Page 1

Τεφχοσ #11

23 Σεπτεμβρίου 2012

Μονόφκαλμθ δικαιοςφνθ - Η μάχθ του Πανεπιςτθμίου - Υγειονομικζσ βόμβεσ!-Τα ιςοδφναμα των αδυνάμων... -Αφιζρωμα: «Η ομθρία των Χιλίων...» -Συνζντευξθ : Παναγιώτθσ Σωτιρθσ BABUSHKA.GR []


6

Λίγουσ μηνεσ μετά το ΢ημερά

8

Ανευρεςη εργάςίάσ.

10

12

ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

Μονοφθάλμη δίκάίοςυνη. Η μάχη του Πάνεπίςτημίου

16

Σά ίςοδυνάμά των άδυνάμων...

18

Γίά το δημοςίο Φρεοσ

21

Τγείονομίκεσ βομβεσ!

εκτροφεάσ 36Οάυγω ν κάί ο

άρίςτεροσ ψάλτησ…

50

Νά πάράμείνουμε άνθρωποί...

[02] BABUSHKA.GR

24

42 52 55

Αφιέρωμα: Η ομηρία των Χιλίων... ΢υνέντευξη: Παναγιώτησ ΢ωτήρησ

Πάνάγοπουλοσ Α.Ε.

Κάτάδίκάςτε την Βίά...


BABUSHKA.GR [03]


Μνημονιακή πρόνοια...”

«Θα προχωρόςουμε με το ζότημα των γενοςόμων γιατύ εύναι κυβερνητικό απόφαςη. Εύναι μνημονιακό υποχρϋωςη και ϋνα πολύ ςημαντικό μϋτρο το οπούο εξοικονομεύ πόρουσ και ΔΕΝ ϋχει επιπτώςεισ ςτην δημόςια υγεύα» Α. Λοβέρδοσ , πρώην Τπουργόσ Τγείασ

Τσι

τάτα...

«Ευχαριςτώ την Τρόικα!» Ανδρέασ Λυκουρέντζοσ , νυν Τπουργόσ υγείασ

«Οι ϊνθρωποι , δεν πεθαύνουν κιόλασ ! Ζούνε πολλϊ χρόνια μετϊ την ςυνταξιοδότηςό τουσ» Α. Λοβέρδοσ , πρώην Τπουργόσ Τγείασ

«Δεν θα κλεύςει κανϋνα νοςοκομεύο, Θα μειωθούν οι κλινικϋσ! αλλϊ δυςτυχώσ το ελληνικό δημόςιο δεν μπορεύ να αναλϊβει τα οικονομικϊ του βϊρη. Γι’ αυτό το πιο πιθανό εύναι να οδηγηθεύ προσ πλόρη ιδιωτικοπούηςη.» Ανδρέασ Λυκουρέντζοσ , νυν Τπουργόσ υγείασ

«Αν υπόρχε Κυβϋρνηςη θα εύχε δώςει λύςη αμϋςωσ ςτο θϋμα των φαρμϊκων για τουσ καρκινοπαθεύσ» Α. Λοβέρδοσ , πρώην Τπουργόσ Τγείασ

«Εύμαςτε ςτο 2004 και η κυβϋρνηςη ςτον τομϋα τησ υγεύασ ϋχει τρύα χρόνια χαμϋνα, τρύα χρόνια χωρύσ την απαραύτητη ςτόριξη τησ υποδομόσ με ανθρώπινο δυναμικό, χωρύσ τισ απαραύτητεσ προςλόψεισ, Εύναι απαρϊδεκτο αυτό, γιατύ ϋτςι απαξιώνετε το δημόςιο ςύςτημα υγεύασ.» Γ. Παπανδρέου , πρώην Έλληνασ πρωθυπουργόσ

[04] BABUSHKA.GR

«Θα Αποκαταςτόςω τισ και το 14ο μιςθό. Δε- «εύναι αδύνατο να ξϋρει την ιατρικό, αυτόσ που πολύ χαμηλϋσ ςυντϊξεισ ςμεύομαι να κϊνω τα δεν ξϋρει ακριβώσ τι εύκαι τα πολυτεκνικϊ επι- πϊντα, ώςτε να μην υναι ο ϊνθρωποσ» δόματα. πϊρξουν τϋτοιεσ οριζόΙπποκράτησ, 460-377 Θα διαςφαλύςω τον 13ο ντιεσ περικοπϋσ ξανϊ » π.Χ., Πατέρασ τησ Αν.΢αμαράσ , νυν Πρωκαι 14ο μιςθό -Δεν υΙατρικήσ θυπουργόσ πϊρχει θϋμα για τον 13ο


BABUSHKA.GR [05]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

Γρϊφει ο Spaturnos

Λ

ύγουσ μόνεσ μετϊ απϐ το « ςόμερα» κατευθϑνομαι προσ το κοντινϐτερο νοςοκομεύο γιατύ ο Νώε εύχε ϋνα ςοβαρϐ ατϑχημα και ϋχει χτυπόςει ϊςχημα. Ϊκανε κϊτι επιςκευϋσ ςτην κιβωτϐ... Ο Νώε ξϋρετε δεν εύναι απϐ δω. Δεν εύναι ακριβώσ ξϋνοσ, αλλϊ δεν εύναι και ςαν τουσ ντϐπιουσ. Καθώσ προχωροϑςαμε παρατόρηςα ϐτι δεν μπορώ να δω τύποτα και αφοϑ αρχικϊ αγχώθηκα , ςτην ςυνϋχεια ςυνειδητοπούηςα πωσ το παρμπρύζ μου θϋλει πλϑςιμο και πωσ τελικϊ, δεν όταν βρϊδυ.... Μ’ αυτϊ και μ’ αυτϊ , ςταματόςαμε ς' ϋνα ςυνηθιςμϋνο φανϊρι για ευνϐητουσ λϐγουσ … Κούταξα γϑρω μου , δεν υπόρχε πουθενϊ κανεύσ μετανϊςτησ για να μου το καθαρύςει. Αυτϐ ϐμωσ που πραγματικϊ κατϊλαβα, όταν πωσ δεν υπόρχε γενικϊ ψυχό! Ο δρϐμοσ ϊδειοσ. Και εκεύ που προςπαθοϑςα να καταλϊβω τι ςυνϋβη μια ομϊδα οπλι-

[06] BABUSHKA.GR

ΛΙΓΟΤ΢ ΜΗΝΕ΢ ΜΕΣΑ ΣΟ «΢ΗΜΕΡΑ» ςμϋνων αςτυνομικών κατευθϑνθηκε προσ το μϋροσ μϊσ. Ωρχιςαν να φωνϊζουν και να μασ χτυπϊνε και να μασ ςϋρνουν ςτο ϋδαφοσ... Σο μϐνο που θυμϊμαι όταν το Νώε να φωνϊζει κϊτι για την κιβωτϐ! Η επϐμενη ςτιγμό που θυμϊμαι όταν ϐταν ϊνοιξα τα μϊτια μου ς' ϋνα ϊθλιο μϋροσ που

βρωμοκοποϑςε αφϐρητα. Γϑριςα το βλϋμμα μου και εύδα γϑρω μου κι ϊλλα κρεβϊτια ςαν και το δικϐ μου. Μα το Νώε πουθενϊ. ΢ηκώθηκα, πονοϑςα παντοϑ. Εύχα καιρϐ να βγω απϐ το ςπύτι μου, περύπου λύγουσ μόνεσ πριν απϐ το «ςόμερα»! Ωρχιςα να περιπλανιϋ


Όλοι οι καριϐληδεσ εύναι μια εταιρεύα, μια μεγϊλη εταιρεύα...

μαι ςε χαοτικϊ δωμϊτιαϐλα βρώμικα και ςκοτεινϊ. Με τα πολλϊ κατϊλαβα ϐτι αυτϐ όταν το νοςοκομεύο που προςπαθοϑςαμε να ϋρθουμε. Ξαφνικϊ πετϊγεται μπροςτϊ μου μια κυρύα που ϋμοιαζε με νοςοκϐμα. Εγώ: «΢υγνώμη, να ςασ ρωτόςω κϊτι;» Αυτό: «Παρακαλώ.» Πϊλι εγώ: «Εδώ ϋφταςα μαζύ μ' ϋναν ϊλλο κϑριο, το Νώε, ςπουδαύοσ ϊνθρωπϐσ, ϋφτιαξε την κιβωτϐ. Μόπωσ τον εύδατε»; Αυτό: «Βεβαύωσ κϑριε.» Επύμονοσ εγώ: «Και που εύναι τώρα; Σι τον κϊνατε;» Αυτό με αδιαφορύα: «Σον πετϊξαμε κϑριε. Ϋταν ςκουπύδι.» Εγώ: «Πϊτε καλϊ; Πετϊξατε το Νώε;;; Θϋλω αμϋςωσ να τον δω.» (Πετϊνε τουσ ανθρώπουσ ςτα ςκουπύδια ; με ϋπιαςε κρϑοσ ιδρώτασ!) Αυτό με ςπαςτικϐ ϑφοσ: «Ηρεμύςτε κϑριε, εςεύσ δεν

εύςτε κανϋνα ςκουπύδι, δεν ϋχετε να φοβηθεύτε τύποτα. Δεν κϊνει να εκνευρύζεςτε ςτην κατϊςταςη ςασ.» Εγώ: «Λοιπϐν, ϊςε αυτϋσ τισ βλακεύεσ ς' εμϋνα… ΢κουπύδι εύςαι και φαύνεςαι! Γιατύ εύναι ςκουπύδι ο Νώε;» Αυτό λύγο πριν την χτυπόςω: «Μα δεν εύχε χαρτιϊ κϑριε. Μϐνο τα ςκουπύδια δεν ϋχουν χαρτιϊ.» Και τϐτε τησ δύνω μια μπουνιϊ κι αρχύζω να τρϋχω. Μετϊ απϐ πολλϋσ πϐρτεσ και δωμϊτια, βλϋπω μια πινακύδα που ϋλεγε «΢κουπύδια». Σρϋχω προσ τα εκεύ και τι να δω; Σον Νώε , μϋςα ς' ϋνα δωμϊτιο μαζύ με ϊλλουσ να κολυμπϊνε ςε μια θϊλαςςα γεμϊτη απϐ πραγματικϊ ςκουπύδια! Πριν προλϊβω να πιϊςω τον Νώε, μπαύνει μϋςα αυτό με ϊλλουσ δϋκα, ςε πιθηκοειδό κατϊςταςη. Η επϐμενη ςκηνό εκτυλύςςεται ςτο γραφεύο του διευθυντό. Με ϋκπληξη εκεύ βλϋπω τον κ. Λοβϋρδο, ντυμϋνο ωσ ςτρατιωτικϐ να με αγριοκοιτϊ. Εγώ: «Ποϑ εύναι ο Νώε;» Λοβϋρδοσ: «Αυτϐ να μην ςε νοιϊζει! Ϊχεισ πιο ςοβαρϊ προβλόματα να αςχοληθεύσ.» Εγώ: « Σι εννοεύτε; Σι προβλόματα;» Λοβϋρδοσ: «Κϑριε, μεύνατε 4 μϋρεσ ςτο νοςοκομεύο τησ «Μεγϊλησ Εταιρεύασ», ϐλα ϊλλωςτε ςε αυτό ανόκουν… χαχαχα. -παύση-(όλοι κοιτιούνται) Λοβϋρδοσ: Γκχμ , ναι, ϋλεγα λοιπϐν ϐτι το κϐςτοσ δια-

μονόσ ςασ εύναι 7.000 ευρώ.» Εγώ: «Μα τι λϋτε; Εύμαι αςφαλιςμϋνοσ! Και δεν ϋμεινα εδώ με δικό μου ευθϑνη. Όπωσ ξϋρετε τα φαςιςτοειδό ςασ με ρόμαξαν ςτο ξϑλο!» Λοβϋρδοσ: «΢υγνώμη, αλλϊ χρωςτϊτε επιπλϋον 2000 ευρώ διϐτι γδϊρατε με το κεφϊλι ςασ το γκλοπ ενϐσ αςτυνομικοϑ! Επύςησ κϑριε πρϋπει να ξϋρετε ϐτι οι αςφαλιςτικϋσ ςασ ειςφορϋσ δεν ιςχϑουν. Επομϋνωσ δεν υπϊρχει «δωρεϊν υγεύα» για εςϊσ και ϐλουσ τουσ υπϐλοιπουσ τζαμπατζόδεσ» . Εγώ: «Ρε μαλϊκα τι εύναι αυτϊ που λεσ»; Σϐτε μπαύνει Αυτό: «Κϑριε Λοβϋρδο, ανακϊλυψα ϐτι αυτϐ το πρϊγμα εύναι ςκουπύδι γιατύ εδώ και ώρα που το παρατηρώ δεν εύναι ςαν εμϊσ!» Απ' ϐτι καταλαβαύνετε, μετϊ απ' αυτϐ κολυμποϑςα μαζύ με το Νώε ςτα ςκουπύδια. Εεεεε εςϑ εκεύ! Σοκ, τοκ. Η ιςτορύα εύναι δικιϊ μου, κϊποιο τρϐπο θα βρω να ξεφϑγω... Ε΢Τ; Πώσ; Σο ϋχεισ ςκεφτεύ; Ϋ μόπωσ θα περιμϋνεισ λύγουσ μόνεσ μετϊ το «ςόμερα» για να ςκεφτεύσ; Μην προςπαθεύσ να επιδιορθώςεισ ϋναν διαλυμϋνο κϐςμο, ϊλλαξε τον ςυθϋμελα! ΤΓ: Όπωσ καταλαβαύνετε τα πρϐςωπα και τα γεγονϐτα δεν ϋχουν καμύα ςχϋςη με την πραγματικϐτητα! BABUSHKA.GR [07]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

Ανεϑρεςη

ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Σ

«ψϊχνω για δουλειϊ απϐ το 2010. Ϊχω ςτεύλει πϊρα πολλϊ βιογραφικϊ. Δε με παύρνουν καν τηλϋφωνο για ςυνϋντευξη. Ϊχω αρχύςει πλϋον και πιςτεϑω πωσ τελικϊ προςλαμβϊνουν μϐνο με κονϋ. Δε ξϋρω τι ϊλλο να κϊνω.» Σου mpananas

η ςτιγμό που ο ΢τουρνϊρασ ςχεδιϊζει μεταςχηματιςμοϑσ με ςτϐχο την ανϊπτυξη , κϊθομαι ςτο γραφεύο μου και μιλώ με δεκϊδεσ απελπιςμϋνουσ ϊνεργουσ που αναρωτιοϑνται τι μπορεύ να κϊνουν λϊθοσ και δε μποροϑν να βρουν μια δουλειϊ. Με ϋςτω κϊποια λύγα λεφτϊ. Ϊςτω για την αρχό. Κυρύωσ εύναι μπερδεμϋνοι. ΢την τηλεϐραςη, τισ εφημερύδεσ, τουσ τα λϋνε ϐλα πιο γλυκϊ απϐ ϐτι εύναι. πιο ςτρογγυλεμϋνα ό δε τα ςυζητϊνε καθϐ-

[08] BABUSHKA.GR

λου. ΢την τηλεϐραςη ϐλα μοιϊζουν να πηγαύνουν κϊπου καλϑτερα απϐ τον απϐλυτο πϊτο. Ποιοσ μιλϊει εξϊλλου για το τι ςυμβαύνει ςτα γραφεύα ανεϑρεςησ εργαςύασ, ςτα κϋντρα ςταδιοδρομύασ των πανεπιςτημύων, ςτα ςπύτια ϐλων αυτών των 22χρονων που κϊνουν απελπιςμϋνα και μϊταια αιτόςεισ για δουλειϊ; «Εύναι μοϑφα ϐλα. Δεν προςλαμβϊνει

κανεύσ. Δεν ϋχουν θϋςεισ, μασ κοροώδεϑουν. Ζητϊνε ϊτομα με προϒπηρεςύα και


Απϋναντι ςτην ϊνεργη 24ϊρα που φροντύζει την κατϊκοιτη μϊνα τησ, αυτϐ που ορύζει ο νϐμοσ . Αυτϐ που ορύζει ο νϐμοσ εύναι παραπϊνω εξαθλύωςη . «Κοιτϊξτε,

απϐ την ϊλλη δε μπορεύσ πουθενϊ να αποκτόςεισ προϒπηρεςύα. ΢κϋφτομαι να φϑγω απϐ την Ελλϊδα. Ο κολλητϐσ μου ϋφυγε για Κϑπρο, ϋχω και το κορύτςι ςτο Dubai λϋω να φϑγω.» ϐλοι λοιπϐν αυτού οι μπερδεμϋνοι ϊνθρωποι τρϋχουν με 200 χιλιϐμετρα ςτην γεμϊτη υποςχϋςεισ πορεύα τουσ μϋχρι να ςυγκρουςτοϑν μετωπικϊ με τουσ μύζερουσ και ςυντηρητικοϑσ μϊνατζερ των ανθρωπύνων πϐρων και τα ϐχι τουσ. «΢υγνώμη που δεν όρθα

χτεσ. Σελικϊ με απϋλυςαν και δεν όμουν καλϊ»

Περνϊμε τισ ώρεσ και τισ

μϋρεσ μασ να διαβϊζουμε για το τι ϋγραψε ο Καςιμϊτησ και τι ςυζότηςε ο Βροϑτςησ με το Ρϊιχενμπαχ ϐταν τισ πιο ςημαντικϋσ ιςτορύεσ δεν τισ ακοϑει και δεν τισ διαβϊζει κανεύσ. Και οι πιο ςημαντικϋσ ιςτορύεσ εύναι των ανθρώπων που η χρεωκοπύα και οι τϊχα δόθεν μεταρρυθμύςεισ γδϋρνουν. «Χϊχνω πολϑ καιρϐ, κϊτι

πρϋπει να γύνει. Δε μπορώ να φϑγω απϐ την Ελλϊδα. Υροντύζω τη μϊνα μου που εύναι με εγκεφαλικϐ. Πρϋπει να εύμαι εδώ. (κλϊμα). Θα μποροϑςα να κρατϊω γϋρουσ , απϋκτηςα εμπειρύα τώρα με τη μϊνα μου.»

χρειαζϐμαςτε ϋναν ϊνθρωπο που να μπορεύ να εργϊζεται ϋξι μϋρεσ γιατύ εύμαςτε ανοιχτϊ και το ΢ϊββατο. Η θϋςη εύναι για 8ωρο αλλϊ εύναι ςημαντικϐ να βροϑμε κϊποιον που να ϋχει τη δυνατϐτητα να μανατζϊρει το γραφεύο και να ϋχει προϒπηρεςύα. Καλώσ, απαντώ. Θϋλει να μου πει και κϊτι ακϐμα. Προςφϋρουμε 480 ευρώ ςυνεχύζει. Ξϋρετε τησ λϋω, νομύζω θα ναι δϑςκολο με αυτϊ τα λεφτϊ να βρεθεύ κϊποιοσ που να ενδιαφϋρεται και θα ναι λογικϐ μιασ και εύναι πολλϋσ μϋρεσ, ςε θϋςη ευθϑνησ, με λύγα λεφτϊ. Μα εύναι αυτϐ που ορύζει ο νϐμοσ ,μου λϋει.» Η επιτυχύα ςτην ανεϑρεςη εργαςύασ ςταμϊτηςε να εύναι θϋμα ικανοτότων, προςϐντων, χαρτιών ακϐμα και κονϋ. Η επιτυχύα ςτην ανεϑρεςη εργαςύασ ςταμϊτηςε. Η επιτυχύα ςτην ανεϑρεςη εργαςύασ εύναι τρεισ λϊθοσ λϋξεισ ςτην ύδια πρϐταςη. Σώρα, αυτϐ που ορύζει ο νϐμοσ. Σώρα, αν εύςαι τυχερϐσ, 480 ευρώ.

BABUSHKA.GR [09]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

Να θυμηθώ πωσ ουτοπύα εύναι αυτϐ…

ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Λϋνε πωσ η δικαιοςϑνη εύναι τυφλό, αυτϐ ςυμβολύζει και το ϊγαλμα τησ με δεμϋνα τα μϊτια με μαντόλι και τη ζυγαριϊ ςτο ϋνα χϋρι για να ζυγύςει τισ καταςτϊςεισ και το ςπαθύ ςτο ϊλλο για να τιμωρεύ ανϊλογα.

Α

Γρϊφει ο Μαχητικϐσ

υτϐ μασ δύδαξαν ςτα ςχολεύα μασ ϐςο μεγαλώναμε. Πωσ η δικαιοςϑνη εύναι τυφλό για να δικϊζει δύκαια και αμερϐληπτα, χωρύσ επικρύςεισ και ςυμφϋροντα. Υυςικϊ ϐςο ο καιρϐσ περνοϑςε και αρχύςαμε να βλϋπουμε τον κϐςμο καθαρϊ μϋςα απϐ τα δικϊ μασ μϊτια και ϐχι μϋςα απϐ διδαςκαλύεσ και κηρϑγματα ϊλλων, αρχύςαμε να αντιλαμβανϐμαςτε την πραγματικό ϋννοια τησ δικαιοςϑνησ. Μασ ϋγινε βύωμα η αδικύα και η ςυςτηματικό καταπϊτηςη των ατομικών μασ ελευθεριών. Ο νϐμοσ και η τϊξη, όταν πϊνω απϐ ϐλα εργαλεύα των εκϊςτοτε κουμανταδϐρων για να πνύγουν τισ ϐποιεσ αντιδρϊςεισ ςτισ διαφορετικϋσ φωνϋσ απϐ αυτϋσ που επιθυμοϑςαν αυτού. Ϊνα μεγϊλο βοόθημα εγκαθύδρυςησ και επιβολόσ τησ δικόσ τουσ νομοτϋλειασ πϊνω ςε αυτό τη γη. Ο φϐβοσ φυλϊ τα ϋρμα λϋει μια ςοφό παροιμύα του λαοϑ μασ. Ϊτςι λοιπϐν

[10] BABUSHKA.GR

και οι «ϋχοντεσ», με το νϐμο κομμϋνο και ραμμϋνο ςτα μϋτρα που επιθυμοϑν αυτού, ϋςπερναν το φϐβο ςτα μϊτια του λαοϑ για να κερδύςουν το ςεβαςμϐ και την απϐλυτη υπακοό του ςτα θελόματα τουσ. Ϊτςι λοιπϐν και ςτισ μϋρεσ μασ, οι «ϋχοντεσ» το νϐμο ςτα χϋρια τουσ, επιβϊλλουν την τϊξη που αυτού ονειρεϑονται και επιθυμοϑν με τη δικαιοςϑνη ςτα μϋτρα τουσ. Μιασ μονϐφθαλμησ δικαιοςϑνησ που αντιμετωπύζει τον κϊθε πολύτη, τον κϊθε «παραβϊτη» του νϐμου, ςϑμφωνα πϊντα με τα δικϊ τουσ υποκειμενικϊ κριτόρια. Ϊνασ εχθρϐσ του κρϊτουσ αντιμετωπύζεται εντελώσ διαφορετικϊ απϐ ϋναν εχθρϐ τησ κοινωνύασ. Ο εχθρϐσ των «εξουςιαςτών» ελϋγχεται και τιμωρεύται με αυςτηρϐτερα κριτόρια απϐ ϋναν εχθρϐ του ςυνϐλου τησ κοινωνύασ μασ. Ϊνασ Ϊλληνασ πολύτησ ςυμμετεύχε ςτισ μεγϊλεσ διαδηλώςεισ του μεςοπρϐθεςμου τον Ιοϑνη που μασ πϋρα-


πϋραςε. ΢υνελόφθη απϐ τισ αςτυνομικϋσ(!!!!) αρχϋσ του τϐπου μασ και ξυλοκοπόθηκε βϊναυςα, ενώ δϋχτηκε και δολοφονικϐ χτϑπημα ςτο πύςω μϋροσ του κεφαλιοϑ του. Με την κατηγορύα τησ «ρύψησ βομβών μολϐτοφ» και με μοναδικϐ ςτοιχεύο τη μαρτυρύα των οργϊνων τησ τϊξησ που προϋβηςαν ςτη ςϑλληψη και ςτον ξυλοδαρμϐ, οδηγόθηκε πύςω απϐ τα κϊγκελα. Με υψηλϐτατο ποςϐ εγγϑηςησ κϊποιων δεκϊδων χιλιϊδων ευρώ!!!!!!! Ϊνασ ϊλλοσ Ϊλληνασ πολύτησ, ςυνελόφθη απϐ αςτυνομικϊ ϐργανα επειδό ςτισ τςϋπεσ του εύχε ϋνα νυχοκϐπτη!!!!!!!, ϋνα πυρςϐ και μερικϊ κϋρματα. Προςόχθη ςτο αςτυνομικϐ τμόμα, πόγε ςτον ανακριτό και χώθηκε και αυτϐσ πύςω απϐ τα κϊγκελα τησ φυλακόσ. Ϊνασ ανόλικοσ οπαδϐσ ςτοιβϊχτηκε πύςω απϐ τα κϊγκελα τησ φυλακόσ με κϊθε λογόσ εγκληματύα, επειδό απλϊ εύχε το θϊρροσ και το θρϊςοσ να μην αποδεχτεύ το ρϐλο του δοϑλου που θϋλει το καθεςτώσ να επιβϊλλει ςτο ςϑνολο των οπαδών.

Ϊνασ ακϐμη εχθρϐσ τησ κοινωνύασ τουσ, ο οπαδϐσ, χωρύσ δικαύωμα ϋφεςησ και οριςμοϑ εγγϑηςησ για την ελευθερύα του, παρϋμεινε πύςω απϐ τα κϊγκελα αρκετοϑσ μόνεσ, περιμϋνοντασ καρτερικϊ τη δύκη τησ πρϊξησ του. «΢υγνώμη, αθώοσ». Ωλλο ϋνα θϑμα τησ ϋννομησ τρομοκρατύασ που καταπολεμϊ κϊθε ελεϑθερη φωνό, ακϐμη ϋνασ ςυνϊνθρωποσ μασ που θυςιϊςτηκε ςτο βωμϐ του αγώνα για την διατόρηςη των δικαιωμϊτων μασ. Εύμαςτε οπαδού, ϐχι εγκληματύεσ. Υυςικϊ για τη δικαιοςϑνη οι εχθρού τησ κοινωνύασ εύναι πϊντα ςτο απυρϐβλητο. Σι κι αν τα απϐβλητα των εργοςταςύων τουσ μολϑνουν το περιβϊλλον, φαρμακώνουν τισ πηγϋσ μασ και καταςτρϋφουν το μϋλλον μασ. Σι κι αν τα παρϊνομα υπερφορτωμϋνα φορτηγϊ τουσ ςκοτώςουν δεκϊδεσ αθώεσ ψυχϋσ μαθητών ςτο δρϐμο, κανϋνασ απϐ αυτοϑσ δε θα οδηγηθεύ ςτο δικαςτόριο. Κανϋνασ «δικϐσ» τουσ δε θα οδηγηθεύ ςτο εδώλιο του κατηγο-

ρουμϋνου για να αντιμετωπύςει τα θλιμμϋνα βλϋμματα των γονιών των θυμϊτων τουσ, μα το παραθυρϊκι του νϐμου θα τουσ εξαςφαλύςει το πληρεξοϑςιο ςτο μεγαλοδικηγϐρο τουσ και θα τα ρυθμύςει ϐλα αυτϐσ. ΢τη ζυγαριϊ τησ δικαιοςϑνησ λοιπϐν, ςυμφϋρει να εύςαι εχθρϐσ τησ κοινωνύασ, παρϊ του κρϊτουσ…….. Ξϋρουμε καλϊ ςε τι ϋχουμε μπλεχτεύ… και γουςτϊρουμε πολϑ… Να δώςουμε τισ μϊχεσ που μασ αναλογοϑν… ξανϊ και ξανϊ… μϋχρι να ϋρθει η δικαύωςη μασ…..

Θυμόςου πωσ ουτοπύα εύναι αυτϐ….. ….που ϐταν κϊνεισ ϋνα βόμα απομακρϑνεται δυο, Όταν κϊνεισ δυο, δεν εύναι αρκετϐ, Μα η ουτοπύα ςου προςφϋρει το πιο ςημαντικϐ, ΢ε κϊνει να προχωρϊσ ςε διατηρεύ ζωντανϐ (Μεθυςμϋνα Ξωτικϊ – Ιδιώνυμο) BABUSHKA.GR [11]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

Η ΜΑΦΗ ΣΟΤ

ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟΤ Γρϊφει ο ΢κληροπυρηνικϐσ Υυςικϐσ - Κυρίε κάθηγητά, ποτε θά δοθεί το μάθημά που άνάβληθηκε λογω άπεργίάσ; - Δεν ξερω, ρωτά τον υπευθυνο προγράμμάτοσ τησ εξετάςτίκησ. - Απλωσ ρωτάω νά μου πείτε προςεγγίςτίκά, ετςί γίά νά προςάρμοςουμε κί εμείσ το προγράμμά μάσ. - ΢ου είπά, δεν ξερω. Βλεπείσ, άυτο το μπάχάλο ςυμβάίνεί με τίσ άπεργίεσ κάί τίσ κάτάληψείσ.

[12] BABUSHKA.GR

Ο

καθηγητόσ όταν ςαφόσ: Η απεργύα και η κατϊληψη φϋρνουν το χϊοσ. Ϋ μϊλλον, ο καθηγητόσ όταν ακϐμα ςαφϋςτεροσ: Οι ςυλλογικϋσ μορφϋσ διεκδύκηςησ μπαύνουν εμπϐδιο ςτην εϑρυθμη λειτουργύα ενϐσ Πανεπιςτημύου/Κρϊτουσ/ Επιχεύρηςησ/Γραφεύου , κοκ. Όχι, αυτϐ το κεύμενο δε θα αςχοληθεύ με την καθηγητικό αυθαιρεςύα. Αυτϐ το κεύμενο γρϊφεται για να δεύξει πϐςο μακρϑσ κι ανηφορικϐσ εύναι ο δρϐμοσ που ϋχουμε εμεύσ να καλϑψουμε ώςτε να αλλϊξουν οι ιδεολογικού ςυςχετιςμού μϋςα ςτισ ςχολϋσ. Σο Πανεπιςτόμιο, ωσ ιδεολογικϐσ μηχανιςμϐσ του κρϊτουσ, εύναι ιδεολογικϊ φορτιςμϋνο. Εύναι ύδρυμα αναπαραγωγόσ. Υτιϊχνει τον ιδανικϐ εργαζϐμενο του μϋλλοντοσ. Ϊναν εργαζϐμενο πειθόνιο, πρϐθυμο ςε ϐλεσ τισ μορφϋσ εντατικοπούηςησ που του επιβϊλλονται, φοβικϐ ςτον να αμφιςβητεύ και να διεκδικεύ, καλοκουρδιςμϋνο γρανϊζι ςτη μηχανό τησ παραγωγόσ.


μουσ εργαζϐμενουσ. Γιατύ μϋςα ςτα Πανεπιςτόμια δε χτύζονται μϐνο οι γνώςεισ, αλλϊ και η κουλτοϑρα του μελλοντικοϑ εργαζϐμενου. Αυτϐ εύναι και το μεγαλϑτερο ςτούχημα: η δημιουργύα αγωνιςτών, η δημιουργύα εργαζομϋνων μαχητικών, η δημιουργύα ανόςυχων κι απεύθαρχων ανθρώπων. Σο ςπϊςιμο τησ κυρύαρχησ ιδεολογύασ εύναι το πιο νευραλγικϐ κομμϊτι. Κι ϐλα αυτϊ να γύνονται ϐχι μϐνο με λϐγια και με ζϑμωςη, αλλϊ και με πρϊξεισ.

Μ

οναδικϐ ανϊχωμα ςτην ιδεολογικό κομποςτοπούηςη αποτελοϑν οι μαχητικού φοιτητικού ςϑλλογοι. Αυτού που κϊποιοι τουσ αποκαλοϑν « ςυντεχνύα», αυτού που τουσ λϋνε « αληταριϊ», αυτού που τουσ λϋνε «καρκύνωμα ςτα πανεπιςτόμια». ΢την πραγματικϐτητα , εύναι αυτού που γϋννηςαν Υοιτητικϊ Κινόματα ικανϊ να τα βϊλουν με το κϊθε Τπουργεύο και την κϊθε Κυβϋρνηςη, εύναι αυτού που εξαφανύζουν Τπουργοϑσ απϐ τον εκλογικϐ χϊρτη, εύναι αυτού που πετυχαύνουν νύκεσ. Φωρύσ το Υοιτητικϐ Κύνημα, χωρύσ τουσ μαχητικοϑσ φοιτητικοϑσ ςυλλϐγουσ, το Πανεπιςτόμιο θα εύχε όδη γύνει βορϊ ςτα αρπακτικϊ του Κεφαλαύου, με απολϑτωσ μηδενικό μϋριμνα για τον Υοιτητό. Πϋρα ϐμωσ απϐ αυτϊ, χωρύσ το φοιτητικϐ κύνημα και χωρύσ τη δρϊςη τησ Αριςτερϊσ τησ ανατροπόσ μϋςα ςτισ ςχολϋσ, δε θα εύχαμε μϊχι-

Ενϊντια ςε κϊθε εκπαιδευτικό αναδιϊρθρωςη, ενϊντια ςε κϊθε μορφό εντατικοπούηςησ των ρυθμών ςπουδών, ενϊντια ςε κϊθε υποβϊθμιςη του Πτυχύου, ενϊντια ςε κϊθε καθηγητικό αυθαιρεςύα. ” ΢το πρϐςωπο αυτοϑ του καθηγητό μπορεύσ να δεισ καθϊρια το πρϐςωπο τησ Αντύδραςησ, αυτόσ τησ μϋγαιρασ που ϋχει ςυμφϋρον με την κυρύαρχη τϊξη κι επιθυμεύ λυςςαςμϋνα την καρατϐμηςη κϊθε αντύςταςησ. Κι αυτϐ το πρϐςωπο παύρνει αϋρα κι οξυγϐνο απϐ το ζωογϐνο –για αυτϐ- ρεϑμα του επιςτημονιςμοϑ. Λεσ κι ο επιςτόμονασ δεν εύναι πολύτησ, λεσ κι η επιςτόμη εύναι ταξικϊ και ιδεολογικϊ αφϐρτιςτη, λεσ κι ο επιςτόμονασ πρϋπει απλϊ υπακοϑει ςε νϐρμεσ και προςτϊγματα. «Εμϊσ μασ ενδιαφϋρει μϐνο η επιςτόμη μασ», λϋνε. Μα το μϐνο που πραγματικϊ τουσ ενδιαφϋρει – ακοϑςια ό εςκεμμϋνα- εύναι η αναπαραγωγό τησ κυρύαρχησ ιδεολογύασ. BABUSHKA.GR [13]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

Και οριςμϋνοι απϐ αυτοϑσ εύναι τϐςο γελούοι που οϑτε τα προςχόματα δεν κρατοϑν. Οϑτε και τώρα, που βϊζουν χϋρι και ςτη δικό τουσ τςϋπη, δε λϋνε να αντιδρϊςουν, ϋτςι για τα μϊτια του κϐςμου τουλϊχιςτον. Γύνονται οριακϊ πιο γελούοι απϐ τουσ ϊλλουσ μεγαλοκαθηγητϊδεσ , που εδώ και δυο χρϐνια κϊνουν πλϊτεσ ςτη διϊλυςη του δημϐςιου Πανεπιςτημύου ( ρύχνοντασ λϊςπη ςτα κινόματα και ακολουθώντασ ϐλεσ τισ διαταγϋσ του Τπουργεύου) και τώρα θυμόθηκαν να απεργόςουν. Αναρωτιϋμαι ποϑ όταν πϋρυςι, ϐταν η κυβϋρνηςη απϋλυςε εκατοντϊδεσ ςυναδϋλφουσ τουσ, ϐταν τμόματα και Ιδρϑματα δϋχτηκαν τη ςαρωτικό μεύωςη κατϊ πϊνω απϐ 60% των πιςτώςεων, ϐταν ϋγινε το μεγϊλο ριφιφύ με τα αποθεματικϊ των ιδρυμϊτων που μπόκαν ςτο PSI …

[14] BABUSHKA.GR

Απλώσ ϋκαναν τουμπεκύ. Και μϐνο λύγοι απ’ αυτοϑσ εύχαν το ςθϋνοσ, την αγωνιςτικϐτητα και την αξιοπρϋπεια να ςηκώςουν ανϊςτημα. Και, καθϐλου τυχαύωσ, όταν οι ύδιοι που ςτόριξαν και τον αγώνα των φοιτητών απϋναντι ςτον νϐμο Διαμαντοποϑλου. Σώρα λοιπϐν που ϋρχεται να πϋςει ταφϐπλακα ςε ΑΕΙ και ΣΕΙ , με το νϋο πακϋτο μϋτρων των 11,9 δισ € , με το κλεύςιμο 150 τμημϊτων, με εκατοντϊδεσ απολϑςεισ, με την κατϊργηςη των δωρεϊν ςυγγραμμϊτων, με το κλεύςιμο των Εςτιών, με περαιτϋρω εντατικοπούηςη των ρυθμών ςπουδών, με την ϋνταξη εξωπανεπιςτημιακών ςτη Διούκηςη, με τη μετατροπό των πτυχύων ςε κουρελϐχαρτα , όρθε η ώρα να απαντόςουμε πιο δυναμικϊ και πιο αποφαςιςτικϊ απϐ ποτϋ. Εύναι ώρα πολϋμου. ΢ε τελικό ανϊλυςη, δϑο εύναι τα ςτρατϐπεδα: Απ’ τη μια αυτού που θϋλουν να γκρεμύςουν το Δημϐςιο Πανεπιςτόμιο, κι απ’ την ϊλλη αυτού που θϋλουν να χτύςουν ϋνα Πανεπιςτόμιο ουςιαςτικϊ δημϐςιο, δωρεϊν, με φοιτητικό μϋριμνα και ιςχυρϊ πτυχύα για αξιοπρεπό εργαςύα. Και ς’ αυτό την περύπτωςη, ο χαμϋνοσ δεν τα παύρνει ϐλα…


ΣαΧηΛϊΣη΢ΕβΔοΜϊΔα΢ ΢

υγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ ςτην Ομϐνοια και πορεύα προσ την Αμερικανικό πρεςβεύα προγραμματύζουν για ςόμερα Κυριακό 23 ΢επτεμβρύου οι Μουςουλμϊνοι τησ Αθόνασ οι οπούοι αντιδροϑν ςτην ταινύα “η αθωϐτητα των μουςουλμϊνων. Η αςτυνομύα θα βρύςκεται επύ ποδϐσ καθώσ αναμϋνεται να εύναι μεγϊλη ςυγκϋντρωςη και υπϊρχουν φϐβοι επειςοδύων.

Ο

Εν αναμονι τθσ ανακοίνωςθσ του νζου πακζτου μζτρων και εν αναμονι τθσ 24ωρθσ απεργίασ τθν Τετάρτθ κα λζγαμε ότι ιταν μια αρκετά δφςκολθ εβδομάδα...

κ.΢αμαρϊσ θα γύνει δεκτϐσ απϐ τον Πϊπα μαζύ με τουσ ϊλλουσ πρωθυπουργοϑσ που μετεύχαν ςτη διεθνό διϊςκεψη των κεντροδεξιών κομμϊτων ςτη Ρώμη. Ο κ. ΢αμαρϊσ εμφανύζεται ικανοποιημϋνοσ απϐ τα αποτελϋςματα του ταξιδιοϑ του και απϐ τη ςυνϊντηςη που εύχε την Παραςκευό με τον πρωθυπουργϐ τησ Ιταλύασ Μϊριο Μϐντι, καθώσ κατϊφερε να εξαςφαλύςει τη ςτόριξό του για την ακολουθοϑμενη πολιτικό ςτην Ελλϊδα.

Ϊ

κτακτη ειςφορϊ ςε 1,5 εκατ. φορολογοϑμενουσ που μιςθώνουν ακύνητα, η οπούα θα ξεκινϊ απϐ 150 ευρώ και θα κλιμακώνεται και επιβολό ενιαύου φϐρου απϐ 20% ϋωσ 30% ςε ϐλουσ τουσ ελεϑθερουσ επαγγελματύεσ και επιτηδευματύεσ με ταυτϐχρονη κατϊργηςη του αφορολϐγητου ορύου, περιλαμβϊνο-

«

Εύναι καιρϐσ να κατανοόςουμε τα απύςτευτα αδιϋξοδα, ςτα οπούα ϋχει οδηγόςει τη χώρα η μονιμϐτητα των υπαλλόλων ςτο δημϐςιο τομϋα» αναφϋρουν οι οικονομικού αναλυτϋσ τησ Alpha Bank ςτο τελευταύο εβδομαδιαύο οικονομικϐ δελτύο τησ τρϊπεζασ.

Λ

ουκϋτο ςτο 1ο και 7ο Θεραπευτόριο του ΙΚΑ επιφϋρουν οι λειτουργικϋσ ςυγχωνεϑςεισ πϋντε νοςοκομεύων τησ Αττικόσ. Σα τμόματα των ςυγκεκριμϋνων νοςηλευτικών ιδρυμϊτων εντϊςςονται ϊμεςα ςτα νοςοκομεύα «Αγιοι Ανϊργυροι» Κηφιςιϊσ, «΢ιςμανϐγλειο» και «Αγύα Ολγα». Με καθυςτϋρηςη τουλϊχιςτον 20 ημερών θα γύνει η μεταφορϊ τησ μονϊδασ τεχνητοϑ νεφροϑ του 7ου Θεραπευτηρύου, ώςτε να γύνει ομαλϊ η εγκατϊςταςό τησ ςτο «Αγύα Ολγα».

νται ςτο νϋο φορολογικϐ πακϋτο που καταρτύζει η κυβϋρνηςη, ϑψουσ περύπου 2 δις. ευρώ, προκειμϋνου να κλεύςει η ςυμφωνύα με την τρϐικα για τα 11,9 δις. ευρώ.

Ρ

ότρα με βϊςη την οπούα η κυβϋρνηςη θα αναγκαςτεύ τον Ιανουϊριο του 2014 να πϊρει μϋτρα απϐ μιςθοϑσ,

ςυντϊξεισ και επιδϐματα αν υπϊρχει απϐκλιςη απϐ τουσ δημοςιονομικοϑσ ςτϐχουσ ϋχει πϋςει ςτο τραπϋζι των διαπραγματεϑςεων με την τρϐικα, ώςτε οι εκπρϐςωποι των δανειςτών να αποςϑρουν τισ ενςτϊςεισ που ϋχουν για τα προτεινϐμενα απϐ την ελληνικό πλευρϊ μϋτρα και να κλεύςει το πακϋτο.

BABUSHKA.GR [15]


ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΛΑΟΤ... ΛΑΟΤ...

Σα ιςοδύναμα των αδυνάμων... “Η ώρα για την ψήφιση του νέου πακέτου βάρβαρης λιτότητας , πλησιάζει. Η Τρόικα , όπως και η Τρόικα εσωτερικού και ο Υπουργός οικονομικών Γ. Στουρνάρας θέλουν – «απαιτούν» για την ακρίβεια , τα μέτρα να ψηφιστούν πριν την σύνοδο κορυφής στις 18 Οκτωβρίου , ώστε ο Αν. Σαμαράς να πάρει για ακόμη μια φορά τα εύσημα από όλους τους ευρωπαίους αξιωματούχους , για την αποτελεσματική και εντός χρονικού ορίου εκτέλεση των μνημονιακών προσταγών.”

Ε

ύναι αλόθεια πωσ το Βερολύνο αλλϊ και οι επικεφαλόσ του Eurogroup ϋχουν εντυπωςιαςθεύ με το ιδιαύτερο ζόλο που ϋχει δεύξει ο πρωθυπουργϐσ απϐ τϐτε που ανϋλαβε τα καθόκοντϊ του , κϊτι που δεν περύμεναν περύμεναν ςε τϋτοιο βαθμϐ αν και ο Αν. ΢αμαρϊσ αλλϊ και το κϐμμα του εύναι δεινού υπϋρμαχοι τησ Ευρωπαώκόσ ιδϋασ , πρϊγμα που απϋδειξαν με την τερϊςτια και μεγϊλου πολιτικοϑ κϐςτουσ μνημονιακό κολωτοϑμπα τουσ με την ςυγκυβϋρνηςη Παπαδόμου. Και πραγματικϊ , εύναι αρκετϊ εντυπωςιακϐ το γεγονϐσ ϐπου, ενώ προεκλογικϊ η Νϋα Δημοκρατύα επαναλϊμβανε ςυνεχώσ το τροπϊριο

[16] BABUSHKA.GR

Γράφει ο μθ ζχων...

τησ επαναδιαπραγμϊτευςησ και ϐχι τησ επιδεύνωςησ των ςκληρών ϐρων του μνημονύου και την εϑρεςη ιςοδϑναμων μϋτρων για την εξαςφϊλιςη των ςυντϊξεων και των επιδομϊτων , εντελώσ απροκϊλυπτα και λύγο καιρϐ μετϊ τησ ςϑςταςη τησ ςυγκυβϋρνηςησ ο Πρωθυπουργϐσ ϐχι μϐνο ξϋχαςε ϐςα ϋλεγε , αλλϊ διεμόνυςε και πολϑ χειρϐτερα. Και ϐλα αυτϊ ϐταν ϋνα τερϊςτιο ποςοςτϐ ψηφοφϐρων τησ ΝΔ ψόφιςε με την λογικό του «ρϋματοσ» παρϊ του «γκρεμοϑ» , (την οπούα καλλιϋργηςε κυρύωσ η δημϐςια τηλεϐραςη αλλϊ και οι μεγαλοεργολϊβοι που ϋχουν κατϊ-λϊβει τησ ραδιοτηλεοπτικϋσ ςυχνϐτητεσ) και δεν ϋχουν να προςφϋρουν καμύα

μελλοντικό ανοχό ςτο κϐμμα του Αντώνη ΢αμαρϊ. Μιλϊμε δηλαδό για κινόςεισ που εκτϐσ απϐ τισ τηλεπικοινωνιακϋσ πιρουϋτεσ των κκ Βενιζϋλου και Κουβϋλη οι οπούοι διακινδυνεϑουν την θϋςη τουσ ςτα ϋδρανα τησ Βουλόσ ςε μεγϊλο βαθμϐ , αποδεικνϑουν πωσ η Κυβϋρνηςη δεν νοιϊζεται για κανϋνα πολιτικϐ κϐςτοσ , και εύναι ςτην πλόρη υπηρεςύα τησ Σρϐικα και των δανειςτών. Προφανώσ , η κατϊςταςη ϋχει φτϊςει προ του τϋλουσ και η ϊτακτη χρεοκοπύα εύναι το ϊμεςο μϋλλον μασ. Ϊτςι τουλϊχιςτον δεύχνουν ϐλα τα ςτοιχεύα ! η ϑφεςη ,περιμϋνουμε να βαθϑνει και η κρύςη να χτυπόςει και τα πιο δϑςβατα γι’


Για γέλια ή για κλάματα; Αν θέλαμε να περιγράψουμε την τωρινή Ελληνική πραγματικότητα με λίγο black humor θα λέγαμε πώς αρχίζει να υπάρχει ένας έντονος «συνωστισμός» στα νεκροταφεία...

αυτόν κρϊτη , ϐπωσ η Γαλλύα και η Γερμανύα. Η ελληνικό κοινωνύα θα πρϋπει να προετοιμαςτεύ γι’ αυτϊ που θα ϋρθουν , ϐςο και γραφικϐ να ακοϑγεται… Όμωσ η κατϊςταςη που θα επικρατόςει , θα εύναι βγαλμϋνη απϐ ντοκιμαντϋρ του δευτϋρου παγκοςμύου πολϋμου με πρώτο και κϑριο ϊξονα την υγεύα! Σα μϋχρι τώρα ςτοιχεύα μασ δεύχνουν πωσ η κατϊςταςη τησ υγεύασ θα μετατραπεύ ςτο βαςικϐ θϋμα ςυζότηςησ , αλλϊ και ςϑγκρουςησ. Γιατύ ϐταν ϋχουμε να κϊνουμε με περικοπϋσ διςεκατομμυρύων ςτην υγεύα χρϐνο με το χρϐνο , με την διϊλυςη των φαρμακεύων , με την ανεργύα που ωσ ςυνϋπεια ϋχει την μη αςφαλιςτικό κϊλυψη των εργαζομϋνων και το πϋραςμα τησ δημϐςιασ υγεύασ ςτο ιδιωτικϐ τομϋα , την ύδια ώρα που τα ειςοδόματα των πολιτών μειώνονται δραματικϊ και δεν μποροϑν να κα-

λϑψουν την ιατροφαρμακευτικό περύθαλψη , καταλαβαύνουμε την επικινδυνϐτητα τησ κατϊςταςησ. ΢α να μην ϋφταναν ϐλα αυτϊ λοιπϐν , ο Αν. ΢αμαρϊσ προ-χωρϊ ςτην προβλεπϐμενη κωλοτοϑμπα των « ιςοδϑναμων » μϋτρων και προτεύνει ςτην θϋςη τησ περικοπόσ των ςυντϊξεων να παραθϋςει την… βύαιη περικοπό ςυντϊξεων! Οι τερϊςτιεσ περικοπϋσ που αναμϋνονται ςε ϐλεσ τισ ςυντϊξεισ και τα επιδϐματα , οι οπούεσ θα αγγύξουν τα 7 δισ μεικτϊ καθώσ και η αϑξηςη του ορύου ςυνταξιοδϐτηςησ ςε 67 απϐ 65 , θα μετατρϋψουν την Ελλϊδα ςε μια ακϐμη ςτατιςτικό που θα επιβεβαιώνει τα ςτοιχεύα που μιλοϑν για μεύωςη ϋωσ και 10 χρϐνων για το προςδϐκιμο ζωόσ ςε κρϊτη που ζότηςαν χρηματοδϐτηςη απϐ το ΔΝΣ . Και πϐςα ακϐμη ϋχουν ςυμβεύ και θα ςυμβοϑν και

ϋχουν ϊμεςη ςχϋςη με την υγεύα και μϊλιςτα των ευπαθών ομϊδων , ϐπωσ οι πλειςτηριαςμού πρώτησ κατοικύασ , η μη δυνατϐτητα αγορϊσ καυςύμων θϋρμανςησ ό και η δια-κοπό του ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ , ακϐμη και η δυςκολύα κϊλυψησ των διατροφικών μασ αναγκών , η επιδεύνωςη των ςκληρών και ανθυγιεινών ςυνθηκών εργαςύασ , το ουςιαςτικϐ κλεύςιμο των ΟΚΑΝΑ , η διακοπό των προ-γραμμϊτων για την βοόθεια ηλικιωμϋνων ςτο ςπύτι τουσ , η ελλιπόσ τροφοδοςύα των φυλακών, αλλϊ και η ψυχολογικό πύεςη και το ϊγχοσ που δϋχεται η κοινωνύα και θα οδηγόςει ςε μια επιδημύα κατϊθλιψησ. Δυςτυχώσ μϋχρι ςτιγμόσ ϐλοι προςμϋνουμε κϊτι που θα ςυμβεύ και θα τουσ ανατρϋψει , ανακϐπτοντασ την λεηλαςύα. Αλλϊ ϐςο περιμϋνουμε , τύποτα δεν θα γύνει απϐ μϐνο του…

BABUSHKA.GR [17]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

20 ΕΣΗ ΠΛΗΡΨΝΟΤΜΕ ΢Ε ΣΟΚΟΤ΢ ΚΑΙ ΢Ε ΦΡΕΟΛΤ΢ΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ΢ΙΟ ΦΡΕΟ΢ «Επειδό πολϑσ λϐγοσ γύνεται το τελευταύο διϊςτημα για τα «λαμϐγια» και τουσ τζαμπατζόδεσ τησ Ευρώπησ (τον Ελληνικϐ λαϐ) , η ελληνικό εργατικό τϊξη ϋχει πληρώςει πριν το ξϋςπαςμα τησ κρύςησ ςτην Ευρωζώνη (2009) το ποςϐ των 479,3 ΔΙ΢ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΨΝ ΕΤΡΨ» Σου Βαςύλη Πετρϐπουλου

Μ

vasilpetrop@hotmail.com

ε βϊςη τον πύνακα τησ ειςηγητικόσ ϋκθεςησ του Προϒπολογιςμοϑ για το 2012 ϐπου υπερψηφύςτηκε απϐ τα λαμϐγια-προδϐτεσ και υπηρϋτεσ των τραπεζών και των μονοπωλύων (βουλευτϋσ ΠΑ.΢Ο.Κ, Ν.Δ. και ΛΑ.Ο.΢. ) ϋχουμε πληρώςει εδώ και μια 20ετύα ,το ποςϐ των 479,3 δισ ευρώ. Θυμύζω ϐτι το χρϋοσ μασ όταν 298,8 Διςεκατομμϑρια ευρώ ςτισ 31.12.2009 Δηλαδό με βϊςη τα ϋγγραφα του Τπουργεύου Οικονομικών ϋχουμε πληρώςει ςε τοκοχρεολϑςια 480 Δισ ϐταν χρωςτοϑςαμε 300!!!! (πληρώςαμε δηλαδό ςχεδϐν

200 δισ παραπϊνω αλλϊ το χρϋοσ μασ ϐχι μϐνο δεν μειώθηκε, ϐχι μϐνο δεν αποπληρώθηκε αλλϊ αντιθϋτωσ αυξόθηκε… και μασ λϋνε ϐτι χρωςτϊμε ϊλλα τϐςα!!!)!! Όπωσ αντιλαμβϊνεται

κϊποιοσ που γνωρύζει ςτοιχειώδη αριθμητικϊ το χρϋοσ μασ ϐχι μϐνο ΔΕΝ πληρώνεται απλϊ ανακυκλώνεται.. αφοϑ ςυνεχώσ αυξϊνεται παρϐλο τα υπϋρογκα ποςϊ που ϋχουμε πληρώςει ωσ λαϐσ και ωσ εργατικό τϊξη απϐ τα βϊρβαρα και αντιλαώκϊ μϋτρα ςτουσ «τοκογλϑφουσ» δανειςτϋσ- εταύρουσ. Θα ςασ παραθϋςω τισ επύςημεσ απολογιςτικϋσ εκθϋςεισ του Ελεγκτικοϑ ςυνεδρύου για τα ϋτη 2004-

[18] BABUSHKA.GR

2010. Σο Ανώτατο Δικαςτόριο του Ελεγκτικοϑ ΢υνϋδριου με βϊςη και το ϊρθρο 98 του ΢υντϊγματοσ εύναι το αρμϐδιο Ανώτατο δικαςτόριο ϐπου επικυρώνει τουσ προϒπολογιςμοϑσ. Ο απολογιςμϐσ για το οικονομικϐ ϋτοσ 2008 αναγρϊφει το εξόσ ςτην ςελύδα 262: 262: ΔΙΑΠΙ΢ΣΨ΢ΕΙ΢

«Απϐ τα προεκτεθϋντα ςτοιχεύα του Κρατικοϑ Απολογιςμοϑ, οικονομικοϑ ϋτουσ 2008, διαπιςτώνεται ςημαντικό απϐκλιςη απϐ τισ προβλϋψεισ του


Προϒπολογιςμοϑ, τϐςο ωσ προσ το ςκϋλοσ των εςϐδων, ϐςο και ωσ προσ το ςκϋλοσ των δαπανών. Σοϑτο δεν ςυνϊδει με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 79 παρ. 2 του ΢υντϊγματοσ και 5 παρ. 2 και 8 παρ. 2 του ν. 2362/1995, ςϑμφωνα με τισ οπούεσ ϐλα τα ϋςοδα και ϋξοδα του Κρϊτουσ πρϋπει να Αναγρϊφονται ςτον Προϒπολογι-

http://www.elsyn.gr» Ρίνακασ για το χρζοσ (δθμόςιο και ενόπλων δυνάμεων) κακϊσ και πλθρωμι τοκοχρεολυςίων (20042010, με βάςθ τα επίςθμα επικυρωμζνα ςτοιχεία)

ςμϐ και ςτον Απολογιςμϐ και, ςε περύπτωςη που τα πραγματοποιοϑμενα ϋςοδα ό ϋξοδα αποκλύνουν ςημαντικϊ απϐ τισ προβλϋψεισ, πρϋπει να υποβϊλλεται ςτη Βουλό ςυμπληρωματικϐσ ό διορθωτικϐσ Προϒπολογιςμϐσ προσ ψόφιςη, ςυνοδευϐμενοσ απϐ προςωρινϐ Απολογιςμϐ του διαρρεϑςαντοσ χρονικοϑ διαςτόματοσ». ΢υμπληρωματικϐσ ό διορθωτικϐσ Προϒπολογιςμϐσ ουδϋποτε όλθε για ψόφιςη ςτο Κοινοβοϑλιο (μιασ και ςυχνϊ γύνεται λϐγοσ για τι εύναι το νϐμιμο και το παρϊνομο, το τι εύναι ΢υνταγματικϐ και το μη ΢υνταγματικϐ, απϐ τουσ βουλευτϋσ τησ ΝΔ του ΠΑ΢ΟΚ κατϊ τησ αριςτερϊσ). ΢υνολικϊ ςϑμφωνα με τισ επύςημεσ απολογιςτικϋσ εκθϋςεισ του Ανώτατου Δικαςτηρύου του Ελεγκτικοϑ ΢υνεδρύου μϐνο την τελευταύα εξαετύα (2004-2010) πληρώςαμε ωσ Ελληνικϐσ λαϐσωσ εργατικό τϊξη ςτουσ εταύρουσ, φύλουσ και προςτϊτεσ το ποςϐ των: 366.6 ΔΙ΢ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΨΝ ΕΤΡΨ ϐταν το χρϋοσ μασ όταν ςτισ 31.12.2009 (πριν ειςϋλθουμε ςτα μνημϐνια και ςτα μεςοπρϐθεςμα 299 ΔΙ΢ ευρώ). Πληρώςαμε ςτουσ νταβαντζύδεσ μασ 367 ΔΙ΢ ευρώ ϋωσ και το 2010, BABUSHKA.GR [19]


Βαςύλησ Πετρϐπουλοσ

΢υνολικϊ ςϑμφωνα με τισ επύςημεσ απολογιςτικϋσ εκθϋςεισ του Ανώτατου Δικαςτηρύου του Ελεγκτικοϑ ΢υνεδρύου μϐνο την τελευταύα εξαετύα (20042010) πληρώςαμε ωσ Ελληνικϐσ λαϐσ- ωσ εργατικό τϊξη ςτουσ εταύρουσ, φύλουσ και προςτϊτεσ το ποςϐ των: 366.6 δισ ϐταν το χρϋοσ μασ όταν 299 δισ ευρώ.

[20] BABUSHKA.GR

ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

ϐταν ςϑμφωνα με την ειςηγητικό ϋκθεςη του Προϒπολογιςμοϑ για το 2012 ϐπου κατατϋθηκε και Τπερψηφύςτηκε απϐ τα 3 κϐμματα – τουσ ςυγκυβερνοϑντεσ ςτο ξεποϑλημα τησ χώρασ (ΠΑ΢ΟΚ, ΝΔ, ΛΑ.Ο.΢) υπολογιζϐταν ϐτι για το τϋλοσ του 2011 θα ϋκλεινε περύπου ςτα 365 ΔΙ΢ ευρώ (βλ. ΢ελύδα 110) «Σο χρϋοσ τησ κεντρικόσ διούκηςησ ςτο τϋλοσ του ϋτουσ 2011 εκτιμϊται ϐτι θα ανϋλθει ςτα 364.600 εκατ. ευρώ ό 167,4% του ΑΕΠ, ϋναντι 340.285 εκατ. ευρώ ό 149,7% του ΑΕΠ το 2010, παρουςιϊζοντασ αϑξηςη το 2011 κατϊ 17,7% περύπου του ΑΕΠ. Σο ϋτοσ 2012 το ϑψοσ του χρϋουσ τησ κεντρικόσ διούκηςησ προβλϋπεται ϐτι θα διαμορφωθεύ ςτα 317.400 εκατ. ευρώ ό 149,3% του ΑΕΠ, παρουςιϊζοντασ μεύ-

ωςη κατϊ 18,1% του ΑΕΠ ϋναντι του 2011, εξαιτύασ κυρύωσ τησ ςυμμετοχόσ των ιδιωτών επενδυτών ςτην εφαρμογό του προγρϊμματοσ PSI». Απϐ ϐτι βλϋπεται ςϑμφωνα με τα επύςημα ςτοιχεύα μϐνον τα ϋξι αυτϊ χρϐνια (20042010) ϋχουμε πληρώςει 366.58 (367) Διςεκατομμϑρια ευρώ ϐταν το χρϋοσ μασ για το 2011 – ϋνα ϋτοσ μετϊ- αναμϋνεται να ανϋλθει ςτα 364,6 με 365 εκατομμϑρια ευρώ ό 167,4% επύ του ΑΕΠ. Η μοναδικό λϑςη εύναι ΑΡΝΗ΢Η – και ΜΟΝΟΜΕΡΗ΢ ΔΙΑΓΡΑΥΗ απϐ τον λαϐ αυτοϑ του τοκογλυφικοϑ και αδϑνατου να εξυπηρετηθεύ χρϋουσ. Ο λαϐσ μασ το ϋχει πληρώςει διπλϐ και τρύδιπλο!!! Ο λαϐσ οφεύλει να αρνηθεύ το χρϋοσ και να διεκδικόςει την ύδια την εξουςύα.


«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΒΟΜΒΕΣ» και κυρίαρχη πολιτική

Ο ϐροσ «υγειονομικό βϐμβα» μπορεύ να μην πλαςϊρεται ςόμερα ςτα πρωτοςϋλιδα των εφημερύδων και ςτα δελτύα των 8, ςε αντύθεςη με ϐ,τι γινϐταν πριν απϐ δϑο μόνεσ, αλλϊ εύναι ϋνασ ϐροσ που ανόκει ςτο ιδεολογικϐ οπλοςτϊςιο τησ κυβϋρνηςησ και τησ κυρύαρχησ πολιτικόσ.

΢

Γρϊφει ο BUKOWSKI

ίγουρα είναι ζνασ όροσ – όπλο που αναμζνεται να επαναχρθςιμοποιθκεί ςφντομα, ςτο επόμενο ςκίρτθμα του λαϊκοφ κινιματοσ και όταν κα ξαναχρειαςτεί να αναηωπυρωκεί ο φόβοσ ςε πλατιά μικροαςτικά ςτρϊματα. Έχει αξία λοιπόν να δοφμε τι ζχει ονομαςτεί υγειονομικι βόμβα ςε αυτό τον καταπλθκτικό τρομοκρατικό λόγο των ΜΜΕ και τι ρόλο ζχει επιτελζςει. Ο παροξυςμόσ για τθ δθμόςια υγεία με τθ χριςθ ενόσ λόγου που αντιςτοιχεί ςε κόμικσ ι ςε επιχειριςεισ τθσ αντιτρομοκρατικισ «ξυπνάει» κάκε φορά που υπάρχει ανάγκθ να αποςπαςτεί θ κοινι

γνϊμθ ι να ςτραφεί ςε άλλα κανάλια, να φοβθκοφν οι τθλεκεατζσ, να δοκιμαςτοφν τα αντανακλαςτικά του κόςμου και να εφαρμοςτοφν επικετικά μεταρρυκμίςεισ ςτο κομμάτι τθσ υγείασ ι τθσ αςφάλειασ. Για να δοφμε ζνα ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, το ςτθμζνο ςκθνικό με τισ ιερόδουλεσ φορείσ του aids που αποτελοφν εν δυνάμει εςτίεσ μόλυνςθσ για τουσ «ταπεινοφσ πελάτεσ» που κζλουν να αγοράςουν «ερωτικζσ υπθρεςίεσ» προςφζρεται για να δειχκεί το ςχετικό μοντζλο. Βζβαια, αντίςτοιχεσ «βόμβεσ» ζχουν αποτελζςει μια ςειρά από κοινωνικζσ ομάδεσ, όπωσ οι μετανάςτεσ, οι τοξικομανείσ κλπ.

BABUSHKA.GR [21]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

Μζςα ςτο καλοκαίρι και πριν τισ εκλογζσ, θ κυβζρνθςθ προχϊρθςε ςε μια κίνθςθ – αςτραπι και ςυνζλαβε με μια χολιγουντιανοφ τφπου επιχείρθςθ μια ςειρά από εξακλιωμζνεσ γυναίκεσ ιερόδουλεσ που είναι οροκετικζσ. Ο τρόποσ που διαςφρκθκαν καταπατώντασ κάκε ζννοια προςταςίασ του υπόδικου και των προςωπικών του δεδομζνων και θ αντιμετϊπιςι τουσ ςτα κρατθτιρια και τισ φυλακζσ, κάνουν τουσ διϊκτεσ μαγιςςϊν κατά τον φςτερο μεςαίωνα να ηθλεφουν. Η επιχείρθςθ αυτι ζςκαςε ςε μια περίοδο όπου θ προςοχι του κόςμου ιταν ζντονα ςτραμμζνθ ςτα οικονομικά προβλιματα τθσ χώρασ και τθν προοπτικι παραμονισ ι όχι ςτο ευρϊ και ανάγκαςε τισ πολιτικζσ και κοινωνικζσ δυνάμεισ να τοποκετθκοφν ςε ζνα πεδίο διαφορετικό από τθν πολιτικι δεςπόηουςα, κερδίηοντασ ζτςι χρόνο

[22] BABUSHKA.GR

για τθν κυβζρνθςθ. Ταυτόχρονα, ζγινε μια επίδειξθ δφναμθσ των καταςταλτικϊν μθχανιςμϊν, με τθ διενζργεια προςαγωγϊν, ςυλλιψεων και ελζγχων ςε περιοχζσ που ςυςτθματικά ζχουν γκετοποιθκεί από το κράτοσ. Πμωσ το βαςικό ηθτοφμενο από αυτι τθν υπόκεςθ δεν ιταν να τονιςτεί το κζμα τθσ δθμόςιασ υγείασ. Τουναντίον, το βαςικό ηιτθμα που ζπρεπε να κιχτεί είναι αυτό τθσ αςφάλειασ. Ο τρομοκρατικόσ λόγοσ ςυνάδει με το ςτόχο που δεν είναι άλλοσ από τθν τρομοκράτθςθ. Επικυμία των ςχεδιαςτϊν τθσ επιχείρθςθσ – τόςο ςτο οργανωτικό όςο και ςτο επικοινωνιακό ςκζλοσ – ιταν να προκλθκεί ο φόβοσ, ϊςτε να γίνει αποδεκτι μια αφξθςθ των «υπθρεςιϊν αςφάλειασ», με άλλα λόγια τθσ νομιμοποίθςθσ των καταςταλτικϊν μθχανιςμϊν να δρουν κατά το δοκοφν και των κυμάτων αυτϊν των επιχειριςεων να μθν ζχουν

καμία προςταςία για το πρόςωπό τουσ. Ακριβώσ όπωσ τα ςενάρια τθσ ςφγχρονθσ αντι -τρομοκρατικής υστερίασ προχποκζτουν μια άγνωςτθ απειλι, ι αλλιϊσ ζνα επικίνδυνο ςτοιχείο μαηικισ καταςτροφισ που κυκλοφορεί ανάμεςά μασ αλλά κανείσ δεν μπορεί να εντοπίςει που και πότε κα εμφανιςτεί, ζτςι και οι οροκετικζσ γυναίκεσ ηοφςαν ανάμεςά μασ, ανζπνεαν τον ίδιο αζρα με μασ, μπορεί να περπατιςαμε ςτο ίδιο πεηοδρόμιο, να μιλιςαμε, να τισ ακουμπιςαμε κλπ. Ποιόσ όμωσ είναι ο δζκτθσ τθσ τρομοκρατίασ; Με άλλα λόγια, ποιόσ μπορεί να τρομοκρατθκεί; Αποδζκτθσ τθσ επιχείρθςθσ είναι αναμφίβολα τα κοινωνικά εκείνα ςτρϊματα που είχαν ακόμα πράγματα για τα οποία να φοβθκοφν: τα ςτρϊματα με μικρι ιδιοκτθςία, τα πιςτά ςε ζνα παραδοςιακό οικογενειακό κεςμό που μπορεί να διαβρωκεί


τθσ ςυλλογικισ απόδοςθσ ευκυνϊν, τισ βλζπουμε πλζον και ςε επιχειριςεισ όπωσ ο «Ξζνιοσ Ζεφσ» και αναμζνεται να τισ ξαναδοφμε κάκε φορά που το κράτοσ κα ανοίγει επικετικά ζνα μζτωπο με μια κοινωνικι μερίδα. από «ανικικεσ κοινζσ γυναίκεσ», τα ςτρϊματα που ςυντθροφν μια θκικι τθσ καταπίεςθσ που από τθν πίςω πόρτα νομιμοποιεί τον «άντρα» να πθγαίνει ςτισ « πουτάνεσ». Ρόςο μάλλον δε, θ «πελατεία» των οροκετικϊν γυναικϊν εμφανίηεται από τον κυρίαρχο λόγο ωσ το κφμα τθσ διαδικαςίασ, αυτόσ που πλιρωςε και εξαπατικθκε και ζνασ κεόσ ξζρει ςε πόςεσ γυναίκεσ ζχει μεταδϊςει τον ιό με αυτό το άςχθμο παιχνίδι που του ζπαιξε θ μοίρα. Τα αντανακλαςτικά τθσ κοινωνίασ δοκιμάςτθκαν ςτο κατά πόςο κα αντιδράςει για τισ καταφανείσ παραβάςεισ του ςυντάγματοσ, του νόμου, τθσ πολιτικισ τάξθσ πραγμάτων, τθσ δικαιοδοςίασ των μθχανιςμϊν, τθσ δικαιοςφνθσ και τθσ ίδιασ τθσ λογικισ. Και μάλιςτα δοκιμάςτθκαν ςε ζνα κοινωνικό ςτρϊμα που κανείσ δε κα βριςκόταν να υπεραςπιςτεί. Οι δοκιμζσ αυτζσ, πζραν του ότι νομιμοποιοφν το ναηιςμό με τον επίςθμο κρατικό μανδφα

Υγειονομικζσ βόμβεσ όμωσ υπάρχουν; Και βζβαια υπάρχουν: υγειονομικι βόμβα είναι το κλείςιμο των νοςοκομείων, όπωσ αυτό του ΙΚΑ ςτα Πατιςια. Είναι θ ςυγχϊνευςθ των νοςοκομειακϊν μονάδων που ςτεροφν κλίνεσ και γιατροφσ και οδθγοφν ςε ράντηα. Είναι το 5ευρω και ςφντομα 10ευρω και 15ευρω που πλθρϊνεισ ςτο ταμείο του νοςοκομείου για να ςε δει γιατρόσ. Είναι θ άρνθςθ του κράτουσ να ανοίγει κζςεισ νζων ειδικευόμενων και ειδικευμζνων γιατρϊν. Είναι θ ςφνταξθ των 300 ευρϊ που δεν επιτρζπει τθν αγορά φαρμάκων. Είναι θ διάλυςθ των αςφαλιςτικϊν ταμείων. Είναι θ βακιά διαπλοκι με τισ φαρμακευτικζσ εταιρίεσ και τα ςυμφζροντα των κλάδων. Τελικά, ζνα είναι ςίγουρο: υγειονομικι τρομοκρατικι πολιτικι υπάρχει και ςχεδιάηεται ςτισ γιάφκεσ των Βρυξελλών και του κοινοβουλίου. Σφντομα όμωσ δε κα υπάρχουν πολλοί που κα μποροφν να φοβθκοφν. BABUSHKA.GR [23]


Η ομηρύα των

Φιλύων… (μϋροσ Α’)

΢αν ςόμερα… Η ςημερινό πολιτικό κατϊςταςη ςτην Ελλϊδα, ϐπου οι ϋλληνεσ μετατρϋπονται ςε ομόρουσ του ΔΝΣ, τησ ευρωπαώκόσ τρϊπεζασ και τησ ΕΕ, μοιϊζει με τη περύοδο επϋκταςησ των Ρωμαύων απϐ το 3ο π.χ. αιώνα, και ουςιαςτικϊ τη δημιουργύα τησ ιςχυρϐτατησ Ρωμαώκόσ, τησ μεγαλϑτερησ Αυτοκρατορύασ μϋχρι ςόμερα ςτον κϐςμο.

[24] BABUSHKA.GR


BABUSHKA.GR [25]


ΑΥΙΕΡΨΜΑ

Μ

ϋχρι τα μϋςα του 3ου π.χ. αιώνα η Ρώμη επιβϊλει τη κυριαρχύα τησ ς’ ολϐκληρη την Ιταλικό χερςϐνηςο και εξελύςςεται ςε μύα απϐ τισ ιςχυρϐτερεσ μεςογειακϋσ δυνϊμεισ . Ενδεικτικϊ : το 343π.χ η Ρώμη κυριαρχεύ ςτο Λϊτιο, το 271π.χ ο Σϊρασ (αποικύα τησ ΢πϊρτησ ) παραδύνεται ςτη Ρώμη, με καθεςτώσ πϐλησ ςυμμϊχου και κληρονομεύ την ηγεμονύα ςτο εμπϐριο ολϐκληρησ τησ Αδριατικόσ. ο ελληνικϐσ κϐςμοσ για πρώτη φορϊ ϊρχιςε να ςτρϋφει το ενδιαφϋρον του προσ αυτό την ανερχϐμενη δϑναμη τησ δϑςησ και ςτην ουςύα να υπονομεϑει τη δικιϊ του αναςυγκρϐτηςη. ΢ε ϐλεσ τισ ελληνικϋσ πϐλεισ ϊρχιςαν να δημιουργοϑνται φιλορωμαώκα κϐμματα τα οπούα μεθοδικϊ προωθοϑν τα ςυμφϋροντα τησ Ρώμησ. Η ανϊγκη διούκηςησ και διαχεύριςησ των κατεχτημϋνων περιοχών απϐ τη Ρώμη δημιουργεύ την ιςχυρϐτατη αυτοκρατορύα που περιλαμβϊνει διαδοχικϊ : τη ΢ικελύα 241π.χ, ΢αρδηνύα και Κορςικό το 238π.χ, την Ιςπανύα, Μακεδονύα, Ιλλυρύα, ΑχαϏα, και Αφρικό μϋχρι το 146, Καρχηδϐνα μετϊ απϐ τρεύσ πολϋμουσ και οριςτικϊ το 146 και Πϋργαμοσ το 133π.χ. Οι Ρωμαύοι ϋβλεπαν πωσ για τη πλόρη υποταγό ολϐκληρου του ελλαδικοϑ χώρου ϋπρεπε να ςυντρύψουν τισ δϑο κυριϐτερεσ δυνϊμεισ που όςαν οι Μακεδϐνεσ και η Αχαώκό ΢υμπολιτεύα, για αυτϐ ϐλεσ οι προςπϊθειεσ τουσ επικεντρώνονταν ς’ αυτϐ το ςκοπϐ. Σο ζότημα των ομόρων αρχύζει με την νύκη των Ρωμαύων επύ του βαςιλιϊ Περςϋα και τη καθυπϐταξη των Μακεδϐνων. Αφοϑ οι Ρωμαύοι υπϐταξαν τουσ Μακεδϐνεσ ςτϊλθηκαν

[26] BABUSHKA.GR


Η Ρωμαώκό αγορϊ , επύδειξη τησ γιγϊντιασ δϑναμησ των ρωμαύων , ςόμερα εύναι κϋντρο ϋλξησ εκατοντϊδων χιλιϊδων επιςκεπτών.

BABUSHKA.GR [27]


Οι Μακεδϐνεσ , η ιςχυρϐτερη δϑναμη ςτην Ελλϊδα και τισ γειτονικϋσ περιοχϋσ.

[28] BABUSHKA.GR

10 ανώτερα μϋλη τησ Ρωμαώκόσ ςυγκλότου ςαν αρχηγού πολυπληθοϑσ αντιπροςωπεύασ, για να ρυθμύςουν κατϊ το ςυντομϐτερο για τουσ Ρωμαύουσ τρϐπο, τα πρϊγματα τησ Ελλϊδασ. Σαυτϐχρονα ο Ύπατοσ Λεϑκιοσ Αιμύλιοσ Παϑλοσ εγκαταςτϊθηκε ςτην Αμφύπολη ϐπου φιλοξενοϑςε ρωμαιοφιλοϑσ δοςύλογουσ και καταδϐτεσ απϐ τισ ελληνικϋσ πϐλεισ, που κατηγοροϑςαν τουσ πολιτικοϑσ τουσ αντιπϊλουσ ςαν ςυνεργϊτεσ των Μακεδϐνων. Απϐ την ΑχαϏα εύχαν μεταβεύ ο Καλλικρϊτησ απϐ το Λεϐντειο (ο γνωςτϐτεροσ Ρωμαιϐφιλοσ), ο Αριςτϐδημοσ απϐ την Πϊτρα, Αγηςύασ και ο Υύλιππϐσ. Οι Ρωμαύοι για να τρομοκρατοϑν τουσ Ϊλληνεσ με διϊφορα προςχόματα εκτελοϑςαν πολλϊ μϋλη και αρχηγοϑσ αντιρωμαώκών πολιτικών δυνϊμεων ϐπωσ ϋγινε ςτη Βοιωτύα και Ακαρνανύα. Η ολοκληρωτικό νύκη των Ρωμαύων επύ τησ Μακεδονύασ ϋγινε ςτην Πϑδνα το 168π.χ .

Όςο ακϐμα ζοϑςε ο Βαςιλιϊσ τησ Μακεδονύασ Υύλιπποσ ο Ε’ , οι ρωμαύοι ςυνωμοτοϑςαν με τον Δημότριο, το μικρϐτερο γιϐ του Υιλύππου για να τον ανατρϋψουν. Ο Υύλλιποσ ϐταν το ϋμαθε διϋταξε τη δολοφονύα του και ταυτϐχρονα αποφϊςιζε να κηρϑξει το πϐλεμο κατϊ των Ρωμαύων. Πϋθανε ϐμωσ ϋνα χρϐνο αργϐτερα, το 179π.χ, και ανϋλαβε ο γιοσ του Περςϋασ ο οπούοσ ςυνϋχυςε την πολιτικό του πατϋρα του ενιςχϑοντασ τουσ δεςμοϑσ του με τισ ϊλλεσ ελληνικϋσ πϐλεισ και εμφανύζοντασ τουσ Μακεδϐνεσ ςαν μεγϊλη δϑναμη, δημιουργώντασ τερϊςτια ςτουσ Ρωμαύουσ. ΢΄ αυτϐ βοόθηςε και ο βαςιλιϊσ τησ Περγϊμου Ευμϋνησ Β΄ ο οπούοσ μετϋβη ςτη Ρώμη το 172π.χ και ϋπειςε τη ΢ϑγκλητο για την εχθρϐτητα του Περςϋα εναντύον τουσ. ΢ε μύα πρώτη μϊχη ςτη Θεςςαλύα το 171 οι Ρωμαύοι ηττόθηκαν και ο Περςϋασ τουσ Πρϐτεινε ςυνθόκη ειρόνησ την


οπούα ϐμωσ απϋρριψαν. Σα δϑο επϐμενα χρϐνια οι Ρωμαύοι, παρ’ ϐτι το επιδύωκαν, δεν κατϊφεραν να παραςϑρουν τον Περςϋα ςε μϊχη. Αυτϐ ενύςχυςε τη πύςτη ϊλλων ελληνικών πϐλεων ϐτι οι Ρωμαύοι αδυνατοϑςαν να κερδύςουν τουσ Μακεδϐνεσ. Όμωσ ϋνα χρϐνο αργϐτερα τισ 22 Ιουνύου του 168π.χ ο Ρωμαύοσ ςτρατηγϐσ Λεϑκιοσ Αιμύλιοσ Παϑλοσ παρϋςυρε το Περςϋα ςτη μϊχη τησ Πϑδνασ ϐπου ςυνϋτριψε τισ μακεδονικϋσ δυνϊμεισ. Η ϋκβαςη τησ μϊχησ και η ςυνθηκολϐγηςη, που την ακολοϑθηςε εύχε ολϋθρια αποτελϋςματα για ϐλουσ τουσ Ϊλληνεσ. Η Ρϐδοσ, η αχαώκό ςυμπολιτεύα και η Πϋργαμοσ θα ακολουθοϑςαν τη τϑχη των Μακεδϐνων. Σο ςυνϋδριο τησ Αμφιπϐλεωσ (ϊνοιξη του 167π.χ) Με την ϊφιξη τησ δεκαμελοϑσ ςυγκλητικόσ πρεςβεύασ ςτην Ελλϊδα (ϊνοιξη του 167π.χ) ο Λεϑκιοσ Αιμύλιοσ Παϑλοσ επιςτρϋφει ςτο ςτρατϐπεδο τησ Αμφύπολησ απϐ ςϑντομη περιοδεύα ςτη Νϐτια Ελλϊδα και ςε ςυνεργαςύα με την Ρωμαώκό πρεςβεύα, επεξεργϊζονται τισ λεπτομϋρειεσ για τον οριςτικϐ διακανονιςμϐ των μακεδονικών και γενικϐτερα των ελληνικών υποθϋςεων. Η τϑχη τησ Μακεδονύασ. Οι Ρωμαώκϋσ αποφϊςεισ για την τϑχη των Μακεδϐνων ανακοινώθηκαν ςε επύςημο ςυνϋδριο, ςτο οπούο παρευρϋθηκαν αντιπρϐςωποι των Μακεδϐνων. Οι Ρωμαύοι αποφϊςιςαν την κατϊλυςη τησ Βαςιλεύασ ςτη Μακεδονύα, την απϐςπαςη των εξωτερικών κτόςεων του μακεδονικοϑ θρϐνου και την ύδρυςη τεςςϊρων αυτϐνομων αβαςύλευτων ομοςπονδιακών κρατών, που ςόμαναν την οριςτικό διϊλυςη τησ ενϐτητα τησ Μακεδϐνων. Αν και δεν γνωρύζουμε επακριβώσ τον τρϐπο ϊςκηςησ τησ διούκη-

Οι Αχαιού , οι κατακτητϋσ τησ Θρυλικόσ Σρούασ και μια απϐ τισ ιςχυρϐτερεσ δυνϊμεισ ςτον Ελλαδικϐ χώρο.

BABUSHKA.GR [29]


ςησ φαύνεται ϐτι κϊθε μερύδα διϋθετε ϋναν αιρετϐ ϊρχοντα, τον αρχηγϐ και ϋναν αντιπροςωπευτικϐ ςυμβοϑλιο. Για να αποτρϋψουν την αναςυγκρϐτηςη του ςτρατοϑ οι ρωμαύοι ϐριςαν αυςτηρϊ αμυντικϊ καθόκοντα ςε ςυνοριακϋσ φρουρϋσ εκεύ ϐπου η κϊθε μερύδα όταν εκτεθειμϋνη ςε βαρβαρικϋσ επιδρομϋσ. Πϋρα ϐμωσ απϐ τισ ςυμβϊςεισ ςτισ διοικητικϋσ, πολιτικϋσ και ςτρατηγικϋσ υποθϋςεισ των Μακεδϐνων οι ρωμαύοι πόραν ςκληρϊ οικονομικϊ μϋτρα για να παρεμποδύςουν ενδεχϐμενη αναγϋννηςη τησ Μακεδονύασ ςτο μϋλλον. 1)Απαγϐρευςαν την εκμετϊλλευςη ςτα δϊςη που παρόγαγαν ναυπηγόςιμη ξυλεύα γιατύ αφ’ ενϐσ όθελαν να αποκλεύςουν την απϐπειρα ναυπόγηςησ νϋου μακεδονικοϑ ςτϐλου και αφ’ ετϋρου να ςταματόςουν το εμπϐριο μακεδονικόσ ξυλεύασ που όταν περιζότητη ςε ολϐκληρη την ανατολικό Μεςϐγειο. 2)Αποφϊςιςαν επύςησ το κλεύςιμο ό τον περιοριςμϐ εκμετϊλλευςησ των μακεδο-

[30] BABUSHKA.GR


Απϐ αριςτερϊ , ο Περςϋασ ( 212 – 162 π.Φ. ) ο τελευταύοσ βαςιλιϊσ τησ Μακεδονύασ, μϋλοσ τησ Δυναςτεύασ των Αντιγονιδών και δύπλα ο Ρωμαύοσ ςτρατιωτικϐσ και πολιτικϐσ που κατϋλυςε το βαςύλειο τησ Μακεδονύασ Λεϑκιοσ Αιμύλιοσ Παϑλοσ ( περ. 228-160 π.Φ.).

BABUSHKA.GR [31]


ΑΥΙΕΡΨΜΑ

Η κατϊκτηςη των υπϐλοιπων κρατών τησ Ελλϊδασ. νικών μεταλλεύων. 3)Περιορύςτηκαν αιςθητϊ οι εμπορικϋσ ςχϋςεισ μεταξϑ των τεςςϊρων μακεδονικών κρατιδύων. 4)Περιϐριςαν την εμπορύα ϊλατοσ . 5)Επϋβαλαν ςτισ 4 μακεδονικϋσ μερύδεσ να πληρώνουν 100 τϊλαντα ςτουσ Ρωμαύουσ. 6)Επϋβαλαν την μεταφορϊ ςτη Ρώμη των επιφανϋςτερων διοικητικών, πολιτικών και ςτρατιωτικών αξιωματοϑχων και ταυτοχρϐνωσ των ευγενών και πλουσ/ύων μακεδϐνων με τα ϊρρενα τϋκνα τουσ. Σα μϋτρα των Ρωμαύων εναντύον τησ Μακεδονύασ όςαν πολϑ ςκληρϊ και ςτϐχευαν ςτην οικονομικό και ςτρατιωτικό εκμηδϋνιςη τησ παρ’ ϐτι υποςτηρύχτηκαν απϐ λύγουσ φιλορωμαύουσ μακεδϐνεσ. Η μη εγκαθύδρυςη Ρωμαώκόσ επαρχιακόσ διοικόςεωσ δεν όταν εκδόλωςη φιλομακεδονικό αλλϊ εξυπηρετοϑςε τα ςυμφϋροντα τησ Ρώμησ γιατύ η ςυντόρηςη μονύμου ςτρατοϑ και πολυςϑνθετου διοικητικοϑ μηχανιςμοϑ απαιτοϑςε τερϊςτιεσ δαπϊνεσ.

[32] BABUSHKA.GR

Οι μακεδονικϋσ κτόςησ και η τϑχη τουσ. Οι θρακικϋσ κτόςεισ Αύνοσ, Μαρώνεια και Ωβδηρα ανακηρϑχτηκαν ελεϑθερεσ, ανεξαρτητοποιόθηκαν οι Μαγνότεσ. Αναςυςτόθηκε το κοινϐ με κϋντρο την Δημητριϊδα, ϐμωσ, κατεδαφύςτηκαν οι οχυρώςεισ του μεγϊλου αυτοϑ λιμϋνα του Παγαςητικοϑ. Αποδϐθηκαν ςτουσ Θεςςαλοϑσ οι πϐλεισ Πτελϋα, Αντρών, και Λϊριςα Κρεμαςτό. Αποφαςύςτηκε η ανεξαρτηςύα τησ ΢αμοθρϊκησ και αποδϐθηκαν ςτουσ Αθηναύουσ η Λόμνοσ, η άμβροσ, η ΢κϑροσ, η Ωλυτοσ και η Δόλοσ (΢τη Δόλο μϐλισ οι αθηναύοι ϋςτειλαν κληροϑχουσ πολλού κϊτοικοι τησ υποχρεώθηκαν να εγκαταλεύψουν το νηςύ και κατϋφυγαν ςτην ΑχαϏα). Η τϑχη των ϊλλων Ελληνικών περιοχών μετϊ το ςυνϋδριο τησ Αμφύπολησ. Μετϊ την διευθϋτηςη των μακεδονικών θεμϊτων απροςδϐκητη τροπό παύρνουν τα πρϊγματα για ϐλεσ τησ ελληνικϋσ πϐλεισ. ΢την Αιτωλύα οι αρχηγού τησ φιλορωμαώκόσ παρϊταξησ Λυκύςκοσ και Σύςιπποσ ςε ςυνεργα-

Ο περύφημοσ Λϋοντασ τησ Αμφύπολησ, βρύςκεται ςχεδϐν πϊνω ςτισ ακτϋσ του ΢τρυμϐνα, ςτα δυτικϊ του νομοϑ ΢ερρών , κοντϊ ςτο ςημεύο που πραγματοποιόθηκε το ςυμβοϑλιο τησ Αμφύπολησ . Καταςκευαςμϋνοσ απϐ πϋτρεσ που χρονολογοϑνται απϐ τον 2ο αιώνα Π.Φ.


ςύα με ρωμαώκϋσ δυνϊμεισ προϋβηςαν ςτην ςφαγό 550 επιφανών Αιτωλών και ςτον διωγμϐ ϐλων των πολιτικών τουσ αντιπϊλων. Οι Ρωμαύοι προφανώσ αθώωςαν τουσ υπεϑθυνουσ τησ ςφαγόσ. Υιλορωμαύοι απϐ ϐλεσ τισ ελληνικϋσ πϐλεισ ςυγκεντρώνονται ςτην Αμφύπολη και με τουσ Ρωμαύουσ καταρτύζουν ςχϋδιο εξϐντωςησ ϐλων των πολιτικών αντιπϊλων με πρϐςχημα ϐτι εύναι φιλομακεδϐνεσ. Ϋρθαν ςτην Αμφύπολη ο Καλλικρϊτησ, ο Αριςτϐδημοσ, ο Αγηςύασ και ο Υύλιπποσ απϐ την Αχαώκό ΢υμπολιτεύασ – Ο Λυκύςκοσ και ο Σύςιπποσ απϐ το κοινϐ των Αιτωλών - ο Φρϋμασ απϐ την Ακαρνανύα – Ο Μνϊςιπποσ απϐ τη Βοιωτύα – ο Φϊροσ και Νικύασ απϐ την Ϋπειρο . Με απϐφαςη τησ ΢υγκλότου δύνεται εντολό ςτα ςτρατεϑματα του Λεϑκιου Αιμύλιου, κατϊ την επιςτροφό τουσ απϐ την Μακεδονύα ςτη Ρώμη, να καταςτραφοϑν και να λαφυραγωγηθοϑν οι φιλομακεδονικϋσ εςτύεσ των Ηπειρωτών. Σα ςτρατεϑματα του Λεϑκιου ειςϋβαλαν

ταυτϐχρονα ςτισ περιςςϐτερεσ πϐλεισ τησ Ηπεύρου, ϊρπαξαν τουσ θηςαυροϑσ, λεηλϊτηςαν και κατϋςτρεψαν τα πϊντα, ποϑληςαν ωσ δοϑλουσ 150.000 κυρύωσ Μολοςςοϑσ). Η Ρώμη παύρνει αυςτηρϊ μϋτρα εναντύων των Ροδύων για την φιλομακεδονικό πολιτικό τουσ. Εκτελοϑν και εκδιώκουν τουσ φιλομακεδϐνεσ πολιτικοϑσ αλλϊ το κυριϐτερο παύρνουν αυςτηρϊ μϋτρα περιοριςμοϑ του εμπορύου και τησ χρηςιμοπούηςησ του λιμϋνα Ρϐδου. Απϐ τϐτε αρχύζει η παρακμό τησ πρώτησ ναυτικόσ δϑναμησ του Αιγαύου εκεύνη την περύοδο. Σϋλοσ τα Μϋτρα κατϊ τισ Αχαώκόσ ΢υμπολιτεύασ όταν η Ομηρύα 1000 Αχαιών. Πριν αναφϋρουμε ϐμωσ ϐλα τα γεγονϐτα που αναφϋρονται ςτην «Ομηρύα των 1000» θα κλεύςουμε την ενϐτητα αυτό με τον Ρωμαώκϐ Θρύαμβο μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διευθϋτηςησ των ελληνικών θεμϊτων. Ρωμαώκϐσ «Θρύαμβοσ» (27-29 Νοεμβρύου του 167π.χ) Η επιςτροφό των νικηφϐρων ςτρατευμϊτων τησ Μακεδονύ-

BABUSHKA.GR [33]


ΑΥΙΕΡΨΜΑ

Η απϐφαςη τησ ΢υγκλότου για την Ομηρύα των 1000 επιφανϋςτερων Αχαιών , μια παγκϐςμια πρωτοτυπύα καθώσ οι ρωμαύοι κρϊτηςαν ομόρουσ Αχαιοϑσ πολιτικοϑσ , φιλοςϐφουσ και ςτρατιωτικοϑσ με τον φϐβο να ξεςηκώςουν επανϊςταςη ενϊντια ςτην Ρωμαώκό αυτοκρατορύα , κϊτι που δεν ϋκαναν οϑτε με τουσ μακεδϐνεσ. ασ και τησ Ιλλυρύασ ςτην Ιταλύα ϋγινε δεκτό με πϊνδημο ενθουςιαςμϐ. Η ΢ϑγκλητοσ ϋςπευςε να επιτρϋψει την τϋλεςη του θριϊμβου ςτουσ τρισ ενδϐξουσ αρχηγοϑσ του πολϋμου, τον Λεϑκιο Αιμύλιο Παϑλο, τον Λεϑκιο Ανύκιο Γϊλλο και τον Γνϊιο Οκτϊβιο. Όταν ϐμωσ το ςυγκλητικϐ δϐγμα ειςόχθηκε ςτην ςυνϋλευςη του πλόθουσ για να επικυρωθεύ η οξεύα δυςαρϋςκεια των ανδρών του Λεϑκιου Αιμύλιου για την αυςτηρό πειθαρχύα που τουσ εύχε επιβληθεύ και κυρύωσ η απογοότευςη τουσ, εξαιτύασ των περιοριςμϋνων λαφϑρων που τουσ εύχε επιτραπεύ να αποκομύςουν απϐ τον πϐλεμο, εκδηλώθηκε απρϐκλητα. Φρειϊςτηκε η επϋμβαςη τησ ΢υγκλότου ςτη ςυνϋλευςη για να επικυρωθεύ τελικϊ η τϋλεςη του θριϊμβου. Ο τριόμεροσ θρύαμβοσ (2729Νοεμβρύου του 167π.χ), που περιγρϊφεται με τα ζωντανϐτερα χρώματα απϐ τον Πλοϑταρχο και τον Διϐδωρο, υπόρξε ο λαμπρϐτεροσ που γνώριςε ωσ

[34] BABUSHKA.GR

τϐτε η Ρώμη. Ιδιαύτερη εντϑπωςη προκϊλεςε ςτουσ Ρωμαύουσ το πλόθοσ των μακεδονικών ϐπλων, τα λαμπρϊ αγϊλματα και τα αλλϊ ϋργα τϋχνησ, οι πρωτοφανεύσ θηςαυρού του μακεδονικοϑ θρϐνου (ςε νομύςματα, πολϑτιμα μϋταλλα και ςκεϑη) και μϊλιςτα η θϋα του αιχμαλώτου Μακεδϐνασ βαςιλϋα που με τα παιδύα και επιτελόσ του βϊδιζε μπροςτϊ απϐ το ϊρμα του νικητό του. Εϑλογο θαυμαςμϐ προκαλεύ το μϋγεθοσ τησ λεύασ που απϋφερε ςτα ταμεύα τησ Ρώμησ ο Γ’ Μακεδονικϐσ πϐλεμοσ ϋφθαςε, ςϑμφωνα με την πιθανϐτερη παρϊδοςη, τα 210.000.00 ΢ηςτερτύων (8750 περύπου τϊλαντα) και αποτελεύ την πιο απτό απϐδειξη τησ εκπληκτικόσ αναβύωςησ τησ μακεδονικόσ δϑναμησ μετϊ το Β’ Μακεδονικϐ πϐλεμο. Εύναι χαρακτηριςτικϐ ϐτι η μακεδονικό λεύα επϋτρεψε το 167 π.χ. την κατϊργηςη τησ «ειςφορϊσ» των Ρωμαύων πολιτών. Η ςυνϋχεια ςτο τεϑχοσ 12


Η Ρωμαώκό ςϑγκλητοσ προετοιμϊζει τον τριόμερο θρύαμβο (27-29Νοεμβρύου του 167π.χ), που περιγρϊφεται με τα ζωντανϐτερα χρώματα απϐ τον Πλοϑταρχο και τον Διϐδωρο, υπόρξε ο λαμπρϐτεροσ που γνώριςε ωσ τϐτε η Ρώμη.

BABUSHKA.GR [35]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

Ο εκτροφέασ αυγών

ΚΑΙ Ο ΑΡΙ΢ΣΕΡΟ΢ ΨΑΛΣΗ΢ Σην ςυγκεκριμένη χρονική ςτιγμή οι λαΰκέσ μάζεσ δεν χρειάζονται θεωρίεσ και φιλοςόφουσ αλλά πράξεισ... Σου Dr. Όου Η χρονίκη περίοδοσ άυτη είνάί μίά κοκκίνη γράμμη που άνάλογωσ τίσ άποφάςείσ που θά πάρθουν άπο τουσ εκάςτοτε κοίνωνίκοπολίτίκουσ χωρουσ θά εξελίχτεί η ίςτορίά.

Π

ρωτο θεμά τησ κάθημερίνησ επίκάίροτητάσ εχεί κάτάντηςεί η ςυζητηςη γίά το τί κάνεί η άκρά δεξίά κάί δεν μίλω μονο περί δολοφονίων, τράμπουκίςμων κάί επίθεςεων άλλά είδίκοτερά γίά την προςπάθείά προω-

[36] BABUSHKA.GR

θηςησ ενοσ φίλολάίκου κάί εξευγενίςμενου προςωπείου. Σο θεμά λογίκο είνάί νά άρχίζεί νά κουράζεί άλλά δυςτυχωσ οί προεκτάςείσ κάί οί ρίζεσ του είνάί τοςο μεγάλεσ που άποδείκνυετάί πωσ το φάίνομενο άυτο μολίσ άρχίςε κάί δεν εχεί ςκοπο νά εξάφάνί-

ςτεί ευκολά. Δεν θά πρεπεί νά είμάςτε ουτε κοντοφθάλμοί ουτε μονοπλευροί, γίά την άνοδο κάί την εδράίωςη τησ άκροδεξίάσ, υπάρχουν πολλοί πάράγοντεσ κάί άρκετοί υπάίτίοί, το άβγο εδω κάί χρονίά εκτρεφοτάν με τον ενά η τον άλλο τροπο κάτω άπο τίσ φτερουγεσ κάποίων κάί άρκετοί ητάν άυτοί που με τίσ επίλογεσ τουσ η άκομά με την άδίάφορίά τουσ ( με άποτελεςμά νά είνάί άνετοίμοί νά άντίμετωπίςουν άυτη την κάτάςτάςη) ςυνεβάλάν ςτην εκτροφη οχί μονο του άυγου άλλά κάί του ίδίου του φίδίου. Η κοίνωνίκοπολίτίκη εξάθλίωςη ςίγουρά είνάί ενά εφορο εδάφοσ άλλά γίά νά φτάςουμε ςε άυτη τη κάτάςτάςη θά πρεπεί νά βρουμε τά άίτίά κάί τίσ ευθυνεσ, άπο που ξεκίνουν κάί που μπορουν νά κάτάληξουν. Η ίςτορίά εχεί την κάκη ςυνηθείά νά επάνάλάμβάνετάί, άλλάζεί προςωπο κάί περίςτάςείσ άλλά το ρου τησ ίςτορίάσ δεν άλλάζεί, το μονο που μπορεί νά άλλάξεί είνάί ο τροποσ άντίμετωπίςησ κάί πάλησ του προβλημάτοσ άπο γενίά ςε γενίά. Ότάν είχε ξεκίνηςεί η άνοδοσ του άκροδεξίου εθνοςοςίάλίςτίκου (πάτρίωτίκου) κομμάτοσ (ςάσ θυμίζεί κάτί η ονομάςίά;;) ,άκομά πρίν γίνεί εξ-ουςίά κάί φτάςουμε ςτην <<Νυχτά των μεγάλων μάχάίρίων>> η Ευρωπη κάί ολοκληροσ ο κοςμοσ φοβοτάν κάί πολεμουςε την άνοδο τησ άρίςτεράσ ,δεν νομίζω πωσ εχεί κάί με-


γάλη δίάφορά (ςυγκρίςίάκά κάί οχί ςυγκυρίάκά) με τά ςημερίνά γεγονοτά. ΢υνεχίζοντάσ βλεπουμε τίσ ελληνίκεσ ςτράτίεσ μετάνάςτευςησ (άυτησ που είμάςτε άπογονοί) νά άντίμετωπίζοντάί χείροτερά άπο ζωά ςτίσ χωρεσ που φτάνουν (νομίμά η πάράνομά). Μην ξεχνάμε πωσ πάντά ενά ποςοςτο μετάνάςτων <<επίτρεπετάί>> μπάίνεί πάράνομά ςτην χωρά γίά νά ρίχνεί τά μεροκάμάτά, νά υπάρχουν φτηνά εργάτίκά χερίά, ευκολά χάλίνάγωγουμενά προβάτά. Οί ςυνθηκεσ δίάβίωςησ δεν εχουν κάμίά δίάφορά άπο άυτεσ που βλεπουμε νά υπομενουν οί προςφυγεσ ςτά μεγάλά άςτίκά κεντρά, ςτην Αμερίκη ητάν ςυνηθεσ φάίνομενο εξω άπο τά μάγάζίά νά υπάρχεί η τάμπελά << άπάγορευοντάί τά ποντίκίά κάί οί Έλληνεσ>>, ςτην Γερμάνίά (άκομά κάί ςημερά) η μεγάλυτερη βρίςίά είνάί ¨γκάςτρεμπάίντερ¨ κάί άυτοσ είνάί ο χάράκτηρίςμοσ των Ελληνων εκεί-νη την εποχη. Γίά νά φτάςουμε ομωσ εκεί, τά άςτίκά ΜΜΕ κάί η ξενοφοβίά (λογίκο είνάί νά επάίξε ρολο η

εξάθλίωςη κάί τά δίάφορά περίςτάτίκά που είνάί η άποληξη τησ) ονομάςάν τουσ Έλληνεσ επίκίνδυνουσ, τςάντάκηδεσ, βίάςτεσ, δουλεμπορουσ κάί ςωμάτεμπορουσ . Κάτά την πάροδο τησ ίςτορίάσ η ξενοφοβίά κάί ο ράτςίςμοσ ητάν πάντά άποτελεςμά την άνοδου τησ δεξίάσ, πάρ' ολά άυτά ςημάντίκο ρολο επάίζε το προςφορο εδάφοσ τησ εξάθλίωςησ κάί του φοβου κάθωσ κάί ο φάνάτίςμοσ που προβάλεί ο φάςίςμοσ. Είτε πάρουμε πάράδείγμάτά άπο την περίοδο του Φίτλερ, του Μουςολίνί κάί του Μετάξά είτε άπο την μάυρη περίοδο τησ δίκτάτορίάσ του Πάπάδοπουλου κάί του Ιωάννίδη, άυτο που βλεπουμε είνάί νά κάτάκτά τά πάντά ο φοβοσ κάί η τρομοκράτίά, η ομοίομορφίά κάί η ςτράτίωτίκη υποτάγη νά μάγευεί την νεολάίά, η άςτίκη τάξη νά προςπάθεί νά άντάπεξελθεί ςτίσ εκάςτοτε προςδοκίεσ υπομενοντάσ κάί κάτάδυνάςτευοντάσ τά πάντά. Κάνείσ βεβάίά δεν προβάλεί τά ςκάνδάλά κάί τίσ δολοφονίεσ (μονο οτάν μίλάμε γίά τον Φίτλερ γίνοντάί κάποίεσ εξάίρε-

ςείσ), γίά την περίοδο τησ δίκτάτορίάσ ουτε λογοσ. Υτάνοντάσ ςτίσ μερεσ μάσ η ξάφνίκη άνοδοσ των άκροδεξίων κομμάτων δεν ητάν ουτε ξάφνίκη ουτε άπροςμενη, εγίνε ςτάδίάκά κάί μεθοδευμενά κάί πολυ κάλά ςχεδίάςμενά μεςά ςτην πάροδο των δυο δεκάετίων. Απο την δεκάετίά του '90 μεχρί ςημερά η Φρυςη Αυγη χρηςίμοποίηθηκε άπο τίσ εκάςτοτε κυβερνηςείσ είτε ωσ τάγμάτά εφοδου προσ την άρίςτερά, τον άνάρχίκο χωρο κάί τά δίάφορά εξεγερςίάκά κίνημάτά είτε ωσ κυμά ςυγκρουςησ ςτίσ άλλεσ δεξίεσ δυνάμείσ. Δεν είνάί λίγεσ οί μάρτυρίεσ που θελουν την Φρυςη Αυγη νά χρημάτοδοτείτάί άπο τά κάθεςτωτίκά κομμάτά , νά τησ «δωρίζετάί» προεκλογίκο υλίκο κάί νά γίνοντάί ςωμάτοφυλάκεσ βουλευτων. Αφου εγίνε μίά μίκρη άνάδρομη ςτο ποςο ευκολά ο φάςίςμοσ μπορεί νά εδράίωθεί, θά ητάν ςωςτο νά άνάφερθουμε ςτο τί ςυμβάίνεί ςημερά. Σην ωρά που τά τάγμάτά εφοδου τησ Φρυςησ Αυγησ τρομοκράτουν, προπηλάκίζουν, δολοBABUSHKA.GR [37]


ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ΢ ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢ ΛΑΟΤ...

‘‘΢την Αμερική ήταν ςύνηθεσ φαινόμενο έξω από τα μαγαζιά να υπάρχει η ταμπέλα «απαγορεύονται τα ποντίκια και οι Έλληνεσ» ςτην Γερμανία (ακόμα και ςήμερα) η μεγαλύτερη βριςιά είναι«γκαςτρεμπάιντερ» και αυτόσ είναι ο χαρακτηριςμόσ των Ελλήνων εκείνη την εποχή.’‘ φονουν κάί ςπάνε πάγκουσ μίκροπωλητων ςτην Γερμάνίά Έλληνεσ μετάνάςτεσ ξυλοκοπηθηκάν άπο νεονάζί. Σά πάράδείγμάτά δεν είνάί λίγά (τουλάχίςτον τά γνωςτά) άπο το 1990, λίγο πρίν την επάνενωςη των δυο Γερμάνίων, μεχρί το 2011, εχουν κάτάγράφεί 182 δίάπίςτωμενεσ περίπτωςείσ άνθρωποκτονίων άπο προθεςη, με ράτςίςτίκά κίνητρά. Μετάξυ τησ μάκάβρίάσ λίςτάσ των θυμάτων του ςυγχρονου νάζίςμου βρίςκοντάί κάί τρείσ ομογενείσ: τά άδελφίά Πετροσ κάί ΢τεφάνοσ Κ., 22 κάί 23 χρονων άντίςτοίχά (2003) κάί ο 41χρονοσ Θεοδωροσ Βουλγάρίδησ (2005). Εκτοσ άυτων δεν είνάί λίγεσ κάί οί περίπτωςείσ προπηλάκίςμων κάί επίθεςεων που εχουν γίνεί ενάντίον Ελληνων μετάνάςτων άπο τά εκεί λεβεντοπάίδά που ξεβρομίζουν τον τοπο. Θυμηθείτε π.χ. το μάχάίρωμά του Έλληνά εςτίάτορά Σάςου Δάλάκουρά άπο νεάρουσ άκροδεξίουσ ςτο Φενίνγκςντορφ τησ άνάτ. Γερμάνίάσ το 1997. Η άδελφοποίηςη μετάξυ των νεονάζίςτίκων φάςίςτίκων άκροδεξίων οργάνωςεων είνάί χάοτίκη εωσ γελοίά, ενά πολυ κάλο πάράδείγμά είνάί ενά πάλίοτερο ρεπορτάζ άπο το επίςημο ςάίτ του NPD, το οποίο άνάφερετάί ςτη ςυγκεντρωςη που είχε κάνεί το κομμά των

[38] BABUSHKA.GR

"εθνίκοδημοκράτων" ενάντίά ςτην πάροχη γερμάνίκησ οίκονομίκησ βοηθείάσ προσ την Ελλάδά. Περίςςοτερο γελίο προςφερεί άπλοχερά η Φρυςη Αυγη ςτην προςπάθείά τησ «νά κάνεί πράξη τίσ δεςμευςείσ τησ», τη ωρά που οί άπολυςείσ εχουν γίνεί κάθημερίνο φάίνομενο, οί τράπεζεσ πάίρνουν ςπίτίά, η νεολάίά δεν εχεί μελλον κάί άνθρωποί γυρω μάσ άυτοκτονουν κάποίοί πάνε κάί κλοτςάνε χάρτοκουτά ςε πάνηγυρίά. Οί επίθεςείσ τον τάγμάτων δολοφονίάσ εχουν ςτοχοποίηςεί ςυγκεκρίμενεσ μείονοτητεσ (πχ Πάκίςτάνουσ) άποφευγοντάσ την ςυγκρου-


ςη με άλλά γκετο μετάνάςτων που είνάί οργάνωμενά ςε ςυμμορίεσ κάί ουτε λογοσ γίά ςυγκρουςη με τουσ Ρομά ( κάτί πηγε νά γίνεί άλλά άπο την ςτίγμη που βγηκά οί κάράμπίνεσ οί Φρυςάυγίτεσ άκομά τρεχουν). Όςο άνάφορά την δίάνομη τροφίμων μονο γίά Έλληνεσ γίνετάί με προίοντά άγοράςμενά άπο τά LIDL κάί τά μοίράζουν τά άγορίά με τίσ μάυρεσ μπλουζεσ (οπωσ λεεί κάί ο Μίχάλοφίρερ) οί οποίεσ είνάί φτίάγμενεσ ςτην Σουρκίά. Μπορεί γίά κάποίουσ άυτά νά είνάί πτάίςμάτά άλλά άσ άνάλογίςτουμε τωρά τά πίο ςοβάρά γεγονοτά, δεν γίνετάί κάνενάσ λογοσ γίά τουσ επί-

χείρημάτίεσ που πάίρνουν τίσ επίχείρηςείσ τουσ άπο τη Ελλάδά κάί τίσ πηγάίνουν ςτη Βουλγάρίά άφηνοντάσ άνεργουσ δεκάδεσ χίλίάδεσ Έλληνεσ, κάνενάσ λογοσ γίά τουσ μεγάλοτράπεζίτεσ, εφοπλίςτεσ κάί μεγάλοεργολάβουσ που κάτάκλεβουν την χωρά εδω κάί δεκάετίεσ, ουτε λογοσ γίά το ξεπουλημά τησ Αγροτίκησ τράπεζάσ κάί την δίάλυςη του Σάχ. Σάμίευτηρίου, κάμίά ςυγκρουςη η τρομοκράτηςη με το ςυςτημά κάί του φοροφυγάδεσ πολίτίκουσ, επίχείρημάτίεσ, εφοπλίςτεσ κάί τράπεζίτεσ. Σο άνεκδοτο πωσ η Φ.Α. ςυγκρουετάί με το πουλημενο κράτοσ, είνάί άποκλείςμενη άπο τά κάνάλίά, την κυνηγάνε οί μηχάνίςμοί γίάτί είνάί επίκίνδυνη γίά το ςυςτημά. Απλά τράγελάφίκο οτάν μίλουν τά φίλάράκίά των ΜΑΣάτζηδων; Αυτοί που ςτο ΢υντάγμά τρεχάνε νά κρυφτουνε άνάμεςά τουσ μολίσ τά βρηκάνε ςκουρά; Αυτοί που φοράνε ςτολεσ κί εξάρτημάτά μεςά άπο τίσ άποθηκεσ τησ Αςτυνομίάσ; Αυτοί που πάίρνουνε 70% ςτά εκλογίκά τμημάτά που ψηφίζουνε άςφάλίτεσ, Δελτάδεσ, ΔΙΑ΢, ΜΑΣ, ΤΜΕΣ κί ολοί άυτοί που ςπάνε ςτο ξυλο τον κοςμο που φωνάζεί κάί μάχετάί γίά το ψωμί του; Αυτοί που τουσ είδοποίεί το τηλεφωνίκο κεντρο οτάν ςκάεί θεμά ςτίσ πάράτημενεσ γείτονίεσ γίά νά πάνε νά το πάίξουν Ρομπεν κάί ςωτηρεσ; Αυτοί που δεν τουσ βρίςκεί ποτε η προάνάκρίςη, άκομά κί οτάν μάχάίρωνουν μπροςτά ςε κάμερεσ κάί μάρτυρεσ, ενω άνάκάλυπτεί ςε χρονο μηδεν με κορίουσ, DNA, βάλίτςάκίά, τησ Πάνάγίάσ τά μάτίά, οποίον άλλο θελεί; Μην πουμε τωρά γίά τίσ άποφάςείσ τησ Δίκάίοςυνησ που άθωωνουν ςωρηδον κάθε Φρυςάυγίτη που θά βρουν μπροςτά τουσ. BABUSHKA.GR [39]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΟΤ ΢ΟΥΟΤ ΛΑΟΤ

Κι όςο για τα ΜΜΕ; Έλεοσ!!! Ο Θέμοσ κι η βρωμοφυλλάδα του (αυτή του Μπόμπολα, βρε) έχουν αναλάβει το ρόλο του ανεπίςημου οργάνου τουσ. Μαζί με ςτρατιέσ Πρετεντέριδων - ΢τάι - Σρέμη που δικαιολογούν τα όςα κάνουν ρίχνοντασ το φταίξιμο ςτην ςε φαντάςματα και τουσ αθωώνουν τουσ κακομοίρηδεσ.

άνοδοσ τησ δεξίάσ μεγάλο βάροσ του φτάίξίμάτοσ πεφτεί ςτην άρίςτερά. Γίά άκομά μίά φορά πίάςτηκε άνετοίμη κάί δίχωσ άντάνάκλάςτίκά, δεν εβλεπε η εκάνε πωσ δεν εβλεπε άυτο που ερχοτάν. Σά ςυλλογίκά πάζάρίά, η άντάλλάγη ρουχων κάί βίβλίων, οί ςυλλογίκεσ κουζίνεσ, οί κάτάληψείσ εγκάτάλελείμμενων κτίρίων ητάν προςπάθείεσ άπο τον άρίςτερο κάί τον άνάρχίκο χωρο γίά την προάςπίςη κάί την προωθηςη τησ άλληλεγγυησ κάί τησ ςυλλογίκοτητάσ, βεβάίά τά ΜΜΕ ποτε δεν τά εδείξάν άυτά. Ήτάν προςπάθείεσ που γίνοντάν (κάί ςυνεχίζουν) χωρίσ περίορίςμο η τάμπελεσ . Η άρίςτερά, ο άνάρχίκοσ κάί προοδευτίκοσ χωροσ άυτη τη ςτίγμη πληρωνεί τά λάθη κάί τίσ επίλογεσ που εκάνε τά προηγουμενά χρονίά. Σην ςυγκεκρίμενη χρονίκη ςτίγμη οί λάίκεσ μάζεσ δεν χρείάζοντάί θεωρίεσ κάί φίλοςοφουσ άλλά πράξείσ.

Η ςυμμετοχη ςτη δολοφονίκη άυτη οργάνωςη άπάίτεί η μεγάλη εξάθλίωςη η μεγάλη βλάκείά, δυςτυχωσ η ςτίλίςτίκη ομοίομορφίά, τά ςυνθημάτά, η γηπεδίκη άτμοςφάίρά, το ξυλο, η πλυςη εγκεφάλου, η ελλείψη βάςίκων ίςτορίκων γνωςεων κάί η ελλείψη ενημερωςησ κάθίςτουν τίσ νεεσ γενίεσ ευκολά θυμάτά. Γίά νά φτάςεί ομωσ ςε άυτο το ςημείο η άνάπτυξη κάί η

[40] BABUSHKA.GR

Κάλη κάί ρομάντίκη η ςυγγράφη κείμενων άλλά οτάν ο άλλοσ πείνάεί κάί φοβάτάί δεν του προςφερείσ τίποτά, η χρονίκη περίοδοσ άυτη είνάί μίά κοκκίνη γράμμη που άνάλογωσ τίσ άποφάςείσ που θά πάρθουν άπο τουσ εκάςτοτε κοίνωνίκοπολίτίκουσ χωρουσ θά εξελίχτεί η ίςτορίά. Πολλοί είνάί άυτοί που θεωρουν τίσ μερεσ μάσ ίςτορίκησ ςημάςίάσ, άν άυτο είνάί άληθείά τοτε η άρίςτερά θά πρεπεί νά κίνηςεί τά πίονίά ςτο ςκάκί τησ πολίτίκησ άλλά περίςςοτερο ςτουσ δρομουσ κάί δίπλά ςτον πολίτη μεςά ςτουσ εργάςίάκουσ χωρουσ. Η άλληλεγγυη είνάί το οπλο των λάων. Σο φαςιςμό βαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνοσ ..!!! Σςάκιςε τον .


ΣαΧηΛϊΣη΢ΕβΔοΜϊΔα΢ ΢ (μζροσ Βου…)

Πζραςε άλλθ μια δφςκολθ εβδομάδα , αλλά ευτυχώσ είχε και τα καλά τθσ ! «Έξω , Έξω θ χρυςι αυγι» φώναηαν οι τρίτεκνοι και πρώτθ φορά ο καςιδιάρθσ βρζκθκε ςτον αντίκετο ρόλο από αυτόν που ςυνθκίηει!

ε φυλϊκιςη οκτώ μηνών, με τριετό αναςτολό, καταδύκαςε το Αυτϐφωρο Μονομελϋσ Πλημμελειοδικεύο Ξϊνθησ 30χρονο , ο οπούοσ κατηγορεύται ϐτι ςυμμετεύχε ςτον ξυλοδαρμϐ του μουςουλμϊνου εκπαιδευτικοϑ, που εύναι μϋλοσ αντιφαςιςτικόσ οργϊνωςησ. Ο 30χρονοσ κατηγορεύται ϐτι το βρϊδυ τησ περαςμϋνησ Σρύτησ ςυμμετεύχε ςε επύθεςη που ςημειώθηκε εναντύον μελών αντιφαςιςτικόσ οργϊνωςησ. ΢τη διϊρκεια τησ ςυμπλοκόσ τραυματύςτηκε και διακομύςτηκε ςτο νοςοκομεύο τησ επαρχιακόσ πϐλησ, ο εκπαιδευτικϐσ, Μιλιατζύν Σζεμαλύ, καθώσ επύςησ και ϊλλα τρύα ϊτομα, που εύναι μϋλη τησ αντιφαςιςτικόσ οργϊνωςησ.

«

Κρϊξιμο» ϋφαγε ο εκπρϐςωποσ Σϑπου τησ Φρυςόσ Αυγόσ, Ηλύασ Καςιδιϊρησ, ϐταν

Α

νοικτϐ εύναι το ενδεχϐμενο, ακϐμα και εξϐδου τησ Κϑπρου απϐ τη ζώνη του ευρώ, ςτην περύπτωςη που τα μϋτρα τησ τρϐικασ εύναι οδυνηρϊ δόλωςε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ! Τποςτόριξε ϐτι αρκετϐ καιρϐ του τύθεται το ερώτημα αν θα πρϋπει να μεύνει η Κϑπροσ ςτο ευρώ. Και ςυμπλόρωςε

επιχεύρηςε να μιλόςει με τρύτεκνουσ, που πραγματοποιοϑςαν ςυγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ. Οι διαδηλωτϋσ τον « παραμϋριςαν» απϐ την ςυγκϋντρωςη και τον γιοϑχαραν φωνϊζοντασ «ϋξω απϐ εδώ», ενώ ο βουλευτόσ εμφανώσ νευριαςμϋνοσ φώναζε «ϐχι ςε μϋνα αυτϊ», δεύχνοντασ μϊλιςτα και… τα μπρϊτςα του για να δώςει προφανώσ... ϋμφαςη ςτο διϊλογο…

΢

ε τϋςςερισ μόνεσ φυλϊκιςη, εφϋςιμη και με τριετό αναςτολό, καταδικϊςτηκε ο ςυνταξιοϑχοσ Δημότρησ Ρϋλλοσ , επειδό πϋταξε αυγϊ ςτον Σροικανϐ, Poul Thomsen. Η αυτϐφωρη διαδικαςύα του κατηγοροϑμενου ςυνταξιοϑχου, για «απϐπειρα απρϐκλητησ ϋμπρακτησ εξϑβριςησ» ςτον εκπρϐςωπο του ΔΝΣ ολοκληρώθηκε το βρϊδυ τησ Παραςκευόσ.

πωσ το κϐμμα του διαχρονικϊ εύχε επιφυλϊξεισ για την εύςοδο τησ χώρασ ςτην Ε.Ε. και κατ’ επϋκταςη και ςτην ζώνη του ευρώ.

Ν

ϋο μόνυμα με αυςτηρϋσ ςυςτϊςεισ απηϑθυνε ςτην Αθόνα ο Β.΢ϐιμπλε. «Κϊνεισ δεν θϋλει να φϑγει η Ελλϊδα απϐ το ευρώ», τϐνιςε,

προςθϋτοντασ ϐμωσ ϐτι με τα λϐγια δεν εφαρμϐζεται το πρϐγραμμα λιτϐτητασ. «πρϋπει να επιβεβαιωθοϑν ςτην πρϊξη», επανϋλαβε, καθώσ « δεν θα εύναι πϊντα ςύγουρο ϐτι θα μποροϑμε να πεύθουμε τουσ λαοϑσ τησ ΕΕ να κϊνουν τα πϊντα για να την κρατόςουμε ςταθερό».

BABUSHKA.GR [41]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ:

ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ΢ ΢ΨΣΗΡΗ΢ Ο Παναγιώτησ ΢ωτόρησ , Καθηγητόσ Πανεπιςτημύου και ςτϋλεχοσ τησ ΑΝΣ.ΑΡ.΢Τ.Α. , μιλϊ ςτο babushka.gr για το νϋο πακϋτο μϋτρων , το Ελληνικϐ Πανεπιςτόμιο και την Αριςτερϊ.

[42] BABUSHKA.GR


“ Η ελληνικό αςτικό τϊξη, αποδϋχεται ΣΗ ΝΕΟΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗ΢Η ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΟΙΚΑ

τη μεθοδευμϋνη ςυρρύκνωςη τησ παραγωγικόσ βϊςησ τησ χώρασ ” Κ. ΢ωτόρη, πώσ βλϋπετε να διαμορφώνεται η κατϊςταςη μετϊ τισ βουλευτικϋσ εκλογϋσ και ειδικϐτερα με την επιςτροφό απϐ τισ καλοκαιρινϋσ διακοπϋσ; Θα θϋλαμε το ςχϐλιϐ ςασ για τα νϋα μϋτρα και τη ςυνεχιζϐμενη ςτρατηγικό τησ λιτϐτητασ. Αυτό τη ςτιγμό η κυβϋρνηςη ετοιμϊζει, ςε πλόρη ςυμμϐρφωςη με τισ επιταγϋσ τησ Σρϐικασ, ϋνα ςαρωτικϐ πρϐγραμμα λιτϐτητασ και περικοπών. Δεν πρϐκειται για «λιτϐτητα» απλώσ, δεν πρϐκειται απλώσ για νεοφιλελεϑθερεσ μεταρρυθμύςεισ αλλϊ για αλλαγό κοινωνικοϑ υποδεύγματοσ. Η ελληνικό αςτικό τϊξη αυτό τη ςτιγμό κϊνει ϋναν κυνικϐ υπολογιςμϐ και για να επιβϊλει τη ριζικό ανατροπό του ςυςχετιςμοϑ δϑναμησ ςε βϊροσ των εργαζομϋνων,

αποδϋχεται τη ςυνθόκη μειωμϋνησ κυριαρχύασ, τη νεοαποικιοκρατικό ςχεδϐν επιτόρηςη απϐ την Σρϐικα, τη μεθοδευμϋνη ςυρρύκνωςη τησ παραγωγικόσ και επιςτημονικόσ βϊςησ τησ χώρασ, τη ςαφώσ υποδεϋςτερη θϋςη ςτο νϋο ευρωπαώκϐ καταμεριςμϐ εργαςύασ, ακϐμη και τη γεωςτρατηγικό υποβϊθμιςη. Μϐνο που αυτϐ θα ςημϊνει χωρύσ προηγοϑμενο ιςτορι

κό οπιςθοδρϐμηςη. Με αυτό την ϋννοια το ερώτημα δεν εύναι απλώσ εϊν θα υπϊρξουν αντιδρϊςεισ, αλλϊ εϊν θα μπορϋςουν να πϊρουν ςτα χϋρια τουσ την τϑχη του τϐπου οι δυνϊμεισ τησ εργαςύασ, τησ γνώςησ κάί του πολίτίςμου. Ϋςαςταν υποψόφιοσ βουλευτόσ με την ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ ςτισ βουλευτικϋσ εκλογϋσ του καλοκαιριοϑ. Πώσ αποτιμϊτε την νϋα κατϊςταςη BABUSHKA.GR [43]


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

Δεν πρϐκειται για «λιτϐτητα» απλώσ, δεν πρϐκειται απλώσ για νεοφιλελεϑθερεσ μεταρρυθμύςεισ αλλϊ για αλλαγό κοινωνικοϑ υποδεύγματοσ. που διαμορφώθηκε ςτην Αριςτερϊ και τα αποτελϋςματα του ςχηματιςμοϑ με τον οπούο όςαςταν υποψόφιοσ; ΢τισ διπλϋσ εκλογϋσ του Μϊη και του Ιοϑνη καταγρϊφηκε μια ευρϑτερη μετακύνηςη ψηφοφϐρων προσ τα Αριςτερϊ, ωσ αποτϋλεςμα τησ βαθιϊσ πολιτικόσ κρύςησ, τησ αποςϊθρωςησ του μεταπολιτευτικοϑ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ και τησ κινηματικό ϋκρηξησ τησ τελευταύασ διετύασ. Μϐνο που ο κϑριοσ ϐγκοσ αυτό τησ ενύςχυςησ πόγε ςτο ΢ΤΡΙΖΑ. Αυτϐ με ϋναν τρϐπο βγϊζει μια εκρηκτικό αντύφαςη: να αναδεικνϑεται ωσ ο βαςικϐσ αποδϋκτησ τησ ελπύδασ του λαοϑ για ριζικό αλλαγό και τησ αγωνύασ για μια ϊλλη αριςτερό και ριζοςπαςτικό διακυβϋρνηςη, ϋνασ ςχηματιςμϐσ του οπούου η κεντρικό γραμμό παραμϋνει καταναγκαςτικϊ προςηλωμϋνη ςε μια γραμμό αριςτεροϑ ευρωπαώςμοϑ, παραβλϋποντασ ϐτι ςό-

[44] BABUSHKA.GR

μερα η αντιπαρϊθεςη για την πρϐςδεςη τησ Ελλϊδασ ςτο ευρώ και την ευρωπαώκό ολοκλόρωςη εύναι η Λυδύα λύθοσ ϐχι μϐνο για την αριςτερό πολιτικό αλλϊ και για το ύδιο το μϋλλον του τϐπου. Η ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ ϋδωςε μια μεγϊλη μϊχη. Καταφϋραμε ςτισ εκλογϋσ τησ 6ησ Μϊη να ϋχουμε το καλϑτερο αποτϋλεςμα ςτην ιςτορύα τησ επαναςτατικόσ Αριςτερϊσ, ϋςτω και εϊν όδη απϐ τϐτε εύχαμε την πύεςη απϐ το ΢ΤΡΙΖΑ. Οι εκλογϋσ τησ 17ησ Ιοϑνη ςόμαιναν εκλογικό υποχώρηςη για την ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ μϋςα ςτο ϐλο κλύμα πϐλωςησ που δημιοϑργηςε το ενδεχϐμενο να εύναι ο ΢ΤΡΙΖΑ πρώτο κϐμμα. Η εκλογικό υποχώρηςη, ϐμωσ, για εμϊσ δεν ςημαύνει και απαξύωςη τησ πολιτικόσ κατεϑθυνςησ τησ ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ. Αντύθετα, ςόμερα, με την κρύςη τησ ευρωζώνησ ανοιχτό, με το «ευρωπαώκϐ οικοδϐμημα» να παύρνει μια ακϐμη πιο αντιδραςτικό κατεϑθυνςη, με την κοινωνύα να αντιμετωπύζει το ενδεχϐμενο τησ καταςτροφόσ, μια πολιτικό πρϐταςη που προτϊςςει τη ρόξη με το ευρώ και την ΕΕ, που επιμϋνει ςτην ανϊγκη παλλαώκοϑ ξεςηκωμοϑ και διεκδικεύ την παραγωγικό αναςυγκρϐτηςη ςε ςοςιαλιςτικό κατεϑθυνςη, εύναι περιςςϐτερο παρϊ ποτϋ επύκαιρη και αναγκαύα. Και αυτϐ μασ δύνει αυτοπεπούθηςη και για το βϊθεμα τησ πολιτικοπούηςησ τησ ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ και για μια ευρϑτερη ςυςπεύρωςη των αντιΕΕ και ριζοςπαςτικών δυνϊμεων.

΢τισ διπλϋσ εκλογϋσ του Μϊη και του Ιοϑνη καταγρϊφηκε μια ευρϑτερη μετακύνηςη ψηφοφϐρων προσ τα Αριςτερϊ, ωσ αποτϋλεςμα τησ βαθιϊσ πολιτικόσ κρύςησ, τησ αποςϊθρωςησ του μεταπολιτευτικοϑ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ και τησ κινηματικό ϋκρηξησ τησ τελευταύασ διετύασ.


Ποιεσ πιςτεϑετε ϐτι εύναι οι προκλόςεισ για την ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ ςτο νϋο τοπύο; Η πρϐκληςη για την ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ είνάί πολλάπλη. Δεν πρεπεί νά άνάδίπλωθεί ςτον εάυτο τησ άλλά νά είνάί πρωτοπορά ςτίσ άγωνίςτίκεσ κίνητοποίηςείσ, ςτην οίκοδομηςη τησ λάίκησ άλληλεγγυησ, ςτην δίάμορφωςη θεςμων άυτοοργάνω-

ςησ κάί δημοκράτίάσ του άγωνά, ςτην ςυςπείρωςη των δυνάμεων που δίεκδίκουν ενάν άλλο δρομο ςτην ελληνίκη κοίνωνίά. Η ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ πρεπεί νά είνάί ο κάτάλυτησ γίά την περίςςοτερο πάρά ποτε άνάγκάίά μετωπίκη ςυςπείρωςη των δυνάμεων που θεωρουν οτί η ρηξη με το ευρω, την ΕΕ κάί τίσ πολίτίκεσ του κεφάλάίου είνάί η άνάγκάίά ά-

φετηρίά γίά ενάν άλλο δρομο γίά την ελληνίκη κοίνωνίά. Κάί τετοίεσ δυνάμείσ είνάί το Μετωπο Αλληλεγγυησ κάί Ανάτροπησ, είνάί άλλεσ τάςείσ τησ άντίκάπίτάλίςτίκησ Αρίςτεράσ, είνάί ρευμάτά κάί άγωνίςτεσ που άποδεςμευοντάί άπο το ΚΚΕ, είνάί άνεντάχτοί άγωνίςτεσ, είνάί άκομη κάί άγωνίςτεσ μεςά ςτο ΢ΤΡΙΖΑ που δεν μποροϑν να αποδεχτοϑν τη δεξιϐ-

BABUSHKA.GR [45]


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

΢ε αυτϋσ τισ μϊχεσ δεν μπορεύ να απαντόςει

ο ςυνδικαλιςμϐσ τησ ςυνδιαλλαγόσ με την πολιτικό και οικονομικό εξουςύα! ςτροφη γραμμό τησ ηγεςύασ. Σαυτϐχρονα, η ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ πρϋπει να ςυμβϊλει ςτη ςυλλογικό επεξεργαςύα του « ϊλλου δρϐμου» για την ελληνικό κοινωνύα, εκεύνου του προγρϊμματοσ παραγωγικόσ αναςυγκρϐτηςησ και κοινωνικοϑ μεταςχηματιςμοϑ που ςόμερα εύναι α9ναγκαύο. Με αυτϐ τον τρϐπο, θα μπορϋςουν να μπουν οι βϊςεισ για ϋνα αριςτερϐ μϋτωπο ςε αντικαπιταλιςτικό και ανατρεπτικό κατεϑθυνςη, που θα διεκδικόςει να εύναι η ραχοκοκαλιϊ του λαώκοϑ ξεςηκωμοϑ και ο καταλϑτησ ώςτε η τωρινό εκ των πραγμϊτων αγωνιςτικό ςυμπϐρευςη διϊφορων κοινωνικών κομματιών να μεταςχηματιςτεύ ςε ϋνα «ιςτορικϐ μπλοκ» ςτο δρϐμο για τον κοινωνικϐ μεταςχηματιςμϐ. Εκτϐσ απϐ υποψόφιοσ βουλευτόσ και ςτϋλεχοσ τησ ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ, εύςτε και ςυνδικαλιςτόσ ςτο χώρο τησ ιδιωτικόσ εκπαύδευςησ. Βρεθόκατε απολυμϋνοσ αλλϊ μετϊ απϐ δυναμικό αντύδραςη του ςωματεύου ςασ επαναπροςληφθόκατε. ΢ε ποια κατεϑθυνςη πιςτεϑε-

[46] BABUSHKA.GR

τε πρϋπει να αναςυγκροτηθεύ το ςυνδικαλιςτικϐ κύνημα; Για το ςυνδικαλιςτικϐ κύνημα εύναι μια ιδιαύτερα κρύςιμη περύοδοσ. Η επύθεςη τησ εργοδοςύασ εύναι καθολικό, ιδύωσ απϐ τη ςτιγμό που και η Σρϐικα απαιτεύ την πλόρη κατϊργηςη κϊθε εργατικοϑ δικαιώματοσ. ΢ε αυτϋσ τισ μϊχεσ δεν μπορεύ να απαντόςει ο ςυνδικαλιςμϐσ τησ ςυνδιαλλαγόσ με την πολιτικό και οικονομικό εξουςύα, ο ςυνδικαλιςμϐσ των διαδρϐμων και των ςυςχετιςμών ςτισ ομοςπονδύεσ και τισ ςυνομοςπονδύεσ. Περιςςϐτερο παρϊ ποτϋ ϋχουμε ανϊγκη απϐ ϋνα μαχητικϐ ακηδεμϐνευτο ταξικϐ ςυνδικαλιςμϐ, που να προτϊςςει τη μαχητικό αντύςταςη, την οικοδϐμηςη τησ αλληλεγγϑησ, τη δημοκρατικό λειτουργύα, το ςυντονιςμϐ των ύδιων των ςωματεύων και των ομοςπονδιών, ςτην κατεϑθυνςη τησ κλιμϊκωςησ τησ αντιπαρϊθεςησ με την κυβϋρνηςη και την Σρϐικα. Αυτϐ ςημαύνει ταυτϐχρονα πολιτικό ρόξη με τον υποταγμϋνο ςυνδικαλιςμϐ αλλϊ και την πιο πλατιϊ ενϐτητα των αγωνιςτικών δυνϊμεων και ϐλων ϐςων αναζη

Αυτϐ ςημαύνει ταυτϐχρονα πολιτικό ρόξη με τον υποταγμϋνο ςυνδικαλιςμϐ αλλϊ και την πιο πλατιϊ ενϐτητα των αγωνιςτικών δυνϊμεων και ϐλων ϐςων αναζητοϑν το δρϐμο τησ ςϑγκρουςησ.


τοϑν τον δρϐμο τησ ςϑγκρουςησ. ΢ημαύνει ακϐμη κινητοποιόςεισ και απεργύεσ ενωτικϋσ, ξεπϋραςμα τησ λανθαςμϋνησ και καταςτροφικόσ λογικό τησ διϊςπαςησ και του «χωροταξικοϑ διαχωριςμοϑ», οικοδϐμηςη τησ αναγκαύασ αγωνιςτικόσ ταξικόσ ενϐτητασ μϋςα απϐ πρωτοβουλύεσ ϐπωσ ο ΢υντονιςμϐσ Πρωτοβϊθμιων ΢ωματεύων. Σο χειμώνα που ϋρχεται φαύνεται ϐτι θα παιχτεύ η κρύςιμη «ζαριϊ» γϑρω απϐ την πιθανϐτητα χρεοκοπύασ τησ χώρασ και τησ ςυμμετοχόσ τησ ςτην Ευρωζώνη. ΢υμμερύζεςτε αυτό την εκτύμηςη; Η κρύςη τησ ευρωζώνησ εύναι περιςςϐτερο παρϊ ποτϋ εμφανόσ. Αποδεύχτηκε ϐτι το ευρώ, ωσ ενιαύο νϐμιςμα ςε ϋναν

οικονομικϐ χώρο που τον διαπερνοϑν ςημαντικϐτατεσ διαφορϋσ παραγωγικϐτητασ και ανταγωνιςτικϐτητασ, μϋςα ςε μια ςυνθόκη κρύςησ και ϑφεςησ οξϑνει τισ ανιςϐτητεσ και τισ ανιςορροπύεσ, παροξϑνει την κρύςη χρϋουσ και διαβρώνει την παραγωγικό βϊςη και την κοινωνικό ςυνοχό των περιφερειακών ςχηματιςμών. Η κρύςη ςτην Ιςπανύα, την Ιταλύα και την Πορτογαλύα δεύχνει ϐτι ο πραγματικϐσ «μεγϊλοσ αςθενόσ» δεν εύναι η Ελλϊδα αλλϊ το ύδιο το ευρώ. Παρ’ ϐλεσ τισ προςπϊθειεσ τησ ΕΚΣ να κερδύςει χρϐνο και να αποφευχθεύ μια ϐξυνςη τησ κρύςη ςτο τϋλοσ οι αντιφϊςεισ ςτην Ευρωζώνη θα αποδειχτοϑν ιδιαύτερα εκρηκτικϋσ. ΢ε αυτϐ το φϐντο η πιθανϐτητα αναγκαςτικόσ εξϐδου ό

αποπομπόσ τησ Ελλϊδασ απϐ την ευρωζώνη εύναι υπαρκτό. Ακριβώσ γι’ αυτϐ το λϐγο εύναι επιτακτικό ανϊγκη να διεκδικηθεύ απϐ το ύδιο το λαώκϐ κύνημα η ϋξοδοσ απϐ το ευρώ και η διαγραφό του χρϋουσ, με ϐρουσ κυρύαρχουσ και δημοκρατικοϑσ και μαζύ με ϋνα πρϐγραμμα εθνικοποιόςεων, αναδιανομόσ πλοϑτου και παραγωγικόσ αναςυγκρϐτηςησ. Με τισ νϋεσ ςυνθόκεσ, πιςτεϑετε ϐτι ςυνεχύζει να εύναι επύκαιρο ϋνα αύτημα για ϋξοδο τησ Ελλϊδασ απϐ το Ευρώ και την ΕΕ; Σι βηματιςμϐ ςηματοδοτεύ για την ΑΝΣΑΡ΢ΤΑ και την Αριςτερϊ το επϐμενο διϊςτημα αυτό η κατεϑθυνςη; Όπωσ και πιο πϊνω, δεν εύναι επύκαιρο αλλϊ επι-

BABUSHKA.GR [47]


΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

“Σο φετινϐ ακαδημαώκϐ ϋτοσ δεν πρϋπει να ξεκινόςει, χρειαζϐμαςτε

απεργύεσ και καταλόψεισ απϐ την πρώτη μϋρα κιϐλασ” τακτικϐ. Μια τϋτοια κατεϑθυνςη ςημαύνει ϐτι η Αριςτερϊ ϋρχεται πραγματικϊ ςε ρόξη με την κυρύαρχη πολιτικό και αναλαμβϊνει την ευθϑνη να χαρϊξει ϋναν ϊλλο δρϐμο για τον τϐπο. ΢ημαύνει μια Αριςτερϊ χωρύσ «ευρωπαώκϋσ αυταπϊτεσ» και ικανό να ςτοχαςτεύ ςυλλογικϊ το περιεχϐμενο μιασ ϊλλησ πορεύασ, πϋρα απϐ απλϊ ςυνθόματα ό γενικολογύεσ. ΢όμερα υπϊρχει ϋνα ευρϑ αύτημα για αλλαγό πορεύασ τησ χώρασ και οι κυβερνητικού και ευρωπαώκού κϑκλοι ανούγουν την ςυζότηςη περύ « ανϊπτυξησ». Με τι ϐρουσ πρϋπει να γύνει αυτό η ςυζότηςη; Γϑρω απϐ ποιουσ προγραμματικοϑσ ϊξονεσ πιςτεϑετε ϐτι μπορεύ να γύνει αυτό η αλλαγό πορεύασ; Αυτϐ που οι κυρύαρχοι κϑκλοι ονομϊζουν «ανϊπτυξη» ςόμερα, εύναι η μετατροπό τησ Ελλϊδασ ςε μια μεγϊλη «Ειδικό Οικονομικό Ζώνη» επιχειρηματικόσ αςυλύασ, εργοδοτικόσ αυθαιρεςύασ, οικολογικόσ καταςτροφόσ. Μϐνο μια διαφορετικό κατεϑθυνςη, ςε ρόξη με τη λογικό τησ αγορϊσ και τον καταναλωτιςμϐ, με προτεραιϐτητα ςτισ πραγματικϋσ

[48] BABUSHKA.GR

κοινωνικϋσ ανϊγκεσ, με ϋμφαςη ςτη δημϐςια ιδιοκτηςύα και την αυτοδιαχεύριςη, το ςυλλογικϐ δημοκρατικϐ κοινωνικϐ ςχεδιαςμϐ, τη διατροφικό αυτϊρκεια, το ςεβαςμϐ ςτο περιβϊλλον, την αποκϋντρωςη, την ουςιαςτικό κοινωνικϐτητα μπορεύ να φϋρει μια πραγματικό ευημερύα. Μϋχρι και φϋτοσ όςαςταν ςυμβαςιοϑχοσ διδϊςκων ςτο Πανεπιςτόμιο Αιγαύου. Η τριτοβϊθμια εκπαύδευςη δϋχεται μια διαλυτικό επύθεςη τα τελευταύα χρϐνια που ολοκληρώνεται με τισ νϋεσ περικοπϋσ. Μπορεύ το εκπαιδευτικϐ κύνημα να ανατρϋψει την κατϊςταςη; Ναι, ϋνα πλατϑ και μαχητικϐ κύνημα διδαςκϐντων, φοιτητών και λοιπών εργαζομϋνων μπορεύ να ανατρϋψει την επύθεςη μετϊλλαξησ και ςυρρύκνωςησ τησ ανώτατησ εκπαύδευςησ. Ωλλωςτε, ϋχουμε και το φετινϐ νικηφϐρο παρϊδειγμα τησ μϊχησ ενϊντια ςτα ςυμβοϑλια ιδρϑματοσ. Ϊτςι και φϋτοσ χρειϊζεται κλιμϊκωςη τησ ςϑγκρουςησ απϐ τώρα. Σο φετινϐ ακαδημαώκϐ ϋτοσ δεν πρϋπει να ξεκινόςει, χρειαζϐμαςτε απεργύεσ και καταλόψεισ απϐ την πρώτη

«Αυτϐ που οι κυρύαρχοι κϑκλοι ονομϊζουν «ανϊπτυξη» ςόμερα, εύναι η μετατροπό τησ Ελλϊδασ ςε μια μεγϊλη «Ειδικό Οικονομικό Ζώνη» επιχειρηματικόσ αςυλύασ, εργοδοτικόσ αυθαιρεςύασ, οικολογικόσ καταςτροφόσ.»


μϋρα κιϐλασ για να απαντόςουμε και ςτην εφαρμογό των νϐμων 4009/11 και 4076/12 και ςτισ περικοπϋσ δαπανών και προςωπικοϑ και ςτισ μιςθολογικϋσ μειώςεισ. Παρακολουθοϑμε μια διαρκώσ κλιμακοϑμενη δρϊςη τησ Φρυςόσ Αυγόσ, με αφορμό τα ευνοώκϊ εκλογικϊ ποςοςτϊ που κατϋγραψε και παρϊλληλα μια αϑξηςη των ποςοςτών τησ. Πιςτεϑετε ϐτι μπορεύ αυτό η πορεύα να ανακοπεύ; Η ϊνοδοσ του φαςιςτικοϑ κινόματοσ αποτελεύ οργανικό

πλευρϊ των μηχανιςμών και των πολιτικών που οδόγηςαν ςτη ςημερινό κατϊςταςη. Πατϊει, ϐμωσ, και πϊνω ςε ϐρια και αντιφϊςεισ τησ πολιτικόσ και του λϐγου τησ Αριςτερϊσ. Όταν για τισ κυρύαρχεσ δυνϊμεισ δεν υπϊρχουν «κανϐνεσ του παιχνιδιοϑ» ϊλλοι απϐ τη μϋγιςτη επύθεςη και τον ϑψιςτο κυνιςμϐ, η Αριςτερϊ ό θα αναλϊβει την ευθϑνη τησ ςϑγκρουςησ με τουσ φαςύςτεσ, ό ςτο κενϐ που θα αφόςει θα ριζώςουν ακϐμη πιο αντιδραςτικϋσ λϑςεισ. Εϊν ςυγκροτόςουμε την αγωνιςτικό ενϐτητα κϐντρα ςτην εξατομικευμϋ-

νη απελπιςύα που τροφοδοτεύ τον κανιβαλιςμϐ, εϊν διαμορφώςουμε πλατϑ δύκτυο θεςμών και πρακτικών αλληλεγγϑησ ώςτε κανεύσ να μην εύναι μϐνοσ ςτην κρύςη, εϊν μιλόςουμε εμεύσ και ϐχι οι φαςύςτεσ για το πώσ θϋλουμε μια φιλϐξενη πατρύδα για το «ϋθνοσ των εργαζομϋνων», εϊν βαθϑνουμε την ταξικό αλληλεγγϑη με τουσ μετανϊςτεσ, εϊν αναλϊβουμε το βϊροσ τησ οργανωτικόσ ςϑγκρουςησ με τισ φαςιςτικϋσ ςυμμορύεσ, τϐτε ναι μποροϑμε να ανακϐψουμε τη φαςιςτικό απειλό.

BABUSHKA.GR [49]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΤ ΣΑ ΛΕΕΙ ΕΞΨ ΑΠ’ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ

Ασ παραμεύνουμε ϊνθρωποι… Αυτϐ που δεν ϋχω καταλϊβει ακϐμα εύναι η ςημαςύα κϊποιων βαςικών οριςμών, που χρηςιμοποιοϑνται κυρύωσ απϐ τα ΜΜΕ , τα αςτικϊ κϐμματα ΠΑ΢ΟΚ-ΝΔ , προςφϊτωσ και απϐ την Φρυςό Αυγό αλλϊ και απϐ τον απλϐ κϐςμο , οριςμού ϐπωσ ϋθνοσ, φυλό πατριωτιςμϐσ και ϊλλουσ χαρακτηριςμοϑσ τϋτοιου εύδουσ. Γρϊφει ο Ανθρωποφϊγοσ

Μ

ε ποιον ακριβώσ δηλαδό τρϐπο μπορεύ να οριςτεύ, το ποιοσ ϋχει τα χαρακτηριςτικϊ , για παρϊδειγμα του «Ϊλληνα » ό του «Γερμανοϑ»; Εύναι η γλώςςα, εύναι η θρηςκεύα, εύναι το χρώμα, εύναι ο τϐποσ γϋννηςησ, εύναι το DNA που περνϊ απϐ γενιϊ ςε γενιϊ; Για κϊποιουσ μπορεύ να εύναι εϑκολη η απϊντηςη και μϊλιςτα οφθαλμοφανόσ αλλϊ αν κοιτϊξουμε πιο προςεκτικϊ τα πρϊγματα καταλαβαύνει κανεύσ ϐτι οι διαχωριςμού αυτού ϐχι

[50] BABUSHKA.GR

μϐνο εύναι τεχνητού αλλϊ αποτελοϑν και κομμϊτι μιασ υπερβολικϊ πρϐςφατησ ιςτορύασ (με βϊςη τον πλόρη κοινωνικϐ ιςτορικϐ χρϐνο καθώσ η ϑπαρξη εθνώνκρατών υπϊρχει ςτα βιβλύα τησ ιςτορύασ τουσ τρισ τελευταύουσ αιώνεσ).. Εύναι περιςςϐτερο Ϊλληνασ αυτϐσ ο οπούοσ ϋχει γεννηθεύ ςτην Αυςτραλύα και δεν ϋχει ζόςει ποτϋ του ςτον ελλαδικϐ χώρο, απϐ ϋναν για παρϊδειγμα Αλβανϐ υπόκοο ο οπούοσ ζει και εργϊζεται ςτην Ελλϊδα 15 χρϐνια; Ϊνασ Ϊλληνασ μπορεύ


να εύναι μουςουλμϊνοσ ό καθολικϐσ; Μπορεύ ϋνασ Ϊλληνασ να εύναι « μαϑροσ»;

χωρύσ πολιτικϐ πλαύςιο, χωρύσ την ικανϐτητα ανϊγνωςησ τησ πραγματικϐτητασ.

Τπϊρχουν πολλϊ ερωτόματα τϋτοιου εύδουσ, τα οπούα μποροϑν να τονύςουν τισ αςϊφειεσ που εμπεριϋχονται ςε κατηγοριοποιόςεισ των ανθρώπων με βϊςη τουσ ϐρουσ «ϋθνοσ» και « εθνικϐτητα» και τα οπούα μποροϑν να ρύξουν ςε αντιφϊςεισ τον ύδιο τον εθνικιςτικϐ λϐγο.

Δημιουργεύται ϋνα τερϊςτιο μειονϋκτημα τησ ςυγκεκριμϋνησ ιδεολογύασ ώςτε να μπορϋςει να απαντόςει ϐχι μϐνο προσ υπϊρχουςεσ ϊλλεσ ιδεολογικϋσ κατευθϑνςεισ (πχ τησ αριςτερϊσ), αλλϊ κυρύωσ ϋναντι των πραγματικών και υπαρκτών προβλημϊτων του ςόμερα και του αϑριο. Ο εθνικιςτικϐσ λϐγοσ βϋβαια δεν χρηςιμοποιεύται μϐνο απϐ πολιτικϊ κϐμματα ό παρατϊξεισ ϐπωσ η Φρυςό Αυγό αλλϊ κυρύωσ απϐ τισ τηλεορϊςεισ, τισ εφημερύδεσ και γενικϊ απϐ το ςϑνολο των ιδεολογικών μηχανιςμών του κρϊτουσ (πχ ςχολεύα).

Βϋβαια ο ύδιοσ ο εθνικιςτικϐσ λϐγοσ (που δεν εύναι ενιαύοσ αλλϊ διαφϋρει ανϊ περιοχό και χρονικϋσ περιϐδουσ) δεν βαςύζεται ςε ιςτορικϊ ό υπαρκτϊ δεδομϋνα ϐςον αφορϊ τα ιδεολογικϊ του πιςτεϑω αλλϊ αντύθετα μϐνη του μϋθοδοσ πειθοϑσ εύναι η δημαγωγύα, ο λαώκιςμϐσ καθώσ και ο αποπροςανατολιςμϐσ ϐχι απϐ τα ύδια τα κοινωνικϊ προβλόματα αλλϊ απϐ τισ αιτύεσ δημιουργύασ τουσ (ϐπωσ ςτην ελληνικό περύπτωςη ο εθνικιςτικϐσ λϐγοσ δεν «βλϋπει» ωσ υπαύτιο τησ οικονομικόσ κρύςησ το ύδιο το πολιτικοοικονομικϐ ςϑςτημα του καπιταλιςμοϑ, αλλϊ δευτερεϑοντα πολιτικϊ προβλόματα). Ϊτςι ϐταν ο εθνικιςτικϐσ λϐγοσ, δεν μπορεύ να πεύςει με την ύδια του την πολιτικό ανϊλυςη, ϋρχεται το «για ϐλα φταύνε οι ξϋνοι και οι αριςτερού». Φωρύσ αντιπρϐταςη,

Ϊτςι τύποτα δεν εύναι τυχαύο καθώσ και ο αμερικϊνικοσ αλλϊ και ο γερμανικϐσ εθνικιςμϐσ αναπτϑχθηκαν ιδεολογικϊ ςε περιϐδουσ οικονομικόσ κρύςησ και πολιτικόσ ανεπϊρκειασ αντιμετώπιςόσ τησ. Δεν εύναι τυχαύα η ϊνοδοσ του εθνικιςτικοϑναζιςτικοϑ κϐμματοσ αυτό τη ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο, ϐπωσ δεν εύναι τυχαύα και τα ρεπορτϊζ ϐλων των κυβερνητικών καναλιών και εφημερύδων τα οπούα ολημερύσ και ολονυχτύσ καταςκευϊζουν ειδόςεισ ώςτε να αναδεύξουν «το πρϐβλημα τησ μετανϊςτευ-

ςησ» με τουσ μετανϊςτεσ ςυνόθωσ να ϋχουν τον ρϐλο του εγκληματύα, του βιαςτό και του δολοφϐνου. Και εφϐςον η «αντικειμενικό» τηλεϐραςη, μασ ϋχει όδη φωτογραφύςει τουσ «εγκληματύεσ» μετανϊςτεσ, το αμϋςωσ επϐμενο θϋμα εύναι η καταδύκη των επιθϋςεων τησ χρυςόσ αυγόσ. Γι’ αυτϐ και ο ρϐλοσ των ΜΜΕ εύναι ακϐμη πιο επικύνδυνοσ απϐ αυτϐν τησ ΦΑ. Πϋραν του ϐτι καταςκευϊζει ψευδεύσ πληροφορύεσ (ϐπωσ το περιςτατικϐ που υποτύθεται ϐτι μϋλη τησ χα χτϑπηςαν γιατρϐ που ζότηςε φακελϊκι το οπούο αποδεύχθηκε ψευδϋσ) , εμφανύζεται και ωσ «ανθρώπινη» μόπωσ τελικϊ και πειςτοϑμε: «ϐχι και να τουσ ςκοτώςουμε αλλϊ να φϑγουν αφοϑ εύναι εγκληματύεσ».. Σο θϋμα λοιπϐν εύναι να αποφϑγουμε τϋτοιου εύδουσ «παγύδεσ» τισ οπούεσ ςτόνουν και θα ςτόςουν κατϊ πολϑ μεγαλϑτερο βαθμϐ ςτο κοντινϐ μϋλλον οι καθεςτωτικού και παρακρατικού μηχανιςμού , δύνοντασ την ανϊλογη προςοχό που απαιτοϑν οι καιρού. Γιατύ η πραγματικϐτητα δεν βρύςκεται ςτισ τηλεορϊςεισ, οϑτε ςτισ ελλεύπεισ ό ψευδεύσ πληροφορύεσ τησ. Ασ προςπαθόςουμε με νϑχια και με δϐντια λοιπϐν να παραμεύνουμε ϊνθρωποι. « ΢το μυαλϐ εύναι ο ΢τϐχοσ, το νου ςου ε;» Κ. Γώγου

BABUSHKA.GR [51]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΤ ΣΑ ΛΕΕΙ ΕΞΨ ΑΠ’ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ

«Α-νυ-πα-κο-ή , η 24ωρη αρκεί» Πουλώντας ένα ολόκληρο εργατικό κίνημα...

Γρϊφει ο μη ϋχων...

Ε

φτϊ μόνεσ περύπου μετϊ τισ μεγϊλεσ κινητοποιόςεισ ενϊντια ςτην ψόφιςη του μνημονύου ΙΙ , οι οπούεσ κατϊ την ϊποψη πολλών όταν οι πιο μαζικϋσ κινητοποιόςεισ των τελευταύων 20 χρϐνων και γι’ αυτϐ φυςικϊ , η τϐτε – αξϋχαςτη ςυγκυβϋρνηςη Παπαδόμου , δια χειρϐσ τησ ανεκδιόγητησ ΕΛΑ΢ ϋπνιξε κυριολεκτικϊ την Αθόνα ςτα δακρυγϐνα και τουσ διαδηλωτϋσ ςτο αύμα. Εφτϊ μόνεσ περύπου απϐ εκεύνη την «νϑχτα των δακρϑων» ςτισ 12 Υε-

[52] BABUSHKA.GR

βρουαρύου και τρεισ μϋρεσ απϐ τώρα ξεκινϊ η πρώτη Πανελλαδικό Απεργιακό κινητοπούηςη. Μια καθοριςτικό ςτιγμό , για την μελλοντικό ϋκβαςη των γεγονϐτων για τον κϐςμο τησ εργαςύασ αλλϊ και για χώρα γενικϐτερα. Γϋλια αλλϊ και αποςτροφό προκαλοϑν οι τηλεπικοινωνιακϋσ φαμφϊρεσ βουλευτών του ΠΑ΢ΟΚ και τησ ΔΗΜΑΡ , ςχετικϊ με το αν θα καταψηφύςουν οριςμϋνα μϋτρα ό το ςυνολικϐ πακϋτο. Εύναι φανερϐ ϐτι η Κυβϋρνηςη μυρύζεται , πωσ ξεκινϊ ϋνασ νϋοσ γϑροσ κινητοποιόςεων και λαώκόσ αντύςταςησ και γι’ αυτϐ προςπαθεύ να δημιουργόςει αυταπϊτεσ περύ νϋου «αντϊρτικου» ςτο εςωτερικϐ τησ και μια πιθανό καταψόφιςη των νϋων μϋτρων. Πρϊγμα αδϑνατον , κατ’ αρχϊσ επειδό οι βουλευτϋσ του ΠΑ΢ΟΚ και τησ ΝΔ , ψηφύςτηκαν πρϐςφατα απϐ το 40κϊτι%

του ελληνικοϑ λαοϑ (sic) για να διατηρόςουν ςτο απυρϐβλητο την μνημονιακό πολιτικό . Μϐνο κϊποιοι βουλευτϋσ τησ ΔΗΜΑΡ ενδϋχεται να καταψηφύςουν τα μϋτρα επειδό φοβοϑνται πωσ εύναι πιθανού υποψόφιοι για πολλϊ και ατελεύωτα γιαουρτώματα… Όςον αφορϊ τα περύ καταψόφιςησ οριςμϋνων μϋτρων , ϐπωσ οι περικοπϋσ ςυντϊξεων , αποτελοϑν καθαρό κοροώδύα και τύποτα παραπϊνω , αφοϑ και οι πϋτρεσ γνωρύζουν πωσ το νομοςχϋδιο θα κατατεθεύ ϐλο ςε ϋνα μϐνο ϊρθρο. Απϐ την ϊλλη, παρατηροϑμε εδώ και λύγεσ εβδομϊδεσ να πραγματοποιεύται μια τερϊςτια προςπϊθεια για μεταφορϊ τησ πολιτικόσ ατζϋντασ , απϐ τα νϋα μϋτρα αλλϊ και απϐ την διαδικαςύα των ιδιωτικοποιόςεων ςτο θϋμα των ακροδεξιών βαρβαροβλϊκων τησ Φρυςόσ


Αυγόσ και μϊλιςτα με μεγϊλη επιτυχύα , καθώσ αυτϐσ που « τςιμπϊει» περιςςϐτερο εύναι ο κϐςμοσ τησ αριςτερϊσ. Υυςικϊ και με το δύκιο τουσ εξοργύζονται και παρακολουθοϑν τισ κινόςεισ τησ Φρυςόσ Αυγόσ , αλλϊ νομύζω ϐτι το ϋχουν παρακϊνει , δύνοντασ λιγϐτερη προςοχό ςτισ κινόςεισ τησ κυβϋρνηςησ. Απϐ το παραπϊνω λοιπϐν, ςυμπεραύνουμε δϑο πρϊγματα, πρώτον πωσ η ϊρχουςα τϊξη ακϐμη φοβϊται την επανεκκύνηςη των απεργιακών κινητοποιόςεων και δεϑτερον , πωσ οι ύδιοι ϊνθρωποι δυςτυ-

χώσ , ςυνεχύζουν να κοροώδεϑουν τον κοςμϊκη με την ύδια χυδαιϐτητα… Αυτϐ ϐμωσ που ξεπερνϊ ςε γελοιϐτητα ακϐμη και την τραγικό ςυγκυβϋρνηςη , εύναι η «Δυναμικό απϊντηςη τησ Γ΢ΕΕ ,ςτα μϋτρα»! Μετϊ την ΢αββατοκυριακϊτικό απεργύα – παρωδύα κατϊ την ψόφιςη του Μνημονύου ΙΙ (κϊτι που κυκλοφοροϑςε ωσ αςτεύο , μϋχρι που ο πρϐεδροσ τησ Γ΢ΕΕ, Γ. Παναγϐπουλοσ το ϋκανε πραγματικϐτητα) και την πολϑμηνη αποχό απϐ κϊθε εργατικϐ αγώνα ϋρχεται η νϋα 24ωρη γκϊφα του Πρϊςινου προϋδρου ωσ «δυναμικό» απϊντηςη

ςτα νϋα μϋτρα ϑψουσ μϋχρι και 15 δισ (ακϐμη δεν ξϋρουμε) !!! Εύναι δεδομϋνο ,πωσ μια μαχητικό και ςυγχρϐνωσ ταξικό ςυνδικαλιςτικό ηγεςύα -και ϐχι ςαν αυτό την ξεπουλημϋνη γραφειοκρατύα , το λιγϐτερο που θα ϋπρεπε να πρϊξει , εδώ και ϋνα χρϐνο θα όταν η απεργύα διαρκεύασ! το λιγϐτερο! Ϊτςι λοιπϐν την ώρα που η κυβϋρνηςη των γερακιών ςε ςυνεργαςύα με τουσ καρχαρύεσ του ΔΝΣ , θα εφαρμϐζουν τα μϋτρα , καταςτρϋφοντασ ϐτι ϋχει μεύνει ακϐμη ϐρθιο ο κ Παναγϐπουλοσ μαζύ με την εταιρεύα του την Γ΢ΕΕ , BABUSHKA.GR [53]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΤ ΣΑ ΛΕΕΙ ΕΞΨ ΑΠ’ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ

(γιατύ ςε εταιρεύα ϋχει μετατραπεύ πλϋον – μην πω ςε Μη Κυβερνητικό Οργϊνωςη) θα θυμοϑνται την μεγϊλη ςυγκϋντρωςη την μϋρα τησ ψόφιςησ που οϑτε καν ςυμμετεύχαν (γιατύ μϐνο ςε ςυναντόςεισ με τον ΢ΕΒ και τον Δαςκαλϐπουλο ςυνηθύζει να πηγαύνει) ! Εκ του αποτελϋςματοσ , τα μϋτρα θα ψηφιςτοϑν , αν και ο μϐνοσ τρϐποσ για να μην ψηφιςτοϑν εύναι να ςυμβεύ μια ακϐμη μεγαλϑτερη απεργιακό κινητοπούηςη των εργαζομϋνων και του αγωνιζϐμενου λαοϑ , απϐ αυτϋσ που ϋχουμε δει ωσ τώρα. Υυςικϊ κϊτι τϋτοιο – χωρύσ να θϋλω να απογοητεϑςω- δεν εύναι αρκετϊ εφικτϐ , καθώσ η κοινωνύα ϋχει κυριολεκτικϊ « μπουκώςει» απϐ τϐςα και τϐςα μνημϐνια και δεν καταλαβαύνει πια την διαφορϊ! Απϐ την ϊλλη παύζει ςημαντικϐ ρϐλο η διϊλυςη του πϊλαι ποτϋ δυναμικοϑ ταξικοϑ φρονόματοσ , ςτο ςυνδικαλιςτικϐ κύνημα και αυτϐ οφεύλεται ςτην ενςωμϊτωςη και αδρανοπούηςη τησ πλειοψηφύασ των εργαζομϋνων απϐ τησ κυβερνόςεισ ΠΑ΢ΟΚ-ΝΔ και τισ ςυνδικαλιςτικϋσ τουσ παρατϊξεισ εδώ και χρϐνια. Με λύγα λϐγια , το μεγϊλο ξεποϑλημα που διαπρϊττεται αυτό τη ςτιγμό ςτην χώρα , ϋχει ςχεδιαςτεύ και ξεκινόςει πολλϊ χρϐνια πριν χτυπώντασ πρώτα πρώτα , την βϊςη τησ ϐποιασ αντύςταςησ… την εργατικό τϊξη.

[54] BABUSHKA.GR

Απεργϊτε γιατύ χανϐμαςτε… Ραντεβοϑ την Σετϊρτη ςε ϐλεσ τισ πλατεύεσ τησ χώρασ...


ΚΑΣΑΔΙΚΑ΢ΣΕ τη βύα...

Ο

καλϑτεροσ ςε ϐλη τη φϊςη πϊντωσ ξϋρεισ ποιοσ εύναι, ϋτςι; μην ςκϋφτεςαι και πολϑ και μου πϊθεισ τύποτα. Εςϑ εύςαι με την καινοϑργια καραμϋλα που ϋχεισ ξεκινόςει να λεσ -σαν πολιτισμένο ον που είσαι- : Βύα!! Βύα !! Σην κατα-

δικϊζω απϐ ϐπου και εϊν προϋρχεται!!

Σου PLITSMAN Βγηκάν τά άςπονδυλά ςτά πάζάρίά κάί οπου βλεπουνε κάνά μάυρο η κάνά πάκίςτάνο τον ςπάνε ςτο ξυλο, άυτον κάί το πάγκο του!! Κοίτά νά δείσ τωρά τί βάλάνε μεςά ςτο μυάλο τουσ γίά νά μπορουνε νά βάράνε. Κάτάπολεμουν λεεί ετςί το πάράεμπορίο!! Δεν μπορω νά πω, εχουνε πολλεσ ίδεεσ τρομάρά τουσ.

Μπρϊβο ςυνϊνθρωπε. Πϊλι μασ ϋδειξεσ πϐςο πολιτιςμϋνοσ και πϐςο Ευρωπαύοσ εύςαι. Βλϋπεισ φαςύςτεσ να χτυποϑν; Καταδικαςτϋο. Βλϋπεισ ξϑλο ςε πορεύα; Καταδικαςτϋο. Βλϋπεισ να ςαπύζουνε ςτο ξϑλο μαϑρουσ, πακιςτανοϑσ, φτωχοϑσ, πλοϑςιουσ, λευκοϑσ; Όλα για ςϋνα εύναι ςτο ύδιο τςουβϊλι . Όλα τα καταδικϊζεισ. Σηλεοραςϊκια μου, δυςτυχώσ τα πρϊγματα δεν εύναι ϋτςι. Η βύα δεν εύναι πϊντα καταδικαςτϋα. Η βύα δεν εύναι καθϐλου ωραύα αλλϊ εύναι αναγκαύα. Όταν οι μαϑροι και οι πακιςτανού θα ςηκώςουν το χϋρι τουσ και θα αντιςταθοϑν ςτα αςπϐνδυλα δεν εύναι καταδικαςτϋο. Όταν απαντόςεισ ςτουσ μπϊτςουσ και ςτουσ ρουφιϊνουσ ςε μια πορεύα δεν εύναι καταδικαςτϋο. Όταν ςηκώνεισ το ανϊςτημα ςου ενϊντια ςτισ χοϑντεσ και ςτα τανκ δεν εύναι καταδικαςτϋο. Όταν θα ϋρθουν ςτο ςπύτι ςου να ςου κϐψουν το ρεϑμα και το νερϐ επειδό δεν ϋχεισ να πληρώςεισ και εςϑ τουσ τςακύςεισ, δεν εύναι καταδικαςτϋο. Όταν η βύα απαντϊει ςτη βύα με ςκοπϐ την ελευθερύα, δεν εύναι αρρώςτια εύναι υγεύα. Δεν εύςαι αρρωςτημϋνοσ ϐταν ςπϊςεισ το κεφϊλι ενϐσ φαςύςτα. Δεν εύςαι αρρωςτημϋνοσ ϐταν ςπϊςεισ την τηλεϐραςη

BABUSHKA.GR [55]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΤ ΣΑ ΛΕΕΙ ΕΞΨ ΑΠ’ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ

πϊνω ςτου Πρετεντϋρη το κεφϊλι. Δεν εύςαι αρρωςτημϋνοσ ϐταν πετϊξεισ πϋτρεσ ςτουσ ματατζόδεσ. Δεν εύςαι αρρωςτημϋνοσ ϐταν γκρεμύςεισ τη Βουλό και ςτα ςυντρύμμια θϊψεισ το Πϊγκαλο. Δεν εύςαι αρρωςτημϋνοσ ϊμα κϊψεισ τισ τρϊπεζεσ και ξηλώςεισ τα διϐδια. Αν ςου ςυμβεύ τύποτα απϐ ϐλα αυτϊ που ςου εύπα μην αγχωθεύσ. Δεν εύςαι ϊρρωςτοσ, απλϊ μϐλισ ϊρχιςεσ να ΖΕΙ΢!!

V FOR VENDETA

Β

ριςκϐμαςτε ςτη Βρετανύα του μϋλλοντοσ ϐπου το καθεςτώσ εύναι δικτατορικϐ και η κοινωνύα ϋχει κλονιςτεύ απϐ τη διαφθορϊ και τα υψηλϊ επύπεδα εγκληματικϐτητασ. Ακολουθοϑμε τα βόματα μιασ νεαρόσ κοπϋλασ, τησ Ϋβη, η οπούα ςε μια ςτιγμό κινδϑνου ςώζεται απϐ ϋναν μαςκοφϐρο εκδικητό, τον αυτοαποκαλοϑμενο "Β". Ο "Β" εύναι γνώςτησ πολεμικών τεχνών και ϋχει ςτϐχο να κηρϑξει επανϊςταςη ενϊντια ςτο τυραννικϐ καθεςτώσ. Κατορθώνει να ανατινϊξει δϑο καύρια ςτρατηγικϊ ςημεύα ςτο Λονδύνο και να αναλϊβει τον ϋλεγχο των αεροπορικών γραμμών, ενθαρρϑνοντασ ϋτςι τον λαϐ να αντιςταθεύ ςτουσ δυνϊςτεσ του. Η 'Ηβη, ςτο μεταξϑ, ανακαλϑπτει την αλόθεια για την προϋλευςη του "Β" και για

[56] BABUSHKA.GR

το δικϐ τησ παρελθϐν. Απϐ την ςτιγμό εκεύνη, ςτϋκεται ςτο πλευρϐ του και τον ςτηρύζει ςτη μϊχη του για ελευθερύα και δικαιοςϑνη. Link για το trailer: http:// www.youtube.com/watch? v=k_13fFIrhPk


BABUSHKA.GR [57]


ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ΢ ΑΜΑΡΚΑΛΕΤΣΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η΢

[58] BABUSHKA.GR

Τεύχος #11  

Το περιοδικό της αμαρκάλευτης ενημέρωσης...

Advertisement