫, ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ·ÔÎÙ¿ Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Û ÂıÓÈÎfi ÌfiÓÔ Â›‰Ô. √ ÛÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ «ÎfiÎÎÈÓˆÓ ˙ˆÓÒÓ» Î·È Û˘ÓfiÚˆÓ Î·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ì Û Â·Ê‹ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Û·Ó ÎÈ ÂÌ¿˜. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Â·Ê‹ ¢ÂÏÈÛÙԇ̠ˆ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÔÚÁ·Óˆıԇ̠ηχÙÂÚ· Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ‰ÂÛÌÔ‡˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‚ÚÂı‹Î·Ì Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ›Ù ·˘Ù¤˜ ›¯·Ó ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂχÛÂˆÓ Â›Ù ›¯·Ó ˆ˜ ¿ÌÂÛÔ ÛÙfi¯Ô Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ, fiÔ˘ ÌÂٷʤÚÓ·Ì οı ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔÓ ·¤Ú· ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ Ì·˜ ·ÁÒÓˆÓ. ŒÙÛÈ, Ù·Íȉ¤„·Ì ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¤Íˆ ·fi Ù· ÂȂ‚ÏË̤ӷ Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ‚ÚÂı‹Î·Ì ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ∞ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

NOEMBΡΙΟΣ

2004

Ένας άλλος κόσµος χτίζεται Καλωσήρθατε στους Αυτόνοµους Χώρους στο Λονδίνο 01. RampART Creative Social Centre 02."Radical Theory Forum" 491 Gallery 03. "Urban Forum – The Right to the City" UCL 04."Life Despite Capitalism" LSE 05."Indymedia Centre" the Camden Centre 06. "Solidarity Village" Conway Hall √È ∞˘ÙfiÓÔÌÔÈ ÃÒÚÔÈ ‹Ù·Ó:

«£¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ‰ÈÎÙ‡ˆÛË, ÁÈÔÚÙ¤˜, ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ·fi„ÂˆÓ Î·È È‰ÂÒÓ, Î·È ‰Ú¿ÛË. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ÔÈ ÙÚfiÔÈ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰Ú¿Û˘ Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó Ù· ÔÏÈÙÈο Ì·˜ ÔÚ¿Ì·Ù·, Ó· Â›Ó·È Âӈ̤ÓÔÈ Î·È Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛË ·fi Ù· οو, ÙÔÓ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ô‰ÂÎÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ·ÌÂÛÔ‰Ë-

ÌÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ÔÌÔʈӛ· Î·È ÙËÓ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË, Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ „¢ÙÔÔÌÔʈӛ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂÍÔ˘Û›· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Ûˆ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.» √È ∞˘ÙfiÓÔÌÔÈ ÃÒÚÔÈ ‹Ù·Ó ¯ÒÚÔÈ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜, ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ¶¤ÓÙ ̤Ú˜ ·˘-

ÙÔÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛˆÓ, ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ¯ˆÚ›˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ Î·È ‰ˆÚ¤˜ ·fi ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ ∂˘Úˆ·›Ô «∫ÔÈÓˆÓÈÎfi» ºfiÚÔ˘Ì (∂∫º) Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙȘ ›‰È˜ ̤Ú˜ Û ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·Ï¿ÙÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. √È ∞˘ÙfiÓÔÌÔÈ ÃÒÚÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜

¯ÒÚÔ˘˜, ·fi ·Ú·¯ˆÚË̤ӷ ÎÙ›ÚÈ· (fiˆ˜ ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Middlesex) ¤ˆ˜ Î·È Î·ÙÂÈÏËÌ̤ӷ ÎÔÈÓˆÓÈο ΤÓÙÚ·, Î·È Û˘ÌÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÂχıÂÚˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰ÂÍÈÔًوÓ, ÚÔ‚ÔϤ˜, ¿ÚÙÈ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ı¤·ÙÚÔ ‰ÚfiÌÔ˘, ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ¿ÌÂÛ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·...

Beyond ESF Middlesex University

™ÙÔ Middlesex University Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∞˘ÙfiÓÔÌÔ˘˜ ÃÒÚÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ë Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ÙÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜... √È ‚·ÛÈΤ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÂΛ Û˘ÌÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó:

01. ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ∫¿ÌÂÚ˜ Î·È ∂ÈÙ‹ÚËÛË, ·ÓÙÈ-ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ, ηÓfiÓ˜ ·ÓÙÈ-ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜, ÎÚ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈο ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÎÙÏ. 02. ∞˘ÙÔÓÔÌ›· Î·È ∞ÁÒÓ·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈο ∫¤ÓÙÚ· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ÂχıÂÚË ¯Ú‹ÛË ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, ·ÓÙÈ-ηٷӷψÙÈÛÌfi˜, ȉÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î.·. 03. ∂ÈÛÊ·Ï‹˜ ÂÚÁ·Û›· ∂˘¤ÏÈÎÙË ÂÚÁ·Û›·, ÁÚ·Ê›· ¢ڤÛˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Î.·. 04. Ÿ¯È ™‡ÓÔÚ· & ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢-


NOEMBΡΙΟΣ

2004

ÛË ∫¤ÓÙÚ· ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ˙ÒÓÙ·˜ ‘·Ú¿ÓÔÌ·’, ·ÂÏ¿ÛÂȘ, Ú·ÙÛÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î.·. 05. ∑··ÙÈÛÌfi˜ ¡¤· ·fi ÙË Chiapas, ‰ÈÂıÓ‹˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î.·. 06. ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ G8 ÛÙË ™ÎˆÙ›· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2005 ¢ÈÎÙ‡ˆÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ·ÙfiÌˆÓ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ G8. 07. ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi˜ √ÈÎÔÏÔÁÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜ °ÂÓÂÙÈο ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤Ó˜ ÙÚÔʤ˜, Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÎÏ 08. ∫·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ¿ÌÂÛ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÓÂχÛÂˆÓ ÎÏ ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜: «∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘» (·ÚÔ˘Û›·ÛË / ÚÔ‚ÔÏ‹ / Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ∞∫ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ∞˘ÙfiÓÔÌˆÓ ÃÒÚˆÓ, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ BEYOND ESF ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Middlesex) ªÂ ‚¿ÛË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ıÂÌ·ÙÈ΋, ÔÚÁ·ÓÒÛ·Ì ˆ˜ ∞ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË / Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘» (Facing the Society of Control). µ·ÛÈο ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂÛÙȘ ¢˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚Τ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ (¿ÏψÛÙ οÔÈÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ›¯·Ó ˙‹ÛÂÈ ¯ÚfiÓÈ· Û ·˘Ù¤˜) Î·È ‰ÒÛ·Ì ¤ÌÊ·ÛË Û ÌÈ· ıˆÚËÙÈ΋, Î·È fi¯È ÙfiÛÔ ÂÌÂÈÚÈ΋, ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙȘ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜ ÛÙÔÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô (¿ÙËÌ· Ì·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙˆÓ Foucault, Deleuze, Negri, De Giorgi Î.·.) µ·ÛÈο Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Ì·˜ ÂͤٷÛ ˆ˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ¤ÁÈÓ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÂÏÈο Ù˘ Ì¿˙·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÔÈfiÓ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ì·˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â˘¤ÏÈÎÙË / ÂÈÛÊ·Ï‹ ÂÚÁ·Û›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì Û ۇÁ¯ÚÔÓ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 11/09, Î·È ·ÚfiÏË ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜, Ô Î‡ÚÈÔ˜ ηٷÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Êfi‚Ô˘ ÛÙȘ Ì¿˙˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÛˆÙÂڛ΢ÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ Î·È ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË. ∂ÈϤÔÓ, ·Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÙÚÔÌÔÓfiÌÔ˘˜, ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ/·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ·fi ÙËÓ ∂.∂. Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎfi Ù˘ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙËÓ Europol, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ 17¡ Î·È ÙÔ˘ ∂§∞ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ì·˜ ‰Â›Í·Ì ‰‡Ô ‚›ÓÙÂÔ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Û¿ÛÈÌÔ Ù˘ οÌÂÚ·˜ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ¢∂£ Î·È ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÔÚ›· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÏÂ˘Î¿ ÎÂÏÈ¿ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÈ· Ôχ ÁfiÓÈÌË Û˘˙‹ÙËÛË fiÔ˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ (ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·) ¤‰ˆÛ·Ó ΢ڛˆ˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ media Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

21

| ∆ ΙΕ Θ Ν Η |

No Borders και Παγκόσµια Μετανάστευση ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ No Borders Û˘˙ËÙ‹ıËΠÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ıÂÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜: ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ÌÂٷΛÓËÛË, Ë Û¯¤ÛË Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ ÊÙˆ¯fiÙÂÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Ù· ΤÓÙÚ· ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÂÏÈο fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ù·ÛÙ·ÏÙÈο ·ÏÏ¿ Ì ÌÈ· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÊıËÓÔ‡ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÌÈ·˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÔÎÏ›ÂÈ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË (global citizenship) Ì ›Û·, Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∞ӷʤÚıËΠÂ›Û˘ Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Indymedia ÛÙÔ °È‚Ú·ÏÙ¿Ú Ô˘ ‚ÔËı¿ ÛÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÌÂÚȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÚÔÛ·ı› Ó· Á›ÓÂÈ

Επισφαλής εργασία ως το κυρίαρχο µοντέλο της καπιταλιστικής (ανα) παραγωγής στο ∆υτικό µεταβιοµηχανικό κόσµο

∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ∞˘ÙfiÓÔÌÔ˘˜ ÃÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¤ÚıÔ˘Ì Û Â·Ê‹ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Û¿˙ÔÓÙ·È ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·-·˘ÙfiÓÔÌˆÓ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ¿¸Ï˘ / ¢¤ÏÈÎÙ˘ / ÂÈÛÊ·Ï‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ˆ˜ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ (·Ó·) ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ¢˘ÙÈÎfi ÌÂÙ·-‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ¶¤Ú· ·fi Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙË «ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË» Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ¢˘ÙÈÎfi ηÈÙ·ÏÈÛÌfi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 30 ¯ÚfiÓÈ·, ¤ÌÊ·ÛË ‰fiıËÎÂ

¤Ó·˜ «ÌÂÙ·-ÂıÓÈÎfi˜» ¯ÒÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡. ™˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ·ÎfiÌ· ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· Û¿ÛÂÈ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÓÙfiÈÔ˘ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ÂÚÁ¿ÙË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ÔÈΛϘ ÌÔÚʤ˜ Û˘ÓfiÚˆÓ Ô˘ ˘„ÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ì·˜ Î·È ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ·fi ıÂÌÂÏȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ·Á·ı¿ .¯. ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË / ÁÓÒÛË. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÈÔ Ú·ÎÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠˆ˜ Ë 2· ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· Â›Ó·È Ì¤Ú· ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ˘¤Ú Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ó· Ê·Ó› Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÔÈ ·¿ÓıÚˆ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘˜. ∏ ‰Ú¿ÛË ı· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÙÂÏ›ˆ˜

·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙȘ «ÙÚ¤ÍÔ˘Ó». ∂›Û˘, Ë ÛΤ„Ë ÁÈ· ¤Ó· No Borders Camp ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠıÂÙÈο ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ È· Â›Ó·È Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ «ÙÚ¤ÍÔ˘Ó» (™ËÌ›ˆÛË: ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ¡Ô Borders ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜ «¤ÁÎÚÈÛ˘». ªÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÌÔÚ› Ó· «ÙÚ¤ÍÂÈ» ·˘ÙfiÓÔÌ· Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ). ∆¤ÏÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÌÈ· Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‰Ú¿ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ No Borders ıÂÌ·ÙÈ΋˜. ∫·ıÒ˜ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Eurostar ÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, 200 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ· η٤Ϸ‚·Ó ÙÔÓ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ fiÏÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ¤Ú·Û·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ‹ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ¯·ÚÙÈ¿!

ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ·‚¤‚·È˜ Û˘Óı‹Î˜ (ËÌÈ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÂԯȷÎÔ›, Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ, ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ, ¤ÎÙ·ÎÙÔÈ Î.Ù.Ï). ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Â›Û˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÌË-ÈÂÚ·Ú¯È΋˜ ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ fiˆ˜ .¯. ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· media ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÛÙ· πÙ·ÏÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· Starbucks Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· McDonalds Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ Î.·. π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ ÙÔ˘ 2004, Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ӷ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ Î·È ÙË µ·ÚÎÂÏÒÓË Ì ‚·ÛÈ΋ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÙËÓ ·‚¤‚·ÈË / ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô fiÏÂȘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ (EuroMayday Parade) Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ˆ˜ ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙËÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë ¿ÌÂÛË ‰Ú¿ÛË Î·È ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë Î¿ı ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈ-

Ρ

·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ ‰fiıËΠÁÈ· ÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2005. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì·˜ ‰È·Ù˘ÒıËÎÂ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÌÈ· «∂˘ÚˆÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿» Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ¿ÓÙ· Ì ‚¿ÛË ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Á›ÁÓÂÛı·È ·ÏÏ¿ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi fiÚÔ ÙËÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË / Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi.

ÛÌÔ‡ (Â›ÛËÌ· Û˘Ó‰Èοٷ). ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· ‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ «˙‡ÌˆÛË» ‰‡Ô ÁÂÓÂÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ: ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ì¤Û· ·fi ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·, ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈο Û˘Ó‰Èοٷ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›ڷ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÎÔÈÓˆÓÈο ΤÓÙÚ·, ÛÙ¤ÎÈ·, ÔÌ¿‰Â˜ ÎÙÏ. √È ‰‡Ô ÔÚ›˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÂηÙfi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜, ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÙÂÏÈο ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ë ·‚¤‚·ÈË ÂÚÁ·Û›· (Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·‚¤‚·È˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜) ÛÙȘ ¢˘ÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜.

√Ì¿‰Â˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·ÌÂ Î·È ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈÛÊ·Ï‹ / ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ›ӷÈ: NEAN (Northern European Anticapitalist Network- µfiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË), AFA Berlin (°ÂÚÌ·Ó›·), Precog (πÙ·Ï›·), Global Project (πÙ·Ï›·), Wombles (AÁÁÏ›·), ∂dinburgh Claimants Group (™ÎˆÙ›·), ChainWorkers (πÙ·Ï›·), Precarias a la Derive (πÛ·Ó›·), Coordination Intermittents et Précaires (°·ÏÏ›·). °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰Â›Ù www.euromayday.org Î·È www.chainworkers.org


22

| ∆ ΙΕ Θ Ν Η |

NOEMBΡΙΟΣ

2004

™À¡∂¡∆∂À•∏ ª∂ ∆∏¡ CLAUDIA KOROL, ∆∏™ √ƒ°∞¡ø™∏™ «ª∏∆∂ƒ∂™ ∆∏™ ¶§∞∆∂π∞™ ª∞´√À» ∫∞π ∆√À §∞´∫√À ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√À ™∆∏¡ ∞ƒ°∂¡∆π¡∏ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ô ¢ÂΤ̂Ú˘ ÙÔ˘ 2001. ◊Ù·Ó ÌÈ· Ï·˚΋ ÂͤÁÂÚÛË Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó Ë Ì›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË, ‹Ù·Ó Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Ë ·ÚÔ‡Û· ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Kirshner ÚÔÛ·ı› Ó· Â·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÍÈÔÈÛÙ›· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. °È’ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ·Ó Î¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ·ÏÏ¿ Ú·ÎÙÈο η̛· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰›Ô. ŒÙÛÈ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÁÈ·Ù› ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÙ·Ó ›ÛÙ„ ÛÙ· ÏfiÁÈ· Î·È ÙȘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÂÚÈÎÔ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‰ËÌÈ-

Νέες µορφές αυτοοργάνωσης στην Αργεντινή Για πολλά χρόνια πιστευόταν ότι τα κινήµατα ήταν οι ιµάντες µεταφοράς των απόψεων των πολιτικών κοµµάτων. Η αναζήτηση της αυτονοµίας ήταν ένα µάθηµα για αυτά τα κινήµατα, τα οποία θέλουν να φτιάξουν τη δική τους ιστορία και να αρθρωθούν ως ιστορικά υποκείµενα. ™˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÙËÓ Claudia Korol, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ «ªËÙ¤Ú˜ Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ª·˚Ô˘» ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙËÓ Culebra Ù˘ Chiapas ÛÙÔ ˙··Ù›ÛÙÈÎÔ ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔ ‰‹ÌÔ «ƒÈοÚÓÙÔ ºÏfiÚ˜ ª·ÁÎfi». ∏ Claudia ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘, Ë ÔÔ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ô˘ Ù˘ ›¯Â οÓÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· «ŒÓ· Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ Chiapas», ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË «ªËÙ¤Ú˜ Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ª·˝Ô˘» ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1997, ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ӈÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó 30.000 Ó¤ÔÈ, Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿Ó‰Ú˜, ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ªËÙ¤Ú˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·ÙÈ̈ÚËÛ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™Â ·˘Ù¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ 2000, ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔ §·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·È ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓË: Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ.

∞Ó ÌÔÚ›Ù ·Ó·Ï‡ÛÙ ̷˜ Û‡ÓÙÔÌ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. C.∫.: À‹ÚÍ ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ ÌÈ· ÙÔÌ‹ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi

Ô˘ÚÁ‹ıËΠÌÈ· ‰È¿Û·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ piqueteros Î·È ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó Âӈ̤ÓÔ, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ·, ÂÂȉ‹ ÈηÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, Ù· ÌÂÛ·›· ÛÙÚÒÌ·Ù· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Î›ÓËÌ· ·˘Ùfi. ŒÙÛÈ, Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹, ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ piqueteros ‰ËÏ·‰‹, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û οÔÈ· ·ÔÌfiÓˆÛË. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï˘ı› Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÙˆÓ piqueteros, ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿Ï¢·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô ·ÁÒÓ·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Û Ӥ· ÛËÌ›· ˘„ËÏ‹˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘. µ¤‚·È· ÛÙËÓ fiÏË Û˘ÚÚÈÎÓÒıËΠÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ asambleas (Û˘ÓÂχÛÂȘ) –Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ù· ÌÂÛ·›· ÛÙÚÒÌ·Ù·- Î·È ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ahorristas (ηٷıÂÙÒÓ) Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜- Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ corralito (¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ).

ªÂÙ¿ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı›; C.∫.: ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰›Ô. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ‹Ù·Ó οÔȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ÌÂÛ·›· ÛÙÚÒÌ·Ù· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÙËÎ·Ó ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› È· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ corralitos. ¢ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë fï˜ οÔÈ· ·ÏÏ·Á‹, Ô‡Ù ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, Ô‡Ù ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÎÏ„ȿ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È·, Ô˘ ¤Î·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ıfiÚ˘‚Ô ‰ÈÂıÓÒ˜, ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Kirshner fiÙÈ ‰Â ı· Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô (¢¡∆), ·ÏÏ¿ ÏËÚÒıËÎÂ. ∫·È ‰ÂÓ

ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ï˘Ù¤Ú¢ÛË ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·Ó Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯Ú¤Ô˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ··Û¯fiÏËÛ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂȉfiÙËÛ˘ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, Ù· ÔÔ›· fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·˘Í‹ıËηÓ, ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ Ôχ.

∫·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ ·˘Ùԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Î›ÓËÌ· Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ Î·È fi¯È Ë ÚÔÛÎfiÏÏËÛË ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· ¤‰ˆÛ·Ó ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·; C.∫.: ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∞ÎfiÌ· Î·È Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÙˆÓ piqueteros ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰›Ô ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈο ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÙÚfiÔ Û‡ÛÙ·Û˘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ Ù›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ÌfiÓÔ ·ÌÈÁ›˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÂӉȿÌÂÛË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ı· ¤ÏÂÁ·, Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÔÈ ÌÔÚʤ˜ Ï·˚΋˜ ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Â›Û˘ Û ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Èı·ÁÂÓÒÓ. ª‹ˆ˜ Ë ÙÂÏÈ΋ ‡ÊÂÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÈ· ÌË ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜; C.∫.: ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ï›ÂÈ ¤Ó· ÎfiÌÌ·. ª·˜ ¤ÏÂÈÂ Ë ÈηÓfiÙËÙ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÛËÌ›ˆÓ, ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ∂›Û˘, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì·˙› ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÒÚ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ‰È¿ÛÙ·ÛË. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ï›ÂÈ ¤Ó· ÎfiÌÌ·, Â›Ó·È fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ï›ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙˆÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ̤۷ ·fi ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ·ÁÒÓ˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ôχ ÈÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. °È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙ¢fiÙ·Ó fiÙÈ Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÔÈ ÈÌ¿ÓÙ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ÁÈ· ·˘Ù¿ Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ó· ·ÚıÚˆıÔ‡Ó ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈο ˘ÔΛÌÂÓ·. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Î·È Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ·ÁÒÓ·. ∆ÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ÁÈ· Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È Ì›· ÚÔÔÙÈ΋ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ÔÈ fiÔȘ ·˘ÙÔÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ‰Ô̤˜ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·; C.∫.: ∆· ÎÈÓ‹Ì·Ù·, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ΢ڛˆ˜ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· piqueteros, ·˘ÙfiÓÔÌ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 220 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó·ÎÙË̤Ó˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË. À¿Ú¯ÂÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÎÂÚ·ÌÔÔÈ›· Zanon ÛÙÔ ÓfiÙÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 1000 ÂÚÁ¿Ù˜, Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ fiÏÔ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, .¯. Ë General Mosconi, fiÔ˘ Ì›· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ∂›Û˘, ÔÈ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿, ·‰˘Ó¿ÙÈÛÂ Ë ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Ì›· ‰˘Ó·ÌÈ΋. ∞ÎfiÌË, ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ٷ ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÙˆÓ Î·ÙÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ piqueteros Î·È ÙˆÓ Èı·ÁÂÓÒÓ, Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó Û·Ó ¯ÒÚÔÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· «Ó· ʇÁÔ˘Ó fiÏÔÈ» ¤ÌÂÈÓ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË, ·ÏÏ¿ fiÛÔ ‰Â ı· χÓÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÔÈ ÌÔÚʤ˜ Î·È ÔÈ ÙÚfiÔÈ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¿Ï˘ ı· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

µ·Û›Ï˘ ª¤ÏÏÔ˜ ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË-∞ÔÌ·ÁÓËÙÔÊÒÓËÛË: ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·Ó·Û‹


NOEMBΡΙΟΣ

23

| ∆ ΙΕ Θ Ν Η |

2004

Ζαπατίστας η αυτονοµία στην πράξη Όπως γράφτηκε και στο προηγούµενο τεύχος της «Β» το καλοκαίρι, αρχές Αυγούστου περίπου 40-45 Έλληνες, καθώς και άλλοι σύντροφοι από Γαλλία και Ισπανία, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα της καµπάνιας « Ένα σχολείο για την Τσιάπας» που διοργάνωνε τα εγκαίνια του σχολείου στην κοινότητα Κουλέµπρα. Παρακάτω παρατίθεται κάποιο φωτογραφικό υλικό.

Τα εγκαίνια του σχολείου στην κοινότητα Κουλέµπρα στην Τσιάπας ∆ÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÁÈÔÚÙ‹, ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷϷÁÈ¿ÛÂÈ ·fi ¤Ó·Ó ÚÒÈÌÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ηٷÁÚ¿„ˆ ÈÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο οÔȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ·ÔÎÔÌ›ÛıËÎ·Ó ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹. ∆Ô Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ¤ÌÚ·ÎÙ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÒÓ,Ô˘ ÔϤÌËÛ·Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ºÚ¿ÓÎÔ. ŒÁÈÓÂ, ‰ËÏ·‰‹, Ú¿ÍË ÙÔ Û‡ÓıËÌ·: «·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ·˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË».

fï˜ ‰ÂÓ ·¤ÎÚ˘„·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ›ӷÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ·Ú·¿Óˆ ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔηÏ› ϤÔÓ ÚÂÊÔÚÌÈÛÙ¤˜, ·‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰ÂÔÏÔÁ›·, Â›Ó·È Ì›· ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔı¤ÛÌÈÛË, ÙÔÓ ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi, ÙËÓ ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛË, Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙfiÛ˜ ÌÔÚʤ˜, fiÛ˜ Î·È ÔÈ Ï·Ô›, Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο Û‡ÓÔÏ· Î.Ô.Î. ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È Û οÔÈ· ÛËÌ›· ÎÚÈÙÈ΋˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì fiÙÈ ÔÈ ˙··Ù›ÛÙ·˜ ¤¯Ô˘Ó Ì›· ÂÚ›ÂÚÁË Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·fi fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

¶¤Ú· ·fi ·˘Ùfi, fï˜, Î·È Ë ›‰È· ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ˙··Ù›ÛÙ·˜ οÓÂÈ Ú¿ÍË ÙËÓ «·˘ÙÔÓÔÌ›·», ÌÈ· ϤÍË Ô˘ Û˘ÓÙ¿Ú·Í ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ã60 Î·È ÙÔ˘ ã70. À¿Ú¯ÂÈ Ì›· ¤ÓÙÔÓË ÔÏÂÌÈ΋ ·fi ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ˙··Ù›ÛÙ·˜, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÌÂÚ›‰· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙˆÓ ˙··Ù›ÛÙ·˜ ÙÔ 1994, ‚ڋΠÙË ‰È΋ Ù˘ Ô˘ÙÔ›·, ·ÚÎÂÙ¿ Ì·ÎÚÈ¿ ÒÛÙ ӷ ÙËÓ ·ÁÈÔÔÈ‹ÛÂÈ. µÚ‹Î ÙË ‰ÈÎÈ¿ Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË, ÙË ‰È΋ Ù˘ ∫›Ó·, ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. √È ›‰ÈÔÈ ÔÈ ˙··Ù›ÛÙ·˜

¢ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ԢÛÈ·ÛÙÈ΋ fiÛ̈ÛË ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÔ˘Ó Ì›· ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ‰‡Û˘, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ï›ÁÔ ‰˘Û‰È¿ÎÚÈÙ· Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ì ٷ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·. ¢ÈfiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ

∏ ÚÒÙË ÊÔ˘ÚÓÈ¿ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ô˘ ‚Á‹Î ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô -·Î·‰ËÌ›· ÛÙËÓ Ô˘Û›·- ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ù· Ù˘¯›· Ù˘

Λαϊκό Ιθαγενικό Συµβούλιο της Οαχάκα "Ρικάρντο Φλόρες Μαγκόν"(CIPO-RFM)

√ ·Ú¯ÈÌ¿ÛÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ

™ÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡, √·¯¿Î·, ‰Ú‡ÂÈ ÙÔ §·˚Îfi πı·ÁÂÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √·¯¿Î·, «ƒÈοÚÓÙÔ ºÏfiÚ˜ ª·ÁÎfiÓ», ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ì›· ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÂÈÚËÓÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 24 ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. ∂›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ·fi ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜, ÙˆÓ Û˘ÓÂχÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÔÌÔʈӛ·˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÍÂÁÂṲ́Ó˜ Èı·ÁÂÓÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ‰ÈηÈ-

‚‹Ì· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ô˘ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›‰Ô. ∆· ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂÈ Ë ˙··Ù›ÛÙÈÎË ÎÔÈÓˆÓ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ª·ÚÍ, ÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ̤۷ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Â›Ó·È ÙËÓ ·ıÏÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ˙··Ù›ÛÙ·˜, Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·Ú·¿Óˆ Ú‹ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓÔÌÔÙÂÏÂȷ΋. ∏ Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Èı·ÁÂÓÒÓ, Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ·ÚÒÓ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ. ∆¤ÏÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙË ‰‡ÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È Ë ÌˉÂÓÈÛÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋-ÔÏÂÌÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÁÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ «ÊÈÏÔ˙··ÙÈÛÌÔ‡». ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·˘Á¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ, Ì ̛· ‰È¿ıÂÛË ÎÚÈÙÈ΋˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÛË, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ. µ·Û›Ï˘ ª¤ÏÏÔ˜

ª›· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·›ıÔ˘Û˜, ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Û ̛· ¤ÎÙ·ÛË 1600 Ù.Ì.

ÔÛ‡ÓË, ÂÈÚ‹ÓË, ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ÒÛÙ ӷ ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Èı·ÁÂÓÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Ì ÂÏ¢ıÂÚÈ·Îfi ÙÚfiÔ, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ CIPO-RFM, Ó· ηٷÎÙËıÔ‡Ó Ù· ·ÓıÚÒÈÓ·, ÎÔÈÓˆÓÈο, ÔÏÈÙÈο, ‰·ÊÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Èı·ÁÂÓÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÚÔˆıËı› Ë ÛÙ‹ÚÈÍË, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Èı·ÁÂÓÒÓ Î·È ı· Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ Èı·ÁÂÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ

ÛÙȘ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ 1997 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜, ÓÂÎÚÔ‡˜, ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·fi ÙÔ ÌÂÍÈηÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ·Ú·ÎÚ¿ÙÔ˜. Œ¯ÂÈ ÌfiÓÈÌË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ √·¯¿Î· Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ (fiÔ˘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·ÌÂ), ηıÒ˜ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Î·È ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ˙··Ù›ÛÙ·˜ (Î·È ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈο), ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó

Û¯¤ÛÂȘ, ‰ÈfiÙÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ¤ÓÔÏË Ú·ÎÙÈ΋. ∆¤ÏÔ˜, Ï›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ƒÈοÚÓÙÔ ºÏfiÚ˜ ª·ÁÎfiÓ Î·È ÁÈ·Ù› ÙÔ Â¤ÏÂÍ ˆ˜ fiÓÔÌ· Ë ·Ú·¿Óˆ ÔÚÁ¿ÓˆÛË: ‹Ù·Ó ÌÂÍÈηÓfi˜ ·Ó·Ú¯ÈÎfi˜ Â·Ó·ÛÙ¿Ù˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·, Èı·ÁÂÓ‹˜ Î·È Â›¯Â ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÈÓˆÓÈο ÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· Èı·ÁÂÓÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù·. ŒÓ· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ÙÔ˘ Û˘Óı‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÓˆÛÙfi «ÁË Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›·».

cipo@nodo50.org / µ·Û›Ï˘ ª¤ÏÏÔ˜


24

NOEMBΡΙΟΣ

2004

black milk «™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÎÏ‹ÚÔ˘ Î·È Ù˘ Ì·ÌÂÏÔ˘ÎÔÎÚ·Ù›·˜, Ë Û¯¤ÛË ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Î·È ÔÏÈÙ›·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÚÈ˙Èο. MÈ· ˘„ËÏ‹ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ‰È·ÔÙ›˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ ÔÚ›˙ÂÈ Î·È ˙ËÙ¿ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡» Ernest Gellner «ŒıÓË Î·È ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜»

TÔ Â˘ÚˆÔ‰fiÛÊ·ÈÚÔ ¤Î·Ó ÙË ¯ÒÚ· «ÂıÓÈο ˘ÂÚ‹Ê·ÓË». MÈÎÚÔ› ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÛÙ· ηÊÂÓ›· Ó· ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó Í·ÊÓÈο Ù›, ηÓ›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ·ÎÚÈ‚Ò˜! H ÌÈÎÚ‹ „ˆÚÔÎÒÛÙ·ÈÓ· Ô˘ «ÙÛ¿ÎÈÛ» ÙËÓ E˘ÚÒË, Ô ¢·˘›‰ Ô˘ Ó›ÎËÛ ÙÔ °ÔÏÈ¿ı, Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹ÚÂ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ù’ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÔ˘, Ô Î·Ù·ÈÂṲ̂ÓÔ˜ ·’ ÙÔ ÂοÛÙÔÙ ηٷÈÂÛÙ‹ ÙÔ˘. «EıÓÈ΋ ÂÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ¿ÛÔ˘», Î·È ‚Ϥ·Ì Ì ÙÚfiÌÔ ÙÔ ÓÙÂÏ›ÚÈÔ Ì ÙȘ ÛËÌ·›Â˜, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· Ó· Á›ÓÂÙ·È trendy Î·È ÙÔÓ ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ (ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌ·;) Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÁÂÚÔÓÙÈΤ˜ ÔÚ‰¤˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÎÔ›Ù·Í·Ó Î·¯‡ÔÙ· ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÓÙÔ¿ÚÈÛÌ·! OÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Ì·˜ Á¤ÌÈÛ·Ó Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡Ì· ÂıÓÈ΋˜ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ ÁÈ· «ÙË Ó›ÎË Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙ· ÁÔÓ›‰È· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·». EıÓÈÎÈÛÌfi˜ Ô˘ ·ÔÂÓÔ¯ÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ¤Ú·Û ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. EÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÛÎÂÙÈÎÈÛÙÒÓ. OÌÔ„˘¯›·! AÁÒÓ·˜ EıÓÈ΋˜ AÏ‚·Ó›·˜ – EıÓÈ΋˜ EÏÏ¿‰·˜: H ÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. TÔ Ì·‡ÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‹È·Ó ÙÔ ‰ËÏËÙËÚÈ·Ṳ̂ÓÔ Á¿Ï·. TÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ë ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·. OÈ ÓÂÎÚÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó ÙÔÓ ˆÚ·›Ô ›Ó·Î· Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔÈ Î·È æˆÌÈ¿‰Ë‰Â˜ Î·È M¤Û· EıÓÈ΋˜ YÛÙÂÚ›·˜! «OÈ ¤ÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú·ÙÛÈÛÙ¤˜, ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÎÔÛÌÔÔϛ٘»! T· ÁÔÓ›‰È· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·! T· ·̷ٷ ÂıÓÈ΋˜ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÎ˘Ì›· ÂÓ ÎÚ·Ó›ˆ ÂÓfi˜ Ú·Á‰·›· ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ì ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÊÂÏÏÔ‡. H Ì·Ì¿ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ fiÏÔ˘˜ Ì ÛÙÔÚÁ‹ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô‡Ù ηÎÔÏËڈ̤ÓÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ‹ «Â˘¤ÏÈÎÙÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ». ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÌÂÛ·›ˆÓ· ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·. O‡Ù ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ Ì ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ÛÙ· οÙÂÚÁ· Ì ‰›Î˜-·Úˆ‰›Â˜. H ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË, Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ú·ÊÚÔÛ‡ÓË ‰ÂÓ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· fiψÓ. H ·ÓÂÛÙڷ̤ÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Ô Î·ıËÌÂÚÈÓfi˜ Ì·˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÎÈ fï˜ Ë ·ÛËÌ·ÓÙfiÙËÙ· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ «Ê¤ÚÔÓÙ˜ ÙËÓ ÛËÌ·›·Ó» Î·È ÔÈfi˜ ÙÈÌ¿ ÔÈfiÓ. K·È «‰ÂÓ ı· Á›ÓÂȘ ¤ÏÏËÓ·˜ ÔÙ¤, ·Ï‚·Ó¤…» ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË Ê·ÛÈÛÙÈ΋ XÚ˘Û‹ A˘Á‹ Ô˘ ·ÚÂÏ·‡ÓÂÈ Ì ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎfi ÓÙÂÏ›ÚÈÔ Û ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÈÌ¿ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÔϤÌËÛ·Ó Ù· Ê·ÛÈÛÙÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î‡Ì· Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ ˘ÛÙÂÚ›·˜ ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙˆÓ «ÂȉÈÎÒÓ» ı· Í·Ó·„¿¯ÓÔ˘Ó Ù· ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈη ÁÔÓ›‰È· ÙÔ˘ ¤ÏÏËÓ·.H ÈÛÙÔÚ›· Í·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È Ì ‰¤Ô˜ ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÏÔÈ ÙÔÓ Ì·˙ÈÎfi ηÏ·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ ÛËÌ›Ô-Ìˉ¤Ó. H ÛȈ‹ Â›Ó·È Û˘ÓÂÓÔ¯‹! «AÔ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋ ηı‹ÏˆÛË, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ «¿ÏÏÔÈ» ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ηÙÒÙÂÚÔÈ, ·ÏÏ¿ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ˆ˜ ¿ÙÔÌ· Î·È ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ, ÛËÌÂ›Ô ÛÙ‹ÚÈ͢ ÌÈ·˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê·ÓÙ·Ûȷ΋˜ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏψÛ˘, Ë ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ÚÔÈΛ˙ÂÈ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ηÙËÁÔÚ‹Ì·Ù· Î·È ›Ûˆ ·fi ·˘Ù¿ Ì ÌÈ· Ô˘Û›· η΋ Î·È ‰ÈÂÛÙÚ·Ì̤ÓË Ô˘ ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ fi,ÙÈ Î·Ó›˜ ı· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó».

K. K·ÛÙÔÚÈ¿‰Ë˜ «O ıÚ˘ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜»

babylonia newspaper #10  

babylonia newspaper #10