Page 1

Τεφχοσ #17

4 Νοεμβρίου 2012

ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΌΧΙ ΣΕ ΌΛΑ! Λϋμε ΌΦΙ ςτην εξαθλύωςη! - Μύλα να χαρεύσ... Μϋτρα ταφόπλακα, αλλϊ για ποιόν; - Αφιϋρωμα : Σο δόγμα των διαθρωτικών αλλαγών - Από την τραγωδύα ςτη Υϊρςα... BABUSHKA.GR []


6

ΠΟΛΕΜΑ!

8

ΣΡΕΦΟΤΜΕ/ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΤΜΕ.

11

ΓΡΑΜΜΗ «ΜΕΣΑΞΑ ΜΕΣΑΞΑ»»

16

ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΓΨΔΙΑ ΢ΣΗ ΥΑΡ΢Α...

20 24

ΜΙΛΑ ΝΑ ΦΑΡΕΙ΢...

ΛΕΜΕ ΌΦΙ ΢ΣΗΝ ΕΞΑΘΛΙΨ΢Η!

ΣΑΥΟΠΛΑΚΑ 38ΜΕΣΡΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;

28

ΑΥΙΕΡΨΜΑ: ΣΟ ΔΟΓΜΑ ΣΨΝ ΔΙΑ ΘΡΨΣΙΚΨΝ ΑΛΛΑΓΨΝ

42 44 47

ΝΑ ΣΟΤ΢ ΠΑΡΟΤΜΕ ΕΜΕΙ΢ ΣΑ ΜΕΣΡΑ! ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΜΝΗ΢ΙΑ ΢ΣΑ ΟΠΛΑ!

ΠΡΟ΢ΟΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ!!! [02] BABUSHKA.GR


ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΕΤΦΟ΢ 11 11--11 BABUSHKA.GR

BABUSHKA.GR [03]


[04] BABUSHKA.GR


Τσι

τάτα...

Αυτοκτονύεσ Πϊνω από 2.500 αυτοκτονύεσ Ελλόνων πολιτών, από το 2011 ϋωσ ςόμερα, η πλειοψηφύα των αυτοχεύρων όταν θύματα τησ οικονομικόσ κρύςησ και τησ λιτότητασ. Τποςιτιςμόσ παιδιών Πϊνω από 500.000 παιδιϊ βρύςκονται ςε κατϊςταςη υποςιτιςμού αυτό την ςτιγμό ςτην ελληνικό επικρϊτεια. Περιςτατικϊ λιποθυμύασ λόγω αςιτύασ, παρατηρούνται καθημερινϊ ςε διϊφορα ςχολεύα τησ χώρασ, ενώ πολλού γονεύσ προτιμούν να ςταματόςουν τα παιδιϊ τουσ από το ςχολεύο γιατύ αυτϊ δεν μπορούν να ανταπεξϋλθουν ςτην καθημερινότητα τουσ. Επύπεδο φτώχειασ Ο κύνδυνοσ παιδικόσ φτώχειασ ςτην Ελλϊδα ϋχει φτϊςει ςτο 23,7%. Σα αποτελϋςματα τησ δειγματοληπτικόσ Ϊρευνασ Ειςοδόματοσ και ΢υνθηκών Διαβύωςησ των Νοικοκυριών ϋτουσ 2011 δεύχνουν ότι το 21,4% του ςυνολικού πληθυςμού τησ χώρασ απειλεύ

ται από τη φτώχεια. Ο πληθυςμόσ ςε κύνδυνο φτώχειασ ανϋρχεται ςε 3.403.000 ϊτομα. Ανεργύα ΢ύμφωνα με την Eurostat η ανεργύα ςτην Ελλϊδα μϋχρι τον Μϊιο ανόλθε ςτο 23,1%. ΢ύμφωνα με τα ύδια ςτοιχεύα, η Ελλϊδα εμφανύζει το υψηλότερο ποςοςτό ςτην ΕΕ μεταξύ των νϋων με 53,8%. Από το Μϊιο μϋχρι ςόμερα η ανεργύα ϋχει ανϋβει πϊνω από το 25%, ςύμφωνα πϊντα με τα επύςημα ςτοιχεύα, πρϊγμα που ςημαύνει πωσ το πραγματικό νούμερο ξεπερνϊ το 30% και το 1.200.000. Φρεοκοπημϋνοι δόμοι και περιφϋρειεσ ΢ύμφωνα με το υπουργεύο Εςωτερικών, οι ςυνολικϋσ τραπεζικϋσ υποχρεώςεισ των δόμων ανϋρχονται ςτα 1,7 δις. ευρώ, και τα χρϋη προσ τρύτουσ ςε 1 δις. ευρώ. Κατϊθλιψη και ψυχικϊ νοςόματα ΢την Ελλϊδα, η χρόςη των αντικαταθλιπτικών ςε ςχϋςη με το 2006 ϋχει

«Ϊχω μϊθει νωρύσ ςτη ζωό μου ότι αν θεσ κϊτι, εύναι καλύτερα να κϊνεισ λύγο θόρυβο.» Malcolm Φ, 1925 -1965, Αμερικανόσ ακτιβιςτόσ

αυξηθεύ κατϊ 35% και των αντιψυχωτικών κατϊ 18%. Σο φαινόμενο αποδύδεται ςτην ανεργύα. Η αύξηςη των ψυχικών διαταραχών, του εθιςμού και εξϊρτηςησ από ουςύεσ και τησ θνηςιμότητασ από ιςχαιμικό καρδιοπϊθεια, εύναι οι πιο εμφανεύσ επιπτώςεισ τησ κρύςησ ςτην υγεύα. 189,1% ΣΟ ΦΡΕΟ΢ ΣΟΤ 2013 Σο χρϋοσ ςτο τϋλοσ του 2012 εκτιμϊται ότι θα διαμορφωθεύ ςτα 340.6 δις. ό 175,6% του ΑΕΠ, ενώ το 2013 προβλϋπεται ότι θα ανϋλθει ςτα 346.2 δις. ό 189,1% του ΑΕΠ. Ύφεςη και ϋλλειμμα Η ύφεςη το 2012 εκτιμϊται πλϋον ςτο 6,5% του ΑΕΠ. Για το ϋτοσ 2013 το ϋλλειμμα τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ προβλϋπεται ςτα 9,4 δις. Ευρώ Τγεύα Σο ποςό που θα διατεθεύ από το κρϊτοσ για την υγεύα που περιγρϊφονται ςτον προώπολογιςμό μαζύ με την ϋκτακτη επιχορόγηςη των Νοςοκομεύων φτϊνουν ςτο ύψοσ των 4.800 εκατ., δηλαδό μόνο 2,6% του ΑΕΠ. Παιδεύα Σελειωτικό χτύπημα ςτην παιδεύα θα φϋρουν τα καινούργια μνημονιακϊ μϋτρα : ΢υγχωνεύςεισ τμημϊτων ΑΕΙ και ΣΕΙ . Περικοπό του κόςτουσ των βιβλύων των μαθητών, καθώσ θα χρεώνονται ςτουσ γονεύσ με υποχρϋωςη επιςτροφόσ. Εξορθολογιςμόσ του μιςθολογικού κόςτουσ του μη μόνιμου προςωπικού τησ Ανώτατησ Εκπαύδευςησ. Μεύωςη τησ κρατικόσ επιχορόγηςησ ςτουσ κρατικούσ και μη κρατικούσ φορεύσ, όπωσ Ομοςπονδύεσ, Αθλητικϊ Κϋντρα, Θϋατρα, Μουςεύα, Υεςτιβϊλ,. ΢υγχωνεύςεισ ςχολικών μονϊδων .

BABUSHKA.GR [05]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

ΠΟΛΕΜΑ! Γρϊφει ο Spatοurnos

Γ

ια ϊλλη μια φορϊ θα προςπαθόςω να ςε κϊνω να μου μιλόςεισ. Να μιλόςεισ ςτην ζωό ςου δηλαδό όχι ςε εμϋνα. Εγώ δεν εύμαι τύποτα, ϋνα ζώο εύμαι που ϋμαθα να γρϊφω ςτην γλώςςα που εςύ καταλαβαύνεισ. Αγαπητϋ μου ϊνθρωπε που μιςεύσ τα πϊντα θα όθελα να όταν αλλιώσ τα πρϊγματα να ςηκωνόμουν το πρωύ και να μην πονούςα, θα όθελα να μπορώ να αναςϊνω ελεύθερα χωρύσ να με τςακύζει το ϊγχοσ, θα όθελα να ξυπνϊω ελεύθεροσ. Μα δεν μπορεύ να γύνει αυτό όςο εςύ αντιμετωπύζεισ την ζωό με μύςοσ, όςο εςύ ζεισ για το ςυμφϋρον ςου και μόνο αχ και να όξερεσ πωσ δεν εύςαι αθϊνατοσ, να μπορούςεσ να

[06] BABUSHKA.GR

καταλϊβεισ πωσ δεν θα ζόςεισ για πϊντα… αχ και να το καταλϊβαινεσ. Αλλϊ βλϋπεισ αγαπητϋ μου ϊνθρωπε αυτό το καταλαβαύνεισ όταν κοντεύεισ να πεθϊνεισ μϋχρι τότε θα μιςεύσ τα πϊντα. ΢ε παρακαλώ, δεσ γύρω ςου, υπϊρχουν και ϊλλοι ϊνθρωποι δεν εύςαι μόνοσ ςου. ΢ταμϊτα να κϊνεισ πωσ τα ξϋρεισ όλα ςταμϊτα να

ςυμπεριφϋρεςαι ωσ ο μοναδικόσ που κατϋχει τον ςύγουρο δρόμο προσ την ευτυχύα(;) Ϊμαθεσ να ζεισ με manual νομύζεισ ότι η ζωό ςου εύναι ςαν την ζωό ενόσ μύξερ. Σα ανακατεύεισ όλα και ακολουθεύσ την ςυνταγό. Μια ςυνταγό που την ϋχουν φτιϊξει αυτού που ποτϋ δεν ϋχουν φϊει το τελικό παραςκεύαςμα.


Θϋλω να ςου πω δηλαδό ότι υπακούσ ςτα λεγόμενα όλων αυτών που δεν ενδιαφϋρονται για την επιβύωςη ςου αλλϊ για το πώσ θα βγϊλουν κϋρδοσ από εςϋνα. Ακολουθεύσ ϋναν τρόπο ζωόσ τησ αςτικόσ τϊξησ και όχι τησ εργατικόσ ςτην οπούα ανόκεισ. Θεωρεύσ αυθαύρετα ξύλινο λόγο τον τρόπο που περιγρϊφουν το μοντϋλο μϋςα ςτο οπούο ζεισ όλεσ οι αριςτερϋ δυνϊμεισ. Εγώ θα ςου πω ότι δεν μπορώ να ςου περιγρϊψω με απόλυτη ακρύβεια ποιο εύναι εκεύνο το μοντϋλο που θα μπορούςαμε να ζόςουμε αξιοπρεπώσ, αυτό όμωσ που ξϋρω και μπορώ να ςου πω εύναι πωσ αυτό το μοντϋλο και ο τρόποσ ζωόσ μασ τρώει τα ςωθικϊ, μασ καταςτρϋφει καθημερινϊ. Και εςύ δεύχνεισ αυτό να μην το καταλαβαύνεισ… πιςτεύεισ πωσ κϊποια μϋρα θα γύνεισ και εςύ πλούςιοσ, κϊποτε και εςύ θα πιϊςεισ την καλό. Αγαπητϋ μου ϊνθρωπε δεν γύνεται να αλλϊξεισ τϊξη τόςο απλϊ. Μην τρϋφεισ αυταπϊτεσ το παιχνύδι

εύναι δικό τουσ, αυτού φτιϊχνουν τουσ κανόνεσ, εςύ απλϊ παύζεισ μϋχρι να χϊςεισ τα πϊντα. Με το να αντιδρϊςεισ ςε όλα αυτϊ τα νϋα μϋτρα θα κερδύςεισ το δικαύωμα να ϋχεισ λόγο για την πορεύα τησ ζωόσ ςου, θα κερδύςεισ το γεγονόσ ότι θα λϊβεισ μϋροσ ςτην εξϋλιξη τησ ιςτορύασ, θα παλϋψεισ για το μϋλλον των παιδιών ςου. Με το όχι ςτα μϋτρα θα τουσ δώςεισ να καταλϊβουν πωσ υπϊρχει λαόσ ςε αυτό την χώρα, ότι υπϊρχει ζωό, πρϊγμα που θα τουσ κϊνει να καταλϊβουν πώσ εςύ δεν θα ανεχτεύσ ϊλλο πια την χειραγώγηςη και την εξαθλύωςη. Θα κϊνεισ ϋνα βόμα προσ την ελευθερύα. ΢κϋψου τα όλα αυτϊ, κϊνε την θϋληςό ςου για ζωό, ορμό μια ορμό που θα πνύξει οτιδόποτε ςε κρατϊ ςτην Γό. Δώςε ϋνα μϊθημα, ςτον αυταρχιςμό, τον ρατςιςμό και τον φαςιςμό, πολϋμα, πολϋμα, εύναι το μόνο που ςου ϋχει απομεύνει… πολϋμα!!!

BABUSHKA.GR [07]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

ΣΡΕΦΟΤΜΕ/ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΤΜΕ. Γρϊφει η mpanana

Κ

ούτα πωσ εύναι η ζωό όμωσ. Σην εβδομϊδα που προςπαθούν να περϊςουν τα νϋα μϋτρα, το μνημόνιο 3, ϋνα ακόμα υποςτηρικτικό πακϋτο εγώ θϋλω να φωνϊξω ϋνα τερϊςτιο ‘αγαπόςτε και αγαπηθεύτε’. ΢κοτεινιϊζει και κϊπου εκεύ εγώ ρωτϊω ‘ϋγινε κϊτι ςόμερα που ϋχω χϊςει;’ και ακούω νϋα που εύναι λύγο παλιϊ. Σο ΠΑ΢ΟΚ ύςωσ διαλύεται, μειώνεται το επύδομα ανεργύασ, κόβουν λεφτϊ από τισ ςυντϊξεισ, πογκρόμ, ιδι-

[08] BABUSHKA.GR

ωτικοποιούν το νερό, ναι το νερό, ιδιωτικοποιόςεισ γενικώσ. Οι ύδιεσ απειλϋσ λύγο πριν, μια ακόμη κλωτςιϊ προσ το κενό. Αν δεν υπογρϊψουμε χϊοσ λϋνε και ξαναλϋνε. Εύναι φανερό πωσ δεν αντιλαμβϊνονται τισ ςυνϋπειεσ αυτών που ψηφύζουν. Ϊχουν κϊνει τισ ςυμφωνύεσ τουσ, ϋχουν πει τα ναι τουσ, εύναι ϋτςι κι αλλιώσ εκεύ για να λϋνε ναι. Κούτα πωσ εύναι η ζωό όμωσ. Σρϋχουμε ςαν παλαβού να προλϊβουμε τα πϊντα. Σρϋχουμε τισ ζωϋσ μασ. Όλα


ψϋματα, φύμωςη, προπαγϊνδα, παιχνύδια κϊτω από τα τραπϋζι, κομπύνεσ. Και εμεύσ τρϋχουμε να ανταπεξϋλθουμε ςτα ναι ςε όλα τουσ. Σρϋχουμε να ανταπεξϋλθουμε ςτισ υπογραφϋσ τουσ. Ώρεσώρεσ μοιϊζουν όλα απελπιςτικϊ, τερϊςτια και δύςκολα. Και κϊποια ςτιγμό ο φύλοσ ςου με ςωληνϊκια ςτην εντατικό. Και ξαφνικϊ θυμϊςαι τι εύναι ςημαντικό. Για τι πραγματικϊ αξύζει να παλεύεισ. Πόςο τρϋχεισ. ςτον αυτόματο. Οι ύδιεσ διαδρομϋσ, τα ύδια πρόςωπα, ο ύδιεσ ςυνόθειεσ, η ύδια δουλειϊ και αν κϊτι αλλϊξει, αλλϊζει μόνο προσ το χειρότερο. Σο ύδιο γύνεται μόνο χειρότερο. Δεν προλαβαύνουμε να κοιταχτούμε ςτον καθρϋφτη, δεν ϋχουμε καν το χρόνο να ςκεφτούμε αν το αντϋχουμε όλο αυτό. Ωνθρωποι νευριαςμϋνοι, απεγνωςμϋνοι, ζωϋσ ςτον αυτόματο. Δεν αναρωτιόμαςτε αν αντϋχουμε να δουλεύουμε τόςο, αν αντϋχουμε να δουλεύουμε ϋτςι, αν αντϋχουμε αυτό το ςπύτι, αν αντϋχουμε αυτό το γϊμο, αν αντϋχουμε τϋλοσ πϊντων αυτό τη ζωό. Όλα πρϋπει να γύνουν για τα παιδιϊ, τα χρϋη, τα δϊνεια, για το φροντιςτόριο, για το ςπύτι, πολλού λόγοι για να πρϋπει να γύνουν. Μασ

πιϋζουν από παντού, εύναι φτιαγμϋνο ϋτςι το ςύςτημα για να μην προλαβαύνεισ να ςκεφτεύσ. ΢ου λϋνε από μικρόσ να βϊλεισ ςτόχουσ, το πενταετϋσ και το τριετϋσ πλϊνο, να δουλεύεισ, αυτό εύναι το πιο ςημαντικό. Να δουλεύεισ και ασ μη ςου αρϋςει και αν χϊςεισ τη δουλειϊ ςου να βρεισ μια ϊλλη. Μη μεύνεισ ϊνεργοσ και πϋςεισ ςε κατϊθλιψη. Ωκου ρε ςυ τι φτιϊξαμε. Υτιϊξαμε ανθρώπουσ που χωρύσ αφεντικό, 8ωρο και 10ωρο, αρμ0οδιότητεσ και τύτλουσ νιώθουν κενού. Ζωϋσ ϊςτοχεσ. Και τρϋχουμε ςε αυτϋσ. Σρϋχουμε να προλϊβουμε να εύμαςτε από όλα. Μϋχρι να ςου θυμύςει η ζωό πωσ δεν βγαύνει ϋτςι. Μϋτρα, μνημόνια, εξαθλύωςη, φτώχεια, καταςτολό, ρατςιςμόσ, φαςιςμόσ,

Κούτα, πωσ εύναι η ζωό όμωσ ρε παιδύ μου, μου λϋει. Κούτα πότε ςυνϋβη αυτό, μου λϋει. Πϊντα ϋτςι δεν γύνεται; Σου λϋω. ΢κϋφτομαι πωσ τα μόνα πρϋπει που αξύζει να ακολουθόςουμε εύναι να βγούμε από τον αυτόματο, να αγαπόςουμε, να αναπνεύςουμε, να γνωρύςουμε τουσ ανθρώπουσ δύπλα μασ, να ςυςχετιςτούμε πραγματικϊ, να πούμε ιδϋεσ, να τισ πραγματοποιόςουμε, να μοιραζόμαςτε, να ζητϊμε βοόθεια και να αντϋχουμε να την πϊρουμε, να κοιταζόμαςτε ςτα μϊτια, να λϋμε αλόθειεσ, να παραδεχόμαςτε, να ρωτϊμε «θϋλω», «αντϋχω», «πωσ νιώθω», «πωσ νιώθεισ», να κϊνουμε ϋνα βόμα πύςω και δϋκα μπροςτϊ για αυτϊ που πιςτεύουμε, για αυτϊ που αξύζει να διεκδικόςουμε.

BABUSHKA.GR [09]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

[10] BABUSHKA.GR


ΓΡΑΜΜΗ «ΜΕΣΑΞΑ ΜΕΣΑΞΑ»» Γρϊφει ο Μαχητικόσ Ο πόλεμοσ δε λϋει να ςωπϊςει ςτη χώρα μασ, βαςικϊ μαύνεται λυςςαλϋοσ ολόγυρα ςτη γη, και κϊθε μϋρα που ξημερώνει προςμϋνουμε να εύναι και η τελευταύα που θα ζόςουμε. Παραμύθια αμϋτρητα μασ ξεφουρνύζουν καθημερινϊ, για αναγκαύα μϋτρα, για πτώχευςη που εύναι ςτην πόρτα, για δύςκολεσ και κρύςιμεσ ςτιγμϋσ, για ςυνομιλύεσ και ςυμβουλϋσ από τον ύδιο το θεό ςτον πρωθυπουργό τησ χώρασ, καθώσ και ϊλλα πολλϊ.

Ό

λα αυτϊ για ϋνα ςκοπό και μόνο. Να ςκορπύςουν το φόβο, αυτόσ εύναι ο μεγϊλοσ μασ εχθρόσ, ούτε κατακτητϋσ με όπλα και ϊρματα αλλϊ τρομοκρατύα και ωμού εκβιαςμού ςτο ζωτικό κύτταρο τησ κοινωνύασ. Οι ύδιοι οι πολύτεσ βιώνουν ϋνα δυνατό πεύραμα, ϋνα πολυςύνθετο και καλϊ μελετημϋνο ψυχολογικό αλλϊ και ανθρωπιςτικό πόλεμο. Μεθοδεύοντασ ςυςτηματικϊ την εκτόξευςη των τιμών ςτα βαςικϊ αγαθϊ, παρϊλληλα ςε ςχϋςη με την δημιουργύα ακόρεςτησ δύψασ ςτον ϊνθρωπο για ολοϋνα και μεγαλύτερη κατοχό υλιςτικόσ κατοχόσ, οδόγηςε ςε μια πρωτοφανό κρύςη. Με το οικονομικό «κραχ» τησ κοινωνύασ να εύναι όδη ανϊμεςα μασ, ϋχει ελλεύψει εκεύνο το ςύςτημα προτεραιοτότων τησ λογικόσ με αποτϋλεςμα να υπϊρχει ακόμα μεγαλύτερη ςύγχυςη ςτην κοινωνύα μασ.

Αντύ να ςκϋφτεται ο πολύτησ πρώτα το πώσ θα επιβιώςει, πιϋζεται ακόμα περιςςότερο για το πώσ θα αποκτόςει ολοϋνα και περιςςότερα αγαθϊ, να χρεωθεύ ακόμα πιο πολύ ςτουσ νόμιμουσ τοκογλύφουσ και με αυτό τον τρόπο να μετατραπεύ ςε υποχεύριο τουσ και το τϋλοσ να εύναι απλϊ ϋνα διαδικαςτικό ζότημα. Μόνο ςαν ϊρρωςτο αςτεύο θα μπορούςε να χαρακτηριςτεύ οι πολυδιαφημιζόμενεσ λύςτεσ προτεραιότητασ για το νϋο «iphone», ςε μια κοινωνύα που οι αυτοκτονύεσ των πολιτών τησ ϋχουν φτϊςει δυςθεώρητα ύψη για τα δεδομϋνα τησ και οι ϊςτεγοι εύναι περιςςότεροι από τισ καρϋκλεσ και τα τραπεζϊκια ςτισ επώνυμεσ πλατεύεσ. Ενώ ο πόλεμοσ του ςυςτόματοσ ςυνεχύζεται μϋςα από τα γνωςτϊ μϋςα μαζικόσ εξαπϊτηςησ,

BABUSHKA.GR [11]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

εκμετϊλλευςησ αν επιθυμεύται, με αλλεπϊλληλεσ καλϊ οργανωμϋνεσ επιθϋςεισ ςτα μπερδεμϋνα μυαλϊ τησ πλειοψηφύασ. Αρχικϊ μασ ϋλεγαν ότι χωρύσ ευρώ δε θα ϋχουμε πετρϋλαιο, δε θα ϋχουμε φϊρμακα, θα τα χϊςουμε όλα. Μετϊ βϋβαια αποςιώπηςαν ότι ϋκαναν εμπϊργκο ςτο Ιρϊν που μασ προμόθευε πετρϋλαιο ϊνευ προκαταβολόσ και ϋπρεπε να αγορϊζουν και ςε ακριβότερη τιμό αλλϊ και αποπληρώνοντασ προκαταβολικϊ, από τα πετρϋλαια που πουλούςαν οι δανειςτϋσ και ςωτόρεσ του ϋθνουσ. Αυτούσ που νυχθημερόν υπεραςπύζεται ο μπουμπούκοσ όπου βρεθεύ και όπου ςταθεύ, λεσ και η ύδια η καγκελϊριοσ

[12] BABUSHKA.GR

του πληρώνει το μεροκϊματο του. Μια μαώμού που παύζει πολύ καλϊ το ςόου τησ και μασ χαρύζει ςτιγμϋσ ϊφθονου γϋλιου, με τισ εξαιρετικϋσ επιδόςεισ ςτο αγαπημϋνο του ϊθλημα, αυτό τησ κυβύςτηςησ η αλλιώσ κωλοτούμπασ. Παπαγαλϊκια ςαν και αυτόν εύναι πολλϊ, εύτε με κοςτούμι και γραβϊτα πολιτικού, εύτε με προςωπύδα μαχόμενου και πατριώτη δημοςιογρϊφου, εύτε ακόμα και αγουροξυπνημϋνου ςυνδικαλιςτό, όψιμου επαναςτϊτη. Υυςικό εύναι να κερδύζουν τισ εντυπώςεισ αλλϊ και τη μϊχη, όλη μϋρα κϊνουν αυτό που ξϋρουν καλύτερα. Πλύςη εγκεφϊλου και αποπροςανατολιςμόσ τησ κοινόσ γνώμησ.

Κανϋνασ δεν ϋχει το δικαύωμα να τουσ αμφιςβητόςει, να ςταθεύ απϋναντι τουσ και να αποδοκιμϊςει τα μιςό μπερδεμϋνα ψϋματα τουσ. Πλϋον οι τακτικϋσ του τραμπούκου ϋχουν όνομα και επώνυμο και το μόνο εύκολο εύναι να ςου φορϋςουν βραχιόλια και να ςε διαςύρουν ςτα κανϊλια ςαν το χειρότερο εγκληματύα, απλϊ γιατύ αντιςτϊθηκεσ, γιατύ δεν ϋφαγεσ το κϊλπικο παραμύθι τουσ. Μιασ και εύπαμε για παραμύθια, αυτϊ που δεν ϋχουν δρϊκο μϋςα τουσ εύναι τα χειρότερα, τόςο προβλϋψιμα, τόςο ϊνοςτα και ανοργαςμικϊ. Υοβούνται ότι δε θα ψηφιςτούν τα μϋτρα, ότι η χώρα θα οδηγηθεύ ςτο απόςπαςμα, ότι θα


βγούμε από το ευρώ και ϋνα ςωρό ϊλλα περύεργα. Όλα αυτϊ για να δεύξουν ςτον κόςμο ότι η φωτιϊ ϋχει αρχύςει να καύει το ςπύτι και τα υπϊρχοντα του αλλϊ οι καλού αυτού πατριώτεσ θα ςώςουν από μια αλλαξιϊ εςώρουχα ςτον καθϋνα από μασ. Κι ασ εύναι τρύπια, μπαλωμϋνα, καμϋνα, ασ μην ϋχουμε ούτε ςπύτι, ούτε τύποτα, θα ϋχουμε όμωσ μια αλλαξιϊ εςώρουχα ςτην κατοχό μασ, τόςο χρόςιμο μασ εύναι το ευρώ αυτό την εποχό. Οι τςϋπεσ μασ εύναι αδειανϋσ, τα τηλϋφωνα χτυπϊνε ςυνεχώσ από τισ τρϊπεζεσ και τουσ ειςπρϊκτορεσ τουσ, μετρημϋνα κουκιϊ αυτϊ που ϋχουμε για θϋρμανςη, ρουχιςμό και τροφό. Η πλειοψηφύα τησ κοινωνύασ μασ εύναι μϋςα ςτην αρϋνα με τα λιοντϊρια και προςπαθεύ να γαντζωθεύ από όπου βρει για να ςώςει την ύπαρξη τησ. Αρκεύ να κοιτϊξεισ τριγύρω ςου για μια ςτιγμό και θα δεισ αμϋτρητουσ χαρακωμϋνουσ και κομματιαςμϋνουσ από τα νύχια και τα δόντια

του θηρύου. Σο αύμα τρϋχει αςταμϊτητο και ϋχει ςημαδϋψει τα πϊντα. Σο χαμόγελο ϋχει χαθεύ και μόνο τρόμο και φόβο βλϋπεισ παντού, αυτό που όθελαν πϊντα, αυτό που ςχεδύαζαν και προςπαθούςαν να υλοποιόςουν πϊντα. ΢α να μην ϋφταναν όλα αυτϊ, η ομόγυρη ζητϊ περιςςότερο αύμα να χυθεύ, ακόμα μεγαλύτερη δυςτυχύα να εμφανιςτεύ ςτον τόπο μασ. Σο πειραματόζωο πρϋπει να δοκιμαςτεύ ακόμα περιςςότερο, περιςςότερεσ ψυχϋσ να οδηγηθούν ςτο εκτελεςτικό απόςπαςμα, μόνο ϋτςι θα ικανοποιηθούν. Σο τϋλοσ μοιϊζει προδιαγραμμϋνο, να πληςιϊζει ολοϋνα και πιο γρόγορα. Οπότε τι μασ απομϋνει εμϊσ, αυτούσ που δεν ϋχουν να χϊςουν τύποτα ϊλλο, τουσ λύγουσ ςε ποςότητα αλλϊ πολλούσ ςε ποιότητα. Μονόδρομοσ η μϊχη, ο αγώνασ που αν και ϊνιςοσ και ϊδικοσ, πρϋπει να ϋρθει ςτα δικϊ μασ μϋτρα, επειδό ακριβώσ το θϋλουμε τόςο πολύ. Φωρύσ ςωτόρεσ, χωρύσ μϋντορεσ, χωρύσ ϊλλουσ ξεφτύλεσ πατριώτεσ.

Μόνοι εναντύων όλων. Όπωσ τουσ όρωεσ πολεμιςτϋσ που δε φοβόθηκαν ςτιγμό την πολεμικό υπερδύναμη των ναζύ και χωμϋνοι ςτα οχυρϊ πολϋμηςαν χωρύσ κανϋνα εφόδιο, αφού εύχαν εγκαταλειφθεύ ςτη μούρα τουσ από το κρϊτοσ, και με μοναδικό όπλο το ότι δεν εύχαν τύποτα να χϊςουν, κατϊφεραν το αδύνατο. ΢τϊθηκαν ςτο ςημεύο τουσ και δεν επϋτρεψαν τον εχθρό να τουσ ξεπερϊςει, να τουσ ποδοπατόςει και να τουσ κατακτόςει. Ϊτςι πρϋπει να κϊνουμε και εμεύσ, να αντιςταθούμε, να μην επιτρϋψουμε να μασ κατακτόςουν και να ρύξουν αυτό την ταφόπλακα πϊνω μασ. Σουλϊχιςτον ασ χαθούμε αγωνιζόμενοι και όχι κοιμώμενοι ςτον καναπϋ μασ. Οι δικαιολογύεσ τελεύωςαν, τα ψϋματα ςωθόκαν, ϋνα πρϊμα μασ μϋνει από δω και πϋρα. Όλοι ςτο δρόμο, εκεύ θα δώςουμε τη μϊχη, ο καθϋνασ για το δικό του οχυρό, το δικό του ςημεύο, να ςτόςουμε τη δικό μασ «γραμμό Μεταξϊ». NO PASARAN

BABUSHKA.GR [13]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

[14] BABUSHKA.GR


ΣαΧηΛϊΣη΢ΕβΔοΜϊΔα΢ Η

Αςτυνομικό Διεύθυνςη Ακαρνανύασ με ϋγγραφο τησ προσ τον Δόμο του Αγρινύου ζότηςε να εξεταςθεύ τόςο η νομιμότητα του κτιρύου (αυθαύρετο ό όχι) καθώσ και εϊν επιτρϋπεται από τισ χρόςεισ γησ τησ ςυγκεκριμϋνησ περιοχόσ η λειτουργύα κομματικών γραφεύων. ΢το ςημεύο αυτό να επιςημϊνουμε ότι ο νόμοσ ςχετικόσ με τη λειτουργύα των κομμϊτων δεν επιτρϋπει τη ςτϋγαςη κομμϊτων ςε ιςόγειο ούκημα όπωσ εύναι το ςυγκεκριμϋνο. Η πολεοδομύα μετϋβη για ϋλεγχο αλλϊ μϋλη τησ Φρυςόσ Αυγόσ δεν τουσ επϋτρεψαν να μπουν ςτο κτύριο. Σο ςημαντικό ςτην όλη υπόθεςη εύναι ότι ο ιδιοκτότησ του κτιρύου, ςυνεργϊτησ του βουλευτό, Κώςτα Μπαρμπαρούςη, κατϋθεςε ςτην πολεοδομύα αύτηςη και ζότηςε ϊδεια λειτουργύασ χονδρεμπορικόσ αποθόκησ μιασ και ςτην περιοχό από τισ χρόςεισ γησ επιτρϋπεται ςτην η ανϊπτυξη τϋτοιων επιχειρόςεων. Ο χώροσ ϋχει μετατραπεύ ςε πραγματικό φρούριο με ψηλϊ κιγκλιδώματα και λϊβαρα τησ

Μ

αταιώθηκε για τϋταρτη φορϊ ςτο Πανεπιςτόμιο Αιγαύου η προγραμματιςμϋνη ηλεκτρονικό ψηφοφορύα για την ανϊδειξη ςυμβουλύου διούκηςησ ςύμφωνα με όςα ορύζει ο Νόμοσ Διαμαντοπούλου. Οι φοιτητϋσ κατϋβαςαν τουσ διακόπτεσ του server κι ϋτςι δεν υπϊρχει ηλεκτρονικό πρόςβαςη για κανϋναν ψηφοφόρο ενώ την ύδια ςτιγμό κϊνουν κατϊληψη και ςτο κτύριο Διούκηςησ (ϋδρα Μυτιλόνη), αιφνιδιϊζοντασ την Πρυτανικό Αρχό που δεν περύμενε αυτό την εξϋλιξη.

«

Η ςυνϋχιςη τησ λειτουργύασ των Ιδρυμϊτων από την αρχό του 2013 εύναι απόλυτα αδύ-

Φρυςόσ Αυγόσ. Από τα παραπϊνω προκύπτει το ερώτημα ότι αν το κτύριο όταν όντωσ αυθαύρετο πώσ ηλεκτροδοτόθηκε.

Π

ρωτοφανόσ ςύλληψη με ςκοπό τον εκφοβιςμό και τη φύμωςη κϊθε φωνόσ που ςτρϋφεται ενϊντια ςτην κρατικό καταςτολό και αναδεικνύει τη ςχϋςη αςτυνομικών και χρυςαυγιτών, αποτελεύ η ςύλληψη νεαρού την Δευτϋρα 29/10 ςτην Κϋρκυρα, μετϊ από μόνυςη αςτυνομικών. Ο νεαρόσ εύχε αναρτόςει ςτο προςωπικό ιςτολόγιό του φωτογραφύεσ αςτυνομικών που βρύςκονταν παρϋα με χρυςαυγύτεσ ςτισ 28/10, κατϊ τη διϊρκεια τησ παρϋλαςησ και των κινητοποιόςεων των πολιτών που ακολούθηςαν. Κατηγορεύται για απρόκλητη ϋργω εξύβριςη, παραβύαςη νόμου περύ προςωπικών δεδομϋνων και διαςπορϊ ψευδών ειδόςεων που μπορούν να θύξουν το κύροσ τησ χώρασ (!).

νατη», διαμηνύουν οι πρόεδροι των Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων (ΣΕΙ), ολοκληρώνοντασ την ϋκτακτη ςύνοδό που εύχαν αυτό την εβδομϊδα. Η ςυνεδρύαςη αφορούςε κυρύωσ ςτο κρύςιμο ζότημα των ςυγχωνεύςεων τμημϊτων και ςχολών, οι πρόεδροι των ΣΕΙ ξεκαθϊριςαν ότι δεν θα δεχτούν «να γύνει ςτισ Κοινότητϋσ μασ αποδεκτόσ ο διαχωριςμόσ ςτα χαρακτηριςτικϊ των ΑΕΙ μεταξύ Επιςτόμησ και Σεχνολογικόσ γνώςησ» και εκτιμούν ότι απαιτεύται ϋνασ χρόνοσ, και όχι δύο μόνεσ, για να γύνει μια ορθολογικό διαδικαςύα αναδιϊταξησ τησ Ανώτατησ Εκπαύδευςησ. Παρϊλληλα, οι πρόεδροι

των ΣΕΙ εξϋφραςαν την αγωνύα τουσ για τισ απειλούμενεσ, όπωσ τονύζουν, νϋεσ περικοπϋσ ςτουσ πόρουσ για το οικονομικό ϋτοσ 2013.

Ο

λοκληρώθηκε η πώληςη του 67,7% τησ " Δωδώνησ". ΢την ανακούνωςό τησ η υπό εκκαθϊριςη ΑΣΕ, ενημϋρωςε οτι η γαλακτοβιομηχανύα περιόλθε ςτην εταιρύα που κατϊ 90% ελϋγχεται από τη Strategic Ιnitiatives και κατϊ 10% από τη Simos Food. Οι νϋοι ιδιοκτότεσ εμφανύςτηκαν ςτην εταιρύα και εύχαν ςυναντόςεισ με διϊφορουσ φορεύσ. Παρϊλληλα διεξαγόταν ςύςκεψη των κτηνοτροφικών ςυνεταιριςμών.

BABUSHKA.GR [15]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ...

ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΓΨΔΙΑ, ΢ΣΗΝ ΥΑΡ΢Α... Λύγεσ μϋρεσ πριν την ψόφιςη του νϋου πακϋτου μϋτρων, εν μϋςω ςκληρόσ αντιπαρϊθεςησ και αναδιϊταξησ των πολιτικών κομμϊτων. Ο Α. ΢αμαρϊσ μπορεύ να δόλωςε πωσ : «η διαπραγμϊτευςη τελεύωςε» αλλϊ όλοι μασ γνωρύζουμε πωσ αυτό δεν υπόρξε ποτϋ! Ϊτςι λοιπόν, η τόςο αςφυκτικό πύεςη και ο ϋλεγχοσ από την Σρόικα, ϋχει φτϊςει ςτο ςημεύο όπου ουςιαςτικϊ εύναι η ύδια, Κυβϋρνηςη του τόπου. ΢ε ευρωπαώκό επύπεδο δεν βλϋπουμε καμύα αλλαγό – το πεύραμα ςυνεχύζεται! ΢ύςςωμη η Ευρωπαώκό Ελύτ ςυνεχύζει και επιδεινώνει την επύθεςη ςτα λαώκϊ και εργατικϊ δικαιώματα και ειςοδόματα. Και ενώ το βαςικό πολιτικό ςτόριγμα τησ αςτικόσ τϊξησ, θεωρεύται η παραμονό τησ χώρασ ςτο ευρώ, η εξυπηρϋτηςη του χρϋουσ και η ςυνεχόσ διαπραγμϊτευςη και η από κοινού δρϊςη Ελλϊδασ – Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, ακούμε ςυνεχώσ φωνϋσ – μεταξύ αυτών και ο πρόεδροσ του ΢ΤΡΙΖΑ Αλϋξησ Σςύπρασ - οι οπούεσ μιλούν για μια λύςη του Ελληνικού προβλόματοσ με την μορφό ενόσ νϋου ςχεδύου Μϊρςαλ και μϊλιςτα ςε ςυνεργαςύα με την κεντρικό διούκηςη τησ ΕΕ. Γρϊφει ο μη ϋχων...

Κ

αι επειδό η ιςτορύα όδη επαναλαμβϊνεται, με την μορφό τησ φϊρςασ ασ δούμε τι ϋδωςε το ςχϋδιο Μϊρςαλ ςτην Ελλϊδα μεταπολεμικϊ και κατϊ πόςο αυτό πρϋπει να το επικαλεύται οποιαδόποτε προοδευτικό δύναμη και δη ριζοςπαςτικό. Βριςκόμαςτε ςτα 1947. Η Γερμανικό κατοχό ϋχει τελειώςει ενώ μαύνεται ο εμφύλιοσ πόλεμοσ. Η Ελληνικό οικονομύα ζει την χειρότερη κατϊςταςη που ϋχει βιώςει ποτϋ, με διαλυμϋνο όλο τησ τον παραγωγικό ιςτό, χωρύσ βαςικϊ τρόφιμα και ενδύματα για ϋνα τερϊςτιο μϋροσ

[16] BABUSHKA.GR

του πληθυςμού και γενικότερα ςε ϋνα αδιϋξοδο για το πώσ θα ςυνϋλθει από την ολϋθρια καταςτροφό του Ναζιςτικού πολϋμου. Υυςικϊ βριςκόμαςτε όδη υπό την Βρετανικό, ςτρατιωτικό και οικονομικό «μπότα», η οπούα όμωσ ςυντετριμμϋνη, κυρύωσ από τισ οικονομικϋσ και εδαφικϋσ απώλειεσ του πολϋμου δηλώνει την αποχώρηςη τησ από τα Ελληνικϊ εδϊφη. Υυςικϊ ο μεγϊλοσ αμερικανικόσ γύπασ που περιμϋνει από καιρό ευκαιρύα, βρύςκει την κατϊλληλη ςτιγμό και «ορμϊ» ςτην διαλυμϋνη Ελλϊδα… Ϊτςι ςτισ 18 Οκτωβρύου

του 1947 ϋρχεται ςτην Ελλϊδα ο Αμερικανόσ Δικηγόροσ Πολ Πόρτερ ωσ επικεφαλόσ τησ Αποςτολόσ Οικονομικόσ Ϊρευνασ, η οπούα όρθε να μελετόςει τισ ελληνικϋσ οικονομικϋσ, πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ και τον τρόπο τησ αμερικανικόσ οικονομικόσ και ςτρατιωτικόσ επϋμβαςησ. Η Δουλεύα του Πόρτερ όταν να διατυπώςει μια ςυνολικό ϋκθεςη με τα τελικϊ πορύςματα του προσ το Αμερικανικό κογκρϋςο, αφού πρώτα « ξεςκονύςει» μϋχρι και τουσ απόρρητουσ φακϋλουσ των Τπουργεύων. Σο πρώτο που ζότηςε, όταν ο ςχηματιςμόσ Κυ-


Η ιςτορύα επαναλαμβϊνεται την πρώτη φορϊ ςαν τραγωδύα και τη δεύτερη ςαν φϊρςα. Karl Marx ( 1818-1883 , Γερμανόσ φιλόςοφοσ) βερνόςεων «εθνικόσ ενότητασ» και όςο το δυνατό από περιςςότερα κόμματα – βεβαύωσ αντικομουνιςτικϊ, ϋτςι ώςτε να φανεύ πωσ η πλειοψηφύα του λαού και των πολιτικών κομμϊτων εύναι η μόνη εθνικό και πατριωτικό λύςη η οπούα θα εγγυηθεύ την ςταθερότητα και την ανϊκαμψη τησ χώρασ, ςε τοπικό αλλϊ και διεθνϋσ επύπεδο. Ϊτςι, ςτισ 24 Ιανουαρύου ορκύςτηκε, με πρωθυπουργό τον τραπεζύτη Δ. Μϊξιμο, κυβϋρνηςη ςυναςπιςμού επτϊ πολιτικών αρχηγών (Σςαλδϊρη, Βενιζϋλου, Κανελ-λόπουλου, Παπανδρϋου, Ζϋρβα, Αλεξανδρό, Γονατϊ). Σότε εύναι και που για πρώτη φορϊ αναλαμβϊνει υπουργεύο (Εργαςύασ) ο τότε βουλευ -τόσ ΢ερρών του Λαώκού Κόμματοσ Κωνςταντύνοσ Καραμανλόσ. Φαρακτηριςτικό εύναι πωσ ο λαόσ αποκαλούςε την Κυβϋρνηςη « Επτακϋφαλη», όπωσ την Λερναύα Ύδρα! Σελικϊ ο Πόρτερ ϋκρινε θετικό την Αμερικανικό επϋμβαςη ςτην τελικό του ϋκθεςη που όπωσ ςημειώνει, το χαρακτηριςτι-

κό τησ τότε κοινωνύασ, εύναι οι τρομερϋσ ταξικϋσ διαφορϋσ πϊνω ςτο πληθυςμό, μεταξύ εργατών και βιομηχϊνων εφοπλιςτών κϊτι που κατϊ την γνώμη του αποτελεύ και βαςικό λόγο του εμφυλύου πολϋμου :

«Τπϊρχει μεγϊλη ανομοιομορφύα εισ τό βιοτικόν ϋπύπεδον και τϊ ειςοδόματα ανϊ την Ελλϊδα. Οι κερδύζοντεσ, δηλαδό ού βιομόχανοι, ού ϋμποροι, οι κερδο-ςκόποι και ού μαυραγορύται, διϊγουν ϋν πλςύτω και χλιδό, τό πρόβλημα δϋ αυτό ουδεμύα κυβϋρνηςισ το αντιμετώπιςεν αποτελεςματικώσ. Ϊν τώ μεταξύ α'ι λαώκα'ι μϊζαι περνούν μιαν αθλύαν ζωό. Οι κερδύζοντεσ εύναι ςχετικώσ ολύγοι τόν αριθμόν και ό ςυνολικόσ πλούτοσ των, περιερχόμενοσ εισ τό ςύνολον του πληθυςμού θα ϋπϋφερεν ελϊχιςτην βελτύωςιν των γενικών ςυνθηκών διαβιώ-ςεωσ. 'Αλλ' ο πολυτελόσ τρόποσ ζωόσ των ϋν μϋςω τησ πτώχειασ, ςυντεύνει εισ τό να ϋξοργύζη τασ μϊζασ και να ύπογραμμύζη την δυςτυχύαν των πτωχών. Τπϊρχει εισ τόν χώραν

ςημαντικόν ποςοςτόν ςυγκεκαλυμμϋνησ ανεργύασ, δεδομϋνου ότι τϊ 20% του πληθυςμού χρηςιμοποιούνται υπό τοώ κρϊτουσ ό εξαρτώνται ϋξ αυτού. Σϊ χαμηλότατα επύπεδα ζωόσ των δημοςύων υπαλλόλων, των ςυνταξιούχων και των ϊλλων μιςθοβιώτων αποτελούν ενα ςημαντικό παρϊγοντα, ο οπούοσ ςυμβϊλλει εισ την πολιτικόν και κοινωνικόν ενταςιν που χαρακτηρύζει ςόμερον την Ελλϊδα. ... ΢ημαντικϊ ποςϊ ξϋνου ςυναλλϊγματοσ ϋςπαταλόθηςαν κατϊ τό παρελθόν ϋτοσ [ Ι 946] εισ εώςαγωγϊσ ειδών πολυτελεύασ, εισ πώληςιν χρυςών λιρών από το κρϊτοσ και εισ πρϊξεισ επι του νομύςματοσ εισ την μαύρην ϊγορϊν.» Υυςικϊ η Αμερικανικό επϋμβαςη θα γινόταν υπό όρουσ τουσ οπούουσ ο ύδιοσ θεωρεύ κομβικούσ και αδιαπραγμϊτευτουσ: "Ϊνασ τρόποσ αντιμετω-

πύςεωσ των προβλημϊτων θα ότο να υπϊρξουν, εκτόσ από μύαν ςυμβουλευτικόν αποςτολόν αντιπροςωπεύουςαν τασ Η-

BABUSHKA.GR [17]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ

νωμϋνασ Πολιτεύασ, αρκετού Αμερικανού και ϊλλοι ξϋνοι τεχνικού, χρηςιμοποιούμενοι ωσ ϊτομα από την ελληνικόν κυβϋρνηςιν εισ επικαύρουσ κρατικϊσ θϋςεισ (...καύριασ εκτελεςτικϊσ θϋςεισ). Πρϋπει να εγκαταςταθό Διεύθυνςη Εξωτερικού Εμπορύου υπό την αρχηγύαν ξϋνου τεχνικού... Ϋ Αμερικανικό Αποςτολό πρϋπει να δύναται να εξαςφαλύζη δια διαφόρων τρόπων ότι γύνεται η καλύτερα δυνατό χρόςη τησ αμερικανικόσ βοηθεύασ. Θϊ πρϋπει να ϋχη την εξουςύαν ωσ τελευταύον μϋτρον να διακόπτη ό να περιορύζη την οικονομικόν βοόθειαν όχι μόνο γενικώσ, αλλϊ και εισ την περύπτωςιν οιουδόποτε ςχεδύου ό ενεργεύασ, οςϊκισ καθύςταται προφανϋσ ότι οι όροι τησ

[18] BABUSHKA.GR

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

βοηθεύασ δεν ϋτηρόθηςαν. Ϋ Αμερικανικό Αποςτολό θα πρϋπει να ςυμμετϋχη εισ την ανϊπτυξιν τησ πολιτικόσ εςόδων και εξόδων (τησ ελληνικόσ κυβερνόςεωσ). Θα απαιτηθό η εκ μϋρουσ τησ ϋγκριςισ του προώπολογιςμού πριν ούτοσ τεθό εν ιςχύι. Μετϊ την ϋγκριςη τησ Αμερικανικόσ επϋμβαςησ από τον Πόρτερ, ακολουθεύ η ιςτορικό ομιλύα του Προϋδρου Σρούμαν ςτο Αμερικανικό Κογκρϋςο, γνωςτό ωσ «το δόγμα του Σρούμαν» με την οπούα ϋπειςε τουσ Γερουςιαςτϋσ να αποςτεύλουν χρηματικό και ςτρατιωτικό επϋμβαςη ςτην Ελλϊδα, κυρύωσ για να αποκόψουν το Κομουνιςτικό κύνημα το οπούο αν κϋρδιζε ςτην Ελλϊδα, θα επε-

κτεινόταν ςύγουρα ςτην Σουρκύα και από ‘κει ςε όλη τη Μϋςη Ανατολό, μετατρϋποντασ ϋτςι τουσ εμπορικούσ δρόμουσ και θϊλαςςεσ αλλϊ και τα αραβικϊ πετρϋλαια, ςε ϊπιαςτο όνειρο για τουσ Αμερικϊνουσ και δεύτερον για να ςτηρύξουν τισ δικιϋσ τουσ επενδύςεισ ςτην Ελλϊδα, όπου ςτην ςυνϋχεια θα γινόταν και «αγοραςτόσ» των αμερικανικών προώόντων! Ϊτςι όπωσ ϋγινε τελικϊ… ΢την ςυνϋχεια ο Πόρτερ αντικαταςτϊθηκε από αρκετούσ τεχνοκρϊτεσ όπωσ ο Γκριςγουολντ και ο Γκρϋυντυ, οι οπούοι επιτελούςαν καθόκοντα υπερπρωθυπουργού, βϊζοντασ επιτρόπουσ ςε κϊθε υπουργεύο, οι οπούοι ενϋκριναν ό απϋρρι-


«Αν ζόςει κανϋνασ ςασ να θυμϊται τα λόγια αυτϊ. Οι τωρινού ςύμμαχοι θα ςασ ςφϊξουν όλουσ ςαν αρνιϊ, εγώ ςτα χϋρια τουσ δε θα πϋςω, γιατύ τα βουνϊ με ξϋρουν. Αυτό θϋλω να το θυμϊςτε αν κανϋνασ ςασ ζόςει.» Ωρησ Βελουχιώτησ, οπλαρχηγόσ του ΕΛΑ΢ πταν όλεσ τισ υποθϋςεισ και αποφϊςεισ των υπουργών. ΢ημαντικό εύναι και η παραδοχό, πολλών από αυτών πωσ δεν υπόρχε ποτϋ καμύα διαπραγμϊτευςη με την Κυβϋρνηςη, αντιθϋτωσ οι διϊφοροι Πρωθυπουργού (τουσ οπούουσ ϊλλαζαν όποτε όθελαν) υπϊκουαν τυφλϊ ςτισ εντολϋσ του Αμερικανικού επιτελεύου. Οι Αμερικανού επϋβαλαν μεταξύ ϊλλων τον ιςοςκελιςμό των προώπολογιςμών, τισ θεςμικϋσ μεταρρυθμύςεισ για την ςτόριξη τησ ανταγωνιςτικότητασ, την ενοπούηςη όλων των αςφαλιςτικών ταμεύων ςε ϋνα και την πϊταξη τησ φοροδιαφυγόσ. Μϊλιςτα όπωσ ϋγραφαν και οι τότε μετριοπαθόσ εφημερύδεσ: «Αυτού ϋβαζαν τα λεφτϊ - αυτού ϋλεγχαν τα ταμεύα…». Σο δόγμα του Σρούμαν δεν επϋφερε μεγϊλεσ αλλαγϋσ ςτην ελληνικό οικονομύα καθώσ αυτό διεπόταν ςυνϋχεια από πολιτικϊ ςκϊνδαλα και αταςθα-

BABUSHKA.GR [19]

λύεσ κρατικού χρόματοσ από Βιομόχανουσ και εφοπλιςτϋσ. Ϊτςι μετϊ το τϋλοσ του εμφυλύου η Ελλϊδα προςχώρηςε ςτο ςχϋδιο Μϊρςαλ, ϋνα παρόμοιο αμερικανικό ςχϋδιο βοόθειασ αλλϊ πολύ μεγαλύτερο, με βϊςη την οικονομικό ενύςχυςη. Αποτϋλεςμα όλων αυτών εύναι φυςικϊ οι αρκετϋσ βαςικϋσ βελτιώςεισ ςτο βιοτικό επύπεδο, όπωσ ρεύμα, νερό, τηλϋφωνο, δρόμοι, ςυγκοινωνύεσ, κλπ όχι φυςικϊ για όλουσ! Αλλϊ πϋρα από αυτϊ, αν αναλογιςτεύ κανεύσ τα ποςϊ που ϊντληςε εκεύνη την περύοδο η Ελληνικό οικονομύα ( Περύπου 7 ΑΕΠ τησ κατοχικόσ Ελλϊδασ), θα περύμενε ςυνταρακτικϋσ αλλαγϋσ ςτη ςυγκρότηςη και την ανϊπτυξη του κρϊτουσ. Όμωσ τελικϊ η Φρηματοδότηςη ςταμϊτηςε αφού οι διεθνόσ φωνϋσ για το «τι θα γύνει πια με την Ελλϊδα;» πλόθαιναν ςυ-

νεχώσ καθώσ δεν υπόρχε καμύα ουςιαςτικό ανϊπτυξη τησ χώρασ. Σο μόνο που μασ ϋμεινε εύναι : Η παραχώρηςη τησ λαώκόσ Κυριαρχύασ και τα Αμερικϊνικα προώόντα… Αν προςϋξατε τησ ομοιότητεσ τησ τότε Αμερικανικόσ επϋμβαςησ ςτην Ελλϊδα που την μετϋτρεψαν ουςιαςτικϊ ςε «πελϊτη» του αμερικανικού εμπορύου, με την ςημερινό μνημονιακό κατϊςταςη, δεν εύναι ψϋμα ούτε φϊρςα! Και για όςουσ λϋνε πωσ θϋλουν ϋνα νϋο ςχϋδιο Μϊρςαλ για να λύςουμε το δημοςιονομικό μασ πρόβλημα να ξϋρουν πωσ αυτό ιςχύει όδη και επιβϊλλεται από την Γερμανύα, μϋςω τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, των μνημονύων, των δόςεων, των ταςκ φορσ και των επιτρόπων! Και αυτό δεν εύναι φϊρςα, εύναι τραγωδύα.


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

ΜΙΛΑ ΝΑ ΦΑΡΕΙ΢… ‘’Μερικού καλό θα εύναι να εγκαταλεύψουν τη ςτρατευμϋνη δημοςιογραφύα’’ (Από τη δόλωςη του κ. Νύκου ΢ύμου, υπό την ιδιότητϊ του, όπωσ αναφϋρει, του δημοςιογρϊφου, και όχι από τη θϋςη του Διευθύνοντοσ ΢υμβούλου τησ ΕΡΣ, με αφορμό το κόψιμο τησ εκπομπόσ «Πρωινόσ Ενημϋρωςησ» τησ Δημόςιασ Σηλεόραςησ) Γρϊφει ο Παναγιώτησ Μαυροειδόσ

Η

εύδηςη: Ραγδαύα αύξηςη του αριθμού των αναςφϊλιςτων πολιτών επιβεβαιώνουν τα ςτοιχεύα του Τπουργεύου Τγεύασ ςτισ 2/11/12 Η αντικειμενικό προβολό τησ εύδηςησ Εκδοχό πρώτη: Η ςημαντικότατη αύξηςη ιατρικών δαπανών για πολύτεσ που δεν την δικαιούνται, μιασ και εύναι αναςφϊλιςτοι, αποδεικνύει την κοινωνικό ευαιςθηςύα τησ κυβϋρνηςησ και διαψεύδει όςουσ μιλούν για κατϊργηςη κοινωνικών πολιτικών. Όπωσ προκύπτει και από το ςχετικό πύνακα οι δαπϊνεσ για αναςφϊλιςτουσ πολύτεσ το 2012

[20] BABUSHKA.GR

αυξόθηκαν ςε ςχϋςη με το 2011, κατϊ 8,8%. Ακόμη πιο ςημαντικό εύναι το γεγονόσ ότι η αύξηςη δαπανών για ϋλληνεσ αναςφϊλιςτουσ πολύτεσ ανόλθε ςτο 25,5%. Εκδοχό δεύτερη: Οι υπηρεςύεσ του ςυςτόματοσ υγεύασ, χϊρισ ςτισ προςπϊθειεσ τησ κυβϋρνηςησ, κατευθύνονται όλο και περιςςότερο προσ ϋλληνεσ πολύτεσ, ενώ μειώνεται εντυπωςιακϊ η παροχό προσ αναςφϊλιςτουσ αλλοδαπούσ. Οι δαπϊνεσ για τουσ τελευταύουσ αποτελούςαν το 2010 το 22% του ςυνόλου, ενώ το 2012 μόλισ 6,2%. Εκδοχό Σρύτη: Από το ςχετικό πύνακα δυςτυχώσ επιβεβαιώνεται με τραγικό τρόπο η διαπύςτωςη και επιμονό τεχνικών ςτελεχών τησ


δαπάνη για αναςφάλιςτουσ πολίτεσ

2010(εκατ. ευρϊ)

2011(εκατ. ευρϊ)

2012 (εκατ. ευρϊ) (πρόβλεψ θ) 90.826.83 4

Μεταβολι 2010-2012

Ζλλθνεσ πολίτεσ

72.350.012

79.750.836

Αλλοδαποί πολίτεσ

16.365.952,75

4.969.610

5.712.466

-65%

΢φνολο

88.715.964

84.720.446

96.539.30 0

8,8%

τρόικασ πωσ τα λαμβανόμενα μϋτρα τησ κυβϋρνηςησ για μεύωςη δαπανών, χαρακτηρύζονται από αςυνϋπεια και αναποτελεςματικότητα. Ϊτςι, ενώ ςτο περιβόητο τρύτο μνημόνιο, η υποςτηριζόμενη από ΝΔ-ΠΑ΢ΟΚ-ΔΗΜΑΡ κυβϋρνηςη, κϊνει λόγο για περιςτολό ςπαταλών ςτισ δαπϊνεσ υγεύασ και παραθϋτει ςχετικϊ μϋτρα, την ύδια ςτιγμό, από την πύςω πόρτα, εγκρύνει ακόμη υψηλότερεσ δαπϊνεσ και μϊλιςτα για πολύτεσ που δεν δικαιούνται ςχετικό περύθαλψη μιασ και δεν ϋχουν αςφϊλιςη. Με τον τρόπο αυτό ϋρχεται ςτην επιφϊνεια η διπλό φύςη του ελληνι-

25,5%

κού προβλόματοσ. Από τη μια εύναι το οικονομικό πρόβλημα, οι ςπατϊλεσ ενόσ αντιπαραγωγικού και διογκωμϋνου δημόςιου τομϋα, με την ςυνακόλουθη εκμαυλιςτικό επύδραςη του ςτη ςυμπεριφορϊ των πολιτών. Από την ϊλλη, η πλόρησ αναξιοπιςτύα του ελληνικού πολιτικού ςυςτόματοσ. Μπορεύ να φαύνεται υποτιμητικό, ωςτόςο η πικρό αλόθεια εύναι πώσ όςα ςκληρϊ μϋτρα και να παρθούν, αν δεν ςυνοδευτούν από μηχανιςμούσ αδιϊβλητησ εποπτεύασ από τεχνικϊ κλιμϊκια των ευρωπαύων εταύρων, δεν πρόκειται να ϋχουν αποτϋλεςμα.

Εκδοχό Σϋταρτη: Η προκλητικό ςπατϊλη δαπανών υγεύασ για αναςφϊλιςτουσ αλλοδαπούσ ϋρχεται για ϊλλη μια φορϊ ςτην επιφϊνεια από ςχετικϊ ςτοιχεύα που ϋδωςε ςτη δημοςιότητα το Τπουργεύο Τγεύασ. Φαρακτηριςτικϊ ςημειώνουμε ότι οι δαπϊνεσ αυτϋσ από 4.969.610 ευρώ το 2011, αναμϋνεται να φτϊςουν ςε 5.712.466 ευρώ το 2012. Πρόκειται δηλαδό για μια αύξηςη κατϊ 16%! Και αυτό ςε μια ςτιγμό που ϋλληνεσ ςυνταξιούχοι αναρωτιούνται αν θα βρουν αςπιρύνη. Η λαλύςτατη κατϊ τα ϊλλα αριςτερϊ, αναζητεύ τουσ ‘’μεγαλοκαρχαρύεσ του κεφαλαύου’’ και τουσ ‘’δυνϊςτεσ’’ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, που λυμαύνονται τον τόπο… Η ςτρατευμϋνη ιδεολογικό (κατϊ)χρηςη τησ εύδηςησ (κατϊ ΢ύμο) Εκδοχό Πϋμπτη: Η εντυπωςιακό αύξηςη των δαπανών υγεύασ για αναςφϊλιςτουσ πολύτεσ, δεύχνει την τραγικό κατϊςταςη ςε μεγϊλα τμόματα του πληθυςμού ωσ αποτϋλεςμα τησ εφαρμογόσ τησ πολιτικόσ των μνημονύων. Η μεγϊλη αύξηςη των απολύςεων και οι νϋο-ειςερχόμενοι

BABUSHKA.GR [21]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ

ϊνεργοι χωρύσ καμύα αςφαλιςτικό κϊλυψη, ςυντελούν ςε μεγϊλο βαθμό ςτη διόγκωςη του αριθμού των αναςφϊλιςτων πολιτών. Μια ειδικό πτυχό του προβλόματοσ αφορϊ τουσ μετανϊςτεσ πολύτεσ, καθώσ εκεύ εμφανύζεται μια αντύςτροφη εικόνα: Οι δαπϊνεσ για αναςφϊλιςτουσ μετανϊςτεσ πολύτεσ το 2012 μειώθηκαν ςε ςχϋςη με το 2010, κατϊ το 65%. Αυτό ςχετύζεται τόςο με την ϋξοδο πολλών μεταναςτών από τη χώρα, όςο και με τη ςαφό κατεύθυνςη του Τπουργεύου Τγεύασ, για μη παροχό ςχετικών υπηρεςιών εκτόσ από τισ περιπτώςεισ ανόλικων παιδιών. Σο πρόβλημα αναμϋνεται να οξυνθεύ δραματικϊ καθώσ η ύφεςη θα ςυνεχιςτεύ, ενώ οι περικοπϋσ δαπανών υγεύασ ςτο τρύτο μνημόνιο, ςφύγγουν ακόμη περιςςότερο τον κλοιό. Σην ύδια ςτιγμό, η γενικό επιταγό του Δημοςιονομικού ΢υμφώνου τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ για μεύ-

[22] BABUSHKA.GR

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

ωςη των κοινωνικών δαπανών ώςτε να επιτευχθεύ ο περιβόητοσ ιςοςκελιςμόσ των εθνικών προώπολογιςμών, κϊνουν όλο και περιςςότερουσ πολύτεσ και ειδικϊ του ϊνεργουσ, να αναρωτιούνται το τι θα ςημϊνει τελικϊ για αυτούσ η ‘’ςωτηρύα’’ τησ παραμονόσ ςτην ευρωζώνη και την ΕΕ με τη ςυνακόλουθη πειθαρχύα ςτισ πολιτικϋσ τησ. Δε ςτοχεύουν μόνο ςτην τςϋπη, αλλϊ και ςτη ςκϋψη… Οι επικυρύαρχοι λοιπόν δεν χώνουν μόνο το χϋρι τουσ ςτη τςϋπη μασ, αλλϊ επιχειρούν να λοβοτομόςουν και τη ςκϋψη μασ. Και φυςικϊ και την ιςτορικό μνόμη μασ. Σον κοινωνικό κανιβαλιςμό θα τον ανατρϋψουμε, αν καταλϊβουμε ότι αυτόσ πϊει χϋριχϋρι με μια υπεραντιδραςτικό ςτροφό ςτο ςύνολο των κοινωνικών και πολιτικών ςχϋςεων. Η ενημϋρωςη δεν εύναι

ςυνώνυμη του καναπϋ, ενώ η απεργύα η απόδειξη του αγώνα. Εύναι εξύςου μεγϊλο μετερύζι. Με τον ύδιο τρόπο που οι κοινωνικού αγώνεσ χωρύσ πολιτικό γενύκευςη και πολιτικό πλαύςιο λύςησ, δεν αρκούν για να λύςουν προβλόματα. Σο ζότημα τησ δημοκρατύασ το ϋχουμε υποτιμόςει. Ση δικό μασ δημοκρατύα. Αυτό που


ϋχει δύο ακριβϊ ςυςτατικϊ: Ιςότητα και ελευθερύα. Η Μαύρη Νύχτα εύναι η μια όψη τησ απειλόσ. Όταν απολύονται ό ςυλλαμβϊνονται ακόμη και δημοςιογρϊφοι των επύςημων ΜΜΕ, που επιχειρούν και καταφϋρνουν να εύναι αξιοπρεπεύσ, εύναι ώρα να ςυνειδητοποιόςουμε ότι η μεγαλύτερη απειλό προϋρχεται απ’ ευθεύασ από το κου-

ςτουμϊτο και γραβατωμϋνο αςτικό πολιτικό ςύςτημα και τουσ ς φ ο υγγο κω λϊ ρ ιο υσ του. Εύναι ςτιγμό, να εκτιμόςουμε καλύτερα, αυτό που μασ χϊριςαν οι Active Member κϊποια χρόνια πριν: Κι αν δε γουςτϊρεισ να το κϊνεισ αλλιώσ ό δε μπορεύσ, τουλϊχιςτον - μύλα να χαρεύσ

Κι αν δεν εύςαι ςαν κι εμϋνα αλότησ, μη ςκιαχτεύσ Σουλϊχιςτον μύλα να χαρεύσ Μϊζεψε όλα τα όμορφα και τα αςυμμόρφωτα ΢τϊςου κοντϊ τουσ και μύλα να χαρεύσ Μύλα αδερφϋ μου, μύλα να χαρεύσ... h t t p : / / w w w .yo u t u be .co m / w a t c h ? v=nQjzTWm2Jz8

BABUSHKA.GR [23]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

ΛΕΜΕ «ΟΦΙ» ΢ΣΗΝ ΕΞΑΘΛΙΨ΢Η,

ΟΦΙ ΢ΣΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΟΦΙ ΢ΣΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΙ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΕ΢ ΣΗ΢ Ο Ελληνικόσ λαόσ και η εργατικό τϊξη τησ Ελλϊδασ καθώσ και ϊλλων Ευρωπαώκών Κρατών, οφεύλει και επιβϊλλεται πλϋον για την επιβύωςη μασ ωσ λαού ωσ εργατικόσ τϊξησ να βροντοφωνϊξουμε ΟΦΙ ςτα μνημόνια, ΟΦΙ ςτισ πολιτικϋσ λιτότητασ, ΟΦΙ ςτην εξαθλύωςη, ΟΦΙ ςε εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ «γαλϋρασ».

Σου Βαςύλη Πετρόπουλου vasilpetrop@hotmail.com

Σ

α «ψευτο-διλλόματαα» Ευρώ ό δραχμό... πρϋπει να απαντηθούν από τον λαό μασ με το πραγματικό δύλλημα ζωό με αξιοπρϋπεια και μιςθού που θα ςου εξαςφαλύζουν φϊρμακα, υγεύα, παιδεύα ό ϋχοντασ «φαινομενικϊ ευρώ» αλλϊ οι μιςθού ςου θα εύναι μιςθού εξαθλύωςησ αλϊ Κύνασ, αλϊ Βουλγαρύασ, αλϊ Ρουμανύασ;;; Πϊμε να δούμε με επύςημα δημοςιεύματα και ϋρευνεσ του αςτικού τύπου (αςτικών εφημερύδων) τι θα ςυμβεύ εϊν μεύνουμε ςτο ευρώ και αποδεχτούμε να πληρώνουμε αυτό το « παρϊνομο» τοκογλυφικό χρϋοσ και δεν ζητόςουμε ό καλύτερα επιβϊλλουμε ωσ λαόσ ϊλλη πολιτικό. ΢ύμφωνα με τον επύςημο προώπολογιςμό του 2013 το ΑΕΠ μασ θα μειωθεύ περύπου -4,5% (αντϋχει ϊλλη ύφεςη η Ελληνικό οικονομύα;; πόςα μαγαζιϊ θα κλεύςουν;; πόςοι θα απολυθούν;) το προςχϋδιο του προώπολογιςμού 2013 θα το βρεύτε εδώ: [1] ΢την ςελύδα: 133 μπορεύτε να δεύτε πόςα ϋχουμε πληρώςει ςε μακροπρόθε-

[24] BABUSHKA.GR

ςμο δανειςμό από το 1992-2011 με βϊςη τα επύςημα ςτοιχεύα του Τπ. Οικονομικών πληρώςαμε πολλϊ!!! ΢υγκεκριμϋνα ςτον πύνακα 4.6 εϊν κϊνεισ τισ προςθϋςεισ θα δεισ ϋκπληκτοσ ότι από το 1992-2011: πληρώςαμε πϊνω από 500 ΔΙ΢ ΕΤΡΨ... το ξαναγρϊφω με βϊςη τα επύςημα ςτοιχεύα από το 19922011 πληρώςαμε πϊνω από 505 Διςεκατομμύρια ευρώ για το χρϋοσ μασ μόνο για μακροπρόθεςμο δανειςμό...


Εϊν βϊλεισ και τον βραχυπρόθεςμο δανειςμό αντιλαμβϊνεςαι αγαπητϋ αναγνώςτη ότι ϋχεισ πληρώςει πϊνω από 700 ΔΙ΢ ευρώ… Ωρα που πόγαν τα δανεικϊ;; ςε μιςθούσ;; ςυντϊξεισ;; κοινωνικό κρϊτοσ;; Εϊν ύςχυε αυτό αγαπητϋ μου αναγνώςτη το όριο τησ φτώχειασ ςτην Ελλϊδα θα όταν κϊτω από 20% για όλα αυτϊ τα χρόνια τησ «ανϊπτυξησ και τησ ευμϊρειασ». Δυςτυχώσ η ύδια η ΕΛ΢ΣΑΣ μασ ανακοινώνει ότι: [2] ΢ελ.2 «To 21,4% του ςυνολικού πληθυςμού τησ Φώρασ απειλεύται από τη φτώχεια (ςτοιχεύα με ειςόδημα 2010 για το οικ. Ϊτοσ 2011), όταν το κατώφλι υπολογύζεται ςτο 60%, τησ διϊμεςου του ςυνολικού διαθϋςιμου ιςοδύναμου ειςοδόματοσ. Ο παραπϊνω δεύκτησ, υπολογιζόμενοσ με την ύδια μεθοδολογύα, παρουςιϊζει ςχετικό ςταθερότητα κατϊ τα τελευταύα 16 ϋτη (1994-2011) για τα οπούα υπϊρχουν διαθϋςιμα ςτοιχεύα, κυμαινόμενοσ μεταξύ 19,5% και 23%.»

Δηλαδό πριν τα μνημόνια πριν την ύφεςη, πριν τα μεςοπρόθεςμα την περύοδο που δανειζόμαςταν για να «περνϊμε καλϊ κατϊ τουσ κυβερνώντεσ» και τότε 1/5 με ¼ ϊτομα όταν ςτο όριο φτώχειασ!!! Ωρα που πόγαν τα λεφτϊ;; Πϊντωσ όχι ςε κοινωνικϋσ παροχϋσ. ΢ύμφωνα δε με την τρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ με Σύτλοσ: ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΢ΤΝΟΦΗ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΢Ε ΢ΤΝΘΗΚΕ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΚΡΙ΢Η΢ που δημοςιεύθηκε τον Ιούνιο 2012ςτον πύνακα 1 ςελ. 153 αναφϋρει τησ δαπϊνεσ ςε μιςθούσ δημοςύου τομϋα όλο αυτό το διϊςτημα «τησ ευμϊρειασ και του δανειςμού» παρατηρεύ κϊποιοσ λοιπόν ότι ο μ.ο (1995-2009) το Ελληνικό δημόςιο πλόρωνε το 11% του ΑΕΠ του ςε μιςθούσ δημ. ΤπαλλόBABUSHKA.GR [25]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ

Δηλαδό πριν τα μνημόνια πριν την ύφεςη, πριν τα μεςοπρόθεςμα την περύοδο που δανειζόμαςταν για να «περνϊμε καλϊ κατϊ τουσ κυβερνώντεσ» και τότε 1/5 με ¼ ϊτομα όταν ςτο όριο φτώχειασ!!! Ωρα που πόγαν τα λεφτϊ;; Πϊντωσ όχι ςε κοινωνικϋσ παροχϋσ.

[26] BABUSHKA.GR

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

λων (μ.ο ΕΕ-15: 10,8%, μ.ο Πορτογαλλύασ:13% μ.ο. Γαλλύασ: 13,3%) οπότε ότι δανειζόμαςταν για μιςθούσ και ςυντϊξεισ πϋραν ότι εύναι ψϋμα εύναι και ηλύθιο διότι αποδεικνύεται με βϊςη και την ΣτΕ ότι δεν όμαςταν πϊνω από το μ.ο. τησ ΕΕ των 15. Ωρα που να πόγαν τα λεφτϊ;; ΢ε νοςοκομεύα;; ΢χολεύα;; Ασ γελϊςω! ΢τισ τρϊπεζεσ φυςικϊ και ςε παλιότερα δϊνεια. Δανειζόμαςτε για να πληρώνουμε παλιότερα δϊνεια πανωτόκια δηλ πϊνω ςε πανωτόκια. Πωσ εύναι δυνατόν να ϋχει πληρώςει πϊνω από 500 ΔΙ΢ μόνο για μακροπρόθεςμο δανειςμό (από το 1992-2011) και να ςου λϋνε ότι χρωςτϊσ ακόμα 350-360 ΔΙ΢ ακόμα;;; Εύναι κεφαλαιοποιημϋνοι τόκοι (πανωτόκια). Ληςτρικϊ παρϊνομα, τοκογλυφικϊ επιτόκια που ο λαόσ μασ οφεύλει εϊν θϋλει να ζόςει ΝΑ ΠΕΙ ΔΕΝ ΢Α΢ ΠΛΗΡΨΝΨ...ΔΕΝ ΣΑ ΠΗΡΑ ΕΓΨ..ΔΕΝ ΢Α΢ ΦΡΨ΢ΣΨ ΣΙΠΟΣΑ! ΢ύμφωνα λοιπόν με την Γ΢ΕΕ εϊν ςυνεχιςτούν οι πολιτικϋσ του μνημονύου που μασ τισ επιβϊλλει η ΕΕ η ΕΚΣ και το ΔΝΣ το 2013 η ανεργύα θα υπολογύζεται ςτο 35% [3] Όςον αφορϊ το δημ. Φρϋοσ που τϊχα μου για αυτό μπόκαμε ςτο μνημόνιο για να μειωθεύ η ειςηγητικό ϋκθεςη του Προώπολογιςμού για το 2013 αναφϋρει ότι: «Σο δημόςιο χρϋοσ εκτιμϊται ότι θα δια-

μορφωθεύ ςτο 189,1% του ΑΕΠ (346,2 δις. ευρώ), ϋναντι προηγούμενησ πρόβλεψησ για 179,3%, από 175,6% εφϋτοσ (340,6 δις. ευρώ).» Ωρα δεν τουσ ενδιαφϋρει το χρϋοσ διότι αυξϊνεται από τότε που μπόκαμε ςτο μνημόνιο από 120-130% πριν μπούμε ςτο 190% και ςυνεχύζει να ανεβαύνει!!! Εϊν θϋλει ο Ελληνικόσ λαόσ να ζόςει και να ϋχει μια προοπτικό επιβύωςησ για τα παιδιϊ του πρϋπει να πει ΟΦΙ ΢ΣΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΟΦΙ ΢ΣΟ ΦΡΕΟ΢ (το ϋχω πληρώςει το αποδεικνύουν και τα ύδια τα επύςημα ϋγγραφα του Τπ. Οικονομικών) ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΑΘΛΙΨ΢Ψ ΣΟΝ ΛΑΟ ΜΟΤ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΨ΢Ψ ΣΟ ΣΟΚΟΓΛΤΥΙΚΟ ΦΡΕΟ΢ ΚΑΙ ΝΑ ΢Ψ΢Ψ ΣΙ΢ ΣΡΑΠΕΖΕ΢..ΟΦΙ ΢ΣΟΝ ΜΑΡΑ΢ΜΟ ΣΗ΢ ΕΛΛΗΝΙΚΗ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ΢ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΛΑΟΤ! Η περύοδοσ που θα ακολουθόςει φυςικϊ δεν θα εύναι ςτρωμϋνη με αγκϊθια θα εύναι δύςκολη πολύ δύςκολη όμωσ θα βλϋπει ςε ξϋφωτο διότι η ςημερινό πολιτικό χώρια ότι εύναι αδιϋξοδη (περύπου το 2020-2023 το χρϋοσ μασ θα εύναι ύδιο με το 2009 περύπου ςτο 120% του AEΠ) η ανεργύα θα ϋρθει ςε επύπεδα προ μνημονύου μετϊ το 2023, 2024 (δηλ κοντϊ ςτο 10%). Σώρα η απόφαςη εύναι και δικό ςου… θα φωνϊξεισ: ΟΦΙ;; θα διεκδικόςει καλύτερη ζωό;;


BABUSHKA.GR [27]


ΣΟ ΔΟΓΜΑ ΣΩΝ ΔΙΑΘΡΩΣΙ ΟΙ «ΔΟΛΟΥΟΝΟΙ ΔΟΛΟΥΟΝΟΙ»» ΔΝΣ - ΠΑ

Σκέψεις, παρατηρήσεις και αναφορές από το Συγγραφικό έργο «Η μαύρη βίβλος του Καπιτα

Ο Καπιταλιςμόσ ο μεγαλύτεροσ δολοφόνοσ τησ Ιςτορύασ. Ακόμα και οι υπηρϋτεσ παραδϋχονται ότι εύναι ο χειρότεροσ μαζικόσ δολοφόνοσ, εύναι όμωσ ϋνασ δολοφόνοσ χωρύσ πρόςωπο, χωρύσ γενετικό υλικό, ο οπούοσ δρα ατιμώρητοσ εδώ και αιώνεσ ςτισ πϋντε Ηπεύρουσ. Μόπωσ ακούςατε τον όχο του Γκονγκ που αναγγϋλλει, ταυτόχρονα με την λόξη του αγώνα και το τϋλοσ τησ ιςτορύασ; Νύκηςε. Ενςωματώνει μϋςα ςτην εύρωςτη μαφιόζικη εκδοχό του, τα λεύψανα των εχθρών του. Τπϊρχει κϊποιοσ αξιόπιςτοσ αντύπαλοσ του ςτον ορύζοντα; Ποιοσ εύναι ο αντύπαλοσ του;

[28] BABUSHKA.GR


ΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΟ΢ΜΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ.

αλισμού»

BABUSHKA.GR [29]


ΑΥΙΕΡΨΜΑ

Ο

κόςμοσ που κυριαρχεύται από το κεφϊλαιο εύναι ελεύθεροσ κόςμοσ, εύναι ο καπιταλιςμόσ που πια τον αποκαλούν φιλελευθεριςμό. Εύναι το μοναδικό κοινωνικό μοντϋλο και παρόλο που δεν εύναι ιδανικό, εύναι το μόνο ικανοποιητικό. Τπϊρχει και δεν θα υπϊρξει ποτϋ κϊτι ϊλλο. Αυτό λϋνε όλοι οι ιθύνοντεσ, οι οικονομικού και πολιτικού καθώσ και οι διανοούμενοι και οι δημοςιογρϊφοι. Μετϊ την μεύωςη των εργαζομϋνων ςτουσ αγρούσ, βλϋπουμε ότι επύςησ μειώνονται οι εργαζόμενοι ςτα εργοςτϊςια και ςτα γραφεύα, καθώσ ο καπιταλιςμόσ ούτε γνωρύζει ούτε θϋλει να κατανϋμει τα κϋρδη και την εργαςύα, ϋτςι καταλόγουμε αναπόφευκτα ςτην ανεργύα και ςτο ςύνολο των κοινωνικών ςυμφορών που τη ςυνοδεύει. Όςο περιςςότεροι ϊνεργοι υπϊρχουν τόςο μικρότερα εύναι τα επιδόματα και τόςο μικρότερη η χρονικό περύοδοσ καταβολόσ τουσ. Όςο λιγότεροι εύναι οι εργαζόμενοι τόςο περιςςότερο μειώνονται οι ςυντϊξεισ. Ο τρύτοσ κόςμοσ εύναι πλϋον ορατόσ μϋςα ςτον πρώτο κόςμο. Μετϊ την καταςτροφό που ϋχει προκαλϋςει ο καπιταλιςμόσ ςτον τρύτο κόςμο όρθε η ςειρϊ τησ Αργεντινόσ που αποτελεύ μια περιφϋρεια τησ δύςησ, τώρα εύναι η Ελλϊδα που βρύςκεται ςτην δύςη αν και ακόμα θεωρεύτε νότοσ, περιφϋρεια δηλαδό τησ Ευρώπησ. ΢τόχοσ εύναι πλϋον ο πυρόνασ τησ δύςησ, Γαλλύα, Γερμανύα, Αγγλύα και Ιταλύα. ΢αν όπλα ο καπιταλιςμόσ χρηςιμοποιεύ την δημοκρατύα και την δικτατορύα ό ακόμα και το παρακρϊτοσ (μαφύα). Η τοκογλυφύα εύναι μια ακόμα μαφιόζικη μϋθοδοσ, όπωσ η μαφύα δανεύζει ςε κϊποιον και αυτόσ ποτϋ δεν μπορεύ να απαλλαγεύ

[30] BABUSHKA.GR


Οι οικονομικού δολοφόνοι, ϋνα ςυνονθύλευμα τραπεζιτών, μυςτικών πρακτόρων και πολιτικών αυταρχικού χαρακτόρα, ακόμη και ςτρατιωτικών, από την δεκαετύα του 70’ ϋχουν ςκορπόςει την καταςτροφό του νεοφιλελευθεριςμού, το πιο ακραύο ςτϊδιο τησ ελεύθερησ αγορϊσ ςε δεκϊδεσ χώρεσ ανϊ την υφόλιο.

BABUSHKA.GR [31]


ΑΥΙΕΡΨΜΑ

Σο ΔΝΣ ιδρύθηκε ςτισ 27 Δεκεμβρύου του 1945 ςτην Ουϊςιγκτον, πρωτεύουςα των ΗΠΑ κατόπιν ςυνομολόγηςησ 29 Φωρών που εύχαν ςυμβϊλει ςτο 80% του κεφαλαύου. Ϊδρα του Οργανιςμού ορύςθηκε η Ουϊςιγκτον ωσ πρωτεύουςα τησ χώρασ με το μεγαλύτερο ποςοςτό ςυμμετοχόσ.

[32] BABUSHKA.GR

από το χρϋοσ του αν πρώτα δεν χϊςει ότι του ανόκει … ό την ζωό του. Η καταςτολό και η εκμετϊλλευςη ςχετύζονται μεταξύ τουσ. Η καταςτολό του κινόματοσ που κϊποτε όταν νόμιμη ςόμερα ςυνεχύζεται ςιωπηρϊ. Οι οικονομύεσ των χωρών τησ δύςησ επωφελούνται από τισ χώρεσ του τρύτου κόςμου. Οι κϊτοικοι του τρύτου κόςμου εύναι δούλοι όταν βρύςκονται ςτην χώρα τουσ και παρϊνομοι μετανϊςτεσ όταν βρύςκονται ςτισ δυτικϋσ χώρεσ!

Η επιδεύνωςη των ανιςοτότων ςτον τρόπο ζωόσ ςτισ πλούςιεσ αλλϊ και ςτισ φτωχϋσ χώρεσ (κοινωνικό πόλωςη) και η προςαρμογό όλου του πλανότη ςτην ελεύθερη αγορϊ (εκςυγχρονιςμόσ) εύναι ςυνϋπειεσ μιασ οικονομικόσ και πολιτικόσ οργϊνωςησ τησ παγκοςμιοπούηςησ. Οι οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ επιζόμιεσ επιπτώςεισ ςτην πραγματικότητα δεν εύναι παρϊ παρϊγωγα μιασ επαναποικιοπούηςησ του κόςμου από τι κυρύαρχεσ δυνϊμεισ των πλούςιων χωρών. Η ςτρατηγικό του ςυμπλϋγματοσ Παγκόςμιασ τρϊπεζασ, ΔΝΣ, και Παγκόςμιου Οργανιςμού Εμπορύου υπόρξε εξελικτικό. Από το 1945 που ωσ αρχικό ςτόχο εύχαν την τεχνικό και χρηματοδοτικό εξϊρτηςη των φτωχών χωρών μϋςω τησ ανϊπτυξησ ενόσ ςυςτόματοσ βοόθειασ, όπου ςτηρύζονταν ςτον βαρύ εξοπλιςμό και τα μεγϊλα ϋργα καθώσ και ςτην εκβιομηχϊνιςη τησ υπαύθρου. Από το 1947 αρχύζουν να χορηγούν τα πρώτα δϊνεια μϋχρι το 1968 όπου πρόεδροσ τησ ΠΣ ϋγινε ο πρώην υπουργόσ ϊμυνασ των ΗΠΑ, Ρ. Μακναμϊρα. ΢ε αυτό την φϊςη ο αρχικόσ παραγωγικόσ ιςτόσ των φτωχών χωρών ανατρϊπηκε με αυταρχικό, ταχύ και μη


αναςτρϋψιμο τρόπο. ΢ε πολλϋσ χώρεσ αυτό η φϊςη ςυνεχύζεται με την εφαρμογό των δανεύων που ευνοούν τα βαριϊ ςχϋδια. Για την Ελλϊδα όταν η περύοδοσ τησ Ολυμπιϊδασ, τησ Γϋφυρασ Ρύο-Αντύρριο, το νϋο αεροδρόμιο καθώσ και η εύςοδοσ ςτο ευρώ. Η ςυςτηματικϋσ υπερβϊςεισ των προώπολογιςμών των ϋργων καθιςτούν αναγκαύα νϋα δϊνεια, επιτεύνοντασ τη χρηματοδοτικό εξϊρτηςη τησ χώρασ, η οπούα πρϋπει επομϋνωσ κϊθε φορϊ να υποκύπτει ολοϋνα και περιςςότερο ςτον εκβιαςμό των ςυμβϊςεων υπό όρουσ, αυτού του όμορφου τεχνοκρατικού όρου, ο οπούοσ εύναι γεμϊτοσ απειλϋσ για τισ υπερχρεωμϋνεσ φτωχϋσ χώρεσ! Ϊτςι αυτϋσ, ϋπρεπε να προβούν ςε «διαθρωτικό προςαρμογό». Αυτό η ϋκφραςη υποδηλώνει το ςύνολο των εκβιαςτικών μϋτρων που ςυνοδεύουν το πϋραςμα ςτην οικονομύα τησ αγορϊσ μϋςω τησ αποδιϊρθρωςησ και ρυθμιςτικόσ λειτουργύασ του κρϊτουσ, χρηςιμοποιώντασ πϊντα ϋνα ιςχυρό και αυταρχικό κρϊτοσ για να το πετύχει. Η περύοδοσ αυτό τελειώνει το 1982, το ϋτοσ τησ μεγϊλησ κρύςησ χρϋουσ η οπούα υπόρξε ςυνϋπεια τησ

Σο Καπιταλιςτικό ςύςτημα ϋχει ςαν κύρια εργαλεύα του, τισ θρηςκευτικϋσ ηγεςύεσ, τα media το ςτρατό και την αςτυνομύα.

BABUSHKA.GR [33]


ΑΥΙΕΡΨΜΑ

ανακούνωςησ για παύςη πληρωμών από το Μεξικό. Νωρύτερα το 1971, η απόφαςη του Νύξον να αναςτεύλει τη μετατρεψιμότητα του δολαρύου ςε χρυςό μετϋτρεψε το ΔΝΣ ςε μηχανιςμό ανακύκλωςησ των ελεύθερα κυμαινόμενων νομιςμϊτων. Σο υποτιμημϋνο χρόμα, ,μετϊ από το δανειςμό του ςτισ φτωχϋσ χώρεσ, αποκτούςε ςαν από θαύμα πϊλι την αξύα του και μετατρεπόταν ςε χρϋοσ, που ϋπρεπε να εξοφληθεύ. Οι ιδιωτικϋσ επενδύςεισ γύνονταν με γνώμονα την κερδοςκοπύα, η ΠΣ και το ΔΝΣ ϊρχιςαν να διαδραματύζουν τον διπλό ρόλο του δημόςιου δανειςτό και του ιδιωτικού ειςπρϊκτορα. Η επινόηςη των διαρθρωτικών αλλαγών το 1979 επϋτρεψε τη διαςφϊλιςη των ιδιωτών δανειςτών ςτην περύπτωςη που οι αλόγιςτα υπερχρεωμϋνεσ χώρεσ ϋδειχναν ότι εύχαν την πρόθεςη να μην πληρώςουν, κϊτι που αποτελούςε ϋναν προβλϋψιμο κύνδυνο. Όλα αυτϊ δηλαδό που ζούμε και εμεύσ ςόμερα ςτην Ελλϊδα, ςαν να μην πϋραςε ούτε

[34] BABUSHKA.GR

μια μϋρα από τότε που το ΔΝΣ και η ΠΣ ϋφτιαχναν αυτϊ τα ςχϋδια. Οτιδόποτε μασ λϋνε αυτό την ςτιγμό ότι γύνεται για να ςωθούμε, δεν ϋχει καμύα αλόθεια μϋςα του. Όλα όςα βιώνουμε γύνονται για να εξαςφαλιςτούν οι δανειςτϋσ. Όλα αυτϊ τα δϊνεια που μασ δύνουν με το ςταγονόμετρο και μϋςω εκβιαςτικών πακϋτων μϋτρων, δεν εύναι τύποτε ϊλλο από μια δοκιμαςμϋνη ςυνταγό του ΔΝΣ και τησ ΠΣ για να ςώςουν τουσ δυνϊςτεσ. Η νεοφιλελεύθερη ιδεολογύα, που ϋγινε ακόμα πιο ςκληρό εξαιτύασ των ςτρατηγικών τησ επιτυχιών, παγκοςμιοποιεύ τουσ ςτόχουσ τησ, ϋχοντασ εξαπολύςει την επύθεςη τησ για να ανακτόςει την παγκόςμια αγορϊ, αποςκοπεύ ςτην παγκόςμια εφαρμογό τησ «διαρθρωτικόσ προςαρμογόσ», ώςτε να αναγκϊςει ςε υπακοό και τουσ τελευταύουσ ανταγωνιςτϋσ που αναδύονται αλλϊ κυρύωσ για να επιτύχει την καταςτροφό του κρϊτουσ πρόνοιασ ςτισ ανεπτυγμϋνεσ χώρεσ μϋςω των κοινω-

νικών πολιτικών που επετεύχθηςαν μετϊ από ενϊμιςη αιώνα αγρύασ ταξικόσ πϊλησ. Ϊνασ ακόμα ςτόχοσ του ΔΝΣ και τησ ΠΣ ϋχει να κϊνει με την αποβιομηχανοπούηςη και την εγκατϊλειψη τησ υπαύθρου ςτισ νότιεσ χώρεσ κυρύωσ. Η ενορχηςτρωμϋνη υποαπαςχόληςη ςε όλεσ τισ χώρεσ, η μετατροπό των μικρών παραγωγών και των μικρών διανομϋων όλου του πλανότη ςε μιςθωτούσ, ο αποπροςανατολιςμόσ των επενδύςεων προσ μια αύξηςη που δεν θα δημιουργεύ θϋςεισ εργαςύασ αλλϊ θα αποφϋρει τερϊςτια κϋρδη ςτισ αγορϋσ μϋςω των παρϊνομων ςυναλλαγών και τησ κερδοςκοπύασ και ο οικολογικόσ απολογιςμόσ τησ βιομηχανικόσ ανϊπτυξησ ςτην Ευρώπη. Η γηραιϊ όπειροσ δεύχνει τισ πληγϋσ τησ, αποψιλωμϋνη από την εντατικό αγροκαλλιϋργεια, μολυςμϋνη από την αςτικοπούηςη, ζωςμϋνη από το δύκτυο των αυτοκινητόδρομων, γεμϊτη με οχετούσ που κϊποτε όταν ποτϊμια. Όλα αυτϊ δεύ-


χνουν πωσ η Ευρώπη και ο πλανότησ ολόκληροσ δεν καταςτρϊφηκε από την βιομηχανύα αλλϊ από μια καταςτρεπτικό βιομηχανικό πολιτικό που βαςύζεται ςτην απεριόριςτη παραγωγό και την ςυγκϋντρωςη των κερδών ςτα χϋρια ιδιωτών ςε παγκόςμια βϊςη. Με πολύ μεγϊλη διαφορϊ, αυτό που μολύνει περιςςότερο από οτιδόποτε ϊλλο εύναι η ανιςότητα. Περιςςότερο από τα τοξικϊ απόβλητα των βιομηχανιών, περιςςότερο από τισ πυρκαγιϋσ ςτα δϊςη, τουσ πολϋμουσ και τουσ λιμούσ που παρϊγει, η ανιςότητα καταςτρϋφει των πλανότη με τισ τενεκεδουπόλεισ, με την λεηλαςύα τησ χλωρύδασ των φτωχών χωρών, που το μόνο που μπορούν να κϊνουν εύναι να εξοφλούν το χρϋοσ τουσ πουλώντασ τουσ φυςικούσ τουσ πόρουσ. Ο απολογιςμόσ μετϊ από ςχεδόν μιςό αιώνα παροχόσ «αναπτυξιακόσ βοόθειασ» με βϊςη την φιλελεύθερη προςϋγγιςη, εύμαςτε υποχρεωμϋνοι να παραδεχτούμε ότι εύναι αρνητικόσ ςε όλα τα επύπεδα. Όςο για το χρόμα, πϋ-

ταξε μακριϊ και τώρα ζητούν από τουσ λαούσ να ξεπληρώςουν τα δϊνεια με θυςύεσ! Σο 1990 ολοκληρώθηκε η καθυπόταξη των τελευταύων που αντιςτϋκονταν, ενώ ακυρώθηκε με τη χρηςιμοπούηςη του χρϋουσ ςαν μϋςου εκβιαςμού, η ανεξαρτηςύα που ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ εύχε αποκτηθεύ με ςκληρούσ αγώνεσ. ΢την ςυνϋχεια η διαρθρωτικό προςαρμογό ϋδωςε τη χαριςτικό βολό ςτισ οικονομύεσ που εύχαν διαβρωθεύ από την τεχνικό και χρηματοπιςτωτικό εξϊρτηςη. Παραδοςιακϊ ϋνα πρόγραμμα «διαρθρωτικόσ προςαρμογόσ» ςυνδϋεται από δϊνεια «που ςυνϊπτονται με αυςτηρούσ όρουσ» αυτό ςημαύνει ότι αν μια κυβϋρνηςη δεν προχωρόςει αρκετϊ γρόγορα ςτισ μεταρρυθμύςεισ δεν θα τησ δοθούν τα ςυμπληρωματικϊ δϊνεια. Η πρώτη αρχό τησ «διαρθρωτικόσ προςαρμογόσ» εύναι ο περιοριςμόσ των δημοςύων δαπανών. Για να περϊςουν ςτον τομϋα του ιδιωτικού ανταγωνιςμού οι κερδοφόρεσ δημόςιεσ υπηρεςύεσ (ΔΕΗ,

BABUSHKA.GR [35]


ΑΥΙΕΡΨΜΑ

ΟΣΕ,ΑΣΕ, ΕΤΔΑΠ κτλ) το κρϊτοσ πρϋπει να απολύςει δημοςύουσ υπαλλόλουσ, όπωσ επύςησ πρϋπει να περικόψει και κοινωνικϋσ δαπϊνεσ για την υγεύα και την παιδεύα. Ώςτε με αυτόν τον τρόπο η χρόςη τουσ να αλλϊξει μορφό αφού θα πληρώνονται πλϋον όλεσ αυτϋσ οι υπηρεςύεσ. Παρϊλληλα το κρϊτοσ τρϋχει να εγκαταλεύψει κϊθε μορφό αμϋςου ϋλεγχου ςτην γεωργικό και βιομηχανικό παραγωγό (ΔΨΔΨΝΗ). Περιςςότερεσ από 110 χώρεσ που ϋχουν υιοθετόςει το πρόγραμμα « διαρθρωτικόσ προςαρμογόσ», ϋχουν υλοποιόςει αυτόν την πρώτη αρχό, ςτην οπούα η ΠΣ και το ΔΝΣ και την τελευταύα 20ετύα και η ΕΚΣ, προςθϋτουν και μια δεύτερη που εύναι η απελευθϋρωςη των τιμών, των μιςθών και των ςυντϊξεων πϊντα προσ τα κϊτω. Η ολοκλόρωςη ςε αυτόν την βαρβαρότητα εύναι ςυνόθωσ η κατϊργηςη του κατώτατου μιςθού . ΢ε όλα τα κρϊτη που εφαρμόςτηκε αυτό το ςχϋδιο μια από αυτϋσ αποτελεύ και η χώρα μασ, οι ειδικού του ΔΝΣ και τησ Παγκόςμιασ Σρϊπεζασ ϋχουν ειςχωρόςει παντού και χρηςιμοποιούςαν την διαρθρωτικό προςαρμογό ωσ αιχμό του δόρατοσ του καπιταλιςμού. Η Πηγό προϋρχεται από το βιβλύο : «Η Μαύρη Βύβλοσ του Καπιταλιςμού» Εκδόςεισ Α.Α.ΛΙΒΑΝΗ

[36] BABUSHKA.GR


Όποιεσ χώρεσ ϋχουν αναγκαςτεύ να ζητόςουν την «βοόθεια» του ΔΝΣ , μηδενόσ εξαιρουμϋνου ϋχει παρουςιϊςει τερϊςτια ανεργύα, μεύωςη ςτο προςδόκιμο ζωόσ και τρομερό φτώχεια.

BABUSHKA.GR [37]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

ΜΕΣΡΑ ΣΑΥΟΠΛΑΚΑ. ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ; Γράφει ο Ειρηναύοσ Μαρϊκησ

Η

επικύνδυνη και δύςτροπη εποχό που αντιμετωπύζουμε μασ ϋχει φϋρει όλουσ ςτα ακρότατα όρια τησ ύπαρξησ μασ και τησ επιβύωςησ. Καθημερινϊ ςτην γειτονιϊ, το ςχολεύο και την εργαςύα μασ βλϋπουμε ότι η κρύςη των από πϊνω ιςοπεδώνει καταςτϊςεισ και βεβαιότητεσ χρόνων, αυταπϊτεσ και λογικϋσ που ςυςκότιζαν την πραγματικό φύςη τησ καπιταλιςτικόσ κοινωνύασ. ΢όμερα, αυτϋσ οι αυταπϊτεσ ςε μεγϊλο βαθμό ϋχουν αρχύςει να αναδεικνύουν την πραγματικό υπόςταςη τουσ και να οδηγούν, ϊθελα τουσ, τον κόςμο τησ εργαςύασ να αναπτύξει μια νϋου τύπου ςυνεύδηςη. Βϋβαια, και για να εύμαςτε ρεαλιςτϋσ, τύποτα δεν εύναι ςύγουρο για το πωσ θα εξελιχθεύ ςτη ςυνϋχεια. Ϋ το καπιταλι-

[38] BABUSHKA.GR

ςτικό όνειρο θα πεθϊνει, όςο και να προςπαθεύ να αναςτηθεύ την ύςτατη ώρα, ό η εργατικό τϊξη και η αγροτιϊ θα πληρώςουν ακριβϊ το τύμημα για την ανϊκαμψη τησ αςτικόσ κυριαρχύασ. Ωρα για να τελειώνουμε μια ώρα αρχύτερα με τισ πολιτικϋσ του κεφαλαύου εύναι απαραύτητο και να εκβιϊςουμε το τϋλοσ του και να χτύςουμε τισ κατϊλληλεσ ςυνθόκεσ για την δικό μασ αναγϋννηςη. Οι βϊςεισ για αυτό την προοπτικό εύναι απαραύτητο να μπουν από αυτό την εβδομϊδα που η κυβϋρνηςη ΢αμαρϊ - Βενιζϋλου - Κουβϋλη απειλεύ να ςτεύλει ςτη Βουλό το νϋο βϊρβαρο πακϋτο περικοπών τησ τρόικασ, το περύφημο Μνημόνιο 3. ΢ε αυτό το πακϋτο που μοιϊζει με ωρολογιακό βόμβα ϋτοιμη να εκραγεύ, καθϋνασ θα εντοπύςει μια ςειρϊ μϋτρων που


αποςκοπούν ςτην οριςτικό καταςτροφό του κοινωνικού ιςτού. Μϋτρων που δεν εφαρμόςτηκαν ςε προηγούμενεσ απόπειρεσ, και που εμπόδιςε το απεργιακό κύνημα ςτην Ελλϊδα με τισ 25 πανεργατικϋσ μϋςα ςε δυόμιςι χρόνια, προςπαθούν να εφαρμοςτούν τώρα. Μϋτρων που δεν οδηγούν ςτην ανϊκαμψη του ντόπιου και διεθνούσ τραπεζιτικού ςυςτόματοσ αλλϊ ςτην εφαρμογό μιασ ςκληρόσ και αντιδραςτικόσ πολιτικόσ που προςπαθεύ να εξαςφαλύςει τα μελλοντικϊ κϋρδη των καπιταλιςτών και μϋτρων που οδόγηςαν ςτην πτώςη δύο κυβερνόςεων. Μϋτρων που απειλούν τη ςυνοχό τησ κυβϋρνηςησ και δημιουργούν βϊςιμουσ φόβουσ ότι αυτό η εύθραυςτη ςυμμαχύα ςύντομα θα διαλυθεύ κϊτω από το βϊροσ των λαώκών αντιδρϊςεων. Αξύζει πϊντωσ να τονύςουμε ότι όςο αδύναμη κι αν εύναι η τρικομματικό ςυμμορύα, όςο και να πελαγοδρομεύ μπροςτϊ ςτην επιτακτικό εφαρμογό των μϋτρων, αυτό δεν ςημαύνει ότι δεν ϋχει όπλα ςτη φαρϋτρα τησ ώςτε όχι μόνο να αντιςταθεύ αλλϊ και να καταςτεύλει τον παλλαώκό ξεςηκωμό που κυοφορεύται ςτα ςπλϊχνα των γειτονιών, των γκϋτο μεταναςτών, των ςχολεύων ακόμα και των φυλακών. Πρώτο όπλο αποτελεύ η διϊςπαςη του ενιαύου απεργιακού κινόματοσ που οικοδομεύ-

ται ςτο δημόςιο, ςτισ ΔΕΚΟ, ςτον ιδιωτικό τομϋα κι η καθυςτϋρηςη ςημαντικών δρϊςεων ςτην προοπτικό τησ ανατροπόσ. Φαρακτηριςτικό παρϊδειγμα, η ςτϊςη του δούρειου ύππου τησ κυβϋρνηςησ ςτο ςυνδικαλιςτικό κύνημα, τησ ηγεςύασ τησ Γ΢ΕΕ, ςτο πρόςφατο ςυνϋδριο τησ ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ (21-23/10) όπου, ςύμφωνα με ςυνϋδρουσ, αντύ να πραγματοποιηθεύ ςυζότηςη πϊνω ςτον απολογιςμό δρϊςησ και του προγρϊμματοσ δρϊςησ τησ Ομοςπονδύασ από την πρώτη μϋρα, η ςυζότηςη περιορύςτηκε ςτο θϋμα των ςυνδρομών ενώ η γνώμη των εργαζομϋνων για όλα τα προβλόματα τησ παρούςασ φϊςησ, δεν όρθε μϋςα ςτο ςυνϋδριο. Δεύτερο όπλο, όπωσ ϋχουμε ξαναγρϊψει, αποτελεύ η προςπϊθεια να εμφανιςτεύ η Φρυςό Αυγό ωσ εκφραςτόσ τησ λαώκόσ διαμαρτυρύασ και του θυμού απϋναντι ςτισ κατεςτημϋνεσ πολιτικϋσ παύζοντασ το χαρτύ του ρατςιςμού και του ςεξιςμού, χωρύσ όμωσ να εμβαθύνει ςτην ουςύα του κοινωνικού και πολιτικού ζητόματοσ. Ϊτςι κι αλλιώσ, ςτόχοσ των ναζιςτών εύναι ο αποπροςανατολιςμόσ από τα πραγματικϊ προβλόματα κι η καταςτολό των αντιςτϊςεων. Για να αποφύγουμε τον ςκόπελο τησ διϊςπαςησ αλλϊ και για να εξαλεύψουμε την όποια δύναμη διατηρούν ακόμα οι αςτού χρειϊζεται

να παρϋμβουμε οργανωμϋνα με τισ δυνϊμεισ μασ ςτισ μϊχεσ τησ κεντρικόσ πολιτικόσ ςκηνόσ, με μαζικό δρϊςη ςε κϊθε χώρο δουλειϊσ, χωρύσ εκπτώςεισ ςτην κϊθε μασ διεκδύκηςη που δεν εύναι ϊλλη από το γνωςτό "δεν χρωςτϊμε -

δεν πουλϊμε - δεν πληρώνουμε" του κινόματοσ των πλατειών. Να κλιμακώςουμε τουσ αγώνεσ μασ ςτην Ελλϊδα και παντού αξιοποιώντασ το ιςχυρότερο όπλο μασ για να ξεφορτωθούμε τουσ απόγονουσ τησ ΕΡΕ και τησ Ϊνωςησ Κϋντρου, τουσ απογόνουσ του Βαρβϊκη και του ΢υγγρού, την γενικό απεργύα διαρκεύασ από όλουσ τουσ κλϊδουσ, ενϊντια ςτην υποταγμϋνη πολιτικό τησ Γ΢ΕΕ και τησ ΑΔΕΔΤ. Ασ μην ξεχνϊμε, ότι όδη η ΓΕΝΟΠ -ΔΕΗ ϋχει αποφαςύςει να προχωρόςει ςε 48ωρεσ επαναλαμβανόμενεσ απεργύεσ. Σο ύδιο ϋχουν αποφαςύςει και τα μϋςα ςταθερόσ τροχιϊσ (ΜΕΣΡΟ, Η΢ΑΠ, ΣΡΑΜ) ενώ την ύδια τακτικό ακολουθεύ και μια ςειρϊ νοςοκομεύων με μαχητικϋσ γενικϋσ ςυνελεύςεισ. ΢ύμφωνα με το απεργιακό ρεπορτϊζ, οι ομοςπονδύεσ του υπ. Οικονομικών και η ομοςπονδύα ςτα Ελληνικϊ Πετρϋλαια προςανατολύζονται ςε ανϊλογεσ δρϊςεισ. Επύςησ η ΠΟΕ - ΟΣΑ ϋχει εξαγγεύλει ϋνα εξύςου αγωνιςτικό πρόγραμμα ενώ ςε κινητοποιόςεισ ενϊντια ςτην προςπϊθεια κυβερ-

BABUSHKA.GR [39]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ

νητικόσ λογοκριςύασ που υπηρετεύ τα ςυμφϋροντα του μνημονύου ϋχουν προχωρόςει κι οι εργαζόμενοι ςτα ΜΜΕ. Πρώτο βόμα για την εφαρμογό τϋτοιων δυναμικών δρϊςεων αποτελεύ η 48ωρησ πανεργατικό απεργύα ςτισ 6 και 7 Νοϋμβρη που θα βγϊλει τον κόςμο τησ δουλειϊσ ξανϊ μπροςτϊ ςτην πρωτοπορύα τησ αντιμνημονιακόσ και αντικαπιταλιςτικόσ πϊλησ. Αν οι διϊφοροι χώροι εφαρμόςουν και ϊμεςα τισ αποφϊςεισ τουσ για απεργύα διαρκεύασ, όςο δύςκολο και να εύναι, τότε υπϊρχει η πιθανότητα να φτϊςουμε ςτισ 14 Νοϋμβρη, ημϋρα τησ πανευρωπαώκόσ

απεργύασ ςε Ιςπανύα - Πορτογαλύα - Ελλάδα - Ιταλία - Γαλλία και Γερμανύα, ϋχοντασ όδη ρύξει κι αυτό την κυβϋρνηςη όπωσ αυτό του Καραμανλό τον Δεκϋμβρη του 2008, του Παπανδρϋου πριν ϋνα χρόνο και του Παπαδόμου το φετινό Υλεβϊρη.

[40] BABUSHKA.GR

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

Η οργϊνωςη των μαχών όμωσ δεν γύνεται χωρύσ απεργιακϋσ επιτροπϋσ, χωρύσ τα κατϊλληλα αιτόματα και Αριςτερϊ. Φρειϊζεται λοιπόν να πϊρουμε την πρωτοβουλύα να ςυγκροτόςουμε απεργιακϋσ επιτροπϋσ ςε κϊθε χώρο δουλειϊσ, ό να ενεργοποιόςουμε τισ απεργιακϋσ επιτροπϋσ που εύχαν δημιουργηθεύ το προηγούμενο διϊςτημα με εκπληκτικό ςυνειςφορϊ ςτην καθημερινό πϊλη. Ακόμα κρύνεται απαραύτητο να οργανώςουμε γενικϋσ ςυνελεύςεισ ςε κϊθε μικρό ό μεγϊλο χώρο εργαςύασ, παύρνοντασ αποφϊςεισ κλιμϊκωςησ, πιϋζοντασ ομοςπονδύεσ και ςωματεύα να ςυντονιςτούν με τουσ ϊλλουσ χώρουσ που ςυγκρούονται με τα νϋα μϋτρα και τισ αιςχρϋσ πολιτικϋσ των κυβερνόντων. Σϋλοσ, να ανούξουμε την ςυζότηςη για την προοπτικό των εργατών, για ϋνα διαφορετικό δρόμο για την κοινωνύα. Σον κόκκινο δρόμο τησ ελπύδασ, για ολικό διαγραφό του χρϋουσ, την ςύγκρουςη, την ρόξη και την ϋξοδο από το ευρώ και την ΕΕ, την κρατικοπούηςη κϊτω από εργατικό και κοινωνικό ϋλεγχο των τραπεζών και των μεγϊλων επιχειρόςεων. Απαγορεύοντασ τισ απολύςεισ, τςακύζοντασ το ναζιςτικό δεκανύκι τησ Φρυςόσ Αυγόσ και αχρηςτεύοντασ κϊθε όπλο των από πϊνω που μπορεύ να αντιπαλϋψει τισ δρϊςεισ μασ και την ενότητα μασ. Για να γύνουν τα νϋα μϋτρα η ταφόπλακα των αςτών και όχι τησ ζωόσ και του μϋλλοντοσ μασ.


ΣαΧηΛϊΣη΢ΕβΔοΜϊΔα΢ (μζροσ Βου…)

Κ

αι δεύτεροσ κατηγορούμενοσ, ςτην υπόθεςη των εταιριών-παρόχων ηλεκτρικού ρεύματοσ ENERGA και HELLAS POWER, κρύθηκε προφυλακιςτϋοσ μετϊ την απολογύα του ςτον ανακριτό κ. Γεωργουλϋα, για την υπόθεςη των ποςών που δεν κατϋβαλαν ςτο Δημόςιο για την εμπορύα ρεύματοσ ςε καταναλωτϋσ. Οι υπεύθυνοι των δύο εταιρειών ENERGA και HELLAS POWER, ςυνελόφθηςαν μετϊ από ϋνταλμα που εξϋδωςε ςε βϊροσ τουσ ο ανακριτόσ κ. Γεωργουλϋασ, ύςτερα από ςυμπληρωματικϋσ ποινικϋσ διώξεισ, που ϊςκηςε η ειςαγγελϋασ Πόπη Παπανδρϋου. Κατϊ το κατηγορητόριο που ϋχει ςυνταχθεύ για την υπόθεςη, το Δημόςιο ϋχει ζημιωθεύ με ποςό που αρχικϊ προςδιορύζεται ςε 200 εκατομμύρια ευρώ καθώσ οι εταιρύεσ ειςϋπρατταν από τουσ πελϊτεσ τουσ τϋλη και φόρουσ, ποςϊ όμωσ που δεν απϋδιδαν ςτισ αρμόδιεσ κρατικϋσ υπηρεςύεσ. Η ανακριτικό και ειςαγγελικό ϋρευνα ϋχει ςτη διϊθεςό τησ ςτοιχεύα

Ν

α παταχκοφν οι « παραβατικζσ ςυμπεριφορζσ» μακθτϊν ενόψει του εορταςμοφ τθσ 17θσ Νοζμβρθ για το Πολυτεχνείο ηιτθςε με περίςςιο κράςοσ ο Χρυςαυγίτθσ βουλευτισ Αντϊνθσ Γρζγοσ, ςε ερϊτθςι του ςτθ Βουλι. Ο Γρζγοσ « απείλθςε» μάλιςτα ότι θ Χρυςι Αυγι κα πραγματοποιιςει επιςκζψεισ ςτα ςχολεία! « Επειδι οι μζρεσ που ζρχονται είναι λίγο περίεργεσ και κα δϊςουν τροφι ςτισ γνωςτζσ αριςτερίςτικεσ και ψευτοαντιεξουςιαςτικζσ εγκλθματικζσ οργα-

λογαριαςμών και εταιριών, που διατηρούςαν οι εμπλεκόμενοι ςε Κύπρο, Ντουμπϊι, Φονγκ-Κονγκ, Ελβετύα και ΢ιγκαπούρη.

Ε

ργαζόμενοι και κτηνοτρόφοι εύχαν ςυγκεντρωθεύ και αποκλεύςει την εύςοδο του εργοςταςύου τησ εταιρύασ Δωδώνη με τρακτϋρ, αντιδρώντασ ςτο ξεπούλημα τησ εταιρύασ. Μετϊ από μόνυςη των νϋων ιδιοκτότων τησ γαλακτοβιομηχανύασ "Δωδώνη" ϋκαναν την εμφϊνιςό τουσ τα ΜΑΣ, ενώ ο αςτυνομικόσ διευθυντόσ τησ περιοχόσ μαζύ με ειςαγγελϋα προϋβηςαν ςε προςαγωγό του προϋδρου τησ Ϊνωςησ Αγροτικών ΢υνεταιριςμών Ιωαννύνων Φρ. Μπαλτογιϊννη και του μϋλουσ του κτηνοτροφικού ςυνεταιριςμού Μ. Σζύμα. Μόνυςη ϋχει κατατεθεύ και κατϊ του βουλευτό (ανεξϊρτητου πλϋον) Μ. Καςςό, ο οπούοσ και ακολούθηςε τουσ προςαχθϋντεσ ςτο αςτυνομικό τμόμα.

νϊςεισ να προβοφν ςε παράνομεσ ενζργειεσ, πλθςιάηει και θ 17 Νοζμβρθ, και όπωσ ηιςαμε τον Δεκζμβριο του 2008, κα κζλαμε να μεριμνιςετε ζγκαιρα και αποτελεςματικά ϊςτε τζτοια φαινόμενα παραβατικισ ςυμπεριφοράσ μακθτϊν και κακθγθτϊν να παταχκοφν» τόνιςε. Ο Χρυςαυγίτθσ ςυμπλιρωςε ότι «ο ρόλοσ του μακθτι και του δαςκάλου είναι ςαφισ και κακοριςμζνοσ και για εμάσ θ εκπαίδευςθ πρζπει να βαςίηεται ςτο τρίπτυχο Πατρίσ -Θρθςκεία - Οικογένεια».

΢

το 21,4% διαμορφϊκθκε το ποςοςτό του πλθκυςμοφ ςε κίνδυνο φτϊχειασ, με βάςθ τα ειςοδιματα του 2010, ςφμφωνα με τθν Ζρευνα Ειςοδιματοσ και ΢υνκθκϊν Διαβίωςθσ των Νοικοκυριϊν ζτουσ 2011 που ζδωςε ςτθ δθμοςιότθτα τθ ΕΛ.΢ΣΑΣ. Ο αρικμόσ των νοικοκυριϊν που βρίςκονται ςε κίνδυνο φτϊχειασ εκτιμάται ότι ανζρχονται ςε 901.194 και τα μζλθ τουσ ςε 2.341.400 και θ Ελλάδα πλζον βρίςκεται ςτθ 2θ κζςθ ςτθν Ευρϊπθ μετά τθ Βουλγαρία.

BABUSHKA.GR [41]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ΠΟΤ ΣΑ ΛΕΕΙ ΕΞΨ ΑΠ’ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ

ΝΑ ΣΟΤ΢ ΠΑΡΟΤΜΕ ΕΜΕΙ΢ ΣΑ ΜΕΣΡΑ! Γρϊφει ο Ανθρωποφϊγοσ

Κ

αι ενϊ θ ευρφτατθ πλειοψθφία τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, ζχει φτάςει ςε ζνα ςθμείο όπου κανείσ δεν μπορεί να τα βγάλει πζρα, ζρχεται θ δοςίλογθ Κυβζρνθςθ να πει ότι πρζπει να πάρουμε νζα μζτρα για να εξυγιάνουμε τθν ελλθνικι οικονομία και βζβαια για να πάρουμε και τα 30 δισ. Δθλαδι τθν ίδια ςτιγμι που όλοι βλζπουν τθν δυςκολία που ζχουν τα περιςςότερα νοικοκυριά ςτο να επιβιϊςουν με τισ υπάρχουςεσ οικονομικζσ δυςκολίεσ, κζλουν να ψθφίςουν τα μζτρα ταφόπλακα για το 80% και παραπάνω των Ελλινων. Δεν χρειάηεται να κάνει κάποιοσ καμία

[42] BABUSHKA.GR

τεράςτια μελζτθ, για να δει τισ ςυνζπειεσ των προθγοφμενων μζτρων και μνθμονίων. Σο μόνο που ζχει να κάνει είναι να βγει από το ςπίτι του και να κάνει μια βόλτα ςτθν αγορά. Ανεργία, κλείςιμο των επιχειριςεων, φτϊχεια και ολοζνα περιςςότεροι άςτεγοι. Κι όμωσ ανοίξτε μια οποιαδιποτε τθλεόραςθ και οποιοδιποτε κακεςτωτικό μζςω και κα ςασ πείςει για το αντίκετο. Θα γίνει το ζνα, κα γίνει το άλλο, κα καταςτραφοφμε, κα χρεοκοπιςουμε κτλ, αν δεν ψθφιςτοφν τα νζα μζτρα. Εδϊ ακριβϊσ, είναι που πρζπει να βάλουμε τθν λογικι ξανά ςε λειτουργία. Ψθφίςανε μζτρα, ξαναψθφίςανε μζτρα


(ςε κακθμερινι βάςθ), ψθφίςανε μεςοπρόκεςμα, ψθφίςανε μνθμόνια και ποιο είναι το όφελοσ για τον κόςμο τθσ εργαςίασ; «Να μθν χρεοκοπιςουμε», λζνε όλοι αυτοί, ενϊ θ λογικι λζει ότι με τζτοιεσ ςυνζπειεσ που ζχουν επζλκει από όλα αυτά τα μζτρα 3 χρόνια τϊρα, ζχουμε ιδθ χρεοκοπιςει απλά δεν το ζχουμε αντιλθφκεί. Είδαμε τα μζτρα και τισ ςυνζπειεσ τουσ, τϊρα πρζπει να δοφμε και τθν πραγματικότθτα. Πρζπει να ςταματιςει να είναι κοινό μυςτικό, ότι με όλα αυτά μασ διαλφουν τισ ηωζσ και ςίγουρα πρζπει να δοφμε και να αξιολογιςουμε όλα όςα ζγιναν από τθν ςτιγμι που θ χϊρα μπικε ςτο ΔΝΣ και από τθν μεριά των Κυβερνιςεων του κεφαλαίου αλλά βζβαια πρζπει να δοφμε αυτοκριτικά και τθν δικι

μασ αντιμετϊπιςθ απζναντι τουσ ξεχωριςτά. Δεν πρζπει να ξεχνάμε για παράδειγμα, τισ βαςικζσ διεκδικιςεισ που ξεχϊριςαν ςτουσ δρόμουσ και τουσ αγϊνεσ, από το πρϊτο διάςτθμα που μπικαμε ςτο ΔΝΣ, όπωσ θ διαγραφι του χρζουσ. Σο χρζοσ (που με τα μζτρα αυξάνεται και δεν μειϊνεται!!!) δεν το δθμιοφργθςε ο κόςμοσ τθσ εργαςίασ και αυτόσ πρζπει και ζχει κάκε δικαίωμα να μθν το πλθρϊςει! Και αν χρωςτάμε πράγματι κάποιο δίκαιο κομμάτι από το χρζοσ μασ, ασ επιτρζψουν ςε μια ανοιχτι, δθμοκρατικι και διαφανισ επιτροπι λογιςτικοφ ελζγχου να φζρει ςτο φϊσ όλα τα αρχεία και να μάκουμε τελικά τι χρωςτάμε! Δεν υπάρχει άλλθ ελπίδα από το να φωνάξουμε όςο πιο δυνατά μποροφμε ΔΕΝ ΧΡΩ

΢ΣΑΜΕ – ΔΕΝ ΠΟΤΛΑΜΕ – ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΤΜΕ! Για να πλθρϊςουν τθν κρίςθ, αυτοί που τθν δθμιοφργθςαν και όχι οι χαμθλόμιςκοι, οι άνεργοι και οι ςυνταξιοφχοι! Να μθν μείνουμε αμζτοχοι αλλά και να μθν εμπιςτευτοφμε τισ ελπίδεσ μασ ςε καμία ςυνδικαλιςτικι γραφειοκρατία με τισ 24ωρεσ απεργιακζσ τθσ φωτοβολίδεσ… ΢υνεχισ αγϊνασ, ςυνεχισ απεργία, κανείσ ςτθν δουλειά του( είτε δθμόςιοσ, είτε ιδιωτικόσ υπάλλθλοσ, είτε ελεφκεροσ επαγγελματίασ, είτε αγρότθσ) για να ανατρζψουμε επιτζλουσ αυτι τθν Κυβζρνθςθ – υπάλλθλο τθσ Σρόικα, του ΔΝΣ και του Κεφαλαίου. Να τουσ πάρουμε εμείσ τα μζτρα! Όλοι ςτουσ δρόμουσ και με τθν αλλθλεγγφθ κα νικιςουμε.

BABUSHKA.GR [43]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ΠΟΤ ΣΑ ΛΕΕΙ ΕΞΨ ΑΠ’ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΜΝΗ΢ΙΑ Γράφει ο Dr. Όου

Ό

ινη κεηξνύλ κέξεο, ώξεο θαη ιεπηά κέρξη ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Βνπιήο γηα ηελ ςήθηζε ησλ λέσλ κέηξσλ πνπ ζα πιήμνπλ θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ θαηαβαξάζξσζε νπνηαδήπνηε αρηίδα ειπίδαο είρε απνκείλεη ζηνλ ιαό. Όινη όκσο απνθεύγνπλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην έζραην ζεκείν πνπ έρνπκε θηάζεη σο θνηλσλία θαη απνπνηνύληαη ηελ επζύλε πνπ ηνπο βαξαίλεη, ην ρεηξόηεξν όκσο ζε έλα θνηλσληθό ζύλνιν, όπσο ηελ πξνθεηκέλε ζηηγκή ,είλαη πσο μερλάκε, μερλάκε πνηνη είλαη νη ππαίηηνη, μερλάκε ηα ζθάλδαια, ηηο κίδεο, ηηο δνιηνθζνξέο, παξαγθσλίδνπκε ηελ θνηλσληθή κλήκε δειαδή ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζπλόινπ κηα θνηλσλίαο λα ζπκάηαη θαη λα δεκηνπξγεί ηα αληαλαθιαζηηθά εθείλα πνπ ηελ βνεζνύλ λα

[44] BABUSHKA.GR

κελ ππνπέζεη μαλά ζηα ιάζε ηνπ παξειζόληνο. Σηελ πξνθεηκέλε ζηηγκή πξνζπαζνύλ λα αδξαλνπνηήζνπλ ηελ θνηλσληθή κλήκε θαη λα θαηαζηείινπλ ηελ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αληηιόγνπ θαη αληίζηαζεο .Παξ’ όια απηά ζπλερίδνπκε λα είκαζηε ηα πεηζήληα όληα κηαο ρεηξαγσγεκέλεο θαη θαζνδεγνύκελεο θαζεκεξηλόηεηαο εζεινηπθιώληαο γηα ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, ζηακαηώληαο λα αγσληδόκαζηε θαη ππνθύπηνληαο ζηηο πηέζεηο θαη ζηνπο εθβηαζκνύο . Ξερλάκε όκσο κπξνζηά ζε πνηνπο ζθύβνπκε ην θεθάιη, είλαη απηνί πνπ έθεξαλ ηελ ρώξα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, πνπ θαηαρξέσζαλ ηνπ πνιίηεο θαη ηώξα ηνπο αλαγθάδνπλ λα επηβηώζνπλ ζε απάλζξσπεο ζπλζήθεο, πνπ έρνπλ θαηαρξαζηεί δεκόζην ρξήκα θαη ηώξα νδεγνύλ ζηελ


«Όηαν ο λαόρ εξεγείπεηαι και παπαδίνεηαι ζηην οπγή ηος, είναι μια θλόγα ζθοδπή πος μάηαια πποζπαθεί κανείρ να ζβήζει.» Δςπιπίδηρ απηνθηνλία ρακειόκηζζνπο θαη ζπληαμηνύρνπο, απηνί πνπ είραλ ζηα ρέξηα ηνπο ηελ ιίζηα Λαγθάξλη θαη αηθληδίσο ηελ έραζαλ (ρσξίο βέβαηα λα αγρσζνύλ νύηε θαη λα ςάμνπλ λα ηελ βξνπλ). Όινη απηνί κε ηα θαζαξά ρέξηα θαη ηελ θαζαξή ζπλείδεζε κε έκκεζν ή άκεζν ηξόπν δνινθόλεζαλ κεηαλάζηεο θαη έιιελεο, έθιεςαλ ηα ρξήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ ειιεληθό ιαό θαη ηώξα δεηνύλ ν ίδηνο ν ιαόο λα ζθίμεη ην δσλάξη θαη λα ππνθύςεη ζηηο πηέζεηο, ζηηο δηαζέζεηο θαη ζηηο πξνζηαγέο ηεο Τξόηθαο. Η ΥΧΡΑ ΘΑ ΚΑΘΑΡΗ΢ΔΙ, ΘΑ ΜΔΙΝΟΤΝ ΜΟΝΟ Ο΢ΟΙ ΔΥΟΤΝ ΚΑΘΑΡΑ ΥΔΡΙΑ : ΠΟΛΙΣΙΚΟΙ, Α΢ΣΤΝΟΜΙΚΟΙ, ΓΗΜΟ΢ΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΟΙ ΚΑΙ ΥΡΤ΢ΑΤΓΙΣΔ΢ Μεηά από δύν κλεκόληα ν ιαόο δελ αληέρεη άιιν, ηα όξηα θαη ε ππνκνλή έρεη εμαληιεζεί. Ο ιαόο έρεη έξζεη ζε ξήμε κε ην ίδην ην ζύζηεκα, κε ηνλ ίδην ηνλ θξαηηθό ζθνηαδηζκό πνπ ρξόληα ηώξα πξνζπαζεί λα ηνλ πξνβαηνπνηήζεη, όκσο ν ιαόο δελ μερλά, ε θνηλσληθή ακλεζία πνπ πξνσζείηαη θαη πξνζπαζνύλ λα επηβάινπλ δελ ζα πεηύρεη, ν

ιαόο μέξεη ηη ηνπ αλήθεη θαη μέξεη πνηα είλαη ε ηζηνξία ηνπ. Οη ιατθέο κάδεο γλσξίδνπλ πσο νη ππαίηηνη ηεο θαηάζηαζεο δελ είλαη νη κεηαλάζηεο όπσο ε Χξπζή Απγή πξνζπαζεί λα καο πείζεη ( ζαλ θαιό καθξύ ρέξη ηνπ λόκνπ πξνζπαζεί λα απνπξνζαλαηνιίζεη, λα εθθνβίζεη θαη κε νπαδηθέο ηαθηηθέο λα θαλαηίζεη) αιιά ζε όιε ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο νη εθκεηαιιεπηέο θαη νη « πνιηηηζκέλνη» θαπηηαιηζηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο κεηαλάζηεο θαη γεληθά ηα θηελά εξγαηηθά ρέξηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ από πνιηηηζκνύο έσο απηνθξαηνξίεο. Μόλν ζηε Διιάδα ηνπ Πεξηθιή ,ηνπ Σσθξάηε θαη ηνπ μέληνπ Γία ( όρη ην ζρέδην ηεο αζηπλνκίαο γηα ην πξνζηάηε ησλ μέλσλ ιέσ) νη δνινθνλίεο ηνλ κεηαλαζηώλ γίλνληαη από απηνύο πνπ έρνπλ θαζαξά ρέξηα, από ηελ άιιε κεξηά ηηο δνινθνλίεο ησλ ειιήλσλ ηηο έρνπλ αλαιάβεη όζνη είλαη ζηα έδξαλα ηεο Βνπιήο. Τν ηξίην κλεκόλην δελ είλαη ηίπνηα άιιν από κηα ηαθόπιαθα ζην κέιινλ καο, είλαη ην ηειεησηηθό ρηύπεκα ζε κηα θνηλσλία πνπ δελ ζηακάηεζε λα κάρεηαη, είλαη ε ύζηαηε επθαηξία λα ζεθώζνπκε ην αλάζηεκα θαη λα δηεθδηθή-

ζνπκε έλα κέιινλ γηα καο, γηα ηα παηδηά καο γηα ηνπο επόκελνπο. Η ηξνκνθξαηία θαιά θξαηεί αιιά απηό πνπ κε ηξνκάδεη πεξηζζόηεξν είλαη πσο ζπλεζίδνπκε ηελ θαηάζηαζε, ζπλεζίδνπκε λα καο θιέβνπλ θαη αξρίδνπκε λα θνπξαδόκαζηε λα παιεύνπκε. Γελ καο αμίδεη απηό όκσο, απηή ε ρώξα αλήθεη ζηνλ ιαό θαη ζέινπκε κηα ρώξα όπσο ηελ νλεηξεπόκαζηε, ζέινπκε κηα θνηλσλία από ηνλ ιαό, γηα ηνλ ιαό, ζέινπκε ηελ θνηλσλία ηνπ ιανύ. Γελ έρνπκε ηίπνηα λα θνβεζνύκε πέξα από ηνπο ίδηνπο καο ηνπο εαπηνύο, όηαλ θάπνηνο έρεη ράζεη ηα πάηα είλαη ειεύζεξνο θαη είλαη ε ηειεπηαία ηνπ ειπίδα λα δηεθδηθήζεη όζα ηνπ έθιεςαλ. Αο κελ αθήζνπκε ινηπόλ θαλέλαλ εθκεηαιιεπηή λα πεξηπαίδεη ηνλ ιαό. Οη δξόκνη θαη νη πιαηείεο καο αλήθνπλ θαη ζα καο βξνύλ απέλαληί ηνπο γηαηί θαλείο δελ απνθαζίδεη γηα καο ρσξίο εκάο. ΣΔΡΜΑ ΠΙΑ ΢ΣΙ΢ ΔΚΣΟΝΟ΢ΔΙ΢ , ΔΜΠΡΟ΢ ΓΙΑ ΚΑΣΑΛΗΦΔΙ΢-΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΔΙ΢ΓΙΑΓΗΛΧ΢ΔΙ΢ Τν κέιινλ καο αλήθεη, αο ην δηεθδηθήζνπκε…

BABUSHKA.GR [45]


[46] BABUSHKA.GR


΢ΣΑ ΟΠΛΑ! Οι εκπαιδευτικού του 2ου Λυκεύου ςτον Πύργο Ηλεύασ, βρόκαν να ςκοτώςουν το θηρύο.. Απϋβαλαν μια κοπελύτςα που ςόκωςε την γροθιϊ τησ, ςαν διαμαρτυρύα ςτην παρϋλαςη τησ 28ησ Οκτωβρύου. Φωρύσ πλϊκα τώρα, αν μπορεύ κϊποιοσ να ςκεφτεύ για πιο λόγο; παρακαλώ να με ενημερώςει. Δηλαδό τι πϊθανε οι εκπαιδευτικού; Εύδαν ςτην κοπϋλα την κομμουνιςτικό απειλό και την απϋβαλαν για να μην μαγαρύςει τα ϊλλα παιδϊκια; Σι να πω; Ωγνωςται αι βουλαύ του Κυρύου..

Σου Plitsman

Β

ϋβαια θα μου πεισ τη ςόμερον εποχό βλϋπεισ και τύποτα λογικό; Η εβδομϊδα όταν γεμϊτη απ’ όλα τα βλαμμϋνα. Εύχε δημοςιογρϊφουσ να βγϊζουν ςτη δημοςιότητα χαμϋνεσ λύςτεσ και μετϊ να τουσ κηνυγϊει ολόκληρη η Ελληνικό μπατςαρύα, οι χρυςαυγύτεσ να ςπϊνε καταςτόματα αλλοδαπών ςτον Ωγιο Παντελεόμονα μαζύ με “αγανακτιςμϋνουσ” πολύτεσ, οι βουλευτϊδεσ τησ κυβϋρνηςησ να ϋχουν χεςτεύ πϊνω τουσ, για τα νϋα κόλπα που ετοιμϊζονται να περϊςουν και το μόνο που δεν ϋκαναν όταν να παύξουν ξύλο μπασ και καταφϋρουν να διώξουν από πϊνω τουσ τη ρετςινιϊ, ο δρακουμϋλ Μητςοτϊκησ μπόκε ςτο νοςοκομεύο, ο Παναθηναώκόσ δεν μπορεύ να πϊρει μια νύκη και ο Σοροςύδησ μασ ςπϊει τα νεύρα και μασ ϋχει ςτο περύμενε… Όπωσ καταλαβαύνετε μια γεμϊτη εβδομϊδα. Μϋςα ςε όλα αυτϊ, ενώ ςυλλαμβϊνεται για πλϊκα ο οποιοςδόποτε, ϋχουμε μια τρομοκρατικό οργϊνωςη που δεν

την αγγύζει κανϋνασ. Ναι φύλοι μου! Για ϊλλη μια φορϊ οι ϊθλιοι Σαλιμπϊν τησ Γ.΢.Ε.Ε ανακούνωςαν 48ωρη απεργύα και περικύκλωςη τησ βουλόσ με εκρηκτικϊ. Η θραςύτητϊ τουσ μϊλιςτα ϋφταςε και ςτο επύπεδο τησ απειλόσ τησ ζωόσ όςων ψηφύςουν τα μϋτρα με κρϋμαςμα ςτη πλατεύα ΢υντϊγματοσ… Όπωσ καταλαβαύνετε το να μην ςυλλαμβϊνεται κανϋνασ εύναι το λιγότερο ςκϊνδαλο… Προτεύνω λοιπόν, ςτισ 6 και 7 Νοεμβρύου που εύναι οι μϋρεσ που απειλούν ότι θα χτυπόςουν οι τρομοκρϊτεσ, να βγούμε όλοι ςτουσ δρόμουσ και να προςτατϋψουμε με νύχια και με δόντια το ϊντρο τησ δημοκρατύασ μασ, και ασ ελπύςουμε οι πολιτικού μασ να κϊνουν ςωςτϊ τη δουλειϊ τουσ και να μασ ςώςουν από αυτό την ϊθλια κατϊςταςη ςτην οπούα ϋχουμε ϋρθει. Αν το πύςτεψεσ ϋςτω και για μια ςτιγμό να πασ να ςε δει κανϋνασ γιατρόσ. Λοιπόν μπουμπούνεσ θα το πω για ϊλλη μια φορϊ και ασ γύνομαι κουραςτικόσ. ΢τισ 6 και 7 Νοεμβρύου βγεύτε όλοι ςτουσ δρόμουσ και μην δεύξετε ούκτο ςε κανϋναν. Βγεύτε και πολεμόςτε όχι για το μιςθό ςασ και την δουλειϊ ςασ αλλϊ για την ύδια ςασ την ζωό. Επιτεθεύτε και μην κϊνετε βόμα πύςω. ΟΤΣΕ ΠΑ.Μ.Ε ΟΤΣΕ Γ.΢.Ε.Ε ΠΑΡΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΢ΣΑ ΦΕΡΙΑ ΢ΟΤ ΛΑΕ. ΚΑΛΗ ΛΕΤΣΕΡΙΑ

BABUSHKA.GR [47]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ΠΟΤ ΣΑ ΛΕΕΙ ΕΞΨ ΑΠ’ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ

ΣΑ ΥΣΕΡΑ ΣΟΤ ΕΡΩΣΑ DER HIMMEL UBER BERLIN / WINGS OF DESIRE Υανταςύασ, Ϊγχρ., Διϊρκεια: 127' Παραγωγό: Γερμανύα - Γαλλύα ΢κηνοθεςύα: Βιμ Βϋντερσ Πρωταγωνιςτούν: Μπρούνο Γκανζ, Πύτερ Υολκ, ΢ολβϊιγκ Ντομϊρτιν, Οτο ΢ϊντερ Υανταςύασ 1987 Περύληψη «Τπϊρχουν ϊγγελοι ςτουσ δρόμουσ του Βερολύνου». Εμπνευςμϋνη από τισ Eλεγεύεσ του Nτουύνο του Pύλκε, προϋκυψε η ιδϋα των Aγγϋλων και αναπτύχθηκε μια ιςτορύα. ΢ε μια ταινύα, τη μοναδικό κι αξεπϋραςτη ύςωσ ποιητικό κινηματογραφικό ελεγεύα που κατορθώνει να επανενώςει πειςτικϊ, χωρύσ ειδικϊ εφϋ και αναχρονιςτικϋσ αφϋλειεσ, τον κόςμο του αιςθητού και του υπεραιςθητού, προςδύδοντϊσ του κϊτι από την παλιϊ, χαμϋνη του μαγεύα. Οι ϊγγελοι ζουν ς' ϋναν αςπρόμαυρο, όπωσ τα όνειρα, και παρϊλληλο κόςμο με το δικό μασ, όπου δεν μπορούν να ξεχωρύςουν τα χρώματα, τισ γεύςεισ, τισ μυρωδιϋσ, ούτε να ζόςουν τον ϋρωτα. Eκτόσ κι αν αποφαςύςουν να απαρνηθούν την αθαναςύα τουσ και την πανταχού παρουςύα τουσ, προνόμια που βιώνει ςαν ψευδαύςθηςη και ο θεατόσ. Bραβεύο ΢κηνοθεςύασ ςτο Υεςτιβϊλ Kαννών 1987.

[48] BABUSHKA.GR


BABUSHKA.GR [49]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

Κάθε Κυριακή ςτα… Ιντερνετικά περίπτερα...

[50] BABUSHKA.GR

Τεύχος #17  

Το περιοδικό της αμαρκάλευτης ενημέρωσης

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you