Page 1

1


2

6/ Στα δύςκολα Θυμήθηκαν να πουν την αλήθεια... ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

22/ Ταξική , η ςυνείδηςη! Spaturnos

8/ s.o.s. η ευρώπη χάνεται... ο μή έχων

24/ Η επιςτροφή ςτα βαςικά ανθρωποφάγοσ

10/ Η μπλόφα... Bukowski 13/ #oloiskai ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ 14/ Αφιέρωμα: ένασ χρόνοσ από την ''25-Μ'' 20/ Ο Σέντερ φόρ που ντρόπιαςε τον Χίτλερ! ΟυΤοΠιΚόσ

26/ Μπροςτά απ' την TV... Σκληρό-πυρηνικόσ φυςικόσ 28/ Ε(Ε)νόργανη γυμναςτική... ο μή έχων 30/ Ρατςιςμόσ: ''ςπάμε το μίςοσ'' Plitsman 33/ Μαριάννα η Βρωμόςτη...


3

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ '' Tισ κυμόμαςτε από παιδιά, ξφλινεσ, φουςκωτζσ κοφκλεσ με τα παραδοςιακά ρωςικά φορζματα, που κφμιηαν μανοφλεσ ι γιαγιάδεσ και κακεμιά ζκρυβε μζςα τθσ ζξι-εφτά άλλα κουκλάκια, το κακζνα ςε δφο κομμάτια, για να βγει από το εςωτερικό του το επόμενο μζχρι να φτάςουμε ςτθν τελευταία φιγοφρα, που είναι ςυμπαγισ και ονομάηεται «ςπόροσ».'' H μπάμπουςκα ι ματριόςκα, όπωσ τθν λζνε οι ΢ϊςοι ςυμβολίηει δφο ζννοιεσ. Θ μία είναι θ γονιμότθτα (θ πρϊτθ και μεγαλφτερθ είναι θ πρόγονοσ και ακολουκοφν οι απόγονοί τθσ). Θ άλλθ ςυμβολίηει τθν εξζλιξθ του ανκρϊπου, από τθ γζννθςθ μζχρι τα γθρατειά. Ζτςι παραφράηοντασ τισ δφο αυτζσ ζννοιεσ , Τo Babushkagr , το περιοδικό τθσ ''αμαρκάλευτθσ'' ενθμζρωςθσ ιρκε για να αναδείξει τθν ουςία των ςθμερινϊν γεγονότων , αλλά και τον ιςτορικό πρόγονο τθσ ςθμερινισ πολιτικισ, κοινωνικισ και οικονομικισ κατάςταςθσ που επικρατεί! Ψθλαφίηοντασ το κακζνα απο τα κομμάτια των γεγονότων ,μζχρι να φτάςουμε ςτθν τελευταία φιγοφρα, τθν ουςία των πραγμάτων και να ςπείρουμε τον "ςπόρο τθσ αμφιςβιτθςθσ ". Σε μια προςπάκεια επανακακοριςμοφ τθσ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ αλλα και φπαρξθσ πάνω ςτθν τεράςτια εξελικτικι τθσ πορεία , απο τθν δθμιουργία του ανκρϊπου μζχρι ςιμερα.... Πολιτιςμόσ , ςάτιρα , πολιτικι και φιλοςοφία , μόνο ςτο Babushkagr , το περιοδικό του ςοφοφ λαοφ ,με πλοφςια άρκα και ςυνεντεφξεισ απο τθν ςυντακτικι ομάδα του Babushkagr! Κάκε Κυριακι ςτα ιντερνετικά ςασ περίπτερα! BABUSHKAGR το περιοδικό που τα λζει ... Εξω απ' τα δόντια....


4

''Η ηωι χωρίηεται ςε τρεισ φάςεισ: Επανάςταςθ, περιςυλλογι, τθλεόραςθ. Ξεκινάσ ν' αλλάξεισ τον κόςμο και καταλιγεισ να αλλάηεισ κανάλια....''

Ζ TV έρεη off.... ''Πιςτεφω ςτον εκπαιδευτικό χαρακτιρα τθσ τθλεόραςθσ. Μόλισ κάποιοσ τθν ανοίξει, πθγαίνω ςτθ βιβλιοκικθ και διαβάηω ζνα ωραίο βιβλίο.'' Groucho Marx, 1890-1977, Aμερικανόσ κωμικόσ

''Η τθλεόραςθ είναι μια τςίχλα για το μυαλό.'' Frank Lloyd Wright, 1867-1959, Αμερικανόσ αρχιτζκτονασ

''Αν ο κακζνασ διεκδικεί τθν ειρινθ αντί για άλλθ μία ςυςκευι τθλεόραςθσ, τότε κα υπάρξει ειρινθ.'' Τηον Λζνον

''Το 98% των ςπιτιών ςτθν Αμερικι ζχουν τθλεόραςθ, πράγμα που ςθμαίνει ότι ςτο υπόλοιπο 2% πρζπει να δθμιουργιςουν ςεξ και βία μόνοι τουσ.'' Ανώνυμοσ

''Ο πατζρασ μου μιςοφςε το ραδιόφωνο και δεν ζβλεπε τθν ώρα να εφευρεκεί θ τθλεόραςθ για να μπορζςει να τθ μιςιςει κι αυτιν.''

''Από τότε που ζχουμε τθλεόραςθ ςτο ςπίτι, Peter De Vries, 1910-1993, Αμερικανόσ ςυγγραφζασ γευματίηουμε όλοι από τθν ίδια μεριά του τραπεηιοφ, όπωσ ςτο Μυςτικό Δείπνο του ''Μπάτςοι-TV-Νεοναηί , όλα τα κακάρματα Ντα Βίντςι.'' Marcel Pagnol, 1895-1974, Γάλλοσ ςυγγραφζασ & δουλεφουνε μαηί...''. Σφνκθμα Σκθνοκζτθσ ''Σιμερα μόνο οι θλίκιοι κάνουν δικτατορίεσ ''Τθλεόραςθ: παραπζταςμα που καλφπτει τισ παραδοςιακζσ παραςτάςεισ με αρικμε τανκσ, από τθ ςτιγμι που υπάρχει θ τθμοφσ, επιχειριματα και βριηομαχίεσ από λεόραςθ.'' Umberto Eco, 1932-, Ιταλόσ ςυγγραφζασ τουσ παράγοντεσ των παρατάξεων για τθν παραγωγι παράσ μζςο παραςκευάςματοσ ''Η τθλεόραςθ είναι μια εφεφρεςθ που ςου κουτόχορτου για τουσ παρακολουκοφντεσ επιτρζπει να διαςκεδάηεισ ςτο ςαλόνι ςου που απολαμβάνουν το παράςθμο τθσ παραμε ανκρώπουσ που δεν κα δεχόςουν ποτζ πλάνθςθσ όταν τουσ αποκαλοφν “ο κυρίαρςτο ςπίτι ςου.'' χοσ λαόσ”.'' David Frost, 1939 -, Βρετανόσ δθμοςιογράφοσ

Γ. Σοϊλεμεηίδθσ


5


6

ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΥΜΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ...

Τισ τελευταίεσ μζρεσ ακοφμε από το Σαμαρα, Βενιηζλο και από άλλουσ πολιτικοφσ τθ φράςθ : «αυτι τθ φορά πρζπει να ποφμε μόνο αλικειεσ »!! Ι ο ζνασ προσ τον άλλον : «πζςτε μια φορά τθν αλικεια ςτο λαό » ι «γιατί δεν λζτε ολόκλθρθ τθν αλικεια ». Το ίδιο κάκε βράδυ από τα κανάλια, ο Ρρεντεντερθσ , θ Τρζμθ ,ο Ραπαχελάσ αγωνιοφν αν κα φτάςει θ αλικεια ςτα ςπίτια μασ για να ψθφίςουμε ςωςτά ςτισ εκλογζσ τθσ 17θσ Λουνίου , μιασ και ςτισ 6 του Μάθ δεν κατάφεραν να χειραγωγιςουν τθ ψιφο μασ . Πμωσ ο Κάρλ Σμιτ μασ προειδοποιεί : « όποιοσ μιλάει για τθν αλικεια ψεφδεται » Το ίδιο και ο Νίτςε : « Ο πολιτιςμόσ διαρκϊσ φλυαρεί για να αποκρφψει τθν αλικεια » Επίςθσ ο Νίτςε : « Θ αλικεια είναι εκείνο το είδοσ τθσ πλάνθσ ,χωρίσ το οποίο ζνα είδοσ ηωισ δεν κα μποροφςε να υπάρχει ». Φαίνεται λοιπόν ότι θ αλικεια για τα πράγματα δεν είναι μία και γίνεται αγϊνασ για το ποια αλικεια κα κυριαρχιςει. Ρροφανϊσ θ κυρίαρχθ ιδεολογία διακζτει τα περιςςότερα μζςα για να επιβάλλει τισ


7

δικιζσ τθσ αλικειεσ. Θ αλικεια από τθ φφςθ τθσ ςυνδζεται με ςυςτιματα εξουςίασ που τθν παράγουν και τθν ςυντθροφν αλικεια γίνεται απλϊσ ζνασ μεταμφιεςμζνοσ εκφραςτισ τθσ εξουςίασ και είναι πιο φπουλθ από τισ απροκάλυπτεσ μορφζσ εξουςίασ γιατί περιβάλλεται από το μανδφα τθσ αντικειμενικότθτασ . Θ αλικεια και θ αντικειμενικότθτα είναι τα προςωπεία που φοράει θ εξουςία ςτθν κυρίαρχθ επιςτιμθ, ςτα Ρανεπιςτιμια ,ςτισ Ακαδθμίεσ. Θ αμφίεςθ που επιδιϊκει κάκε αρχι και κάκε εξουςία είναι ςυνεχισ και μόνιμθ .Δεν ζχει καμιά αναλογία με τισ μεταμφιζςεισ ςε αποκριάτικα καρναβάλια που ςυμβαίνουν μια φορά το χρόνο. Εμείσ λοιπόν επαναλαμβάνουμε, άμα κεσ να πεισ τθν αλικεια τθν λεσ όπωσ τθ ςκζπτεςαι χωρίσ να τθν αναγγζλλεισ.


8

S.O.S. Η ΕΤΡΩΠΗ ΥΑΝΕΣΑΙ ....(ένα ειπωνικό ζσόλιο)

Δδώ θαη θαηξό , αθνύκε ζπλερώο από δηάθνξνπο θπξίνπο λα εθπέκπνπλ SOS θαη λα ιέλε πσο αλ ε Διιάδα αθνινπζήζεη έλαλ δξόκν θαηάξγεζεο ησλ κλεκνλίσλ θαη ξήμεο κε ηελ ΔΔ , ζα γίλεη Βνπιγαξία ή αθόκε θαη Αιβαλία... Καη’ αξρήλ, όζνη ζηεξίδνπλ θάηη ηέηνην ιέλε ςέκαηα θαη ην ιέλε από ζπκθέξνλ θαη ράξηλ ηξνκνθξαηίαο , αιιά αθόκε θαη έηζη ζα ήζεια λα ηνπο πιεξνθνξήζσ πσο δελ είλαη ην ίδην δηόηη άιιν Βνπιγαξία θη άιιν Αιβαλία ! Δμεγώ: ε Βνπιγαξία βξίζθεηαη ζε απηήλ ηελ άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε , θαη πνην πνιύ ν Βνπιγάξηθνο Λαόο αθξηβώο επεηδή είλαη ζηελ Δπξσπατθή έλσζε θαη ην Δπξώ! Γη απηό ιέκε όηη ην κλεκόλην θαη ε πνιηηηθή ησλ Κπβεξλήζεσλ ΠΑ΢ΟΚ –ΝΓ-ΛΑΟ΢-ΠΑΠΑΓΖΜΟΤ ζα καο θηάζνπλ ζε κηζζνύο 200300€ ήηνη κηζζνύο Βνπιγαξίαο.... Με ηελ κεηαηξνπή καο ζε Αιβαλία ελλννύλ πσο ζα είκαζηε κηα απνθνκκέλε ρώξα από ηελ Δπξώπε , κηα Μπαλαληά ησλ Βαιθαλίσλ , κηα επξσπατθή Γνπαηεκάια ή ράξηλ επζπκίαο κηα Γνπαηειιάδα......


9

Λνηπόλ Κύξηνη , Άιιν Δπξώπε , άιιν Δπξσπατθή Έλσζε! Ζ ρώξαο καο ππήξρε ( θαη κάιηζηα ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή θαη πνιηηηζκηθή ζέζε) πνιύ πην πξηλ από ηελ δεκηνπξγία ηεο ΔΟΚ , ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Δπξώ! Μάιηζηα έρεη πινύζηα θαη έλδνμε ηζηνξία , κε γεγνλόηα πνπ επεξέαζαλ νιόθιεξε ηελ Δπξώπε θαη ίζσο όιν ηνλ θόζκν! Καη θαληαζηείηε , όια απηά ρσξίο ΔΤΡΧ! Μήπσο είκαζηε ν ζνύπεξ ιαόο θαη ηα πεηύρακε όια απηά ή κήπσο ην κεγάιν επξσπατθό θαηαζθεύαζκα , πνπ νη ιανί δελ κπνξνύλ ρσξίο απηό είλαη έλα ΣΔΡΑ΢ΣΗΟ ΦΔΜΑ; Έλα ηεξάζηην ςέκα, κηα απάηε εηο βάξνπο ησλ Λαώλ καδί θαη ηνπ Διιεληθνύ , θηηαγκέλε γηα λα θεξδίδνπλ νη Μεγάιεο επξσπατθέο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο , ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Γαιιίαο , ηεο Οιιαλδίαο , θαζώο θαη νη πνιπεζληθέο ηύπνπ Siemens…. Μεηά από γξήγνξε (αιιά ώξηκε) ζθέςε θαηέιεμα πσο δελ ζέισ άιιν ζώζηκν ! Ούηε από ηνπο δηθνύο καο ζσηήξεο , νύηε από ην ΓΝΣ , νύηε από ηελ ΔΔ ηεο Μέξθει ! Παξέλζεζε: Ζ ΔΔ ήηαλ ,είλαη ,θαη ζα είλαη πάληα ηεο Μέξθει θαη ηεο θάζε Μέξθει! ΑΡΑ κήπσο ε αληίδξαζε ηνπ αγσληζηή Διιεληθνύ ιανύ , όπσο θαη ησλ άιισλ Δπξσπατθώλ ιαώλ νδεγεί ηελ θνκπίλα ησλ Δπξσαπαηεώλσλ ζε ινπθέην ; κήπσο νη ιανί αξρίδνπλ λα θαηαιαβαίλνπλ ην νηθνλνκηθό παηρλίδη πνπ παίδεηαη εηο βάξνο ηνπο , γη απηό νη θύξηνη πνπ αθνύσ ζπλέρεηα ηώξα ηειεπηαία ηξέρνπλ λα ζώζνπλ ηελ επηρείξεζε από ην θιείζηκν; Γπζηπρώο γη απηνύο ,θαζώο ε Δπξσπατθή Δπηρείξεζε Υάλεηαη, κόλν ν εθβηαζκόο ηνπο έκεηλε ...θη απηόο μεπεξληέηαη....


10

Η Μπλόθα… Θ μπλόφα είναι ζνα παιχνίδι ςτθν τράπουλα. Οι παίχτεσ μοιράηονται τθν τράπουλα και ο κακζνασ με τθ ςειρά «κατεβάηει» κάποια φφλλα γυριςμζνα ανάποδα. Τα φφλλα πρζπει να είναι ίδια μεταξφ τουσ π.χ. τρεισ ρθγάδεσ, και δθλϊνει τι είναι τα φφλλα που κατζβαςε. Βζβαια, αν μετριςεισ ςωςτά και κυμάςαι τι ζχει δθλωκεί μζχρι ϊρασ μπορείσ να ριςκάρεισ και να φωνάξεισ «μπλόφα». Τότε αν όντωσ ο παίκτθσ ζχει κατεβάςει άλλα φφλλα από αυτά που διλωςε, παίρνει ςτα χζρια του όλα τα φφλλα που βρίςκονται κάτω. Αλλιϊσ τα ςθκϊνεισ εςφ και φορτϊνεςαι με ζνα μάτςο φφλλα για να ξεφορτωκείσ. Θ μπλόφα λοιπόν είναι βαςικόσ όροσ με τον οποίον χαράςςει τθν πολιτικι του ο ΣΥ΢ΛΗΑ-ΕΚΜ απζναντι ςτθν Ευρϊπθ. Θ Ευρωηϊνθ δθλϊνει ςε όλουσ τουσ τόνουσ ότι αν ο ΣΥ΢ΛΗΑ-ΕΚΜ αμφιςβθτιςει βαςικζσ πτυχζσ των Μνθμονίων και των δανειακϊν ςυμβάςεων υπάρχει θ πικανότθτα εξόδου τθσ Ελλάδασ από το Ευρϊ. Ο ΣΥ΢ΛΗΑ-ΕΚΜ ςωςτά τονίηει τθ μια πλευρά των ανακοινϊςεων αυτοφ του τφπου, που δεν είναι άλλθ από τθν προςπάκεια τρομοκράτθςθσ του κόςμου και αποςτροφισ του από μια αριςτερι πορεία. Από τθν άλλθ, κεωρεί ότι τζτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει, ότι πρόκειται απλά για μία μπλόφα. Συγκεκριμζνα, θ μπλόφα αυτι τεκμθριϊνεται ςτο γεγονόσ ότι θ Ευρϊπθ κα ζχει τεράςτιο οικονομικό κόςτοσ από το να διϊξει τθν Ελλάδα από το Ευρϊ. Διάφορα ποςά ςε διςεκατομμφρια ευρϊ καταγράφονται ςτθν ςχετικι αρκρογραφία, προςπακϊντασ να πείςουν ότι ςε μια Ευρϊπθ που το μόνο που τθ νοιάηει είναι θ τςζπθ τθσ, αν θ τςζπθ τθσ είναι να πονζςει τότε δε κα προχωριςει ςε μια τζτοια κίνθςθ. Το δεφτερο επιχείρθμα που τεκμθριϊνει τθ μπλόφα από πλευράσ Ευρϊπθσ είναι ο ιςχυριςμόσ ότι δεν προβλζπεται νομικά από πουκενά το ενδεχόμενο αποπομπισ μιασ χϊρασ από το Ευρϊ, άρα και πάλι τζτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει: οι Ευρωπαίοι είναι παγιδευμζνοι ςτο χρυςό κλουβί τουσ και αρκεί μια ιςότιμθ, τςαμπουκαλίδικθ, γενναία εξωτερικι πολιτικι για να υποχωριςουν. Υπάρχει περίπτωςθ όμωσ να φωνάξει «μπλόφα» μετεκλογικά ο ΣΥ΢ΛΗΑ-ΕΚΜ και να του ζρκουν όλα τα φφλλα ςτο χζρι; Ριςτεφω πωσ ναι. Το κόςτοσ τθσ εξόδου τθσ Ελλάδασ από το Ευρϊ μπορεί οικονομικά να μετριζται ςε μερικζσ


11

δεκάδεσ δισ ευρϊ (ποςό καλό για επικοινωνιακά κόλπα, ελάχιςτο μπροςτά ςτα πραγματικά ποςά που ζχουν πάρει οι τράπεηεσ ι που κα πάρει θ Λςπανία για να διαςωκεί), το πολιτικό και μακροπρόκεςμα οικονομικό κόςτοσ από το να αποδεχτεί θ Ευρϊπθ μια φιλολαϊκι πολιτικι εντόσ Ευρϊ κα είναι τεράςτιο και ανυπολόγιςτο: αν εδϊ, ςτθν Ελλάδα, που διεξάγεται ζνα κοινωνικό και πολιτικό πείραμα κινεηοποίθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ περιφζρειασ, γίνει ζτςι απλά αποδεκτό ζνα πρόγραμμα άρςθσ τθσ λιτότθτασ, ςκεφτείτε τι κα γίνει ςε Λςπανία, Λταλία, Ρορτογαλία κλπ που κα διεκδικιςουν αντίςτοιχεσ αλλαγζσ ςτθ βάςθ του δεδικαςμζνου. Το επιχείρθμα με το νομικό ςκζλοσ μάλλον ςτζκει (αν και αυτά αλλάηουν με μια ζκτακτθ ςφνοδο). Οκ, δε κα ςε αποπζμψουν από το Ευρϊ ςτο ενδεχόμενο που αποφαςίηεισ φιλολαϊκά αντιμνθμονιακά μζτρα. Πμωσ κα κλείςουν τισ χρθματικζσ ροζσ. Τζρμα πια ςτθν ειςροι ευρϊ από τθν Ευρϊπθ, τθ δανειοδότθςθ και τθ ρευςτότθτα (τουλάχιςτον μζχρι να κάνεισ πίςω). Οι επιλογζσ κα είναι δφο και ςκλθρζσ: ι κα ςυρκείσ ςε ζνα πρόγραμμα λιτότθτασ για να ξαναανοίξει θ κάνουλα των χρθμάτων, ι κα επιλζξεισ – χωρίσ όρουσ – να φφγεισ εςφ από το ευρϊ. Εκεί, ο ΣΥ΢ΛΗΑ-ΕΚΜ όχι απλά δεν ζχει ςχζδιο, όχι απλά επαναλαμβάνει ςε κάκε τόνο ότι «κα κάνουμε τα πάντα για τθν παραμονι τθσ Ελλάδασ ςτο Ευρϊ», αλλά δεν προετοιμάηει καν τον κόςμο για ζνα τζτοιο ενδεχόμενο. Χαρακτθριςτικζσ οι ςθμερινζσ (2/6) δθλϊςεισ Ραπαδθμοφλθ: «Γελοίο, επικίνδυνο και φποπτο το παιχνίδι με το δίλθμμα - ευρϊ ι δραχμι». Πλα αυτά φυςικά δεν είναι αποτζλεςμα παραλογιςμϊν, δεν ζρχονται από το πουκενά, οφτε είναι προϊόν λαϊκιςμοφ. Ρροζρχονται από τθν αντίλθψθ που ζχει αυτό το κομμάτι τθσ Αριςτεράσ για το τι είναι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και θ Ευρωηϊνθ, για το κατά πόςο οι αντικζςεισ τισ είναι δομικζσ και ακόμα ακόμα για το χαρακτιρα τθσ ίδιασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Αυτά είναι αρκετά για να αναλυκοφν εδϊ, κάτι που κα προςπακιςω τμθματικά ςε επόμενα κείμενα. Θ μπλόφα ςτα χαρτιά αν ςκάςει ςτα μοφτρα ςου, δεν τρζχει κάτι – το πολφ πολφ να χάςεισ μια παρτίδα. Θ μπλόφα ςτθν Ευρωηϊνθ αν ςκάςει ςτα μοφτρα ςου και δεν είςαι προετοιμαςμζνοσ, ζχεισ να χάςεισ πολλά: τουλάχιςτον το κίνθμα και τθν Αριςτερά.


12

ΤαΨιΛάΤθΣΕβΔοΜάΔαΣ 3 Μάιου 2010 πυροβολείται πιςϊπλατα από αςτυνομικό και ςυλλαμβάνεται βαριά τραυματιςμζνοσ ο αναρχικόσ Σίμοσ Σεϊςίδθσ. Ο οποίοσ βρίςκεται ςτο ςτόχαςτρο τθσ αςτυνομίασ για πάνω από 15 χρόνια, λόγω τθσ πολφμορφθσ αναρχικισ του δράςθσ. Το κράτοσ ςτινει πάνω τουσ όλα τα ιδεολογικά και αςτυνομικά καταςκευάςματα τθσ "αντιτρομοκρατίασ" και τθσ καταςτολισ του εςωτερικοφ εχκροφ. Κατθγορείται για ςυμμετοχι ςε λθςτείεσ, αρπαγζσ οπλιςμοφ, και πολλά άλλα. Αποκορφφωμα θ επικιρυξθ του από το Μ.Χρυςοχοϊδθ με 600.000 ευρϊ. Σε αυτό το κακεςτϊσ ςτισ 3 Μαΐου 2010 ,ο Σ.Σεϊςίδθσ πυροβολείται ςτθν προςπάκεια του να διαφφγει από αςτυνομικό ζλεγχο. Το γεγονόσ αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθν βιαιότθτα τθσ ςφλλθψθσ (τα ςπαςμζνα πλευρά, το πρθςμζνο από το ξφλο πρόςωπο), τθν κακυςτερθμζνθ μεταφορά ςτο Λπποκράτειο, κακϊσ και τθ ςυνεχι παρουςία αςτυνομικϊν κάκε είδουσ ακόμα και ςτο χειρουργείο, οδιγθςε ςτθν επιδείνωςθ τθσ υγείασ του και τελικά ςτον ακρωτθριαςμό του ποδιοφ του. Ο Σίμοσ ςτισ 5-5-2011 ακωϊκθκε για τθν υπόκεςθ των «λθςτϊν με τα μαφρα». Στισ 16-9-2011 ξεκίνθςε θ δίκθ του Σίμου για τθν κατθγορία απόπειρασ ανκρωποκτονίασ (του αςτυνομικοφ ο οποίοσ τον πυροβόλθςε πιςϊπλατα αποτζλεςμα να χάςει το πόδι του), θ οποία ζλθξε ςτισ 12-10-2011 με τθν κα ταδίκθ του ςε 18 μινεσ φυλάκιςθ για οπλοκατοχι. Συνζχιηε να βρίςκεται ζγκλειςτοσ ςτο νοςοκομείο των φυλακϊν Κορυδαλλοφ μζχρι ςιμερα που ακωϊκθκε πλιρωσ από κάκε κατθγορία. Ακϊοσ μετά από ζνα χαμζνο πόδι και πόςο καιρό ςτθν φυλακι . Ωραία θ δικαιοςφνθ τουσ.....

αντιρριςεισ ακόμα και .θ ίδια θ αρκρογράφοσ Αρβελζρ (!)― ςτθ φυςικι, αλλά και ςτθ βιολογία μζχρι ςτιγμισ, λειτουργεί ςαν προφανισ παρότρυνςθ των μακθτϊν προσ τθν κάκε λογισ παραπαιδεία και ιδιωτικι εκπαίδευςθ. Αχ Άννα ακόμθ κι αν ζφυγεσ το ςφςτθμα καλά κρατεί... Συνταγματικι ζκρινε θ Ολομζλεια του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ τθν επιβολι του τζλουσ ακινιτων, αλλά αντιςυνταγματικι τθ δυνατότθτα διακοπισ ρεφματοσ ςε περίπτωςθ μθ καταβολισ του. Ζτςι, το δικαςτιριο ακφρωςε τθ ςχετικι απόφαςθ του αναπλθρωτι υπουργοφ Οικονομικϊν 1211/2011, κατά το μζροσ που προβλζπει ότι κα διακόπτεται θ παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςε όποιον δεν καταβάλλει το Ζκτατο Ειδικό Τζλοσ Θλεκτροδοτοφμενων Δομθμζνων Επιφανειϊν (ΕΕΤΘΔΕ). Το Ανϊτατο Δικαςτιριο ζκρινε ότι θ διακοπι αυτι είναι αντίκετθ προσ το Σφνταγμα. Άντε ,καλϊσ να τα δεχτοφμε ςτθν εφορία… Το ποςό των 20.000 ευρϊ ςυγκζντρωςαν Δανοί εργάτεσ για τουσ απεργοφσ τθσ Χαλυβουργίασ Αςπρόπυργου. Τρανι απόδειξθ για τθ ςθμαςία και τθ διεκνι διάςταςθ που ζχει ο περιφανοσ αγϊνασ των απεργϊν χαλυβουργϊν εδϊ και 7 μινεσ, αποτζλεςε θ χκεςινι επίςκεψθ ςτθν πφλθ τθσ Χαλυβουργίασ πολυμελοφσ αντιπροςωπείασ ςυνδικαλιςτϊν και βουλευτϊν από τθ Δανία εκπροςωπϊντασ τθν επιτροπι αλλθλεγγφθσ που ζχει ςυγκροτθκεί ςτθ χϊρα τουσ για τουσ χαλυβουργοφσ του Αςπροπφργου.

Ζωσ και 522% αυξθμζνοι οι φόροι! Σε οριςτικι οικονομικι ςυντριβι οδθγοφνται περίπου 4,2 εκατομμφρια φορολογοφμενοι με χαμθλά και μεςαία ειςοδιματα. Μιςκωτοί και ςυνταξιοφΣάλοσ δθμιουργικθκε με αφορμι το μάκθμα τθσ χοι που υπζςτθςαν απϊλειεσ ζωσ και 30% ςτα ειςοφυςικισ !Θ δικαιολογθμζνθ αναςτάτωςθ χιλιάδων διματά τουσ κατά τθ διάρκεια του 2011,κα κλθμακθτϊν, φζρνει για μια ακόμθ φορά ςτθν επιφά- κοφν να πλθρϊςουν ζωσ και 6 φορζσ υψθλότερο νεια τθν κρυμμζνθ αλικεια του μφκου των «ίςων φόρο από πζρυςι! Ακόμθ χειρότερα κα είναι τα ευκαιριϊν» και του «αδιάβλθτου» κεςμοφ των πα- πράγματα για όςουσ τα ειςοδιματα του 2011 είναι νελλινιων εξετάςεων. ςτα ίδια επίπεδα με του 2010. Θ δυςκολία των κεμάτων που προκρίκθκαν από Ρικραμμζνε άρχοντα , πάρε μασ τα Υπάρχοντα.... επιτροπζσ αγνϊςτου ςφνκεςθσ, ςτθν ζκκεςθ― όπου για τθν επιλογι του κειμζνου είχε ζντονεσ


13

#oloiskai O ΣΚΑΛ φυτεφει, κακαρίηει ακτζσ , ποτάμια και πόλεισ, ο ΣΚΑΛ προςτατεφει το περιβάλλον, ο ΣΚΑΛ μοιράηει τροφζσ, ροφχα και φάρμακα. Δεν πειράηει που το κοινωνικό κράτοσ ιςοπεδϊκθκε είναι αρκετό που θ Μαριάννα Βαρδινογιάννθ, θ Μαριάννα Λάτςθ, ο Νταλάρασ, θ Αρχιεπιςκοπι , θ αςτυνομία και οι μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ {που παραδόξωσ πλθρϊνονται από τισ κυβερνιςεισ } γίνονται κυςία για τουσ απροςτάτευτουσ και τουσ αδυνάτουσ. Ρροςφζρουν τα δϊρα τθσ ηωισ ςε αυτοφσ που δεν μποροφν να ηιςουν χωρίσ αντάλλαγμα . Βιομιχανοι, εφοπλιςτζσ και όλεσ οι μορφζσ κρατικισ εξουςίασ ,αφοφ εκμεταλλευτοφν., κλζψουν τθν ανκρϊπινθ φπαρξθ ζρχονται οι ίδιοι χωρίσ ντροπι να προςφζρουν ςτον αδφναμο άνκρωπο δϊρα χωρίσ κανζνα απϊτερο ςκοπό όπωσ προπαγανδίηουν. Αλλά αναγνωρίηουν ςε κάκε κυςία, δϊρο και φιλανκρωπία κρφβονται επιμελϊσ ςχζςεισ εξουςίασ. Θ λειτουργία τθσ φιλανκρωπίασ και βοικειασ είναι ακριβϊσ να υποβιβάςει και να ντροπιάςει τον αποδζκτθ του δϊρου, ακριβϊσ λόγω τθσ αδυναμίασ του να ανταποδϊςει αυτό το δϊρο, δϊρο ίςθσ αξίασ. Πμωσ ακριβϊσ εκεί βρίςκεται και θ αξία τθσ φιλανκρωπίασ θ διατιρθςθ και θ αναπαραγωγι του κοινωνικοφ ςυςτιματοσ εκμετάλλευςθσ τθσ κρατικισ εξουςίασ και τθσ κρατικισ βίασ . Ο αποδζκτθσ τθσ φιλανκρωπίασ ςε ανφποπτο χρόνο τθν ανταλλάςει με τθν ψιφο του και με τθν υποςτιριξι του, με κάκε μζςο, ςτουσ εκπροςϊπουσ τθσ κρατικισ εξουςίασ.


14

«Οι πλατείεσ τθσ οργισ, πλατείεσ τθσ ελπίδασ....»

Ζνα χρόνο από τθν «25-Μ»


15


16

Οι πλαηείερ ηηρ οπγήρ, πλαηείερ ηηρ ελπίδαρ.... Έλα ρξόλν κεηά ην θίλεκα ησλ ''αγαλαθηηζκέλσλ'' , ην ρξνληθό κηαο εξσηθήο εμέγεξζεο πνπ άιιαμε κηα γηα πάληα ηελ ξνή ησλ γεγνλόησλ .... ΣΕΣΑΡΣΗ 25 Μαΐος 2011 Ζ Ηζπαλία , κόιηο 3 κέξεο πξηλ έρεη δώζεη ην έλαπζκα : «Κάληε εζπρία κελ μππλήζεηε ηνπο Έιιελεο» έιεγε ην ζύλζεκα πνπ αλαξηήζεθε ζε παλό. Οη ζπγθεληξώζεηο ζηηο πιαηείεο ησλ πόιεσλ έδσζαλ ην ζύλζεκα ηνπ μεζεθσκνύ ζηελ Διιάδα πνπ κέρξη ζήκεξα ππέκεηλε ζησπειά ηα κέηξα ιηηόηεηαο θαη ηελ πνιηηηθή ιεειαζία. Οη Έιιελεο, ινηπόλ, ζίρηεθαλ θαη απηόνξγαλώζεθαλ. Σν βξάδπ ηεο ηξίηεο ,κηα ζειίδα ζην facebook, «Αγαλαθηηζκέλνη ζην ΢ύληαγκα», έδσζε ηνλ ηόλν θαη δηέδσζε κέζα ζε ειάρηζην ρξόλν ηελ αλάγθε ηεο ζπζπείξσζεο όινπ ηνπ Διιεληθνύ ιανύ. Σαπηόρξνλα, θαη άιιεο ζειίδεο αλαξηήζεθαλ κε ην ίδην πεξηερόκελν θαη αθνξνύζαλ ζπγθεληξώζεηο ζε άιιεο πόιεηο ζηελ Διιάδα. ΠΕΜΠΣΗ 26 Μαΐος 2011 «Σν θίλεκα 15Μ πέξαζε ηα ζύλνξα» γξάθεη ε ηζπαληθή El Pais αλαθεξόκελε ζηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ «Αγαλαθηηζκέλσλ» Διιήλσλ ζε δηάθνξεο πόιεο ηεο ρώξαο. Ζ εθεκεξίδα αλαδεκνζηεύεη κάιηζηα θαη ην ζύλζεκα ζην παλό κπξνζηά από ηε Βνπιή: «Δίκαζηε μύπληνη. Ση ώξα είλαη; Ώξα λα θύγνπλ». Οη εηξεληθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ Σεηάξηε βξίζθνληαη ζηε ζεκαηνινγία θαη άιισλ μέλσλ κέζσλ ελεκέξσζεο. «Υηιηάδεο δηαδεισηέο, όισλ ησλ ειηθηώλ, ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ Αζήλα θαη άιιεο κεγάιεο πόιεηο ηελ Σεηάξηε γηα λα θαηαγγείινπλ ηα κέηξα ιηηόηεηαο ηεο θπβέξλεζεο» κεηέδσζε ην Γαιιηθό Πξαθηνξείν. Σν Associated Press κεηέδσζε όηη ρηιηάδεο λένη Έιιελεο δηαδήισζαλ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε «Πεξηζζόηεξνη από 15.000 άλζξσπνη, θπξίσο λένη, ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ Αζήλα θαη πεξίπνπ 5.000 ζηε Θεζζαινλίθε. 'Κιέθηεο, θιέθηεο' ήηαλ ην ζύλζεκα ησλ δηαδεισηώλ έμσ από ηε

Βνπιή, ελώ δπλάκεηο ηεο αζηπλνκίαο βξίζθνληαλ ζην ζεκείν. Ζ αηκόζθαηξα όκσο ήηαλ εηξεληθή» γξάθεη ην AP. Φηινμελεί, κάιηζηα, θαη δειώζεηο δηαδεισηώλ.«Οη Κπβεξλήζεηο δελ κπνξνύλ λα καο αγλνήζνπλ θαη ζέινπκε ε θσλή καο λα αθνπζηεί» δειώλεη ν 28ρξνλνο άλεξγνο Γ.Ξ. Ζ 28ρξνλε θίιε ηνπ, Μ.Β., ηνλίδεη όηη ε νηθνλνκηθή θξίζε αλαγθάδεη ηνπο λένπο λα αλαβάινπλ πνιιά ζρέδηά ηνπο, όπσο ην λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνγέλεηα, ελώ πνιινί ζθέθηνληαη πιένλ ζνβαξά λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρώξα. «Δάλ ε Μ. ράζεη αύξην ηεο δνπιεηά ηεο, ηόηε δελ ζα έρνπκε άιιε ιύζε από ην λα κεηαλαζηεύζνπκε» ζπκπιεξώλεη ν θίινο ηεο. Αλάινγε είλαη θαη ε αληαπόθξηζε ηνπ Reuters. «Σελ ώξα πνπ νη Δπξσπαίνη πηέδνπλ γηα πεξηζζόηεξα κέηξα θαη επξύηεξε ζπλαίλεζε, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηε ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ, πεξίπνπ 15,000 αγαλαθηηζκέλνη Έιιελεο ζπγθεληξώζεθαλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο γηα λα δηακαξηπξεζνύλ θαηά ησλ πεξηθνπώλ». Υαξαθηεξηζηηθό ηεο ζπγθέληξσζεο κία ηηαιηθή ζεκαία πνπ έγξαθε «΢ησπή, κελ μππλήζνπκε ηνπο Ηηαινύο». Σν ίδην ζύλζεκα ήηαλ γξακκέλν θαη ζηα γαιιηθά. ΢πγθεληξώζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, όκσο, θαη ζε άιιεο πόιεηο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε Θεζζαινλίθε, ε Βέξνηα, ε Πάηξα, ηα Υαληά, ν Βόινο, ε Σξίπνιε θαη ε Καιακάηα. Πσιεηήξην ζηνλ Λεπθό Πύξγν έβαιαλ νη «αγαλαθηηζκέλνη», νη νπνίνη θξέκαζαλ έλα κεγάιν παλό πνπ έγξαθε «ΠΧΛΔΗΣΑΗ». Ζ ζπγθέληξσζε ησλ «αγαλαθηηζκέλσλ» είρε παικό θαη μερώξηζαλ ηα αθηζάθηα πνπ ηνηρνθόιιεζαλ ζε θνιόλεο κε αηάθεο ελαληίνλ ησλ ηειενπηηθώλ θαλαιηώλ. ΢ηελ Πάηξα, ε δπλαηή βξνρή θξάηεζε πνιινύο δηαδεισηέο ζηα ζπίηηα ηνπο. Χζηόζν, ζηελ πιαηεία Γεσξγίνπ παξέκεηλαλ πεξίπνπ 500 πνιίηεο κε νκπξέιεο θαη θώλαδαλ αληηθπβεξλεηηθά ζπλζήκαηα. ΢ην Ζξάθιεην, Δθαηνληάδεο πνιίηεο παξέκεηλαλ ζηελ θεληξηθή πιαηεία, θσλάδνληαο ζπλζήκαηα


17

θαηά ηεο θπβέξλεζεο θαη θαηά ησλ ΜΑΣ, πνπ πξνεγνπκέλσο έξημαλ ρεκηθά θαηά γηαηξώλ θαη λνζειεπηώλ. ΢ηα Υαληά , κήλπκα αγαλάθηεζεο ζηέιλνπλ θαη νη εθαηνληάδεο Υαληώηεο πνπ έρνπλ θαηαθιύζεη ηελ πιαηεία ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο ζην θέληξν ηεο πόιεο. «Όινη καο, όκσο, είκαζηε αλήζπρνη θαη ζπκσκέλνη από ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο πνπ βιέπνπκε γύξσ καο», έιεγαλ κε ηηο ληνπληνύθεο. ΢ηελ Σξίπνιε, κία από ηηο κεγαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ έθαλαλ νη αγαλαθηηζκέλνη , όπνπ πάλσ από 1.000 άηνκα είραλ ζπξξεύζεη ζηελ θεληξηθή πιαηεία. Σέινο ζηελ Λάξηζα , γύξσ ζηα 500 άηνκα, θπξίσο λεαξήο ειηθίαο, παξέκεηλαλ ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο. ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ 27 Μαΐος 2011 ΢ηελ πιαηεία ΢πληάγκαηνο, κέζα ζε ζθελέο, δηαλπθηεξεύνπλ αξθεηνί πνιίηεο νη νπνίνη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ λέα ζπγθέληξσζε (6 κ.κ.) ην απόγεπκα ηεο Παξαζθεπήο. Σν απόγεπκα ηεο Πέκπηεο, ε βξνρή δελ πηόεζε ηνπο «Αγαλαθηηζκέλνπο» Έιιελεο πνπ θαηά ρηιηάδεο δηαδήισζαλ θαηά ησλ κέηξσλ ιηηόηεηαο. Σν θίλεκα ηεο «15εο Μαΐνπ», ην νπνίν μεθίλεζε από ηελ Ηζπαλία θαη έθηαζε ζηε ρώξα καο, ηαμηδεύεη ηώξα ζε όιε ηελ Δπξώπε, θαζώο ηελ Κπξηαθή νξγαλώλνληαη -μέσω Facebook- ζπγθεληξώζεηο ζε όιεο ηηο επξσπατθέο πξσηεύνπζεο. ΢ην Facebook, θαη ζηε ζειίδα ησλ «Αγαλαθηηζκέλσλ ζην ΢ύληαγκα», ζπλερήο είλαη ε ξνή δεκνζηεύζεσλ από λένπο θαη λέεο πνπ δειώλνπλ ην «παξώλ» ζηηο θηλεηνπνηήζεηο: «Θα ηα πνύκε θαη ζήκεξα εθεί... απόςε ζα πάξσ θαη ηελ θαηζαξόια κνπ θαη ην κπξίθη κνπ... θαη ηε ζθπξίρηξα κνπ.... απόςε ζα αθνπζηώ πην δπλαηά από ρζεο...θαη αύξην αθόκε πην δπλαηά... ηώξα πηα δελ είκαη κόλε κνπ λα θσλάδσ απ' ην θαλαπέ κνπ... ηώξα είκαζηε ρηιηάδεο... είλαη πνιιά ηα ληε-

ζηκπέι ηώξα πηα... θαη όπνηνο κπνξεί αο θιείζεη ηα απηηά ηνπ λα κελ αθνύεη... εγώ ζα είκαη εθεί... θαη ζήκεξα εγώ... ζα είκαη εθεί...» γξάθεη ε Χ.Α. «Δρηέο έραζα ηελ δνπιεηά κνπ 2ε θνξά κέζα ζε 1,5 ρξόλν. Ζ απνγνήηεπζε θαη ε απειπηζία πιένλ είλαη θαζεκεξηλόηεηα γηα κέλα... αιιά εγώ είκαη θάζε κέξα εθεί θύξηνη θιέθηεο!!! Μέρξη λα αξρίζεηε λα ζθηάδεζηε θαη λα αξρίζεηε λα ηδξώλεηε!!! Γελ έρσ ηίπνηα, δελ θνβάκαη ηίπνηα, είκαη ειεύζεξνο!!!» αλαθέξεη ν Α.Τ. Αλάινγα κελύκαηα λέσλ, πνπ εθθξάδνπλ ηελ αγσλία ηνπο θαη δεηνύλ έλα θαιύηεξν κέιινλ, αληηθξίδεη θαλείο θαη ζηε ζειίδα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ «Δπξσπατθή Δπαλάζηαζε». Οη δεκηνπξγνί ηεο ζειίδαο, Έιιελεο θαη Ηζπαλνί, θαινύλ όινπο ηνπο Δπξσπαίνπο ζε καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο ηελ Κπξηαθή, 29 Μαΐνπ, ζηηο θεληξηθέο πιαηείεο ησλ ρσξώλ ηνπο. «Εεηάκε πξαγκαηηθή Γεκνθξαηία ηώξα. Γελ είκαζηε εκπνξεύκαηα ζηα ρέξηα πνιηηηθώλ θαη ηξαπεδηηώλ. Καηεγνξνύκε ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο γηα ηελ άζρεκε θαηάζηαζή καο θαη απαηηνύκε ηελ απαξαίηεηε αιιαγή πνξείαο [...]» Λανί ηεο Δπξώπεο μππλήζηε. Αο θηηάμνπκε κηα θαιύηεξε δσή, αο κηιήζνπκε, αο ζπλαληεζνύκε, αο αιιάμνπκε ηα πάληα» αλαθέξεη ε αλαθνίλσζε ζηε ζειίδα. ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕ΢ ΜΕΡΕ΢ Καη ελώ όινη πεξίκελα απηό ην θίλεκα λα θαηαιαγηάζεη ζηηο 2 Ηνπλίνπ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλνη πεξηζζόηεξνη από 50.000 δηαδεισηέο. ΢ηηο 6 Ηνπλίνπ θαη γηα δσδέθαηε εκέξα, ην πιήζνο παξακέλεη ζπγθεληξσκέλν ζηελ πιαηεία ΢πληάγκαηνο, πςώλνληαο θσλή νξγήο θαη αγαλάθηεζεο θαηά ησλ ζθιεξώλ κέηξσλ πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζε. Λίγα ιεπηά κεηά ηηο 17:15, νη πνιίηεο αλεβαίλνπλ ζηε Λ. Ακαιίαο θαη πιένλ έρεη δηαθνπεί ε θπθινθνξία ,πεξίπνπ 5.000 αζηπλνκηθνί θαη 32 δηκνηξίεο ησλ ΜΑΣ βξίζθνληαη ζε πιήξε εηνηκόηεηα γηα ηηο θηλεηνπνηήζεηο -ζε ηέζζεξα ζεκεία ηεο Αζήλαο- από ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, ηνπο «αγαλαθηηζκέλνπο» πνιίηεο αιιά θαη νξγαλώζεηο ηεο εμσθνηλνβνπιεπηηθήο Αξηζηεξάο. Από εθεί θαη έπεηηα μεθηλνύλ νη ιατθέο


18

ζπλειεύζεηο, ηα δξώκελα , νη νκηιίεο θαη πξνβνιέο Νηνθηκαληέξ. ΢ηήλνληαη ηξαπεδάθηα δηαιόγνπ θαη πιεξνθόξεζεο , πξσηνζηαηνύλ ηδέεο όπσο ε δεκηνπξγία επηηξνπήο ινγηζηηθνύ ειέγρνπ θαη ε παύζε πιεξσκώλ, όκσο εθεί είλαη πνπ μεθηλνύλ θαη νη πξώηεο ζπγθξνύζεηο κε ηελ αζηπλνκία.... ΢ε παλειιαδηθό επίπεδν ηζρύνπλ ηα ίδηα αιιά κε ιηγόηεξε ζπκκεηνρή . Κεληξηθό ζύλζεκα πιένλ είλαη έλα : ''ΦΧΜΗΠΑΗΓΔΗΑ-ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, Ζ ΥΟΤΝΣΑ ΓΔΝ ΣΔΛΔΗΧ΢Δ ΣΟ '73'' γηαηί '' ρσξίο ςσκί θαη παηδεία δελ ππάξρεη ειεπζεξία'' θσλάδνπλ νη ληνπληνύθεο. ΜΕ΢ΟΠΡΟΘΕ΢ΜΟ 28-29 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 Ο θόζκνο έρεη βγεη ζηνπο δξόκνπο. Ήδε από ηηο 10:00 ηνπιάρηζηνλ 1.000 άηνκα κπξνζηά από Μλεκείν Άγλσζηνπ ΢ηξαηηώηε. Γύξσ ζηηο 11:30 Ο θόζκνο ηνπ ΠΑΜΔ έρεη ήδε θηάζεη ζην ΢ύληαγκα. Τπάξρεη κεγάιε θηλεηηθόηεηα θαη θαηαθζάλεη ζπλέρεηα θόζκνο. Πιεζηάδνπλ ηα Πξσηνβάζκηα ΢σκαηεία, ν θόζκνο ηεο ΟΛΜΔ (εθπαηδεπηηθνί) κε πνξηνθαιί ζεκαίεο θαη νη εξγαδόκελνη ηνπ Σαρπδξνκηθνύ Σακηεπηεξίνπ. Αξρίδεη λα θηάλεη ζην ΢ύληαγκα ε πνξεία Γ΢ΔΔ-ΑΓΔΓΤ. Ζ θεθαιή ηεο πνξείαο αλεβαίλεη ηε Βαζ. Γεσξγίνπ. Όζν ππθλώλεη ν θόζκνο, εληζρύνληαη νη δπλάκεηο ησλ ΜΑΣ κπξνζηά απ’ ην θξάρηε θαη ηε βνπιή. Από ηα κεγάθσλα, ζην θέληξν ηεο Πιαηείαο ΢πληάγκαηνο, αθνύγνληαη ζπλέρεηα θαιέζκαηα γηα πξνζέιεπζε ηνπ θόζκνπ θαη παιιατθό μεζεθσκό. Σα ΜΑΣ θάλνπλ επίζεζε ζηνπο δηαδεισηέο θαη ηνπο απεξγνύο, εθηεηακέλε ρξήζε ρεκηθώλ -΢πγθξνύζεηο θαη πεηξνπόιεκνο ζηε ΢ηαδίνπ. Ο θόζκνο δελ θνπλάεη απηήλ πιαηεία! Σα κεγάθσλα ηεο πιαηείαο θσλάδνπλ :'' ςπρξαηκία ! καδηθή ζπγθέληξσζε κπξνζηά ζηε

Βνπιή! Σηηο 6.00 κ.κ. ε κεγάιε ζπλαπιία ζηελ Πι. Σπληάγκαηνο δελ ην θνπλάκε από εδώ!'' Οη ζπγθξνύζεηο ζπλερίδνληαη κέρξη αξγά ηελ λύρηα. ΢ε εμέιημε θαη νη πνξείεο θαη ζπγθεληξώζεηο ζε κεγάιεο πόιεηο όιεο ηεο ρώξαο. Κάιεζκα ησλ ΢σκαηείσλ, ησλ ιατθώλ ζπλειεύζεσλ θαη ησλ νξγαλώζεσλ ηεο Αξηζηεξάο ζε καδηθή θάζνδν ηνπ ιανύ ζην ΢ύληαγκα γηα όιν ην 48-σξν. Σελ επνκέλε Σν ΢ύληαγκα έρεη πιεκπξίζεη , Γπλάκεηο ηεο αξηζηεξάο , Απεξγνί θαη αγαλαθηηζκέλνη δηαδειώλνπλ καδηθά θαη εηξεληθά , όκσο δέρνληαη ηελ ζθιεξή επίζεζε ησλ ΜΑΣ ! Άπεηξνη ηξαπκαηίεο βξίζθνπλ θαηαθύγην ζην ζηαζκό ηνπ κεηξό ζην ΢ύληαγκα ην νπνίν όκσο δέρεηαη ηόλνπο από ρεκηθά από ηα ΜΑΣ! Σξνκεξή ρξήζε βίαο θαη δαθξπγόλσλ από ηηο δπλάκεηο θαηαζηνιήο, δεθάδεο ζπιιήςεηο θαη πξνζαγσγέο. Μηα από ηηο κεγαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο ζηελ κεηαπνιηηεπηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο πλίγεηαη ζην αίκα.... Φπζηθά όρη ακαρεηί, ν θόζκνο ζπγθξνύεηαη γηα ώξεο , θάπνηνη κέρξη αξγά ην βξάδπ. ΣΟ ΣΕΛΟ΢ Μεηά από ελάκηζη κήλα θαζεκεξηλώλ ζπγθξνύζεσλ κε ηα ΜΑΣ ,ην ηέινο ηεο ''θαηεηιεκκέλεο πιαηείαο'' έξρεηαη ζηηο 6 Απγνύζηνπ κε ην απεξίγξαπην θαη ιπζζαιέν πνγθξόκ ηεο αζηπλνκίαο θαηά ησλ δηαδεισηώλ! Σν ηέινο κηαο εξσηθήο εμέγεξζεο πνπ άιιαμε κηα γηα πάληα ηελ ξνή ησλ γεγνλόησλ . Κάπνηνη ιέλε πσο ήηαλ άιιε κηα ρακέλε κάρε , άιινη ,κηα ππόζρεζε γηα ην κέιινλ. Δζύ ηη πηζηεύεηο;


19


20

Ο ΢ΕΝΣΕΡ ΦΟΡ ΠΟΤ ΝΣΡΟΠΙΑ΢Ε ΣΟΝ ΥΙΣΛΕΡ... Ζ ΟΜΑΓΑ ΘΑΤΜΑ Σν παγθόζκην πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ κπνξεί λα ζαο κηιήζεη γηα ακέηξεηεο ηζηνξίεο ραξάο θαη ιύπεο, γηα ηζηνξίεο κε ππεξνκάδεο πνπ ράζεθαλ ηόζν μαθληθά, όζν θαη γηα νκάδεο πνπ από ην πνπζελά ζηέθζεθαλ πξσηαζιεηέο θόζκνπ. Ζ πξώηε νκάδα πνπ ζαπκάζηεθε γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ πνδνζθαίξνπ ηεο, ήηαλ ε Δζληθή Απζηξίαο, πνπ ζάξσλε νηη έβξηζθε κπξνζηά ηεο κε ραξαθηεξηζηηθή άλεζε. Οη πεξηζζόηεξνη ηε γλσξίδνπλ κε ηνλ αμηνδήιεπην ραξαθηεξηζκό Wunderteam (Βνύληεξηηκ) δειαδή «Οκάδα Θαύκα» Οη ηζηνξηθνί ηνπ αζιήκαηνο ηελ ζεσξνύλ σο ηελ πξώηε επαλαζηαηηθή Δζληθή όισλ ησλ επνρώλ θαη ηελ πξώηε από ηηο ηξεηο Βαζίιηζζεο πνπ έκεηλαλ δίρσο ζηέκκα (καδί κε ηηο Οπγγαξία 1954, Οιιαλδία 1974), θαζώο απνθιείζηεθε ζηα εκηηειηθά ηνπ 1934 από ηελ δηνξγαλώηξηα θαη κεηέπεηηα θάηνρν Ηηαιία ηνπ Μνπζνιίλη (λίθεζε ζηνλ εκηηειηθό κε νξγην δηαηηεζίαο). Ο ΜΟΣ΢ΑΡΣ ΣΟΤ ΠΟΓΟ΢ΦΑΗΡΟΤ Ζγέηεο θαη αξρεγόο ηεο νκάδαο είλαη ν Μαηίαο Είληειαξ. Πξηλ ηνλ απνθαιέζνπλ «Μόηζαξη ηνπ Πνδνζθαίξνπ», ν Είληειαξ είρε έλα αθόκα παξαηζνύθιη: «Der Ρapierene», δειαδή «Ο Υάξηηλνο». Σν νθείιεη ζηνλ «αεξάην» θαη ηερληθό ηξόπν πνπ είρε αλαπηύμεη ζην παηρλίδη ηνπ, όληαο θάηνρνο εμαηξεηηθώλ ηερληθώλ δεμηνηήησλ - ζπάλησλ ζε ζέληεξ θνξ όπσο απηόο - θαη ζέινληαο λα

απνθεύγεη ην ζθιεξό ζπρλά παηρλίδη ησλ αληηπάισλ ηνπ. Θεσξείηαη ν ζεκαληηθόηεξνο πνδνζθαηξηζηήο ηεο Απζηξίαο γηα ηνλ 20ν αηώλα θαη έλαο από ηνπο θαιύηεξνπο ηεο πξνπνιεκηθήο επνρήο. Γελλήζεθε ζε έδαθνο ηεο Σζερίαο πνπ απνηεινύζε κέξνο ηεο Απζηξννπγγξηθήο απηνθξαηνξίαο. Σν 1905 ε νηθνγέλεηά ηνπ κεηαθόκηζε ζηε Βηέλλε αλαδεηώληαο θαιύηεξε ηύρε. Ο παηέξαο ηνπ όκσο ζθνηώζεθε ζηνλ Α' Παγθόζκην Πόιεκν θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ δνύζε ζε ζπλζήθεο απόιπηε εμαζιίσζεο. Ο κηθξόο Μαηίαο γξήγνξα έδεημε ηε θιίζε ηνπ ζην πνδόζθαηξν θαη κε ηνλ θαηξό έγηλε ε αηρκή ηνπ δόξαηνο ηεο κεγάιεο εζληθήο Απζηξίαο πνπ κάγεςε ηα γήπεδα όιεο ηεο Δπξώπεο. Γελ μέραζε ηελ ηαπεηλή θαηαγσγή ηνπ θαη βνήζεζε πνιιά παηδηά πνπ είραλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Ζ ΔΗ΢ΒΟΛΖ ΣΧΝ ΝΑΕΗ Σν ζηνηρείν όκσο πνπ έθαλε αθόκα πην ζπληαξαθηηθή ηελ ηζηνξία ηεο «Οκάδαο όλεηξν» θαη αθόκα πεξηζζόηεξν ηνπ αξρεγνύ ηεο, ήηαλ ε ηξαγηθή θαηάιεμε πνπ είραλ νκάδα θαη παίθηεο. ΢ηνπο δηθνύο καο θαηξνύο ίζσο λα θαληάδνπλ ηόζν μέλα όια απηά ηα πηζηεύσ, αιιά ηόηε, κε ηελ Δπξώπε λα είλαη ρηιηνβαζαληζκέλε, ε παηξίδα ήηαλ ην λνύκεξν έλα ηδαληθό. Σνπιάρηζηνλ γηα ηνλ Είληειαξ ήηαλ. Απηό θάλεθε μεθάζαξα ην 1938, αιιά θαη ηνλ επόκελν ρξόλν. Ζ Απζηξία πξνεηνηκαδόηαλ γηα ην Παγθόζκην Κύπειιν ηεο Γαιιίαο θαη ήηαλ κάιηζηα εθ ησλ θαβνξί


21

γηα ηελ θαηάθηεζή ηνπ. Ο Μάηζι, ν Είληειαξ θαη ε ππόινηπε παξέα όκσο δελ ηαμίδεςε πνηέ ζην Παξίζη. Λίγν πξηλ ην Μνπληηάι, ε ρηηιεξηθή Γεξκαλία εηζέβαιε ζηελ Απζηξία θαη ηελ πξνζάξηεζε ζηα εδάθε ηεο. Όπσο ζπλέβε ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο, έηζη θαη ζην πνδόζθαηξν, αλαθνηλώζεθε ην εμήο: «Όπνηνο ζέιεη λα ζπλερίζεη λα παίδεη πνδόζθαηξν, νθείιεη λα ην θάλεη ζηα γεξκαληθά πιαίζηα θαη λα παίδεη κε ηα ρξώκαηα ηεο Γεξκαλίαο!». Ζ Wunderteam έπαςε απηνκάησο λα ππάξρεη θαη ε πι εηνλόηεηα ησλ Απζηξηαθώλ δηεζλώλ, επέιεμε λα ζηακαηήζεη ηελ κπάια.

Υιεύαζε ηνπο Γεξκαλνύο κε ην κνλαδηθό όπιν πνπ δηέζεηε, ην ηαιέλην ηνπ ζην πνδόζθαηξν. Όπσο αλαθέξνπλ νη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, πεξλνύζε όπνηνλ αληίπαιν βξηζθόηαλ ζην δξόκν ηνπ θαη αληί λα ζθνξάξεη πεηνύζε επηδεηθηηθά ηελ κπάια άνπη. Απηό θπζηθά δελ άξεζε ζηνπο Γεξκαλνύο πνπ έβιεπαλ ηελ αμηνπξέπεηα ηνπο θαη ηνλ εγσηζκό ηνπο λα θαηαξξαθώλεηαη από έλα κηθξνζθνπηθό αλζξσπάθη. Δίθνζη ιεπηά πξηλ ηε ιήμε ηνπ αγώλα ν Είληειαξ έδσζε ην ηειεησηηθό ρηύπεκα ζηνπο Ναδί. ΢θόξαξε γηα ηελ νκάδα ηνπ θαη παλεγύξηζε πξνθιεηηθά κπξνζηά ζηελ θεξθίδα ησλ επηζήΟΣΑΝ ΝΣΡΟΠΗΑ΢Δ ΣΟΝ ΥΗΣΛΔΡ κσλ, όπνπ βξίζθνληαλ νη αμησκαηηθνί ησλ Οη Γεξκαλνί, γλσξίδνληαο όηη κε ηνλ Είληειαξ Ναδί. Ο αγώλαο έιεμε 2-0 ππέξ ησλ Απζηξηααπμάλνπλ ηηο πηζαλόηεηέο ηνπο λα θαηαθηήθώλ κε ην δεύηεξν ηέξκα λα ζεκεηώλεηαη από ζνπλ ηνλ ηίηιν ζηε Γαιιία, πξνζπάζεζαλ λα ηνλ Καξι ΢έζηα. Δθεί βξηζθόηαλ θαη ν Υίηιεξ ηνλ «εμαγνξάζνπλ», ηάδνληάο ηνπ δόμα, ρξή- πνπ πξνθαλώο έδσζε ηε κεηέπεηηα... δηαηαγή! κα θαη θξαηηθά αμηώκαηα, ρσξίο όκσο λα ηα θαηαθέξνπλ, κε απνηέιεζκα ν ηίηινο λα πάεη ΣΟ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΚΟΝ΢ΔΡΣΟ γηα δεύηεξε ζπλερόκελε δηνξγάλσζε ζηελ Η- Γπν κήλεο κεηά ην ηειεπηαίν ηνπ πνδνζθαηηαιία. Αξλείηαη επίζεο ην ίδην επίκνλα λα εγ- ξηθό θνλζέξην, ν Μαηίαο Είληειαξ βξέζεθε γξαθεί ζην λαδηζηηθό θόκκα. Ζ απέιπηδα λεθξόο ζην δηακέξηζκά ηνπ ζηε Βηέλλε, εμαηπξνζπάζεηα ησλ λαδί γηα «πνδνζθαηξηθή πξν- ηίαο δηαξξνήο γθαδηνύ, όπσο αλαθέξεη ην επίζάξηεζε» ηεο Απζηξίαο έγηλε ζηηο αξρέο ηνπ ζεκν πηζηνπνηεηηθό. ΢ηελ θεδεία ηνπ, παξά 1939, κε ηε δηνξγάλσζε ελόο θηιηθνύ αγώλα ηελ απαγόξεπζε πνπ είραλ εθδώζεη νη λαδί ησλ εζληθώλ νκάδσλ Γεξκαλίαο θαη Απζηξίαο. παξαβξέζεθαλ πεξηζζόηεξνη από 65.000 ΑπΖ «ζπκθσλία» αλάκεζα ζηηο δπν πιεπξέο, ζηξηαθνί, γηα λ' απνδώζνπλ θόξν ηηκήο ζηνλ ήηαλ ν αγώλαο λα ιήμεη 1-1, όκσο ν Είληειαξ κεγαιύηεξν πνδνζθαηξηζηή ηεο ρώξαο ηνπο . θαη νη ζπκπαίθηεο ηνπ δελ ηήξεζαλ ηε ζπκθσ- Ζ πξάμε αληίζηαζεο ηνπ Είληειαξ εξσνπνηήλία. Γη' απηνύο ε αλακέηξεζε ήηαλ κηα επθαη- ζεθε από ηνπο ζπκπαηξηώηεο ηνπ θαη ε ηζηνξίξία λα βγάινπλ από πάλσ ηνπο ηελ ηαπείλσζε α έδηλε θνπξάγην ώζηε λα αληέμνπλ ηνλ γεξθαη ηελ θαηαπίεζε πνπ έλησζαλ θαη λα δώκαληθό δπγό. Ζ δσή, ε ζηάζε θαη ν ζάλαηνο ζνπλ έλα θαιό κάζεκα ζηνπο λαδί, ηζαιαθώ- ηνπ Μαηίαο Είληειαξ, γέλλεζαλ ην πξώην αλνληαο ηελ επηθνηλσληαθή ηνπο εηθόλα. Ο Εί- ληηλαδηζηηθό ζύκβνιν ηεο Δπξώπεο. Κάηη πεληειαξ δελ κπνξνύζε λα ζπγθξαηήζεη ηελ θα- ξηζζόηεξν δειαδή από έλα ζπνπδαίν ζέληεξ ηαπίεζε πνπ έλησζε κέζα ηνπ. θνξ.


22

Ταξικι θ ςυνείδθςθ... Ξυπνάσ μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ με τθν ςκζψθ των παιδιϊν ςου, πθγαίνεισ ςτο δωμάτιο, τα κοιτάσ από μακριά .... Τι όμορφα που κοιμοφνται! Μαλακία, δεν ζχεισ χριματα να τουσ δϊςεισ για το ςχολείο! Τρζχεισ βιαςτικά ςτθν κουηίνα (εγϊ τθν λζω ζτςι, γιατί εςφ τθν βλζπεισ ςαν άδεια ντουλάπα). Πλα τα ράφια άδεια, το ψυγείο βγαλμζνο απϋ τθν πρίηα ...Μιςό λεπτό ...κάτι βρικεσ! Ναι, κα πιεισ καφζ ςιμερα. Τον φτιάχνεισ βιαςτικά και κάκεςαι λίγο, ςκζφτεςαι τθν δουλειά .....Μα καλά, μαλάκασ είςαι; Σϋζχουν απολφςει εδϊ και δφο μινεσ! Κάκε μζρα τα ίδια κα λζμε; Είςαι ανιςυχοσ. Ναι, το ξζρω και αυτό. Οι γζροι ςου μάλλον πεινάνε, αλλά δεν ςτο λζνε για να μθν ςε ςτενοχωριςουν. Πμωσ κάτι άλλο κεσ να μου πεισ ...Ροια; Αυτι απζναντι; Δεν κα 'ςαι με τα καλά ςου άνκρωπε μου! ΢ε αυτι είναι απζναντι, κα ςε πιάςουν! Με άλλουσ τζςςερισ; ΢ε κάτςε ςτα αυγά ςου! Τι λζω και εγϊ; Μ' ζχεισ χαηζψει! Ροιά αυγά; Μακάρι να είχεσ αυγά! Κα τθν ζβγαηεσ -όχι για ςζνα, για τα παιδιά ςου-. Με τι κα πάτε; Μ' ζνα αμάξι, είναι και καλόσ ο οδθγόσ; Ααα απολυμζνοσ και αυτόσ; Τι ςφμπτωςθ!!! Είςαι ςίγουροσ; Το 'χεισ ςκεφτεί καλά; Κάτςε ρε παιδί μου, αφοφ το χαηοκοφτι λζει ότι κα φτιάξουν τα πράγματα!! Το ξζρω ρε, απλά ζτςι ςτο λζω, μιπωσ και ςκεφτείσ κάτι άλλο! Και μετά κα τθν κάνεισ; Πμορφα νθςιά και τζτοια; Ααα ζχεισ πολφ κράςοσ εςφ, που κα μείνεισ εδϊ! Κα κοροϊδεφεισ το κράτοσ; Κα είςαι μζςα ςτα πόδια του; Ρρζπει να το κάνεισ για τα μικρά, λεσ ε; Άςε με να το ςκεφτϊ λίγο και γω ...Εντάξει! Και θ ςυνείδθςθ μαηί ςου! Ράμε…


23

ΤαΨιΛάΤθΣΕβΔοΜάΔαΣ

(μζροσ β')

«Καμπανάκι» για τα οικονομικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα κροφουν οι πρυτάνεισ προσ τθν υπουργό Ραιδείασ, Φρόςω Κιάου. Σε ςυνάντθςθ που είχαν, οι πρυτάνεισ ζκεςαν με ζμφαςθ το κζμα τθσ διακοπισ τθσ χρθματοδότθςθσ των ΑΕΛ ςτο τζλοσ του Λουνίου και τθν αδυναμία των Λδρυμάτων να λειτουργιςουν χωρίσ τισ απαραίτθτεσ πιςτϊςεισ! ''Ράντωσ αν καταγγείλουμε το μνθμόνιο , τα πανεπιςτιμια κα κλείςουν....''

κίνθτρο για να μθν ζλκουν άλλοι μετανάςτεσ !!! Σκαςμζνοσ από ηιλια απ'τα ποςοςτά του Μιχαλο λιάκου πρότεινε ακόμα να χρθςιμοποιοφνται οι μετανάςτεσ ςε επιχειριςεισ που ζχουν ανταγωνιςμό από τισ αντίςτοιχεσ ςτθ Βουλγαρία πλθρϊνοντάσ τουσ με τα ίδια μεροκάματα. Ο Τηιμεροσ, ο ςυνεταίροσ του Μάνου, είναι θ άλλθ πλευρά του φαςιςτικοφ κινδφνου και κα πρζπει να του κοπεί ο βιχασ. Αρκετά πια με τουσ φαςίςτεσ που ξεςάλωςαν επιχειρϊντασ να εκμεταλλευτοφν τθ δυςτυχία και τθν απογοιτευςθ των ςυμπολιτϊν.

Τθν ζκκεςι τθσ για τισ επιπτϊςεισ μιασ ενδεχόμενθσ εξόδου τθσ Ελλάδασ από τθν ευρωηϊνθ ,παρουςίαςε θ Εκνικι τράπεηα . Ειδικότερα: - Η Έκθεςη κάνει την αβάςιμη υπόθεςη ότι η ειςαγωγι νζου νομίςματοσ κα ςθμαίνει τεράςτια μείωςθ του ΑΕΡ .( κάτι που ςυμβαίνει ιδθ τϊρα με μνθμόνιο και ευρϊ...) - αναφζρεται ςε κίνδυνο υπερπληθωριςμοφ καθώσ μεταφράηει τθν διολίςκθςθ τθσ ιςοτιμίασ ςε εςωτερικι αφξθςθ τιμϊν, (θ οποία δεν είναι αυτόματθ , άςε που αυξιςεισ ςτισ τιμζσ ςυμβαίνει τϊρα με μνθμόνιο και ευρϊ) - Μιλά για αυτόματη αφξηςη τησ ανεργίασ ςτο 33% .(τφφλα να 'χει ο Γκζμπελσ! Ρια ανεργία ; αυτι που με το μνθμόνιο και το ευρϊ ανεβαίνει 1-2% κάκε μινα;) Το ςθμαντικότερο είναι πωσ , τόςο καιρό δεν μασ είχε αναλφςει τθσ επιπτϊςεισ τθσ εφαρμογισ του μνθμονίου πάνω ςτουσ οικονομικοφσ δείκτεσ και τθν κοινωνία (ςαν να μθν ζτρεχε τίποτα.... αλλά τϊρα βρικε το πρόβλθμα) Τι να πω; Ραλιά είχανε ΤΑΝΚΣ τϊρα ζχουνε ΜΡΑΝΚΣ.....

«Δόξα και Τιμι ςτθ Χρυςι Αυγι» φϊναξε το βράδυ τθσ Δευτζρασ ο άγνωςτοσ που μαχαίρωςε αλλοδαπό ςτουσ ςυρμοφσ των ΘΣΑΡ! Σφμφωνα με ανακοίνωςθ των εργαηομζνων των ΘΣΑΡ, το ςυγκεκριμζνο περιςτατικό ιταν το τρίτο ςτθ ςειρά, τουσ τελευταίουσ μινεσ ςτουσ ΘΣΑΡ . «Είμαςτε απζναντι ςε κάκε φαινόμενο βίασ, ρατςιςμοφ και ξενοφοβίασ. Θ μεγάλθ φτϊχεια, τα υψθλά ποςοςτά ανεργίασ και θ κοινωνικι εριμωςθ, αποτζλεςμα των αντεργατικϊν πολιτικϊν των δυο τελευταίων χρόνων, δεν πρζπει να βάλουν ςε κίνδυνο κάκε ζννοια αλλθλεγγφθσ, ανκρωπιςμοφ και ςεβαςμοφ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ .Πςοι αναηθτοφν πάνω ςτα κοινωνικά ερείπια, το ιδεολογικό υπόβακρο, για να δικαιολογιςουν ςυμπεριφορζσ φαςιςτικισ βίασ και λαϊκιςμοφ, με ςκοπό να δθλθτθριάςουν τθν κοινωνία, κα βρεκοφν αντιμζτωποι με τθν κακολικι αποδοκιμαςία των εργαηομζνων, των ςυνδικάτων και του Ελλθνικοφ Λαοφ» Μπράβο ςτουσ εργαηόμενουσ, αλλθλεγγφθ ςτουσ μετανάςτεσ , ΣΚΑΤΑ ςτουσ φαςίςτεσ!

Ξφλο και χθμικά ,από τα ΜΑΤ του Μπουτάρθ ςτουσ εργαηόμενουσ του διμου! Καινοφργιοσ φαςίςτασ ςτθν πιάτςα τθσ πολιτικισ Ο πρόεδροσ των εργαηομζνων ςτον διμο Κεςςαλνίκαι μάλιςτα με γραβάτα ο Τηιμεροσ. κθσ, Θλίασ Μανουςαρίδθσ καταγγζλλει: «Τα ΜΑΤ Ο διαφθμιςτισ που κζλει να γίνει μζροσ τθσ λφχτφπθςαν τουσ εργαηόμενουσ. Θ δθμαρχεία τελεί ςθσ τθσ κρίςθσ, όπωσ λζει, βγικε και μίλθςε για υπό κατάλθψθ από τθν αςτυνομία κακϊσ θ διοίκθτουσ μετανάςτεσ και τα μεροκάματα που πρζπει να ςθ Μπουτάρθ κζλει να προςτατζψει τα ςυμφζροπαίρνουν. ντα των εργολάβων». Ο κοσ Τηιμεροσ, πρότεινε να μθν ζχουν καλφτερθ Το πρϊτο βιμα για τθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ κακαδιαβίωςθ οι μετανάςτεσ από αυτι που είχαν ςτισ ριότθτασ ζγινε, από τον προοδευτικό κο Μπουτάρθ πατρίδεσ τουσ ϊςτε όταν τθλεφωνοφν ςτουσ διπου ωσ γνωςτόν εκλζχτθκε με τθν υποςτιριξθ τόςο κοφσ τουσ, να μθν τουσ λζνε ότι είναι καλά ςτθν του ΡΑΣΟΚ όςο και τθσ ΔΘΜ.Α΢... Ελλάδα και αυτό να αποτελζςει


24

Η ΕΠΙ΢ΣΟΦΗ ΢ΣΑ ΒΑ΢ΙΚΑ

Σειηθά θαηά πόζν είλαη επξέσο γλσζηό ην όηη όηαλ θνηηάο ην δέληξν ράλεηο ην δάζνο? Απηή αθξηβώο είλαη ε εξώηεζε ε νπνία ζα πξέπεη λα απαληεζεί. Απηό δελ είλαη θάηη απζαίξεην αιιά θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα ελζσκαηώζνπκε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλόκαζηε ηα πξάγκαηα, από ην πην απιό κέρξη θαη ην πην πνιύπινθν. Καη εμεγνύκαη γηα ην ηη ελλνώ κε ηνλ ηίηιν επηζηξνθή ζηα βαζηθά. Δίκαη ππέξ ηεο άπνςεο όηη όηαλ αληηκεησπίδνπκε έλα πξόβιεκα, ε ιύζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη ζηελ απαξρή ηνπ, δειαδή ν απιόο, ηππηθόο ηξόπνο ζθέςεο θαζηεξσκέλνο εδώ θαη αηώλεο. Αλ ινηπόλ αλάγνπκε απηό ην ζθεπηηθό ζε θύξηα πνιηηηθά δεηήκαηα ηόηε ην δίπνιν ζην νπνίν ζα θιεζεί ν θαζέλαο λα απαληήζεη είλαη θαπηηαιηζκόο ή όρη θαπηηαιηζκόο. ΢ε απηό ην ζεκείν αθξηβώο είλαη πνπ ζήκεξα έρνπκε ράζεη ηελ κπάια θαζώο ε κόλε δηακόξθσζε γλώκεο βξίζθεηαη ζηνπο κηζζνύο, ηηο ζπληάμεηο, ην δήηεκα


25

ηνπ επξώ θνθ. (κία θνπβέληα ηελ νπνία ζίγνπξα έρνπλ κεηαηνπίζεη θαη ηα αζηηθά θαλάιηα) απνθεύγνληαο γηα αθόκε κία θνξά ηελ θξηηηθή ζην ίδην ην νηθνλνκηθνθνηλσληθό ζύζηεκα ηνπ θαπηηαιηζκνύ πνπ γελλά όια ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θαζώο θαη κηα ζεηξά άιια πνπ ζα ρξεηάδνληαλ 200 ζειίδεο γηα λα αξηζκήζεηο! Αληί δειαδή λα αλαξσηηόκαζηε θαη ηειηθά λα θξίλνπκε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο θύζεο ηνπ θαπηηαιηζκνύ όπσο ε εθκεηάιιεπζε αλζξώπνπ από άλζξσπν, ε αληζόηεηα κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ (ζε θάζε ηεο έθθξαζε είηε είλαη νηθνλνκηθή/ θνηλσληθή/πνιηηηθή), νη πόιεκνη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ (θαη σο εθ ηνύηνπ νη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο λεθξνί), ε ΠΔΗΝΑ πνπ πξνθύπηεη από ηελ άληζε νηθνλνκηθή θαηαλνκή όπσο θαη ε εγθιεκαηηθόηεηα θαη πνιιά πνιιά άιια. Αλαισλόκαζηε ζε δεηήκαηα πνπ έρνπλ βέβαηα ζεκαζία αιιά δεπηεξεύνπζα. Γηα λα κελ ππάξρνπλ θαη παξεξκελείεο βέβαηα, ζε θακία ησλ πεξηπηώζεσλ δελ είκαη ππέξ ηεο άπνςεο όηη ν θαζέλαο ζα πξέπεη λα θάζεηαη θαη λα ζθέθηεηαη κόλνο ηνπ θαη όηη έηζη ζα ζπλεηδεηνπνηεζνύλ όινη θαη ζα αιιάμεη ν θόζκνο (θάηη πνπ έξρεηαη ελάληηα ζηελ ηαμηθή πάιε γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζκνύ) απιώο είκαη ηεο άπνςεο όηη ε απάληεζε ζε όια ηα επηκέξνπο πξνβιήκαηα είλαη όπσο είπα ε αξρή ηνπ ίδηνπ πξνβιήκαηνο ην νπνίν λαη, έρεη όλνκα θαη νλνκάδεηαη θαπηηαιηζκόο.


26

νο είρε θσινπηιάια λα είλαη αζθαιηνζηξώζεη όζνπο πεξηζζόηεξνπο δξόκνπο κπνξνύζε πξηλ ηηο εθινγέο. Τώξα, θαίλεηαη, αιιάμαλ νη ζπλήζεηεο. Σηα θαπάθηα πέθηεη ζύλδεζε κε ηελ Ακπγδαιέδα. Ωξαηόηαηε πεξηνρή – αλ εμαηξέζεηο ηα θακέλα θαη ηα απζαίξεηα πνπ μεθύηξσζαλ ζηε ζέζε ηνπο. Οη θάηνηθνη δε ζέινπλ λα θηηαρηεί εθεί ην Πξώην Κέληξν Υπνδνρήο. ―Θα ππνβαζκηζηεί ε πεξηνρή καο‖, ιέλε. Τώξα πώο γίλεηαη θάΚάζνκαη κπξνζηά από ην θνπηί. πνηνο πνπ είλαη θπΔίλαη ζε πιήξε ιεηΑν δεν είταν κόυει ιαθηζκέλνο λα απνηνπξγία. Τα ρξώκαηα ηειέζεη απεηιή ή πελαιιάζζνληαη ηαρύ- ηόζα λεθηά απ’ηον πνβάζκηζε γηα ηνλ μιζθό ηοσ παηέρα ηαηα θαη νη ήρνη ζηεξενθσληθνί. μοσ, θα νόμιζα πφς νπνηνλδήπνηε, απηό δελ ην έρσ θαηαιάΑλακέλνπκε ηελ επίηο κριζιμόηερο θέμα βεη. Γηαηί λαη, θπιαθηζεκε αλαθνίλσζε γηα ηελ εκεξνκελία ησλ για ηην κοινφνία ηώ- ζκέλνη ζα είλαη νη άλζξσπνη. Μελ θνηεθινγώλ. Θα ηελ θά- ρα είναι ηο μεηαναηάηε πνπ ζηηο κέξεο λεη -ιέεη κηα θπξία ζηεσηικό. καο ηε ―θπιάθηζε‖ ηε πνπ θάλεη απηή ηε ιέκε ―θηινμελία‖. Γηα δνπιεηά ηόζα ρξόληα πνπ πιένλ έρεη αξρίζεη λα απνθηά όλνκα ηνπ ζενύ, Γεκνθξαηία πξαζηλσπέο θηεξνύγεο ζηα ρέξηα- έρνπκε, πξέπεη λα εθθξαδόκαζηε ν Πξσζππνπξγόο ν ίδηνο. Μάιινλ θαη αλάινγα. ελλνεί εθείλνλ πνπ δηνξίζηεθε από Δπίζεο, πώο γίλεηαη κηα κεξίδα εκεθάπνηνπο άιινπο πνπ είραλ θάπνηε δαπώλ λα δηακαξηύξεηαη γηα ηε θπεθιεγεί ιέγνληαο πσο ιεθηά ππάξ- ζηθή παξνπζία θάπνησλ αιινδαπώλ θαη λα κε δηακαξηύξεηαη γηα ην ρνπλ θαη πσο ε θαθή δηαρείξηζε όηη κηα κεξίδα αλζξώπσλ θπιαθίθηαίεη γηα όια. Έπεηηα κηα άιιε θπξία — πνιύ κε- δεηαη ρσξίο λα έρεη δηαπξάμεη θαλέλα απνιύησο αδίθεκα; Μάιινλ ζα ιαγρνιηθή κνπ θάλεθε, ή ίζσο λα έπαζρε θαη από βιεθαξόπησζε ε θηαίεη ην όηη απηνί νη εκεδαπνί αθόκα ρσξίδνπλ ηνλ θόζκν ζε θαεκέλε– καο ελεκέξσζε πσο ηα Κέληξα Υπνδνρήο κεηαλαζηώλ ζα ―εκεδαπνύο‖ θαη ―αιινδαπνύο‖. Σε ―δηθνύο καο‖ θαη ζε ―μέλνπο‖. είλαη έηνηκα πξηλ ηηο εθινγέο. Δγώ ζπκάκαη παιηά πνπ θάζε ππνςήθη- Καιά εληάμεη, νη Γεξκαλνί θαη νη

Μπποζηά από ηην TV


27

Άγγινη πνπ επέιεμαλ ηε καγεπηηθή πεξηνρή ηνπο γηα λα ρηίζνπλ ηηο βίιεο ηνπο (ζηα θακέλα, πάληα) είλαη κελ μέλνη, αιιά είλαη θαιύηεξνη από καο γηαηί είλαη ζπλήζσο πην πινύζηνη. Πινπζηόηεξνο ίζνλ θαιύηεξνο. Δπηκέλεη ζην ίδην ζέκα ην θνπηί. Γηα ιίγα δεπηεξόιεπηα παίδεη θαη έλαλ ρνληξό θύξην κε βακκέλν καιιί. ―Γελ είλαη απηή ε ιύζε – Να θύγνπλε εληειώο!‖ . Πξαγκαηηθά, ε εξκελεία ηνπ είρε πάζνο. Αιιά απ’όηη κνπ είπαλ, όζν θαιόο θαη λα’λαη ηώξα ζηηο θαζπζηεξήζεηο, κάιινλ δελ κπαίλεη ζηε Βνπιή. Τνπ πήξε όιε ηελ πειαηεία θάπνηνο πνπ πνπιάεη πεξηζζόηεξε κηζαιινδνμία θαη πην ρνληξνθνκκέλν θαζηζκό. Αθόκα θαη ζηνλ λαδηζκό, ε πνηόηεηα θάλεη ηε δηαθνξά. Πόζε ώξα πηα ζα παίδεη απηό ην ζέκα; Αλ δελ είραλ θόςεη ηόζα ιεθηά απ’ηνλ κηζζό ηνπ παηέξα κνπ, ζα λόκηδα πσο ην θξηζηκόηεξν ζέκα γηα ηελ θνηλσλία ηώξα είλαη ην κεηαλαζηεπηηθό. Παλαγηά κνπ, ειπίδσ λα είλαη αιήζεηα όηη ρξενθνπήζακε γηαηί αλ δελ είλαη, ηόηε ηδάκπα πηάζαλε καιάθα ηνλ παηέξα κνπ. Όπα, εληάμεη, ηώξα πέξαζαλ ζηελ νηθνλνκία. Έρεη θαιεζκέλνπο από ηα δύν κεγάια θόκκαηα. Τα ξάκθε ηνπο αλνηγνθιείλνπλ κε ηεξάζηηα ηαρύηεηα θαη ηα κάηηα ηνπο πιεκκπξίδνπλ από πείλα. Νηώζσ πνιύ καιάθαο. Νόκηδα πσο απηνί έθαλαλ όια απηά πνπ νδήγεζαλ ην ιαό ζηε θηώρεηα. Φαίλεηαη όκσο, ηώξα πνπ ηνπο μαλαθνύσ, πσο ηειηθά δε γηλόηαλ αιιηώο, γηαηί ήηαλ -ιέεη- κνλό-

δξνκνο. Δπξώπε ή ράνο. Μάιινλ έρνπκε βγεη από ηελ Δπξώπε θαη δελ ην καζα, γηαηί εγώ κόλν ράνο βιέπσ. Γηα ηε κάρε ηνπ Φξπζνύ ζηε Φαιθηδηθή δελ είπαλ ηίπνηα – έηζη θη αιιηώο ην παξαηζνύθιη ―λέα Κεξαηέα‖ ην έδσζαλ ήδε ζηελ Ακπγδαιέδα. Ούηε γηα ηελ απεξγία ζηε Φαιπβνπξγία είπαλ θάηη. Δ, είλαη ζπλεζηζκέλν πηα λα απεξγνύλ εξγάηεο 5 κήλεο ζπλερόκελα. Δίπαλ όκσο γηα ηνπο λαπηεξγάηεο. Γνινθνληθό γηα ην ηνπξηζκό απηό πνπ θάλνπλ. Γειαδή επεηδή απηνί ράλνπλ κηζζνύο, δνπιεηέο θαη δηθαηώκαηα, εκείο πξέπεη λα ράζνπκε ηα θαιακαξάθηα ηνπ θπξ Αλέζηε ζηε Νάμν; (θπξ Αλέζηε,αλ κε δηαβάδεηο, κηα θνπαληζηή ζην 3) . Ήκαξηνλ. Νηάμεη, δελ αληέρσ λα δσ άιιν. Μπνύθσζα από ελεκέξσζε. Θα ηελ αλνίμσ μαλά ηνπ ρξόλνπ λα δσ αλ ν θπξ Αλέζηεο ζα’λαη αθόκα αλνηρηόο ή ζα έρεη βαξέζεη θαλόλη. Αιιά κ’απηά πνπ θάλνπλε νη λαπηεξγάηεο, πώο ζθαηά λα δνπιέςεη ν θπξ-Αλέζηεο; Κξίκα, θαη είρα καδέςεη πέληε νιόθιεξα επξά γηα μόδεκα… Κλείσε την TV σου ή σάλτα και γαμήσου


28

Ε(Ε)νόπγανη Γςμναζηική…. Κσινηνύκπαο γέλεζε ζθελή 1ε: Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο(Δζλάξρεο ή Θείνο): «ΑΝΖΚΧΜΔΝ ΔΗ΢ ΣΖΝ ΓΤ΢ΗΝ», είρε πεη ν αείκλεζηνο ζείνο ηεο ρώξαο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο, όηαλ ελέηαζζε ηελ Διιάδα ζηνπο θόιπνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γειαδή, ε ζέζε ηεο Διιάδαο, πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά ήηαλ ζηε Γύζε. Γίπια ζηηο κεγάιεο δπλάκεηο ηεο Γύζεο. Ζ ρώξα δειαδή, δελ ζα κπνξνύζε λα αλήθεη ζηελ Αλαηνιή, ελλνώληαο κ' απηό νύηε πνιηηηζηηθά, νύηε πνιηηηθά νύηε θαη νηθνλνκηθά! Μαθξηά δειαδή από ηηο ρώξεο ηνπ Αλαηνιηθνύ κπινθ. ΢νβηεηηθή Έλσζε, θνκκνπληζηηθά θαζεζηώηα θαη πάεη ιέγνληαο. Έλα κπινθ πνπ ηειηθά θαηέξξεπζε. Να όκσο πνπ ππό θαηάξξεπζε είλαη ε ιεγόκελε Γύζε. Ζ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ! Καηαξέεη ππό ην βάξνο θαη ηηο πηέζεηο πνπ απνθέξεη ζηα ηνηρώκαηά ηεο, κηα Οηθνλνκηθή Ννκηζκαηηθή Έλσζε, όπσο είλαη ην επξώ . Γηαηί, κπνξεί νη αγγινζάμνλεο (όπσο ηνπο ιέλε) θεξδνζθόπνη λα ζθπξνθνπνύλ ηελ Διιάδα, αιιά ζηελ νπζία ζθπξνθνπνύλ ην ίδην ην επξώ. Από ηελ Διιάδα βγάδνπλ απιώο ρξήκα! Κσινηνύκπαο γέλεζε ζθελή 2ε: Αλδξέαο Παπαλδξένπ(κπακπάο ή Αληξέαο ζθέην): 70 κέξεο πξηλ από ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ, ε θπβέξλεζε Ράιιε απνθαζίδεη ηελ επάλνδν ηεο ρώξαο ζην ΝΑΣΟ ζηηο 19 Οθησβξίνπ 1980. Ζ απόθαζε γίλεηαη επκελώο δεθηή από ηηο δπηηθέο θπβεξλήζεηο. Σν ζνβηεηηθό πξαθηνξείν εηδήζεσλ «Σαο» κεηαδίδεη: «Ζ Διιάδα ελέδσζε ζηηο πηέζεηο ησλ Ακεξηθαλώλ». ΢ην εζσηεξηθό, ην ΠΑ΢ΟΚ εθθξάδεη ηελ πιήξε θαη έληνλε αληίζεζή ηνπ ζηελ έληαμε ηεο ρώξαο καο ζηηο δνκέο ηεο Αηιαληηθήο ΢πκκαρίαο θαη ηεο ΔΟΚ ,δηνξγαλώλεη καρεηηθά ζπιιαιεηήξηα κε ζύλζεκα «ΔΟΚ θαη ΝΑΣΟ ην ίδην ζπλδηθάην» . Δ κόιηο βγήθε Πξσζππνπξγόο αλ ζπκάκαη θαιά (πνπ δελ ζπκάκαη) καο έβγαιε θαη από ην ΝΑΣΟ θαη από ηελ ΔΔ….. Κσινηνύκπαο γέλεζε ζθελή 3ε: Κσλζηαληίλνο ΢εκίηεο (Κηλέδνο ή Αααξώλ Αβνπξί -Δβξατθή νλνκαζία ηνπ ): ΢ηηο 19 Ηνπλίνπ 2000, ππεγξάθε ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (Ο.Ν.Δ.) ήηνη ζην Δπξώ. Υαξαθηεξηζηηθά ζπκάκαη ηνλ Αααξώλ λα βγάδεη από έλα ΑΣΜ ηα πξώηα Δπξώ θαη ν θάπνπ δίπια ηνπ λα ηνλ Καηαρεηξνθξνηεί ν ηόηε ζύκβνπινο ηνπ Λνπθάο Παπαδήκνο, ελώ ν θόζκνο ζαλ δόκπη θώλαδε ελ ζηόκαηη ΢πύξνπ Παπαδόπνπινπ: « ΣΧΡΑ ΜΔ ΣΟ ΔΤΡΧ ΚΑΛΤΣΔΡΑ» θη όκσο ,ρξεηάζηεθε 12 ρξόληα γηα λα πεί όηη γ@κώ ην Δπξώ κνπ γ@κώ… Κσινηνύκπαο γέλεζε ζθελή 4ε: Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο (γεληθόηεξα όια ηα επίζεηα πνπ δειώλνπλ παρπζαξθία) όηαλ ην θαινθαίξη ηνπ 2007 μεζπά ε Παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε , δειώλεη απεξίθξαζηα , πσο: «Σν ηξαπεδηθό ζύζηεκα ηεο Διιάδαο δελ θηλδπλεύεη » θαη πσο «Γη απηό νθείιεηαη ην Δπξώ , πνπ καο πξνζηαηεύεη» Χξαία…. Μεηά από ιίγνπο κήλεο ελζνπζηαζκέλνο από ην ζρέδην Μπξάνπλ ραξίδεη ζηνπο ηξαπεδίηεο ( πνπ δελ θηλδύλεπαλ θαηα η'άιια) ζρεδόλ 24δηο… Δπίζεο , ελάκηζη ρξόλν αξγόηεξα απνδεηθλύεηαη ,πσο ην Δπξώ όρη κόλν δελ πξνζηαηεύεη απ' ηελ θξίζε αιιά είλαη εξγαιείν ηεο, είλαη απηό πνπ κόιπλε ηελ Διιάδα! Κσινηνύκπαο γέλεζε ζθελή 5ε: Γεώξγηνο Παπαλδξένπ( ην παηδί ή Γησξγάθεο) «ΛΔΦΣΑ ΤΠΑΡΥΟΤΝ»(αζρνιίαζην) θσλάδεη ζηελ 74ε ΓΔΘ ην 2009 ! ΢ηηο 6 Μαΐνπ ηνπ 2010 όκσο αλαθνηλώλεη ηελ εηζαγσγή ηεο Διιάδαο ζην ΓΝΣ! Δλδηάκεζα αληηιήθζεθε όηη ε ρώξα είλαη ζην ρείινο ηεο ρξενθνπίαο ιόγν ηεξάζηηνπ ρξένπο…. (αθνύ πξώηα καγείξεςε ηα λνύκεξα ηεο ΔΛ΢ΣΑΣ) Πνιιά κπνξνύλ λα εηπσζνύλ γηα ην «άηνκν» απηό αιιά αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθά ηελ κεγαιύηεξε επίδνζε ηνπ ζην άζιεκα….


29

Κσινηνύκπαο γέλεζε ζθελή 5ε: Αληώλεο ΢ακαξάο (Απνζηάηεο ή Αλησλάθεο ζθέην) Δμαηξεηηθή πεξίπησζε , θαζώο ν Αληώλεο πέηπρε ηελ κεγαιύηεξε θσινηνύκπα απ όινπο, αιιά ελ’ ώξα πξνπόλεζεο ( ν ηύπνο ήηαλ αληηπνιίηεπζε!!!!). Γηα ηα πξαθηηθά ζπκίδσ Γειώζεηο ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ θόκκαηνο ηνπ , ηεο ΝΓ ( γηα ηνπο πνιύ , πνιύ παιηνύο Μεηζνηαθηθνύο : ν Μεηζνηάθεο έρεη πάςεη από πξόεδξνο ηεο ΝΓ θαη ν ΢ακαξάο από ηελ Πνιηηηθή Άλνημε) Πιήξεο θαηαγγειία ηεο δαλεηαθήο ζύκβαζεο από ηελ ΝΓ πξίλ ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ηνπ 2010 , κε εληνιή ΢ακαξά , ε πξνεθινγηθή θακπάληα είλαη θνπι αληηκλεκνληαθή! ΟΜΧ΢ όηαλ έθηαζε ην Μλεκόλην 2 ηα πξάγκαηα άιιαμαλ ! Υαξαθηεξηζηηθά ν θνο ΢ακαξάο δειώλεη πσο: «Δκείο από ηελ αξρή , δηαθσλήζακε κε ην κίγκα ηεο πνιηηηθήο, όρη κε ηελ αξρηθή δαλεηαθή ζύκβαζε» Καη κεηά ήξζε ην κεγάιν λαη ζηελ ζπγθπβέξλεζε ΠΑ΢ΟΚ-ΝΓ-ΛΑΟ΢ κε ζθνπό ηελ ππεξςήθηζε ηεο λέαο δαλεηαθήο ζύκβαζεο θαη ηνπ PSI! Γπζηπρώο από ηόηε ε θαξηέξα ηνπ θαηαζηξέθεηαη θαη απ’όηη θαίλεηαη ζα θξεκάζεη ηα παπνύηζηα ηνπ κηα γηα πάληα. Κσινηνύκπαο γέλεζε ζθελή 6ε: Γηώξγνο Καξαηδαθέξεο ( Καξαηδαθύξεξ ή θσινηνύκπαο) Ηζηνξηθό πξόζσπν ηνπ αζιεηηζκνύ , παιαίκαρνο πιένλ , δελ αζρνιείηαη πηα κε ηνλ θνηλνβνπιεπηηθό αζιεηηζκό. Δίλαη ν άλζξσπνο πνπ θαηάθεξε ην εμήο: «Γελ ζέισ ην κλεκόλην 1 – ηειηθά ςεθίδσ θάπνηα άξζξα ηνπ κλεκνλίνπ 1 – δηαθσλώ κε ην κλεκόλην 2 – βξίδσ ΝΓ ,ΠΑ΢ΟΚ – ζπγθπβεξλώ κε ΝΓ,ΠΑ΢ΟΚ- ζηεξίδσ ην κλεκόλην 2 – θεύγσ από ηελ ζπγθπβέξλεζε- θαηαςεθίδσ ην κλεκόλην 2» Α΢ΤΛΛΖΠΣΟ !!!! Κσινηνύκπαο γέλεζε ζθελή 7ε: Λνπθάο Παπαδήκνο (Παπαδήκηνο ή ΑΣΜ) Δηδηθή πεξίπησζε ν Λνπθάο αθνύ δελ ππήξμε πνηέ αζιεηήο αιιά Πξνπνλεηήο κηα ζεηξάο κεγαινθσινηνπκπάξησλ όπσο ν Γ. ΢εκίηεο ,Γ.Παπαλδξένπ, θαζώο θαη ησλ ΢ακαξά θαη Καξαηδαθέξε. Σέινο αο κελ μερλάκε νλόκαηα ηνπ Διιεληθνύ πνιηηηθνύ ζηίβνπ όπσο ν Δπ.Βεληδέινο , Αλ. Λνβέξδνο, Φ. Κνπβέιεο , Φαξηαλόο, θηι ε ιίζηα είλαη ηεξάζηηα….. Δπηπρώο , πάλσ πνπ πηζηέςακε πσο βγήθε ν ΢ΤΡΗΕΑ θαη ε Βνπιή από ζηάδην ζα γίλεη θνηλνβνύιην, ν Αιέμεο , ν Σζίπξαο θαίλεηαη λα κελ έρεη ηζίπα θαη ελώ μεθίλεζε κε θάπνηα ρσξνπεδήγκαηα πξίλ ηηο εθινγέο γηα δέζηακα, άξρηζε ηηο πξώηεο κηθξέο ηνπ ηνπκπίηζεο ! Υαξαθηεξηζηηθά ην θαηαγγειία ηνπ κλεκνλίνπ γίλεηαη δηαπξαγκάηεπζε θαη αξγόηεξα ήξζε ην όρη ζε κνλνκεξήο ιύζεηο! ΢πλέρπζε Αιέμε κε ηέηνηα θόξα θαη πάο γηα πξσηάζιεκα….


30

Σπάμε το μίςοσ!

Κλιβερό γεγονόσ! Ζνασ νζοσ άνκρωποσ δολοφονείται από μετανάςτεσ ςτθν περιοχι τθσ Ράτρασ . Αμζςωσ οι πονεμζνοι κάτοικοι για να τιμιςουν τθν μνιμθ του νεκροφ αδελφοφ τουσ ορμοφν να καταςπαράξουν τουσ μετανάςτεσ και μάλιςτα τυχαία μαηί τουσ είναι και οι τρομεροί Ζλλθνεσ τθσ χρυςισ αυγισ!!! Λοιπόν δεν κα ςασ κρυφτϊ, ΜΛΣΩ κάκε παπάρα Ελλθναρά που ξαφνικά ςθκϊκθκε από τον όμορφο καναπζ του για να πολεμιςει τουσ μετανάςτεσ που του καταςτρζφουν –λζει- τθ ηωι!! Κζλετε να ςασ πω εγϊ κλιβερά γεγονότα; 2.000.000 μετανάςτεσ ζχουν κατακλφςει τον Ελλαδικό χϊρο, ηουν μζςα ςτθν φτϊχεια, τθν εξακλίωςθ και το ρατςιςμό. Δολοφονοφνται κακθμερινά από τα φαςιςτοειδι και πεκαίνουν αβοικθτοι ςε κάποια γωνιά τθσ πολιτιςμζνθσ κοινωνίασ μασ. Μαντζψετε!! Αυτοί οι τφποι που ςασ περιζγραψα ιρκαν για να μασ γαμιςουν τισ ηωζσ. Ξεκίνθςαν που λζτε από τθν άλλθ μεριά του πλανιτθ για να ζρκουν να κατακτιςουν και να διαλφςουν τθν όμορφθ χϊρα μασ!! ΢ε πάτε καλά; οφτε να ςασ βλζπουν δεν κζλουν και καλά κάνουν . Βλάκα Ζλλθνα ςκζφτθκεσ ποτζ πωσ δεν ιρκαν μόνοι τουσ εδϊ ; Σκζφτθκεσ ποτζ ποιοσ ςου ζκτιςε τισ ολυμπιακζσ ςου βλακείεσ; Ρόςοι μετανάςτεσ πζκαναν και κάφτθκαν ςτα κεμζλια του πολιτιςμοφ ςου ενϊ εςφ κακόςουν και


31

ζβλεπεσ καυλωμζνοσ από τθν T.V. ςου; Σκζφτθκεσ ποτζ ότι οι άρχοντεσ που ψιφιηεσ τόςα χρόνια, ζχωναν μετανάςτεσ μζςα από τα τιμθμζνα ςφνορα ςου για να παίρνουν τα φράγκα που τουσ ζδινε θ αγαπθμζνθ ςου Ευρϊπθ για να τουσ ςτεγάηει; Βλάκα Ζλλθνα ξφπνα! Ράρε το μοναδικό ςφμμαχο που ςου ζχει απομείνει, ξεκόλλα από τον ςάπιο καναπζ ςου, βγεσ ςτο δρόμο και κατζςτρεψε με μίςοσ τθ μιηζρια και τθ μαυρίλα που εςφ δθμιοφργθςεσ. Και αν αναρωτθκείσ ποιοσ είναι ο ςφμμαχοσ μετά από αυτά που ςου είπα τότε φίλε μου δεν υπάρχει ςωτθρία!! ΕΛΣΑΛ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΛΑΚΑΣ.. Το Μίςοσ (la haine): Mathie Kassovitz (1994, Γαλλία). Θ απομόνωςθ, ο αποκλειςμόσ και θ ανεργία δθμιουργοφν εκρθκτικζσ καταςτάςεισ ςτα γκζτο των μεγαλουπόλεων του δυτικοφ κόςμου. Θ ταινία περιγράφει τθν ζνταςθ μζςα από τα μάτια τριϊν φίλων, που περιπλανϊνται ςε ζνα υποβακμιςμζνο προάςτιο του Ραριςιοφ, κάνει τα λόγια περιττά. Το προάςτιο κατοικείται από άνεργουσ και περικωριακοφσ μετανάςτεσ και οι νφχτεσ περνοφν με ςυγκροφςεισ των κατοίκων και τθσ αςτυνομίασ. Οι αςτυνομικοί δείχνουν το χειρότερο εαυτό τουσ και οι κάτοικοι εξεγείρονται εναντίον τθσ ρατςιςτικισ αυτισ κθριωδίασ.


32

Κπίζη και απιζηεπή διέξοδορ

Θέζεηο γηα έλα θνηλσληθό θαη πνιηηηθό κέησπν Κώζηαο Λαπαβίηζαο, ΢ηάζεο Κνπβειάθεο Δθδνηηθόο Οίθνο Α. Α. Ληβάλε, 2012 Πνηνη είλαη νη κεραληζκνί πνπ εμεγνύλ ηε ζεκεξηλή θξίζε; ΢πλδέεηαη ε ειιεληθή κε ηελ παγθόζκηα θξίζε ηνπ θαπηηαιηζκνύ; Πώο ζρεηίδεηαη κε ηελ πνξεία ηεο Δπξώπεο; Πώο θαη γηαηί αληηδξνύλ νη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δπλάκεηο; Τπάξρεη δηέμνδνο πξνο ηα αξηζηεξά, πξνο όθεινο ησλ εξγαδόκελσλ ηάμεσλ θαη ησλ πνιιώλ; Πώο κπνξεί λα πινπνηεζεί; ΢' απηά ηα εξσηήκαηα απαληνύλ νη Κώζηαο Λαπαβίηζαο θαη ΢ηάζεο Κνπβειάθεο, ζπλδπάδνληαο αλάιπζε θαη πξόηαζε. Δμεγνύλ ηνλ θεληξηθό ξόιν πνπ παίδεη ε δνκή ηεο επξσδώλεο θαη ηεο ίδηαο ηεο ΔΔ ζηελ παξνμπζηηθή κνξθή πνπ παίξλεη ε θξίζε ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ρώξεο ηεο πεξηθέξεηαο. Φσηίδνπλ ηηο αιιειέλδεηα νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο πηπρέο ηεο πνπ νδεγνύλ ζηε λεναπνηθηνπνίεζε ηεο ρώξαο θαη ηελ θαηάιπζε ηεο δεκνθξαηίαο. ΢θηαγξαθνύλ ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηα όξηα ησλ ιατθώλ θηλεηνπνηήζεσλ πνπ ζεκάδεςαλ ηελ ηειεπηαία πεξίνδν. Υαξάδνπλ ηνπο άμνλεο κηαο ελαιιαθηηθήο πξόηαζεο κε αηρκή ηε ζηάζε πιεξσκώλ θαη ηελ έμνδν ηεο Διιάδαο από ηελ επξσδώλε θαη ζηόρν ηε βαζηά αιιαγή νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. Μηαο πξόηαζεο πνπ απαηηεί λέα ζπκκαρία πνιηηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δπλάκεσλ κε ππξήλα κηα Αξηζηεξά κε αλαηξεπηηθό πξνζαλαηνιηζκό.


33

Μαπιάννα η βπωμόζηομη #01


34

babushka.gr  

Το περιοδικό της αμαρκάλευτης ενημέρωσης....

Advertisement