Page 1

Τεύχος #16

28 Οκτωβρίου 2012

Ο λαός δεν ξεχνά

;

Σο Ναι τησ Δεξιϊσ… - Η Εξϋδρα του τςύρκου Σο ήΦΙ τησ εποχόσ μασ - ΢υνϋντευξη : ΑΛΕΚΟ΢ ΑΛΑΒΑΝΟ΢ - 28η Οκτωβρύου: ϐταν νύκηςε ο Υαςιςμϐσ. BABUSHKA.GR []


6

Η ΕΞΕΔΡΑ ΤΟΥ ΤΣΙΡΚΟΥ!

8

Η ΜΠΟΣΑ.

11 16

32

΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ: ΑΛΕΚΟ΢ ΑΛΑΒΑΝΟ΢

΢ΑΛΟΝΙΚΙΨΣΙΚΑ

ΣΟ ΝΑΙ ΣΗ΢ ΔΕΞΙΑ΢...

18

ΟΙ ΑΝΟΙΦΣΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟΙ ΣΗ΢ Ι΢ΣΟΡΙΑ΢

26 40

44

ΠΑΡΕΛΑ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΛΑΟΤ ΄Η ΣΗ΢ ΣΗΛΕΟΡΑ΢Η΢

46

ΑΝΣΑΓΨΝΙ΢ΣΙΚΟΣΗΣΑ -ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ ήΦΙ ΣΗ΢ ΕΠΟΦΗ΢ ΜΑ΢

[02] BABUSHKA.GR

28Η ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ : ήΣΑΝ ΝΙΚΗ΢Ε Ο ΥΑ΢Ι΢ΜΟ΢

49

ΣΙΜΗ ΢ΣΟ ΕΠΟ΢ ΣΟΤ 40!!!


BABUSHKA.GR [03]


[04] BABUSHKA.GR


Τσι

τάτα...

Σο 1892 ϋγινε η πρϔτη πρωτομαγιϊτικη ςυγκϋντρωςη ςτην Ελλϊδα, απϐ τον ΢οςιαλιςτικϐ ΢ϑλλογο του Καλλϋργη. Σο 1893, 2000 διαδόλωςαν ζητϔντασ οχτϊωρο, Κυριακό αργύα και κρατικό αςφϊλιςη ςτα θϑματα εργατικϔν ατυχημϊτων. Σο 1894, γύνεται μια μεγϊλη ςυγκϋντρωςη με τα ύδια αιτόματα που λόγει με 10 ςυλλόψεισ και τον Αϑγουςτο ακολουθεύ ςϑλληψη του ςοςιαλιςτό ΢ταϑρου Καλλϋργη. ΢την Καιςαριανό την 1η ΜαϏου 1944, η εργατικό Πρωτομαγιϊ ςυνϋπεςε με την ϊνανδρη εκτϋλεςη 200 Ελλόνων ανδρϔν κυρύωσ του ΕΑΜ απϐ τισ γερμανικϋσ δυνϊμεισ Κατοχόσ.

Μην ξεχνϊσ...

ίςτερα απϐ τισ εκλογϋσ του '36, τα δϑο μεγϊλα κϐμματα τησ εποχόσ, αδυνατοϑςαν να ϋρθουν ςε ςυνεννϐηςη μεταξϑ τουσ. Μετϊ το θϊνατο του τϐτε πρωθυπουργοϑ Δεμερτζό, ο βαςιλιϊσ Γεϔργιοσ διϐριςε πρωθυπουργϐ τον Ιωϊννη Μεταξϊ, γνωςτϐ οπαδϐ τϐτε τησ δικτατορικόσ εκτροπόσ. Ο διοριςμϐσ του Μεταξϊ ςυνϋπεςε με την ευρεύα ενεργοπούηςη τησ Εργατικόσ τϊξησ, που πιεζϐταν απϐ την καταθλιπτικό οικονομικό κατϊςταςη. Με αφορμό την Γενικό Απεργύα που εύχαν κηρϑξει για τισ 5 Αυγοϑςτου του '36 τα ςυνδικϊτα με πρϐταςη του ΚΚΕ, ο Μεταξϊσ ζότηςε την αναςτολό ςημαντικϔν ϊρθρων του ΢υντϊγματοσ και με τη ςτόριξη του βαςιλιϊ οδόγηςε ςτο ξϋςπαςμα τησ 4ησ Αυγοϑςτου. Κϑριο γνϔριςμα τησ Δικτατορύασ τησ 4ησ Αυγοϑςτου όταν ο ςφοδρϐσ αντικομμουνιςμϐσ. Εξϊλλου η επιβολό τησ ςτηρύχθηκε ςτην "κομμουνιςτικό απειλό". Η δικτατορύα καταδύωξε ϊγρια το ΚΚΕ, βαςανύζοντασ τα μϋλη του με πρωτϐγνωρεσ μεθϐδουσ και εκτελϔντασ ϊλλα, μεταξϑ ϊλλων μεθϐδων και με εκπαραθυρϔςεισ. Ο Μεταξϊσ, εύχε ςυςπειρϔςει γϑρω του τουσ πιο ςκληροϑσ αντικομμουνιςτϋσ που εύχε ςτεύλει ςτη Γκεςτϊπο για εκπαύδευςη κατϊ του Κομμουνιςμοϑ. Σο καθεςτϔσ προχϔρηςε ακϐμα ςε διϔξεισ και μη κομμουνιςτϔν, πολιτικϔν αντιπϊλων του και διαφωνοϑντων, προχωρϔντασ ςυχνϊ ςτο μϋτρο των εξοριϔν ςε νηςιϊ του Αιγαύου.

«Ακϐμα και τα καριοφύλι-

α των προγϐνων μασ του '21 θα ξεθϊψουμε! [...] Μην αμφιβϊλλετε, πωσ γρόγορα θα το ςκϊςουν τα παλικϊρια του κϐμματοσ απ' τισ φυλακϋσ και τα ξερονόςια για να βρεθοϑν ςτισ πρϔτεσ γραμμϋσ του εθνικολαώκοϑ αγϔνα» . Ωρησ Βελουχιϔτησ, 1905-1945, οπλαρχηγϐσ του ΕΛΑ΢

΢τισ 27/9/του 1941 με πρωτοβουλύα του ΚΚΕ ιδρϑθηκε ςτην κατεχϐμενη Αθόνα το Εθνικϐ Απελευθερωτικϐ Μϋτωπο (ΕΑΜ). ΢τισ 10/10/1941 ϋκανε την επύςημη εμφϊνιςό του με ϋνα Διϊγγελμα-Μανιφϋςτο, που καλοϑςε ςε ξεςηκωμϐ, ϋνταξη ςτο ΕΑΜ και πϐλεμο εναντύον του ςτρατοϑ κατοχόσ. Πολϑ ςϑντομα κϊτω απϐ τισ τϊξεισ του βρύςκεται το μεγϊλο μϋροσ του πληθυςμοϑ. ΢τισ 28/10/1941 με εντολό του ΕΑΜ ο λαϐσ τησ Αθόνασ, βγόκε ςτουσ δρϐμουσ για να πανηγυρύςει το ϋποσ ςτα βουνϊ τησ Αλβανύασ. Ακολοϑθηςαν απεργύεσ και κινητοποιόςεισ που ϋκαναν τουσ κατακτητϋσ να καταλϊβουν ϐτι απϋναντύ τουσ πλϋον εύχαν ϋνα ξεςηκωμϋνο λαϐ. Σο ΕΑΜ ςυνϋχιςε και ϊπλωςε τη δρϊςη του ςε ϐλη την Ελλϊδα, προχωρϔντασ ςτον ϋνοπλο αγϔνα με τον κλϊδο του ΕΛΑ΢. Παρϊλληλα το ΕΑΜ ξεκύνηςε την προςπϊθειϊ για δημιουργύα κρϊτουσ (το οπούο ϋμεινε γνωςτϐ ωσ «Ελεϑθερη Ελλϊδα») ςε περιοχϋσ τησ υπαύθρου. Ϊτςι, μια νϋα κατϊςταςη διαμορφϔθηκε ςε μεγϊλο μϋροσ τησ ελληνικόσ υπαύθρου. Καθιερϔθηκε ϋνα εύδοσ λαώκόσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, ϊρχιςε η λειτουργύα ςχολεύων, πατϊχθηκαν οι ληςτεύεσ και οι ζωοκλοπϋσ, ενϔ λειτοϑργηςαν επύςησ και λαώκϊ δικαςτόρια.Σο 1944 η Πολιτικό Επιτροπό Εθνικόσ Απελευθϋρωςησ διοργϊνωςε εκλογϋσ ςτισ οπούεσ πόραν μϋροσ πϊνω απϐ 1.000.000 ϊτομα, μεταξϑ αυτϔν για πρϔτη φορϊ και γυναύκεσ ϊνω των 18 ετϔν.

BABUSHKA.GR [05]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

Η ΕΞΕΔΡΑ ΣΟΤ Σ΢ΙΡΚΟΤ! Γρϊφει ο Spatοurnos

Σ

ο παρακϊτω γεγονϐσ που θα ςασ περιγρϊψω ςυνϋβη ανόμερα τισ 28η Οκτωβρύου, την μϋρα τησ παρϋλαςησ. Εγϔ με τον Νϔε –ο οπούοσ ϋχει free-pass ςε ϐλα τα κυβερνητικϊ και κρατικϊ «δρϔμενα» - καταφϋραμε να τρυπϔςουμε κϊτω απϐ την εξϋδρα των επιςόμων που εύχε ςτηθεύ μπροςτϊ ςτην βουλό. Ϊτςι μποροϑςαμε και εμεύσ να δοϑμε ακριβϔσ ϐτι θα ϋβλεπε και ο πρϐεδρϐσ Κϊρολοσ. Πριν αρχύςει η παρϋλαςη ο Νϔε προςπαθοϑςε να μου περιγρϊψει τι γινϐτανε ςε ϋνα “παρϊλληλο” ςϑμπαν. . . Νϔε: ϋτςι που λεσ, θϋλουν να ανεβϊςουν την τιμό των τςιγϊρων κατϊ δϑο ευρϔ. Εγϔ: απαρϊδεκτα πρϊγματα, πωσ θα το αντϋξουν αυτϐ οι καπνιςτϋσ; Νϔε: το θϋμα δεν εύναι μϐνο οι καπνιςτϋσ. Κυβερνητικϐ κανϊλι ςτο παρϊλληλο ςϑμπαν που ςου περιγρϊφω, ϋκανε ϋρευνα και παρουςύαςε ςτοιχεύα που λϋνε ϐτι το 75% καπνιςτϔν και μη επιθυμοϑν να ανϋβει η τιμό. Εγϔ: τι λεσ ρε Νϔε ϋχεισ χαζϋψει; Γύνεται να θϋλω εγϔ να ανεβεύ η τιμό; Νϔε: δεν ςου εύπα ϐτι θεσ εςϑ

[06] BABUSHKA.GR

αλλϊ οϑτε ϐτι το κανϊλι αυτϐ ρϔτηςε κανϋναν, απλϊ τα ςτοιχεύα παρουςύαςε! Εγϔ: ααα λϋω και εγϔ και τι ϊλλο παρουςύαςε το κανϊλι αυτϐ; Νϔε: απαρύθμηςε τα οφϋλη απϐ την ϊνοδο τησ τιμόσ, εύπε ϐτι 125.000 νϋοι δεν θα ξεκινόςουν το κϊπνιςμα και 360.000 γϋροι θα το κϐψουν. Εγϔ: κατϊλαβα εύναι και εκεύ μπερδεμϋνοι, νομύζουν ϐτι θα ζόςουν για πϊντα; Νϔε: κϊτι τϋτοιο!! Εςϑ: τα κανϊλια ςε ϐλα τα ςϑμπαντα, ϐταν το κρϊτοσ που τα ςτηρύζει βρύςκετε ςε κρύςη, κϊθονται και προςπαθοϑν να βρουν το πιο γελούο απϐ τα δυςβϊςτακτα μϋτρα που πρϐκειται να πϊρουν, ϋτςι ϔςτε να τρϔνε ϐλη την μϋρα τον χρϐνο τουσ με αυτϐ και να μην μποροϑν να ςου παρουςιϊςουν ϐλα τα υπϐλοιπα , που εύναι πολϑ χειρϐτερα! Εγϔ: εςϑ απϐ ποϑ πετϊχτηκεσ; Νϔε: εγϔ; Σι λεσ ρε; Εγϔ: Νϔε δεν μιλϊω ςε εςϋνα. Κϊποιοσ μου φϊνηκε ϐτι πετϊχτηκε. Νϔε: πϊντωσ να ξϋρεισ αυτϐ το εκμεταλλεϑτηκε ο Πϋτροσ και το ϋκανε μπύςνα.


Εγϔ: τι εννοεύσ; Σι ςκϋφτηκε πϊλι αυτϐ το επιχειρηματικϐ μυαλϐ; Νϔε: ϊνοιξε περύπτερο ςτον Παρϊδειςο και πουλϊει τςιγϊρα. Σρελό δουλεύα, εκεύ εύναι ϐλοι μη καπνύζοντεσ, και επειδό τϔρα δεν μποροϑν να πϊθουν κϊτι κακϐ απϐ το τςιγϊρο καπνύζουν ϐλη μϋρα. Υυςικϊ ο Πϋτροσ ϋχει βϊλει το «+2» ςε κϊθε πακϋτο! Εγϔ: κϊποια μϋρα να μου το θυμηθεύσ αυτϐσ θα πϊει μπροςτϊ! Εςϑ: αφόςτε την πολυλογύα και δεύτε την παρϋλαςη, υπϊρχουν αποδοκιμαςύεσ. Εγϔ: Νϔε ϊκου ο κϐςμοσ διαμαρτϑρεται. ΢αν μελωδύα ακοϑγονται οι αποδοκιμαςύεσ του λαοϑ ςτα αυτιϊ μου. Νϔε: λεσ να ςπϊςουν τον αποκλειςμϐ; Να καταφϋρουν να φτϊςουν ςτην εξϋδρα; Εγϔ: ρε Νϔε να ςου πω, εςϑ γιατύ εύςαι εναντύον τον παρελϊςεων; Νϔε: εκτϐσ απϐ τα γνωςτϊ πειθαρχοςτρατιωτικϊ ζητόματα που καταφϋρνει να ςου περϊςει η παρϋλαςη, εύναι και ϋνασ ρατςιςμϐσ ϐςο αναφορϊ το ςϔμα ςου αλλϊ και την ομορφιϊ ςου. Εςϑ: Ναι εμϋνα επειδό όμουν κοντϐσ, με ϋβαζαν πϊντα ςτο τϋλοσ ξεχωρύζοντασ με απϐ τουσ ϊλλουσ φύλουσ μου που τουσ ϋβαζαν μπροςτϊ. Αυτό: εγϔ πϊλι όμουν λύγο χοντροϑλα και δεν με ϋβαζαν καθϐλου! Εγϔ: κϐφτε το ρε! ΢αν πολλού δεν μαζευτόκαμε; Νϔε: ςε εμϋνα αναφϋρεςαι; Εγϔ: ϋχει αρχύςει να μου την

δύνει πολϑ αυτϐ το κεύμενο! Νϔε: ρε για κούτα λύγο την παρϋλαςη. Κϊτι δεν πϊει καλϊ. Εγϔ: το αντύθετο, μϊλλον κϊτι πϊει καλϊ, δεν γύνεται να μασ πηγαύνει κϐντρα ςυνϋχεια, κϊποια ςτιγμό πρϋπει να γυρύςει. Αυτϐσ: λοιπϐν επειδό αυτού δεν μποροϑν να ςασ περιγρϊψουν την κατϊςταςη, θα το κϊνω εγϔ. Η παρϋλαςη, μετατρϊπηκε ςε αντιφαςιςτικό, αντικυβερνητικό πορεύα. Ο κϐςμοσ ϋςπαςε τα κιγκλιδϔματα μπλϐκαρε την παρϋλαςη των αρμϊτων, και διαμαρτϑρεται μπροςτϊ ςτο κτόριο τησ βουλόσ, ζητϔντασ το αυτονϐητο, ζωό για ϐλουσ! Εγϔ: τϔρα ϋχει νϐημα να ςασ πω τι ϋχει γύνει; Ϊχω χϊςει και τον Νϔε απϐ τϐτε που οι διαδηλωτϋσ ϋςπαςαν την εξϋδρα. Νϔε: ϋχω χϊςει και το Spatourno απϐ την ϔρα που οι διαδηλωτϋσ αφϐπλιζαν τισ διμοιρύεσ των Ματ. Σο μϐνο που ϋμεινε να δοϑμε εύναι αν αυτό η περιγραφό εύναι απϐ αυτϐ το ςϑμπαν η απϐ το παρϊλληλο, μακϊρι να εύναι απϐ το δικϐ μασ ςϑμπαν. Και αυτϐ δεν το λϋω εγϔ ό εςϑ, αλλϊ ϐλοι και ϐταν λϋω ϐλοι εννοϔ ϐλοι εκτϐσ απϐ τουσ Υαςύςτεσ! Κϊνε την κϊθε τουσ παρϋλαςη γιορτό! Σην πειθαρχεύα να την κϊνεισ ανυπακοό και την βλακεύα να την ςπασ ϐπου την πετυχαύνεισ! Αυτϊ απϐ εμϊσ τα ταπεινϊ ζϔα του εκφυλιςμϋνου παρϊδειςου. ΤΓ. Σα πρϐςωπα και τα γεγονϐτα δεν ϋχουν καμύα ςχϋςη με την πραγματικϐτητα.

BABUSHKA.GR [07]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

Η ΜΠΟΣΑ. Σην 28η Οκτωβρύου μην κϊτςεισ ςπύτι. Κατϋβα μια βϐλτα ςτον ευαγγελιςμϐ. Αν νομύζεισ πωσ ϐλα αυτϊ που διαβϊζεισ μόνεσ τϔρα ςτο ύντερνετ εύναι μεμονωμϋνα περιςτατικϊ ρατςιςτικόσ βύασ, πϋραςε την 28η μια βϐλτα απϐ τα επεύγοντα κϊποιου νοςοκομεύου ςτο κϋντρο τησ Αθόνασ. Γρϊφει η mpanana

Π

ριν οι νεοναζύ μπουν ςτη βουλό, πριν κϊτςουν ςτουσ καναπϋδεσ μασ μϋςα απϐ το κουτύ που ϋχεισ ςτο ςαλϐνι, πριν τουσ δεισ να ςπϊνε πϊγκουσ ςτα πανηγϑρια και τισ λαώκϋσ, πριν διαβϊςεισ ϐτι το Δύκτυο Καταγραφόσ Περιςτατικϔν Ρατςιςτικόσ Βύασ κατϋγραψε 87 περιςτατικϊ μϋςα ςε 9 μόνεσ. 28η 2011. Ϊνασ μικροκαμωμϋνοσ Πακιςτανϐσ- Μπαγκλαντεςιανϐσ –ϊτυχοσ μετανϊςτησ απϐ κϊπου, κατεβαύνει τισ ςκϊλεσ τησ πλατεύασ ςυντϊγματοσ κρατϔντασ μπαλϐνια. Λύγο πριν τον ϋχει ςταματόςει μια μαμϊ για να αγορϊςει ϋνα μπαλϐνι μπομπ ςφουγγαρϊκι για το γιϐ τησ. Κοιτϊει αριςτερϊ δεξιϊ μόπωσ κϊποιοσ του κϊνει νϐημα για να πουλόςει κανϋνα μπαλϐνι. Δεν εύδε αυτοϑσ που ϋρχονταν για αυτϐν. Κανϋνασ μασ δεν

[08] BABUSHKA.GR

τουσ εύδε. Ενϔ εύναι ακϐμα ςτα ςκαλιϊ, 5-6 με ςημαύεσ και μολϔν λαβϋ ςτισ μπλοϑζεσ τουσ τον ςπρϔχνουν βύαια να κατϋβει τα ςκαλιϊ. Μϋςα ςε λιγϐτερο απϐ ϋνα λεπτϐ τον ϋχουν ξαπλϔςει κϊτω. Σον κλωτςϊνε αλϑπητα ςτο κεφϊλι, ςτην πλϊτη, ϐπου φτϊνει η μπϐτα τουσ. Σα παρατεταμϋνα μασ ε δε δεν φτϊνουν για να τουσ ςταματόςουν. Κϊποιοι μπαύνουν ςτη μϋςη. Λύγοι, αλλϊ ευτυχϔσ υπϊρχουν. ΢τα απϋναντι ςκαλιϊ εύναι μια διμοιρύα που η εντολό τησ εύναι να προςτατϋψει την παρϋλαςη, ϐχι τουσ ανθρϔπουσ. Αυτού οι λύγοι τουσ ςταματοϑν. Οι γιατρού τησ πλατεύασ τρϋχουν τον ςηκϔνουν και τον πϊνε ςε ϋνα παγκϊκι να τον φροντύςουν. Μπουλοϑκι, ϋτςι ϐπωσ εύναι, προχωρϊνε προσ το ςιντριβϊνι τησ πλατεύασ, με ςηκωμϋνο το κεφϊλι, ςχεδϐν περόφανοι. Ϊνασ δεϑτε-


ροσ ϊτυχοσ και μικροκαμωμϋνοσ πουλϊει ςημαιϊκια. Ελληνικϊ ςημαιϊκια. Δεν ϋχουν περϊςει οϑτε πϋντε λεπτϊ. Σον αρπϊζουν, τον ρύχνουν κϊτω. Εύναι ακϐμα πιο θυμωμϋνοι. Σον χτυπϊνε ςτο κεφϊλι, ςτην πλϊτη, ϐπου φτϊνει η μπϐτα τουσ. Πιο ϊγρια απϐ πριν, για πιο πολϑ ϔρα. Αυτού που φωνϊζουν, αυτού που πϊνε να τουσ ςταματόςουν εύναι ακϐμα πιο λύγοι. Δε ςταματϊνε ϋτςι εϑκολα. Σρϋχει αύμα το κεφϊλι του, τον χτυπϊνε με κλωτςιϋσ, με μπουνιϋσ. 67 ϋναν. Σα ΜΑΣ ςτη θϋςη τουσ, ο ςυγκεντρωμϋνοσ κϐςμοσ παρακολουθεύ, μϊλλον ςοκαριςμϋνοσ, εύναι ϋνα μεμονωμϋνο περιςτατικϐ. ΢ταματϊνε, φεϑγουν για λύγο. Ϊνασ απϐ τουσ κϊποιουσ που πόγε να ςταματόςει αυτϐ που γινϐταν πλόρωςε το τύμημα λύγο αργϐτερα. Γϑριςαν περιςςϐτεροι για αυτϐν. Γϑριςαν με κοντϊρια. Δε δεύλιαςε λεπτϐ. ΢όκωςε το φερμουϊρ του τζϊκετ του και τουσ περύμενε. Και όταν ϋνασ. Εύχε όδη νικόςει. Μια ϔρα μετϊ εύμαι ςτα επεύγοντα του ευαγγελιςμοϑ. Μϋςα ςτην αύθουςα δεν εύναι αυτού οι δϑο που εύδα να

τουσ ςπϊνε τα κεφϊλια. Εύναι ϊλλοι. Περιςςϐτεροι. Σο ύδιο και χειρϐτερο χτυπημϋνοι. Ϊξω εύναι οι φύλοι τουσ και περιμϋνουν. ήλα τα περιςτατικϊ ϋχουν φτϊςει εκεύ απϐ την ευρϑτερη περιοχό του ςυντϊγματοσ. Σο ύδιο μπουλοϑκι ό ϊλλο ϋχει κϊνει δουλειϊ. Ωνθρωποι με κατεβαςμϋνα τα πρϐςωπα, με ανοιγμϋνα κεφϊλια. Δε μποροϑν καν να ςυνεννοηθοϑν με τουσ γιατροϑσ. Οι ϋλληνεσ ϊρρωςτοι, χτυπημϋνοι κϊνουν τουσ μεταφραςτϋσ απϐ τα κρεβϊτια τουσ. Για μόνεσ μετϊ, μερικϋσ φορϋσ ακϐμα ςκϋφτομαι την περςινό 28η Για μϋνα δεν ςτιγματύςτηκε απϐ το μαζικϐ γιουχϊριςμα ςτουσ πολιτικοϑσ που παρευρύςκονταν ςτην παρϋλαςη, δεν ςτιγματύςτηκε απϐ τισ δηλϔςεισ του Παποϑλια. Για μϋνα και τουσ φύλουσ μου που βρεθόκαμε εκεύνο το πρωύ ςτο ςϑνταγμα, η 28η του 2011 ςτιγματύςτηκε απϐ ρατςιςτικό βύα. Απϐ βύα. Ψμό, με αύμα και κοντϊρια και κλωτςιϋσ ςτο κεφϊλι. Μερικϋσ φορϋσ ακϐμα θυμϊμαι το πρϐςωπο του πρϔτου μετανϊςτη ϐταν τον ςόκωςε ο γιατρϐσ. Θυμϊμαι το πρϐςωπο του μϋςα

ςτον πϐνο. Θυμϊμαι τη διαδρομό απϐ το ςϑνταγμα ςτον ευαγγελιςμϐ, θυμϊμαι πωσ χτυποϑςε η καρδιϊ μου, απϐ φϐβο, απϐ αδικύα, απϐ θυμϐ. Πρϋπει να ϋκλαψα δυο μϋρεσ μετϊ. Κρατιϐμουν να το παύξω δυνατό, μα κϊθε φορϊ που φϋρνω ςτο μυαλϐ μου αυτϐ το πρωινϐ αλλϊζει η διϊθεςη μου. Αν τα περιγρϊφω αλλϊζει η φωνό μου. Κϊθε φορϊ που θα βρεθϔ ανϊμεςα ςε ανθρϔπουσ που πολϑ ελαφρϊ θα πουν ϋνα «να φϑγουν οι λαθρομετανϊςτεσ», ϋνα ‘δε χωρϊμε’ θυμϊμαι εκεύνη την ημϋρα ςτα επεύγοντα ϐταν ϊνοιξε η πϐρτα. Και τουσ εύδα ξαπλωμϋνουσ, καθιςμϋνουσ, χτυπημϋνουσ. Ολϐκληρο το εθνικϐ αύςθημα ςε μια πληγό ςτο κεφϊλι. Μια χαρακιϊ ϐςο το κοντϊρι τησ ςημαύασ. -Σην 28η Οκτωβρύου μην κϊτςεισ ςπύτι. Κατϋβα μια βϐλτα ςτον ευαγγελιςμϐ. Αν νομύζεισ πωσ ϐλα αυτϊ που διαβϊζεισ μόνεσ τϔρα ςτο ύντερνετ εύναι μεμονωμϋνα περιςτατικϊ ρατςιςτικόσ βύασ, πϋραςε την 28η μια βϐλτα απϐ τα επεύγοντα κϊποιου νοςοκομεύου ςτο κϋντρο τησ Αθόνασ.

BABUSHKA.GR [09]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

[10] BABUSHKA.GR


΢ΑΛΟΝΙΚΙΩΣΙΚΑ Γρϊφει ο Μαχητικϐσ

΢αλονύκη, η πϐλη με τα αμϋτρητα παρατςοϑκλια και ϊλλα τϐςα χαζϊ κλιςϋ και ευφϊνταςτεσ πεποιθόςεισ. Ξεκινϔντασ απϐ το ςυμπλεγματικϐ χαρακτηριςτικϐ τησ «ςυμπρωτεϑουςασ» ωσ το μακρινϐ αλλϊ τιμητικϐ. «ςυμβαςιλεϑουςα» του Βυζαντύου. Σην τωρινό μασ «Μπουγατςοϑπολη» και «Υραπεδοϑπολη», τησ πϐλησ του «χαλαρϊ» και του «ϋλα μωρϋ τϔρα», ωσ το πανϋμορφο και μοναδικϐ ψηφιδωτϐ που εύχε ςχηματιςτεύ απϐ το πολυπολιτιςμικϐ και πολυφυλετικϐ τησ προφύλ των κατούκων τησ.

Π

ολλϊ θα μποροϑςα ακϐμα να γρϊψω για την πϐλη που μασ μεγϊλωςε και μασ ϋκανε να την αγαπόςουμε ϐςο τύποτα. ήμορφα μα και ςυνϊμα τϐςο τρομακτικϊ και ϊςχημα αληθινϊ. Ιςτορύεσ πραγματικϋσ, βγαλμϋνεσ μϋςα απϐ καθημερινϊ γεγονϐτα καφρύλασ, πρωτϐγνωρα για την ιςτορύα τησ πϐλησ, για ϐςουσ γνωρύζουν καλϊ. Μια πϐλη, ϋνασ τϐποσ, που ελευθερϔθηκε πριν απϐ 100 ακριβϔσ ολϐκληρα χρϐνια. ΢κλαβωμϋνοσ περύπου 482 χρϐνια κϊτω απϐ το ζυγϐ των Οθωμανϔν, που αν και εύχε ϋνα μικρϐ ποςοςτϐ Ελλόνων ςτη ςϑνθεςη του, κατϊφερε να διατηρόςει το χαρακτόρα και τα γνωρύςματα του. Μια κοιτύδα πολιτιςμοϑ, πατρύδα πολλϔν

λϐγιων και ςπύτι πολλϔν τεχνϔν. Κατϊφερε μετϊ απϐ την παρουςύα τϐςων κατακτητϔν, να κρατόςει τα βαςικϊ τησ ςτοιχεύα και να ςυνεχύςει μια κϊποια πολιτιςμικό πορεύα, ςτα ϐρια του επιτρεπτοϑ πϊντα. Μια κοινωνύα εθνϔν που απϋδειξε περύτρανα πωσ αν δεν υπϊρχει πολιτικό εμπλοκό και διαφϐρων μορφϔν φανατιςμού, θρηςκευτικοϑ και εθνικιςτικοϑ περιεχομϋνου, μπορεύ πολϑ ϊνετα να ςυμβαδύςει και να ςυγχρονιςτεύ ςε μια αρμονικό διαβύωςη ωσ ϋνα απϐλυτα ςυμπαγϋσ κομμϊτι. Σρανό απϐδειξη των ϐςων αναφϋρω περύ αρμονικόσ διαβύωςησ, εύναι η παραμονό του Σοϑρκουδόμαρχου ςτη θϋςη του για αρκετϊ χρϐνια, η διατόρηςη του Οθωμανικοϑ ςυςτόματοσ

BABUSHKA.GR [11]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

διακυβϋρνηςησ για να μη διαταραχτεύ οικονομικϊ ο τϐποσ αλλϊ μϋχρι και η διατόρηςη τησ τϊξησ γινϐταν ακϐμα απϐ τουσ Σοϑρκουσ αςτυφϑλακεσ. Φωρύσ καμύα διϊκριςη, κανϋνα φυλετικϐ διαχωριςμϐ και κυρύωσ χωρύσ προςπϊθειεσ ενοχοπούηςησ ςυγκεκριμϋνων κοινωνικϔν ςτρωμϊτων. Δυςτυχϔσ ϐςα δεν κατϊφεραν κατακτητϋσ εκατοντϊδων χρϐνων, κατϐρθωςε να πετϑχει ςε μερικϊ χρϐνια και μϐνο, η αρρϔςτια του ναζιςμοϑ. Εφαρμϐζοντασ πλόρωσ το ςενϊριο του «διαύρει και βαςύλευε», οι αντιπρϐςωποι του φαςιςμοϑ ςτη χϔρα μασ και δη ςτη Θεςςαλονύκη, κατϊφεραν ςπουδαύα αποτελϋςματα για τον αγϔνα τουσ. Ακϐμη και ςόμερα διαπιςτϔ-

[12] BABUSHKA.GR

νουμε κατϊλοιπα των ημερϔν εκεύνων, ϐταν οι Γερμανού αξιωματικού των Ναζύ, καταδύωκαν την κοινωνύα των Εβραύων, μοιρϊζοντασ τισ περιουςύεσ των με μερικοϑσ επιλεγμϋνουσ κουκουλοφϐρουσ απϐ την Ελληνικό κοινωνύα. Προδοτϔν φυςικϊ τησ κουλτοϑρασ του τϐπου, ευκαιριακού τυχοδιϔκτεσ, που εκμεταλλευϐμενοι το καθεςτϔσ τρομοκρατύασ των ναζύ ςυνεργατϔν τουσ, αλϔνιζαν την πληγωμϋνη κοινωνύα τησ πϐλησ. Ϊςπειραν τϋτοιο μύςοσ ςτισ γειτονιϋσ τησ πϐλησ, εξοντϔνοντασ πλόρωσ τον Εβραώκϐ πληθυςμϐ, εξαθλιϔνοντασ ακϐμα περιςςϐτερο τουσ Ρωμϊ, οδηγϔντασ τουσ εξεγερμϋνουσ πατριϔτεσ ςτη λαιμητϐμο και

ςτισ πολλαπλϋσ κρεμϊλεσ που εύχαν ςτόςει οι ναζύ ςε κϊθε πεζοδρϐμιο τησ πϐλησ. Εύναι αληςμϐνητεσ οι φωτογραφύεσ απϐ τα κρεμαςμϋνα πτϔματα πατριωτϔν ςτα δϋντρα, οι δημϐςιοι εξευτελιςμού των Εβραύων απϐ τουσ ναζύ. Η εξαθλύωςη εύχε κυριεϑςει τον τϐπο, ϋνα χϊοσ εξαιτύασ τησ τυφλόσ και αλϐγιςτησ βύασ, ςε ςυνδυαςμϐ με την πεύνα απϐ το φορολογικϐ καθεςτϔσ των ναζύ, εύχε οδηγόςει τον κϐςμο ςε ϊλλα μονοπϊτια. ΢κοτεινϊ και δϑςβατα. Πολλού ςυνεργϊτεσ των Γερμανϔν εύχαν κϊνει περιουςύεσ ςε ϋνα βρϊδυ, λϐγω τησ μαϑρησ αγορϊσ που εύχε ςτηθεύ, εξαιτύασ τησ τεχνητόσ κρύςησ που εύχε δημιουργηθεύ ςε βαςικϊ εύδη διαβύωςησ.


ήλα αυτϊ οδόγηςαν το χρόμα ςε λϊθοσ χϋρια, με εντελϔσ λαθεμϋνεσ τακτικϋσ και φυςικϊ την οργό ςτα μυαλϊ και ςτισ ςκϋψεισ πολλϔν ςυνανθρϔπων μασ. Κϊπωσ ϋτςι ρϊγιςε το ψηφιδωτϐ τησ πϐλησ και μετϊ την ϊτακτη φυγό του κατακτητό, οι ατιμϔρητοι εγκληματύεσ πολϋμου, μπϐρεςαν να κυκλοφοροϑν αγϋρωχοι ςτα ςτενϊ τησ ϐμορφησ πϐλησ. Μια πϐλη που ϋχαςε την αλλοτινό αύγλη τησ, την ςπϊνια εκεύνη ομορφιϊ που ϋδιναν οι λογόσ μυρωδιϋσ απϐ ϐλα τα τςουκϊλια ϐλησ τησ γησ. Μπορεύ να ϋφυγε ο ναζύ κλϋφτησ αλλϊ ϋμεινε η ςτϊμπα του ςυνεργϊτη του, εκεύνη η πϊςτα ανθρϔπου που δεν το ϋχει ςε τύποτα να ςκοτϔςει, βαςανύςει ϋνα ϊνθρωπο, αρκεύ να κερδύςει το πιο μικρϐ ςυμφϋρον. Λϑκοι να παριςτϊνουν τουσ αμνοϑσ, δοςύλογοι να υποκρύνονται τουσ πατριϔτεσ για μια ςϑνταξη, ρουφιϊνοι να εφευρύςκουν πλαςτϋσ ιςτορύεσ για να καλϑψουν τη ντροπό τουσ. ήλοι αυτού οδόγηςαν τον τϐπο μασ ςε ϋνα ςυνεχό μαραςμϐ, κανϋνασ δε μπϐρεςε να κυκλοφορόςει ϊνετα και ϐμορφα ϐπωσ παλιϊ.

Ακϐμα και ςτο ςόμερα, που οι ϊςτεγοι ςτην Πλατεύα Αριςτοτϋλουσ εύναι περιςςϐτεροι απϐ τα παγκϊκια και απϐ τισ καρϋκλεσ απϐ ϐλεσ τι καφετϋριεσ μαζύ, αυτού ςπεϑδουν να κϊνουν γιορτϋσ ςημαύασ για να κρατόςουν ψηλϊ το φρϐνημα του Ϊλληνα. Αντύ να μαζϋψουν ϐλα αυτϊ τα λεφτϊ που πϊνε ςε γιορτϋσ και φανφϊρεσ και να προςπαθόςουν να ςκϑψουν ςτο πρϐβλημα τησ κοινωνύασ, να ανακουφύςουν κϊπωσ τον πϐνο των αδυνϊτων και δϑςτυχων τησ εποχόσ μασ. Τποκριτϋσ που κοιτϊνε μονϊχα να ξεκλϋψουν μερικϋσ ςτιγμϋσ δημοςιϐτητασ, αχϐρταγοι εραςτϋσ του τηλεοπτικοϑσ και φωτογραφικοϑ φακοϑ, ανόμποροι να ειςακοϑςουν τισ ταγϋσ τησ εποχόσ. Να μεταφρϊςουν τα μηνϑματα των καιρϔν και να χαμηλϔςουν το βλϋμμα τουσ χαμηλϊ κϊτω ςτη γη, εκεύ που εύναι το φρϐνημα των Ελλόνων και να προςπαθόςουν να κερδύςουν λύγη απϐ τη χαμϋνη αξιοπρϋπεια τουσ. Καλϋσ οι παρελϊςεισ και τα αγόματα τιμϔν, καλϑτερα ϐμωσ μαθόματα ιςτορύασ θα όταν για τα παιδιϊ και για ϐλουσ ε

μϊσ, αν προςπαθοϑςαν να δεύξουν την ελϊχιςτη ανθρωπιϊ και το φιλϐτιμο που εύχε πϊντοτε αυτϐσ ο τϐποσ. Σϐτε που δε μετροϑςε η εμφϊνιςη και ο «παρϊσ», τϐτε που τα εξαθλιωμϋνα και αποςτεωμϋνα παιδιϊ τησ πϐλησ, ϋβριςκαν τροφό και θαλπωρό απϐ ανϔνυμουσ πολύτεσ τησ περιοχόσ. ήταν μετροϑςε η ματιϊ και το θλιμμϋνο βλϋμμα αλληλοκατανϐηςησ και τα γρϊμματα και οι τϋχνεσ όταν αφιερωμϋνεσ ςτη λευτεριϊ και ϐχι ςε χορηγοϑσ και πλουτοκρϊτεσ. ΢αλονύκη αγαπημϋνη μου, ο μϐνοσ τρϐποσ να ζόςεισ ξανϊ τισ ϋνδοξεσ εκεύνεσ μϋρεσ ςου εύναι να αποβϊλλεισ το ςυντομϐτερο δυνατϐ τον ϊρρωςτο ςπϐρο που ςε κϊνει να μοιϊζεισ ολοϋνα και πιο πολϑ με ϊςπλαχνη μϊνα. Και αυτϐ θα γύνει ϐςο και αν δε το θϋλουν και δε το περιμϋνουν κϊποιοι, τα παιδιϊ ςου δε θα ςε αφόςουν ϋτςι. Η πϐλη θα γύνει και πϊλι δικό μασ, μαζύ θα φτιϊξουμε το δικϐ μασ ψηφιδωτϐ. Πιο πολϑχρωμο απϐ ποτϋ, ακϐμα πιο περύπλοκο και ανϊγλυφο ϐςο ποτϋ.

BABUSHKA.GR [13]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

[14] BABUSHKA.GR


ΣαΧηΛϊΣη΢ΕβΔοΜϊΔα΢ Η

λογοκριςύα ςτην ΕΡΣ-3 καλϊ κρατεύ και πλϋον με ϊνωθεν εντολϋσ απϐ την Αθόνα. Πιο ςυγκεκριμϋνα ϐπωσ μαθαύνουμε, ϋπειτα απϐ τηλεφϔνημα του Αιμύλιου Λϊτςιου κϐπηκε απϐ το ρεπορτϊζ ο δημοςιογρϊφοσ που εύχε αναλϊβει την κϊλυψη του τριημϋρου των εκδηλϔςεων ςτη Θεςςαλονύκη, γιατύ ςόμερα το πρωύ μετϋδωςε τισ αποδοκιμαςύεσ των πολιτϔν κατϊ του Πρωθυπουργοϑ και του Κϊρολου Παποϑλια ϋξω απϐ το ναϐ του Αγύου Δημητρύου. ΢ϑμφωνα με πληροφορύεσ, ϋπειτα απϐ τηλεφϔνημα του Αιμύλιου Λϊτςιου και παρϋμβαςη των Μπλιϊτκα και Σςύμπα ο δημοςιογρϊφοσ αντικαταςτϊθηκε απϐ ςυνϊδελφο του, που ϋλαβε ςαφεύσ εντολϋσ να παραμεύνει "ςτο εορταςτικϐ κλύμα των ημερϔν".

Σ

ο χρονικϐ του προαναγγελθϋντοσ μονοπωλύου τελεύωςε με την εξαγορϊ τησ Olympic Air απϐ την Aegean. Σο κακϐ δημϐςιο μονοπϔλιο τησ Ολυμπιακόσ τελεϑτηςε, μϐνο και μϐνο για να γεννηθεύ ϋνα ιδιωτικϐ μονοπϔλιο που θα εκτινϊξει ςε ακϐμα μεγαλϑτερα ϑψη τα ειςιτόρια ςτισ αερομεταφορϋσ και θα νϋμεται αποκλειςτικϊ τισ κλιμακοϑμενεσ επιδοτόςεισ των δόθεν " αγϐνων" γραμμϔν, με την καταλόςτευςη των φορολογοϑμενων πολιτϔν! Σο μονοπϔλιο που απϋτρεψε η Κομιςιϐν ςτην ελληνικό αγορϊ

΢

ε νϋο πϊγωμα των πλειςτηριαςμϔν απϐ την 1/1/2013 και για ϋνα χρϐνο προχωρϊ, ςϑμφωνα με τα "Νϋα" η κυβϋρνηςη. ΢υγκεκριμϋνα, ςε ϐτι αφορϊ τουσ πλειςτηριαςμοϑσ ακινότων, η κυβϋρνηςη θα επεκτεύνει τη ςχετικό διϊταξη, που λόγει ςτισ 31/12 2012, για ϋναν ακϐμη χρϐνο. ΢τελϋχη του υπουργεύου Ανϊπτυξησ τονύζουν ϐτι ςτϐχοσ εύναι να προςτατευτεύ η απομεύωςη τησ αξύασ τησ περιουςύασ των Ελλόνων καθϔσ ενδεχϐμενη απελευθϋρωςη των πλειςτηριαςμϔν μπορεύ να οδηγόςει ςε κατϊρρευςη τησ αγορϊσ ακινότων και των τιμϔν. ΢ε ϐ,τι αφορϊ τα προγρϊμματα για την ελϊφρυνςη νοικοκυριϔν με οφειλϋσ προσ τρϊπεζεσ, οι ρυθμύςεισ τισ οπούεσ επεξεργϊζεται το υπουργεύο Ανϊπτυξησ δεν αφοροϑςε ςε καμύα περύπτωςη οριζϐντια διευθϋτηςη των δανεύων.

αερομεταφορϔν, απαγορεϑοντασ προ ϋτουσ τη ςυγχϔνευςη Aegean -Olympic, δημιουργεύται τϔρα με την εξαγορϊ τησ δεϑτερησ απϐ την πρϔτη. Διαπιςτϔνοντασ ϐτι δεν μπορεύ να οδηγόςει την Olympic ςε τροχιϊ ανϊπτυξησ και κερδοφορύασ, η μητρικό MIG πουλϊει ολϐκληρο το πακϋτο μετοχϔν τησ θυγατρικόσ τησ ςτην ανταγωνύςτρια Aegean. Η ειςηγμϋνη εταιρύα καθύςταται ϋτςι απϐλυτοσ κυρύαρχοσ ςτισ εςωτερικϋσ αερομεταφορϋσ, διευρϑνοντασ το μερύδιο τησ και ςτισ διεθνεύσ πτόςεισ.

΢

ε λύγεσ μϋρεσ κυκλοφορεύ το πρϔτο φϑλλο τησ « Εφημερύδασ των ΢υντακτϔν», την οπούα εκδύδει ο « ΢υνεταιριςμϐσ των εργαζομϋνων ςε εφημερύδεσ και περιοδικϊ», που ςυγκρϐτηςαν πρϔην εργαζϐμενοι τησ « Ελευθεροτυπύασ» και τησ « Κυριακϊτικησ Ελευθεροτυπύασ» - δημοςιογρϊφοι, τεχνικού και διοικητικού - μετϊ την κρύςη και την αναςτολό ϋκδοςησ τησ εφημερύδ α σ . Ϋδη ϋχει ανϋβει η δοκιμαςτικό ϋκδοςη τησ ιςτοςελύδασ τησ εφημερύδασ, εδϔ: http:// www.efsyn.gr/ BABUSHKA.GR [15]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ...

Σο ναι τησ Δεξιϊσ… Η ιςτορύα δεν ςε κρύνει ϐπωσ λϋνε πολλού, αλλϊ η ιςτορύα ςε βοηθϊ να κρύνεισ… Και γι’ αυτϐ ακριβϔσ πρϋπει να επικεντρωθοϑμε ςτην ιςτορικό ανϊλυςη του χθεσ για να μπορϋςουμε να ορύςουμε το ςόμερα και να προςεγγύςουμε το αϑριο. Πολλού λϋνε πωσ τα ςημερινϊ γεγονϐτα θυμύζουν την χρεοκοπύα «Σρικοϑπη», ϊλλοι την κρύςη του 29’, κϊποιοι τα παρομοιϊζουν με την Φοϑντα, και κϊποιοι ϊλλοι με την δικτατορύα ό την «ειςβολό» του ΔΝΣ ςε μια ςειρϊ απϐ υποανϊπτυκτεσ ό αναπτυςςϐμενεσ χϔρεσ κατϊ την δεκαετύα του 70’. Γράφει ο μη έχων...

Α

πϐ το 2008 υπϊρχουν και ςε τοπικϐ αλλϊ και διεθνϋσ επύπεδο, αρκετϋσ φωνϋσ, οι οπούεσ υποςτηρύζουν ϐτι η τωρινό διεθνόσ κρύςη εύναι η μεγαλϑτερη ϐλων των εποχϔν. Μιλϊνε δηλαδό για μια δομικό κρύςη του καπιταλιςτικοϑ μοντϋλου. Σι ςημαύνει ϐμωσ δομικό κρύςη ενϐσ οικονομικοϑ ςυςτόματοσ; Πολϑ απλϊ ςημαύνει, πωσ ϐλεσ εκεύνεσ οι λειτουργύεσ, οι θεςμού και οι κανονιςμού οι οπούοι το ςτηρύζουν ϋχουν πληγεύ ανεπανϐρθωτα και δεν μποροϑν να παρϋχουν καμύα λϑςη ςτο πρϐβλημα του ϐλου μοντϋλου. Δεν μπορεύ δηλαδό το ςυγκεκριμϋνο ςϑςτημα να ξεπερϊςει την ύδια του την κρύςη. Επύςησ ϋνα οικονομικϐ ςϑςτημα, ϐπωσ ο ςημερινϐσ καπιταλιςμϐσ, αποτελεύ την «αναβϊθμιςη» ϐλων των προηγοϑμενων μοντϋλων καπιταλιςτικόσ οικονομύασ. Δηλαδό, Καπιταλιςμϐ εύχαμε και την δεκαετύα του 30’, καπιταλι-

[16] BABUSHKA.GR

ςμϐ και το 70’ καπιταλιςμϐ και ςόμερα , ϐμωσ ο ςημερινϐσ υπερκαλϑπτει ϐλα τα προηγοϑμενα. Απϐ την ϊλλη η οικονομύα ςτηρύζεται και απϐ τουσ κοινωνικοϑσ και πολιτικοϑσ θεςμοϑσ που επικρατοϑν ςτην εκϊςτοτε χωροχρονικό ςυγκυρύα και επηρεϊζεται ϊμεςα απϐ αυτοϑσ. Αυτϐ που βιϔνουμε ςόμερα και η φϊςη ςτην οπούα περνϊ η ςημερινό παγκϐςμια οικονομύα θα λϋγαμε ϐτι μοιϊζει και με πρϔτεσ χρεοκοπύεσ ςτισ αρχϋσ του 20ου αιϔνα και με την μεγϊλη κρύςη του 29’ και του 70’. Παρϐμοια οι πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ ομοιϊζουν και με τισ δικτατορύεσ του δευτϋρου μιςοϑ του 20ου αιϔνα καθϔσ και με τα φαςιςτικϊ καθεςτϔτα τησ δεκαετύασ του 30’ αλλϊ και με τισ επεμβϊςεισ του ΔΝΣ ςε διϊφορεσ χϔρεσ προ 20ετύασ. ΢κεπτϐμενοι με το εμπορικϐ ιςτορικϐ ρητϐ: «κϊθε αυτοκρατορύα αντϋχει 100 χρϐνια», μποροϑμε να ποϑμε πωσ η παντοκρατο-

ρύα του καπιταλιςμοϑ οδεϑει προσ το τϋλοσ τησ. Και αν δοϑμε πωσ – ιςτορικϊ ςε κϊθε μεγϊλο «πρϐβλημα» που εύχε ο καπιταλιςμϐσ, ϋδειχνε ςτην κοινωνύα ϋνα αρκετϊ ϊςχημο, αυταρχικϐ και απϊνθρωπο πρϐςωπο, τϔρα ύςωσ επειδό εύναι ςτα τελειϔματα και τϋλοσ πϊντων ϋχει το μεγαλϑτερο πρϐβλημα που αντιμετϔπιςε, αναγκϊζεται να χρηςιμοποιόςει ϐλα εκεύνα τα απϊνθρωπα μϋςα που χρηςιμοπούηςε ιςτορικϊ. Η ςημερινό κατϊςταςη λοιπϐν δεν μοιϊζει ακριβϔσ με κϊποια ςυγκεκριμϋνη περύοδο αλλϊ περιϋχει ςτοιχεύα απϐ ϐλη την- εδϔ και 200 χρϐνια- ιςτορύα. Πρϔτα και κϑρια ϋχουμε μια παγκϐςμια αγορϊ ςτο ϋλεοσ τησ κρύςησ, η οπούα ϐπωσ εύπα και παραπϊνω αποτελεύ ςυνϋχεια τησ κρύςησ του 70’, εύναι «η κρύςη που δεν μασ ϋπιαςε» ϐπωσ λϋνε… Η οπούα δεν ξεπερϊςτηκε αλλϊ «κουκουλϔθηκε» με το ϊθλιο μανδϑα του νεοφιλελευθεριςμοϑ,


Η ιςτορύα επαναλαμβϊνεται την πρϔτη φορϊ ςαν τραγωδύα και τη δεϑτερη ςαν φϊρςα. Karl Marx ( 1818-1883 , Γερμανϐσ φιλϐςοφοσ) ο οπούοσ και γι αυτϐ δεν εφαρμϐςτηκε μια και ϋξω αλλϊ ςυνεχύςτηκε και ςυνεχύζει να εφαρμϐζεται απϐ το 70’ μϋχρι και ςόμερα ςε ϐλο και περιςςϐτερεσ χϔρεσ. Η πλόρωσ ελεϑθερη αγορϊ, η οπούα δεν υπολογύζει κανϋναν και τύποτα καθϔσ καλϑπτει τα πιθανϊ ρύςκα τησ με ολϐκληρουσ μηχανιςμοϑσ ϐπωσ οι offshore εταιρύεσ, οι οπούεσ οδηγοϑν βϊςη αρκετϔν πιθανοτότων ςε ςύγουρη χρηματοπιςτωτικό φοϑςκα, ςε ςυνδυαςμϐ με την πλόρη διϊλυςη των ϐποιων εργαςιακϔν δικαιωμϊτων αποτελοϑν ϋνα εκρηκτικϐ μεύγμα απϐλυτησ καταςτροφόσ. Αυτϐσ ο διεθνόσ πλϋον εργαςιακϐσ μεςαύωνασ, εύναι που προςϊπτει ςτην ςημερινό κατϊςταςη, ςτοιχεύα παρϐμοια με εκεύνα τησ κατϊςταςησ που βύωναν οι εργαζϐμενοι κατϊ την περύοδο του περιβϐητου αγϔνα δια του οκτϊωρου, των κοινωνικϔν παροχϔν και τησ αςφϊλιςησ. Η ςχεδϐν δικτατορικό εκτροπό των δημοκρατικϔν θεςμϔν και η ϊμεςη εμπλοκό μεγϊλων δυνϊμεων ςτα εςωτερικϊ μικρϐτερων κρατϔν, με ςκοπϐ την υποςτόριξη και ςυνϋχιςη μιασ πολιτικόσ ϐπωσ ο νεοφιλελευθεριςμϐσ δύνει ςτην ςημερινό πραγματικϐτητα πινελιϋσ απϐ την εποχό του Αγγλικοϑ και Αμερικϊνικοϑ ιμπεριαλιςμοϑ με τισ διϊφορεσ δικτατορύεσ και την ανϊμειξη των μυςτικϔν υπηρεςιϔν τουσ ςε ολϐκληρο τον κϐςμο. Σϋλοσ η ςυνεχϐμενη ςυντηρητικοπούηςη και ο αυξανϐμενοσ εκφαςιςμϐσ τησ κοινωνύασ, δηλαδό το πϋραςμα απϐ την ςοςιαλδημοκρατύα ςε μια διεθνό δεξιϊ κυριαρχύα, η οπούα

απϋτυχε μϋχρι ςτιγμόσ να δϔςει λϑςη ςτην κρύςη και αναγκϊζεται απϐ την αςτικό τϊξη να ςτραφεύ ϐλο και ςε πιο δεξιϋσ- ςυντηρητικϋσ πολιτικϋσ αναζωογονϔντασ παρϊλληλα την παραδοςιακό αντικομουνιςτικό ακροδεξιϊ και τισ νεοναζιςτικϋσ οργανϔςεισ, ςυνθϋτει ϋνα μεύγμα παρϐμοιο με εκεύνο τησ προπολεμικόσ δεξιϊσ και τησ μετεμφυλιακόσ ακροδεξιϊσ. Η πλειοψηφύα τησ διεθνόσ κοινωνύασ, αποφϊςιςε εδϔ και δϑο δεκαετύεσ να πει το μεγϊλο «ναι» ξανϊ ςτην δεξιϊ και τϔρα ύςωσ και ςτην νϋου τϑπουαλλϊ παλαιϊσ ιδεολογύασ ακροδεξιϊ, ξεχνϔντασ πωσ «ο λαϐσ δεν ξεχνϊ τι ςημαύνει δεξιϊ!»… Απϐ την μεριϊ τουσ αυτού, οι δεξιού εξουςιαςτϋσ μασ αυτό την ςτιγμό ϋχουν πει το μεγϊλο «ναι ςε ϐλα» ςτην αςτικό τϊξη, που για να μην ξεχνιϐμαςτε, αποτελεύ τμόμα τησ. Μϋςα ςτο περιβϊλλον του καταρρϋοντα διεθνό καπιταλιςμοϑ ο αυταρχιςμϐσ, ο ςυντηρητιςμϐσ και ο ταξικϐσ ςυςχετιςμϐσ αυξϊνεται με ραγδαύο ρυθμϐ, οδεϑουμε προσ την κορϑφωςη τησ μϊχησ, την μϊχη ϐλων εκεύνων των μαχϔν που δϐθηκαν ςτο παρελθϐν.

Οι λαού και οι εργαζϐμενεσ μϊζεσ τησ Ευρϔπησ αλλϊ και ϐλησ τησ υφηλύου πρϋπει να ςκεφτοϑν την ιςτορύα τουσ. Δεν ϋχουν να περιμϋνουν τύποτα απϐ την αντιαριςτερόαντικομουνιςτικό ακροδεξιϊ καθϔσ ιςτορικϊ ϋδηξε το απϊνθρωπο πρϐςωπο τησ εναντύον μιασ μερύδασ ανθρϔπων που μαζύ με τα λϊθη τουσ κουβαλοϑςαν τον αγϔνα για την ελευθερύα ολϐκληρησ τησ κοινωνύασ. Σο ςημερινϐ λαώκϐ και εργατικϐ ΟΦΙ ενϊντια ςτο καθολικϐ ΝΑΙ τησ δεξιϊσ, εύναι πιο επιτακτικϐ απϐ ποτϋ, πιο ςημαντικϐ και απϐ το μεγϊλο ΟΦΙ κατϊ το ϋποσ του 40’. Σιμϊμε την ιςτορύα μασ, αυτό τη ςτιγμό και με τα ςημερινϊ δεδομϋνα ςημαύνει πωσ αγωνιζϐμαςτε για ϋνα νϋο ΕΑΜ, ϋνα Εργατικϐ Αντικαπιταλιςτικϐ Μϋτωπο που θα νικόςει για ϐλουσ εκεύνουσ που βαςανύζονται, για ϐλουσ εκεύνουσ που θα γεννηθοϑν και φυςικϊ για ϐλουσ εκεύνουσ που χϊθηκαν για ϋνα μεγϊλο ΟΦΙ.

Οι λαού και οι εργαζϐμενεσ μϊζεσ τησ Ευρϔπησ αλλϊ και ϐλησ τησ υφηλύου πρϋπει να ςκεφτοϑν την ιςτορύα τουσ. Δεν ϋχουν να περιμϋνουν τύποτα απϐ την δεξιϊ, απϐ τον φαςιςμϐ και την καπιταλιςτικό ελεϑθερη οικονομύα, καθϔσ κϊθε 30 περύπου χρϐνια τουσ πρϐδιδε και τουσ χτυποϑςε με το πιο απϊνθρωπο τρϐπο μϐνο και μϐνο για να μην πληρϔςει ο ύδιοσ τα ςπαςμϋνα του.

BABUSHKA.GR [17]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

ΞΕΥΤΛΛΙΖΟΝΣΑ΢ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΨΝ ΑΝΟΙΦΣΨΝ ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΨΝ ΜΕ ΣΗΝ Ι΢ΣΟΡΙΑ ’Λαϐσ που δε μαθαύνει απϐ την ιςτορύα του εύναι υποχρεωμϋνοσ να την ξαναζόςει.’’ Σο ςημεύωμα αυτϐ δεν διεκδικεύ οϑτε ςτο ελϊχιςτο να αποτελϋςει ϋνα κεύμενο πϊνω ςτην ιςτορύα ςτηριγμϋνο ςε επιςτημονικό μεθοδολογύα και ϋρευνα. Γρϊφει ο Παναγιϔτησ Μαυροειδόσ

Β

ριςκϐμαςτε ϐμωσ ςόμερα να γιορτϊζουμε την επϋτειο τησ ϋναρξησ τησ επύθεςησ τησ φαςιςτικόσ Ιταλύασ ςτην Ελλϊδα. Ζοϑμε επύςησ ςε ςτιγμϋσ τριπλόσ οικονομικόσ και πολιτικόσ κατοχόσ απϐ Ευρωπαώκό Ϊνωςη, ΔΝΣ και ελληνικό ολιγαρχύα. Σα κοινωνικϊ και δημοκρατικϊ δικαιϔματα τησ κοινωνικόσ πλειονϐτητασ κηρϑςςοντα παρϊνομα, με την τρικομματικό κυβϋρνηςη τησ αθλιϐτητασ ςτο ρϐλο του ντελϊλη των θανατικϔν αποφϊςεων τησ τρϐικα. Με τον Δϋνδια να δηλϔνει ‘’αν η αςτυνομύα κϊνει τη δουλειϊ τησ, η Φρυςό Αυγό, δε θα χρειϊζεται’’…. Μια δόλωςη που λϋει πολλϊ. Κυρύωσ αποκαλϑπτει, πωσ τα διαφορετικϊ ϐπλα και δρϐμοι, οι διαφορετικού ρϐλοι κρϊτουσ και παρακρϊτουσ, οι διαφορετικϋσ ϐψεισ του φα-

[18] BABUSHKA.GR

ςιςμοϑ τησ γραβϊτασ και τησ μπλοϑζασ, ενοποιοϑνται τελικϊ ςτον κοινϐ ςκοπϐ και ςτϐχο: Ενϊντια ςτο λαϐ και την προοπτικό επαναςτατικόσ εξϋγερςησ του για ανατροπό τησ ςϑγχρονησ χοϑντασ και κατοχόσ. Δεν εύναι ϋνα ϋργο καινοϑργιο. Μερικϋσ εικϐνεσ λοιπϐν απϐ την ιςτορύα μασ, εικϐνεσ που αφοροϑν το μαϑρο ςτρατϐπεδο τησ αντύδραςησ, τησ εκμετϊλλευςησ, τησ ανελευθερύασ, αλλϊ και τησ υποταγόσ, τησ αναξιοπρϋπειασ, τησ επαύςχυντησ δουλοπρϋπειασ. Και κϊποια ςχϐλια για ‘’εμϊσ’’. Για το ευρϑτερο ςτρατϐπεδο τησ αντύςταςησ, τησ αξιοπρϋπειασ, τησ οργϊνωςησ τησ λαώκόσ οργόσ ςε νικηφϐρα επαναςτατικό δϑναμη επιβύωςησ αλλϊ και ριζοςπαςτικόσ αναγϋννηςησ τησ κοινωνύασ και των ςχϋςεων τησ.


Ο αγαπητϐσ ‘’Γιαννϊκησ’’ τησ βαςύλιςςασ που διορύςτηκε πρωθυπουργϐσ Εύναι γνωςτϐ πωσ η επύςημη ιςτορύα γρϊφεται απϐ τουσ νικητϋσ. Η παραγραφό ϐμωσ τησ αλόθειασ δεν εύναι και τϐςο εϑκολη. Η ιςτορικό μνόμη, ενϊντια ςτη λόθη και τη διαςτρϋβλωςη, αποτελεύ ζωτικό μϊχη για κϊθε απελευθερωτικϐ κύνημα. Σο ΟΦΙ λοιπϐν το εύπε ο Δικτϊτορασ Μεταξϊσ; Ασ δοϑμε κατ’ αρχόν, ποιοσ όταν ο ϊνθρωποσ αναφορϊσ για τουσ φαςύςτεσ τησ Φρυςόσ Αυγόσ. Γϋννημα θρϋμμα του πολιτικοϑ και ςτρατιωτικοϑ κατεςτημϋνα, με πατϋρα ϋπαρχο και θεύο υπουργϐ των ςτρατιωτικϔν. Απϐ τα 14 του ςτην ςτρατιωτικό Ακαδημύα. Με ςτρατιωτικϋσ ςπουδϋσ ςτη Γερμανύα, φυςικϊ με βαςιλικό υποτροφύα. Διοριςμϋνοσ απϐ το βαςιλιϊ το

1910 ςτο Γενικϐ Επιτελεύο ΢τρατοϑ και ταυτϐχρονα υπαςπιςτόσ του Ελευθϋριου Βενιζϋλου. Η βαςύλιςςα ΢οφύα τον αγαποϑςε τϐςο, που τον ϋλεγε …Γιαννϊκη. Δεν όταν πϊντα λαμπρϐσ ο δρϐμοσ μπροςτϊ του. Σο 1923 καταδικϊςτηκε ςε θϊνατο για εςχϊτη προδοςύα, για ατιμωτικό παρϊδοςη του Ροϑπελ. Εξορύςτηκε ςτη ΢αρδηνύα, δραπϋτευςε, ςυνελόφθη απϐ την Ιταλικό αςτυνομύα και για να αποφϑγει τη δύκη, μπόκε υπϐ την προςταςύα και ςτην υπηρεςύα τησ Ιταλικόσ κυβϋρνηςησ. Αρχηγϐσ αποτυχημϋνου ςτρατιωτικοϑ πραξικοπόματοσ το 1923 και μονύμωσ αποτυχϔν πολιτευτόσ με το κϐμμα των Ελευθεροφρϐνων, που ϋμενε πϊντα ςτο περιθϔριο. Και πωσ βρϋθηκε ςτην κορυφό; Πολϑ απλϊ διορύςτηκε!

Σο Κϐμμα Ελευθεροφρϐνων ςτισ εκλογϋσ του 1936, πόρε μϐλισ 50.137 ψόφουσ, 3, 94% και κατϋλαβε επτϊ ϋδρεσ, πύςω και απϐ το ςχεδϐν παρϊνομο ΚΚΕ που πόρε 73.411 ψόφουσ και 15 βουλευτϋσ. Να πωσ περιγρϊφει την αποτυχύα του ο ύδιοσ ημερολϐγιο του:

«Εκλογαύ. Απϐ χθεσ εύχα την διαύςθηςιν τησ αποτυχύασ. Ερημιϊ ςπιτιοϑ. Κϋντρον, χαλαρϐτησ, μϐνον οι πιςτού Κεφαλλόνεσ. Καμύα εκδόλωςισ ϋξω. ΢όμερον επύςησ, παρ' ϐλασ τασ ελπύδασ οικεύων και φύλων. Νϑκτα εξεδηλϔθη πλόρωσ η αποτυχύα. Παντοϑ. Εξαιρϋςεισ Ηλεύασ και Μεςςηνύασ και εκεύ μϐνον κϊτι. Εισ Κεφαλληνύαν η επιτυχύα ϐχι πλόρησ. Εισ Αθόνασ η αποτυχύα οικτρϊ. ΢υμπϋραςμα, ο αντιβενιζελιςμϐσ δεν με θϋλει, με απϋβαλεν εκ του μϋςου του. Καλλύτερα».

BABUSHKA.GR [19]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

Μϐνο καλϑτερα; Σρεισ μϐλισ μόνεσ μετϊ την αποτυχύα ςτισ εκλογϋσ, ο βαςιλιϊσ Γεϔργιοσ Β΄ τον διϐριςε πρωθυπουργϐ! Πόρε ψόφο εμπιςτοςϑνησ απϐ την Βουλό με 241 ψόφουσ υπϋρ, 16 κατϊ και 4 αποχϋσ, καθϔσ καταψόφιςε μϐνο το ΚΚΕ. ‘’Και ϐμωσ θα ςε κυβερνόςη ο Μεταξϊσ’’ Να πωσ περιϋγραφε την ξεφτύλα των αςτικϔν κομμϊτων ο ( μη κομμουνιςτόσ) βουλευτόσ Ηλεύασ Βϊςοσ ΢τεφανϐπουλοσ :

«Φρεωκοπόςαμεν ωσ κοινοβουλευτιςμϐσ, εξεπϋςαμεν ωσ ςυνϋλευςισ και χϊςαμε τον ψυχικϐν ςϑνδεςμο προσ τον λαϐν. Διϐτι τι εύδουσ ψυχικϐσ ςϑνδεςμοσ εύναι δυνατϐν να διατηρηθό ϐταν ο μεν λαϐσ φωνϊζει δεν θϋλω να με κυβερνόςη ο Μεταξϊσ, ημεύσ δε αδιαφοροϑντεσ του απαντϔμεν: Και ϐμωσ θα ςε κυβερνόςη ο Μεταξϊσ». Βδομϊδεσ μετϊ, η Βουλό παραχϔρηςε με ψόφιςμα απϐλυτη ελευθερύα ςτον Μεταξϊ. Σο ψόφιςμα διϋκοπτε τισ εργαςύεσ τησ βουλόσ και παρεύχε εξουςιοδϐτηςη ςτην Εκτελεςτικό εξουςύα να εκδύδει νομοθετικϊ διατϊγματα για ϐλα τα θϋματα. Σο τϋλοσ δεν ϊργηςε: Σρεύσ μόνεσ μετϊ, επικαλοϑμενοσ τον κύνδυνο εςωτερικϔν ταραχϔν και την αςταθό διεθνό κατϊςταςη, ςτισ 4 Αυγοϑςτου 1936 ο Μεταξϊσ κατόργηςε τον κοινοβουλευτιςμϐ με τη ςυγκατϊθεςη του Γεωργύου Β', ο οπούοσ διϋλυςε τη Βουλό. Ϊτςι ξεκύνηςε η μακριϊ νϑχτα τησ Μεταξικόσ φαςιςτικόσ δικτατορύασ. Εκτϐσ απϐ τα κϐμματα, καταργόθηκε και τα ςυνδικϊτα. Η Γ΢ΕΕ διαλϑθηκε και αντικαταςτϊθηκε απϐ την Εθνικό ΢υνομοςπονδύα με πρϐεδρο τον ύδιο τον υπουργϐ εργαςύασ! Αυτϊ ανόκουν ςτο Μεταξϊ, ςε αυτϐ το γνόςιο παιδύ του ϊθλιου οικονομικοϑ, ςτρατιωτικοϑ και πολιτικοϑ κατεςτημϋνου τησ χϔρασ. Σα υπϐλοιπα, οι αγϔνεσ, οι απεργύεσ, οι διαδηλϔςεισ, τα λογοτεχνόματα και τα ποιόματα τησ περιϐδου, ανόκουν ςτην αριςτερϊ, την αγωνιζϐμενη Ελλϊδα. Εύχε τη δϑναμη μϋςα ςτο λαϐ και ασ γϋμιζε τα ξερονόςια και τισ φυλακϋσ. Και τη ςτερϋωςη του 8ωρου και την κοινωνικό αςφϊλιςη, αυτό η απειλό τησ αριςτερϊσ, η καυτό ανϊςα τησ κοινωνικόσ επανϊςταςησ, την επϋβαλαν ςτη μεταξικό δικτατορύα, κϊνοντασ την ανϊγκη φιλοτιμύα.

[20] BABUSHKA.GR

Σο Μεταξικϐ ΟΦΙ- Σο ςϔμα ςτην Αγγλύα, η ψυχό ςτη Γερμανύα Ο Μεταξϊσ όταν φαςύςτασ. Σο πρϐβλημϊ του όταν, ϐπωσ ςωςτϊ επιςημαύνει ο καθηγητόσ Γιϔργοσ Μαργαρύτησ, ϐτι ‘’ςτη χϔρα που κυβερνοϑςε δεν όταν δυνατϐ να εγκαταςταθεύ ϋνα «κλαςικϐ» φαςιςτικϐ καθεςτϔσ. Η Ελλϊδα βριςκϐταν κϊτω απϐ τη βρετανικό γεωπολιτικό κυριαρχύα και ςτο Λονδύνο δε θα όθελαν να μοιϊζει με το μουςολινικϐ και το χιτλερικϐ καθεςτϔσ κανϋνασ απϐ τουσ προςτατευϐμενουσ απϐ τη Βρετανύα τοπικοϑσ ηγετύςκουσ. Ο πϐλεμοσ πληςύαζε και δεν υπόρχε καιρϐσ για παρεξηγόςεισ. Για το λϐγο αυτϐ ολϐκληρα τμόματα τησ ελληνικόσ πολιτικόσ – μεταξϑ τουσ η εξωτερικό πολιτικό και ο ςτρατϐσ – ανατϋθηκαν απευθεύασ ςτο Παλϊτι, ςτον Γεϔργιο τον Β’ δηλαδό’’. Αυτό η πραγματικϐτητα, μαζύ με τα αντιφαςιςτικϊ αιςθόματα μϋςα ςτο λαϐ, που πυροδοτοϑςε ακϐμη και φυλακιςμϋνη η κομμουνιςτικό αριςτερϊ, ϐχι απλϊ οδόγηςαν τον Μεταξϊ ςε ϋνα ΟΦΙ, αλλϊ τον ακϑρωςαν υπϋροχα και οριςτικϊ. Να πωσ το ϋβλεπε


Ανταμεύφτηκε αμϋςωσ, καθϔσ ορκύςτηκε, με τισ ευλογύεσ των Γερμανϔν, ωσ ο πρϔτοσ διοριςμϋνοσ πρωθυπουργϐσ κατϊ την περύοδο κατοχόσ τησ Φϔρασ απϐ τισ δυνϊμεισ του Ωξονα. Δεν όταν καθϐλου ϊχρωμοσ και ϊοςμοσ. Διαλϋγουμε απϐ το πρϔτο διϊγγελμα του:

‘’Ο γερμανικϐσ ςτρατϐσ δεν όλθεν ωσ εχθρϐσ, ωσ πολϋμιοσ. Ϋλθεν ωσ φύλοσ…. Εν τη περιπτϔςει ταϑτη ϋχομεν υποχρϋωςιν να δεύξωμεν τα φιλικϊ μασ αιςθόματα, να ςυμμμορφωθϔμεν προσ την νϋαν τϊξιν πραγμϊτων και να ενςτερνιςθϔμεν τα μεγϊλα δϐγματα και τασ υψηλϊσ αρχϊσ του εθνικοςοςιαλιςμοϑ και τησ νϋασ αυτόσ πολιτικόσ θρηςκεύασ, την οπούαν η φωτεινό διϊνοια και η μεγϊλη ψυχό του Υϑρερ εδημιοϑργηςε’’.

τϐτε ο (επύςησ μη κομμουνιςτόσ) Γεϔργιοσ ΢εφϋρησ:

«ήταν όρθε η 28η, δεν μπϐρεςε να ιδεύ ϐτι τϐτε μϐνο, και ϐχι ςτισ εορτϋσ του ΢ταδύου, ολϐκληροσ ο λαϐσ όταν μαζύ του, μαζύ με την απϊντηςη που ϋδωςε ςτον Grazzi την αυγό. Δεν μπϐρεςε να καταλϊβει ϐτι η ημϋρα εκεύνη δεν επικϑρωνε αλλϊ καταργοϑςε την 4η Αυγοϑςτου». Αυτϐ που διϋβλεπε τϐτε ο διορατικϐσ διπλωμϊτησ ΢εφϋρησ, το ϋκανε πανηγυρικϊ πρϊξη ο μαχϐμενοσ λαϐσ. Σϐςο ςτα χαρακτηριςτικϊ που ϋδωςε ςτον πϐλεμο, ϐςο και ςτην ϋνοπλη αντύςταςη ενϊντια ςτην κατοχό ςτη ςυνϋχεια. ‘’Η φωτεινό διϊνοια και η μεγϊλη ψυχό του Υϑρερ’’ ΢τισ 20 Απριλύου 1941, ανόμερα Πϊςχα, ο Γεϔργιοσ Σςολϊκογλου, διοικητόσ του Γ´ ΢ϔματοσ ΢τρατοϑ, αυτϐ-χριζϐμενοσ διοικητόσ τησ ΢τρατιϊσ, υπϋγραφε πρωτϐκολλο ανακωχόσ με τον διοικητό τησ 1ησ Μηχανοκύνητησ Μεραρχύασ Εσ-Εσ, υποςτρϊτηγο Γιϐζεφ (΢επ) Ντότριχ.

΢υμμϐρφωςη, υποταγό και γλεύψιμο ςτουσ προςτϊτεσ, απϐ τον ‘’ανδρεύο’’ ςτρατηγϐ…. Δεν όταν μϐνοσ. Αντιπροςϔπευε ϋνα ολϐκληρο επιθετικϐ αντικομουνιςτικϐ ρεϑμα, διαπαιδαγωγημϋνο ςτο πνεϑμα τησ εξϐντωςησ τησ επαναςτατικόσ εργατικόσ και λαώκόσ απειλόσ ςτην Ελλϊδα και ςτην Ευρϔπη. Εξϋφραζε ανομολϐγητουσ μϑχιουσ πϐθουσ του αςτικοϑ κϐςμου. Ο ‘’διεθνιςμϐσ’’ των φαςιςτϔν ενϊντια ςτον εχθρϐ λαϐ Ασ θαυμϊςουμε τι ϋγραφε ο Τπουργϐσ Οικονομικϔν του Σςολϊκογλου λύγο αργϐτερα, με αφορμό την ειςβολό του Φύτλερ ςτη ΢οβιετικό Ϊνωςη:

Ϊν Αθόναισ τό 22 Ιουνύου 1941 Προσ Σόν Α. Ε. τϐν Πρϐεδρον τόσ Κυβερνόςεωσ ΢τρατηγϐν Κϑριον Γ. Σ΢ΟΛΑΚΟΓΛΟΣ Ενταϑθα Κϑριε Πρϐεδρε, Διϊ τόσ απρϐοπτου καύ αιφνιδιαςτικόσ εκρόξεωσ του πολϋμου με-ταξϑ τοϓ Ωξονοσ καύ τόσ Ρωςύασ επαληθεϑει καύ πραγματοποιεύται μύα ακϐμη τϔν προβλϋψεων μου, τϊσ οπούασ εύχα εκθϋςει ϋν τοισ ϊπϐ 26. δ.40 καύ 20.7.40 ϑπομνόμαςύ μου πρϐσ τόν τϐτε Κυβϋρνηςιν καύ τϐν Βαςιλϋα. Περύ τόσ πλόρουσ τουτϋςτιν αντιθϋςεωσ των ςυμφερϐντων τοϓ "Αξονοσ καύ τοϓ Πανςλαυώςμοϓ. Ϊπύ τόσ αντιθϋςεωσ ταϑτησ ϋκτϐσ τϔν ϊλλων επιχειρημϊτων, ϋςτόριξα τόν γνϔμην μου, περύ απολϑτου ςυμ-πτϔςεωσ

BABUSHKA.GR [21]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

τϔν ςυμφερϐντων ημϔν καύ τοϓ Ωξονοσ καύ τόσ ανϊγκησ ςτενωτϊτησ ςυνεργαςύασ "Αξονοσ καύ Ελληνιςμοϑ τόσ μϐνησ μό ςλαυώκόσ δυνϊμεωσ ϋν τό Εγγϑσ Ανατολό. ή ςόμερον εκραγεύσ πϐλεμοσ δημιουργεύ ϊκρωσ λεπτόν κατϊςταςημ χρόζουςαν βαθεύασ καύ λεπτομεροϑσ ϋρεϑνησ διϊ τόν ϋπανεξϋταςιν και ϊναπροςαρμογόν τόσ θϋςεωσ μασ ϋν τϔ νϋω δημιουργοϑμενο πλαιςύω. Πρϐσ τοϑτο, λαμβϊνω τόν τιμόν νϊ υποβϊλω ϑμύν τόν γνϔμην καύ νϊ παρακαλϋςω, ϐπωσ ςυγκαλϋςητε επειγϐντωσ και ϊλωσ εκτϊκτωσ το Τπουογικϐν ΢νμδοϑλιον διϊ νϊ ϋπιληφθό τόσ τοιαϑτησ ϋρεϑνησ καύ νϊ δοθό ευκαιρύα εύσ ϋκαςτον ϋξ ημϔν νϊ αναπτϑξη τϊσ απϐψεισ του καύ νϊ λϊβη τόν θϋςιν καύ τόν εϑθϑνην του. Ϊν αναμονό τϔν αποφϊςεων, ποϑ θϊ ληφθοϑν, νομύζω, ϐτι θϊ εύνε λύαν ϋξυπηρετικϐν τϔν ςυμφερϐν-των τόσ Φϔρασ, ϋϊν αποςτϋλλατε αμϋςωσ καύ ϋξ ονϐματοσ τόσ Ελληνικόσ Κυβερνόςεωσ τηλεγρϊφημα πρϐσ τοϑσ κ.κ. Φύτλερ καύ Μουςολύνι, δι' οϑ νϊ εϑχηςθε τόν νύκην τϔν οπλϔν ϋν τϔ νϋω ϊγϔνι πρϐσ δημιουργύαν τόσ Νϋασ Ευρϔπησ καύ ϊποτροπόν τοϑ ΢λαυοκομμουνιςτικοϓ κιν-δϑνου, ϐςτισ απειλεύ τοϑσ πϊντασ καύ τϊ πϊντα ϋν Ευρϔπη. Μετϊ τιμόσ καύ φιλικϔν αιςθημϊτων Δρ. ΢. ΓΚΟΣΖΑΜΑΝΙΙ΢, 'Τπουργϐσ Οικονομικϔν

πολιτιςμϐν φοβεροϑ κομμουνιςτι-κοϑ κινδϑνου, δικαιοϑται νϊ ϋχη τουλϊχιςτον τόν ϊξύωςιν ϐπωσ μη δημιουργό εισ αυτϐν περύπλοκοσ ϐ ελληνικϐσ λαϐσ και ϐπωσ μό παρεμβο-λό εμπϐδια εισ τϐ βαρϑτατον τοϑτο ϋργον».

Ασ δοϑμε λύγο και τη ςυλλογιςτικό του τρύτου κατοχικοϑ πρωθυπουργοϑ του Ι. Ρϊλλη, ςε ςχετικϐ διϊγγελμϊ του:

«"Αρθρον μϐνον: Εισ τον Νϐμον 3.453 τόσ 14 ΜαϏου 1928 περύ απεργοϑντων δημοςύων υπαλλόλων κλπ., προςτύθεται ϊρθρον 4 ϋχον ϔσ ϋξησ: "Οταν η απεργύα δημοςύων λειτουργϔν διενεργεύται του κρϊτουσ διατε-λοϑντοσ υπϐ εξαιρετικϐσ ςυνθόκασ και περιςτϊςεισ, αποτελεύ ύδιϔνυμον ϋγκλημα τιμωροϑμενον και διϊ τησ ποινόσ του θανϊτου. Ού απεργοϑντεσ ειςϊγονται δι’ϊπ’ ευθεύασ κλόςεωσ εντϐσ 24 ωρϔν ενϔπιον εκτϊκτου πε-νταμελοϑσ ςτρατοδικεύου, καταρτιζομϋνου δι’ αποφϊςεωσ του Τπουρ-γοϑ τόσ Εθνικόσ Αμϑνησ. Κατϊ τησ εκδιδομϋνησ α-

«"Εχουςα... ό κυβϋρνηςισ πϊντα λϐγον νϊ πιςτεϑη, ϐτι πϊςα ςυνϋχιςισ τησ διαταρϊξεωσ τησ δημοςύασ τϊξεωσ θϊ ςυςςωρεϑςη ανεπανϐρθωτουσ ςυμφορϊσ εισ την χϔραν ημϔν, κϑριον αυτόσ καθόκον θεωρεύ τόν ϊποκατϊςταςιν τόσ τϊξεωσ και τόν προςταςύαν τοϒ κοινωνικοϑ μασ καθεςτϔτοσ...» «Πρϋπει καλϔσ πϊντεσ νϊ κατανοόςωμεν, ϐτι διεξϊγει ϐ "Αξων ςκληρϐν αγϔνα κατϊ του ϋπαπειλοϓντοσ τον

[22] BABUSHKA.GR

Η ιδιαύτερη αποφαςιςτικϐτητα που επεδεύκνυαν τα ςτηρύγματα του χιτλεροφαςιςμοϑ ςτην Ελλϊδα, απϋναντι ςτο εργατικϐ κύνημα, φανϋρωνε το μύςοσ απϋναντι ςτουσ φορεύσ τησ εθνικόσ και κοινωνικόσ απελευθϋρωςησ. Αλλϊ και τον ϋνοχο φϐβο τουσ απϋναντι ςε μια δρϊςη που απειλοϑςε να ςαρϔςει μαζύ με τουσ Γερμανοϑσ και το αςτικϐ καθεςτϔσ. ΢τισ 22 Απριλύου 1942 κηρϑχθηκε η πρϔτη κα-θολικό απεργύα των δημοςύων υπαλλόλων. Αιφνιδύαςε και την κυβϋρνηςη και τισ κατοχικϋσ Αρχϋσ, γιατύ, εν ϐψει του ενδεχϐμενου αυτοϑ, οι Γερμανού εύχαν ανακοι-νϔςει ϐτι θα επιβαλλϐταν η ποινό του θανϊτου ςε απεργοϑσ επιχειρόςεων και υπηρεςιϔν οι οπούεσ εύχαν ςχϋςη με την εξυπηρϋτηςη των δυνϊμεων Κατοχόσ. Και η ανακούνωςη εύχε αφόςει να υπονοηθεύ ϐτι ο κρατικϐσ μηχανιςμϐσ περιλαμβανϐταν επύςησ ς' αυτϋσ τισ κατηγορύεσ. Για να μην υπϊρχει ϐμωσ καμιϊ απολϑτωσ αμφιβολύα, η κυβϋρνηςη Σςολϊκογλου, κατ' εντολό των κατοχικϔν δυνϊμεων, εξϋδωςε ςτισ 16 Απριλύου τον παρα-κϊτω θανατικϐ νϐμο:


ποφϊςεωσ, ουδϋν ϋνδικον μϋςον επιτρϋπεται, εκτελεύται δϋ αϑτη, εντϐσ 24 ωρϔν ϊπϐ τόσ εκδϐςεωσ τησ». Ο νϐμοσ αυτϐσ δημοςιεϑθηκε εν ϐψει τησ απεργύασ. ΢ε πεύςμα τησ τρομερόσ απειλόσ, ςτισ 22 Απρύλη νεκρϔθηκε ο κρατικϐσ μηχανιςμϐσ. Σϊγματα Αςφαλεύασ: ΢υρφετϐσ θραςϑδειλων δολοφϐνων υποτακτικϔν του Φύτλερ Σην εθνικοφροςϑνη πολλού την ϑμνηςαν. Μϐλισ ϐμωσ βρεθοϑν ςτην ανϊγκη να μασ δεύξουν και τουσ εθνικϐφρονεσ που την τύμηςαν, ςυνόθωσ αλλϊζουν κουβϋντα. Εύναι πολϑ λογικϐ. Ασ ςταθοϑμε μϐνο ςτη ςυμφωνύα του αρχηγοϑ των Σαγμϊτων Αςφαλεύασ ςτην Πελοπϐνηςο Παπαδϐγκωνα με τουσ κατακτητϋσ:

«Διούκηςισ Σομϋωσ Μεςςηνύασ » Ϊμπιςτευτικϐν Πρωτϐκολλον 005856 »Καλαμϊτα 20 Ιουλύου 1943 ΑΠΟΡΡΗΣΟΝ »ή υπογεγραμμϋνοσ ςυνταγματϊρχησ διοικητόσ του 64ου ςυ-

ντϊγματοσ Πεζικοϒ ΝΣΟΡΙΑ ΝΣΟΜΕΝΙΚΟ και ϐ ςυνταγματϊρχησ διοικητόσ Πεζικοϑ ΠΑΠΑΔΟΓΚΨΝΑ΢ ΔΙΟΝΤ΢ΙΟ΢ τόσ διοικόςεωσ Καλαμϔν, ϋχοντεσ ϑπ' ϐψιν τον ϋκ κομμουνιςμοϒ κύνδυνον και τόν δημιουργύαν επειςοδύων εισ βϊροσ του ςτρατοϒ κατοχόσ και τοϒ ϋθνικοϒ ςτοιχεύου Καλαμϔν και διϊ τόν πρϐληψιν οιαςδόποτε ενεργεύασ ϋκ μϋρουσ τϔν αναρχικϔν ςτοι-χεύων, ϋχοντεσ ϋξουςιοδοτηθό προσ τοϑτο ϊπϐ τόν ϊνωτϋραν διούκηςιν ΑΠΟΥΑ΢ΙΖΟΜΕΝ: » Σόν παροχόν οιαςδόποτε βοηθεύασ εισ τον ςυνταγματϊρχην Παπαδο-γκωναν Διονϑςιον, ότισ, κατϊ τόν ϊντύληψύν του θϊ ότο αναγκαύα ϑπ' αϑτοϒ. Οϑτοσ (ϐ Παπαδϐγκωνασ) δεςμεϑεται με τϐν λϐγον τόσ τιμόσ τον διϊ ςννεργαςύαν μετϊ του ϑπογεγραμμϋνον (άταλοϑ ςννταγματϊρχου) προσ εξαφανιςμϐν των εν τό Μεςςηνύα δρϔντων οργανϔςεων. Ϊπ' ευκαιρύα δϋ, ϑπϐ τόν ϊμεςϐν τον εϑθϑνην, θϊ οργανϔςη αποςπϊςματα εθνικιςτικϊ, ϑπϐ τόν διούκηςιν του ςυνταγματϊρχου Γιαν-

νακοποϑλου Αθαναςύου μϋ τϐν ϊποκλειςτικϐν ςκοπϐν νϊ διαλϑςη τϊσ κομμουνι-ςτικϊσ οργανϔςεισ Ε.A.M., Ε.Λ.Α.΢. κλπ., ςυνεργαζϐμενοσ μετϊ πλό-ρουσ ςνναδελφωςϑνησ μετϊ τϔν ςτρατευμϊτων κατοχόσ. »Ϊγρϊφη εισ διπλοϑν και εισ ϋκαςτον εκ τϔν ςυμβαλλομϋνων εδϐθη ϊνϊ ϋνα ϊντύτυπον δεϐντωσ ϑπογεγραμμϋνον. »ή ςυνταγματϊρχησ διοικητόσ Ντϐρια Ντομϋνικο (Σ.΢. υπογραφό) »ή ςυνταγματϊρχησ διοικητόσ τοϒ Εθνικοϑ ΢τρϊτου Ελλϊδοσ Παπαδϐγκωνασ Διονϑςιοσ (υπογραφό ύταλιςτύ)». ‘’Κϑριε, διαφϑλαςςε τϐν Υϑρερ" Πολλού, μεταξϑ των οπούων και ο αναφερϐμενοσ ςυνταγματϊρχησ Αθανϊςιοσ Γιαννακϐπουλοσ, μύληςαν για πλαςτϐ ϋγγραφο, ϐχι ϐμωσ και ο Παπαδϐγκωνασ. Δεν ϊργηςε να επιβεβαιϔςει με τον πιο παραςτατικϐ τρϐπο την «εθνικό ςυνεύδηςη» του και τη γνηςιϐτητα τησ παραπϊνω ςυμφωνύασ Σον Ιοϑλιο του 1944, ϋγινε δολοφονικό απϐπειρα κατϊ του

BABUSHKA.GR [23]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή

Φύτλερ. Μετϊ απϐ δϑο ημϋρεσ, ο ςυ-νταγματϊρχησ Παπαδϐγκωνασ, που ςτο μεταξϑ εύχε αναλϊβει τη διούκηςη ϐλων των Σαγμϊτων τησ Πελοποννόςου, ϋςτελνε ςτον Φύτλερ το εξόσ ςυγχαρητόριο τηλεγρϊφημα για τη διϊςωςη του:

«Ού 5.000 αξιωματικού και ϊνδρεσ των ελληνικϔν εθελοντικϔν τμημϊ-των τόσ Πελοποννόςου μϋ τϐ μεγαλϑτερον μϋροσ του πληθυςμοϑ τόσ Πε-λοποννόςου ϐπιςθεν αυτϔν, εκφρϊζουν την βαθυτϊτην ϊγανϊκτηςύν των διϊ τόν εναντύον ςασ ϊπϐπειραν ςχεδιαςθεύςαν και ϋπιχειρηθεύςαν υπϐ υποκειμϋνων, τϊ οπούα δϋν όθελαν νϊ αναγνωρύςουν τόν αναγκαιϐτητα του αγϔνοσ κατϊ του κομμουνιςμοϑ και των πλουτοκρατϔν ςυνεργατϔν των. Εκφρϊζουν τόν χαρϊν των διϊ τόν θαυμαςτόν διϊςωςύν ςασ και κλύνουν μϋ εϑγνωμοςϑνην τϐ γϐνυ ενϔπιον του Παντοδυνϊμου θεοϑ, ϐςτισ όπλωςε προςτατευτικόν χεύρα επϊνω ϊπϐ τόν ζωόν ςασ διϊ νϊ ςϊσ διαφυλϊξη εισ τϐ γερμανικϐν ϋθνοσ και εισ τόν εν τω ϊγϔνι κατϊ τόσ κομ-μουνιςτικόσ πανϔλουσ όνωμϋνην Εϑρϔπην. Διϊ τουσ ϋλληνασ ϋθελοντϊσ τόσ Πελοποννόςου ό ϋνδειξισ αυτό εύναι μύα παρϐρμηςισ, ϐπωσ ςυνεχύςουν δι' ϐλων τϔν δυνϊμεων μϋχρισ ϋςχατων τον αγϔνα κατϊ τϔν ξϋ-νων πρϐσ τόν χϔραν μπολςεβικικϔν ορδϔν ϋν Ελλϊδι. Ωπϐ τόσ ιερϊσ γόσ τόσ αρχαύασ ΢πϊρτησ, ϋκ τόσ οπούασ προόλθεν ό δρϊξ τϔν ηρϔων τοϒ Λεωνύδου, ό οπούα ϋςωςε τϐν εϑρωπαώκϐν πολιτιςμϐν, ϑψοϒται ό προςευχό μασ: "Κϑριε, διαφϑλαςςε τϐν Υϑρερ"». Η ενϋργεια αυτό θεωρόθηκε τϐςο ςημαντικό και θεϊρεςτη, που μεταδϐθηκε απϐ τον Ραδιοφωνικϐ ΢ταθμϐ Αθηνϔν, ςτην εκ-πομπό των 22:15' τησ 26ns Ιουλύου 1944.Με την ύδια περηφϊνια του

[24] BABUSHKA.GR

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

ταγματαςφαλύτικου ςυφερτοϑ, ςτισ εφημερύδεσ τησ 13ns Αυγοϑςτου, δημοςιευϐταν η απϊντηςη του Φύτλερ:

«ΕΤΦΑΡΙ΢ΣΙΑΙ ΣΟΤ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΤ ΦΙΣΛΕΡ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΣΟΤ ΡΑέΦ ΦΙΜΛΕΡ ΠΡΟ΢ ΣΟΝ κ. ΠΑΠΑΔΟΓΚΨΝΑΝ »ή Υϑρερ ϋδωςε διαταγόν ϐπωσ ανακοινϔςουν πρϐσ τϐν διοικητόν εθε-λοντικϔν τμημϊτων Πελοποννόςου ςυνταγματϊρχην Παπαδϐγκωναν, ϐτι ϋχϊρη εγκαρδύωσ διϊ τϊ ϋπύ τό ευκαιρύα τόσ διαςϔςεωσ του ϊποςταλϋντα ςυγχαρητόρια τηλεγραφόματα τϔν ϋν Πελοποννόςω κατϊ τοϑ μπολςεβικιςμοϑ μαχϐμενων εθελοντϔν. »ή Υϑρερ διαβιβϊζει τϊσ θερμϐσ του ευχαριςτύασ και τουσ χαιρετιςμοϑσ του εισ ϐλουσ τοϑσ ϋθελοντϊσ. 'Εξ ϊλλου ϐ αρχηγϐσ τϔν Ϊσ-Ϊσ, υπουργϐσ τϔν Εςωτερικϔν τοϑ Ρϊιχ Φύμλερ, ϋδωςεν ϋντολόν ϐπωσ δια-βιβαςθοϑν πρϐσ τϐν ςυνταγματϊρχην Παπαδϐγκωναν και αύ ύδικαύ του εϒχαριςτύαι». Απϐβλητα του αςτικοϑ κϐςμου ό πολϑτιμο ςτόριγμα τουσ; Η τραγικό αλόθεια, εύναι πωσ το ςτελεχωμϋνο απϐ τουσ ταγματαςφαλύτεσ κατοχικϐ κρϊτοσ, που μαζύ με τισ κατοχικϋσ δυνϊμεισ αςελγοϑςαν πϊνω ςε ϋνα μαχϐμενο λαϐ, αποτϋλεςε ταυτϐχρονα και (καταδικαςτϋο προςωρινϊ) απϐβλητο του επύςημου αςτικοϑ κϐςμου και πολϑτιμο ςτόριγμα του. Ασ μην ξεχνϊμε ϐτι ακριβϔσ ςε αυτϋσ τισ φαςιςτικϋσ δυνϊμεισ ςτηρύχτηκαν οι Βρετανού και η ελληνικό δεξιϊ το Δεκϋμβρη του 1944 για να τςακύςουν το ΕΑΜκϐ λαώκϐ κύνημα ςτην Αθόνα, αλλϊ και για να επιβϊλλουν το καθεςτϔσ τρομοκρατύασ ςε ϐλη την ϑπαιθρο.

Δεν εύναι ςκοπϐσ του ςημειϔματοσ αυτοϑ να ςτηρύξει αυτϐ το ςυμπϋραςμα. Θα δανειςτοϑμε ωςτϐςο μια ςχετικό αναφορϊ του ύδιου του ‘’όρωα’’ των ταγματαςφαλιτϔν Παπαδϐγκωνα, ϐταν ςυνελόφθη απϐ τισ δυνϊμεισ του ΕΛΑ΢ ςτην Σρύπολη.

«...Εϑχομαι νϊ φθϊςη ό ημϋρα τόσ απολογύασ μου διϊ νϊ δηλϔςω τύσ πταύ-ει και πϐςον κατεπατόθη ϐ ϋντιμοσ ςτρατιϔτησ Παπαδϐγκωνασ. Ϊξ ϐλων τϔν ςημεύων, τολμϔ νϊ τϐ εώπω, ϊπϐ τοϑσ πολιτικοϑσ και ςτρατιωτικοϑσ κϑκλουσ Αθηνϔν, ΚαϏρου και περύ τϐν Βαςιλϋα, εϏχομεν ςυνεχϔσ τόν ϋνθϊρρυνςιν ϐτι ό αποςτολό μασ εύναι πατριωτικό, νϊ προβαύνομεν ϊδιςτϊκτωσ εισ τόν ϋκτϋλεςιν υψύςτου πατριωτικοϑ ϋργου εναντύον τόσ απειλόσ τοϒ κομμουνιςμοϑ. Δϋν μπορϔ αυτόν τόν ςτιγμόν νϊ αναφϋρω και τϐ ϐνομα του ατϐμου, τϐ ϐποιον υπόρξε ςϑνδεςμοσ μασ. Κατϊ τόν ςτιγμόν τόσ δύκησ μου θϊ μιλόςω ανοικτϊ διϊ νϊ μϊθη ϐ κϐςμοσ τόν ϊλόθειαν...» Σϐτε και τϔρα: Ομοιϐτητεσ και διαφορϋσ Η ιςτορύα δεν επαναλαμβϊνεται ποτϋ. Αναλογύεσ μϐνο αναζητοϑνται και ϐχι ομοιϐτητεσ. Και αυτϋσ πϊλι με πολϑ προςοχό. ήταν ξεχειλύζουν οι τηλεοπτικϋσ οθϐνεσ με τισ βαρβαρϐτητεσ του φαςιςτικοϑ εςμοϑ τησ Φρυςόσ Αυγόσ, τα πρϊγματα φαύνονται τϐςο ύδια και ϐμοια. Ϊχει τη ςημαςύα του με την ευκαιρύα να θυμύςουμε ϐτι η Φρυςό Αυγό όταν το μϐνο κϐμμα που δεν ϋβγαλε οϑτε μιςό ανακούνωςη διαμαρτυρύασ για την επύςκεψη Μϋρκελ ςτην Αθόνα. Τπϊρχουν ωςτϐςο κϊποιεσ κομβικϋσ διαφορϋσ, που πρϋπει να λϊβουμε πολϑ ςοβαρϊ υπϐψη μασ. ΢ε εκεύνη την κατοχό ο επύςημοσ αςτικϐσ πολιτικϐσ κϐςμοσ την κοπϊνηςε για το Κϊιρο ό το Λονδύνο. Ωμεςα το λαώκϐ κύνημα


εύχε απϋναντι του τα κατακϊθια του και ϐχι τον ύδιο τον αςτικϐ κορμϐ. ΢όμερα ϐμωσ ϋχουμε απϋναντι μασ ολϐκληρο τον κϐςμο του κεφαλαύου ςυναςπιςμϋνο και ταυτιςμϋνο με τον κοινωνικϐ κανιβαλιςμϐ που επιβϊλει η Ευρωπαώκό Ϊνωςη και οι ςϑγχρονοι δυνϊςτεσ. Ακϐμη και τα αςτικϊ κϐμματα εξουςύασ θυςιϊςτηκαν μπροςτϊ ςτην ‘’ανϊγκη’’ αυτόσ τησ αςτικόσ ενϐτητασ. Ακϐμη πιο ςημαντικϐ: Οι δυνϊμεισ του κεφαλαύου ςτο ευρωπαώκϐ και το διεθνϋσ επύπεδο τη δεκαετύα του 40 βρϋθηκαν διχαςμϋνεσ. Ο μιςϐσ απϐ αυτϐ τον κϐςμο, τα ϋφερε ϋτςι το κουβϊρι των αντιθϋςεων, που βρϋθηκε να παλεϑει ςτο πλϊι του εφιϊλτη του, δηλαδό τησ ΢οβιετικόσ Ϊνωςησ. ΢όμερα, χωρύσ φυςικϊ να καταργοϑνται οι ενδο-ιμπεριαλιςτικϋσ αντιθϋςεισ, ο ςϑγχρονοσ καπιταλιςμϐσ

ϋχει το ϐπλο τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και το κραδαύνει ςτο πρϐςωπο των λαϔν τησ. Οι δϑο αυτϋσ πλευρϋσ κϊνουν ακϐμη πιο επιτακτικό την ανϊγκη, να ςυνδεθοϑν οι δημοκρατικϋσ διεκδικόςεισ, τα αιςθόματα εθνικόσ ταπεύνωςησ, η αγωνύα για την επιβύωςη, με τον αντικαπιταλιςτικϐ και επαναςτατικϐ αγϔνα για μια διεθνιςτικό κομμουνιςτικό προοπτικό για ϐλη την ανθρωπϐτητα. Πρϋπει να αρνηθοϑμε την ςκϐπιμη αποψύλωςη των καλϑτερων παραδϐςεων τησ ΕΑΜικόσ αντύςταςησ. Η κομμουνιςτικό αριςτερϊ τϐτε, ψυχό και ςτόριγμα του λαοϑ, ςυνδϑαςε τη μαζικό πολιτικό δρϊςη των μαζϔν, ςτην πϐλη και το χωριϐ, ςτο εργοςτϊςιο και ςτα ςυςςύτια, ςτη δουλειϊ και το τραγοϑδι, με την ϋνοπλη επανϊςταςη, ςτηριγμϋνη ςε μια θϊλαςςα πανύςχυρων

και μαζικϐτατων οργανϔςεων του λαοϑ, ςφυρηλατημϋνων ςτον αγϔνα. Εύναι ιεροςυλύα να παρουςιϊζεται το ΕΑΜ ωσ μια ϊψυχη ςυμμαχύα οργανϔςεων και παραγϐντων που ενϋπνευςε γενικϊ με την ενϐτητα. Η ενϐτητα του ΕΑΜ βγόκε απϐ φωτιϊ και ςύδερο. Η αλόθεια εύναι πωσ δεν ςτϊθηκε ςωςτϊ ςτο ζότημα τησ εξουςύασ. Δεν προετοιμϊςτηκε. Υοβόθηκε να τη διεκδικόςει. Τποτύμηςε τη βαρβαρϐτητα τησ αςτικόσ τϊξησ και του ιμπεριαλιςμοϑ. Αλλϊ δεν μειϔνεται το μεγαλεύο εκεύνων των αγωνιςτϔν. Τπογραμμύζεται ϐμωσ η δικό μασ υποχρϋωςη να ανταποκριθοϑμε ςτισ ςϑγχρονεσ προκλόςεισ. Δϋκα και εκατϐ φορϋσ περιςςϐτερο η επιβύωςη δϋνεται ϊμεςα με την επανϊςταςη για μια ϊλλη αξιοβύωτη ζωό. Πολεμϊμε, τραγουδϊμε και ενωνϐμαςτε για αυτϐ.

BABUSHKA.GR [25]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

ΑΝΣΑΓΨΝΙ΢ΣΙΚΟΣΗΣΑ –ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΟΣΗΣΑ – ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΔΗΜΟ΢ΙΕ΢ ΔΑΠΑΝΕ΢ ΚΑΙ ΔΗΜΟ΢ΙΟ ΦΡΕΟ΢: Η ΠΕΡΙΠΣΨ΢Η «΢ΟΒΑΡΨΝ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΨΝ ΦΨΡΨΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΨΝ» Σου Βαςύλη Πετρϐπουλου vasilpetrop@hotmail.com

Α

κοϑγεται απϐ οικονομολϐγουσ καθϔσ και απϐ Αςτοϑσ Πολιτικοϑσ που ςτηρύζουν και με τα δϑο χϋρια το υπϊρχον ςϑςτημα τησ εκμετϊλλευςησ ϐτι η Ελλϊδα δεν εύναι ανταγωνιςτικό δεν εύναι παραγωγικό δεν επενδϑει ςε επιχειρόςεισ και ϐτι απϐ την ϊλλη ξοδεϑει πϊρα πολλϊ ςε δημϐςιεσ δαπϊνεσ (δηλ ςτην υγεύα ςτην παιδεύα, ςυντϊξεισ το λεγϐμενο Κοινωνικϐ Κρϊτοσ) και για αυτϐ τον λϐγο ϋχει μεγϊλο δημϐςιο χρϋοσ. Ψσ λϑςη «ςυνταγόσ» που ςκοτϔνει την οικονομύα, τον λαϐ τησ Ελλϊδασ αλλϊ και ϊλλων κρατϔν –οι οπούεσ ΔΕΝ ΕΦΟΤΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ- εύναι η μεύωςη δαπανϔν η λιτϐτητα οι περικοπϋσ δημοςύων δαπανϔν και η αϑξηςη τησ φορολογύασ… ϋτςι λϋνε οι αςτού οικονομολϐγοι και αςτού πολιτικού ϐτι θα ςωθοϑμε… τϔρα εϊν θα ςωθεύ η χϔρα αλλϊ ο λαϐσ τησ θα πεθϊνει δεν φαύνεται να ϋχει μεγϊλη για αυτοϑσ ςημαςύα… αυτού κοιτϊνε τουσ αριθμοϑσ… τουσ ύδιουσ Επύςημουσ – ΔΙΚΟΤ΢ ΣΟΤ΢- αριθμοϑσ θα κοιτϊξω και εγϔ και θα προςπαθόςω να ςασ αποδεύξω ϐτι με τα δικϊ τουσ Επύςημα ΢τοιχεύα, ϐτι ςασ κοροώδεϑουν, ςασ λϋνε ηλύθιουσ και προςπαθοϑν αντι-επιςτημονικϊ να ςασ πεύςουν ϐτι εςεύσ φταύτε για την κρύςη και ϐτι το μεγϊλο ςπϊταλο κρϊτοσ φταύει. Πϊμε να αποδεύξουμε την πραγμα-

τικϐτητα! Ανούχτε τα μϊτια ςασ και δεύτε την αλόθεια… με τα ΔΙΚΑ τουσ ςτοιχεύα! ΢ϑμφωνα με ϋνα δημοςύευμα η Ελλϊδα

[26] BABUSHKA.GR

ανϋκτηςε την επιχειρηματικϐτητα τησ και ϋκανε ϊλμα ςε ςχϋςη με πϋρςι. Μϊλιςτα ςτο δημοςύευμα τησ η εφημερύδα «Κ» αναφϋρει: Kατϊ 22 θϋςεισ, ςε ςχϋςη με πϋρυςι, βελτιϔθηκε η κατϊταξη τησ Ελλϊδασ ςτην ετόςια ϋκθεςη τησ Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ «Doing Business 2013», που αξιολογεύ το επιχειρηματικϐ περιβϊλλον ςε 185 χϔρεσ του κϐςμου. ΢ϑμφωνα με την ϋκθεςη, η θϋςη τησ ελληνικόσ οικονομύασ βελτιϔθηκε και κατατϊςςεται ςτην 78η θϋςη, απϐ την 100η που όταν ςτην


προηγοϑμενη ϋκθεςη ενϔ, επύςησ, περιλαμβϊνεται ςτισ δϋκα οικονομύεσ που ςημεύωςαν τη μεγαλϑτερη πρϐοδο ςτη διευκϐλυνςη του επιχειρεύν, τον περαςμϋνο χρϐνο.[1] Οι τρομερού γνϔςτεσ τησ οικονομύασ που κυβερνοϑςαν τϐςα χρϐνια και μασ ϋφεραν ςε αυτό την κατϊςταςη παρϋλειψαν ςκϐπιμα κϊποια ςτοιχεύα απϐ την ϋκθεςη τα οπούα εύναι: «΢την κορυφό τησ λύςτασ βρύςκονται το Φονγκ Κονγκ, η Κύνα, η Νϋα Ζηλανδύα, οι ΗΠΑ, η Δανύα, η Νορβηγύα, η Βρετανύα, η Νϐτια Κορϋα, η Γεωργύα και η Α υ ς τ ρ α λ ύ α . Οι χϔρεσ με τη μεγαλϑτερη βελτύωςη ςτο επιχειρεύν εύναι η Πολωνύα, η ΢ρι Λϊνκα, η

Ουκρανύα, το Ουζμπεκιςτϊν, το Μπουροϑντι, η Κϐςτα Ρύκα, η Μογγολύα, η Ελλϊδα, η ΢ερβύα και το Καζακςτϊν.» Ϊκθεςη ΠΣ[2] : ήμωσ ενϔ η Πολωνύα για παρϊδειγμα ϋκανε τερϊςτια ϊλματα (55η θϋςη) ο λαϐσ τησ ϐχι απλϊ πεινϊ αλλϊ και ο λαϐσ τησ εύναι εξαθλιωμϋνοσ. Μιςθού: ςϑμφωνα με τησ Eurostat και ϐχι την κοϑτρα μου «Η πρϔτη ομϊδα περιλαμβϊνει τισ ϋνδεκα χϔρεσ με τισ χαμηλϐτερεσ κατϔτατεσ αποδοχϋσ, μεταξϑ 100 ευρϔ και 400 ευρϔ μηνιαύωσ: Βουλγαρύα, Ρουμανύα, Λιθουανύα, Εςθονύα, Λετονύα, Ουγγαρύα, ΢λοβακύα, Σςεχικό Δημοκρατύα, Πολωνύα, Σουρκύα και Κροατύα.» [3] Απϐ ϐτι βλϋπετε δηλαδό η ϋκθεςη τησ ΠΣ (Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ) αναφϋρει ϐτι οι πιο δυνατϋσ ςτην επιχειρηματικϐτητα χϔρεσ δεν εύναι οι χϔρεσ με μιςθοϑσ πεύνασ και μειωμϋνα ϋωσ ανϑπαρκτα εργαςιακϊ δικαιϔματα (εξαιρϔ ςκϐπιμα την Κύνα το Φονγκ Κονγκ διϐτι εκεύ μιλϊμε για ςκλϊβουσ) αλλϊ «χϔρεσ με ςοβαρϐ κοινωνικϐ κρϊτοσ και μεγϊλο δημϐςιο τομϋασ» ϐπωσ Βρετανύα, Νορβηγύα και υψηλοϑσ μιςθοϑσ! Η Νορβηγύα για παρϊδειγμα ϋχει 746.000 δημοςύουσ υπαλλόλουσ ποςοςτϐ 28,8% περύπου επύ του εργατικοϑ τησ δυναμικοϑ και πληθυςμϐ ϋχει 4,7 εκατομμϑρια και φυςικϊ ΔΕΝ ΕΦΕΙ νϐμιςμα το ΕΤΡΨ και οϑτε εύναι

ςτην ΕΕ, εκεύ μϊλλον θα πεινϊ ο λαϐσ τησ και θα πεθαύνει... (ςϑμφωνα με τουσ Ευρωλιγοϑριδεσ) μόπωσ δεν ϋχει πετρϋλαιο;; φϊρμακα;; [4] Μπορεύτε να ανατρϋξετε ςτον ΟΟ΢Α και την ϋκθεςηGovernment at a Glance που δημοςιεϑθηκε το 2009 [5] για να δεύτε τι δημϐςιο τομϋα ϋχουν οι ϊλλεσ «χϔρεσ πρϐτυπα» του Βορρϊ. Θα δεύτε με ϋκπληξη ϐτι η ΢ουηδύα ϋχει πολϑ περιςςϐτερουσ δημοςύουσ υπαλλόλουσ απϐ εμϊσ και ϋχει ϋνα ςοβαρϐ κοινωνικϐ κρϊτοσ. Παρ’ ϐλα αυτϊ ενϔ ϋχουν μεγϊλο δημϐςιο τομϋα δεν ϋχουν μεγϊλο δημϐςιο χρϋοσ οϑτε τερϊςτια ελλεύμματα. Γιατύ λοιπϐν η τρϐώκα μασ λϋει να μιμηθοϑμε χϔρεσ με μεγϊλο ιδιωτικϐ τομϋα πχ την Αμερικό ϐπου τα ϋχουν ϐλα ςχεδϐν ιδιωτικϊ και ϋχουν τερϊςτια δημϐςια χρϋη και οι πολύτεσ τουσ πεινοϑν ςτην κυριολεξύα (16% των αμερικανϔν τρϋφεται με ςυςςύτια δηλαδό ςχεδϐν 50 εκατομμϑρια πολύτεσ και το 1/5 εύναι ςτο ϐριο φτϔχειασ) και δεν μασ λϋνε να « αναπροςαρμϐςουμε» το δημϐςιο μασ και να γύνουμε ό να μιμηθοϑμε το πετυχημϋνο ΢ουηδικϐ, Νορβηγικϐ μοντϋλο. Σονύζω ϐτι δεν υποςτηρύζω την ςοςιαλοδημοκρατύα αλλϊ προςπαθϔ να ςασ δεύξω ϐτι το δημϐςιο λειτουργεύ μια χαρϊ εϊν θεσ να λειτουργόςει και ϐτι η λογικό χϋρι πονϊει χϋρι κϐβει εύναι μια ηλύθια πρακτικό που αποςκοπεύ αλλοϑ…

BABUSHKA.GR [27]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή

Παραγωγικϐτητα: Μια ακϐμα καραμϋλα και προπαγϊνδα που μασ λϋνε οι «εταύροι μασ» εύναι ϐτι η Ελληνικό οικονομύα δεν εύναι ανταγωνιςτικό για αυτϐ πρϋπει να πϋςουν κι ϊλλο οι μιςθού. Πϊμε να δοϑμε πϊλι με δικϊ τουσ επύςημα ςτοιχεύα ποιϋσ χϔρεσ εύναι ανταγωνιςτικϋσ; ; Εύναι χϔρεσ με μεγϊλο δημϐςιο τομϋα και με δικϐ τουσ νϐμιςμα ό χϔρεσ με χαμηλοϑσ μιςθοϑσ και ευρϔ ; ΢ϑμφωνα με την Ετόςια ϋκθεςη τησ Γ΢ΕΕ (των τςιρακιϔν τησ Κυβϋρνηςησ δηλαδό) ςτην ϋκθεςη για το 2012.. αναφϋρει: «Η αγοραςτικό δϑναμη απϐ τα ειςοδόματα εργαςύασ μειϔθηκε, ςτην διετύα 2010-2011, κατϊ 22,8%. ΢ε τρϋχουςεσ τιμϋσ, οι αποδοχϋσ εργαςύασ μειϔθηκαν κατϊ 19 δισ ευρϔ. Εϊν ςυνεχιςτεύ η ύδια πολιτικό κατϊ το 2012, η αντύςτοιχη μεύωςη θα ανϋλθει ςε 33 δισ ευρϔ.» Δηλαδό μασ «ϋκλεψαν» νϐμιμα περύπου το 22% τησ αγοραςτικόσ μασ δϑναμησ. άςωσ το ϋκαναν για να μειωθεύ το χρϋοσ θα πει κϊποιοσ αφελόσ...Ϊλα μου

που το δημϐςιο χρϋοσ δεν μειϔνεται ϊγγιξε το 170% επύ του ΑΕΠ για το 2011 και αναμϋνετε να κλεύςει ςτο 180% για το 2013...το παρϋλαβαν οι «ςωτόρεσ μασ» περύπου ςτο 120%.....! ΢ϑμφωνα με την Ϊκθεςη τησ Γ΢ΕΕ (2012) αναγρϊφει επύςησ για την Ελληνικό Παραγωγικϐτητα: «Η παραγωγικϐτητα τησ εργαςύασ ςτην Ελλϊδα αυξόθηκε ςημαντικϊ μετϊ το 1995 και μϋχρι το 2009. Ψσ ποςοςτϐ του μϋςου αντύςτοιχου μεγϋθουσ τησ ΕΕ-15

[28] BABUSHKA.GR

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

εύχε προςεγγύςει ςτο 91% το 2003 και παρϋμεινε μϋχρι το 2009. Απϐ το 2010 αρχύζει η διαδικαςύα απϐκλιςησ τησ παραγωγικϐτητασ τησ ελληνικόσ οικονομύασ ϋναντι τησ αντύςτοιχησ τησ ΕΕ-15 και ο δεύκτησ θα ϋχει υποχωρόςει ςτο τϋλοσ του 2012 ςτο 86%.» Δηλαδό με τισ εφαρμογϋσ των Μνημονύων που μασ τισ επιβϊλλει η ΕΕ η ΕΚΣ και το ΔΝΣ… οι «εταύροι μασ» χϊςαμε ςε παραγωγικϐτητα… Απϐδειξη τησ ςκοπιμϐτητασ των Μνημονύων ϐτι δεν θϋλουν οϑτε να μειϔςουν το χρϋοσ οϑτε να αυξόςουν την παραγωγικϐτητα αλλϊ να εξαθλιϔςουν τον λαϐ για να δεχτεύ να εργϊζεται με μιςθοϑσ Κύνασ και Βουλγαρύασ...!! ήποιοσ ϋχει μυαλϐ, μϊτια και ςτοιχειϔδησ γραμματικϋσ γνϔςησ το βλϋπει!!!! Μα θα πει κϊποιοσ ςτην Ελλϊδα πϋρνατε πολλϊ λεφτϊ, μεγϊλο μιςθϐ..πϊλι η Γ΢ΕΕ αποδεικνϑει την αλόθεια: «Οι μϋςεσ ετόςιεσ αποδοχϋσ το 2011 ανϋρχονται ςτην Ελλϊδα ςε 25.470 ευρϔ. Μετϊ τισ μειϔςεισ του 2012 θα εύναι ςυγκρύςιμεσ με αυτϋσ τησ Πορτογαλύασ και τησ Μϊλτασ. Εϊν ςυνεχιςτεύ η ύδια πολιτικό μειϔςεων των αποδοχϔν των εργαζομϋνων κατϊ το 2013 θα εύναι ςυγκρύςιμεσ με αυτϋσ τησ Κροατύασ, τησ Σςεχύασ και τησ Εςθονύασ.» Η οπούα Εςθονύα για παρϊδειγμα εύναι πιο ανταγωνιςτικό αλλϊ οι μιςθού εύναι Κύνασ!! Ανταγωνιςτικϐτητα: ΢ϑμφωνα λοιπϐν με την: The Global Competitiveness Re-

port 2012–2013 αναγρϊφει η ϋκθεςη ϐτι οι πιο ανταγωνιςτικϋσ χϔρεσ δεν εύναι οι χϔρεσ αλϊ Κύνα, αλϊ Εςθονύα, αλϊ Βουλγαρύα αλλϊ οι χϔρεσ αλϊ ΢ουηδύα, αλϊ Υιλανδύα, αλϊ Νορβηγύα. ΢την ςελ. 425 αναφϋρει για το Δημϐςιο χρϋοσ ανα χϔρασ με ςτοιχεύα απϐ το IMF (ΔΝΣ). Με ιδιαύτερη «ϋκπληξη» κϊποιοσ κοιτϊ ϐτι η ΢ουηδύα που δεν ϋχει ευρϔ εύναι ςτην 64 θϋςη με χρϋοσ ανϊ ποςοςτϐ του αεπ τησ (37,4%), η Νορβηγύα με τον «τερϊςτιο Κρατιςμϐ» που δεν εύναι ΚΑΝ ΢ΣΗΝ ΕΕ ϋχει χρϋοσ μϐλισ 49,6% (ςτοιχεύα για το 2011 εν καιρϐ τερϊςτιασ κρύςησ δηλ). Η δε ιδιωτικοποιημϋνη Αμερικό ϋχει χρϋοσ


δεν τα πόραν για το χρϋοσ οϑτε για να το μειϔςουν! ΢την ςελύδα: 14 η Ϊκθεςη για την Ανταγωνιςτικϐτητα δεύχνει ϐτι πιο ανταγωνιςτικϋσ εύναι οι χϔρεσ και οικονομύεσ με δικϐ τουσ εθνικϐ νϐμιςμα και με υψηλοϑσ μιςθοϑσ. Η ΢ουηδύα βρύςκεται ςτην 4η θϋςη, η Νορβηγύα ςτην 15η η Αγγλύα 8η θϋςη! Ενϔ η Κύνα με μιςθοϑσ πεύνασ ςε θϋςη: 29, η Βουλγαρύα με μιςθοϑσ απϐ 123 ευρϔ βρύςκεται ςτην: 62 θϋςη. Σην ϋκθεςη μπορεύτε να την βρεύτε ςτον ιςτϐτοπο: [6]

ςτο 102,9% επύ του Αεπ τησ το ύδιο και η «ηγϋτιδα» Γερμανύα και Γαλλύα που μασ κουνϊνε το δϊχτυλο ϋχουν μεγϊλο δημϐςιο χρϋοσ. Γερμανύα: 81,5% Γαλλύα: 86,3% το αξιοπερύεργο εύναι ϐτι η πιο χρεωμϋνη καπιταλιςτικό χϔρα εύναι η Ιαπωνύα ϐπου παρϊγει τα πϊντα: αμϊξια, ςτρατιωτικϐ εξοπλιςμϐ, υπολογιςτϋσ, κινητϊ… με χρϋοσ 229,8% επύ του ΑΕΠ… αλόθεια καταςτρϋφετε και πτωχεϑει η Ελλαδύτςα που χρωςτϊ 355 δισ με χρϋοσ 170% ενϔ η Ιαπωνύα που χρωςτϊ ΣΡΙ΢ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΣΨΦΕΤΕΙ;; ΔΕΝ ΚΑΣΑ΢ΣΡΕΥΕΣΕ;; με χρϋοσ 230%;; Αντιλαμβϊνεςτε (ελπύζω) λοιπϐν ϐτι τα μϋτρα

Κοινωνικϋσ Δαπϊνεσ «το ςπϊταλο κρϊτοσ» Σϋλοσ ϊφηςα ςκϐπιμα τησ Κοινωνικϋσ δαπϊνεσ – παροχϋσ ςτουσ πολύτεσ. ΢ϑμφωνα με τον ΙΟΒΕ, ΟΟ΢Α, Eurostat θα ςασ αποδεύξω ϐτι οι κοινωνικϋσ δαπϊνεσ ςτην Ελλϊδα όταν περύπου ςτον μ.ο τησ ΕΕ και τησ Ευρωζϔνησ και ϐτι το δημ. Φρϋοσ δεν οφεύλεται εκεύ διϐτι εϊν οφειλϐταν εκεύ ϐλεσ οι χϔρεσ τησ ΕΕ που ϋχουν παραπϊνω δημ. Δαπϊνεσ επύ του ΑΕΠ τουσ θα ϋπρεπε να εύχαν μεγαλϑτερο δημ. Φρϋοσ απϐ εμϊσ! Σο δημ. Φρϋοσ εύναι γϋννημα του ςυςτόματοσ (καπιταλιςμοϑ) ϐπου φοροαπαλλϊςει τισ μεγϊλεσ επιχειρόςεισ και δύνει αβϋρτα κουβϋρτα διςεκατομμϑρια ευρϔ ςτισ τρϊπεζεσ ϐπου εύναι υπεϑθυνεσ για την κρύςη μιασ και αποτελοϑν την ναυαρχύδα του Καπιταλιςτικοϑ ςυςτόματοσ (δϊνεια, κϊρτεσ κτλπ.) Απϐ το ξϋςπαςμα τησ κρύςησ (2008-) οι Ευρωπαώκϋσ τρϊπεζεσ ϋχουν πϊρει περύπου 4,5 Σριςεκατομμϑρια Ευρϔ ςε ρευςτϐ

και εγγυόςεισ! Ενϔ οι ευρωπαώοι πολύτεσ εύναι αντιμϋτωποι με πεύνα, φτϔχεια και εξαθλύωςη ϊςχετα εϊν ϋχουν μνημϐνιο ό ϐχι. Με μνημϐνιο ό χωρύσ τα ύδια μϋτρα παύρνουν ςε ϐλη την ΕΕ απϐδειξη η Ιςπανύα με δημϐςιο χρϋοσ μικρϐτερο Ιταλύασ, Γερμανύασ, Αγγλύασ, Γαλλύασ βιϊζεται καθημερινϊ! Εύναι η πολιτικό του κεφαλαύου...ςϔζουμε τισ τρϊπεζεσ εξαλιϔνουμε - υποτιμοϑμε την εργατικό δϑναμη και τουσ πολύτεσ. ΢ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα του ΟΟ΢Α θα δοϑμε τισ κοινωνικϋσ δαπϊνεσ, ςαν ποςοςτϐ του ΑΕΠ, για τισ χϔρεσ μϋλη του ΟΟ΢Α ϐπωσ δύνονται απϐ τον ύδιο τον οργανιςμϐ και για την περύοδο 1980 -2003 για να μπορϋςουμε να διαμορφϔςουμε μια εικϐνα για τισ κοινωνικϋσ δαπϊνεσ ςτην ιςτορικό τουσ διϊςταςη πριν προχωρόςουμε ςτην παρϊθεςη των δεδομϋνων για το ςόμερα. Ανούγοντασ λοιπϐν την ϋκθεςη: Βλϋπουμε χϔρεσ, ϐπωσ η ΢ουηδύα, το Βϋλγιο, η Αυςτρύα, και η Δανύα το ποςοςτϐ αυτϐ να κυμαύνεται μετϊ 25 και 30% του ΑΕΠ. ΢ε μια δεϑτερη ςειρϊ χωρϔν ϐπωσ η Γαλλύα, η Γερμανύα, η Νορβηγύα, η Υιλανδύα, η Ιταλύα, η Ιρλανδύα, η Ολλανδύα, η Ιςπανύα και ο Καναδϊσ οι δημϐςιεσ κοινωνικϋσ δαπϊνεσ κυμαύνονταν μεταξϑ του 15 με 25% του ΑΕΠ. ΢την τρύτη ομϊδα χωρϔν αποτελοϑμενη απϐ την Αυςτραλύα, την Ελλϊδα, την Πορτογαλύα, την Ιαπωνύα οι κοινωνικϋσ δαπϊνεσ βρύςκονταν ςτο 10% του ΑΕΠ περύπου. (γιατύ ϋχει τϐτε ΣΕΡΑ΢ΣΙΟ ΔΗΜ. ΦΡΕΟ΢) ; Σϋλοσ, ςε μια τϋταρτη ομϊδα

BABUSHKA.GR [29]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή

χωρϔν, που ουςιαςτικϊ κατατϊςςονται ςτισ αναπτυςςϐμενεσ χϔρεσ και αποτελεύται απϐ την Σουρκύα, το Μεξικϐ και την Κορϋα οι κοινωνικϋσ δαπϊνεσ κυμαύνονταν γϑρω ςτο 5% του ΑΕΠ. (ςελ. 18) [7] Εϊν ύςχυε αυτϐ που ιςχυρύζονται οι «οικονομολϐγοι τησ πλϊκασ» ϐτι δηλ το δημ. Φρϋοσ αυξϊνεται λϐγω δαπανϔν η ΢ουηδύα για παρϊδειγμα αλλϊ και ϊλλεσ χϔρεσ θα ϋπρεπε να εύχαν τερϊςτιο δημ. Φρϋοσ που ϐμωσ ΔΕΝ ΕΦΟΤΝ..ϊρα δεν οφεύλεται ςε κοινωνικϋσ δαπϊνεσ δηλ ΔΕΝ ΟΥΕΙΛΕΣΑΙ ΢ΣΟ ΢ΠΑΣΑΛΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΚΡΑΣΟ΢!! Για περιςςϐτερη ενημϋρωςη και πύνακεσ για τισ κοινωνικϋσ δαπϊνεσ μπορεύτε να ψϊξετε ςτον παρακϊτω ςϑνδεςμο [8] : ϐπου περιϋχει αναλυτικϐτατα για δαπϊνεσ ςε παιδεύα, υγεύα, ςυντϊξεισ κτλπ. Σα τςιρϊκια τουσ, οι οικονομολϐγοι των πϊνελσ ϐμωσ δεν τα αποκαλϑπτουν ςκϐπιμα αυτϊ αλλϊ επύςησ δεν μιλοϑν καθϐλου και για τα 203 ΔΙ΢ ΕΤΡΨ που πόραν οι τρϊπεζεσ απϐ το ξϋςπαςμα τησ κρύςησ ϋωσ τϔρα (ςε εγγϑηςεισ και ρευςτϐ). Για παρϊδειγμα ςϑμφωνα με την Eurostat [9] την περύοδο τησ «ανϊπτυξησ» των Ολυμπιακϔν Αγϔνων: «Οι κοινωνικϋσ δαπϊνεσ ςτην Ελλϊδα ανόλθαν το 2004 ςτο 26% του ΑΕΠ, ςϑμφωνα με ςτοιχεύα τησ κοινοτικόσ ςτατιςτικόσ υπηρεςύασ Euro-

[30] BABUSHKA.GR

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

stat, που δϐθηκαν την Σρύτη ςτη δημοςιϐτητα ςτισ Βρυξϋλλεσ. ΢την ΕΕ των «25» όταν 27,3% και ςτην παλαιϊ ΕΕ των «15» 27,6%. To υψηλϐτερο ποςοςτϐ ςε κοινωνικϋσ δαπϊνεσ ωσ προσ το ΑΕΠ παρατηρόθηκε ςτη ΢ουηδύα με 32,9% και το χαμηλϐτερο ςτη Λετονύα με 12,6%. ΢ϑμφωνα με την Eurostat, πϊνω απϐ το όμιςυ (50,9% ) των κοινωνικϔν δαπανϔν ςτην Ελλϊδα προορύζονται για ςυντϊξεισ (12,8% του ΑΕΠ), το 26,5% για περύθαλψη και υπηρεςύεσ υγεύασ (ό 6,7% του ΑΕΠ), το 6,9% για οικογενειακϊ επιδϐματα (ό 1,7% του ΑΕΠ), το 5,9% για επιδϐματα ανεργύασ (ό 1,5% του ΑΕΠ), το 5% για επιδϐματα αναπηρύασ (ό 1,3% του ΑΕΠ) και το 4,7% για επιδϐματα αντιμετϔπιςησ του κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ και κατοικύασ (ό 1,2% του ΑΕΠ).» Η ςουηδύα με μεγαλϑτερεσ δαπϊνεσ απϐ εμϊσ δεν ϋχει τερϊςτιο δημϐςιο χρϋοσ (ϋχει μικρϐτερο απϐ τησ Γερμανύασ, Γαλλύασ, Αγγλύασ) και η ανταγωνιςτικϐτητα τησ εύναι ςτισ πρϔτεσ 3 θϋςεισ τησ Παγκϐςμιασ κατϊταξησ..! Σονύζω πϊλι ϐτι δεν υποςτηρύζω την ςοςιαλοδημοκρατύα αλλϊ φτϊνει με την προπαγϊνδα η οπούα εύναι και αντιεπιςτημονικό ϐτι το χρϋοσ οφεύλεται ςτο ςπϊταλο κοινωνικϐ κρατιςμϐ του Ελληνκοϑ Κρϊτουσ! Κλεύνοντασ θα ςασ παραθϋςω και τα ςτοιχεύα για το


ϋτοσ 2010 (με ειςοδόματα 2009) την περύοδο που καλοπαιρνοϑςαμε δηλ και μασ «ϋτρεφαν» οι ευρωπαώοι: «τα ςτοιχεύα που δεύχνουν τισ κοινωνικϋσ δαπϊνεσ ςτην Ελλϊδα ωσ ποςοςτϐ του ΑΕΠ, ωσ ποςοςτϐ δηλαδό των αγαθϔν και υπηρεςιϔν που παρϊγονται ετηςύωσ. ΢τη χϔρα μασ το 2009 αντιπροςϔπευαν το 28%. ΢την ΕΕ-15 και την ΕΕ-27 οι κοινωνικϋσ δαπϊνεσ δϋςμευαν μεγαλϑτερο μϋροσ του κοινωνικοϑ πλοϑτου: 30,3% και 29,5% του ΑΕΠ. Απαρϊδεκτεσ όταν οι επιδϐςεισ τησ Ελλϊδασ, απϐ την εποχό κιϐλασ τησ υποτιθϋμενεσ ευημερύασ, και ςτον τομϋα των κοινωνικϔν επιδομϊτων καθϔσ περιορύζονταν ςτο 14,5% του ΑΕΠ ϐταν ςτη ευρωζϔνη και ςτην ΕΕ αφοροϑςαν το 17% και 16,4% αντύςτοιχα. Η ςυμμετοχό των κοινωνικϔν δαπανϔν ςτο ΑΕΠ εύναι τϐςο χαμηλό ςτην Ελλϊδα που, ϐπωσ όταν αναμενϐμενο, ςυνειςφϋρουν ςχετικϊ λύγο ςτην μεύωςη τησ φτϔχειασ. Ενϔ ςτην Ευρϔπη το ποςοςτϐ του κινδϑνου φτϔχειασ μειϔνεται κατϊ 27% μετϊ την παρεμβολό των κοινωνικϔν επιδομϊτων ςτην Ελλϊδα μειϔνεται μϐλισ κατϊ 22,7%. Με βϊςη αυτϐ το ςτοιχεύο φαύνεται πωσ το πρϐβλημα των αναποτελεςματικϔν κοινωνικϔν δαπανϔν ςτην Ελλϊδα, με κριτόριο την ςυμβολό τουσ ςτην εξϊλειψη τησ φτϔχειασ, πρϔτα και κϑρια ϋγκειται ςτο ϑψοσ

τουσ. ΢τα χρόματα δηλαδό που δαπανοϑςε το ελληνικϐ κρϊτοσ για να εξαςφαλύςει την κοινωνικό ςυνοχό. Πρωτύςτωσ δηλαδό εύναι ποςοτικϐ, απϐρροια των χαμηλϔν κοινωνικϔν δαπανϔν κι ϐχι τησ κακόσ κατανομόσ τουσ ό τησ κακοδιαχεύριςησ, που ακϐμη κι αν υπόρξαν αυτϊ τα φαινϐμενα, όταν υποδεϋςτερησ ςημαςύασ.» [10] Επύςησ ςϑμφωνα με την Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ [11] ςε μύα ϋκθεςη τησ ςελ. 153 αναγρϊφει το ποςοςτϐ Δημοςύων Δαπανϔν ωσ προσ το ΑΕΠ απϐ την περύοδο 1995-2009 αναφϋρει η ϋκθεςη : Εύναι προφανϋσ απϐ τον πύνακα ςελ. 153, ϐτι ςε αντύθεςη µε τισ απϐψεισ ϐτι οι δηµϐςιεσ δαπϊνεσ ςτη Νϐτια Ευρϔπη εύναι υπερβολικϋσ, µϐνο ςτην Ιταλύα (εκτϐσ απϐ τη Γαλλύα) οι κρατικϋσ δαπϊνεσ υπερβαύνουν το µϋςο ϐρο των χωρϔν τησ ΕΕ15. Οι ϊλλεσ τρεισ χϔρεσ και ιδύωσ η Ιςπανύα ϋχουν ςηµαντικϊ µικρϐτερεσ δαπϊνεσ απϐ τον ευρωπαώκϐ µϋςο ϐρο.» Σϐτε γιατύ πτωχεϑουν;; Ποιϐσ πόρε τα λεφτϊ ωρϋ;; ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΢Ψ΢ΟΤΜΕ ΕΜΕΙ΢ ΣΙ΢ ΣΡΑΠΕΖΕ΢;;;

Ελπύζω να ςασ βοόθηςα να ξεδιαλϑνετε λύγο την προπαγϊνδα ϐτι φταύτε εςεύσ για την καπιταλιςτικό κρύςη! Τ.Γ. Καλϐ θα όταν να ανατρϋξετε ςτουσ «διαδικτιακοϑσ ςυνδϋςμουσ και να δεύτε» ιδύοισ ϐμμαςι τα επύςημα – ΔΙΚΑ ΣΟΤ΢ – ςτοιχεύα.

BABUSHKA.GR [31]


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

Ο ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ Μιλάει στο babushka.gr για το “plan B”, την αριστερά και το ευρώ.

[32] BABUSHKA.GR


“ Προοπτικό θα υπϊρξει μϐνο ΑΝ ΑΠΟΡΡΙΧΟΤΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΨΣΙΚΑ ΣΟΝ θανϊςιμο εναγκαλιςμϐ τησ Ευρωζϔνησ” 1)Κϑριε Αλαβϊνε , κατ’ αρχϊσ , πωσ θα περιγρϊφατε τη ςημερινό, γενικϐτερη λογιςτικό κατϊςταςη, τη δραματικό κοινωνικό οπιςθοδρϐμηςη ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ. Τπϊρχει κατϊ τη γνϔμη ςασ, κϊποιο ςημϊδι προοπτικόσ για το ςόμερα και το αϑριο; Οι οικονομικού δεύκτεσ, και περιςςϐτερο ακϐμα, τα ϊγρια βιϔματα των εργαζομϋνων και των οικογενειϔν τουσ, αρκοϑν για να ςκιαγραφόςουν την ςημερινό κατϊςταςη. Με μια λϋξη, ϐλεθροσ. Η κατϊςταςη ϐμωσ δεν εύναι ςτατικό. Εξελύςςεται ςυνεχϔσ. Προσ το χειρϐτερο. Σα εργαλεύα που χρηςιμοποιοϑν για την αντιμετϔπιςη του δημοςιονομικοϑ προβλόματοσ – μεύωςη κρατικϔν δαπανϔν, αϑξηςη λαώκόσ φορολογύασ, νϋοσ πιο επϔδυνοσ δανειςμϐσ για να ανταπεξϋλθουμε ςτον παλιϐ, μεύωςη τησ αγοραςτικόσ

δϑναμησ των εργαζομϋνων και ςτον ιδιωτικϐ τομϋα – αντύ να αμβλϑνουν, βαθαύνουν την κρύςη και τη γενικεϑουν ςε μια ϑφεςη, που δϑςκολα βρύςκουμε ςτην ιςτορύα παρϐμοια παραδεύγματα. Η κρύςη πλϋον αυτοτροφοδοτεύται, πρϊγμα που ςε ϋνα βαθμϐ ϋχει παραδεχθεύ το Διεθνϋσ Νομιςματικϐ Σαμεύο. Προοπτικό θα υπϊρξει μϐνο αν απορρύψουμε ολοκληρωτικϊ τον θανϊςιμο εναγκαλιςμϐ τησ Ευρωζϔνησ.

2)΢’ αυτό τη ΢υγκυρύα η ςυμβολό τησ Αριςτερϊσ πρϋπει να εύναι καθοριςτικό. Κατϊ την γνϔμη μασ, για να υπϊρξει μια αντιςτροφό του κλύματοσ. ήμωσ διαπιςτϔνουμε ϐτι υπϊρχει πρϐβλημα ςτισ ςυγκλύςεισ, ςτισ ςυμμαχύεσ, πολλϋσ φορϋσ ακϐμη και ςτην επικοινωνύα ϐλων των αριςτερϔν δυνϊμεων. Ποιεσ πιςτεϑετε πωσ εύναι εκεύνεσ οι προτεραιϐτητεσ και δρϊςεισ που πρϋπει να BABUSHKA.GR [33]


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

Ϊχουμε ςυνηθύςει να χρηςιμοποιοϑμε τον ϐρο « αριςτερϊ» κυρύωσ με ιςτορικοϑσ ϐρουσ, με βϊςη την προϋλευςη, το αν ϋχει γενεαλογικϋσ ςχϋςεισ με το κομμουνιςτικϐ ιδιαύτερα κύνημα. προταχθοϑν ςόμερα, ϔςτε η Αριςτερϊ να μετατραπεύ ςτο απαραύτητο αντύπαλο δϋοσ ςτην νεοφιλελεϑθερη πολιτικό που κυριαρχεύ; Ϊχουμε ςυνηθύςει να χρηςιμοποιοϑμε τον ϐρο « αριςτερϊ» κυρύωσ με ιςτορικοϑσ ϐρουσ, με βϊςη την προϋλευςη, το αν ϋχει γενεαλογικϋσ ςχϋςεισ με το κομμουνιςτικϐ ιδιαύτερα κύνημα. Δεν ϋχει νϐημα αυτό η εννοιολογικό διϊςταςη ςόμερα. Σο πρϐβλημα πρϋπει να το προςεγγύςουμε με βϊςη την προγραμματικό διϊςταςη. Δεν ϋχει νϐημα κανεύσ να επιδιϔκει μια ςυνεργαςύα με την « αριςτερό» ΔΗΜΑΡ εφϐςον θεωρεύ αναγκαύα την ςϑγκρουςη, για παρϊδειγμα, με την Ευρωζϔνη. Νομύζω ϐτι η αριςτερϊ πρϋπει να κινηθεύ ταυτϐχρονα ςε τρεισ γραμμϋσ οι οπούεσ αλ-

[34] BABUSHKA.GR

ληλοεπηρεϊζονται. Η επιτυχύα ό αποτυχύα ςτη μύα φϋρνει αντύςτοιχα θετικϋσ και αρνητικϋσ επιδρϊςεισ ςτισ ϊλλεσ. Πρϔτο, η αντύςταςη. Δεϑτερο, η κοινωνικό οργϊνωςη και αλληλεγγϑη. Σρύτο, το πολιτικϐ ςχϋδιο που οπωςδόποτε περιλαμβϊνει την ϋξοδο απϐ το ευρϔ. Οι δυνϊμεισ που ςυμφωνοϑν ςε αυτϊ εύναι αναγκαύο να ςυμπαραταχθοϑν. Γύνεται αυτϐ; Οϑτε κατϊ διϊνοια. Δυςτυχϔσ, οι εςωτερικϋσ λογικϋσ, οι αδρϊνειεσ, οι ιςορροπύεσ και αντιθϋςεισ, δεν ϋχουν δημιουργόςει τισ κατϊλληλεσ προϒποθϋςεισ. Ασ ελπύςουμε ϐτι γρόγορα θα καλυφθεύ το χαμϋνο ϋδαφοσ. 3)΢υμμετεύχατε πρϐςφατα μαζύ με ϊλλεσ κινόςεισ ςε μια ςυζότηςη για την αντιμετϔπιςη των επιπτϔςεων απϐ μια ενδεχϐμενη ϋξοδο απϐ το ευρϔ – το « ςχϋδιο Β», ϐπωσ το ονομϊζετε εςεύσ και το οπούο πρϊγματι ϋχει μεγϊλη απόχηςη. Πεύτε μασ λύγα λϐγια για το προβληματιςμϐ που αναπτϑχθηκε ςτην ςυγκεκριμϋνη ςυζότηςη. Μιλϔντασ για « ΢χϋδιο Β», το προςδιορύςαμε γενικϊ ωσ τη δϋςμη προωθημϋνων ριζοςπαςτικϔν μεταςχηματιςμϔν με αφετηρύα την αποχϔρηςη απϐ το ευρϔ: παϑςη πληρωμϔν, εθνικοπούηςη τραπεζϔν, δημοκρατικϐσ ςχεδιαςμϐσ, κοι-

«ϋχουμε φτϊςει ςτο ςημεύο η Ελλϊδα, που την αφορϊ ϊμεςα, να εύναι η μϐνη χϔρα ςτην Ευρωζϔνη που δεν ϋχει καταρτύςει εναλλακτικϐ ϋςτω « ΢χϋδιο Β΄» για την περύπτωςη αποχϔρηςόσ τησ ύδιασ απϐ το ευρϔ»


νωνικϐσ ϋλεγχοσ, ρευςτϐτητα, επιθετικό πολιτικό ςτην απαςχϐληςη. Κϊτω ϐμωσ απϐ αυςτηροϑσ ϐρουσ. Πρϔτο, ϐτι η πλειοψηφύα του λαοϑ πιςτεϑει ςε αυτό τη λϑςη, παύρνει μϋροσ ςε μια δϑςκολη αλλϊ ϐμορφη και με πνοό ςυλλογικό μϊχη. Αυτϐ ύςωσ εύναι που επιδιϔκει το πολιτικϐ ςϑςτημα να αποτρϋψει με κϊθε τρϐπο και για αυτϐ ςυνεχϔσ ακοϑμε απϐ κυβϋρνηςη και αντιπολύτευςη ϐτι « η ϋξοδοσ απϐ το ευρϔ εύναι καταςτροφό». Κι ϋχουμε φτϊςει

ςτο ςημεύο η Ελλϊδα, που την αφορϊ ϊμεςα, να εύναι η μϐνη χϔρα ςτην Ευρωζϔνη που δεν ϋχει καταρτύςει εναλλακτικϐ ϋςτω « ΢χϋδιο Β΄» για την περύπτωςη αποχϔρηςόσ τησ ύδιασ απϐ το ευρϔ που μπορεύ να προκϑψει απϐ ςτιγμό ςε ςτιγμό, για δεκϊδεσ λϐγουσ, ακϐμη και « δια αςόμαντον αφορμόν». Και δεϑτερο ϐτι υπϊρχει ϋγκαιρη προςϋγγιςη ςε φαινομενικϊ δϑςκολεσ πτυχϋσ του εγχειρόματοσ ( γιατύ τύποτε δεν εύναι εϑκολο ςόμερα για την Ελλϊδα):

επϊρκεια πετρελαύου, φαρμϊκων, πληθωριςμϐσ, υποτύμηςη, ςυνϊλλαγμα. Ασ πϊρουμε για παρϊδειγμα το πετρϋλαιο. Ναι τουσ πρϔτουσ μόνεσ θα μποροϑςαμε να ϋχουμε πρϐβλημα ομαλοϑ εφοδιαςμοϑ ( ϋχουμε ϐμωσ και ςόμερα, ϊλλου τϑπου, λϐγω απαγορευτικϔν τιμϔν) αν δεν ϋχουμε κινηθεύ ςτην κατεϑθυνςη διμερϔν ςυμφωνιϔν με χϔρεσ εκτϐσ ατλαντικοϑ ελϋγχου ϐπωσ η Ρωςύα, που αναζητϊ με αγωνύα ςυνεργαςύεσ ςτη Μεςϐγειο μετϊ BABUSHKA.GR [35]


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

«Η ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΛΤ΢Η ΠΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΜΕ΢Α ΢ΣΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΢Τ΢ΣΗΜΑ , ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΕΙΝΟΤΜΕ ΢ΣΟ ΕΤΡΨ ΑΛΛΑ ΝΑ ΥΤΓΟΤΜΕ ΑΠΟ ΣΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΙΝΑΙ «ΔΡΟΜΟ΢ ΠΟΤ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΠΑΡΞΕΙ» τισ εξελύξεισ ςτη ΢υρύα ό ϐπωσ το Ιρϊν που προςπαθεύ εναγϔνια να κρατόςει πελατεύα λϐγω του ευρϔαμερικανικοϑ εμπϊργκο (το οπούο το αψηφϊ εντελϔσ η Σουρκύα). 4)Πωσ αυτϐ μπορεύ να υιοθετηθεύ και να ςτηριχτεύ απϐ μια αριςτερό πολιτικό και ποιεσ μπορεύ να εύναι αυτϋσ οι δυνϊμεισ που θα το ςτηρύξουν; Σα ςτοιχεύα ενϐσ « ΢χεδύου Β’» - εθνικϐ νϐμιςμα, εθνικοπούηςη τραπεζϔν, δημοκρατικϐσ ςχεδιαςμϐσ – εκ των πραγμϊτων ϋχουν ϋνα ϐχι απλϊ αριςτερϐ, αλλϊ και επαναςτατικϐ χαρακτόρα, αφοϑ αμφιςβητοϑν την κεντρικό επιλογό τησ ϊρχουςασ τϊξησ μεταπολιτευτικϊ για την Ευρωζϔνη. Απευθϑνονται ϐμωσ ςε ϐλη ανεξϊρτητα την κοινωνύα, πϋρα απϐ κομματικϋσ ταυτϐτητεσ, αν υπϊρχουν ακϐμα.

[36] BABUSHKA.GR

΢όμερα, για να λϑςουμε τα πιο ϊμεςα προβλόματα – πεύνα, φτϔχια, ανεργύα – χρειϊζονται επειγϐντωσ πολλϋσ τομϋσ. 5)΢όμερα βλϋπουμε να ςυντελοϑνται ςτην Ευρϔπη τρομερϋσ αλλαγϋσ που οδηγοϑν ταχϑτατα την Ε.Ε. ςε μια νεοφιλελεϑθερη ολοκλόρωςη και την ευρωζϔνη ςε πραγματικϐ ςφαγεύο των λαϔν τησ, μϋςω ενϐσ ςκληροϑ κυβερνητικοϑ! Σα αιτόματα για ϋξοδο απϐ το ευρϔ και την Ε.Ε. αποτελοϑν ςόμερα προϒπϐθεςη για την Ελληνικό ανϊκαμψη και την ριζοςπαςτικό αναςυγκρϐτηςη τησ κοινωνύασ τησ; Κομβικϐ ςημεύο εύναι η αποχϔρηςη απϐ την Ευρωζϔνη. Απϐ κει και πϋρα εκ των πραγμϊτων, εφϐςον εύςαι υποχρεωμϋνοσ πια να ελϋγξεισ την κύνηςη κεφαλαύων, να αξιοποιόςεισ την εςωτερικό αγορϊ, θα ϋρθεισ ςε ςϑ-

«Σα ςτοιχεύα ενϐσ ΢χεδύου Β’ - εθνικϐ νϐμιςμα, εθνικοπούηςη τραπεζϔν, δημοκρατικϐσ ςχεδιαςμϐσ – εκ των πραγμϊτων ϋχουν ϋνα ϐχι απλϊ αριςτερϐ, αλλϊ και επαναςτατικϐ χαρακτόρα»


γκρουςη και με την Ευρωπαώκό Ϊνωςη. Ναι εύναι προϒπϐθεςη. Γιατύ η εναλλακτικό λϑςη που προτεύνεται μϋςα ςτο κοινοβουλευτικϐ ςϑςτημα , δηλαδό να μεύνουμε ςτο ευρϔ αλλϊ να φϑγουμε απϐ το μνημϐνιο εύναι «δρϐμοσ που δεν μπορεύ να υπϊρξει». Αυτϐ το διαπιςτϔνουμε γιατύ ϐροι μνημονιακοϑ τϑπου τύθενται παντοϑ: ςτην Κϑπρο, την Ιςπανύα, τη ςτόριξη των τραπεζϔν, την αγορϊ ομολϐγων απϐ την Ευρωπαώκϊ Σρϊπεζα, τισ χρηματο-

δοτόςεισ απϐ τον Ευρωπαώκϐ Μηχανιςμϐ ΢ταθερϐτητασ. « Μνημϐνιο» και « Ευρωζϔνη» θα αναφϋρονται ωσ ςυνϔνυμεσ λϋξεισ ςε μια ανανεωμϋνη ϋκδοςη του Μπαμπινιϔτη. Για τον απλοϑςτατο λϐγο ϐτι το περιεχϐμενο των μνημονύων που αποφαςύζονταν ςε επύπεδο χϔρασ μϋλουσ χωριςτϊ θεςμοποιεύται πια ωσ γενικό ρϑθμιςη ςε επύπεδο Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, ϐπωσ επιβεβαιϔνουν και οι προτϊςεισ τησ Γερμανύασ για τον Τπερεπύτροπο. Η «

ευρωζϔνη» εύναι θεςμικϐ μνημϐνιο και δεν μπορεύσ να φϑγεισ απϐ το ϋνα χωρύσ να φϑγεισ και απϐ το ϊλλο. 6)΢ε αντύςτοιχεσ ιςτορικϊ κρύςεισ ςαν την δικό μασ και ςε χϔρεσ ςτισ οπούεσ επενϋβη το ΔΝΣ, μϊθαμε ϐτι η ειςβολό των μϋτρων, αναδιαρθρϔςεων, μεταρρυθμύςεων , ςυνοδεϑονται πϊντα απϐ κρατικό βύα κυβερνητικό αυθαιρεςύα, αυταρχιςμϐ και περιοριςμϐ των ελευθεριϔν και δικαιωμϊτων.

BABUSHKA.GR [37]


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

“Ο ΔΡΟΜΟ΢ ΣΗ΢ ΕΚΣΡΟΠΗ΢

ΕΙΝΑΙ ΚΑΣΙ ΠΟΛΤ ΢ΤΝΗΘΙ΢ΜΕΝΟ ΢ΣΗΝ Ι΢ΣΟΡΙΑ ΣΗ΢ ΢ΤΓΦΡΟΝΗ΢ ΕΛΛΑΔΑ΢ ΑΛΛΑ ΠΟΛΤ Α΢ΤΝΗΘΙ΢ΣΟ ΣΙ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΕ΢ ΔΕΚΑΕΣΙΕ΢” Τπϊρχει ςϑγκριςη ϐλων αυτϔν με την κατϊςταςη που βιϔνουμε ςόμερα ςτην Ελλϊδα;

ςτην ανϊγκη να επιλϋξει ανϊμεςα ςτισ ελευθερύεσ και ςτο γεμϊτο πιϊτο ςτο τραπϋζι, θα επιλϋξει το δεϑτερο.

Σο βλϋπουμε το ϋργο αυτϐ ςε εξϋλιξη. Και πολλού το ϋχουν βιϔςει και ςτο ςϔμα τουσ. ήπωσ ςτην αρχό τησ κρύςησ λϋγαμε « θα γύνουμε Αργεντινό» όδη το φϐβητρο, οι κατηγορύεσ ςτον πολιτικϐ αντύπαλο ςε ϊλλεσ χϔρεσ εύναι « θα κϊνεισ τη χϔρασ ςαν την Ελλϊδα». Ϋδη αυτό τη μομφό τη χρηςιμοπούηςε ο Ρϐμνεώ ςε βϊροσ του Ομπϊμα. Επομϋνωσ το θϋμα τησ δημοκρατύασ, τησ ςϑγκρουςησ με τον εντεινϐμενο και γενικευμϋνο αυταρχιςμϐ πρϋπει να βρεθεύ ςτισ προτεραιϐτητεσ τησ αριςτερϊσ. ήμωσ ςε ςτενϐ ςυνδυαςμϐ με τη ριζοςπαςτικό πολιτικό που θα δϔςει απϊντηςη ςτα μεγϊλα προβλόματα τησ κοινωνύασ. Γιατύ πια, ϋνα τμόμα τησ τουλϊχιςτον, αν βρεθεύ

7)Πιςτεϑετε ϐτι η αςτυνομικό καταςτολό, το παρακρϊτοσ και η δρϊςη τησ Φρυςόσ Αυγόσ θα ενιςχϑονται ; και πωσ πρϋπει να αντιδρϊςει ςυνολικϊ η κοινωνύα και ειδικϐτερα η Αριςτερϊ;

[38] BABUSHKA.GR

Πιςτεϑω ϐτι αλληλοςυνδϋονται και τα τρύα. Ξϋρετε, ο δρϐμοσ τησ εκτροπόσ εύναι κϊτι πολϑ ςυνηθιςμϋνο ςτην ιςτορύα τησ ςϑγχρονησ Ελλϊδασ αλλϊ πολϑ αςυνόθιςτο τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ. Παρακολουθοϑμε με ποιϐ τρϐπο η κρύςη επεκτεύνεται απϐ τα δημϐςια οικονομικϊ ςτην πραγματικό οικονομύα, απϐ εκεύ ςτην κοινωνύα, απϐ εκεύ ςτη λαώκό ψυχολογύα, απϐ εκεύ ςτισ ιδϋεσ, απϐ εκεύ ςτην πολιτικό. Ο εξευτελιςμϐσ των ανθρϔπων, η

«Γιατύ πια, ϋνα τμόμα τησ τουλϊχιςτον, αν βρεθεύ ςτην ανϊγκη να επιλϋξει ανϊμεςα ςτισ ελευθερύεσ και ςτο γεμϊτο πιϊτο ςτο τραπϋζι, θα επιλϋξει το δεϑτερο»


φτϔχεια, η βύα, η εγκληματικϐτητα, ο ναζιςμϐσ. Σο δημϐςιο πλαύςιο ϋχει απαξιωθεύ και καταρρϋει. Απϐ τον καθϋνα απελευθερϔνονται τυφλϋσ, ανεπεξϋργαςτεσ, ςκοτεινϋσ δυνϊμεισ. ήλα αυτϊ αποτελοϑν το ευνοώκϐτερο περιβϊλλον για εκτροπό εύτε ςυγκαλυμμϋνη απϐ κατεςτημϋνεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ εύτε ακροδεξιοϑ τϑπου εύτε ςτρατιωτικοϑ τϑπου με πρϐςχημα την προςταςύα απϐ τα δϑο ϊκρα. Σο χωρϊφι εύναι ϋτοιμο, τα βρωμϐδεντρα

αρχύζουν να απλϔνονται. Η αντύδραςη πρϋπει να εύναι αποφαςιςτικό και δυναμικό. Με το δημοκρατικϐ κύνημα. Με πλατιϋσ αντιφαςιςτικϋσ κινητοποιόςεισ. Με το αύτημα για διϊλυςη τησ Φρυςόσ Αυγόσ. Με το να κρατηθοϑν οι δρϐμοι οπωςδόποτε ελεϑθεροι απϐ τισ ναζιςτικϋσ περιπολύεσ. Πρϔτα και κϑρια ϐμωσ με το να κερδύςει ξανϊ η αριςτερϊ την ψυχό του λαοϑ. Αν οι δυνϊμεισ οι οπούεσ πρωτοποροϑν και πρωταγωνιςτοϑν για τισ επανα-

ςτατικοϑ χαρακτόρα αλλαγϋσ δεν επικοινωνόςουν με τα πολϑ απλϊ, αλλϊ ακϐμα περιςςϐτερο αληθινϊ και δραματικϊ προβλόματα του «απλοϑ λαοϑ»,- ανεργύα, φτϔχεια, εξευτελιςμϐσ - αν οι ρύζεσ τησ πολιτικόσ μασ δεν πϊρουν χυμοϑσ απϐ ακριβϔσ αυτό τη βαθιϊ αγωνύα για το αϑριο τησ κοινωνύασ, τϐτε η πολιτικό και οι ιδϋεσ μασ κινδυνεϑουν να μεύνουν μετϋωρεσ. Ϊχουμε τη δϑναμη να μη αφόςουμε κϊτι τϋτοιο να ςυμβεύ.

BABUSHKA.GR [39]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

ΣΟ ΟΦΙ ΣΗ΢ ΕΠΟΦΗ΢ ΜΑ΢ Γράφει ο Ειρηναύοσ Μαρϊκησ

Ε

βδομόντα δϑο χρϐνια μετϊ τον ελληνο-ιταλικϐ πϐλεμο ό το "αλβανικϐ ϋποσ", ϐπωσ ϋγινε ευρϑτερα γνωςτϐσ, που ςηματοδοτεύ την ϋναρξη του αγϔνα του ελληνικοϑ λαοϑ κατϊ του φαςιςτικοϑ ειςβολϋα, εύναι η τρύτη χρονιϊ που η 28η Οκτωβρύου 1940 γιορτϊζεται με τον τρϐπο που ακριβϔσ τησ αξύζει. Ψσ μια αντιφαςιςτικό ημϋρα που η ςημαςύα τησ ενιςχϑεται και δυναμϔνει παρϊλληλα με την καταςταλτικό παρϋμβαςη των νεοναζύ που ςυνδϋονται οργανικϊ με το επύςημο κρϊτοσ εναντύον γυναικϔν, βουλευτϔν τησ Αριςτερϊσ, ομοφυλϐφιλων, μεταναςτϔν αλλϊ και λϐγω τησ ανϐδου ενϐσ πολϑ δυνατοϑ εργατικοϑ κι αντιφαςιςτικοϑ κινόματοσ. Η πρϐςφατη εύδηςη να δοθοϑν ςτοιχεύα απϐ τουσ δόμουσ τησ χϔρασ ςτη Φρυςό Αυγό, ϑςτερα απϐ απαύτηςη τησ ςυμμορύασ, με τα παιδιϊ των μεταναςτϔν που ειςόχθηςαν φϋτοσ ςτουσ

[40] BABUSHKA.GR

βρεφονηπιακοϑσ ςταθμοϑσ αποδεικνϑει με τον πιο κατηγορηματικϐ τρϐπο ϐτι και ςόμερα οι φαςύςτεσ βρύςκονται ςε αγαςτό ςυνεργαςύα με το κρϊτοσ και τουσ υποςτηρικτϋσ του. Οϑτωσ ό ϊλλωσ αν υπόρχε διαφορετικό αντιμετϔπιςη απϐ τουσ θεςμικοϑσ φορεύσ η Φρυςό Αυγό θα όταν παρϊνομη και δεν θα πουλοϑςε φιλϊνθρωπο πρϐςωπο τη μια με τα ςυςςύτια τησ υποκριςύασ και τησ ντροπόσ μϐνο για Ϊλληνεσ και μϐνο με την επύδειξη αςτυνομικόσ ταυτϐτητασ, την ϊλλη με το "αντιςυςτημικϐ" προςωπεύο του μοναδικοϑ προςτϊτη των αδυνϊτων, οϑτε θα ϋκανε πογκρϐμ κι απϐπειρεσ δολοφονύασ μεταναςτϔν ϐπου βρεθεύ και ϐπου ςταθεύ. Αυτϐ βϋβαια, να κηρυχθεύ παρϊνομη η Φρυςό Αυγό, εύναι ςτο χϋρι του εργατικοϑ και αντιφαςιςτικοϑ κινόματοσ αρκεύ να το βϊλει ςτισ ϊμεςεσ προτεραιϐτητεσ του και να μην ςφυρύζει αδιϊφορα. Σο ύδιο ιςχϑει, ύςωσ κϊτι παραπϊ-


νω, και για την Αριςτερϊ. Οι μαθητικϋσ παρελϊςεισ, γϋννημα-θρϋμμα του Mεταξικοϑ καθεςτϔτοσ και τησ προςπϊθειϊσ του να χειραγωγόςει τη νεολαύα ςτα πρϐτυπα του Φύτλερ, που θα μετατραποϑν ςε μαζικϋσ διαδηλϔςεισ ενϊντια ςτουσ φαςύςτεσ που δεν πρϋπει να τουσ επιτραπεύ η παρουςύα οϑτε ςε καταθϋςεισ ςτεφϊνων, την κυβϋρνηςη τησ τροώκασ εςωτερικοϑ, τουσ τραπεζύτεσ, το αδύςτακτο εγχϔριο και διεθνϋσ κεφϊλαιο, μποροϑν και πρϋπει να αποτελϋςουν την αρχό. Οι εργαζϐμενοι, οι φοιτητϋσ και οι μαθητϋσ, εύτε αυθϐρμητα εύτε οργανωμϋνα, θα διαδηλϔςουν την αντύθεςη τουσ ενϊντια ςτη νϋα λαύλαπα των ψηφιςμϋνων μϋτρων που απαιτεύται η ϊμεςη και χωρύσ υποχωρόςεισ εφαρμογό τουσ απϐ την τρϐικα ΔΝΣ - ΕΚΣ ΕΕ, ενϊντια ςτην προςπϊθεια διϊςπαςησ του απεργιακοϑ κινόματοσ που οικοδομεύται επύπονα αλλϊ με ςταθερϐτητα ςτουσ χϔρουσ δουλειϊσ, ςτην καταςτολό των κατϊ τϐπουσ δρϊςεων που προϊγουν το πνεϑμα τησ ςυντροφικϐτητασ και τησ αλληλεγγϑησ. Παρϊλληλα και ςε πλόρη διαλεκτικό ςχϋςη με τισ διαμαρτυρύεσ και τουσ κϊθε λογόσ αγϔνεσ πρϋπει να δοθοϑν κι οι κατϊλληλεσ απαντόςεισ ςτα μεγϊλα ερωτόματα που αναπτϑςςονται μϋςα ςτο κύνημα και που η Αριςτερϊ ακϐμα δεν ϋχει απαντόςει με ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ, εκτϐσ απϐ ελϊχιςτεσ τιμητικϋσ εξαιρϋςεισ ϐπωσ αυτό τησ αντικαπιταλι-

ςτικόσ Αριςτερϊσ. Φωρύσ απαντόςεισ ςτα θϋματα τησ καθημερινϐτητασ και ςτο μεύζον πρϐβλημα τησ ανατροπόσ τησ κατεςτημϋνησ αςτικόσ εξουςύασ δεν μποροϑμε να κϊνουμε τύποτα. Μακϊρι να γύνονταν κϊποιο θαϑμα ό τα πρϊγματα να όταν τϐςο απλϊ ϐπωσ ο περιςςϐτεροσ κϐςμοσ τα φαντϊζεται, αλλϊ δυςτυχϔσ, η πραγματικϐτητα ϋχει τουσ δικοϑσ τησ ρυθμοϑσ ϐπου βαςύζεται και αναπτϑςςεται πϊνω ςε υλικοϑσ "κανϐνεσ" που μπορεύ να μην ϋχουν προκαθοριςμϋνη ιςχϑ αλλϊ χωρύσ την δικό μασ παρϋμβαςη δεν θα αλλϊξει τύποτα απϐ μϐνο του. Η ιςτορικό επϋτειοσ τησ 28ησ Οκτωβρύου μασ δύνει την ευκαιρύα να αναλογιςτοϑμε και να αναλϊβουμε τισ ευθϑνεσ μασ. Θα ϋρθουν, όρθαν κιϐλασ, δϑςκολεσ εποχϋσ και δεν υπϊρχει καιρϐσ για πολυτϋλειεσ ό η ευκολύα να αναθϋςουμε την τϑχη μασ ςε κϊποιον ΢ωτόρα, ιδιαύτερα αν αυτϐσ εύναι δηλωμϋνοσ και ενεργϐσ φαςύςτασ. Δυςτυχϔσ και μετϊ την ϊνοδο τησ Φρυςόσ Αυγόσ, μαθαύνουμε με ςκληρϐ τρϐπο ϐτι δεν αρκεύ να πύνουμε νερϐ απϐ την αςτεύρευτη Πηγό τησ Μνημοςϑνησ για να επιλϑςουμε τα προβλόματα μασ ϐςο χρόςιμο και να εύναι αλλϊ χρειϊζεται να περϊςουμε ςτην πρϔτη γραμμό τησ μϊχησ για να επιβϊλλουμε το Δύκιο μασ. Να βροντοφωνϊξουμε το δικϐ μασ ΟΦΙ, το ΟΦΙ τησ γενιϊσ μασ, τησ τϊξησ μασ και τησ εποχόσ μασ εναντύον ςε αυτοϑσ τουσ ιςχυροϑσ αλλϊ ςϊπιουσ μϋχρι τα

θεμϋλια και υπϐ κατϊρρευςη γύγαντεσ τησ καπιταλιςτικόσ κυριαρχύασ: το Κρϊτοσ, τουσ θεςμοϑσ του και τουσ φαςύςτεσ. Να χτύςουμε ϋνα πρϐγραμμα ρόξησ και ανατροπόσ που θα αντιμετωπύςει ϐλα τα προηγοϑμενα με επιτυχύα. ΢το κϋντρο αυτοϑ του προγρϊμματοσ πρϋπει να εύναι η ϋξοδοσ απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη και απϐ το ευρϔ μαζύ μ' ϋνα υπϋρ των ςυμφερϐντων μασ οικονομικϐ ταξικϐ ςχϋδιο για ϊρνηςη και διαγραφό του όδη πληρωμϋνου χρϋουσ κι ϐχι για "κοϑρεμα" του, που απλϔσ ανακυκλϔνει τα αύτια τησ κρύςησ. για φορολϐγηςη του κεφαλαύου και ϐχι των αδυνϊτων. Παρϊλληλα, ϋνα τϋτοιο πρϐγραμμα απαιτεύται να προχωρόςει ςε εθνικοπούηςη των τραπεζϔν και των μεγϊλων επιχειρόςεων, ςε απαλλοτρύωςη τησ εκκληςιαςτικόσ και μοναςτικόσ περιουςύασ, με πραγματικϐ εργατικϐ ϋλεγχο ςτην παραγωγό κι ϐχι μϋςω αναθϋςεων, ϔςτε να εξαφανύςουμε και να ανατρϋψουμε τον χρεωκοπημϋνο καπιταλιςμϐ και την διαιϔνιςη τησ υποταγόσ μασ. Απαραύτητο εργαλεύο η οικοδϐμηςη εργατικϔν/απεργιακϔν επιτροπϔν και ςυμβουλύων ςε κϊθε χϔρο δουλειϊσ, που ϋτςι θα διευκολϑνουν την πϊλη μασ ςτον δϑςκολο αλλϊ εφικτϐ δρϐμο για την πραγματοπούηςη γενικόσ απεργύασ διϊρκειασ. Ακϐμα, και εύναι ςημαντικϐ αυτϐ γιατύ πϊνω ςε αυτϐ επιχειροϑν την καταςτολό των δημοκρατικϔν δικαιωμϊτων μασ, πρϋπει να

BABUSHKA.GR [41]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή

αρνηθοϑμε την αποκατϊςταςη τησ " δημοκρατικόσ νομιμϐτητασ" που ςτο ϐνομα τησ το αςτικϐ κρϊτοσ προςπαθεύ να περϊςει τισ επιθϋςεισ του και να χτύςουμε ϋνα διεθνϋσ πανεργατικϐ μϋτωπο - που όδη διανϑει τα πρϔτα του βόματα, απϐ το κύνημα των Αγανακτιςμϋνων - που ϋβγαλε πολϑ νϋο κϐςμο αλλϊ και παλιϊ πολιτικοπούηςη ςτουσ δρϐμουσ του αγϔνα - ϋωσ την κόρυξη πανευρωπαώκόσ απεργύασ ςτισ 14 Νοϋμβρη, που αποτελεύ ϋνα ςπουδαύο ιςτορικϐ αλλϊ και κινηματικϐ γεγονϐσ αποδεικνϑοντασ ϐτι ο απεργιακϐσ αγϔνασ μϐνο αν ςυντονιςτεύ διεθνϔσ και απϐ τα κϊτω θα νικόςει.

Επύςησ, εύναι αναγκαύο να βαδύςουμε ςτον δρϐμο τησ επαναςτατικόσ Αιγϑπτου, δρϔντασ αντιιμπεριαλιςτικϊ με εμπρϊγματη υποςτόριξη ςτην Παλαιςτινιακό Αντύςταςη και ςτα κινόματα τησ Μϋςησ Ανατολόσ, λϋγοντασ ϋνα μεγϊλο ΟΦΙ ςτα ςχϋδια τησ τρϐικασ Ιςραόλ Ελλϊδασ - Κϑπρου για εκμετϊλλευςη των κοιταςμϊτων πετρελαύου ςτην Μεςϐγειο που εγκυμονοϑν πολεμικοϑσ και οικολογικοϑσ κινδϑνουσ. Σϋλοσ, δεν ξεχνϊμε να χτυπόςουμε ςτη ρύζα τησ τη φαςιςτικό απειλό χτύζοντασ παντοϑ ϋνα ενιαύο αντιφαςιςτικϐ και αντιρατςιςτικϐ μϋτωπο. Αυτϐσ εύναι ο μϐνοσ εφικτϐσ δρϐμοσ για το νικηφϐρο ΟΦΙ τησ εποχόσ μασ και μϐνο εφαρμϐζοντασ και εμπλουτύζοντασ τον μποροϑμε να ελπύζουμε ςε γνόςια δημοκρατικϋσ μϋρεσ κι ϐχι μϋνοντασ πύςω απϐ τισ ανϊγκεσ μασ. Αλλιϔσ θα βρεθοϑμε ςκλϊβοι του φϐ-

[42] BABUSHKA.GR

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

βου, τησ τρομοκρατύασ και τησ απελπιςύασ ϐπου το μϐνο ϐπλο μασ θα εύναι η ειρωνεύα, κι αυτό κρυφό, ϐπωσ ςτο πούημα που παραθϋτουμε. Η επιλογό εύναι δικό μασ.

Αυτϋσ τισ μϋρεσ κλειδωθεύτε ϐςο μπορεύτε πιο βαθιϊ ςτα δωμϊτια αυτϋσ τισ νϑχτεσ το ύδιο προφυλαχτεύτε, κλειδωθεύτε, δεν υπϊρχουν εχθρού, κινδυνεϑομε απ' τουσ φύλουσ μασ απ' τον εαυτϐ μασ τον ύδιο. Αυτϋσ τισ νϑχτεσ αυτϋσ τισ μϋρεσ ςτα ςκοτεινϐτεραδεν παραμορφϔνει η απϐγνωςη, εκεύ μϐνο, να μη φτϊνουν ψύθυροι να μην ϋρχονται μϊτια κλειδωθεύτε, υπϊρχει φϐβοσ να μασ ςβόςουν με το βλϋμμα τουσ φύλοι ανυπϐφοροι, εχθρού λυπημϋνοι, ευεργϋτεσ καλοκϊγαθοι. Πληςιϊζουν αθϐρυβοι να επιδεύξουν την ευτυχύα τουσ κρατοϑνε αναςτϊςιμεσ λαμπϊδεσ. Κλειδωθεύτε. Προφυλαχτεύτε. Γύνετε ελεϑθεροι με μια ιςχυρό ποςϐτητα ςιϋλου... Αυτϋσ τισ μϋρεσ, Νύκοσ Παππϊσ (Σρύκαλα 1906 - Αθόνα 1997)


ΣαΧηΛϊΣη΢ΕβΔοΜϊΔα΢ (μέρος Βου…)

Φ

αλυβουργύα Βϐλου, οι εργϊτεσ θϋλουν μεύωςη μιςθϔν ! Αυτό η παρϊλογη απϐφαςη πϊρθηκε κατϊ πλειοψηφύα των εργαζομϋνων ςτισ 26/10. Σο Δ΢ του ςωματεύου ϋθεςε ςε ψηφοφορύα το ερϔτημα αν οι εργϊτεσ δϋχονται ό ϐχι την πρϐταςη Μϊνεςη για μεύωςη κατϊ 18% των μιςθϔν τουσ και μϊλιςτα με κλειςτό κϊλπη τη ςτιγμό που υποτύθεται ϐτι το Δ΢ εύχε ομϐφωνα δηλϔςει με ανακούνωςό του ϐτι δεν αποδϋχεται καμιϊ μεύωςη μιςθϔν. ΢ϑμφωνα με πληροφορύεσ, ςτη ςυνϋλευςη περύπου 170 εργαζϐμενοι ψόφιςαν υπϋρ τησ μεύωςησ των αποδοχϔν τουσ και περύπου 100 κατϊ. Σο Δ΢ ςκϋφτεται μϊλιςτα να παραιτηθεύ ( αυτϐ δεν ϋχει επιβεβαιωθεύ..) γιατύ εύναι ςε δυςαρμονύα με τη βοϑληςη των εργατϔν... Σο πιθανϐτερο ϐμωσ εύναι ϐχι, καθϔσ αυτϐσ όταν ο αρχικϐσ ςχεδιαςμϐσ του Μϊνεςη ςε ςυ-

Α

πρϐκλητη επύθεςη απϐ ακροδεξιϐ δϋχτηκε ϋξω απϐ το ςπύτι του, ο γνωςτϐσ ςυγγραφϋασ Μϋνησ Κουμανταρϋασ. ήπωσ εύπε, ο ϊγνωςτοσ, με ξυριςμϋνο κεφϊλι, τον εξϑβριςε και τον χτϑπηςε. Ο κ. Κουμανταρϋασ δηλϔνει ςύγουροσ ϐτι η υπϐθεςη ςυνδϋεται με τη ςυμμετοχό του προ ημερϔν ςε αντιρατςιςτικό εκδόλωςη ςτον Ωγιο Παντελεόμονα. ήπωσ εύπε ο ςυγγραφϋασ ςτην κρατικό τη-

νεργαςύα με το Δ΢, ανταλλϊςοντασ μεταξϑ τουσ ευχϋσ για καλό μεύωςη μιςθϔν. Αυτό η απϐφαςη εύναι ταφϐπλακα για τουσ μιςθοϑσ ςε ϐλο το κλϊδο του μετϊλλου, τουλϊχιςτον ςτην περιοχό.

Π

ροςφυγό ςτο ΢ΣΕ ϋκανα οι εργαζϐμενοι και οι μϋτοχοι τησ Αγροτικόσ Σρϊπεζασ Ελλϊδοσ αιτοϑμενοι να ακυρωθεύ η ανϊκληςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ τησ Αγροτικόσ Σρϊπεζασ που ϋγινε απϐ την ΣτΕ καθϔσ και η μεταβύβαςό τησ ςτην Σρϊπεζα Πειραιϔσ. ΢ϑμφωνα με ϐςα αναφϋρονται ςτην προςφυγό η ανϊκληςη τησ ϊδειασ τησ ΑΣΕ εύναι αντιςυνταγματικό και ςτηρύζεται ςε αϐριςτεσ, γενικϐλογεσ και ατεκμηρύωτεσ παραδοχϋσ για ϋλλειψη βιωςιμϐτητασ και αδυναμύα ρευςτοπούηςησ τησ ΑΣΕ.

λεϐραςη, ο ακροδεξιϐσ «δεν επιχεύρηςε να με ληςτϋψει, απλϔσ με ϋβριςε και με χτϑπηςε».

Α

υξόςεισ-φωτιϊ μϋχρι 25% ςτισ τιμϋσ των ειςιτηρύων των αςτικϔν ςυγκοινωνιϔν τησ Αθόνασ προβλϋπει το νϋο μνημϐνιο με την τρϐικα. Μπορεύ βϋβαια η απαύτηςη τησ τρϐικασ για νϋεσ αυξόςεισ ςτα ειςιτόρια των μϋςων μαζικόσ μεταφορϊσ να βαςύζεται ςτην

ενύςχυςη των εςϐδων των ςυγκοινωνιακϔν φορϋων κατϊ 40 εκατ. ευρϔ την επϐμενη διετύα, ωςτϐςο τα ςτοιχεύα απϐ την προηγοϑμενη αϑξηςη, που εύχε επιβληθεύ, καταδεικνϑουν ϐτι παρϊ την επιβϊρυνςη ςτισ τιμϋσ των ειςιτηρύων τον περαςμϋνο χρϐνο, τα ϋςοδα ϐχι μϐνο δεν εμφανύζουν αντύςτοιχη αϑξηςη, αλλϊ ςε κϊποια μϋςα μεταφορϊσ παρουςιϊζουν ςημαντικό μεύωςη. BABUSHKA.GR [43]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή ΠΟΤ ΣΑ ΛΕΕΙ ΕΞΨ ΑΠ’ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ

ΠΑΡΕΛΑ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΛΑΟΤ ΄Η ΣΗ΢ ΣΗΛΕΟΡΑ΢Η΢ Γρϊφει ο Ανθρωποφϊγοσ

ή

ταν πριν 2 χρϐνια για πρϔτη φορϊ κατϊ την διϊρκεια παρελϊςεων ςε ϐλη την Ελλϊδα υπόρχε η ενεργητικό ςυμμετοχό πολιτϔν που διαδόλωναν ενϊντια ςτην κυβϋρνηςη και ςτο μνημϐνιο, αλλϊ τα ΜΜΕ αλλϊ και οι επύςημοι πολιτικού των αςτικϔν κομμϊτων μιλοϑςαν για εικϐνεσ ντροπόσ για προςβολό τησ ι-

[44] BABUSHKA.GR

ςτορικόσ μνόμησ και ϊλλα τϋτοια. Μετϊ την καθιϋρωςη τησ μετατροπόσ των παρελϊςεων ςε μαζικϋσ ςυγκεντρϔςεισ διαμαρτυρύασ ενϊντια ςτην ελληνικό κατοχό απϐ το ΔΝΣ, τα μνημϐνια και τησ ντϐπιασ αςτικόσ τϊξησ και ςτην πολιτικό που αςκοϑν ςτουσ απλοϑσ εργαζϐμενουσ, τϋτοιου εύδουσ ενϋργειεσ δεν θα μπορϋςουν να χαρακτηριςτοϑν και πολϑ θετικϋσ


ό ϊνευ ςημαςύασ απϐ τουσ κλειδοκρϊτορεσ του πλοϑτου των εργαζομϋνων. Σι κϊνουμε λοιπϐν για αυτϐ; Πριβϋ παρελϊςεισ. Δηλαδό γύνεται μια παρϋλαςη με ςκοπϐ να περϊςουν και να πϊρουν το χειροκρϐτημα (απϐ 10 πολιτικοϑσ, 4 Παππϊδεσ, 2 αξιωματικοϑσ του ςτρατοϑ και 2 τησ αςτυνομύασ. και ϐλα καλϊ) Αυτϐ βϋβαια για τα ΜΜΕ δεν αποτελεύ καμύα ϋκπληξη. Η ϋκπληξη και η ιςτορικό ντροπό για αυτϊ το να κατϋβουν οι δεκϊδεσ χιλιϊδεσ κϐςμου να γεμύςουν τουσ δρϐμουσ και δεν αποτελεύ πραγματικϊ ντροπό το ςϑνταγμϊ να μετατραπεύ ςε «αςτακϐ» γι ανϊ χαροϑν την εθνικό επϋτειο μϐνο ϐςοι εύναι πολιτικού ό ϐςοι κατϋχουν αξιϔματα ςε ςτρατϐ, εκκληςύα και αςτυνομύα. ΢ε ϐλα αυτϊ βϋβαια η απϊντηςη του κϐςμου ϋχει δεύξει ϐτι εύναι απτϐητοσ και ϐτι τύποτα πλϋον δεν μπορεύ να ςυγκρατόςει την οργό του για ϐςα του κϊνουν καθημερινϊ. Γι αυτϐ και πριν δϑο χρϐνια για πρϔτη φορϊ μετϋτρεψε τισ παρελϊςεισ ςε πορεύεσ δια

μαρτυρύασ. Γι αυτϐ και το ςυνεχύζει. Γιατύ ϋχει καταλϊβει ϐτι τϔρα εύναι η ςτιγμό να πει ϋνα μεγϊλο ϐχι ςτισ νϋεσ περικοπϋσ των χρημϊτων και τησ ζωόσ του. Και ϐταν λϋμε ϐχι δεν εννοοϑμε το ϐχι του του δικτϊτορα Μεταξϊ και τα ϐχι του ΢αμαρϊ αλλϊ το βαρϑτερο ϐχι τοθ ύδιου του λαοϑ, του κϐςμου τησ εργαςύασ το ϐχι του δεν πϊει ϊλλο. Γι αυτϐ μετϋτρεψε τισ εθνικϋσ επετεύουσ ςε λαώκϋσ ςυγκεντρϔςεισ. ήχι για να ακοϑει τα ψεϑτικα ϐχι τησ ξεπουλημϋνησ Γ΢ΕΕ και ΑΔΕΔΤ αλλϊ να πει το δικϐ του ϐχι ςτισ ηγεςύεσ αυτϋσ Για να μην περιμϋνει το πϐτε οι εργατοπατϋρεσ θα καλϋςουν ςε πορεύα αλλϊ αυτϐ να γύνει απϐ τον ύδιο τον λαϐ. Πρϋπει ςόμερα να γεμύςουν ςόμερα οι δρϐμοι και οι πλατεύεσ γιατύ ο κϐςμοσ, εύναι αυτϐ που ϋχει την δϑναμη να ανατρϋψει αυτϐσ τισ πολιτικϋσ που του διαλϑουν τη ζωό. Να θϋςει ςτο περιθϔριο τισ ςυναινϋςεισ, τη ςυνδικαλιςτικό γραφειοκρατύα απϋναντι ςτισ αποπνικτικϋσ πολιτικϋσ που μασ επιβϊλλονται.

BABUSHKA.GR [45]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή ΠΟΤ ΣΑ ΛΕΕΙ ΕΞΨ ΑΠ’ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ

28Η ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ : ΌΣΑΝ ΝΙΚΗ΢Ε Ο ΥΑ΢Ι΢ΜΟ΢ Γράφει ο Dr. ήου

Ϋ

ρθε η μϋρα που κϊθε ϋλληνασ θα φορϋςει για λύγη ϔρα το πατριωτικϐ του προςωπεύο, θα κουνόςει την τιμημϋνη γαλανϐλευκη ςημαύα, που με αύμα προγϐνων εύναι ποτιςμϋνη για να ϋχουμε εμεύσ την ελευθερύα μασ και μετϊ ςαν καλϐσ πατριϔτησ θα πϊει για καφϋ, γιατύ ϐςο να ‘χει η καθημερινϐτητα δεν αλλϊζει. Για ακϐμα μια φορϊ ο κϊθε πολύτησ θα γιορτϊςεισ το ¨ΟΦΙ¨ που εύπε ϋνασ δικτϊτορασ και για ακϐμα μια φορϊ θα αφόςει τον εαυτϐ του να πιςτϋψει πωσ ο φαςιςμϐσ νικόθηκε. ήμωσ ο φαςιςμϐσ ποτϋ δεν νικόθηκε, οϑτε ϐταν ϋφυγαν οι Γερμανού οϑτε ϐταν ϋπεςε η Φοϑντα, ο φαςιςμϐσ ςυνϋχιςε να εκκολϊπτεται ςτα ϋγκατα των δεξιϔν κομμϊτων και αναζητοϑςαν την ευκαιρύα να βγοϑν ςτην επιφϊνεια ,ςόμερα λοιπϐν την βρόκαν. Εκμεταλ-

[46] BABUSHKA.GR

λευϐμενοι την οικονομικό κρύςη και την εξαθλύωςη, αλλϊ πϊνω απ’ την ςϑγχυςη και την παραπληροφϐρηςη προςπαθοϑν να κερδύςουν δϑναμη και εξουςύα. Ϊλληνα , λεσ πωσ εύςαι περόφανοσ για το παρελθϐν ςου και την ιςτορύα ςου, για τουσ προγϐνουσ ςου που ϋχτιςαν τον Παρθενϔνα, ξεχνϊσ ϐμωσ τουσ προγϐνουσ εκεύνουσ που με χϊρη και τϐλμη υποδεχϐμενοι τον αμερικανϐ ςτρατηγϐ Σζϋιμσ Βαν Υλιτ, του εύπαν, παρουςιϊζοντασ το ςτρατιωτικϐ ϊγημα: «΢τρατηγϋ, ιδοϑ ο ςτρατϐσ ςασ», ενϔ αποκϊλεςαν το κολαςτόριο τησ Μακρονόςου «Νϋο Παρθενϔνα». Γιατύ μπορεύ κϊποιοι να ϋχτιςαν θαϑμα και ϊλλοι να αγωνύςτηκαν ςαν όρωεσ ϔςτε να κϊνουν τον Σςϐρτςιλ να πει την ρόςη «΢το

εξόσ δεν θα λϋμε ϐτι οι Ϊλληνεσ πολεμοϑν ςαν όρωεσ, αλλϊ ϐτι οι όρωεσ πολεμοϑν ςαν


Ϊλληνεσ.» ,αλλϊ τι ςχϋςη ϋχεισ εςϑ με αυτοϑσ ; Δεν μπορεύσ να χτύςεισ το μϋλλον ςου και να δημιουργόςεισ, δεν ςηκϔνεισ το κεφϊλι να τουσ αντιμετωπύςεισ και ϊφηςεσ αυτοϑσ που οι πρϐγονοι ςου ϋδιωξαν, να ςε ξανακϊνουν δοϑλο και ραγιϊ.

ήποιοσ δεν φοβϊται το πρϐςωπο του τϋρατοσ, πϊει να πει ϐτι του μοιϊζει [...] Η πιθανό προϋκταςη του αξιϔματοσ εύναι, να ςυνηθύςουμε τη φρύκη, να μασ τρομϊζει η ομορφιϊ [...] Η υποταγό ό ο εθιςμϐσ ςε μια τϋτοια ςυνϑπαρξη, ό ςυνδιαλλαγό, δεν προκαλεύ τον κύνδυνο τησ αφομούωςησ ό τησ λόθησ, του πωσ πρϋπει, του πωσ οφεύλουμε να ςκεφτϐμαςτε, να πρϊττουμε και να μιλϊμε; Αναμφιςβότητα αρχύςαμε να το ανεχϐμαςτε. Και η ανοχό, πολλαπλαςιϊζει τα ζϔα ςτη δημϐςια ζωό, τα ιςχυροποιεύ και τα βοηθϊ να ςυνθϋςουν με ακρύβεια τη μορφό του τϋρατοσ που προϏςταται, ελϋγχει και μασ κυβερνϊ. Η μορφό του τϋρατοσ εύναι αποκρουςτικό. ήταν ϐμωσ το πρϐςωπο του τϋρατοσ πϊψει να μασ τρομϊζει, τϐτε πρϋπει να φοβϐμαςτε... γιατύ αυτϐ ςημαύνει ϐτι ϋχουμε αρχύςει να του μοιϊζουμε. Μϊνοσ Φατζιδϊκισ Κούταξε λοιπϐν το πρϐςωπο ςου ςτον καθρϋφτη και ςυλλογύςου, βϊλε φρϋνο ςτην καθημερινϐτητϊ ςου και ςταμϊτα να εύςαι πειθόνιο ϐργανο ενϐσ ςϊπιου ςυςτόματοσ, τϐτε κούτα γϑρω ςου. Θα δεισ βολεμϋνουσ πολιτικοϑσ, ακροδεξιοϑσ υπϊνθρωπουσ, την εκκληςύα να επικροτεύ φαςιςτοειδό, αριςτεροϑσ, αναρχικοϑσ , αντιεξουςιαςτϋσ αλλϊ και απλϐ ενεργϐ κϐςμο που λϋει την γνϔ-

μη του να δϋχονται επιθϋςεισ, ςε κϊθε πορεύα ό ςυγκϋντρωςη εκατοντϊδεσ ςυλλόψεισ και προςαγωγϋσ, να διϔκονται και εξευτελύζονται οροθετικού, να οδηγοϑν ςτο αυτϐφωρο ϐςουσ προςπαθοϑν να μιλόςουν και να ξεδιπλϔςουν την αλόθεια. Και αυτϊ εύναι τα ελϊχιςτα, τα καθημερινϊ και επαναλαμβανϐμενα..ςκϋψου λοιπϐν, πϐτε νικόθηκε και πϋθανε ο φαςιςμϐσ..;; Μόπωσ μπερδεϑουμε κϊτι..;; ΢ε μια κοινωνύα που καθημερινϊ μασ τρομϊζει με τισ εξελύξεισ , το μϐνο που μπορεύσ να κϊνεισ εύναι να την αλλϊξεισ και πρϋπει να την αλλϊξεισ ριζικϊ αν δεν θεσ να κατρακυλόςει πύςω ςε αυτϐ που όταν. Σην κοινωνύα την απαρτύζουν οι ϊνθρωποι αλλϊ αυτού που εύναι ικανού να την αλλϊξουν εύναι η νεολαύα, λϐγο τησ κρύςησ και τησ ανεργύασ η νεολαύα διαλϋγει τον δρϐμο τησ προςφυγιϊσ και τησ αποξϋνωςησ, αν το βαςικϐ κϑτταρο τησ κοινωνύασ εξαφανιςτεύ τϐτε αυτό θα ςαπύςει και δεν θα υπϊρχει δρϐμοσ επιςτροφόσ. Για να υπϊρξει δημοκρατύα θα πρϋπει να υπϊρχουν ενεργού πολύτεσ, πολύτεσ με ανηςυχύεσ και ϐνειρα, με ελπύδεσ και αγωνύεσ, οι πολύτεσ θα πρϋπει να εύναι ενεργού, η δημοκρατύα φϋρει ευθϑνη τϐςο ςτουσ πολιτευϐμενουσ αλλϊ πϊνω απ ϐλα ςτουσ ψηφοφϐρουσ γιατύ αυτού επιλϋγουν ςε ποιϐν θα παραδϔςουν την εξουςύα . Η κριτικό ικανϐτητα των πολιτϔν ςτη δημοκρατύα εύναι η παιδεύα. Η απϊντηςη ςτο φαςιςμϐ εύναι ο πολιτιςμϐσ, η εκπαύδευςη και η γνϔςη. Ο φαςιςμϐσ ωσ πολύτευμα θϋλει του πολύτεσ

υπϐδουλουσ και ϊβουλουσ, πρϐβατα προσ ςφαγό. ΢το δρϐμο προσ την δημιουργύα μιασ νϋασ τϊξησ πραγμϊτων, μιασ νϋασ κοινωνύασ δεν ϋχουν καμύα δουλειϊ τα φαςιςτοειδό τησ Φρυςόσ Αυγόσ, ςτην Γερμανύα τουσ φαςύςτεσ τουσ ϋχουν κηρϑξει παρϊνομουσ, ςτην Ελλϊδα τουσ ϋβαλαν ςτο Κοινοβοϑλιο. Πϋρα απϐ την ςυγκϊλυψη και τη παρϐτρυνςη απϐ τουσ υπϐλοιπουσ δεξιοϑσ ψϊλτεσ τησ Βουλόσ ( για λϐγουσ αποπροςανατολιςμοϑ) και τησ εκκληςύασ οι δολοφϐνοι με βουλευτικό αςυλύα προκαλοϑν μϋχρι και αυτοϑσ που ϋχουν προςφϋρει ςε αυτϐν τον τϐπο, χαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα το ρατςιςτικϐ παραλόρημα του βουλευτό τησ Φρυςόσ Αυγόσ Η. Παναγιϔταρου προσ τον ΢οφοκλό ΢χορτςιανιτη: « Δεν θεωροϑμε ϐτι ο ΢χορτςιανύτησ, ςϑμφωνα με τα πρϐτυπα τησ ελληνικόσ φυλόσ, εύναι Ϊλληνασ. Δεν εύναι Ϊλληνασ. Πρϋπει να εύναι και οι δϑο γονεύσ του Ϊλληνεσ και να ανόκουν ςτην ευρωπαώκό φυλό. Αυτϐ θεωροϑμε εμεύσ. Αν θεωρεύτε εςεύσ τον ΢χορτςιανιτη Ϊλληνα, πϊρτε τον ςτο δικϐ ςασ κϐμμα». Η 28η Οκτωβρύου ϋχει πιο βαθιϊ μηνϑματα, μασ παροτρϑνει για την αλλαγό, οι δρϐμοι και οι παρελϊςεισ ανόκουν ςτον λαϐ και ϐχι ςτουσ χαρτογιακϊδεσ και ςτουσ δόθεν επύςημουσ, οι δρϐμοι ανόκουν ςτον λαϐ.. αλλϊ πϊνω απ ϐλα το μϋλλον ανόκει ςτον λαϐ και πρϋπει να αγωνιςτεύ για αυτϐ. Σο μϋλλον ανόκει ςε αυτοϑσ που ονειρεϑονται…!!!

BABUSHKA.GR [47]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή ΠΟΤ ΣΑ ΛΕΕΙ ΕΞΨ ΑΠ’ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ

[48] BABUSHKA.GR


ΣΙΜΗ ΢ΣΟ ΕΠΟ΢ ΣΟΤ 40!!! Δεν θα ξεκινόςω με ειρωνεύα. Θα μπω κατευθεύαν ςτο ψητϐ. Εύναι 28η Οκτωβρύου και τρϋχετε ϐλοι καμαρωτού καμαρωτού να δεύτε τα παιδιϊ ςασ να κϊνουν παρϋλαςη!! Ρε πϊτε καλϊ; Σι ςασ φταύνε τα ϋρμα τα παιδϊκια να τα ξυπνϊτε πρωύ πρωύ και να τα ςτϋλνετε για περύπατο ςτο κϋντρο τησ πϐλησ; Σα ρωτόςατε αν θϋλουν; Σι βλακεύεσ εύναι αυτϋσ; ΢οβαρευτεύτε και αφόςτε τα να λιϔςουν ςτον ϑπνο μιασ και τη γλιτϔνουν απϐ το να πϊνε ςχολεύο.

Σου Plitsman

Ε

ντϊξει, ναι ξϋρω. Δεν εύναι περύπατοσ κϑριε! Εύναι παρϋλαςη! Εύναι φϐροσ τιμόσ για τουσ πεςϐντεσ του 40 που με περύςςεια τϐλμη και θϊρροσ πολϋμηςαν τον κατακτητό για να την ςημαύα και την πατρύδα τουσ. Για να εύμαςτε εμεύσ ελεϑθεροι τϔρα.. Αυτϊ ακοϑω και γελϊω.. Σο μϐνο πρϊγμα που θα μποροϑςα να πω για την 28η Οκτωβρύου εύναι ϐτι αν ο Μεταξϊσ δεν εύχε πει το ήχι, ο Παναθηναώκϐσ θα ϋπαιζε ςτο cam-

pionato… Πριν λοιπϐν ξεκινόςεισ το παραλόρημα περύ του ϋθνουσ, τησ ςημαύασ και τησ ελευθερύασ, και πριν ξυπνόςεισ το παιδύ ςου να πϊει ςτη παρϋλαςη για να τιμόςει τα νεκρϊ παλικϊρια, βϊλε το κοϑφιο κεφϊλι ςου να δουλϋψει λύγο.. Πρϔτον, το παιδύ ςου θα παρελϊςει μπροςτϊ απϐ ϐλο τον οχετϐ του ςυςτόματοσ που ζεισ. Παππϊδεσ, δόμαρχοι, αντιδόμαρχοι, βουλευτϊδεσ, μπϊτςοι, ςτρατιωτικού

BABUSHKA.GR [49]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή ΠΟΤ ΣΑ ΛΕΕΙ ΕΞΨ ΑΠ’ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ

και κϊθε εύδουσ προϋδρουσ και παραπροϋδρουσ.. Αν λοιπϐν εςϑ νομύζεισ ϐτι το παιδύ ςου το ςτϋλνεισ να τιμόςει το ϋποσ του 40 περνϔντασ μπροςτϊ απϐ ϐλουσ αυτοϑσ που προεύπα, τϐτε ϋχεισ πρϐβλημα. Δεϑτερον, η τρομοκρατύα που δϋχεται το παιδύ ςου ςε περύπτωςη που δεν θϋλει να παρελϊςει εύναι αδιανϐητη και θα ϋπρεπε να το ςκϋφτεςαι ςοφϋ γονιϋ. Εννοϔ λοιπϐν, ϐτι ςε περύπτωςη που δεν θϋλει το κακϐμοιρο να πϊει, οι αγαπημϋνοι του εκπαιδευτικού το απειλοϑν με απουςύεσ, τιμωρύεσ και δεν ξϋρω και εγϔ τι ϊλλο ςκαρφύζονται κϊθε φορϊ. Σρύτο και τελευταύο, αφορϊ εςϋνα καλϋ μου γονιϋ.. Λεσ ϐτι το παιδύ ςου το ςτϋλνεισ για να τιμόςει τουσ νεκροϑσ του 40 ενϔ εςϑ κϊθε μϋρα με τη ζωό ςου τουσ ςπιλϔνεισ την μνόμη. Αν αυτού οι ϊνθρωποι ϋβλεπαν απϐ κϊπου πωσ ϋχεισ καταντόςει θα ντρϋπονταν που πολϋμηςαν…. Για να μϊθεισ αν θεσ αξιολϊτρευτε γονιϋ, οι πολεμιςτϋσ του 40 δεν πολϋμηςαν για τισ ςημαύεσ και τισ γραμμϋσ ςτα ςϑνορα.. Πολϋμηςαν για να υπϊρχει ελευθερύα. Ελευθερύα ςτο λϐγο και ςτη γνϔςη. Ελευθερύα να ςκϋφτεςαι και να δημιουργεύσ. Αυτού οι ϊνθρωποι πολϋμηςαν για να εύςαι ϋνασ ϊνθρωποσ που θα ζει με αξιοπρϋπεια και αλληλεγγϑη προσ τουσ ϊλλουσ

[50] BABUSHKA.GR

ανθρϔπουσ. ΑΤΣΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΨΠΟΙ ΠΟΛΕΜΗ΢ΑΝ ΣΟΝ ΥΑ΢Ι΢ΜΟ!!! Πολϋμηςαν κϊτι που εςϑ μϊχεςαι με νϑχια και με δϐντια να το φϋρεισ ξανϊ ςτο προςκόνιο. Η ςτϊςη που ϋχεισ ςτην καθημερινϐτητα ςου εύναι για κλϊματα. Κϊθε μϋρα που περνϊει αποδεικνϑεισ πϐςο μύζεροσ και κακϐμοιροσ ϋχεισ γύνει, αφόνοντασ τη ζωό ςου ϋρμαιο ςτα χϋρια κλεφτϔν και δολοφϐνων… Αν θεσ λοιπϐν να τιμόςεισ το ϋποσ του 40, πόγαινε ςτισ παρελϊςεισ και αντύ να χειροκροτεύσ ςαν χϊνοσ βϊλε οδϐφραγμα για να τισ ςταματόςεισ!! ΚΑΛΗ ΛΕΤΣΕΡΙΑ...


BABUSHKA.GR [51]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚή ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

[52] BABUSHKA.GR

Τεύχος #16  

Το περιοδικό της αμαρκάλευτης ενημέρωσης.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you