Page 1


6/ Θεολογία και τυρρανία 2 Ο Φιλόςοφοσ 9/ Η ιςτορία μιασ καρέκλασ , διηγημένη από την ίδια… Spaturnos 12/ Δεν γίνεται… Momentum 14/ Επιτέλουσ είδαμε τον πρωθυπουργό… Ο μη έχων… 17/ Emiliano Zapata Salazar Dr.Όου 20/ Η φιλανθρωπία , ςτον Καιρό τησ φιλαργυρίασ… Ο Μποζόνιοσ

22/ Treuhand : Το

28/ Εκεί που φυτρϊνει θ ελευκερία! Μαχθτικόσ 38/ Θ ζννοια τθσ «ετερότθτασ» και ο «λακρομετανάςτθσ» Ο ανκρωποφάγοσ

40/ Συνέντευξη Πέτροσ Παπακωνςταντίνου : «Το μέλλον που μασ ετοιμάζουν» 44/ Οι Ιππότεσ τησ ελεεινήσ Τραπέζησ… Ο μη έχων… 47/ To babushka.gr ςυζητά με τουσ «SKYSENT LU» 49/ Οι Μεταλλωρύχοι τησ Ιςπανίασ. Plitsman

έμπιςτο χέρι… 51/ Μαριάννα η βρωμόςτομη...


3


4

''Είναι αλικεια ότι το κεφάλαιο είναι ςυςςωρευμζνθ εργαςία. Επειδι όμωσ κανείσ δεν μπορεί να τα κάνει όλα, άλλοι εργάηονται και άλλοι ςυςςωρεφουν.'' Auguste Detoeuf, 1883-1947, Γάλλοσ ςυγγραφζασ

Κεφάλαιο - Σράπεηεσ – Εργάτεσ... ''Ο πλοφτοσ δεν είναι καρπόσ εργαςίασ, αλλά οργανωμζνθσ και νομοκετικά κατοχυρωμζνθσ λθςτείασ.'' Frantz Fanon, 1925-1961, Γάλλοσ κοινωνικόσ φιλόςοφοσ

''Ολόκλθρθ θ παγκόςμια οικονομία βαςίηεται ςτθν προμικεια αγακϊν για να ικανοποιθκοφν τα καπρίτςια του 2% του πλθκυςμοφ τθσ γθσ.''

νει δυνατι θ αποπλθρωμι των τριακονταετϊν ςτεγαςτικϊν δανείων.'' Doug Larson, 1926-, Αμερικανόσ αρκρογράφοσ

''Αν χρωςτάσ 5000 ςε μια τράπεηα, είςαι άςχθμα μπλεγμζνοσ μαηί τθσ. Αν χρωςτάσ 5 εκατομμφρια, θ τράπεηα είναι άςχθμα μπλεγμζνθ μαηί ςου.'' Ανώνυμοσ

Bill Bryson, 1951-, Αμερικανόσ ςυγγραφζασ

''Το μυςτικό τθσ κερδοςκοπίασ είναι να αγοράηεισ όταν το αίμα κυλάει ςτουσ δρόμουσ.''

''Αυτοί που κλζβουν τθν νφχτα είναι οι πτωχοί. Αυτοί που κλζβουν τθν θμζρα είναι οι πλοφςιοι.''

Βαρώνοσ Ρότςιλντ, 1840-1915, Βρετανόσ τραπεηίτθσ

Πολφβιοσ Δθμθτρακόπουλοσ, 1864-1922, Ζλλθνασ κεατρικόσ ςυγγραφζασ

''Αν δεισ ζνα Ελβετό τραπεηίτθ να πθδάει από ζνα παράκυρο, ακολοφκθςζ τον. Σίγουρα υπάρχει κάποιο κζρδοσ ς’ αυτό.''

''Όταν κάποιοσ ςου λζει ότι πλοφτιςε με ςκλθρι δουλειά, ρϊτθςζ τον: «τίνοσ;»''

Βολταίροσ, 1694-1778, Γάλλοσ φιλόςοφοσ & ςυγγραφζασ

Don Marquis, 1878-1937, Αμερικανόσ ποιθτισ & Αρκρογράφοσ

''Τράπεηα είναι το μζροσ που ςου δανείηουν χριματα, αν μπορείσ ν’ αποδείξεισ ότι δεν τα ζχεισ ανάγκθ.''

''Το κεφάλαιο είναι νεκρι εργαςία, που ςαν βρικόλακασ, ηει μόνο ρουφϊντασ το αίμα τθσ ηωντανισ εργαςίασ. Και όςο πιο πολφ ηει, τόςο πιο πολφ αίμα ρουφάει.'' Karl Marx , 1818 – 1883 Γερμανόσ Φιλόςοφοσ

Mark Twain, 1835-1910, Αμερικανόσ ςυγγραφζασ

''Οι άνκρωποι ηουν πια περιςςότερα χρόνια, εξζλιξθ που κρίκθκε απαραίτθτθ προκειμζνου να γί-

''Ζεισ δουλεφοντασ. Αλλά δεν γίνεςαι πλοφςιοσ παρά μόνο αν βάηεισ άλλουσ να δουλζψουν.'' Octave Mirbeau, 1848-1917Γάλλοσ ςυγγραφζασ


5


6

Θεολογία και τυραννία

Ο άνκρωποσ είναι κλθρονόμοσ μιασ μόνιμθσ ςκλαβιάσ και δειλίασ, που οι πρόγονοί του φρόντιςαν να του τθ παραδϊςουν πολλζσ φορζσ πιο ενιςχυμζνθ απ’ ότι τθν παρζλαβαν. Ο άνκρωποσ βογκάει κάτω από το ηυγό των κεϊν του που καλλιεργοφνται από τα παραμφκια των κεολόγων και των παπάδων του, ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τθν εξουςία των τυράννων του που είναι το ίδιο βίαια με τουσ κεοφσ του. Ο άνκρωποσ κάτω από ςυνεχι πίεςθ για τιμωρία από το κεό και τισ εξουςίεσ, υποτίμθςε τθ λογικι, φοβικθκε τθν αλικεια, αμφζβαλε για τθ δφναμι του και είτε ακολοφκθςε πιςτά τουσ τυράννουσ του, είτε ςιϊπθςε από φόβο και δειλία. Ο άνκρωποσ ςτα χζρια εκβιαςτϊν, τυράννων και παπάδων αναπαράγει ςυνεχϊσ τα χαρακτθριςτικά και τα ελαττϊματα του δοφλου.

Οι κλθρικοί τον εξαπατοφν, οι τφραννοι τον διαφκείρουν, για να τον υποτάςςουν ευκολότερα. Κρθςκεία και εξουςίεσ είναι οι κυριότερεσ αιτίεσ τθσ ανθκικότθτασ και τθσ δυςτυχίασ ςτον κόςμο. Για να γιατρευτεί ο άνκρωποσ, πρζπει να προςπακιςει να αποβάλλει τουσ φόβουσ, τισ δειςιδαιμονίεσ, τισ προλιψεισ και τισ προκαταλιψεισ του. Ο δρόμοσ αυτόσ είναι εφκολοσ και περνάει μζςα από τθ λογικι, τθν επιςτιμθ και τθ γνϊςθ. Πμωσ οι εξουςίεσ, ςφγχρονεσ και παλαιότερεσ κζςπιςαν άλλθ μια επιςτιμθ, τθ κεολογία που δουλειά τθσ είναι θ ςυνεχισ προςβολι τθσ ανκρϊπινθσ νόθςθσ. Γι’ αυτι τθν επιςτιμθ φωσ είναι το ςκοτάδι, οι αποδείξεισ είναι ψεφτικεσ, τα επιχειριματα δεν χρειάηονται, θ λογικι δεν είναι επαρκισ οδθγόσ. Θ άγνοια και ο φόβοσ, οι δφο άξονεσ που ςτθρίηονται κρθςκείεσ και κυβερνιςεισ από


7

καταβολισ κόςμου αλλά ακόμα και ςιμερα επιβάλλονται παγκόςμια με αςυνικιςτουσ τρόπουσ. Κατάρρευςθ οικονομιϊν, καταςτροφι του πλανιτθ, εκδίκθςθ τθσ φφςθσ. Ο φόβοσ και θ βία ζγινε τόςο μεγάλθ ςυνικεια για τον άνκρωπο που αν τισ χάςει κα του λείψει μια ανάγκθ. Φοβάται, πωσ πολλά επαγγζλματα κα καταργθκοφν όπωσ παπάδεσ, αςτυνόμοι, ςτρατοί, αςτρολόγοι, κεολόγοι και πολλοί ακόμα, πωσ κα φουντϊςει θ ανεργία, κα καταρρεφςει θ κοινωνία, αν τόςοι παρατρεχάμενοι απολυκοφν. Κεολόγοι και τφραννοι ακολουκοφν πιςτά τθν εναλλαγι «του μια ηεςτοφ και τθν άλλθ κρφου ντουσ» τθν μια βιάηουν και φζρνουν τθν καταςτροφι μετά μασ παρθγοροφν, τθν μια μασ τρομοκρατοφν τθν άλλθ μασ κακθςυχάηουν. Κρθςκείεσ και κυβερνιςεισ χρθςιμοποιοφν ωσ όργανά τουσ ανκρϊπουσ που ζχουν ιδθ εκφοβίςει και εξαπατιςει ι εκείνουσ που από ςυμφζρον ζχουν λόγουσ να εξαπατιςουν άλλουσ. Και είναι πολλά τα κίνθτρα κάκε είδουσ υλικϊν και μθ υλικϊν απολαβϊν για τουσ επίδοξουσ λειτουργοφσ κάκε κρθςκείασ και εξουςίασ. Μιςκοί, τυχερά, ςεβαςμόσ, χειροφιλιματα, αςπαςμοί, ανζλιξθ. Οι κεολόγοι ςτθρίηουν τισ κυβερνιςεισ για τθ «διακονία» του λαοφ τουσ, που αυτζσ αποφαςίηουν. Αλλά κυρίωσ οι κυβερνιςεισ διαλζγουν τθν κρθςκεία του λαοφ τουσ. Θ ιςχυρι κρθςκεία είναι κρθςκεία του θγεμόνα. Ο αλθκινόσ κεόσ ενόσ κράτουσ είναι εκείνοσ που ο θγεμόνασ αποφαςίηει να λατρζψει ο λαόσ του. Κυρίωσ ςε μεγάλα κράτθ και αυτοκρατορίεσ που τυχαίνει να πιςτεφουν ςε διαφορετικζσ κρθςκείεσ ι δόγματα. Οι αυτοκράτορεσ, οι ςτρατιϊτεσ και οι διμιοι ςτιριηαν για πολφ καιρό τουσ κεοφσ τθσ ΢ϊμθσ κατά τθσ πίςτθσ των χριςτιανϊν. Αλλά μόλισ οι αυτοκράτορεσ διάλεξαν από ςυμφζρον τθν χριςτιανικι πίςτθ οι ίδιοι ςτρατιϊτεσ, δικαςτζσ και διμιοι κατζςτειλαν και εξαφάνιςαν τουσ προθγοφμενουσ κεοφσ. Οι ιερείσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο αγιάηουν τα όπλα των κυβερνθτϊν τουσ, όταν αναλαμβά-

νουν πολζμουσ εναντίον εχκρϊν τθσ πατρίδασ, που μετατρζπονται από τουσ ιερείσ ςε εχκροφσ τθσ πίςτθσ τουσ. Θ κρθςκεία φαίνεται ότι παντοφ ζχει εφευρεκεί μόνο για να αποκοιμίηει τουσ λαοφσ μζςα ςτα βάςανά του και ζτςι φοβιςμζνοι και εξακλιωμζνοι να είναι ανιμποροι να αντιςτακοφν και να αντιδράςουν. Φαίνεται ςαν ο κεόσ να δοξάηει βαςιλιάδεσ, αυτοκράτορεσ, ςτρατοφσ, δεςποτάδεσ και παπάδεσ που ςκλαβϊνουν τουσ λαοφσ μζςα ςτθ βία, τον φόβο και τθν άγνοια. Και αυτό που μζνει, ωσ κοινόσ παρονομαςτισ όλων των εποχϊν, είναι ότι ο κεόσ και θ πίςτθ των αρχόντων και των τυράννων είναι θ βία, θ εκμετάλλευςθ και θ τιμωρία (δικαιοςφνθ ςυνικωσ τθν αποκαλοφν). Φαίνεται, ςαν θ κρθςκεία να επινοικθκε για να εξυψϊνει τουσ άρχοντεσ πάνω από τουσ λαοφσ τουσ και ζτςι να παραδίνει τουσ ανκρϊπουσ εφκολα κφματα ςτθ κζλθςι τουσ.

Ο παραλογιςμόσ και θ άγνοια των ανκρϊπων δεν οφείλεται μόνο ςτουσ παπάδεσ και ςτουσ κυβερνιτεσ αλλά κυρίωσ ςτα πανεπιςτιμια και ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα που αναπαράγουν και ςυντθροφν τθν ιεραρχία μζςα ςτθν κοινωνία. Διδάςκουν παραμφκια για τισ παραδόςεισ των λαϊν, τθν θκικι και τθ δικαιοςφνθ που ευνοεί τισ εξουςίεσ, κρθςκευτικά τυπικά που εξαπατοφν και απομακρφνουν από τθ λογικι. Σε όλεσ τισ εποχζσ θ κρθςκεία, ςε αγαςτι ςυμφωνία με τθν εξουςία, κράτθςε τον ανκρϊπινο νου πολφ χαμθλά και μζςα ςτο ςκοτάδι, κρφβοντάσ του τα αλθκινά ςυμφζροντά του, τα πραγματικά του κακικοντα, ςτισ ςτζρεεσ ςχζςεισ του για ευθμερία.


8

Κρθςκεία, κεόσ, θγεμόνασ και πραγματικόσ θγζτθσ του ανκρϊπου και τθσ φφςθσ, είναι μόνο θ λογικι. Ο άνκρωποσ, κακθμερινά μζςα από αντικζςεισ και αντιξοότθτεσ, όπωσ είναι οι κρθςκείεσ, οι εξουςίεσ και οι κάκε λογισ εκμεταλλευτζσ του, επινοεί και καταςκευάηει τρόπουσ για να γνωρίςει το εαυτό του και τθ φφςθ, προχωράει αςταμάτθτοσ για να κατακτιςει τον κόςμο. Σθμείωςθ : πραγματικά ιτανε πολφ κουραςτικό και άχαρο για τα γοφςτα μου να αςχολθκϊ με τθ βλακεία, ςυμπεριλαμβανομζνθ και τθν εκμετάλλευςθ, παπάδων, αρχόντων και κεςμϊν. Το ζκανα για 2 λόγουσ: Ρρϊτον από τθν αναγοφλα που ςου προκαλεί θ εικόνα τθσ γεμάτθσ αίκουςασ τθσ βουλισ από παπάδεσ, καλιμάφια και πετραχιλια κατά τθν ορκωμοςία τθσ νζασ κυβζρνθςθσ. Και δεφτερο, από τθν πρόβλεψι μου ότι θ νζα αριςτερά του ΣΥ.΢ΛΗ.Α. και ίςωσ ςε μερικοφσ μινεσ θ «αριςτερι κυβζρνθςθ» κα βάλει με ζμφαςθ ςτθν ελλθνικι κοινωνία, το κζμα τθσ εκκλθςιαςτικισ περιουςίασ και τον χωριςμό μεταξφ εκκλθςίασ και κράτουσ. Κα είναι μια ακόμα εξαπάτθςθ του λαοφ και απομάκρυνςθ από τα πραγματικά του προβλιματα. Κα προςφζρουν τθν καλφτερθ υπθρεςία τουσ ςε μια κρθςκεία

που βρίςκεται ςε κατάςταςθ άμυνασ απζναντι ςτον πολιτιςμζνο άνκρωπο ςτθν λογικι και ςτθν επιςτιμθ. Ππωσ εξιγθςα και ςτα προθγοφμενα κείμενά μου, από καταβολισ εξουςίασ, ιερατείο και άρχοντεσ πθγαίνανε μαηί. Επινοοφςαν τρόπουσ να αποκοιμίηουν τουσ λαοφσ, για να τουσ εκμεταλλεφονται ευκολότερα. Κα είναι θ «αριςτερι» νομιμοποίθςθ τθσ πίςτθσ ςτον κεό και ςτθν εκκλθςία. Το πρόβλθμα είναι οι δφο διαφορετικζσ όψεισ του ίδιου εκμεταλλευτικοφ νομίςματοσ και το ηιτθμα για μασ είναι να απαλλάξουμε τον άνκρωπο και τθν κοινωνία από τθν δειςιδαιμονία και προκατάλθψθ ενόσ αντιφατικοφ κεοφ που τρομάηει. Πταν αρχίηουμε δικεν ςοβαρζσ ςυηθτιςεισ για τισ ςχζςεισ μεταξφ των κεςμϊν εκκλθςίασ και κράτουσ, νομιμοποιοφμε τθν εξαπάτθςθ των ανκρϊπων ςτο όνομα κάποιου κεοφ. Κα είναι ιςτορικό λάκοσ, ςτισ ςθμερινζσ δφςκολεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ, που ο δοκιμαηόμενοσ ζλλθνασ χρειάηεται ςτιριξθ και όχι υπονόμευςθ, το άνοιγμα μιασ τζτοιασ ςυηιτθςθσ, που οι μόνοι που το ζχουν πραγματικά ανάγκθ είναι οι παπάδεσ, οι κεολόγοι και όλοι οι ζμποροι των ελπίδων βαςανιςμζνων ανκρϊπων.


9

Θ ιςτορία μιασ καρζκλασ … διθγθμζνθ από τθν ίδια!

Καταςκευάςτθκα από ζναν ξυλουργό ς' ζνα μικρό χωριουδάκι. Στθν αρχι, ιμουν ζνασ απλόσ ςκελετόσ από ξφλα και θ τιμι μου, πολφ χαμθλι, ςε τζτοιο ςθμείο που δεν άξιηε να με πουλιςει ο δθμιουργόσ μου κι ζτςι με χάριςε ςτθν εκκλθςία του χωριοφ για να μθν ςαπίςω. Εκεί με βάλανε ςε μία ςειρά με άλλεσ καρζκλεσ. Ζτυχε τθν μζρα που με τοποκζτθςαν να ζχει λειτουργία θ εκκλθςία. Σ' όλεσ τθσ καρζκλεσ αντιςτοιχοφςε ζνασ κϊλοσ. Σ' εμζνα λοιπόν ζτυχε ο κϊλοσ μιασ «κακϊσ πρζπει» κυρίασ που αμζςωσ κάκιςε και άρχιςε να ςχολιάηει και να κοροϊδεφει τισ άλλεσ «κακϊσ πρζπει» κυρίεσ που βρίςκονταν μζςα ςτον ναό. Εγϊ δεν άντεξα αυτιν τθν προςβολι γιατί ιταν ςαν να αποδζχομαι τα όςα ζλεγε! Ζτςι ξεβίδωςα το ζνα πόδι μου και πάρ' τθν κάτω τθν «κακϊσ πρζπει» κυρία. Ακολοφκθςαν ςκθνζσ αμθχανίασ και ςυγκρατθμζνων γζλιων. Μετά το τζλοσ τθσ λειτουργίασ, ο παπάσ επειδι είδε ότι δεν ιμουν καλι καρζκλα, με ποφλθςε ςτον δάςκαλο του χωριοφ. Εκεί ιταν διαφορετικά. Ιμουν ςε δεςπόηουςα κζςθ, πίςω από τθν ζδρα του δαςκάλου. Ράνω μου κάκονταν ο δάςκαλοσ του χωριοφ που ιταν από τθν Ακινα, αλλά τον είχαν μεταφζρει ς' αυτό το μικρό επαρχιακό χωριό επειδι λζει ιταν αριςτερόσ! Οι μζρεσ εκεί περνοφςαν ευχάριςτα, μάκαινα πολλά πράγματα. Ζμακα μακθματικά, ιςτορία, γεωγραφία, γραφι και ανάγνωςθ, και άλλα πολλά… Μπορϊ να πω ότι ιμουν θ καλφτερθ μακιτρια του ςχολείου! Εκεί κάκιςα ζνα χρόνο, δθλαδι κάκονταν πάνω μου για ζνα χρόνο. Ο δάςκαλοσ είδε πωσ ιμουν πολφ καλι και με παρζδωςε ς' ζναν φίλο του κακθγθτι πανεπιςτθμίου ςτθν Ακινα. Με τοποκζτθςαν πάλι πίςω από μια ζδρα, άλλα αυτι τθ φορά δεν ιταν μια μικρι αίκουςα αυτό που ζβλεπα, αλλά ζνα μεγάλο αμφικζατρο. Εκεί κι αν ζμακα πράγματα...Εφαρμοςμζνα μακθματικά, άλγεβρα, φιλοςοφία, φυςικι και πολλά άλλα. Για να φανταςτείτε πόςο καλι ιμουν, μια μζρα χρειάςτθκε να λείψει ο κακθγθτισ και ζκανα εγϊ μάκθμα ςτουσ


10

φοιτθτζσ! Σε μία από τισ πολλζσ διαλζξεισ μου που ακολοφκθςαν, ο πρφτανθσ είδε ότι αξίηω πολλά περιςςότερα και με ζςτειλε ς' ζνα ξυλουργείο όπου με πλανιςανε, με βάψανε, μου βάλανε μπράτςα και μαξιλάρια και ζνα πορφυρό κάλυμμα! Ζπειτα με ζςτειλαν ςτο Υπουργείο Ραιδείασ ωσ γενικό γραμματζα! Εκεί τα πράγματα δεν ιταν πολφ χαροφμενα. Επικρατοφςε πολεμικό κλίμα, όλοι τςακϊνονταν ποιοσ κα βάλει τον κϊλο του πάνω μου και το χειρότερο δεν είχα δικαίωμα επιλογισ! Κάκε 2-3 μινεσ κάκονταν και διαφορετικόσ κϊλοσ πάνω μου, δουλεία δεν μποροφςε να γίνει κι αυτό είχε αρχίςει να με εκνευρίηει! Ραρά τα ευτράπελα κατάφερα να διεκπεραιϊςω πολλζσ εργαςίεσ. Π,τι όμωσ και να ζκανα εγϊ, οι κϊλοι που κάκονταν πάνω μου τα ζκαναν κϊλοσ! Συνεχϊσ υπιρχαν αντιδράςεισ από τουσ νόμουσ που ζφερναν να υπογράψω και παρόλο που τουσ ζλεγα ότι είναι λάκοσ, αυτοί δεν με άκουγαν. Κάποια ςτιγμι, κάποιοσ κϊλοσ με αποκάλεςε «αντιδραςτικό ςτοιχείο» επειδι δεν κζλω να αλλάξει τίποτα ςτθν παιδεία και διζταξε να με βγάλουν ζξω από το Υπουργείο. Τθν ϊρα που με ζβγαηαν ζξω ζμπαινε ο πρωκυπουργόσ και θ ομορφιά μου του τράβθξε τθν προςοχι! Διζταξε αμζςωσ να με πάνε ςτο γραφείο του! Εκεί να δείτε πολυτζλειεσ...... αφοφ είχα αρχίςει να τθν ψωνίηω! Κάκονταν και οι πρϊτοι κϊλοι τθσ χϊρασ πάνω μου! Τθν άλλθ μζρα ο πρωκυπουργόσ με ςφςτθςε ςε δυο κυρίουσ-απ' ότι κυμάμαι ο ζνασ ιταν ο Βαγγζλασ και ο άλλοσ, ο πιο γζροσ ο κυρ Φϊτθσ- και μου είπε πωσ κα κάκονταν εναλλάξ και οι τρείσ τουσ πάνω μου κάκε μζρα! Εγϊ του εξιγθςα ότι με τισ γνϊςεισ που είχα, καλό κα ιταν να με βάλει ςε κάποια πιο δθμιουργικι κζςθ ϊςτε να μπορϊ να προςφζρω πολλά περιςςότερα. Αυτοί όμωσ με κοίταγαν και τουσ ζτρεχαν τα ςάλια! Πλθ μζρα το μόνο που ζκαναν ιταν να κάκονται πάνω μου με τθν εξισ ςειρά: Αντωνάκθσ, Βαγγζλασ, κυρ Φϊτθσ. Πλθ μζρα το ίδιο μοτίβο, Αντωνάκθσ, Βαγγζλασ, κυρ Φϊτθσ και πάλι απ' τθν αρχι. Κάκονταν με τζτοια μανία επάνω μου, που μετά από τρείσ μινεσ


11

Ο γζροσ με ξαναζφτιαξε, με κακάριςε και με ζβαλε ςτθ βιτρίνα μ' ζνα ταμπελάκι που ζλεγε «θ καρζκλα τθσ βαςίλιςςασ Φρειδερίκθσ»! Π,τι και να του ζλεγα αυτόσ ζκανε ότι δεν καταλάβαινε… Τζλοσ πάντων, κάποια μζρα βρζκθκε ζνασ άντρασ που ενδιαφζρκθκε για μζνα και χωρίσ να καταλάβω πολλά πολλά βρζκθκα φορτωμζνθ πάνω ς' ζνα αυτοκίνθτο μαηί με άλλεσ διάςθμεσ καρζκλεσ. Ρρζπει να ιταν μεγάλοσ απατεϊνασ και αυτόσ, αφοφ να φανταςτείτε είχε τθν καρζκλα τθσ ωραίασ κοιμωμζνθσ. Μετά από πολλζσ ϊρεσ ταξιδιοφ φτάςαμε ς ζνα μικρό χωριό...Κοιτϊντασ το καλφτερα, κατάλαβα πωσ ιμουν πίςω ςτο χωριό μου. Θ χαρά μου δεν περιγράφονταν! Εκεί αυτόσ ο απατεϊνασ με ποφλθςε ςε ποιόν λζτε; Καλά το καταλάβατε, ςτον παπά του χωριοφ! Ο παπάσ με πιρε, με ζβαλε ςτο κζντρο τθσ εκκλθςίασ και μου άλλαξε το ταμπελάκι που είχα και ζγραψε, θ καρζκλα που ζκατςε ο απόςτολοσ Ρζτροσ! Αυτό που ακoλοφκθςε ιταν τρομακτικό! Ζρχονταν απ' όλα τα μζρθ τθσ χϊρασ για να με προςκυνιςουν. Πχι εμζνα ακριβϊσ, αλλά τθν καρζκλα του αποςτόλου Ρζτρου! Αφοφ με προςκφνθςαν πολλοφσ μινεσ, ο παπάσ και οι παρατρεχάμενοί του ζκαναν μια ςφςκεψθ γφρο μου και με κοίταγαν περίεργα, με βλζμμα δολοφονικό…. Είχε παγϊςει το ρετςίνι μου! Μετά από λίγο βγάλανε κάτι πριόνια και άρχιςαν να με ροκανίηουν! Πχι μόνο εμζνα, αλλά και τισ υπόλοιπεσ καρζκλεσ τθσ εκκλθςίασ. Από δϊ και πζρα ςασ μιλάω ωσ κομματιαςμζνθ καρζκλα ς' ζναν μεγάλο ςωρό από κομμάτια άλλων καρεκλϊν. Μετά από λίγεσ μζρεσ κάκε εκκλθςία τθσ οικουμζνθσ είχε ζνα κομματάκι από τθν καρζκλα που κάκιςε ο Άγιοσ Ρζτροσ! ΥΓ.1 Το παρϊν αφιερϊνεται ςτον ςυγγραφζα Ανδρζα Λαςκαράτο (1811-1901) ΥΓ.2 Τα πρόςωπα και οι καταςτάςεισ είναι τυχαία και καμία ςχζςθ δεν ζχουν με τθν πραγματικότθτα!


12

Δε γίνεται... Δε γίνεται να υποςτθρίηεισ ότι δεν υπάρχει άλλοσ δρόμοσ, όταν όςο και να δουλεφεισ δε τα βγάηεισ πζρα. Δε γίνεται να μιλάσ για τα ςυμφζροντα αυτϊν που ςε γονατίηουν, πριν από τα δικά ςου. Δε γίνεται να υποςτθρίηεισ με ςκζνοσ τισ ιδιωτικοποιιςεισ, όταν τα χριματα που βγάηεισ δεν καλφπτουν οφτε τα βαςικά ζξοδα τθσ θμζρασ. Δε γίνεται να μθν απαιτείσ να ζχεισ πρόςβαςθ ςε πραγματικά δωρεάν παιδεία, ςτθν υγεία, ςτισ ςυγκοινωνίεσ. Δε γίνεται να κατθγορείσ γενικά κι αόριςτα το κράτοσ και το δθμόςιο, όταν τθ ςτιγμι που εςφ κοιμόςουν το καταχρζωναν οι τράπεηεσ και οι εργολάβοι και ζτρωγαν τουσ φόρουσ ςου μαηί με αυτοφσ που ψιφιηεσ. Δε γίνεται ακόμα να πιςτεφεισ ςτα αόρατα χζρια τθσ αγοράσ και ςτον ελεφκερο ανταγωνιςμό, όταν εςφ δεν ζχεισ κάποιον να ανταγωνιςτείσ ι ακόμα κι όταν ζχεισ, καταλαβαίνεισ πόςο εφκολα το μεγάλο ψάρι τρϊει το μικρό. Δε γίνεται να λεσ ότι είναι ουτοπικό και μάταιο το να ονειρεφεςαι μια κοινωνία που δε βαςίηεται ςτθν εκμετάλλευςθ ανκρϊπου από άνκρωπο και ςτθν κερδοφορία του κεφαλαίου, όταν ηεισ μζςα ςτθν αυταπάτθ ότι κα δουλζψεισ και απλά μια μζρα κα καταφζρεισ κι εςφ να πλουτίςεισ. Δε γίνεται, όχι μόνο να μθν είςαι αλλθλζγγυοσ, αλλά και να λοιδορείσ όςουσ αγωνίηονται. Δε γίνεται να βλζπεισ τουσ φίλουσ ςου να μεταναςτεφουν, να ζχεισ παπποφδεσ πρόςφυγεσ και να είςαι ρατςιςτισ. Δε γίνεται να μθ ςε νοιάηει. Δε γίνεται να τουσ ςτθρίηεισ. Δε γίνεται να τουσ δικαιολογείσ. Δε γίνεται να τουσ ανζχεςαι. Δε γίνεται να τουσ ψθφίηεισ. Δε γίνεται να φοβάςαι τθ ςκιά ςου. Δε γίνεται να βολεφεςαι. Δε γίνεται να επαναπαφεςαι. Δε γίνεται! Γιατί αν γίνονται όλα αυτά, τουλάχιςτον ςταμάτα να κεσ να φαίνεςαι και δθμοκράτθσ, και καλλιεργθμζνοσ, και ζντιμοσ, και ςωςτόσ πατριϊτθσ, και καλόσ χριςτιανόσ, και οικογενειάρχθσ, και φιλιςυχοσ, και θκικόσ, και εργατικόσ, και νοικοκφρθσ. Οι ρόλοι τελειϊνουν. Και μαηί με τα "ξζρεισ ποιοσ είμαι εγϊ;", ςτον κυνιςμό των εποχϊν, πζφτουν και οι μάςκεσ. Και τα νοφμερα γίνονται μθδενικά, και οι ευκαιρίεσ που ξεχωρίηουν τθν ιρα από το ςτάχυ είναι περιςςότερεσ. Δεν υπάρχουν τα ίδια περικϊρια για παραςτάςεισ, μεγάλα λόγια και φανφάρεσ. Οι πράξεισ ςθμαίνουν πολλά περιςςότερα και κάποια ςτιγμι κα κρικείσ για το ςτρατόπεδο που κα διαλζξεισ. Για τθ ςτάςθ ηωισ που ζχεισ υιοκετιςει, τον μοναδικό τρόπο που ζχεισ ςαν πρόςωπο να βιϊνεισ τα πράγματα, τθν ικανότθτα να ηυγίηεισ τισ καταςτάςεισ, τθν ακεραιότθτά ςου όταν όλα ςε παροτρφνουν να αλλάξεισ, το ςεβαςμό ςτον διπλανό ςου και κυρίωσ ςτον εαυτό ςου. Κα κρικείσ κεσ δεν κεσ. Κι αν δεν κρικείσ ςιμερα, κα κρικείσ αφριο... από τα ίδια τα παιδιά ςου κι από τθν ιςτορία.


13

ΣαΨθΛάΣθ΢ΕβΔοΜάΔα΢ ΢φμφωνα με τον πρόεδρο του ςωματείου εργαηομζνων ςτο ΕΚΑΒ, μόνο τον μινα Λοφνιο, ςτθν Αττικι πραγματοποιικθκαν 354 απόπειρεσ αυτοκτονίασ, εκ των οποίων οι 50 κατζλθξαν. Τα αίτια των αυτοκτονιϊν είναι κυρίωσ ψυχολογικά. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ τα περιςτατικά αυξικθκαν διότι άνκρωποι με ψυχολογικά προβλιματα που λάμβαναν φαρμακευτικι αγωγι, δεν μποροφςαν να πάρουν τα φάρμακά τουσ λόγω των κλειςτϊν φαρμακείων και των προβλθμάτων ςτον τομζα τθσ υγείασ. Ζτςι θ κατάςταςι τουσ επιδεινωνόταν. Ωςτόςο πολλζσ από τισ απόπειρεσ ζγιναν για οικονομικοφσ λόγουσ. Ζνασ ακιρυχτοσ πόλεμοσ με απϊλειεσ μόνο από τθν μία μεριά! Ο ιςραθλινόσ ςτρατόσ κα επαναλάβει τισ προςεχείσ εβδομάδεσ τισ εργαςίεσ καταςκευισ του διαχωριςτικοφ τείχουσ που το Λςραιλ ανεγείρει γφρω από τθ Δυτικι Πχκθ, οι οποίεσ ζχουν διακοπεί τα τελευταία πζντε χρόνια, μετζδωςε το ιςραθλινό ραδιόφωνο επικαλοφμενο δθλϊςεισ αξιωματικοφ. Αρχικά οι εργαςίεσ κα επαναλθφκοφν γφρω από τουσ εβραϊκοφσ οικιςμοφσ ςτον τομζα Γκουσ Ετηιόν κοντά ςτθ Βθκλεζμ., όςα και τφχθ να κτίςει το Λςραιλ ζνασ λαόσ τθσ Ραλαιςτίνθσ δεν φυλακίηεται Σο γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων τθσ Τουρκίασ ανακοίνωςε ςιμερα ότι ανζςυρε τισ ςοροφσ των δφο πιλότων ενόσ αναγνωριςτικοφ ςτρατιωτικοφ αεροςκάφουσ F4 που κατερρίφκθ από τθ Συρία τον περαςμζνο μινα από το βυκό τθσ κάλαςςασ, 8,6 ναυτικά μίλια από τισ ακτζσ τθσ Συρίασ. Σφμφωνα με το επιτελείο τα πτϊματα των δφο χειριςτϊν εντοπίςτθκαν ςε βάκοσ 1.260 μζτρων κοντά ςτα ςυντρίμμια του μαχθτικοφ αεροςκάφουσ που ζγινε περίπου οκτϊ κομμάτια.. Τα τφμπανα του πολζμου άρχιςαν να θχοφν Σθν πεντάμθνθ διακοπι τθσ κράτθςισ του καταδικαςκζντοσ Σάββα Ξθροφ για τθ ςυμ-

μετοχι του ςτθν τρομοκρατικι οργάνωςθ «17Ν», αποφάςιςε το Τριμελζσ Ρλθμμελειοδικείο Ρειραιά. Ρλζον , ο Σάββασ Ξθρόσ κα νοςθλεφεται φρουροφμενοσ ςτο νοςοκομείο ΑΧΕΡΑ, ενϊ αναμζνεται να ακολουκιςει , ςφμφωνα με πλθροφορίεσ , αίτθςθ οριςτικισ αποφυλάκιςισ του. Σφμφωνα με τθ ςυνιγορό του, ο Σ. Ξθρόσ κινδυνεφει ςτο ζνα μάτι με ολικι απϊλεια όραςθσ ενϊ ςτο άλλο ζχει περιοριςτεί ςθμαντικά. Μάλιςτα τον περαςμζνο Νοζμβριο είχε χειρουργθκεί ςτο ζνα από τα δφο του μάτια. Ράντωσ οι γνιςιοι τρομοκράτεσ μζχρι τϊρα είναι κάτι μονόφκαλμοι πρωκυπουργοί ... «Σουσ μεταχειρίηονται ςαν ανκρϊπινα φορτία - Θ Λταλία απωκεί ςτθν Ελλάδα αιτοφντεσ διεκνοφσ προςταςίασ χωρίσ να τθριςουν καμία προβλεπόμενθ νομικι διαδικαςία». Σε αυτό το ςυμπζραςμα καταλιγουν ςε ζκκεςι τουσ θ ΜΚΟ ProAsyl και το Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ. Στθν ζκκεςθ με τίτλο «Ανκρϊπινα φορτία Αυκαίρετεσ επανειςδοχζσ από τουσ ιταλικοφσ λιμζνεσ ςτθν Ελλάδα» ςθμειϊνεται ότι οι αιτοφντεσ άςυλο καταφζρνουν να φτάςουν ςτθν Λταλία, αλλά αναγκάηονται να επιςτρζψουν αμζςωσ ςτθν Ελλάδα χωρίσ καμία νομικι διαςφάλιςθ και χωρίσ οι ιταλικζσ αρχζσ να προβαίνουν ςε οποιαδιποτε εξζταςθ των υποκζςεϊν τουσ. Πχι δεν φταίει το Δουβλίνο 2 φταίει θ κακία μασ θ τφχθ! Αναηθτοφνται από τθν αςτυνομία οι δφο κατθγοροφμενοι για τθν υπόκεςθ του Επαναςτατικοφ Αγϊνα , Νίκοσ Μαηιϊτθσ και Ρόλα ΢οφπα. Και οι δφο δεν παρουςιάςτθκαν ςτο αςτυνομικό τμιμα τθσ περιοχισ τουσ, όπωσ προζβλεπαν οι περιοριςτικοί όροι που τουσ είχαν επιβλθκεί, ενϊ δεν εμφανίςτθκαν οφτε ςτισ δφο τελευταίεσ ςυνεδριάςεισ του δικαςτθρίου. Σε Μαηιϊτθ και ΢οφπα είχαν επιβλθκεί οι περιοριςτικοί όροι, μετά από τθν παρζλευςθ τθσ 18μθνθσ προφυλάκιςισ τουσ. Ψάξε, ψάξε ξζρεισ που είναι άςε τα ςάπια!


14

Επιτζλουσ είδαμε τον πρωκυπουργό...

Τθν πρϊτθ δθμόςια εμφάνιςθ του, μετά τθν ςυγκρότθςθ τθσ νζασ κυβζρνθςθσ, ζκανε επιτζλουσ ο νζοσ πρωκυπουργόσ! 16 μζρεσ μετά τισ εκλογζσ ,κάτι πρωτοφανζσ για τα ελλθνικά δεδομζνα, μιασ και ο ελλθνικόσ λαόσ περίμενε από τον νζο πρωκυπουργό, εκτιμιςεισ και δθλϊςεισ για τθν πολφ ρευςτι κατάςταςθ τθσ χϊρασ. Ο κφριοσ Ρρωκυπουργόσ μζρεσ πριν, αν και δεν μποροφςε να επιςκεφκεί τα υπουργεία για να ελζγξει ακριβϊσ ςε τι κατάςταςθ είναι θ Ελλθνικι οικονομία, ποιζσ είναι οι προτεραιότθτεσ και θ τεχνικι βοικεια που χρειάηεται θ Δθμόςια Διοίκθςθ, ζκανε ςυνεχόμενεσ δθλϊςεισ ςτα ΜΜΕ για τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ μζςω των πλθροφοριϊν που του παρζχουν οι ςυνεργάτεσ του. Συγκεκριμζνα διλωςε : "παρά το άςχθμο κλίμα που επικρατεί εναντίον μασ ςτθν Ελλάδα, το ζργο μασ τϊρα αναγνωρίηεται περιςςότερο" αναφερόμενοσ ςτθν επιτυχία τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ να αυξιςει τα ζςοδά τθσ από οφειλζσ φόρων και τθν αποδίδει ςτθν διαμόρφωςθ κεντρικισ δομισ ςτισ Εφορίεσ και ςτον ςχεδιαςμό ωσ προσ το πόςοι ζλεγχοι κα γίνουν και πόςα ζςοδα αναμζνονται. "Στο παρελκόν δεν ςυνζβαινε αυτό. Φζτοσ υπολογίηεται ότι κα ειςπραχκοφν 2 δις. από οφειλζσ προθγοφμενων ετϊν", υπογράμμιςε. Ενϊ τόνιςε ότι ο ίδιοσ δεν δζχκθκε ποτζ άμεςθ ςωματικι ι φραςτικι απειλι! Επίςθσ, ο Ρρωκυπουργόσ ςε ςυνζντευξι του ςτθν γερμανικι εφθμερίδα Handelsblatt με τίτλο "ατμόςφαιρα ανακοφφιςθσ" αναφζρει χαρακτθριςτικά ότι "φζρνει καλά νζα απ' τθν Ελλάδα,


15

εγκωμιάηοντασ τθν πρόοδο τθσ χϊρασ". Σε ερϊτθςθ του δθμοςιογράφου Thomas Ludwig ςχετικά με το αν ςτακεροποιείται θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ Ελλάδασ, απάντθςε ότι "υπάρχει γενικότερα ζνα κλίμα ανακοφφιςθσ κακϊσ για πολφ καιρό παραμόνευε θ πτϊχευςθ. Κανείσ δεν ιξερε αν τελικά θ Ελλάδα κα εφάρμοηε τα μζτρα και τισ δεςμεφςεισ τθσ. Ωςτόςο όλα αυτά ζχουν παρζλκει και οι βάςεισ για τθν πρόοδο ζχουν μπει". Πςον αφορά τον τουριςμό ςτθν Ελλάδα ο κ. Ρρωκυπουργόσ εκτίμθςε ότι κα κυμανκεί ςε χαμθλότερα επίπεδα ςε ςχζςθ με πζρυςι, ωςτόςο το αποδίδει και ςτο γεγονόσ ότι θ κατάςταςθ ζχει ςτακεροποιθκεί ςτθ βόρεια Αφρικι πλζον, με αποτζλεςμα οι τουρίςτεσ από τθ βόρεια Ευρϊπθ να ςτραφοφν και πάλι προσ τα εκεί. ''Είμαι πιο αιςιόδοξοσ από ποτζ'' ςθμειϊνει χαρακτθριςτικά, ςε άρκρο του ςε αυςτριακι εφθμερίδα. Σε άλλθ ςυνζντευξι του, μεταξφ άλλων επιςθμαίνει πωσ "το αρμόδιο για τισ ςυντάξεισ τμιμα του υπουργείου Οικονομικϊν ζχει βελτιωκεί πάρα πολφ". Υπογραμμίηοντασ πάντωσ τθν ανάγκθ διενζργειασ επαρκϊν φορολογικϊν ελζγχων ςε ελλθνικζσ επιχειριςεισ. Αναφερόμενοσ ςτο πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ ρευςτότθτασ προσ τθσ επιχειριςεισ, επιςθμαίνει πωσ: ''τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι τράπεηεσ δθμιουργοφν ςθμαντικζσ δυςκολίεσ'' και τονίηει ότι τα πιςτωτικά ιδρφματα πρζπει να ανακεφαλαιοποιθκοφν ϊςτε να μπορζςει θ οικονομία να ανακάμψει. Σε ότι αφορά τθ γραφειοκρατία ςθμειϊνει πωσ ςυνιςτά μεγάλο εμπόδιο για τθν οικονομικι ανάπτυξθ. ''Η ζκδοςθ αδειϊν είναι ζνασ εφιάλτθσ, μπορεί να πάρει ακόμθ και χρόνια» αναφζρει χαρακτθριςτικά και τονίηει πωσ θ επίλυςθ τζτοιου είδουσ προβλθμάτων αποτελεί «απόλυτθ προτεραιότθτα''. , Χοςτ ΢άιχενμπαχ , ερχόμενοσ ςτθν Ελλάδα διλωςε πϊσ "Η νζα κυβζρνθςθ κα πρζπει να τθριςει τισ δεςμεφςεισ τθσ για τθ ςυνζχιςθ των μεταρρυκμίςεων και να εςτιάςει ςτισ αποκρατικοποιιςεισ''. Ειδικά για τα φορολογικά ζςοδα είπε πωσ ''καταβάλλεται προςπάκεια με το ΔΝΤ, για τθ ςυλλογι των φόρων με τθ ςυμμετοχι ξζνων εμπειρογνωμόνων, ενϊ υπάρχει ενδιαφζρον για ςυμμετοχι Βρετανϊν και Γερμανϊν τεχνοκρατϊν ςτθ μεταρρφκμιςθ του φορολογικοφ πλαιςίου. Πρζπει να αντικαταςτακεί ο Κϊδικασ Βιβλίων και Στοιχείων από ζνα νζο πλαίςιο''. Για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ τόνιςε πωσ ''ο ΟΟΣΑ και Γάλλοι εμπειρογνϊμονεσ επεξεργάηονται ιδθ αλλαγζσ, με ςτόχο τθ ταχφτερθ λιψθ αποφάςεων και τθ μείωςθ του διοικθτικοφ βάρουσ κατά 25%''. Ο κ. ΢άιχενμπαχ εςτίαςε ςτθν ανάγκθ για απλοποίθςθ διαδικαςιϊν, για τθν ζναρξθ νζων επιχειριςεων, ϊςτε να υιοκετθκοφν βζλτιςτεσ πρακτικζσ, ενϊ είπε πωσ ςε πρϊτθ φάςθ κα πρζπει να διορκωκοφν οι ςτρεβλϊςεισ ςε κλάδουσ όπωσ αυτόσ τθσ οικοδομισ, του τουριςμοφ, του λιανεμπορίου και του χονδρεμπορίου. Τζλοσ, τόνιςε πωσ κα πρζπει να προχωριςουν οι αλλαγζσ για τθ διευκόλυνςθ των εξαγωγικϊν επιχειριςεων και να μειωκοφν οι διοικθτικζσ διαδικαςίεσ και τα προςκόμματα ςτα τελωνεία, τομζασ ςτον οποίο θ Ελλάδα κα βοθκθκεί από ολλανδοφσ τεχνοκράτεσ. Ο Ρρωκυπουργόσ ΢άιχενμπαχ, ςυναντικθκε με τουσ υπουργοφσ Οικονομικϊν Γιάννθ Στουρνάρα, Ανάπτυξθσ και Υποδομϊν Κωςτι Χατηθδάκθ, Δικαιοςφνθσ Αντϊνθ ΢ουπακιϊτθ, Εργαςίασ Γιάννθ Βροφτςθ, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ Ευάγγελο Λιβιεράτο, Υγείασ Ανδρζα Λυκουρζντηο,


16

Εςωτερικϊν Ευριπίδθ Στυλιανίδθ, Εξωτερικϊν Δθμιτρθ Αβραμόπουλο και Ναυτιλίασ Κϊςτα Μουςουροφλθ. Στθ ςυνάντθςθ του με τον Υπουργό Ναυτιλίασ, Κωςτι Μουςουροφλθ κζλθςε να μάκει τον λόγο για τον οποίον ζγινε επαναςφςταςθ του υπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ! Ο υπουργόσ, του απάντθςε ότι αυτό κα βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ. Σε δθλϊςεισ που ζκανε κατά τθν ζξοδό του ο κ. ΢άιχενμπαχ ανζφερε ότι ςτθν Ελλάδα ''πρζπει να γίνουν πολλά''. Στθ διαχείριςθ των απορριμμάτων, τισ Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ και το Κτθματολόγιο, επικεντρϊκθκε κατά τθν επίςκεψι του ςτο ΥΡΕΚΑ και τον υπουργό Ρεριβάλλοντοσ Ευάγγελο Λιβιεράτο ο επικεφαλισ τθσ ομάδασ δράςθσ, Χορςτ ΢άιχνμπαχ. "Κα είναι είναι τρείσ τομείσ που κα επθρεάςουν ςθμαντικά τθν μελλοντικι ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ", τόνιςε ο κ. ΢άιχενμπαχ, προςκζτοντασ : "Είμαι ευγνϊμων για τθ ςυνεχιηόμενθ ςυνεργαςία που κα ζχουμε". Εν κατακλείδι ο πρωκυπουργόσ είναι πανζτοιμοσ και πλιρωσ ενθμερωμζνοσ για τθν κατάςταςθ τθσ χϊρασ και τισ ''αναγκαίεσ'' αλλαγζσ που πρζπει να κάνει! Σε πείςμα ςε όςουσ τον κατθγοροφν ότι ''κρφβεται'' και φοβάται να αναλάβει τισ ζφκινεσ , με πρόςχθμα τουσ λόγουσ υγείασ. Ράντωσ όςον αφορά το πρόβλθμα υγείασ του , ο κ. ΢άιχενμπαχ φάνθκε αρκετά καταβεβλθμζνοσ από τθν περίοδο των εκλογϊν , με τα πρϊτα ςθμάδια ςτα μαλλιά του τα οποία ''άςπριςαν'' από το άγχοσ!


17

Emiliano Zapata Salazar

«Είναι καλφτερα να πεκάνεισ όρκιοσ, παρά να ηεισ γονατιςμζνοσ» Ο Εμιλιάνο Ηαπάτα ΢αλαηάρ (8 Αυγοφςτου 1879-10 Απριλίου 1919), αναδείχκθκε ςε ςπουδαία θγετικι προςωπικότθτα των ανταρτϊν τθσ αγροτικισ Μεξικανικισ Επανάςταςθσ του 1910, θ οποία κατευκυνόταν κατά του προζδρου τθσ χϊρασ, Ρορφίριο Ντίαη και τθσ ςυγκεχυμζνθσ περιόδου που ακολοφκθςε (1911 - 1917). Οργάνωςε και διοικοφςε ςθμαντικι επαναςτατικι δφναμθ, ονομαηόμενθ "Απελευκερωτικόσ Στρατόσ του Νότου". Ο ίδιοσ καταγόταν από οικογζνεια τθσ μεςαίασ κοινωνικισ τάξθσ. Γεννικθκε μιγάσ από καταγωγι (mestizo) και παιδί πολυτζκνων (το 9ο από τα 10 παιδιά των Gabriel Zapata και Cleofas Salazar) ςτο χωριό Σαν Μιγκζλ Ανενκουϊλκο (Anenecuilco) τθσ μεξικανικισ πολιτείασ Μορζλοσ. Ιταν mediero (επίμορτοσ καλλιεργθτισ) και εκπαιδευτισ αλόγων. Υπθρζτθςε ςτο ςτρατό για επτά μινεσ. Σαν Ρρόεδροσ του ςυμβουλίου του χωριοφ του, ζκανε εκςτρατεία για τθν αποκατάςταςθ των εδαφϊν του χωριοφ που δθμεφκθκαν από τα hacendados (τςιφλικάδεσ). Το ςφνκθμά του ιταν «Tierra Υ Libertad» (γθ κι ελευκερία), ενϊ πθγζσ τθσ εποχισ αναφζρουν ότι παρόλο που δεν ιταν μορφωμζνοσ είχε ζντονα καλλιεργθμζνο το αίςκθμα δικαίου, κακϊσ θ οικογζνειά του ςυντιρθςε και ανζδειξε αυτι τθν αίςκθςθ, μζςα από τισ μνιμεσ των μεγαλυτζρων. Οι Ηαπάτα είχαν δϊςει το αίμα τουσ, ςτισ μάχεσ κατά τθσ Λςπανίασ, κατά τθσ γαλλικισ επικυριαρχίασ, υπζρ των κοινωνικϊν μεταρρυκμίςεων . Ζγινε μάρτυρασ του θμιφεουδαρχικοφ, καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ του Μεξικοφ, που ευνοοφςε τουσ ιδιοκτιτεσ τεράςτιων εκτάςεων γθσ. Τθν εποχι εκείνθ, τθ χϊρα κυβερνοφςε ο ςτρατθγόσ Ρορφίριο Ντίασ, θ δικτατορία του οποίου ςιμανε μια εποχι εγκατάλειψθσ των μεταρρυκμίςεων. Το κοινωνικό ςφςτθμα τθσ εποχισ εκείνθσ ιταν πρωτόγονα καπιταλιςτικό θμι-φεουδαρχικό, οργανωμζνο γφρω από τισ μεγάλεσ ιδιοκτθςίεσ γθσ (τισ «χαςιζδασ»,


18

«haciendas», που αποτελοφςαν το 85% τθσ γθσ και ανικαν ςτο μόλισ 2% του πλθκυςμοφ), οι οποίεσ ζκαναν ςχεδόν αδφνατθ τθν επιβίωςθ των ανεξάρτθτων κοινοτιτων των αυτοχκόνων ινδιάνων ι των μιγάδων, οι περιςςότεροι των οποίων είχαν πζςει ςε κακεςτϊσ δουλείασ («peonaje») ςτισ «χαςιζδασ», λόγω χρεϊν. Σε θλικία 18 ετϊν φυλακίςτθκε για μικρό διάςτθμα, όταν πιρε το μζροσ των φτωχϊν χωρικϊν του Μορζλοσ, που αντιδροφςαν ςτθν κατάποςθ των μικροϊδιοκτθςιϊν τουσ από τισ μεγάλεσ «χαςιζδασ». Το φκινόπωρο του 1909 ςε θλικία 30 ετϊν ο Ηαπάτα εκλζχτθκε από τουσ ςυγχωριανοφσ του επικεφαλισ τθσ επιτροπισ άμυνασ για τθν περιφροφρθςθ των περιουςιϊν των μικρογαιοκτθμόνων, οι οποίεσ είχαν καταπατθκεί. Εκμεταλλεφκθκε τισ αρμοδιότθτζσ του για ν' αρχίςει να ςυγκροτεί ζναν μικρό δικό του ςτρατό, ο οποίοσ τθν άνοιξθ του 1911 ξεπζραςε τουσ 1.000 ζνοπλουσ: “ςτισ 29 Μαρτίου 1911 ο Εμιλιάνο Ηαπάτα και οι άντρεσ του ειςζβαλαν ςτον περίβολο τθσ Τςιναμζνα, πιραν ςτθν κατοχι τουσ 40 τουφζκια Σάβατη και όλα τα πυρομαχικά και τα άλογα... Μζςα ςε λίγεσ βδομάδεσ, ο ςτρατόσ του Ηαπάτα διζκετε περιςςότερουσ από 1.000 άνδρεσ” περιγράφει ο Αντόλφο Τηίλι. Τον Νοζμβριο του 1910, ξζςπαςε μεγάλθ αγροτικι εξζγερςθ ςτθν χϊρα, υπό τον Φρανςίςκο Μαδζρο, πολιτικοφ αντιπάλου του Ρορφφριου Δίαη. Ο Ηαπάτα προςχϊρθςε ςτθν Επανάςταςθ που είχε ςφνκθμα «γθ κι ελευκερία» μαηί με τουσ Ράντςο Βίλα και Ραςκουάλ Ορότςκο. Τελικά όμωσ ο Μαδζρο, ενϊ κατάφερε θ επανάςταςθ να επιβλθκεί, παρζκλινε από τισ κζςεισ τθσ Επανάςταςθσ αρνοφμενοσ να διατάξει αναδιανομι τθσ γθσ. Τότε, ο Εμιλιάνο Ηαπάτα προχϊρθςε με τθν βοικεια του αναρχικοφ, δαςκάλου Οτίλιο Μοντάνιο Σάντςεη, ςε κατάρτιςθ δικοφ του επαναςτατικοφ αγροτικοφ προγράμματοσ (με τθν ονομαςία "πρόγραμμα Αγιάλα"), το οποίο προζβλεπε διμευςθ και μοίραςμα ςτουσ ακτιμονεσ του ενόσ τρίτου των γαιϊν των φεουδαρχϊν hacendados, διμευςθ όλθσ τθσ γθσ των ξζνων και των αντιςτεκόμενων ςτθν επανάςταςθ (όςοι hacendados αρνοφνταν να παραδϊςουν προσ αναδιανομι το ζνα τρίτο των γαιϊν τουσ, κα τθν ζχαναν όλθ!), επιςτροφι ςτουσ μικροϊδιοκτιτεσ όλων των καταςχεμζνων λόγω χρεϊν περιουςιϊν τουσ και παροχι ςυντάξεων ςτισ χιρεσ και τα ορφανά όλων των πεςόντων ςτθν επανάςταςθ. Σφμφωνα με το Σχζδιο Αγιάλα, όλεσ οι καταςχεκείςεσ εκτάςεισ κα αποτελοφςαν κοινοκτθμοςφνθ των ινδιάνικων κοινοτιτων. Οι Ηαπατίςτασ ιταν αντάρτεσ και όχι κανονικόσ ςτρατόσ. Τθ μια ςτιγμι βρίςκονταν ςτα χωράφια τουσ ςπζρνοντασ και τθν επομζνθ ζπαιρναν το όπλο τουσ -ςυνικωσ ζνα από τα όπλα που εγκατζλειψε ο ςτρατόσ του Ντίασ- και ακολουκοφςαν τον φυςικό τουσ θγζτθ. Ακόμθ και τισ μζρεσ που πολεμοφςαν δεν ζχαναν μεροκάματα: ο Ηαπάτα φρόντιηε να πλθρϊνονται, «αναδιανζμοντασ» ζτςι και τον πλοφτο που είχαν αφιςει πίςω τουσ οι τςιφλικάδεσ, εγκαταλείποντασ τα ςπίτια τουσ. Ακόμθ κι όταν θ πρωτεφουςα ζπεςε ςτα χζρια του, ςυνζχιςε να ελζγχει ο ίδιοσ τον τρόπο διανομισ τθσ γθσ ϊςτε να μοιράηεται δίκαια και να μθν γίνονται χατίρια, αλλά και να μθν μποροφν οι τςιφλικάδεσ να δωροδοκοφν, να απειλοφν και να διαφκείρουν το ςτρατό του. Θ ηωι του γεροδεμζνου, μυςτακοφόρου, άγριου, πακιαςμζνου με τθν επανάςταςθ άνδρα, ιταν πολφ πιο λιτι κι από τουσ φτωχότερουσ των ςτρατιωτϊν του. Κι αυτό αφξανε το καυμαςμό, τθν αγάπθ και τθν πίςτθ των Ηαπατίςτασ ςτο πρόςωπό του. Σφντομα αρκετοί ριηοςπάςτεσ διανοοφμενοι τάχκθκαν ςτο πλευρό του Ηαπάτα. Είχαν ενκουςιαςτεί ακριβϊσ από τθ γλϊςςα του Σχεδίου, είχαν δει ςτο πρόςωπο του Εμιλιάνο τον ιρωα γζννθμα-κρζμμα τθσ γθσ του Μεξικοφ , που μποροφςε να ταυτιςτεί πλιρωσ με το λαό, να τον ξεςθκϊςει, να τον εμπνεφςει Άνκρωποι με ςπουδζσ και περγαμθνζσ, όπωσ ο πατζρασ του νομπελίςτα μεξικάνου ποιθτι Οκτάβιο Ρασ, επίςθσ Οκτάβιο Ρασ, όπωσ ο αναρχικόσ και φίλοσ του πρίγκιπα


19

Κροπότκιν Αντόνιο Ντίασ Σότο ι Γάμα, όπωσ ο Οκτάβιο Χαν που είχε πολεμιςει ςτθν Ραριςινι Κομμοφνα, όπωσ ο μαρξιςτισ Μιγκζλ Μεντόηα. Στο πλευρό του ςυγκεντρϊνονταν όλο και περιςςότεροι αγρότεσ, ενϊ οι απόψεισ του υποςτθρίχτθκαν και από πολλοφσ διανοοφμενουσ, που ςυνζδεςαν τισ κεωρίεσ του με αυτζσ του Καρλ Μαρξ. Μετά τθν καταςτολι τθσ εξζγερςθσ του Μαδζρο, το Φεβρουάριο του 1913, ο Ηαπάτα ζνωςε τισ δυνάμεισ του με αυτζσ του Ράντςο Βίλα ςτο βορρά και ςυνζχιςε τον αγϊνα του, ακόμα κι όταν ζπεςε θ δικτατορία του Ντίασ. Μαηί κατζλαβαν τρεισ φορζσ τθν πόλθ του Μεξικοφ, αλλά αναγκάςτθκαν να υποχωριςουν. Ο μεγάλοσ εκείνοσ επαναςτάτθσ, ο «τίγρθσ του Νότου» («El Tigre del Sur»), όπωσ τον αποκαλοφςε ο λαόσ, που διλωνε ότι «είναι καλφτερα να πεκαίνει κανείσ όρκιοσ, παρά να ηει γονατιςτόσ» («es mejor morir a pie que vivir arrodillado»), προςτάτθσ ιρωασ για τουσ αυτόχκονεσ χωρικοφσ και «μθδενιςτισ» και «αρχιλιςταρχοσ» για τουσ γαιοκτιμονεσ και τθν κυβζρνθςθ που τον είχε επικθρφξει ελπίηοντασ μάταια ςτθν προδοςία από δυςαρεςτθμζνουσ αντάρτεσ του, δολοφονικθκε τελικά με καταιγιςμό πυρϊν από τισ κυβερνθτικζσ δυνάμεισ ςτισ 10 Απριλίου 1919 ςτθν χαςιζδα de San Juan τθσ Τςιναμζκα (Chinameca) του Μορζλοσ, μετά από ενζδρα που του ςτικθκε από τον ςτρατθγό Ράμπλο Γκονηάλεσ (Pablo Gonzalez, που είχε καταςτρζψει παλαιότερα ολόκλθρα χωριά και είχε κρεμάςει εκατοντάδεσ χωρικοφσ). Για να παραςφρει τον Ηαπάτα ςτθν ενζδρα, ο Γκονηάλεσ είχε προςποιθκεί πωσ ενδιαφερόταν να προςχωριςει ςτουσ «Ηαπατίςτασ», για να γίνει μάλιςτα περιςςότερο πιςτευτόσ, ο πρόεδροσ Venustiano Carranza του είχε επιτρζψει επίκεςθ ςε κυβερνθτικό απόςπαςμα, κατά τθν οποία είχαν χάςει τθν ηωι τουσ 57 ςτρατιϊτεσ. Για τουσ αυτόχκονεσ λαοφσ, υπιρξε ςωτιρασ και ιρωασ τθσ επανάςταςθσ. Ζγινε κρφλοσ, ενϊ ηοφςε ακόμθ. Αναρίκμθτεσ ιςτορίεσ και τραγοφδια γι' αυτόν λζγονται ακόμθ και ςιμερα, ενϊ ο τάφοσ είναι ζνα από τα πιο ςεβάςμια μνθμεία για τουσ ικαγενείσ του Νότιου Μεξικοφ. Ανδριάντεσ του ζχουν ανεγερκεί ςτθ πόλθ του Μεξικοφ και ςτθ πόλθ Μορζλοσ, ενϊ το όνομά του ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ ςτιλθ των θρϊων τθσ επανάςταςθσ ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ Βουλισ του Μεξικοφ. Λίγο μετά τθν εξόντωςθ του θγζτθ του, ο «Απελευκερωτικόσ Στρατόσ» διαλφκθκε, ενϊ όμοιο τζλοσ με τον Ηαπάτα είχε και ο ςυναγωνιςτισ του Βίγια, που δολοφονικθκε και αυτόσ το 1923. Για τον Ηαπάτα γράφτθκαν πολλζσ ιςτορίεσ και τραγοφδια, πολλά ακόμα και από τθν εποχι που ακόμα ηοφςε, ενϊ μζχρι και ςιμερα ο τάφοσ του αποτελεί ςθμείο προςκυνιματοσ για τουσ ικαγενείσ του Νότιου Μεξικοφ, ο ίδιοσ λατρεφεται από αρκετοφσ ωσ ενςάρκωςθ του υπεραςπιςτι του λαοφ Κεοφ Βοτάν των αρχαίων Μάγιασ (ωσ Votan Zapata) και ςτο όνομά του (ωσ «Ηαπατίςτικοσ Στρατόσ για τθν Εκνικι Απελευκζρωςθ», «Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional» ι EZLN ι «Ηαπατίςτασ») ζχει ςυγκροτθκεί από το 1994 το επαναςτατικό κίνθμα των αυτοχκόνων Λνδιάνων ςτθν περιοχι Τςιάπασ (Chiapas).

Dr. Όου


20

Θ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΢ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΘ΢ ΦΙΛΑΡΓΤΡΙΑ΢... Ϊρα 20:45. Ϊρα να κλείςει θ φιζςτα τθσ βραδινισ ενθμζρωςθσ ςτα studio του MEGA. Ζνα τελευταίο κζμα πρζπει να παίξει, πριν πάμε ςτα διοικθτικά του Ρανακθναϊκοφ και ςτισ καινοφργιεσ μεταγραφζσ του Ολυμπιακοφ. Θ δθμοςιογράφοσ λοιπόν, φςτερα από μια ςφντομθ ειςαγωγι, προςεγμζνθ φυςικά με μεγάλθ διακριτικότθτα (μθν καρφωκοφμε κιόλασ) αποφαςίηει να προχωριςει ςτο ρεπορτάη. « Θ κ. Μαριάνα Βαρδινογιάννθ ζκοψε ςιμερα τθν κορδζλα ςτα πλαίςια των εγκαινίων τθσ κλινικισ παίδων, θ οποία χρθματοδοτικθκε από τον όμιλο Βαρδινογιάννθ, με ςκοπό τθν νοςθλεία παιδιϊν με χρόνιεσ πακιςεισ. Στθ ςυνζχεια ακολοφκθςε γιορτι με τθν κ. Βαρδινογιάννθ να μοιράηει δϊρα ςτα παιδιά, ενϊ τιμικθκε από τον υπουργό παιδείασ, με βραβείο για τθ ςυμβολι τθσ ςτον τομζα τθσ Υγείασ». Ορίςτε ρε αχάριςτοι, μζχρι και τηάμπα νοςοκομεία ςασ χτίηει ο άνκρωποσ. Ναι μπορεί να βγάηει διςεκατομμφρια, αλλά τουλάχιςτον μασ δίνει και κάτι. Στο κάτω κάτω άνκρωποσ δεν είναι και αυτόσ; Ζνασ από μασ, ζτςι δεν είναι; Ναι! κα αναφωνιςει δυνατά ο μικροαςτόσ χάνοντασ και το τελευταίο ίχνοσ ταξικότθτασ που του ζχει απομείνει. Είναι όμωσ ζτςι; Για να δοφμε και τθν άλλθ όψθ, γιατί όπωσ λζει και ο ςοφόσ λαόσ «από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι». Ξζχαςεσ λοιπόν αγαπθτζ μου, ότι θ ςυνικθσ τακτικι ξεπλφματοσ μαφρου χριματοσ από το κεφάλαιο, είναι να χρθςιμοποιεί για βιτρίνα ζνα κοινωνικό ζργο ι τουλάχιςτον κάτι το οποίο χριηει κοινωνικισ αποδοχισ. Ρολλά τα παραδείγματα, με πιο τρανταχτά τθν αγορά μετοχϊν από ομάδεσ, τθν χρθματοδότθςθ ζργων όπωσ τθσ κ. Μαριάνασ παραπάνω, κ.λ.π. Ζνασ άλλοσ λόγοσ που δικαιολογεί τθν τόςθ «γενναιοδωρία» αυτϊν των «ςυνανκρϊπων» μασ, είναι θ απαλλαγι τουσ από κοινωνικζσ υποχρεϊςεισ που εςφ, είναι μάλλον λίγο δφςκολο να παραβλζψεισ. Ξζρεισ, αυτό που ζρχεται μια φορά το χρόνο (και όχι μόνο τϊρα πια) και προςπακείσ να ξεκάψεισ το φάκελο με τισ αποδείξεισ που με τόςο κόπο μάηευεσ μπασ και γλιτϊςεισ 'κανα πενθνταράκι. Α μπράβο, φόροσ λζγεται. «'Ππα ρε φίλε», κα φωνάξει αυτι τθ φορά πιο αποφαςιςμζνοσ και πιο ςίγουροσ ο φίλοσ μασ μικροαςτόσ. «Καλά τα λεσ μζχρι εδϊ, αλλά τι ςχζςθ ζχει τϊρα το νοςοκομείο που ςτο κάτω κάτω γιατρεφει τον καρκίνο ςτα παιδιά, με τθν φορολογία του Βαρδινογιάννθ και του Βγενόπουλου». Κα ςτο κζςω απλά. Κάκεςαι μπροςτά ςτθν 42ϋϋ ςου και βλζπεισ τθν εικόνα με τθν κυραΜαριάνα να χτίηει νοςοκομεία και να μοιράηει δϊρα ςτα παιδιά. Είναι δυνατόν να φωνάξεισ «Φορολογιςτε τθν παλιοπ...»; Είναι δυνατόν να χαλάςεισ αυτιν τθν τόςο ωραία εικόνα, με μια κυρία να βοθκάει καρκινοπακι παιδάκια; Ε, νομίηω γίνεςαι λίγο απάνκρωποσ (και υβριςτικόσ). Γι αυτόν ακριβϊσ τον λόγο, δεν νομίηω ότι οι εκάςτοτε κυβερνιςεισ (Ρ.Α.ΣΟ.Κ., Ν.Δ. κ.λ.π.) κα


21

είχαν ιδιαίτερο πρόβλθμα να απαλλάξουν από τα φορολογικά τουσ κακικοντα αυτοφσ τουσ «φιλάνκρωπουσ» ι τουλάχιςτον να τουσ «ελαφρφνουν» φορολογικά, εφόςον εςφ ο ίδιοσ δεν το ηθτάσ και δεν το φωνάηεισ. Ζχεισ δίκιο, το τράβθξα πολφ νομίηω. Σχζςθ κεφαλαίου-κράτουσ; Το ξζρω ότι πζφτεισ από τα ςφννεφα, αλλά ζχω να ςε ενθμερϊςω ότι αυτό το πάντρεμα ζχει τελεςτεί από τθν αρχι του καπιταλιςμοφ. Και άλλωςτε πϊσ να μθν το πιςτεφεισ αυτό όταν από τισ πολιτικζσ αποκρατικοποιιςεων των αςτικϊν κυβερνιςεων ο μόνοσ που επωφελείται είναι το κεφάλαιο; Ι μιπωσ ζχεισ εςφ τα λεφτά να αγοράςεισ μια Δ.Ε.Κ.Ο.; Το ξζρω ότι κα το ικελεσ πολφ, αλλά κα ςε απογοθτεφςω. Μάλλον το κεφάλαιο κα αγοράςει εςζνα. «Καλά καλά, πείςτθκα για αυτό το πϊσ το είπεσ. καπιταλιςμόσ, αλλά για μιςό λεπτό, δθλαδι μου λεσ ότι ζκανα λάκοσ που ςιμερα ζδωςα 1 euro ςε ζναν ηθτιάνο ςτο δρόμο. Τουλάχιςτον πιρε ζνα καρβζλι ψωμί να φάει». Οποιοςδιποτε λογικόσ άνκρωποσ πιςτεφω κα επικροτοφςε τθν κίνθςθ ςου αυτι, αναλογίηοντασ και τθν κατάςταςθ τθσ τςζπθσ ςου αυτόν τον καιρό (αν και δεν ςε είδα να κάνεισ το ίδιο και με τον Ρακιςτανό ςτο φανάρι, παρόλο που ςου κακάριςε το τηάμι), ωςτόςο κα ςε απογοθτεφςω για ακόμα μια φόρα και κα ςου πω ότι αυτό δεν αρκεί. Το ξζρεισ πολφ καλά, ότι με μερικά κζρματα δεν ςϊηεται αυτόσ ο ηθτιάνοσ. Αυτόσ ο άνκρωποσ ηει και κα πεκάνει ςτθ ψάκα. Και θ ψάκα δεν γίνεται κρεβάτι με λίγα euro. Αποδζξου το λοιπόν και ςταμάτα να νομίηεισ ότι είςαι θ μθτζρα Τερζηα. Το μόνο που καταφζρνεισ ζτςι είναι να εξαγοράηεισ λίγεσ ςτιγμζσ επιβίωςθσ αυτοφ του ανκρϊπου, με αντάλλαγμα φυςικά τθν δικι ςου ευςπλαχνία. Χρειάηεται λοιπόν κάτι άλλο, κάτι μεγαλφτερο από αυτό. Κάτι που δεν κα δίνει ανάςεσ επιβίωςθσ ςε αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ (που νομίηεισ οτι είναι τόςο μακριά ςου, παρόλο που ςτζκονται ζξω από τθν πόρτα ςου), αλλά τθ ηωι που όλοι δικαιοφμαςτε. Κάτι που ζχεισ ξεχάςει πωσ γίνεται μιασ και θ τελευταία φορά που κατζβθκεσ ςτο δρόμο ιταν τότε, ςτα φοιτθτικά κινιματα του 80ϋ, όταν ςαν φοιτθτισ ακόμα ςτεκόςουν περιφανοσ και αυκόρμθτοσ κάτω από το πανό «Ε.Ο.Κ. ΚΑΛ Ν.Α.Τ.Ο. ΤΟ ΛΔΛΟ ΣΥΝΔΛΚΑΤΟ». Κυμιςου λοιπόν πάλι αυτό το ςυναίςκθμα, αυτι τθ φορά πιο αποφαςιςμζνοσ, χωρίσ αυταπάτεσ. Μθν δίνεισ άλλοκι ςτουσ «φιλεφςπλαχνουσ» εφοπλιςτζσ και ςτουσ «ςωτιρεσ κυβερνιτεσ». Αυτοί είναι ο ταξικόσ ςου εχκρόσ και όχι ο προϊςτάμενοσ ςου, ο μετανάςτθσ ι ο ηθτιάνοσ. Διεκδίκθςε ξανά τα κεκτθμζνα ςου, αυτι τθ φορά όχι για μια κεςοφλα ςτο δθμόςιο αλλά για μια αλλαγι. Θ επανάςταςθ είναι υπόκεςθ όλων μασ. «Διαδιλωναν οι οδοκακαριςτζσ δεν με ζνοιαηε δεν ιμουν οδοκακαριςτισ Διαδιλωναν οι λιμενεργάτεσ δεν με ζνοιαηε δεν ιμουν λιμενεργάτθσ Διαδιλωναν οι φοιτθτζσ δεν με ζνοιαηε δεν ιμουν φοιτθτισ Τϊρα που κζλω να διαδθλϊςω εγϊ δεν υπάρχει κανείσ να διαδθλϊςει μαηί μου» ( Ραράφραςθ του ρθτοφ του Martin Niemoller)


22

ΣREUHAND


Σο ζμπιςτο χζρι ... 23


24

TREUHAND : Σο ζμπιςτο χζρι...

Στισ 9 Νοεμβρίου του 1989, ,με τθν πτϊςθ του τείχουσ του Βερολίνου, θ ΛΔΓ (Λαικι Δθμοκρατία τθσ Γερμανίασ) ανακοίνωςε ότι ανοίγει τα ςφνορά τθσ για όλουσ, ςθματοδοτϊντασ τθν επανζνωςθ Δυτικισ και Ανατολικισ Γερμανίασ. Τθν ϊρα που άνοιγαν τα ςφνορα και ο λαόσ πανθγφριηε για τθν επανζνωςθ τθσ χϊρασ, κάποιοι άλλοι είχαν βακφτερεσ βλζψεισ κυρίωσ οικονομικοφ ςυμφζροντοσ. Μείηον ηιτθμα ιταν πρωτίςτωσ, θ οικονομικι ενοποίθςθ και θ εξυγίανςθ τθσ μθ ανταγωνιςτικισ Ανατολικισ Γερμανίασ. Το δυναμικό τθσ οικονομίασ ςτο οποίο βαςιηόταν θ ΛΔΓ, αποτελοφνταν από 8.500 επιχειριςεισ, 40.000 εργοςτάςια, 4.000.000 ςτρζμματα καλλιεργιςιμθ και δαςικι γθ και 4.500.000 εργαηόμενουσ. Το 1990 θ αντιπολιτευτικι οργάνωςθ «Δθμοκρατία Τϊρα» κατζκεςε πρϊτθ, πρόταςθ για τθ ςφςταςθ μιασ εταιρίασ holding, που «υποτίκεται» ότι κα διαφφλαττε τα ςυμφζροντα των πολιτϊν τθσ ανατολικισ Γερμανίασ, θ

οποία απείχε κατά πολφ από τθν τελικι πρόταςθ που υιοκετικθκε και αυτι δεν ιταν άλλθ από τθ ςφςταςθ τθσ Treuhand (ζμπιςτο χζρι). Θ Treuhand, είναι το ίδρυμα που κλικθκε να διαχειριςτεί τθν ιδιωτικοποίθςθ, των μζχρι τότε, κρατικϊν επιχειριςεων και κρατικισ περιουςίασ τθσ Γερμανικισ Λαοκρατικισ Δθμοκρατίασ. Βαςικό ςλόγκαν τθσ, «θ καλφτερθ εξυγίανςθ μιασ επιχείρθςθσ, είναι θ ιδιωτικοποίθςι τθσ». Θ Treuhand, δθλαδι, το Ταμείο Αξιοποίθςθσ Γερμανικισ Λδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου, ιδρφκθκε τθν 1θ Μαρτίου του 1990 με τθν υπογραφι του Γερμανοφ Καγκελάριου, Χζλμουντ Κολ και τθν 1θ Λουλίου ζμπαινε ςε εφαρμογι θ λειτουργία τθσ. Οι διαδικαςίεσ για τθν λειτουργία του ταμείου αυτοφ ιταν ταχφτατεσ και αδιαφανείσ, με τθν προςωπικι μεςολάβθςθ του Καγκελάριου Κολ, παρακάμπτοντασ όλα τα γραφειοκρατικά και νο-


25

μικά εμπόδια. Θ πρϊτθ ςθμαντικι οικονομικι απόφαςθ που πιρε ο Κολ ιταν θ ειςαγωγι του γερμανικοφ Μάρκου ωσ ενιαίο και μοναδικό νόμιςμα- με αναλογία 1:1- ςτθν ενοποιθμζνθ πλζον Γερμανία εν μία νυκτί. Αυτό φυςικά δεν ιταν «δϊρο» προσ τθν Ανατολικι Γερμανία αφοφ το αντάλλαγμα ιταν θ μαηικι ιδιωτικοποίθςθ του πλοφτου τθσ ΛΔΓ. Ζνα χρόνο μετά τα πρϊτα αποτελζςματα ιταν τρομακτικά. Τα ¾ τθσ βιομθχανίασ διαλφκθκαν, λόγω τθσ ζλλειψθσ ανταγωνιςτικότθτασ (κακϊσ οι επιχειριςεισ αυτζσ δεν λειτουργοφςαν ςτο πλαίςιο τθσ ελεφκερθσ αγοράσ), ζπεςαν ςθμαντικά οι πωλιςεισ και δεν υπιρχε θ δυνατότθτα πλθρωμισ μιςκϊν, λόγω κυρίωσ τθσ ανατίμθςθσ του Μάρκου. Πταν ανζλαβε θ Treuhand θ αρχικι τθσ ζκκεςθ μιλοφςε για 600 δισ μάρκα περιουςία τθσ ΛΔΓ ενϊ μετά τθν εφαρμογι των ςτόχων τθσ ςθμειϊκθκαν μόνο χρζθ φψουσ 256 δισ (ουςιαςτικά μια απϊλεια για το Γερμανικό κράτοσ) και ζλλειμμα 600 δισ ςτα κρατικά ταμεία. ΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΩΝ ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΩΠΟΙΘ΢ΕΩΝ Αρχικά, θ Treuhand εκτιμοφςε τθν ςυνολικι αξία τθσ κάκε επιχείρθςθσ (κεφάλαιοεγκαταςτάςεισ-εργαηόμενοι) και ςτθν ςυνζ χεια τθν κοςτολογοφςε. Θ Treuhand όμωσ είχε κοςτολογιςει και είχε ξεχωρίςει τισ επι-

χειριςεισ-φιλζτα, πολφ νωρίτερα μζςω άτυπων ςυνδιαλλαγϊν με κρατικά ςτελζχθ. (πχ τα ιςτορικά ςτοφντιο Babelsberg – τα οποία ζκλειςαν φζτοσ 100 χρόνια ηωισ- τα οποία ενϊ είχαν μεγάλεσ φιλοδοξίεσ, κακϊσ ιδθ είχαν κάνει μεγάλεσ παραγωγζσ ςτο παρελκόν, κρίκθκαν με ανταγωνιςτικά από τθν Treuhand και πωλικθκαν το 1990 ςτθν Generale des Eaux -τθν ςθμερινι γαλλικι Viventi Universal-. Σιμερα θ νζα κάτοχοσ εταιρία διάδοχοσ τθσ Viventi, ζχει ςθμειϊςει τεράςτια κζρδθ από τθν εκμετάλλευςθ των ςτοφντιο.) Το αποτζλεςμα ιταν πολλζσ επιχειριςεισ να πωλθκοφν ςε πολφ μικρότερθ αξία από τθν πραγματικι τουσ και άλλεσ να πωλθκοφν χωρίσ λόγω κακϊσ δεν ιταν ελλειμματικζσ, φτάνοντασ ςτο ςθμείο να ιδιωτικοποιοφν τουλάχιςτον 15 πάςθσ φφςεωσ επιχειριςεισ τθν μζρα. Υπιρξαν επιχειριςεισ, ελλειμματικζσ και μθ, που πουλικθκαν ακόμθ και ςτθν εξευτελιςτικι τιμι του 1 Μάρκου, ενϊ αρκετζσ μεγάλεσ επιχειριςεισ ανταγωνιςτικζσ προσ τισ αντίςτοιχεσ τθσ δυτικισ Γερμανίασ, εξαγοράςτθκαν από τισ τελευταίεσ με ςκοπό το κλείςιμό τουσ για τθν αποφυγι του ανταγωνιςμοφ! Χαρακτθριςτικό παράδειγμα το εργοςτάςιο ποτάςασ ςτο Μπιςοφερόντε, που εξαγοράςτθκε από τθ Δυτικι βιομθχανία ποτάςασ BASF και ςτθν ςυνζχεια ζκλειςε. ΟΙ ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΢ΣΟΝ ΚΟ΢ΜΟ ΣΘ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Μζςα ςε ζνα χρόνο από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ Treuhand, θ ανεργία από το 0% εκτοξεφτθκε ςτο 20%, θ ςυνολικι απϊλεια των κζςεων εργαςίασ άγγιξε περίπου τα 4.000.000, εκ των οποίων αρκετοί ςυνεχίηουν να ηουν υπό το κακεςτϊσ αυτό ακόμα και ςιμερα. Ρολλζσ ειδικότθτεσ των κατοίκων τθσ Ανατολικισ Γερμανίασ δεν αναγνωρίηονταν, και ακόμα και αν ιταν υψθλοφ επιπζδου δεν κεωροφνταν ιςότιμεσ με τισ αντίςτοιχεσ τθσ δυτικισ Γερμανίασ. Ζτςι αρκετοί αναγκάςτθ καν να κάνουν δουλειζσ με τισ οποίεσ δεν μποροφςαν να επιβιϊςουν. Αυτό μαηί με όλα τα παραπάνω ςυνετζλεςε


26

ςτθν ςυνεχόμενθ «υποβάκμιςθ» των πολιτϊν τθσ Ανατολικισ Γερμανίασ, με τισ κοινωνικζσ ςυνζπειεσ και τισ διακρίςεισ ςε βάροσ τουσ, να είναι εμφανείσ μζχρι και ςιμερα.

ενοχοποιθτικά ςτοιχεία, ελάχιςτοι καταδικάςτθκαν ενϊ αρκετοί παρά τισ αποκαλφψεισ, ηουν ελεφκεροι ακόμα και ςιμερα λυμαίνοντασ τα λεφτά που υπεξαίρεςαν τότε.

ΣΑ ΢ΚΑΝΔΑΛΑ

Ο ΣΡΑΓΙΚΟ΢ ΕΠΙΛΟΓΟ΢

Το κζμα απαςχόλθςε και τθν δικαιοςφνθ, κακϊσ ςθμειϊκθκε ςωρεία ςκανδάλων και παρατυπιϊν, των νομικϊν πλαιςίων. Αίςκθςθ προκαλεί το γεγονόσ, όπου ο τότε υπουργόσ οικονομικϊν Τεό Βάιγκελ, είχε δϊςει το ελεφκερο ςτουσ μάνατηερ τθσ Treuhand και τουσ είχε εξαιρζςει από κάκε υπαιτιότθτα εςφαλμζνων κινιςεων. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ εξαίρεςθσ ιταν θ προγραμματικι απαίτθςθ τθσ Treuhand για ολοκλιρωςθ των ιδιωτικοποιιςεων εντόσ τετραετίασ χωρίσ φυςικά αυτό να αναφζρεται ςε κανζνα νόμο. Σθμαντικό μερίδιο ευκφνθσ ζχουν όμωσ και οι δικαςτικζσ αρχζσ, μιασ και υπιρξαν δεκά

Συνοψίηοντασ, το πείραμα τθσ Ανατολικισ Γερμανίασ με το ςχζδιο Treuhand –κάτι παρόμοιο με τθν κατάςταςθ που βιϊνει ςιμερα θ Ελλάδα- δεν είχε ςκοπό τθν διαφανι μεταφορά των επιχειριςεων, από το Ανατολικο-γερμανικό δθμόςιο ςε ιδιϊτεσ «επενδυτζσ», αλλά το αμετάκλθτα και άνευ όρων ξεποφλθμα ςε εξευτελιςτικζσ τιμζσ του δθμόςιου πλοφτου ολόκλθρθσ τθσ χϊρασ, ςτουσ πάςθσ φφςεωσ μεγαλοκαρχαρίεσ του ελεφκερου εμπορίου. Δεδομζνου τα τραγικά αποτελζςματα από τθν λειτουργία τθσ Treuhand θ οποία άφθςε πίςω τθσ χιλιάδεσ κλειςτζσ επιχειριςεισ και εργοςτάςια, μια διαλυμζνθ πάλε ποτζ ιςχυρι βιομθχανία, ςτρατιζσ ανζργων, 1.000.000 πρόςφυγεσ, δεκάδεσ αυτοκτονίεσ, πάνω από 30% ςυρρίκνωςθ του ΑΕΡ τθσ ΛΔΓ, τεράςτια ελλείμματα διςεκατομμυρίων για το ςθμερινό γερμανικό δθμόςιο και τουσ Γερμανοφσ εργαηόμενουσ μζχρι και ςιμερα.

δεσ περιπτϊςεισ παρατυπιϊν, αδιαφάνειασ και δωροδοκιϊν αλλά ελάχιςτεσ από αυτζσ ιταν καταδικαςτικζσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα το ςκάνδαλο με τα διυλιςτιρια Leuna-Werke και τα ορυχεία καλίου τθσ ΛΔΓ, όπου ενϊ υπιρξαν αρκετά


27


28

Εκεί που φυτρώνει θ ελευκερία!

Μεγάλεσ ποςότθτεσ μελανιοφ ζχουν χυκεί για να εξυμνθκοφν τα κατορκϊματα του γζνουσ μασ, να εξιςτορθκοφν μζχρι και οι πιο ςκοτεινζσ πτυχζσ τθσ πολφχρονθσ ιςτορίασ του ζκνουσ μασ. Ο τόποσ των τεχνϊν και των γραμμάτων, το λεγόμενο και λίκνο του πολιτιςμοφ, θ γενζτειρα τθσ δθμοκρατίασ. Εδϊ, που ςυναντάσ τισ λζξεισ φιλοξενία και φιλότιμο, ζννοιεσ ταυτόςθμεσ με τθν καταγωγι και τθν ιςτορία μασ, το παρόν και το μζλλον μασ. Ρολλά κα μποροφςε κάποιοσ να γράψει για να υπεραςπιςτεί εμάσ τουσ Ζλλθνεσ και να πάρει το μζροσ μασ κόντρα ςε όλα τα δεινά που εμείσ τϊρα βιϊνουμε. Λόγοι και αιτίεσ να απλϊςει το χζρι και να βοθκιςει, να τραβιξει και αυτόσ λίγο το ζρμο το κάρο μασ που ζχει βουλιάξει τόςο καιρό ςε αυτό το βοφρκο και δε λζει να ξεκολλιςει. Άλλα τόςα κα μποροφςαμε εμείσ οι Ζλλθνεσ να προβάλλουμε για να ηθτιςουμε δικαιω

ματικά μιασ μορφισ βοικειασ και τρόπο τινά ζνα γραμμάτιο που είχαν εκδϊςει ςτο παρελκόν οι πρόγονοι μασ, με τα όςα προςζφεραν ςτον κόςμο , το οποίο ιρκε θ ςειρά τθσ δικισ μασ γενιάσ να εξαργυρϊςει. Δε το κάναμε όμωσ, δε πρόκειται να το κάνουμε. Δεν είμαςτε ζτςι μακθμζνοι, δε μασ δίδαξαν αυτό ςτα ςχολεία μασ, δε μασ ζδειξε αυτό το δρόμο θ πολυτάραχθ και πολφχρωμθ ιςτορία μασ. Ρολλζσ φορζσ βρεκικαμε ςτο χείλοσ του γκρεμοφ, ζνα βιμα, μια ανάςα από τθν ολικι καταςτροφι, αλλά αντζξαμε και γυρίςαμε ακόμα πιο δυνατοί. Καρρείσ και ζνα αόρατο χζρι, μια τεράςτια δφναμθ μασ προςζχει, μασ δίνει δφναμθ και κουράγιο να ξεπερνάμε κάκε αντιξοότθτα, κάκε αξεπζραςτο εμπόδιο. Να μζνουμε όρκιοι απζναντι ςε καταςτροφζσ και κφελλεσ, γεμίηοντασ ςελίδεσ, τόμουσ ιςτορίεσ από τρομακτικζσ καταςτροφζσ και ζχκρεσ, μα πά-


29

ντα το τζλοσ να είναι το ίδιο. Να είμαςτε εδϊ, ηωντανοί και ανζμελοι, να ξεπερνάμε τθν επόμενθ μεγάλθ δυςκολία που μασ ζχει ιδθ βρει. Ππωσ τϊρα με τα μνθμόνια, τισ κρίςεισ, τα δάνεια, τα χρζθ, τα χαράτςια. Βιϊνουμε μια ςφγχρονθ καταςτροφι, ζνασ ςφγχρονοσ λιμόσ και καταποντιςμόσ που κα καταπιεί πολλοφσ από εμάσ ςτο πζραςμα του. Ζνασ μεγάλοσ χαμόσ, που κρατά γερά και ταρακουνά ςυκζμελα το είναι μασ. Πλουσ εμάσ τουσ ανζμελουσ και ωραίουσ τφπουσ, που μοναδικι μασ ζγνοια είναι το πϊσ κα ηιςουμε όμορφα και ωραία τθ ηωι μασ. Για ςτάςου όμωσ, κα πεισ τϊρα εςφ καλζ μου αναγνϊςτθ, τι μασ λζει αυτόσ εδϊ ο μαλάκασ. Ο Ζλλθνασ απόψε πεινάει, τα παιδιά του πεινάνε ςτο ςχολείο μα και ςτο ςπίτι, βλζπει εφιάλτεσ με τθ κζρμανςθ του χειμϊνα που κα ζρκει, τρζμει το φυλλοκάρδι του για το αφριο, το πϊσ κα ςπουδάςει το παιδί του και πωσ κα βγάλει ακόμα και τα πιο βαςικά, τα πιο αναγκαία προσ επιβίωςθ. Ζνασ είδοσ πολεμιςτι, που ζχαςε τον αρχθγό και το όραμα του και περιπλανιζται ςε μια μεγάλθ ζρθμο, χωρίσ τροφι, χωρίσ νερό. Μόνοσ και ζρθμοσ, ςε ζναν τρομακτικό αγϊνα επιβίωςθσ, με μοναδικό αντίτιμο τθν ίδια του τθ ηωι. Αν κερδίςει, κα μπορζςει να τθν κρατιςει και να ςυνεχίςει, να αγωνίηεται για αυτιν. Καταδικαςμζνοσ ςε μια ηωι μελαγχολικι, να βιϊνει ζνα άτυπο κακεςτϊσ πζνκουσ. Μια μόνιμα αρρωςτθμζνθ κατάςταςθ που μόνο αποςτροφι μπορεί να μασ επιφζρει και αρνθτιςμό. Για τα πάντα, χωρίσ όρεξθ για τίποτα αλθκινό, χωρίσ διάκεςθ για ηωι. Το κατάφεραν αυτό οι πολιτικοί προδότεσ τθσ χϊρασ μασ, οι άξιοι ςυνεχιςτζσ τθσ ςτρατιωτικισ δικτατορίασ των Συνταγματαρχϊν. Αυτοί οι οποίοι ανζλαβαν τισ τφχεσ τθσ χϊρασ μασ από αυτοφσ, πολεμϊντασ τουσ και ανατρζποντασ τουσ μζςα από τα κάγκελα του Ρολυτεχνείου, κατόρκωςαν να τουσ ξεπεράςουν ςε ςκλθρότθτα και αγριάδα όταν ιρκε θ δικι τουσ ςειρά να κυβερνιςουν ζξω από αυτά. Βεβιλωςαν και μόλυναν όλα τα ιδανικά και τισ αξίεσ που μπόρεςαν να μεταλαμπαδεφ-

ςουν ςε εμάσ όλοι αυτοί οι ιεροί αγϊνεσ, όλα αυτζσ οι μικρζσ εξεγζρςεισ που κατάφεραν να πνίξουν το πραξικόπθμα που ςα κθλιά ζπνιγε λίγο λίγο τθν ίδια μασ τθ χϊρα. Σθμάδεψαν και ντρόπιαςαν μια ολόκλθρθ γενιά που πολζμθςε, μόχκθςε για να περιςϊςει το αφριο το δικό μασ, με τθν πλεονεξία τουσ για εξουςία και πλοφτο. Εξαφάνιςαν τα όνειρα και τισ ελπίδεσ ενόσ ολόκλθρου ζκνουσ, μζχρι και τθν φςτατθ ςτιγμι που είχαν μια τελευταία ευκαιρία να επανορκϊςουν για τα καμϊματα τουσ και τισ αμαρτίεσ τουσ, αυτοί προτίμθςαν να παίξουν το παιχνίδι τθσ εξουςίασ και αφοφ εκβιάςουν τθ ςυνείδθςθ του λαοφ και να πατιςουν ςτθν ανάγκθ του ανκρϊπου για ζνα κομμάτι ψωμί, ζκλεψαν ξανά και ξανά τθν ψιφο του, ϊςτε να καταφζρουν να ςυνεχίςουν να εξουςιάηουν ακόμα και τϊρα που το καράβι πάει καρφί για τον πάτο. Αντί να προςπακιςουν να το ςϊςουν, αυτοί επζλεξαν το δρόμο τθσ πόλωςθσ, τθν πετυχθμζνθ ςυνταγι του εκνικοφ διχαςμοφ και ποντάροντασ ςτθ ςιγουριά τθσ αβεβαιότθτασ του Ζλλθνα για επιβίωςθ, να επιφζρουν τθν πολυπόκθτθ ςφγκρουςθ ςε αυτόν οφτωσ ϊςτε να κερδίςουν τθν άνετθ επικράτθςθ ςε αυτόν. Τα είδαμε και πζρυςι τον Λοφνιο όταν ψθφιηόταν το περιβόθτο μεςοπρόκεςμο, τότε που καταψθφίςτθκαν και καταργικθκαν όλα τα κεκτθμζνα δικαιϊματα μασ, όταν πραγματοποιικθκε θ πλιρθσ άλωςθ του προςωπικοφ μασ αςφλου. Φρόντιςαν να ζχουν αμζτρθτουσ προςωπικοφσ φφλακεσ, κρατικοφσ υπαλλιλουσ, που ζξω από το Ελλθνικό κοινοβοφλιο, ζδερναν τον Ζλλθνα που διαμαρτυρόταν για όςα άςχθμα και βρϊμικα ψιφιηαν οι άλλοι μζςα ςε αυτό. Τότε που όλα τα κανάλια και οι εφθμερίδεσ ζπαιηαν το ίδιο ζργο, το ςκθνικό τρόμου και ψυχολογικισ βίασ ςτον απλό πολίτθ, ςτον δφςμοιρο Ζλλθνα φορολογοφμενο, φτωχό και φουκαρά που κα επωμιηόταν το ςφνολο του τεράςτιου χρζουσ που αυτοί είχαν δθμιουργιςει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, εμείσ ςτουσ δρόμουσ, ματϊναμε για τθν ελευκερία μασ, για το δικαίωμα μασ ςτθ ηωι και αυτοί με περίς-


30

ςια τζχνθ ενορχιςτρωναν τα επόμενα μεγαλεπιβολα ςχζδια τουσ εξόντωςθσ και εξακλίωςθσ μασ. Κάκε τουσ βιμα ςχεδιάςτθκε με τθν παραμικρι λεπτομζρεια και τθν απόλυτθ προςιλωςθ ςτο ςτόχο, τθν υποδοφλωςθ του Ζλλθνα. Ο μόνοσ τρόποσ για να το καταφζρει κάποιοσ αυτό, ιταν να ςτοχεφςει ψθλά, να τικαςεφςει τθ ςκζψθ και τθ νοθμοςφνθ μασ. Καταδικάηοντασ μασ ςτθν πλιρθ αμορφωςιά, ςτο πϊσ να μείνουμε ανιςτόρθτοι και ςυνάμα απολίτιςτοι, κάτι άγνωςτο για το ςφνολο των Ελλινων. Τα βλζπουμε κακθμερινά μπροςτά μασ, πείνα, εξακλίωςθ, ανζχεια, οφτε καν δικαίωμα ςτθν υγεία δεν ζχουμε πια. Αν ζχεισ λεφτά ηεισ, αν είςαι φουκαράσ, πάρε τθν τφχθ ςου και παρακάλα μθν αρρωςτιςει το παιδί ςου. Μασ πότιςαν και με λίγο εκνικιςμό, παςάροντασ μασ μπόλικα φαςιςτικά βιβλία και ιςτορίεσ για αγρίουσ, πολφ κζλει ο άνκρωποσ. Φϊλιαςε ο φόβοσ και θ καχυποψία μζςα ςτθν καρδιά μασ, μιςιςαμε το άγνωςτο το διαφορετικό, δε προςπακιςαμε καν να το κατανοιςουμε, να δείξουμε φιλοξενία και φιλότιμο ςε αυτό το άλλο, το αντίκετο μα τόςο όμοιο ςε εμάσ. Γίναμε αυτό που κάποτε διαβάηαμε ςτα βιβλία ότι οι πρόγονοι μασ πολεμιςανε λυςςαλζα και με χαρά και προκυμία, ζδιναν τισ ηωζσ τουσ και ζχυναν το αίμα τουσ για να τουσ εκδιϊξουν. Εμείσ οι Ζλλθνεσ, δεν είμαςτε ποτζ φαςίςτεσ. Ροτζ μπόλι ναηί δε κα μποροφςε να μπολιά

ςει δικό μασ βλαςτάρι, πολλά «λαίμαργα» κλαδιά φφτρωναν πότε πότε, μα πάντοτε κόβονταν από τθ ρίηα όταν ζρχονταν θ ϊρα. Είτε με κουκοφλεσ, είτε χωρίσ, οι λίγοι, αυτοί οι ελάχιςτοι ρουφιάνοι, οι δοςίλογοι του ζκνουσ μασ, από τον καιρό του «Εφιάλτθ» ακόμα, ζπαιρναν αυτό ακριβϊσ που τουσ αναλογοφςε. Κλοτςιά και ζξω από τθν παράγκα. Αυτό κα γίνει και τϊρα, δε χρειάηεται να πάρετε τα ξζνα, να αναηθτιςεισ τθν τφχθ ςου αλλοφ, ςε άλλεσ άγνωςτεσ πολιτείεσ, κι ασ είναι ςτο αίμα του Ζλλθνα αυτό, το ταξίδι και θ περιπλάνθςθ. Σφντομα κα ζρκει θ μζρα που κα ηθτθκεί, από το ρου τθσ ιςτορίασ, να χφςουμε και εμείσ το δικό μασ το αίμα, για να ςϊςουμε τθ φάρα μασ, τθν πατρίδα μασ. Ακόμα και αν χρειαςτεί να το κάνουμε ςτουσ δρόμουσ, ςτισ πλατείεσ, όπου και αν χρειαςτεί να ορκϊςουμε το ανάςτθμα μασ και να βροντοφωνάξουμε τθν παρουςία μασ. Με ψθλά τισ ςφιγμζνεσ μασ γροκιζσ, διαδθλϊνοντασ και πολεμϊντασ όλουσ αυτοφσ που ζχουν καπθλευτεί τον τόπο μασ επί ονόματι τουσ. Ελλάδα, εκεί που φυτρϊνει θ ελευκερία, εκεί που ιρκε θ ϊρα να βγοφμε ςτουσ δρόμουσ και να τουσ πάρουμε όλουσ αμπάριηα, ςαν ορμθτικόσ χείμαρροσ που ςπζρνει πανικό ςτο διάβα του και δεν αφινει τίποτα και κανζναν να ςτακεί μπροςτά του, οφτε για μια ςτιγμι. Χωρίσ φόβο.


31


32

Αν και όπωσ είπαμε και πιο πριν το ελλθνικό hip-hop επθρεάςτθκε ςτθν αρχι του από το αμερικάνικο, ωςτόςο ςε πολλά πράγματα διαφοροποιικθκε αν όχι από τθν αρχι, ςτθν μετζπειτα πορεία τουσ. Ρολλά από τα ελλθνικά μεγάλα ςυγκροτιματα αν και είχαν αρχίςει με το κλαςςικό hip-hop ςτυλ, ςτθν ςυνζχεια επζλεξαν να δϊςουν ζναν δικό τουσ τόνο και ζνα δικό τουσ ςτυλ ςτθν μουςικι που οι ίδιοι ζκαναν. Ζτςι ςτο κζμα για παράδειγμα του ςτίχου τα παλαιότερα ςυγκροτιματα δεν ακολοφκθςαν το αμερικάνικο πρότυπο που εκείνθ τθν εποχι είχε περάςει ςε ζναν ςτίχο που αναφερόταν μόνο ςε ναρκωτικά, γυναίκεσ και αυτοκίνθτα αλλά προςπάκθςαν να κρατθκοφν ςε ζνα πιο κοινωνικό επίπεδο. Αντίςτοιχα ςτο κζμα τθσ εμφάνιςθσ αν και αρχικά ςχεδόν όλα τα ςυγκροτιματα είχαν υιοκετιςει το κλαςςικό hip-hop ςτυλ με τα φαρδιά ροφχα και τα καπελάκια του baseball αργότερα κάποια από τα ςυγκροτιματα αυτά όπωσ οι FF.C. ι οι Active Member (και το low bap γενικότερα) ξζφυγαν ςιγά ςιγά από τζτοιου είδουσ διαφοροποιιςεισ κακϊσ κατάλαβαν ότι πλζον κα ζπρεπε να ξεφφγουν από το «ειςαγόμενο» το οποίο καμία ςχζςθ δεν είχε με τθν ελλθνικι πραγματικότθτα. (π.χ. θ Ελλάδα δεν γνωρίηει τίποτε ςχετικά με το baseball) [Τερηίδθσ, 2003, ςελ.100+ Ζνασ παραλλθλιςμόσ που γίνεται ακόμθ ανάμεςα ςτο ελλθνικό και ςτο αμερικάνικο hip-hop είναι οι διαμάχεσ οι οποίεσ προζκυψαν μζςα ςτθν διάρκεια του χρόνου ανάμεςα ςτα ςυγκροτιματα που το απάρτιηαν. Στθν Αμερικι αν και το hip-hop ξεκίνθςε με ζνα κοινωνικό και πολιτικό όραμα που ωσ ςτόχο είχε να κρατιςει τα μζλθ τθσ μακριά από ναρκωτικά και ςυμμορίεσ, με τον καιρό το όραμα αυτό αντικαταςτάκθκε από το τετράπτυχο λεφτάναρκωτικά-γυναίκεσ-αμάξια. Σε αυτό το ςθμείο εμφανίςτθκε και θ λεγόμενθ gangsta rap ζνα νζο είδοσ (όχι από μουςικισ άποψθσ) το οποίο ζβαλε πολλοφσ νεαροφσ ςτο κανάλι των ςυμμοριϊν και των ναρκωτικϊν. Στθν Αμερικι θ hiphop είχε χωριςτεί ςε δφο ςτρατό-


33

πεδα, τθν East και West Coast με τον πόλεμο των ςυμμοριϊν να μεταφζρεται ςτο μουςικό επίπεδο και ωσ αποτζλεςμα να υπάρχουν ακόμθ και απϊλειεσ ηωϊν μζςα από τθν διαμάχθ αυτι όπωσ του 2Pac, του Notorious B.I.G. κ.ά. *Τερηίδθσ, 2003, ςελ. 114+. Στθν ελλθνικι περίπτωςθ αν και δεν είχαμε τζτοια ακραία φαινόμενα, ωςτόςο δεν ζλειψαν οι διαμάχεσ ανάμεςα ςτα ςχιματα τα οποία ουςιαςτικά χωρίηονται ςε 2 ςτρατόπεδα, με το ζνα να ανικει ςτουσ Active Member και ςτο άλλο να βρίςκονται όλοι οι υπόλοιποι. Θ διαχωριςτικι γραμμι ανάμεςα ςτα δφο ςτρατόπεδα κα μποροφςαμε να ποφμε ότι είναι θ επιλογι του B.D. Foxmoor να δθμιουργιςει το Low Bap και να διαχωριςτεί ςτθν ουςία από τα υπόλοιπα ςυγκροτιματα που ανικαν τότε ςτον χϊρο του hip-hop. Θ αρχι τθσ διαμάχθσ αυτισ τοποκετείται όταν βρίςκονταν ακόμθ όλα τα ςυγκροτιματα μαηί και είχε φτάςει θ ςτιγμι τθσ κυκλοφορίασ του πρϊτου δίςκου των Active Member και των FF.C. μζςω τθσ Freestyle Productions. Τα δφο ςχιματα είχαν κανονίςει να κυκλοφοριςει πρϊτα ο δίςκοσ «Διαμαρτυρία» των Active Member και ςτθν ςυνζχεια με τα λεφτά που κα κζρδιηαν να κυκλοφοροφςαν το «Σκλθροί Καιροί» των FF.C. και με το ίδιο ςκεπτικό να κυκλοφοροφςαν και οι επόμενοι δίςκοι από άλλα ςυγκροτιματα. Το πρόβλθμα ςε όλο αυτό εμφανίςτθκε όταν μετά τθν κυκλοφορία τθσ «Διαμαρτυρίασ» των Active Member, ο B.D. Foxmoor επζμενε ςτον δίςκο των FF.C. να αναγράφεται «B.D. Foxmoor presents» ότι δθλαδι ο B.D. Foxmoor παρουςιάηει τουσ FF.C., κάτι βζβαια που δεν ζγινε δεκτό από τουσ δεφτερουσ κακϊσ και τα δφο ςυγκροτιματα βρίςκονταν ςτθν αρχι τθσ ςταδιοδρομίασ τουσ και δεν ξεχϊριηε το ζνα από το άλλο. Στα πλαίςια αυτισ τθσ «κόντρασ» ςτθν μουςικι του hip-hop υπάρχει το λεγόμενο dissing δθλαδι θ αναφορά από ζνα ςυγκρότθμα ςε ζνα άλλο. Το πρϊτο diss κομμάτι γράφτθκε από τουσ Active Member προσ τα Θμιςκοφμπρια με το τραγοφδι «Ραράςταςθ Σιωπισ» από τον δίςκο «Από τον Τόπο τθσ Φυγισ» ςτο οποίο ο B.D. Foxmoor παρομοιάηει το αντίπαλο ςυγκρότθμα ωσ μαριονζτεσ του μουςικοφ ςυςτιματοσ οι οποίεσ είναι μζλθ μιασ παράςταςθσ ςιωπισ όπωσ λζει και ο τίτλοσ. Ζτςι τα Θμιςκοφμπρια «απάντθςαν» με ζνα δικό τουσ κομμάτι με το ςατυρικό τουσ ςτυλ το «Θ γάτα τθσ Σκεπισ» όπου κατά κάποιο τρόπο απαντάνε ςτουσ Active Member. Εδϊ κα πρζπει να ποφμε ότι τα diss κομμάτια άρχιςαν να ανκίηουν κυρίωσ κατά τα επόμενα χρόνια όπου και κα «κακιερωνόταν» κατά κάποιο τρόπο θ κόντρα, ενϊ κομμάτια που περιζχουν dissing ςυνεχίηουν να εκδίδονται μζχρι και ςιμερα.


34

Σο Ελλθνικό Hip-Hop: Θ ςυνζχεια (από το 1998 ωσ το ΢ιμερα) Το ελλθνικό hip-hop, ζχοντασ πλζον «εγκαταςτακεί» για τα καλά ςτα ευρφτερα μουςικά πλαίςια τθσ Ελλάδασ και ζχοντασ αναπτφξει ζνα ευρφ κοινό, μία δεκαετία ςχεδόν απ’ όταν ξεκίνθςε άρχιςε να αναπτφςςεται και να ξετυλίγεται με τθν εμφάνιςθ -πζραν των «κλαςςικϊν»- και άλλων νζων ςυγκροτθμάτων. Ζτςι το 1997 και μετά από ςχεδόν 2 χρόνια ςυναυλίεσ και παρουςιάςεισ κα κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ ςτον χϊρο τθσ ελλθνικισ διςκογραφίασ οι Η.Ν. (Ηωντανοί Νεκροί) με τον δίςκο «ΗΝ Εντολζσ» αποτελοφμενοι από τον Τάκθ Τςαν, τον Μθδενιςτι, τον Υποχκόνιο και τον Καταχκόνιο και τον Χαρμάνθ ενϊ 1 χρόνο αργότερα κα βγάλουν τον «Ρρϊτο Τόμο» τον δίςκο-ορόςθμο ςτθν ςφντομθ ιςτορία τουσ. Θ εμφάνιςθ των ΗΝ ςτθν ελλθνικι ςκθνι για τθν εποχι εκείνθ ςιμαινε κάτι το τελείωσ διαφορετικό, κακϊσ ειςιγαγε ςτθν Ελλάδα το ςτυλ του battle rap που αν και ιταν γνωςτό ςτθν Αμερικι, ςτθν ελλθνικι ςκθνι ιταν κάτι το εντελϊσ καινοφργιο. Οι ΗΝ με το νζο «φφοσ» τουσ με απολφτωσ καυςτικό και ωμό τρόπο κατακρίνουν τουσ πάντεσ και τα πάντα μζςα ςτο hip-hop, κάτι που φαίνεται να ζχει ιδιαίτερθ ανταπόκριςθ από το κοινό τουσ το οποίο χαρακτθρίςτθκε ωσ ΗΝ Fans. Ζνα χαρακτθριςτικό που επίςθσ οι ΗΝ ειςιγαγαν ςτο hip-hop μζςω του ςτίχου τουσ, ιταν θ αναφορά τουσ ςτα ναρκωτικά κάτι εντελϊσ πρωτόγνωρο για τα ελλθνικά δεδομζνα. Βζβαια θ χριςθ αυτοφ του είδουσ του ςτίχου για τα ναρκωτικά ι τισ γυναίκεσ είναι αμφιλεγόμενθ κακϊσ ενϊ μπορεί να υπάρχουν ςτίχοι όπωσ «δεν είςαι mc άμα δεν πίνεισ χόρτο» οι ίδιοι οι ΗΝ κακϊσ και ο «ιδρυτισ» του ςχιματοσ Τάκι Τςαν διευκρινίηουν ότι δεν προωκοφν τθν χριςθ των ναρκωτικϊν απλϊσ αποτυπϊνουν ςτο χαρτί «τθν δφςκολθ πλευρά τθσ κοινωνίασ».

Βζβαια θ ζλευςθ των ΗΝ ςτθν ελλθνικι hip-hop δεν κα μποροφςαμε να ποφμε ότι ιταν και θ πιο ειρθνικι κακϊσ με τθν εμφάνιςι τουσ ιρκαν να δϊςουν ζναν νζο τόνο ςτισ διαμάχεσ τθσ ςκθνισ οι οποίεσ τθν περίοδο εκείνθ ιταν ιδθ οξυμζνεσ. Ζτςι από τθν αρχι τουσ οι ΗΝ και με το τραγοφδι «ςτθν χϊρα των καλφτερων mc’s» ζρχονται αντιμζτωποι με το -διαχωριςμζνο από το hip-hop πλζον- Low Bap μζςα από τον ςτίχο τουσ «ςιχαίνομαι το low bap, γουςτάρω να κάνω rap» κάτι που κα φζρει αντιδράςεισ κακϊσ ακόμθ και


35

ςυγκροφςεισ μεταξφ των μελϊν τθσ μιασ και τθσ άλλθσ πλευράσ. Θ ριξθ αυτι όμωσ το πιο πικανό είναι να είναι και αυτι που «ςικωςε» τουσ ΗΝ, μια κίνθςθ ςαφϊσ αναγνωριςμζνθ από το κοινό τουσ το οποίο μάλλον «διψοφςε» για αντιδικίεσ και μίςοσ μεταξφ των ςχθμάτων τθσ hip hop όπωσ βζβαια «διψοφςαν» και οι διςκογραφικζσ εταιρίεσ. Από τθν άλλθ πλευρά και μζςα από τουσ κόλπουσ του Low Bap, τθν ίδια ςχεδόν περίοδο με τουσ ΗΝ, βγάηουν τον πρϊτο τουσ δίςκο οι Βαβυλϊνα το 1997 με τίτλο «Αρχι επί Τζλουσ». Οι Βαβυλϊνα που δθμιουργικθκαν από τον B.D. Foxmoor (Active Member) και τον Loyal-T απαρικμοφςαν 7 μζλθ με το 8ο μζλοσ να είναι ο «Σάτυροσ» το οποίο δεν ιταν φυςικό πρόςωπο αλλά θ «ενςάρκωςθ» των ςτίχων των Active Member. Τα υπόλοιπα μζλθ ιταν οι Ρρίγκιπασ, Ρυροβάτθσ, Βζβθλοσ, Κφροσ, Κθρίο, Ραράφρων και Μζκυςοσ. Θ παρουςία των τόςων πολλϊν μελϊν ςτο ςχιμα των Βαβυλϊνα ιταν κακαρά μία ιδζα του ίδιου του B.D. Foxmoor ο οποίοσ χαρακτθριςτικά τουσ ζλεγε ότι «κα είςτε οι Wu Tang Clan τθσ Ελλάδασ». Το 1999 οι Βαβυλϊνα κυκλοφοροφν τον 2ο τουσ δίςκο με τίτλο « Το κουαρτζτο των Στοιχειϊν» για τον οποίο γυρίςτθκε και βίντεο κλιπ για το τραγοφδι τουσ «Ρολιςμανία» το οποίο όμωσ δεν προβλικθκε ποτζ ςτθν ελλθνικι τθλεόραςθ λόγω λογοκριςίασ. Θ ςυνζχεια μετά από τον κάνατο του Ρυροβάτθ και αρχικοφ μζλουσ του ςυγκροτιματοσ κζλει το ςυγκρότθμα να διαςπάται με τθν αλλαγι του ςτυλ του ςυγκροτιματοσ από «κακαρό Νεοχορκζηικο hip hop» ςε ζνα ςτυλ με περιςςότερουσ φυςικοφσ ιχουσ (ντραμσ, κικάρα και μπάςο) για να ζρκουν μζςα από ειςόδουσ και εξόδουσ μελϊν ςτο ςυγκρότθμα το 2001 και το 2002 οι νζοι και τελευταίοι τουσ δίςκοι «Τα Τζρατα Ραίηουν Ακόμα» και «Επί Τζλουσ» αντίςτοιχα. Οι απόψεισ βζβαια για τουσ Βαβυλϊνα διίςτανται κακϊσ ναι μεν από τθ μία είχαν ζναν κοινωνικοπολιτικό ςτίχο (δείγμα τθσ φπαρξισ τουσ μζςα ςτο Low Bap) αλλά από τθν άλλθ κατθγορικθκαν από τον B.D. Foxmoor ότι τα τραγοφδια τουσ περιείχαν ρατςιςτικζσ αλλά και ςεξιςτικζσ αντιλιψεισ, ενϊ θ άποψθ του Τάκι Τςαν των ΗΝ για τουσ Βαβυλϊνα είναι ότι «οι Βαβυλϊνα είναι οι ΗΝ τθσ Freestyle Productions» λόγω μάλλον τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ και τθσ διζνεξισ τουσ με τουσ ΗΝ, που είχε ωσ αποτζλεςμα μετά από μια διαμάχθ τον ξυλοδαρμό όλων των μελϊν των τελευταίων.


36


37

ΣαΨθΛάΣθ΢ΕβΔοΜάΔα΢ Σο ενδεχόμενο να κλείςει τα ςφνορά τθσ ςτουσ Ζλλθνεσ και ςε πολίτεσ άλλων χωρϊν τθσ ευρωηϊνθσ που ζχουν πλθγεί από τθν κρίςθ, ςε περίπτωςθ που εντακοφν οι πιζςεισ και οι εντάςεισ, εξετάηει θ Βρετανία, ςφμφωνα με τον Ντζιβιντ Κάμερον. «Από νομικισ άποψθσ, εάν υπάρξουν ςθμαντικζσ πιζςεισ και εντάςεισ, είναι πικανό να λάβουμε μζτρα για να περιορίςουμε το μεταναςτευτικό ρεφμα, αλλά προφανϊσ ελπίηουμε πωσ δεν κα ςυμβεί κάτι τζτοιο», είπε ο βρετανόσ πρωκυπουργόσ μιλϊντασ ενϊπιον κοινοβουλευτικισ επιτροπισ. Αςπόνδυλα δεν ςασ χάλαςε! Αναγνωρίςτθκαν 28 άτομα που ςυμμετείχαν ςτα επειςόδια ςτο κζντρο τθσ Ακινασ το βράδυ τθσ Κυριακισ 12 Φεβρουαρίου 2012 και προξζνθςαν βανδαλιςμοφσ, φκορζσ και λεθλαςίεσ. Ρρόκειται για 22 Ζλλθνεσ και ζξι αλλοδαποφσ θλικίασ από 18 ζωσ 48 ετϊν που διαμζνουν ςε διάφορεσ περιοχζσ των νομϊν Αττικισ, Θλείασ, Αχαΐασ, Λάριςασ και Θρακλείου Κριτθσ. Σχθματίςτθκαν ςε βάροσ τουσ δικογραφίεσ κακουργθματικοφ χαρακτιρα για ςυμμετοχι κατά περίςταςθ ςε ςοβαρά αδικιματα, όπωσ εμπρθςμοφσ και εκριξεισ, παραβάςεισ ςχετικά με τα όπλα, τισ εκρθκτικζσ φλεσ, για επικίνδυνεσ και βαριζσ ςωματικζσ βλάβεσ, για διακεκριμζνεσ περιπτϊςεισ κλοπϊν και φκορϊν, για διατάραξθ κοινισ ειρινθσ, ναρκωτικά και αποδοχι και διάκεςθ προϊόντων εγκλιματοσ. Με τζτοια το κίνθμα δεν καταςτζλλεται. ΢υντριπτικό ιταν το «όχι» των Ευρωβουλευτϊν ςτθν αμφιλεγόμενθ ςυνκικθ ACTA για τθν προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ από τθ διαδικτυακι πειρατεία και τα προϊόντα-«μαϊμοφ». Κατά τθσ ςυνκικθσ ψιφιςαν 478 ευρωβουλευτζσ, ζναντι μόλισ 39 που τθν υπερψιφιςαν, ενϊ υπιρξαν και 165 αποχζσ. Οι επικριτζσ τθσ ACTA υποςτθρίηουν ότι θ ςυνκικθ ςυντάχκθκε κεκλειςμζνων των κυ

(μζροσ Β’) ρϊν, χωρίσ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, και απειλεί τισ πολιτικζσ ελευκερίεσ, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τθν ιδιωτικότθτα των χρθςτϊν του Διαδικτφου. Ραπαδιμο ζτρεξεσ να το υπογράψεισ ε;; Ραρτα τϊρα! Ιςπανικό δικαςτιριο ξεκίνθςε ςιμερα ζρευνα για απάτθ κατά πρϊθν ςτελεχϊν τθσ τράπεηασ Bankia, εν μζςω τθσ αυξανόμενθσ οργισ τθσ κοινισ γνϊμθσ ςτθν Λςπανία κατά τθσ τράπεηασ αυτισ που διαςϊκθκε από το κράτοσ. Θ αγωγι κατατζκθκε από ζνα από τα μικρότερα πολιτικά κόμματα τθσ Λςπανίασ, το οποίο κατθγορεί 33 αξιωματοφχουσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του πρϊθν προζδρου τθσ τράπεηασ ΢οδρίγο ΢άτο, για απάτθ, χειραγϊγθςθ τιμϊν και πλαςτογράφθςθ λογαριαςμϊν. Το Ανϊτερο Δικαςτιριο τθσ Λςπανίασ αξίωςε από τον ΢άτο και τα άλλα ςτελζχθ που κατθγοροφνται να παρουςιαςτοφν ενϊπιων του και από τον πρϊθν διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Λςπανίασ Μιγκζλ 'Ανχελ Φερνάντεκ Ορντόνεκ να παρουςιαςτεί ωσ μάρτυρασ. Ο εχκρόσ είναι ςτισ τράπεηεσ και ςτα υπουργεία Ενα νζο ςωματίδιο, ςυμβατό με το μποηόνιο του Χιγκσ, ανακαλφφκθκε από τουσ ερευνθτζσ του CERN που αναηθτοφν τα ίχνθ του ςτο πλαίςιο του Μεγάλου Ρειράματοσ ςτον μεγάλο Επιταχυντι Ανδρονίων , αλλά διαδικαςίεσ επαλικευςθσ είναι ακόμθ αναγκαίεσ για να διαςφαλιςκεί ότι πρόκειται πραγματικά για τον κρίκο που λείπει ςτθν αλυςίδα των ςτοιχειωδϊν ςωματιδίων, ανακοίνωςε ςιμερα ο Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Ρυρθνικισ Ερευνασ (CERN). Το μποηϊνιο του Χιγκσ κεωρείται από τουσ φυςικοφσ ωσ το κλειδί τθσ κεμελιϊδουσ δομισ τθσ φλθσ, το ςωματίδιο που δίνει ςτθν φλθ τθν μάηα τθσ, ςφμφωνα με τθ κεωρία του "Κακιερωμζνου Μοντζλου". Και οι παπαδοκρατία άρχιςε να τρζμει!


38

Θ ζννοια τθσ «ετερότθτασ» και ο «λακρομετανάςτθσ»

Ετερότθτα ςθμαίνει αναγνϊριςθ, εκτίμθςθ, δεκτικότθτα του διαφορετικοφ ςτοιχείου, του «ξζνου» προσ εμάσ. Θ αναγνϊριςθ του διαφορετικοφ τρόπου ηωισ, τθσ διαφορετικισ νοοτροπίασ, τθσ διαφορετικισ ςκζψθσ και τελικά των διαφορετικϊν κοινωνικϊν καταβολϊν, είναι λοιπόν το πρϊτο ςτάδιο. Το δεφτερο ςτάδιο, είναι θ εκτίμθςθ και θ αντίλθψθ τθσ κάκε νοοτροπίασ και των κάκε κοινωνικϊν λειτουργιϊν και προτφπων (εφόςον βζβαια δεχόμαςτε το διαφορετικό ωσ κάτι ίςο και όχι ωσ κάτι κατϊτερο ι ανϊτερο). Τζλοσ μζνει θ δεκτικότθτα του διαφορετικοφ, όχι ςαν κάτι το οποίο πρζπει να κρικεί και να ςχολιαςτεί (με βάςθ τα επιβεβλθμζνα κοινωνικά πρότυπα και όχι τθν γενικι τοποκζτθςθ τθσ προςωπικισ μασ άποψθσ), αλλά ωσ ζχει, δθλαδι τθ δεκτικότθτα ενόσ άλλου πολιτιςμοφ και ανκρϊπων διαφορετικϊν κοινωνικϊν ι και εμφανιςιακϊν χαρακτθριςτικϊν. Είναι γνωςτό (τουλάχιςτον όςον αφορά τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ) ότι θ γλϊςςα αποτελεί ζνα κομμάτι τθσ ςυνολικισ άςκθςθσ τθσ εξουςίασ κακϊσ, κάκε λζξθ ι φράςθ «κρφβει» μία ςθματοδότθςθ ι ζναν κοινωνικό οριςμό. Ζτςι, δεν είναι κακόλου τυχαίο, ότι ο όροσ τθσ λακρομετανάςτευςθσ (που περιζχει τθν ζννοια του λακραίου λεσ και υπάρχει νόμιμθ και παράνομθ ηωι) ζχει ειςζλκει ςτθν κακθμερινι ηωι και ζχει ενςωματωκεί κατά πολφ μεγάλο ποςοςτό ωσ προσ τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ


39

ςυγκεκριμζνθσ ορολογίασ, αντί του πρόςφυγασ ι απλά του μετανάςτθσ. Ρρϊτο και καλφτερο μζςο για τθν διάδοςθ του όρου και κυρίωσ τθσ ζννοιασ, το εκχυδαϊςτικό και τυφλό φερζφωνο τθσ εξουςίασ, που ονομάηεται τθλεόραςθ. Πποιοσ λοιπόν παρακολουκεί αυτό κουτί, ςίγουρα κα ζχει διαπιςτϊςει τθν κακθμερινι επίκεςθ που δζχονται οι Άνκρωποι (με α κεφαλαίο λόγω τθσ αξιοπρζπειάσ τουσ) αυτοί, οι οποίοι ςτο κάτω κάτω δεν είχαν και κάποια ιδιαίτερθ όρεξθ να ξεριηωκοφν από τισ χϊρεσ τουσ και να ζρκουν να «ηιςουν τον ελλθνικό μφκο». Θ ςτοχοποίθςθ όμωσ των μεταναςτϊν, ιδιαίτερα ςε περιόδουσ κρίςθσ, δεν είναι κακόλου τυχαία και αυτό γιατί ςίγουρα αποτελοφν τθν δεδομζνθ ςτιγμι, το πιο ευάλωτο κομμάτι τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. Οι μετανάςτεσ κλζβουν, βιάηουν, ςκοτϊνουν και πολλά άλλα μασ λζνε τα κανάλια. Αυτό που δεν μασ λζνε όμωσ, είναι το πόςοι μετανάςτεσ δουλεφουν κάτω από τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ, με εξευτελιςτικοφσ μιςκοφσ, το πόςοι μετανάςτεσ λόγου χάρθ ςκοτϊκθκαν κατά τθν καταςκευι των ολυμπιακϊν ζργων (για τα οποία τότε βζβαια καμάρωναν τα ΜΜΕ) και πραγματικά χιλιάδεσ άλλα τζτοια παραδείγματα. Και όςο πιο πολφ μίςοσ βγάηουν για τουσ μετανάςτεσ, με άλλο τόςο ενκουςιαςμό ταυτόχρονα τουσ βλζπουμε να υποδζχονται τουσ απεςταλμζνουσ του Δ.Ν.Τ , τθσ τρόικασ και των τραπεηιτϊν που είναι ςτθν ουςία και οι πραγματικοί εχκροί όλων των ελλινων και ξζνων πολιτϊν. Γι' αυτόν ακριβϊσ τον λόγο δεν κα πρζπει κανείσ να λυγίςει ςτθν προπαγάνδα, που ζχει ωσ ςτόχο να κάνει αντίπαλεσ πλευρζσ τουσ ζλλθνεσ με τουσ μετανάςτεσ, αλλά αντίκετα όλοι μαηί να παλζψουμε για να διϊξουμε το Δ.Ν.Τ. , τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα και τουσ ντόπιουσ ζλλθνεσ εξουςιαςτζσ που καταδυναςτεφουν τον πλοφτο και τθ ηωι μασ.


40

΢υνζντευξθ Πζτροσ Παπακωνςταντίνου : «Σο μζλλον που μασ ετοιμάηουν» Ο Πζτροσ Παπακωνςταντίνου , δθμοςιογράφοσ και ςυγγραφζασ , μιλά ςτο babushka.gr για τισ εκλογζσ , τθν αριςτερά και τθν κρίςθ ςτθν Μ.Ανατολι. 1.Δεδομζνου ότι, θ κρίςθ και οι εξελίξεισ ςτθν ευρωηώνθ καλπάηουν, ςε ςυνδυαςμό με τθν ςφνοδο κορυφισ αλλά και το αποτζλεςμα των ελλθνικών εκλογών. Ποιεσ πιςτεφεισ κα είναι οι αποφάςεισ και πωσ κα εξελιχκεί θ κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρώπθ; Ο αςτικόσ πολιτικόσ κόςμοσ και τα μεγάλα ςυγκροτιματα τθσ ενθμζρωςθσ καλλιζργθςαν μια εντελϊσ αδικαιολόγθτθ ευφορία για τθν πρόςφατθ ςφνοδο κορυφισ τθσ Ε.Ε. Είδαν ςτισ αποφάςεισ τθσ μια πρϊτθ νίκθ των περιφερειακϊν, Μεςογειακϊν χωρϊν επί τθσ Γερμανίασ και των ςυμμάχων τθσ, προάγγελο ςτροφισ τθσ Ζνωςθσ από τθ Δρακόντεια λιτότθτα ςτθν ποκθτι ανάλυςθ. Δυςτυχϊσ και ο ΣΥ΢ΛΗΑ αποδζχκθκε ωσ «κατ’ αρχιν κετικζσ» τισ αποφάςεισ τθσ ςυνόδου (κυρίωσ τθν αποςφηευξθ των δανείων των τραπεηϊν από το δθμόςιο χρζοσ), περιορίηοντασ τθν κριτικι του ςτθν ελλθνικι κυβζρνθςθ που δεν εξαςφάλιςε για τθ χϊρα μασ ίςθ μεταχείριςθ με Λςπανία και Λταλία. Τίποτα δεν δικαιολογεί αυτι τθν αιςιοδοξία. Ο απ’ ευκείασ δανειςμόσ των τραπεηϊν κα γίνει με τον όρο να υπαχκοφν υπό τον ζλεγχο κεντρικϊν ευρωπαϊκϊν αρχϊν, δθλαδι ςτθν πράξθ να περάςουν υπό τον ζλεγχο τθσ Γερμανίασ. Σε κάκε περίπτωςθ, τα θμίμετρα τθσ ςυνόδου κορυφισ για πολλοςτι φορά ςτάκθκαν ανίκανα να ςυγκρατιςουν τον κατιφορο του ευρϊ. ΢άλι ςτα χρθματιςτιρια για δφο- τρεισ θμζρεσ και μετά επιςτροφι ςτον πανικό και τθν πτϊςθ χωρίσ αλεξίπτωτο. Τθν Ραραςκευι, το κόςτοσ δανειςμοφ τθσ Λςπανίασ εκτοξεφκθκε και πάλι


41

ςτο εφιαλτικό 7%. Τθν ίδια ϊρα, θ Φιλανδι χιςμόσ) από τα δφο μεγαλφτερα ςυςτθμικά υπουργόσ Οικονομικϊν κζτει για πρϊτθ φο- κόμματα. Αποτελεί ςοβαρό κίνδυνο. ρά κζμα ενδεχόμενθσ εξόδου τθσ χϊρασ τθσ 3. Για τθν αριςτερά, παρατθροφμε ότι ενώ από το ευρϊ, ενϊ προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ ο ΢ΤΡΙΗΑ είναι ο μεγάλοσ νικθτισ αντικζτωσ κινείται θ επιςτολι 160 προβεβλθμζνων Γεροι άλλεσ αριςτερζσ δυνάμεισ ςθμείωςαν μανϊν οικονομολόγων. πτώςθ ζωσ και εκλογικι ςυντριβι. Σι ςυνιΘ κρίςθ του ευρϊ κα ςυνεχιςτεί και κα κλιςτοφν αυτζσ οι αλλαγζσ για τθν ίδια τθν αμακωκεί. Θ ελλθνικι Αριςτερά οφείλει να ριςτερά και τισ εξελίξεισ που κα φζρουν; προετοιμάςει το λαό για τθν πολφ πικανι ζξοδο τθσ χϊρασ από το ευρϊ. Ηθτοφμενο Μζςα ςε ζνα εξαιρετικά αςτακζσ και ευμεείναι αυτι θ ζξοδοσ να γίνει με πρωτοβουλία τάβλθτο πολιτικό ςκθνικό, ο ΣΥ΢ΛΗΑ αποτελεί και υπό τθν θγεμονία των αριςτερϊν, λαϊκϊν τθν πιο αςτακι ςυνιςτϊςα του. Θ επιτυχία δυνάμεων και όχι με πρωτοβουλία των δατου οφείλεται αφ’ ενόσ μεν ςτθν αριςτερι νειςτϊν μασ ι του δουλοςτροφι που είχε πραγπρεποφσ πολιτικοφ προςω- «Η κρίςθ του ευρϊ κα ματοποιιςει εδϊ και πικοφ, γιατί τότε το κόςτοσ ςυνεχιςτεί και κα κλιμακαιρό, ιδθ επί εποχισ κα είναι πολφ μεγαλφτερο. Αλζκου Αλαβάνου (και κωκεί. Η ελλθνικι Αριθ οποία ςυνεχίςτθκε με 2. Σο αποτζλεςμα των εκλο- ςτερά οφείλει να προετον Αλζξθ Τςίπρα και γών ςυνιςτά μια αριςτερι τοιμάςει το λαό για τθν το κίνθμα των Αγαναμετατόπιςθ τθσ κοινωνίασ ι κτιςμζνων), αφ’ ετζρου πολφ πικανι ζξοδο τθσ μια δεξιά και ςυντθρθτικι; δε ςτο ςφνκθμα τθσ χϊρασ από το ευρϊ. ΖθΔεδομζνου τθν ςυντθρθκοαριςτερισ κυβζρνθςθσ, ποίθςθ τθσ ΝΔ αλλά και το τοφμενο είναι αυτι θ που ζδινε άμεςθ προοφαινόμενο τθσ ακροδεξιάσ πτικι νίκθσ ςτα λαϊκά ζξοδοσ να γίνει με πρωΧρυςισ Αυγισ. ςτρϊματα που υποφζτοβουλία και υπό τθν θρουν και αγωνιοφν. ΩΟι τελευταίεσ εκλογζσ απο- γεμονία των αριςτερϊν, ςτόςο, θ επιρροι του τζλεςαν Ρφρρεια νίκθ του είναι εδραιωμζνθ, λαϊκϊν δυνάμεων και όχι δεν ςυςτιματοσ. Με τθν ιδεολοζχει ςε μεγάλο βακμό γικι τρομοκρατία των μζ- με πρωτοβουλία των δαςυγκυριακά χαρακτθριςων ενθμζρωςθσ και τισ ε- νειςτϊν» ςτικά και θ ψιφοσ που κβιαςτικζσ παρεμβάςεισ ζλαβε διαπνζεται ςυΜζρκελ, Ολάντ και Σία απζτρεψαν το ςχθμαχνά από λογικζσ ανάκεςθσ, εφκολων λφςεων τιςμό κυβζρνθςθσ τθσ Αριςτεράσ και τθν εμαπό τα πάνω. Επιπλζον, θ ςυνφπαρξθ ςτουσ βάκυνςθ του ριγματοσ που είχε ανοίξει ςτισ κόλπουσ του τόςο αντικετικϊν τάςεων κζτει εκλογζσ τθσ 6θσ Μαΐου. Ωςτόςο θ ελλθνικι ηιτθμα αξιοπιςτίασ- το πρόβλθμα δεν είναι Αριςτερά ςτο ςφνολό τθσ ξεπζραςε κατά ποοι πολλζσ «ςυνιςτϊςεσ», αλλά θ κολι λφ κάκε μετεμφυλιακό προθγοφμενο, ενϊ ο «ςυνιςταμζνθ». Λδιαίτερα θ εμμονι του παλιόσ δικομματιςμόσ ζχαςε περιςςότερο ςτον ευρωπαϊςμό τθ ςτιγμι που θ ευρωηϊαπό τθ μιςι του δφναμθ ςε ςφγκριςθ με το νθ αποκαλφπτεται ωσ κάλαμοσ βαςανιςτθρί2009. Θ τρικομματικι κυβζρνθςθ ΝΔ- ΡΑΣΟΚ ων του κ. Σόιμπλε κζτει ανυπζρβλθτα όρια - ΔΗΜΑΡ ςτηρίζεται ςε πθλινα πόδια και ςτθν αντιπολιτευτικι του ςτρατθγικι. μάλλον δεν κα μακροθμερεφςει. Θ Χρυςι Πςο για το ΚΚΕ και τθν ΑΝΤΑ΢ΣΥΑ, ζχουν δίΑυγι ωφελικθκε από τθν κρίςθ, τθν απόκιο ςτθν κριτικι που αςκοφν ςτο ΣΥ΢ΛΗΑ αναγνωςθ που φζρνει το μνθμόνιο ςε κατεφορικά με το ευρϊ και τισ ανοιχτά ςυςτθμιςτραμμζνα μικροαςτικά και λοφμπεν εργατικζσ, διαχειριςτικζσ τάςεισ μζρουσ τθσ θγεςίκά ςτρϊματα, αλλά και από τθν υιοκζτθςθ ασ του. Θ κριτικι τουσ κα είναι πιο πειςτικι τθσ ακροδεξιάσ ατηζντασ (ξενοφοβία, αυταραν δεν γίνεται από τθ ςκοπιά ενόσ μικρόψυ-


42

χου κομματικοφ πατριωτιςμοφ, αλλά από τθ ςκοπιά τθσ λαϊκισ αγωνίασ και τθσ κοινωνικισ ανάγκθσ για τθ ςυγκρότθςθ ενόσ μεγάλου, ενιαίου μετϊπου πάλθσ και νίκθσ. 4. Εςφ ποιεσ πιςτεφεισ ότι είναι οι ρεαλιςτικότερεσ λφςεισ για τθν επίλυςθ τθσ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα αλλά και τθν Ευρώπθ; Δυςτυχϊσ, οι ςυςχετιςμοί ςτθν Ευρϊπθ αυτι τθ ςτιγμι είναι πολφ δυςμενείσ για τθ ριηοςπαςτικι και πολφ περιςςότερο για τθν

«Μια αριςτερι κυβζρνθςθ ςτθν Ελλάδα οφείλει πρϊτα απϋ όλα να διαγράψει μονομερϊσ το χρζοσ (κομβικό ηιτθμα, που δυςτυχϊσ φαίνεται να ζχει ξεχαςτεί ςτον πολιτικό λόγο τθσ ςφνολθσ Αριςτεράσ), να ακυρϊςει τα δφο μνθμόνια και τουσ εφαρμοςτικοφσ νόμουσ και να καταγγείλει τθ δανειακι ςφμβαςθ» αντικαπιταλιςτικι Αριςτερά. Με τα ςθμερινά δεδομζνα, θ Ελλάδα πρζπει να ξεκινιςει μόνθ τθσ- κι αν αφριο βρεκοφν ςφμμαχοι και προκφψουν ανατροπζσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόςο το καλφτερο. Μια αριςτερι κυβζρνθςθ ςτθν Ελλάδα οφείλει πρϊτα απϋ όλα να διαγράψει μονομερϊσ το χρζοσ (κομβικό ηιτθμα, που δυςτυχϊσ φαίνεται να ζχει ξεχαςτεί ςτον πολιτικό λόγο τθσ ςφνολθσ Αριςτεράσ), να ακυρϊςει τα δφο μνθμόνια και τουσ εφαρμοςτικοφσ νόμουσ και να καταγγείλει τθ δανειακι ςφμβαςθ. Μια τζτοια ριξθ, απολφτωσ αναγκαία για να γίνουν ςτοιχειϊδθ βιματα ςτο δρόμο τθσ ανόρκωςθσ του λαοφ και τθσ οικονομίασ, αναγκαςτικά κα φζρει τθν Ελλάδα ςε ςφγκρουςθ με τθν Ε.Ε. και κα καταςτιςει αναγκαία τθν αποδζςμευςθ από το ευρϊ και τθν επαναφορά

εκνικοφ νομίςματοσ. Θ αναταραχι, το οικονομικό και κοινωνικό κόςτοσ δεν μποροφν να αποφευχκοφν, ωςτόςο θ ανάκαμψθ κα είναι ταχεία και κυρίωσ κα ανοίξει ο δρόμοσ για αποφαςιςτικότερεσ αλλαγζσ, ςε ςυνκικεσ αποκατάςταςθσ τθσ εκνικισ μασ υπόςταςθσ και τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ. 5. ΢ε διεκνζσ επίπεδο πώσ κρίνεισ τθν κατάςταςθ, ςτθν ΢υρία και το Ιράν αλλά και τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Μζςθσ Ανατολισ; Είναι πικανι μια επζμβαςθ τθσ Δφςθσ; Αν ναι, ςε μια τζτοια ενδεχόμενθ επζμβαςθ, πιςτεφεισ πωσ θγετικό ρόλο κα παίηει θ Αμερικι όπωσ ζχουμε δει παλιότερα ι θ Ευρώπθ; Και τζλοσ ποίοσ κα είναι ο ρόλοσ τθσ Ελλάδασ ςε μια τζτοια ενδεχόμενθ κατάςταςθ; Αυτι τθ ςτιγμι, το πιο καυτό μζτωπο εντοπίηεται ςτθ Συρία. Το κακεςτϊσ Άςαντ, απολυταρχικό μεν, αλλά ενοχλθτικό για τον διεκνι παράγοντα λόγω των αντιιμπεριαλιςτικϊν και αντιςιωνιςτικϊν του χαρακτθριςτικϊν, αποτελεί τον ιςχυρότερο ςφμμαχο του Λράν και ενδεχόμενθ πτϊςθ του κα άνοιγε το δρόμο για εξελίξεισ και ςτθν Τεχεράνθ. Θ ςτρατιωτικι επζμβαςθ του ΝΑΤΟ ςτθ Συρία είναι πολφ πικανι- καλφτερα να ποφμε ότι ζχει ιδθ αρχίςει με τον εξοπλιςμό, τθν εκπαίδευςθ και τθ ςτιριξθ των ενόπλων αντικακεςτωτικϊν ομάδων. Είναι πικανό οι Αμερικανοί και γενικά οι Δυτικοί να επιβάλουν

«Η Ελλάδα οφείλει να κρατθκεί μακριά από κάκε ιμπεριαλιςτικι επζμβαςθ και να μθν επιτρζψει τθ χρθςιμοποίθςθ των αμερικανικϊν βάςεων και του ελλθνικοφ εναζριου χϊρου» ςε κάποια φάςθ απαγόρευςθ πτιςεων ςτθ Συρία, αφινοντασ ςτουσ Τοφρκουσ και τουσ Άραβεσ τθν επζμβαςθ με χερςαίεσ δυνάμεισ


43

(και τισ απϊλειεσ που αυτι κα επιφζρει). Θ Ελλάδα οφείλει να κρατθκεί μακριά από κάκε ιμπεριαλιςτικι επζμβαςθ και να μθν επιτρζψει τθ χρθςιμοποίθςθ των αμερικανικϊν βάςεων και του ελλθνικοφ εναζριου χϊρου. Επίςθσ να αξιοποιιςει τισ εξελίξεισ για να ςυςφίξει ςτενότερεσ ςχζςεισ με τθ ΢ωςία, θ οποία κινδυνεφει να χάςει τθ μοναδικι τθσ βάςθ ςτισ κερμζσ κάλαςςεσ, που βρίςκεται ςτθ Λατάκεια τθσ Συρίασ. 6. Γενικότερα παρατθροφμε μια εκτροπι ςτθν εξωτερικι πολιτικι τθσ Ελλάδασ από τθν ζναρξθ τθσ πρωκυπουργίασ του Γ. Παπανδρζου, με αποκορφφωμα τισ ςχζςεισ με το Ιςραιλ. Παράλλθλα με το ηιτθμα των ΑΟΗ και τθν εκμετάλλευςθ του ορυκτοφ πλοφτου τθσ Μεςογείου. Γιατί ςυνζβθ αυτό; Και τι κα αποτελζςει αυτι θ αλλαγι ςτισ ςχζςεισ με τισ άλλεσ χώρεσ για τθν Ελλάδα ςτο άμεςο μζλλον; Με το Γιϊργο Ραπανδρζου ςτθν πρωκυπουργία, θ Ελλάδα απζκτθςε μια κυβζρνθςθ τόςο φιλοαμερικανικι και φιλοςιωνιςτικι που δεν κα το διανοοφνταν ποτζ Ουάςιγκτον και Τελ Αβίβ οφτε επί εποχϊν Κ. Καραμανλι μεγάλου και μικροφ. Δεν μποροφμε να ελπί-

«Με το Γιϊργο Παπανδρζου ςτθν πρωκυπουργία, θ Ελλάδα απζκτθςε μια κυβζρνθςθ τόςο φιλοαμερικανικι και φιλοςιωνιςτικι που δεν κα το διανοοφνταν ποτζ Ουάςιγκτον και Τελ Αβίβ οφτε επί εποχϊν Κ. Καραμανλι μεγάλου και μικροφ.» ηουμε, βζβαια, ότι θ κυβζρνθςθ Σαμαρά και λοιπϊν μνθμονιακϊν δυνάμεων κα αλλάξει ρότα προσ μια πολιτικι ειρινθσ, ανεξαρτθςίασ και αλλθλεγγφθσ με όλουσ τουσ δοκιμαηόμενουσ λαοφσ. Ευχόμαςτε μόνο να μθ φτάςει ςε τόςο χαμθλά επίπεδα υποδοφλωςθσ

και εξαχρείωςθσ όςο οι προκάτοχοί τθσ. 7. Όλα αυτά, ςε παραλλθλιςμό με το ηιτθμα τθσ Μζςθσ Ανατολισ, ςχετίηονται; και αν ναι, ςε ποίο βακμό με τθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ; Αςφαλϊσ, κα ιταν υπερβολι να πιςτζψουμε ότι υπάρχει ζνα «κζντρο», που κάκεται και

«Η παροφςα κρίςθ ξεκίνθςε ωσ χρθματιςτθριακι, επεκτάκθκε ςε οικονομικι, κοινωνικι και πολιτικι. Δεν αποκλείεται το επόμενο ςτάδιο να είναι θ μετάλλαξι τθσ ςε γεωπολιτικι κρίςθ και ςφγκρουςθ απροςδιόριςτων διαςτάςεων. Και δεν κα είναι θ πρϊτθ φορά που θ ανκρωπότθτα κα ηιςει κάτι τζτοιο.» αναλφει τθν κατάςταςθ του διεκνοφσ καπιταλιςμοφ και ςτο τζλοσ λζει: «Ζχουμε μεγάλθ κρίςθ, δεν κάνουμε ζναν πόλεμο τθσ προκοπισ να κακαρίςουμε;». Είναι ωςτόςο αλικεια ότι οι κρίςεισ ιςτορικϊν διαςτάςεων, όπωσ θ ςθμερινι, δθμιουργοφν πρόςφορο ζδαφοσ ϊςτε να αναπτυχκοφν τα δθλθτθριϊδθ άνκθ του Κακοφ- θ τάςθ εξαγωγισ τθσ κρίςθσ ςτον διπλανό μασ, ο εκνικιςμόσ, θ καταδίωξθ αποδιοπομπαίων τράγων κλπ. Θ παροφςα κρίςθ ξεκίνθςε ωσ χρθματιςτθριακι, επεκτάκθκε ςε οικονομικι, κοινωνικι και πολιτικι. Δεν αποκλείεται το επόμενο ςτάδιο να είναι θ μετάλλαξι τθσ ςε γεωπολιτικι κρίςθ και ςφγκρουςθ απροςδιόριςτων διαςτάςεων. Και δεν κα είναι θ πρϊτθ φορά που θ ανκρωπότθτα κα ηιςει κάτι τζτοιο.


44

Οι Ιππότεσ τθσ ελεεινισ Σραπζηθσ...

Τρομακτικά είναι τα ςτοιχεία που δόκθκαν ςτθν δθμοςιότθτα μζςω τθσ 82θσ ζκκεςθσ τθσ Τράπεηασ Διεκνϊν Διακανονιςμϊν (BIS), που παρουςιάςτθκε ςτθ Βαςιλεία (24/6) και ςτθν οποία επιβεβαιϊνεται ότι ο εφιάλτθσ των παραγϊγων ζχει επιςτρζψει. Σφμφωνα με τα παραπάνω ςτοιχεία ,τα ςυμβόλαια (παράγωγα προϊόντα) ςτθν περιοχι τθσ Ευρωηϊνθσ από τισ τράπεηεσ, ξεπερνοφν τα 184 τρισ. δολάρια! Ολόκλθρο το τραπεηικό ςφςτθμα απειλείται με άμεςθ κατάρρευςθ ,ςε περίπτωςθ που οι τράπεηεσ-πωλθτζσ των ςυμβολαίων αυτϊν πτωχεφςουν και αδυνατοφν να αποπλθρϊςουν τισ απαιτιςεισ των πελατϊν τουσ ι και το αντίςτροφο , κακϊσ το τεράςτιο πλαςματικό κεφάλαιο με τθ μορφι ςυμβολαίων παραγϊγων ζχει ςυςςωρευτεί ςτουσ ιςολογιςμοφσ των τραπεηϊν. Ενδεικτικό του κινδφνου που ζχουν τα ςυμβόλαια αυτά, τα οποία λειτουργοφν εκτόσ των κεςμικά εποπτευόμενων αγορϊν (OTC) είναι ότι ξεπερνοφν ςτο εκατονταπλάςιο τον όγκο των κατακζςεων και πολφ περιςςότερο τα ίδια κεφάλαια των τραπεηϊν, αφοφ οι αντίςτοιχεσ κατακζςεισ των τραπεηϊν είναι μόλισ 3,2 τρισ. δολάρια (ςτοιχεία ΕΚΤ και Eurostat)! Το άλλο ςθμαντικό είναι πωσ αυτό το αςτρονομικό ποςό είναι πάνω από τρεισ φορζσ το Ευρωπαϊκό ΑΕΡ! Σε παγκόςμια κλίμακα, το ςυνολικό «κεφάλαιο» αυτισ τθσ γιγάντιασ φοφςκασ ςτθν παγκόςμια


45

αγορά παραγωγϊν ξεπερνά τα 504 τρισ. δολάρια! Από αυτά, τα 161 τρισ. δολάρια είναι ςτισ ΘΡΑ… Το ηιτθμα είναι πωσ, ενϊ ολόκλθρθ θ Ευρϊπθ κατακρεουργείται από τθν λιτότθτα με ςκοπό τθν διάςωςθ των τραπεηϊν, αυτζσ βαςίηουν ολοζνα και μεγαλφτερο μζροσ τθσ κερδοφορίασ τουσ ςτα κζρδθ από τα παράγωγα, αυξάνοντασ, αντί να μειϊνουν τισ ανοικτζσ κζςεισ τουσ ςε αυτά. Μετά απ' όλα αυτά, δθλαδι τθν τεράςτια τραπεηικι κρίςθ που βιϊνουμε εδϊ και τζςςερα χρόνια και ενϊ θ κατάςταςθ -για τισ τράπεηεσ ζχει χειροτερζψει , ςφςςωμθ θ Ευρωπαϊκι πολιτικι Ελίτ , με αρχθγό τθν Καγκελάριο Μζρκελ , ςε ζνα ρόλο προςτάτθ των Τραπεηϊν – ςφγχρονων Λπποτϊν ςτθν υπθρεςία των Τραπεηιτϊν, ςυνεχίηουν να προςπακοφν να φορτϊςουν τθν κρίςθ πάνω ςτουσ ευρωπαίουσ εργαηόμενουσ! Ενϊ ιδθ ζχουν εξακλιϊςει τεράςτιεσ κοινωνικζσ ομάδεσ πανευρωπαϊκά και καταπατιςει τθν ςτοιχειϊδθ αξιοπρζπεια πολφ περιςςότερων με τθν άκλια πολιτικι τουσ (τθσ οποίασ, οι πιο φανατικοί υποςτθρικτζσ επικαλοφνται ζνα ηευγάρι μικρϊν χωρϊν τθσ Βαλτικισ, που ανζκαμψαν μερικϊσ από τθν τραγικι φφεςι τουσ, αλλά εξακολουκοφν να είναι πολφ φτωχότερεσ ςυγκριτικά με τθν κατάςταςι τουσ πριν από τθν κρίςθ), πρζπει να καταλάβουμε όλοι μασ, ότι δεν πρόκειται να δοφμε οφτε μια μικρι αλλαγι τθσ πολιτικισ από μζρουσ τουσ. Ππωσ πρόςφατα ανζφερε και ο γνωςτόσ Νομπελίςτασ οικονομολόγοσ, Ρολ Κροφγκμαν : ''Είναι πραγματικά δφςκολο να δοφμε οποιαδιποτε αλλαγι ςτθν Ευρωπαϊκι πολιτικι . Μζροσ του προβλιματοσ είναι το γεγονόσ ότι οι Γερμανοί πολιτικοί τα τελευταία δφο χρόνια ζχουν αναλωκεί να λζνε ςτουσ ψθφοφόρουσ τουσ κάτι που δεν ιςχφει, ότι δθλαδι για τθν κρίςθ ευκφνονται οι ανεφκυνεσ κυβερνιςεισ του Ευρωπαϊκοφ Νότου. Στθν πραγματικότθτα θ Ιςπανία, που βρίςκεται τϊρα ςτο επίκεντρο τθσ κρίςθσ, είχε χαμθλό δθμόςιο χρζοσ και πλεονάςματα παραμονζσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Αν θ χϊρα αντιμετωπίηει ςιμερα αυτά τα προβλιματα είναι λόγω τθσ τεράςτιασ φοφςκασ ςτθν αγορά ακινιτων. Μία φοφςκα που οι ευρωπαϊκζσ τράπεηεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των γερμανικϊν, βοικθςαν να μεγαλϊςει. Τϊρα αυτι θ ψευδισ ανάλυςθ του προβλιματοσ από τουσ Γερμανοφσ πολιτικοφσ εμποδίηει κάκε λειτουργικι λφςθ''. Ζτςι λοιπόν θ ΕΕ ,ςυνεχίηει ακάκεκτθ τθν τεράςτια επίκεςθ ςε όλο και περιςςότερα κράτθ τθσ Ευρωηϊνθσ , ξαμολϊντασ τα ςκυλιά τθσ προσ κάκε κατεφκυνςθ! Ιδθ θ Τρόικα ζπιαςε δουλειά ςτθν Ελλάδα και ςτθν Κφπρο από τθν Τρίτθ . Θ αντιπροςωπεία τθσ Κομιςιόν, τθσ ΕΚΤ και του ΔΝΤ ζχει βάλει ςτο μικροςκόπιο τα δεδομζνα τθσ κυπριακισ οικονομίασ προκειμζνου να εξακριβϊςει το φψοσ του αναγκαίου για τθ χϊρα δανείου. Σφμφωνα με τισ μζχρι ςτιγμι εκτιμιςεισ , θ ανακεφαλαιοποίθςθ των δφο μεγαλφτερων κυπριακϊν τραπεηϊν, που ζχουν ζκκεςθ ςτο ελλθνικό χρζοσ κα απαιτιςει 2,3 δις. ευρϊ, ενϊ ςυνολικά θ χϊρα κα χρειαςτεί 8-10 δις., ποςό που υπερβαίνει το 50% του ΑΕΡ τθσ! Αφριο , αναμζνεται να εγκρικεί από το Eurogroup το τελικό ςχζδιο για τθν χρθματοδότθςθ των ιςπανικϊν τραπεηϊν, θ οποία κα ςυνοδευτεί από τθ ςυνυπογραφι Μνθμονίου, το οποίο ςφμφωνα με δθλϊςεισ του Λςπανοφ υπουργοφ Οικονομικϊν ,Λουίσ ντε Γκίντοσ είναι πικανό να ανα-


46

φζρει ρθτά ότι θ βοικεια κα διοχετευκεί απευκείασ ςτα τραπεηικά ιδρφματα. Ενϊ το ποςό που προςφζρει θ Ευρωηϊνθ ςτθν Μαδρίτθ αγγίηει μζχρι και τα 100 δις. Ευρϊ. Σφμφωνα με τo Reuters, πακζτο μείωςθσ δαπανϊν και αφξθςθσ φόρων, ςυνολικοφ φψουσ 30 δισ ευρϊ, κα παρουςιάςει θ Λςπανία τισ επόμενεσ μζρεσ, ϊςτε να επιτευχκοφν οι δθμοςιονομικοί ςτόχοι. Ππωσ αναφζρεται ςτο δθμοςίευμα , πθγζσ δθλϊνουν πωσ ςτο πρόγραμμα περιλαμβάνονται αυξιςεισ ςτο φόρο κατανάλωςθσ, μία νζα ειςφορά ενζργειασ, αλλαγζσ ςτο ςυνταξιοδοτικό, μειϊςεισ μιςκϊν του δθμοςίου, επιβολι νζων διοδίων ςτουσ αυτοκινθτόδρομουσ και μία μείωςθ των δαπανϊν ςε υπουργεία και τοπικζσ υπθρεςίεσ. Είναι δθλαδι προφανζσ, ότι θ χρθματοδότθςθ προσ τθσ Τράπεηεσ κα ζρκει τελικά από το Λςπανικό δθμόςιο, μζςω τθσ μνθμονιακισ καταλιςτευςθσ των Λςπανϊν εργαηομζνων και εδϊ μπαίνει ζνα τζλοσ ,ςε όλθ αυτι τθν ακατάςχετθ «μπουρδολογία» περί δθμιουργίασ μθχανιςμοφ ο οποίοσ κα δανείηει τράπεηεσ , χωρίσ μνθμόνια για τουσ λαοφσ! Πςον αφορά τθν χϊρα μασ , τον κφριο πελάτθ των τραπεηοαρπακτικϊν και το 1 διςεκατομμφριο ευρϊ που ιταν να μασ δϊςει θ ΕΕ τον Μάιο, ωσ δόςθ του δανείου , τελικά δεν εκταμιεφτθκε γιατί μασ παρακράτθςαν 450 εκατομμφρια, ωσ ςυνειςφορά τθσ Ελλάδασ ςτον μόνιμο ευρωπαϊκό μθχανιςμό ςτιριξθσ! Δθλαδι μασ παρακράτθςαν χριματα τα οποία δανειςτικαμε και για τα οποία υπομζνουμε ''υποτίκεται'' τισ βάρβαρεσ μνθμονιακζσ περικοπζσ! Τζλοσ, θ λίςτα των Ευρωπαϊκϊν γουρουνιϊν (P.I.G.S.) φαίνεται ότι κα μεγαλϊςει κι άλλο , μιασ και υπάρχει ζντονθ φθμολογία, περί υπαγωγισ ςτο μθχανιςμό «ςτιριξθσ» ςτο εγγφσ μζλλον από τθν Σλοβενία, κάτι που δεν απζκλειςε ο υπουργόσ Οικονομικϊν τθσ χϊρασ Γιάνεη Σοφςτερςιτσ απαντϊντασ ςτισ ςχετικζσ φιμεσ , προςκζτοντασ πωσ : ''δεν μποροφμε να αποκλείςουμε μια τζτοια κίνθςθ ςτο μζλλον, αν και πολλά κα εξαρτθκοφν από το εγχϊριο και διεκνζσ περιβάλλον''. Θ κατάςταςθ με λίγα λόγια, είναι κάτι περιςςότερο από τραγικι και κάτι πρζπει να γίνει άμεςα γι' αυτό!


47

To babushka.gr ςυηθτά με τουσ «SKYSENT LU» Στθν προςπάκεια να ενϊςουμε και να προωκιςουμε όλεσ τισ μικρότερεσ φωνζσ , το babushka.gr φιλοξζνθςε τθν hard rock , heavy metal μπάντα “Skysent Lu” ςυηθτϊντασ για τθν πορεία τουσ ςτθν ελλθνικι ροκ ςκθνι . 1)Πότε ξεκινιςατε να υπάρχετε και πώσ δθμιουργικθκε το ςχιμα; Ξεκινιςαμε να παίηουμε το 2004 και κάναμε τα πρϊτα live το 2006. Γνωριηόμαςταν ελάχιςτα, αλλά όλοι είχαμε τθν ίδια τρζλα με τθ μουςικι και κοινι νοοτροπία. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα να δζςουμε πολφ γριγορα ςε μουςικό επίπεδο, ενϊ δεν αργιςαμε να γίνουμε και πολφ καλοί φίλοι. Για μασ άλλωςτε αυτό είναι και το πιο ςθμαντικό: οι πρόβεσ, τα live, το studio, είναι οι ϊρεσ που θ παρζα κάνει ακριβϊσ αυτό που γουςτάρει! Το νεότερο μζλοσ είναι ο Στζφανοσ, ο οποίοσ πολφ γριγορα ζγινε επίςθσ μζλοσ τθσ παρζασ. 2)Σι ζχετε κάνει μζχρι τώρα ςτο επίπεδο τθσ διςκογραφίασ και των ςυναυλιών; Διςκογραφικά το “2 Seconds Late”, που βγικε ςε κυκλοφορία το Δεκζμβριο και παρουςιάςτθκε τον Λανουάριο του 2012 ςτο Κφτταρο. Για εμάσ υπιρξε πρωτόγνωρθ εμπειρία και δφςκολθ, αφοφ θ παραγωγι και θ επιμζλεια για όλα τα κομμάτια του CD, είναι δικι μασ. Ρλζον ο δίςκοσ πωλείται ςε όλα τα γνωςτά ςθμεία διανομισ ςτθ φυςικι του μορφι, ενϊ και θλεκτρονικά κανείσ μπορεί να το βρει ςε όλα τα γνωςτά ςθμεία, όπωσ τα itunes, amazon, emusic κλπ . Κατά τ’άλλα live, live, live!! Καταλαβαίνεισ ότι ζχουμε κάνει αρκετά μζςα ςτα τελευταία 6 χρόνια, με πιο πρόςφατθ τθ ςυμμετοχι μασ ςτο Athens Fringe Festival 2012. Εξάλλου αυτόσ είναι και ο ςκοπόσ μασ: να μποροφμε να μοιραηόμαςτε τθ μουςικι μασ με τον κόςμο!


48

3)Σο είδοσ τισ μουςικισ που παίηετε που κα το εντάςςατε; Και πώσ πιςτεφετε ότι αντιμετωπίηεται το ςυγκεκριμζνο είδοσ μουςικισ ςτθν χώρα αυτι; Είμαςτε αγγλόφωνθ μπάντα και κινοφμαςτε κυρίωσ γφρω από το hard rock και το heavy metal. Αυτό φυςικά εμπλουτιςμζνο με τισ επιρροζσ κάκε μζλουσ, που, πίςτεψζ με, προζρχονται από πολλοφσ διαφορετικοφσ χϊρουσ: από κλαςςικό rock και heavy, μζχρι progressive, blues και southern rock. Το είδοσ ζχει απιχθςθ από τον κόςμο και μάλιςτα ευρεία! Βζβαια το επαγγελματικό και εμπορικό επίπεδο, τουλάχιςτον ςε ότι αφορά τισ Ελλθνικζσ μπάντεσ δεν είναι αντίςτοιχο. Για να ςτο πω απλά, είναι πολφ δφςκολο αν κανείσ κζλει να ηιςει από αυτι τθ μουςικι ςτθν Ελλάδα. 4)Πιςτεφετε ότι θ κρίςθ ζχει επθρεάςει τθν μουςικι και αναφζρομαι κυρίωσ ςτουσ δθμιουργοφσ, αλλά και ςτον κόςμο που κζλει να βγει και να διαςκεδάςει; Θ κρίςθ ζχει επθρεάςει τα πάντα, άρα και τον κόςμο που κζλει να βγει για ζνα ποτό ι να πάει ςε μια ςυναυλία και δυςκολεφεται. Ο δθμιουργόσ επίςθσ επθρεάηεται, τόςο αρνθτικά, όςο και κετικά αν κζλεισ... Τα πράγματα ζχουν δυςκολζψει για όλουσ μασ, χωρίσ εξαιρζςεισ. Ο δθμιουργόσ ίςωσ ζχει τθ δυνατότθτα να εκφράηεται παράλλθλα μζςα από κάκε κοινωνικι κατάςταςθ, χρθςιμοποιϊντασ τθ ςαν ζναυςμα για δθμιουργία. Ρροςωπικά υποφζρουμε με όλα αυτά που ςυμβαίνουν κακθμερινά... 5)Ποια είναι τα μελλοντικά ςασ ςχζδια; Σε αυτι τθ φάςθ προτεραιότθτά μασ είναι ο δίςκοσ και θ προϊκθςι του, κυρίωσ μζςα από live εντόσ και εκτόσ Ακθνϊν. Ππωσ είπαμε ξανά πρόκειται για μια προςωπικι προςπάκεια από όλεσ τισ απόψεισ και κζλουμε να τθ μοιραςτοφμε με όςο περιςςότερο κόςμο γίνεται! Εν τω μεταξφ δουλεφουμε και πάνω ςε νζο υλικό, χωρίσ να ζχουμε ακόμθ κάτι ςε τελικι μορφι.


49

ΟΙ ΜΕΣΑΛΛΩΡΤΧΟΙ ΣΘ΢ Ι΢ΠΑΝΙΑ΢ Θ Ελλάδα είναι μια χϊρα βαριά χτυπθμζνθ από τθ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ, με τα νοφμερα τθσ ανεργίασ να ανεβαίνουν τρομερά γριγορα από τθ μια μζρα ςτθν άλλθ. Οι περιςςότεροι υποςτθρίηουν ότι επειδι είμαςτε λαόσ που το μόνο που μασ ενδιαφζρει είναι θ μίηα και θ κλεψιά, φτάςαμε ςε αυτό το ςθμείο. Ο καπιταλιςμόσ και θ κρίςθ του δεν ξεχωρίηουν λαοφσ, κράτθ ι χρϊμα. Αυτοφσ που ςτοχεφει είναι τουσ φτωχοφσ, και ο ςκοπόσ του είναι να τουσ κάνει ακόμα φτωχότερουσ και τουσ πλοφςιουσ πλουςιότερουσ. Ο καπιταλιςμόσ είναι δομθμζνοσ πάνω ςτθν εκμετάλλευςθ και τθ ςκλαβιά. Κα μεταφερκοφμε λοιπόν ςτθν Λςπανία που πρόςφατα θ κυβζρνθςθ αποφάςιςε να κόψει άμεςα κατά 63% τισ επιδοτιςεισ, που προςτάτευαν τα ορυχεία από τον ξζνο ανταγωνιςμό. Οι επιδοτιςεισ ιταν προγραμματιςμζνο να κοποφν ωσ το 2018 ςτα πλαίςια των ελεφκερων αγορϊν αλλά και τθσ μετάβαςθσ ςε κακαρότερεσ μορφζσ ενζργειασ. Θ ιςπανικι κυβζρνθςθ χωρίσ να ενδιαφερκεί για τουσ 7000 ανκρϊπουσ που δουλεφουν εκεί (από τουσ 40.000 που δουλεφουν ςυνολικά), ξαφνικά, ουςιαςτικά διαλφει τθν μεταλλευτικι δραςτθριότθτα, χωρίσ να δϊςει καμία διζξοδο ςτουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ και τισ οικογζνειζσ τουσ, τθ ςτιγμι που για τισ τράπεηεσ, Λςπανία και ΕΕ δίνουν διςεκατομμφρια. Θ αντίδραςθ των μεταλλωρφχων ιταν άμεςθ. Ρροχϊρθςαν λοιπόν ςε γενικι απεργία διαρκείασ και αποκλειςμό μεγάλων κεντρικϊν οδικϊν αρτθριϊν και ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν. Ο μθχανιςμόσ καταςτολισ του κράτουσ επιτζκθκε ςε όλα τα οδοφράγματα των εργατϊν, με αυτοφσ να αντιςτζκονται και να περνοφν ςτθ αντεπίκεςθ οργανϊνοντασ πορείεσ ςε μεγάλεσ πόλεισ τθσ Λςπανίασ, με αποκορφφωμα τθ ‘’ΜΑΥ΢Θ ΡΟ΢ΕΜΑ’’ που ξεκίνθςε από τθν Αςτοφριασ 22 Λουνίου και κα καταλιξει ςτθ Μαδρίτθ ςτισ 11 του Λοφλθ. Θ πρϊτθ μεγάλθ απάντθςθ από τουσ Λςπανοφσ εργάτεσ δόκθκε. Θ κυβζρνθςθ κατάλαβε πωσ οι φτωχοί κα πουλιςουν ακριβά το τομάρι τουσ. Θ νίκθ του αγϊνα των μεταλλωρφχων κα είναι και νίκθ όλων των καταπιεςμζνων. ΑΝΤΕ ΚΑΛ ΣΤΑ ΔΛΚΑ ΜΑΣ!!

Θ ΑΛΛΤΛΕΓΓΤΘ ΣΟ ΟΠΛΟ ΣΩΝ ΛΑΩΝ. ΠΟΛΕΜΟ ΢ΣΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΩΝ ΑΦΕΝΣΙΚΩΝ.


50

ΣΘΕ ΣΑΚΕ Το 2001,κατά το μεγάλο οικονομικό κραχ ςτθν Αργεντινι το εργοςτάςιο κεραμικϊν Zanon κλείνει, αφινοντασ τουσ εργάτεσ απλιρωτουσ. Οι αγανακτιςμζνοι εργάτεσ λαμβάνουν τθν απόφαςθ να προχωριςουν ςτθν απαλλοτρίωςθ του εργοςταςίου, χωρίσ αρχικά να υπάρξει καμία αντίδραςθ από τον Zanon. Ζτςι ςτο αυτοδιαχειριηόμενο πλζον εργοςτάςιο οι μθχανζσ ξαναπαίρνουν μπροςτά. Το εγχείρθμα των εργατϊν είναι επιτυχζσ κακϊσ θ επιχείρθςθ ξαναγίνεται κερδοφόρα, και προςφζρει 170 νζεσ κζςεισ εργαςίασ. O Luigi Zanon προςπακεί με νόμιμα και παράνομα μζςα να ανακτιςει το εργοςτάςιο... Ωςτόςο οι εργάτεσ με τθν αλλθλεγγφθ από τθν κοινωνία καταφζρνουν και αντιςτζκονται ςτθν καταςτολι. Το εργοςτάςιο ανικει πλζον οριςτικά ςτουσ εργαηόμενουσ και με το νόμο. Το επαρχιακό νομοκετικό ςϊμα τάχκθκε υπζρ τθσ απαλλοτρίωςθσ του εργοςταςίου κεραμικισ και τθσ παράδοςθσ του ςτο ςυνεταιριςμό των εργαηομζνων, για να το διαχειριςτοφν νόμιμα και όπωσ αυτοί νομίηουν. Ζνα ντοκιμαντζρ για το αυτοδιαχειριηόμενο εργοςτάςιο Ηανον. Για το FaSinPat... Το εργοςτάςιο χωρίσ ΑΦΕΝΤΛΚΑ!!!

ΛΛΝΚ ΓΛΑΤΛ ΤΟ ΝΤΟΚΛΜΑΤΕ΢. : http://www.amra.gr/forum/index.php?topic=2494.0


51


52

Τεύχος #6  
Τεύχος #6  

Το περιοδικό της αμαρκάλευτης ενημέρωσης....