Page 1


2

6/ Τα ποιήματα Φιλόσοφος 7/ Ο Θεός και το facebook Spaturnos 9/ Ο προεκλογικόσ και μετεκλογικόσ λόγοσ τθσ κυρίαρχθσ τάξθσ Momentum 12/ Εκ μζρουσ μιασ πραγματικισ μειοψθφίασ… ο μθ ζχων 14/ H Mαφρθ Γροκιά… ΟυΣοΠιΚό΢ 16/ Οι βακιζσ τςζπεσ τθσ φανζλασ Dr. Όου 18/ Στουσ δρόμουσ! ΢κλθρό-πυρθνικόσ Φυςικόσ

20/ Συνζντευξθ Ά.Χατηθςτεφάνου : «Θ πλθροφορία ςτον καιρό τθσ κρί ςθσ» 25/ Δυτικι Μουςικι- Μθ Δυτικόσ Ιχοσ Ανκρωποφάγοσ 30/ Αφιζρωμα : 20 χρόνια , μζςα ςτθν… φάκα ! 37/ Στίχοι αντίςταςθσ , ποιθτϊν μασ… Φιλόςοφοσ 38/ Θ αποτυχία τθσ ελλθνικισ ακροδεξιάσ… ο μθ ζχων 40/ ΧΑΗΑ ΣΥΜΡΕ΢ΑΣΜΑΤΑ… Plitsman 41/ Μαριάννα θ Βρωμόςτομθ...


3


4

''Η εξαφάνιςθ τθσ αίςκθςθσ ευκφνθσ είναι θ πιο απροςδόκθτθ ςυνζπεια τθσ υποταγισ ςτθν εξουςία'' Stanley Milgram, 1933-1984, Αμερικανόσ ψυχολόγοσ

Λαόσ , ανοχι και υποταγι... ''Αντί να προςπακοφμε να διορκϊςουμε τουσ ανκρϊπουσ που προξενοφν μεγάλεσ αδικίεσ ςτθν κοινωνία, είναι αναγκαίο να διορκϊςουμε τθν αδυναμία των ανκρϊπων που τισ υπομζνουν.'' Nicolas Chamfort, 1740-1794, Γάλλοσ ςυγγραφζασ

''Ο ςιωπϊν ςυναινεί'' Αρχαιοελλθνικι παροιμία

''Η ανοχι γίνεται ζγκλθμα όταν εφαρμόηεται ςτο κακό.'' Thomas Mann, 1875-1955, Γερμανόσ ςυγγραφζασ [Νόμπελ 1929]

''Τα όρια των τυράννων κακορίηονται από τθν ανοχι αυτϊν που καταπιζηουν.''

''Κανείσ δεν μπορεί να ςε καβαλιςει, αν δεν είςαι ςκυμμζνοσ.'' Martin Luther King, 1929-1968, Αφροαμερικανόσ θγζτθσ

''Θα πρζπει να ςζβεται κανείσ τθν κοινι γνϊμθ όςο χρειάηεται για να μθν πεκάνει τθσ πείνασ και για να μθν πάει φυλακι. Οτιδιποτε όμωσ περιςςότερο από αυτό είναι εκελοντικι υποταγι ςε μια περιττι τυραννία και πικανόν κα παρεμποδίςει τθν ευτυχία με διάφορουσ τρόπουσ.'' Bertrand Russell, 1872-1970, Βρετανόσ φιλόςοφοσ

''Όταν πεκαίνει βαςιλιάσ, μθ χαίρεςαι λαουτηίκο Μθ λεσ πωσ κάν’ καλφτεροσ ο νυν από τον τζωσ Πωσ κάναι το λυκόπουλο καλφτερο απ’ τον λφκο Τότε μονάχα να χαρείσ: αν κάναι ο τελευταίοσ''

Frederick Douglass, 1817-1895, Αφροαμερικανόσ ακτιβιςτισ & απελευκ.ςκλάβοσ

Κϊςτασ Βάρναλθσ, 1883-1974, Ποιθτισ

''Οι μεγάλοι είναι μεγάλοι μόνο επειδι εμείσ είμαςτε γονατιςτοί.''

''Κατά κανόνα οι άνκρωποι κεωροφν φυςιολογικό να κατευκφνονται, να κακοδθγοφνται, ακόμα και να κυριαρχοφνται.''

Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, Γάλλοσ αναρχικόσ

''Οι άνκρωποι που δαγκϊνουν το χζρι που τουσ ταΐηει, ςυνικωσ γλείφουν τθ μπότα που τουσ κλωτςάει.'' Eric Hoffer, 1902-1983, Αμερικανόσ ςυγγραφζασ & φιλόςοφοσ

Ανϊνυμοσ

''Πρζπει να φοβάςαι, παιδί μου. Έτςι κα γίνεισ νομοταγισ πολίτθσ.'' Jean-Paul Sartre, 1905-1980, Γάλλοσ φιλόςοφοσ


5


6

«Θ πολιτεία μασ»

«Σο 2010»

Αντιςτακείτε Σε ποταμοφσ καταρράκτεσ Και ωκεανοφσ τυφϊνεσ Στιςτε Φράγματα ελπίδεσ Και αναχϊματα ουτοπίεσ Χτίςτε Τθ δικιά ςασ κρφςταλλο πολιτεία Μθν αντιγράφετε τθν «πολιτεία» του Ρλάτωνα Οφτε τθ πολιτεία του ιλιου Οφτε εκείνθ από τθν ουτοπία του Μοφρ Επινοιςτε ιδζεσ και κεωρίεσ Κι αυτζσ εφαρμόςτε ςτο δικό ςασ τόπο

2.010 ςυμφορζσ μασ περιμζνουν ιρκαν και πάλι ξζνοι επιτθρθτζσ Γερμανοί, Γάλλοι και Αμερικάνοι Σφγχρονοσ Τςολάκογλου Τςιράκια του Βαν Φλιτ. Ανδρείκελα μυςτικϊν υπθρεςιϊν Φανερϊν τραπεηιτϊν και ςφγχρονων κροίςων Ρολλά παράςιτα και τςιμποφρια Καταςκινωςαν ςτο κορμί μασ. Μθν ξανάρκει το 2010

«Οι ποιθτζσ» Φεφγουν οι ποιθτζσ και θ ποίθςθ μζνει ηωοφόροσ ζρχονται νζοι ποιθτζσ κι θ ποίθςθ εκτοξεφεται γεμίηει όλο το ςφμπαν γεννιοφνται και πεκαίνουν ποιθτζσ γράφουν ςε ςειρζσ και ςτιλεσ τθ διαλεκτικι τθσ φπαρξθσ. Ρίνακεσ και ςτίχοι Καρτεςιανό γινόμενο θ ηωι.


7

Ο Κεόσ και το facebook …

Μία μζρα εκεί που κακόμουν ςτον υπολογιςτι, ξαφνικά ακοφω...“Spatourne, τι κάνεισ;” Χαηεμζνοσ και γϊ αρχίηω να ψάχνω τισ καρτζλεσ μπασ και 'χει ανοίξει καμιά διαφιμιςθ του ΡΑΣΟΚ ςτο youtube. Μάταια όμωσ... Και τότε κάτι με ακουμπά ςτον ϊμο και γυρίηω απότομα. Εγϊ: “Εςφ είςαι μωρζ Κεζ; Και χζςτθκα πάνω μου.” Αυτόσ: “Εγϊ είμαι, τι κάνεισ εκεί;” Εγϊ: “Τίποτα μωρζ. Αράηω ςτο facebook.” Αυτόσ: “Δθλαδι; Τι πάει να πει αράηεισ και τι facebook;" Εγϊ: “Τι να ςου εξθγϊ τϊρα; Το facebook είναι μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ για κάποιουσ και για κάποιουσ άλλουσ είναι μζςο παρακολοφκθςθσ τθσ CIA. Απλά κάνεισ φίλουσ και μιλάσ μαηί τουσ.” Αυτόσ: “Ωραία. Κζλω και εγϊ να κάνω facebook!” Εγϊ: “Α, αυτό δεν γίνεται. Είςαι φανταςτικό πρόςωπο. Οφτε ο Mickey Mouse ζχει.” Αυτόσ: “Εγϊ κζλω! Γιατί κζλω και γϊ να κάνω φίλουσ και να κάνω Retweet. Και ποιο είναι αυτό το ποντίκι;” Εγϊ: “Λοιπόν, τα ζχεισ μπερδζψει! Δεν κάνεισ Retweet ςτο facebook, αυτό γίνεται ςτο Twitter. Ροιοσ ςου είπε όμωσ εςζνα γι' αυτά; Από αγγλικά βλζπω καλά πασ!” Αυτόσ: “Ο άγιοσ Ρζτροσ μου είπε ότι ζχει φτιάξει ζνα ψεφτικο account ςτο Twitter και τον ακολουκοφν λζει πολλοί. Τι είναι αγγλικά;” Εγϊ: “Το φαντάςτθκα! Μόνο αυτόσ μπορεί να κάνει τζτοια. Λοιπόν, ςτα λζει αυτά για να ςε πικάρει και να ςου τθ μπει. Και καλά ότι και αυτόν τον ακλουκοφν, αλλά εςφ μθ μαςάσ.” Αυτόσ: “ Και δθλαδι αυτόσ, ποφ τουσ οδθγεί; Λεσ να οργανϊνει επανάςταςθ εναντίον μου ο Ρζτροσ;” Εγϊ: “Λοιπόν, άκου τι κα κάνουμε.... Κα ςου φτιάξω εγϊ ζναν λογαριαςμό και κα πασ και κα τον κάνεισ report for spam.” Αυτόσ: “Μπράβο! Ζτςι! Κα του δείξουμε εμείσ του προδότθ... Αλλά εγϊ κζλω να ζχω φίλουσ!” Εγϊ: “΢ε καταλαβαίνεισ ότι δε είςαι υπαρκτό πρόςωπο; Δεν γίνεται να κάνεισ φίλουσ! Γίνεται εγϊ να κάνω like ςτθ χιονάτθ ;;;”


8

Αυτόσ: “Σε παρακαλϊ, ςταματά να μιλάσ με αινίγματα. Και μθ μου μιλάσ άλλο άςχθμα!” Εγϊ: “Καλά, τϊρα κίχτθκεσ; Ωραία κα ςου φτιάξω ζναν λογαριαςμό. Τι όνομα κζλεισ να ζχεισ;” Αυτόσ: “Εεε; Πνομα; Τι είναι το όνομα;” Εγϊ: “΢ε ςυ Κεζ, λυπιςου με! Κάνει και ηζςτθ...δεν αντζχω άλλα υπαρξιακά!” Αυτόσ: “Ραντοκράτωρ, ζτςι κα λζγομαι!” Εγϊ: “Τθν ζχεισ δει περίεργα ζτςι; ΢ε ςυ το ςκζφτεςαι ν' αρχίςουν οι παπάδεσ ςου και οι ενορίεσ ςου να κάνουν facebook; Αυτοί για να ςου κάνουν like κα ςε χρεϊνουν. Άςε που κα γεμίςει ο τόποσ από λειτουργίεσ. Ρω πω, κα ςου ςτζλνουν και αντίδωρο ςτθν γιορτι ςου. Άλλα το χειρότερο κα είναι τθ Μεγάλθ Ραραςκευι που κλείνουν τα φϊτα …. Κα μασ το ρίξουν οι παπάδεσ ςου το facebook!” Αυτόσ: “Δεν ζχω καμία ςχζςθ με τουσ παπάδεσ. Κατ' αρχιν αυτοί κατάφεραν να φτάςουν ψθλότερα από μζνα. Αντί να φιλάει ο κόςμοσ το χζρι μου, φιλάνε των παπάδων. Δεν τουσ αναγνωρίηω και από τον φόβο τουσ γζμιςαν τισ εκκλθςίεσ τουσ με αλεξικζραυνα!” Εγϊ: “Λοιπόν, φφγε! Δεν ςου φτιάχνω τίποτα! Το μετάνιωςα. Γφρνα πίςω.” Αυτόσ: “Είςαι αντικοινωνικόσ!” μου είπε και τςοφπ εξαφανίςτθκε! Υ.Γ Οποιαδιποτε ομοιότθτα με πρόςωπα και καταςτάςεισ είναι φανταςτικι και ουδεμία ςχζςθ ζχουν με τθν πραγματικότθτα!


9

Ο προεκλογικόσ και μετεκλογικόσ λόγοσ τθσ κυρίαρχθσ τάξθσ

Μετά τθν αρχικι απογοιτευςθ του αποτελζςματοσ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ, ασ δοφμε τα πράγματα λίγο πιο ψφχραιμα. Οι εκλογζσ δεν κατζδειξαν τίποτα διαφορετικό από αυτό που βλζπαμε, γνωρίηαμε, ςυηθτοφςαμε: Θ ταξικι ςυνείδθςθ του κόςμου τθσ εργαςίασ και θ κζςθ του απζναντι ςτα τεκταινόμενα είναι δυςανάλογθ τθσ επίκεςθσ που δζχεται. Θ ζλλειψθ ιδεολογικισ και πολιτικισ του οργάνωςθσ, είναι αυτι που τον ζχει αφιςει ζρμαιο ςτθ βορά τθσ ςυνεχιηόμενθσ οικονομικισ του εξακλίωςισ. Εγκλωβιςμζνο ςτισ ορζξεισ του καπιταλιςμοφ που αναγκαςτικά τον ζβλεπε και κα τον βλζπει από τθ μία φτθνό και ευζλικτο εργατικό δυναμικό και από τθν άλλθ γενναιόδωρο και γαλαντόμο καταναλωτι. Και κα παραμζνει εγκλωβιςμζνοσ όςο ςτζκει:  Αδφναμοσ να αντιδράςει και να αντιπαρατεκεί, εκεί που ουςιαςτικά εφαρμόηονται οι πολιτικζσ επιλογζσ τθσ άρχουςασ τάξθσ και είναι φανερά τα αποτελζςματά τουσ. Στο χϊρο δουλειάσ, ςτθ γειτονιά, ςτο ςπίτι του. Αντίκετα, τον ςυμβουλεφουν να είναι πακθτικόσ, ανεκτικόσ και υπομονετικόσ γιατί δεν υπάρχει άλλοσ δρόμοσ από αυτόν που του προτείνουν. Ανίκανοσ να αποκτιςει ςυνείδθςθ που κα του επιτρζψει να προτάξει το ςυλλογικό ςυμφζρον τθσ κοινωνίασ ςτθν οποία ηει, δθμιουργεί, εξελίςςει και εξελίςςεται. Αντίκετα, το ςυλλογικό προτάςςεται όταν θ μοιραςιά αφορά τθ ηθμιά και όχι τα κζρδθ αυτϊν που κρατάνε ςτα χζρια τουσ τον πλοφτο και τα μζςα παραγωγισ του. Μπορεί να εξοργίηεται όςο θ οργι του δε βρίςκει ςτόχο, μπορεί να μουτηϊνει, να γιαουρτϊνει, να τα ςπάει. Μπορεί να λζει ότι κζλει, αρκεί να μθν ζχει ολοκλθρωμζνθ πολιτικι πρόταςθ για τθν εξουςία και να μθ γίνεται ουςιαςτικόσ και επικίνδυνοσ ο λόγοσ του. Γενικότερα μπορεί να διεκδικεί όςο κζλει, όςο αυτζσ του οι διεκδικιςεισ δεν αγγίηουν τα ςυμφζροντα τθσ οικονομικισ εξουςίασ.


10

Δυςτυχϊσ, τα αποτελζςματα δεν ιταν διαφορετικά από αυτό που απαίτθςαν οι "αχρωμάτιςτοι" Αγανακτιςμζνοι του Συντάγματοσ: τιμωρία δθλαδι μόνο για τουσ πολιτικοφσ εκπροςϊπουσ τθσ οικονομικισ εξουςίασ του τόπου. (ΝΔ και ΡΑΣΟΚ ζπεςαν από τα ποςοςτά του 70-80% πριν κάποια χρόνια ςτο 30-40% του ςιμερα. Αυτό δεν μπορεί να το αμφιςβθτιςει κανείσ.) Δυςτυχϊσ, δεν αναμετριζται (ζτςι κι αλλιϊσ ςτισ εκλογζσ), οφτε αναμετρικθκε και τϊρα θ προοπτικι ενόσ διαφορετικοφ δρόμου οργάνωςθσ τθσ κοινωνίασ με το υπάρχον ςφςτθμα. Αυτό που αναμετρικθκε ιταν θ ελπίδα-αυταπάτθ για μια πιο ορκολογικι και ανκρϊπινθ διαχείριςθ του καπιταλιςμοφ από τθ μία, και ο φόβοσ τθσ ςυντιρθςθσ των όποιων κεκτθμζνων του ίδιου ςυςτιματοσ από τθν άλλθ. Και νίκθςε ο φόβοσ, προςωρινά. Αφριο-μεκαφριο κα νικιςει και θ αυταπάτθ. Δυςτυχϊσ, δεν υπάρχει προοπτικι ριξθσ με τα μονοπϊλια, με τουσ ιδιοκτιτεσ των μζςων παραγωγισ, με το κεφάλαιο, με τθν οικονομικι εξουςία αυτι κακαυτι, γιατί δεν ζγιναν ςτόχοσ από τθν πλειοψθφία του κόςμου τθσ εργαςίασ όλα αυτά. Αντίκετα θ λαϊκι οργι περιορίςτθκε ςτουσ κακοφσ πολιτικοφσ, τουσ προδότεσ τθσ πατρίδασ, τουσ κλζφτεσ, τα λαμόγια, τουσ ξζνουσ δυνάςτεσ. Αναμαςιζται θ ίδια και θ ίδια προπαγάνδα: Ο λόγοσ δθλαδι τθσ κυρίαρχθσ, οικονομικά και πολιτικά τάξθσ. Ζνασ λόγοσ που δεν αναπαράγεται μόνο ςτα δελτία ειδιςεων και ςτα τθλεοπτικά παράκυρα, αλλά υιοκετείται, διαδίδεται και εξαπλϊνεται γριγορα δίπλα μασ, ςτθ δουλειά μασ, ςτθ γειτονιά μασ, ςτο ςπίτι μασ. Ζτςι, για τθ φτϊχεια φταίει θ διαςπάκιςθ του δθμοςίου χριματοσ, για το χρζοσ φταίνε οι δθμόςιοι υπάλλθλοι, για τθν ανεργία φταίει θ κακοδιαχείριςθ, για το κλείςιμο των επιχειριςεων φταίει θ αριςτερά, για τθν εγκλθματικότθτα φταίνε οι ξζνοι, για τθν πτϊςθ του τουριςμοφ φταίνε οι απεργοί, για τθν κρίςθ τθσ αγοράσ φταίνε οι διαδθλϊςεισ, για τισ αυτοκτονίεσ φταίει θ προβλθματικι ψυχοςφνκεςθ του αυτόχειρα. Αυτά είναι μόνο ψιγματα τθσ διαςτρζβλωςθσ τθσ πραγματικότθτασ από τθν άρχουςα τάξθ. Αν κζλουμε πραγματικά να αλλάξουμε τα πράγματα και πριν απογοθτευτοφμε από τα εκάςτοτε αποτελζςματα των εκλογϊν, ζχουμε χρζοσ πριν και μετά τισ εκλογζσ και ανεξάρθτα από αυτζσ, να ςτεκόμαςτε εμπόδιο ςτο δθλθτθριαςμό των ςυνειδιςεων, του φίλου, του ςυγγενι, του ςυναδζλφου, του γείτονα. Γιατί δεν ζχουμε απλά επιχειριματα. Ζχουμε πρϊτα απ' όλα δίκιο και κοινά ςυμφζροντα.


11

TαΨθΛάΣθ΢ΕβΔοΜάΔα΢ Οι ζνοπλεσ δυνάμεισ τθσ Συρίασ κατζρριψαν μαχθτικό τθσ τουρκικισ πολεμικισ αεροπορίασ ςτθν ανατολικι Μεςόγειο προχκζσ, ανζφερε το γραφείο του πρωκυπουργοφ τθσ Τουρκίασ ΢ετηζπ Ταγίπ Ερντογάν ςε ανακοίνωςι του. "Βάςει των πλθροφοριϊν που ςυγκεντρϊκθκαν από τθν αποτίμθςθ των αρμοδίων κεςμϊν και από τισ κοινζσ επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ με τθ Συρία, ζγινε αντιλθπτό ότι το αεροςκάφοσ μασ καταρρίφκθκε από τθ Συρία", ανζφερε θ ανακοίνωςθ του γραφείου του Ερντογάν. Θ κυβζρνθςθ τθσ Τουρκίασ κα λάβει τισ αποφάςεισ τθσ για τθν αντίδραςι τθσ όςον αφορά το επειςόδιο όταν όλεσ οι λεπτομζρειεσ αποςαφθνιςτοφν. Ο πρόεδροσ Δ.Χριςτόφιασ διλωςε απόψε ότι προςπάκειά του είναι να αποφφγει θ Κφπροσ τον Μθχανιςμό Στιριξθσ. Ραρόλα αυτά, είπε, «αν χρειαςτεί κάτι τζτοιο, κα το ανακοινϊςουμε επίςθμα και κα τεκμθριϊςουμε γιατί και πωσ και τι ςθμαίνει αυτό το πράγμα». Ο Κφπριοσ πρόεδροσ υποςτιριξε ότι ο ΜΣ δεν είναι «φόβθτρο, που δθμιουργεί πανικό» και διαβεβαίωςε ότι θ κυπριακι οικονομία πάει καλά. Επίςθσ, είπε ότι ζχουν κετικά αποτελζςματα «οι προςπάκειεσ μασ να αντιμετωπίςουμε το δθμοςιονομικό ζλλειμμα και το δθμόςιο χρζοσ». Δυςτυχϊσ, ςθμείωςε, ζχουμε το πρόβλθμα των τραπεηϊν «ι αν κζλετε, μιασ εκ των τραπεηϊν, το οποίο προςπακοφμε να αντιμετωπίςουμε με διάφορουσ τρόπουσ». Τζλοσ, κάλεςε τθν αντιπολίτευςθ να χαμθλϊςει τουσ τόνουσ και πρόςκεςε ότι όταν λθφκοφν αποφάςεισ για μζτρα, κα υπάρξει ενθμζρωςθ. Ε,ρε κάτι αριςτερζσ κυβερνιςεισ... ΢φςςωμοι αποχϊρθςαν από τθ δικαςτικι αίκουςα του Πςλο επιηϊντεσ και ςυγγενείσ των κυμάτων του μακελειοφ ςτθν Ουτόγια όταν ο Άντερσ Μπζρινγκ Μπρζιβικ ζκανε τθν τελικι του διλωςθ,

ηθτϊντασ από τουσ δικαςτζσ να τον ακωϊςουν γιατί -ζχοντασ ςϊασ τα φρζνασ, όπωσ υποςτθρίηει θ υπεράςπιςθ ςε αντίκεςθ με τθν ειςαγγελία- διζπραξε τισ επικζςεισ «για να προςτατεφςει» τουσ Νορβθγοφσ από το Λςλάμ. Θ αυλαία τθσ δίκθσ ζπεςε και θ απόφαςθ των δικαςτϊν, που κα κρίνουν εάν ο Μπρζιβικ κα οδθγθκεί ςτθ φυλακι ι ςε ψυχιατρικό ίδρυμα, αναμζνεται ςτισ 24 Αυγοφςτου. Ο ίδιοσ ο Μπρζιβικ διλωςε: «Δεν αναγνωρίηω τθν ενοχι μου. Επικαλοφμαι τθν αρχι τθσ αναγκαιότθτασ *που επιτρζπει να ςκοτϊνει κανείσ κάποιον υπό ειδικζσ ςυνκικεσ+ επειδι αγωνίςτθκα για το λαό, τον πολιτιςμό και τθ χϊρα μου» Διαβάηοντασ το κείμενο που είχε ςυντάξει κατιγγειλε όλα όςα τον ενοχλοφν ςτθ Νορβθγία από το γεγονόσ ότι μετανάςτεσ εκπροςωποφν τθ Νορβθγία ςτθ Eurovision, ζωσ τθν τθλεοπτικι ςειρά Sex and the City και τθ ςεξουαλικι ελευκεριότθτα που απειλεί τθν παραδοςιακι οικογζνεια. Απευκυνόμενοσ ςτουσ πζντε δικαςτζσ υπογράμμιςε ότι «θ Λςτορία κα δείξει αν δικάηουν ζναν άνκρωπο που προςπάκθςε να ςταματιςει το κακό», ο οποίοσ «διζπραξε μια μικρι βαρβαρότθτα για να ςταματιςει μια μεγαλφτερθ». Σοκάρεςτε; εδϊ εμείσ βάλαμε 18 Μπρζιβικ ςτθν Βουλι... Δικογραφία ςε βάροσ 39χρονου Χανιϊτθ ςχθματίςτθκε για τθν επίκεςθ ςε βάροσ δφο Αλγερινϊν μεταναςτϊν, θλικίασ 23 και 27 ετϊν, τα ξθμερϊματα τθσ Κυριακισ, ςτθν παραλία τθσ Νζασ Χϊρασ, ςτα Χανιά. Ο 39χρονοσ κατθγορείται ότι είναι ζνασ εκ των δραςτϊν τθσ επίκεςθσ και εντοπίςτθκε μετά από ζρευνεσ που διενιργθςε θ Υποδιεφκυνςθ Αςφαλείασ Χανίων. Σε βάροσ του, ςχθματίςκθκε δικογραφία για πρόκλθςθ ςωματικϊν βλαβϊν ςε βάροσ των αλλοδαπϊν, ενϊ οι ζρευνεσ ςυνεχίηονται για τον εντοπιςμό και των υπόλοιπων δραςτϊν τθσ επίκεςθσ. Το κόμμα των 18 Μπρζιβικ , που λζγαμε...


12

Εκ μζρουσ μιασ πραγματικισ μειοψθφίασ… Το κείμενο αυτό , εκφράηει όχι τισ δικζσ μου απόψεισ άλλα μιασ άλλθσ μειοψθφίασ ςχετικά με το αποτζλεςμα τον εκλογϊν . Αγαπθτοί Ζλλθνεσ ψθφοφόροι τθσ ΝΔ , του ΡΑΣΟΚ , τθσ ΔΘΜΑ΢ και τθσ Χρυςισ Αυγισ , Σαν ενθμερϊνουμε ότι δεχόμαςτε το αποτζλεςμα των εκλογϊν - που με τθν πολφτιμθ δικι ςασ βοικεια διαμορφϊκθκε – με απερίγραπτθ χαρά και δικαίωςθ. Θ χαρά μασ πθγάηει από τθν πολφ καλι επιλογι ςασ να αναδείξετε τον Αντϊνθ Σαμαρά και το κόμμα του , ςε πρϊτθ πολιτικι δφναμθ τθσ χϊρασ. Συγκεκριμζνα ο Αντϊνθσ Σαμαράσ ζδειξε , εδϊ και δφο χρόνια ότι δεν βάηει τίποτα μπροςτά από τθν ςωτθρία των καταςτροφζων αυτισ τθσ χϊρασ . Με τεράςτια αυταπάρνθςθ υπεραςπίςτθκε και τθν πιο ςκλθρι πολιτικι – αν και εξόντωςθσ του λαοφ- πραγματικά ςωτιρια , για τισ επενδφςεισ τθσ Γερμανίασ και τθν διάςωςθ των τραπεηϊν. Μασ χαροποιεί ιδιαίτερα θ εκλογικι υποςτιριξθ του Ευάγγελου Βενιηζλου , ενόσ ανκρϊπου που ςτάκθκε δίπλα μασ ςε όλθ τθν δφςκολθ περίοδο τθσ κρίςθσ , από τισ πρϊτεσ χρεωκοπίεσ τραπεηϊν μασ μζχρι το κλείςιμο μεγάλων πολυεκνικϊν. Χαιρόμαςτε που ςτθρίξατε αυτόν που μασ ςτθρίηει , χαιρόμαςτε που μασ ςτθρίηετε ! Οι ςτιγμζσ που ηοφμε είναι δφςκολεσ και θ κυβζρνθςθ που ουςιαςτικά εςείσ εκλζξατε κα βοθκιςει να ξεπεράςουμε τθν κρίςθ ! Τα χρζθ που ζχουμε είναι τεράςτια και μόνο εςείσ μπορείτε να μασ ςτθρίξετε οικονομικά. Βλζπετε τι ςυμβαίνει ςτθν Λςπανία ; Ο Λςπανικόσ λαόσ , που για να λζμε το ςωςτό , μαηί τα ζτρωγε με τουσ τραπεηίτεσ τόςα χρόνια και με τθν βοικεια τθσ αριςτεράσ , τϊρα δεν κζλει να πλθρϊςει οφτε ζνα ςεντ για να ξεπλθρωκοφν τα δυςβάςτακτα χρζθ των Τραπεηϊν! Αυτό ονομάηεται αχαριςτία και για καλι μασ τφχθ αυτιν δεν τθν ζχετε εςείσ οι Ζλλθνεσ. Θ Κυβζρνθςθ αυτι που ςχθματίςατε ευελπιςτοφμε ότι κα τθριςει όλεσ τισ δεςμεφςεισ των κκ. Σαμαρά και Βενιηζλου και γι αυτό ευχαριςτοφμε τον κφριο Φϊτθ Κουβζλθ που μασ ςτθρίηει και αυτόσ με τθν εμπιςτοςφνθ του. Δεν το κρφβουμε ότι είχαμε φοβθκεί , ότι κρεμόμαςταν από μια κλωςτι λόγο των εκλογϊν , φυςικά από τότε είχαμε προετοιμάςει το plan B' ! Σε περίπτωςθ δθλαδι που ζπαιρνε τθν εξουςία κάποιοσ ο οποίοσ κα μασ ζκοβε κάκε παροχι βοικειασ ςτθν προςπάκεια να ξεπεράςουμε τθν κρίςθ , τότε κα αναλάμβαναν οι ''Χρυςαυγιτεσ'' όπωσ τουσ αποκαλείτε εςείσ. Ναι , πράγματι είναι λίγο ‘’τραβθγμζνοι’’ αλλά μζςα ςτισ δφςκολεσ ςυνκικεσ που περνάμε εμείσ , εςείσ δεν μπορείτε να κάκεςτε και να ςπαταλάτε τα χριματα του δθμοςίου χωρίσ να δου-


13

λεφετε και χωρίσ να ηορίηεςτε! Γι αυτό ζνα βακφ ευχαριςτϊ γιατί ςτθρίξατε και τθν Χρυςι Αυγι για να είναι ζτοιμθ ςε ζνα πιςωγφριςμα των διάφορων αςυνείδθτων αριςτερϊν και κομμουνιςτϊν , που ςκοπό ζχουν να μασ παρατιςουν ςτο ζλεοσ τισ χρεοκοπίασ. Σασ ενθμερϊνουμε : ότι πολφ ςφντομα , οι κωλυςιεργοί δθμόςιοι υπάλλθλοι κα απολυκοφν και για τιμωρία δεν κα ζχουν να ταΐςουν οφτε τα παιδιά τουσ ! Και εκεί μθν περιμζνετε τθν Χρυςι Αυγι για να τουσ ατιμάςει και να τουσ ξεμπροςτιάςει , μπορείτε και μόνοι ςασ! Οι μιςκοί ςασ κα μειωκοφν και ίςωσ να χρειαςτεί να δουλεφεται πάνω από 8 ϊρεσ και αναςφάλιςτοι δυςτυχϊσ , αλλά δείτε το κετικό : όλεσ οι επιχειριςεισ , οι επενδφςεισ και οι μεταλλοβιομθχανίεσ κα ςωκοφν και κα αποκτιςουν γριγορα μεγάλα κζρδθ. Κα χάςετε λίγο από τθν λαϊκι κυριαρχία ςασ γιατί φυςικά ζχετε αποδείξει ότι είςτε λίγο ''μπαμπζςθδεσ'' και ''τςαπατςοφλθδεσ'' γι αυτό κα αναλάβουμε εμείσ τα του οίκου ςασ για να μπει μια ςειρά επιτζλουσ ς' αυτό το κράτοσ... Για όλα τα υπόλοιπα κα ςασ ενθμερϊςει ο νζοσ πρωκυπουργόσ . Υπενκυμίηουμε ότι θ βοικεια και θ ςτιριξι ςασ αυτόν το καιρό είναι πολφτιμθ , εξάλλου είμαςτε μόνο το 1% και εςείσ το 99% ! Είμαςτε ζνα τίποτα μπροςτά ςασ , μια πραγματικι μειοψθφία και γι αυτό πρζπει να είςτε αλλθλζγγυοι προσ εμάσ... Ειλικρινά δικοί ςασ, Α.Μζκελ , Χ. ΢ομπάϊ , Β. Σόϊμπλε , Κ. Λαγκάρντ , Ρ. Τόμςεν , Χ.΢άιχενμπαχ , Γ. Ρροβόπουλοσ , Δ.Δαςκαλόπουλοσ , Λ.Ραπαδιμοσ , Μ. Μόντι , διάφοροι εφοπλιςτζσ , Βιομιχανοι , τραπεηίτεσ και όλα τα μζλθ του Eurogroup. Το κείμενο χαιρετίηουν και ο Σ.Ε.Β. , θ Ε.Ε. , το ΔΝΤ , το IIF (και ο κ. Νταλάρα) κακϊσ και οι εφθμερίδεσ BILD , FOCUS , και Frankfurter Allgemeine Zeitung . Υ.Γ. Θ αλικεια είναι ότι μασ ςτενοχωριςατε γιατί , χρειαηόμαςταν 180 Βουλευτζσ για να κάνουμε και Συνταγματικι ανακεϊρθςθ και τϊρα ζχουμε 179 !


14

H Mαφρθ Γροκιά... Βριςκόμαςτε ςτθν ολυμπιάδα του 1968 που διοργανϊκθκε ςτο Μεξικό. Στισ 16 Οκτωβρίου γίνεται θ απονομι του τελικοφ των 200 μζτρων. Στο βάκρο βρίςκονται δυο αμερικανοί ακλθτζσ, ο Τομι Σμικ και ο Τηον Κάρλοσ, ςτθν πρϊτθ και τρίτθ κζςθ αντίςτοιχα. Κατά τθ διάρκεια ανάκρουςθσ του εκνικοφ φμνου ο κόςμοσ μζνει άναυδοσ. Οι δυο ακλθτζσ ςκφβουν το κεφάλι και υψϊνουν ςτον ουρανό του Μεξικοφ τθ γροκιά τουσ, μζςα ςε μαφρο γάντι. Είναι ο χαιρετιςμόσ τθσ ριηοςπαςτικισ οργάνωςθσ «μαφρθσ δφναμθσ». Θ κίνθςθ τουσ αναδεικνφει το φυλετικό πρόβλθμα μιασ Αμερικισ ςτθν οποία λίγουσ μινεσ πριν ζχει δολοφονθκεί ο φιλειρθνιςτισ θγζτθσ των μαφρων Μάρτιν Λοφκερ Κινγκ. Επίςθσ δεν φοροφςαν παποφτςια παρά μόνο μαφρεσ κάλτςεσ, ςυμβολίηοντασ τθ φτϊχεια των μαφρων ςυμπατριωτϊν τουσ, ο μεν Σμικ είχε ςτο λαιμό του ζνα μαφρο καςκόλ, ςθμάδι τθσ μαφρθσ υπερθφάνειασ, ο δε Κάρλοσ είχε αφιςει το πάνω μζροσ τθσ φόρμασ ανοιχτό για να τιμιςει τουσ απλοφσ εργάτεσ και είχε ςτο λαιμό του χάντρεσ ςε μνιμθ όςων ςκοτϊκθκαν άδικα χωρίσ κανείσ να νοιαςτεί γι' αυτοφσ. Ιταν μια ξεκάκαρθ πολιτικι διλωςθ από δυο ακλθτζσ ςε ζνδειξθ αλλθλεγγφθσ ςτον αγϊνα για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και ειδικά για τθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ των ΑφροΑμερικανϊν ςτθν κοινωνία. Και μάλιςτα ςε ζνα γεγονόσ με παγκόςμια αναγνωριςιμότθτα, όπωσ οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ. Ο πρόεδροσ τθσ αμερικανικισ ολυμπιακισ επιτροπισ ανακοινϊνει αμζςωσ τον αποκλειςμό των δυο ακλθτϊν από τουσ υπόλοιπουσ αγϊνεσ, ενϊ τουσ διατάςςει να εγκαταλείψουν αμζςωσ το ολυμπιακό χωριό και να επιςτρζψουν ςτισ ΘΡΑ. Δίπλα του και θ διεκνισ ολυμπιακι επιτροπι, θ οποία κατθγορεί τουσ δυο ακλθτζσ ότι παραβίαςαν τθν αρχι τθσ μθ ανάμιξθσ τθσ πολιτικισ με τον ακλθτιςμό. Θ γροκιά τθσ μαφρθσ δφναμθσ και των μαφρων πανκιρων υψϊνεται και πάλι ςτο ολυμπιακό βάκρο, κατά τθν απονομι του χρυςοφ μεταλλίου τθσ ςκυταλοδρομίασ 4 x 400 ςτθν ομάδα των ΘΡΑ ςτισ 21 Οκτωβρίου. Θ ενζργειά τουσ κα μείνει για πάντα ςτθν ιςτορία και κα μνθμονεφεται για πολλά χρόνια ωσ ζνα ςθμείο όπου ο ακλθτιςμόσ μπορεί να αγγίξει τθν κοινωνικι ηωι...


15

Δυςτυχία ςου Ελλάσ - Γιϊργοσ ΢ουρισ (1853 - 1919) Ροιοσ είδε κράτοσ λιγοςτό ς' όλθ τθ γθ μοναδικό, εκατό να εξοδεφει και πενιντα να μαηεφει; Να τρζφει όλουσ τουσ αργοφσ, να ‘χει επτά Ρρωκυπουργοφσ, ταμείο δίχωσ χριματα και δόξθσ τόςα μνιματα; Να ‘χει κλθτιρεσ για φρουρά και να ςε κλζβουν φανερά, κι ενϊ αυτοί ςε κλζβουνε τον κλζφτθ να γυρεφουνε; Πλα ς' αυτι τθ γθ μαςκαρευτικαν ονείρατα, ελπίδεσ και ςκοποί, οι μοφρεσ μασ μουτςοφνεσ εγινικαν δεν ξζρομε τί λζγεται ντροπι. Σπακί αντίλθψθ, μυαλό ξεφτζρι, κάτι μιςόμακε κι όλα τα ξζρει. Κι από προςπάππου κι από παπποφ ςυγχρόνωσ μποφφοσ και αλεποφ. Κζλει ακόμα -κι αυτό είναι ωραίονα παριςτάνει τον ευρωπαίο. Στα δυο φορϊντασ τα πόδια που 'χει ςτο 'να λουςτρίνι, ςτ' άλλο τςαροφχι. Σουλοφπι, μπόϊ, μικρομεςαίο, φφοσ του γόθ, ψευτομοιραίο. Λίγο κατςοφφθσ, λίγο γκρινιάρθσ, λίγο μαγκοφφθσ, λίγο μουρντάρθσ. Και ψωμοτφρι και για καφζ το «δε βαριζςαι» κι «ωχ αδερφζ». Ωςάν πολίτθσ, ςκυφτόσ ραγιάσ ςαν πιάςει πόςτο: δερβζναγάσ. Δυςτυχία ςου, Ελλάσ, με τα τζκνα που γεννάσ! Ώ Ελλάσ, θρϊων χϊρα, τί γαϊδάρουσ βγάηεισ τϊρα;


16

Οι βακιζσ τςζπεσ τθσ φανζλασ

Ζνα μεγάλο κομμάτι τθσ κοινωνίασ βροντοφϊναηε πωσ οι μζρεσ που ηοφμε είναι «ιςτορικζσ», ποιοσ κα φζρει αντίρρθςθ ςε αυτό(?), οι κοινωνικζσ – πολιτικζσ – οικονομικζσ εξελίξεισ γίνονται με αλματϊδθσ ρυκμοφσ ςε ςθμείο που ο κόςμοσ πολλζσ φορζσ αδυνατεί να παρακολουκιςει , όταν λζω ο κόςμοσ εννοϊ εκείνο το κομμάτι που ενδιαφζρεται για τα τεκταινόμενα. Ρροερχόμενοι από μια βακιά ςκοταδιςτικι περίοδο προεκλογικισ τρομοκρατίασ ςυνειδθτοποιοφμε πωσ ζνα μεγάλο μζροσ τθσ τάξεωσ του 50% ςυνεχίηει να αδιαφορεί και να αποποιείται τθσ ευκφνθσ του απζναντι ςτα κοινά, τθσ ςυμμετοχισ του και τθν ευκφνθ απζναντι ςτουσ άλλουσ και ςτισ επόμενεσ γενιζσ. Ραρ’ όλα αυτά θ περίοδοσ αυτι ατυχϊσ ςυνζπεςε με τθν ζναρξθ του Euro 2012 και αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα οι προεκλογικζσ ντρίπλεσ να επιςκιαςτοφν από τισ ποδοςφαιρικζσ, κακϊσ και τουσ αγϊνεσ τθσ εκνικισ. Ρολλζσ φορζσ μεγάλα γεγονότα γίνονται με ςκοπό να αποπροςανατολίςουν τον κόςμο

από τα γεγονότα και τα διάφορα κακθμερινά τουσ προβλιματα. Το ότι πολλά τζτοια γεγονότα διεξάγονται ςε περιοχζσ ι ςε χρονικζσ περιόδουσ τζτοιεσ οφτοσ ϊςτε να δθμιουργείται κλίμα εκνικισ ζξαρςθσ και αδιαφορίασ για οποιαδιποτε άλλθ εξζλιξθ (περικοπζσ μιςκϊν ,ανεργία κτλπ) δεν είναι τυχαίο. Κάποιοι καχφποπτοι κα ποφν πωσ προςπακϊ να δθμιουργιςω κλίμα, ότι τρομοκρατϊ αλλά για αναλογιςτείτε ςε ποια μζρθ και ςε ποιεσ χρονικζσ περιόδουσ διεξιχκθκαν αυτά τα γεγονότα, τι κάλυψθ και διαφιμιςθ είχαν από τα ΜΜΕ και τι άλλα γεγονότα ςυνζβθςαν τθν ίδια περίοδο που κανείσ δεν του ζδωςε ςθμαςία αλλά είχαν μεγάλθ επίδραςθ ςτισ μελλοντικζσ εξελίξεισ. Από τθν άλλθ ανοίγει ζνα άλλο ηιτθμα, πζρα από τθν εκνικι περθφάνια, ζχουμε τουσ ίδιουσ τουσ πρωταγωνιςτζσ, τουσ ποδοςφαιριςτζσ ςτθν προκριμζνθ περίπτωςθ, που αναλόγωσ το αποτζλεςμα και τθ απόδοςθ τουσ γνωρίηουν τθν ανάλογθ κεοποίθςθ ι κατακραυγι. Κυμθκείτε πωσ οι ιρωεσ του 2004 μζςα ςε λίγουσ μινεσ βυ-


17

κίςτθκαν ςτα τάρταρα μετά τισ ςυνεχόμενεσ ιττεσ τουσ. Θ δόξα είναι κάτι εφιμερο αλλά το χριμα κανείσ δεν το αρνικθκε. Ρολλοί είναι αυτοί που πιςτεφουν πωσ οι παίχτεσ αγωνίηονται για τθν τιμι τθσ ομάδασ, τθν φανζλα, τθ χϊρα, το ζκνοσ, τθν ιςτορία, αλλά πόςο αυτά είναι αλθκινά ; Κατά πόςο αυτά αγγίηουν τθν πραγματικότθτα και κατά πόςο ζνασ παίχτθσ βάηει όλα αυτά πάνω από τθν τςζπθ του. Τα ευκαταφρόνθτα ποςά που γίνονται αποδζκτεσ οι ποδοςφαιριςτζσ δεν είναι και λίγα ςε ςυλλογικό επίπεδο, όταν ζχει να κάνει ςε εκνικό τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα ποιο ςκοτεινά. Ραραςκευι 22 Λουνίου 2012, ιςτορικι μζρα, κρθςκόλθπτθσ ευλάβειασ απζναντι ςτθν μάχθ τθσ Εκνικισ Ελλάδοσ απζναντι ςτθν Γερμανία, ζνα αγϊνα ποδοςφαίρου τον ζχουν αναγάγει ςε κζμα εκνικισ υπερθφάνειασ . Στο πρόςωπο των παιχτϊν τθσ Γερμανίασ βλζπουν τθν Μζρκελ και τθν τρόικα, τουσ υπαίτιουσ τθσ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ. Άλλο αν οι πραγματικοί υπαίτιοι βρίςκονται μζςα ςτθν Ελλάδα και κατζχουν υπουργικζσ κζςεισ.

Σε μία κατάςταςθ παράνοιασ οι παίχτεσ πρζπει να αποδείξουν πωσ οι καρδία τουσ είναι πιο μεγάλθ από τθν τςζπθ τουσ. Κατά πόςο κάποιοσ παίηει για τθν χϊρα του ι για τθν τςζπθ του είναι λίγο δφςκολο να το αποςαφθνίςουμε, πάντωσ ςίγουρα θ τςζπθ ζχει μεγάλεσ διαςτάςεισ και αυτό γιατί : 8,000,000 ευρϊ κα ειςπράξει θ εκνικι ομάδα για τθν ςυμμετοχι τθσ ςτθ διοργάνωςθ 1,000,000 ευρϊ είναι το πριμ για κάκε νίκθ ςτθ φάςθ των ομίλων 500,000 ευρϊ για τθν ιςοπαλία ςτθ φάςθ των ομίλων 2,000,000 ευρϊ πριμ για τισ ομάδεσ που κα περάςουν ςτθ θμιτελικι φάςθ Αποφεφγω να βάλω τα ποςά ςε περίπτωςθ νίκθσ ι τα ποςά που ζχουν πάρει οι άλλεσ ομάδεσ, πολλά τα μθδενικά και είναι μόνο από τθν UEFA, φανταςτείτε και πόςα ακόμα κα πάρουν από τθν ΕΡΟ και του χορθγοφσ.. χχχμμμ τι κυςίεσ κάνουν αυτά τα παιδία για τθν πατρίδα… Τελικά κατά πόςο είναι εκνικοί ιρωεσ και πόςο βαριά είναι μια φανζλα..;; Εεε, χρυςι είναι, βαριά κα είναι…

Dr’Οου


18

΢τουσ δρόμουσ

Θμζρεσ χαράσ και λφτρωςθσ ηοφμε αγαπθμζνοι μου φίλοι. Φςτερα από μινεσ, ζχουμε πια Κυβζρνθςθ. Ο τόποσ μπορεί ξανά να αναςάνει, να ελπίηει και να ονειρεφεται. Με τθν ψυχι ςτο ςτόμα και με τα βρακιά μιςοκατουρθμζνα, οι αςτοί ςυςπειρϊνονται ςε μια πολφ δφςκολθ για αυτοφσ ςυγκυρία, ίςωσ τθ δυςκολότερθ που είχαν να αντιμετωπίςουν ωσ τϊρα μετά τον εμφφλιο. Με βαςικοφσ παίκτεσ τθ ΝΔ και το ΡΑΣΟΚ και με αριςτερι τςόντα τον Κουβζλθ, επιχειροφν αφενόσ να παραςτιςουν πωσ γυρίηουν τθν πλάτθ ςτθ μζχρι τϊρα γραμμι τθσ βάρβαρθσ λιτότθτασ και αφετζρου να πείςουν πωσ αποτελοφν τθν «υπεφκυνθ δφναμθ» (που δε κα κάνει καμιά μαλακία και βρεκοφμε εκτόσ €). Θ αλικεια είναι ότι αυτι Κυβζρνθςθ δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί τίποτα, οφτε να πάρει κάποια πρωτοβουλία. Θ κομιςιόν φαίνεται πωσ ζχει ιδθ αποφαςίςει πωσ το καλφτερο για τθν ΕΕ τϊρα είναι να χαλαρϊςει λίγο τα δεςμά, ϊςτε να ζχουν ζρειςμα και οι τοπικζσ κυβερνιςεισ να λζνε ότι καταφζρνουν πράγματα κετικά για το λαό. Στθ δικι μασ περίπτωςθ –θ οποία αποτζλεςε και το πείραμα για τισ επόμενεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ τθσ περιφζρειασ- το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να επιμθκυνκεί ο χρόνοσ αποπλθρωμισ ,άντε και να μθν εφαρμοςτοφν κάποιεσ απάνκρωπα επαχκείσ διατάξεισ.


19

Το κζμα όμωσ είναι πωσ το κακό ζχει ιδθ γίνει: Το Μνθμόνιο κατζςτρεψε τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ και ζριξε ςτον Καιάδα τθσ ΕΕ ςχεδόν όλεσ τισ κατακτιςεισ των εργαηομζνων. Και, ασ μθ γελιόμαςτε, αυτό είναι κάτι που δε κα διορκωνόταν ακόμα κι αν προζκυπτε Αριςτερι κυβζρνθςθ ΣΥ΢ΛΗΑ. Κι αυτό γιατί ο ΣΥ΢ΛΗΑ δεν οφτε τθ βοφλθςθ οφτε το πρόγραμμα ϊςτε να κάνει τισ απαραίτθτεσ τομζσ που κα επζτρεπαν ςτο λαό να αναςάνει. Αυτό φυςικά δε ςθμαίνει πωσ εξιςϊνεται μια δεξιά κυβζρνθςθ με μια αριςτερι κυβζρνθςθ ΣΥ΢ΛΗΑ. Απλά το καλάκι που κρατάμε πρζπει να’ ναι μικρό. Το μινυμα που κα’ πρεπε να κυριαρχεί τϊρα είναι ζνα: Πλοι ςτουσ δρόμουσ. Είναι ςίγουρο πωσ κα μασ δοκοφν πάμπολλεσ ευκαιρίεσ. Θ επζλαςθ τθσ τρόικα δεν ζχει τελειϊςει εδϊ, όςο κι αν επιχειρθκεί από τθν κυβζρνθςθ και τα μζςα μαηικισ εξθμζρωςθσ να περάςει ζνα κλίμα ότι οι κυςίεσ τελείωςαν εδϊ. Ζχουν να εφαρμοςτοφν πολλά βάρβαρα μζτρα ακόμα και από Δευτζρα –που ξανάρχεται θ τρόικα- κα ξζρουμε πιο αναλυτικά ποια κα είναι αυτά. Το ότι ο Τςίπρασ είπε ςτο Reuters ότι δε κα καλζςει τον κόςμο που τον ψιφιςε να κατζβει ςτο δρόμο για να διαδθλϊςει κατά τθσ λιτότθτασ, δε κα το ςχολιάςω. Ακόμα κι αν πράγματι αυτι είναι θ γραμμι του ΣΥΝ τϊρα, εκτιμϊ πωσ όλοσ αυτόσ ο κόςμοσ που τον ςτιριξε με κριτικι ψιφο κα αντιλθφκεί τθν αναγκαιότθτα τθσ πάλθσ ςτο δρόμο. Άλλωςτε, είναι οι ίδιοι άνκρωποι που πριν ζναν χρόνο βρίςκονταν ςτισ πλατείεσ και ζτρωγαν τα χθμικά με το κιλό, χωρίσ να ζχουν κάναν καθμό αν ΣΥ΢ΛΗΑ κα κατζβαινε μαηί τουσ ςτο Σφνταγμα. Μόνο που αυτι τθ φορά κα κατζβουμε ςαφϊσ πιο ςυνειδθτοποιθμζνοι ταξικά, με μεγαλφτερθ κινθματικι εμπειρία, πιο οργανωμζνοι, αλλά και χωρίσ αυταπάτεσ. Θ ταξικι πάλθ δεν είναι αγϊνασ τθσ «μιασ ηαριάσ». Δε φτάνει μια νίκθ για να κερδίςει ο λαόσ, δε φτάνει να βγει μια Αριςτερι κυβζρνθςθ για να αναςάνει ο κόςμοσ. Θ ριξθ με τθ νοοτροπία τθσ εκπροςϊπθςθσ πρζπει να γίνει τϊρα και να αντιλθφκοφμε επιτζλουσ ότι τισ ηωζσ μασ –αν κζλουμε να τισ καλυτερεφςουμε- πρζπει να τισ πάρουμε ςτα χζρια μασ. Δε κα μασ ςϊςει αυτό το κράτοσ από τουσ φαςίςτεσ (για τθν ακρίβεια, κράτοσ και παρακράτοσ είναι ζνα και το αυτό), δε κα ανεβάςουν οι βιομιχανοι, οι εργοςταςιάρχεσ και τα μεγαλοαφεντικά τουσ μιςκοφσ για τθν ψυχι τθσ μάνασ τουσ. Πλοι ςτο δρόμο λοιπόν, για να ςϊςουμε οτιδιποτε αν ςϊηεται!


20

΢υνζντευξθ Άρθσ Χατηθςτεφάνου : « θ πλθροφορία ςτον καιρό τθσ κρίςθσ» Ο Άρθσ Χατηθςτεφάνου δθμοςιογράφοσ και δθμιουργόσ των Debtocracy και Catastroika μιλά ςτο babushka.gr 1) Κατ' αρχιν πωσ βλζπεισ τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτθν Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο; Σον προθγοφμενο Λοφνθ ο κόςμοσ αντιδροφςε μαηικά ςτισ πλατείεσ ς' όλθ τθν χϊρα και τϊρα ζχουμε πάλι μνθμονιακι κυβζρνθςθ, πϊσ το εξθγείσ αυτό; Υπιρξε μια πρωτοφανισ επιχείρθςθ τρομοκράτθςθσ του πλθκυςμοφ, θ οποία μπορεί να ςυγκρικεί νομίηω μόνο με ότι είχαμε δει ςτον εμφφλιο πόλεμο ι κατά τθν διάρκεια τθσ δικτατορίασ ςτθν Ελλάδα. Μια κατάςταςθ με ζντονα χαρακτθριςτικά Μακαρκιςμοφ, παρόμοια με τα γεγονότα που είχαν ηιςει ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ. Με ςφμμαχο τα μζςα ενθμζρωςθσ κατάφεραν να πείςουν τον κόςμο ότι αν ψιφιηε οτιδιποτε άλλο, κα άδειαηαν τα ράφια ςτα ςοφπερ μάρκετ, δεν κα ζβγαηαν χριματα τα ΑΤΜ, κα ςταματοφςαν οι ςυντάξεισ, με αποτζλεςμα να καταλιξουμε ςε μία τρομακτικι μετατόπιςθ ολόκλθρου του πολιτικοφ ςκθνικοφ, όχι μόνο προσ τθ δεξιά πλζον αλλά προσ τθν άκρα δεξιά! Αυτό δεν δικαιολογεί αναγκαςτικά βζβαια τουσ ψθφοφόρουσ. Δεν κζλω να πω ότι απλά ζπεςαν κφματα. Θ ευκαιρία υπιρχε! Πςο και αν λζμε ότι αν ιταν να αλλάξουν τα πράγματα οι εκλογζσ κα ιταν παράνομεσ, παρ' όλα αυτά ιταν μια μάχθ που ζπρεπε να δοκεί και μποροφςε πραγματικά να φζρει διαφορετικά αποτελζςματα. Ππωσ μασ ζλεγε και ο Ηίηεκ ςτθν ςυνζντευξθ για το Catastroika: “Ακόμα και ο Αλιζντε με εκλογζσ βγικε!”. Δθλαδι ςε επίπεδο τακτικισ ενόσ κινιματοσ είναι μια μάχθ που πρζπει να δοκεί. Είναι γεγονόσ ότι αυτι θ εκλογικι διαδικαςία δυςτυχϊσ πιγε πίςω το κίνθμα, πράγμα αναμενόμενο και λογικό κακϊσ εκείνθ τθν εποχι δινόταν μάχθ. Νομίηω όμωσ ότι μετά το καλοκαίρι, όταν ο κόςμοσ ςυνειδθτοποιιςει ςε τι κατάςταςθ κα βρεκεί θ χϊρα, κα “ξαναπάρει” πολφ πιο εφκολα μπροςτά ζνα μαηικό κίνθμα και τότε ο χρόνοσ κα λειτουργιςει και διαφορετικά. Δθλαδι δεν πρζπει να κεωροφμε ότι ξεκινάμε πάλι από το ςθμείο μθδζν. Υπάρχει μία εμπειρία και μποροφν να ξεκινιςουν ξανά πολλά πράγματα απ' τον Σεπτζμβρθ.


21

2) Είναι φανερό ότι και οι προθγοφμενεσ, αλλά ειδικά αυτζσ οι εκλογζσ ζγιναν με κζμα το ευρϊ και τθ δραχμι. Πιςτεφεισ ότι είναι ςθμαντικό το ποςοςτό του πλθκυςμοφ που υποςτθρίηει τθν επιςτροφι ςτο εκνικό νόμιςμα; Εςφ ποιό από τα δφο επιλζγεισ;

λφ δφςκολθ λφςθ, θ οποία για 6 μινεσ ζωσ ενάμιςι χρόνο κα προκαλζςει τεράςτιο ςοκ ςτθν ελλθνικι κοινωνία και οικονομία. Κεωρϊ όμωσ εντζλει, ότι θ κατάςταςθ κα είναι πολφ χειρότερθ αν παραμείνουμε ςτο ευρϊ απ' ότι αν πάρουμε τθν απόφαςθ -ςυνειδθτά και αυτόβουλα- να επιςτρζψουμε ς' ζνα εκνικό νόμιςμα!

Εδϊ υπάρχει το εξισ ςθμείο που πρζπει να ςτθρίξουμε. Βλζπουμε τισ δθμοςκοπιςεισ να λζνε ότι περίπου 30% μόνο του πλθκυςμοφ 3)Σι ρόλο ζχουν παίξει τα media κατά τθ ηθτάει επιςτροφι ςτθ δραχμι. Ρρϊτον, να διάρκεια των δυόμιςθ προθγοφμενων χρόςθμειϊςουμε ότι με δεδομζνο ότι αυτό ιταν νων, από το ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ μζχρι τθν ζνα κζμα ταμποφ για δεκαετίεσ και δεδομζπαραίτθςθ τθσ κυβζρνθςθσ Παπαδιμου; νθσ όλθσ τθσ προπαγάνδασ των μζςων ενθμζρωςθσ, θ αφξθςθ από το μθΤα μζςα ενθμζρωςθσ δζν ςχεδόν ςτο 30% των ανκρϊ«πρζπει να κατα- ζπαιξαν τον ρόλο ενόσ ορπων που κζλουν να επιςτρζψουν γάνου τθσ οικονομικισ ελάβουμε ότι ςε μίςτθν δραχμι ι ςε κάποιο εκνικό λίτ. Και εδϊ λζω και ξανά νόμιςμα είναι τεράςτια. Από τθν λζω ότι εςφαλμζνα ςυχνά α ςτιγμι κρίςθσ, άλλθ, εγϊ κα ζλεγα ότι αν κζταπιςτεφουμε ότι απλϊσ υτο να ανακτιςεισ με διαφορετικά τθν ερϊτθςθ πθρετοφςαν τθν κυβζρνθ(δθλαδι αν είςτε ικανοποιθμζνοι τον ζλεγχο τθσ νο- ςθ.... Ιταν θ κυβζρνθςθ από το ευρϊ;), θ ςυντριπτικι που υπθρετοφςε τισ οικομιςματικισ πολιτι- νομικζσ ελίτ, οι οποίεσ με πλειονότθτα κα ζλεγε όχι και κα ηθτοφςε κάτι διαφορετικό. Είναι τθ ςειρά τουσ ελζγχουν τα κισ είναι ζνα ποκαι πάλι ο φόβοσ που κρατά τουσ μζςα ενθμζρωςθσ. Οι μελφτιμο εργαλείο . γαλοεκδότεσ, οι οποίοι είανκρϊπουσ ςτο ευρϊ. Ξζρουν και ακόμα κι αν δεν γνωρίηουν Δεν το κεωρϊ τε- ναι και από τουσ μεγαλφτεβακιά οικονομικά, καταλαβαίρουσ επιχειρθματίεσ ςτθν λικι λφςθ» νουν ότι τα προβλιματα τουσ Ελλάδα, χρειάηονταν το οφείλονται ςε πολφ μεγάλο βακΔιεκνζσ Νομιςματικό Ταμό ςτθν ευρωηϊνθ. Φοβοφνται όμωσ, γιατί μείο, χρειάηονταν τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι δεν άκουςαν ποτζ τθν εναλλακτικι. Αντίκετα Τράπεηα και τισ Βρυξζλεσ για να φζρουν τα άκουςαν ψζματα από τα κυρίαρχα μζςα ενθεργαςιακά δικαιϊματα πίςω ςτον 19ο αιϊνα. μζρωςθσ. Και ςυνεχίηουν να ακοφν. ΡροςωΚαι αυτό ιταν που ουςιαςτικά ζκαναν όλο πικά κεωρϊ ότι πρζπει να γυρίςουμε ς' ζνα αυτό το διάςτθμα. Χάςαμε δθλαδι εργαςιαεκνικό νόμιςμα γιατί πζρα απ' όλα τα προκά κεκτθμζνα που κερδικθκαν με πολφ αίμα βλιματα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, ιταν κυκατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα. Γι' αυτό ρίωσ θ ευρωηϊνθ που προκάλεςε τα ελλείμτον λόγο ςτιριξαν τθν κυβζρνθςθ και δεν ματα και τα χρζθ. Δεν είναι κακόλου τυχαίο ιταν οφτε κάποια μορφι υποτζλειασ οφτε άλλωςτε ότι το ίδιο ςθμειϊκθκε ς' όλεσ τισ οτιδιποτε άλλο. Λειτοφργθςαν ςυνειδθτά! χϊρεσ τθσ ευρωπαϊκισ περιφζρειασ. Και χωΓια να το πετφχουν αυτό άφθςαν και τα τερίσ να λζω ότι αυτι είναι θ απόλυτθ λφςθ λευταία φτιαςίδια ι τθν τελευταία βιτρίνα όλων των προβλθμάτων των εργαηομζνων, δθμοκρατικότθτασ και αντικειμενικότθτασ -θ πρζπει να καταλάβουμε ότι ςε μία ςτιγμι οποία δεν υπάρχει ζτςι και αλλιϊσ- και ηοφμε κρίςθσ, το να ανακτιςεισ τον ζλεγχο τθσ νοπλζον ς' ζνα μιντιακό πραξικόπθμα. Δθλαδι μιςματικισ πολιτικισ είναι ζνα πολφτιμο ερόλεσ οι απολφςεισ που ζγιναν ςτα μζςα ενθγαλείο. Δεν το κεωρϊ τελικι λφςθ. Επίςθσ, μζρωςθσ, είχαν φανερά ωσ ςτόχο να ξεκακαπρζπει να ςθμειωκεί ότι είναι μια πάρα πορίςει το τοπίο από φωνζσ που ενοχλοφςαν


22

τθν κυρίαρχθ πολιτικι. 4) Ζνα άλλο πολφ ςθμαντικό ηιτθμα είναι το κζμα τθσ Χρυςισ Αυγισ και γενικότερα τθσ ςυντθρθτικοποίθςθσ και του εκφαςιςμοφ όλο και μεγαλφτερων κομματιϊν τθσ κοινωνίασ. Πιςτεφεισ ότι τα κανάλια βοικθςαν τθν Χρυςι Αυγι να ανζβει κοινωνικά ι προςπάκθςαν να τθν περιορίςουν; Ζπαιξαν κακοριςτικότατο ρόλο και τα μζςα ενθμζρωςθσ και τα κόμματα του λεγόμενου κζντρου, τα οποία όπωσ ζχουν ςθμειϊςει αρκετοί ακαδθμαϊκοί, αυτι τθν ςτιγμι αποτελοφν τον εξτρεμιςμό ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Δθλαδι ενϊ όλοι μιλάνε για τα άκρα, ιταν το ΡΑΣΟΚ και θ ΝΔ που κινικθκαν με εξτρεμιςτικό τρόπο και ενίςχυςαν τθν Χρυςι Αυγι γιατί τθν χρειάηονταν ς' όλο αυτό που περιγράφεισ ωσ μετακίνθςθ του πολιτικοφ φάςματοσ προσ τθν δεξιά και τθν άκρα δεξιά! Αυτό που πρζπει να καταλάβουμε είναι ότι θ Χρυςι Αυγι είναι μια «φυτευτι» οργά-

«Αυτό που πρζπει να καταλάβουμε είναι ότι θ Χρυςι Αυγι είναι μια «φυτευτι» οργάνωςθ, δεν ζχει άρα τα χαρακτθριςτικά ενόσ μαηικοφ κινιματοσ, όπωσ είχε ο φαςιςμόσ ςτθν Ιταλία ι ςτθν Γερμανία του μεςοπολζμου» νωςθ, δεν ζχει άρα τα χαρακτθριςτικά ενόσ μαηικοφ κινιματοσ, όπωσ είχε ο φαςιςμόσ ςτθν Λταλία ι ςτθν Γερμανία του μεςοπολζμου. Είναι μια πολφ μικρι εγκλθματικι οργάνωςθ, θ οποία αφινεται και από τθν αςτυνομία αλλά και από τθν δικαιοςφνθ πλζον να λειτουργεί ωσ παρακράτοσ. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι επικζςεισ δεν αφοροφν τουσ μετανάςτεσ, αλλά τουσ εργαηόμενουσ. Ακόμα και όταν γίνονται ςε μετανάςτεσ, μακαίνουμε πολφ ςυχνά ότι είναι Ζλλθνεσ εργοδότεσ

που καλοφν τθν Χρυςι Αυγι να χτυπιςει τουσ εργαηόμενουσ τουσ. Χαρακτθριςτικό είναι το παράδειγμα με τουσ Αιγφπτιουσ ψαράδεσ! Οπότε κα λειτουργιςει θ Χρυςι Αυγι ςαν μια Ρζμπτθ φάλαγγα, εναντίον τθσ αριςτεράσ, εναντίον ςυνδικάτων, με πρόςχθμα μόνο τουσ μετανάςτεσ. 5) Είναι παςιφανζσ πλζον ότι όλα τα μζςα ενθμζρωςθσ -κρατικά και ιδιωτικά- ενδζχεται να ''χειροτερεφςουν'', με αποτζλεςμα να γίνεται επιτακτικι ανάγκθ ο ζλεγχοσ τθσ πλθροφορίασ από ανεξάρτθτα μζςα και φωνζσ. Με ποιο τρόπο πρζπει να απαντιςει από δω και πζρα το κομμάτι αυτό των ανκρϊπων που ηθτά να πάρει μζροσ ςτον ζλεγχο τθσ πλθροφορίασ με ςκοπό τθν αντιπλθροφόρθςθ; Εδϊ είναι ζνα από τα ςθμεία ςτα οποία είμαι αιςιόδοξοσ. Ειδικά μετά τθν εξζγερςθ του Δεκζμβρθ του 2008 δθμιουργικθκαν δίκτυα ενθμζρωςθσ -κυρίωσ μζςω του Μντερνετ- τα οποία αμφιςβθτοφν τον κυρίαρχο λόγο και τα τελευταία χρόνια βλζπουμε να γίνονται αρκετζσ προςπάκειεσ, όπωσ ιταν το δικό μασ ντοκιμαντζρ, περιοδικά όπωσ το Unfollow ι το ΜΟΝΟ. Εδϊ πρζπει να κάνουμε μία διάκριςθ. Σίγουρα χρειαηόμαςτε τθν δθμοςιογραφία των πολιτϊν για να φζρει πλθροφορίεσ που δεν φτάνουν ςτα κυρίαρχα μζςα ενθμζρωςθσ, αλλά χρειαηόμαςτε και τουσ επαγγελματίεσ δθμοςιογράφουσ να κάνουν με ελευκερία τθ δουλεία τουσ. Γιατί δεν μπορεί θ δθμοςιογραφία των πολιτϊν να αντικαταςτιςει τθν επαγγελματικι δθμοςιογραφία. Ρρζπει να βρεκεί οπωςδιποτε ζνα μοντζλο, ςτο οποίο οι επαγγελματίεσ δθμοςιογράφοι να μθν εξαρτϊνται από πολιτικά κόμματα, οικονομικά ςυμφζροντα ι οτιδιποτε άλλο. Και αυτό είναι πολφ δφςκολο. Σ' όλο τον κόςμο δεν ζχει βρεκεί ακόμα ζνα τζτοιο μοντζλο που να μπορεί να ςτθρίξει μια τζτοια δθμοςιογραφία. Δοκιμάηονται όμωσ ςε πειραματικό επίπεδο διάφορα πράγματα! Και να κλείςω πάνω ς' αυτό λζγοντασ ότι, πρζπει μεν να φτιαχτοφν δίκτυα εναλλακτικισ ενθμζρωςθσ, αλλά αυτό δεν ςθμαίνει ότι πρζπει


23

να εγκαταλείψουμε τισ ςυχνότθτεσ ςτουσ καναλάρχεσ ι ςτουσ εφοπλιςτζσ ι ς' όςουσ ζχουν μία καταςκευαςτικι εταιρία. Πλα αυτά είναι δθμόςια περιουςία. Δθλαδι οι ςυχνότθτεσ μζςω των οποίων περνά θ προπαγάνδα τουσ ςε ραδιόφωνα και τθλεοράςεισ, ανικουν ςτουσ πολίτεσ και πρζπει με κάποιον τρόπο να τισ διεκδικιςουν πίςω ωσ δικι τουσ περιουςία! 6) Με δεδομζνο ότι θ κρίςθ ςτθν ευρωηϊνθ γίνεται όλο και πιο επικετικι , θ αντίςτοιχθ ελλθνικι κρίςθ οδθγεί τθν χϊρα ςτθν απόλυτθ χρεοκοπία , θ κοινωνία είναι εν μζρθ τρομοκρατθμζνθ και θ αλλθλεγγφθ είναι ςχεδόν ανφπαρκτθ, ποιζσ είναι κατά τθ γνϊμθ ςου οι πιο ρεαλιςτικζσ λφςεισ ςε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο; Δφο είναι οι κφριεσ ςυνιςτϊςεσ… Ροιά είναι τα άμεςα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν και πϊσ αυτό μπορεί να αλλάξει τθν ίδια τθν ελλθνικι κοινωνία. Εμείσ παρουςιάηαμε εδϊ και χρόνια απόψεισ ςυγκεκριμζνων οικονομολόγων που ζλεγαν ότι ζπρεπε να γίνει άμεςα παφςθ πλθρωμϊν, να μθν πλθρωκεί δθλαδι αυτό το παράνομο και απεχκζσ χρζοσ. Να φφγουμε από τθν ευρωηϊνθ ϊςτε να

«πρζπει μεν να φτιαχτοφν δίκτυα εναλλακτικισ ενθμζρωςθσ, αλλά αυτό δεν ςθμαίνει ότι πρζπει να εγκαταλείψουμε τισ ςυχνότθτεσ ςτουσ καναλάρχεσ ι ςτουσ εφοπλιςτζσ ι ς' όςουσ ζχουν μία καταςκευαςτικι εταιρία 'Ολα αυτά είναι δθμόςια περιουςία» ζχουμε τον ζλεγχο τθσ νομιςματικισ πολιτικισ. Αυτά τα δφο επειδι κα οδθγιςουν ςε κατάρρευςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, ςθμαίνει ότι αυτομάτωσ πρζπει να εκνικό

ποιθκεί το τραπεηικό ςφςτθμα και να υπάρξουν και ζλεγχοι ςτθν ροι κεφαλαίων. Να μθν υπάρξει δθλαδι διαρροι κεφαλαίων. Αυτά όλα, ενϊ ακοφγονται πάρα πολφ δφςκολα, είναι πάνω-κάτω ότι ζκαναν όλεσ οι χϊρεσ που βρζκθκαν ςε παρόμοια κατά-

«να γίνει άμεςα παφςθ πλθρωμϊν, να μθν πλθρωκεί δθλαδι αυτό το παράνομο και απεχκζσ χρζοσ. Να φφγουμε από τθν ευρωηϊνθ . ςθμαίνει ότι αυτομάτωσ πρζπει να εκνικοποιθκεί το τραπεηικό ςφςτθμα » ςταςθ. Δθλαδι μποροφμε να δανειςτοφμε εμπειρία από τθν Αργεντινι, από τθν ΢ωςία ακόμα και από τθν Λςλανδία που είναι πολφ πιο πρόςφατο παράδειγμα. Επίςθσ, αυτά μποροφν να γίνουν και μ' ζναν τεχνοκρατικό τρόπο που ναι μεν κα ςϊςει τθν εκνικι οικονομία αλλά ςτθν ουςία δεν κα βοθκιςει τον πλθκυςμό ι ακόμα μποροφν να αποτελζςουν τθν αφορμι και μια μοναδικι ευκαιρία για να αλλάξουν οι ιςορροπίεσ ανάμεςα ς' αυτό που παλιά λζγαμε κεφάλαιο και εργαςία. Ανάμεςα ς' αυτοφσ που ζχουν τα πολλά και ςτουσ πολλοφσ που δεν ζχουν τίποτα. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να γίνει αυτό είναι ζνα κίνθμα. Αυτζσ δεν είναι αποφάςεισ που μπορεί να λάβει ζνασ υπουργόσ ι ζνασ πρωκυπουργόσ, όςο καλζσ προκζςεισ κι αν ζχει. Αν δεν υπάρχει από πίςω θ αντίδραςθ του κόςμου και ζνα μαηικό κίνθμα ςτουσ δρόμουσ κακθμερινά, ακόμα και αυτζσ οι προτάςεισ μποροφν να λειτουργιςουν αρνθτικά για τον πλθκυςμό. Οπότε θ λφςθ … βρίςκεται ςτουσ δρόμουσ για άλλθ μια φορά!


24

TαΨθΛάΣθ΢ΕβΔοΜάΔα΢ (μεροσ β') Δεκάδεσ χιλιάδεσ διαδθλωτζσ κατακλφηουν τθν πλατεία Ταχρίρ του Καΐρου, καταγγζλλοντασ πραξικοπθματικι αρπαγι τθσ νομοκετικισ και εκτελεςτικισ εξουςίασ από το κυβερνϊν Στρατιωτικό Συμβοφλιο που δεν κάνει βιμα πίςω. Θ ζνταςθ ςτθν Αίγυπτο χτυπά «κόκκινο» μετά και τθν αναβολι τθσ ανακιρυξθσ του νικθτι των πρϊτων προεδρικϊν εκλογϊν τθσ μετά Μουμπάρακ εποχισ ζπειτα από ενάμιςθ χρόνο ςτρατοκρατίασ. Νικθτζσ δθλϊνουν αμφότεροι οι υποψιφιοι -ο Μοχάμεντ Μοφρςι των Αδελφϊν Μουςουλμάνων και ο τελευταίοσ πρωκυπουργόσ του Μουμπάρακ, Αχμζντ Σαφίκ- και αλλθλοκατθγοροφνται για απόπειρα νοκείασ ςτισ κάλπεσ που ςτικθκαν για το δεφτερο γφρο των εκλογϊν ςτισ 1617 Λουλίου. Το Στρατιωτικό Συμβοφλιο κατζςτθςε ςαφζσ ςε ανακοίνωςι του ότι δεν αποςφρει το διάταγμα με το οποίο περιόριςε τισ προεδρικζσ εξουςίεσ οδθγϊντασ κατά πολλοφσ ςε μία παρατεταμζνθ ςτρατιωτικι κυριαρχία- και κατθγόρθςε τουσ δφο υποψθφίουσ ότι προκαλοφν ςφγχυςθ και διχαςμό με πρόωρεσ ανακοινϊςεισ περί προεδρικισ νίκθσ. Και θ επανάςταςθ ςυνεχίηεται... ΢το Αττικό Νοςοκομείο με αρχόμενθ αποκόλλθςθ αμφιβλθςτροειδοφσ μεταφζρκθκε, ςφμφωνα με πλθροφορίεσ, το μεςθμζρι τθσ Ραραςκευισ ο πρωκυπουργόσ Αντϊνθσ Σαμαράσ. Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιικθκε θ επζμβαςθ. Σε ανακοίνωςθ που εκδόκθκε από το γραφείο του πρωκυπουργοφ αναφζρεται: «Ο πρωκυπουργόσ Αντϊνθσ Σαμαράσ υποβλικθκε ςιμερα ςε προγραμματιςμζνθ οφκαλμολογικι εξζταςθ από τον Διευκυντι τθσ Β' Ρανεπιςτθμιακισ Οφκαλμολογικισ Κλινικισ του Αττικοφ Δθμοςίου Νοςοκομείου Δυτικισ Αττικισ, κ. Ράνο Κεοδοςιάδθ». Με τον πρωκυπουργό επικοινϊνθςε ο πρόεδροσ του ΡΑΣΟΚ Ευάγγελοσ Βενιηζλοσ και του ευχικθκε περαςτικά.

Μιασ και ο Σαμαράσ βγικε με ψιφο ''οριακισ'' ανοχισ ξζρει ότι είναι καλφτερα να ςου βγει το μάτι παρά τ' όνομα... Θ τρόικα των δανειςτϊν τθσ Ελλάδασ κα επιςκεφκεί τθν Ακινα τθ Δευτζρα, διλωςε ο πρόεδροσ του Eurogroup Ηαν-Κλοντ Γιοφνκερ. Μετά από τθ ςυνάντθςθ των υπουργϊν οικονομικϊν τθσ ηϊνθσ του ευρϊ ςτο Λουξεμβοφργο, ο κ. Γιοφνκερ διλωςε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αρωγισ (EFSF) κα αποδεςμεφςει ζνα δις. ευρϊ για τθν Ελλάδα "ζωσ το τζλοσ του μινα". Νεοδθμοκράτθ , καλϊσ τα δζχτθκεσ... ΢ε πανελλαδικι ςφςκεψθ, ςτισ 30 Λουνίου, για οργάνωςθ δράςεων κατά των ρατςιςτικϊν επικζςεων, κάλεςε ο δθμοτικόσ ςφμβουλοσ Ακθναίων με τθν ΑΝΤΑ΢ΣΥΑ, Ρζτροσ Κωνςταντίνου, κατά τθ διάρκεια ςυνζντευξθσ Τφπου, που ςυνδιοργάνωςαν θ Ρακιςτανικι Κοινότθτα Ελλάδοσ, εκπρόςωποι των Αιγυπτίων Μεταναςτϊν, θ Κίνθςθ «Ενωμζνοι Ενάντια ςτον ΢ατςιςμό και τθ Φαςιςτικι Απειλι» και θ Ζνωςθ Μεταναςτϊν Εργατϊν. Ο κ. Κωνςταντίνου κατιγγειλε «πογκρόμ ςε βάροσ των μεταναςτϊν» με αποτζλεςμα 60 ρατςιςτικζσ επικζςεισ μζςα ςε ζνα μινα από τθ Χρυςι Αυγι, υποςτθρίηοντασ πωσ υπάρχει «θ κάλυψθ τθσ Αςτυνομίασ», και ζκανε λόγο για κακθμερινζσ επικζςεισ κατά μεταναςτϊν «από μζλθ τθσ ΧΑ, όπωσ αυτζσ ςτο Ρζραμα κατά Αιγυπτίων ψαράδων, ςτθν πλατεία Αττικισ, αλλά και μζςα ςε ςτακμοφσ του ΘΣΑΡ». Επιπλζον, κάλεςε τα ςυνδικάτα και τθν Αριςτερά «να καταδικάςουν τισ ρατςιςτικζσ επικζςεισ ςε κάκε τουσ μορφι, κακϊσ επίςθσ και τα Μζςα Ενθμζρωςθσ «να μθν δίνουν λόγο ςτουσ βιαςτζσ τθσ Δθμοκρατίασ». «Θ τρομοκρατία δεν μπορεί να ιςχυρίηεται ότι είναι πολιτικό κόμμα» είπε. Μπάτςοι-ΤV-Νεοναηί , όλα τα κακάρματα δουλεφουνε μαηί...


25

Δυτικι Μουςικι- Μθ Δυτικόσ Ιχοσ

Οι δυτικζσ «ςφγχρονεσ» κοινωνίεσ , ζχοντασ μία αυτάρεςκθ αντίλθψθ περί πολιτιςμικισ υπεροχισ τουσ ζναντι άλλων μθ-Δυτικϊν κοινωνιϊν , χρθςιμοποιοφν κάκε πολιτιςμικι τουσ διαφορά ϊςτε να εδραιϊςουν μία τζτοια αντίλθψθ. Ζτςι μζςα ςε ζνα τζτοιο πλαίςιο πολιτιςμικοφ διαχωριςμοφ, χρθςιμοποιείται κάκε μζςο που ζχουν ςτα χζρια τουσ. Ζνα τζτοιο μζςο πολιτιςμικισ διαφοράσ, ιταν και θ μουςικι όχι μόνο ωσ προσ τον τρόπο αξιοποίθςισ τθσ, αλλά θ μουςικι ςαν ολότθτα που ξεκινά από τθν ςφλλθψθ και διαμόρφωςι τθσ, και καταλιγει μζχρι τον τρόπο αναπαραγωγισ τθσ. Θ μουςικολογία, εμφανίςτθκε ςε μία περίοδο όπου θ ίδια θ μουςικι υφίςταντο μία ανακεϊρθςθ που κα εκκειαηόταν από τθν ευρωπαϊκι ιδεολογία και κα τθν απομάκρυνε από μθ δυτικζσευρωπαϊκζσ δραςτθριότθτεσ. Ππωσ αναφζρει και ο G. Tomlinson ςτο άρκρο του Μουςικολογία, Ανκρωπολογία, Λςτορία, «θ μουςικι (που περιζχεται ςτο όνομα τθσ Μουςικολογίασ) κατά τθ διάρκεια του 18ου αι. κατζλθξε να υποδθλϊνει μία «καλι» τζχνθ». Στθν Ευρϊπθ ςιγά ςιγά άρχιςε να διαχωρίηεται το τραγοφδι από τθ μουςικι. Τϊρα το μθ ευρωπαϊκό τραγοφδι γινόταν αντιλθπτό όχι ωσ κάτι το ιςοδφναμο με ςφγχρονεσ ευρωπαϊκζσ πρακτικζσ αλλά ωσ ζνα επιβίωμα που θ Ευρϊπθ είχε εγκαταλείψει καιρό τϊρα. Ζτςι κακϊσ υπιρχε θ νζα κατθγορία τθσ οργανικισ μουςικισ άρχιςαν να υπάρχουν και νζεσ προςεγγίςεισ ς’ αυτιν. Για παράδειγμα θ προςζγγιςθ του Κάντ που κεωρεί ότι θ οργανικι μουςικι δεν περιζχει κάποια ςκοπιμότθτα και περιζχει μία ανεξαρτθςία κακϊσ είναι ελεφκερθ και αδζςμευτθ. Αυτι θ μουςικι “πρόοδοσ” ιταν για τουσ ευρωπαίουσ θ κορφφωςθ μιασ προοδευτικισ παγκόςμιασ ιςτορίασ που ςτθν μουςικι δεν περιείχε λζξεισ. Και όπωσ αναφζρει και ο Tomlinson «ζτςι θ Ευρϊπθ αποτελοφςε τθν προνομιοφχο κατάλθξθ τθσ μουςικισ ιςτορίασ».


26

Μία άλλθ προςζγγιςθ, ιταν και αυτι του Forkel, που ςυνδφαηε τθν μουςικι άμεςα με τθν γραφι. Γι’ αυτόν, όπωσ αναφζρει και ςτο ζργο του, «οι λαοί που χρθςιμοποιοφν ατελείσ μουςικζσ ςθμειογραφίεσ, μποροφν να επιτφχουν μόνο ατελείσ και ανοργάνωτεσ μουςικζσ». Βζβαια, αυτό δεν αποτελεί μια ολοκλθρωτικι αλικεια, κακϊσ όπωσ κα δοφμε ςτθν ςυνζχεια, υπάρχουν πολιτιςμοί ζξω από τθν Ευρϊπθ οι οποίοι χωρίσ καμία ςθμειογραφία πάνω ςτθν μουςικι, καταφζρνουν να δθμιουργοφν πολφπλοκα μουςικά ςφνολα (π.χ. οι Chopi τθσ Μοηαμβίκθσ). Επίςθσ, ο Forkel μζςα από το ςυλλογιςμό του ωσ προσ τθ μουςικι, καταλιγει ςτο ότι θ μουςικι τελειότθτα ακολουκεί τον αλφαβθτιςμό. Ππωσ λοιπόν παρατθρείται και ςτθ κεϊρθςθ του Καντ αλλά και ςτου Forkel, υπάρχει ζνα είδοσ αποπλαιςίωςθσ. Ππωσ αναφζρει και ο Tomlinson «δεν είναι δφςκολο ςτισ μορφζσ αποπλαιςίωςθσ του Forkel και του Καντ να αναγνωρίςει κανείσ ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ καινοφργιασ αντίλθψθσ περί αυτονομίασ τθσ μουςικισ, που κα αποκτοφςε γερά κεμζλια ςτθν Ευρϊπθ του δζκατου ζνατου αιϊνα.» Κακϊσ ξεκινιςαμε με μία ανάλυςθ του όρου τθσ δυτικισ μουςικισ, καλό κα ιταν αν ειςχωροφςαμε λίγο βακφτερα ς’ αυτιν ζτςι ϊςτε να κατανοιςουμε και τον τρόπο οργάνωςισ τθσ , τα ςτοιχεία τθσ κ.τ.λ. Ο Κρίςτοφερ Σμωλ, πολφ ςωςτά διατυπϊνει ότι «κάκε ανκρϊπινο πλάςμα διαμορφϊνεται από τισ πεποικιςεισ τθσ κοινωνίασ ςτθν οποία ηει», κάτι που ςυνεπάγεται ότι το ίδιο ςυμβαίνει και με ζνα κοινωνικό χαρακτθριςτικό, όπωσ είναι θ μουςικι. Για τον κάκε άνκρωπο, τθσ εκάςτοτε κοινωνίασ όλα είναι κοινωνικά επιβεβλθμζνα. Βζβαια για μια τζτοια μελζτθ κα πρζπει να βγάλει κανείσ τον μανδφα που κζλει τθν ευρωπαϊκι μουςικι ωσ θχθτικά τζλεια, κακϊσ και τθν ζννοια τθσ προόδου, θ οποία ειδικά όταν αναφερόμαςτε ςε ηθτιματα όπωσ τθσ τζχνθσ, χάνει οφτωσ ι άλλωσ τθ ςθμαςία τθσ. Στθν Ευρϊπθ από το 1600 μ.Χ. περίπου άρχιςε να διαμορφϊνεται το ςφγχρονο φφοσ τθσ μζςω τθσ τονικότθτασ κακϊσ και τθσ δραματικότθτασ. Με τθν τονικότθτα «εννοοφμε τθ λογικι διάταξθ των ςυγχορδιϊν γφρω από ζνα τονικό κζντρο» και με τθ δραματικότθτα τθν ζκφραςθ των ατομικϊν ςυναιςκθμάτων. Ρλζον θ ευρωπαϊκι μουςικι ζπρεπε να ζχει ζνα λογικό χαρακτιρα τονικισ αρμονίασ και ακόμθ όταν υπάρχουν ςτιγμζσ τονικισ διαφωνίασ ςε ζνα ζργο, το ζργο αυτό να διευκρινίηει τισ διαφωνίεσ αυτζσ, με μία λογικι αρμονικι διάρκρωςθ. Ζτςι για τουσ ευρωπαίουσ δεν ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία οι ςυγχορδίεσ αυτζσ κακαυτζσ, αλλά θ διάταξθ δθλαδι το πϊσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ. Βζβαια θ ευρωπαϊκι μουςι-


27

κι δεν δζχκθκε οποιοδιποτε όργανο παρά μόνο αυτά που μποροφςαν να παράγουν κακαροφσ ιχουσ, κάτι βζβαια που ςτο Μεςαίωνα δεν κα ιταν και αρκετά αναγκαίο, όπωσ δεν ιταν αναγκαία και θ τονικότθτα, κακϊσ και θ αρμονικότθτα ςτο τραγοφδι. Ζτςι λόγω αυτοφ του «κακοφ» παρελκόντοσ θ «νζα» μουςικι αντίλθψθ, είχε αποκλείςει ακόμθ και όργανα του μεςαίωνα όπωσ το τφμπανο, που βζβαια επανιλκε πολφ αργότερα, όταν μποροφςε να κουρδιςτεί. Ζνα χαρακτθριςτικό που προςτζκθκε ςτθν μετά-αναγεννθςιακι μουςικι είναι θ δραματικότθτα, που τθ χαρακτθρίηει. Σε όποια μορφι κι αν εκτελοφνταν θ μουςικι (όπερα, ςυμφωνία, κονςζρτο), αποδεικνφεται ο δραματικόσ χαρακτιρασ αφοφ όλοι αυτοί οι τρόποι αποτελοφν ψυχοδράματα. Θ μουςικι βζβαια δεν είναι μία αυτόνομθ δφναμθ αλλά επθρεάηει και επθρεάηεται. Ζτςι το 18ο και 19ο αι. με τθν παράλλθλθ ανάπτυξθ του κυβιςμοφ ςτθν ηωγραφικι υπιρχε θ πρόκεςθ και ςτθ μουςικι, ϊςτε να εξαφανιςτεί θ διάκριςθ ςε πρϊτο επίπεδο και ςε υπόςτρωμα, κατάλοιπα του κλαςςικοφ ςτυλ. Μία τζτοια προςπάκεια ζγινε ςτθν μουςικι με τθν ατονικότθτα του Schoenberg όπου όλα τα ςτοιχεία του μουςικοφ του ζργου είναι ιςοδφναμα. Τζλοσ όςον αφορά τθν ευρωπαϊκι μουςικι κα πρζπει να ποφμε ότι θ μουςικι μζςω τθσ πορείασ που ακολοφκθςε, κακϊσ και των ατομικιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ , μετά τθν αναγζννθςθ είναι μία μουςικι χωρίσ ιδιαίτερθ κοινωνικι λειτουργία , που διακοςμεί τελετζσ αλλά χωρίσ να αποτελεί ςυςτατικό ςτοιχείο πραγματοποίθςισ τουσ. Ζτςι καταλιγει να είναι μία ατομικι – ιδιωτικι υπόκεςθ , εκφράηοντασ τθν αυτονομία και τθ μοναξιά του ατόμου που πλζον δεν ςυμβάλει με κανζνα τρόπο ςτθν δθμιουργικι διαδικαςία. Βζβαια θ μουςικι δεν υπάρχει μόνο ςτθν Ευρϊπθ όςο κι αν κάποιοι το αγνοοφν, αλλά και ζξω από αυτιν. Βζβαια πολλοί ευρωπαίοι κα ςφγκριναν τισ μουςικζσ διαφορζσ τουσ με τον «ζξω κόςμο» και κα χαρακτιριηαν τθν δικι τουσ μουςικι νοοτροπία ωσ ολοκλθρωμζνθ, πράγμα όμωσ που δεν κα ζκαναν και όςον αφορά τθν μουςικι ωσ κοινωνικι λειτουργία. Για πολλοφσ μθ δυτικοφσ πολιτιςμοφσ θ μουςικι αποτελεί ζνα είδοσ μαγείασ που οδθγεί ςε ςυμφιλίωςθ με τα περιβάλλον και τονϊνει τα αιςκιματα τθσ ςυλλογικότθτασ. Θ ςυλλογικότθτα, μπορεί να φανεί εφκολα από το ότι όποιοσ κι αν είναι ο ςυνκζτθσ – εκτελεςτισ και όποια κοινωνικι κζςθ κι αν κατζχει δεν μετράει ςτθ μουςικι. Ο Κρίςτοφερ Σμωλ εξετάηει δφο τζτοιεσ μθ δυτικζσ κοινωνίεσ , αρχικά τον πολιτιςμό του Bali και φςτερα τθσ Μαφρθσ Αφρικισ.


28

Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του Bali, είναι ότι οι κάτοικοι δεν ζχουν λζξθ για τθ μουςικι, κάτι που δείχνει πόςο ςτενά είναι ςυνδεδεμζνοι με τθ μουςικι μζςω των τελετϊν. Κακϊσ θ μουςικι είναι ςυνυφαςμζνθ με τισ γενικζσ λειτουργίεσ τθσ κοινωνίασ, ςτθ μουςικι τουσ υπάρχει απουςία τθσ αίςκθςθσ τθσ κορφφωςθσ κάτι που ςυνδζεται ςτενά, με το ότι οι δραςτθριότθτεσ τουσ νοοφνται ωσ κάτι αυτό κακαυτό και όχι ωσ εκπλιρωςθ κάποιου μελλοντικοφ ςτόχου, κάτι που διαφζρει εντελϊσ από το δυτικό τρόπο αντίλθψθσ. Ζτςι θ μουςικι του Bali είναι φτιαγμζνθ για να τθ χαίρονται ςτιγμι προσ ςτιγμι. Το βαςικό και πιο γνωςτό μουςικό ςφνολο του Bali είναι τα gamelan μία ορχιςτρα με πάνω από 30 εκτελεςτζσ. Θ μουςικι του Bali διαφζρει ριηικά από αυτιν τθσ δφςθσ, όχι μόνο ωσ προσ το ότι δεν υπάρχει κορφφωςθ και κατάλθξθ όπωσ είπαμε πριν, οφτε το ότι είναι απόλυτα μθ-αρμονικι, αλλά και γιατί ακόμα και ο τρόποσ που εκτελείται και ςυλλαμβάνεται (ποτζ ςε ςυναυλίεσ, παρά μόνο ςε τελετζσ) είναι αρκετά μακριά από το δυτικό τρόπο. Στο Bali οι εκτελεςτζσ ςυμβάλλουν δθμιουργικά ςτθ διαμόρφωςθ του κομματιοφ (δεν υπάρχουν επαγγελματίεσ) και οι πρόβεσ είναι δθμόςιεσ και ζτςι το κομμάτι πλάκεται υπό τθν παρουςία όλων. Ακόμθ δεν υπάρχει αυτοςχεδιαςμόσ ςτα gamelan, αλλά όλα προαποφαςίηονται και εκτελοφνται ακριβϊσ χωρίσ παρεκκλίςεισ. Ζτςι μπορεί κανείσ εφκολα να καταλάβει τθν ςθμαςία τθσ ςυλλογικότθτασ ςτθ μουςικι του Bali. Βζβαια με τθν ειςβολι του καπιταλιςτικοφ χειμάρρου αντικαταςτάκθκαν από το ραδιόφωνο και τουσ δίςκουσ. Ππωσ και ςτο Bali, ζτςι και ςτθν αφρικανικι μουςικι «δεν διαχωρίηεται από τθ κακθμερινι ηωι, αλλά αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ» χωρίσ να υπάρχει κάποια διάκριςθ, ανάμεςα ςε ορχιςτρα και ακροατι. Βαςικό ςτοιχείο τθσ αφρικανικισ μουςικισ, είναι θ ανκρϊπινθ φωνι, θ οποία βζβαια δεν είναι ποτζ εξαςκθμζνθ και εμφανίηει ςτενι ςχζςθ με τθν ομιλία. Ακόμθ, κζλοντασ να αποδϊςουν μία δραματικι κατάςταςθ, υπάρχει μεγάλθ ποικιλία τραγουδιςτικϊν τρόπων από ψικφρουσ και ςφυρίγματα, ωσ τθν απομίμθςθ πουλιϊν κ.α. Οι Αφρικανοί μουςικοί ζχουν ςτενι ςχζςθ με τα όργανά τουσ κακϊσ ωσ επί το πλείςτον τα δθμιουργοφν μόνοι τουσ και τα πουλοφν ςπάνια. Το βαςικό τουσ όργανο είναι το mbira ι αλλιϊσ το αφρικανικό πιάνο. Στθν αφρικανικι μουςικι διακρίνεται μία προτίμθςθ ωσ προσ τουσ μθ αρμονικοφσ ιχουσ, κάτι που φαίνεται από τθν υπεροχι των κρουςτϊν, ζναντι των ζγχορδων οργάνων.


29

Θ κφρια όμωσ ςθμαςία για τθν αφρικανικι μουςικι είναι ο ρυκμόσ, ο οποίοσ είναι και το μόνο ςτακερό ςτοιχείο ςτθ μουςικι τουσ, χωρίσ βζβαια αυτό να ςθμαίνει ότι υςτεροφν μελωδικά. Ακόμθ όπωσ και ςτο Bali, ζτςι και ςτθν Αφρικι ο αυτοςχεδιαςμόσ δεν είναι τόςο ςυχνόσ. Στθ ςυνζχεια ο Κρίςτοφερ Σμωλ όςον αφορά τθν αφρικανικι μουςικι αναφζρεται πιο ςυγκεκριμζνα ςτουσ Chopi που ηουν ςτισ ακτζσ τθσ Μοηαμβίκθσ. Το κακζνα από τα μεγαλφτερα χωριά των Chopi ζχει το δικό του Ngodo, δθλαδι ορχιςτρα. Το κείμενο που κα φτιάξει ο ςυνκζτθσ, επιτελεί μία υψθλι κοινωνικι λειτουργία, κακϊσ μζςα από αυτό μποροφν να εκφραςτοφν ςυναιςκιματα και απόψεισ. Στθν ςυνζχεια ζρχονται μετά το ςυνκζτθ , οι μουςικοί, ο χορογράφοσ και όλοι μαηί δθμιουργοφν μία ςυμφωνία. Θ μουςικι των Chopi είναι αρκετά ςφνκετθ και πρόκειται για μια μουςικι απόλυτα δομθμζνθ, χωρίσ ωςτόςο να ζχει γραφτεί τίποτα ςτο χαρτί. Μία ακόμθ διαφορά ςτθ μουςικι των Chopi, είναι ότι κάκε μζροσ ενόσ νζου ζργου αντικακιςτά το αντίςτοιχο του παλιοφ, κακϊσ οι Chopi δεν ζχουν ανάγκθ από «κλαςςικά» ζργα για αυτό και αυτι θ διαδικαςία, είναι γι’ αυτοφσ άκρωσ δθμιουργικι. Ππωσ είδαμε μζςα από τα τρία αυτά κεφάλαια, θ δφςθ όπωσ ςε πολλά άλλα κοινωνικά χαρακτθριςτικά, ζτςι και ςτθ μουςικι ζχει κάνει τθ δικι τθσ παρζμβαςθ ςτισ μθ δυτικζσ κοινωνίεσ. Αυτι θ παρζμβαςθ που ζγινε κυρίωσ λόγω τθσ ανάπτυξθσ του καπιταλιςμοφ, που όπου υπάρχει εμπόριο πρζπει να παρεμβαίνει, είναι μία από τισ κφριεσ αιτίεσ που χάνεται θ παράδοςθ πολλϊν πολιτιςμϊν. Στθ μουςικι ζπρεπε να υπάρχει μία μαηικι παραγωγι που βζβαια περιζχει μζςα τθσ πολλά διαφορετικά ςτοιχεία, που όμωσ μζςα από τθ ςυνεχι προςπάκεια πολλά από τα ςτοιχεία αυτά τείνουν να «εξαφανίηονται», ςτον βωμό των μεγάλων πολυεκνικϊν μουςικϊν εταιριϊν. Ζτςι όπωσ και ςε πολλά άλλα χαρακτθριςτικά ζτςι και ςτθ μουςικι κα πρζπει να υπάρχει μία παγκόςμια ομοιογζνεια από τθν οποία δεν πρζπει να απζχει κανζνασ πολιτιςμόσ, καμία κοινωνικι ομάδα, κανζνασ άνκρωποσ .


30

20 χρόνια , μζςα ςτθν… φάκα του Μάαςτριχτ...


31


32

Ζχουν περάςει 20 χρόνια και θ ςυνκικθ του Μάαςτριχτ, κεωρείται θ ςθμαντικότερθ ςυνκικθ τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. Και θ δεφτερθ ςε παγκόςμια κλίμακα μετά από εκείνθ του ΟΘΕ. Θ ςυνκικθ αυτι περιζχει οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιςμικό περιεχόμενο και εξιςϊνει τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Ππωσ ιςχυρίηονται ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αυτό διατθρεί τθν ιςοτιμία μεταξφ των μελϊν… όμωσ τα πράγματα δεν είναι ακριβϊσ ζτςι. Θ ςυνκικθ του Μάαςτριχτ προζβλεπε τθν δθμιουργία τθσ Οικονομικισ και Νομιςματικισ Ζνωςθσ (ΟΝΕ) και τθσ ΕΕ, τθν κακιζρωςθ ενιαίου νομίςματοσ για όλα τα κράτθ- μζλθ τθσ ΕΕ και ωσ απϊτερο ςτόχο ζκετε τθν πολιτικι ενοποίθςθ ςτθν ΕΕ με μια μορφι Ομοςπονδίασ. Ππου όλα τα κράτθ κα είχαν κοινό νόμιςμα παρότι

είχαν και ζχουν διαφορετικό τρόπο οργάνωςθσ τθσ οικονομίασ τουσ. Θ ςυνκικθ προζβλεπε τα τζςςερα κάτωκι ςθμεία για τθν υιοκζτθςθ του ευρϊ: 1. Oι ιςοτιμίεσ του νομίςματοσ τθσ κάκε χϊρασ πρζπει να παραμείνουν μζςα ςτθν ηϊνθ που ορίηει ο Μθχανιςμόσ Συναλλαγματικϊν Λςοτιμιϊν για δυο τουλάχιςτον χρόνια. 2. Tα μακροπρόκεςμα επιτόκια δεν μποροφν να ξεπερνάνε κατά περιςτζρεσ ποςοςτιαίεσ μονάδεσ τα επιτόκια των πιο αποδοτικϊν μελϊν. 3. O πλθκωριςμόσ πρζπει να είναι κάτω από μια τιμι αναφοράσ (μζςα ςε 3 χρόνια οι τιμζσ δεν πρζπει να ξεπερνοφν κατά περιςςότερο από 1.5% τισ αντίςτοιχεσ του πιο αποδοτικοφ κράτουσ. 4. Tο δθμόςιο χρζοσ πρζπει να είναι μικρότερο από 60% του ΑΕΡ ι να βαίνει προσ αυτόν τον ςτόχο (δθλαδι και μεγαλφτερο να είναι, αρκεί να ζχει πτωτικι τάςθ). Τα ελλείμματα του προχπολογιςμοφ μικρότερα από 3% του ΑΕΡ Θ ςυνκικθ πείρε το όνομα τθσ από τθν πόλθ Μάαςτριχτ ςτθν οποία και επεγράφθ ςτθν 7 Φεβρουαρίου του 1992, εκ μζρουσ τθσ Ελλάδασ υπεγράφθ από τον υπουργό εξωτερικϊν Αντϊνθ Σαμαρά και τον υπουργό οικονομίασ Ευκφμιο Χριςτοδοφλου. Τότε, το πρόβλθμα των θγετϊν είχε να κάνει κυρίωσ με τουσ φόβουσ και τισ ανθςυχίεσ, ότι θ Συνκικθ κα ςιμαινε τθν απϊλεια τθσ ταυτότθτασ και του ειδικοφ βάρουσ του κάκε κράτουσ-


33

μζλουσ. «Όμωσ αυτά δεν ιταν αντικείμενο τθσ Συνκικθσ», ζλεγε ο πρϊθν καγκελάριοσ τθσ Γερμανίασ, Χζλμουτ Κολ. Θ ςυνκικθ του Μάαςτριχτ επικυρϊκθκε ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ από τα κοινοβοφλια των κρατϊν, με εξαίρεςθ τθν Λρλανδία, τθ Γαλλία και τθν Δανία ςτισ οποίεσ τζκθκε ςε δθμοψιφιςμα. Στθν Γαλλία επικυρϊκθκε με ποςοςτό 51% ζναντι 49% που τάχκθκε κατά. Στθν Δανία αρχικά απορρίφτθκε ςτθν ςυνζχεια όμωσ και αφοφ αφαιρζκθκαν τα 4 ςθμεία που περιγράφουμε πιο πάνω θ ςυνκικθ επικυρϊκθκε. Στθν Ελλάδα υπζρ τθσ ςυνκικθσ τάχκθκαν τα κόμματα ΡΑΣΟΚ, ΝΔ, Συναςπιςμόσ και ΡΟΛ.ΑΝ. ενϊ κατά τάχκθκε μόνο το ΚΚΕ, υποςτθρίηοντασ ότι «Οι διαφορζσ που υπάρχουν είναι τζτοιεσ που είναι αδφνατο να υπάρξει ςφγκλιςθ, υπό τθν κυριαρχία των μονοπωλίων, υπολογίηοντασ και τθ δράςθ του νόμου τθσ ανιςόμετρθσ ανάπτυξθσ του καπιταλιςμοφ» Θ Ελλάδα ουςιαςτικά εντάχκθκε ςτο ευρϊ με ςτοιχεία που δεν εκπλθρϊνουν με τίποτα τα βαςικά ςθμεία τθσ ςυνκικθσ. Το ζλλειμμα από το 1993 ζωσ το 1999 (βάςει αυτϊν των ςτοιχείων μπικαμε ςτο ευρϊ) ποτζ δεν ζπεςε ςτο 3% ενϊ γίνεται φανερι και θ παρζμβαςθ ςτα ςτοιχεία κακϊσ υπάρχει μείωςθ των ελλειμμάτων για μια πολφ μικρι χρονικι περίοδο πριν τθν ζνταξθ μασ ςτθ ΟΝΕ, ενϊ αμζςωσ μετά τα ελλείμματα εκτινάςςονται. Και πλζον ςιμερα ζχουν μόνο ανοδικι τάςθ. Ρροφανϊσ, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ, ιταν ςε πλιρθ ςφμπνοια με τθν ΕΕ ϊςτε να καταφζρει θ Ελλάδα να μπει ςτο ευρϊ. Από κοινοφ «μαγείρεψαν» τα ςτοιχεία ϊςτε να μετατρζψουν τθ χϊρα ςε ιςότιμο μζλοσ. Και τα αποτελζςματα αυτοφ του μαγειρζματοσ, είναι φανερά 11 χρόνια μετά τθν ζνταξθ μασ ςτο κοινό νόμιςμα, όπου δεν μποροφν να ελζγξουν αλλά οφτε και να προβλζψουν τόςο το ζλλειμμα όςο και το χρζοσ.

Πμωσ αφοφ το χρζοσ δεν ιταν κάτω από 60% τθν ίδια περίοδο οφτε και είχε πτωτικι τάςθ, με ποιό ςκεπτικό οι ευρωπαίοι δζχτθκαν τθν χϊρα ςτο ευρϊ, όταν αυτι δεν πλθροφςε τουσ όρουσ τθσ ςυνκικθσ; Γιατί να ενταχκοφμε ςε ζνα πανίςχυρο νόμιςμα, όταν θ οικονομία τθσ χϊρασ δεν ανταποκρινόταν ςε αυτό; Γιατί οι τότε κυβερνϊντεσ (Κ. Σθμίτθσ), ζκαναν τα πάντα (βλ. παραποίθςθ ςτοιχείων) ϊςτε να ενταχκοφμε ςτο ενιαίο νόμιςμα;


34

Το ευρϊ προχποκζτει ότι καταρχιν ζχει τθν ίδια αξία ςε όλα τα κράτθ μζλθ αφοφ ζχουν όλα τθν ίδια παραγωγικι αξία… όμωσ αυτό δεν ςτζκει, ςε καμία περίπτωςθ. Δεν ζχουν όλα τα κράτθ μζλθ τθν ίδια παραγωγικι αξία. Άρα πωσ γίνεται να ζχουν το ίδιο νόμιςμα; Ροίον πραγματικά βολεφει αυτό; Το ευρϊ δεν είναι ζνα νόμιςμα όπωσ θ δραχμι, το νόμιςμα αυτό το ζχουμε ςτθν χϊ

ρα μασ χωρίσ να μποροφμε να αςκιςουμε νομιςματικι πολιτικι πάνω του. Δθλαδι είναι ζνα νόμιςμα χωρίσ υπουργείο… δεν μπορείσ να το υποτιμιςεισ, οφτε και να το υπερτιμιςεισ. Ζνα ιςχυρό νόμιςμα βολεφει τα πιο ιςχυρά κράτθ και είναι καταςτροφικό για τα αδφναμα κράτθ. Θ Ελλάδα, εκτόσ του ότι ζχει να αντιμετωπίςει τθν παρθκμαςμζνθ, ςε όλα τα επίπεδα, παραγωγι, και τθν αδυναμία να «μαηζψει» τα ελλείμματα, ζχει να αντιμετωπίςει και το ιςτορικό τθσ αλλοίωςθσ των ςτοιχείων, παίρνοντασ άξια τον τίτλο του αδφναμου κράτουσ. Στο πιο κάτω γράφθμα φαίνεται κακαρά το πϊσ το χρζοσ εκτοξεφεται μετά τθ βοικεια τθσ ΕΕ και του ΔΝΤ. Επίςθσ οι προβλζψεισ που κάνουν για τα επόμενα χρόνια αλλάηουν ςυνεχϊσ προσ το χειρότερο γιατί θ κρίςθ πλζον γεννά φφεςθ και θ φφεςθ κρίςθ με αποτζλεςμα να μθν μποροφν να προβλζψουν τισ πραγματικζσ επιπτϊςεισ των μζτρων που επιβάλουν. Ο «μονόδρομοσ» τθσ ςτρατθγικισ των προγραμμάτων «ςφγκλιςθσ» για τθν «ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ, τθ μείωςθ των ελλειμμάτων, του χρζουσ, τθσ ανεργίασ και του πλθκωριςμοφ», ζχει ςυνζπειεσ που ςιμερα, ςχεδόν 20 χρόνια μετά τθν υπογραφι τθσ ςυνκικθσ του Μάαςτριχτ, είναι περιςςότερο φανερζσ από ποτζ. Κωδικοποιθμζνα, οι 4 ελευκερίεσ τθσ ςυνκικθσ του Μάαςτριχτ ιταν οι εξισ: 1) Θ Ελευκερία μετακίνθςθσ των Αγακϊν (δίχωσ δαςμοφσ, μεταξφ των κρατϊν-μελϊν) 2) Θ Ελευκερία μετακίνθςθσ του Κεφαλαίου (από χϊρα ςε χϊρα και μάλιςτα με επιδότθςθ με ςκοπό τθ μζγιςτθ κερδοφορία). 3) Θ Ελευκερία των Υπθρεςιϊν 4) Θ Ελευκερία μετακίνθςθσ των προςϊπων (για να πωλοφν τθν εργαςία τουσ όπου-όπου και όςο-όςο). Μια επίςκεψθ ςτα επίςθμα ςτοιχεία για τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ που «μετακόμιςαν» (επιδοτοφμενεσ μάλιςτα) κυρίωσ ςτα Βαλκάνια, ςτθν Κφπρο και αλλοφ, κα πείςει και τον τελευταίο δφςπιςτο για τθν εξιγθςθ τθσ χαμθλισ παραγωγικότθτασ, τθσ ανεργίασ κλπ. Είναι φανερό ότι αυτι θ κρίςθ-του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα- που ςτθν αρχι κυμόμαςτε ότι αποδόκθκε ςτθν απλθςτία, τθ μανία του τηόγου των golden boys κλπ. δεν κα μποροφςε να δθμιουργθκεί, κι ακόμθ περιςςότερο δεν κα μποροφςε τόςο απίςτευτα εφκολα να μεταδοκεί


35

, αν δεν είχε "πατιςει" ςτθν περίφθμθ απόλυτθ "ελευκερία" τθσ κίνθςθσ κεφαλαίων θ οποία ιταν το κλειδί για τθν αφξθςθ των κερδϊν αυτϊν που ζπαιηαν ς' αυτό το παιχνίδι. Οφτε λίγο - οφτε πολφ οι κιαςϊτεσ του Μάαςτριχτ, καλοφςαν τον ελλθνικό λαό να ανεχκεί λίγα χρόνια λιτότθτασ και του υπόςχονταν πωσ με τθν εκπλιρωςθ των ςτόχων του προγράμματοσ "ςφγκλιςθσ", κα ζρκουν και για τουσ Ζλλθνεσ καλφτερεσ μζρεσ. Τθν ίδια ςτιγμι οι ςυνζπειεσ τθσ πολιτικισ λιτότθτασ που επζβαλλε το Μάαςτριχτ γίνονται φανερζσ: Θ βιομθχανικι παραγωγι παραμζνει ςτάςιμθ, τα ελλείμματα του ιςοηυγίου επιδεινϊνονται δραματικά, ενϊ μειϊνεται ο πραγματικόσ τηίροσ ςτθν αγορά. Ζτςι διαμορφϊκθκαν ςε φψοσ ρεκόρ τα "φζςια" ςτθν αγορά, τα λουκζτα ςτισ μικρομεςαίεσ και μεγάλεσ παραδοςιακζσ βιομθχανικζσ επιχειριςεισ και φυςικά ο αρικμόσ των ανζργων ςτθν Ελλάδα φτάνει ςιμερα να ξεπερνάει το επίςθμο ποςοςτό ανεργίασ των 1.200.000 ανκρϊπων (Το 1996 ιταν 400.000, δθλαδι το ποςοςτό αυτό ιταν ςτο 11%, όςο περίπου ιταν και ο μ.ο. ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ).


36

20 χρόνια μετά, θ ςυνκικθ του Μάαςτριχτ και θ δθμιουργία του κοινοφ νομίςματοσ, δεν κατάφερε να ενϊςει τα κράτθ μζλθ και ςε καμία περίπτωςθ δεν κατάφερε να εξιςϊςει τισ αποκλίςεισ των κρατϊν μελϊν όςο αναφορά τα οικονομικά τουσ. Αυτό που κατάφερε να κάνει θ ΕΕ 20 χρόνια μετά τθν δθμιουργία τθσ ιταν να δθμιουργιςει κράτθ γίγαντεσ που επιβάλλονται ςτα πιο αδφναμα κράτθ και αςκοφν πολιτικζσ λιτότθτασ ςε όλουσ τουσ λαοφσ τθσ ΕΕ. Για παράδειγμα, τα υπερχρεωμζνα κράτθ - μζλθ που εφαρμόηουν προγράμματα διάςωςθσ (Ελλάδα, Ρορτογαλία, Λρλανδία) δεςμεφονται για τθν επίτευξθ των ςυμφωνθμζνων ςτόχων, ενϊ όςα ζχουν μεγαλφτερο δθμοςιονομικό χϊρο για δράςθ πρζπει να ενεργοποιιςουν αυτόματουσ ςτακεροποιθτζσ τθσ οικονομίασ. Σ' αυτι τθν κατεφκυνςθ τα κράτθ - μζλθ «επανεξετάηουν τθ φορολογικι τουσ πολιτικι και αν κρικεί απαραίτθτο, διευρφνουν τθ φορολογικι βάςθ, καταργοφν αδικαιολόγθτεσ φοροαπαλλαγζσ και εξαιρζςεισ, περιορίηουν τουσ φόρουσ ςτθν εργαςία». Θ ΕΕ πλζον αντιμετωπίηει τθν μεγαλφτερθ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ και τα εργαλεία που χρθςιμοποίει για κάκε χϊρα ϊςτε να αντιμετωπίςουν τθν κρίςθ είναι τα ίδια: λιτότθτα, περικοπζσ μιςκϊν, ξεποφλθμα του δθμοςίου τομζα και ενίςχυςθ των τραπεηϊν με τεράςτια κεφάλαια. Από ότι και να πάςχει μια χϊρα θ ΕΕ, μαηί με το ΔΝΤ πλζον, εφαρμόηουν τθν ίδια πολιτικι! Στθν Ελλάδα επικρατοφν δυο απόψεισ. Θ πρϊτθ που είναι με τθν παραμονι τθσ χϊρασ ςτο ευρϊ και θ δεφτερθ που είναι με το πζραςμα ςε εκνικό νόμιςμα. Δεν χρειάηεται να ξζρεισ βακιά οικονομικά για να αναλογιςτείσ πωσ πραγματικά περνοφςεσ με τθν δραχμι και αν ςου ζκανε καλό το πζραςμα ςτο ευρϊ. Ρροφανϊσ αν δεν είςαι τραπεηίτθσ, καναλάρχθσ και γενικά αρπαχτικό κα απαντιςεισ ότι το ευρϊ ςε γονάτιςε. Άρα για ποιο λόγο κα πρζπει να παραμείνουμε ςε μια νομιςματικι ζνωςθ που μπικαμε με ψευδι ςτοιχειά και που τα πραγματικά μασ δεν μποροφν να αντζξουν το ευρϊ;


37

΢τίχοι αντίςταςθσ , ποιθτϊν μασ…

…τρελά παιδιά, που μάκατε τουσ γζρουσ τι ’ναι γνϊςθ… …δϊςτε μου από τθν πίςτθ ςασ, κοντά ςασ να ξεχάςω τθν ενοχι να ‘μαι άνκρωποσ… «ΧΑΛΡΕΣΛΜΟ΢»ΠΡΩΣΟΛΑΣ΢Θ΢ ΑΝΣΩΝΘ΢ 1896-1947 ποιθτισ- ςκιτςογράφοσ

…Ωραία μιλοφν οι ριτορζσ μασ… … Και οι νεκροί μασ, μάρμαρο, γφψοσ και ςίδερο ακοφςιοι κι ανιμποροι ακροατζσ των κενϊν λό γων… ΠΤΛΛΩΣΘ΢ ΑΧΛΛΛΕΑ΢ Ελλθνοκφπριοσ ποιθτισ και πεηογράφοσ

… Ν’ ανάψουμε τουσ πυρςοφσ για να φωτίςουμε τον δρόμο, πζρα απ’ τον ορίηοντα ς’ αυτοφσ που ζρχονται… … Αγωνιςτικαμε για λίγο ηεςτό χϊμα, ζνα ποτιρι ιλιο, μια χοφφτα γθσ και κερδίςαμε τυμπανοκρουςίεσ και κοφρια… ΡΟΔΛΝΘ ΑΤΓΘ Φιλολογικό ψευδϊνυμο τθσ ελλθνοκφπριασ ποιιτριασ Μίνασ Λεροδιατϊνου - Κυριάκου

… ηθτιάνοσ μπροσ ςτο ςπίτι μου, μεσ ςτθν πατρίδα ξζνοσ… «Νοςταλγικζσ Ώρεσ» ΢φλβιοσ Φιλολογικό ψευδϊνυμο του λυρικοφ ποιθτι Αντρζα Παπαδόπουλου


38

Θ αποτυχία τθσ ελλθνικισ ακροδεξιάσ... Μια βδομάδα μετά τισ τραγικζσ εκλογζσ τθσ 17θσ Λουνίου – μιασ και θ ΝΔ και ο μονόφκαλμοσ Σαμαράσ βγικε πρϊτοσ με 30% των ψθφοφόρων και το ΡΑΣΟΚ μαηί με τθν Χρυςι Αυγι ζμειναν ςτάςιμα αντί να κατακρθμνιςτοφν – και λίγεσ μζρεσ μετά τθν ςυγκρότθςθ τθσ μνθμονιακισ κυβζρνθςθσ ΝΔ-ΡΑΣΟΚΔΘΜΑ΢ επιςτρζφουμε ςτθν ςκλθρι πραγματικότθτα. Από αφριο θ Τρόικα επιςτρζφει ςτθν Ακινα , θ Λςπανία υποβακμίηεται μαηί με τισ τράπεηεσ τισ κακθμερινά από τουσ οίκουσ αξιολόγθςθσ και θ Κφπροσ είναι ιδθ με το ζνα πόδι ςτο Μθχανιςμό ςτιριξθσ και τα μνθμόνια. Πλα τα νοφμερα και οι οικονομικζσ αναλφςεισ (οι ανεξάρτθτεσ) δείχνουν πωσ θ κρίςθ τθσ Ευρωηϊνθσ οδθγεί τθν Ελλάδα ςε ςφντομο χρονικό ςτάδιο ςτθν απόλυτθ και τυπικι χρεοκοπία. Κάτι που ίςωσ κατάλαβε και ο ΣΥ΢ΛΗΑ και γι αυτό άφθςε τθν βόμβα τθσ χρεοκοπίασ ςτα χζρια μιασ μνθμονιακισ , δεξιάσ κυβζρνθςθσ. Το ιςτορικό τθσ Ελλάδασ μασ δείχνει ότι ςε όλεσ τισ προθγοφμενεσ παγκόςμιεσ οικονομικζσ κρίςεισ – εκτόσ τθσ κρίςθσ του 70' που δεν επθρζαςε τθν Ελλάδα -θ Ελλθνικι οικονομία πτϊχευςε και αυτιν ακολοφκθςαν ακραίεσ ςυντθρθτικζσ κυβερνιςεισ. Το ίδιο φυςικά ιςχφει και για τισ περιςτερζσ χϊρεσ του κόςμου που επλιγθςαν από ςοβαρζσ οικονομικζσ κρίςεισ. Φυςικά υπιρξαν και παρά πολλζσ χϊρεσ που μετά τθν χρεοκοπία , θ κοινωνία ςτράφθκε προσ τθν προοδευτικι και ριηοςπαςτικι Αριςτερά, αλλά για λίγο κακϊσ διάφορεσ αντιδραςτικζσ ομάδεσ κατζλυςαν τθν εξουςία με πραξικοπθματικό χαρακτιρα. Το πιο ςοβαρό περιςτατικό φυςικά μασ το παρουςιάηει θ Γερμανικι ιςτορία με τθν επικράτθςθ του Αδόλφου Χίτλερ και του Ναηιςτικοφ – φαςιςτικοφ , εκνικοςοςιαλιςτικοφ κόμματοσ , μετά από τον πρϊτο Ραγκόςμιο πόλεμο και τθν τεράςτια καπιταλιςτικι κρίςθ του 29' – 33' . Γενικότερα θ ακροδεξιά κερδίηει- όπωσ ζχω ξαναπεί – με μόνο όπλο τον λαϊκιςμό ςε ςφμπνοια με τθν απόλυτθ οικονομικι εξακλίωςθ τθσ κοινωνίασ. Θ φαςιςτικι ακροδεξιά ζχει ζναν και μόνο ςκοπό , να φορτϊςει τθν οικονομικι κρίςθ ςτισ πλάτεσ των εργαηομζνων με κάκε κόςτοσ και ''κάκε τρόπο'' , ακόμθ και τον πιο ακραίο. Θ ιςτορικι δράςθ τθσ ακροδεξιάσ και δε τθσ φαςιςτικισ μασ δείχνει όμωσ , πωσ το κφριο όπλο το οποίο κατζχει είναι θ προςπάκεια μετατροπισ των εργαηομζνων και κάκε μορφισ κινιματοσ ςε μια ακραία-εκνικιςτικι μάηα.


39

Κατθγορεί τουσ πάντεσ – εκτόσ των κεφαλαιοκρατϊν- για προδοςία κατά του ζκνουσ , ςυςπειρϊνοντασ ζτςι τθν κοινωνία ςτον εκνικιςμό. Πμωσ δεν πρζπει τελικά να μασ φοβίηει μια ενδεχόμενθ επικράτθςθ τθσ ακροδεξιάσ ςτθν Ελλάδα πριν ι μετά από τθν επίςθμθ χρεοκοπία τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ και εξθγϊ: Ο Γ.Καρατηαφζρθσ μαηί με το εκφαςιςτικό επιτελείο του - τον Α.Γεωργιάδθ , τον Κ.Ρλεφρθ και τον Μ.Βορίδθ – και το ακροδεξιό τουσ μόρφωμα , προπομπό του ερχομοφ τθσ Χρυςισ Αυγισ , κατζρρευςε ςαν χάρτινοσ πφργοσ , παρά τθν προθγοφμενθ άνοδο ςτθν πολιτικι και τθν κοινωνία , για ζναν απλό και κφριο λόγο : όςο και αν προςπακοφςαν να μεταςτρζψουν τθν κοινωνία ςτον εκνικιςμό – κάτι που κάνει και ο Μιχαλολιάκοσ με τουσ Καιάδεσ του - δεν τα κατάφεραν επειδι θ υπεράςπιςθ των ςυμφερόντων των Βιομθχάνων , των Εφοπλιςτϊν και των Τραπεηιτϊν περνά πρϊτα απ' όλα από τθν υπεράςπιςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Ευρϊ , τθσ Μζρκελ και των Δανειςτϊν , δθλαδι όλων αυτϊν που είναι υπεφκυνοι για τθν καταςτροφι και τθν ταπείνωςθ τθσ χϊρασ μασ και του βιοτικοφ μασ επιπζδου. Πταν θ Μζρκελ πανθγφριηε τα Γκολ τθσ Γερμανίασ κατά τθσ Εκνικισ μασ ομάδασ , οι ςυντριπτικι πλειοψθφία του Ελλθνικοφ λαοφ τθσ πρόςδιδε ασ το ποφμε ''χυδαία'' προςωνφμια... Θ Ελλθνικι κοινωνία είναι κατά πλειοψθφία εχκρικι και αντίκετθ με τθν Μζρκελ, τον Σόϊμπλε και τθν ΕΕ , όχι βζβαια τόςο πολφ με το ευρϊ λόγο τθσ τεράςτιασ εκςτρατείασ εκφοβιςμοφ από τθν άρχουςα τάξθ και τα κανάλια τθσ . Άρα ''Εκνικιςμόσ'' ,''Ελλθνικό Ζκνοσ'' και ''όλοι οι ζλλθνεσ μαηί'' ζρχεται ςε ριξθ με τθν ΕΕ, τθν Μζρκελ , τον Μπαρόηο κτλ. Ευτυχϊσ για τθν κοινωνία και δυςτυχϊσ για τουσ φαςίςτεσ , θ υποςτιριξθ τθσ ΕΕ και του Ευρϊ κα τουσ βγει ςε καταςτροφι ςτο προςεχζσ μζλλον - παρόμοια με τθν καταςτροφι του Καρατηαφζρθ. Φυςικά αυτό δεν είναι κάτι που κα γίνει από μόνο του , χρειάηεται μαηικι κινθτοποίθςθ από τθν αριςτερά και τουσ εργαηόμενουσ ενάντια ςτθν Χρυςι Αυγι και τθν δολοφονικι τθσ Δράςθ , με πρϊτο ςτακμό τθν πανελλαδικι ςφςκεψθ, ςτισ 30 Λουνίου, για οργάνωςθ δράςεων κατά των ρατςιςτικϊν επικζςεων, που ςυνδιοργανϊνουν θ Ρακιςτανικι Κοινότθτα Ελλάδοσ, εκπρόςωποι των Αιγυπτίων Μεταναςτϊν, θ Κίνθςθ «Ενωμζνοι Ενάντια ςτον ΢ατςιςμό και τθ Φαςιςτικι Απειλι» , θ Ζνωςθ Μεταναςτϊν Εργατϊν, αριςτερζσ οργανϊςεισ και άλλεσ ςυλλογικότθτεσ.


40

ΧΑΗΑ ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ…

Τελικά τα κατάφεραν. Σε κάνανε να πεκάνεισ από το φόβο ςου. Θ τρομοκρατία των τροικανϊν, των καναλιϊν και των πρετεντζριδων που τόςο εμπιςτεφεςαι χϊκθκε βακιά μζςα ςτο κοφφιο κεφάλι ςου. Τϊρα είςαι χαροφμενοσ που δεν κα βγεισ από το ευρϊ και οι φτεροφγεσ τθσ Ευρϊπθσ κα ςε προςτατεφουν. Θ καταςτροφι, θ φτϊχεια και θ εξακλίωςθ δεν κα ςου χτυπιςουν τθ πόρτα. Το πρόβλθμα εντωμεταξφ δεν είναι μόνο αυτό. Ζχεισ βαλκεί να πιςτζψεισ ότι κα κατακτιςεισ όλθ τθν Ευρϊπθ με τθν Εκνικι Ελλάδοσ!! Νομίηεισ ότι αν κερδίςει θ ομάδα, κα αρχίςουν να ςε ςζβονται όλοι οι Ευρωπαίοι!! Μου φαίνεται είςαι μακριά νυχτωμζνοσ. Εννοείται πωσ κάκε φορά που κερδίηει μθν ξεχνάσ να βγαίνεισ να πανθγυρίηεισ ςτισ πλατείεσ και ςτουσ δρόμουσ ςκοτϊνοντασ και κάνα μετανάςτθ για να τον κάνεισ κυςία ςαν γνιςιοσ Ζλλθνασ που είςαι. Ελλθναρά μου, πατριϊτθ μου, δθμοκράτθ μου, πολιτιςμζνε μου ι όπωσ αλλιϊσ κεσ να ςε λζω, αυτι τθ φορά δεν κα ςου προτείνω κάποιο ντοκιμαντζρ ι κάποια ταινία μπασ και ξεςτραβωκείσ λιγουλάκι. Απλά κα ςου δείχνω τθν φωτογραφία και ζνα video για να καταλάβεισ πόςο άκλιοσ ζχεισ γίνει. Λινκ για videaki: http://www.youtube.com/watch? v=fYGNYaILE8I.


41


42

Τεύχος#04  

Το περιοδικό της αμαρκάλευτης ενημέρωσης....

Τεύχος#04  

Το περιοδικό της αμαρκάλευτης ενημέρωσης....

Advertisement