Page 1


6/ Τα Ρζριξ… 2 Ο Φιλόςοφοσ

13/Tο ντέρμπι τησ αντίςταςησ ΟυΤοΠιΚόΣ

7/Λιγότερθ δουλειά για όλουσ! Spaturnos

14/Η κλεμμένη προτομή Bukowski

9/Τα διαχρονικά διλιμματα των εκλογϊν Momentum

16/ Α. Αναγνωςτάκησ «μιλώντασ για την κρίςη”

12/Ο Οιωνόσ τθσ ιττασ του μνθμονίου… Ο μθ ζχων…

24/Σο αιώνιο πρόβλημα των εκλογών… Dr. Όου 26/ΠΡΙΝ ΚΟΙΜΗΘΕΙ΢... Plitsman 28/Αφιέρωμα: 67 χρόνια χωρίσ τον Θανάςη… 40/Ω τι ξευτίλα… Spaturnos 42/ΣΩΡΑ Ή ΠΟΣΕ Ανθρωποφάγοσ 44/Καταδικάζω την Χρυςή Αυγή , απ' όπου κι αν προέρχεται… Ο μη έχων… 46/ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΩΝ… Plitsman 47/Μαριάννα η Βρωμόςτομη


3


4

''Ολο το όνειρο τησ δημοκρατίασ είναι να ανυψώςει την εργατική τάξη ςτο επίπεδο ηλιθιότητασ ςτο οποίο ζχουν φτάςει οι μικροαςτοί.'' Gustave Flaubert Γάλλοσ ΢υγγραφζασ

Εκλογζσ , θ γιορτι τθσ Δθμοκρατίασ... ''Εχετε ποτζ τθν αίςκθςθ ότι ο μόνοσ λόγοσ που κάνουμε εκλογζσ είναι για να δοφμε αν οι δθμοςκοπιςεισ ιταν ςωςτζσ ; ''

''Θ εντιμότθτα ςτθν πολιτικι είναι αποτζλεςμα τθσ δφναμθσ, ενϊ θ υποκριςία αποτζλεςμα τθσ αδυναμίασ.''

Ρόμπερτ Όρπεν

Βλαδίμθροσ Μλιτσ Λζνιν ΢οβιετικόσ θγζτθσ

''Ποτζ οι άνκρωποι δεν λζνε περιςςότερα ψζματα απ' ότι ζπειτα από ζνα κυνιγι , κατά τθ διάρκεια ενόσ πολζμου και πριν από εκλογζσ .''

''Κυμιςου ότι κάκε κυβζρνθςθ που είναι αρκετά ιςχυρι ϊςτε να ςου δίνει ό,τι κζλεισ, είναι επίςθσ αρκετά ιςχυρι ϊςτε να ςου παίρνει ό,τι κζλει.''

Όττο Φον Μπίςμαρκ Γερμανόσ Καγκελάριοσ

Ντζιβι Κρόκετ Αμερικανόσ λαϊκόσ ιρωασ

''Θ πολιτικι είναι θ ευγενισ τζχνθ του να παίρνεισ τισ ψιφουσ των φτωχϊν και να κάνεισ εκςτρατείεσ με λεφτά των πλουςίων , υποςχόμενοσ ότι κα προςτατζψεισ τουσ μεν από τουσ δε.''

''Ζχω μάκει νωρίσ ςτθ ηωι μου ότι αν κεσ κάτι, είναι καλφτερα να κάνεισ λίγο κόρυβο.'' Malcolm X Αμερικανόσ ακτιβιςτισ

Όςκαρ Αςμζριντηερ

''Δθμοκρατία είναι 4 Λφκοι και 1 πρόβατο να ψθφίηουν για Φαγθτό.''

''Αυτοί που είναι εναντίον τθσ πολιτικισ είναι υπζρ τθσ πολιτικισ που τουσ επιβάλλεται.''

Αρκάσ Ζλλθνασ ΢κιτςογράφοσ

Μπζρτολ Μπρζχτ Γερμανόσ ςυγγραφζασ

''Μπορείσ να τουσ ξεγελάσ όλουσ για λίγο καιρό, λίγουσ όλο τον καιρό, αλλά όχι όλουσ όλο τον καιρό''

''Θ μειοψθφία μπορεί και να ζχει δίκιο, θ πλειοψθφία πάντα κάνει λάκοσ.''

Αβραάμ Λίνκολν Αμερικανόσ Πρόεδροσ

Ερρίκοσ Μψεν Νορβθγόσ κεατρικόσ ςυγγραφζασ

''Θ ψιφοσ είναι πιο δυνατι από τθ ςφαίρα. Με τθ ςφαίρα μπορεί να ςκοτϊςεισ τον εχκρό ςου. Με τθν ψιφο μπορεί να ςκοτϊςεισ το μζλλον των παιδιϊν ςου.'' Αβραάμ Λίνκολν Αμερικανόσ Πρόεδροσ

''Αν οι εκλογζσ άλλαηαν κάτι , κα ιταν παράνομεσ’’ Άγνωςτοσ ''Αν θ αποχι άλλαηε κάτι κα ιταν παράνομθ’’ Άγνωςτοσ, απάντθςθ ςτον προθγοφμενο


5


6

Σα Πζριξ… Περί μειοψθφιϊν Θ πλειοψθφία του κόςμου αποτελείται από « μειοψθφία » Εργαηόμενοι, άνεργοι, αγρότεσ ,δθμόςιοι υπάλλθλοι ιδιωτικοί υπάλλθλοι, φτωχοί ,ζγχρωμοι ,ομοφυλόφιλοι, γυναίκεσ, γζροι, ανάπθροι ,ξζνοι.. Το μοίραςμα του κόςμου και του πλοφτου δεν αποκλείει τελικά τισ μειοψθφίεσ, αλλά τθν πλειοψθφία.

Περι κοινωνικισ ευκφνθσ ζναντι ςτα ΜΜΕ Το μαηικό κοινό ανζχεται μζτρια ςκθνοκετθμζνεσ παραγωγζσ,ζςτω και αν είναι κενζσ περιεχομζνου. Τα ΜΜΕ, πζρα από τισ δικιζσ τουσ ξεχωριςτζσ προςπάκειεσ για χειραγϊγθςθ των μαηϊν ,δζχονται απίςτευτεσ πιζςεισ για να ικανοποιιςουν τισ προτιμιςεισ τθσ πλειοψθφίασ του κόςμου μετριότθτα κυριαρχεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ κοινωνίασ προσ τα μζςα για ελαφρά προγράμματα που δεν ηθτάνε ςκζψθ και κριτικι. Μια γενικι μετριοκρατία ,λοιπϊν κυριαρχεί ςτισ ςχζςεισ και τισ αλλθλοεπιδράςεισ πολιτικισ μετριότθτασ , μετριότθτασ των τθλεοπτικϊν προγραμμάτων και τθσ μετριότθτασ του κοινοφ. Είναι ακαταμάχθτθ θ πίεςθ τθσ μάηασ για ιςοπζδωςθ τθσ ατομικισ και δθμόςιασ ηωισ. Τα μικροςυμφζροντα και το ακαλλιζργθτο γοφςτο του μζςου ανκρϊπου καταβροχκίηουν τθν ποιότθτα , τθν αιςκθτικι, τθν ίδια τθν ηωι, όπου τυχαίνει να εμφανίηονται . Είμαςτε όλοι αντιμζτωποι με ζνα κλιβερό μζςο όρο πολιτϊν, που κακορίηει τθν πολιτικι των μζςων και τθν ίδια τθν πολιτικι.-

Περί κομματικισ πεικαρχίασ Οι κομματικζσ αποφάςεισ και προτάςεισ δεν είναι εξίςου δεςμευτικζσ για ολόκλθρθ τθν κομματικι πεικαρχία και αυτό επιβεβαιϊνεται κακθμερινά, ςτα πλαίςια τθσ πολιτικισ διαδικαςίασ, όπου αποφάςεισ και δεςμεφςεισ παραβιάηονται, αλλάηουν ι καταργοφνται , ανάλογα τισ ςυγκυρίεσ ,όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει και με τουσ νόμουσ. που κακθμερινά άλλοι καταργοφνται και άλλοι κεςπίηονται. Και ενϊ οι θγεςίεσ των κομμάτων επιβάλλουν κυρϊςεισ ςτα μζλθ τουσ για τθ μθ εφαρμογι των αποφάςεϊν τουσ, οι ίδιεσ οι θγεςίεσ, ζχουν το προνόμιο και τθ δυνατότθτα τθ μθ εφαρμογισ τουσ, τθσ αλλαγισ ι τθσ κατάργθςισ τουσ. Κατά τα άλλα όλοι επικαλοφνται τθ δθμοκρατικι λειτουργία των κομμάτων τουσ


7

Λιγότερθ δουλειά για όλουσ!

Πλα άρχιςαν εδϊ και αιϊνεσ, από τότε τα πράγματα βελτιϊνονται τρομερά. Θ επιςτιμθ ζχει κάνει άλματα, θ βιομθχανία το ίδιο. Ζχουμε μθχανιματα που μποροφν να παράγουν 100 φορζσ τθν δουλειά ενόσ εργάτθ. Μθχανιματα που δουλεφουν χωρίσ τθν επίβλεψθ εργατϊν, θ παραγωγι ζχει αυξθκεί κατακόρυφα. Ρλζον παράγουμε τα πάντα και όμωσ μζςα ςε όλθ αυτι τθν τεχνολογικι ανάπτυξθ ζχουμε ανκρϊπουσ να δουλεφουν 8, 10, και 15 ϊρεσ. Ανκρϊπουσ δθλαδι που ςπαταλοφν πάνω από το 1/3 τθσ ηωισ τουσ δουλεφοντασ. Αντί δθλαδι όλθ αυτι θ ανάπτυξθ να μασ ζχει απελευκερϊςει από τθν εργαςία, καταφζρνει να μασ ζχει κάνει να δουλεφουμε περιςςότερο από το παρελκόν. Ρου για πρακτικοφσ λόγουσ τότε για να βγει θ δουλειά, χρειάηονταν πολλά χζρια και πάρα πολλζσ ϊρεσ και πάλι δεν κατάφερναν να φτάςουν τθν τεράςτια παραγωγι που ζχουμε ςιμερα! Ρρόςεξε όμωσ ότι το παράδοξο εδϊ τριτϊνει… ενϊ ιςχφουν τα παραπάνω ζχεισ ανκρϊπουσ ανζργουσ!!! Τθν ιδία ϊρα που ζχεισ άλλουσ να δουλεφουν 15 ϊρεσ!! Αν κεωρείσ ότι είναι δφςκολο να εξθγιςεισ ςτο παιδί ςου πωσ γίνονται τα παιδία, πεσ μου αυτό πωσ μπορείσ να του το εξθγιςεισ;;; Σου λζω λοιπόν ότι ςίγουρα μποροφμε να δουλεφουμε όλοι και να δουλεφουμε λιγότερο, χωρίσ αυτό να επθρεάςει τθν παραγωγι μασ αλλά και τθν αμοιβι μασ! Για ανεξιγθτουσ λόγουσ λοιπόν ιςχφει το παραπάνω παράδοξο ι μιπωσ όχι; Εξθγοφμε, μιπωσ όλα αυτά είναι μια παράνοια; Μιπωσ μια κακι διαχείριςθ; Μιπωσ εμείσ ςτραβά αρμενίηουμε; Μετά από εφρυνα ςε πικικουσ αποδείχτθκε ότι φταίει ο καπιταλιςμόσ!!!


8

Ο καπιταλιςμόσ λοιπόν από μόνοσ του τρϊει τον ίδιο του τον εαυτό. Σαν ζνα τζρασ που δεν χορταίνει με τίποτα! Ο καπιταλιςμόσ και μθν ςε ξενίηει θ λζξθ, είναι ζνα οικονομικό ςφςτθμα όπου θ ιδιοκτθςία των μζςων παραγωγισ και διακίνθςθσ των προϊόντων, όπωσ και οι επενδφςεισ ςε οικονομικά αγακά, παραγωγι, κατανομι, το εμπόριο και υπθρεςίεσ, κατζχονται από ιδιϊτεσ, με κυρίαρχο κίνθτρο/ςτόχο το κζρδοσ ! Ο καπιταλιςμόσ (επίτθδεσ κα ςτο γράψω 100 φορζσ) κατάφερε να υπάρχουν άνεργοι άςτεγοι, αυτόχειρεσ και κατακλιπτικοί άνκρωποι! Ο ανκρωπινόσ εγκζφαλοσ ςε παγκόςμιο επίπεδο δεν αςχολείται με το να παράγει κεωρία και γνϊςθ. Και υπενκυμίηω εδϊ ότι αυτό μασ κατζβαςε από τα δζντρα! Αυτιν τθν περίοδο οι άνκρωποι κα μποροφςαν να δουλεφουν όλοι, να δουλεφουν λίγο, να χαμογελοφν και να αναπτφςςουν τθν φιλοςοφία, τθσ τζχνεσ και γενικά να παράγουν νζα κεωρία και γνϊςθ. Πμωσ τθν ιδία ϊρα που ςτο λζω αυτό και εςφ το καταλαβαίνεισ. Ρασ ςτθν τθλεόραςθ και ςυμφωνείσ με το εκάςτοτε πλικτρο του τθλεκοντρόλ που ςου λζει ότι ζχουμε πολλοφσ ςτο δθμόςιο! Πτι γενικά ζχουμε τόςουσ πολλοφσ να δουλεφουν που είναι άχρθςτοι… πιςτεφω να κατάλαβεσ από τα παραπάνω ότι δεν είναι μαγκιά και εξυπνάδα το να δουλεφεισ όλθ μζρα!!! Σιμερα μίλαγα με ζνα γιατρό, και μου ζλεγε ότι αρκετά νοςοκομεία δεν ζχουν αξονικοφσ τομογράφουσ. Ζνασ αξονικόσ τομογράφοσ κάνει 700.000 ευρϊ μου λζει. Πμωσ δεν είναι αυτό το πρόβλθμα , που δεν ζχουμε αξονικό τομογράφο, αλλά το ότι κάκε αξονικόσ τομογράφοσ χρειάηεται 6 άτομα τθν βάρδια (3 βάρδιεσ) για να λειτουργιςει. Και τςάμπα να τουσ πάρουμε μου λζει δεν κα μποροφμε να τουσ δουλζψουμε! Άρα λοιπόν ρε άνκρωποι που είςτε εκεί ζξω πωσ μποροφν να ςασ πείκουν ότι ζχουμε πολλοφσ να δουλεφουν ςτο δθμόςιο;; Και ακόμα περιςςότερο ενϊ βλζπεισ τόςουσ ανζργουσ δίπλα ςου, πωσ γίνεται να το πιςτεφεισ αυτό!!! Για να προχωριςει ο κόςμοσ μπροςτά κζλει λιγότερθ δουλειά από όλουσ μασ κζλει όλοι να μποροφμε να ςυμβάλουμε ςτθν παραγωγι αλλά λιγότερεσ ϊρεσ… Αυτό που φταίει αγαπθτζ μου ζχει όνομα ΚΑΡΛΤΑΛΛΣΜΟΣ λζγετε , μθν ντρζπεςαι να το πιςτζψεισ. Και πάνω από όλα μθν φοβάςαι να τα βάλεισ μαηί του !!!


9

Σα διαχρονικά διλιμματα των εκλογϊν

Ευρϊ ι Δραχμι; Μνθμόνια ι Ζξοδοσ από τθν Ευρϊπθ; Να κυβερνθκοφμε ι χάοσ; Τα διλιμματα που είναι χριςιμα για να τρομοκρατιςουν, να μπερδζψουν και να υφαρπάξουν τθν ψιφο των εργαηομζνων, ςτινονται από τουσ ίδιουσ που μασ κυμίηουν ςε κάκε ευκαιρία ότι "ςτθ δθμοκρατία δεν υπάρχουν αδιζξοδα". Είναι φανερό ότι οι εκλογζσ είχαν και ζχουν κακαρά ςυμβολικό χαρακτιρα. Και αυτό που ςυμβολίηουν είναι, με τον Α ι Β τρόπο, τθ ςυναίνεςθ τθσ κοινωνίασ ςτθν όποια χάραξθ πολιτικισ. Δε κα μποροφςαν να προωκθκοφν με διαφορετικό τρόπο, αποφάςεισ οι οποίεσ ςτρζφονται κατ' ουςίαν κατά τθσ κοινωνίασ εάν δεν επενδφονταν με μια επίφαςθ δθμοκρατικότθτασ και ελευκερίασ. Οι εκλογζσ ςτινονται ϊςτε να νομιμοποιθκεί ςτα μάτια του εκλογικοφ ςϊματοσ θ διαιϊνιςθ τθσ πραγματικισ οικονομικισ εξουςίασ, τθν οποία εκπροςωποφν επάξια τα αςτικά κόμματα. Σε περιόδουσ καπιταλιςτικισ κρίςθσ και ακριβϊσ επειδι δεν υπάρχει το κετικό πρόταγμα που ςυναντάμε ςτθν περίοδο πριν τθν κρίςθ, θ αςτικι τάξθ εμφανίηεται ευζλικτθ μπροςτά ςτο πολιτικό αδιζξοδο που ορκϊνεται μπροςτά τθσ. Κζλει απεγνωςμζνα να ενςωματϊςει τισ μάηεσ που τείνουν ι ενδζχεται να αμφιςβθτιςουν το οικονομικό μοντζλο που ζχει επιβάλλει και να ςυντθριςει τα κεκτθμζνα τθσ, τθν κερδοφορία τθσ. Ζτςι διαχζεται ζνα προπζταςμα καπνοφ που καλφπτει τθν οικονομικι εξουςία (κεωρία τθσ Ψωροκϊςταινασ κλπ.), "καίγοντασ" ζνα μζροσ των πολιτικϊν τθσ εκπροςϊπων και χρεϊνοντασ ουςιαςτικά τισ κρίςεισ του ςυςτιματοσ, ςτθν κακοδιαχείριςθ των πολιτικϊν τθσ. Από εδϊ και πζρα αναλαμβάνουν να ςϊςουν τθν κατάςταςθ οι πολιτικζσ εφεδρείεσ, οι οποίεσ υπόςχονται:  Στο λαό: μια καλφτερθ ι πιο "ορκι" διαχείριςθ του καπιταλιςμοφ. Στθν οικονομικι εξουςία: τα εχζγγυα ότι δε κα διακινδυνεφςουν τα ςυμφζροντά τουσ. Και επειδι ακριβϊσ, ακόμα και τισ καλφτερεσ προκζςεισ να ζχει μια τζτοια κυβζρνθςθ, κα πατάει πάντα ςε 2 βάρκεσ που κα τραβάνε αντίκετα, ι κα διαλζξει βάρκα ι κάποια ςτιγμι κα πζςει μζςα. Γι αυτό λοιπόν, οι αγανακτιςμζνεσ μοφντηεσ ςτο Σφνταγμα ι οι κραυγζσ για "κρεμάλεσ ςτο Γουδί", δίχωσ τθ ςυνοδεία μιασ ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ πρόταςθσ για τθν εξουςία και τθ ςυςπείρωςθ γφρω από ζναν φορζα εναλλακτικισ οργάνωςθσ τθσ κοινωνίασ, όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνεσ αλλά επιτυγχάνουν ακριβϊσ αυτό: Να δθμιουργοφν τθν αυταπάτθ ότι αλλάηοντασ οι κυ-


10

βερνιςεισ αλλάηει και θ εξουςία, ενϊ αυτι παραμζνει ςτα ίδια χζρια, εκείνων που ελζγχουν τα μζςα παραγωγισ και τθν οικονομία. Εάν λοιπόν, τθν εκλογικι ςυναίνεςθ δεν καταφζρει να τθν αναδείξει θ κάλπθ με τθν ψιφο του λαοφ, πότε ςτθ ςοςιαλδθμοκρατικι και πότε ςτθ φιλελεφκερθ διαχείριςθ του καπιταλιςμοφ, υπάρχει και το μαςτίγιο τθσ ακροδεξιάσ, για να φτάςει εκεί που δε φτάνει το καρότο τθσ αςτικισ του διαχείριςθσ. Εάν δθλαδι "δεν τςιμπιςεισ", με το καλό, ςτα διλιμματα που ςου κζτουμε και τθσ αςφάλειασ που ςου υποςχόμαςτε, και προςπακιςεισ να ανοίξεισ ζναν εναλλακτικό δρόμο οργάνωςθσ τθσ κοινωνίασ, αμφιςβθτϊντασ το υπάρχον οικονομικό μοντζλο, υπάρχει και ο κακόσ τρόποσ που λζγεται φαςιςμόσ. Να ποιό είναι το καρότο και το μαςτίγιο, να γιατί γεννά ο καπιταλιςμόσ το φαςιςμό τον οποίο και χρειάηεται, να γιατί "οι ρίηεσ του το ςφςτθμα αγκαλιάηουν και οι μάςκεσ του με τον καιρό αλλάηουν μα όχι και το μίςοσ του για μζνα". Ζτςι εξθγείται και θ προςπάκεια τθσ οικονομικισ ολιγαρχίασ να πετφχει τθν επάνοδο τθσ ακροδεξιάσ που βρίςκει ζρειςμα ςτθν αβεβαιότθτα και τθν αναςφάλεια των λαϊν, οι οποίοι ξεχνοφν τθν ιςτορία κακϊσ "όςοι περνοφν τθ χϊρα τθσ απόγνωςθσ, πακαίνουν αμνθςία". Τα πραγματικά διλιμματα για τον λαό δεν είναι οι εναλλακτικζσ που του δίνονται κάκε τόςο μπροςτά ςτισ κάλπεσ και πίςω από αυτζσ. Το πραγματικό δίλθμμα για τον λαό είναι το εάν κζλει να ςυνειδθτοποιιςει ότι το όπλο που τον ςθμαδεφει και του ηθτάει "τα λεφτά ι τθ ηωι του", είναι ψεφτικο. Στο κάτω κάτω μετά τισ εκλογζσ του παίρνουν και τα δφο. Το πραγματικό δίλθμμα είναι το εάν κζλει να απεγκλωβιςτεί από τθ λογικι του λιγότερου κακοφ και να δει κατάματα τθν αλικεια: Δίχωσ τθν ιδεολογικι και πολιτικι οργάνωςθ, των εργαηομζνων, των φτωχϊν, των ανζργων, των καταπιεηόμενων, κα είναι καταδικαςμζνοσ να μειϊνει ςυνεχϊσ τισ απαιτιςεισ του και να ηει με λιγότερα. Και ενϊ θ επιςτιμθ και θ τεχνολογία κα εξελίςςονται ςυνεχϊσ με κφριο μζλθμα τθν όλο και πιο μεγάλθ εξαςφάλιςθ κζρδουσ για τουσ ιδιοκτιτεσ των μζςων παραγωγισ, εκείνοσ κα ζχει όλο και μικρότερο μερίδιο αυτοφ του κοινωνικοφ πλοφτου που παράγει. Το πραγματικό δίλθμμα είναι το εάν τελικά κζλει να διεκδικιςει και να αγωνιςτεί για να επιβάλλει ζναν άλλο δρόμο αξιοπρεποφσ ςυλλογικισ ηωισ ζξω από τθ ηοφγκλα τθσ ελεφκερθσ αγοράσ και τθσ άναρχθσ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ και του κεφαλαίου. Είναι ςίγουρα δρόμοσ με κυςίεσ αλλά είναι και ο μόνοσ ρεαλιςτικόσ που μπορεί να οδθγιςει ςε ςθμαντικζσ κατακτιςεισ ςτο "τϊρα". Και "ςαν κελιςει ποτζ ο λαόσ, τότε το πεπρωμζνο κα προςκυνιςει".


11

ΤαΨθΛάΤθΣΕβΔοΜάΔαΣ Ανζβθκαν οι τόνοι μετά το τζλοσ τθσ διακαναλικισ ςυνζντευξθσ του Αντϊνθ Σαμαρά κακϊσ δζχκθκε τισ διαμαρτυρίεσ των δθμοςιογράφων του “΢ιηοςπάςτθ” και τθσ “Αυγισ” κακϊσ δεν τουσ δόκθκε ο λόγοσ για να απευκφνουν ερϊτθςθ. Μάλιςτα, ο δθμοςιογράφοσ του “΢ιηοςπάςτθ” Ραναγιϊτθσ Κακαλισ ρϊτθςε τον πρόεδρο τθσ ΝΔ. “κ.Σαμαρά είςτε τόςο αντικομμουνιςτισ;” για να ειςπράξει το χαμόγελο του Α.Σαμαρά. Ρολφ αςτείο... ΢ε ιςόβια καταδικάςτθκε εριμθν ο ζκπτωτοσ πρόεδροσ τθσ Τυνθςίασ Μπεν Αλι από ςτρατοδικείο τθσ Τυνθςίασ για τον ρόλο του ςτθν αιματθρι καταςτολι των εξεγζρςεων ςτθ Κάλα και τθν Καςερίν. Μαηί του δικάηονται άλλοι 22 αξιωματοφχοι του κακεςτϊτοσ του .. Μεταξφ των υπολοίπων κατθγορουμζνων, ο πρϊθν υπουργόσ Εςωτερικϊν του Μπεν Αλί, ο Εαφίκ Μπελχάτη Κάςεμ, καταδικάςτθκε ςε 12ετι κάκειρξθ. And justice for all... Ραγδαία άνοδο ςτο 22,6% ςθμείωςε θ ανεργία το πρϊτο τρίμθνο του 2012, από 20,7% το προθγοφμενο τρίμθνο , ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που ανακοίνωςε θ ΕΛΣΤΑΤ. Ο αρικμόσ των ανζργων ανιλκε ςε 1.120.097 άτομα. Θ απαςχόλθςθ μειϊκθκε κατά 2,4% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο , με τον αρικμό των απαςχολοφμενων να ανζρχεται ςε 3.837.950 άτομα. Από τα ςτοιχεία προκφπτει ότι το ποςοςτό ανεργίασ των γυναικϊν (26,5%) είναι ςθμαντικά υψθλότερο από των ανδρϊν (19,7%). Το υψθλότερο ποςοςτό ανεργίασ παρατθρείται ςτουσ νζουσ θλικίασ 15-24 ετϊν (52,7%), το οποίο ςτισ νζεσ γυναίκεσ φκάνει ςτο 60,4%. Απάντθςθ ςτο “ξζςπαςμα” του μθτροπολίτθ Καλαβρφτων, Αμβροςίου, περί των επιλογϊν ςτισ προςεχείσ εκλογζσ, δίνει με ανακοίνωςι του ο γενικόσ γραμματζασ Κρθςκευμάτων, Γ. Καλατηισ. “Θ υποςτιριξθ που προςφζρουν κρθςκευτικοί θγζτεσ, ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι Λεράρχεσ τθσ

επικρατοφςασ κρθςκείασ, ςε οποιονδιποτε προπαγανδίηει ρατςιςτικζσ και χουντικζσ κζςεισ, αποτελεί ςτίγμα για τθν αντίςτοιχθ κρθςκευτικι κοινότθτα και ντροπι για κάκε Ζλλθνα πολίτθ.” Ελεφκεροι αφζκθκαν οι ζξι ςυλλθφκζντεσ φαςίςτεσ , που φζρονταν ωσ οι δράςτεσ τθσ ρατςιςτικισ επίκεςθσ εναντίον τεςςάρων Αιγυπτίων ςτο Ρζραμα, με αποτζλεςμα το ςοβαρό τραυματιςμό του ενόσ. Στουσ 5 από τουσ 6 επιβλικθκαν περιοριςτικοί όροι, απαγόρευςθ εξόδου από τθ χϊρα και καταβολι εγγφθςθσ 2.000 ευρϊ ο κακζνασ. Θ υπόκεςθ δεν ζχει κλείςει ακόμα, κακϊσ αναμζνονται δακτυλικά αποτυπϊματα από το ςθμείο τθσ επίκεςθσ και θ κατάκεςθ του Αιγυπτίου που είναι ςοβαρά τραυματιςμζνοσ ςτο κεφάλι και νοςθλεφεται ςτο νοςοκομείο.

Ακϊοι κρίκθκαν από τον Αρειο Ράγο ο θγοφμενοσ τθσ Μονισ Βατοπαιδίου Εφραίμ και ο Αρςζνιοσ, για τθν υπόκεςθ τθσ Λίμνθσ Βιςτωνίδασ και το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ εκτάςεων αυτισ. Οι δφο μοναχοί κατθγοροφνταν για θκικι αυτουργία ςτα αδικιματα παραβίαςθσ δικαςτικοφ απορριτου και παράβαςθσ κακικοντοσ. Τον Λανουάριο το ποινικό τμιμα του Άρειου Ράγου είχε κάνει δεκτι το αίτθμα αναίρεςθσ των ποινϊν, που τουσ είχε επιβλθκεί και είχε διατάξει να γίνει εκ νζου θ δίκθ με άλλθ ςφνκεςθ. And no justice for all... Με πρόςτιμα μζχρι και 500.000 € απειλοφνται τα κόμματα για παράνομθ αφιςοκόλλθςθ. Τα πρόςτιμα αναμζνονται "καταπζλτθσ" διλωςε ο αντιδιμαρχοσ κακαριότθτασ Ακθνϊν, Αντρζασ Βαρελάσ: "με ρθτι εντολι του γ.γ. του διμου, κ. Λιβανιοφ, κα βγουν ςτουσ δρόμουσ οι επόπτεσ κακαριότθτασ και κα αρχίςουν οι φωτογραφιςεισ των παράνομων αφιςϊν. Με βάςθ τον κανονιςμό προβλζπονται πρόςτιμα ανά ςθμείο ι ανά κόμμα και αυτά κα επιβλθκοφν!εγϊ μπορϊ να κόψω και 1.000.000 € ςε πρόςτιμα". Κατοφρα και λίγο...


12

Ο Οιωνόσ τθσ ιττασ του μνθμονίου...

Μία μζρα πριν τισ ςθμαντικότερεσ εκλογζσ τθσ μεταπολίτευςθσ , ςτισ οποίεσ οι μνθμονιακοί ΝΔ και ΡΑΣΟΚ ενϊ ο λαόσ τουσ ζβγαλε από τθν πόρτα ςτισ 6 του Μάθ , δίνουν ςκλθρι μάχθ να ξαναμποφν απ ' το παράκυρο , χωρίσ βζβαια να ςθμαίνει πωσ το πετυχζνουν. Ρροςωπικά δεν πιςτεφω ςτθν μοίρα , τα ςθμάδια και τα διάφορα τζτοια , όμωσ είναι πραγματικότθτα πωσ ςυχνά ςυμβαίνουν ''διαβολικζσ'' ςυμπτϊςεισ – απίκανα γεγονότα ςυνδυάηονται και θ μόνθ εξιγθςθ ζρχεται από τθν πικανοκεωρία ι τα μζντιουμ... Μια μζρα πριν τισ εκλογζσ λοιπόν , και ενϊ το θμερολόγιο να γράφει 16 Λουνίου ζχουμε το ςυνδυαςμό δφο φαινομενικά άςχετων γεγονότων , ο οποίοσ όμωσ , μπορεί να χαρακτθριςτεί ''διαβολικι'' ςφμπτωςθ ι πολφ απλά ζνασ οιωνόσ για το αποτζλεςμα τθσ 17 Λουνίου... Το πρϊτο γεγονόσ είναι ότι ζχει γενζκλια ο Γιωργάκθσ , ο Ραπαντρζου (το παιδί) και το δεφτερο είναι πωσ ςτισ 16 – Λουνίου είναι θ γιορτι του Αγίου ''Μνθμονίου''… Δεν κάνω πλάκα... Δθλαδι θ γιορτι του Μνθμονίου ταυτίηεται με τθν γιορτι του Γιωργάκθ! Αρχικά θ είδθςθ προκαλεί ςίγουρα γζλιο , και λζω γζλιο μιλϊντασ για τθν ςφμπτωςθ , όχι απλά για τθν αναφορά του ονόματοσ του Γιωργάκθ... Στθν ςυνζχεια όμωσ αντιλαμβάνεςαι , ότι θ τελευταία μζρα ηωισ του Μνθμονίου (του Αγίου) ιταν θ 16 Λουνίου ! Στισ 17 ιταν ιδθ παρελκόν... Τυχαίο ; δε νομίηω…


13

Tο ντζρμπι τθσ αντίςταςθσ Θ υποδοφλωςθ τθσ χϊρασ από τουσ ναηί είχε και δραματικζσ ςυνζπειεσ ςτο ελλθνικό ποδόςφαιρο . Οι κατά τόπουσ ποδοςφαιρικζσ ενϊςεισ διαλφκθκαν, τα ςωματεία ανζςτειλαν τθ λειτουργία τουσ και τα γιπεδα επιτάχκθκαν από τισ δυνάμεισ κατοχισ. Από τισ αρχζσ του 1942 οι ακλθτζσ του ςτίβου οργανϊκθκαν ςτθν Ζνωςθ Ελλινων Ακλθτϊν με ςκοπό να διατθριςουν μζςα ςτισ ςυνκικεσ τισ εποχισ μια υποτυπϊδθ ζςτω ακλθτικι δραςτθριότθτα και παράλλθλα να ενιςχφςουν τουσ ςυνακλθτζσ τουσ που βρίςκονταν ςε δφςκολθ κζςθ λόγω αςκενειϊν και τθσ κατοχικισ πείνασ. Σφντομα ςτθν Ζνωςθ προςχϊρθςαν και ακλθτζσ άλλων ακλθμάτων, μαηικά μάλιςτα οι ποδοςφαιριςτζσ. Τθν άνοιξθ του 1942, θ ΑΕΚ και ο Ρανακθναϊκόσ ζρχονται αντιμζτωποι ςε φιλικι αναμζτρθςθ ςτο γιπεδο τθσ Λεωφόρου Αλεξάνδρασ, παρουςία 15.000 κεατϊν. Οι παίκτεσ των δφο ομάδων ζχουν κανονίςει τα ζςοδα του αγϊνα να διατεκοφν ςτο νοςοκομείο Σωτθρία, προσ υποςτιριξθ των αρρϊςτων από φυματίωςθ ςυναδζλφων τουσ ακλθτϊν. Οι Γερμανοί όμωσ ζχουν άλλα ςχζδια. Κζλουν τα ζςοδα για τουσ εαυτοφσ τουσ και επιβάλουν ωσ διαιτθτι τθσ αναμζτρθςθσ ζναν Αυςτριακό αξιωματικό. Ασ διαβάςουμε λοιπόν πωσ αφθγείται ο αρχθγόσ τθσ ΑΕΚ Κλεάνκθσ Μαρόπουλοσ τα γεγονότα που ςυνζβθςαν: «Λίγο πριν τον αγϊνα, όπωσ είχαμε ςυμφωνιςει, φτιάξαμε μια επιτροπι από ποδοςφαιριςτζσ και πιγαμε ςτο γραφείο του Απόςτολου Νικολαΐδθ, του πρόεδρου του ΡΑΟ. Στθν επιτροπι ιταν ο Κρθτικόσ από τον Ρανακθναϊκό, ο Τηανετισ κι εγϊ. Ηθτιςαμε από τον Νικολαΐδθ να μασ δϊςει ζνα μζροσ από τισ ειςπράξεισ, για να ενιςχφςουμε τουσ φυματικοφσ. Μασ απάντθςε ότι δεν ιταν διατεκειμζνοσ να κάνει κάτι τζτοιο και μάλιςτα μασ ανακοίνωςε ότι διαιτθτισ ςτον αγϊνα κα ζπαιηε ζνασ Αυςτριακόσ, αξιωματικόσ των δυνάμεων Κατοχισ. Μετά από τθν απάντθςθ εκείνθ, εμείσ αποφαςίςαμε να μθν παίξουμε. Αν το κάναμε, κα ιταν ςαν να ςυμφωνοφςαμε με τουσ κατακτθτζσ. Βγικαμε ςτον αγωνιςτικό χϊρο και οι δφο ομάδεσ μαηί, χαιρετίςαμε τουσ φιλάκλουσ, κι αντί ν' αρχίςουμε τον αγϊνα, ανεβικαμε ςτισ εξζδρεσ κι αρχίςαμε να εξθγοφμε ςτον κόςμο τι ακριβϊσ είχε γίνει. Ο κόςμοσ δζχτθκε τισ εξθγιςεισ μασ. Αυτό που επακολοφκθςε δεν μποροφςαμε να το φανταςτοφμε. Αγανακτιςμζνοι οι φίλακλοι όρμθςαν ςτον αγωνιςτικό χϊρο και κυριολεκτικά δεν άφθςαν τίποτε όρκιο. Οι ξφλινεσ εξζδρεσ ξθλϊκθκαν, τα δοκάρια ξεριηϊκθκαν, ςυνκιματα υπζρ των ποδοςφαιριςτϊν και κατά του Απόςτολου Νικολαΐδθ αλλά και τθσ διοίκθςθσ του ΡΑΟ ακοφγονταν. Τα επειςόδια πιραν ζκταςθ και γριγορα ςχθματίςτθκε αντιφαςιςτικι διαδιλωςθ, που ζφταςε μζχρι τθν Ομόνοια. . Οι φίλακλοι-διαδθλωτζσ διαλφκθκαν μόνο με τθν εμφάνιςθ των γερμανικϊν δυνάμεων Κατοχισ...». Ζτςι, από ζναν φιλικό ποδοςφαιρικό αγϊνα που ποτζ δεν ζγινε, γεννικθκε μια αντικατοχικι διαδιλωςθ ςτθν Ελλάδα.


14

Θ κλεμμζνθ προτομι

Ζνα παράξενο περιςτατικό ςυνζβθ δφο βράδια πριν από τθν επζτειο τθσ αυτοκτονίασ του καπετάνιου του ΕΛΑΣ και θγζτθ τθσ αντίςταςθσ Άρθ Βελουχιϊτθ. «Κάποιοι», «άγνωςτοι», ζκλεψαν τθν προτομι του που κοςμοφςε το χωριό Μεςοφντα, τον τελευταίο τόπο επί γθσ που πάτθςε το πόδι του ο Βελουχιϊτθσ. Φαιδρά και τραγελαφικά δθμοςιογραφικά ςχόλια όπωσ ότι το αρμόδιο αςτυνομικό τμιμα «διεξάγει ανκρωποκυνθγθτό για να βρει τθν κλεμμζνθ προτομι» ςυμπλθρϊνουν το παράξενο αυτό περιςτατικό. Θ κίνθςθ αυτι βζβαια των «γνωςτϊν – αγνϊςτων» δραςτϊν είναι αποκλειςτικά και μόνο ςυμβολικι. Οποιοςδιποτε λογικόσ άνκρωποσ κα ςκεφτόταν «τι αξία μπορεί να ζχει μια προτομι» τοποκετθμζνθ ςε ζνα χωριό τθσ Άρτασ. Κι όμωσ υπάρχουν κάποια αντικείμενα που θ ςυμβολικι τουσ δφναμθ είναι τζτοια που δθμιουργεί το ςυναίςκθμα του δζουσ. Ζνα απλό άγαλμα, μια προτομι του Άρθ είναι ζνα τζτοιο αντικείμενο κακϊσ ςυμπυκνϊνει μια εποχι και ζνα ζποσ. Υπάρχουν αρκετοί που κζλουν να ςβιςουν αυτό το αντικείμενο, κεωρϊντασ πωσ ζτςι ςβινουν τθν ιςτορικι μνιμθ τθσ εποχισ και του ζπουσ.

Θ εποχι που ςυμβολίηεται ςε αυτό το πρόςωπο είναι θ περίοδοσ του 1930 μζχρι και το τζλοσ του εμφυλίου. Ο Κανάςθσ Κλάρασ (το πραγματικό όνομα του Άρθ Βελουχιϊτθ) ιταν μια από τισ μορφζσ που αναδείχτθκαν μζςα από τθν ελπιδοφόρα ειςβολι του ελλθνικοφ εργατικοφ κινιματοσ ςτο προςκινιο τθ δεκαετία του ’30, με τισ μεγάλεσ απεργίεσ ςτισ πρϊιμεσ βιομθχανικζσ μονάδεσ, ςτουσ ναυτεργάτεσ και ςτα καπνά τθσ Κεςςαλονίκθσ και τθσ Καβάλασ. Στζλεχοσ του ΚΚΕ, αρκογράφοσ του ΢ιηοςπάςτθ, ςυχνά γνωςτόσ για το ταπεραμζντο του και τθν αγκιτατόρικθ δράςθ του ο Κανάςθσ Κλάρασ δεν ιταν αμελθτζοσ παράγοντασ. Επί δικτατορίασ του Μεταξά, φυλακίςτθκε και βαςανίςτθκε. Με τθν κατάκτθςθ τθσ Ελλάδασ από τουσ Γερμανοφσ, ό,τι είχε να κάνει ωσ Κανάςθσ Κλάρασ το είχε κάνει. Μζςα ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ γεννικθκε ο Άρθσ Βελουχιϊτθσ. Σε αυτό το ςθμείο θ εποχι μετατρζπεται ςιγά ςιγά ςε ζποσ. Μζςα από τθν αρχικά ειρθνικι αντίςταςθ του ελλθνικοφ λαοφ και τθν πάλθ ενάντια ςτθν πείνα το χειμϊνα του 1942, δθμιουργικθκαν οι ςυνκικεσ για τθν


15

αντίςταςθ που μετζπειτα ονομάςτθκε «εκνικι». Οι υπόγειοι ποταμοί και ο δραματικόσ χαρακτιρασ ανζδειξαν το ρόλο τθσ προςωπικότθτασ: ο Άρθσ Βελουχιϊτθσ – δεμζνοσ με τον τόπο, μιασ και το όνομα είναι από το βουνό Βελοφχι – ανζλαβε το ιςτορικό φορτίο να ταυτιςτεί το πρόςωπό του με τθν οργάνωςθ του λαοφ, τθν ζνοπλθ απάντθςθ, το αντάρτικο, τα ςτρατιωτικά πλιγματα εναντίων Λταλϊν και Γερμανϊν, τθν νζα ελπίδα και περθφάνια του ελλθνικοφ λαοφ, τθν λευτεριά. Αλλά επίςθσ είχε τθν καταραμζνθ όπωσ αποδείχτθκε διορατικότθτα για τισ ςυνκικεσ που διαμορφϊνονταν ιδθ πριν τθν ιττα και υποχϊρθςθ των χιτλερικϊν ςτρατευμάτων ςτθν μεταπολεμικι Ελλάδα. Επί ματαίω προςπακοφςε να προειδοποιιςει το ΚΚΕ για τισ νζεσ ςυνκικεσ που μετζπειτα οδιγθςαν ςτον εμφφλιο. Ο Άρθσ Βελουχιϊτθσ είναι το ςθμείο ςτο χϊρο και ςτο χρόνο που ςθκϊκθκε το γάντι απζναντι ςτον ταξικό αντίπαλο του γερμανικοφ ιμπεριαλιςμοφ και των ελλινων φιλογερμανικϊν αςτϊν και ςτον ταξικό εχκρό των χιτλερικϊν ςτρατευμάτων και των γερμανοτςολιάδων «φίλων» τουσ. Τθ μνιμθ αυτοφ του ςθμείου οι γνωςτζσ και άγνωςτεσ δυνάμεισ του ςφγχρονου νεοφαςιςμοφ κζλουν να αφαιρζςουν με τθν αφαίρεςθ τθσ προτομισ ςτθν Μεςοφντα. Κα αποτφχουν. Ππωσ απζτυχαν αμζςωσ μετά τον εμφφλιο να ςταματιςουν το φάνταςμα του Βελουχιϊτθ, παρά τθ διαγραφι και διαπόμπευςι του από το ΚΚΕ. Ππωσ απζτυχαν να ςταματιςουν τον κόςμο τθσ δουλειάσ να εμπνζεται από τα αντάρτικα τραγοφδια. Ζτςι και τϊρα κα αποτφχουν, γιατί θ ιςτορικι από

ςταςθ από τθν αντίςταςθ και τον εμφφλιο είναι μόλισ δφο – τρεισ γενιζσ και μπροςτά μασ ανοίγονται γεγονότα που όπωσ και τότε ζτςι και τϊρα δε κα αφιςουν κανζναν αμζτοχο. Θ μάχθ που οι δυνάμεισ του μαφρου μετϊπου και του ςφγχρονου φαςιςμοφ δίνουν απζναντι ςτον κόςμο τθσ δουλειάσ και τθ νεολαία χρθςιμοποιεί όλα τα ιδεολογικά και πολιτικά όπλα. Είναι μάχθ υλικι, για το δικαίωμα ςτθν εργαςία, το μεροκάματο, τθν αξιοπρζπεια. Είναι μάχθ πολιτικι, για τθν ελευκερία, τθ δθμοκρατία, τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ. Είναι όμωσ και μάχθ ιδεολογικι: κα ζχουν νικιςει όταν ο κόςμοσ τθσ δουλειάσ κα ζχει ξεχάςει το θρωικό του παρελκόν. Γι’ αυτό και πρϊτοι αυτοί υψϊνουν τισ φωνζσ για ζνα νζο εμφφλιο, γι’ αυτό και πρϊτοι αυτοί δίνουν τθ μάχθ με όρουσ πολιτικϊν ςτρατοπζδων. Γι’ αυτό και χαϊδεφουν το νεοφαςιςμό και χρθματοδοτοφν τθν αιματθρι του εκςτρατεία. Πμωσ θ κίνθςθ αυτι με τθν προτομι είναι κίνθςθ ανκρϊπων χωρίσ λογικι. Είναι κίνθςθ – πρόκλθςθ απζναντι ςτο λαό που εγγράφεται ςτισ ςυνειδιςεισ του κόςμου και κα πλθρωκεί ακριβά από αυτοφσ που τθν ζκαναν. Ο φαςιςμόσ τουσ είναι ςκοτάδι και απελπιςία. Ο αγϊνασ του κινιματοσ απζναντι ςτθ λικθ είναι ςκλθρόσ, όμωσ θ ελπίδα όταν γεννθκεί ςτο κίνθμα, κα ςυντρίψει με μια γροκιά το νεοφαςιςτικό καταςκεφαςμα. Θ προτομι του Άρθ δε κα αποκαταςτακεί, κα αντικαταςτακεί από όλουσ εκείνουσ τουσ νζουσ μικροφσ και μεγάλουσ Βελουχιϊτθδεσ ςτθ γειτονιά, ςτθ δουλειά, ςτον αγϊνα.


16

1)Τα δύν ηειεπηαία ρξόληα ππάξρεη κηα ζεκαληηθά απμαλόκελε αληίδξαζε από πνιινύο επξσπατθνύο ιανύο θαη όρη κόλν, ελάληηα ζηελ ιηηόηεηα θαη ζπλνιηθά ζην πνιηηηθό ζύζηεκα .

θνκκάησλ (εξγαηηθψλ, θνκκνπληζηηθψλ, ξεθνξκηζηηθψλ) ηεο αξηζηεξάο. Ωζηφζν ε Αξηζηεξά – παξφιν πνπ ζπλέξρεηαη θαη αλαζπγθξνηείηαη- δελ έρεη αθφκα θηάζεη σο ην ζεκείν λα γελλά, εκπλέεη θαη πξνζαλαηνιίδεη ηέηνηα θηλήκαηα. Σπλέξρεηαη αιιά δελ έρεη Από θνηλσληθή θαη όρη νηθνλνκηθή άπνςε , ηη ήηαλ θαηά ηελ γλώκε ζνπ απ- ζπλέιζεη αθφκε απφ ην ζνθ ησλ θαηαξξεχζεσλ θαη ηεο βαζηάο ήηηαο ηνπ πεξαζκέλνπ ηό πνπ έθαλε ηνλ θόζκν λα βγεη ζηηο αηψλα. πιαηείεο θαη λα ακθηζβεηήζεη ηνπο πO Αιέμαλδξνο Αλ παξθηνύο πνιηηηθνύο ζεζκνύο -λα δηεθδη- Τν θίλεκα ησλ πιαηεηψλ, φπσο ζε γηα ηελ θξίζε ζ θάζε θνπξηνχλα αλαππνθεπθηα ε θήζεη ''άκεζε Δεκνθξαηία''; ζάιαζζα θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηε ιάζπε θαη ηα θαηαθάζηα ηνπ βπζνχ, ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξνπΤν θίλεκα ησλ πιαηεηψλ είλαη ε βνπή, ην ζία φισλ ησλ ξεπκάησλ θαη ησλ πξφπιαζκα ηνπ λένπ εξγαηηθνχ – ιατθνχ θηλήκαηνο απφ ην κέιινλ πνπ δελ πήξε α- αθξνδεμηψλ. Δθεί φκσο ζηηο ζθνθφκε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη πεξηερφκελν. δξέο ηαμηθέο αλακεηξήζεηο απηά Γηα ηε γέλεζε ηνπ έζπεηξαλ πνιινί. Οη ζναληηκεησπίδνληαη. βαξέο δπζθνιίεο πνπ θχηξσζαλ θαη αλαπηχρζεθαλ ζηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα: Η εξγνδνηηθή επίζεζε, ηα δπζβάζηαθηα νηθνλνκη- 2)Υπάξρεη ινηπόλ έιιεηςε δεθά βάξε, ηα θαηλφκελα εθθπιηζκνχ ηνπ ζπλ- κνθξαηίαο, πηζηεύεηο όηη ζρεηίδεηαη κε ηελ παγθόζκηα νηθνλνδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, ε ζπλδηθαιηζηηθή γξαθεηνθξαηία πνπ απνθαιχθζεθε. Τν θίλε- κηθή θξίζε; κα ησλ πιαηεηψλ είλαη ε αλαγθαία ινηπφλ παξάθακςε φισλ απηψλ. Η δεκνθξαηία είλαη επζεία ζπλάξΗ γελίθεπζε ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη ηεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζε απφ ηελ αζηηθή ηάμε δηα ησλ πνιηηηθψλ εθ- έλα θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ. Σηφρνη πξνζψπσλ ηεο απαηηεί γεληθεπκέλε απάβαζχο, γηα κηα ζχγρξνλε, εξγαηηθά ληεζε. Η ίδηα ε ζε εμέιημε δηεζλήο δνκηθή δεκνθξαηηθή, θνηλσλία, ζπλεπάγνληαη θαη θξίζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζπλεπάγεηαη δνκη- πξνυπνζέηνπλ αληίζηνηρε δεκνθξαηηθή θέο πνιηηηθέο ιχζεηο – απαληήζεηο. Σπλεπάθνπιηνχξα, ζπκπεξηθνξά, νξγάλσζε θαη γεηαη επνκέλσο έλα θίλεκα γεληθφηεξνπ πξαθηηθή. πξνζαλαηνιηζκνχ, ζηφρσλ θαη δξάζεσλ πνπ «δελ ρσξά» ζην ππαξθηφ ζπλδηθαιηζηη- Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, ε αζηηθή ζηξαηεγηθή επηρεηξεί λα μεπεηάμεη ζηνλ θφ θίλεκα. «ηέηαξην θφζκν ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αλέρεηΤν θίλεκα ησλ πιαηεηψλ εθθξάδεη εκβξπα- αο ησλ κεγάισλ πφιεσλ ηεο αλεπηπγκέλεο θά ην αλαγθαίν πνιηηηθφ θνηλσληθφ ξεχκα. Γχζεο θαη Αλαηνιήο» κεγάιεο θέηεο ηεο θνηΑπηφ ην ζχγρξνλν εξγηηθφ ξεχκα δελ κπν- λσλίαο. Ο απνθξνπζηηθφο ζαηζεξηθφο- ξεξεί κπαξά λα επαλέιζεη εθεί πνπ ήηαλ, δε- γθαληθφο ζηφρνο ηεο θνηλσλίαο ησλ δχν ηξίιαδή ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. Δθεί πνπ ησλ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα πνπ αληηθαηαε ηαμηθή πάιε απνθηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηάζεθε απφ ην ζχγρξνλν ζηφρν ησλ λενθηηεο. Θα επηζηξέςεη γηα λα επεθηαζεί θαη δειειεχζεξσλ θαη λένζπληεξεηηθψλ θνκκάησλ κηνπξγήζεη ηα ζπγρξνλα φξγαλα άζθεζο «ηεο θνηλσλίαο ηνπ ελφο ηξίηνπ» έρεη εζσεξγαηηθήο πνιηηηθήο ηα νπνία ζα ππνδεηεξηθφ ζηνηρείν ηε βία, ηελ θαηαζηνιή, ηε γερζνχλ θαη ηελ εξγαηηθήο εμνπζία ζηηο κειληθεπκέλε παξαθνινχζεζε, ην ζχγρξνλν ινχκελεο πξνιεηαξηαθέο επαλαζηάζεηο. θξάηνο ιεβηάζαλ ησλ ηξνκνλφκσλ θαη ησλ .Καλνληθά έλα ηέηνην θίλεκα γεληθφηεξσλ ρεκηθψλ. Μφλν έηζη, δηα ηεο νξγαλσκέλεο ζηφρσλ αληηζηνηρεί ζην απηνηειέο αλψηεξν θξαηηθήο βίαο θαη ππεξαληηδξαζηηθήο κεηεπνιηηηθά θίλεκα ησλ πνιηηηθψλ κεηψπσλ θαη μέιημεο ηεο αζηηθήο Γεκνθξαηίαο ζα απσζε-


17

ζνχλ κφληκα ηα δχν ηξίηα ηεο θνηλσλίαο ζηελ εμαζιίσζε.

α,Τνπξθία) νη ξπζκνί αλάπηπμεο επηβξαδχλνληαη. Τν πιένλ ζνβαξφ φκσο είλαη πσο εμαθνινπζεί λα κελ παξαηεξείηαη κηα ηάζε Ο ζχγρξνλνο νινθιεξσηηζκφο εθθξάδεηαη επηζηξνθήο θεθαιαίσλ απφ ηνλ ππεξαλαεπνκέλσο πξσηίζησο θαη θπξίσο απφ ηε κεηαιιαζζφκελε αζηηθή Γεκνθξαηία. Η βξπ- πηπγκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα πξνο μειηψηηθε ζπζηεκηθή Φξπζή Απγή είλαη πα- ηελ πξαγκαηηθή ιεγφκελε νηθνλνκία. (690 ηξηζ. δνιάξηα, 10 θνξέο πάλσ ην παγθφζκηξαπαίδηα απηήο ηεο πνιηηηθήο. ν ΑΔΠ εμαθνινπζνχλ λα “ίπηαληαη” ζηνλ ηνΌρη ε νηθνλνκηθή θξίζε αιιά ε κέα απηφ) αγλσζηάθεο κηιάεη αζηηθή πνιηηηθή πνπ ηε ζπλνζην babushka.gr δεχεη μεγπκλψλεη θαη απνθαιχ- Δκθαλίδεηαη δε – ε θξίζε- κε δχν αλέξγνπο: πηεη απηή ηελ πνιηηηθή θαη ηαπηφ- Δθαηνκκχξηα άλεξγνπο εξγάηεο, άεξγνπο ρξνλα ηελ νμχλεη αθνχ νδεγείηαη λένπο θαη δηζεθαηνκκχξηα άλεξγα- αλελεξγά θεθάιαηα πνπ επελδχνπλ νη αζηνί ζε ηηζηα άθξα. καιθή, έξγα ηέρλεο ή ηα θξχβνπλ θαη ηα εμάγνπλ. Αηηία βαζχηεξε απηήο ηεο ζπκπεξη3)Πνηα είλαη ηα αίηηα θαη ηα θύ- θνξάο είλαη ε αδπλακία εμαζθάιηζεο φρη γεληθά θέξδνπο αιιά πςεινχ πνζνζηνχ ξηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο θέξδνπο .Απηά απνηεινχλ γεληθά ραξαθηεξηθξίζεο; έρεη θάπνηα ζρέζεο κε παιηόηεξεο νηθνλνκηθέο ή ζηηθά φισλ ησλ θξίζεσλ. εκπνξηθέο θξίζεηο; Τέηνηνπ ηζηνξηθνχ βάζνπο θξίζεηο ε αλζξσπφηεηα έρεη πεξάζεη ηέζζεξεηο.(1873-95, 192945, 1973- 85(;), 2008-;). Σην ηέινο ηνπο ε θνηλσλία ζπλνιηθά έρεη αιιάμεη, είλαη άιιε. Σηελ νπζία απνηεινχλ έθθξαζε ησλ αδηεμφδσλ θαη αληηθάζεσλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο, εθθξάζεηο ηεο ηζηνξηθήο θξίζεο, ηεο θξίζεο ηδηνθηεζίαο, ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Ο θαπηηαιηζκφο έρεη πξφβιεκα ην πξφβιεκα είλαη ν ίδηνο ν θαπηηαιηζκφο. Γη’ απηφ θαη ε έμνδνο απφ ηελ εθάζηνηε θξίζε πξνεηνηκάδεη ηελ επφκελε κε κηα ελδηάκεζε αλάπαπια. Μέρξη ηψξα έρνπλ θαηαξξεχζεη ηέζζεξεηο ρψξεο θαη έπεηαη ζπλέρεηα. Η αλεξγία ζηελ Δπξψπε ηε δεθαεηία ηνπ 60 ήηαλ δελ ήηαλ 500000. Τψξα κφλν ζηε Γεξκαλία είλαη πάλσ απφ ηξία εθαηνκκχξηα, φζνη ήηαλ φηαλ αλέβεθε ζηελ εμνπζία ν Φίηιεξ κε ηελ θξίζε ηνπ 29. Σηηο ρψξεο πνπ εθδειψζεθε ε θξίζε, σο ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο πξνζιακβάλνπλ πιένλ εθείλνπο πνπ ζηηο πεξαζκέλεο δεθαεηίεο εζεσξνχλην σο έλαξμε εηζφδνπ ζε θξίζε (0,2– 2,5%). Σηηο δε αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο (Κίλα, Ιλδία, Βξαδηιί-

Η βαζηθή δηαθνξά ηεο ζεκεξηλήο απφ ηηο πξνεγνχκελεο έγθεηηαη ζην φηη ν θαπηηαιηζκφο δελ κπνξεί λα εζσηεξηθεχζεη, λα ρσλέςεη, λα εληάμεη δίρσο ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζηελ παξαγσγή, ηα ίδηα ηα Γεκηνπξγήκαηα ηνπ: Τηο ζχγρξνλεο ππεξαπηφκαηεο κεραλέο, ηα θνκπηνχηεξο λέαο γεληάο, ηηο νπηηθέο ίλεο, ηα ξνκπφη, ηα απνηειέζκαηα ηεο βηνηερλνινγίαο. Σε ιίγν δηάζηεκα ζα θπηεχνπλ καδηθά -ήδε γίλεηαη ζηε Γνπαηεκάια- θαιακπφθη θαη κε έλα “πξνγξακκαηηζκέλν” βαθηήξην, πξντφλ ηεο εθξεθηηθά αλαπηπζζφκελεο βηνηερλνινγίαο, ζα παξάγεηαη θαχζηκν κεραλψλ. Με εθξεθηηθέο ζπλέπεηεο, φρη κφλν γηα ηε γεσξγία αιιά θαη γηα ηε γεσζηξαηεγηθή ζεκαζία ρσξψλ. Με κχθεηεο κπνξνχλ λα παξάμνπλ εμαηξεηηθά ιεπηέο ίλεο εθαηφ θνξέο πην αλζεθηηθέο απφ ην αηζάιη, πνπ ζα αλαηξέςνπλ πνιιά δεδνκέλα ζε κεηαθνξέο, ζπγθνηλσλίεο θαη νηθνδνκέο. Η ηξηζδηάζηαηε πξνγξακκαηηζκέλε εθηχπσζε θξχβεη κέζα ηεο ηελ ειπίδα γηα θηελή, πςειήο πνηφηεηαο θαηνηθίαο γηα φινπο, αιιά θαη ηελ δηαηάξαμε φισλ ησλ φξσλ νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Η εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο θπζηθήο ζηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ αλαηαξάζζεη θαη πάιη ηνλ φγθν


18

απνζήθεπζεο ηνπο, ηελ ηαρχηεηα κεηαθνξάο ηνπο, κε ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ζηελ ηαρχηεηα ξνήο ηνπ θεθαιαίνπ, ζηελ επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ, ζηελ νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο. Η δηείζδπζε “ζηνλ πην θνληηλφ θαη ηαπηφρξνλα ζηνλ πην καθξηλφ σο πξφζθαηα θφζκν”, ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο, δεκηνπξγεί λένπο πνηνηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο ζηελ ηαηξηθή θαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θχζεο. Η δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή καγλεηηθψλ πεδίσλ επηηξέπεη ηελ κεηαθίλεζε άκεζα “ηπηάκελσλ” ηξέλσλ θαη κεζνπξφζεζκα απηνθηλήησλ κε ηεξάζηηεο ηαρχηεηεο θαη κηθξφηεξα πνζά θαπζίκσλ. Αλ ηα εηζάγεη μεπεηψληαη απφ ηελ παξαγσγή εθαηνκκχξηα εξγάηεο. Οη εξγάηεο φκσο είλαη νη κνλαδηθνί παξαγσγνί ππεξαμίαο θαη θέξδνπο. Αλ δελ ηα εηζάγνπλ δελ εθζπγρξνλίδνληαη, δελ αληηκεησπίδνπλ ηνλ αηψλην λφκν ηνπ θαπηηαιηζκνχ ηνλ αληαγσληζκφ. Απηφο ν αηψληνο λφκνο επηβάιιεη φκσο απφ ηνλ θάζε κεκνλσκέλν θαπηηαιηζηή γηα ίδην φθεινο ( εδψ εδξάδεηαη ε αλαξρία ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο – ν πην γλήζηνο «αλάξραο είλαη ν κεκνλσκέλνο θαπηηαιηζηήο ) έλα είδνο εηζαγσγήο ηνπο. Έηζη φκσο μεπεηηψληαη εξγάηεο έμσ απφ ηελ παξαγσγή θαη ην επελδπφκελν ζηαζεξφ θεθάιαην αλά εξγάηε, νη ιεηηνπξγνχζεο κεραλέο αλά εξγάηε, απμάλεη. Όζν επνκέλσο απμάλεη ε παξαγσγηθφηεηα ηφζν κεηψλεηαη ε θεξδνθνξία. Απηφ «ην παξάδνμν ηεο παξαγσγηθφηεηαο», απηή ε αληίθαζε, ιχλεηαη κφληκα κφλν αλ ζθνπφο ηεο παξαγσγήο δελ είλαη ην θέξδνο αιιά νη αλζξψπηλεο αλάγθεο. Απηή ε θξίζε ζηελ νπζία ζπληζηά ζπλέρεηα θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ηζηνξηθψλ αδηεμφδσλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ζπλέρεηα, ηνκή θαη θνξχθσζε ησλ πξνεγνχκελσλ θξίζεσλ. Έηζη ε θξίζε απνθαιχπηεη φρη κφλν ηα αδηέμνδα, ηηο αληηθάζεηο ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο αιιά θαη ηνλ ζηξαηεγηθφ φξν κφληκεο αληηκεηψπηζεο ηνπο. 4)Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ειιάδαο ζρεηίδεηαη κόλν κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ή είλαη απνξία ηεο θαθνδηαρείξηζεο από ηνλ δηθνκκαηηζκό;

Η θξίζε ρξένπο θαη ε θαπηηαιηζηηθή θξίζε έρνπλ ηε ζρέζε εηδηθνχ- γεληθνχ. Αιιειεπηδξνχλ ε κηα ζηελ άιιε κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε θαη ην βάζεκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο. Ωο γλσζηφλ θαπηηαιηζκφο ρσξίο ρξένο δελ ππάξρεη. Η φμπλζε φκσο ηνπ ρξένπο θαη ε εθδήισζε ηεο θξίζεο, δηεζλψο, σο θξίζεο ρξένπο, (κεηά ηελ δηεζλή θαπηηαιηζηηθή θξίζε πνπ έζθαζε ην 2007- 2008), παξνπζηάζηεθε κεηά ην “ηάηζκα” κε πξσηφγλσξα πνζά ησλ ηξαπεδψλ. Η ππεξνμπκέλε κνξθή ηεο θξίζεο ρξένπο ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο νθείιεηαη πξσηίζησο ζηελ θξίζε ελζσκάησζεο ησλ ρσξψλ ηνπ Νφηνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ιφγσ ηεο αληζφκεηξεο θαπηηαιηζηηθήοο αλάπηπμεο, ηνπ επξψ (πνπ εθηφο ησλ άιισλ θαηαξγεί ηε λνκηζκαηηθή θπξηαξρία ρσξψλ) θαη ησλ ελδνθαπηηαιηζηηθψλ αληηζέζεσλ πνπ νμχλνληαη. Η Διιάδα βηψλεη ηελ θξίζε κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο πνπ νθείινληαη ηφζν ζην ίδην ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ φζν θαη ζηηο ηδηαίηεξα ζθαλδαιψδεηο θνξναπνθπγέο, παξνρέο, θνξναπαιιαγέο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ φζν θαη ζην ξφιν θαη θαη ζηηο δπζιεηηνπξγίεο ησλ εηζπξαθηηθψλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ. Τν θαηλφκελν πεξηπιέθεηαη κε ηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή ηνπ “ζνθ θαη δένο” ε νπνία νδεγεί – γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα θαη παγθφζκηα ζε χθεζε γηα πέκπηε ζπλερφκελε ρξνληά. Σηελ νπζία αθνινπζνχλ ηελ πνιηηηθή ζπλνιηθήο απνδφκεζεο θαη θαπηηαιηζηηθήο ππεξαληηδξαζηηθήο πιήξνπο αλαζπγθξφηεζεο, ε νπνία φκσο δελ θαίλεηαη λα ηνπο βγαίλεη. Η επίθιεζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ε πξφθαζε γηα λα πξνσζήζνπλ κε θαιχηεξνπο πνιηηηθνχο φξνπο ηελ πξναπνθαζηζκέλε θαληβαιηθή πνιηηηθή κε ηα αιιεπάιιεια κλεκφληα ππνηαγήο θαη μεπνπιήκαηνο πνπ πξνσζεί ε ζπγθπβέξλεζε ησλ πξνζχκσλ ππφ ηνλ Τξαπεδίηε Παπαδήκν, ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΣΟΚ. Η θξίζε εμειίζζεηαη ζε πνιχπινθν θαη ελ πνιινίο αδηέμνδν δήηεκα, γηαηί ε ρψξα αλήθεη ζηελ ΔΔ θαη ηε δψλε ηνπ επξψ θαη σο


19

αδχλακνο θξίθνο απηήο ηεο ιεζηνζπκκαρίαο πθίζηαηαη αληηκεηψπηζε παξία. Η αλεξγία θαιπάδεη, ε θηψρεηα εμαπιψλεηαη, κηζζνί θαη ζπληάμεηο ζπξξηθλψλνληαη θαη ηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα ηνπνζεηνχληαη ζηελ θιίλε ηνπ Πξνθξνχζηε, ηα ζρέδηα θαη ηα πιάλα ηεο θπβέξλεζεο απνηπγράλνπλ νινζρεξψο. Δπηπιένλ ε θπβέξλεζε ππνγξάθεη κπζηηθά κλεκφληα ππνηαγήο θαη μεπνπιήκαηνο ηνπ πινχηνπ θαη ηνπ ιανχ ηεο ρψξαο, ελψ παξάιιεια δαλείδεηαη κε αηζρξνχο θεξδνζθνπηθνχο φξνπο απφ ηνπο εηαίξνπο γηα λα ηα βγάιεη πέξα. Σην ηέινο ε θξίζε ζα γίλεη νμχηεξε, ε ρξενθνπία αλαπφθεπθηε, ην ρξένο αβάζηαρην θαη ε αλάθακςε φλεηξν. 5)Πσο θξίλεηο ηελ θαηάζηαζε ηεο ρώξαο , πηζηεύεηο όηη μεπεξάζακε ηνλ θίλδπλν ηεο απόιπηεο ρξενθνπίαο;

ην Δπξψ είλαη πιένλ αλεπηζχκεην κελ, αλαπφθεπθην δε, ζνβαξφ ελδερφκελν αλ ζέινπλ λα ηε δηαηεξήζνπλ ζαλ έλα είδνο ρξήζηκεο εηδηθήο νηθνλνκηθήο δψλεο. Δλδερφκελν πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο εμειίμεηο ζηε Ιζπαλία. Τπρφλ αδπλακία απνπιεξσκήο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεφπο ηεο χςνπο 2,4 ηξηζ.(!) δνιάξηα δεκηνπξγεί κηα λέα πνηνηηθή θαηάζηαζε κε απξφβιεπηεο εμειίμεηο. (ην Γεκφζην ρξεφο εθηηλάρζεθε ζην 78% απφ ην 67% ην 2011 θαη ην ηδησηηθφ ζην 227% ηνπ ηζπαληθνχ ΑΔΠ) 6)Τνλ ηειεπηαίν θαηξό , παξαηεξείηε αύμεζε ηεο αθξνδεμηάο , αιιά θαη ηεο αθξνδεμηάο ηδενινγίαο κέζα ζηελ θνηλσλία. Σρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή μαθληθά ν θόζκνο απνθάζηζε λα ''αθνινπζήζεη ηηο λαδηζηηθέο ηδέεο'';

Η ζχγρξνλε αθξνδεμηά είλαη γέλλεκα ηεο αζθνχκελεο αζηηθήο πνιηηθήο. Δίλαη ην παΣηελ Διιάδα ε απνζάζξσζε ησλ ακνηβψλ ξαπάηδη ηεο. Γελ απνηειείηελ θπξίαξρε επηινγή ηεο αζηηθήο ηάμεο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, ε ησλ ρσξψλ. Δίλαη φκσο ην εθηειεζηηθφ ηεο ππεξθνξνιφγεζε ησλ πνιηηψλ, ε ζηάζε πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ ζην εζσηεξηθφ ζε φξγαλν. Τν παηδί γηα ηηο βξψκηθεο δνπιεηέο. Απηή ε εθηίκεζε πξέπεη λα θαζνξίδεη πνιηηηζπλδπαζκφ κε καδηθά ινπθέηα θέο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ Αξηζηεξά θαη ην, κηθξνκεζαίσλ, πξνο ην παξφλ, εξγαηηθφ θίλεκα. επηρεηξήζεσλ, έρεη νδεγήζεη ηα πξάγκαηα ζε νξηαθφ ζεκείν. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξάπεδεο, παξά ηα 100 δηο επξψ πνπ έρνπλ 7)Σαλ εθπαηδεπηηθόο , όζνλ αθνξά ηα ιάβεη θαη ηα αλακελφκελα 50 απφ ηελ παηδηά θαη ηνπο λένπο πνπ ζα κεγαιώαλαθεθαιαηνπνίεζε, δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ απεπζείαο ξεπζηφηεηα απφ ηελ ΔΚΤ ζνπλ θαη ζα δήζνπλ ζε αθόκε πην δύζθνιεο ζπλζήθεο, πηζηεύεηο πσο παίδεη ζειφγσ έιιεηςεο θαηαιιήινπ ελερχξνπ. καληηθό ξόιν ε ζπλερόκελε ππνβάζκηζε Αλαγθάδνληαη επνκέλσο λα ιακβάλνπλ ηεο παηδείαο; ε γεληθόηεξα, πηζηεύεηο όηη ξεπζηφηεηα κε ην ζηαγνλφκεηξν απφ ηελ ππάξρεη έιιεηςε παηδείαο πνπ δπζθνίδηα ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο κε ιεύεη ηελ θξηηηθή ζθέςε ηεο θνηλσλίαο ; ζνβαξφηαην αληίθηππν ζηελ αγνξά. Σε ζπλδπαζκφ κε ηα ζχλλεθα πησηηθψλ ηάζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην ηνπξηζκφ, Η παηδεία θαη ε επηζηήκε αλαβαζκίδνληαη δηθαηνινγείηαη ην ελδερφκελν, κε ην ηέινο σο πξνο ηα άκεζα θαη καθξνπξφζεζκα ηεο ηνπξηζηηθήο ζεδφλ, εθδήισζεο, ζε ζπκθέξνληα ησλ αζηψλ. πεξηνρέο ηεο επηθξάηεηαο, αθφκε θαη αλζξσπηζηηθήο θξίζεο σο ζπλέπεηα ηεο Οη επηζηεκνληθέο παξερφκελεο γλψζεηο νηθνλνκηθήο. Τα δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ, ππάγνληαη πιένλ ζαθέζηεξα ζε μέλνπ θαη ειιεληθνχ, πεξί εμφδνπ απφ ην εμσεπηζηεκνληθά θξηηήξηα θεξδψαο επξψ απνηεινχλ, βξαρπρξφληα, κέζν πίεαπνδνηηθφηεηαο. Καηαθεξκαηίδνληαη ζε ζεο. Αληαλαθινχλ φκσο ελδπλακνχκελε κε- βξαρχβηεο ελφηεηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζνπξφζεζκε ηάζε ησλ αζηηθψλ επηηειείσλ εξγαιεηαθά ζηα θειεχζκαηα ηεο αγνξάο. πνπ ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε έμνδνο ηνπ ΔιΕληόο απηώλ ηωλ νξίωλ βαζαίλεη ε ιεληθνχ θαπηηαιηζηηθνχ ζρεκαηηζκνχ απφ κεξηθφηεηα, ε ππεξεηδίθεπζε, ε ελίζρπζε


20

ησλ ηαμηθψλ θξαγκψλ, ε ηαμηθή ινγηθή θαη ξφινο ηεο παηδείαο.

νπνίν ηνλ έζπξσμαλ όιεο νη άιιεο πνιηηηθέο δπλάκεηο;

Οη ζπνπδέο, αληί λα πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζε εληαία γλσζηηθά αληηθείκελα, είλαη πεξηζζφηεξν έλα άζξνηζκα πιεξνθνξηψλ θαη δεμηνηήησλ, πνπ ζα αιιάδνπλ επέιηθηα κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ. Όκωο πιεξνθνξίεο, δεμηόηεηεο θαη ζξαύζκαηα γλώζεο, ρωξίο ηηο βαζύηεξεο εζωηεξηθέο αηηηαθέο ηνπο ζρέζεηο, δελ ζπληζηνύλ γλώζε. Οδεγνύλ ζηελ πξννδεπηηθή παξαθκή ηεο θξηηηθήο δηάλνηαο, δειαδή ηεο ζεκειηώδνπο δεμηόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ λα θαηαλνεί ζε πνηνλ θόζκν θαιείηαη λα δήζεη .

Τν άκεζα αηηήκαηα δελ κπνξεί παξά λα επηδηψθνπλ πιηθά ηαθηηθά ξήγκαηα ζηελ ζπλέρεηα ησλ βαζηθψλ λφκσλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο θπξηαξρίαο:

Η ζχγρξνλε θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, ε θνηλσλία ηνπ νινθιεξσηηθνχ θαπηηαιηζκνχ, δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ζεηηθέο ειπίδεο θαη επαγγειίεο, λα ππνζρεζεί βειηηψζεηο ζηε ζέζε ηεο θνηλσληθήο πιεηνςεθίαο, λα βξεη ζεκεία επαθήο κε ηηο ζχγρξνλεο αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο. Γη’ απηφ δελ πξνβάιιεηαη σο ν θαιχηεξνο δπλαηφο θφζκνο, αιιά σο ν κφλνο δπλαηφο. Απηφ εμεγεί θαη ηε κεγάιε αθακςία ησλ θπξίαξρσλ αζηηθψλ ηδενινγηθψλ πξνηχπσλ, εξκελεχεη ηε «θπκαηηθφηεηα» θαη ην εχθνιν μέθηηζκα ησλ ζχγρξνλσλ ηδενινγηθψλ θαηαζθεπψλ ηνπ αζηηζκνχ (ηέινο ηζηνξίαο, εξγαζίαο, πνιηηηθήο, ηδενινγηψλ - πφιεκνη πνιηηηζκψλ-κεηαθαπηηαιηζηηθή ή κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία-θνηλσλία γλψζεο, πιεξνθνξηθήο, ηερλνινγηψλ ζχγρξνλνο αληηθνκνπληζκφο θιπ.).

Σην λφκν ηεο απφιπηεο θαη ζρεηηθήο εμαζιίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο λενιαίαο, ζην λφκν ηεο αζηηθήο πνιηηηθήο εγεκνλίαο απέλαληη ζηνλ αλεμάξηεην πνιηηηθφ ξφιν ηνπ καδηθνχ θηλήκαηνο θαη ζην λφκν ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ πιεπξψλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο θπξηαξρίαο. Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπο είλαη ε πξνψζεζε ηεο πην επξείαο αγσληζηηθήο ελφηεηαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ εξγαηηθψλ αγψλσλ, ψζηε ην εξγαηηθφ θίλεκα λα απνζπά λίθεο θαη θαηαθηήζεηο πξνο φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα θινλίδεη ηελ θαπηηαιηζηηθή ζηξαηεγηθή θαη λα πξνσζεί έκπξαθηα κε ηελ ίδηα ηελ πείξα ησλ εξγαδνκέλσλ ηελ επαλαζηαηηθή αλαγθαηφηεηα θαη δπλαηφηεηα πξνο ηνλ θνκκνπληζκφ.

Σην θνηλσληθφ ινηπφλ δήηεκα εθηφο απφ ηα δεηήκαηα ηνπ ρξεφπο, ηνπ επξψ, ηνπ κεξνθάκαηνπ θαη ηνπ κηζζνχ, άκεζα αηηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ είλαη: Η Μείσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο αληίζηνηρε κε ηηο λέεο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο. Καηάξγεζε θάζε κνξθήο ειαζηηθήο θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο (εξγαζίαο). Έιεγρνο ησλ Σηε βάζε απηή ην θάζε επηζηεκνληθφ πεδίν ηηκψλ απφ ηελ παξαγσγή σο ηελ αγνξά. Η αληηκεησπίδεηαη απνζπαζκαηηθά, ζπρλά δσξεάλ, δεκφζηα θαη πνηνηηθά θαιπκκέλν απφ αληηεπηζηεκνληθέο, αλαβαζκηζκέλε παξνρή ππεξεζηψλ Υγείαο, ζενθξαηηθέο ε θαη ζθνηαδηζηηθέο αληηιήςεηο Πξφλνηαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη εληείλνληαο ηε ζχγρπζε θαη ηελ αδπλακία θπξίσο Παηδείαο, Η δξαζηηθή κείσζε ησλ ησλ λέσλ αλζξψπσλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ πνιεκηθψλ δαπαλψλ. Η ληε θάθην επηβνιή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ αιήζεηα γηα ηε δσή. ηνπ ππέξηαηνπ «δίθαηνπ ηνπ αγψλα» απφ Απφ απηή ηε ζθνπηά, απφ ηε ζθνπηά ησλ ην αλαζπγθξνηεκέλν αλεμάξηεην καδηθφ ιατθψλ ζπκθεξφλησλ θαη πξνζδνθηψλ ε εξγαηηθφ θίλεκα, γηα λα ζπάζεη ε εξγνδνηηθή εθπαίδεπζε ππνβαζκίδεηαη. θαη θξαηηθή ηξνκνθξαηία θαη βία. Πξφθεηηαη, νπζηαζηηθά, γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εθηίκεζε ηεο ίδηαο ηεο “θαζεκεξηλφηεηαο”, ηεο δσήο, 8)Πέξα από ηα νηθνλνκηθά ζπλζήκαηα σο θάηη αλεπαλάιεπην, πνπ ζπκβαίλεη ζην θαη ηηο πνιηηηθέο πξνηάζεηο , πνηα είλαη παξφληα ρξφλν θαη φρη ζην θάζε αχξην. Σηε ηα θνηλσληθά αηηήκαηα-ζπλζήκαηα πνπ δσή γηα ηελ νπνία αμίδεη λα ηα δψζεηο φια, πξέπεη λα βάιεη ε αξηζηεξά κπξνεκπλεφκελνο απφ ην θνκκνπληζηηθφ κέιινλ ζηά ,γηα λα ελώζεη ηνλ ιαό ζε αληηπαξά- πνπ βιαζηαίλεη, αλαπηχζζεηαη θαη αλζίδεη ζεζε κε ηνλ θνηλσληθό θαληβαιηζκό ζηνλ ζηνλ θαζεκεξηλφ αγψλα. Έηζη πνπ ην


21

“φξακα” λα γίλεηαη δχλακε πξνψζεζεο θαη επεμίαο θαη φρη άιινζη παξάιπζεο θαη αδξάλεηαο. Η θξίζε θαη ε πξσηνθαλήο επίζεζε ελάληηα ζηα δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο λα ζπγθξνηήζεη καρφκελα δεκνθξαηηθά φξγαλα, κε πνιιέο κνξθέο, γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπ δηθαησκάησλ, ζε αληαγσληζκφ κε ηα φξγαλα ηεο αζηηθήο εμνπζίαο. Τα φξγαλα κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηνπο πφινπο ζπζπείξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ησλ ζχκκαρσλ ζηξσκάησλ, αηφκσλ θαη νκάδσλ, πνπ πιήηηνληαη απ’ ηελ θξίζε θαη ζπληξίβνληαη απφ ην κεγάιν θεθάιαην, ζε θάζε ρψξν σο ηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή. Ο αγψλαο γηα ιατθή θπξηαξρία εηδηθά γηα ηε ρψξα καο έρεη ζήκεξα νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν θαη πξσηεχνπζα ζεκαζία. Τέηνηνη ζηφρνη είλαη: Η έμνδνο απφ ηελ επξσδψλε θαη ε απαγθίζηξσζε απφ ηελ Δ.Δ. Η εθαξκνγή απζηεξψλ ειέγρσλ ζηηο θεθαιαηαθέο ξνέο, ε έμνδνο ηεο Διιάδαο απφ ην ηκπεξηαιηζηηθφ πνιηηηθνζηξαηησηηθφ κπινθ ηνπ ΝΑΤΟ θαη ε άκεζε απφζπξζε ησλ Διιεληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ απφ εθζηξαηεπηηθέο απνζηνιέο εθηφο ζπλφξσλ, ε απαιιαγή απφ ηκπεξηαιηζηηθέο νινθιεξψζεηο (SENGEN θ.ι.π.). Η ζηαζεξή πνιηηηθή θαη πάιε γηα θαζνιηθή εηξήλε, ρσξίο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο, κε ηνπο γείηνλεο. Η ζηήξημε θάζε πνιηηηθήο πεξηθεξεηαθήο εηξεληθήο ζπλεξγαζίαο θαη ε έκπξαθηε εθδήισζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζηνπο αγσληδφκελνπο ιανχο γηα ηελ ειεπζεξία θαη ην ζνζηαιηζκφ.

9)Δεδνκέλνπ όηη νη κεγάιεο θξίζεηο επαλαιακβάλνληαη, ε ιηηόηεηα έρεη κεηαηξαπεί ζε παλεπξσπατθό δόγκα θαη θάζε όξνο δεκνθξαηίαο θαηαζηξέθεηαη θαζεκεξηλά, ππάξρεη θαηά ηελ γλώκε ζνπ έλαο άιινο θαιύηεξνο θόζκνο ; ππάξρεη ιύζε γηα ηνπο ιανύο; θαη πνηόο κπνξεί λα ηελ δώζεη; Η θξίζε ηνπ 2007-2008, ε ζαζξή θαη θπκαηηθή – ζηελ νπζία ε ζηαζηκφηεηα θαη χθεζε – αληηδξαζηηθή αλάπηπμε πνπ ηε ζπλνδεχεη θαη νη θίλδπλνη λέαο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο θνπβαινχλ κέζα ηνπο ηελ ηζηνξία, ηε γλψζε θαη ηα θιεξνδνηήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ θξίζεσλ. Η ηεξάζηηαο ζεκαζίαο ήηηα θαη ν εθθπιηζκφο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ε νξηζηηθά ζνζηαιθηιειεχζεξε κεηάιιαμε ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο, νη επηδξάζεηο ζην εξγαηηθφ θίλεκα θαη ε ήηηα ηνπ ηειεπηαίνπ, δεκηνχξγεζαλ θαηαζιηπηηθνχο πνιηηηθνχο ζπζρεηηζκνχο. Απηή είλαη θαη ε βάζε ζηήξημεο ηεο αζηηθήο θαληβαιηθήο πνιηηηθήο πνπ εγθαηληάζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 90 θαη ε νπνία ζηξαηεγηθά θαη ζηελ νπζία ηεο παξαηείλεηαη έσο ζήκεξα.

Όκωο απηή ε ηάζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηνλ νινθιεξωηηθό θαπηηαιηζκό, γηα κηα ζηξνθή δηαξθείαο ζηε ζπλνιηθή αληεπαλάζηαζε ζε βάξνο ηεο εξγαζίαο, γηα ζπλνιηθή θνηλωληθή βαξβαξόηεηα, δελ είλαη απιά κηα πνιηηηθή επηινγή ηωλ θπξίαξρωλ θύθιωλ ή θάπνην απηόκαην απνηέιεζκα ηωλ αξλεηηθώλ ζπζρεηηζκώλ. Απνηειεί ηελ νπζηαζηηθή, Τέινο ζην δήηεκα ηνπ γεληθνχ πνιηηηζηηθνχ ζεκειηώδε θαη αλαγθαία πιεπξά ηωλ πνιέκνπ απέλαληη ζηελ ζθνηαδηζηηθή θπξίαξρωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ζύγρξνλεο εθζηξαηεία ηνπ θεθαιαίνπ ε αλαγέλλεζε ηνπ θαπηηαιηζηηθήο θνηλωλίαο. Τάζε πνπ ζα λένπ εξγαηηθνχ δηαθσηηζκνχ, ε πιηθή πξνωζείηαη κέζα από δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πξνβνιή ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο «ηαθηηθέο» θαη πνιηηηθέο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηαο ηεο επαλαζηαηηθήο αλαηξνπήο θακπέο ηεο ηαμηθήο πάιεο. θαη ηεο θνκκνπληζηηθήο πξννπηηθήο κέζα Σε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλ ςάμεη ζηα κέησπα ηεο ζεκεξηλήο ηζηνξηθήο θαλείο πίζσ απ’ φ,ηη θαίλεηαη, δελ είλαη αλακέηξεζεο, ε ζπγθέληξσζε ησλ δχζθνιν λα δηαπηζηψζεη πσο ζε δηεζλή δπλάκεσλ γηα ηε δεκηνπξγία, ελφο λένπ θφκκαηνο ηνπ επαλαζηαηηθνχ θνκκνπληζκνχ θιίκαθα θαη ζηε ρψξα καο μερσξίδεη έλα κηθξφ αιιά αηζζεηφ, θξίζηκν ηκήκα θαη ηεο εξγαηηθήο ρεηξαθέηεζεο ζηνλ 21ν αηψλα ζπκππθλψλνπλ ηνπο ζηφρνπο γηα κηα εξγαδνκέλσλ πνπ θηλείηαη ζηε ζπγθξφηεζε κηαο λέαο επαλαζηαηηθήο Αξηζηεξάο, έμσ ζχγρξνλε θνηλσληθή απειεπζέξσζε.. απφ ην «πεξηζψξην» ηνπ ζπζηήκαηνο. Μηα πξψηε, αδχλακε αθφκε, εκθάληζε -θαη ζηελ


22

Διιάδα- επαλαζηαηηθψλ, αληηθαπηηαιηζηηθψλ δπλάκεσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ην θνκκνπληζηηθφ κέιινλ. Οη δπλάκεηο απηέο δελ βξίζθνληαη κφλν ζηηο φπνηεο πξσηνπνξίεο «επέδεζαλ» απφ ηνλ θαηαθιπζκφ πνπ θαηαπφληηζε ηελ Αξηζηεξά. Γελ ζηεξίδνληαη κφλν ή θπξίσο ζηηο επαλαζηαηηθέο επεμεξγαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ απηέο νη πξσηνπνξίεο πξνζπαζνχλ λα επαλαδηακνξθψζνπλ. Σηεξίδνληαη ζηηο λέεο θνηλσληθέο πνιηηηθέο ηάζεηο γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο αγνξάο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο, πνπ γελληνχληαη ζηελ θαξδηά ηνπ ζπγρξφλνπ θαπηηαιηζκνχ θαη απνηεινχλ «ηζάξηζκεο λάξθεο, ηθαλέο λα ηνλ ηηλάμνπλ ζηνλ αέξα».

απνλνκηκνπνίεζε ζηελ επξχηεξε ιατθή ζπλείδεζε ηεο Δ.Δ., ηνπ Δπξψ θαη ηεο ΟΝΔ, ησλ αρξάλησλ πνιηηηθψλ κπζηεξίσλ απηήο ηεο θαπηηαιηζηηθήο ιπθνζπκκαρίαο ησλ ηνθνγιχθσλ. Γεληθφηεξα, εληζρχεη ηελ ππνρψξεζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ επξσπατζκνχ, ν νπνίνο ππνζρφηαλ αιιειεγγχε θαη ελφηεηα ζηνπο ιανχο ηεο Δπξψπεο. Οη παξάγνληεο απηνί ζα θξίλνπλ, αλάινγα θαη κε ηελ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξέκβαζε ηεο Αξηζηεξάο, ηελ πξννπηηθή ηεο ζεκεξηλήο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο.

Τν θαζνξηζηηθφ θαη ηαπηφρξνλα ην άκεζν θαζήθνλ ησλ επαλαζηαηψλ, ηδηαίηεξα ζηελ θαηάζηαζε ηεο λέαο ηζηνξηθήο θξίζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη λα ππεξαζπίδνληαη ηε Ξερσξίδεη επίζεο έλα ειπηδνθφξν θίλεκα δπλαηφηεηα θαη ηελ πξννπηηθή κηαο λέαο θαη ζηελ Δπξψπε, - θαη ζηελ Διιάδα- ζηελ αλψηεξεο απφ θάζε άιιε θνξά Νφηηα Ακεξηθή θαη ζηηο ΗΠΑ σο ηδηαίηεξν επαλάζηαζεο πξνο ηνλ θνκκνπληζκφ. Μηαο γεγνλφο.Τν θίλεκα απηφ εκθαλίδεηαη ρξνληθά επαλάζηαζεο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηηο θαηά θχκαηα. πνηνηηθά πξνσζεκέλεο απαηηήζεηο, ηηο Με ζηνηρεία νινέλα βαζχηεξεο αιιά ηζηνξηθέο εκπεηξίεο θαη ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ αλεπαξθνχο αθφκε πνιηηηθνπνίεζεο, πνπ θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ πνιηηηζκνχ ηεο θέξλεη μαλά ηελ νπζία ηεο πνιηηηθήο ζην επνρήο καο. Απηφ ζεκαίλεη: πξνζθήλην. Πνπ δελ αλαηξέπεη αθφκε ηηο - ζπγθεθξηκέλε ζηάζε απέλαληη ζηελ δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα Ιζηνξία ψζηε νη επαλαζηάζεηο ησλ δχν αλαζπγθξνηεί θαη λα επαλαζηαζεξνπνηεί ηηο πεξαζκέλσλ αηψλσλ λα κεγαιψλνπλ θαη φρη δπλάκεηο ηνπ θαη ηελ επηξξνή ηνπ ζε λα κηθξαίλνπλ, λα εκπλένπλ θαη φρη λα αληηδξαζηηθή θαηεχζπλζε, εληνχηνηο ε απνγνεηεχνπλ: εζσηεξηθή δπλακηθή ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε Η Κνκκνχλα, ε Οθησβξηαλή, νη εξγαηηθέο, νη ηηο αληηζέζεηο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα αληηαπνηθηαθέο, νη αληηηκπεξηαιηζηηθέο αδηέμνδα ηνπ θαπηηαιηζκνχ, αλαγελλά κε πιηθνχο φξνπο ηελ ειπίδα, ηηο δπλαηφηεηεο επαλαζηάζεηο αληηκεησπίδνληαη ζην λέν ζηελ επαλαζηαηηθή Αξηζηεξά, ηελ απαίηεζε αηψλα σο νη πξψηεο αλνινθιήξσηεο γηα ηελ “θαηάιεςε ζέζεσλ”, ηελ πξνψζεζε απφπεηξεο ηεο αλζξσπφηεηαο πνπ επηρείξεζαλ ηελ πξνψζεζε θαη ηεο εξγαηηθήο πνιηηηθήο. Τελ απαίηεζε, θαηνρχξσζε πνιηηηθψλ γηα ηνλ επφκελν θπξίσο, γηα ζηξαηεγηθέο απαληήζεηο. Τν θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ, ηνλ θνκκνπληζηηθφ, θίλεκα απηφ ηξέθεηαη απφ κηα πιαηηά θαη νη νπνίεο ηειηθά εηηήζεθαλ θαη πνιχκνξθε θαη πνιπεπίπεδε πνιηηηθή εθθπιίζηεθαλ εμ αηηίαο ησλ νξίσλ ηνπ απνλνκηκνπνίεζε, ζηε ζπλείδεζε ηεο ππνθεηκεληθνχ παξάγνληα. εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ θησρψλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ, ηεο αληεξγαηηθήο εθζηξαηείαο Γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ηνπ θεθαιαίνπ. Δληζρχεηαη απφ κηα ηεο πεξηφδνπ θαη ηεο δπλακηθήο ηνπ ψζηε ην απμαλφκελε πνιπηαζηθή εξγαηηθή ιατθή πξφγξακκα λα κελ είλαη θηεξφ ζηνλ άλεκν. δπζθνξία, δηακαξηπξία, αληίζεζε θαη Ππξήλαο ηεο πνιηηηθήο εθηίκεζεο παξακέλεη αγσληζηηθή ζηάζε. Καη ηειηθά απφ ηελ ε εθηίκεζε πσο: “Σηε ζεκεξηλή εκθάληζε, κε ην θίλεκα ησλ πνιχκνξθσλ “θαηάζηαζε” αληηδξαζηηθήο αλάπηπμεο θαη ιατθψλ θηλεηνπνηήζεσλ, θαηλνηφκσλ θξίζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ην αληηθεηκεληθά δπλαηνηήησλ ζηελ πνιηηηθή αλάπηπμε ηεο πξαγκαηηθφ είλαη ε αλψηεξε παξά πνηέ εξγαηηθήο πνιηηηθήο. πιηθή βάζε ηεο δπλακηθήο ησλ ηάζεσλ νξηζηηθήο θαηάξγεζεο θάζε εθκεηάιιεπζεο Ιδηαίηεξε πιεπξά απνηειεί ε θαη ην θαζνξηζηηθφ είλαη ε ηζηνξηθά


23

ζπκππθλωκέλε θαη ππεξ-εμνγθωκέλε δπλακηθή ελίζρπζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο βαξβαξόηεηαο. Πξόθεηηαη γηα κηα λέα θαηάζηαζε ε νπνία νδεγεί, ιόγω ηεο έθξεμεο όιωλ ηωλ ζεκειηαθώλ αληηθάζεωλ ηνπ θαπηηαιηζκνύ, ζηε κεηάβαζε ζε κηα θνξπθαία θακπή ηεο ηζηνξίαο ηωλ ηαμηθώλ αγώλωλ. Απηνηειή αληηθαπηηαιηζηηθή πνιηηηθή γξακκή θαη πάιε, ζε πεξηερφκελν θαη κνξθή, γχξσ απ' φια ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηεο επηβίσζεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ζπλνιηθήο εξγαηηθήο ρεηξαθέηεζεο ζε αληηπαξάζεζε κε ηα ζχγρξνλα δφγκαηα, ηελ ζηξαηεγηθή, ηηο θπβεξλήζεηο, ηνπο ζεζκνχο θαη ηελ εγεκνλία ηεο αζηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ κνξθψλ ηεο. Πάιε γηα πιηθέο- πνιηηηθέο θαηαθηήζεηο, γηα κηθξέο θαη κεγάιεο λίθεο - ζπκβνιή ζηε πξνζπάζεηα θαηάθηεζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζχγρξνλνπο θνιαζκέλνπο ηνπ δηθνχ ηνπο εξγαηηθνχ επαλαζηαηηθνχ δξφκνπ ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηαηξέπνπλ θαη ηηο ήηηεο ζε αλψηεξε ζθέςε θαη πξάμε. Οη αγψλεο ηεο Αξηζηεξάο νθείινπλ λα είλαη ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ πξνψζεζε ηνπ θαζνξηζηηθνχ ξφινπ ηνπ καρφκελνπ καδηθνχ πνιηηηθνχ θηλήκαηνο, ζε πιήξε θαη μεθάζαξε δηάθξηζε κε ηνλ θπβεξλεηηζκφ θαη ηελ ελζσκάησζε ζηε ζηξαηεγηθή ησλ αζηηθψλ θπβεξλήζεσλ θάζε ηχπνπ. Απηή ε πξνζέγγηζε πνιεκάεη θάζε κνξθή ηαμηθήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο εξγαηηθέο πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη ην αζηηθφ θξάηνο, ζεκαδεχεη βαζηά ηελ αλαγθαηφηεηα θαη πξννπηηθή ηεο εξγαηηθήο επαλαζηαηηθήο εμνπζίαο θαη ηνπ εξγαηηθνχ θξάηνπο. Τν εξγαηηθφ θίλεκα έρεη ην ηζηνξηθφ θαζήθνλ λα αγσληζηεί γηα ηελ θαηίζρπζε ελφο λένπ πνιηηηζκνχ κε εξγαηηθφ, ηαμηθφ πεξηερφκελν, ν νπνίνο ζα ζπλελψλεη ηηο αγσληζηηθέο εκπεηξίεο ηνπ ιανχ, ηηο απζεληηθέο πνιηηηζκηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ηηο ηζηνξηθέο επαλαζηαηηθέο πνιηηηζκηθέο θαηαθηήζεηο θαη παξαδφζεηο. Απηφο ν λένο πνιηηηζκφο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηηο αμίεο ηεο θνκκνπληζηηθήο πξννπηηθήο θαη ζα θαηαθηά έηζη, ηε δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη ηε βάζε ηνπ παλαλζξψπηλνπ ρεηξαθεηεκέλνπ πνιηηηζκνχ ζηνλ θνκκνπληζκφ. Πξφθεηηαη γηα κηα έληνλε αγσληζηηθή δηαδηθαζία

αληηπαξάζεζεο ζην ζθνηαδηζκφ ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ ηεο αζηηθήο εμνπζίαο. Μηα δηαδηθαζία δεκηνπξγηθήο απειεπζέξσζεο απφ φια ηα απνμελσηηθά θαηλφκελα πνπ ν ζχγρξνλνο εξγαδφκελνο βηψλεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Δίλαη κηα ηζηνξηθή πξάμε επηβεβαίσζεο, ηνπ αλεμάληιεηνπ πινχηνπ, ησλ απεξηφξηζησλ δπλάκεσλ δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ ιανχ πνπ εκπνδίδεηαη απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή εμνπζία θαη εγθισβίδεηαη ζηα κνληέια ηνπ αγνξαίνπ πνιηηηζκνχ ηεο. Απηφο ν πνιηηηζκφο ηεο ρεηξαθέηεζεο ζα πξσηνζηαηεί ζηελ αλάδεημε ησλ αμηψλ ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ζα ζπγθξνηεί ηνπο φξνπο ηεο εξγαηηθήο αιιειεγγχεο, ηεο αγσληζηηθήο ζηξάηεπζεο ηεο θαηάθηεζεο γλψζεο, αιιά θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, φιεο ηηο πξννδεπηηθέο θαιιηηερληθέο εθθξάζεηο πνπ αληηζηξαηεχνληαη ηελ ςεπδεπίγξαθε ηέρλε ηεο αζηηθήο λνκηκνπνίεζεο. Θα ζηνρεχεη ζηελ απειεπζέξσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο, ησλ εξεπλεηηθψλ θαηλνηνκηψλ, ηεο ζεσξεηηθήο αλαδήηεζεο, ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο ζπλνιηθά. Θα απνθαζηζηά, ηειηθά, ηε ζρέζε επηζηήκεο-γλψζεο-θνηλσλίαο πξνο φθεινο ηεο ηειεπηαίαο, πξνο φθεινο ηνπ εξγαδφκελνπ αλζξψπνπ θαη φρη ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θέξδνπο. Φπζηθά ν θαηαθεξκαηηζκέλνο θφζκνο ηνπ θαπηηαιηζκνχ δελ ελψλεηαη φζν ππάξρεη απηφ ην ζχζηεκα. Τν θνκκνπληζηηθφ θίλεκα σζηφζν νθείιεη λα ελνπνηεί εληφο ηνπ θαη εληφο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, θαηά ην κέγηζην δπλαηφ απηή ηελ ελφηεηα, αλαηξέπνληαο ηηο αζηηθέο επηδξάζεηο ηεο απφζπαζεο ηεο πλεπκαηηθήο, απφ ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δξάζε.


24

Σο αιϊνιο πρόβλθμα των εκλογϊν... Για πρϊτθ και ελπίηω για τελευταία φορά κα ςυμφωνιςω με τα αςτικά- ςυςτθμικά ΜΜΕ, θ κατάςταςθ που βριςκόμαςτε είναι μθ αναςτρζψιμθ, ιςτορικι κα ςυμπλιρωνα εγϊ, ηοφμε μοναδικζσ ςτιγμζσ που κα ςθμαδζψουν και κα κακορίςουν τθν πορεία τθσ ανκρωπότθτασ και του τρόπου ηωισ από εδϊ και πζρα, οι εκλογζσ τθσ Κυριακισ είναι οι ςθμαντικότερεσ των τελευταίων χρόνων, ίςωσ και οι ςθμαντικότερεσ που ζχουν διεξαχκεί ςτθν χϊρα από τθν δθμιουργία τθσ, κακϊσ μετά από αυτζσ τίποτα δεν κα είναι πιά ίδιο. Πςο ανοιχτόμυαλοι και αν κζλουμε να είμαςτε πάντα κα προςκροφουμε ςτθ φράςθ - παγόβουνο και ωσ άλλωσ Τιτανικόσ πρζπει να ςκεφτοφμε τθν πραγματικότθτα « αν οι εκλογζσ άλλαηαν τον κόςμο κα ιταν παράνομεσ », δεν κζλω να φανϊ αρνθτικόσ αλλά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ (για να μθν πϊ από τα χρόνια του Τρικοφπθ) θ ζλλθνεσ αποφάςιςαν αντί να ενιςχφςουν τθν πολυφωνία και τθν πολυγνωμία να ςτθριχτοφν ςτον δικομματιςμό και ςτον δθλθτθριαςμό που αυτόσ αποφζρει. Ππωσ λζει και ο Χ. Γιανναράσ : «κομματοκρατία δθλαδι όταν οι πολίτεσ υπερψθφίηουν τθν λεθλαςία τθσ ηωισ τουσ», ειδικά όταν λόγο τθσ αλλοτρίωςθσ που ζχει γνωρίςει θ ςθμερινι κοινωνία και τθσ ςυςτθματικισ ιςοπζδωςθσ, όταν δεν καταλαβαίνει τα γεγονότα ι όταν αρνείται να κατανοιςει τθν ςθμαςία λζξεων και πράξεων, ζχει οδθγθκεί ςε κοινωνικι κρίςθ κριτικισ, το χάςμα ανάμεςα ςτθν κοινωνία και ςτθν πολιτικι γίνεται αγεφφρωτο όταν οι πολίτεσ, ο ζνασ μετά τον άλλο, πειςκοφν πωσ οι πολιτικοί είναι

«όλοι ίδιοι». Θ κρίςθ ιςοπεδωτικι, απαξιϊνει τουσ πάντεσ, δίχωσ περικϊρια για να ελπίηουμε ςε μια αχτίδα, ςε μια εξαίρεςθ. Οι φυςικοί αυτουργοί, μεγάλοι υπαίτιοι, είναι για ακόμα μια φορά οι επαγγελματίεσ πολιτικοί, δθμιοφργθςαν το χάςμα μεταξφ κοινωνίασ και πολιτικισ, εδραίωςαν τθν ιδζα τθσ αυκεντίασ και επζβαλαν τθν λογικι τθσ ανάκεςθσ και του ωχαδερφιςμοφ και τϊρα αυτοί είναι που γίνονται ζξαλλοι με αυτόν τον απαξιωτικό αφοριςμό ςτθ γενικότθτα του. Ροιοσ όμωσ τουσ ζκρεφε


25

τόςα χρόνια, ποιοσ τουσ χάριηε τθν χρυςοποίκιλτθ καρζκλα που ςτρογγυλοκάκιςαν;; Ροιοσ δεκαετίεσ τϊρα τουσ επιτρζπει να δθμαγωγοφν, να κοροϊδεφουν και να κλζβουν;; Ροιοσ πολλζσ δεκαετίεσ δίνει δφναμθ και εξουςία ςτα τηάκια, ςτθν οικογενειοκρατία και ςτουσ καρεκλοκζνταυρουσ;; Ο ίδιοσ ο λαόσ, θ πλειοψθφία τθσ μάηασ χαρίηοντασ τουσ εφκολα τθν ψιφο του αδιαφορϊντασ για το αποτζλεςμα. Αυτοςκοπόσ ιταν ζνασ, θ εκπλιρωςθ του ονείρου κάκε ζλλθνα - μια κζςθ ςτο δθμόςιο, θ νομιμοποίθςθ του αυκαίρετου κτλ. Ωσ πριν από λίγα χρόνια ο μόνοσ ,και ιςχυρόσ, δεςμόσ του ιδιωτικοφ βίου με τθν πολιτικι ιταν το ρουςφζτι. Γραφεία πολιτευτϊν κατακλφηονταν από ψθφοφόρουσ που απαιτοφςαν διοριςμό ςτο δθμόςιο, ποικίλεσ διευκολυντικζσ παρακάμψεισ του γραφειοκρατικοφ πολφποδα. Αφοφ ζςκαςε θ φοφςκα τθσ κρίςθσ και το δθμόςιο άρχιςε να μοιάηει αςφμφορο, λόγο τθσ ςυνεχόμενθσ και αυξανόμενθσ μφωςθσ των μιςκϊν και τον φόβο άρςθσ τθσ μονιμότθτασ, ςε ςυνδυαςμό με το ςκίρτθμα που ζκανε θ λαϊκι κρίςθ που τόςα χρόνια είχε πζςει ςε ζνα λικαργο οι εξουςιαςτζσ χάνουν ςυνεχϊσ ζδαφοσ, δφναμθ και επιβολι πάνω ςτο λαό, τα ρουςφζτια δεν αποφζρουν ψιφουσ και θ κατακραυγι που γνωρίηουν ςε κάκε τουσ βιμα τουσ τρομάηει. Οι πολιτικζσ λιτότθτασ ζνα μόνο ζνα καλό ζκαναν, ζνωςαν τον λαό, τον αφφπνιςαν και ζκεςαν ξανά ςε λειτουργία αυτό που λζνε κοινό αίςκθμα και κοινωνικι μνιμθ. Θ κοινωνικι μνιμθ είναι ζνα από τα ιςχυρότερα όπλα που ζχουν οι μάηεσ, είναι το να μθν λθςμονείσ το παρελκόν ςου, να γνωρίηεισ και να κυμάςαι τα γεγονότα - τα πρόςωπα τθν ιςτορία. Σε αυτζσ τισ εκλογζσ ο λαόσ ψθφίηει επιτζλουσ επιλζγοντασ το μζλλον και όχι το εγωιςτικό προςωποπαγζσ παρόν, ψθφίηει για τθν ανατροπι του πολιτικοφ και κοινωνικοφ ςκθνικοφ. Κάποιουσ τουσ τρομάηει θ άνοδοσ

τθσ αριςτεράσ, όχι από άποψθ ιδεολογίασ ι κομουνιςτοφοβίασ αλλά λόγο τθσ μθ φπαρξθσ αντιπολίτευςθσ και αντίλογου (κακϊσ τα μεγάλα μνθμονιακά κόμματα ζχουν καταρρεφςει). Δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι αντιπολίτευςθ τθσ αριςτεράσ υπιρχε και πρίν και κα ςυνεχίςει να υπάρχει και τϊρα, θ μόνθ αντιπολίτευςθ τθσ αριςτεράσ είναι και κα είναι ο ίδιοσ ο λαόσ. Για πρϊτθ φορά ο λαόσ κοιτά τα προβλιματα ςτθ ρίηα τουσ, αφουγκράηεται τθν νζα γενιά και επιλζγει βάςθ ςκζψθσ και απόφαςθσ. Σε αυτζσ τισ εκλογζσ ςπάμε τθν ιδζα πωσ ςτθ δθμοκρατία απλά εκλζγουμε τουσ δικτάτορεσ μασ, ςε αυτζσ τισ εκλογζσ ςπάμε τισ αλυςίδεσ μασ, ςε αυτζσ τισ εκλογζσ ψθφίηουμε για μασ, για τθν νεολαία, για τα παιδιά μασ και για τισ επόμενεσ γενιζσ.

Dr. Όου


26

ΠΡΛΝ ΚΟΛΜΘΚΕΛ΢... Ριςτεφω εισ ζνα Ευρϊ, Ρατζρα, λαοκράτορα , ποιθτι δουνουτοφ και γθσ, δανειςτϊν τε πάντων και φραγγάτων. Και εισ ζνα Κφριων πρόεδρο τθσ Ε.Κ.Τ., τον Υιϊν του Ευρϊ τον μονογενι, τον εκ του Ρατρόσ δανειςκζντα προ πάντων των εντόκων. Δάνειο εκ δανείου, ευρϊ αλθκινϊν εξ ευρϊ αλθκινοφ, τοκιςκζντα, ου χαριςκζντα, ομοοφςιων τω ΔΝΤ, δι' ου τα πάντα οφείλετω. Τον δι' θμάσ τουσ χαχόλουσ και δια τθν θμετζρα ςωτθρία κατελκόντα εκ των Βρυξελλϊν και ςαρκωκζντα εκ Ρνεφματοσ Θλικίου και Μαργαρίτασ του Ανδρζα και πρωκυπουργιςαντα. Ραραιτθκζντα τε υπζρ θμϊν επί Καρόλου Ραποφλια και πακόντα και ξεφτιλιςκζντα. Και ταξιδζψαντα ςτθν Κόςτα ΢ίκα κατά τασ γραφάσ. Και ανελκόντα εισ τθ ςοςιαλιςτικι διεκνι και κακεηόμενον εκ δεξιϊν του Βλακόσ. Και πάλιν ερχόμενων μετά λόξθσ κρίναι ηϊντασ και νεκροφσ, ου τθσ μαλακίασ ουκ ζςται τζλοσ. Και εισ τον Ραπαδιμα τον Άγιον, τον Κφριων, τον φοροοποιόν, τον εκ του Ρατρόσ εκπορευόμενων, το ςυν Ραςόκ και Νουδοφ ςυγκυβερνοφμενον και ςυνδοξαηόμενον, το λαλιςαν δια των εκδοτϊν. Εισ μίαν, αγίαν, κακολικιν και άποςτολικιν Γερμανίαν. Ομολογϊ μνθμόνιο εισ άφεςιν χρεϊν. Ρροςδοκϊ κοφρεμα ιδιωτϊν. Κι οφειλι του μζλλοντοσ αιϊνοσ. Αμιν.


27

ΣαΦεΛάΣε΢ΔβΓνΜάΓα΢

(κέξνο β')

Η Χπυζή Αυγή είλαη αδειθηθή παξάηαμε γηα ηε ΝΓ είπε ν επηθεθαιήο ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο ζηε Βόξεηα Διιάδα Π. Φσκηάδεο! Ο έθπησηνο Πεξηθεξεηάξρεο ηόληζε ραξαθηεξηζηηθά: «Σν πνζνζηό ηεο ΝΓ ζηελ Ξάλζε ζα είλαη αλεβαζκέλν θαη κάιηζηα πνιύ. Απηό ην ζπκπεξαίλσ από ηηο πνιιέο κεηαθηλήζεηο θίισλ καο από ηηο αδειθηθέο θεληξνδεμηέο παξαηάμεηο πξνο ηελ δηθή καο, δειαδή από Μπαθνγηάλλε, Κακκέλν, Μάλν, Υξπζή Απγή». Γεηα ζνπ ξε Παλίθα δεκνθξάηε…

Μάξην Μόληη. «Οη ειιεληθέο εθινγέο είλαη ζε ηξεηο εκέξεο. Θέινπκε λα επαλαιάβνπκε ηελ επηζπκία καο λα παξακείλεη ε Διιάδα ζηελ επξσδώλε, ηεξώληαο όκσο ηηο δεζκεύζεηο ηεο» Ζ επηζπκία ζαο θύξηνη είλαη αλεπηζύκεηε εδώ...

Τη Δευηέπα 12 Ηνύλε θιηκάθην ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ κε επηθεθαιήο ηνλ Αιέμε Σζίπξα επηζθέθηεθε ηε ΓΑΓΑ. Ο Α. Σζίπξαο δήισζε όηη «βξηζθόκαζηε ζε ζπλαληίιεςε κε ηελ εγεζία ηεο Αζηπλνκίαο» γηα ηελ αλάγθε απνηξνπήο δπζάξεζησλ εμειίμεσλ. Ο Αηηηθάξρεο θ. Ληνύθαο ελεκέξσζε ηνλ θ. Σζίπξα όηη έρεη δηαρεηξηζηεί επηρεηξεζηαθά όια ηα γεγνλόηα από ην 2004, κεηαμύ απηώλ ηα γεγνλόηα ηνπ 2008. Ο θ. Σζίπξαο ηνπ είπε πσο ηα αληηκεηώπηζε θαη ηα θαηάθεξε κε ηελ ςπρξαηκία ηνπ επεηξώηε! Γηα ηηο 12 Φιεβάξε θέηνο, ίζσο είλαη ην θαιύηεξν δείγκα αζηπλνκηθήο «ςπρξαηκίαο»... Άζε καο ξε Σζίπξα... Αιμαηηπή επίζεζε ζεκεηώζεθε ζηελ Αγία Παξαζθεπή ηελ Σξίηε 12/6 από κέιε ηεο ΥΑ πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηνλ ζνβαξό ηξαπκαηηζκό ηνπ ζηειέρνπο ηεο ΚΝΔ Γ. Σζηκπνπθάθε! Δλ ςπρξώ, ρηύπεζαλ ην κέινο ηεο ΚΝΔ θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνθάιεζαλ δεκηέο ζην πεξίπηεξν ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ. Οη θάηνηθνη θαη δηάθνξεο αξηζηεξέο νξγαλώζεηο, απάληεζαλ άκεζα κε αληηθαζηζηηθή ζπγθέληξσζε αθξηβώο ηελ επόκελε κέξα. Γελ Θα Σνπο Πεξάζεη! Κοινό μήνυμα πσο επηζπκνύλ ηελ παξακνλή ηεο Διιάδαο ζην επξώ, αιιά θαη ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεύζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ε ρώξα, απεύζπλαλ από ηε Ρώκε ν Γάιινο πξόεδξνο Φξαλζνπά Οιάλη θαη ν Ηηαιόο πξσζππνπξγόο

Ανεζηάληζαν από ηηο 13-6 κέρξη λενηέξαο νη ηαθηηθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Νίθαηαο κε απόθαζε ηνπ ππνδηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ ιόγσ έιιεηςεο πιηθώλ ! Οη ππεύζπλνη ηνπ ρεηξνπξγείνπ είραλ πξνεηδνπνηήζεη γηα ηηο ειιείςεηο από ηελ πξνεγνύκελε βδνκάδα. Ζ δηνίθεζε έθαλε απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο λα βξεη ηα πιηθά πνπ ιείπνπλ (ρεηξνπξγηθά γάληηα, γάδεο, ζύξηγγεο θ.ά) αθόκα θαη κε δαλεηζκό από άιια λνζνθνκεία, πξνζπάζεηεο πνπ δπζηπρώο δελ επνδώζεθαλ («παύζε ρξεκάησλ - ζηάζε εκπνξίνπ») . Από ηελ άιιε, ζεκαληηθόηαηεο είλαη θαη νη ειιείςεηο ΑΝΣΗΓΡΑ΢ΣΖΡΗΧΝ ζηα ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΑ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα δηεμαρζνύλ θαη νη πην βαζηθέο εμεηάζεηο. Καη ε θαηάζηαζε ρεηξνηεξεύεη... To... ακποδεξιό "κπνπκπνύθη" ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ε πεξίθεκε πηα Υξηζηίλα ΢ηδέξε ηνκεάξρεο Β3 ηνπ θόκκαηνο, κεηά ηελ ζπγθινληζηηθή ηεο δήισζε γηα ηελ επίζεζε Καζηδηάξε ελαληίνλ ηεο Λ. Λαλέιιε θαη ηεο Ρέλαο Γνύξνπ: "Δκ θνξηηζάξεο κνπ εζείο θαη όια ηα θνκκνύληα μεθηλήζαηε ην παλεγύξη", μαλαρηππάεη κέζσ Facebook δεηώληαο ηελ ζύιιεςε ησλ γνληώλ ηνπ Αιέμε Γξεγνξόπνπινπ: ''Πνηόο ηνικά λα εθαξκόζεη ηνλ λόκν ζηελ Διιάδα; Πόηε ζα θάηζεη ζην ζθακλί ε κάλα θαη ν παηέξαο ηνπ Αιέμε Γξεγνξόπνπινπ γηα παξακέιεζε επνπηείαο αλειίθνπ πνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε'' Ζ Υξηζηίλα ΢ηδέξε ήηαλ αλάκεζα ζηνπο 29 αθξνδεμηνύο πξνζαρζέληεο ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2010. Δγώ πάλησο δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί ε ΝΓ δελ αιιάδεη όλνκα λα γίλεη ΥΑ...


28

67 χρόνια χωρίσ τον Άρθ...


29


30

67 χρόνια χωρίσ τον Κανάςθ http://www.youtube.com/watch?v=bQEO_js8IqE&feature=related 16-06-1945 φεφγει από τθν ηϊθ ο Κανάςθσ Κλάρασ κατά κόςμου Άρθσ Βελουχιϊτθσ. 67 χρόνια μετά τον κάνατο του, ταξιδεφουμε ςτθν ηωι και το ζργο του ανκρϊπου που χαρακτθρίςτθκε, από άλλουσ ωσ ιρωασ και από άλλουσ ωσ Σατανάσ για να αναδείξουμε τι πραγματικά ιςχφει. O Ακανάςιοσ Κλάρασ γεννικθκε ςτθ Λαμία ςε εφπορθ και ευυπόλθπτθ οικογζνεια τθσ ρουμελιϊτικθσ αυτισ πόλθσ. O πατζρασ του ιταν δικθγόροσ. Σποφδαςε ςτθν Αβερϊφειο Γεωργικι Σχολι τθσ Λάριςασ. Μετά τθν αποφοίτθςι του, το 1922 και με τισ φροντίδεσ του πατζρα του διορίηεται ςαν Γεωπόνοσ, ςτθ Γεωργικι Υπθρεςία. Υπθρετεί πρϊτα ςτθ Δράμα και το 1923 ςτα Τρίκαλα. Και ςτισ δφο υπθρεςίεσ ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με τουσ προϊςταμζνουσ του και τελικά παραιτείται. Από το 1924 και μετά κατεβαίνει ςτθν Ακινα, ζρχεται ςε επαφι με τον κομμουνιςτι ςυμπατριϊτθ του απ' τθ Λαμία, Τάκθ Φίτςιο. Μετά από μια περίοδο δοκιμισ εντάχκθκε ςτθν κομμουνιςτικι νεολαία και αφοςιϊκθκε ςτον αγϊνα για τθ διάδοςθ των αρχϊν του κομμουνιςμοφ. Το 1925 κατατάςςεται ςτο ςτρατό και γίνεται Δεκανζασ Ρυροβολικοφ, αλλά μόλισ γίνεται αντιλθπτι θ κομμουνιςτικι του δράςθ κακαιρείται από δεκανζασ και ςτζλνεται ςτον Ρεικαρχικό Ουλαμό Καλπακίου. Απολφεται το 1927 απ' το ςτρατό και κατεβαίνει ξανά ςτθν Ακινα ο οποίοσ πλζον χρθςιμοποιεί το ψευδϊνυμο "Μιηζριασ". Ο ίδιοσ διάλεξε το ψευδϊνυμο αυτό επειδι ικελε να ταυτιςτεί με το φτωχό λαό, αλλά κι επειδι ζτςι τον αποκαλοφςαν οι φίλοι του λόγω τθσ μεγάλθσ ευταξίασ του ακόμα και ςτα απλοφςτερα πράγματα που χρθςιμοποιοφςε.. Από τότε και ςτο εξισ θ ηωι του είναι ταυτιςμζνθ με τον κομμουνιςτικό αγϊνα και τισ πολιτικζσ διϊξεισ. Στο ΢ιηοςπάςτθ τθσ 9/9/1931 ο Κλάρασ απαντάει ςτουσ κατακριτζσ του για κλοπζσ τθν περίοδο πριν το 1924, αρκρογραφϊντασ με τίτλο: "ΚΑΚΕΣΤΩΣ ΛΩΡΟΔΥΤΩΝ ΕΛΣΤΕ ΕΣΕΛΣ. ΤΟ ΚΚ ΕΛΝΑΛ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝΛΣΤΩΝ ΤΟΥ Ρ΢ΟΛΕΤΑ΢ΛΑΤΟΥ." Και υπότιτλο απ' τθν ίδια τθν εφθμερίδα ΕΝΑ ΢ΑΡΛΣΜΑ ΡΟΥ ΔΛΝΕΛ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΘΣ ΜΑΣ ς. ΚΛΑ΢ΑΣ.


31

«΢τουσ λθςτζσ και δολοφόνουσ του εργαηόμενου λαοφ, ς' αυτοφσ που βρωμάν ανθκικότθτα *...+ δεν οφείλω καμιάν εξιγθςθ. Μιαν εξιγθςθ όμωσ ντόμπρθ, ςταράτθ οφείλω ςτισ εργαηόμενεσ μάηεσ τθσ Ελλάδασ. Καταδικάςτθκα για κλοπι το 1924; Ζκανα κλοπι το 1924; Ναι! Και ζκανα τθν κλοπι και καταδικάςτθκα! Γιατί ζκλεψα; Γεννθμζνοσ μζςα ςτο κακεςτϊσ αυτό τθσ λθςτείασ, τθσ διαφκοράσ, του πνευματικοφ ςκότουσ και τθσ διαςτρζβλωςθσ τθσ πνευματικισ, ζχοντασ για ςφμβουλο τον διεφκαρμζνο αςτικό πολιτιςμό, ζφταςα ςτο ςθμείο να κλζψω. Όχι αυτό μόνο. Ρωτιςτε τον τόπο τθσ καταγωγισ μου: Κα μάκετε πωσ ςτα μικρά μου χρόνια χαρτόπαιηα, μεκοφςα, πιςτόλιηα για το τίποτε και τον τυχόντα μζςα ςτα καφενεία. Αυτά ωσ το 1924, ακόμα και το '25 ςχεδόν, όταν επί τζλουσ άρχιςα με τθ βοικεια κομμουνιςτϊν εργατϊν και διανοουμζνων να βλζπω όχι κολά, μα με κάποια κακαρότθτα. Ζφταςε λίγοσ καιρόσ να απαλλαγϊ απ' τθν επίδραςθ του διεφκαρμζνου αςτικοφ πολιτιςμοφ. Ιμουνα πια ςτουσ κόλπουσ του Κομμουνιςτικοφ κόμματοσ. Αν ςτθ ηωι μου υπάρχει ζνα ςθμείο που με ςυγκίνθςθ και με υπερθφάνεια αφάνταςτθ από καιροφ ςε καιρό γυρίηω και βλζπω, είναι ακριβϊσ θ εποχι που μπικα ςτο Κομμουνιςτικό Κόμμα. Διαπαιδαγωγικθκα ταξικά, ζμακα το ςυμφζρο μου, πζταξα τον κεφαλαιοκρατικό πολιτιςμό ςτα μοφτρα τθσ λωποδφτριασ μπουρηουαηίασ και ρίχτθκα με πίςτθ, με κζλθςθ, με θρωιςμό ςτον αγϊνα για τισ εργαηόμενεσ μάηεσ. Ζκτοτε δεν ζχω ςτο ενεργθτικό μου παρά φυλακίςεισ για πάλθ επαναςτατικι. Μιλάν τα γεγονότα, μιλάει αυτι θ αλικεια. Οφτε ΜΛΑ ΚΘΛΛΔΑ. Είναι αυτό ςε βάροσ μου; Είναι αυτό ςτοιχείο ενάντια ςτο Κομμουνιςτικό Κόμμα; ΣΛΜΘ ΜΟΤ ΜΕΓΑΛΘ ΕΛΝΑΛ ΚΑΛ ΣΛΜΘ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΘ ΢ΣΟ ΚΟΜΜΟΤΝΛ΢ΣΛΚΟ ΚΟΜΜΑ ΜΟΤ ΑΝΘΚΕΛ ότι γλίτωςα απ' τθ διαφκορά τθσ ςυνείδθςθσ, ςτθν οποία με οδθγοφςε το λθςτρικό αςτικό κακεςτϊσ και κόςμθςα τον Κλάρα που φερόντανε τροχάδθν ςτον γκρεμό με ΑΓΝΑ ΕΠΑΝΑ΢ΣΑΣΛΚΑ ςτοιχεία και μόνο με τζτοια *...+» http://folders.skai.gr/main/theme?

id=149&locale=el Κατά τθ διάρκεια τθσ Δικτατορίασ τθσ 4θσ Αυγοφςτου κα ςυλλθφκεί αρκετζσ φορζσ και κα εξοριςκεί ςτθν Γαφδο. Τον Λοφνιο του 1939 βρζκθκε ςτισ φυλακζσ τθσ Κζρκυρασ,μαηί με τον θγζτθ του Κ.Κ.Ε Νίκο Ηαχαριάδθ. Ππωσ πολλά μζλθ του κόμματοσ εκείνθ τθν εποχι είχε ζνα ςκλθρό δίλθμμα: να υπογράψει μια διλωςθ μετανοίασ με τθν οποία κα αποποιείτο τον Κομμουνιςμό και να αφεκεί ελεφκεροσ ι να αρνθκεί και να μείνει ςτθ φυλακι. Τελικά υπζγραψε διλωςθ. Φυλακίςτθκε και εξορίςτθκε πολλζσ φορζσ ωσ το 1940. Στον ελλθνοϊταλικό πόλεμο πολζμθςε ωσ λοχίασ πυροβολικοφ. Μετά τθν ειςβολι των Γερμανϊν ςτθν Ελλάδα, άρχιςε τθν παράνομθ αντιςταςιακι δράςθ του. Αντικατζςτθςε το όνομα του με το ψευδϊνυμο Βελουχιϊτθσ από τον Νοζμβριο του 1941 όταν, ωσ ςτζλεχοσ του ΕΑΜ προετοίμαηε τον ζνοπλο αγϊνα ςτθ ΢οφμελθ εναντίον των Γερμανϊν και Λταλϊν κατακτθτϊν. Στισ 15/5/1941 ο Κλάρασ διοργανϊνει ςφςκεψθ ςτο δάςοσ τθσ Καιςαριανισ με κζμα τθν οργάνωςθ τθσ αντίςταςθσ. Ζλεγε: «Ακόμα και τα καριοφίλια των προγόνων μασ του '21 κα ξεκάψουμε! *...+ Μθν αμφιβάλλετε, πωσ γριγορα κα το ςκάςουν τα παλικάρια του κόμματοσ απ' τισ φυλακζσ και τα ξερονιςια για να βρεκοφν ςτισ πρϊτεσ γραμμζσ του εκνικολαϊκοφ αγϊνα» Τον Λανουάριο του 1942, ςε ςυνεννόθςθ με το ΚΚΕ, ανζβθκε ςτο βουνό για τθ ςυγκρότθςθ αντάρτικων ομάδων. Υπιρξε θγζτθσ του ΕΛΑΣ (του αντάρτικου ςϊματοσ του ΕΑΜ) κατά τον απελευκερωτικό αγϊνα τθσ Ελλάδασ από τουσ Γερμανοφσ κατά τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο και κατά τισ απαρχζσ του Εμφυλίου που ακολοφκθςε ανάμεςα ςτουσ κομμουνιςτζσ αντιςταςιακοφσ και τον αςτικό πολιτικό κόςμο. Το Φεβρουάριο του 1942 είχε ςυγκροτιςει ζνοπλθ ομάδα από 15 άνδρεσ και άρχιςε τον αγϊνα από το χωριό Δομνίςτα τθσ Ευρυτανίασ. Με τθν αφξθςθ τθσ δφναμθσ του ΕΛΑΣ ο Βελουχιϊτθσ ανζλαβε θγετικι κζςθ και θ φιμθ του εδραιϊκθκε


32

μετά τθν ανατίναξθ τθσ γζφυρασ του Γοργοπόταμου τθ νφχτα 25-26 Νοεμβρίου 1942 που χωρίσ τθν δικι του ςυμμετοχι θ ζκβαςθ τθσ επιχείρθςθσ κα ιταν αποτυχθμζνθ, παρά τθ ςυνεργαςία του ΕΔΕΣ υπό τον Ναπολζοντα Ηζρβα και Άγγλων αξιωματικϊν.Ακολοφκθςε τον Δεκζμβριο του 1942 θ επιτυχία του κατά τθ ςφγκρουςθ του με ιταλικό ςφνταγμα ςτο Μικρό Χωριό Ευρυτανίασ και ςειρά άλλων επιχειριςεων. Μετά τθν επιτυχία που είχε θ ςυνεργαςία των ανταρτικϊν ομάδων ςτθν ανατίναξθ του Γοργοπόταμου, καταβλικθκε προςπάκεια για τθν εδραίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ των αντιςταςιακϊν οργανϊςεων και ομάδων. Οι προςπάκειεσ αυτζσ δεν καρποφόρθςαν αφοφ οι ςυμμαχικζσ δυνάμεισ ανεγνϊριηαν και υποςτιριηαν μόνο τον ΕΔΕΣ γιατί ο ΕΛΑΣ ιταν κουμουνιςτικι αντιςταςιακι ομάδα. Θ αποτυχία επιςφραγίςτθκε φςτερα από μια άκαρπθ ςυνάντθςθ του Άρθ Βελουχιϊτθ με τον Ναπολζοντα Ηζρβα και τον υπαρχθγό τθσ βρετανικισ αποςτολισ, Κρισ Γοφντχαουη ςτθ ΢οβελίςτα τθσ Θπείρου (Δεκζμβριοσ του 1942). Θ αποτυχία αυτι είχε ωσ επακόλουκο τθν ζνταςθ μεταξφ των αντιςταςιακϊν οργανϊςεων και αιματθρζσ ςυγκροφςεισ μεταξφ των ανταρτικϊν ομάδων, αποκορφφωμα των οποίων ιταν θ δολοφονία του ςυνταγματάρχθ τθσ ΕΚΚΑ Δθμιτριου Ψαρροφ από ςτζλεχοσ του ΕΛΑΣ. Για το ζγκλθμα αυτό κεωρικθκε υπεφκυνοσ και εντολοδόχοσ ο Βελουχιϊτθσ, αν και ο ίδιοσ δεν ιταν παρϊν ςτθ δολοφονία. Από τθ ΢οφμελθ ο Βελουχιϊτθσ ςτάλκθκε ςτθν Ρελοπόννθςο και πολζμθςε επικεφαλισ του ΕΛΑΣ τθσ περιοχισ εναντίον των Γερμανϊν και των Ταγμάτων Αςφαλείασ, που αποτελοφςαν τισ δυνάμεισ αςφαλείασ των κατοχικϊν κυβερνιςεων. Λδιαίτερα αιματθρζσ για τα Τάγματα Αςφάλειασ, αλλά και για τον ΕΛΑΣ, ιταν οι ςυγκροφςεισ που ζγιναν ςε πολλζσ πόλεισ τθσ Ρελοποννιςου μετά τον Σεπτζμβριο του 1944 όταν άρχιςαν να αποχωροφν οι Γερμανοί. Στο τζλοσ Σεπτεμβρίου 1944, ο Βελουχιϊτθσ, με τθ μεςολάβθςθ του υπουργοφ τθσ εξόριςτθσ κυβζρνθςθσ Εκνικισ Ενότθ

τασ, Ραναγιϊτθ Κανελλόπουλου, δζχκθκε να αναςτείλει τθ λειτουργία των ζκτακτων ςτρατοδικείων του ΕΛΑΣ ςτθν Ρελοπόννθςο και ζφυγε για τθ ΢οφμελθ τον επόμενο μινα, τισ μζρεσ τθσ αποχϊρθςθσ των Γερμανϊν από τθν Ελλάδα. Τον Νοζμβριο του 1944 ςε ςφςκεψθ καπετάνιων του ΕΛΑΣ πρότεινε να ετοιμαςτεί ο ΕΛΑΣ για τθν αναμενόμενθ ςφγκρουςθ με τουσ Άγγλουσ:

«Αν ηιςει κανζνασ ςασ να κυμάται τα λόγια αυτά. Οι Εγγλζηοι κα ςασ ςφάξουν όλουσ ςαν αρνιά, εγϊ ςτα χζρια τουσ δε κα πζςω, γιατί τα βουνά με ξζρουν. Με τθν πζτρα προςκζφαλο, τθν ψείρα ςυντροφιά, τθν κάπα ςκζπαςμα δε κα με ιδοφνε ηωντανό ςτα χζρια τουσ. Αυτό κζλω να το κυμάςτε αν κανζ-


33

νασ ςασ ηιςει.» Αντικροφςτθκε όμωσ από τον καπετάνιο τθσ Ομάδασ Μεραρχιϊν τθσ Μακεδονίασ, Μάρκο Βαφειάδθ και τελικά ο Άρθσ Βελουχιϊτθσ δεν ζλαβε μζροσ ςτα Δεκεμβριανά. Θ υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ τθσ Βάρκιηασ από το ΚΚΕ ςτισ αρχζσ του 1945, οδιγθςε ςτθν παράδοςθ μεγάλου αρικμοφ όπλων και τθ διάλυςθ του ΕΛΑΣ και ςιμανε τθν ζναρξθ διϊξεων και αντεκδικιςεων εναντίον των κομμουνιςτϊν. Ο Άρθσ Βελουχιϊτθσ ιρκε τότε ςε ανοιχτι ςφγκρουςθ και ριξθ με το ΚΚΕ εξαιτίασ τθσ άρνθςισ του να παραδϊςει τα όπλα μετά τθ ςυμφωνία τθσ Βάρκιηασ. Ο Βελουχιϊτθσ και φςτερα από τθν ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ τθσ Βάρκιηασ ςυνζχιςε τθν αγωνιςτικι δράςθ του, ιδρφοντασ το Μζτωπο Εκνικισ Ανεξαρτθςίασ (ΜΕΑ) και τον νζο ΕΛΑΣ με ςτόχο τον αγϊνα εναντίον των Άγγλων και τθσ νζασ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ. Ο Βελουχιϊτθσ, μετά τθ Συμφωνία τθσ Βάρκιηασ (12 Φεβρουάριου 1945) υπζγραψε με τον ςτρατιωτικό αρχθγό του ΕΛΑΣ, Στζφανο Σαράφθ(γιατί ο Σαράφθσ είπε τότε πωσ αν δεν υπζγραφε ο Άρθσ, δεν κα υπζγραφε οφτε αυτόσ!), τθν αποςτράτευςθ των ανταρτικϊν ομάδων, κατθγόρθςε όμωσ με δριμφτθτα τθν πολιτικι θγεςία του ΕΑΜ για τθν εςφαλμζνθ τακτικι τθσ, που, κατά τθν άποψθ του, οδθγοφςε ςτθν εγκακίδρυςθ των Άγγλων ςτθν Ελλάδα και ςτθ δίωξθ των αγωνιςτϊν του ΕΑΜ.

ΣΟ Λ΢ΣΟΡΛΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΑΡΘ ΒΕΛΟΤΧΛΩΣΘ ΠΡΟ΢ ΣΑ ΜΕΛΘ ΣΘ΢ ΚΕ ΣΟΤ ΚΚΕ (24/3/1945) Προσ όλα τα μζλθ τθσ ΚΕ του ΚΚΕ Αγαπθτοί ςφντροφοι, Με το ςθμείωμά μου τοφτο κα προςπακιςω να τραβιξω τθν προςοχι ςασ ςτα πιο κάτω. 1. Ππωσ πιςτεφω, κα ζχετε πειςτεί και εςείσ τϊρα πωσ οι Ζλλθνεσ αντιδραςτικοί και οι Άγγλοι κατακτθτζσ δεν ζχουν καμιά πρόκεςθ να εφαρμόςουν ζςτω κι αυτι τθν ετεροβαρι, επιηιμια ςτα ςυμφζροντα του λαοφ μασ και μθ δίδουςα καμιά εγγφθςθ –ομολογία δικι ςασ – για το ςεβαςμό των ελευκεριϊν του λαοφ μασ, ςυμφωνία τθσ Βάρκιηασ. Οι παραβάςεισ είναι κακθμερινζσ και ςοβαρζσ. Τισ ξζρετε εςείσ καλφτερα και δεν ςυντρζχει κανζνασ λόγοσ να τισ απαρικμιςω. 2. Αν δεν ςασ ιταν εφκολο να γνωρίηετε προοπτικά τισ προκζςεισ τθσ ελλθνικισ αντίδραςθσ και των Άγγλων εχκρϊν τθσ Ελλάδασ, τϊρα, κζλω να πιςτεφω πωσ πρζπει να μπορείτε να τισ βλζπετε. Ρρόκεςι τουσ είναι: όχι να ςυμβάλουν ςε προςπάκεια για ομαλι εξζλιξθ τθσ πολιτικισ ηωισ του τόπου, ι ζςτω να ανεχκοφν απλϊσ τθ δικι ςασ προςπάκεια προσ τθν τζτοια κατεφκυνςθ, αντίκετα, να οργανϊςουν και να διεξαγάγουν με πλεονεκτικζσ γι’ αυτοφσ ςυνκικεσ τον εμφφλιο πόλεμο μ’ όλα τα μζςα. 3. Θ διάςκεψθ και ςυμφωνία τθσ Γιάλτασ δεν πρζπει να ζχετε καμιά αυταπάτθ πωσ είναι δυνατό να επιδράςει ςε τόςο μεγάλο βακμό, ϊςτε να ςτρζψει το τιμόνι τθσ χϊρασ που αφιςατε να κρατοφν γερά ςτα χζρια τουσ οι Άγγλοι. Θ Σοβιετικι Ζνωςθ, όπωσ πρζπει να ςασ είναι γνωςτό, δεν μπορεί να κάνει «ελλθνικι» πολιτικι ϊςτε να επζμβει ενεργά ςτο ελλθνικό δράμα. Γιατί δεν κάνει οφτε ΢ζρβικθ, οφτε Βουλγάρικθ, οφτε Ρϊςικθ ακόμα πολιτικι. Κάνει πολιτικι παγκόςμιασ επανάςταςθσ, και δεν είναι διατεκειμζνθ οφτε κατ’ ελάχιςτο να τθν διακινδυνεφςει για το μικρό αυτό ποςοςτό τθσ ανκρωπότθτασ που λζγονται Ζλλθνεσ, που οι ίδιοι –δια των θγετϊν τουσ- οδθγικθκαν ςτθ νζα ςκλαβιά και που ςτο κάτω κάτω, αργά ι γριγορα, μετά τθν πλιρθ νίκθ τθσ πολιτικισ τθσ παγκόςμιασ επανάςταςθσ τθσ Σ.Ε. δεν μπορεί


34

παρά να είναι ςτο πλευρό του ςοςιαλιςμοφ. 4. Θ Σ.Ε. κα μποροφςε να επζμβει «ενεργότερα», όπωσ, δεν αποκλείεται, κι αυτι θ Αμερικι, αν εμείσ –εςείσ δθλαδι- ιςαςταν ικανοί να δθμιουργιςετε ςτθν Ελλάδα διαφορετικι κατάςταςθ, ανάλογθ περίπου με τθν τθσ Γιουγκοςλαβίασ και ίςωσ και καλφτερθ, με μια ορκι και ςυνεπι πολιτικι και όχι γεμάτθ «αριςτερά» και δεξιά οπορτουνιςτικά λάκθ ςτα βαςικότερα προβλιματα τθσ χϊρασ. Οι δυνατότθτεσ υπιρχαν όλεσ για μια τζτοια πολιτικι και για δθμιουργία μιασ τζτοιασ διαφορετικισ κατάςταςθσ ςτθ χϊρα μασ. Και όποιοσ δεν το βλζπει και δεν παραδζχεται αυτό πρζπει να είναι ι μαρξιςτικά αγράμματοσ ι … τι να πω. Μπορεί όπωσ μου παριγγειλε ρθτά ο ς. Γιάννθσ δια του ς. Ηιςθ (Γιάννθσ Λωαννίδθσ, Ηιςθσ Ηωγράφοσ), να υπάρχει «ςαφισ παραίνεςθ» των ΢ϊςων ςυντρόφων προσ το ΚΚΕ για το κλείςιμο τθσ ςυμφωνίασ τθσ Βάρκιηασ. Πμωσ αυτό δεν αλλάηει τίποτα. Μετά τθ ςωρεία των ςοβαρϊν οπορτουνιςτικϊν τακτικϊν λακϊν από των αρχϊν του 1943 ςτθ διεφκυνςθ του αγϊνοσ από μζρουσ ςασ και το εγκλθματικό επιςτζγαςμά τουσ, τθ μάχθ των Ακθνϊν, ζχαςαν τθν εμπιςτοςφνι τουσ κι αναγκάςτθκαν, για να μθν οδθγιςετε τθ χϊρα και το λαό τθσ ςε μεγαλφτερεσ καταςτροφζσ, να ςασ «ςυμβουλζψουν» να υποχωριςετε και να κλείςετε τθ ςυμφωνία τθσ Βάρκιηασ. Τισ απόψεισ του Γενικοφ Στρατθγείου του ΕΛΑΣΔ για τισ δυνατότθτεσ ςυνζχιςθσ του αγϊνα είμαι ςίγουροσ ότι δεν τισ είπατε πουκενά και ςυνεπϊσ δεν γνϊριηαν οι Ρϊςοι ςφντροφοι αν μποροφςε και ςε ποιεσ δυνάμεισ να βαςιςτεί μια άλλθ πολιτικι. 5. Το ΕΑΜ ωσ το Λίβανο ακολουκοφςε ανιοφςα γραμμι ανάπτυξθσ. Από εκεί κι φςτερα πιρε τθν κάτω βόλτα. Από τθ «μάχθ τθσ Ακινασ» κι φςτερα και τθν ιττα και, πολφ περιςςότερο, μετά τθ ςυμφωνία τθσ Βάρκιηασ, χάνει ςε επιρροι ραγδαία. Προβλζπω ωσ το δθμοψιφιςμα και τισ εκλογζσ και πικανι διάςπαςι του. 6. Το ΚΚΕ ζχαςε από τθν αίγλθ του και τθ δφναμθ ςυγκζντρωςθσ και μζςα ςτο ΕΑΜ και μζςα ςτο λαό. Ακόμα ζχαςε ςε ςτενοφσ οπαδοφσ του και ςε μζλθ του. Τισ ςτατιςτικζσ εςείσ τισ κρατάτε και είμαι βζβαιοσ πωσ κα ζχετε διαπιςτϊςει ιδθ ςθμαντικό ποςοςτό διαρροισ. Ρροοπτικι μου είναι ότι αυτό το ποςοςτό κα δυναμϊςει πολφ. 7. Θ «διαφϊτιςθ» του λαοφ, των οπαδϊν του ΕΑΜ και των οπαδϊν και μελϊν του ΚΚΕ επί τθσ «αναγκαιότθτασ» τθσ πολιτικισ τθσ Βάρκιηασ είναι αςτεία κυριολεκτικά και κανζνα μζλοσ του ΚΚΕ δεν τθν πιςτεφει. Μα και τι διαφϊτιςθ να γίνει; Κατά ποιο ταχυδακτυλουργικό τρόπο κα μποροφςε το άςπρο να γίνει μαφρο; Αφινω τουσ οπαδοφσ του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, δεν υπάρχει κανζνα μζλοσ απλό, γραμματζασ βάςθσ, αχτιδικόσ ι περιφερειακόσ, εκτόσ ελαχίςτων εξαιρζςεων ςτουσ τελευταίουσ αυτοφσ, που θ δφναμθ τθσ ςυνικειασ και θ ρουτίνα δεν τουσ αφινει να δοφνε, που να μθν ζρχεται να με ςυναντιςει με λαχτάρα ςε κάκε χωριό που περνάω και να μου ρίχνει βροχι τα ερωτιματα: Γιατί το κάνατε αυτό; Για ποφ πάμε, γιατί χφςαμε το αίμα μασ


35

και κάψαμε τα ςπίτια μασ επί τρία χρόνια; Γιατί μασ παραδίνετε αμαχθτί; Σί κα κάνουμε τϊρα; Ποφ είναι θ λαϊκι μασ δικαιοςφνθ και θ αυτοδιοίκθςθ; Γιατί και πάλι κα μασ χαρακτθρίηουν το βιόσ μασ ωσ λακραίο και κα ξαναπλθρϊνουμε 2.000 δραχμζσ για ζνα τςιγάρο χωριάτικο καπνό με εφθμερίδα; Σί κα κάνουμε με τουσ εκνοφφλακεσ – μπουραντάδεσ που άρχιςαν τισ ζρευνεσ, του ξυλοδαρμοφσ, τισ απαγορεφςεισ ςυγκεντρϊςεων, ςυνελεφςεων κλπ; Σί κα κάνουμε με τθν αντίδραςθ των χωριϊν μασ που ςικωςε κεφάλι και μασ απειλεί ανοιχτά ότι κα μασ ςφάξουν όλουσ; Με τι να προςτατευκοφμε; Με τον «εκνικό ςτρατό»; Μα πϊσ κα γίνει τζτοιοσ αφοφ εμάσ δεν μασ δζχονται χαρακτθρίηοντάσ μασ ανίκανουσ οι επιτροπζσ με χίλιεσ ψεφτικεσ δικαιολογίεσ; Δεν το βλζπετε πωσ ςτθν περιοχι Καρδίτςασ από τθν κλάςθ του 1939 δεν πιραν οφτε 20% από τουσ αμαρκάριςτουσ ωσ δικοφσ των; Πλα αυτά κα ιταν ζνασ ςίφουνασ ενάντιά ςασ, αν εγϊ για να αποφφγω διαςπάςεισ κλπ δεν ζκανα τθν πρόταςθ να πάω ζξω και να κζςω τισ απόψεισ μου, μθ τυχόν και λυκεί κομματικά το ηιτθμα, κι ζβγαηα από τα χωριά τουσ τουσ 200 και πλζον αντάρτεσ που είχα καταγράψει ςτο βουνό και άρχιηα τον πόλεμο. 8. Παντοφ οι οργανϊςεισ είχαν μουδιάςει. Θ αντίδραςθ είχε ςθκϊςει κεφάλι. Το πζραςμά μασ δθμιουργεί ρίγθ ςυγκινιςεωσ και ενκουςιαςμοφ και οι γυναίκεσ ακόμα βγαίνουν και μασ καλωςορίηουν, μασ εφχονται «καλι επιτυχία και καλι λευτεριά από το νζο κατακτθτι». Θ αντίδραςθ κρφβεται. Ρολλοί φεφγουν για τισ πόλεισ. Το ξεκακάριςμα ΕΔΕ΢ιτϊν ςτθν Ευρυτανία, που είχαν ζλκει με ρθτι εντολι να οργανϊςουν εκεί ζνοπλεσ ομάδεσ αντίδραςθσ, επικροτικθκε από όλουσ. Κα ξεκακάριηα και τθν ομάδα του Ρ. Μελιά (Ευρυτανία – Λεπιανά) και τθν ομάδα Σοφρλα ςε μια εβδομάδα, αν δεν ερχόταν ο αντιπρόςωπόσ ςασ. Στουσ κομματικοφσ των χωριϊν λζμε ότι για ειδικοφσ λόγουσ δεν πρζπει να εμφανιςτοφμε. Περπατάμε όλθ νφχτα και κρυβόμαςτε τθν θμζρα για να φανοφμε ςυνεπείσ ς’ ό,τι ςυμφωνιςαμε με ςασ. Μα οι κομματικοί επιμζνουν


36

9. Εςείσ δεν τα βλζπετε όλα αυτά. Ζχετε απομονωκεί από τθ λαϊκι μάηα και ζχετε χάςει τον παλμό τθσ. Συνζλκετε ζςτω και τϊρα. Δεν είναι αργά. Αργότερα ςίγουρα κα είναι πολφ αργά και κα χρειαςτοφν τεράςτιεσ κυςίεσ ςε κόπουσ και ςε αίμα για ν’ αρχίςει κάτι ςοβαρό. Μθν αφινεται να κρονιαςτεί θ αντίδραςθ οριςτικά. Μθν πιςτεφεται ότι θ «εκνοφυλακι» είναι πραγματικά εκνικόσ ςτρατόσ και μθν βάηετε τον κόςμο να τουσ δζχεται τουσ Μπουραντάδεσ ωσ «παιδιά του λαοφ», ενϊ αυτοί τουσ δζρνουν. Μθν κάνετε το ζγκλθμα να επιτρζψετε ςτθν εκνοφυλακι να εγκαταςτακεί παντοφ και να παίξει το ρόλο τθσ παλιάσ χωροφυλακισ. 10. Μθν αυταπατάςτε ότι τα όπλα που κρφψαμε κα μπορζςετε αργότερα να τα χρθςιμοποιιςετε. Πχι! Κα τα βρουν ςε λίγο οι εκνοφφλακεσ, χρθςιμοποιιςτε τα –ζςτω και μζροσ τουσ- από τϊρα. Βγάλτε από τϊρα, ζςτω και λίγουσ αντάρτεσ, ζςτω από μια ομάδα ςε κάκε επαρχία. Μθν τθ χρωματίηετε ωσ δικι ςασ ι ωσ ςυνζχεια του ΕΛΑΣ. Αφιςτε τθν καμουφλαριςμζνθ, αφοφ δεν καταλαβαίνετε ότι πρζπει να ξαναπάρει τα όπλα ο ΕΛΑΣ. Δε κζλετε εμζνα επικεφαλισ τουσ; Βρείτε ζναν άλλον. Ράντωσ μθν κάνετε το ζγκλθμα να αργείτε. Ενεργιςτε ςφντομα και δραςτιρια. 11. Εγϊ ςυνεχίηω το ταξίδι για το Θπειρωτικό γραφείο και από εκεί για ζξω. Πμωσ με κάποια επιβράδυνςθ γιατί κινοφμαςτε όπωσ ξζρετε και λζων και πιο πάνω. Επί όλων των ανωτζρω ελπίηω να ζχω γραπτι απάντθςι ςασ με ζκτακτο ςφνδεςμο ϊςπου να φτάςω ςτο Θπειρωτικό γραφείο. Εφχομαι να ςκεφτείτε ϊριμα ζςτω και τθν τελευταία ςτιγμι. Εν πορεία 24/3/45 ΢υντροφικά Άρθσ Βελουχιϊτθσ Πθγι: Γρθγόρθσ Φαράκοσ, «Άρθσ Βελουχιϊτθσ. Σο χαμζνο αρχείο – Άγνωςτα Κείμενα», Εκδόςεισ Ελλθνικά Γράμματα, ςελ.400-404 Τελικά ςτο Γαρδίκι, παρά τθν αρχικι αποδοχι τθσ Συμφωνίασ τθσ Βάρκιηασ, διακιρυξε τθν ανάγκθ να ςυνεχιςτεί ο αγϊνασ εναντίον του νζου ηυγοφ, θ ενζργειά του όμωσ αυτι προκάλεςε τθν αντίδραςθ όχι μόνο τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ, αλλά και τθσ θγεςίασ του ΚΚΕ, που τον αποκιρυξε. Το μνθμείο του Άρθ Βελουχιϊτθ ςτθν Καλοςκοπι Φωκίδασ.Το ΚΚΕ τον κατιγγειλε ανοιχτά με κατθγορίεσ όπωσ "τυχοδιωκτικό και φποπτο ςτοιχείο" βγάηοντασ απόφαςθ με ςφνκθμα "οφτε φαϊ, οφτε νερό ςτον Μιηζρια" Στο τζλοσ το ΚΚΕ τον διζγραψε και από μζλοσ του. Θ απόφαςθ του ΚΚΕ για διαγραφι του Βελουχιϊτθ ανακοινϊκθκε τθν ίδια μζρα με τθν αυτοκτονία του ςτθ Μεςοφντα (περιοχι του Αχελλϊου) δθλαδι ςτισ 16 Λουνίου 1945.

Σο τζλοσ του Άρθ Βελουχιϊτθ (1945) και θ Διαγραφι από το ΚΚΕ Τθν ίδια θμζρα του κανάτου του Άρθ Βελουχιϊτθ, θ εφθμερίδα Ριηοςπάςτθσ δθμοςίευςε τθν απόφαςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ του ΚΚΕ για τθ διαγραφι του Βελουχιϊτθ από το κόμμα. Το κείμενο ζχει ωσ εξισ: ΢ε άρκρο του Ριηοςπάςτθ που δθμοςιεφκθκε ςτισ 12 Λουνίου του 1945 με τίτλο «Σο ΚΚΕ καταγγζλλει ανοιχτά τον Άρθ Βελουχιϊτθ», αναφζρονται τα εξισ: «Ο ς. Ηαχαριάδθσ μάσ ανακοίνωςε ότι θ Κε-

Ο Νίκοσ Ηαχαριάδθσ , Γ.Γ. του ΚΚΕ


37

ντρικι Επιτροπι του Κ.Κ.Ε., αφοφ ςυηιτθςε πάνω ςε εκκζςεισ που ιρκαν από διάφορεσ κομματικζσ οργανϊςεισ, αποφάςιςε να καταγγείλει ανοικτά τθν φποπτθ και τυχοδιωκτικι δράςθ του Άρθ Βελουχιϊτθ (Κανάςθ Κλάρα ι Μιηζρια). »Ο Βελουχιϊτθσ και φςτερα από τθ ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ τθσ Βάρκιηασ ςυνζχιςε τθ δράςθ του. Θ δράςθ αυτι, που μονάχα τθν αντίδραςθ μποροφςε να εξυπθρετιςει, γιατί τθσ ζδινε όπλα για να χτυπά το Κ.Κ.Ε., να παραβιάηει τθ ςυμφωνία τθσ Βάρκιηασ και να δικαιολογεί τα εγκλιματά τθσ, δεν επιτρζπει πια καμιά κακυςτζρθςθ για τθν ανοικτι καταγγελία του Άρθ Βελουχιϊτθ. Όπωσ είναι γνωςτό, ο Βελουχιϊτθσ (Κανάςθσ Κλάρασ) ςτον καιρό τθσ δικτατορίασ του Μεταξά είχε πιαςτεί και είχε κάνει διλωςθ μετάνοιασ και αποκιρυξθσ του Κ.Κ.Ε.» Στισ 15 Λουνίου 1945 ο Άρθσ Βελουχιϊτθσ είχε κυκλωκεί ςτθ Χαράδρα του Φάγκου (Αχελϊοσ Ροταμόσ) ςτο χωριό Μεςοφντα του Ν. Άρτασ, δυτικά από ομάδεσ τθσ "Εκνοφυλακισ", που είχαν ςταλεί για να τον ςυλλάβουν με επικεφαλισ τον οπλαρχθγό Βόιδαρο (120 άτομα), και ανατολικά τον καταδίωκε τμιμα του Ελλθνικοφ Στρατοφ, ειδικά επιλεγμζνο από μζλθ του ΚΚΕ, ςτο οποίο ςυμμετείχε ο ΢ίηοσ Μπόκοτασ. ο Άρθσ αυτοπυροβολικθκε με το περίςτροφο του και ο Τηαβζλασ αυτοκτόνθςε με χειροβομβίδα ςτθν κοιλιά και κατόπιν το τάγμα εκνοφυλάκων καταδίωξθσ, τεμάχιςε τα πτϊματά τουσ και τουσ αποκεφάλιςαν. Μάλιςτα βάλανε τον αιχμάλωτο αντάρτθ του ΕΛΑΣ με το ψευδϊνυμο Δράκο να κάνει τουσ αποκεφαλιςμοφσ.

Θ βεβιλωςθ των πτωμάτων Τα κεφάλια Άρθ Βελουχιϊτθ και του «Τηαβζλλα» μετά τθ Μεςοφντα Άρτασ τα μετζφεραν και τα επζδειξαν με γλζντια ςε κατοίκουσ πρϊτα ςτο χωριό Μυρόφυλλο και κατόπιν τα πιγαν ςτα Τρίκαλα.. Εκεί κρεμάςτθκαν ςε κεντρικό φανοςτάτθ τθσ πλατείασ ΢ιγα Φεραίου. «Το κρζμαςμα των κεφαλιϊν ακολουκεί μια γιορτι ηοφγκλασ που διαρκεί ωσ το ξθμζρωμα τθσ άλλθσ μζρασ, με πίπιηεσ, νταοφλια, ηουρνάδεσ, βαςιλικά κοφρια και με το "Ηζρβα μ', ςε κζλει ο βαςιλιάσ..."». Στθ ςυνζχεια ιρκε ςτα Τρίκαλα ο Υπουργόσ Δθμόςιασ Τάξθσ Ναπολζων Ηζρβασ (ξυριςμζνοσ πλζον, χωρίσ μοφςι) για να επιβεβαιϊςει τθν ταυτότθτα (είχαν μακρινι ςυγγζνεια), και ςτθ ςυνζχεια τα κεφάλια μεταφζρκθκαν ςτθν Ακινα . Για το γεγονόσ αυτό πζραν τθσ φωτογραφίασ που είναι διακζςιμθ, κάνει αναφορά με ειδικι ςκθνι ο ςκθνοκζτθσ Κεόδωροσ Αγγελόπουλοσ ςτθν ταινία του «Ο Κίαςοσ» (1976). Υπιρχαν πλθροφορίεσ ότι τα ταριχευμζνα κεφάλια μεταφζρκθκαν ςτθν Λατροδικαςτικι Υπθρεςία Ακθνϊν και αργότερα ςτο Εγκλθματολογικό Μουςείο Ακθνϊν, το οποίο ςτεγάηεται ςτθν Ζδρα Λςτολογίασ τθσ Λατρικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςτο Γουδί. Πμωσ ςε επιτόπια επίςκεψθ του Χαράλαμπου Γκοφβα το 1981 ςτο εν λόγω Μουςείο (κλειςτό για το κοινό) δεν υπιρχε εκεί κεφάλι Άρθ Βελουχιϊτθ ι Τηαβζλα, ενϊ υπιρχαν τα κεφάλια των λθςτϊν Γιαγκοφλα, Νταβζλθ κ.λπ.


38

Ο Κανάςθσ Κλάρασ ιταν εκνικόσ ιρωασ και ςε καμία περίπτωςθ αμφιλεγόμενο πρόςωπο τθσ Λςτορίασ! Ρολζμθςε μζχρι το τζλοσ και υπεραςπιςτικζ όλα εκείνα τα ιδεϊδθ που είχε ορκιςτεί κατά τθν ςτρατολόγθςθ του ςτον ΕΛΑΣ, μζχρι τελευταία ρανίδα του αίματοσ του δεν ζπαψε να υπεραςπίηεται τα δίκαια του λαοφ και τθν εκνικι του ανεξαρτθςία, ενάντια ςε όλουσ τουσ δυνάςτεσ αλλά και τουσ ςυμμάχουσ! Δείγμα τισ ιδεολογίασ του και πολιτικισ αντιπαράκεςθσ με το κόμμα του ιταν ότι κεωροφςε, πϊσ ότι είναι καλό για τον λαό είναι και καλό για το κόμμα, ενϊ το κόμμα ζλεγε πωσ ότι είναι καλό για αυτό, είναι καλό και για τον λαό!


39


40

Ω τι μεγάλθ ςυγκζντρωςθ είχε θ ΝΔ... πανικόσ… του ιδίου του ΢αμαρά.... Ω τι ξευτίλα...

Τι ιδία ϊρα που θ τεχνολογία και θ πλθροφορία τρζχει με τεράςτιεσ ταχφτθτεσ κάποιοι ςυνεχίηουν να πιςτεφουν ότι μποροφν να κοροϊδεφουν το λαό ι πιςτεφουν ότι απευκφνονται ςτον λαό του 60, 70,80. Στινουν ςκθνικά απίςτευτα που και θ Chinechita κα ηιλευε... κζλουν να διξουν πωσ δεν καταρρζουν και χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία τθσ εποχισ για να το πετφχουν. Πμωσ υπάρχει μια διαφορά από τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ, μπορεί και τότε να χρθςιμοποιοφςαν ανάλογα τεχνολογικά επιτεφγματα, αλλά τότε θ πλθροφορία διαδίδονταν με άλλουσ ρυκμοφσ και ιταν πλιρωσ ελζγξιμθ, αφοφ δεν μποροφςε ο οποιοςδιποτε να ζχει τθν τεχνολογία αυτι ςτα χζρια του πάρα μόνο οι επίςθμοι εκπρόςωποι του τφπου που λειτουργοφςαν υπό τθσ εντολζσ των εκάςτοτε Γκεμπελίςκων. Σιμερα τα πράγματα είναι τελείωσ διαφορετικά, μπορεί θ τθλεόραςθ και όλα τα ΜΜΕ να ζχουν μεγαλφτερθ επιρροι ςτον κόςμο, μπορεί να είναι πιο εξελιγμζνα μα παραμζνουν το ίδιο πλθρωμζνα και εκτελοφν με τον ίδιο τρόπο τα ςυμφζροντα των εργοδοτϊν τουσ. Θ διαφορά λοιπόν είναι πωσ θ τεχνολογία και όχι θ τεχνογνωςία βρίςκετε ςτα χζρια όλων και εξθγϊ, μπορεί κάποιοσ ςιμερα με μια κάμερα και ελάχιςτεσ γνϊςεισ του διαδικτφου να διαδϊςει μια πλθροφορία με τεράςτια ταχφτθτα και αυτι να γίνει αποδεκτι χωρίσ ο άτυποσ αυτόσ ρεπόρτερ να ζχει κάποιο κφροσ και αυτό να αναλφεται.


41

Το μόνο που νοιάηει τον άνκρωπο είναι θ πλθροφορία και όχι τόςο ποιοσ το μεταδίδει... ζκτοσ και αν μιλάμε για τθλεόραςθ οποφ ο κόςμοσ ξζρει ανάλογα με το ποιοσ λζει και τι εννοεί. Γιατί ξζρει από που τα παίρνει, αλλά και να μθν ξζρει το φαντάηεται. Ππωσ αυτό το φοβερό άρκρο τθσ γερμανικισ εφθμερίδασ που ξεπερνά κάκε όριο παρζμβαςθσ, αφοφ και ο Σαμαράσ κατάλαβε ότι αυτό που ζκαναν για να τον βοθκιςουν και να τρομοκρατιςουν τον κόςμο ιταν πολφ χοντρό και τρζχει ακόμα να το καλφψει. Ζτςι λοιπόν τθν ωραία ςυγκζντρωςθ του Σαμαρά χρειαςτικαν μερικά κινθτά και κάποιοι απλοί άνκρωποι για να δείξουν τι γινόταν τθν ϊρα τθσ ομιλίασ . Αυτό που φάνθκε κακαρά , πωσ το να πιάνει κανείσ μεγάλουσ χϊρουσ γνωςτοφσ ςτον κόςμο τθσ κάκε πόλθσ, να τουσ ςτενεφει (ζκανε τθν πλατειά ςυντάγματοσ ςε πλάτοσ όςο θ εκνικι Ακθνϊν Ρατρϊν...το ζνα ρεφμα) και δεν ςταμάτθςαν εκεί οι αδίςτακτοι αλλά άπλωςαν τον κόςμο λεσ και είχε ψείρεσ και δεν ζπρεπε να είναι κοντά ο ζνασ με τον άλλο! Φαίνονται αυτά Αντωνάκθ ... ςε πιραν χαμπάρι… Ζκτοσ από όλα τα παραπάνω, οι άτυποι ρεπόρτερ μασ ζδειξαν και καταςτροφζσ ςτο μνθμείο του Δ. Χριςτουλα.. από ότι φαίνεται τα παιδία τθσ ΟΝΕΕΔ δεν κατάλαβαν τι ιταν αυτό και το κατζςτρεψαν… (ι μάλλον κατάλαβαν πολφ καλά τι ιταν αυτό) φαςιςτάκια ςασ πιραν χαμπάρι... Αντωνάκθ μάηεψε τα φυντάνια ςου και προςπάκθςε να τα μάκεισ γραφι και ανάγνωςθ και μετά βλζπουμε! Ζτςι λοιπόν καταλαβαίνουμε όλοι πόςο δφςκολο είναι να ξεκολλιςουν αυτοί αςτοιχείωτοι πολιτικοί που ηουν ζξω από τθν κοινωνία, αλλά μζςα ςτισ τράπεηεσ και τα υπουργεία , ότι αλλάξαμε εποχι! Μπορεί το mega να είναι ςτο ςαλόνι μου... όμωσ ζχω και εγϊ ζνα μζςω αντιπλθροφοριςισ μζςα ςτο δωμάτιο μου... οποφ εγϊ κα επιλζξω τι κα δω και τι κα διαδϊςω… μθν νομίηεισ ότι όλθ βλζπουν Τρζμθ. Και εδϊ κολλάει ζνα Γκεντελικό (Γκζντελ) όςο και να προγραμματίηεισ κάτι όςο και να το περικλείεισ και να το ςτθλιτεφεισ όςο και να νομίηεισ ότι ζχεισ επιχρυςϊςει πλιρωσ τθν ψευτιά ςου πάντα κα υπάρχει κάτι που κα ςου ξεφεφγει και κα ςτα γαμάει όλα… ζτςι Αντωνάκθ;; Και κάκε Αντωνάκθ;;


42

ΣΩΡΑ Ι ΠΟΣΕ

Αν οι εκλογζσ τθσ 6θσ του Μάθ ιταν μία φορά κρίςιμεσ , οι εκλογζσ τθσ 17θσ Λοφνθ αποτελοφν μία ςθμαντικι ευκαιρία, για να εκφραςτεί περαιτζρω θ αντίδραςθ του κόςμου τθσ εργαςίασ κυρίωσ και να κατακεραυνϊςει τα κόμματα τα οποία μασ οδιγθςαν ς' αυτό το ςθμείο, αλλά και αυτά που με τθν εκλογι τουσ δεςμεφονται ότι κα κρατιςουν τθν ίδια πολιτικι. Στισ εκλογζσ τθσ 6θσ Μάθ δθμιουργικθκε ζνα ρεφμα ςτθν κοινωνία, το οποίο όπωσ είδαμε από το παράδειγμα τθσ κατάρρευςθσ του ΡΑΣΟΚ ζχει τθν δυναμικι να παρεμβαίνει δυναμικά, να εκφράηει τθν πολι

τικι του διαφωνία και να ςτζλνει ςτον πάτο αυτοφσ που καταδυνάςτευςαν τθν λαϊκι περιουςία. Βζβαια αυτό μπορεί να αποτελεί ζνα πρϊτο ςθμαντικό βιμα, αλλά ο κόςμοσ δεν πρζπει να παραμείνει κακθςυχαςμζνοσ αλλά να δείξει τθν δφναμι του και ςτισ αυριανζσ εκλογζσ. Αρχικά να μθν δειλιάςει κανείσ ςτουσ εκβιαςμοφσ που ζχουν παρουςιάςει τόςο τα αςτικά πολιτικά κόμματα, όςο και οι τθλεοράςεισ οι οποίοι απ' ότι φαίνεται, αντί να παρουςιάηουν πολιτικζσ προτάςεισ (ωσ οφείλουν), παρουςιάηουν πολιτικζσ κινδυνολογίασ, για το τι κα γίνει ςτθν μία ι ςτθν άλλθ περί

πτωςθ που δεν κα βγουν οι ίδιοι κυβζρνθςθ, κυρίωσ για το ηιτθμα του ευρϊ και τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. Ππωσ ανζφερα και ςτο προθγοφμενο άρκρο μου βζβαια, καμία από αυτζσ τισ δυνάμεισ που κόπτονται ςτο να μθν βγοφμε από το ευρϊ, δεν ζχει κάποιο οικονομικό ςχζδιο ςτθν περίπτωςθ που το ευρϊ και θ νομιςματικι ζνωςθ καταρρεφςει από μόνθ τθσ. Και πολλοί μποροφν να καταλάβουν από το παράδειγμα αυτό ότι θ ΝΔ, το ΡΑΣΟΚ, το ΛΑΟΣ και τα νζα μπουμποφκια όπωσ ο Τηιμεροσ, που αυτοπαρουςιάηονται ωσ οι μόνεσ εγγυθτικζσ λφ


43

εισ για τθν χϊρα, είναι και οι μόνεσ δυνάμεισ που δεν ζχουν λφςεισ οικονομικισ διεξόδου τθσ χϊρασ από τθν κρίςθ. Από τθν άλλθ υπάρχει θ Χρυςι Αυγι, θ οποία όχι μόνο δεν αποτελεί απειλι για το πολιτικό ςφςτθμα, αλλά αντίκετα φαίνεται να είναι ζνα χριςιμο και πολφτιμο κομμάτι του. Ιδθ ζχει δείξει το ποιοί είναι οι κφριοι εχκροί του, με τισ ςυνεχείσ δολοφονικζσ επικζςεισ, τόςο ςε οικονομικοφσ και πολιτικοφσ μετανάςτεσ όςο και ςε μζλθ τθσ αριςτεράσ με πιο πρόςφατθ τθν επίκεςθ ςε μζλθ του ΚΚΕ ςτθν Αγ. Ραραςκευι. Και θ αριςτερά, αλλά και οι μετανάςτεσ, δεν νομίηω ότι είναι θ βάςθ του ςυςτιματοσ ϊςτε τα μζλθ τθσ χρυςισ αυγισ να χαρακτθρίηονται ωσ αντιςυςτθμικοί με τισ πράξεισ τουσ. Το ότι θ Χρυςι Αυγι βζβαια είναι ζνα κομμάτι του ςυςτιματοσ, φαίνεται και από το πρόγραμμά του, το οποίο δεν περιζχει καμία ριξθ με τισ πολιτικζσ τθσ ΕΕ και του ευρϊ

από τισ οποίεσ εξαρτάται αυτι τθ ςτιγμι θ Ελλάδα. Δθλαδι οι «εκνικιςτζσ» δεν επικυμοφν εκνικό νόμιςμα αλλά αντίκετα προαςπίηουν τισ πολιτικζσ που επιβάλλονται από τθν ΕΕ. Σε αυτζσ τισ εκλογζσ να ενιςχυκεί ςυνολικά θ αριςτερά ςε όλεσ τθσ τισ «βακμίδεσ» από το Κ.Κ.Ε., το ΣΥ.΢ΛΗ.Α., ωσ τθν ΑΝΤ.Α΢.ΣΥ.Α.( τθν οποία ςτθρίηουν το Ε.Ε.Κ. και θ Κ.Ο. Αναςφνταξθ) και τθν εκλογικι ςυνεργαςία ΚΚΕ(μλ) - ΜΛ-ΚΚΕ. Να ενιςχυκεί θ αριςτερά, θ οποία ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτθν δθμιουργία όλων των κινθμάτων τθσ τελευταίασ περιόδου και τθν οργάνωςθ του κόςμου τθσ εργαςίασ, επιλζγοντασ κανείσ όποιο ςχθματιςμό τον εκφράηει φυςικά ςε μεγαλφτερο βακμό και όχι ςτθν επιλογι μζςω «χαμζνθσ ψιφου» ι ότι άλλο. Θ μόνθ χαμζνθ ψιφοσ, είναι ψιφοσ ςτα κόμματα τα οποία μασ ζφεραν ςε αυτό το ςθμείο με τισ πολιτικζσ των μνθμονίων με τισ ευχαρι

ςτίεσ τθσ ΕΕ και των τραπεηιτϊν. Να ενιςχυκεί λοιπόν θ αριςτερά, θ οποία μπορεί να αποτελζςει τθν βάςθ για τθν δθμιουργία νζων αγϊνων για τθν ανατροπι των μνθμονίων και των πολιτικϊν που μασ κλζβουν όχι μόνο τα λεφτά αλλά και τθ ηωι. ΥΓ: Δεν διαφωνϊ ςτο ότι οι εκλογζσ παίηουν ζναν ςθμαντικό ρόλο, ςτθν καταγραφι και αποτφπωςθ των δυνάμεων, αλλά αυτό που κυρίωσ πρζπει να ζχουμε ςτο νου μασ δεν είναι θ 17θ αλλά θ 18θ Λοφνθ και οι μαχθτικοί αγϊνεσ οι οποίοι κα ακολουκιςουν, για τθν ανατροπι των πολιτικϊν που μασ ζφταςαν ςε αυτό το ςθμείο και τθν αναδιοργάνωςθ τθσ κοινωνίασ με τον λαό τιμονιζρθ .


44

Καταδικάηω τθν Χρυςι Αυγι , απ' όπου κι αν προζρχεται… Φαςιςμόσ , ο… Τι είναι ςτ' αλικεια φαςιςμόσ; Φαςιςμόσ είναι να χάνεισ τθν δουλεία ςου , τισ κακθμερινζσ ςου αςχολίεσ , να ταλαντεφεςαι ανάμεςα ςε ζναν καφζ και ζνα μπουκάλι γάλα για το παιδί ςου , φαςιςμόσ είναι να ςε κοροϊδεφουν , να ςε εξευτελίηουν , φαςιςμόσ είναι να τα χάνεισ όλα - να χάνεισ τθν αξιοπρζπεια ςου... Ο φαςιςμόσ δεν εμφανίηεται τυχαία όμωσ , κάτι τον προκαλεί , κάτι τον βοθκά . Τι όμωσ; Φαςιςμόσ ιςτορικά πάντα υπιρχε , εμφανιηόταν όταν θ εκάςτωτε άρχουςα τάξθ κατζρρεε και ο μόνοσ τρόποσ για να υπεραςπιςτεί τα ςυμφζροντα τθσ ιταν να επιβλθκεί με αυταρχικότθτα , με τθν αγριότθτα, αποκλείοντασ βίαια όλουσ τουσ άλλουσ από οποιαδιποτε απολαβι. Το 1929 θ Γερμανία , μόλισ είχε βγει από ζναν καταςτροφικό παγκόςμιο πόλεμο , και ζμπαινε ςε μία τεράςτια οικονομικι κρίςθ . Θ άρχουςα τάξθ , δθλαδι οι Τραπεηίτεσ και οι Βιομιχανοι , ζβλεπαν το οικοδόμθμα τουσ να καταρρζει από τθν ανεξζλεγκτθ χρεοκοπία που τουσ κυνθγοφςε. Πταν τα πράγματα ζφταςαν ςτο αμιν , εμφανίςτθκε ζνασ νζοσ πολιτικόσ , ςτρατιωτικόσ, με ςκοπό τθν διάςωςι τουσ . Ο Αδόλφοσ Χίτλερ , με τθν ευγενικι χορθγία πολλϊν κεφαλαιοκρατϊν κάλπαηε προσ τθν εξουςία – αν και με μικρό ποςοςτό , παρόμοιο με τθσ Χρυςισ Αυγισ – όταν άρχιςε να περιπολεί ολόκλθρεσ πόλεισ με οπλιςμζνουσ “Καιάδεσ” τρομοκρατϊντασ τουσ πάντεσ – μα κυρίωσ τουσ αριςτεροφσ και τουσ αντιφρονοφντεσ. Τα ςυνκιματα του παρόμοια με του Μιχαλολιάκου , Να φφγουν οι προδότεσ που διζλυςαν τθν χϊρα , ζξω οι ξζνοι, αίμα-τιμι και τα λοιπά. Ο Χίτλερ επζνδυςε ςε ζνα και μόνο πράγμα , ότι ο λαόσ τα είχε χάςει όλα και αφοφ τα είχε χάςει όλα κα δεχόταν και το πιο ακραίο , το πιο απερίγραπτο δρόμο για να ςυνεχιςτεί θ ηωι – ζςτω και μζςα απ το κάνατο . Ο φφρερ ,ζκεςε ςτον λαό, το ηιτθμα του ποιόσ φταίει , λζγοντασ πωσ για τθν κατάντια τθσ χϊρασ φταίνε οι πολιτικοί και για τθν αρπαγι του πλοφτου οι Εβραίοι . Αυτό φυςικά ιταν θ μεγαλφτερθ απάτθ και ςκοπό είχε να αποκρφψει πωσ ο πόλεμοσ και θ κατάντια τθσ χϊρασ δθμιουργικθκε από τουσ κεφαλαιοκράτεσ ςτθν προςπάκεια τουσ να μθν καταρρεφςουν. Το δε εβραϊκό ηιτθμα, ιταν μια οργανωμζνθ επίκεςθ του Γερμανικοφ κεφαλαίου ςτο Εβραϊκό . Τθν ςυνζχεια όλοι τθν γνωρίηουμε. Ελλάδα 2012 , 16 Λουνίου , ο Φίρερ περιπολεί τθν Ακινα , τθν Ράτρα , τθν Βζροια , χτυπά μετανάςτεσ ςτο πάλαι ποτζ αριςτερό Ρζραμα , απειλεί ότι κα ειςβάλει ςε βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ για να πετάξει ζξω τα παιδιά των μεταναςτϊν , ότι κα πλακϊνει ςτισ φάπεσ τουσ βουλευ


45

τζσ και άλλα ...Μιασ και ιςτορία ζχει το κακό ςυνικειο να επαναλαμβάνεται , το παρελκόν είναι ιδθ εδϊ. Θ ευρωπαϊκι κοινότθτα , θ ΕΕ . Θ Ευρωηϊνθ , θ ΕΚΤ και όλο το ευρωπαϊκό κεφάλαιο δζχονται τθν εκ νζου αναηωπφρωςθ τθσ κρίςθσ και τθν απειλι μιασ μαηικισ κατάρρευςθσ. Με τθν παροφςα εικόνα μποροφμε να εκτιμιςουμε πωσ ςε λίγουσ μινεσ από τϊρα ,θ εικόνα τθσ Ευρϊπθσ κα είναι πολφ διαφορετικι , αφοφ οι χϊρεσ που κα βρίςκονται ςε κακεςτϊσ μνθμονίων κα είναι πάνω από ζξι. Είναι πλζον παςιφανζσ ότι θ κρίςθ δεν είναι ελλθνικι αλλά κρίςθ τθσ Ευρωηϊνθσ και των αγορϊν – Φυςικά θ Ελλάδα , ακολοφκθςε μζςω τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ και του ΡΑΣΟΚ τθν πολιτικι που προςτάηουν οι Βρυξζλλεσ και το Βερολίνο , τθν πολιτικι που μαηί με το Ευρϊ ζφερε τθν κρίςθ ςτθν Ελλάδα. Από κει και ζπειτα , ενϊ όλοι αυτοί διαμζςου των προθγοφμενων – δοτϊν κυβερνιςεων μασ μπόλιαςαν με το τζρασ τθσ κρίςθσ , τϊρα ηθτάνε να τουσ τθν πλθρϊςουμε ! ΡΑΣΟΚ , ΝΔ , ΔΘΜΑ΢ , ΛΑΟΣ , ΔΘΞΑΝ , ΣΕΒ , ΕΕ , ΕΚΤ , ΔΝΤ και θ λίςτα ςυνεχίηεται καταλιγοντασ ςτθν Χρυςι Αυγι , ζχουν ζνα και μόνο ςχζδιο για το Μζλλον το δικό μασ ,αλλά και των ολόκλθρθσ τθσ Ευρϊπθσ : Ζνα μζλλον όπου , κα ζχεισ χάςει τθν δουλεία ςου , τισ κακθμερινζσ ςου αςχολίεσ , κα ταλαντεφεςαι ανάμεςα ςε ζναν καφζ και ζνα μπουκάλι γάλα για το παιδί ςου , κα ςε ζχουν κοροϊδζψει , κα ςε ζχουν εξευτελίςει ,κα τα ζχεισ χάςει όλα – κα ζχεισ χάνει τθν αξιοπρζπεια ςου... Το μζλλον που ςχεδιάηουν για ςζνα είναι ο φαςιςμόσ ... Μπορεί θ ψιφοσ που για χρόνια είχε ευνουχιςτεί , να μετατράπθκε πλζον ςε όπλο ςτα χζρια ςου, όμωσ πρζπει να το κρατιςεισ ςτακερά και να ςτοχεφςεισ τθν καρδιά του προβλιματοσ και να μθν πυροβολιςεισ ςτο αζρα για εκφοβιςμό ! Αυτοί δεν φοβοφνται ! Ο φαςιςμόσ δεν φοβάται , πρζπει να τον τςακίςεισ ! Από που κι αν προζρχεται ! Είτε από τον Βενιηζλο , είτε από τον Μιχαλολιάκο , είτε από τα κανάλια. Και να κυμάςαι , πωσ κάποια ςτιγμι το όπλο κα αδειάςει , και τότε για να επιβιϊςεισ κα πρζπει να ορμιςεισ με το ςϊμα ςου πάνω ςτα όπλα του εχκροφ και εκεί κα φανεί αν αξίηεισ μια ηωι καλφτερθ... Στισ 17 Λουνίου τουσ κάνουμε όλουσ Ραρελκόν , και τα μνθμόνια και τα κόμματά τουσ και το οικοδόμθμά τουσ και τθν ιδεολογία τουσ .


46

ΠΕΡΛ ΕΚΛΟΓΩΝ... Ζφταςε θ ςτιγμι!! Ζφταςαν οι εκλογζσ! Επιτζλουσ είςαι ζτοιμοσ να αςκιςεισ το δθμοκρατικό ςου δικαίωμα! Το όπλο για να τουσ τςακίςεισ και να τουσ δείξεισ πωσ κάνει κουμάντο ο λαόσ, είναι θ ψιφοσ ςου!.. Ζφταςε θ ςτιγμι που κα μιλιςει θ πλειοψθφία και θ εντολι τθσ κα είναι προςταγι. Χωρίσ λοιπόν να κάνουμε τίποτα μεγάλουσ υπολογιςμοφσ και χωρίσ να είμαςτε επιςτιμονεσ καταλαβαίνουμε ζνα πράμα. Αγαπθτζ ψθφοφόρε ι ζχεισ χεςτεί πάνω ςου, ι τα μυαλά ςου ζχουν γίνει μαρμελάδα. Οι μιςοί λοιπόν, τρζχουν να ψθφίςουν να μείνουμε ςτο ΔΝΤ, ςτα μνθμόνια και ςτισ τρόικεσ. Γιατί αν γίνει το αντίκετο, κα ανζβει ο διάβολοσ και κα φζρει τθ κόλαςθ και με ςτρατθγό το Κεμάλ κα μπει μζςα ςτα ςπίτια μασ και κα μασ πάρει τα κεφάλια!! Και οι άλλοι μιςοί κα ψθφίςουν ζναν τφπο που του αρζςει να παίηει μπλόφα!! Καλά, για τουσ διεςτραμμζνουσ που κα ψθφίςουν τθ χρυςι αυλι δεν αντζχω να βρίηω άλλο. Πποιοσ λοιπόν κζλει τα μνθμόνια και τα ΔΝΤ να τα πάρει και να τα βάλει ςτο ςπίτι του. Πποιοσ κζλει να παίξει μπλόφα να πάει ςε κανζνα καφενείο και να ποντάρει με μπιηζλια γιατί μόνο αυτά του ζχουν μείνει. Αγαπθτζ ψθφοφόρε τθν ϊρα που διαβάηεισ αυτό το κείμενο ζνα παιδάκι πεκαίνει από τθν πείνα ι από κάποια ςφαίρα του νάτο. Ζνασ μετανάςτθσ δολοφονείται από δουλεμπόρουσ ι από φαςίςτεσ και εςφ νομίηεισ ότι είςαι δθμοκράτθσ και ελεφκεροσ επειδι ζριξεσ τθν ψιφο ςου μζςα ςε ζνα κουτί.. Είναι παράλογο να νομίηεισ ότι ο κόςμοσ αλλάηει με τισ εκλογζσ. ΑΝ ΟΛ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑΗΑΝ ΤΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑ ΘΤΑΝ ΡΑ΢ΑΝΟΜΕΣ..

ΤΠΕΡΟΧΘ ΜΑΚΡΟΟΛΚΟΝΟΜΛΑ ΤΟ Δ.Ν.Τ. βρίςκεται ςτθ Γουατεμάλα από το 1984. Τα τελευταία εφτά χρόνια θ χϊρα εμφανίηει εντυπωςιακι οικονομικι ανάπτυξθ που κα ηιλευαν πολλά ανεπτυγμζνα κράτθ. Ο μζςοσ όροσ αγγίηει το 4%! Ωςτόςο, τθν ίδια ςτιγμι, το 1 ςτα 2 παιδιά κάτω των 5 ετϊν υποφζρει από τθν πείνα και τον υποςιτιςμό. Ζνα ντοκιμαντζρ ςυγκλονιςτικϊν αντιφάςεων, όπου τα υπζροχα οικονομικά ςτοιχεία δεν ζχουν καμία ςχζςθ με τθν πραγματικι ηωι. LINK GIA TO NTOKIMANTER: http:// www.exandasdocumentaries.com/gr/documentaries/ bysubject/social-exclusion


47

Μαριάννα η Βρωμόςτομη


48

Τεύχος #03  

Το περιοδικό της αμαρκάλευτης ενημέρωσης....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you