__MAIN_TEXT__

Page 1

Τεύχος #15

21 Οκτωβρίου 2012

Εύναι το ευρώ ηλύθιε… Η Ευρώπη του φϐβου Ο ΜΑΣχαριϐτατοσ ΑΥΙΕΡΨΜΑ: Ϊνα καρϊβι για τη Γϊζα ΢υνϋντευξη : ΠΕΣΡΟ΢ ΚΨΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟΤ

BABUSHKA.GR []


Ο ΜΑΤΧΑΡΙΟΤΑΤΟΣ...

26

΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ: ΠΕΣΡΟ΢ ΚΨΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟΤ

ΟΙ ΑΛΛΕ΢ ΦΨΡΕ΢ ΜΑ΢ ΠΑΙΡΝΟΤΝ ΣΟΤ΢ ΥΙΛΟΤ΢ ΜΑ΢

40

ΑΥΙΕΡΨΜΑ: ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΖΑ

6

8

11

ΕΝΑ ΦΤΔΑΙΟ ΠΑΡΑΜΤΘΙ.

16

ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΕΤΡΨ ΗΛΙΘΙΕ...

18

ΑΝΗΥΟΡΙΕ΢ ΚΑΣΗΥΟΡΙΕ΢…

ΠΑΛΗ ΕΝΑ36ΔΙΑΡΚΗ΢ ΝΣΙΑ ΢ΣΟ ΢ΙΔΕΡΕΝΙΟ ΣΑΚΟΤΝΙ ΣΗ΢ ΟΛΙΓΑΡΦΙΑ΢

[02] BABUSHKA.GR

52

Η ΕΤΡΨΠΗ ΣΟΤ ΥΟΒΟΤ

55

ΟΜΟΡΥΟ΢ ΚΟ΢ΜΟ΢


BABUSHKA.GR [03]


[04] BABUSHKA.GR


Τσι

τάτα...

“Ϊνασ Γαλιλαύοσ ςε 2000 χρϐνια εύναι υπεραρκετϐσ.” Πϊπασ Πύοσ XII, 1876-1958, Πϊπασ τησ Ρώμησ

“Η πυρηνικό εποχό ϋχει αναιρϋςει την ιδϋα τησ τα εχνολογικόσ προϐδου και ο Μαρξιςμϐσ ϋχει αναιρεθεύ απϐ τον ΢ταλινιςμϐ. Γι’ αυτϐ οι ϊνθρωποι ϋχουν επιςτρϋψει ςτη θρηςκεύα.” Reinhold Niebuhr, 1892-1971, Αμερικανϐσ θεολϐγοσ

“Οι ϊνθρωποι μπορεύ να καυγαδύςουν για τη θρηςκεύα τουσ, να γρϊψουν ό να πολεμόςουν γι’ αυτόν. Μπορεύ να κϊνουν οτιδόποτε παρϊ να ζόςουν ςϑμφωνα με αυτόν.” Charles Caleb Colton, 1780-1832, Ωγγλοσ κληρικϐσ & ςυγγραφϋασ

“Σο πρϐβλημα, ϐταν γρϊφεισ για θρηςκευτικϊ θϋματα, εύναι ϐτι διατρϋχεισ τον κύνδυνο να προςβϊλεισ κϊποιουσ ευςεβεύσ θρηςκευϐμενουσ ανθρώπουσ, που μετϊ ςε κυνηγϊνε με χαςαπομϊχαιρα.” Dave Barry, 1947-, Αμερικανϐσ δημοςιογρϊφοσ

“Εύναι πιθανϐ η ανθρωπϐτητα να βρύςκεται ςτο κατώφλι μια χρυςόσ εποχόσ. Αν εύναι ϋτςι ϐμωσ, πρϋπει πρώτα να αποκεφαλύςουμε το δρϊκο που φυλϊει την πϐρτα, και ο δρϊκοσ αυτϐσ εύναι η θρηςκεύα.”

“Όποιοσ ζωγραφύζει πρϊςινουσ ουρανοϑσ και γαλϊζια λιβϊδια, θα πρϋπει να ευνουχιςθεύ.”

Αδϐλφοσ Φύτλερ, 1889-1945, Γερμανϐσ δικτϊτορασ

“Κι αν ακϐμα υπϊρχει Θεϐσ, αμφιβϊλλω ϐτι ϋχει τη ματαιοδοξύα να προςβϊλλεται απϐ αυτοϑσ που αμφιςβητοϑν την ϑπαρξό Σου.”

“Ανϊμεςα ςτουσ καλλιτϋχνεσ και λογοτϋχνεσ τησ Ελλϊδασ δεν υπόρξε κανϋνασ Λακεδαιμϐνιοσ, ύςωσ επειδό ςτη ΢πϊρτη ϋριχναν τα καχεκτικϊ παιδιϊ ςτον Καιϊδα.”

“Μϊζεψε μια ομϊδα ανθρώπων με κριτόριο τα ιςχυρϊ θρηςκευτικϊ τουσ φρονόματα, και θα ϋχεισ -εγγυημϋνα- μια νοςηρό κατϊςταςη, εκφραςμϋνη με εγκλόματα, ανωμαλύα, παρϊνοια.”

“Αν θϋλεισ πραγματικϊ να πληγώςεισ τουσ γονεύσ ςου και δεν ϋχεισ αρκετϐ θϊρροσ για να γύνεισ ομοφυλϐφιλοσ, το λιγϐτερο που μπορεύσ να κϊνεισ εύναι να αςχοληθεύσ με την Σϋχνη.”

“Τπόρξε μια εποχό που ϐλοι οι ϊνθρωποι πύςτευαν ςτο Θεϐ και η Εκκληςύα κυβερνοϑςε τον κϐςμο. Η εποχό αυτό ονομϊζεται Μεςαύωνασ”

“Η Σϋχνη εύναι μεγϊλη. Θα την πληςιϊςουμε με ευλϊβεια και ςεβαςμϐ. Δεν ϋχουμε το δικαύωμα να την κατεβϊζουμε ςτο ανϊςτημϊ μασ.”

Bertrand Russell, 1872-1970, Βρετανϐσ φιλϐςοφοσ

H.P. Lovecraft, 1890-1937, Αμερικανϐσ ςυγγραφϋασ

Richard Lederer, 1938-, Αμερικανϐσ ςυγγραφϋασ

“Ο χριςτιανιςμϐσ εύναι εχθρϐσ τησ ελευθερύασ και του πολιτιςμοϑ.” August Bebel, 1840-1913, Γερμανϐσ ςοςιαλιςτόσ

André Gide, 1869-1951, Γϊλλοσ ςυγγραφϋασ, Νϐμπελ 1947

Kurt Vonnegut, 1922-2007, Αμερικανϐσ ςυγγραφϋασ

Κϊρολοσ Κουν, 1908-1987, Ο Ιδρυτόσ του Θεϊτρου Σϋχνησ

“Η μϐνη επαφό τησ ελληνικόσ εκκληςύασ με το πνεϑμα, τα τελευταύα εκατϐ χρϐνια, όςαν οι αφοριςμού του ΡοϏδη, του Λαςκαρϊτου και του Καζαντζϊκη.” Νύκοσ Δόμου, 1935-, ΢υγγραφϋασ & Αρθρογρϊφοσ

Bertrand Russell, 1872-1970, Βρετανϐσ φιλϐςοφοσ

BABUSHKA.GR [05]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

Ο ΜΑΣχαριϐτατοσ… Γρϊφει ο Spatοurnos

Δ

εσ την εικϐνα του ϊρθρου. Προςπϊθηςε να καταλϊβεισ τι εύναι... Εγώ τον ϋβγαλα ΜΑΣΦΑριϐτατο. Η φωτογραφύα δεύχνει ϋναν Ματϊ ό ϋναν Παπϊ ό ϋναν Φρυςαυγύτη να εύναι Ματϊσ, Παπϊσ και Φρυςαυγύτησ μαζύ. Ϊτςι εύναι λοιπϐν, ϋχει ενωθεύ το κρϊτοσ με το παρακρϊτοσ και την θρηςκεύα και ϋχουν γύνει ϋνα. Δεν υπϊρχουν πια ορατϊ ϐρια, που αρχύζει και που τελειώνει το καθϋνα απ' αυτϊ. Ο πρωθυπουργϐσ ζητϊ την βοόθεια του Θεοϑ για να εξαςφαλύςει τα νϋα μϋτρα που θα μασ ςπρώξουν ακϐμα πιο βαθιϊ ςτην εξαθλύωςη. Ο Ματϊσ ζητϊει την βοόθεια του χρυςαυγύτη για να επιτελϋςει το θεϊρεςτο ϋργο τησ κυβϋρνηςησ και πϊει λϋγοντασ…

[06] BABUSHKA.GR

Όλεσ λοιπϐν οι εξουςύεσ -δεν υπϊρχουν παρϊνομεσ και μη, η εξουςύα εύναι παρϊνομη ϋτςι κι αλλιώσ- λειτουργοϑν πϊνω ς' ϋνα πλαύςιο, το οπούο ϋχει ςκοπϐ να εφαρμϐςει και να διαδώςει τον φϐβο και την πειθαρχεύα μϋςω του αυταρχιςμοϑ. Η κατϊςταςη που ζοϑμε ϐλοι μασ καθημερινϊ αλλϊζει προσ το χειρϐτερο με ιλιγγιώδεισ ρυθμοϑσ, αλλϊ εμεύσ δε γύνεται να το αντιληφθοϑμε διϐτι ζοϑμε μϋςα ς' αυτϐ. Η καταπύεςη και ο αυταρχιςμϐσ που μασ δεύχνουν καθημερινϊ μασ ϋχει γύνει ςυνόθεια. Σο γεγονϐσ ϐτι αδειϊζουν την πλατεύα ςε κϊθε πορεύα μασ ϋχει γύνει ςυνόθεια και δεν μασ φαύνεται περύεργο! ΢' αυτϐ το ςημεύο που βριςκϐμαςτε λοιπϐν ϋχουμε απϋναντι μασ τον ΜΑΣχαριϐταο.


Επομϋνωσ για πρώτη φορϊ εύμαςτε αντιμϋτωποι, ϐχι με ξεχωριςτϊ κομμϊτια τησ εξουςύασ, αλλϊ με την εξουςύα ςτο ςϑνολο τησ. Ϊχουμε λοιπϐν μια ευκαιρύα να διεκδικόςουμε την περιθωριοπούηςη τησ, την ανυπακοό και εντϋλει την διϊλυςη τησ. Δεν μπορεύσ αυτό την ςτιγμό να ζητϊσ τον διαχωριςμϐ αυτοϑ του πρϊγματοσ που λϋγεται ΜΑΣχαριϐτατοσ. Αυτϐ δεν διαχωρύζεται... Καταςτρϋφεται, διαλϑεται! Δεν γύνεται να ζητϊσ τώρα διαχωριςμϐ. Ωλλωςτε να διαχωρύςεισ τι; Κι απϐ τι; Και μετϊ αν τα ξεχωρύςεισ, τι θα κϊνεισ; Σώρα εύναι η ευκαιρύα που εύναι « ϐλοι ςε ϋνα, νοικοκυρεμϋνα» ϐπωσ λϋει και Η ΣΡΑΠΕΖΑ . Σώρα εύναι η ςτιγμό να διεκδικόςεισ την χειραφϋτηςη ςου, την ελευθερύα ςου , την ζωό ςου! Δεν πρϋπει να ςε τρομϊζει η ϋνωςη τουσ. Αντύθετα πρϋπει να χαύρεςαι που ο φϐβοσ τουσ για ενδεχϐμενη επανϊςταςό μασ, τουσ ϋχει

κϊνει να ενωθοϑν. Όςο και να μην το καταλαβαύνεισ ό να μην το νιώθεισ η δϑναμη μασ μπορεύ να τουσ ανατρϋψει μ' ϋνα μασ "Υου", αρκεύ να ξϋρουμε πωσ ϐτι κϊνουμε γύνεται με ςτϐχο να ελευθερωθοϑμε και ϐχι για να επιςτρϋψουμε πύςω ςτα ύδια χϊλια! Δεν εύναι αςτεύο. Δεν εύναι μια ακϐμα κυβϋρνηςη που προςπαθεύ να περϊςει μϋτρα. Εύναι η κορϑφωςη του αυταρχιςμοϑ και τησ εξαθλύωςησ! Κι ϐποιοσ δεν το καταλαβαύνει -ώςτε να εύναι ςε επαγρϑπνηςη-, ςτϋκεται πϊνω ςε ςϑννεφο κι ϐταν πϋςει δεν θα ξϋρει πώσ να το διαχειριςτεύ! Κϊνω ϋκκληςη ταπεινό ϐπωσ αρμϐζει ς' ϋνα ζώο ςαν εμϋνα… Μην τουσ αφόςεισ να ςε τρομϊξουν, μην τουσ το επιτρϋψεισ! Μην αφόςεισ να τρομοκρατόςουν τα παιδύα ςου! Βγεσ ςτο δρϐμο ςαν να μην υπϊρχει αϑριο! Πϊλεψε, διεκδύκηςε, ξϑπνα τον διπλανϐ και ονειρϋψου ϋνα αϑριο που θα όθελεσ να φτιϊξεισ!

BABUSHKA.GR [07]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

ΟΙ ΑΛΛΕ΢ ΦΨΡΕ΢ ΜΑ΢ ΠΑΙΡΝΟΤΝ ΣΟΤ΢ ΥΙΛΟΤ΢ ΜΑ΢

Π

Γρϊφει η mpanana

ϋραςε ςτο πανεπιςτόμιο δεϑτερη. Νομύζω δεν εύχε ποτϋ πϊρει κϊτω απϐ 18 ςτο ςχολεύο ποτϋ. δεν την ϋλεγεσ φυτϐ ϐμωσ. Απϐ μικρό όταν ξεκϊθαρα απϐ αυτοϑσ τουσ ανθρώπουσ που μποροϑν και τα κϊνουν ϐλα καλϊ. Ϊγραφε ποιόματα ςτο δημοτικϐ, χϐρευε υπϋροχα, τραγουδοϑςε μαγευτικϊ, ςυμμετεύχε πϊντα ςε ϐλεσ τι ςχολικϋσ παραςτϊςεισ και τα θεατρικϊ. Πϐτε ϋπαιζε, πϐτε χϐρευε, πϐτε τραγουδοϑςε. Σα πανεπιςτόμιο δεν την κϋρδιςε. Ϋθελε να γύνει ηθοποιϐσ. ΢πουδϋσ με πολϑ κϐπο και ϋνα δύςκο ςτο χϋρι κϊθε βρϊδυ. Δοϑλευ-

[08] BABUSHKA.GR

ε απϐ τϐτε που τελεύωςε το ςχολεύο. Δοϑλευε για να πληρώςει την προετοιμαςύα για τη ςχολό, για να πϊει ςτη ςχολό, για να τελειώςει τη ςχολό. Ορθοςταςύα, τενοντύτιδεσ, ξενϑχτια, πονοκϋφαλοι, κοϑραςη. Ηθοποιϐσ ςτην Ελλϊδα ςημαύνει κϊνω ϐλεσ τισ δουλειϋσ εκτϐσ απϐ αυτϐ που αγαπώ πιο πολϑ. Λύγεσ ευκαιρύεσ, κλύκεσ, ξϋρεισ τώρα πωσ εύναι το πρϊγμα. Ϊφυγε χτεσ για την Αγγλύα. Σύποτα απϐ ϐλα αυτϊ που θα μποροϑςε ό θα όθελε να κϊνει εδώ δε γύνεται. Ϋ ύςωσ και να γύνεται με πολϑ μεγαλϑτερο κϐπο ό με μια μαϑρη αμϋρικαν εξπρεσ. Πριν 2 βδο-


μϊδεσ ϋφυγε κι ϊλλοσ ϋνασ φύλοσ μασ. Σουριςτικϋσ επιχειρόςεισ αυτϐσ. Πριν ςχεδϐν 2 χρϐνια ϋφυγε και ϊλλοσ ϋνασ. Ηθοποιϐσ αυτϐσ. Και ϋτςι ςιγϊ ςιγϊ χαιρετϊμε τοϑσ φύλουσ μασ που αυτό τη φορϊ δε φεϑγουν για ςπουδϋσ αλλϊ για να μπορϋςουν να ϋχουν μια πιο αξιοπρεπό ζωό. Να δουλεϑουν και να μποροϑν να ζόςουν. Σο αυτονϐητο. Σο λογικϐ. Δεν κυνηγϊνε το ϐνειρο, δεν ελπύζουν να ζουν ςε πολυτελό διαμερύςματα ςτη Belgravia, οϑτε νιώθουν αδικημϋνοι. Πϊνε απλϊ να βροϑνε καμιϊ δουλειϊ που να τουσ αρϋςει λύγο περιςςϐτερο απϐ το ςερβιτοριλύκι. Όταν μου εύπε πωσ ςκϋφτεται να φϑγει δεν τησ εύπα οϑτε μια φορϊ «κϊτςε εδώ ρε ςυ που πασ», τησ εύπα να φϑγει, να πϊει ςτο Λονδύνο να δοκιμϊςει τι μπορεύ να βρει εκεύ. Σύ θα μποροϑςα να τησ πω ϋτςι κι αλλιώσ. Ο καθϋνασ ακολουθεύ τη μια ό την ϊλλη διαδρομό για κϊποιο λϐγο. Ωφηςε τη δουλειϊ που δεν τησ ϊρεςε, ϊφηςε το ςπύτι τησ, πόγε το γϊτο να ζόςει

με μια φύλη μασ ςε νηςύ και ςιγϊ ςιγϊ ϋκλεινε μια-μια τισ υποθϋςεισ ςτη χώρα. Βϐλεψε την μϊνα και τον πατϋρα, τα κανϐνιςε με τον αδελφϐ και ϋκλειςε ειςιτόρια. Δεν τουσ μετρϊει κανεύσ ϐλουσ αυτοϑσ που φεϑγουν. Και να τουσ μετρϊει δηλαδό τι ςημαςύα ϋχει. Ϊτςι κι αλλιώσ δε θα μποροϑςαν να μετρόςουν το ςυναύςθημα μασ ϐταν τουσ χαιρετϊμε. Δεν μετριϋται οϑτε ζυγύζεται η αύςθηςη τησ απώλειασ των αγαπημϋνων ςου φύλων. Δεν εύναι οι δουλεύεσ μασ που χϊνουμε, δεν εύναι τα λεφτϊ που δεν ϋχουμε, δεν εύναι καν ϐλα αυτϊ που μασ λϋνε ϐτι πρϋπει να πληρώςουμε. Εύναι οι φύλοι μασ που φεϑγουν, εύναι τα αδϋλφια μασ που απελπύζονται, εύναι οι γονεύσ που με το ζϐρι τα βγϊζουν πϋρα. Γνωρύζω ανθρώπουσ που αλόθεια δεν ϋχουν πϊρει χαμπϊρι. Ανθρώπουσ που οϑτε οι ώρεσ που εργϊζονται, οϑτε οι μιςθού που παύρνουν, οϑτε ο κϑκλοσ που ϋχουν ό δεν ϋχουν τουσ επιτρϋπουν να καταλϊβουν

τι ςυμβαύνει ςτουσ υπϐλοιπουσ. Εύναι λϋει ο ϊλλοσ με 7 χιλιϊδεσ μιςθϐ και δε βγαύνει. Και μασ οι φύλοι μασ φεϑγουν απϐ τη χώρα για να τη βγϊλουν καθαρό. Σην ημϋρα που πόγαινα να την χαιρετύςω ϋπιανα τον εαυτϐ μου να ςκϋφτεται ϐτι μϋνω πύςω. Η αλόθεια δεν εύναι πωσ μϋνω πύςω, πωσ ξεμϋνω, αλλϊ πωσ φοβϊμαι μόπωσ πιϊνομαι ςτη φϊκα. ΢κϋψη που δεν την κϊνω για πρώτη φορϊ αλλϊ για χιλιοςτό. απϐ τϐτε που γϑριςα. Εύναι δϑςκολο να ζεισ και εκεύ και παντοϑ, να ψϊχνεισ δουλειϊ εκεύ και παντοϑ. Εκεύ και παντοϑ θϋλει κϐπο να φτιϊξεισ τη ζωό ςου. Να εύςαι για λύγο ό και για περιςςϐτερο ευτυχιςμϋνοσ. Σο Μϊιο του 2011 αποφϊςιςα πωσ δε θα φϑγω απϐ την Ελλϊδα. Όχι τώρα. Όχι ϋτςι. Εγώ θα μεύνω εδώ. Μϋχρι να μαζευτοϑμε ϐλοι ςτο ϋνα μϋροσ που ςυζητϊμε τϐςα χρϐνια, μϋχρι να βγϊζουμε τισ δικϋσ μασ μελιτζϊνεσ και να ϋχουμε ςκυλιϊ και γατιϊ ελεϑθερα ςτο αγρϐκτημα μασ, θα λϋμε η μύα ςτην ϊλλη μου λεύπεισ, ςε αγαπϊω μϋςω skype.

BABUSHKA.GR [09]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

[10] BABUSHKA.GR

ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢


ΈΝΑ ΦΤΔΑΙΟ ΠΑΡΑΜΤΘΙ. ΢ε ποιϐν δεν αρϋςουν τα παραμϑθια, οι ϐμορφεσ ιςτορύεσ που αποτελοϑν διαβατόριο απεριορύςτων διαδρομών για μικροϑσ και μεγϊλουσ. Σο παντοτινϐ καταφϑγιο αυτών που εύχαν το κουρϊγιο να κϊνουν ϐνειρα, το ορμητόριο ϐλων ϐςων διψοϑςαν για περιπϋτεια και εμπειρύεσ. Γρϊφει ο Μαχητικϐσ

Σ

ο μοναδικϐ εφϐδιο για να μπορϋςει ο ανθρώπινοσ νουσ να αποδρϊςει απϐ την καταδύκη ςτη μιζϋρια, τη φτώχια και την ανϋχεια που τον ϋχουν καταδικϊςει ιςοβύωσ. Μια δοκιμαςμϋνη ςυνταγό που ϐςο παλιϊ και να εύναι, πϊντα θα εύναι επύκαιρη μα και τϐςο αναγκαύα. Μϐνο αν προςπαθόςουμε να παρομοιϊςουμε τη ζωό μασ με ϋνα παραμϑθι, θα μπορϋςουμε να επιβιώςουμε και να ανταπεξϋλθουμε ςε ϐλα ϐςα ταλανύζουν εμϊσ και τουσ δικοϑσ μασ. Δεν εύναι μϐνο η οικονομικό κατϊςταςη που μασ τραβϊει πύςω, μα και η κοινωνικό ζωό, ο τρϐποσ που διαμορφώνεται πλϋον το επύπεδο τησ ζωόσ μασ. Καθημερινϊ διαπιςτώνουμε πωσ οι ατομικϋσ μασ ελευθερύεσ μειώνονται

δραματικϊ, τα κατοχυρωμϋνα απϐ το Ελληνικϐ ΢ϑνταγμα δικαιώματα μασ καταπατοϑνται και παραβιϊζονται ςυνεχώσ. Ζοϑμε την αναβύωςη των κεφαλικών φϐρων και τα δυςβϊςταχτα χαρϊτςια ςτα οπούα εύχαν βαςανιςτεύ πολλού πρϐγονοι μασ. Ϊνα ςυνεχϋσ πιςωγϑριςμα, ςτην εποχό τησ πληροφορύασ, εκεύ που το παραμικρϐ νϋο μπορεύ να μεταδοθεύ αςτραπιαύα χωρύσ τον παραμικρϐ κϐπο ςε ϐλο τον πλανότη, τη λογοκριςύα να ςτϋκεται πιο δυνατό και πιο ωμό απϐ ποτϋ. ΢ε ϋνα ταξύδι ςτα βϊθη τησ Αςύασ, ο ταξιδιώτησ εύχε εντυπωςιαςτεύ απϐ την απαγϐρευςη των θρηςκευτικών ηγετών «Σαλιμπϊν» να υπϊρχουν φωτογραφύεσ ςε βιβλύα. Ϊνα μεγϊλο ποςοςτϐ

BABUSHKA.GR [11]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

απϐ ςυγγρϊμματα οδηγόθηκε ςτισ φλϐγεσ τησ «ιερϊσ εξϋταςησ» και το υπϐλοιπο απλϊ λογοκρύθηκε απϐ το φαςιςμϐ του μαρκαδϐρου, καθώσ υποχρεώθηκαν ϐςα βιβλύα ϋχουν εικϐνεσ να ςβηςτοϑν με ανεξύτηλο μαρκαδϐρο. Κϊτι παρϐμοιο γύνεται και ςτη ςημερινό εποχό, απϐ μερύδα «ζηλωτών» πιςτών τησ θρηςκεύασ, ϋξω απϐ χώρουσ θεατρικών παραςτϊςεων. Αυταρχικϊ, μα απϐλυτα καθοδηγοϑμενα, μυαλϊ, αποφϊςιζαν τι προςβϊλλει την αιςθητικό μασ και ϐριζαν το βαθμϐ ευαιςθηςύασ μασ. Βϋβαια οι εικϐνεσ ντροπόσ που εύδαμε ϋξω απϐ το γνωςτϐ θϋατρο, μϐνο ϊγνωςτεσ δε μασ

[12] BABUSHKA.GR

ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

όταν, καθώσ ϋχουμε παρακολουθόςει μεγαλϑτερησ ϋκταςησ επειςϐδια και εντονϐτερων και πιο ϊγριων ςκηνών βύασ, κατϊ το απλϐ ςκοϑπιςμα τησ εκκληςύασ τησ Γεννόςεωσ ςτα Ιεροςϐλυμα, απϐ ιερομϐναχουσ διαφορετικών δογμϊτων. Δε θα αναλϑςουμε τη θρηςκεύα και το πώσ η πϐςο πρϋπει να μϊχεται κϊποιοσ για τα πιςτεϑω του και τισ ιδϋεσ του. Μποροϑμε να αςχοληθοϑμε ϐμωσ με το κομμϊτι αυτϐ που φροντύζει να αποφαςύζει για εμϊσ χωρύσ τη δικό μασ παρουςύα. Αυτοϑσ που επιλϋγουν και αποφαςύζουν για το αν θα διαβϊςουμε παραμϑθια ςτα παιδιϊ μασ, καθώσ διαδύδουν ϐτι

τα παραμϑθια γενικϊ εύναι δουλειϊ του ϋξω απϐ δω για να τιθαςεϑςει και ελϋγξει τα μυαλϊ των παιδιών μασ. Εύναι οι ύδιοι που ενώ μιλοϑν για τη διδαςκαλύα τησ αγϊπησ και πωσ μϐνο ϋτςι θα ϋρθει το φωσ ςτισ ψυχϋσ μασ, βγϊζουν περιςςϐτερο ςκοτϊδι και μαυρύλα απϐ τισ δικϋσ τουσ ψυχϋσ, ϐςο ο κϐςμοσ ϐλο. Κινοϑμενοι ςτο ςκοτϊδι και ςτο περιθώριο πϊντα, προτύμηςαν να ςυμμαχόςουν ακϐμα και με το μεγαλϑτερο εχθρϐ τουσ, αρκεύ να κερδύςουν μερικϊ δευτερϐλεπτα δημοςιϐτητασ και αυτοεπιβεβαύωςησ. Θυμύζοντασ τουσ γνωςτοϑσ πατριδοκϊπηλουσ, τουσ κατϊ επϊγγελμα πατριώτεσ, που


ξϋρουν να κρύνουν το ςυνϊνθρωπο με βϊςη το χρώμα και τισ πολιτικϋσ πεποιθόςεισ του. Δεν εύναι τυχαύο που παγανιςτϋσ, ςατανιςτϋσ, γύνονται ϋνα με τον επύςιμο φορϋα τησ Εκκληςύασ, για να μπορϋςουν να εξυπηρετόςουν τα προςωπικϊ τουσ ςχϋδια. Φυδαύοι προβοκϊτορεσ που μασ οδόγηςαν ςε αυτϐ το δαιδαλώδεσ ςκοτεινϐ μονοπϊτι και μασ ϊφηςαν να παλεϑουμε να βροϑμε μια ακτύνα φωτϐσ για να διεκδικόςουμε ϐλα ϐςα ονειρευϐμαςτε και οραματιζϐμαςτε κϊποια ςτιγμό να πετϑχουμε. Κϊτι ςαν τουσ ϋνςτολουσ προςτϊτεσ του κρϊτουσ – ςυςτόματοσ, που απϐ τη μια ϋχουν ορκιςτεύ να προςτατϋψουν τον πολύτη και να τον υπηρετόςουν με υπομονό και ςϑνεςη, και απϐ την ϊλλη εθελοτυφλοϑν μπροςτϊ ςε αμϋτρητα περιςτατικϊ ρατςιςτικόσ βύασ. Οι ςκϑλοι που πόραμε για να μασ προςϋχουν το μαντρύ και τελικϊ αποδεύχτηκαν τα μεγαλϑτερα αρπακτικϊ, χωρύσ κανϋνα ελαφρυντικϐ, χωρύσ κανϋνα διςταγμϐ ςτο να κϊνουν ζημιϊ ςτο ύδιο μασ το κοπϊδι. Σο πιο χυδαύο παραμϑθι γρϊ-

φεται εδώ και καιρϐ ςτον τϐπο μασ, με τισ εξελύξεισ να τρϋχουν με ϋτη φωτϐσ και εμεύσ ακϐμα να προςπαθοϑμε να επουλώςουμε τισ πληγϋσ μασ απϐ τα τραϑματα που μασ δημιοϑργηςαν αυτού οι ύδιοι που προςπαθοϑν τώρα και καλϊ να μασ ςώςουν. Μη πιςτεϑετε ϐλα ϐςα ακοϑτε για τη ςϑγκρουςη των ϊκρων, δεν υπϊρχει κϊτι τϋτοιο ςτη ςημερινό κοινωνύα μασ. το πρϐβλημα το δικϐ μασ εύναι καθαρϊ θϋμα επιβύωςησ και το δικϐ τουσ πεντακϊθαρα εξουςύασ. Ποιοσ θα διατηρόςει την καρϋκλα. Για αυτϐ και βλϋπουμε περύεργεσ και απύθανεσ πολιτικϋσ ςυνεργαςύεσ, υποτιθϋμενουσ εχθροϑσ που αντιπροςωπεϑουν εντελώσ διαφορετικϊ πρϊγματα, να τελοϑν ϋνα ανύερο ςυμβϐλαιο ςυνεργαςύασ ϊςπονδων φύλων. Και θα γραφτοϑνε ακϐμα πολλϊ κεφϊλαια ντροπόσ, πολλϋσ ςελύδεσ μιζϋριασ και ευτελιςμοϑ. Θα βρεθοϑνε πολλού Γαώτϊνοι να ποϑνε για το πϐςο γουςτϊρουν τισ τακτικϋσ μύςουσ και τα πογκρϐμ τυφλόσ ρατςιςτικόσ βύασ. Θα ακοϑ

ςουμε και θα διαβϊςουμε ακϐμα περιςςϐτερουσ φϋροντεσ προςωπεύα να βγϊζουν τον πραγματικϐ τουσ εαυτϐ. Να δεύχνουν ϋςτω και για λύγο το αληθινϐ τουσ πρϐςωπο, την τρομακτικό πραγματικϐτητα που κρϑβουν μϋςα τουσ και εύναι καταδικαςμϋνοι να κρϑβουν για πϊντα. Εμεύσ θα ςυνεχύςουμε να εύμαςτε εδώ και να κϊνουμε λϐγο για τα ϐμορφα και τα ωραύα. Όλα αυτϊ που μασ κϊνουν να θϋλουμε να ςυνεχύςουμε να ζοϑμε και να αγωνιζϐμαςτε. Να μη κϊνουμε ϊςχημεσ ςκϋψεισ και θολϊ ϐνειρα, μα να ςτηρύζουμε ϐςουσ το ϋχουν ανϊγκη και να κϊνουμε το αυτονϐητο. Να επικοινωνοϑμε μεταξϑ μασ. Παραμϑθι η ϐχι, αυτό εύναι η δικό μασ πραγματικϐτητα. Ο τρϐποσ που επιλϋξαμε να ζοϑμε και ασ μασ κατηγοροϑν ϐτι περπατϊμε ςτα ςϑννεφα. Εύναι ωραύα να ονειρεϑεςαι μα ακϐμα πιο ϐμορφα εύναι να αγωνύζεςαι να υλοποιόςεισ ϐλα ϐςα ονειρεϑεςαι. Χηλϊ το κεφϊλι, ακϐμα δεν εύδατε τύποτα…

BABUSHKA.GR [13]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

[14] BABUSHKA.GR

ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢


ΣαΧηΛϊΣη΢ΕβΔοΜϊΔα΢ Π

αραβύαςη των εργαςιακών δικαιωμϊτων ςε οριςμϋνεσ απϐ τισ εργαςιακϋσ ανατροπϋσ του 2010 ςτην Ελλϊδα διαπιςτώνει η επιτροπό κοινωνικών δικαιωμϊτων του ΢υμβουλύου τησ Ευρώπησ ςε μη δεςμευτικό τησ απϐφαςη. Η απϐφαςη βαςύζεται ςε προςφυγό ςυνδικαλιςτικών ενώςεων του δημϐςιου τομϋα και διαπιςτώνει παραβύαςη ςτη πρϐβλεψη για απϐλυςη χωρύσ προειδοπούηςη μϋχρι και ϋνα χρϐνο μετϊ την πρϐςληψη, αλλϊ και ςτισ προβλϋψεισ που οδηγοϑν ςτη μεύωςη του κατώτατου μιςθοϑ για τουσ νϋουσ κϊτω απϐ 580 ευρώ.

Κ

αθηγητόσ φιλϐλογοσ ςτο 46ο Γυμνϊςιο Νεϊπολησ Εξαρχεύων, απεύληςε αλλοδαποϑσ μαθητϋσ τησ Α Γυμναςύου ϐτι θα φϋρει την ΦΑ να τουσ ςκοτώςει. Σα παιδιϊ ϋβαλαν τα κλϊματα και τα υπεραςπύςτηκαν οι

H

Ειιάδα πηζαλόηαηα ζα ρξενθνπήζεη θαη πάιη, όπσο αληαλαθιάηαη από ην ηξηπιό C ζηε βαζκνινγία ηνπ νίθνπ αμηνιόγεζεο, ππνζηεξίδεη ν Μόξηηδ Κξέκεξ, αλαιπηήο ηεο Standard & Poors γηα ηελ Επξώπε, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή. Σύκθσλα κε ηνλ θ. Κξέκεξ, «ν θίλδπλνο ηεο πηώρεπζεο ησλ νηθνλνκηώλ ηεο Επξσδώλεο πνπ έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηελ αλαδηάξζξσζε, δειαδή ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Ιηαιίαο θαη ηεο Ιξιαλδίαο, είλαη αξθεηά

Ϊλληνεσ ςυμμαθητϋσ τουσ. Ο καθηγητόσ απϋβαλε τουσ Ϊλληνεσ μαθητϋσ που αντιςτϊθηκαν. Η διευθϑντρια παραδϋχτηκε το παραπϊνω περιςτατικϐ αλλϊ δεν ϋχει προχωρόςει ςε καμύα καταγγελύα ό πειθαρχικό δύωξη του καθηγητό.

΢

οκαριςτικϊ εύναι τα ποςοςτϊ των αναλφϊβητων Ελλόνων, ςϑμφωνα με τα οπούα ϋνα ςτουσ δϋκα δεν ϋχει τελειώςει το Δημοτικϐ. ΢ε δημοςύευμα Σων Νϋων ο Φρόςτοσ Κϊτςικασ τονύζει πωσ κϊθε χρϐνο 5.000 με 7.000 παιδιϊ εγκαταλεύπουν το ςχολεύο εν ϋτη 2012. Εύναι ενδεικτικϐ πωσ τη ςτιγμό που 1.265.168 εύναι ο αριθμϐσ των πτυχιοϑχων ςτη χώρα μασ, ο αριθμϐσ εκεύνων που εγκατϋλειψαν το ςχολεύο χωρύσ να πϊρουν απολυτόριου γυμναςύου ό εύναι αναλφϊβητοι φτϊνει ςόμερα τα 3,8 εκατομμϑρια.

ρακειόο». Ωζηόζν εμαθνινπζεί λα δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκό ην πώο ζα επηηεπρζεί ζπκθσλία γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο δώλεο ηνπ επξώ.

Α

πέξξηςε νκόθσλα ην ΔΣ ηνπ ζσκαηείνπ ηε πξόηαζε Μάλεζε γηα θνύξεκα θαηά 25% ησλ απνδνρώλ ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνζσπηθνύ. Tν ζσκαηείν δήισζε όηη έρεη ζπκβάιιεη ζηε ζσηεξία ηεο επηρείξεζεο όηαλ δέρηεθε γηα 4 κήλεο 5σξν, ην νπνίν ππελζπκίδνπκε

όηη δελ ηεξήζεθε πνηέ, θαζώο ε ελληάκελε απεξγία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ζηνλ Αζπξόππξγν, νδήγεζε ηελ εξγνδνζία λα κελ ηεξήζεη ην 5σξν γηα όζν δηαξθνύζε ε απεξγία. Πνηεο κπνξεί λα είλαη νη πξνηάζεηο πνπ ζα θαηαζέζεη ην ΔΣ ζηε δηαβνύιεπζε; Μάιινλ κεηαμύ Σθύιιαο & Χάξπβδεο. Μείσζε θαηά 25% ησλ απνδνρώλ ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνζσπηθνύ, ελαιιαθηηθά ζεκαίλεη κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαηά 120 άηνκα. BABUSHKA.GR [15]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ...

Είναι το ευρώ ηλίθιε ηλίθιε… … Απεργύεσ μαζικόσ ςυμμετοχόσ αλλϊ απουςύασ πολιτικοϑ ςτύγματοσ , μορφϋσ αντύςταςησ μαζικόσ ςυμμετοχόσ αλλϊ απουςύασ βαςικοϑ πολιτικοϑ ςτύγματοσ. Αυτϐ ακριβώσ και με πολϑ ξεκϊθαρο τρϐπο αποτελεύ το μεύζον πρϐβλημα ςτην οργϊνωςη ανατροπόσ των μνημονιακών πολιτικών απϐ την μεριϊ του Ελληνικοϑ λαοϑ.Θα ςυμφωνοϑμε πιςτεϑω ϐλοι πωσ η κατϊςταςη ϋχει ϋλθει ςτα ϐρια τησ και η μϐνη λϋξη ςτην οπούα πρϋπει να επικεντρωθοϑμε εύναι η «ανατροπό ανατροπό». ». Γράφει ο μη έχων...

Υ

υςικϊ το γιατύ δεν ϋχει ϋλθει ακϐμα αυτό η ανατροπό ό το πώσ θα ϋλθει εύναι ϋνα ςοβαρϐ ζότημα το οπούο επηρεϊζεται απϐ τρεύσ κυρύωσ παρϊγοντεσ: α) την Κυβϋρνηςη, τα ΜΜΕ και την Αριςτερϊ. Η Κυβϋρνηςη αυτό, ϐπωσ και οι δϑο προηγοϑμενεσ – ςε πλόρη υπηρεςύα προσ την Γερμανύα και την ΕΕ – ϋχουν θϋςει ωσ μεύζον ζότημα, μϐνο, την παραμονό τησ Ελλϊδασ ςτο Ευρώ προςτατεϑοντασ ταυτϐχρονα εκτϐσ απϐ το εγχώριο κεφϊλαιο και το εμπορικϐ αγοραςτικϐ κοινϐ του ιμπεριαλιςτικοϑ κϋντρου τησ ΕΕ ( Γερμανύα-Γαλλύα), καθώσ και τα τοκογλυφικϊ κϋρδη τησ ΕΚΣ και των Γερμανικών τραπεζών μϋςω τησ επαναλαμβανϐμενησ δανειοδϐτηςησ τησ Ελλϊδασ. Και λϋω «μϐνο»

[16] BABUSHKA.GR

γιατύ, εύναι δεδομϋνο πωσ η ϐλο το υπηρετικϐ πολιτικϐ προςωπικϐ τησ Σρϐικα δεν δύνει δεκϊρα για οποιοδόποτε εργαςιακϐ και κοινωνικϐ δικαύωμα. άςα- ύςα, ςτον αντύποδα τησ ιςοπϋδωςησ μιασ ολϐκληρησ κοινωνικόσ κατϊκτηςησ, προςφϋρει ϋναν – νϋου εύδουσ- «γϑψο» για την δημοκρατύα, φτϊνοντασ τα επύπεδα του γλοιώδησ φαςιςμοϑ, με κϑριο ςυνεργϊτη, το μαφιϐζικο μϐρφωμα τησ Φρυςόσ Αυγόσ. Απϐ την ϊλλη τα ΜΜΕ ςυνεχύζουν το ϋργο τησ Κυβϋρνηςησ και το επεκτεύνουν απϐ το ϊδειο πιϊτο μασ, μϋχρι το κϋντρο του μυαλοϑ μασ. Αφοϑ προφανώσ και τα ύδια παύζουν το ρϐλο του οργϊνου των εξουςιαςτών ( μιασ και ανόκουν ςτουσ ύδιουσ επιχειρηματύεσ- κεφαλαιοκρϊτεσ), παύζουν ϐπωσ ϋχω πει πολλϋσ φο-

ρϋσ εκτϐσ απϐ το παιχνύδι τησ προπαγϊνδασ και τον ρϐλο του αποπροςανατολιςμοϑ. Αποπροςανατολιςμοϑ απϐ τι ϐμωσ; Ξεκϊθαρα απϐ το κυρύωσ πολιτικϐ ζότημα τησ διαπϊλησ αλλϊ και γενικϐτερα το ζότημα του «τισ πταιει;». Φαρακτηριςτικϐ εύναι το τελευταύο παρϊδειγμα, ϐπου ϐλα τα κανϊλια ολημερύσ μιλοϑν για τα εργαςιακϊ μϋτρα, τα οπούα πρϐκειται ό δεν πρϐκειται να ψηφύςουν τα τρύα κϐμματα τησ ςυγκυβϋρνηςησ . Δεν εύναι ϐτι ξαφνικϊ οι καναλϊρχεσ λυπόθηκαν τουσ εργαζϐμενουσ, αλλϊ ϐτι τα μϋτρα αυτϊ τα οπούα ςυζητϊμε ξανϊ και ξανϊ εύναι όδη ψηφιςμϋνα ςε προηγοϑμενα μνημϐνια! Και επειδό το εργαςιακϐ εύναι το μεύζον ζότημα που μασ αφορϊ αρκεύ για να αποφευχθοϑν ςυζητόςεισ περύ μιασ


Σο μϋλλον μασ εύναι η δραχμό ϐςο και αν την ξορκύζουμε ! Κ. Λαπαβύτςασ, οικονομολϐγοσ ουςιαςτικόσ ανϊλυςησ αλλϊ και επύλυςησ τησ κρύςησ . Η αριςτερϊ, δηλαδό ο μϐνοσ πολιτικϐσ φορϋασ ο οπούοσ μπορεύ να φϋρει την ανατροπό, ςτϋκει ακϐμη ςαςτιςμϋνη και ολύγον μπερδεμϋνη… Ο ΢ΤΡΙΖΑ αν και εκρϋει ϋνα βαςικϐ φιλολαώκϐ αύςθημα εμπιςτοςϑνησ και ϋχει δημιουργόςει κϊποιεσ ςοβαρϋσ βϊςεισ για μια προςπϊθεια ανατροπόσ αυτόσ τησ βϊρβαρησ κατϊςταςησ, εθελοτυφλεύ ϐςον αφορϊ το κϑριο πολιτικϐ ςτοιχεύο-το κλειδύ του προγρϊμματοσ εκεύνου το οπούο θα δώςει ϋνα ςαφό πολιτικϐ προςδιοριςμϐ ςτην μϊχη των εργαζομϋνων και του ελληνικοϑ λαοϑ, το οπούο δεν εύναι ϊλλο απϐ το ευρώ. Δεν μπορεύ να μην βλϋπει ϐτι ςϑςςωμη η ελληνικό αςτικό τϊξη, η Κυβερνόςεισ των τριών τελευταύων χρϐνων και τα ελεγχϐμενα ΜΜΕ, θϋτουν ωσ βαςικϐ τουσ μϋλημα την παραμονό τησ χώρασ ςτο ευρώ! Πωσ γύνεται να ςτηρύξεισ τον ϐποιο ανατρεπτικϐ ςου λϐγο πϊνω ςτον εκβιαςμϐ του αντιπϊλου ςου; Απϐ την ϊλλη ϋχει δημιουργόςει ϋνα αύςθημα, επερχϐμενων εκλογών ςτισ οπούεσ θα καταλϊβει την εξουςύα και θα μασ ςώςει απϐ το μαρτϑριο! Δεν μιλϊμε απλϊ για να ανϊθεςη αλλϊ για διαςτρϋβλωςη τησ πραγματικϐτητασ! Δηλα-

δό ας’ τουσ να ψηφύζουν και θα τα ξεψηφύςουμε εμεύσ «τϐτε»! Όμωσ ςτο εςωτερικϐ του ΢ΤΡΙΖΑ υπϊρχει μια τερϊςτια διαμϊχη με πρωταγωνιςτό το αριςτερϐ ρεϑμα του ΢ΤΝ με επικεφαλό το Π.Λαφαζϊνη ο οπούοσ αν και καλώσ ϋχει υιοθετόςει το αύτημα τησ εξϐδου απϐ την ευρωζώνη και την διαγραφό του χρϋουσ (ςτα οπούα υςτερεύ ο ΢ΤΡΙΖΑ ςτο ςϑνολο του), εύναι πολϑ πιθανϐ αυτϊ να καταπλακωθοϑν και να εξαφανιςτοϑν με τον μεταςχηματιςμϐ του ΢ΤΡΙΖΑ ςε ενιαύο κϐμμα. Όςον αφορϊ το ΚΚΕ, αν και ςτηρύζει ακατϊπαυςτα το αύτημα για την διαγραφό του χρϋουσ και την ϋξοδο απϐ την ΕΕ, θεωρεύ το ζότημα του ευρώ « ψευδοδύλλημα», παραπϋμποντασ τον λαϐ ϐχι ςε ϊμεςεσ λϑςεισ αλλϊ ςε ϋνα ολοκληρωμϋνο ςχϋδιο λαώκόσ εξουςύασ και οικονομύασ , ϐχι μη εφαρμϐςιμο αλλϊ απραγματοπούητο ςτισ ςυγκεκριμϋνεσ ςυνθόκεσ, οι οπούεσ απαιτοϑν ϊμεςα μϋτρα για την ανακοϑφιςη τησ κοινωνύασ. Υυςικϊ με ταξικϐ προςδιοριςμϐ και ςοςιαλιςτικό προοπτικό , αλλϊ ϐχι με ϋνα ουτοπικϐ ϊλμα προσ ϋνα καλϑτερο αϑριο.

Απϐ τι υπϐλοιπεσ αριςτερϋσ δυνϊμεισ η μϐνη που διαθϋτει ϋνα ςχετικϊ πιο ολοκληρωμϋνο πρϐγραμμα εύναι η ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ η οπούα ϐμωσ ϋδειξε ςαφό υποτύμηςη των καταςτϊςεων και ςοβαρό πολιτικό αδυναμύα ςτο να προβϊλει και να απαντόςει με αμεςϐτητα το ζότημα τησ ανατροπόσ, κυρύωσ με το εκλογικϐ « ςνομπϊριςμα» και με ϋνα εύδοσ αυτοδιϊλυςησ ϐλων των κινόςεων-πρωτοβουλιών που εύχε αναλϊβει. Αυτϐ που προϋχει κατ’ αρχϊσ εύναι το ϊνοιγμα τησ ςυζότηςησ μϋςα ςτην αριςτερϊ και το λαϐ για το ζότημα του ευρώ και τησ ΕΕ. Πρϋπει η αριςτερϊ να « ςυμφιλιωθεύ κριτικϊ», να κϊτςει ςτο ύδιο τραπϋζι ϐχι για να ενωθεύ ϐπωσ λϋνε πολλού αλλϊ κυρύωσ για να «τςακωθεύ» ϋτςι ώςτε να μπορεύ να δημιουργηθεύ μια μαζικό αριςτερό ςτροφό ςε ϐλεσ τισ ριζοςπαςτικϋσ δυνϊμεισ . Πρϋπει να υπϊρξει μια αριςτερό αντιπολύτευςη ςτην ύδια την αριςτερϊ και αυτϐ πρϋπει να το αναλϊβει κϊποιοσ απϐ τουσ τρεύσ αυτοϑσ κϑριουσ ριζοςπαςτικοϑσ πυλώνεσ .

BABUSHKA.GR [17]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

ΚΑΣΗΥΟΡΙΕ΢ ΑΝΗΥΟΡΙΕ΢ Π

Γρϊφει ο Παναγιώτησ Μαυροειδόσ

εντακϐςιοι περύπου εργαζϐμενοι εργϊζονται ςε βιομηχανικό επιχεύρηςη, ςε περύοδο ανοδικοϑ κϑκλου τησ οικονομύασ, ϋχοντασ ςταθερό απαςχϐληςη, αςφϊλιςη, κϊποιεσ πρϐςθετεσ ‘’παροχϋσ’’, ϐπωσ εςτιατϐριο δωρεϊν ςύτιςησ μϋςα ςτο εργοςτϊςιο, μεταφορϊ απϐ και προσ το ςπύτι και ϊλλεσ. Οι πωλόςεισ πϊνε καλϊ, υπϊρχουν και εξαγωγϋσ. Σο κλύμα ευφορύασ αντανακλϊται ακϐμη και ςτα χαμογελαςτϊ πρϐςωπα ςτισ επετειακϋσ εκδηλώςεισ ςτην εταιρεύα, ϐπωσ ςτην κοπό τησ πύτασ. Η επιχεύρηςη βραβεϑει τουσ ςυνεπϋςτερουσ εργαζϐμενουσ, κϊνει δώρα ςε αυτοϑσ που παύρνουν ςϑνταξη, οργανώνει γιορτϋσ για τα παιδιϊ των εργαζομϋνων. Η δουλειϊ βεβαύωσ εύναι βαριϊ. Παρϊ την ςχετικϊ τυπικό τόρηςη των ςυνθηκών υγιεινόσ και αςφϊ-

[18] BABUSHKA.GR

λειασ τησ εργαςύασ, ο γιατρϐσ εργαςύασ τησ επιχεύρηςησ, που κρατϊει με αρκετό υπευθυνϐτητα το ςχετικϐ αρχεύο, προειδοποιεύ για αυξημϋνο κύνδυνο μακροχρϐνιων επιπτώςεων ςτην υγεύα. Οι εργαζϐμενοι κουρϊζονται, καταπονοϑνται υπερβολικϊ, παραπονιοϑνται για την εντατικοπούηςη τησ δουλειϊσ. Όχι πολϑ ςυχνϊ εύναι η αλόθεια, ϐλοι παγώνουν απϐ ϋνα θανατηφϐρο ατϑχημα, προώϐν « επιπολαιϐτητασ» κϊποιου ςυναδϋλφου. Η επιχεύρηςη ωςτϐςο θα αποφαςύςει να ςτηρύξει την οικογϋνεια του, ύςωσ και με την πρϐςληψη κϊποιου μϋλουσ ςτη « μεγϊλη οικογϋνεια του ομύλου». Η γειτονικό λύμνη, μαζύ με το ατμοςφαιρικϐ περιβϊλλον, μολϑνονται ςε επικύνδυνο βαθμϐ, ενώ η πϐλη που φιλοξενεύ την επιχεύρηςη, θανατώνεται ςιωπηρϊ μαζύ με τισ γειτονιϋσ και τουσ ανθρώπουσ τησ.


Οι εργαζϐμενοι ςτην επιχεύρηςη, ϋχουν ςωματεύο, ςυμμετϋχουν ςχεδϐν καθολικϊ ςτισ εκλογϋσ, ςτισ ςυνελεϑςεισ και ςτισ απεργύεσ ϐταν γύνονται. Δεν ςυμφωνοϑν ϐλοι μεταξϑ τουσ. Εύναι περύπου τρεύσ ομϊδεσ. Πολλού, ϐχι οι περιςςϐτεροι, λϋνε πωσ ‘’δεν πρϋπει να δαγκώνεισ το χϋρι που ςε ταϏζει’’. Ο εργοδϐτησ προςφϋρει δουλειϊ, νοιϊζεται την επιχεύρηςη, εύναι κοντϊ ςτουσ εργαζϐμενουσ, εύναι και ο ύδιοσ παρών ςτο εργοςτϊςιο. Ωλλοι, ςυνόθωσ η πλειοψηφύα, λϋνε πωσ ςωςτϊ εύναι αυτϊ, αλλϊ η δουλειϊ εύναι ςκληρό, τα κϋρδη για την εταιρεύα μεγϊλα και η αμοιβό δυςανϊλογη. Οι εργαζϐμενοι δικαιοϑνται και πρϋπει να διεκδικόςουν περιςςϐτερα, μϋςα απϐ απεργύα ό ϊλλο τρϐπο, επιδιώκοντασ αυξόςεισ μιςθών ό βελτύωςη των ‘’πρϐςθετων’’ παροχών, μϋςα απϐ την υπογραφό

μιασ επιχειρηςιακόσ ςϑμβαςησ εργαςύασ. Και πρϊγματι αυτϐ ϋχει γύνει πολλϋσ φορϋσ. Εύναι ϋνα δοκιμαςμϋνο ϐπλο, αρκεύεπιςημαύνει αυτό η ομϊδα «να μην τεντώςουμε περιςςϐτερο το ςκοινύ και απειληθεύ η θϋςη τησ επιχεύρηςησ ϋναντι των ανταγωνιςτών τησ», διϐτι τϐτε «θα κϐψουμε το κλαδύ πϊνω ςτο οπούο καθϐμαςτε’’. Ϊνα ϊλλο τμόμα εργαζομϋνων, μειοψηφύα ςυνόθωσ, βλϋπει διαφορετικϊ τα πρϊγματα. Θεωρεύ τισ αυξόςεισ κοροώδύα. Και ςε ςχϋςη με τη δουλειϊ, και αναλογικϊ με τα μεγϊλα κϋρδη τησ εταιρεύασ, αλλϊ και ςε ςχϋςη με τισ ανϊγκεσ των οικογενειών των εργαζομϋνων. Πολλού απϐ αυτοϑσ δεν διςτϊζουν να μιλοϑν –ςχεδϐν προκλητικϊ- ϐχι μϐνο για ανϊγκη μεύωςησ των κερδών του αφεντικοϑ, αλλϊ και για την ανϊγκη να δουλϋψει το εργοςτϊςιο με ευθϑνη των εργαζομϋνων, χωρύσ το αφε-

ντικϐ. Όχι με βϊςη το ατομικϐ κϋρδοσ του ιδιοκτότη, αλλϊ με ςτϐχο το ϐφελοσ ϐλησ τησ κοινωνύασ. Αλλϊζοντασ ύςωσ και τον ύδιο το χαρακτόρα των προώϐντων ώςτε να εύναι χρόςιμα. Βελτιώνοντασ τϐςο τισ εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ ϐςο και τα μϋτρα προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ. Λϋνε ακϐμη πωσ οι εργαζϐμενοι ςτην εταιρεύα ϋχουν τα ύδια ςυμφϋροντα με αυτοϑσ που εργϊζονται ςτισ ανταγωνιςτικϋσ επιχειρόςεισ. Αλλϊ και ςε ϊλλεσ χώρεσ και ϐτι πρϋπει, ςυνεχύζουν, να υπϊρχει ςυντονιςμϐσ μαζύ τουσ. Και ςτισ απεργύεσ για να καταβληθεύ η αντύςταςη των εργοδοτών του ύδιου κλϊδου, αλλϊ και ςτο ςτϐχο μιασ ριζικόσ κοινωνικόσ αλλαγόσ. Η ςυζότηςη πϊει και ϋρχεται, με διαρκεύσ μικρο-αλλαγϋσ ιςορροπύασ μεταξϑ εργαζομϋνων και εταιρεύασ και μεταξϑ αυτών των τϊςεων μϋςα ςτουσ εργαζϐμενουσ και ςε

BABUSHKA.GR [19]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

διϊφορεσ υποδιαιρϋςεισ τουσ. Οι τελευταύεσ πϊντα εμφανύζονται, αν και ϐλοι μιλϊνε για την ανϊγκη τησ εργατικόσ ενϐτητασ. Ωλλωςτε ΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ εύναι και το ϐνομα του ςωματεύου. Οι ςκϋψεισ επηρεϊζονται φυςικϊ απϐ τισ γενικϐτερεσ κοινωνικϋσ πολιτικϋσ εξελύξεισ ςτη χώρα, αλλϊ και ϋξω απϐ αυτό, το ρϐλο των πολιτικών κομμϊτων, των θεωριών και ιδεολογιών, των μεγϊλων πολιτικών γεγονϐτων, που ςπρώχνουν τα πρϊγματα προσ το καλϑτερο ό το χειρϐτερο. Δεν εύναι πϊντα όρεμα τα πρϊγματα. Κϊποια χρϐνια πριν, ϐταν η παραγωγό λϐγω αυξημϋνων παραγγελιών ανϋβαινε διαρκώσ, το ςωματεύο κόρυξε απεργύα. Ϋταν ευκαιρύα ϋλεγαν οι ϋμπειροι. Ζότηςαν 15% αυξόςεισ και περιϋργωσ, ο εργοδϐτησ, αποκρύθηκε απϐ την πρώτη κιϐλασ μϋρα. Αντιπρϐτεινε αϑξηςη 8% ςε ϐλουσ, αλλϊ και ϊλλεσ ϋμμεςεσ παροχϋσ, κυρύωσ με βϊςη την απϐδοςη, που χρηματικϊ ςτο ςϑνολϐ τουσ, για οριςμϋνουσ τουλϊχιςτον, ξεπερνοϑςαν το αύτημα του 15%. Σο ςωματεύο, ϐχι ομϐφωνα, αλλϊ με μεγϊλη πλειοψηφύα, μύληςε για εργατικό νύκη, παρϊ τισ γκρύνιεσ οριςμϋνων, ειδικϊ νϋων εργατών. Αυτού διαμαρτϑρονταν πωσ, ειδικϊ για αυτοϑσ, το ςταθερϐ μϋροσ του μιςθοϑ όταν πολϑ μικρϐ ςε ςχϋςη με αυτϐ που εξαρτιϐταν απϐ την απϐδοςη και θα ϋπρεπε να τρϋχουν περιςςϐτερο, αλλϊ και να προςκυνοϑν τον προώςτϊμενο παραγωγόσ. Αυτϐ επαναλόφθηκε πολλϋσ φορϋσ. ΢ιγϊ ςιγϊ, φαςοϑλι το φαςοϑλι οι αποδοχϋσ φοϑςκωναν, αλλϊ γινϐταν ϐλο και πιο επιδοματικϋσ, ϐλο και πιο διαφοροποιημϋνοσ ο μιςθϐσ. Μαζύ τουσ ϊλλαζαν και οι αντιλόψεισ: Σο παραδϊκι που ϋχουμε ςτην τςϋπη μετρϊει. Σα ϊλλα εύναι θεωρύεσ και ουτοπύεσ… Πριν πϋντε χρϐνια, τα πρϊγματα ϋγιναν πιο ϊγρια. Ξαφνικϊ κυκλοφϐρηςε φόμη, ϐτι μια ςειρϊ δουλειϋσ θα τισ αναλϊμβαναν εξωτερικϊ ςυνεργεύα και ύςωσ κϊποιοι να απολϑονταν. Η επιχεύρηςη θα εφϊρμοζε κϊποιο κυβερνητικϐ νϐμο που θα αϑξανε τισ ειςφορϋσ των εργαζομϋνων και ϊρα θα μειώνονταν τα ‘’καθαρϊ’’. Επύςησ, ςε εφαρμογό ϊλλου νϐμου, με υπογραφό μϊλιςτα υπουργοϑ -που

[20] BABUSHKA.GR

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

κϊποτε όταν πρϐεδροσ τησ εργατικόσ ςυνομοςπονδύασ- θα μειώνονταν ςτο μιςϐ οι πρϐςθετεσ αμοιβϋσ των υπερωριών. Αρκετού δόλωναν οργιςμϋνοι, οι περιςςϐτεροι ϋκπληκτοι και αδικημϋνοι, καθώσ την ύδια ςτιγμό αυτού που δοϑλευαν ςε λογιςτόριο, ενημϋρωναν πωσ οι πωλόςεισ πόγαιναν περύφημα και η μετοχό ςτο χρηματιςτόριο ανϋβαινε. Μια αςυγκρϊτητη διϊθεςη για απεργύα, ςϊρωςε εϑκολα την αντύςταςη ϐςων ςταθερϊ μιλοϑςαν για τη διατόρηςη τησ γαλόνησ ςτην επιχεύρηςη. Ϊγινε μια κϊποια ςϑγκλιςη που βοόθηςε ςε αυτϐ: Οι λεγϐμενοι ριζοςπαςτικού και αδιϊλλακτοι, μετρύαςαν κϊπωσ τα «υπερβολικϊ και περύεργϊ» τουσ, ενώ η –ςυνόθωσ- ςυμβιβαςτικό πλειοψηφύ-


α, δεςμεϑτηκε ςε μια πιο αγωνιςτικό ςτϊςη. Η απεργύα ξεκύνηςε δυναμικϊ. Σα αιτόματα όταν αυξόςεισ 10%, μεύωςη ωρών εργαςύασ για κϊποιεσ ειδικϐτητεσ, αποβολό εξωτερικών εργολϊβων. Ζητοϑςαν επύςησ απϐ την ςυνομοςπονδύα να ζητόςει την ακϑρωςη των αρνητικών νομοθετημϊτων για το αςφαλιςτικϐ, τισ υπερωρύεσ και ϊλλα. Σαυτϐχρονα, οι ανακοινώςεισ του ςωματεύου ϋγραφαν, πώσ αν βελτιωθεύ η θϋςη των εργαζομϋνων ςτην επιχεύρηςη, αυτϐ θα βοηθόςει και την ύδια να γύνει πιο ανταγωνιςτικό. Αυτϐ όταν ϋνασ κϊποιοσ ςυμβιβαςμϐσ. Απαραύτητοσ για να αποκροϑεται η κατηγορύα του εργοδϐτη ϐτι ‘’θα του κλεύςουν το μαγαζύ’’, αλλϊ και για να πεύ-

θονται και αυτού που φοβϐντουςαν αδυνϊτιςμα τησ επιχεύρηςησ. Αυτό η διευθϋτηςη δημιουργοϑςε βϋβαια ϋνα προβληματιςμϐ ςτην πιο ακραύα τϊςη, αλλϊ τελικϊ, οι ωριμϐτεροι απϐ αυτοϑσ (γιατύ υπόρχαν και ςε αυτοϑσ «ρεαλιςτϋσ»), εξόγηςαν ϐτι αυτϐ δεν ϋχει πρϐβλημα, απϐ τη ςτιγμό που θα προβϊλλεται εξύςου και ςτισ ϊλλεσ μονϊδεσ και ϊρα τελικϊ το ζότημα τησ ανταγωνιςτικϐτητασ θα τύθεται ςε ςχϋςη με επιχειρόςεισ ϊλλων χωρών, πρϊγμα που εύναι και λογικϐ. Προσ το παρϐν τουλϊχιςτον. ‘’Αργϐτερα ό ςε ϊλλεσ ςυνθόκεσ το ξαναβλϋπουμε’’, ϋλεγαν. Σην δεϑτερη κιϐλασ μϋρα, μετϊ απϐ μια ϊρνηςη του ςωματεύου να δεχθεύ αυξόςεισ τησ τϊξησ του 2% με την προϒπϐθεςη επύτευξησ ςυγκεκριμϋνων ςτϐχων που θα ϋθετε η διούκηςη, ο εργοδϐτησ ανακούνωςε την απϐλυςη 10 εργαζομϋνων. Η αλόθεια όταν –εύπαν πολλού- πωσ αυτού όταν και λύγο κοπανατζόδεσ ό εριςτικού και γενικϊ ϐχι καλού ςτη δουλειϊ τουσ. Δε θα μποροϑςεσ επύςησ να πεισ ϐτι απολϑθηκαν επειδό απεύργηςαν, καθώσ γενικϊ όταν ψιλοαδιϊφοροι, ςπϊνια εμφανιζϐταν και ςτισ ςυνελεϑςεισ. Όμωσ όταν η πρώτη φορϊ που γινϐταν! Η διούκηςη του ςωματεύου όταν καθηςυχαςτικό, δεν αντϋδραςε ιδιαύτερα. Μετϊ απϐ δϑο ϐμωσ μϋρεσ επιβεβαιώθηκαν οι φϐβοι πολλών. Ανακοινώθηκαν 15 απολϑςεισ, ςυμπεριλαμβανομϋνων και δϑο μελών τησ διούκηςησ του ςωματεύου και τριών μελών τησ απεργιακόσ επιτροπόσ. Πολλού αγρύεψαν, αλλϊ οι ςυνετϐτεροι ϋπειςαν για μια αναπροςαρμογό αιτημϊτων. Οι αυξόςεισ ςτουσ μιςθοϑσ θεωρόθηκαν πλϋον ϐνειρο θερινόσ νυκτϐσ και το πρώτο αύτημα ϋγινε ‘’να γυρύςουν πύςω οι απολυμϋνοι’’. ΢ε αντύθεςη με διϊφορεσ τρομοκρατικϋσ φόμεσ που κυκλοφοροϑςαν για ϊλλα εργοςτϊςια, ϋτςι και ϋγινε τελικϊ, μϋςω ςχετικόσ ςυμφωνύασ για τη λόξη τησ απεργύασ. Η ςυμφωνύα, εκτϐσ απϐ την ανϊκληςη των απολϑςεων (εκτϐσ απϐ δϑο εργαζϐμενουσ που η επιχεύρηςη ιςχυρύςτηκε πωσ εύχαν προςβϊλει κϊποιο διευθυντό και το ςωματεύο αναγκϊςτηκε να υποχωρόςει για το καλϐ των υπολούπων), περιλϊμβανε και κϊποιεσ μικρϋσ χορηγό-

BABUSHKA.GR [21]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ςεισ επιδομϊτων ό μπϐνουσ ϐπωσ το ϋλεγαν. Για τουσ κοπανατζόδεσ, δε προβλϋφτηκε επαναπρϐςληψη, αλλϊ ςε αυτϐ δεν μποροϑςε να μιλόςει και κανεύσ. Οι διαφωνύεσ τώρα μεταξϑ των εργαζομϋνων, όταν μεγϊλεσ. Αρκετού κατηγοροϑςαν τουσ πρωτοςτατοϑντεσ ςτην απεργύα, ϐτι εύχαν θϋςει ςε κύνδυνο τη δουλειϊ και την επιβύωςη ςυναδϋλφων. Ωλλοι, θεωροϑςαν απαρϊδεκτο το ςυμβιβαςμϐ με τον εργοδϐτη και υποςτόριζαν ϐτι η απεργύα ϋπρεπε να ςυνεχιςτεύ. Οι περιςςϐτεροι ϐμωσ μύληςαν για μεγϊλη επιτυχύα, ϐχι φυςικϊ χωρύσ ανηςυχύα για τουσ κινδϑνουσ.

Οι τελευταύοι, επικαλϋςτηκαν ϋνα ακϐμη καλϐ τησ ςυμφωνύασ : ΢το εξόσ, ϋνα μϋροσ των προςλόψεων του ανειδύκευτου προςωπικοϑ, θα γινϐταν μϋςω και του ςωματεύου, που ςόμαινε ϐτι το ςωματεύο κατοχϑρωνε το ρϐλο του και ο εργοδϐτησ απϐδεχϐταν κϊποια μορφό ςυνδιούκηςησ του εργοςταςύου.

Υυςικϊ οι αυξόςεισ ςτισ αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ δεν πϊρθηκαν πύςω. Αυτϐ ςόμαινε ϐτι για πρώτη φορϊ υπόρχαν μειώςεισ μιςθών. Πρϊγμα ϐμωσ που δεν αφοροϑςε την επιχεύρηςη αλλϊ την κυβϋρνηςη και ϐπωσ και να το κϊνουμε δεν μπορεύ ϋνα ςωματεύο να αλλϊξει μια κυβϋρνηςη ό μια ολϐκληρη πολιτικό. Δεν εύναι ο ςκοπϐσ αυτϐσ του ςυνδικαλιςμοϑ. Πόγαινε μακριϊ η βαλύτςα, ϋμπαινε η πολιτικό ςτη μϋςη, τα κϐμματα, τρϋχα- γϑρευε. Σα χειρϐτερα όρθαν μετϊ απϐ ϋξι μϐλισ μόνεσ. Η παραγωγό ϋπεφτε διαρ-

[22] BABUSHKA.GR

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

κώσ. Κϊποιοι μύλαγαν για οικονομικό κρύςη και πτώςη κερδών. Για τα προηγοϑμενα κϋρδη δε γινϐταν λϐγοσ. ΢το κϊτω - κϊτω δε μπορεύσ να πεισ και ςε ϋνα ιδιώτη επιχειρηματύα τι θα κϊνει τα «δικϊ» του λεφτϊ. Σα χτυπόματα ϋρχονταν το ϋνα πύςω απϐ το ϊλλο. Πρώτα μειώθηκαν οι υπερωρύεσ διϐτι δεν όταν αναγκαύεσ. Ϊπειτα, καταργόθηκε με νϋο νϐμο κϊθε προςαϑξηςη πληρωμόσ ςτισ υπερωρύεσ. Αυξόθηκε το ετόςιο νϐμιμο δικαύωμα απολϑςεων και 23 εργαζϐμενοι εύδαν την ‘’πϐρτα του εργοςταςύου ανϊποδα’’, ϐπωσ ϋλεγε χαιρϋκακα ο διευθυντόσ παραγωγόσ. ΢αν κεραμύδα, περύπου εξόντα ϊτομα που περύμεναν ϐτι βγαύνουν ςτην ςϑνταξη, ϋμαθαν ϐτι θα δουλϋψουν ϊλλα δϑο χρϐνια. Και ϊλλα πολλϊ και ανυπϐφορα. Σώρα πλϋον ςτη ςυνϋλευςη πόγαν ϐλοι. Αυτού που μιλοϑςαν για ‘’εργαςιακό ειρόνη’’ όταν πολλού περιςςϐτεροι. Και παθιαςμϋνοι. Μιλοϑςαν για το δικαύωμα τουσ να δουλϋψουν γιατύ ϋχουν ανϊγκη το μεροκϊματο και δε θα επϋτρεπαν ςε κανϋνα να κλεύςει την πϑλη του εργοςτϊςιου και να ςτερόςει το ψωμύ ςτην οικογϋνεια τουσ. Αυτϐ δεν εύχε ξανακουςτεύ ϋτςι. Αυτού που ςυνόθωσ όταν πλειοψηφύα και τα κατϊφερναν να τα βρύςκουν μϋςω τησ επιχειρηςιακόσ ςϑμβαςησ με τον εργοδϐτη, όταν αδειαςμϋνοι και δεν ϋπειςαν και πολλοϑσ. Οι πιο μαχητικού εύχαν τώρα γύνει πλειοψηφύα και αποφαςύςτηκε απεργύα διαρκεύασ, μϋςα ςε ιαχϋσ, με μικρό ϐμωσ πλειοψηφύα και κϊπωσ κουτςουρεμϋνα αιτόματα. Ϊτςι, το αύτημα για αυξόςεισ, ςυνδεϐταν για πρώτη φορϊ, με την ϊνοδο του ΑΕΠ τησ χώρασ, καθώσ και με την πραγματοπούηςη κερδών τησ επιχεύρηςησ. Πολλού εύπαν πωσ αυτϐ θϋλει ςυζότηςη και ανούγει κερκϐπορτεσ ϊςχημεσ. Δεν υπόρχαν ϐμωσ και πολλϊ περιθώρια για ςυζότηςη. Ϊτςι και αλλιώσ αυτό η απεργύα δεν ϋμοιαζε με τισ ϊλλεσ. Σην πρώτη κιϐλασ μϋρα η


απεργιακό περιφροϑρηςη τα χρειϊςτηκε, καθώσ βρόκε πενόντα ϊτομα ςτην πϑλη, ϋτοιμουσ να παύξουν ξϑλο για να μπουν μϋςα. Δεν όταν και εϑκολο να πλακωθεύ. Ϋταν ςυνϊδελφοι χρϐνια. Αλλϊ δεν όταν μϐνο αυτϐ. Ϋρθε και η αςτυνομύα, μαζύ και ειςαγγελϋασ. Και αρκετϊ κανϊλια. Ευτυχώσ τα πρϊγματα κϊπωσ βολεϑτηκαν. Λύγο με το καλϐ, λύγο με το ζϐρι, οι παλαιϐτεροι και πιο ψϑχραιμοι απϐ τουσ απεργοϑσ, ϋπειςαν αυτοϑσ που όθελαν να ςπϊςουν την απεργύα, πωσ πρϋπει να κϊνουν πύςω και να καταλϊβουν ϐτι ϐλοι ϋχουν οικογϋνειεσ και παιδιϊ και πωσ αν η απεργύα πετϑχει, θα εύναι κϋρδοσ για ϐλουσ. Ϊτςι αποςοβόθηκε και η επϋμβαςη τησ αςτυνομύασ που όταν εκεύ για να αντιμετωπύςει το ενδεχϐμενο

ςυγκροϑςεων μεταξϑ υποςτηρικτών και πολϋμιων τησ απεργύασ. Η διευθϋτηςη ϐμωσ δεν κρϊτηςε για πολϑ. Η αντιπαρϊθεςη πόρε διαφορετικό και πιο ϊγρια μορφό. Κϊποιοι πληρωμϋνοι απϐ την εργοδοςύα τςϊκιςαν ςτο ξϑλο με αιφνιδιαςτικό ϋφοδο την νυχτερινό απεργιακό περιφροϑρηςη και ϋκαψαν τα γραφεύα του ςωματεύου. Η αςτυνομύα ςυνϋλαβε την επομϋνη το πρωύ 5 απεργοϑσ και απαγγϋλθηκαν βαριϋσ κατηγορύεσ ςε βϊροσ τουσ. Και τώρα; Η απεργύα για ϋνα διϊςτημα ςυνεχύςτηκε. Αλλϊ, μετϊ απϐ πολλϋσ αντιπαραθϋςεισ και καυγϊδεσ, τα αιτόματα ϊλλαξαν και πϊλι. Αυτϊ που κυριϊρχηςαν –αναγκαςτικϊ τώρα ϋλεγαν- όταν το να απομακρυνθοϑν οι πληρωμϋνοι ανεξϋλε-

γκτοι μπρϊβοι, να απελευθερωθοϑν οι ςυλληφθϋντεσ και να αποςυρθοϑν οι κατηγορύεσ ςε βϊροσ τουσ. Οι απολυμϋνοι ξεχϊςτηκαν. Για αυξόςεισ οϑτε λϐγοσ. Για καλϑτερεσ ςυνθόκεσ εργαςύεσ, μϊλλον πολυτϋλεια να μιλϊσ. Πϐςο μϊλλον για παλαβομϊρεσ να πϊρουν το εργοςτϊςιο οι εργαζϐμενοι, για κοινωνικϐ ϐφελοσ ό για κοινό απεργύα με τα ϊλλα εργοςτϊςια. Όςο για την πϐλη που πϋθαινε δύπλα μαζύ με τισ παλιϋσ ομορφιϋσ τησ και τουσ χώρουσ κοινόσ ζωόσ, ϋνασ κρητικϐσ το ςχολύαςε ανϊλογα: ‘’δουλειϊ δεν ϋχει ο κώλοσ μασ, λουλοϑδια θϋλει ο ψώλοσ μασ’’. Και δεν μποροϑςαν πλϋον να διαφωνόςουν πολλού. Οι αντιπαραθϋςεισ μϋςα ςτουσ εργαζϐμενουσ αναδιαμορφώθηκαν. Σα ςτρατϐπεδα ϊλλαξαν.

BABUSHKA.GR [23]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Κϊποιοι απϐ τα ςωματεύο εύχαν γύνει προώςτϊμενοι. Ωλλοι πόγαν ςε κυβερνητικϋσ θϋςεισ. Πολλού απογοητεϑθηκαν. Ωλλοι μαζύ με τη ςυνταξιοδϐτηςη, πόραν μαζύ τουσ και μια μεγϊλη πύκρα ςτο βλϋμμα, βγαύνοντασ απϐ την πϑλη. Σο ςωματεύο εύχε χϊςει το κϑροσ του. Ψςτϐςο η ζωό και η δουλειϊ ξαναμπόκαν ςτη ςυνηθιςμϋνη ρουτύνα. Αλλϊ αυτό η κανονικϐτητα εύχε μια βϊρβαρη ηςυχύα. Μπϐλικο φϐβο και αναςφϊλεια. ΢υνεχώσ ϋμπαιναν διλλόματα. Μειώθηκαν οι καλϑψεισ του ΙΚΑ, οριςμϋνοι όταν και εντελώσ αναςφϊλιςτοι. Ϋρθε και ϋνα ςυμβϐλαιο ιδιωτικόσ αςφϊλιςησ, προςφορϊ τησ εταιρεύασ, ςε ςυμφωνύα με το ςωματεύο και ϊρχιςαν ϐλοι να ςτηρύζονται ςε αυτϐ. Αυτϐ ϋλεγε ο ρεαλιςμϐσ. Μετϊ όταν που δεν ϋφτανε ο μιςθϐσ για να καλυφθεύ η δϐςη για το δϊνειο τησ τρϊπεζασ που εύχε παρθεύ για το ςπύτι. Αλλϊ ϋδινε και η εταιρεύα δϊνεια και μϊλιςτα ϊτοκα και πόραν οι μιςού. Δεν όταν παρϊλογο, ϋκανεσ τη δουλειϊ ςου, δεν ϋπρεπε να το δεισ ‘’ιδεολογικϊ’’, αλλϊ πρακτικϊ. Εύχαν χαθεύ και κϊποια λεφτουδϊκια ςτο χρηματιςτόριο, διϐτι να μεν οι περιςςϐτεροι όξεραν ϐτι αυτϐ εύναι μια κομπύνα, αλλϊ πύςτευαν ϐτι μποροϑςαν να αξιοποιόςουν την ευκαιρύα. Και πωσ θα κϊνεισ τώρα απεργύα; Εύμαςτε ςτα ςυγκαλϊ μασ; Να φασ δηλαδό μια απϐλυςη και ϐχι μϐνο αποζημύωςη δε θα πϊρεισ, αλλϊ θα ςου λεύπουν και οι αςπιρύνεσ και θα πρϋπει να πϊρεισ ϊλλο δϊνειο απϐ τη τρϊπεζα για να ξεχρεώςεισ αυτϐ τησ εταιρεύ-

[24] BABUSHKA.GR

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

ασ! Και μετϊ θυμϊςαι τα παλαβϊ που λϋγανε οι ακραύοι πωσ ‘’οι εργϊτεσ δεν ϋχουν να χϊςουν παρϊ μϐνο τισ αλυςύδεσ τουσ’’ και να ςκϋφτεςαι πωσ εύςαι ολωςδιϐλου αιχμϊλωτοσ χωρύσ τισ αλυςύδεσ. Αλλϊ δεν υπόρχε και χρϐνοσ για πολλό ςκϋψη. Διϐτι όρθε μαχαύρι η απϐφαςη: ‘’Θα μεύνετε οι μιςού και με το μιςϐ μιςθϐ. Ωμα θϋλετε’’. Και με ϐλη αυτό την πεύρα ςτην πλϊτη, ϋπρεπε να αναπλεχτοϑν τα νόματα, να υφανθοϑν τα νϋα αιτόματα και οι νϋοι τρϐποι αγώνα. Αλλϊ απϐ ποϑ να ξεκινόςει κανεύσ, ξεκύνηςαν οι κουβϋντεσ; Να πιϊςει το νόμα απϐ την αρχό και απϐ τη ςκϋψη που κϊποτε όταν νϐμιμη ϋςτω και ςε μια ιςχυρό μειοψηφύα, ϐτι το εργοςτϊςιο όταν μπορετϐ και δύκαιο να λειτουργόςει απϐ τουσ ύδιουσ τουσ εργαζϐμενουσ, με μικρϐτερο χρϐνο εργαςύασ και για κοινωνικϐ ϐφελοσ; Ϋ να θεωρηθεύ ϐτι αφετηρύα αλλϊ και ϐριο τησ ακϐμη πιο ϊγριασ ςϑγκρουςησ που δε μποροϑςεσ ακϐμη και αν όθελεσ να την αποφϑγεισ, θα όταν το τϋλμα του «τϋλουσ» που εύχε οδηγόςει ο ρεαλιςμϐσ τησ όττασ και του εφικτοϑ; Σώρα θα ζητόςεισ αυξόςεισ; Θα ζητόςεισ λιγϐτερη, αςφαλϋςτερη και ανθρωπινϐτερη δουλειϊ ό μϐνο να ϋχεισ, ϐχι δουλειϊ, αλλϊ ‘’ δουλύτςα’’; Και πώσ να καλϑψεισ τη διαδρομό που ϋχεισ χϊςει; Ϋ μόπωσ και να μη απαςχολόςεισ επειδό εύναι μϊταιο;


Επιμϑθιο επιςτροφόσ Αν το ερώτημα αφοροϑςε τη διαδρομό μιασ επιχεύρηςησ (που ϋτςι και αλλιώσ εύναι εν πολλούσ φανταςτικό) και των βαςϊνων των αγώνων των εργαζομϋνων εκεύ, με τα λϊθη και τισ επιτυχύεσ τουσ, δε θα όταν τϐςο βαρϑ και αςόκωτο. Μόπωσ ϐμωσ αφορϊ ολϐκληρη την κοινωνύα, ϐλουσ εμϊσ; Με τρώει και αυτϐ το φοβερϐ παρϊδοξο: Η Φρυςό Αυγό ςυγκροτεύται ςτην βϊςη ενϐσ επιθετικοϑ αντικομουνιςμοϑ, ςε ςτιγμϋσ που η αριςτερϊ αποποιεύται ςχεδϐν κϊθε ςχϋςη με την κομμουνιςτικό πολιτικό και το κομμουνιςτικϐ πρϐγραμμα μεταςχηματιςμοϑ τησ κοινωνύασ, κρατώντασ την το πολϑ-πολϑ ωσ ςεβαςμϐ ςτην παρϊδοςη ό ςαν κουλτοϑρα. Αλλϊ και το ϊλλο: Μπροςτϊ ςτα μϊτια μασ να ςυντελεύται μια βαθιϊ και βύαιη κοινωνικό και πολιτικό αντεπανϊςταςη και οι αριςτερού να φοβοϑνται να μιλόςουν για εξϋγερςη και επανϊςταςη και να ςυναγωνύζονται να πεύςουν ο ϋνασ τον ϊλλο για την μετριοπϊθεια, τη ςωφροςϑνη, τη νομιμϐτητα, την ϋξυπνη τακτικό. Μια ςυντρϐφιςςα με ρώτηςε πρϐςφατα: ‘’Γιατύ καλϋ μου ςϑντροφε ο δρϐμοσ μασ εύναι τϐςο δϑςκολοσ;’’ ΢κϋφτομαι μόνεσ την απϊντηςη. Και αυτϋσ οι γραμμϋσ και οι ςυλλογιςμού εύναι για αυτϐ το ερώτημα. Εύναι που, αν τα δεισ τα πρϊγματα, ϐχι ςε μια ςτιγμό, αλλϊ ςε μια πορεύα, διαπιςτώνεισ, πωσ ο ‘’εϑκολοσ’’ δρϐμοσ τησ κλιμακωτόσ κατηφορικόσ πορεύασ, διαμορφώνει τελικϊ το δϋοσ μιασ τερϊςτιασ ανηφϐρασ που μπορεύ μετϊ να ςε καταβϊλει χειρϐτερα».

BABUSHKA.GR [25]


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ:

ΠΕΣΡΟ΢ ΚΨΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟΤ Ο Πϋτροσ Κωνςταντύνου, Δημοτικϐσ ΢ϑμβουλοσ Αθόνασ, ςτϋλεχοσ τησ ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ και ςυντονιςτόσ τησ ΚΕΕΡΥΑ , μιλά ςτο babushka.gr για άνοδο τησ ακροδεξιάσ, το εργατικό κίνημα και την αντικαπιταλιςτική αριςτερά.

[26] BABUSHKA.GR


“ Ο αντικαπιταλιςμϐσ εύναι ΟΡΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΛΤ΢Η ΚΑΙ ΟΦΙ ιδεολογικό φϐρμουλα. ” 1) Κϑριε Κωνςταντύνου, εύναι κοινϐσ τϐποσ ϐτι η Ελληνικό κοινωνύα βιώνει πρωτϐγνωρεσ πολιτικϋσ καταςτϊςεισ, ςχολιϊςτε μασ ςυνοπτικϊ την πολιτικό κατϊςταςη τησ χώρασ απϐ τισ εκλογϋσ μϋχρι ςόμερα. Μϋςα ςε ςυνθόκεσ βαθϋματοσ τησ καπιταλιςτικόσ κρύςησ, η ςυγκυβϋρνηςη ΝΔΠΑ΢ΟΚ-ΔΗΜΑΡ εύναι ϋνα αδϑναμο χαρτύ για την επύθεςη που επιχειρεύ να εξαπολϑςει η ϊρχουςα τϊξη για να παραμεύνει ςτη ευρωζώνη θυςιϊζοντασ τισ εργατικϋσ καταχτόςεισ και τα δικαιώματα. Σα εςωτερικϊ προβλόματα μϋςα ςτα ςυγκυβερνώντα κϐμματα ϋκαναν την εμφϊνιςη τουσ αμϋςωσ. Η ΝΔ δϋχτηκε τα πυρϊ των ςυνδικαλιςτών τησ ΔΑΚΕ και διϋγραψε τον Γραμματϋα τησ Γ΢ΕΕ. ΢το ΠΑ΢ΟΚ οι διαλυτικϋσ αποχωρόςεισ ςυνεχύζονται. Η ΔΗΜΑΡ δϋχεται πυρϊ εςωτερικϊ για τη

ςυμμετοχό τησ ςτη ςυγκυβϋρνηςη. Η πολιτικό κρύςη ϐχι μϐνο δεν ϋχει ξεπεραςτεύ ςτην μετα-ΓΑΠ και μετα-Παπαδόμο περύοδο με μια ιςχυρό κυβϋρνηςη αλλϊ αντύθετα η εμφϊνιςη τησ εργατικόσ αντύςταςησ με ανεβαςμϋνουσ ρυθμοϑσ και ιςχυρϊ ϊλματα ϐπωσ ςτη περύπτωςη των Σραπεζών και του ΢καραμαγκϊ την οξϑνουν. Οι Γενικϋσ Απεργύεσ ςτισ 26/9 και 18/10, η κινητοπούηςη κατϊ τησ Μϋρκελ, τα αντιφαςιςτικϊ ςυλλαλη-

τόρια εύναι οι παρϊγοντεσ που εμποδύζουν την κυρύαρχη τϊξη να προχωρόςει ςτην καπιταλιςτικό εξϐρμηςη τησ και γι αυτϐ η ςυγκυβϋρνηςη διςτϊζει να ολοκληρώςει τα παζϊρια με τη Σρϐικα και να φϋρει ςτη Βουλό το νϋο Μνημϐνιο. ΢ε αυτό τη ςυγκυρύα, η ςυγκυβϋρνηςη παύζει το χαρτύ του ρατςιςμοϑ για να αποπροςανατολύςει την οργό απϐ τη χρεοκοπημϋνη πολιτικό τησ και να την εκτρϋψει ςε μύςοσ και φϐBABUSHKA.GR [27]


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

Ο ΢ΤΡΙΖΑ ςυγκεντρώνει τισ ελπύδεσ και τισ ψευδαιςθόςεισ ενϐσ κϐςμου με την υπϐςχεςη τησ απαλλαγό απϐ τα νεοφιλελεϑθερα Μνημϐνια μϋςα απϐ νϋεσ εκλογϋσ και μια κυβϋρνηςη «αντιμνημονιακό». βο κατϊ των μεταναςτών. Αυτϐ τροφοδοτεύ τουσ νεοναζύ τησ Φρυςόσ Αυγόσ και ϐχι κϊποιοσ εκφαςιςμϐσ τησ κοινωνύασ απϐ τα κϊτω. Ο ΢ΤΡΙΖΑ ςυγκεντρώνει τισ ελπύδεσ και τισ ψευδαιςθόςεισ ενϐσ κϐςμου με την υπϐςχεςη τησ απαλλαγό απϐ τα νεοφιλελεϑθερα Μνημϐνια μϋςα απϐ νϋεσ εκλογϋσ και μια κυβϋρνηςη «αντιμνημονιακό». Ψςτϐςο, η τακτικό του ΢ΤΡΙΖΑ τησ αναμονόσ τησ πτώςησ τησ κυβϋρνηςησ ωσ ώριμου φροϑτου ςυναντϊ ςημαντικϋσ αμφιςβητόςεισ απϐ μϋλη του και κϐςμο που τον ψόφιςε. Εύναι κϐςμοσ που ςτηρύζει την κλιμϊκωςη τησ αντύςταςησ με απεργύεσ διαρκεύασ, καταλόψεισ και ϋνα κύνημα ςϑγκρουςησ με την προοπτικό του ευρώ και τησ ΕΕ. Αυτϐ το αριςτερϐςτροφο ρεϑμα διαπερνϊ τη βϊςη των ςυνδικϊτων και των κομμϊτων τησ αριςτερϊσ, πιϋζει για να ξεπεραςτοϑν οι ςυμβιβαςτικϋσ επιλογϋσ των ηγεςιών ανούγοντασ μια περύοδο ταξικόσ

[28] BABUSHKA.GR

αναμϋτρηςησ και δυναμικών εργατικών και αντιφαςιςτικών αγώνων. Οι δεξιϐςτροφεσ λοιπϐν επιλογϋσ τησ ηγεςύασ του ΢ΤΡΙΖΑ που προςαρμϐζουν τουσ ςτϐχουσ ςε ϋνα « ρεαλιςμϐ» μακριϊ απϐ τισ αναγκαιϐτητεσ και τισ δυνατϐτητεσ των αγώνων δεν τραβϊνε τον κϐςμο προσ τη παραύτηςη, αντύθετα ανούγουν αμφιςβητόςεισ και προϒποθϋςεισ για το ξεπϋραςμα τουσ απϐ τα κϊτω και απϐ τα αριςτερϊ. Απϐ τη διαγραφό του χρϋουσ, περϊςαμε ςτη μερικό διαγραφό για να φτϊςουμε ςε αιτόματα «να πϊρουμε τη δϐςη» με προϒπϐθεςη να ιςχϑςουν οι ϐροι τησ Σρϐικα για την Ιςπανύα. Ωραγε γιατύ ξεςηκώνονται τα ςυνδικϊτα ςτην Ιςπανύα και προχωρϊμε ςε κοινό απεργύα ςτισ 14 Νοϋμβρη: Μόπωσ το αύτημα δεν εύναι η ςυνολικό ανατροπό των πακϋτων λιτϐτητασ; Η αποκόρυξη των εργατών του ΢καραμαγκϊ που ειςϋβαλαν ςτην αυλό του Τπουργεύου Εθνικόσ Ωμυνασ για να ςώςουν τισ δουλειϋσ τουσ ϋδειξε τα ϐρια τησ ςχϋςησ ενϐσ κϐμματοσ με αναφορϊ ςτην αντύςταςη αλλϊ με προοπτικό την ςυγκυβϋρνηςη. Η ϊρνηςη του ΢ΤΡΙΖΑ να οργανώςει τη κϐντρα με το νεοναζιςμϐ και το ρατςιςμϐ οδόγηςε χιλιϊδεσ ςτην αναζότηςη μορφών δρϊςησ ςτο αντιφαςιςτικϐ κύνημα και ϐχι ςτη παραύτηςη. Η δυνατϐτητα ανϊπτυξησ μιασ μαζικόσ αντικαπιταλιςτικόσ αριςτερϊσ με την ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ μπροςτϊ ξεπροβϊλλει ξανϊ. Πηγϊζει απϐ την ανϊγκη να νικόςουν οι αγώνεσ, να ανούξει η ε-

Η δυνατϐτητα ανϊπτυξησ μιασ μαζικόσ αντικαπιταλιςτικόσ αριςτερϊσ με την ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ μπροςτϊ ξεπροβϊλλει ξανϊ.


ναλλακτικό λϑςη απϋναντι ςτη χρεοκοπύα του ςυςτόματοσ. Ο αντικαπιταλιςμϐσ εύναι ορατό εναλλακτικό λϑςη και ϐχι ιδεολογικό φϐρμουλα. 2)Παρατηροϑμε πωσ ςε ϐλη την Ευρώπη υπϊρχει μια ςυντονιςμϋνη επιχεύρηςη «ςκοϑπα» για το μεγϊλο μϋροσ των ειςοδημϊτων των εργαζομϋνων αλλϊ και των εργαςιακών τουσ δικαιωμϊτων. Η εκϊςτοτε ϊρχουςα τϊξη επικαλεύται την ςκληρό λιτϐτητα ωσ αντύβαρο ςτην χρεοκοπύα και την κρύςη.

Όμωσ εύναι φανερϐ πωσ οι κατώτερεσ τϊξεισ , δεν δημιοϑργηςαν την κρύςη και δεν εύναι δύκαιο να την πληρώςουν αυτϋσ. Παρ' ϐλα αυτϊ αυτό η πολιτικό, η οπούα ςτηρύζεται κυρύωσ απϐ την Γερμανύα , ϐχι μϐνο ςυνεχύζεται, αλλϊ επιδεινώνεται. Ποια πιςτεϑετε ϐτι εύναι τα ςχϋδια και οι επϐμενεσ κινόςεισ τησ αςτικόσ τϊξησ για την Ελλϊδα αλλϊ και την υπϐλοιπη Ευρώπη; ΢τη κρύςη που βαθαύνει οι καπιταλιςτϋσ βρύςκονται χωρύσ ςχϋδιο. Δεύτε

την ανοικτό παραδοχό τουσ ςτο Σϐκιο ϐτι οι πολιτικϋσ διϊςωςησ με τα πακϋτα λιτϐτητασ απϋτυχαν. Η μϐνη εναλλακτικό τουσ πρϐταςη εύναι η αναζότηςη διεξϐδου απϐ τη κρύςη με την ςυνϋχιςη τησ επύθεςησ ςτο εργατικϐ ειςϐδημα και τισ καταχτόςεισ. Δεν ϋχουν ελϋγξει τη κρύςη χρϋουσ και το Σραπεζικϐ ςϑςτημα βρύςκεται κϊθε τϐςο ςτα ϐρια καταρρεϑςεων. Οϑτε ϋχουν βρει διϋξοδο ςε επενδϑςεισ. Ϊνα ολϐκληρο ςϑςτημα κϊθεται πϊνω ςε βουνϊ διςεκατομμυρύBABUSHKA.GR [29]


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

«Η μϐνη εναλλακτικό τουσ πρϐταςη εύναι η

αναζότηςη διεξϐδου απϐ τη κρύςη με την ςυνϋχιςη τησ επύθεςησ ςτο εργατικϐ ειςϐδημα και τισ καταχτόςεισ» ων χρόματοσ που δεν επενδϑονται φϋρνοντασ ςτην επικαιρϐτητα τισ εκτιμόςεισ του Μαρξ για τισ κρύςεισ του καπιταλιςμοϑ. Εύναι γϋννημα του ύδιου του ςυςτόματοσ και το ξεπϋραςμϊ τουσ προϒποθϋτει εύτε την μαζικό καταςτροφό κεφαλαύων εύτε την επανϊςταςη με την ανατροπό των κυρύαρχων καπιταλιςτικών ςχϋςεων ιδιοκτηςύασ και παραγωγόσ. Η ϐξυνςη του παγκϐςμιου ανταγωνιςμοϑ ΗΠΑ -Κίνας-ΕΕ κάνει ακόμη πιο δϑςκολα τα περιθώρια για τισ ϊρχουςεσ τϊξεισ ςτη Ευρώπη. Η γενύκευςη τησ «ελληνικόσ τραγωδύασ» με την Ιςπανύα, την Πορτογαλύα και την Ιταλύα να μπαύνουν ςτο κϊδρο, δεύχνει ϐτι η κρύςη δεν περιορύζεται αλλϊ εξαπλώνεται και βαθαύνει. Σην ύδια ώρα η κλιμϊκωςη των εργατικών αγώνων ςε ευρωπαώκϋσ χώρεσ διαμορφώνει ϋνα νϋο τοπύο. Δυςτυχώσ, η ευρωπαώκό αριςτερϊ προςεγγύζει τη κρύςη ωσ αποτϋλεςμα των νεοφιλελεϑθερων ςυνταγών των κυβερνόςεων και ϐχι ωσ αρρώςτια του ύδιου του ςυςτόματοσ. Γι αυτϐ παραμϋνει αθερϊπευτα προςκολλημϋνη ςτην ΕΕ και την ευρωζώνη και αδυνατεύ

[30] BABUSHKA.GR

να αρπϊξει την ιςτορικό ευκαιρύα ανατροπόσ του ύδιου του καπιταλιςμοϑ. 3) Απϐ την ϊλλη το κρϊτοσ παρουςιϊζει μια ανεξϋλεγκτη επιθετικϐτητα και καταςτολό ολοϋνα αυξανϐμενη- προσ τουσ εργαζϐμενουσ και τουσ πϊςησ φϑςεωσ διαδηλωτϋσ. Καθημερινϊ ϋχουμε και νϋεσ ομαδικϋσ ςυλλόψεισ, λογοκριςύεσ ςτο ύντερνετ, μϋχρι και απαγϐρευςη ςυναθρούςεων. Ποιοσ πιςτεϑετε ϐτι πρϋπει να εύναι ο ρϐλοσ τησ αριςτερϊσ απϋναντι ςτην αςτυνομύα και τον κρατικϐ καταςταλτικϐ μηχανιςμϐ; Εύναι ώρα η αριςτερϊ να μπει μπροςτϊ ςτουσ αγώνεσ ςτηρύζοντασ την προοπτικό τησ νύκησ και τςακύζοντασ την απϐπειρα τησ κυβϋρνηςησ να προχωρόςει ςε κλιμϊκωςη τησ καταςτολόσ με τισ επιθϋςεισ ςτισ διαδηλώςεισ, την απαγϐρευςη των μαχητικών μορφών πϊλησ, ϐπωσ εύναι οι καταλόψεισ εργοςταςύων, ςχολεύων και υπουργεύων. Ο κρατικϐσ μηχανιςμϐσ εξ ϊλλου δεν μπορεύ να περϊςει ςτα χϋρια τησ αριςτερϊσ και να μπει ςτην υπηρεςύα των εργαζϐμενων. Ο Μϊρξ αναφερϐμε-

Η γενύκευςη τησ «ελληνικόσ τραγωδύασ» με την Ιςπανύα, την Πορτογαλύα και την Ιταλύα να μπαύνουν ςτο κϊδρο, δεύχνει ϐτι η κρύςη δεν περιορύζεται αλλϊ εξαπλώνεται και βαθαύνει.


νοσ ςτην Κομμοϑνα του Παριςιοϑ ϋλεγε ϐτι «η εργατικό τϊξη δεν μπορεύ να πϊρει την ϋτοιμη κρατικό μηχανό και να την βϊλει να δουλϋψει για τουσ δικοϑσ τησ ςκοποϑσ, πρϋπει να την τςακύςει!». Αν η αριςτερϊ πϊρει την κυβϋρνηςη αυτϐσ ο μηχανιςμϐσ δεν θα πϊψει να ςυνεργϊζεται με τουσ νεοναζύ οϑτε να χτυπϊει τισ εργατικϋσ αντιςτϊςεισ επειδό τη θϋςη του Δϋνδια θα την πϊρει ϋνασ αριςτερϐσ υπουργϐσ. Μϐνο με ϋνα ιςχυρϐ κύνημα θα τουσ ςταματόςουμε ακϐμη και για μεγαλϑτερεσ απειλϋσ ϐπωσ η αυξημϋνη ςυνεργαςύα με τουσ φαςύςτεσ για να μην μιλόςουμε για κόρυξη ςτρατιωτικοϑ νϐμου. Η εμπειρύα τησ Φιλόσ του Αλιϋντε με τη κυβϋρνηςη

τησ Λαώκόσ Ενϐτητασ το κατϋδειξε αυτϐ με το πιο τραγικϐ τρϐπο. Φιλιϊδεσ πλόρωςαν με τη ζωό τουσ τισ αυταπϊτεσ του ειρηνικοϑ κοινοβουλευτικοϑ δρϐμου. 3) Μιλόςτε μασ λύγο για την ΚΕΕΡΥΑ, ςτην οπούα και εςεύσ ςυμμετϋχετε και εύναι μια πολϑ ςημαντικό κύνηςη την περύοδο που οι φαςιςτικϋσ οργανώςεισ αλωνύζουν με φοβερό αλαζονεύα ςτην πολιτικό και κοινωνικό ζωό τησ χώρασ. Η Κύνηςη Ενωμϋνοι Ενϊντια ςτο Ρατςιςμϐ και τη Υαςιςτικό Απειλό απϐ τον Ιοϑλη του 2009 πρϐτεινε τη κοινό δρϊςη ενϊντια ςτισ ρατςιςτικϋσ επιθϋςεισ και την ανερχϐμενη φαςιςτικό α-

πειλό. Θεωρεύ ϐτι η ϊνοδοσ των φαςιςτών εύναι δεμϋνη με τη ρατςιςτικό πολιτικό των κυβερνόςεων ςτην Ελλϊδα και την ΕΕ οι οπούεσ παύζουν το χαρτύ το ρατςιςμοϑ για να αποπροςανατολύςουν τη οργό του κϐςμου απϐ τη χρεοκοπημϋνη πολιτικό τουσ. Η ΚΕΕΡΥΑ πόρε μια ςειρϊ απϐ πρωτοβουλύεσ ενϊντια ςτισ ρατςιςτικϋσ πολιτικϋσ των κυβερνόςεων: απϐ το διαβϐητο ΢ϑμφωνο Μετανϊςτευςησ και Αςϑλου τησ ΕΕ, ςτα ςτρατϐπεδα ςυγκϋντρωςησ, ςτην ϊθλια πολιτικό αςϑλου, και τϋλοσ ςτισ ρατςιςτικϋσ επιχειρόςεισ ςκοϑπα τησ ΕΛΑ΢. ΢τόριξε τουσ μετανϊςτεσ ςτη πϊλη ενϊντια ςτισ επιθϋςεισ των ςυμμοριών τησ Φρυςόσ Αυγόσ ςτισ γειτονιϋσ. Ϊκανε βόματα ϋνταξησ τησ δρϊςησ τουσ ςτο εργατικϐ κύνημα με την μαζικό ςυμμετοχό ςτισ Πανεργατικϋσ αλλϊ και με απεργύεσ μεταναςτών ϐπωσ ςτην ΢κϊλα Λακωνύασ. Με την εύςοδο των νεοναζύ τησ ΦΑ ςτη Βουλό η ΚΕΕΡΥΑ βοόθηςε να ανούξει ϋνασ πιο προχωρημϋνοσ κϑκλοσ αντιφαςιςτικών και αντιρατςιςτικών κινητοποιόςεων οργανώνοντασ το μεγϊλο ςυλλαλητόριο κατϊ των ρατςιςτικών επιχειρόςεων ςκοϑπα του Δϋνδια με πϊνω απϐ εύκοςι χιλιϊδεσ διαδηλωτϋσ ςτισ 24 Αυγοϑςτου. Εύχε προηγηθεύ

BABUSHKA.GR [31]


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

“Η ΚΕΕΡΥΑ εκτιμϊ την ανϊγκη αυτϐνομησ

παρϋμβαςησ για να τςακύςουμε τον φαςιςμϐ και ϐχι με την αναμονό ϐτι οι αγώνεσ θα λϑςουν αυτϐματα το πρϐβλημα αυτϐ” η μϊχη των δρϐμων τησ Νύκαιασ ϐπου η Φρυςό Αυγό ηττόθηκε ςτη προςπϊθεια να κλεύςει τα μαγαζιϊ των Πακιςτανών μεταναςτών ϐταν ςτισ 5 Ιοϑλη πϊνω απϐ δϑο χιλιϊδεσ πλημμϑριςαν τησ δρϐμουσ τησ Κοκκινιϊσ. Με αυτϐ τον τρϐπο η ΚΕΕΡΥΑ παρενϋβη και ςτη ςυζότηςη που ϊνοιξε ςε κϑκλουσ τησ αριςτερϊσ, δημοςιογρϊφουσ και διανοοϑμενουσ που ενώ πριν υποτιμοϑςαν παντελώσ τη Φρυςό Αυγό μετϊ υπερτϐνιζαν την δϑναμη τουσ. Δεν υπϋκυψε ςτη μοιρολατρύα και τισ θεωρύεσ του αυτοματιςμοϑ ϐτι η «κρύςη φϋρνει το φαςιςμϐ», οϑτε αποδϋχτηκε τισ υποκριτικϋσ προςεγγύςεισ ςτελεχών του ΠΑ΢ΟΚ ϐτι ϋφταιγε η αριςτερϊ με τον υπερβολικϐ αντιρατςιςμϐ τησ η οι λαώκϋσ ςυνελεϑςεισ που χϊιδευαν τϊχα τουσ φαςύςτεσ. Δεν μπόκε ςτη λογικό ςυγκρϐτηςησ «δημοκρατικοϑ μετώπου» με κϐμματα τησ ςυγκυβϋρνηςησ αλλϊ αντύθετα ςτηρύξαμε τη δρϊςη μασ ςτη δυναμικό του εργατικοϑ κινόματοσ και ςτη ςϑγκρουςη με τη ςυγκυβϋρνηςη που με αιχμό την ΕΛΑ΢ και το ρατςιςμϐ ςυνεργϊζεται με τουσ νεοναζύ.

[32] BABUSHKA.GR

Η ΚΕΕΡΥΑ εκτιμϊ την ανϊγκη αυτϐνομησ παρϋμβαςησ για να τςακύςουμε τον φαςιςμϐ και ϐχι με την αναμονό ϐτι οι αγώνεσ θα λϑςουν αυτϐματα το πρϐβλημα αυτϐ. Ο αντιμνημονιακϐσ αγώνασ απϐ μϐνοσ του δεν αρκεύ. Ωραγε γιατύ μετϊ απϐ δϑο χρϐνια θυελλωδών αγώνων ανϋβηκαν οι φαςύςτεσ; Εύναι γιατύ ακριβώσ η ύδια η ϊρχουςα τϊξη εξαπολϑει και πολιτικϋσ μϊχεσ ενϊντια ςτο κύνημα και την αριςτερϊ για να διαςπϊςει την αντύςταςη και την εργατικό τϊξη και αυτϐ το ρϐλο παύζει ο ρατςιςμϐσ και η ςυνεργαςύα με τουσ φαςύςτεσ. Μια αριςτερϊ που δεν υπεραςπύζεται τα ανοιχτϊ ςϑνορα, τη νομιμοπούηςη των μεταναςτών, μια αριςτερϊ που δεν ςυγκροϑεται με το εθνικιςμϐ, τον αντιτουρκικϐ ςωβινιςμϐ, την ιςλαμοφοβύα, τον ςεξιςμϐ και τισ διακρύςεισ κατϊ των ομοφυλϐφιλων εύναι ανόμπορη να δώςει τη ςυνολικό μϊχη για την ανατροπό του καπιταλιςμοϑ και να ανούξει το δρϐμο για μια καλϑτερη κοινωνύα. Σαυτϐχρονα θα αδυνατεύ να καλϑπτει το κενϐ που αφόνει η κρύςη του πολιτικοϑ ςυςτό-

«Ο αντιμνημονιακϐσ αγώνασ απϐ μϐνοσ του δεν αρκεύ. Ωραγε γιατύ μετϊ απϐ δϑο χρϐνια θυελλωδών αγώνων ανϋβηκαν οι φαςύςτεσ;»


ματοσ αφόνοντασ περιθώρια να το καλϑψουν οι νεοναζύ. Και βϋβαια, η πϊλη ενϊντια ςτο φαςιςμϐ δεν μπορεύ να διαχωριςτεύ απϐ την ςϑγκρουςη με το ρατςιςμϐ. Εύναι παραμϑθι ϐτι η Φρυςό Αυγό ανϋβηκε λϐγω του υπερβολικοϑ αντιρατςιςμοϑ τησ αριςτερϊσ. Η υποχώρηςη ςτο αντιρατςιςτικϐ μϋτωπο τουσ ανούγει το δρϐμο χωρύσ επιςτροφό. Αν ςτη προπαγϊνδα για τη κρύςη δεν απορρύψουμε τα ρατςιςτικϊ ψϋματα που φορτώνουν ςτισ πλϊτεσ των μεταναςτών την ϊνοδο τησ ανεργύασ αντύ ςτα αφεντικϊ απλϊ θα χϊςουμε το απϐ ποϑ πϊνε ςτο μϋτωπο. Αν οι μετανϊςτεσ ενοχοποιηθοϑν για τη κατϊρρευςη ςτα Σαμεύα, τα νοςοκομεύα, τα ςχολεύα και τα νηπιαγωγεύα θα χϊςουμε το τι ςημαύνει η μϊχη ενϊντια ςτισ περικοπϋσ και γιατύ πρϋπει να

ξηλώςουμε τα Μνημϐνια. Γι αυτϐ ςτο νϋο γϑρο ςϑγκρουςησ ςηκώνουμε ψηλϊ τη ςημαύα του αντιρατςιςμοϑ και δεν την υποςτϋλλουμε αφόνοντασ χωρύσ απϊντηςη τα ρατςιςτικϊ ιδεολογόματα. Δύνουμε τη μϊχη για να γύνει το εργατικϐ κύνημα υπεραςπιςτόσ του διεθνιςμοϑ, τησ αλληλεγγϑησ και τησ ταξικόσ ενϐτητασ ςπϊζοντασ τουσ διαχωριςμοϑσ ϋθνουσ, χρώματοσ και θρηςκεύασ. Ϊτςι θα ξεςηκώςουμε ϋνα διεθνϋσ κύνημα αλληλεγγϑησ, ικανϐ να εμπνεϑςει το κοινϐ αγώνα απϐ την Ελλϊδα μϋχρι την Ευρώπη ολϐκληρη και απϐ εκεύ ςε ϐλο τον Πλανότη. Φτύζουμε ϋνα κύνημα ανατροπόσ του καπιταλιςμοϑ και του ιμπεριαλιςμοϑ ώςτε να ξεριζωθοϑν οι αιτύεσ που γεννϊνε το ρατςιςμϐ και το φαςιςμϐ.

5) Μϋςα ςε ϐλα αυτϊ, το εργατικϐ κύνημα βρύςκεται ακϐμη εξαρτημϋνο απϐ τισ γραφειοκρατικϋσ ηγεςύεσ των Γ΢ΕΕΑΔΕΔΤ. ΢ε τι φϊςη πιςτεϑετε πωσ βρύςκεται το ευρϑτερο εργατικϐ κύνημα και τι εύναι αυτϐ που χρειϊζεται για να δημιουργηθεύ ϋνα ενιαύο ταξικϐ εργατικϐ κύνημα που θα εύναι ικανϐ για να ςταματόςει ςτην πρϊξη τα οποιαδόποτε ςχϋδια τησ αςτικόσ τϊξησ; Εύναι ςαφϋσ ϐτι χωρύσ τισ μεγϊλεσ Πανεργατικϋσ Απεργύεσ δεν θα ϋπεφταν διαδοχικϊ οι κυβερνόςεισ ΓΑΠ και Παπαδόμου, οϑτε θα ϋμπαινε φραγμϐσ ςτα ςχϋδια ολοκληρωτικόσ ιςοπϋδωςησ των δικαιωμϊτων που επιδιώκουν οι Σροώκανού και οι ϋλληνεσ καπιταλιςτϋσ. Σο εργατικϐ κύνημα εύναι η μϐνη αςπύδα για να ςταματόςουμε τισ BABUSHKA.GR [33]


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

«Αυτϐ το κύνημα χρειϊζεται τη

ςυγκρϐτηςη του απϐ τα κϊτω, απϐ τη βϊςη των εργαζϐμενων για να νικόςει» επιθϋςεισ και να ανούξουμε το δρϐμο για την αντικαπιταλιςτικό ςϑγκρουςη με την διαγραφό του χρϋουσ, την εθνικοπούηςη των Σραπεζών χωρύσ αποζημύωςη κϊτω απϐ εργατικϐ ϋλεγχο, την απαγϐρευςη των απολϑςεων, την υπερϊςπιςη την δημϐςιων αγαθών. Σο αντικαπιταλιςτικϐ πρϐγραμμα τησ ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ ϋχει τοποθετόςει ξεκϊθαρα αυτοϑσ τουσ ςτϐχουσ προςθϋτοντασ τη ρόξη με το ευρώ την ευρωζώνη και την ΕΕ. Αυτϐ το κύνημα χρειϊζεται τη ςυγκρϐτηςη του απϐ τα κϊτω, απϐ τη βϊςη των εργαζϐμενων για να νικόςει. Φρειϊζονται οι γενικϋσ ςυνελεϑςεισ, οι απεργιακϋσ επιτροπϋσ και οι επιτροπϋσ αγώνα για να ξεδιπλώνουν τη δυναμικό του. Αυτϐσ εύναι ο μϐνοσ δρϐμοσ για ξεπεραςτεύ η αδρϊνεια, τα ξεπουλόματα και οι ςυμβιβαςμού των ηγεςιών των ςυνδικϊτων, τησ Γ΢ΕΕ και τησ ΑΔΕΔΤ. Αυτό τη δυναμικό μποροϑμε να χτύςουμε με πρωτοβουλύεσ ϐπωσ η ΢υνϊντηςη Εργατικόσ Αντύςταςη που βϊζει αυτό τη προοπτικό. Οϑτε με το ςεκταριςμϐ των ξϋχωρων καθαρών ςυγκεντρώςεων του ΠΑΜΕ, οϑτε με τακτικό ουρϊσ ςτην ςυνδικαλιςτι-

[34] BABUSHKA.GR

κό γραφειοκρατύα μποροϑμε να ϋχουμε νικηφϐρουσ αγώνεσ. Μπροςτϊ μασ βρύςκεται μια μεγϊλη μϊχη για να ανατρϋψουμε τη ςυγκυβϋρνηςη με μαχητικϋσ απεργύεσ διαρκεύασ. ΢ε αυτό τη κατεϑθυνςη αξιοποιοϑμε τισ Γενικϋσ Απεργύεσ, ϐπωσ αυτό ςτισ 14 Νοϋμβρη, που δύνει τη δυνατϐτητα διεθνοϑσ απεργιακοϑ ςυντονιςμοϑ για πρώτη φορϊ ςτην ιςτορύα. 6) Απϐ την μεριϊ τησ η ΚΕΕΡΥΑ , πωσ ςχεδιϊζει να ςτηρύξει και με ποιεσ δρϊςεισ και κινητοποιόςεισ, το εργατικϐ και το ευρϑτερο Λαώκϐ κύνημα. Η ΚΕΕΡΥΑ οργϊνωςε μια πετυχημϋνη ςυνϋλευςη ςτο Γκϊζι ςτισ 14 Οκτώβρη. Σο κϊλεςμϊ τησ εύναι να μετατρϋψουμε τισ παρελϊςεισ τησ 28ησ Οκτώβρη ςε διαδηλώςεισ οργόσ των ςυνδικϊτων και τησ νεολαύασ κατϊ τησ ςυγκυβϋρνηςησ των μνημονύων και των νεοναζύ τησ Φρυςόσ Αυγόσ. Επύςησ προτεύνει μαζικό διαδόλωςη ςτισ 19 Γενϊρη με ςυναυλύα ςτο ΢ϑνταγμα. Σαυτϐχρονα ϋνα πρϐγραμμα δρϊςησ ςε εργαςιακοϑσ χώρουσ, ςχολεύα και ςχολϋσ και γειτονιϋσ ώςτε να χτιςτοϑν παντοϑ επιτροπϋσ με ςυςτηματικό δρϊ-

«Σο κϊλεςμϊ τησ εύναι να μετατρϋψουμε τισ παρελϊςεισ τησ 28ησ Οκτώβρη ςε διαδηλώςεισ οργόσ των ςυνδικϊτων και τησ νεολαύασ κατϊ τησ ςυγκυβϋρνηςησ των μνημονύων και των νεοναζύ τησ Φρυςόσ Αυγόσ.


ςη ενϊντια ςτισ επιθϋςεισ τησ κυβϋρνηςησ και των φαςιςτών. 7) ΢ε εγχώριο αλλϊ και ευρωπαώκϐ επύπεδο, ποια θεωρεύτε πωσ εύναι η απϊντηςη τησ αριςτερϊσ και των εργαζομϋνων απϋναντι ςε ϐλα τα μνημϐνια διαρκεύασ την καταςτολό και γενικϐτερα την επϋλαςη του βϊρβαρου νεοφιλελεϑθερου καπιταλιςμοϑ του 21ου αιώνα. Φρειαζϐμαςτε μια αριςτερϊ τησ ανατροπόσ του καπιταλιςμοϑ, τησ ρόξησ με τισ ςτρατηγικϋσ επιλογϋσ τησ ϊρχουςασ τϊξησ που φϋρνει τη βαρβαρϐτητα

ςτον 21ο αιώνα, τησ ρόξησ με την ΕΕ, το ΔΝΣ, το ΝΑΣΟ και τον ιμπεριαλιςμϐ, τησ ςϑγκρουςησ με το ρατςιςμϐ και το φαςιςμϐ. Μια αριςτερϊ που δεν υποτϊςςει την δυναμικό του κινόματοσ ςτισ κοινοβουλευτικϋσ προτεραιϐτητεσ οϑτε ςτη προοπτικό μιασ αριςτερόσ κυβϋρνηςησ ςτα πλαύςια του ςυςτόματοσ. Η εμπειρύα του ΠΑ΢ΟΚ, τησ ςοςιαλδημοκρατύασ αλλϊ και των αριςτερών κυβερνόςεων ςυνεργαςύασ ςτην Ευρώπη δεύχνει ϐτι δεν μποροϑμε ν' αναθϋςουμε τισ ελπύδεσ ςτο κοινοβουλευτικϐ δρϐμο. Φρειϊζεται ριζικό ρόξη μαζύ του ςτη προοπτικό τησ εργατι-

κόσ επανϊςταςησ, Θϋλουμε περιςςϐτερη δημοκρατύα ϐχι μϐνο εκλογό βουλευτών κϊθε 4 χρϐνια αλλϊ εκλογό αντιπροςώπων ςτα εργοςτϊςια, ςτουσ εργαςιακοϑσ χώρουσ για να ελϋγχουμε τη παραγωγό και τη ζωό μασ. Η εργατικό δημοκρατύα παντοϑ εύναι το ϐχημα για να αλλϊξουμε ϋνα κϐςμο ρημαγμϋνο απϐ το κϋρδοσ, την εκμετϊλλευςη, τισ διακρύςεισ. Εύναι η πολιτικό πρϐταςη τησ αντικαπιταλιςτικόσ αριςτερϊσ, τησ ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ που ςτηρύζεται ςε αυτό τη προοπτικό και γι' αυτϐ αξύζει να τη ςτηρύξουμε μϋςα ςτουσ αγώνεσ για να φτϊςουν ςτη νύκη! BABUSHKA.GR [35]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

ΔΙΑΡΚΗ΢ ΠΑΛΗ ΕΝΑΝΣΙΑ ΢ΣΟ ΢ΙΔΕΡΕΝΙΟ ΣΑΚΟΤΝΙ ΣΗ΢ ΟΛΙΓΑΡΦΙΑ΢ Γράφει ο Ειρηναύοσ Μαρϊκησ

Σ

ο ΢ιδερϋνιο Σακοϑνι εύναι το ςκληρϐ και αντιπροςωπευτικϐ ϐνομα που δύνει ο Σζακ Λϐντον (1876-1916) ςτην Πλουτοκρατύα, δηλαδό ςτην αςτικό τϊξη. Σο μυθιςτϐρημα του αυτϐ κυκλοφϐρηςε το 1907 και ςϑμφωνα με τον Ανατϐλ Υρανσ, περιγρϊφει τον πϐλεμο που θα ξεςπϊςει μια μϋρα ανϊμεςα ςτην αςτικό τϊξη και το Λαϐ (εργϊτεσ και μεςαύα ςτρώματα). ΢το βιβλύο, η κεντρικό πρωταγωνύςτρια η Ωβισ Ϊβερχαρντ, περι-

[36] BABUSHKA.GR

γρϊφει τουσ αγώνεσ τησ εργατικόσ τϊξησ εναντύον τησ Ολιγαρχύασ και το πϐςο βύαια αυτού καταπνύγονταν, ϐπωσ ϋγινε ςτην Κομμοϑνα του ΢ικϊγο, που αποτελεύ τον πυρόνα τησ αφόγηςησ. Περιγρϊφονται επύςησ η αϑξηςη τησ καταςτολόσ και των κρουςμϊτων βύασ-με τισ Μαϑρεσ Εκατονταρχύεσ, μιασ παραςτρατιωτικόσ οργϊνωςησ του μελλοντικοϑ φαςιςμοϑ, που ελϋγχουν το ςοςιαλιςτικϐ τϑπο-η ϋκρηξη μιασ βϐμβασ ςτη Βουλό και η καταδύωξη των επαναςτατών απϐ την κυ-


βερνητικό ςτρατιωτικό μηχανό, το λεγϐμενο ΢ιδερϋνιο Σακοϑνι. Περιγρϊφονται ακϐμα, οι τρϐποι που επιβϊλλεται ςταθερϊ και με δυναμιςμϐ η δικτατορύα του κεφαλαύου, απομακρϑνοντασ δημοκρϊτεσ πανεπιςτημιακοϑσ απϐ τη θϋςη τουσ ό εξοςτρακύζοντασ διανοοϑμενουσ ό αμαυρώνοντασ το ϐνομα ϐςων ςυμπαρατϊςςονταν με την εργατιϊ. Οι αςτού επιςτρατεϑουν τουσ παραςτρατιωτικοϑσ που αυξϊνουν την επιρροό τουσ χωρύσ αυτϐ να ςημαύνει ϐτι οι εργϊτεσ δεν οργανώνονται ςε επαναςτατικϋσ ομϊδεσ που ςε διϊςτημα αιώνων, για το βιβλύο, θα νικόςουν και θα εγκαθιδρϑςουν την αταξικό κοινωνύα ενώ υπϊρχει μια υπερμεγϋθησ ςε πληθυςμϐ απολύτικη "κοινϐτητα" , που εκτελεύ χρϋη ςκλϊβου και ϋχει φτϊςει ςτο ϋςχατο ςημεύο τησ ταπεύνωςησ, του εξευτελιςμοϑ, του φϐβου και τησ εξαθλύωςησ. ΢όμερα, οι ριζικϋσ αλλαγϋσ ςτην παγκϐςμια οικονομύα φϋρνουν ςτην καθημερινϐτητα μασ εικϐνεσ ϐπωσ αυτϋσ που παραθϋςαμε απϐ το μυθιςτϐρημα του Σζακ Λϐντον, οι οπούεσ για τουλϊχιςτον μια

φορϊ ϋγιναν πραγματικϐτητα με καταςτρεπτικϊ αποτελϋςματα για την ανθρωπϐτητα. ΢τη χώρα μασ, ς' αυτό τη μοιραύα κουκκύδα γησ, αυτϋσ οι εικϐνεσ (ξανϊ) παύρνουν ςϊρκα και οςτϊ. Η δύωξη του καθηγητό του Πολυτεχνεύου Κρότησ, Δημότρη Πατϋλη - η πρώτη δύωξη καθηγητό μετϊ το 1943, απϐ την ιςτορικό δύκη εναντύον των υπερμϊχων του δημοτικιςμοϑ - επειδό με τισ απϐψεισ του εναντιώνεται ςτην αγοραύα μετϊλλαξη του δημϐςιου πανεπιςτημύου, οι αγωνιώδεισ και απϋλπιδεσ προςπϊθειεσ τησ βύαιησ ιδιωτικοπούηςησ του δημϐςιου τομϋα και του φυςικοϑ μασ πλοϑτου απϐ την ςυγκυβϋρνηςη ΝΔ - ΠΑ΢ΟΚ - ΔΗΜΑΡ, οι ρατςιςτικϋσ επιχειρόςεισ "ςκοϑπα" εναντύον νϐμιμων και "παρϊνομων" μεταναςτών ό η μϊχη των αςτών να ξηλώςουν το δικαύωμα των παιδιών που ϋχουν γεννηθεύ ς' αυτό τη χώρα και δεν γνωρύζουν ϊλλη χώρα να ϋχουν πρϐςβαςη ςτην ιθαγϋνεια, να πολιτογραφηθοϑν Ϊλληνεσ ό να ςυμμετϋχουν ςτισ δημοτικϋσ και περιφερειακϋσ εκλογϋσ, παρϊλληλα με την καταςτολό τησ ελεϑθερησ ϊποψησ

εύναι τρανταχτϊ παραδεύγματα. Η ϐξυνςη τησ καπιταλιςτικόσ κρύςησ που χτυπϊει τισ οικονομικϋσ κατακτόςεισ τησ εργατικόσ τϊξησ αλλϊ και τα δημοκρατικϊ δικαιώματα, εύναι το κατϊλληλο εργαλεύο για να εξηγόςουμε αυτϊ τα φαινϐμενα. ΢υνοπτικϊ, η ελληνικό και διεθνόσ αςτικό τϊξη, μϋςα ςτην κρύρη τησ αξιοποιεύ τη δϑναμη των θεςμών, τα ςώματα αςφαλεύασ, τη δικαςτικό εξουςύα και την Εκκληςύα για να καταςτεύλουν το εξεργεςιακϐ πνεϑμα των εργατών που ενιςχϑεται με τουσ μαζικοϑσ αγώνεσ, που επανϋρχονται ςτο προςκόνιο μετϊ απϐ μια λογικό περύοδο κϊμψησ, κι ϑςτερα απϐ την επιτυχημϋνη απεργύα τησ 18ησ Οκτωβρύου. Ϊτςι κι αλλιώσ, τα οικονομικϊ ϐπλα τησ ΕΕ και του ΔΝΣ μϋςα ςε ςϑντομο χρονικϐ διϊςτημα αποδεύχθηκαν ανεπαρκό. Η πολιτικό κρύςη ςτη ςυνϋχεια ϋδωςε τη χαριςτικό βολό ςτισ ελπύδεσ των αςτών για ανϊκαμψη. Και πωσ θα μποροϑςε να γύνει, ϐταν οι επύδοξοι ςωτόρεσ μασ ςυνεχύζουν να αναπαρϊγουν τακτικϋσ που δεν κρατοϑν οϑτε τα προςχόματα, εύτε με τα εκατομμϑρια απϐ

BABUSHKA.GR [37]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

τα χαρϊτςια που χϊριςε η κυβϋρνηςη ςε μεγϊλεσ επιχειρόςεισ, εύτε με το ςκϊνδαλο ςυγκϊλυψησ τησ φοροδιαφυγόσ. Σο λιθαρϊκι τησ ςτην πολιτικό κρύςη, αλλϊ υπϋρ των ταξικών ςυμφερϐντων τησ, βϊζει η εργατικό αντύςταςη.

Μια νοητό γραμμό ενώνει τη νϋα αγωνιςτικό χρονιϊ, απϐ το πρωτοφανϋσ ςε ϐγκο αντιρατςιςτικϐ ςυλλαλητόριο ςτισ 24 Αυγοϑςτου, ςτη μεγαλϑτερη διαδόλωςη εδώ και πολλϊ χρϐνια ςτη ΔΕΘ, την πανεργατικό απεργύα ςτισ 26 ΢επτϋμβρη που ςυγκρύνεται με την αντύςτοιχη απεργύα ϐταν όρθε το ΔΝΣ, την ειςβολό των εργατών του ΢καραμαγκϊ ςτο Πεντϊγωνο εωσ την μεγαλειώδη απεργύα και πορεύα ςτισ 18 Οκτώβρη. Αδϑναμη, αλλϊ ϐχι ανύκανη, η αςτικό τϊξη επιςτρατεϑει τισ ναζιςτικϋσ ορδϋσ τησ Φρυςόσ Αυγόσ να κϊνουν τη βρώμικη δουλειϊ ςε πλόρη αρμονικό και οργανικό ςυνεργαςύα. Καθημερινϊ παρατηροϑμε, ϐτι οι Μαϑρεσ Εκατονταρχύεσ του Μιχαλολιϊκου επιχειροϑν πϊνω ςτο ϋδαφοσ τησ λιτϐτητασ, του ρατςιςμοϑ, τησ καταςτολόσ, των ιμπεριαλιςτικών επεμβϊςεων τησ ΕΕ, ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχουν οι ελληνικϋσ κυβερνόςεισ. Ϊτςι οι καπιταλιςτϋσ προςπαθοϑν να φορτώςουν τα βϊρη τησ κρύςησ ςτουσ αδϑναμουσ ενώ οι τραπεζύτεσ απολαμβϊνουν τα διςεκατομμϑρια των πακϋτων διϊςωςησ. Οι κυβερνόςεισ παύζουν το χαρτύ του ρατςιςμοϑ για να εκτροχιϊςουν την

[38] BABUSHKA.GR

ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

ϋκφραςη τησ οργόσ με τισ εργατικϋσ αντιςτϊςεισ και να την κϊνουν φϐβο και μύςοσ για τουσ μετανϊςτεσ ενώ οι νεοναζύ, που βρύςκονται ςτα δεξιϊ του Καρατζαφϋρη, του Βύλντερσ και τησ Λεπϋν, προςπαθοϑν να οικοδομόςουν ϋνα μαζικϐ κύνημα αντύδραςησ απϐ τα κϊτω για να τςακύςουν τισ δομϋσ και τισ βϊςεισ τησ εργατικόσ αντύςταςησ, την αυτο-οργϊνωςη του απλοϑ κϐςμου ςε γειτονιϋσ και κοινωνικϊ ςτϋκια. ΢ε αυτϐ το κρύςιμο ςημεύο εύναι που η Αριςτερϊ, ρεφορμιςτικό και επαναςτατικό, πρϋπει να αναλϊβει το ιςτορικϐ καθόκον τησ να μπει μπροςτϊ ώςτε να δώςει ελπύδα ςτο λαϐ μασ και κυρύωσ, να προτεύνει λϑςεισ ςτα φλϋγοντα ζητόματα τησ καθημερινϐτητασ αλλϊ και να μιλόςει, επιτϋλουσ, για την προοπτικό μιασ ϊλλησ κοινωνύασ, αταξικόσ, πλόρωσ δημοκρατικόσ κι ανοιχτόσ ςε ϐλουσ. Αλλϊ γι' αυτϐ χρειϊζεται να οργανώςουμε τουσ επϐμενουσ μεγϊλουσ ςταθμοϑσ του αγώνα μασ. Πρώτο βόμα, να μετατρϋψουμε τισ παρελϊςεισ τησ 28ησ Οκτωβρύου ςε αντιφαςιςτικϋσ και αντιμνημονιακϋσ κινητοποιόςεισ, χτύζοντασ ϋνα Ενιαύο Μϋτωπο ενϊντια ςτη βιαιϐτητα του ΢ιδερϋνιου Σακουνιοϑ των καπιταλιςτών. Ο ιςτορικϐσ χρϐνοσ ϋχει ςυμπιεςτεύ, αλύμονο, κατϊ πολϑ και δεν ϋχουμε την πολυτϋλεια να ολιγωροϑμε. Η Βαώμϊρη προειδοποιεύ.


ΣαΧηΛϊΣη΢ΕβΔοΜϊΔα΢ Σ (μέρος Βου…)

ουσ πόραν τα αποθεματικϊ, τώρα τουσ παύρνουν και την περιουςύα! Η μνημονιακό κυβϋρνηςη ετοιμϊζεται για μια ακϐμα ληςτρικό επιδρομό κατϊ τησ ανώτατησ εκπαύδευςησ. Όπωσ αποκϊλυψε η βουλευτόσ του ΢ΤΡΙΖΑ, Θεανώ Υωτύου, ςε νομοςχϋδιο εκπούηςησ τησ δημϐςιασ περιουςύασ, του υπουργεύου Ανϊπτυξησ, υπϊρχουν ρυθμύςεισ βϊςει των οπούων η ακύνητη περιουςύα των πανεπιςτημύων περνϊει ετςιθελικϊ και χωρύσ κανϋνα αντϊλλαγμα ςτο διαβϐητο Σαμεύο Αξιοπούηςησ τησ Περιουςύασ του Δημοςύου ( ΣΑΙΠΕΔ)! ΢υγκεκριμϋνα ςτο ϊρθρο 5Α του ςχεδύου νϐμου αναφϋρεται ϐτι «ςτο Σαμεύο μεταβιβϊζονται και περιϋρχονται χωρύσ αντϊλλαγμα, κυριϐτητα ό ϊλλα εμπρϊγματα δικαιώματα ό ενοχικϊ δικαιώματα επύ ακινότων που χρηςιμοποιοϑνται ό προορύζονται για τη ςτϋγαςη υπηρεςιών του Δημοςύ-

Δ

εκϊδεσ χιλιϊδεσ ϊνθρωποι κατϋβηκαν ςε διαδόλωςη το ΢ϊββατο ςτο κϋντρο του Λονδύνου, τησ Γλαςκϐβησ και του Μπϋλφαςτ, για να διαμαρτυρηθοϑν κατϊ των μϋτρων λιτϐτητασ που ϋχει υιοθετόςει η βρετανικό κυβϋρνηςη. Πυροςβϋςτεσ, νοςοκϐμεσ, εκπαιδευτικού μαζύ με πολλοϑσ ϊνεργουσ, αλλϊ και βουλευτϋσ τησ αντιπολύτευςησ βγόκαν ςτο κϋντρο τησ βρετανικόσ πρωτεϑου-

ου, ΝΠΔΔ ό δημϐςιων επιχειρόςεων των οπούων το μετοχικϐ κεφϊλαιο ανόκει εξ ολοκλόρου, ϊμεςα ό ϋμμεςα, ςτο Δημϐςιο ό ςε ΝΠΔΔ». Όπωσ ϐλοι γνωρύζουμε, τα Πανεπιςτόμια εύναι Νομικϊ Πρϐςωπα Δημοςύου Δικαύου.

Μ

ετϊ τουσ χρυςαυγύτικουσ τραμπουκιςμοϑσ ςτο Corpus Christi, ςημειώθηκε ϋνα νϋο περιςτατικϐ λογοκριςύασ, ςκοταδιςμοϑ και ομοφοβύασ. Όςο και αν φαύνεται απύςτευτο για μια δημοκρατικό χώρα του 21ου αιώνα, οι ιθϑνοντεσ τησ ΝΕΣ λογϐκριναν τη ςκηνό ενϐσ φιλιοϑ μεταξϑ ανδρών ςε ςύριαλ... Η ΝΕΣ αποφϊςιςε να κϐψει ςκηνό ςτην οπούα δϑο ϊντρεσ φιλιοϑνται, ςτο πρώτο επειςϐδιο τησ ςειρϊσ « Ο πϑργοσ του Ντϊουντον»το ςύριαλ-«ναυαρχύδα» των νϋων ξϋνων ςειρών του καναλιοϑ ςτη βραδινό ζώνη.

ςασ με ςφυρύχτρεσ, κρατώντασ μπαλϐνια και πανϐ που γρϊφουν «Όχι ςτισ περικοπϋσ». ΢την διαδόλωςη κατϋβηκαν ακϐμη, πϋρα απϐ τα ςυνδικϊτα, ςωματεύα κατϊ του πολϋμου και ϊλλοι ακτιβιςτϋσ.

Σ

είλεη πξνο θαηάξγεζε ε απαγόξεπζε ησλ πιεηζηεξηαζκώλ πξώηεο θαηνηθίαο, πνπ εθαξκόδεηαη από ην 2008 θαη πξνζηαηεύεη ρηιηάδεο ηδηνθηήηεο αθη-

λήησλ πνπ δελ κπνξνύλ λα πιεξώζνπλ ηηο δόζεηο ησλ δαλείσλ ηνπο ζηηο ηξάπεδεο. Η θπβέξλεζε εμεηάδεη ζνβαξά ηελ άξζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαγόξεπζεο αλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή από ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο απνξξίπηνπλ κία ηέηνηα θίλεζε θαη ξίρλνπλ ηελ επζύλε ζηηο ηξάπεδεο, ηηο νπνίεο ζεσξνύλ ππεύζπλεο γηα δηαξξνέο αλαθνξηθά κε ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ ππό θαηάξηηζε λνκνζεηηθή παξέκβαζε. BABUSHKA.GR [39]


THE “SHIP TO GAZA MO ΣΩΝ 9 ΑΠΟ΢ΣΟΛΩΝ «ΕΝΑ To χρονικό ενός αγώνα αλληλεγγύης για την επιβίωση του Παλαιστινιακού Λαού

Σο πλούο Estelle ϋχει όδη εμβολιςτεύ απϐ τον ιςραηλινϐ ΢τρατϐ . Πωσ και πϐτε ξεκύνηςε το ship to Gaza , αυτϐσ ο αγώνασ ενϊντια ςτην αποικιοκρατύα του Ιςραόλ και το απϊνθρωπο καθεςτώσ αποκλειςμοϑ τησ Παλαιςτύνησ που ϋχει επιβϊλει;

[40] BABUSHKA.GR


OVEMENT” ΣΟ ΦΡΟΝ ΦΡΟΝΙΚΟ ΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΖΑ ΓΑΖΑ»»

BABUSHKA.GR [41]


ΑΥΙΕΡΨΜΑ

Σο χρονικϐ τησ Λωρύδασ τησ Γϊζασ Η Λωρύδα τησ Γϊζασ αποτελεύ μια παρϊλια χερςαύα λωρύδα ςτο νοτιοανατολικϐ ϊκρο τησ Μεςογεύου, μεταξϑ τησ Αιγϑπτου και του Ιςραόλ που δημιουργόθηκε το 1948, με βϊςη τη γραμμό εκεχειρύασ του Πρώτου Αραβοώςραηλινοϑ πολϋμου. Πρϐκειται για μια χερςαύα λωρύδα που εκτεύνεται βϐρεια των ανατολικών ςυνϐρων τησ Αιγϑπτου μόκουσ 41 χιλιομϋτρων και πλϊτουσ μεταξϑ 6 και 12 χιλιομϋτρων, με ςυνολικό ϋκταςη 360 km2 ςτην οπούα και κατοικοϑν 1,5 εκατομμϑρια Παλαιςτύνιοι (1.500.202 ςϑμφωνα με εκτιμόςεισ για το 2008. Η Λωρύδα πόρε το ϐνομϊ τησ απϐ την κυριϐτερη πϐλη τησ περιοχόσ, τη Γϊζα. Ωλλεσ ςημαντικϋσ πϐλεισ εύναι η Ρϊφα και η Φαν Γιουνύσ. ΢ημειώνεται ϐτι τη Διούκηςη τησ Λωρύδασ αυτόσ μϋχρι το 1967 αςκοϑςε η Αύγυπτοσ. Μετϊ ϐμωσ τον πϐλεμο των ϋξι ημερών πϋραςε ςτη κατοχό και τον ϋλεγχο του Ιςραόλ. Επύ Πρωθυπουργύασ του Ιςραόλ Αριϋλ ΢αρϐν το 2005 αποςϑρθηκαν απϐ τη περιοχό ο ιςραηλινϐσ ςτρατϐσ παύρνοντασ ϐμωσ μαζύ του και εκατοντϊδεσ Εβραύουσ επούκουσ που εύχαν εν τω μεταξϑ προλϊβει και μετοικόςει εκεύ. Παρϊ ϐμωσ την απαγκύςτρωςη και αποχώρηςη αυτό των ιςραηλινών, το Ιςραόλ δεν ϋπαψε να ελϋγχει ϐλα τα ςϑνορα τησ Λωρύδασ περιμετρικϊ (απϐ ξηρϊ, θϊλαςςα και αϋρα), πλην του Νϐτου που μετϊ απϐ επύμονεσ διεθνεύσ πιϋςεισ παραχώρηςε τελικϊ ςτην Αύγυπτο. Ψςτϐςο, παρϊ τισ πολλϋσ και επανειλημμϋνεσ ςυνομιλύεσ και διεθνεύσ διμερεύσ "ςυναντόςεισ κορυφόσ" δεν ϋχει αναγνωριςτεύ μϋχρι ςόμερα ωσ ανεξϊρτητο κρϊτοσ που διεκδικεύται απϐ την Εθνικό Παλαιςτινιακό Αρχό ωσ μϋροσ του Κρϊτουσ τησ Παλαιςτύνησ, που χρονοτριβεύ 60 χρϐνια, απϐ το 1948, με ϋκδηλη την αδυναμύα του ΟΗΕ και ϊλλων Διεθνών Ορ-

[42] BABUSHKA.GR


Ο Παλαιςτινιακϐσ λαϐσ, που κατοικεύ ςτην λωρύδα τησ Γϊζασ, εξακολουθεύ μϋχρι ςόμερα να βιώνει ϋνα ανελϋητο ςφυροκϐπημα απϐ το Ιςραηλινϐ κρϊτοσ, τϐςο με την μορφό του ϊμεςου πολϋμου, ϐςο και με το αποκλειςμϐ απϐ κϊθε βαςικϐ αγαθϐ.

BABUSHKA.GR [43]


ΑΥΙΕΡΨΜΑ

Ο Ιςμαόλ Φανύγια ο ανώτατοσ πολιτικϐσ ηγϋτησ τησ Φαμϊσ. Ανϋλαβε πρωθυπουργϐσ το 2006 αλλϊ καθαιρϋθηκε το 2007 απϐ τον Αμπϊσ. Ο ύδιοσ και το Παλαιςτινιακϐ Νομοθετικϐ ΢υμβοϑλιο δεν αναγνώριςαν την πρϊξη αυτό και απϐ τισ 14 Ιουνύου του 2007 αςκεύ ντε φϊκτο εξουςύα ςτη Λωρύδα τησ Γϊζασ[1], ενώ ο Υαγιϊντ αςκεύ εξουςύα ςτη Δυτικό Όχθη.

[44] BABUSHKA.GR

γανιςμών για την οριςτικό επύλυςη του ζητόματοσ, με ςυνϋπεια να πιθανολογοϑνται ϊλλεσ ςκοπιμϐτητεσ. Σον Ιανουϊριο του 2006, ςτισ κοινοβουλευτικϋσ εκλογϋσ που διενεργόθηκαν ςτα Παλαιςτινιακϊ εδϊφη οι Ιςλαμιςτϋσ τησ Φαμϊσ επικρϊτηςαν πανηγυρικϊ και ενϊμιςι χρϐνο μετϊ, τον Ιοϑνιο του 2007 ςυγκροϑςτηκαν ςτη Λωρύδα τησ Γϊζασ με την Υατϊχ του προϋδρου Μαχμοϑτ Αμπϊσ ϐπου και απϋκτηςαν τον πλόρη ϋλεγχο τησ περιοχόσ η οπούα και κυβερνϊται μετϊ απϐ τισ ςυγκροϑςεισ εκεύνεσ ντε φϊκτο απϐ την Φαμϊσ. ΢υνϋπεια του γεγονϐτοσ αυτοϑ όταν το Ιςραόλ να επι-

βϊλλει ςκληρϐ αποκλειςμϐ ιδιαύτερα ςτη περιοχό τησ Γϊζασ προκειμϋνου ν΄ αςκόςει πύεςη ςτη Φαμϊσ που δεν ϋπαψε ν΄ αναζητεύ την αναγνώριςη τησ ανεξαρτηςύασ των εδαφών. Εκ του αποκλειςμοϑ αυτοϑ ακολοϑθηςε εκ μϋρουσ τησ Φαμϊσ ςειρϊ εκτοξεϑςεων ρουκετών προσ το ϋδαφοσ του Ιςραόλ. Ϊτςι ο Παλαιςτινιακϐσ πληθυςμϐσ ϋγινε μϊρτυρασ μιασ ακϐμη δραματικόσ επιδεύνωςησ των ςυνθηκών ζωόσ. Σον Ιοϑνιο του 2008 και ςυγκεκριμϋνα ςτισ 19 Ιουνύου και ϋπειτα απϐ πολϑνεκρεσ ςυγκροϑςεισ, τϋθηκε ςε ιςχϑ η ςυμφωνύα για εκεχειρύα ανϊμεςα ςτο Ιςραόλ και ςτη Φαμϊσ η οπούα ϋληγε ςτισ 19 Δεκεμβρύου του 2008, με τερματιςμϐ του 18ϊμηνου αποκλειςμοϑ του Ιςραόλ. Αντ΄ αυτοϑ ϐμωσ και παρατεινϐμενου του αποκλειςμοϑ ξϋςπαςαν νϋεσ εχθροπραξύεσ με εξαπϐλυςη ρουκετών τϑπου Καςϊμ εκ μϋρουσ τησ Φαμϊσ κατϊ πϐλεων του Ιςραόλ, και το Ιςραόλ ςε βομβαρδιςμϐ τησ Λωρύδασ τησ Γϊζασ, με πλόθοσ αεροπορικών επιδρομών, εύςοδο ςτρατευμϊτων και αρμϊτων μϊχησ ςτη Λωρύδα και ναυτικϐ αποκλειςμϐ κϊνοντασ χρόςη και παρϊνομων βομβών (λευκοϑ φωςφϐρου), πλόττοντασ μϋχρι και ςχολεύα και νοςοκομεύα του ΟΗΕ, παρεμποδύζοντασ και κϊθε ανθρωπιςτικό βοόθεια. Παρϊ τισ ϋντονεσ διαμαρτυρύεσ και τη διεθνό καταδύκη των Ιςραηλινών επιχειρόςεων οι επιχειρόςεισ ςυ-


νεχύςτηκαν, ενώ οι διπλωματικϋσ πρωτοβουλύεσ 15 ημερών μϋχρι ςόμερα ουδϋν ϋχουν πετϑχει. Ο αποκλειςμϐσ τησ Λωρύδασ τησ Γϊζασ ςυνεχύζεται.

Σο τεύχοσ του αύςχουσ. ΢τισ 23 του Γενϊρη 2008, μετϊ απϐ μόνεσ προετοιμαςύασ κατϊ τη διϊρκεια των οπούων η ατςϊλινη ενύςχυςη του μεθοριακοϑ τεύχουσ εύχε εξαςθενόςει, η Φαμϊσ γκρϋμιςε πολλϊ τμόματα του τεύχουσ που χώριζε τη Γϊζα απϐ την Αύγυπτο ςτην πϐλη Ρϊφα. Εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ κϊτοικοι τησ Γϊζασ πϋραςαν τη μεθϐριο προσ την Αύγυπτο αναζητώντασ τροφό και προμόθειεσ. Λϐγω τησ κρύςησ, ο Αιγϑπτιοσ Πρϐεδροσ Φϐςνι Μουμπϊρακ διϋταξε το ςτρατϐ του να επιτρϋψει ςτουσ Παλαιςτύνιουσ να μπουν μϋςα, αλλϊ να βεβαιωθεύ ϐτι δε μετϋφεραν ϐπλα πύςω απϐ τη μεθϐριο. Η Αύγυπτοσ ςυνϋλαβε ςτο ΢ινϊ (και αργϐτερα ϊφηςε ελεϑθερουσ) πολλοϑσ οπλιςμϋνουσ μαχητϋσ τησ Φαμϊσ, οι οπούοι πιθανώσ όθελαν να διειςδϑςουν ςτο Ιςραόλ. Σον ύδιο καιρϐ, το Ιςραόλ ενύςχυςε την κατϊςταςη ςυναγερμοϑ κατϊ μόκοσ τησ μεθορύου ΙςραόλΑιγϑπτου ςτο ΢ινϊ και ειδοπούηςε τουσ πολύτεσ του να εγκαταλεύψουν το ΢ινϊ «χωρύσ αργοπορύα». Οι επϐπτεσ ςυνϐρων τησ ΕΕ δόλωςαν ϐτι όταν ϋτοιμοι να γυρύςουν για να εποπτεϑςουν ςτη μεθϐριο, αν η Φαμϊσ θα εγγυϐταν την αςφϊλειϊ τουσ, ενώ η Παλαιςτινιακό Αρχό απαύτηςε η Αύγυπτοσ να διαπραγματεϑεται

Σο ιςραηλινϐ ςφυροκϐπημα ςτη λωρύδα τησ Γϊζασ, το 2008 .

BABUSHKA.GR [45]


ΑΥΙΕΡΨΜΑ

μϐνο με την Παλαιςτινιακό Αρχό ςτισ διαπραγματεϑςεισ τισ ςχετικϋσ με τη μεθϐριο. Σο Ιςραόλ επϋτρεψε κϊποια ειςροό εμπορευμϊτων και ιατρικών προμηθειών προσ τη Λωρύδα, αλλϊ περιϋκοψε την ηλεκτρικό ενϋργεια κατϊ 5% ςε μια απϐ τισ 10 γραμμϋσ τησ, ενώ η Φαμϊσ και η Αύγυπτοσ υποςτϑλωςαν μερικϊ ανούγματα του τεύχουσ μεταξϑ των δϑο περιοχών. ΢τισ πρώτεσ απϐπειρεσ τησ Αιγϑπτου να ξανακλεύςει τη μεθϐριο δϐθηκε απϊντηςη με βύαιεσ ςυγκροϑςεισ απϐ τη μεριϊ ϋνοπλων απϐ τη Γϊζα, αλλϊ μετϊ απϐ 12 ημϋρεσ τα ςϑνορα όταν και πϊλι ςφραγιςμϋνα. Μϋχρι τα μϋςα του Υλεβϊρη, η διϊβαςη τησ Ρϊφα ϋμεινε κλειςτό. Σο Υλεβϊρη του 2008, μια δημοςκϐπηςη τησ Φααρϋτζ ϋδειξε ϐτι το 64% των Ιςραηλινών επιδοκύμαζε την απευθεύασ διενϋργεια ςυνομιλιών με τη Φαμϊσ ςτη Γϊζα για κατϊπαυςη του πυρϐσ και για την εξαςφϊλιςη τησ απελευθϋρωςησ του Σζιλϊντ ΢αλύτ, του Ιςραηλινοϑ ςτρατιώτη που εύχε αιχμαλωτιςτεύ ςε μια ςυνοριακό επιδρομό μαχητών τησ Φαμϊσ, ςτισ 25 Ιουνύου του 2006 και απϐ τϐτε κρατιϐταν ςε ομηρύα. Σο Υλεβϊρη του 2008, η μϊχη Ιςραηλινών-Παλαιςτύνιων εντϊθηκε, με ρουκϋτεσ που εκτοξεϑονταν

[46] BABUSHKA.GR


Η ςφαγό του Παλαιςτινιακοϑ λαοϑ ςε καρϋ, ωσ πϐτε θα ςυνεχύζεται αυτό η κατϊςταςη;

BABUSHKA.GR [47]


ΑΥΙΕΡΨΜΑ

ενϊντια ςε ιςραηλινϋσ πϐλεισ και επιθϋςεισ του Ιςραόλ ενϊντια ςε ϋνοπλουσ Παλαιςτύνιουσ. Οι ςτρατιωτικϋσ επιθϋςεισ τησ Φαμϊσ οδόγηςαν ςε μια ςφοδρό ςτρατιωτικό ενϋργεια του Ιςραόλ την 1η Μϊρτη του 2008, ϐπου ςκοτώθηκαν, ςϑμφωνα με το Μπι Μπι ΢ι, πϊνω απϐ 110 Παλαιςτύνιοι, καθώσ και 2 Ιςραηλινού ςτρατιώτεσ. Η ιςραηλινό Οργϊνωςη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Μπι Σςελϋμ» («Κατ΄εικϐνα») εκτύμηςε ϐτι 45 απϐ τουσ νεκροϑσ δεν εύχαν εμπλακεύ ςτισ εχθροπραξύεσ και ϐτι 15 απϐ αυτοϑσ όταν ανόλικοι.

The “ship to Gaza movement” Σο χρονικϐ των 9 αποςτολών «ϋνα καρϊβι για τη Γϊζα» Εδώ και 62 χρϐνια, οι αποφϊςεισ του ΟΗΕ για την Παλαιςτύνη παραμϋνουν κενϐ γρϊμμα. Η «διεθνόσ κοινϐτητα» κλεύνει τα μϊτια μπροςτϊ ςτο διαρκϋσ ϋγκλημα, που ϋχει ϐλα τα χαρακτηριςτικϊ τησ γενοκτονύασ και κωφεϑει ςτισ κραυγϋσ των Παλαιςτινύων, που διεκδικοϑν το αυτονϐητο δικαύωμα ςτη δικό τουσ γη και ςε μια ελεϑθερη πατρύδα. Μϐνη απαντοχό του Παλαιςτινιακοϑ λαοϑ η αλληλεγγϑη των λαών, η αλληλεγγϑη των απλών ανθρώπων, που ξϋρουν τι ςημαύνει να ζεισ υπϐ κατοχό, που ξϋρουν τι ςημαύνει ν’ αγωνύζεςαι για τη λευτεριϊ. Ϊτςι αργϊ το απϐγευμα τησ

[48] BABUSHKA.GR

23ησ Αυγοϑςτου 2008, δυο ελληνικϊ ψαροκϊικα, το Δημότρησ Κ. (Free Gaza) και το Ωγιοσ Νικϐλαοσ (Liberty), ςτα οπούα επϋβαιναν 44 ϊνδρεσ και γυναύκεσ απϐ 13 χώρεσ, ϋμπαιναν ςτο λιμϊνι τησ Γϊζασ. Δεκϊδεσ χιλιϊδεσ Παλαιςτύνοι, γυναύκεσ, ϊνδρεσ και παιδιϊ, εύχαν κατακλϑςει κϊθε ςπιθαμό γησ ςτο λιμϊνι για να υποδεχτοϑν τα πρώτα ςκϊφη μετϊ απϐ 41 χρϐνια. Σϐςα εύχε κρατόςει ο ναυτικϐσ αποκλειςμϐσ τησ Γϊζασ απϐ τον ϋξω κϐςμο. Ϋταν ϋνα ιςτορικϐ ταξύδι και το Free Gaza Movement εύχε την τιμό να ςυλλϊβει, να οργανώςει και να φϋρει ςε πϋρασ αυτό την ιδϋα. Δυο χρϐνια κρϊτηςε η προετοιμαςύα, ϐμωσ κϊθε φορϊ το ςχϋδιο κολλοϑςε ςτην ανεϑρεςη και εξαςφϊλιςη των ςκαφών με τα οπούα θα πραγματοποιοϑνταν η αποςτολό. Σελικϊ, το επιχειρηςιακϐ ςκϋλοσ ανϋλαβε μια ομϊδα Ελλόνων, αλληλϋγγυων ςτο μακρϐχρονα αγώνα του Παλαιςτινιακοϑ λαοϑ. Σο δεϑτερο ταξύδι Μετϊ το πρώτο ιςτορικϐ ταξύδι, το Free Gaza Movement αποφαςύζει να ςυνεχύςει τισ αποςτολϋσ του, ςπϊζοντασ τον αποκλειςμϐ τησ Γϊζασ και ςτϋλνοντασ το μόνυμα ϐτι αυτϐ πρϋπει να γύνει και απϐ ϊλλουσ και κυρύωσ απϐ τισ γειτονικϋσ αραβικϋσ χώρεσ. ΢τισ 28 Οκτώβρη 2008, ϋνα νϋο ςκϊφοσ που ϋχει προμη-

θευτεύ το FGM, το Dignity, κατϊλληλο για καλϊ ταξύδια ακϐμα και το χειμώνα, καταπλϋει ςτο λιμϊνι τησ Γϊζασ μεταφϋροντασ 27 γιατροϑσ, δικηγϐρουσ, δημοςιογρϊφουσ και υπεραςπιςτϋσ των ανθρώπινων δικαιωμϊτων, απϐ 12 χώρεσ. Ανϊμεςϊ τουσ ο Παλαιςτύνιοσ βουλευτόσ Μουςταφϊ Μπαργκοϑτι, η Ιρλανδό κϊτοχοσ βραβεύου Νϐμπελ Μερύντ Μαγκουϊιρ και ο ιταλϐσ τραγουδιςτόσ τησ ϐπερασ Σζο Υαλύτςι, που ϋδωςε το πρώτο λυρικϐ κονςϋρτο ςτην ιςτορύα τησ Γϊζασ. Αυτό τη φορϊ το Ιςραόλ δεν δοκύμαςε να εμποδύςει την αποςτολό, οϑτε εξαπϋλυςε απειλϋσ εναντύον τησ. Σο τρύτο ταξύδι ΢τισ 8 Νοϋμβρη 2008, το Dignity απϋπλευςε πϊλι για τη Γϊζα με 24 επιβϊτεσ. ΢’ αυτό την αποςτολό το Free Gaza Movement ςυνεργϊςτηκε με την Ευρωπαώκό Καμπϊνια για τον Σερματιςμϐ του Αποκλειςμοϑ. ΢το ςκϊφοσ φορτώθηκαν ιατρικϊ εφϐδια που ξεπερνοϑςαν ςε βϊροσ τον ϋνα τϐνο, τα οπούα ςυνϐδευαν 11 πρώην και τϋωσ μϋλη των κοινοβουλύων τησ Αγγλύασ, τησ Ιρλανδύασ, τησ ΢κωτύασ, τησ Ουαλύασ, τησ Ιταλύασ και τησ Ελβετύασ. Αρκετού υπόρξαν μϋλη μιασ μεγαλϑτερησ κοινοβουλευτικόσ αποςτολόσ 53 ατϐμων, που μερικϋσ μϋρεσ πριν τουσ εύχε απαγορευτεύ η εύςοδοσ ςτη Λωρύδα τησ Γϊζασ. Σο τϋταρτο ταξύδι


΢τισ 8 Δεκϋμβρη το Dignity πραγματοπούηςε την τϋταρτη αποςτολό, που ονομϊςτηκε «φοιτητικό» αποςτολό. Δυο πανεπιςτημιακού απϐ τη Βρετανύα ϋλπιζαν ϐτι θα πϊρουν μαζύ τουσ 11 Παλαιςτύνιουσ φοιτητϋσ, ςτουσ οπούουσ το Ιςραόλ αρνιϐταν την ϋξοδο απϐ τη Λωρύδα τησ Γϊζασ. Σο ςκϊφοσ μετϋφερε και πϊλι ϋνα τϐνο φαρμακευτικόσ βοόθειασ και μια βρετανύδα γιατρϐ, που θα παρϋμενε για να βοηθόςει ςτα νοςοκομεύα τησ Γϊζασ. Και αυτό η αποςτολό ςτϋφθηκε με επιτυχύα. Οι 11 φοιτητϋσ επιβιβϊςτηκαν ςτο ςκϊφοσ του FGM και βγόκαν ςτην Ευρώπη για να ςυνεχύςουν τισ ςπουδϋσ τουσ ςτα πανεπιςτόμια που τουσ εύχαν δεχτεύ. Σο πϋμπτο ταξύδι Σο πϋμπτο ταξύδι ϋγινε ςτισ 19 Δεκϋμβρη. Αυτό τη φορϊ το Dignity μετϋφερε μια αντιπροςωπεύα απϐ το Κατϊρ. Ϊτςι, οι ϊνθρωποι απϐ το Κατϊρ ϋγιναν οι πρώτοι Ωραβεσ προερχϐμενοι κατευθεύαν απϐ ϋνα αραβικϐ κρϊτοσ που ϋφταςαν ςτη Γϊζα απϐ τη θϊλαςςα. Σο ϋκτο ταξύδι – Ο διεμβολιςμϐσ του Dignity Ανταποκρινϐμενο ϊμεςα ςτην Ιςραηλινό ειςβολό ςτη Γϊζα, το Free Gaza Movement οργϊνωςε μια επεύγουςα αποςτολό, δυο μϋρεσ μετϊ την εξαπϐλυςη τησ Ιςραηλινόσ επύθεςησ. Σο Dignity απϋπλευςε απϐ τη Λϊρνακα ςτισ 29 Δεκεμβρύου, μεταφϋροντασ 3 τϐνουσ φαρμακευτικοϑ υλικοϑ, 3 χειρουργοϑσ, την Κϑπρια βουλευτό Ελϋνη Θεοχϊρουσ και την Αμερικανύδα πρώην βουλευτό ΢ύν-

θια Μακύνεώ. Επϋβαιναν, επύςησ, δημοςιογρϊφοι διεθνών δικτϑων. ΢τισ 6 τα χαρϊματα τησ 30όσ Δεκεμβρύου, το Dignity περικυκλώθηκε απϐ Ιςραηλινϊ πολεμικϊ ςκϊφη και διεμβολύςτηκε απϐ ϋνα απ’ αυτϊ, 90 μύλια μακριϊ απϐ τισ ακτϋσ τησ Γϊζασ. ΢το μϋςον περύπου τησ διαδρομόσ Λϊρνακα-Γϊζα, ςε διεθνό χωρικϊ ϑδατα. Με υπερϊνθρωπεσ προςπϊθειεσ του πληρώματοσ, το ςκϊφοσ κατϊφερε να φτϊςει ςτο λιμϊνι τησ Σϑρου ςτο Λύβανο, γιατύ όταν αδϑνατο να επιςτρϋψει μιςοκατεςτραμμϋνο ςτην Κϑπρο. Σο ϋβδομο ταξύδι Η ςκυτϊλη πϋραςε πϊλι ςε ϋνα ελληνικϐ ςκϊφοσ, τον ΑΡΙΨΝΑ. ΢τισ 13 Ιανουαρύου 2009 και ενώ η βϊρβαρη ςιωνιςτικό ειςβολό ςυνεχιζϐταν, ο ΑΡΙΨΝ απϋπλευςε απϐ τη Γϊζα μεταφϋροντασ 36 επιβϊτεσ απϐ διϊφορεσ χώρεσ. Η πλειοψηφύα όταν Ϊλληνεσ: γιατρού, δημοςιογρϊφοι, μϋλη του κινόματοσ αλληλεγγϑησ ςτον Παλαιςτινιακϐ λαϐ Σο ςκϊφοσ μετϋφερε επύςησ μερικοϑσ τϐνουσ ϊκρωσ απαραύτητων φαρμακευτικών εφοδύων, για τα οπούα απηϑθυναν δραματικϋσ εκκλόςεισ οι γιατρού των νοςοκομεύων τησ Γϊζασ, που προςπαθοϑςαν να ςώςουν τουσ χιλιϊδεσ τραυματύεσ. Σο ϐγδοο ταξύδι ΢τισ 29 Ιουνύου του 2009, ο ΑΡΙΨΝ απϋπλευςε και πϊλι για τη Γϊζα, μεταφϋροντασ ανθρώπουσ, φϊρμακα και παιχνύδια. Σο πρωύ τησ 30όσ Ιουνύου, 23 μύλια απϐ τισ ακτϋσ τησ Γϊζασ, το ςκϊφοσ

BABUSHKA.GR [49]


ΑΥΙΕΡΨΜΑ

δϋχτηκε πειρατικό επύθεςη απϐ κομϊντο του Ιςραηλινοϑ ναυτικοϑ. Ανϋβηκαν ςτο ςκϊφοσ, ςυνϋλαβαν πλόρωμα και επιβϊτεσ και το ρυμοϑλκηςαν μϋχρι τη ναυτικό βϊςη του Αςντϐτ. Οι επιβϊτεσ φυλακύςτηκαν για μερικϋσ μϋρεσ και ςτη ςυνϋχεια απελϊθηκαν, ενώ το ςκϊφοσ κρατεύται παρϊνομα μϋχρι και τώρα. Ϋταν μια ακϐμη πρϊξη πειρατεύασ ςε διεθνό χωρικϊ ϑδατα απϐ ϋνα κρϊτοσ που ςυμπεριφϋρεται ωσ επικυρύαρχοσ τησ Μεςογεύου. Σο ϋνατο ταξύδι. Σο ιςτιοφϐρο Estelle, πλούο με ιςτορύα 90 ετών, ολοκληρώνοντασ τον περύπλου τησ Ευρώπησ ςε ϋνα ταξύδι που κρϊτηςε δϑο μόνεσ, απϋπλευςε το ΢ϊββατο 6 Οκτωβρύου του 2012 απϐ το λιμϊνι τησ Νϊπολη ςτην Ιταλύα με προοριςμϐ την θϊλαςςα τησ Παλαιςτύνησ. ΢τισ 12 Οκτώβρη, το Υινλανδικϐ Τπουργεύο Εξωτερικών ενημϋρωςε το Estelle πωσ, καθώσ αυτϐ ϋχει Υινλανδικό ςημαύα, το Ιςραόλ απϋςτειλε προειδοπούηςη ϐτι "ςε περύπτωςη που το SV Estelle επιδιώξει να ςπϊςει τον αποκλειςμϐ ςτη θϊλαςςα τησ Γϊζασ (20 ναυτικϊ μύλια) το Ιςραόλ θα παρϋμβει κϊνοντασ χρόςη βύασ". Όπωσ και ϋγινε ςτισ 20-10-2012 δϋχτηκε επύθεςη ςτισ 10:15 (11:15 ώρα Ελλϊδασ). Πϋντε ό ϋξι ςκϊφη του ναυτικοϑ περικϑκλωςαν το Estelle. ΢τρατιώτεσ, φορώντασ μϊςκεσ ανϋβηκαν ςτο πλούο. Η επύθεςη ϋλαβε χώρα ςε διεθνό ϑδατα. Σα περύπου 30 μϋλη του πληρώματοσ ςυνελόφθηςαν και μϋχρι αυτόν την ώρα δεν υπϊρχουν ςτοιχεύα για το πϐτε θα τουσ αφόςουν ελεϑθερουσ. Σο Estelle παραμϋνει αγκυροβολημϋνο ςτο λιμϊνι του Αςντϐντ του Ιςραόλ.

[50] BABUSHKA.GR


Σο πλούο “Estelle” , το οπούο πραγματοπούηςε το γϑρο τησ Ευρώπησ απϐ την ΢κανδιναβύα προσ την Λωρύδα τησ Γϊζασ και τελικϊ δεν κατϊφερε να πραγματοποιόςει το ςκοπϐ του.

BABUSHKA.GR [51]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΠΟΤ ΣΑ ΛΕΕΙ ΕΞΨ ΑΠ’ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ

Η ΕΤΡΩΠΗ ΣΟΤ ΥΟΒΟΤ Γράφει ο Dr. Όου

Η

γηραιϊ όπειροσ πϊντα παρουςιαζϐταν ωσ ϋνα ςπύτι τον λαών, κατϊ την πϊροδο τησ ιςτορύασ, πολλού λαού ϋγιναν κϊτοικοι ό ιδιοκτότεσ περιοχών με αποτϋλεςμα να μποροϑμε να θεωρόςουμε τον ευρωπαώκϐ - ςόμερα χώρο ωσ ϋνα μϋροσ που φιλοξενεύ ςε ϋνα πολϑ μικρϐ κομμϊτι διαφορετικϋσ κουλτοϑρεσ, πολιτιςμοϑσ, γλώςςεσ, όθηϋθιμα και κυρύωσ για κϊποιουσ ϋθνη. ΢ε αυτϐν τον πολυπολιτιςμικϐ χώρο ϐπωσ εύναι λογικϐ (για κϊποιουσ) αναπτϑχθηκαν ϋχθρεσ με τισ ανϊλογεσ ιςτορικϋσ εξελύξεισ, η ιςτορύα ϐμωσ ϋχει την κακό ςυνόθεια να επαναλαμβϊνετε,

[52] BABUSHKA.GR

ύςωσ μερικϋσ φορϋσ με λύγο αλλαγμϋνο προςωπεύο αλλϊ πϊντα με τον ύδιο τρϐπο, αλλϊζει μϐνο η χρονολογύα, η τεχνολογύα και ο τρϐποσ αντιμετώπιςησ του εκϊςτοτε ζητόματοσ απϐ το νεανικϐ κύνημα τησ περιϐδου αυτόσ. ΢την ςημερινό εποχό η Ευρώπη απϐ το ςπύτι των λαών ϋχει μετατραπεύ ςε ϋνα αφιλϐξενο ςφαγεύο των εκμεταλλευτών, πϊντα οι μεγϊλεσ δυνϊμεισ προςπαθοϑςαν να καθορύςουν την τϑχη των τησ Ευρώπησ αλλϊ και ολϐκληρου του κϐςμου, χϊρη ςε αυτό την παρϋμβαςη και «απελευθερωτικών» - « αντιτρομοκρατικών» πολϋμων που κατϊ καιροϑσ κϊνουν. Υυςικϐ αποτϋλε-


ςμα ϐλων αυτών εύναι η δημιουργύα μεγϊλων οικονομικών και πολεμικών κυμϊτων προςφϑγων. Για μπορϋςουν να αντιμετωπύςουν την ειςροό των κυμϊτων αυτών ςτην κεντρικό «πολιτιςμϋνη» Ευρώπη αναγκϊζουν τουσ πολιτικοϑσ που ϋχουν ωσ υποχεύρια να δεχθοϑν την παραμονόσ των προςφϑγων ςτισ χώρεσ τουσ αδιαφορώντασ για το μϋλλον των προςφϑγων, ϋτςι χϋρι χϋρι με την παραπληροφϐρηςη και τον φανατιςμϐ που δημιουργοϑν τα ΜΜΕ προωθεύται ωσ μεύζον πρϐβλημα το μεταναςτευτικϐ αποπροςανατολύζοντασ τισ λαώκϋσ μϊζεσ απϐ τα κϑρια κοινωνικοπολιτικϊ προβλόματα. Η παραπληροφϐρηςη αυτό ςυνδυαςμϐ με την τρομοκρατύα που αςκεύται καθημερινϊ δύνουν την ςκυτϊλη ςτην ραγδαύα αϑξηςη των ποςοςτών των ακροδεξιών φαςιςτικών παρακρατικών οργανώςεων που θϋλουν να ονομϊζονται κϐμματα. Μην ξεχνϊμε πωσ μεγϊλο ποςοςτϐ τησ εκλογικόσ τουσ δϑναμησ προϋρχονται απϐ τισ δυνϊμεισ καταςτολόσ που προςπαθοϑν να φιμώςουν το λαώκϐ κύνημα και απϐ ςτρατιωτικοϑσ που ουκ ολύγοι απϐ αυτοϑσ ϋχουν υπηρε-

τόςει ςε εμπϐλεμεσ ζώνεσ βοηθώντασ τισ μεγϊλεσ δυνϊμεισ ςτο επεκτατικϐ καταςτροφικϐ τουσ ϋργο, με λύγα λϐγια δεν εύναι λύγοι οι υποςτηρικτϋσ αυτών των «κομμϊτων» που ϋχουν βϊψει τα χϋρια τουσ με αύμα και ϋχουν δολοφονόςει ςτο πεδύο τησ μϊχησ ςυγγενεύσ και φύλουσ αυτών που οι ύδιοι ϋκανα μετανϊςτεσ. Οι δολοφονικϋσ ρατςιςτικϋσ επιθϋςεισ ςτην Ελλϊδα μετϊ την ϊνοδο των ποςοςτών τησ Φρυςόσ Αυγόσ ϋχουν γύνει καθημερινϋσ, το θρϊςοσ και το μύςοσ τουσ δεν ϋχει τελειωμϐ, δεν δύςταςαν να δηλώςουν πωσ θα χτυπόςουν παιδιϊ μεταναςτών ακϐμα και ςε παιδικοϑσ ςταθμοϑσ. Σο θραςϑδειλο ομοφοβικϐ τϋρασ που ακοϑει ςτο ϐνομα Παναγιώταροσ δεν δύςταςε ςε ςυνϋντευξη του BBC να δηλώςει πωσ ‘ Ϊχουμε εμφϑλιο και το 60% τησ ΕΛΑ΢ εύναι μαζύ μασ’’. Πϋρα απϐ την Ελλϊδα η αϑξηςη τησ δϑναμησ των ακροδεξιών οργανώςεων ςυναντϊμε ςτην Ιταλύα, ςτην Ιςπανύα, ςτην Αυςτρύα, ςτην Πολωνύα, ςτη Γαλλύα, ακϐμα και ςτισ χώρεσ τησ πρώην μεγϊλησ ΢οβιετικόσ Ϊνωςησ. Η ξενοφοβύα χτυπϊει την πϐρτα

ακϐμα και των μεγϊλων πολυπολιτιςμικών χωρών ϐταν ο καπιταλιςμϐσ αυξϊνει την ανεργύα και τισ απολϑςεισ, ϐταν το κεφϊλαιο εκμεταλλεϑεται τουσ εργαζϐμενουσ και ϐταν οι δουλϋμποροι πλουτύζουν ςε βϊροσ των αδϑναμων και των καταπιεςμϋνων. Η οργϊνωςη και η αλληλεγγϑη εύναι το μϐνο ϐπλο των λαών, οι διαφορϋσ ςτο χρώμα και ςτο ϋθνοσ δεν ϋχουν ςημαςύα οϑτε νϐημα γιατύ πϊνω απ ϐλα εύμαςτε ϊνθρωποι. Η ΑΛΛΗΛΕΓΚΤΗ ΣΟ ΟΠΛΟ ΣΨΝ ΛΑΨΝ ΠΟΛΕΜΟ ΢ΣΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΨΝ ΑΥΕΝΣΙΚΨΝ Οπϐτε ΝΑΙ κϑριε (που λϋει ο λϐγοσ) Παναγιώταρε, ϋχουμε πϐλεμο. Αλλϊ ϐχι εμφϑλιο ϐπωσ ςυμφϋρει εςϊσ αλλϊ Παγκϐςμιο και οι πλευρϋσ εύναι μϐνο δϑο ό με τουσ εργϊτεσ ό με τα αφεντικϊ. Η Φρυςό Αυγό και η εκϊςτοτε ακροδεξιϊ ναζιςτικό οργϊνωςη ανα τον κϐςμο κϊνει την βρώμικη δουλειϊ του ςυςτόματοσ και αποτελεύ το μακρϑ χϋρι του νϐμου, εύναι απλϊ το πιςτϐ ςκυλύ των αφεντικών. Η απϊντηςη των ενωμϋνων λαών θα δοθεύ ςτουσ δρϐμουσ.

BABUSHKA.GR [53]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

[54] BABUSHKA.GR

ΠΟΤ ΣΑ ΛΕΕΙ ΕΞΨ ΑΠ’ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ


ΟΜΟΡΥΟ΢

ΚΟ΢ΜΟ΢ Όλοι για κϊποιο λϐγο ϋχουμε ςκεφτεύ το μϋλλον μασ και για πιο λϐγο ζοϑμε ςε αυτϐ τον κϐςμο. Εύμαι ςύγουροσ ϐτι οι περιςςϐτεροι απϐ εμϊσ ϋχουμε ςκεφτεύ μια ωραύα ζωοϑλα -ϐπωσ ςυνηθύζουμε να λϋμε-. Μια γυναύκα, κϊνα δϑο κουτςοϑβελα, ϋνα αμαξϊκι, το ςπιτϊκι μασ και ϊντε μια φορϊ το χρϐνο να πηγαύνουμε και καμιϊ εκδρομοϑλα να ξεφεϑγουμε και λύγο. Σου Plitsman

Ε

ντϊξει, ϋχεισ δύκιο δεν ζητϊσ πολλϊ ! Μια πρϐταςη νομύζω με εκφρϊζει: Καπιταλιςμϐ το λϋνε βλϊκα!! ΢ε ϋνα κϐςμο τησ απϐλυτησ ξευτύλασ, που ϊνθρωποι πεθαύνουν καθημερινϊ απϐ πεύνα ό βουλιϊζουν κατϊ εκατοντϊδεσ μϋςα ςτισ θϊλαςςεσ επειδό τϐλμηςαν να κϊνουν το απαρϊδεκτο.. Να περϊςουν τα ςϑνορα!! Όταν Φιλιϊδεσ παιδιϊ πεθαύνουν ςτουσ πολιτιςμϋνουσ πολϋμουσ για πετρϋλαια και για μια χοϑφτα δολϊρια. Όταν οι ϊνθρωποι δουλεϑουν όλιο με όλιο για ϋνα καρβϋλι ψωμύ και μια κοϑπα νερϐ. Όταν ξυπνϊσ και περπατϊσ ανϊμεςα ςε ςκουπύδια που τρϋφουν ϊςτεγουσ και λύγα μϋτρα πιο κϊτω γκλαμουρϊτοι τϑποι πύνουν το καφϋ τουσ χωρύσ

να τρϋχει κϊςτανο. Όταν ϊνθρωποι αυτοκτονοϑν επειδό οι τρϊπεζεσ τουσ παύρνουν τα ςπύτια για ϋνα γαμημϋνο δϊνειο. Όταν λοιπϐν ςυμβαύνουν ϐλα αυτϊ νομύζω πωσ ναι, δεν ζητϊσ πολλϊ. Ζητϊσ το ακατϐρθωτο.. Ϊχω την εντϑπωςη ϐτι δεν ϋχεισ καταλϊβει πωσ θα εύναι η ζωό ςου. Μπορώ να ςου δώςω ϋνα παρϊδειγμα. Κϊθε μϋρα που θα περνϊει θα ςηκώνεςαι και θα προςπαθεύσ να επιβιώςεισ με ϐποιο τρϐπο μπορεύσ.. Θα επιβιώνεισ και θα ξϋρεισ ϐτι δεν πρϐκειται ποτϋ να κϊνεισ κϊτι παραπϊνω.. Θα επιβιώνεισ για να περιμϋνεισ κϊποια ςτιγμό το θϊνατο!! Αυτό εύναι η ζωό που πρϐκειται να ζόςεισ απϐ εδώ και πϋρα. ΢ταμϊτα να μου λεσ ϐτι αξύζεισ κϊτι καλϑτερο επειδό ϋχεισ πτυχύο, μεταπτυχιακϐ, διδακτορικϊ και δεν ξϋρω και εγώ τι ϊλλο ϋχουν βγϊλει. Υανταςμϋνε μου, πρϋπει να νιώςεισ και να καταλϊβεισ ςε ποιο κϐςμο ζεισ. Μην τρϋφεισ το κεφϊλι ςου με ψϋμα για να νιώθεισ καλϊ. Ωνοιξε τα μϊτια ςου και κούτα γϑρω ςου. Εγώ δεν ςτα λϋω επειδό εύμαι ΕΜΟ και ϐλα τα βλϋπω χϊλια. Σα λϋω επειδό ϋτςι εύναι! Ο κϐςμοσ που ζεισ εύναι ϋνα μαϑρο χϊλι και ο μϐνοσ τρϐποσ για να τον αλλϊξεισ εύναι να τον καταλϊβεισ... BABUSHKA.GR [55]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΠΟΤ ΣΑ ΛΕΕΙ ΕΞΨ ΑΠ’ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ

BIUTIFUL Ιςπανομεξικϊνικη ταινύα, ςκηνοθεςύα Αλεχϊντρο Γκονζϊλεσ Ιναρύτου με τουσ: Φαβιϋρ Μπαρδϋμ, Μαριςϋλ Αλβαρϋζ, Φϊνα Μπουςαώμπ Ο Ουξμπϊλ, ϋνασ μικροαπατεώνασ, χωριςμϋνοσ πατϋρασ δϑο μικρών παιδιών που μεγαλώνει ο ύδιοσ, μαθαύνει πωσ ϋχει μπροςτϊ του μϐνο λύγουσ μόνεσ ζωόσ. Ϊτςι, ϋςτω και την τελευταύα ςτιγμό, αποφαςύζει να βϊλει ςε τϊξη τη χαοτικό ζωό του. Link Για το trailer : http:// www.youtube.com/watch? v=m_OrqZQV8p8

[56] BABUSHKA.GR


BABUSHKA.GR [57]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

[58] BABUSHKA.GR

ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

Profile for babushkagr team

Τεύχος #15  

Το περιοδικό της αμαρκάλευτης ενημέρωσης

Τεύχος #15  

Το περιοδικό της αμαρκάλευτης ενημέρωσης

Advertisement