Page 1

Σεφχοσ #12

30 Σεπτεμβρίου 2012

Δελτίο αντιπλθροφόρθςθσ… - PSI και Πανεπιςτιμιο - Ιδιϊνυμα παντοφ - Η Παιδεία ςτο απόςπαςμα - Αφιζρωμα: Η ομθρία των Χιλίων... - Συνζντευξθ: Γιϊργοσ Κατροφγκαλοσ BABUSHKA.GR []


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

6

Sold out κι απόψε η όπερα...

8

Χωρισ Ανταλλαγμα.

10 14 18

Ιδιωνυμα παντόυ

Η Παιδεια ςτό Απόςπαςμα! Δελτιό αντιπληρόφόρηςησ...

20 23

PSI και Πανεπιςτημιό

Ο ευρωπαικόσ μεταςχηματιςμόσ...

38Τριχεσ.

41

Εμπρόσ για τησ γενιασ μασ τα Πόλυτεχνια!

[02] BABUSHKA.GR

26 44

Αφιϋρωμα: Η ομηρύα των Χιλύων... ΢υνϋντευξη: Γιώργοσ Κατρούγκαλοσ

54 57

Η λόγόκριςια και η λόγόβλακεια

Καλωσ την επαναςταςη...


BABUSHKA.GR [03]


[04] BABUSHKA.GR


Τσι

«Οι ϊνθρωποι γεννιούνται αμόρφωτοι, όχι ηλύθιοι. Γύνονται ηλύθιοι με την εκπαύδευςη.»

τάτα...

«Ενώ τα Περιςςότερα παιδιϊ εύναι ϋξυπνα, οι περιςςότεροι ενόλικεσ εύναι κουτού. Άρα κϊτι πρϋπει να φταύει ςτην εκπαύδευςη.»

Αλϋξανδροσ Δουμϊσ υιόσ, 1824-1895, Γϊλλοσ ςυγγραφϋασ

«Έχουμε να κϊνουμε με την καλύτερα εκπαιδευμϋνη γενιϊ ςτην ιςτορύα. Αλλϊ το μυαλό τουσ ϋχει βϊλει τα καλϊ του χωρύσ να ϋχει να πϊει πουθενϊ.» Timothy Leary, 19201996, Αμερικανόσ ψυχολόγοσ

Bertrand Russell, 18721970, Βρετανόσ φιλόςοφοσ

«Η εκπαύδευςη εύναι ϋνα όπλο, οι ςυνϋπειεσ του οπούου εξαρτώνται από το ποιοσ το κρατϊ ςτα χϋρια του και ςε ποιόν το ϋχει ςτραμμϋνο.» Ιωςόφ ΢τϊλιν,1879 -1953, Σοβιετικός ηγϋτησ

«Ακαδημύα:(1) Αρχαύο ςχολεύο όπου εδιδϊςκοντο η ηθικό και η φιλοςοφύα (2) Σύγχρονο ςχολεύο όπου διδϊςκεται το ποδόςφαιρο.»

«Πρϋπει να εγκαταλεύψουμε την ιδϋα ότι η εκπαύδευςη αφορϊ μόνο τουσ νϋουσ. Πώσ εύναι δυνατό, αφού τα Μιςϊ πρϊγματα που ξϋρει κϊποιοσ ςτα 20 του δεν εύναι αλόθεια πια ςτα 40 του και τα μιςϊ πρϊγματα που ξϋρει ςτα 40 του δεν εύχαν ανακαλυφθεύ όταν όταν 20;» Arthur Clarke, 19172008, Βρετανόσ ςυγγραφϋασ επιςτ. φανταςύασ

«Δεν επϋτρεψα ποτϋ ςτο ςχολεύο να αναμειχθεύ ςτην εκπαύδευςό μου.»

Ambrose Bierce, 1842– 1914, Αμερικανόσ ςυγγραφϋασ

Mark Twain, 18351910, Αμερικανόσ ςυγγραφϋασ

«Το ςχολεύο μασ προετοιμϊζει για τη ζωό ςε ϋναν κόςμο που δεν υπϊρχει.»

«Εκεύ που Ανούγει ϋνα ςχολεύο, κλεύνει μια φυλακό.» Βύκτωρ Ουγκώ, 1802-1885, Γϊλλοσ ςυγγραφϋασ

Παιδεία όχι εκπαίδευση”

Albert Camus, 1913-1960, Γϊλλοσ ςυγγραφϋασ, Νόμπελ 1957

«Η εκπαύδευςη εύναι η μϋθοδοσ με την οπούα κϊποιοσ αποκτϊ υψηλοτϋρου επιπϋδου προκαταλόψεισ.»

Laurence J Peter, 19191990, Καναδόσ ςυγγραφϋασ & εκπαιδευτικόσ

BABUSHKA.GR [05]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

Γρϊφει ο Spaturnos

΢

τησ 13 ΢επτεμβρύου του 1922 ςτην ΢μϑρνη τησ Μικρϊσ Αςύασ ξεκινϊ μεγϊλη φωτιϊ η οπούα και θα κατακϊψει ολϐκληρη την πϐλη. ήλεσ τισ προηγοϑμενεσ μϋρεσ ο τουρκικϐσ ςτρατϐσ προελαϑνει προσ την ΢μϑρνη. Κανεύσ, θα πύςτευε πωσ… ϐλοι οι κϊτοικοι τησ ΢μϑρνησ θα εύχαν ετοιμαςτεύ για ϋνα τϋτοιο γεγονϐσ, αφοϑ ϋνασ ολϐκληροσ ςτρατϐσ κατευθϑνονταν προσ το μϋροσ τουσ. Αντύθετα ϐμωσ, οι πολύτεσ τησ ΢μϑρνησ ςυνϋχιζαν την ζωό τουσ κανονικϊ με την πεπούθηςη ϐτι τύποτα κακϐ δεν θα τουσ ςυμβεύ. ΢ημεύο αναφορϊσ εύναι ϐτι το βρϊδυ τισ 13 ΢επτεμβρύου του 1922 τα ειςιτόρια για την βραδινό παρϊςταςη τησ ϐπερασ εύχαν εξαντληθεύ. Ο κϐςμοσ ςυνϋχιζε να κϊνει ϐνειρα ςε μια ψεϑτικη πραγματικϐτητα. ΢ε ϋναν πολιτιςμϐ

[06] BABUSHKA.GR

SOLD OUT ΚΑΙ ΑΠΟΨΕ Η «ΟΠΕΡΑ»! που μετϊ απϐ λύγεσ ώρεσ θα χϊνονταν. Απϐ εκεύ και ϋπειτα τα ξϋρετε… η πλόρησ παρακμό, ταπεύνωςη και ρατςιςμϐσ όταν τα κυρύαρχα αιςθόματα που ϋνιωςαν ϐλοι αυτού οι ϊνθρωποι που όρθαν ςτην Ελλϊδα με την ανταλλαγό πληθυςμών.

ήλα τα παραπϊνω γεγονϐτα, τώρα που τα βλϋπεισ … κϊτι ςου θυμύζουν… ϋτςι; ΢ωςτϊ κατϊλαβεσ, δεν εύναι φανταςτικϐ, το πωσ μοιϊζει εκεύνη η περύοδοσ με την ςημερινό; ήλοι ζοϑμε την ύδια ακριβώσ κατϊςταςη (προφανώσ ταξικϊ) ακϐ-


μα και ϐλοι εμεύσ, που προςπαθοϑμε να αντιςταθοϑμε ςτην καταςτροφό τησ Ζώησ μασ, για το βρϊδυ ϋχουμε κλύςει «ειςιτόριο» να δοϑμε την δικιϊ μασ «ϐπερα». Ακϐμα και τώρα, που βλϋπουμε την κατϊςταςη να ξεφεϑγει απϐ κϊθε λογικό… δεν πιςτεϑουμε ϐτι τελικϊ θα επϋλθει η πλόρησ καταςτροφό και για την δικό μασ κοινωνύα. Βλϋπω γϑρω μου - και εςϑ βλϋπεισ ϐτι ακϐμα και με αυτοϑσ που φαύνονται να εύναι ςυνειδητοποιημϋνοι, νοιϊζονται πιο πολϑ για τα ϊμεςα, θϋτουν ςτϐχουσ, πηγαύνουν αγγλικϊ, θϋλουν να πϊρουν πτυχύο, να πιϊςουν μια δουλεύα με 480 ευρώ (μεγϊλο μου φαύνεται το νοϑμερο πια) και γενικϊ προςπαθοϑν να ςώςουν ϐτι μποροϑν απϐ την διαλυμϋνη τουσ καθημερινϐτητα. Θα μου πεισ, αλύμονο αν δεν προςπαθοϑςαν να επιβιώςουν, αλύμονο αν τα παρϊταγαν, η ζωό δεν ςταματϊ, εύναι δειλύα

να τα παρατϊσ, εύναι ςυναιςθηματικϐ κακϐ να μην κϊνεισ ϐνειρα, εύναι ςχιζοφρϋνια να αντιλαμβϊνεςαι τα πρϊγματα μαϑρο ό ϊςπρο. Θα ςου απαντόςω λοιπϐν ϐτι ςυμφωνώ μαζύ ςου αλλϊ, πωσ μπορεύσ να κϊνεισ ϐνειρα τα οπούα θα ελπύζεισ να εφαρμϐςεισ ςτην πραγματικϐτητα ϐταν η πραγματικϐτητα αλλϊζει ςυνεχώσ, ϐταν η ζωό ςου αλλϊζει δραματικϊ, ϐταν η καθημερινό επιβύωςη ςου γύνεται πρωταρχικό ανϊγκη; Αναρωτιϋμαι πωσ ανϊμεςα ςτην δύψα για ζωό και ελευθερύα εςϑ μπορεύσ να ονειρεϑεςαι μια διαφορετικό πραγματικϐτητα; Πωσ μπορεύ να ςε νοιϊζουν πρϊγματα τα οπούα θα καταςτραφοϑν μαζύ με ϐλα ϐςα εύχεσ ςυνηθύςει να ζεισ; Θα ςου ζητόςω κϊτι με τρϐπο ταπεινϐ , ϐπωσ αρμϐζει ςε ϋνα ζώο ςαν εμϋ-

να, θα όθελα να δεισ την ζωό ςου ςαν μια ταινύα και να πατόςεισ pause ! Να πεισ, ώπα, ωσ εδώ, Basta που λϋνε και οι Πορτογϊλοι, κανϋνα ϐνειρο δεν χϊνετε καμιϊ ελπύδα δεν πεθαύνει, η ζωό ςου ϐμωσ ξεφτιλύζετε και ποδοπατιϋται. ΢ου ζητϊω να πεισ με βροντερό φωνό δεν πατϊω play μϋχρι να διαλϑςω κϊθε τι που με κρϊτα εγκλωβιςμϋνο ςτην μιζϋρια και την υποταγό. Μϋχρι να κερδύςω αξιοπρϋπεια για εμϋνα και τουσ γϑρω μου…. Μϋχρι να μπορϋςω να αναςϊνω. Εύναι πραγματικϊ το πιο μεγαλειώδεσ, απϐ οποιαδόποτε Απεργύα απϐ οιαδόποτε δρϊςη το να πεισ, δεν ξαναμπαύνω ςτη καθημερινϐτητα ςασ μϋχρι να τα φϋρω ϐλα τοϑμπα! Εγώ μονϊχα αυτϐ ζητώ, ϋνα λϐγο για να ζω, μια ελπύδα για ζωό πραγματικό και ϐχι ϋνα ειςιτόριο για την αποψινό παρϊςταςη.

BABUSHKA.GR [07]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

Φωρύσ

ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑ «Ενούκια που δεν πληρώθηκαν, λογαριαςμού ςε ςτούβεσ , ςε ϋνα ςυρτϊρι που δεν ανούγουμε, τα τρϐφιμα ςτο ψυγεύο μϐνο για τισ επϐμενεσ δυο μϋρεσ, δανεικϊ»

Ϊ

Γρϊφει η mpanana

νασ αγώνασ των γονιών να κρατηθοϑν. Γονεύσ που δύνουν αγώνα να κρατόςουν τα παιδιϊ ϋξω απϐ το ζϐρι. Οικογϋνειεσ διαλϑονται και οικογϋνειεσ δϋνονται. Απϋναντι τουσ βρύςκουν ϋνα διαλυμϋνο ςϑςτημα που αντύ για βιβλύα μοιρϊζει ςτα παιδιϊ τουσ φωτοτυπύεσ ό dvd. Μοιϊζει να παύζεται ςτα ζϊρια το δικαύωμα ςτη γνώςη, αφόνοντασ τουσ γονεύσ να παλϋψουν με το ςτύγμα. Αυτϐ που το πασ. Σο ςτύγμα. Σο ςτύγμα του

[08] BABUSHKA.GR

ϊνεργου, του φτωχοϑ, αυτοϑ που δεν κατϊφερε να δώςει ςτα παιδιϊ του ϐλα αυτϊ που κϊποτε ονειρεϑτηκε. Μια αύςθηςη ανικανϐτητασ. Και απϐ την ϊλλη το προςωπικϐ ςθϋνοσ. Δε θϋλουμε φιλανθρωπύα, την αξιοπρϋπεια μασ θϋλουμε. Και ϋνασ φϐβοσ για ϐλα. ήχι για αυτϊ που ςόμερα δεν μποροϑν να προςφϋρουν αλλϊ για το μϋλλον, ςυνολικϊ. Και αν με κϐπο μαζϋψουν τα λεφτϊ να διατηρόςουν τα ιδιαύτερα και τα φροντι-


ςτόρια, μετϊ τι; Θυμϊμαι πωσ εύναι να πιϋζεςαι να αποφαςύςεισ τι θα γύνεισ ϐταν μεγαλώςεισ τϐτε που το μϐνο που ςε νοιϊζει εύναι να διαρκοϑςαν οι διακοπϋσ δυο μόνεσ παραπϊνω. άςωσ κϊποια απϐ αυτϊ τα παιδιϊ που εύναι ςε αυτό την ηλικύα, φϋτοσ να μην πόγαν διακοπϋσ. Να δοϑλεψαν το καλοκαύρι για να βοηθόςουν τουσ γονεύσ τουσ. Κϊποιοι νομύζουν πωσ αυτϊ δεν γύνονται. Ϋ γύνονται κϊπου μακριϊ. Δεν το λϋω για να λυπηθεύσ. Δεν εύναι για να λυπϊςαι. Εύναι για να πϊρεισ την απϐφαςη να ςυμμετϋχεισ ενεργϊ. Για να καταλϊβεισ πωσ

αυτϐ που ςόμερα εύναι μακρινϐ, αϑριο μπορεύ να φτϊςει απροςδϐκητα κοντϊ ςου. Να, εγώ ςόμερα το πρωύ ϋχαςα τη δουλειϊ μου. Σϋςςερα χρϐνια ςχεδϐν βοηθοϑςα ϊλλουσ να βρουν δουλειϊ. ΢όμερα πόγα ςτην παρϋα τουσ. Φωρύσ προειδοπούηςη. Απροςδϐκητα. Ϊτςι, κϊπωσ, με κϊποιον τρϐπο, ϋρχεται κοντϊ ςου αυτϐ που νϐμιζεσ μακρινϐ. Να ςυμμετϋχεισ. Να δεισ απϐ κοντϊ πϐςο γεμϊτοσ νιώθεισ ϐταν δύνεισ και ςου δύνουν χωρύσ αντϊλλαγμα. Απϐ αλληλεγγϑη. Να ςυμμετϋχεισ. Να ςυμμετϋχεισ ςτο κοινωνικϐ φροντιςτόριο ςτο

Ναϑπλιο, ςτα Φανιϊ, ςτον Πϑργο, ςτο Αγρύνιο, ςτο Καρπενόςι, ςτην εργατικό λϋςχη Νϋασ ΢μϑρνησ, ςτο κοινωνικϐ ωδεύο, ςτο #tutorpool. Να ςυμμετϋχεισ . Να μην αποφαςύζουν ϊλλοι. Να αποφαςύζεισ εςϑ. Εγώ και εςϑ. Ϊχουμε ο ϋνασ τον ϊλλο. Να ςυμμετϋχεισ κι εςϑ για να το γυρύςουμε. Για να μη το αφόςουμε ϋτςι. Για να αλλϊξουμε τον τρϐπο με τον οπούο γύνονται τα πρϊγματα. Να θυμϊςαι. Να ςυμμετϋχεισ για αυτϐ. Να ςυμμετϋχεισ για ςϋνα. Να εύςαι παρϐν.

BABUSHKA.GR [09]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

[10] BABUSHKA.GR


ΙΔΙΩΝΥΜΑ

ΠΑΝΤΟΥ... Γρϊφει ο Μαχητικϐσ

Για ακϐμη μια φορϊ η πολιτικό ςκηνό του τϐπου μασ, η ύδια γενιϊ που κυβερνϊ απϐ τη μεταπολύτευςη και μετϊ, ϋχει καταφϋρει να αναδεύξει τισ πιο μαϑρεσ ςτιγμϋσ τησ ιςτορύασ του τϐπου μασ. Φωρύσ να προςφϋρει κϊτι το παραμικρϐ προσ το καλϑτερο, ϋνα βόμα προσ τα εμπρϐσ, ώςτε να αλλϊξει επιτϋλουσ ςελύδα αυτϐσ ο κϊποτε δοξαςμϋνοσ και πολιτιςμϋνοσ λαϐσ.

Π

οιοσ να μασ το ϋλεγε ϐτι ϋνασ απαρχαιωμϋνοσ και ϊκρωσ διχαςτικϐσ νϐμοσ του Βενιζϋλου απϐ το τϐςο μακρινϐ, μα και τϐςο κοντινϐ, 1929. Σϐτε που οι κυβερνώντεσ για να φιμώςουν και να ελϋγξουν τισ αντύθετεσ απϐψεισ απϐ τισ δικϋσ τουσ, εφηϑραν τον περιβϐητο νϐμο του ιδιωνϑμου, για να ποινικοποιόςουν τισ διαφορετικϋσ ιδϋεσ. Φρηςιμοποιώντασ ςαν «Δοϑρειο άππο» την αςφϊλεια τησ κοινωνύασ και την προςταςύα των ελευθεριών του πολύτη, φρϐντιζαν να πνύγουν οτιδόποτε διαφορετικϐ, κϊθε τι ανατρεπτικϐ απϐ τα δικϊ τουσ κϋφια, καταλϑοντασ ουςιαςτικϊ την ύδια την ερμηνεύα του πολιτεϑματοσ

τησ δημοκρατύασ και λειτουργώντασ ςαν απολυταρχικϐ καθεςτώσ, εκτϐπιζαν τουσ αντιπϊλουσ. Με κϊθε τρϐπο και κϊθε τύμημα. Φωρύσ κανϋναν απολϑτωσ διςταγμϐ, φρϐντιςαν να νομιμοποιόςουν τισ θραςϑδειλεσ τακτικϋσ τουσ και να επιβϊλλουν τισ απϐψεισ τουσ. Παρϊνομεσ φυλακύςεισ, βαςανιςτόρια, δημϐςιεσ διαπομπεϑςεισ που ουςιαςτικϊ κατϋςτρεφαν και διαμϋλιζαν ζωϋσ και οικογϋνειεσ. Ο θεμϋλιοσ λύθοσ αυτόσ τησ τακτικόσ όταν η ςπορϊ του φϐβου ςτη ςυνεύδηςη τησ κοινωνύασ, ώςτε αυτό να καταςτεύ το απϐλυτο ϊβουλο και φοβιςμϋνο υποχεύριο, το πρϐβατο που θα καταπιεύ το κουτϐχορτο αμϊςητο ακϐμη μια φορϊ.

BABUSHKA.GR [11]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

Επιςτρϋφοντασ ςτη ςϑγχρονη εποχό, τώρα που το ξϑλο απϐ τα ΜΑΣ ςε ΑμΕΑ και ςυνταξιοϑχουσ εύναι κϊτι απολϑτωσ αναμενϐμενο και φυςιολογικϐ, μποροϑμε να παρατηρόςουμε πϐςο ϐμορφα και αγγελικϊ επαναλαμβϊνεται η ιςτορύα του τϐπου μασ. Για την ακρύβεια ϋνα κομμϊτι αυτόσ, το πιο λανθαςμϋνο και ϊςχημο, τϐτε που οι αφοριςμού, οι διαχωριςμού, τα βαςανιςτόρια και οι εξορύεσ όταν ςτο καθημερινϐ εντατικϐ πρϐγραμμα « κοινωνικοπούηςησ» του λαοϑ μασ. Οι «ςοφού» εκλεγμϋνοι απϐ ε-

[12] BABUSHKA.GR

μϊσ ςωτόρεσ μασ ϋχουν ςκορπύςει ςε ϐλα τα νομοςχϋδια και τισ μεταρρυθμύςεισ την ευφυολογύα τουσ και φρϐντιςαν να επιςφραγύςουν κϊθε νομοθετικό πρϊξη τουσ και με ϋνα τϑπο ιδιωνϑμου. Ξεκινώντασ απϐ το υπουργεύο πολιτιςμοϑ και την βύα ςτουσ αθλητικοϑσ χώρουσ – τησ οπούασ οι ύδιοι και οι ςκανδαλώδεισ πρϊξεισ τουσ εύναι τα αύτια και η πηγό του κακοϑ – την καταπϊτηςη αρχαιολογικών χώρων. Σισ τϊςεισ τησ μϐδασ και την ποινικοπούηςη τησ μπλοϑ-

ζασ που ςυνοδεϑεται απϐ κουκοϑλα. Ακϐμα και το να ςυνδρϊμεισ ςε ϋνα ςυνϊνθρωπο μασ που ϋχει ανϊγκη τη βοόθεια μασ για να επιβιώςει, αλλϊ εύναι ςτη δϑςμοιρη θϋςη να εύναι πρϐςφυγασ, ακϐμα και αυτό τη θεϊρεςτη πρϊξη αγϊπησ ϋχουν χωρϋςει ςτο ιδιϐτυπο νομοθετικϐ τουσ πλαύςιο. ΢αν καλού αντιγραφεύσ, φρϐντιςαν να ξεπατικώςουν και να εξελύξουν τουσ τρϐπουσ και τισ μεθϐδουσ χειραγώγηςησ και εκφοβιςμοϑ. Κϊποτε όταν ο νϐμοσ «επύ τεντυμποϒςμοϑ»


που εύχαν εφεϑρει για να χαλιναγωγόςουν τη διαμαρτυρύα με το γιαοϑρτωμα που εύχε ανθόςει ςτα ςχολεύα, τώρα φρϐντιςαν να ςυλλαμβϊνουν ακϐμα και ανόλικουσ και με το ιδιώνυμο του «τρομονϐμου» να φροντύζουν για τον τερματιςμϐ τησ ζωόσ του. Με περύςςια μαγκιϊ και υποκριςύα, δημοςύευςαν τισ φωτογραφύεσ ςυλληφθϋντων προςπαθώντασ να φοβύςουν και να τρομοκρατόςουν.

μο. Εκεύ που πρϋπει να δώςεισ τη μϊχη, ενϊντια ςτο ςϑςτημα τουσ, αντύθετα ςτα δικϊ τουσ ςυμφϋροντα, εκεύ που κρύνεται το μϋλλον το δικϐ ςου αλλϊ και ϐλων.

ϋχουν βϊλει ςτο μϊτι, για αυτϐ και αυτϋσ οι τϐςο ανορθϐδοξεσ και αταύριαςτεσ ςυνεργαςύεσ, για αυτϐ και τα τϐςα ανύερα ςυμβϐλαια ϊςπονδων φύλων και εχθρών.

Φωρύσ να ονοματύζονται κατηγορύεσ, χωρύσ καν να ϋχει γύνει κϊποια δύκη, κϊποια μορφό που να φανερώνει το δημοκρατικϐ πολύτευμα που υποτύθεται πωσ ακολουθεύ αυτό η χώρα. Δημιουργώντασ ςτερεϐτυπα, πωσ ϐποιοσ ςυμμετϋχει ςε πορεύα διαμαρτυρύασ, μπορεύ απλϊ για μια κουκοϑλα να δει τη ζωό του πρώτο θϋμα ςτα τηλεοπτικϊ δελτύα ειδόςεων και ςτισ ανακοινώςεισ εγκληματιών τησ Ελληνικόσ μπατςονομύασ.

Προςπαθώντασ να αποπροςανατολύςουν τη ςκϋψη ςου απϐ τα καταςτροφικϊ μϋτρα που ςχεδιϊζουν να εφαρμϐςουν πϊνω ςτο όδη ταλαιπωρημϋνο και πειναςμϋνο κορμύ ςου, βρόκαν τα εξιλαςτόρια θϑματα που θα τουσ προςφϋρουν τον πολϑτιμο χρϐνο μϋχρι να ανακαλϑψουν το επϐμενο θαϑμα που θα τουσ βοηθόςει ςτο να υπνωτύςουν το λαϐ. ΢αν απϐ ταινύα ξεπηδϊνε οι αναμνόςεισ, τϐτε που ςτισ τελευταύεσ εκλογϋσ εύχαν φροντύςει να δημοςιεϑουν καθημερινϊ τισ κινητϋσ υγειονομικϋσ «βϐμβεσ» - ιερϐδουλεσ, που ςε κλϊςματα δευτερολϋπτου ξεχϊςτηκαν και εξαφανύςτηκαν, μϐλισ κατϊφεραν να πϊρουν αυτϐ που όθελαν απϐ αυτϋσ, χρϐνο.

Μη τουσ αφόςεισ να ςπεύρουν ςτο μυαλϐ ςου το φϐβο, μη τουσ επιτρϋψεισ να ςε κϊνουν να μιςόςεισ τον εαυτϐ ςου. Ξεπϋραςε τισ ϐποιεσ φοβύεσ ςου και οργανώςου, ςυςπειρώςου με τουσ ϐμοιουσ ςου και εξεγϋρςου. Μη φοβϊςαι το διωγμϐ, κανϋνασ δε χϊθηκε ϊδικα για τα ϐνειρα και τισ ιδϋεσ του.

Να ςε παραδειγματύςουν, να ςου δεύξουν το δρϐμο τησ φυγόσ, πωσ εύναι πιο εϑκολο και χρόςιμο να μεύνεισ ςτον καναπϋ ςου και να μην ακολουθόςεισ το δρϐμο τησ λογικόσ που εύναι ςτισ μϊχεσ ϋξω ςτο δρϐ-

Ϊτςι και ςόμερα, οδηγοϑνε το καρϊβι ςε βϋβαιο χαμϐ αλλϊ ακϐμα κρϑβουν την αλόθεια, προςπαθοϑν να απομυζόςουν ϐτι τελευταύο ϋχει απομεύνει ςτον τϐπο. Να βγϊλουν το τελευταύο μερύδιο κϋρδουσ που

Κρϊτα ψηλϊ τη ςφιγμϋνη ςου γροθιϊ, δϋςε ςφιχτϊ την κουκοϑλα ςου ςτο πρϐςωπο ςου και περπϊτα περόφανοσ. Η αλληλεγγϑη εύναι ο μϐνοσ δρϐμοσ που θα μασ φϋρει ακϐμα πιο κοντϊ ςτον πολυπϐθητο ςτϐχο. Τ.Γ. Μπορεύ οι ϊςτεγοι του Πειραιϊ να πολλαπλαςιϊζονται ςαν τα μυρμόγκια αλλϊ ο τοπικϐσ «ϊγιοσ» φροντύζει να μασ δεύξει για ακϐμη μια φορϊ πϐςο πυκνϊ ραμμϋνη εύναι το ρϊςο που φορϊ ςτο πρϐςωπο που δε τουσ βλϋπει και ακϐμα αςχολεύται με διϊφορεσ πύπεσ.

BABUSHKA.GR [13]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΢ΣΟ ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑ Η ιςτορύα ϋχει την κακό ςυνόθεια να επαναλαμβϊνεται, δεν χρειϊςτηκε πολϑσ καιρϐσ για να επαλειφθεύ η λαώκό αυτό ρόςη, γιατύ ϋνα χρϐνο μετϊ την ψόφιςη του νϐμου ϋκτρωμα τησ Διαμαντοποϑλου, ςαν να μην πϋραςε μια μϋρα, οι εντολοδϐχοι τησ Σρϐικασ εν μϋςω καλοκαιριοϑ ψόφιςαν το νϋο νϐμο για την ανώτατη εκπαύδευςη (Ν.4076). Γρϊφει ο Ανθρωποφϊγοσ

Ϊ

να χρϐνο μετϊ την πύεςη που ϊςκηςαν οι μεγαλειώδεισ κινητοποιόςεισ του Υοιτητικοϑ Κινόματοσ το Τπουργεύο αναπροςαρμϐζει την τακτικό του με ςτϐχο την προώθηςη και υλοπούηςη τησ εκπαιδευτικόσ μεταρρϑθμιςησ ςτα πλαύςια τησ Μπολϐνια και των απαιτόςεων του Μνημονύου. Η ςυνταγό παλιϊ και δοκιμαςμϋνη, ϐπωσ και ςτον νϐμο Διαμαντοποϑλου προωθεύται η πλόρησ διϊλυςη και κατα-

[14] BABUSHKA.GR

ςτροφό του δημϐςιου και δωρεϊν πανεπιςτημύου και το τςϊκιςμα των δικαιωμϊτων τησ νεολαύασ. Η ΕΕ, το ΔΝΣ και τα υποχεύρια πιϐνια τησ κυβϋρνηςησ προωθοϑν την απαξύωςη και την εξϊλειψη των δικαιωμϊτων και των κεκτημϋνων των εργαζϐμενων και τησ νεολαύασ και τη διαμϐρφωςη μιασ νϋασ εφιαλτικόσ πραγματικϐτητασ για το λαϐ. Η κυβϋρνηςη επιδιώκει την επύςπευςη των διαδικαςιών για την περικοπό των κοινωνι


κών δαπανών μϋςα απϐ την περαιτϋρω μεύωςη μιςθών και ςυντϊξεων, το κλεύςιμο δημϐςιων λειτουργιών και το ξεποϑλημα – ιδιωτικοπούηςη ϊλλων. Οι κινόςεισ αυτϋσ, ϋχουν ωσ ςτϐχο την δημιουργύα ϊνεργων και ςκλϊβων, εϑκολα χειραγωγημϋνα πρϐβατα ςτην βορϊ τησ αγορϊσ. Ο ςτϐχοσ του μνημονύου ςτην παιδεύα εύναι μεθοδικϐσ και ακριβόσ, καταλϑει τον δημϐςιο δωρεϊν χαρακτόρα τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Αυτϐ επιτυγχϊνεται κυρύωσ μϋςα απϐ την ειςαγωγό διδϊκτρων ςε προπτυχιακϐ επύπεδο και η γενύκευςη τησ ςτο μεταπτυχιακϐ, την κατϊργηςη τησ δωρεϊν παροχόσ ςυγγραμμϊτων, τισ περικοπϋσ των δαπανών για τη φοιτητικό μϋριμνα (ςύτιςη-ςτϋγαςημεταφορϋσ) αλλϊ και το κλεύςιμο – ςυγχωνεϑςεισ ιδρυμϊτων. Σαυτϐχρονα προωθεύται η ςυνεχόσ υποχρηματοδϐτηςη των ιδρυμϊτων, οι απολϑςεισ προςωπικοϑ και οι μιςθού πεύνασ για τουσ εργαζϐμενουσ ςτα πανεπιςτόμια. Η κυβϋρνηςη νιώθοντασ την ανϊςα του φοιτητικοϑ κινόματοσ ςτο ςβϋρκο τησ ειςϊγει εξωτερικοϑσ διαχειριςτϋσ ςτα πανεπιςτόμια, γύνεται ςϑνδεςη αξιολϐγηςησ – χρηματοδϐτηςησ, διοικητικϊ ςυμβοϑλια και διοριςμϐ νϋων διοικόςεων. ΢υντελεύ ςτην πλόρη κατϊργηςη των πτυχύων και το τςϊκιςμα των δικαιωμϊτων τησ νεολαύασ ςε εκπαύδευςη και εργαςύα. Η κατϊργηςη των πτυχύων , η προώθηςη τησ δια βύου μϊθηςησ με ςεμινϊρια υψηλοϑ κϐςτουσ για την απϐκτηςη επαγγελματικών δικαιωμϊτων, αλλϊ και η διαμϐρφωςη ευϋλικτων προ-

γραμμϊτων ςπουδών εύναι το ςυμπλόρωμα τησ κυρύαρχησ πολιτικόσ που προωθεύ την ευϋλικτη απαςχϐληςη, τη μαζικό ανεργύα και τη διαμϐρφωςη ενϐσ νϋου μοντϋλου εργαζϐμενου χωρύσ δικαιώματα. Προςπαθώντασ να ςτοχοποιόςει και να τρομοκρατόςει το φοιτητικϐ κύνημα , καταργεύ το ϊςυλο, εντατικοποιεύ τουσ ρυθμοϑσ ςπουδών, επιδιώκει την ολοκληρωτικό υποταγό ςτισ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ με ςκοπϐ να κϊμψουν τισ αντιδρϊςεισ και τισ ανατρεπτικϋσ διαθϋςεισ τησ νεολαύασ. Γι’ αυτϐ η νεολαύα ενωμϋνη με τισ υπϐλοιπεσ μϊζεσ τησ κοινωνύασ, πρϋπει να αντιταχτοϑν και ν’ ανατρϋψουν το ςκοτεινϐ μϋλλον που ετοιμϊζουν. Σο φοιτητικϐ και ευρϑτερα το νεολαιύςτικο κύνημα να βρεθεύ ακϐμα μια φορϊ ςτην πρώτη γραμμό των λαώκών αγώνων ϐπωσ τϐςεσ φορϋσ ςτο παρελθϐν. Ο αγώνασ για δημϐςια και δωρεϊν παιδεύα δεν εύναι αγώνασ απλϊ των ςημερινών φοιτητών. Εύναι αγώνασ ενϊντια ςτο πϋταγμα μιασ ολϐκληρησ γενιϊσ εκτϐσ πανεπιςτημιακόσ εκπαύδευςησ. Εύναι αγώνασ ενϊντια ςτισ προςπϊθειεσ για διϊλυςη κϊθε εργαςιακόσ προοπτικόσ τησ νεολαύασ και καθιϋρωςησ ενϐσ νϋου μοντϋλου εργαζομϋνου. Εύναι αγώνασ ενϊντια ςτην κατϊργηςη ϐλων των κοινωνικών παροχών ςτο βωμϐ των περικοπών, για τη ςωτηρύα ‘τησ ελληνικόσ οικονομύασ’ δηλαδό των τραπεζών και των κερδών των επιχειρηματιών. Εύναι αγώνασ ϐλησ τησ κοινωνύασ!

BABUSHKA.GR [15]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

[16] BABUSHKA.GR


ΣαΧηΛϊΣη΢ΕβΔοΜϊΔα΢ Ε

Εβδομάδα τρομερισ παραπλθροφόρθςθσ , αςτυνομικισ βίασ και λογοκριςίασ από τον κρατικό μθχανιςμό. Και ςτα ψθλά γράμματα τα νζα βάρβαρα μνθμονιακά μζτρα

ρώτηςη ςτη Βουλό κατατϋθηκε απο την Φρυςό Αυγό την περαςμϋνη τρύτη για μια ςελύδα ςτο Facebook με το ϐνομα “ΓΕΡΟΝΣΑ΢ ΠΑ΢ΣΙΣ΢ΙΟ΢ /ELDER PASTITSIOS”.Μετϊ απϐ τρεισ μϋρεσ η Δύωξη Ηλεκτρονικοϑ Εγκλόματοσ ςυνϋλαβε 27χρονο για κακϐβουλη βλαςφημύα και καθϑβριςη θρηςκευμϊτων, μϋςω του Facebook. ΢υγκεκριμϋνα η Φ.Α. ςε ερώτηςη ανϋφερε "ο χρόςτησ υβρύζει, ειρωνεϑεται και προςπαθεύ να εξευτελύςει την ιερό μορφό τησ Ελληνοορθοδοξύασ, τον Γϋροντα ΠαϏςιο. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται αναρτόςεισ ϐπωσ «Γϋρων Παςτύτςιοσ ο Πατςαφαρύτησ», «το νϋο θαϑματρολιϊ του Γϋροντα ςτισ ΢ϋρρεσ», καθώσ και πολλϋσ προκλητικϋσ και ανϊρμοςτεσ φωτογραφύεσ." Η Δύωξη Ηλεκτρονικοϑ Εγκλό-

Ο

ι 200 απϐ τουσ 300 τησ Βουλόσ ϋςπευςαν να καταθϋςουν αύτηςη εξαύρεςησ απϐ το μϋτρο αποδϋςμευςησ αςτυνομικών απϐ τη φροϑρηςη τουσ. Αν και ήλοι οι βουλευτϋσ ςυμφωνοϑςαν ϐτι δεν υπϊρχει κανϋνασ απολϑτωσ λϐγοσ να ςπαταλιϋται ανθρώπινο δυναμικϐ και μϋςα απϐ την ΕΛ.Α΢, για τη φϑλαξό τουσ. Δηλώνουν

ματοσ ςε ανακούνωςη τησ αναφϋρει πωσ ο 27χρονοσ διαχειριζϐταν ςελύδα ςτο Facebook με βλϊςφημο και υβριςτικϐ περιεχϐμενο για το Γϋροντα ΠαϏςιο και τον Ορθϐδοξο Φριςτιανιςμϐ.

M

ε νϋα ρϑθμιςη που θα καταργεύ τον νϐμο για θεμελύωςη δικαιώματοσ με 25ετύα χωρύσ ηλικιακϐ ϐριο η κυβϋρνηςη αναμϋνει 30.000 αποχωρόςεισ το 2013 και ϊλλεσ 30.000 το 2014. Παρϊλληλα προωθεύται ρϑθμιςη με την οπούα θα βρεθοϑν εκτϐσ δημοςύου με απϐλυςη οι περύπου 3.000 υπϊλληλοι που ϋχουν υποπϋςει ςε παραπτώματα ό υποφϋρουν απϐ χρϐνιεσ (βαριϊσ μορφόσ αςθϋνειεσ). Για τουσ πϊςχοντεσ απϐ κϊποια αςθϋνεια ϐλα δεύχνουν ϐτι θα υπϊρξει μϋριμνα να λϊβουν μιασ μορφόσ αναπηρικό ςϑνταξη.

τώρα ϐτι φοβοϑνται τουσ πολύτεσ λϐγω… μνημονύου.

Τ

πϐ τισ ευλογύεσ του κ Δϋνδια τα ϊτομα με αναπηρύα ςπρώχνονταν και δϋχονταν χτυπόματα απϐ τουσ αςτυνομικοϑσ κατϊ την διϊρκεια τησ ςυγκϋντρωςησ διαμαρτυρύασ που ϋκαναν την Πϋμπτη το πρωύ ϋξω απϐ την βουλό. Σα ϊτομα με αναπηρύα, που ςυνοδεϑο-

νταν απϐ αντιπροςωπεύα του ΠΑΜΕ, προςπϊθηςαν να ςπϊςουν τον αςτυνομικϐ κλοιϐ επύ τησ Βαςιλύςςησ ΢οφύασ και οι αςτυνομικού ϊρχιςαν να τουσ ςπρώχνουν αδιϊκοπα. Παρϊ τα επειςϐδια που ςημειώθηκαν και το ξϑλο που δϋχθηκαν, δεν υπϋκυψαν και πϋραςαν το φραγμϐ που τουσ εύχαν κϊνει οι αςτυνομικού.

BABUSHKA.GR [17]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ...

Δελτύο αντιπληροφόρηςησ φόρηςησ… … “Έτριξε ο τόποσ ςε Πορτογαλία – Ιςπανία - Ελλάδα ςτισ 25 και 26 ΢επτεμβρίου , από τισ μαηικζσ λαϊκζσ και εργατικζσ κινθτοποιιςεισ! Γι’ Γι’ αυτό και οι εντολοδόχοι τισ ΕΕ και τθσ Σρόικασ , Κοζλιο, Ραχόι και ΢αμαράσ βάλκθκαν να καταςτείλουν με αςτείρευτθ αςτυνομικι βιαιότθτα (αλλά και αυκαιρεςία) το ξεκίνθμα ενόσ νζου γφρου κινθτοποιιςεων και αντίςταςθσ , κόντρα ςτθν επζλαςθ του νεοφαςιςτικοφ ολοκλθρωτικοφ καπιταλιςμοφ.”

Υ

ανερι ιταν θ ενόχλθςθ τθσ άρχουςασ τάξθσ ςτο άκουςμα του μεγάλου αρικμοφ ςυμμετεχόντων ςτισ διαδθλϊςεισ και ειδικά ςε αυτζσ των επαρχιϊν , που ξεπζραςαν ςε πολλζσ πόλεισ κάκε άλλθ απεργιακι κινθτοποίθςθ! Και ναι, αυτό είναι που φοβοφνται πιο πολφ , αυτό είναι το μόνο που φοβοφνται εδϊ και καιρό και γι’ αυτό ακριβϊσ τον λόγο ζχουν εξαπολφςει μια -γιγαντιαίων διαςτάςεωνπαραποίθςθ αλλά και απόκρυψθ τθσ αλικειασ με ςκοπό να απομακρφνουν από τθν κακθμερινότθτα το ηιτθμα τθσ κλιμάκωςθσ του αγϊνα. Ζτςι λοιπόν μετά τθν παρωδία των ειδιςεων για τθν Χρυςι Αυ-

[18] BABUSHKA.GR

Γράφει ο μθ ζχων...

γι , όπου όλα τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ αναφερόντουςαν ςτθν Χρυςι Αυγι περιςςότερο από όλεσ τισ άλλεσ ειδιςεισ γενικά , κζτοντασ το ακροδεξιό μόρφωμα ωσ μόνιμο κζμα κακθμερινισ ςυηιτθςθσ , περάςαμε – παραμονζσ τθσ γενικισ 24ωρισ απεργίασ – ςτο «νζο» ςκάνδαλο βόμβα του προζδρου τθσ Βουλισ , κ Μεϊμαράκθ. Ακόμθ και το πρωί τθσ Τετάρτθσ , λίγεσ ϊρεσ πριν αρχίςει θ απεργία υπιρχαν ατελείωτα ρεπορτάη για το ηιτθμα αυτό. Μετά το τζλοσ τθσ απεργίασ και αφοφ δθμιουργικθκε , ζνα κλίμα αιςιοδοξίασ και επαναπολιτικοποίθςθσ , ζνα κλίμα αγωνιςτικό , θ Κυβζρνθςθ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΥΠ ςκζφτθκαν να χτυπιςουν ακό-

μθ πιο δυναμικά. Πρϊτο κζμα φυςικά το «ερωτικό» κάλεςμα του προζδρου τθσ Βουλισ προσ τον Βουλευτι τθσ ΝΔ Π. Παυλόπουλο κακϊσ και θ ανάμειξθ και του μεγαλοδθμοςιογράφου Ν. Χατηθνικολάου . Ζνα ςτθμζνο χάρτινο κζατρο το οποίο αναγκάςτθκε να περάςει και από παραποίθςθ , κακϊσ ο διάλογοσ των δϑο Βουλευτών δεν όταν καν αυτϐσ που προβλόθηκε ςε χρϐνο ρεκϐρ μϊλιςτα , απϐ τα διϊφορα κυβερνητικϊ blogs και κανϊλια. Σαυτϐχρονα ϐμωσ εύχαμε και την ϊρςη τησ βουλευτικόσ αςυλύασ Μπακογιϊννη, Μπαρπμαροϑςη και φυςικϊ την διαρροό τησ περιβϐητησ λύςτασ του ΢ΔΟΕ.


΢ε φυσικό επίπεδο η δικτατορία αντιπροσωπεύεται από το συρματόπλεγμα. ΢ε διανοητικό επίπεδο από τις κεραίες των τηλεοράσεων. Ολιβιέρο Σοσκάνι Εδώ και αρκετϊ χρϐνια , απϐ τϐτε που ξεκύνηςε η επϋλαςη του νεοφιλελευθεριςμοϑ ςτην Ελλϊδα , η αςτικό τϊξη προςπαθεύ να επιβϊλει ςκληρϋσ πολιτικϋσ αναπροςαρμογόσ του οικονομικοϑ ςυςτόματοσ παρουςιϊζοντασ τισ ωσ αντιδιαςτολό τησ βαθειϊσ διαφθορϊσ και τησ αδιαφϊνειασ του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ. Μϊλιςτα, εύναι χαρακτηριςτικϐ πωσ ενώ τον τϐπο τον κυβερνοϑν δϑο κϐμματα εδώ και χρϐνια , οι ύδιοι ϊνθρωποι κυνηγοϑν υποτύθεται τουσ ύδιουσ για διαφθορϊ… Θϋλω να πω πωσ , αυτϐ που τώρα ονομϊζουμε « Σρϐικα εςωτερικοϑ» - που εύναι δηλαδό τα κϐμματα του κεφαλαύου , ϋχει δημιουργόςει ϋνα αύςθημα παρανομύασ και αδιαφϊνειασ ςτισ ύδιεσ τησ τισ γραμμϋσ θϋλοντασ να κϊνει τον κϐςμο να πιςτεϑει πωσ για ϐλα φταύνε κϊποιοι και ϐχι το οικονομικϐ μοντϋλο που ονομϊζεται Καπιταλιςμϐσ… Ϊτςι και με το δύκιο του ο γαλουχημϋνοσ πλϋον κοςμϊκησ αςχολεύται με αςτεύρευτη ευλϊβεια ςε ζητόματα ςκανδϊλων , κουκουλώματοσ , ανομύασ κλπ. Σο ϊλλο ςημαντικϐ εύναι, πωσ ϐλεσ αυτϋσ οι ειδόςεισ παύζουν διπλϐ ρϐλο και εκτϐσ απϐ τον αποπροςα-

νατολιςμϐ τησ κοινόσ γνώμησ παύζουν και τον ρϐλο τησ προπαγϊνδασ για την διαμϐρφωςη και την πλαιςύωςη μιασ πολιτικόσ. Και ο πιο ςημαντικϐσ εύναι ο καταςταλτικϐσ . Σο μϐνο που μπορεύ να αντιπαραθϋςουν ςτην διαφθορϊ και την ανομύα εύναι φυςικϊ , περιςςϐτερη αυςτηρϐτητα και περιςςϐτερη αςτυνομύα. Δεν εύναι τυχαύο το παραλόρημα για τουσ « εγκληματύεσ» μετανϊςτεσ και μϊλιςτα «λαθραύουσ»! οϑτε εύναι τυχαύα η αντιπούηςη αρχόσ απϐ τουσ χρυςαυγύτεσ , οϑτε τα ςκϊνδαλα και οι μύζεσ των βουλευτών! Δεν θϋλω να υποςτηρύξω ϐτι δεν υπϊρχουν ςκϊνδαλα και «κλϋφτεσ», ακριβώσ τo αντύθετο ! ΢κϊνδαλο εύναι ολϐκληρο το πολιτικοοικονομικϐ ςϑςτημα που με

δϑο λϐγια εύναι μια τερϊςτια παγκϐςμια ληςτεύα των λαών , απϐ ϋνα μϊτςο λακϋδεσ και το πολιτικϐ τουσ υπηρετικϐ προςωπικϐ… Γι’ αυτϐ, ϐςο τα νϋα μϋτρα βύαιησ αναπροςαρμογόσ, το ξεποϑλημα τησ κρατικόσ περιουςύασ και η κυριαρχύα του βϊρβαρου καπιταλιςμοϑ περνϊ απϐ τα ψηλϊ γρϊμματα των ειδόςεων , η εξουςύα εύναι προετοιμαςμϋνη για το ςημεύο εκεύνο – ϐςο και αν αργόςει – ϐπου η προπαγϊνδα δεν περνϊ (ϐπωσ ςυνϋβη με την απεργύα) και τϐτε θα αντιμετωπύςει τουσ εργαζϐμενουσ και το λαϐ με τα ΜΑΣ , τουσ χρυςαυγύτεσ , τα χημικϊ , τουσ τρομονϐμουσ , τισ ςυλλόψεισ , τισ λογοκριςύεσ και ϐτι ϊλλο χρειϊζεται μια Φοϑντα για να επιβιώςει…

BABUSHKA.GR [19]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

PSI...Η ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΣΑΜΕΙΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΨΝ, ΢Ε ΚΕΝΣΡΑ:

¨FOR INTERNATIONAL USE¨ «Ασ δοϑμε με Επύςημα ςτοιχεύα διεθνών ούκων και εφημερύδων , τα αποτελϋςματα του κουρϋματοσ (PSI), ςτα αποθεματικϊ Αςφαλιςτικών Σαμεύων, Σραπεζών, Πανεπιςτημιακών Ιδρυμϊτων (ΑΕΙ, ΣΕΙ) . Μεύωςε ϊραγε το χρϋοσ μασ ϋςτω ςτο μιςϐ;;» Σου Βαςύλη Πετρϐπουλου

΢

vasilpetrop@hotmail.com

τισ 21 Ιουλύου οι ηγϋτεσ τησ Ευρώπησ - εταύροι ( ΕΕ, Ευρωζώνησ, ΔΝΣ) αποφαςύζουν να μασ «ςώςουν» με κοϑρεμα για να μην μποροϑμε οϑτε απϐ τα μαλλιϊ μασ να πιαςτοϑμε καθώσ πνιγϐμαςτε, ϐπωσ λϋει και η λαώκό παροιμύα… Αποφαςύζουν λοιπϐν κοϑρεμα 21%... Σον Οκτώβριο και λύγο πριν την Εθνικό μασ επϋτειο οι «ςωτόρεσ μασ», ( που απϐ το 115-127% χρϋοσ, επύ το ΑΕΠ πριν μποϑμε ςε Μνημϐνια και ςε Μεςοπρϐθεςμα, μασ εύχαν πϊει το χρϋοσ μασ περύπου ςτο 165% επύ του ΑΕΠ. Ωραγε για να μειωθεύ το χρϋοσ τα ϋπαιρναν τα μϋτρα;; Ρητορικϐ ερώτημα…), οι « κομμωτϋσ τησ ΕΕ , και του ΔΝΣ» αποφϊςιςαν να μασ αυξόςουν το «κοϑρεμα» (PSI) ςε ποςοςτϐ 50%.... ΢ϑμφωνα με την Εφημερύδα Ριζοςπϊςτη1, το υποτιθϋμενο «κοϑρεμα» του Ελληνικοϑ Φρϋουσ των 360 περύπου διςεκατομμυρύων ευρώ « κοϑρεψε» ( ξϐφαλτςη ψαλιδιϊ να το πεισ) και τα αποθεματικϊ των Σριτοβϊθμιων Ιδρυμϊτων... Για παρϊδειγμα οι πρϐεδροι των ΣΕΙ ανακούνωςαν ϐτι απϐ ϐλη την διαδικαςύα τα 150 εκατ. ευρώ που εύχαν ςυνολικϊ τα ΣΕΙ ϋγιναν 50 εκατ. ευρώ! (150 / 2 = 75 κϊνει) ακϐμα και εϊν εύχαν υποςτεύ

[20] BABUSHKA.GR

κοϑρεμα τησ τϊξησ του 50% (που ςτην πρϊξη, ϊλλο ανεξόγητο ϋγινε 53,5%) θα ϋπρεπε να εύχαν αποθεματικϊ τουλϊχιςτον 75 εκατομμϑρια.. ήςον αφορϊ τα Πανεπιςτόμια , απϐ τα 120 εκ. Ευρώ που εύχαν ςτην Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ τουσ ϋμειναν 33 εκατ. ευρώ για να τα διαχειριςτοϑν 17 Πανεπιςτημιακϊ Ιδρϑματα παρακαλώ! Μετϊ θα ρύχνουμε κροκοδεύλια δϊκρυα ϐτι δεν κϊνουμε ϋρευνα και δεν ϋχουμε διεθνό καταξύωςη… ϋρευνα με τι λεφτϊ2;;;


Ακϐμη και ο δεξιϐσ πρώην ΝΔ και πρώην Τφυπουργϐσ Πϊνοσ Καμμϋνοσ « επαναςτϊτηςε» για το «κοϑρεμα» ςτα Πανεπιςτόμια και ΣΕΙ3. Σο πρϐβλημα δεν εύναι μϐνο αυτϐ αλλϊ το ϐτι το «υποτιθϋμενο κοϑρεμα» του 50% , λόςτεψε και τα Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα με αποτϋλεςμα να ϋχουν χϊςει 12 και πλϋον Διςεκατομμϑρια ευρώ4. ήμωσ, θα πει κϊποιοσ καλοπροαύρετοσ και αφελόσ μόπωσ τελικϊ το PSI παρϐλο τισ «παρϊπλευρεσ ψαλιδιϋσ» κοϑρεψε το 50-53,5% του χρϋουσ μασ;; Δηλαδό απϐ 360 περύπου Διςεκατομμϑρια που χρωςτϊγαμε μόπωσ τώρα χρωςτϊμε 170 - 200 διςεκατομμϑρια;; Δυςτυχώσ ϐμωσ οϑτε αυτϐ δεν επιτεϑχθηκε... Διϐτι θα αναγκαςτοϑμε να « ανακεφαλαιοποιόςουμε» για ακϐ-

μη μια φορϊ τησ Ιδιωτικϋσ τρϊπεζεσ με τουλϊχιςτον 28 -29 δισεκατομμύρια ευρώ ςϑμφωνα με το δημοςύευμα5 λϐγω των ζημιών που υπϋςτηςαν απϐ το «πετυχημϋνο» κατϊ την Κυβϋρνηςη Παπαδόμου και τουσ Ευρωπαύουσ Αξιωματοϑχουσ, κουρϋματοσ. Σο χρϋοσ μασ δεν μειώθηκε οϑτε 105 με 107 δισ που διατυμπανύζει η Κυβϋρνηςη και το επιτελεύο τησ. ΢ϑμφωνα με ϋρευνα τησ UBS το πραγματικϐ κοϑρεμα δεν θα ξεπερϊςει τα 27-30 διςεκατομμϑρια ευρώ!!6 Σο ύδιο ϊλλωςτε μασ εύχε τονύςει και ο Γ. Δελαςτύκ (ΕΘΝΟ΢) ςτον Φατζηνικολϊου, δηλαδό ϐτι το πραγματικϐ κοϑρεμα θα εύναι ςτην πραγματικϐτητα περύ τα 2530 Διςεκατομμϑρια ευρώ. Δεν θα αναφερθώ καθϐλου

ςτο ϐτι το δύκαιο που θα διϋπει τα ομϐλογα απϐ Ελληνικϐ μετατρϋπεται ςε Αγγλικϐ (υπϋρ του Δανειςτό)! Αποτελϋςματα... Η επιτυχύα τελικϊ του κουρϋματοσ εύναι ζημιϋσ ςε τρϊπεζεσ πϊνω απϐ 28 ΔΙ΢ που θα αναγκαςτεύ το κρϊτοσ να δανειςτεύ για να τισ ξαναςώςει... Τπενθυμύζω ϐτι απϐ την αρχό τησ κρύςησ οι τρϊπεζεσ ϋχουν λϊβει βοόθεια (εγγυόςεισ, ρευςτϐ, ομϐλογα) 200 διςεκατομμυρύων...δηλαδό ϐςο το μιςϐ χρϋοσ τησ Φώρασ ό ϋνα Ολϐκληρο ΑΕΠ... Ζημιϋσ ςτα Αςφαλιςτικϊ ταμεύα που θα αναγκαςτεύ το κρϊτοσ να ξαναδανειςτεύ για να τα χρηματοδοτόςει. Ζημιϋσ ςτα Ακαδημαώκϊ Ιδρϑματα τουλϊχιςτον 150 εκατ. Ευρώ Επύλογοσ… Κϊποιοσ αφελόσ θα πει… εϊν δεν κουρευϐμαςταν θα πτωχεϑαμε... θα χρεοκοποϑςαμε...θα, θα... Η τρομολαγνεύα και η πλϑςη εγκεφϊλου ςτον λαϐ μασ δυςτυχώσ ϋχει αποφϋρει τα αποτελϋςματα που τα ΜΜΕ και οι αςτικϋσ κυβερνόςεισ επιθυμοϑν...ελπύζω να εύναι παροδικϐ μϐνο… Θα απαντόςω ςε ϐςουσ ϋχουν αμφιβολύα ϐτι εϊν δεν κϊναμε το «κοϑρεμα» θα πτωχεϑαμε , θϋτοντασ τουσ καλοπροαύρετα ϋνα ερώτημα... BABUSHKA.GR [21]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

«Απϐ την αρχό τησ κρύςησ οι τρϊπεζεσ ϋχουν λϊβει βοόθεια (εγγυόςεισ, ρευςτϐ, ομϐλογα) 200 διςεκατομμυρύων...δηλαδό ϐςο το μιςϐ χρϋοσ τησ Φώρασ ό ϋνα Ολϐκληρο ΑΕΠ...»

[22] BABUSHKA.GR

Η Αφρικό εύναι πτωχυμϋνη όπει-ροσ; Η Νιγηρύα για παρϊδειγμα εύναι απϐ τισ πρώτεσ παγκϐςμιεσ ηγϋτιδεσ ςε πετρϋλαιο ενώ ο λαϐσ τησ υποφϋρει και πεινϊ. Μόπωσ ϋχει πτωχεϑςει;; Η Ινδύα ϐπου το 55% του πληθυςμοϑ ζει κϊτω απϐ το απϐλυτο ϐριο εξαθλύωςησ και ςε βαριϊ φτώχεια, ϋχει χρεοκοπόςει;; Η Αγγλύα ϐπου 8 Εκατομμϑρια ζουν κϊτω απϐ το ϐριο φτώχειασ ϋχει χρεοκοπόςει;; Η Καπιταλιςτικό Αμερικό ϐπου περύπου 50 εκατομμϑρια Αμερικανού πολύτεσ ζουν και τρϋφονται με κουπϐνια (πϊνω απϐ το 15% του πληθυςμοϑ) ϋχει πτωχεϑςει;; Η Γερμανύα ϐπου 7,5 εκατ. Εργαζϐμενοι αμεύβονται με το τρομακτικϐ ποςϐ των 400 ευρώ και εύναι υποαπαςχολοϑμενοι (ςχεδϐν 1 ςτουσ 5 εργαζομϋνουσ επύ του εργατικοϑ δυναμικοϑ) ϋχει χρεοκοπόςει;; ΣΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΣΨΦΕΤ-

΢ΕΙ Ο ΛΑΟ΢… Ο λαϐσ εύναι η καρδιϊ και το μυαλϐ ενϐσ κρϊτουσ ϐχι το χώμα που βρύςκετε εντϐσ των ςυνοριακών του οριοθετόςεων. 1 http://www1.rizospastis.gr/ page.do? publDate=27/3/2012&pageNo=7 &direction=1 , 2 http://www.tovima.gr/ society/article/?aid=450530 3 http://www.protothema.gr/ politics/article/?aid=225451 4 http://www.imerisia.gr/ article.asp? catid=26516&subid=2&pubid=1 12917794 5 http://www.imerisia.gr/ article.asp? catid=26516&subid=2&pubid=1 12852287 6 http://www.vagiagr.blogspot.gr/2012/03/ ubs.html


Ο «ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ΢

ΜΕΣΑ΢ΧΗΜΑΣΙ΢ΜΟ΢» ΣΗ΢ ΚΟΙΝΩΝΙΑ΢ ΜΑ΢. «Απϐ τον 15ο προσ τον 18ο αιώνα , ςυντελοϑνται καθολικϋσ αλλαγϋσ ςτην ευρωπαώκό κλειςτό φεουδαρχικό κοινωνύα, δηλαδό ςε μια κατεξοχόν αγροτικό κοινωνύα.» Γρϊφει ο ΦΨΡΟΦΡΟΝΙΚΟ΢

Η

παρατεταμϋνη κοινωνικό κρύςη , ολϐκληρων αγροτικών λαών , κϊτω απϐ την εξουςύα , αυταρχικώνφεουδαρχικών- θεοκρατικών καθεςτώτων , προκαλεύ ςτουσ ανθρώπουσ ανηςυχύα και ανυπομονηςύα για το αϑριο, αλλϊ κυρύωσ γενικό αναςφϊλεια και μεγϊλεσ αναταραχϋσ. ΢ε ςυνδυαςμϐ με την μεγϊλη αϑξηςη του πληθυςμοϑ , την αϑξηςη των χειρονακτικών επαγγελμϊτων και των καινοϑργιων υπηρεςιών , που μϋχρι τϐτε ϋλεγχε ϋνασ ςφιχτϐσ μηχανιςμϐσ , γϑρω απϐ τον αυτοκρϊτορα , τον βαςιλεύα ό τον φεουδϊρ-

χη και οι τεχνικϋσ αλλαγϋσ ςτην γεωργύα και την πρώιμη βιομηχανύα , ϋμελε να διακϐψουν οριςτικϊ τισ ςχϋςεισ με το παρελθϐν. Η ανϊγκη των ευρωπαώκών λαών για επϋκταςη απϐ την κλειςτό αγροτικό ζωό και η εξαςφϊλιςη αγορών , προώϐντων, πρώτων υλών και φτηνόσ εργατικόσ δϑναμησ, οδηγεύ ςε κοινωνικϋσ αναταραχϋσ, πολϋμουσ για κατϊληψη και εκμετϊλλευςη μακριών αποικιών και μια γενικευμϋνη εμπορευματικό παραγωγό. Οι κυριϐτερεσ ςυνϋπειεσ όςαν : το ξερύζωμα των αγροτικών πληθυςμών απϐ τον παραδοςιακϐ τουσ χώρο, η ςυρροό των εξαθλιωμϋνων BABUSHKA.GR [23]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

αγροτικών μαζών ςτισ αναπτυςςϐμενεσ πϐλεισ, η ςυντριβό τησ οικογενειακόσ ιεραρχύασ και πατριαρχικόσ κοινωνύασ , με λύγα λϐγια , η παρακμό και η κατϊρρευςη ϐλων των κοινωνικών ςχϋςεων του φεουδαρχικοϑαγροτικοϑ τρϐπου ζωόσ. Ο Βολτϋροσ θϋλοντασ να δώςει την εικϐνα αυτόσ τησ κοινωνύασ , που κατϋρρεε , περύγραψε τουσ χωριϊτεσ με λϋξεισ που τουσ τοποθετοϑςαν ελϊχιςτα πιο πϊνω απϐ τα ζώα, με ςκοπϐ να κριτικϊρει το εύδοσ του κοινωνικοϑ ςυςτόματοσ που υποβύβαζε τουσ ανθρώπουσ ςε τϋτοιο επύπεδο ϊγνοιασ και κτηνωδύασ. Κατϊ τον Μαρξ , ο ςυνδυαςμϐσ αγροτικόσ κρύςησ και αναταραχόσ και τησ ανϊπτυξησ τησ καπιταλιςτικόσ μεταπούηςησ των πϐλεων, οδόγηςε τελικϊ ςτην κατϊρρευςη των φεουδαρχικών κοινωνιών και ςτην ανϊδυςη των βιομηχανικών. Οι ϊνθρωποι λοιπϐν αποςπϊςτηκαν απϐ την Γη

[24] BABUSHKA.GR

ϊλλοτε ξαφνικϊ και βύαια , ϊλλοτε αργϊ κϊτω απϐ την πύεςη τησ πεύνασ και των χρεών και τελικϊ ξεριζώθηκαν απϐ την πανϊρχαια αςφϊλεια τησ οικογϋνειασ, τησ φυλόσ και τησ θρηςκεύασ. Η κατϊρρευςη τησ αγροτικόσ κοινωνύασ και η πορεύα μετϊβαςησ ςτισ νϋεσ αςτικϋσ κοινωνύεσ με εντελώσ καινοϑργια χαρακτηριςτικϊ δεν εύναι ύδιεσ ςτισ διϊφορεσ χώρεσ τοισ Ευρώπησ. Η Αγγλύα και η Γαλλύα εμφανύζονται ωσ δϑο πρϐτυπα των επιλογών που προςφϋρονται ςτην α-

γροτικό κοινωνύα: Αφενϐσ την γρόγορη ενςωμϊτωςη ςτισ αςτικϋσ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ ό την αργό διϊβρωςη των αγροτικών κοινωνικών ςχϋςεων. ήπωσ και ςόμερα κϊθε αγροτικϐ ςϑςτημα πρϋπει να επιλϋξει , το ϊνοιγμα ςτην μεγαλϑτερη αγροτικό εκμετϊλλευςη ό την αναδύπλωςη ςτην μικρό παραδοςιακό αγροτικό εκμετϊλλευςη , απομονωμϋνη ςτισ χαρϋσ και ςτισ πύκρεσ τισ αυτϊρκειασ.


BABUSHKA.GR [25]


Η ομηρύα των

Φιλύων… (μϋροσ Β’)

΢αν ςόμερα… Η ςημερινό πολιτικό κατϊςταςη ςτην Ελλϊδα, ϐπου οι ϋλληνεσ μετατρϋπονται ςε ομόρουσ του ΔΝΣ, τησ ευρωπαώκόσ τρϊπεζασ και τησ ΕΕ, μοιϊζει με τη περύοδο επϋκταςησ των Ρωμαύων απϐ το 3ο π.χ. αιώνα, και ουςιαςτικϊ τη δημιουργύα τησ ιςχυρϐτατησ Ρωμαώκόσ, τησ μεγαλϑτερησ Αυτοκρατορύασ μϋχρι ςόμερα ςτον κϐςμο.

[26] BABUSHKA.GR


BABUSHKA.GR [27]


ΑΥΙΕΡΨΜΑ

ΠΨ΢ ΞΕΚΙΝΗ΢Ε Η ΟΜΗΡΙΑ ΣΨΝ ΦΙΛΙΨΝ ΑΦΑΙΨΝ. Ο Λεϑκιοσ Αιμύλιοσ και η ρωμαώκό ςϑγκλητοσ όθελαν να εκδικηθοϑν τουσ Μακεδϐνεσ ϊρχοντεσ των ελληνικών πϐλεων και ςυμπολιτειών . Εύχαν ςτην διϊθεςη τουσ το επύςημο αρχεύο του Περςϋα και τον ύδιο αιχμϊλωτο τουσ, μποροϑςαν ςυγκεκριμϋνα να ενοχοποιόςουν τουσ αντιπϊλουσ τουσ. ΢ϑμφωνα με τον ιςτορικϐ Πολϑβιο οι πολιτικού αντύπαλοι των ρωμαύων όταν: «Τπόρχαν λοιπϐν τρισ κατηγορύεσ ανθρώπων, που κατηγορηθόκαν κατϊ τον πϐλεμο εναντύων του Περςϋα , η μια όταν η κατηγορύα εκεύνων , που δεν ευχαριςτιοϑνταν να βλϋπουν να κρύνεται η ςυνολικό κατϊςταςη και να περιϋρχεται η εξουςύα τησ οικουμϋνησ ςε μια δϑναμη, που οϑτε βοηθοϑςε αλλϊ οϑτε εναντιωνϐταν ςτουσ ρωμαύουσ ςε τύποτα απολϑτωσ , αλλϊ ϋδειχναν να ϋχουν εμπιςτευθεύ ςτην τϑχη την εξϋλιξη των πραγμϊτων. Η ϊλλη όταν η κατηγορύα εκεύνων που ευχαριςτιοϑνταν που ϋβλεπαν να γύνεται η οριςτικό κρύςη και που όθελαν να νικόςει ο Περςϋασ, αλλϊ δεν μποροϑςαν να πεύςουν τουσ ςυμπολύτεσ και ομοεθνεύσ τουσ να ενςτερνιςτοϑν τισ απϐψεισ τουσ. Η Σρύτη όταν η κατηγορύα εκεύνων που ϋςτρεφαν και ςυμπαρϋςυραν τισ πολιτεύεσ τουσ προσ ςυμμαχύα με τον Περςϋα. Προφανώσ ϐμωσ δεν επεδύωξαν την απονομό του δικαύου , αλλϊ εκμεταλλευτόκαν την ευκαιρύα τησ προδοτικόσ ςυνεργαςύασ , για να αποδυναμώςουν με κϊθε τρϐπο την Ελλϊδα , ώςτε να εξαλειφθεύ ο κύνδυνοσ εξϋγερςόσ τησ. Η ΢ϑγκλητοσ όταν ςε θϋςη να γνωρύζει απϐ τουσ πρϊκτορεσ τησ και τισ αλλεπϊλληλεσ πρεςβεύεσ τησ ϐτι , μϐ

[28] BABUSHKA.GR


Η Παρϊδοςη του Βαςιλιϊ Περςϋα , ςτον Ρωμαύο ΢τρατηγϐ Λεϑκιο Αιμύλιο Παϑλο μετϊ την ςυντριβό των Μακεδονικών δυνϊμεων ςτην μϊχη τησ Πϑδνασ.

BABUSHKA.GR [29]


νο η ΑχαϏα διϋθετε απϐθεμα πολιτικών δυνϊμεων ικανών να διαδραματύςουν ρϐλο ςε πανελλόνια κλύμακα.

Η ρωμαώκό ςϑγκλητοσ , η μεγαλϑτερη πολιτικό δϑναμη τησ μεςογεύου .

[30] BABUSHKA.GR

Ϊτςι η Αχαώκό ςυμπολιτεύα πλόρωςε Βαρϑτατο τύμημα καθώσ υποχρεώθηκε να ςτεύλει ςτην Ρώμη 1000 επιφανεύσ πολύτεσ ωσ ομόρουσ . Αν και δεν εύναι εϑκολο να υποτιμηθεύ η ευθϑνη του Καλλικρϊτη ( του μεγαλϑτερου ρωμαιϐφιλου , κϊτι ςαν τον ςημερινϐ Γιωργϊκη) και των ϊλλων φιλορωμαύων Αχαιών που τουσ κατϋδωςαν . Σο κϑριο βϊροσ για την απώλεια και την οδυνηρό περιπϋτεια αθώων πολιτών , φϋρει η Ρωμαώκό ςϑγκλητοσ , που προφανώσ εύχε αποφαςύςει την εξαφϊνιςη εκεύνων των πολιτικών δυνϊμεων τησ Ελλϊδασ που αντιτύθενται ςτην Ρωμαώκό κατοχό, μετϊ την ςυντριβό των τελευταύων ΢τρατιωτικών ςτην Πϑδνα.

Η ΢ΤΝΕΛΕΤ΢Η ΣΨΝ ΑΦΑΙΨΝ ΢ΣΟ ΑΙΓΙΟ , ΣΟ 167 Π.Φ. ΢τη ΢υνϋλευςη των Αχαιών που ςυνόλθε ςτο Αύγιο το 167 π.Φ. ,ςυμμετεύχαν απεςταλμϋνοι των Ρωμαύων οι: Γϊιοσ Κλαϑδιοσ, Γνϊιοσ Δομότιοσ και Ακνϐβαρβοσ, οι οπούοι ιςχυρύςτηκαν ϐτι οι διακεκριμϋνοι ϊνδρεσ τισ Αχαώκόσ ςυμπολιτεύασ , εύχαν υποςτηρύξει ποικιλϐτροπα τον Περςϋα κατϊ των Ρωμαύων και ϐτι η ΢υνϋλευςη ϐφειλε να τουσ καταδικϊςει ςε θϊνατο , τϐτε οι Αχαιού ,ϋπεςαν ςτην Παγύδα , γιατύ πρϐςβαλαν την απαύτηςη να κατονομαςτοϑν οι ϋνοχοι. Σϐτε ϋνασ απϐ τουσ Ρωμαύουσ Πρϋςβεισ με θρϊςοσ απϊντηςε , πωσ οι ϋνοχοι θεωροϑνται ϐλοι ϐςοι διετϋλεςαν ςτρατηγού τησ ΢υμπολιτεύασ κατϊ την διϊρκεια τησ Βαςιλεύασ του Περςϋα. Ο Ξϋνων ο Πατρεϑσ χωρύσ να


υποψιϊζεται τισ ςυνϋπειεσ ϊφηςε να εκδηλωθεύ η αγανϊκτηςη του λϋγοντασ ϐτι και αυτϐσ εύχε διατελϋςει ΢τρατηγϐσ χωρύσ ϐμωσ να ζημιώςει τουσ Ρωμαύουσ , αφοϑ ουδϋποτε ευνϐηςε τον Περςϋα. ΢υμπλόρωςε μϊλιςτα ϐτι όταν ϋτοιμοσ να υποςτηρύξει την αθωϐτητα του ακϐμα και μπροςτϊ ςε ρωμαώκϐ δικαςτόριο. Αυτϐ ϋδωςε το ϋναυςμα ςτον Καλλικρϊτη και τον φύλο του Ανδρωνύδα ( ο Αντωνϊκησ) να ςυντϊξουν κατϊλογο 1000 Αχαιών , που προςκλόθηκαν, ϐπωσ όδη αναφϋρθηκε να απολογηθοϑν ςτην Ρώμη. Κϊτι παρϐμοιο δεν εύχε ξαναγύνει ςτην Ελλϊδα! και οι ιςχυρϐτεροι Μακεδϐνεσ , ο Υύλιπποσ του Αμώντα και ο Αλϋξανδροσ δεν ϋςτειλαν δια τησ βύασ ςτην Μακεδονύα τουσ Ϊλληνεσ που αντιςτϊθηκαν εναντύον τουσ , αλλϊ τουσ ϊφηςαν να δώςουν λϐγο ενώπιον των αμφικτιονιών. ΢την παροϑςα περύπτωςη εύχε εγκριθεύ να ςτϋλνεται ςτην ρώμη οποιοςδόποτε απϐ τουσ Αχαιοϑσ , ϐςο και αθώοσ, τον οπούο όθελε να κατηγορόςει ο Καλλικρϊτησ. ήταν οι 1000 Αχαιού ςτϊλθηκαν ςτην Ρώμη με δικαιολογύα να απολογηθοϑν ςτην Ρωμαώκό ΢ϑγκλητο, διαςκορπύςτηκαν ςε διϊφορεσ πϐλεισ τισ Ιταλύασ και κρατόθηκαν ωσ ϐμηροι. Ξεχωρύζει η περύπτωςη του μεγϊλου Ιςτορικοϑ Πολυβύου , ο οπούοσ εξαιρϋθηκε απϐ την αναγκαςτικό απομϊκρυνςη του απϐ την Ρώμη , που αυτϐ το ϐφειλε ςτουσ Υϊβιο και ΢κιπύωνα γιοϑσ του Μεγϊλου ςτρατηγοϑ και κατακτητό τησ Μακεδονύασ, Λεϑκιου Αιμύλιου ( ο οπούοσ αν και εύχε μεταφϋρει την μεγαλϑτερη ποςϐτητα ςε χρυςϐ , απϐ την Ιβηρύα, την ςϑγχρονη Ιςπανύα , την Μακεδονύα και οποϑ εύχε αναμφιςβότητο δικαύωμα να εκμεταλλευτεύ ϐλα τα παραπϊνω , πϋθανε αφόνοντασ τϐςο λύγη ιδιωτικό

Ο Πολϑβιοσ (203 π.Φ. - 120 π.Φ.) όταν Ϊλληνασ ιςτορικϐσ, διϊςημοσ για το βιβλύο του Οι Ιςτορύεσ ό Η Ανοδοσ τησ Ρωμαώκόσ Αυτοκρατορύασ, το οπούο καλϑπτει λεπτομερώσ την περύοδο απϐ το 220 ωσ 146 π.Φ. Εύναι επύςησ γνωςτϐσ για τισ πολιτικϋσ του απϐψεισ ςχετικϊ με την εξιςορρϐπηςη των εξουςιών, απϐψεισ οι οπούεσ, πολϑ αργϐτερα, χρηςιμοποιόθηκαν κατϊ τη ςϑνταξη του ΢υντϊγματοσ των Ηνωμϋνων Πολιτειών.

BABUSHKA.GR [31]


περιουςύα ώςτε να μην μποροϑν να επιςτρϋψουν ςτην γυναύκα του το ποςϐ τησ προύκασ τησ…). Οι δϑο νεαρού ζότηςαν απϐ τον Πατϋρα τουσ να μεύνει ο Πολϑβιοσ ςτην Ρώμη καθώσ εύχαν όδη αναπτϑξει φιλικϋσ ςχϋςεισ καθώσ εύχαν κοινϐ ενδιαφϋρον για τα βιβλύα και την ιςτορύα. Ο Πολϑβιοσ υπόρξε απϐ τουσ μεγαλϑτερουσ Ϊλληνεσ ιςτοριογρϊφουσ καθώσ κατϋγραψε ςχεδϐν ϐλη την Ρωμαώκό Ιςτορύα με την μϋθοδο τησ πολιτικόσ ιςτορύασ. ΢όμερα αυτϐσ ο ϐροσ δεν χρηςιμοποιεύτε και δεν διδϊςκεται ςε κανϋνα ςχολεύο ό πανεπιςτόμιο γιατύ ϋχει αντικαταςταθεύ με την απλό αφόγηςη των γεγονϐτων. Ο Πολϑβιοσ ενώ οι μϋθοδοι του και τα ιςτορικϊ αρχεύα που ϋχει αφόςει , χρηςιμοποιοϑνται απϐ ϐλο τον κϐςμο , ςτην Ελλϊδα , δεν διδϊςκεται πουθενϊ.

[32] BABUSHKA.GR


Δεξιϊ ο Πϐπλιοσ Κορνόλιοσ ΢κιπύων ο Αφρικανϐσ ( 235 - 183 π.Φ.) ότο Ρωμαύοσ ςτρατηγϐσ. Ο ΢κιπύων γεννόθηκε ςτα 235 π.Φ. και, ενώ ακϐμη όταν πολϑ νϋοσ, ϋλαβε μϋροσ ςτη μϊχη που ϋγινε ςτον Σύκινο ποταμϐ και ςϑμφωνα με μύα παρϊδοςη ϋςωςε μϊλιςτα και τη ζωό του πατϋρα του

BABUSHKA.GR [33]


ΑΥΙΕΡΨΜΑ

Η Ελλϊδα κατϊ την διϊρκεια τησ Ρωμαώκόσ κατοχόσ.

ή

ταν ϋφταςαν ςτην Πελοπϐννηςο οι επύςημοι απεςταλμϋνοι και ανακούνωςαν τισ αποφϊςεισ τησ ΢υγκλότου για τουσ ομόρουσ, δεν υπόρχε πια αναςτϊτωςη αλλϊ οργό και φανερϐ μύςοσ κατϊ του Καλλικρϊτη και των ομοφρϐνων του. Ο Πολϑβιοσ λϋει ϐτι το μύςοσ εναντύον του Καλλικρϊτη, του Ανδρονύδα και των ϊλλων ομοφρϐνων τουσ θα μποροϑςε να το ςυμπερϊνει κϊποιοσ απϐ τα ακϐλουθα : «ϐταν τελοϑνταν ςτην ΢ικυώνα η Γιορτό των Αντιγονεύων και ϐλα τα λουτρϊ εύχαν κοινϋσ πετςϋτεσ και λουτόρεσ, ςτουσ οπούουσ οι πιο ευπρεπεύσ ϊνθρωποι ςυνόθιζαν να μπαύνουν χωριςτϊ, κϊθε φορϊ που κϊποιοσ απϐ την Παρϊταξη του Ανδρονύδα και του Καλλικρϊτη ϋμπαινε για το λουτρϐ του. Κανϋνασ απϐ ϐςουσ περύμεναν την ςειρϊ τουσ δεν τολμοϑςε να μπει ό να λουςτεύ, προτοϑ ο ιδιοκτότησ του λουτροϑ , αφόςει να χυθεύ ϐλο το νερϐ που υπόρχε και βϊλει ϊλλο καθαρϐ. Αυτϐ το ϋκαναν, επειδό νϐμιζαν ϐτι όταν ςαν να μολϑνονταν κϊνοντασ λουτρϐ με το ύδιο νερϐ που χρηςιμοποιοϑςαν εκεύνοι. ήςο για

[34] BABUSHKA.GR

τα αποδοκιμαςτικϊ ςφυρύγματα ςτισ κοινϋσ γιορτϋσ των Ελλόνων και για τουσ χλευαςμοϑσ, κϊθε φορϊ που κϊποιοσ επιχειροϑςε να ανακηρϑξει νικητό , κϊποιων απϐ ϐςουσ όδη ϋχουν αναφερθεύ, αυτϊ δεν θα όταν εϑκολο να τα περιγρϊψει κανεύσ…». ΢το κεφϊλαιο 5’ του 20ου τϐμου του , ο Πολϑβιοσ οδηγεύτε ςε κϊποιο εύδοσ μεταφυςικόσ ερμηνεύασ ςυγκυριακών καταςτϊςεων , θεωρώντασ τουσ ςχεδϐν ςϑγχρονουσ μαζικοϑσ ,θανϊτουσ προςώπων που ϋπαιξαν αρνητικϐ (προδοτικϐ) ρϐλο ςτον Ελλαδικϐ χώρο ωσ ϋνα εύδοσ «καθαρμοϑ» τησ Ελλϊδασ. Κϊτι που ευχϐμαςτε να επαναληφθεύ για ϐςουσ παύζουν τον ρϐλο του δωςύλογου ςτην ςημερινό παρϐμοια κατϊςταςη που βιώνει η Ελλϊδα… Σο τϋλοσ τησ Ομηρύασ Οι Πρώτεσ προςπϊθειεσ για την απελευθϋρωςη των 1000. Οι επύςημα απεςταλμϋνοι απϐ την ΑχαϏα , Σηλεκλόσ απϐ την Αιγεύρα και Ξϋνωνασ απϐ το Αύ

Ο Καλλικρϊτησ ο Αχαιϐσ όταν αρχαύοσ Ϊλληνασ πολιτικϐσ, πολύτησ του Λεοντεύου ΑχαϏασ, που ϋζηςε τον 2ο αιώνα π.Φ. και εκλϋχθηκε ςτρατηγϐσ ςτην Αχαώκό ΢υμπολιτεύα. Ο μεγαλϑτεροσ δοςύλογοσ των Ρωμαύων! Ο περιηγητόσ Παυςανύασ τον χαρακτηρύζει ωσ τον «κακϐ δαύμονα ϐλησ τησ Ελλϊδασ» και ο Πολϑβιοσ, «μορφό φυςικόσ αποςτροφόσ».


γιο προςπϊθηςαν να απελευθερώςουν ϐλουσ τουσ ομόρουσ εισ το ϐνομα των πιο ονομαςτών Αχαιών Πολϑβιου και ΢τρϊτιου , που παρϋμεναν ακϐμη ςτην ζωό, μιασ και οι περιςςϐτεροι επιφανεύσ ϊνδρεσ τησ ΑχαϏασ εύχαν φϑγει απϐ την ζωό. Σο ςχϋδιο τουσ όταν να εκμεταλλευτοϑν τισ γνωριμύεσ και τουσ Ρωμαύουσ φύλουσ του Πολϑβιου. ήμωσ η ςϑγκλητοσ όταν κϊθετη ςτο θϋμα τησ επανϐδου των ομόρων ςτην ΑχαϏα, γιατύ θα δυςκϐλευε την θϋςη των Ρωμαιϐφιλων κομμϊτων , ϐχι μϐνο ςτην ΑχαϏα αλλϊ ςε ϐλεσ τισ ϊλλεσ πϐλεισ τισ Ελλϊδασ. Η πιο ςοβαρό προςπϊθεια ϋγινε ϐταν η ύδια απεςταλμϋνη πρεςβεύα των Αχαιών προσ την Ρωμαώκό ςϑγκλητο αλλϊ με πολϑ διαφορετικό την κατϊςταςη πλϋον , αφοϑ εύχαν περϊςει αρκετϊ χρϐνια. Ο Σηλεκλόσ και ο Ξϋνωνασ εύχαν πεύςει ςχεδϐν την ςϑγκλητο για ϊμεςη απελευθϋρωςη των ομόρων καθώσ αρκετού ςυγκλητικού όςαν υπϋρ.

Σο πρϐβλημα αποδεύχτηκε περςϐτερο διαδικαςτικϐ , κυρύωσ για τον χρϐνο απελευθϋρωςησ τουσ , που μποροϑςε να καθυςτερόςει λύγο ακϐμα. Σο βϊροσ αυτϐ τησ αρνητικόσ και πϊλι ϋκβαςησ , ανϋλαβε ο πρϐεδροσ τησ ΢υγκλότου, ΢τρατηγϐσ Αϑλοσ Ποςτϐμιοσ ο οπούοσ ϋθεςε ςε ψηφοφορύα το ζότημα τησ ϊμεςησ απελευθϋρωςησ ό ϐχι το οπούο πϊλι και απορρύφθηκε. Αποφεϑγοντασ το δύλλημα: «ϊμεςη ό καθυςτερημϋνη απελευθϋρωςη». Πϊντωσ απϐ εκεύνη την ςτιγμό ανούγει ο δρϐμοσ και η ελπύδα των Αχαιών για την απελευθϋρωςη τουσ. ΢υνεχύςτηκαν οι διαβουλεϑςεισ και οι αποςτολϋσ πρεςβειών και τουσ επϐμενουσ μόνεσ με τον Σηλεκλό απϐ το Αύγιο και πϊλι και τον Αναξύδημο απϐ την Μεγαλϐπολη. ήμωσ και πϊλι η Ρωμαώκό ΢ϑγκλητοσ παραμϋνει ςταθερό ςτην θϋςη τησ , να αναβϊλει την απελευθϋρωςη και να διατηρόςει το θϋμα ςε μϐνιμη εκκρεμϐτητα , ϐμωσ ϐπωσ ϋδειχναν τα πρϊγματα οι προοπτικϋσ εύναι καλϑτερεσ για τον επϐμενο χρϐνο.

BABUSHKA.GR [35]


ΑΥΙΕΡΨΜΑ

Η απϐφαςη τησ ΢υγκλότου για την απελευθϋρωςη των 1000 Αχαιών πϊρθηκε μετϊ απϐ 17 χρϐνια ομηρύασ και αφοϑ οι περιςςϐτεροι εύχαν πεθϊνει! Ϋςαν ςχεδϐν ϐλοι γϋροι και ανύκανοι να αποτελϋςουν κύνδυνο για την Ρωμαώκό Αυτοκρατορύα . Ϊτςι η Ρωμαώκό κατοχό και η οικονομικό λεηλαςύα των Ελληνικών πϐλεων ςυνεχύςτηκε για πολλϊ ακϐμη χρϐνια. Η τελικό απελευθϋρωςη. Αφοϑ εύχαν περϊςει 17 ολϐκληρα χρϐνια και οι περςϐτεροι απϐ τουσ ομόρουσ εύχαν πεθϊνει ϋρχεται τελικϊ η απελευθϋρωςη των 300 εναπομεινϊντων Αχαιών. ΢τη ΢ϑγκλητο, που επανειλημμϋνα εύχε ςυνϋλθει, για την οριςτικό λϑςη του ςυγκεκριμϋνου προβλόματοσ, απ’ ϐτι φαύνεται ϋπαιξε ρϐλο η προςυνεννϐηςη των Πολυβύου και ΢κιπύωνα , που εύχαν πολϑ ςτενϋσ ςχϋςεισ με τον Κϊτωνα. Και ενώ η ΢ϑγκλητοσ όταν πϊντα μοιραςμϋνοι, αν θα πρϋπει να επανϋλθουν οι ϐμηροι ςτην ΑχαϏα ό να παραμεύνουν ακϐμα διαςκορπιςμϋνοι ςτην Ιταλύα (Συραννύα) ,ο Κϊτωνασ επενϋβη ζητώντασ να τελειώςει αυτϐ το θϋμα , να απαςχολεύ την ΢ϑγκλητο , ςημειώνοντασ ϐτι δεν μπορεύ η ΢ϑγκλητοσ να ςυζητεύ ςυνϋχεια και για πολλϊ ακϐμη χρϐνια για μερικοϑσ «γϋρουσ» απϐ την ΑχαϏα , που ςτην ουςύα το θϋμα εύναι πωσ αν αυτϊ τα «γεροντϊκια» ϐταν πεθϊνουν θα

[36] BABUSHKA.GR

τα θϊψουν νεκροθϊφτεσ τησ Ρώμησ ό τησ ΑχαϏασ. Με την αποφαςιςτικϐτητα του Κϊτωνα ϋληξε τελικϊ η ομηρύα των τελευταύων 300 Αχαιών με την απϐφαςη τησ ΢υγκλότου. Μϊλιςτα , ϐταν οι παραμϋνοντεσ ακϐμα ςτην ρώμη , απελευθερωθϋντεσ Αχαιού προςπϊθηςαν να ξαναπαρουςιαςτοϑν ςτην ΢ϑγκλητο και να ζητόςουν να τουσ αναγνωριςτοϑν οι θϋςεισ και οι τιμϋσ που κατεύχαν ςτην ΑχαϏα , πριν εξοριςτοϑν και ζότηςαν και την γνώμη του απελευθερωτό τουσ Κϊτωνα. Αυτϐσ χαρακτηριςτικϊ τουσ εύπε , ϐτι ο Πολϑβιοσ ζόλεψε τον Οδυςςϋα που όθελε να διακινδυνεϑςει για δεϑτερη φορϊ μπαύνοντασ ςτο ςπόλαιο του Κϑκλωπα , γιατύ εύχε ξεχϊςει το ςκοϑφο και την ζώνη του. Σα ςτοιχεύα για την «ομηρύα των 1000» εύναι απϐ πλόθοσ αναφορών και βιβλύων αλλϊ ιδιαύτερα απϐ : «Ιςτορύα του ελληνικοϑ ϋθνουσ» ,Σϐμοσ Ε’, «ΠΑΤ΢ΑΝΙΑ΢– ΑΦΑέΚΑ», εκδϐςεισ ΑΘΗΝΑ ,«ΠΟΛΤΒΙΟ΢– ΑΠΑΝΣΑ» τϐμοι 10-11 ,εκδϐςεισ ΚΑΚΣΟ΢


Η Ρωμαώκό ςϑγκλητοσ με την επϋμβαςη του Κϊτωνα δύνει επιτϋλουσ το ελεϑθερο για τον επαναπατριςμϐ των 1000 Αχαιών.

BABUSHKA.GR [37]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

ΣΡΙΧΕ΢. Γραφει tovytio

«

Σουλϊχιςτον το κορύτςι ςε πρϐλαβε με μαλλιϊ» πϋταξε με την μεγαλϑτερη δυνατό ελαφρϐτητα η κομμώτρια, που περιςςϐτερο απϐ κομμώτρια εύναι μϊλλον φύλη. Βριςκϐμαςτε ς’ αυτϐ το ςημεύο που το χιοϑμορ δεν ςώζει πια. Η χαλαρϐτητα δεν κϊνει τύποτα. ΢ε κϊθε κοϑρεμα τα τελευταύα χρϐ-

[38] BABUSHKA.GR

νια τα ύδια αςτεύα, ο ϊνετοσ αυτοςαρκαςμϐσ, η ελαφριϊ ανηςυχύα που μετατρϋπεται ςε πειρϊγματα και επιςημϊνςεισ ωραύων φαλακρών. Αυτό τη φορϊ ϐμωσ, το πρϊγμα μοιϊζει χειρϐτερο, πιθανϐτατα εύναι κιϐλασ. ΢το κοϑρεμα ςυνειδητοποιεύσ ϐτι τρϋχοντασ για τον αυτοςαρκαςμϐ ςε πρϐλαβε η πραγματικϐτητα. Δεν εύναι πια οι τρύχεσ που

πϋφτουν το θϋμα. Δεν εύναι η μελλοντικό φαλϊκρα. Σο ςχϐλιο για το «τύ πρϐλαβε το κορύτςι» οδηγεύ ςε μια, εκτϐσ ϋδρασ και a priori χαμϋνη, αναμϋτρηςη με το χρϐνο τον ύδιο. Σρύχα , ψαλιδιϊ την ψαλιδιϊ, αςτεύο το αςτεύο, μετρϊσ ϐχι πια αντύςτροφα για ϋνα κεφϊλι που ποτϋ δεν φαντϊςτηκεσ, αλλϊ κανονικϊ. Μετρϊσ απ’ την αρχό αυτϊ που πρϐλα


βεσ να δεισ ό να χϊςεισ, να χαρεύσ ό να αποχαιρετόςεισ. Γύνεςαι μελϐ φορώντασ μια γελούα λευκό ό γαλϊζια πετςϋτα, γύνεςαι δραματικϐσ την ώρα που ςε ξϑνει ο λαιμϐσ και ο ςβϋρκοσ. Μετρϊω τα χρϐνια με το κενϐ που ξεπροβϊλλει απειλητικϐ, ςαν τα πιο ϊγρια λυςςαςμϋνα δϐντια, ςτο μπροςτινϐ μϋροσ του κεφαλιοϑ. ΢το ενδεχϐμενο αυτϐ κενϐ παύζονται ξανϊ ϐλα. Πριν ϋνα εκατομμϑρια χρϐνια, ςτην τςϊντα δεν χωροϑςαν ταυτϐτητεσ, πορτοφϐλια, ληξιπρϐθεςμεσ οφειλϋσ και εκκρεμϐτητεσ ϐλων των ειδών, παρϊ μια ςπρϊιτ και ϋνα ςϊντουιτσ. Σην εύδεσ και ϋπαθεσ κϊτι που δεν όξερεσ να το πεισ, δεν όξερεσ να το εξηγόςεισ ό να το ονομϊςεισ. Δεν όξερεσ καν να το χαρεύσ. άςωσ το πρώτο κορύτςι που θυμϊμαι να μ’ αρϋςει, να μου ϊρεςε τϐςο, επειδό όταν τϐςο εξωπραγματικϊ ξανθϐ, ς’ ϋναν κϐςμο ςαν το δικϐ μου, κυρύωσ δηλαδό καςτανϐ. Σο επϐ-

μενο ξανθϐ κορύτςι που ερωτεϑτηκα όταν δϑςκολο παιδύ, η υπϐθεςη ϋμοιαζε χαμϋνη και τελεύωςε τϐςο ψυχοφθϐρα ϐςο προςτϊζουν οι εφηβικού ϋρωτεσ. Αργϐτερα θα αποδεικνυϐταν ϐτι μια χυλϐπιτα δεν εύναι καθϐλου ζϐρικη, μπροςτϊ ςτη θϋα του ϋρωτα πϋντε χρϐνια μετϊ. Μϊγουλα ρουφηγμϋνα, δϐντια χαλαςμϋνα, βλϋμμα χαμϋνο. Πρϋζα. Ο εφηβικϐσ ϋρωτασ διαλυμϋνοσ, με χαιρετϊει πετώντασ μιςϐλογα. Οι αναμνόςεισ δεν ξϋρουν αν πρϋπει να αυτοκτονόςουν ό να παλϋψουν να κρατηθοϑν με τα νϑχια απ’ το χεύλοσ του γκρεμοϑ. Ο εφηβικϐσ ϋρωτασ θα δεχτεύ πυροβολιςμοϑσ, ϐχι επειδό ξϋχαςα, αλλϊ απϐ μια πραγματικϐτητα που δεν γύνεται να ξεχαςτεύ. Πριν ϋνα εκατομμϑριο χρϐνια, ςτο γκαζϐν δύπλα ςτην πλατεύα γινϐταν ϋνα μουντιϊλ πιο ςπουδαύο απ’ το μουντιϊλ. Πεναλτϊκια με μικρϐ αυτοςχϋδιο τϋρμα και για δοκϊρια δυο φούνικεσ. Ο καθϋνασ την α-

γαπημϋνη του εθνικό. Εδώ υπόρχε μϐνο Ιταλύα, μϐνο Ρομπϋρτο Μπϊτζιο, μϐνο θεώκϐσ κοτςιδϊκιασ και ανεπανϊληπτοι πανηγυριςμού για ϋνα πϋναλτι, φούνικα και μϋςα. Ο ϋνασ φύλοσ, πολϑ καλϐσ φύλοσ, εθνικό Γερμανύασ αυτϐσ, Κλύνςμαν δεν βγαύνει κϊθε μϋρα να το παραδεχτοϑμε, μούραζε γκολ και μετϊ πατϊτεσ απ’ το ςουβλατζύδικο. ΢τα 18 που ϋφυγα απ’ την Αθόνα τον ϋχαςα για να μϊθω ϐτι ϋνα χρϐνο αργϐτερα πϋραςε ςτην επαρχύα Παιδαγωγικϐ. Ϊπειτα απϐ πολλϊ χρϐνια τον εύδα τυχαύα ϋξω απ’ το πατρικϐ μου. Με τρϐμαξαν τα ροϑχα του. Σον κούταξα απϐ μακριϊ, αλλϊ δεν του μύληςα. Ρώτηςα, ϋμαθα. Παρϊτηςε το παιδαγωγικϐ, ξανϊδωςε πανελλόνιεσ ό κατϋθεςε ξανϊ μηχανογραφικϐ δεν ξϋρω. Αςτυνομικό ςχολό. Ο Κλύνςμαν τώρα όταν μπϊτςοσ και αντύ για τϊκλιν εύχε χειροπϋδεσ. Πριν απϐ ϋνα εκατομμϑριο χρϐνια πϋραςα δύπλα απϐ την πρώτη πορεύα

BABUSHKA.GR [39]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

«Πριν ϋνα εκατομμϑριο χρϐνια ςκεφτϐμαςτε δουλειϋσ και ονειρευϐμαςτε το ϋνα ό το ϊλλο. Σο πιο τρελϐ, το πιο ωραύο, το πιο δημιουργικϐ, το πιο πλοϑςιο. ήλα μαζύ μπερδεμϋνα και χωρύσ αρχό, μϋςη και τϋλοσ. Φωρύσ λογικό ό υπϐβαθρο. Θα κϊναμε πολλϊ πρϊγματα με τισ δουλειϋσ μασ.»

[40] BABUSHKA.GR

Πολυτεχνεύου. Κϐκκινεσ και μαϑρεσ ςημαύεσ, αυτϐ μου ϋμεινε. ΢το ςχολεύο και ςτο αυτοκύνητο του πατϋρα, καςϋτεσ με ΛοϏζο και Θεοδωρϊκη. Ποιοι όταν αυτού και ποιοι εύναι αυτού που βγαύνουν ςτο δρϐμο και φωνϊζουν ςυνθόματα; Αργϐτερα, μια βραδιϊ ςε μια ςυναυλύα αλληλεγγϑησ καθιςμϋνοσ ςτην αποκλειςμϋνη Πανεπιςτημύου ςταυροπϐδι, ο κϐςμοσ προςπϊθηςε να απαντόςει με μιασ ςε ϐλα τα ερωτόματα. Δεν εύχε λϐγια και επιχειρόματα η απϊντηςη. Εύχε μϐνο πρϐςωπα. Πρϐςωπα κϊποιων φυλακιςμϋνων που ϋκαναν απεργύα πεύνασ, που εξεγεύρονταν, που ζητοϑςαν ϋνα ελϊχιςτο περιθώριο. Γι’ αυτοϑσ όταν η ςυναυλύα. ίςτερα τα πρϐςωπα που ϋβλεπα γϑρω μου οκλαδϐν. Σα πρϐςωπα των ανθρώπων που αγωνιοϑςαν για τουσ ϊλλουσ, τουσ αδϑναμουσ, τουσ ανόμπορουσ, τουσ ϋγκλειςτουσ. Σα πρϐςωπα που με ϐλουσ τουσ λϊθοσ, τουσ ηλύθιουσ, τουσ ςτρεβλοϑσ τρϐπουσ βρύςκονταν γϑρω μου. Σα ύδια πρϐςωπα που βλϋπω τϐςα χρϐνια τώρα ςτουσ δρϐμουσ. Σα ύδια πρϐςωπα που ϋνα ςϊιτ τησ ελληνικόσ αςτυνομύασ τα βλϋπει αλλιώσ. Σρύα κλικ. Προφύλ, προφύλ, ανφϊσ. Σρύα κλικ ξεφτύλασ. ήχι για τα πρϐςωπα. Η ξεφτύλα εύναι

ϐλη του φωτογρϊφου και του θεατό και του ςιωπηλοϑ τηλεθεατό. Πριν ϋνα εκατομμϑριο χρϐνια ςκεφτϐμαςτε δουλειϋσ και ονειρευϐμαςτε το ϋνα ό το ϊλλο. Σο πιο τρελϐ, το πιο ωραύο, το πιο δημιουργικϐ, το πιο πλοϑςιο. ήλα μαζύ μπερδεμϋνα και χωρύσ αρχό, μϋςη και τϋλοσ. Φωρύσ λογικό ό υπϐβαθρο. Θα κϊναμε πολλϊ πρϊγματα με τισ δουλειϋσ μασ. Πριν πϋντε χρϐνια οι φύλοι μου ϋκαναν δουλειϋσ που δεν τουσ ϊρεςαν και προςπαθοϑςαν να βρουν τρϐπουσ να αςχοληθοϑν με αυτϊ που τουσ αρϋςουν. Ονειρεϑονταν αλλαγϋσ, επιβιώνοντασ ςτο μεταξϑ. Σώρα οι φύλοι μου βρύςκονται ςε ϋνα κενϐ. Κϊποιοι ςιχαύνονται τισ δουλειϋσ τουσ, αλλϊ δεν μποροϑν να φϑγουν. Κϊποιοι ψϊχνουν δουλειϋσ κι ασ τισ ςιχαύνονται. Κανεύσ δεν ονειρεϑεται. Οι αλλαγϋσ ςτο μυαλϐ τουσ μοιρϊζονται τισ ύδιεσ πιθανϐτητεσ με το τυχερϐ λαχεύο που ϐμωσ ποτϋ δεν αγορϊζουν. ήλοι, ακροβατοϑν πϊνω απ’ το ύδιο κενϐ. Σο μελϐδραμα και το ξϑςιμο ςταματϊνε απ’ την ύδια φρϊςη: «με γεια» και μια φϊπα. Σο κενϐ ςτο κεφϊλι μου, τελικϊ με ϋνα μαγικϐ τρϐπο δεν εμφανύςτηκε πλόρωσ ακϐμη. Ση γλιτώςαμε για τώρα. Σο κορύτςι θα με προλϊβει λύγο ακϐμη ϋτςι.


ΕΜΠΡΟ΢ ΓΙΑ ΣΗ΢ ΓΕΝΙΑ΢ ΜΑ΢ ΣΑ

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΑ «΢την ιςτορύα των αγωνιςτικών κινητοποιόςεων ϋνα απϐ τα μεγαλϑτερα μϋςα πύεςησ που ϋχουν αναπτυχθεύ και χρηςιμοποιηθεύ εύναι η κατϊληψη.» Σου Dr. ήου

Η

κατϊληψη ωσ μϋςο πϊλησ και εναντύωςησ ςτισ μϋρεσ μασ ϋχει αρχύςει να χϊνει την δϑναμη τησ ό τουλϊχιςτον ϋτςι θϋλουν να προβϊλουν τα ΜΜΕ. ήλοι ϋχουν διαβϊςει, ϋχουν δει ό ϋχουν ςυμμετϊςχει ςε μύα κατϊληψη, θεωρητικϊ η νεϐτερη ιςτορύα τησ Ελ-

λϊδασ ξεκινϊ με μύα κατϊληψη απϐ φοιτητϋσ, το Πολυτεχνεύο, ςτην ςυνϋχεια τησ ιςτορύασ ςυναντϊμε πολλϋσ καταλόψεισ να πρωτοςτατοϑν και βοηθοϑν τα εκϊςτοτε κινόματα. Η δεκαετύα του 1980 ξεχειλύζει απϐ μια ϊγρια ομορφιϊ, η μεταπολύτευςη ςε ςυνδυαςμϐ με την κοινωνικό κριτικό, την πϊλη ιδεολογιών

και την αποτύναξη τησ χοϑντασ. Ξεκϊνει με την εναντύωςη των φοιτητών ςτον νϐμο 815 (3.12.1979 – 8.01.1980) και ϋχει ωσ αποκορϑφωμα τα γεγονϐτα τησ 17ησ και 18ησ Νοεμβρύου του 1985 με την δολοφονύα του Μιχϊλη Καλτεζϊ και την κατϊληψη του Φημεύου, τϐτε όταν και η πρώτη ϊρςη (καταπϊτηςη) του αςϑλου. Η δεκαετύα του 1990 φαντϊζει ςαν λϑτρωςη των προηγοϑμενων ετών και ϐλοι γνωρύζουν την ςκοτεινό κατϊληξη τησ. Απϐ την αρχό φϊνηκε τι θα ακολουθοϑςε ςτα επϐμενα χρϐνια, αυτό η γενιϊ εύναι που γαλουχόθηκε για τουσ αγώνεσ που ϋρχονται, οι καταλόψεισ και οι αγώνεσ την περύοδο 1990-1998 φαντϊζουν ωσ φωτεινϐ παρϊδειγμα. Η ςπύθα ϊναψε τον Νοϋμβριο του 1990 με τισ μαθητικϋσ καταλόψεισ ςε γυμνϊςια και λϑκεια ϐλησ τησ χώρα, μαζικϋσ πορεύεσ και ςυγκεντρώςεισ βγϊζουν μαθητϋσ, γονεύσ και καθηγητϋσ ςτουσ δρϐμουσ. Αφοϑ το μακρϑ χϋρι του νϐμου ϑςτερα απϐ ξυλοδαρμοϑσ και διώξεισ ςτουσ καταληψύεσ δεν μπορεύ να καταςτεύλει την δϑναμη των μαθητών δουλειϊ αναλαμβϊνει το παρακρϊτοσ και τα τςιρϊκια του, αποτϋλεςμα αυτοϑ 9-11991 δολοφονεύται ο καθηγητόσ Νύκοσ Σεμπονϋρασ απϐ τον Καλαμπϐκα και ϊλλουσ τραμποϑκουσ δολοφϐνουσ τησ ΟΝΝΕΔ. Σο απϐ BABUSHKA.GR [41]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

κορϑφωμα τησ δεκαετύασ του ΄90 όταν η μαζικό αντύςταςη ενϊντια ςτο νϐμο Αρςϋνη, καταλόψεισ ςχολεύων, φοιτητϋσ ,μαθητϋσ, καθηγητϋσ ςτουσ δρϐμουσ Σο φοιτητικϐ και το μαθητικϐ κύνημα ϋχει ϊρρηκτα ςυνδεθεύ με τισ καταλόψεισ καθ’ ϐλη την διϊρκεια των εκϊςτοτε κινημϊτων. Απϐ το 2000 μϋχρι ςόμερα η κατϊληψη ϋχει βοηθόςει το φοιτητικϐ κύνημα να οργανωθεύ, να πιϋςει και να κερδύςει, γυρύζοντασ πύςω το χρϐνο βλϋπουμε το κύνημα του 2001, την εναντύωςη ςτον νϐμο Γιαννϊκου 06-07, το εκρηκτικό εκτϐνωςη τησ καταπιεςμϋνη κοινωνύασ τον Δεκϋμβρη του 08 και την ϊμεςη απϊντηςη των φοιτητών τον Αϑγουςτο του 2011 ςτον νϐμο ϋκτρωμα τησ Διαμαντοποϑλου. Με μπροςτϊρη και φωτεινϐ παρϊδειγμα τισ φοιτητικϋσ κινητοποιόςεισ, παραδειγ-

[42] BABUSHKA.GR

ματύζεται και δραςτηριοποιεύται και η κοινωνύα φτϊνοντασ ςε καταλόψεισ δημϐςιων υπηρεςιών και υπουργεύων τον Υεβρουϊριο του 2010 Εϑκολη η ιςτορικό αναδρομό, το δϑςκολο εύναι να αναλϑςεισ κατϊ πϐςο ϋχει δυναμικό μια κατϊληψη για την πύεςη μιασ κοινωνύασ που κοιμϊται, που υπομϋνει και ανϋχεται ϐτι τησ κϊνουν και δεν φϋρνει καμύα αντύςταςη ςτον βιαςμϐ τησ ζωόσ τησ και ςτην καταςτροφό που ϋχει γύνει ςτο μϋλλον των παιδιών τησ. Ο δηλητηριαςμϐσ τησ κοινωνύασ ϋχει φτϊςει ςε τϋτοιο ςημεύο που ο καναπϋσ φαντϊζει χρυςοπούκιλτοσ, η αποςταςιοπούηςη ιδανικό και η κριτικό αναγκαύα. Ο καθϋνασ μπορεύ να κατακρύνει χωρύσ να ςυμμετϋχει και να μειώνει τουσ αγώνεσ και τισ προςπϊθειεσ των ϊλλον, ϋχει καταντόςει ςυνόθεια να ακοϑσ πωσ μαθητϋσ και φοιτητϋσ κϊνουν

καταλόψεισ για να χϊνουν μϊθημα, αυτϊ ϐμωσ μπορεύ να τα πει κϊποιοσ που δεν ϋχει δει την πραγματικό δϑναμη των καταλόψεων, την πύεςη που αςκοϑν και την δϑναμη μαζικοπούηςησ και οργϊνωςησ. Οι κατϊληψη φαντϊζει το τελευταύο ϐπλο για την ςϑγκρουςη με το ςϑςτημα και τα παρακλϊδια του, πϐςο μϊλλον με τουσ υποςτηρικτϋσ του. Για να φτϊςουμε ςτη κατϊληψη θα πρϋπει πρώτα να ϋχει δημιουργηθεύ το κύνημα, η ζϑμωςη και οι ςυνθόκεσ οϑτωσ ώςτε η δυναμικό τησ κατϊληψησ να ϋχει ιςοπεδωτικϐ χαρακτόρα για ϐτι τησ ςταθεύ εμπϐδιο. Με την αρχό τησ νϋασ ςχολικόσ και ακαδημαώκόσ χρονιϊσ τα προβλόματα φαντϊζουν δαιδαλώδεσ και χωρύσ καμύα λϑςη, τα προβλόματα δεν ϋχουν να κϊνουν ϐμωσ μϐνο με την εκπαύδευςη αλλϊ με το ςϑνολο των προβλημϊτων τησ κοινωνύασ. Η υποχρηματοδϐτηςη των ςχολεύων και των πανεπιςτημύων, χωρύσ δαςκϊλουσ και καθηγητϋσ, χωρύσ βιβλύα και εργαςτόρια εύναι μϐνο η κορυφό του παγϐβουνου για τον ξεπεςμϐ την κοινωνύασ. Ο χειμώνασ που ϋρχεται φαντϊζει καυτϐσ...


ΣαΧηΛϊΣη΢ΕβΔοΜϊΔα΢ Ρ (μζροσ Βου…)

Εβδομϊδα και κακών μαντϊτων , καθώσ ςημειώθηκαν αρκετϋσ ρατςιςτικϋσ επιθϋςεισ απϐ φαςιςτοειδό και μϊλιςτα ςε ςυνεργαςύα με την αςτυνομύα!

ατςιςτικϋσ επιθϋςεισ φαςιςτοειδών ςε βϊροσ μεταναςτών ςημειώθηκαν αργϊ το βρϊδυ την Σρύτη και την Σετϊρτη ςτην περιοχό τησ πλατεύασ Αμερικόσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, την Σρύτη μετϊ τισ 11 το βρϊδυ, ομϊδα 50 - 60 ατϐμων περιδιϊβαινε τουσ δρϐμουσ γϑρω απϐ την πλατεύα Αμερικόσ και προπηλϊκιζε ϐποιον αλλοδαπϐ ςυναντοϑςε μπροςτϊ τησ. ΢την περιοχό ςτϊλθηκε, κϊποια ςτιγμό, αςτυνομικό δϑναμη η οπούα παρακολουθοϑςε τη δρϊςη τησ ομϊδασ αυτόσ. Μϊλιςτα, ςε βύντεο που δημοςιοποιόθηκε μϋςω διαδικτϑου αςτυνομικϐσ πϊνω ςτη μηχανό μαρςϊρει την ώρα που απϐ πύςω του περνϊ τρϋχοντασ κυνηγημϋνοσ απϐ τα φαςιςτοειδό ϋνασ μετανϊςτησ. Παρϊλληλα, την Σετϊρτη ςτισ 2.30 π.μ., φαςιςτοειδό ϋςπαςαν την τζαμαρύα του Πολιτιςτικοϑ ΢υλλϐγου των Σανζανών μετα-

Ω

μεςα ξεκινϊ η διαδικαςύα πώληςησ του ΟΠΑΠ απϐ το Σαμεύο Αξιοπούηςησ Ιδιωτικόσ Περιουςύασ του Δημοςύου (ΣΑΙΠΕΔ). Η κυβϋρνηςη επϋλεξε τελικϊ να διαθϋςει το 33% των μετοχών του Οργανιςμοϑ, αντύ του 20% που εύχε αποφαςιςτεύ αρχικϊ. Η πρϐςκληςη ενδιαφϋροντοσ δημοςιεϑτηκε την Πϋμπτη ςτον εγχώριο και

ναςτών και προκϊλεςαν ζημιϋσ ςτο εςωτερικϐ του.

΢

ϑμφωνα με τον ούκο Fitch, αν και το ενδεχϐμενο τησ αποχώρηςησ τησ Ελλϊδασ απϐ την ευρωζώνη ϋχει υποχωρόςει, εξακολουθεύ να αποτελεύ κύνδυνο και εξαρτϊται απϐ την επιτυχό ϋκβαςη των διαπραγματεϑςεων. Παρϊλληλα, εκτιμϊ ϐτι το πρϐγραμμα ΕΕ-ΔΝΣ ϋχει βγει εκτϐσ πορεύασ και πωσ απαιτοϑνται επειγϐντωσ αποφϊςεισ για το πακϋτο νϋων μϋτρων ϑψουσ 11,7 δις. ευρώ προκειμϋνου να αντιμετωπιςτοϑν οι δημοςιονομικϋσ ανιςορροπύεσ το 2013-2014. Επύςησ δεν αναμϋνεται να υπϊρξει απϐφαςη για χορόγηςη των δϐςεων του δανεύου προσ την Ελλϊδα πριν την ευρωπαώκό ςϑνοδο που θα γύνει ςτισ 18 Οκτωβρύου.

διεθνό Σϑπο με ςτϐχο η υποβολό προτϊςεων να ολοκληρωθεύ την 19η Οκτωβρύου.

Α

ποχό επ’ αϐριςτον απϐ το εκπαιδευτικϐ ϋργο αποφϊςιςε ο Ενιαύοσ ΢ϑλλογοσ Εκπαιδευτικοϑ Προςωπικοϑ του ΑΣΕΙΘ μετϊ την ςυνϋλευςη του την Δευτϋρα 24/9. Οι εκπαιδευτικού αντιδροϑν ςτισ περικοπϋσ υλικοϑ,

χρηματοδϐτηςησ, μιςθολογύου μεταξϑ ϊλλων.

Σ

ην ϊρςη τησ αςυλύασ του βουλευτόσ τησ Φρυςόσ Αυγόσ, Κωνςταντύνου Μπαρμπαροϑςη αποφϊςιςε ομϐφωνα η επιτροπό Δεοντολογύασ τησ Βουλόσ. Η τελικό απϐφαςη θα ληφθεύ την επϐμενη εβδομϊδα απϐ την ολομϋλεια τησ Βουλόσ. BABUSHKA.GR [43]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ:

ΓΙΨΡΓΟ΢ ΚΑΣΡΟΤΓΚΑΛΟ΢ Ο Γιώργοσ Κατροϑγκαλοσ, ΢υνταγματολϐγοσ και

Καθηγητόσ ςτο Δημοκρύτειο Πανεπιςτόμιο Θρϊκησ , μιλϊ ςτο babushka.gr για το μνημόνιο , το ςύνταγμα και το Ελληνικό χρϋοσ.

[44] BABUSHKA.GR


“ Η ελληνικό οικονομύα ΚΑΙ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΢Τ΢ΣΗΜΑ Α΢ΘΕΝΟΤ΢ΑΝ ΒΑΡΤΣΑΣΑ και πριν απϐ το μνημϐνιο. ”

Κϑριε Κατροϑγκαλε , δϑο περύπου χρϐνια τώρα, ο Ελληνικϐσ λαϐσ αντιμετωπύζει μια τραγικό κατϊςταςη υποβϊθμιςησ του βιοτικοϑ του επιπϋδου. Πιςτεϑετε πωσ αυτϐ που ϐλεσ οι τελευταύεσ κυβερνόςεισ αποκαλοϑν «θυςύεσ», δηλαδό μνημϐνια και νϋα μνημϐνια αποτελεύ λϑςη ό μόπωσ αυτϐ ακριβώσ εύναι το πρϐβλημα; Η ελληνικό οικονομύα και το πολιτικϐ ςϑςτημα αςθενοϑςαν βαρϑτατα και πριν απϐ το μνημϐνιο. Η παραγωγικό βϊςη τησ οικονομύασ, ειδικϊ ςτον πρωτογενό και τον δευτερογενό τομϋα, εύχε πλόρωσ αποςαθρωθεύ και ϋνα μεγϊλο τμόμα τησ ελληνικόσ κοινωνύασ ζοϑςε με δανεικϊ. Σο φϊρμακο ϐμωσ των μνημονύων εύναι πιο θανατηφϐρο απϐ την αρρώςτια. Οι διαβϐητεσ «διαρθρωτικϋσ

αλλαγϋσ» αποςκοποϑν κυρύωσ ςτο να διαλϑςουν κϊθε προςτατευτικό ρϑθμιςη του εργατικοϑ δικαύου και να δημιουργόςουν μύα κοινωνύα ϐπου ο εργαζϐμενοσ δεν θα ϋχει καμιϊ εγγϑηςη ϐχι απλώσ για τουσ ρυθμοϑσ τησ ζωόσ του, αλλϊ οϑτε καν για την καθημερινό του επιβύωςη. Και, επιπλϋον, τα μϋτρα αυτϊ δεν εύναι απλώσ ϊδικα και ταξικϊ. Εύναι

και εντελώσ αναποτελεςματικϊ, ςε ϐ,τι αφορϊ τον περιοριςμϐ τησ δημϐςιασ υπερχρϋωςησ: Σο χρϋοσ απϐ το 119% του ΑΕΠ που βριςκϐταν το Μϊιο του 2010, παρϊ το πολυδιαφημιςμϋνο PSI, ϋχει όδη ξεπερϊςει το 160%. Ψσ προσ τη μελλοντικό του πορεύα, η επύςημη κυβερνητικό πρϐβλεψη εύναι ϐτι το 2014 ενδϋχεται να φτϊςει μϋχρι και ςτο 180% του ΑΕΠ, ενώ αποκλεύεται να πϋςει BABUSHKA.GR [45]


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

ο εργαζϐμενοσ δεν θα ϋχει καμιϊ εγγϑηςη ϐχι απλώσ για τουσ ρυθμοϑσ τησ ζωόσ του, αλλϊ οϑτε καν για την καθημερινό του επιβύωςη. κϊτω απϐ το 161% .] Εϊν ϐλα «πϊνε καλϊ», επομϋνωσ, και εϊν ληφθοϑν πρϐςθετα μϋτρα ςτη γνωςτό κατεϑθυνςη, και αφοϑ θα ϋχουμε κατεδαφύςει το κοινωνικϐ κρϊτοσ και διαλϑςει την κοινωνικό ςυνοχό, θα ϋχουμε καταφϋρουμε να αυξόςουμε το δημϐςιο χρϋοσ ςχεδϐν κατϊ το όμιςυ! Ϊχετε τονύςει επανειλημμϋνωσ , ϐπωσ και αρκετού ϊλλοι ςυνϊδελφού ςασ πωσ το καθεςτώσ των μνημονύων δεν υπϊγεται μϋςα ςτα ϐρια του Ελληνικοϑ ΢υντϊγματοσ. ΢υγκεκριμϋνα το δεϑτερο μνημϐνιο αποτελεύ την υπαγωγό τησ χώρασ ςτο Αγγλικϐ δύκαιο , τι ςυνεπϊγεται απϐ αυτϐ για τον ελληνικϐ λαϐ ςε μια πιθανό ανατροπό τησ πολιτικόσ κατϊςταςησ και των μνημονύων; Εύμαςτε πλϋον «αλυςοδεμϋνοι» ό υπϊρχει τρϐποσ να το αποφϑγουμε; Σϐςο η πρώην ϐςο και η δεϑτε-

[46] BABUSHKA.GR

ρη δανειακό ςϑμβαςη ορύζουν ωσ εφαρμοςτϋο δύκαιο το αγγλικϐ και αρμϐδιο δικαςτόριο, η μεν πρώτη το Δικαςτόριο τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, η δεϑτερη τα δικαςτόρια του Λουξεμβοϑργου. ΢ϑμφωνα με ρητϐ ϐρο «ο Δανειολόπτησ (δηλαδό το ελληνικϐ δημϐςιο) αμετϊκλητα και ϊνευ ϐρων παραιτεύται απϐ κϊθε αςυλύα που ϋχει ό πρϐκειται να αποκτόςει, ϐςον αφορϊ τον ύδιο ό τα περιουςιακϊ του ςτοιχεύα απϐ νομικϋσ διαδικαςύεσ ςε ςχϋςη με την παροϑςα ΢ϑμβαςη, περιλαμβανομϋνων, χωρύσ περιοριςμοϑσ, τησ αςυλύασ ϐςον αφορϊ την ϊςκηςη αγωγόσ, δικαςτικό απϐφαςη ό ϊλλη διαταγό και ϐςον αφορϊ την εκτϋλεςη και επιβολό κατϊ των περιουςιακών ςτοιχεύων του ςτο βαθμϐ που δεν το απαγορεϑει δεςμευτικϐ δύκαιο» (mandatory law)». Η ρότρα αυτό, που δεν ϋχει προηγοϑμενο ςτη ςυνταγματικό μασ ιςτορύα, ςυνιςτϊ de facto εκχώρηςη τησ οικονομικόσ κυριαρχύασ κατϊ κατϊφωρη παραβύαςη τησ αρχόσ τησ λαώκόσ κυριαρχύασ. Σο χειρϐτερο εύναι ϐτι αποςκοπεύ ςτο να θωρακύςει τουσ δανειςτϋσ μασ απϋναντι ςτο κϑριο νομικϐ ϐπλο που ϋχει απομεύνει ςτη χώρα μασ: ςε αντύθεςη με ϐλεσ τισ ϊλλεσ χώρεσ που προχώρηςαν ςε ςτϊςη πληρωμών και επαναδιαπραγμϊτευςη του χρϋουσ τουσ, το ελληνικϐ δημϐςιο χρϋοσ διεπϐταν, μϋχρι την υπογραφό τησ, κατϊ 90% των ςχετικών κεφαλαύων απϐ το ελληνικϐ δύκαιο. Σο γεγονϐσ αυτϐ ϋδινε την δυνατϐτητα ςε μια

΢ϑμφωνα με ρητϐ ϐρο «ο Δανειολόπτησ (δηλαδό το ελληνικϐ δημϐςιο) αμετϊκλητα και ϊνευ ϐρων παραιτεύται απϐ κϊθε αςυλύα που ϋχει ό πρϐκειται να αποκτόςει!


ελληνικό κυβϋρνηςη που θα επιθυμοϑςε να επαναδιαπραγματευθεύ τουσ ϐρουσ αποπληρωμόσ του ( που αποτελεύ τη μϐνη ρεαλιςτικό ϋξοδο απϐ την κρύςη) να το πρϊξει με μονομερό, κυριαρχικό τησ πρϊξη . Με την υπαγωγό του ςτο αγγλικϐ δύκαιο αυτό η δυνατϐτητα περιορύζεται ςοβαρϊ. Και τοϑτο, κατ’αρχϊσ γιατύ δεν θα εύναι πλϋον

δυνατό η επϋμβαςη τησ ελληνικόσ βουλόσ ςτουσ ϐρουσ αποπληρωμόσ του χρϋουσ, για παρϊδειγμα ςτο νϐμιςμα αποπληρωμόσ ό για την ειςαγωγό των λεγϐμενων «ρητρών ςυλλογικόσ δρϊςησ», ϐπωσ ϋγινε με το PSI. Περαιτϋρω, το αγγλικϐ δύκαιο εύναι το πλϋον φιλικϐ προσ τουσ δανειςτϋσ, μην αναγνωρύζοντασ ςτα κρϊτη οφειλϋτεσ πολλϋσ απϐ τισ αςυ-

λύεσ που ϊλλα δύκαια κατοχυρώνουν. Η χώρα ϐμωσ δεν εύναι ϊοπλη. Δεν περιορύζεται, απϐ τισ ςυμβϊςεισ, η δυνατϐτητα επύκληςησ κατϊςταςησ ανϊγκησ, προκειμϋνου να διαγραφεύ ςημαντικϐ τμόμα του χρϋουσ, ϐπωσ ςυνϋβη ϊλλωςτε και ςτην περύπτωςη τησ Αργεντινόσ, τησ οπούασ το χρϋοσ δεν διεπϐταν απϐ το εθνικϐ δύκαιο.

BABUSHKA.GR [47]


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

«Εύναι προφανϋσ πλϋον ςε ϐλουσ ϐτι το δημϐςιο χρϋοσ

δεν εύναι βιώςιμο και ϐτι (τουλϊχιςτον) η αναδιϊρθρωςη του εύναι αναπϐφευκτη» ήλα αυτϊ που βιώνουμε ϐμωσ , ξεκύνηςαν με την παγκϐςμια χρηματοπιςτωτικό κρύςη και την φοϑςκα ςτην αγορϊ ακινότων φυςικϊ ςτην περύπτωςη τησ χώρασ μασ ϋχει παύξει και μεγϊλο ρϐλο το ποιϐν ϐλων των προηγοϑμενων κυβερνόςεων και του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ. Ποιοσ πιςτεϑετε ϐτι όταν και εύναι ο ρϐλοσ αλλϊ και η ευθϑνεσ των δϑο μεγϊλων κομμϊτων ΝΔ-ΠΑ΢ΟΚ αλλϊ και των ςυγκυβερνοϑντων τουσ ; Η κρύςη διεθνώσ αλλϊ και ςτη χώρα μασ όταν αποτϋλεςμα ςυρροό τησ γενικϐτερησ κρύςησ του παγκϐςμιου καπιταλιςμοϑ, με αυτό που προϋκυψε απϐ τη ςτρεβλό διαδικαςύα και τα προβλόματα τησ ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ. Η ουςύα τησ ςυνύςταται ςτισ τεκτονικϋσ τριβϋσ που προκαλεύ η μετϊβαςη απϐ το κεϒνςιανϐ κρϊτοσ τησ ελεγχϐμενησ αγορϊσ ςτο νεοφιλελεϑθερο μοντϋλο τησ ςχεδϐν πλόρουσ απελευθϋρωςησ τησ. Σο ελληνικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα αποτελεύ μϋροσ του προβλόματοσ, ϐχι τησ λϑςησ. Επϋτεινε τα ςυμπτώματα τησ κρύςησ, λϐγω των πελατειακών δεςμών που δεν του επιτρϋπουν

[48] BABUSHKA.GR

να ϋρθει ςε ρόξη με το πλϋγμα ςυμφερϐντων που εξυπηρετεύ. Δεν υπϊρχει ελπύδα εξϐδου απϐ την κρύςη ϐςο επιβιώνει το κρϊτουσ του δικομματιςμοϑ και των πρϐθυμων ςυνεργατών του. Σώρα , η ρύζα του προβλόματοσ και η ουςιαςτικό αφορμό για την υπαγωγό μασ ςτο ΔΝΣ και τον EFSF εύναι το εθνικϐ χρϋοσ. ΢υμμετϋχετε ςτην πρωτοβουλύα για την δημιουργύα επιτροπόσ λογιςτικοϑ ελϋγχου (ΕΛΕ) . Ποια θεωρεύται ϐτι εύναι η καλϑτερη λϑςη για την αντιμετώπιςη του Φρϋουσ αυτοϑ; Εύναι προφανϋσ πλϋον ςε ϐλουσ ϐτι το δημϐςιο χρϋοσ δεν εύναι βιώςιμο και ϐτι (τουλϊχιςτον) η αναδιϊρθρωςη του εύναι αναπϐφευκτη. Σο θϋμα εύναι αν αυτό θα γύνει με ϐρουσ που θα ςυμφϋρουν τουσ δανειςτϋσ μασ (ϐπωσ το PSI) ό με ϐρουσ που θα ςυμφϋρουν εμϊσ. ήπωσ προαναφϋρθηκε, το Διεθνϋσ Δύκαιο επιτρϋπει, με την επύκληςη κατϊςταςησ ανϊγκησ, κϊτι τϋτοιο και με μονομερό κυριαρχικό πρϊξη του κρϊτουσ, εϊν οι πιςτωτϋσ δεν ςυναινϋςουν ςε ϋνα αμοι-

Η κρύςη διεθνώσ αλλϊ και ςτη χώρα μασ όταν αποτϋλεςμα ςυρροό τησ γενικϐτερησ κρύςησ του παγκϐςμιου καπιταλιςμοϑ, με αυτό που προϋκυψε απϐ τη ςτρεβλό διαδικαςύα και τα προβλόματα τησ ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ.


απϐφαςη για την διανομό πλοϑτου ςε μια κοινωνύα.

βαύα ευνοώκϐ OSI ( Official Sector Involvement).Σα κρϊτη, ϐταν αδυνατοϑν να ανταποκριθοϑν ταυτϐχρονα ςτισ απαιτόςεισ των πιςτωτών τουσ και ςτην ανϊγκη να ικανοποιόςουν τισ βαςικϋσ κοινωνικϋσ λειτουργύεσ που επιτελοϑν, ϋχουν διϊφορεσ εναλλακτικϋσ εκδοχϋσ για να επαναδιαπραγματευτοϑν ό και να διαγρϊψουν μονομερώσ το χρϋοσ τουσ. ΢υνολικϊ, απϐ το 1956 ϋωσ το 2006 ςυνϊφθηκαν περύπου 400 ςυμφωνύεσ διαχεύριςησ ό αναδιϊρθρωςησ χρϋουσ απϐ 81 οφειλϋτριεσ χώρεσ. Σο ςυνολικϐ ϑψοσ

των ανεξϐφλητων χρεών που αποτϋλεςαν αντικεύμενο του διακανονιςμοϑ ανϋρχεται ςε 523 διςεκατομμϑρια δολϊρια. ΢υνεπώσ, δεν εύναι μονϐδρομοσ η αποκλειςτικό εξυπηρϋτηςη των δανειςτών μϋςω τησ οικονομικόσ καταςτροφόσ τησ χώρασ. Σα κρϊτη και οι λαού που δεν θϋλουν να αυτοκτονόςουν ϋχουν πολλϊ νομικϊ ϐπλα να προτϊξουν για την ϊμυνα τουσ. Υυςικϊ, η αντιμετώπιςη τησ κρύςησ δεν μπορεύ να εύναι κυρύωσ νομικό. Η φϑςη τησ ϐμωσ δεν εύναι και απλώσ οικονομικό. Εύναι βαθϑτατα πολιτικό, ϐπωσ κϊθε ςημαντικό

Μετϊ απ’ ϐλα αυτϊ και μετϊ απϐ μια εκλογικό διαδικαςύα η οπούα τςϊκιςε τα μνημονιακϊ κϐμματα , βλϋπουμε τελικϊ ϐτι κατϊφεραν να «γατζοθοϑν» ςτην εξουςύα και κϊνουν ϋνα βόμα εμπρϐσ ψηφύζοντασ ϋνα νϋο και ύςωσ των πιο βϊρβαρων μϋτρων τησ ςϑγχρονησ ιςτορύασ . Και μϊλιςτα ςε ςυνδυαςμϐ με τισ ιδιωτικοποιόςεισ που αποτελοϑν τερϊςτιο ζότημα για την ελληνικό κοινωνύα. Σι ϋχετε να ςχολιϊςετε γι’ αυτϐ το ζότημα που πολλού αποκαλοϑν και ωσ ξεποϑλημα; Πρϐκειται πρϊγματι για ξεποϑλημα. Απαρϊβατοσ ϐροσ κϊθε προγρϊμματοσ «διϊςωςησ» που προωθεύ το Διεθνϋσ Νομιςματικϐ Σαμεύο εύναι οι ιδιωτικοποιόςεισ. Αυτϋσ απϐ τη μια μεριϊ μεταφϋρουν μαζικϊ πϐρουσ απϐ τον δημϐςιο ςτον ιδιωτικϐ τομϋα, απϐ την ϊλλη αποδυναμώνουν την δυνατϐτητα του κρϊτουσ να λειτουργεύ ωσ ςτρατηγικϐσ ρυθμιςτόσ τησ εθνικόσ οικονομύασ. ΢τισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ, μϊλι-

BABUSHKA.GR [49]


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

“Πρϐκειται πρϊγματι για ξεποϑλημα. Απαρϊβατοσ ϐροσ κϊθε προγρϊμματοσ «διϊςωςησ» που

προωθεύ το Διεθνϋσ Νομιςματικϐ Σαμεύο εύναι οι ιδιωτικοποιόςεισ” ςτα, δεν πρϐκειται απλώσ για αλλαγό τϑπου ιδιοκτηςύασ, αλλϊ για μεταβύβαςη του εθνικοϑ πλοϑτου ςε αλλοδαπϋσ μονοπωλιακϋσ επιχειρόςεισ. Για παρϊδειγμα, μϋχρι το 1990 και την ϋναρξη του προγρϊμματοσ βοόθειασ του ΔΝΣ, μϐνο μύα απϐ τισ τρϊπεζεσ του Μεξικοϑ δεν ανόκε ςε μεξικανικϊ ςυμφϋροντα, ϐμωσ το 2000 εύκοςι τϋςςερισ απϐ τισ τριϊντα εύχαν όδη περϊςει ςε ξϋνα χϋρια. Ο ϐροσ «ξεποϑλημα» ακριβολογεύ ακϐμη περιςςϐτερο ςόμερα που η χρηματιςτηριακό αξύα των περιςςϐτερων δημϐςιων επιχειρόςεων ϋχει καταβαραθρωθεύ και η εξαγορϊ τουσ θα γύνει ςε τιμϋσ πολϑ χαμηλϐτερεσ απϐ την πραγματικό αξύα τουσ, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ χαμηλϐτερη ακϐμη και απϐ την αντικειμενικό αξύα τησ ακύνητησ περιουςύασ που κατϋχουν. Εύναι πρϐδηλο ϐτι παρϐμοιο «ξεποϑλημα των αςημικών» δεν εύναι απλώσ αντιςυνταγματικϐ. ΢υνιςτϊ πραγματικϐ ϋγκλημα ςε βϊροσ των μελλοντικών γενιών και τησ δυνατϐτητασ τησ χώρασ να αςκεύ αυτϐνομη εθνικό οικονομικό πολιτικό.

[50] BABUSHKA.GR

Ποια εύναι κατϊ την γνώμη ςασ οι κϑριεσ ενϋργειεσ που μποροϑν να μασ βγϊλουν απϐ την κρύςη και ςε ποιο πλαύςιο και καθεςτώσ μποροϑν να εφαρμοςτοϑν; Κατ’ αρχϊσ πρϋπει να υπϊρξει μια νϋα κοινωνικό και πολιτικό πλειοψηφύα που θα θϋςει φρϋνο ςτισ καταςτροφικϋσ αυτϋσ πολιτικϋσ και θα καταργόςει απϐ την πρώτη μϋρα τισ αντικοινωνικϋσ και αντιπαραγωγικϋσ διατϊξεισ των μνημονύων. Αυτϐ ϐμωσ απλώσ θα επιςτρϋφει το κοντϋρ ςτην προμνημονιακό εποχό. Οι καιρού απαιτοϑν πολϑ περιςςϐτερα ςτο επύπεδο του πολιτικοϑ εποικοδομόματοσ. Ο μεταςχηματιςμϐσ του τελευταύου δεν μπορεύ να γύνει απϐ τα πϊνω μϐνο, ωσ προώϐν κοινωνικόσ μηχανικόσ φωτιςμϋνων ελύτ, ϋςτω αριςτερϐςτροφησ ϋμπνευςησ. Φρειϊζεται ϊμεςη λαώκό ςυμμετοχό. Θα πρϋπει απϐ την πρώτη μϋρα να προωθηθοϑν μορφϋσ ϊμεςησ δημοκρατύασ, ϐπωσ τα τοπικϊ δημοψηφύςματα και προοπτικϊ, ςτο πλαύςιο ςυνταγματικόσ τομόσ, θεςμού ανακλητϐτητασ και λογοδοςύασ ϐλων των ε-

«Φρειϊζεται

ϊμεςη λαώκό ςυμμετοχό. Θα πρϋπει απϐ την πρώτη μϋρα να προωθηθοϑν μορφϋσ ϊμεςησ δημοκρατύασ, ϐπωσ τα τοπικϊ δημοψηφύςματα »


κλεγμϋνων οργϊνων του κρϊ- λϑει και τισ ευρωπαώκϋσ κοινωτουσ. νύεσ. Η δημοςιονομικό επιβϊρυνςη Πωσ θα χαρακτηρύζατε τον ρϐλο των κρατών μελών απϐ τη μετησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ςε ϐλα ταφορϊ δημϐςιου χρόματοσ αυτϊ και ποια εύναι η ϊποψη ςτον ιδιωτικϐ τομϋα, ιδύωσ ςτο ςασ για το κοινϐ νϐμιςμα; τραπεζικϐ ςϑςτημα, ανϋδειξε τισ εςωτερικϋσ αντιφϊςεισ και Ακϐμη και ςτο επύπεδο τησ α- τισ δομικϋσ αδυναμύεσ του εγπλόσ διαχεύριςησ τησ κρύςησ η χειρόματοσ τησ ευρωπαώκόσ Ευρωπαώκό Ϊνωςη ϋχει επιλϋ- οικονομικόσ ενοπούηςησ, τισ ξει ακϐμη πιο νεοφιλελεϑθερεσ οπούεσ κϊλυπτε μϋχρι τϐτε ο επιλογϋσ και απϐ τισ ΗΠΑ και εϑκολοσ και φτηνϐσ δανειςμϐσ. τη Ιαπωνύα. Η ιδεοληπτικό εμ- Δϑο εύναι οι κυριϐτερεσ εγγεμονό ςε μονεταριςτικϊ προ- νεύσ δομικϋσ αδυναμύεσ: η μύα γρϊμματα μονϐπλευρησ λιτϐτη- ανϊγεται ςτο προπατορικϐ ατασ ϐχι απλώσ καταδικϊζει την μϊρτημα των Ευρωπαώκών Κοιοικονομύα ςε ϑφεςη, αλλϊ δια- νοτότων, την αςυμμετρύα, δη-

λαδό, του κοινωνικοϑ και του οικονομικοϑ ςτοιχεύου, όδη απϐ την αρχό τησ ευρωπαώκόσ ενοπούηςησ. Σο κοινωνικϐ αυτϐ ϋλλειμμα, που επιτϊθηκε μετϊ την ςυνταγματοπούηςη του νεοφιλελευθεριςμοϑ ςτο επύπεδο τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ με τη ΢υνθόκη του Μϊαςτριχτ, φϋρνει ςε τροχιϊ ςϑγκρουςησ τισ ενωςιακϋσ πολιτικϋσ με το θεςμικϐ κοινωνικϐ κεκτημϋνο των ευρωπαώκών κοινωνικών κρατών. Η ςημαντικϐτερη, ϐμωσ δομικό αδυναμύα, ςε ϐ,τι αφορϊ την κρύςη χρϋουσ, υπόρξε η καθιϋρωςη νομιςματικόσ ϋνωςησ BABUSHKA.GR [51]


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

Η επικϑρωςη και εφαρμογό του Δημοςιονομικοϑ ΢υμφώνου αποτελεύ ακϐμη χειρϐτερη

προοπτικό, διϐτι ενιςχϑει ςτο ϋπακρο τα νεοφιλελεϑθερα, μονεταριςτικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ ΟΝΕ χωρύσ μηχανιςμοϑσ οικονομικόσ ενοπούηςησ, που να επιτρϋπουν αποτελεςματικό αναδιανομό των πλεοναςμϊτων και ϊλλα διαρθρωτικϊ μϋςα παρεμβατικόσ πολιτικόσ. Η ιςτορικό εμπειρύα δεύχνει ϐτι κϊθε φορϊ που ςυνδϋονται με κοινϐ νϐμιςμα (ό με ςταθερό νομιςματικό ιςοτιμύα) οικονομύεσ διαφορετικόσ δυναμικϐτητασ, πϊντα υπϊρχει μεταφορϊ πλοϑτου απϐ την λιγϐτερο ςτην περιςςϐτερο ανταγωνιςτικό οικονομύα. Αυτϐ ςυνϋβη με τη ςϑνδεςη του αργεντινοϑ και μεξικανικοϑ πϋςω με το δολϊριο, ό του ιρλανδικοϑ νομύςματοσ με τη βρετανικό ςτερλύνα. Σο ύδιο ςυμβαύνει, αναπϐφευκτα, μεταξϑ των χωρών του Νϐτου και του Βορρϊ ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη. Με ϊλλα λϐγια τα ελλεύμματα των περιφερειακών χωρών αποτελοϑν την ϊλλη πλευρϊ των πλεοναςμϊτων που ςυςςωρεϑουν οι χώρεσ του κϋντρου (και ιδύωσ τησ Γερμανύασ). Δεν εύναι διαφορετικό η εικϐνα ςτα ομοςπονδιακϊ κρϊτη. Για παρϊδειγμα, και ςτισ Η.Π.Α. νομοτελειακϊ γύνεται μεταφορϊ πλοϑτου απϐ μια φτωχό πολιτεύα, ασ ποϑμε του Γουιςκϐνςιν, ςε μύα πλουςιϐτερη, π.χ. ςτη Νϋα Τϐρκη. Εκεύ ϐμωσ επεμβαύνει ςτο τϋλοσ του οικονομικοϑ

[52] BABUSHKA.GR

ϋτουσ το ομοςπονδιακϐ κρϊτοσ και μεταφϋρει ϋνα μϋροσ των πλεοναςμϊτων ςτισ « αδικημϋνεσ» πολιτεύεσ, μϋςω των ομοςπονδιακών μηχανιςμών και των κοινωνικών μεταβιβϊςεων. ήςο η Γερμανύα απορρύπτει οποιαδόποτε μορφό παρϐμοιασ «fiscal federation», δεν υπϊρχει ελπύδα για τισ χώρεσ του νϐτου. (Σα υφιςτϊμενα διαρθρωτικϊ ταμεύα μακρϊν δεν ϋχουν τουσ απαραύτητουσ πϐρουσ για κϊτι τϋτοιο ). Απϐ τισ προτεινϐμενεσ εναλλακτικϋσ λϑςεισ, οϑτε η καθιϋρωςη ευρωομολϐγων οϑτε το υπϐ ϋγκριςη νϋο Δημοςιονομικϐ ΢ϑμφωνο (Fiscal Pact) αποτελοϑν προτϊςεισ εξϐδου απϐ την κρύςη. Σα μεν πρώτα, ακϐμη και ςτην απύθανη περύπτωςη που θα γύνονταν αποδεκτϊ απϐ την Γερμανύα, απλώσ θα ϋδιναν την δυνατϐτητα δανειςμοϑ με περύπου ύδιο επιτϐκιο ςε ϐλεσ τισ χώρεσ τησ Ευρωζώνησ. Μα, αυτό ακριβώσ η δυνατϐτητα φθηνοϑ και ϊφθονου δανειςμοϑ απετϋλεςε μύα απϐ τισ αιτύεσ διϐγκωςησ του χρϋουσ τησ περιφϋρειασ. ΢υνεπώσ, μϐνο προςωρινό ανακοϑφιςη θα μποροϑςε να προςφϋρει, για ϐςο διϊςτημα παραμϋνει η διαφορϊ δυναμικϐτητασ και ανταγωνιςτικϐτητασ των ευρωπαώκών οικονομιών. Η επικϑρωςη και εφαρμογό του

ήςο η Γερμανύα απορρύπτει οποιαδόποτε μορφό παρϐμοιασ «fiscal federation», δεν υπϊρχει ελπύδα για τισ χώρεσ του νϐτου.


Δημοςιονομικοϑ ΢υμφώνου αποτελεύ ακϐμη χειρϐτερη προοπτικό, διϐτι ενιςχϑει ςτο ϋπακρο τα νεοφιλελεϑθερα, μονεταριςτικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ ΟΝΕ, κϊνει ςτην πραγματικϐτητα το «ζουρλομανδϑα» του Ευρώ (κατϊ την ϋκφραςη του Υινλανδοϑ υπουργοϑ Εξωτερικών) ακϐμη πιο αςφυκτικϐ. Εδώ ϋγκειται η μεγαλϑτερη αντύφαςη για το μϋλλον τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ: ενώ η νομιςματικό ϋνωςη δεν ϋχει μϋλλον χωρύσ το μεταςχηματιςμϐ τησ ςε οικονομικό, η μοναδικό πρϐταςη ςτο τραπϋζι προσ

την κατεϑθυνςη αυτό, εϊν εφαρμοςτεύ, θα επιδεινώςει ακϐμη περιςςϐτερο την κρύςη, ενιςχϑοντασ ςτο ϋπακρο τα αδιϋξοδα των ςημερινών νεοφιλελεϑθερων επιλογών Ψσ Πανεπιςτημιακϐσ , πωσ βλϋπεται το ζότημα τησ ςυςτηματικόσ υποβϊθμιςησ του Ελληνικοϑ πανεπιςτημύου και την προςπϊθεια ιδιωτικοπούηςησ του, καθώσ και τα αποτελϋςματα του PSI , με το οπούα χϊθηκαν τερϊςτια αποθεματικϊ απϐ τα ταμεύα των ιδρυμϊτων; Η παρακμό του ελληνικοϑ

πανεπιςτημύου αποτελεύ ϋνα μϐνον επειςϐδιο τησ γενικϐτερησ κρύςησ του κοινωνικοϑ κρϊτουσ ςτον τϐπο μασ. Η ευκολύα με την οπούα θυςιϊςτηκαν τα αποθεματικϊ των αςφαλιςτικών ταμεύων με το PSI εύναι τησ ύδιασ λογικόσ με την πϊγια υποχρηματοδϐτηςη του ελληνικοϑ πανεπιςτημύου, που ϋφταςε πρϐςφατα ςτα ϐρια του παροξυςμοϑ. Η υπερϊςπιςη του κοινωνικοϑ κρϊτουσ και των δομών του, για το λϐγο αυτϐ, αποτελεύ κρύςιμο πολιτικϐ ςτϐχο που αφορϊ ϐλη την κοινωνύα. BABUSHKA.GR [53]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΤ ΣΑ ΛΕΕΙ ΕΞΨ ΑΠ’ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ

Η ΛΟΓΟΚΡΙ΢ΙΑ ΢ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΗ΢

ΒΛΑΚΟΛΟΓΙΑΣ «Εν μϋςω μϐνιμησ περικοπόσ των ειςοδημϊτων

μασ , του βιοτικοϑ μασ επιπϋδου , του κρατικοϑ μασ προϒπολογιςμοϑ και τησ δημϐςιασ περιουςύασ μασ , ςα να μην μασ ϋφταναν ϐλα αυτϊ ϋχουμε να αντιμετωπύςουμε και την ϊπειρη βλακολογύα ολϐκληρου του υπηρετικοϑ προςωπικοϑ τησ αςτικόσ τϊξησ.»

Π

Γρϊφει ο μη ϋχων...

ραγματικϊ αν κϊτςουμε να αναλογιςτοϑμε το τι ϋχουμε ακοϑςει εδώ και δϑο χρϐνια θα καταλϊβουμε ϐτι εκτϐσ απϐ το προςδϐκιμο ζωόσ , που μειώνεται και θα ςυνεχύςει να μειώνεται , θα αντιμετωπύςουμε μεγϊλη πτώςη και ςτο νοητικϐ μασ επύπεδο… «Μαζύ τα φϊγαμε… λεφτϊ υπϊρ-

[54] BABUSHKA.GR

χουν… ςταδιακό απαγκύςτρωςη… 2.000.000 δημϐςιοι υπϊλληλοι… τεμπϋληδεσ… τζαμπατζόδεσ…» Και αναφϋρω ενδεικτικϊ μϐνο αυτϊ που μου όρθαν τώρα ςτο νου . Γενικϊ , πολιτικϊ πρϐςωπα και κυρύωσ ςτελϋχη –νυν και πρώην - του ΠΑΣΟΚ , έχουν βαλθεί με απαρϊμιλλο ζόλο να μασ προ-


“ϐτι γρϊφεισ να κινεύται ςτα ϐρια τησ ϐρια τησ λογοκριςύασ. Αν γρϊφεισ και δεν ϋχεισ να φοβϊςαι τύποτα , μην γρϊφεισ.” ςβϊλουν κατεβϊζοντασ ταυτϐχρονα το επύπεδο μασ ςτο ναδύρ! Πϊντα φυςικϊ με εργαλεύο την τηλεϐραςη και γενικϊ τα media. Πϋρα ϐμωσ, απϐ τα διϊφορα ψϋματα και τουσ γελούουσ ςχολιαςμοϑσ , που μασ γεννϊνε –αν μη τι ϊλλο το γϋλιο (αν και ϋχουμε φτϊςει ςε ϋνα επύπεδο που πλϋον αηδιϊζουμε χωρύσ να γελϊμε…) υπϊρχουν και τα ϊλλα, τα οπούα κρύνονται πολιτικϊ και τα οπούα αποτελοϑν δημϐςια προςβολό και κανονικϊ απαιτητϋ η παρϋμβαςη ειςαγγελϋα!

Παρ’ ϐλα αυτϊ κανϋνασ ειςαγγελϋασ δεν ϋχει κινηθεύ εναντύον κανενϐσ βουλευτό ό πολιτικοϑ προςώπου γενικϐτερα. Απϐ την ϊλλη ϐμωσ ο ύδιοσ ο ελληνικϐσ λαϐσ , ο οπούοσ ςυνεχύζει να υπομϋνει αυτϐν τον εξευτελιςμϐ και την αηδιαςτικό ρητορεύα τουσ βρόκε καταφϑγιο και τρϐπο για να φωνϊξει την δικό του εκδοχό ςτο ύντερνετ , το μϐνο «ελεϑθερο» μϋςω. ήμωσ ,ϐπωσ κϊθε τι εύναι δικϐ μασ και δικϐ τουσ , ειςχώρηςαν και ς’ αυτϐ αδειϊζοντασ ϐλο το εμετικϐ τουσ λεξιλϐγιο μπροςτϊ απϐ τισ οθϐνεσ μασ . ήπωσ πρϐςφατα ο κ Πϊγκαλοσ , ο οπούοσ ανϊρτηςε ϋνα ϊρθρο το οπούο εύχε τύτλο «Ϊνα ςϑγχρονο κύνημα τραμποϑκων» και ςτο οπούο με απερύγραπτο κυνιςμϐ , ϐπου θα ζόλευαν ϐλοι οι μεγαλοδημοςιογρϊφοι-τηλεκόρυκεσ , αναφϋρει : «Αν ο κϑριοσ Μιχαλολιϊκοσ και οι μαυροφορημϋνοι του εύναι τα SS, τϐτε ο κϑριοσ Σςύπρασ και τα παρδαλϊ ςτύφη του εύναι τα SA με ϐρουσ Βαώμϊρησ». Εξιςώνοντασ ουςιαςτικϊ , ϐχι απλϊ τον ΢ΤΡΙΖΑ αλλϊ ολϐκληρη την αριςτερϊ με την ακροδεξιϊ , κϊτι που φυςικϊ δεν μασ ξαφνιϊζει , καθώσ τα κανϊλια εδώ και χρϐνια δύνουν μαθόματα γκεμπελιςμοϑ με την υπερϊςπιςη τησ αςτυνομικόσ βύασ ϋναντι των διαδηλωτών

και τώρα με την Φρυςό Αυγό ϋναντι τησ αριςτερϊσ. Σο κεραςϊκι ςτην τοϑρτα ϐμωσ το ϋβαλε ο κ Σζόμεροσ , ο οπούοσ ανϊρτηςε πρϐςφατα ςτο twitter κϊποια ςχϐλια με αφορμό την διαδόλωςη των Μουςουλμϊνων εναντύων τησ επύμαχησ ταινύασ για τον Μωϊμεθ (μια αρκετϊ καλοςτημϋνη προβοκϊτςια, που μασ ετούμαςε η «μϊνα» Αμερικό και το «κρατύδιο» του Ιςραόλ ), τα οπούα ςτην ςυνϋχεια μετατρϊπηκαν ςε ϋνα εμετικϐ ρατςιςτικϐ παραλόρημα. ΢υγκεκριμϋνα ο κϑριοσ (sic) Σζόμεροσ ϋγραψε : « Αρχύζει να μυρύζει , μωαμεθϊνιο. Ετοιμϊςτε μϊςκεσ … Υανατικού υπϊρχουν παντοϑ, το Ιςλϊμ ϐμωσ επιδιώκει παγκϐςμιο νϐμο περύ βλαςφημύασ , ενώ εμεύσ προςπαθοϑμε να καταργόςουμε ϐςουσ υπϊρχουν… ΢κϋψου να εύςαι θεϐσ και να μαθαύνεισ ϐτι ςτη γη κινδυνεϑεισ απϐ μια χιουμοριςτικό ιςτοςελύδα και ϋνα εραςιτεχνικϐ βιντεϊκι…» Και ενώ «αυτού» προςπαθοϑν να καταργόςουν τον παγκϐςμιο νϐμο περύ βλαςφημύασ , θα λϋγαμε πωσ δεν τα καταφϋρνουν και τϐςο καλϊ ό πολϑ απλϊ μασ κοροώδεϑουν, γιατύ μια μϋρα μετϊ το ςχϐλιο του κ Σζόμερου , το οπούο παρουςύαζε τουσ μουςουλμϊνουσ και δει μετανϊςτεσ ωσ αγρύα φυλό, φανατιςμϋνων BABUSHKA.GR [55]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΤ ΣΑ ΛΕΕΙ ΕΞΨ ΑΠ’ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ

υποανϊπτυκτων , ςυνϋβη το αναπϊντεχο! Η ΕΛΑ΢ ςε ςυνεργαςύα με την Δύωξη Ηλεκτρονικοϑ εγκλόματοσ προϋβη ςτην ςϑλληψη ενϐσ 27χρονου , ο οπούοσ διατηροϑςε ςτο ύντερνετ μια ςελύδα με το χαρακτηριςτικϐ «Γϋρων Παςτύτςιοσ» και ςτην οπούα ςατύριζε τισ «ιερϋσ» ρόςεισ και τισ προφητεύεσ του ιερομϐναχου Γϋροντα Παώςύου , για τον οπούο φροντύζει να μασ ενημερώνει εδώ και χρϐνια ο κ Λιακϐπουλοσ απϐ το κανϊλι του κ Καρατζαφϋρη… Αυτό η ιςτορύα ϐμωσ ϋχει ξεκινόςει τρισ μϋρεσ πριν την ςϑλληψη του 27χρονου , ϐταν ο ακροδεξιϐσ βουλευτόσ τησ Φρυςόσ Αυγόσ , Φρόςτοσ Παππϊσ , ο οπούοσ – μϊλλον για να υπεραςπιςτεύ το επώνυμϐ του , κατϋθεςε ερώτηςη ςτην βουλό για την δρϊςη του «Γϋροντα Παςτύτςιου» και την «βλϊςφημη» ρητορεύα του. Ϊτςι μετϊ την ϊψογη ςυνεργαςύα Φρυςόσ Αυγόσ , Βουλόσ , Κυβϋρνηςησ , ΕΛΑ΢ και ΔΗΕ , φτϊςαμε απϐ την λογοκριςύα ςτην ϊρςη του τελευταύου προπϑργιου τησ ελευθερύασ του λϐγου.

[56] BABUSHKA.GR

Ο νεαρϐσ οδηγόθηκε ςτην ειςαγγελύα, ςϋρνοντασ μαζύ του την κατηγορύα τησ βλαςφημύασ. Επειδό λοιπϐν αγρύα φυλό, φανατιςμϋνων, υποανϊπτυκτων τελικϊ , εύναι η πολιτιςμϋνη Ευρώπη και η ορθοδοξύα, ϐχι οι μουςουλμϊνοι μετανϊςτεσ, θα απαντόςω με τον ύδιο τρϐπο ςτον κ. Σζόμερο και την υπϐλοιπη λαθραύα τϊξη του : «αρχύζει να μυρύζει , Φουντϊνιο κ Σζόμερε . Ετοιμϊςτε μϊςκεσ , γιατύ ςκϋψου κϑριε να εύςαι

προφότησ και να μαθαύνεισ ϐτι ςτη γη κινδυνεϑεισ απϐ μια χιουμοριςτικό ιςτοςελύδα και ϋνα ψηφιακϐ Παςτύτςιο…» Τ.Γ. Εντελώσ «τυχαύα» εύδα ςε μια εκπομπό πωσ κυκλοφϐρηςε ϋνα καινοϑργιο βιβλύο με διϊφορεσ προφητεύεσ του γϋροντοσ ! Ασ ευχηθοϑμε ϐλοι λοιπϐν , να «προβληθεύ» αρκετϊ και να ϋχει καλϋσ πωλόςεισ…


ΚΑΛΨ΢ ΣΗΝ ΕΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Η… «Σετϊρτη 26 του Οκτώβρη 2012! Η επανϊςταςη ξεκύνηςε. Εικοςιτετρϊωρη απεργύα λϋει για να μην περϊςουν τα μϋτρα που θα μασ καταςτρϋψουν τη ζωό. Για ϊλλη μια φορϊ λοιπϐν, η τρομοκρατικό οργϊνωςη τησ Γ.΢.Ε.Ε κόρυξε τον πϐλεμο ςτη κυβϋρνηςη, τουσ κρατικοϑσ μηχανιςμοϑσ και τουσ τροώκανοϑσ.» Σου Plitsman Οι ϊθλιοι ξεπουλημϋνοι εργατοπατϋρεσ για ϊλλη μια φορϊ ϋκανα την δουλειϊ τουσ και λειτοϑργηςαν ςαν αςπύδα για τουσ κυβερνώντεσ. Κϊνοντασ μια 24ωρη απεργύα που δεν ανούγει οϑτε ρουθοϑνι. Ϊτςι για να ηρεμόςουν τα πρϊγματα και να ποϑμε και εμεύσ οι χαζού ϐτι εντϊξει αντιδρϊςαμε ςε αυτϊ που μασ ετοιμϊζουν. Ϊνα απϐ τα πιο ςοφϊ ϐντα του μεγαλοδϑναμου που τυχαύνει να γνωρύζω, μου

εύπε κϊποτε: εςεύσ θα τρϋχετε να κϐβετε ειςιτόρια για να γεμύζετε τα θϋατρα και οι ϊλλοι απϐ πύςω θα ςφϊζουν και θα ξεκοιλιϊζουν. Για να πω την αλόθεια μου δεν του ϋδωςα και πολϑ ςημαςύα. Να τώρα ϐμωσ που τα λϐγια του μου όρθαν και πϊλι ςτο μυαλϐ και εδώ που τα λϋμε δεν εύχε ϊδικο. Η εξαθλύωςη, η φτώχεια, η ανεργύα και η πεύνα καλπϊζουν. Κϊθε μόνα μασ πλαςϊρουν νϋα πιο δυςβϊςτακτα μϋτρα και εμεύσ το χαβϊ μασ. Απαντϊμε

BABUSHKA.GR [57]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΤ ΣΑ ΛΕΕΙ ΕΞΨ ΑΠ’ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ

με 24ωρεσ απεργύεσ κϊνοντασ περιπϊτουσ ςτο κϋντρο τησ Αθόνασ. Εννοεύται πωσ ϊμα δοϑμε κϊποιον να πετϊξει καμιϊ πϋτρα και γρϊψει κϊνα ςϑνθημα, αμϋςωσ αρχύζουμε τα περύ αμαϑρωςησ τησ ειρηνικόσ πορεύασ των εργαζομϋνων. Για ποια αμαϑρωςη μιλϊμε; χειρϐτερη κηδεύα δεν γύνεται περπατώντασ ανϊμεςα ςε μπϊτςουσ και ςιδερϋνιουσ φρϊχτεσ φοβιςμϋνοσ και μουγγϐσ. Σο μϐνο ςύγουρο εύναι ϐτι τα ϋχεισ μϋςα ςου μαζεμϋνα. Κϊθε μόνα ςου πετϊνε φϐρουσ, χαρϊτςια, ανεργύα. Κϊθε μϋρα ςου βγϊζουν και απϐ ϋνα καινοϑργιο ςκϊνδαλο και τουσ βλϋπεισ να κυκλοφοροϑν με αμαξϊρεσ και να μϋνουν ςε βύλεσ. Σουσ βλϋπεισ να ςουλατςϊρουν απϐ κανϊλι ςε κανϊλι και ϐλοι να λϋνε ϐτι μασ ςώζουν! Ε, λοιπϐν ςυνδϑαςϋ τα με το ϊπειρο μύςοσ που ϋχεισ μϋςα ςου και εύςαι ϋτοιμοσ. Δεν χρειϊζεςαι καμύα Γ.΢.Ε.Ε για να απεργόςεισ και να τα κϊνεισ ϐλα λύμπα. Πρϋπει να καταλϊβεισ ϐτι δεν ϋχεισ να χϊςεισ τύποτα. Γιατύ δεν ϋχεισ τύποτα! ΢την επϐμενη πορεύα λοιπϐν, που δεν θα αργόςει να ϋρθει, ξόλωςε μϋχρι και το τελευταύο

[58] BABUSHKA.GR

μϊρμαρο απϐ τον δρϐμο που περπατϊσ, πϊρτο ςτα χϋρια ςου και μην αγχώνεςαι. Αυτϐ να’ ςαι ςύγουροσ ϐτι θα βρει το δρϐμο του… ΟΙ ΕΠΑΝΑ΢ΣΑΣΕ΢ ΣΗ΢ ΟΑΦΑΚΑ Σι θα μποροϑςε να ωθόςει νοικοκυρϋσ, φοιτητϋσ, εργϊτεσ, θρηςκευϐμενουσ, επιςτόμονεσ, αγρϐτεσ, ιθαγενεύσ και μη ιθαγενεύσ, ϊνεργουσ, οργιςμϋνουσ εφόβουσ και φιλόςυχα γεροντϊκια, να βρεθοϑν πύςω απϐ το ύδιο οδϐφραγμα με μια πϋτρα ςτα χϋρια τουσ; Link για το Ντοκιμαντϋρ: http:// www.exandasdocumentarie s.com/gr/documentaries/ chronologically/20062007/111-the-rebels-ofoaxaca


BABUSHKA.GR [59]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

[60] BABUSHKA.GR

Τεύχος #12  

Το περιοδικό της αμαρκάλευτης ενημέρωσης