Page 1

Néws Τεύχος 2, Έτος I, 2012 Issue 2, Vol. I, I, 2012

∆ιεθνής Ηµέρα Νεολαίας 2012: «Οικοδοµούµε έναν Καλύτερο Κόσµο, Κόσµο, Συνεργαζόµαστε µε τη Νεολαία» Νεολαία»

“Για να απελευθερώσουµε τη δύναµη των νέων ανθρώπων, ανθρώπων, θα πρέπει να συνεργαστούµε µαζί τους” τους” Γενικός Γραµµατέας Ηνωµένων Εθνών, Εθνών, Ban KiKi-moon


Néws

Νéα

News Edition Of UNESCO Youth Club of Thessaloniki

Έκδοση του Οµίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Non Profit, Non commercial use

Μη κερδοσκοπική, µη εµπορική χρήση

Issue 2nd Volume I, 2012

Τεύχος 2ον Έτος I, 2012

Executive Editor Stefanos Katsoulis

Επιµέλεια Έκδοσης Στέφανος Κατσούλης

Contact info

Επικοινωνία

UNESCO Youth Club of Thessaloniki, Thessaloniki,

Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης,

P.O. Box 12019, 12019, 54323 Thessaloniki

Τ.Θ. 12019, 12019, 54323 Θεσσαλονίκη

info@unescoyouth.gr, info@unescoyouth.gr, www.unescoyouth.gr, www.unescoyouth.gr, www.facebook.com/UNESCO.Youth.Club.Thessaloniki Εξώφυλλο/Cover photo: “International Youth Day 2012”, Official United Nations Logo © 2012. Χρήση µη εµπορική/Non-commercial use.

2⁞


Welcome⁞noté Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, 23 23 Ιουλίου 2012

Συντακτική Οµάδα Το 2ο τεύχος της έκδοσης µας είναι έτοιµο και ελπίζουµε να κερδίσει τις εντυπώσεις! εντυπώσεις! Σε αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά µερικές από τις σηµαντικότερες στιγµές του Οµίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης της προηγούµενης περιόδου. περιόδου. Εκδηλώσεις, Εκδηλώσεις, διεθνή συνέδρια, συνέδρια, προγράµµατα ανταλλαγής, , συνεργασίες µε διεθνείς οργανισµούς, ανταλλαγής οργανισµούς, εθελοντικές δράσεις, δράσεις, είναι µερικές µόνο από τις δραστηριότητες στις οποίες πρωταγωνίστησε ο Όµιλος µας από την αρχή του έτους. έτους. Σηµαντικά όµως είναι και τα νέα σε επίπεδο Νεολαίας και Ηνωµένων Εθνών, Εθνών, καθώς στις 12 Αυγούστου είναι η ∆ιεθνής Ηµέρα Νεολαίας. Νεολαίας. Το σύνθηµα για φέτος είναι «Οικοδοµούµε έναν Καλύτερο Κόσµο: Κόσµο: Συνεργαζόµαστε µε τη Νεολαία» Νεολαία» και αποτελεί ένα παγκόσµιο κάλεσµα προς όλους τους νέους άνδρες και γυναίκες για δράση και ανάπτυξη συνεργασιών, συνεργασιών, µε σκοπό την οικοδόµηση ενός καλύτερου κόσµου. κόσµου.

Ανδριώτης Γιώργος ∆ερµιτζάκη Μαρία Καλαϊντζής Μάνος Κανάτα Χριστίνα Μπρόκου Μαρία Παπαϊωάννου Μπάµπης Σταυριανάκης Κώστας

Επιπλέον, Επιπλέον, είναι ιδιαίτερη χαρά για µας το γεγονός ότι η κα. κα. Μπρόκου, Μπρόκου, µέλος του ∆.Σ. του Οµίλου συµµετείχε ενεργά στην Ελληνική αποστολή της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς, Γενιάς, στο διεθνές συνέδριο “Great Silk Way” Way”, στο Μπακού του Αζερµπαϊτζάν. Αζερµπαϊτζάν. Στόχος του συνεδρίου ήταν να θέσει τις βάσεις για την ίδρυση του πρώτου ∆ιεθνούς Οργανισµού Νεολαίας. Νεολαίας. Τα θεµέλια για µια διεθνή συνεργασία µεταξύ νέων τέθηκαν, τέθηκαν, ενώ χάριν και στην ιδιαίτερη διαπραγµατευτική ευχέρεια της κας. κας. Μπρόκου, Μπρόκου, η Ελλάδα κατέλαβε δύο πολύ σηµαντικές θέσεις στο νέο ∆ιεθνή Οργανισµό. Οργανισµό. Επιφυλασσόµαστε για ακόµη περισσότερες δράσεις και νέα από το Σεπτέµβριο. Σεπτέµβριο. Καλό καλοκαίρι! καλοκαίρι! Στέφανος Κατσούλης Πρόεδρος Οµίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Σε αυτό το τεύχος.... τεύχος.... ⁞ Σελ. 03 --- Welcome Note

Αν επιθυµείτε να ενταχθείτε στη συντακτική οµάδα ή θα θέλατε µέσα από το έντυπο µας να αναδειχθούν κάποια θέµατα τα οποία σας ενδιαφέρουν, περιµένουµε τα κείµενα και τις προτάσεις σας.

⁞ Σελ. 07 --- Νέα: “Great Silk Way”

Επικοινωνία για εκδήλωση ενδιαφέροντος και για αποστολή κειµένων αποκλειστικά στο e-mail:

⁞ Σελ. 08 --- Νέα: IPA – Cross-border Programme

news@unescoyouth.gr

⁞ Σελ. 04 --- Νέα: ∆ράσεις – Εκδηλώσεις ⁞ Σελ. 05 --- Νέα: ∆ιεθνή Προγράµµατα ⁞ Σελ. 06 --- Νέα: Πρακτική Άσκηση στον Όµιλο

⁞ Σελ. 09 --- Νέα: “Together in Europe” --- “Pik Kommunizma – 2012 Expedition” ⁞ Σελ. 10 --- Νέα: UNesco Youth ⁞ Σελ. 11 --- Νέα: UNesco Youth ⁞ Σελ. 12 --- UNESCO – Highlights ⁞ Σελ. 13 --- Θεσσαλονίκη 2014 ⁞ Σελ. 14 --- Review in English

⁞3


Νéα⁞∆ράσεις - Εκδηλώσεις 18.04.2012⁞ 18.04.2012⁞ O Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Παραρτήµατος Θεσσαλονίκης της «Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισµού» Πολιτισµού», και µε την υποστήριξη του ∆ικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης “ThessThess-∆ίκτυο” ∆ίκτυο” στο πλαίσιο του εορτασµού της ∆ιεθνούς Ηµέρας Μνηµείων και Τόπων 2012 της UNESCO, UNESCO, διοργάνωσε την εκδήλωση µε θέµα «Πολιτιστική Κληρονοµιά και βιώσιµη ανάπτυξη: ανάπτυξη: ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών» » στο πρώην κινηµατοθέατρο “Αλέξανδρος” κοινωνιών Αλέξανδρος”. Εκ µέρους του Οµίλου δόθηκε οµιλία µε θέµα «Η πολιτιστική κληρονοµιά της Θεσσαλονίκης υπό το πρίσµα της UNESCO» UNESCO».

Πάνω: Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων

Αριστερά: Ι. Ν. Αγίου ∆ηµητρίου, Πολιούχου Θεσσαλονίκης

∆εξιά: Ι.Ν. Αγίας Σοφίας

Κάτω: Ι. Ν. Αχειροποιήτου

⁞ Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ειδική µνεία στο έργο των εθελοντών του Οµίλου µας, µας, οι οποίοι συµµετείχαν στην υλοποίηση της δράσης «Τα Μνηµεία Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO στη Θεσσαλονίκη» Θεσσαλονίκη». Τα Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά µνηµεία της Θεσσαλονίκης εντάχθηκαν στη Λίστα Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO το 1988.

05.06.2012⁞ 05.06.2012⁞ Ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Παραρτήµατος Θεσσαλονίκης της «Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισµού» Πολιτισµού», τη «Χ.Α.Ν.Θ.», τη «Σχεδία στην Πόλη» Πόλη» και την «Ένωση για τα ∆ικαιώµατα των Πεζών» Πεζών» διοργάνωσε τις εκδηλώσεις της 5ης Ιουνίου 2012 για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος, που πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο της Ροτόντας. Ροτόντας. Με σύνθηµα «Η Ροτόντα και το περιβάλλον της - το γνωρίζουµε και το φροντίζουµε» φροντίζουµε», πραγµατοποιήθηκαν δράσεις ανάδειξης και προβολής της ιστορίας του µνηµείου και της εξέλιξης του περιβάλλοντα χώρου του, του, δράσεις γνωριµίας µε το µνηµείο και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και για ενήλικες. ενήλικες. Οι εκδηλώσεις πραγµατοποιήθηκαν µε την αιγίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, και την υποστήριξη της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιοτήτων, του ∆ικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης "ThessThess-∆ίκτυο" ∆ίκτυο" και των εθελοντών του Α’ ∆ιαµερίσµατος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης. Οι δράσεις ξεκίνησαν στις 10.00 το πρωί µε τη συµµετοχή της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και συνεχίσθηκαν έως τις 6.00 το απόγευµα. απόγευµα. 4⁞


Νéα⁞∆ιεθνή προγράµµατα CfCf⁞ CfCf⁞ Στις 9-11 Μαρτίου 2012 πραγµατοποιήθηκε στο Κρούσεβο η πρώτη (προπαρασκευαστική) προπαρασκευαστική) συνάντηση του διεθνούς διµερούς προγράµµατος µε τίτλο “Contacts for the Common Future II” II”, το οποίο συνδιοργανώνεται από τον Όµιλο UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης και το Youth Alliance Krusevo και θα ολοκληρωθεί σε 5 κύκλους συναντήσεων. συναντήσεων. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που σκοπό έχει να αναδείξει τις καλές πρακτικές σε θέµατα που αφορούν την Νεολαία, Νεολαία, καθώς και να φέρει κοντά τις νεολαίες των δύο κρατών. . Στόχος είναι, κρατών είναι, να αναπτυχθούν νέα εργαλεία και πρακτικές οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν τους νέους να αντιµετωπίσουν κοινά προβλήµατα σε τοµείς όπως, όπως, η εκπαίδευση και η απασχόληση. απασχόληση. Μετά την πρώτη συνάντηση, συνάντηση, οι νέοι συµµετέχοντες πραγµατοποίησαν επισκέψεις σε τέσσερις πόλεις της ΠΓ∆Μ (Bitola, Bitola, Kavadarci, Kavadarci, Ohrid και Strumica) Strumica) και σε τέσσερις ελληνικές πόλεις (Έδεσσα, Έδεσσα, Κιλκίς, Κιλκίς, Καστοριά και Φλώρινα), Φλώρινα), µε σκοπό τη συλλογή πληροφοριών από την τοπική κοινωνία και τους φορείς της κάθε πόλης (Μάιος 2012). Τελικά, Τελικά, οι οµάδες εργασίας συγκέντρωσαν χρήσιµες πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των νέων σε αυτές τις περιοχές, περιοχές, τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, παρουσιάζονται, αλλά και τις προκλήσεις και προβλήµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν. αντιµετωπίσουν. Ακολούθησε η επόµενη (τρίτη) τρίτη) συνάντηση στην Οχρίδα (Ιούνιος 2012), όπου οι συµµετέχοντες ανακοίνωσαν τα αποτελέσµατα των οµάδων εργασίας. εργασίας. Στις επόµενες φάσεις αναµένεται η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και προτάσεων πιθανής συνεργασίας µεταξύ των νέων σε διάφορους τοµείς. τοµείς. Οι προτάσεις θα είναι και πάλι αποτέλεσµα οµαδικής εργασίας, εργασίας, βασισµένες στη διαπολιτισµική επικοινωνία. επικοινωνία.

⁞ Προγράµµατα ανταλλαγής νέων Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα προγράµµατα στα οποία συµµετείχε ο Όµιλος: Όµιλος: 1818-25/03/2012 ⁞ ∆ιεθνές πρόγραµµα µε τίτλο “No Labels,Please! Labels,Please!” στo στo Βελιγράδι, Βελιγράδι, Σερβία. Σερβία. Σκοπός αυτού του προγράµµατος είναι να εντοπιστούν τα διαφορετικά φαινόµενα ρατσισµού και διακρίσεων που υφίστανται σε τοπικό, τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η ανάδειξη καλών πρακτικών. πρακτικών. 27/04ρόγραµµα µε τίτλο “La 27/04-05/05 5/05/2012 ⁞ ∆ιεθνές πρόγραµµα vidé vidéo, outil de sensibilisationsensibilisation-Video, Video, awareness tool" tool" στις Βρυξέλλες, Βρυξέλλες, Βέλγιο. Βέλγιο. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό σεµινάριο που σκοπό έχει να αναδείξει την επιρροή που έχει το βίντεο στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης γύρω από διάφορα θέµατα. θέµατα. Στόχος του προγράµµατος είναι να να αναδείξει τις διαφορετικές απόψεις και τάσεις σχετικά µε την παρουσίαση ευαίσθητων κοινωνικών θεµάτων µέσα από τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού. υλικού. 065/2012 ⁞ ∆ιεθνές πρόγραµµα ρόγραµµα µε τίτλο “C4C – 06-11/0 11/05 Chance for change” change”, στην Σικελία, Σικελία, µε συµµετοχές αντιπροσώπων ΜΚΟ, ΜΚΟ, ενεργών µελών της κοινωνίας, κοινωνίας, νέων εργαζοµένων και κοινωνικά ενεργών πολιτών. πολιτών.

1818-20/06/2012 ⁞ Πρώτη φάση του διεθνούς προγράµµατος “IWeaves: IWeaves: a bridge between people” people”, στην πόλη Giuggianello, Giuggianello, Ιταλία. Ιταλία. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα ανταλλαγής νέων, νέων, µε θεµατική που αφορά στην πολυπολιτισµικότητα, πολυπολιτισµικότητα, την αλληλεγγύη µεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων και πολιτισµών, , την γεφύρωση των διαφορών και την πολιτισµών ανάδειξη των κοινών καταβολών και των κοινών χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων. συµµετεχόντων. Η πρώτη φάση ήταν προπαρασκευαστική. προπαρασκευαστική. 0909-16/07/2012 ⁞ ∆εύτερη και κυρίως φάση του προγράµµατος “IWeaves: IWeaves: a bridge between people” people”, στην πόλη Giuggianello, Giuggianello, Ιταλία. Ιταλία. ⁞5


Νéα⁞Πρακτική άσκηση στον Όµιλο Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος διεθνούς πρακτικής άσκησης στον Όµιλο UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, την άνοιξη του 2012. ∆ύο νέες φοιτήτριες από την Κίνα έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, µέσω των υπηρεσιών διεθνούς πρακτικής άσκησης που παρέχονται από την AIESEC, AIESEC, όπου και απασχολήθηκαν εθελοντικά στον Όµιλο µας. µας. Στη συνέχεια, συνέχεια, η Han και η Sarah µοιράζονται µαζί µας την εµπειρία τους!! τους!!

Han Jiang ⁞ «Θεωρώ τον περασµένο Φεβρουάριο ως την πιο σηµαντική εµπειρία κατάρτισης µου, καθώς βρέθηκα στην Θεσσαλονίκη, µια πόλη γεµάτη πάθος και γοητεία. ‘Ένα από τα καθήκοντα µου ήταν να συλλέγω πληροφορίες για τον Όµιλο UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, για θέµατα που αφορούν την UNESCO, σε σχέση µε τους νέους ανθρώπους και τα άµεσα ενδιαφέροντα τους. Όλοι οι Έλληνες φίλοι στον Όµιλο UNESCO νέων Θεσσαλονίκης και την AIESEC ήταν πολύ πρόθυµοι να βοηθήσουν και ευγενικοί». «∆ούλευα µε ευέλικτο ωράριο και έτσι µπόρεσα να ταξιδέψω σε διάφορα µέρη της Ελλάδας και φυσικά να γνωρίσω την πόλη. Η Θεσσαλονίκη, ως η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη, χαρακτηρίζεται στους κινεζικούς ταξιδιωτικούς καταλόγους ως «η απολύτως παθιασµένη παραθαλάσσια πόλη µε την υπέροχη νυχτερινή ζωή». Αν και δεν ανακάλυψα όλες τις πτυχές της νυχτερινής ζωής, µπορώ να πω ότι βίωσα την ατµόσφαιρα που επικρατεί µετά που παρακολούθησα τον εορτασµό του καρναβαλιού. Νέοι ντυµένοι µε στολές χόρευαν και περπατούσαν σε όλη την πόλη µετατρέποντας την σε ένα τεράστιο πάρτυ. Ακόµη και η µέρα του Αγ. Βαλεντίνου ήταν διαφορετική εδώ πέρα. Θα µου λείψουν πολύ όλα αυτά τα πράγµατα και οι στιγµές που έδιναν λάµψη στην καθηµερινή µου ζωή».

Sarah (Liu) Chang ⁞ «Όταν άκουσα για πρώτη φορά ότι θα βρεθώ στη Θεσσαλονίκη για να απασχοληθώ στον Όµιλο UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, αισθάνθηκα πραγµατικά ενθουσιασµένη και παράλληλα λίγο περίεργη για αυτήν την οργάνωση αλλά και το µέρος. Η Ελλάδα είναι µια χώρα µε ένα ένδοξο παρελθόν και ένα πολλά υποσχόµενο παρόν και µέλλον. Οι γραφικές εικόνες του Αιγαίου, η πλούσια πολιτιστική παράδοση και οι διάσηµοι φιλόσοφοι, όπως ο Πλάτωνας, συνιστούν την πρωταρχική σύνθεση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας για τους ξένους που επισκέπτονται την Ελλάδα. Όµως, υπάρχουν πολύ περισσότερα σε αυτή τη χώρα που παραµένουν άγνωστα σε µεγάλο βαθµό στον υπόλοιπο κόσµο. Προσωπικά για µένα µερικά στοιχεία που µε γοήτευσαν ήταν, το πάθος των Ελλήνων για τη ζωή, η περιέργειά τους και η µοναδική φιλοξενία προς τους καλεσµένους τους. Είµαι πραγµατικά ευγνώµων που είχα την ευκαιρία να τα βιώσω». «Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στον Όµιλο έµαθα πολλά πράγµατα. Τα παιδιά του διοικητικού συµβουλίου µου έδωσαν αρκετές χρήσιµες συµβουλές για το πώς να αξιοποιώ το υλικό µου συνθέτοντας κείµενα, πώς να δηµιουργώ newsletters, αλλά κυρίως για το πώς να ξεπερνώ πιθανές δυσκολίες που προκύπτουν στις καθηµερινές µου δραστηριότητες και στις σπουδές µου. Επιπλέον, από τη συνεργασία µου µε τους υπόλοιπους συναδέλφους, δεν εµπλούτισα απλώς τις γνώσεις µου, αλλά κατάφερα να εξειδικευθώ και να βελτιώσω τις ικανότητες µου στο αντικείµενο που αγαπώ. Φυσικά, απέκτησα και καλύτερες γνώσεις για την Ελλάδα γενικότερα! Επιστρέφοντας πίσω στην Κίνα, αυτό που θα επιδιώξω είναι να µοιραστώ µε τους δικούς µου ανθρώπους την µοναδική εµπειρία που έζησα στη Θεσσαλονίκη, προάγοντας µε αυτό τον τρόπο την Σινο-Ελληνική επικοινωνία, αλληλεπίδραση και συνεργασία». 6⁞


Νéα⁞“Great Silk Way” Ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης έλαβε µέρος στο 1ο Συνέδριο και Φεστιβάλ “Great Silk Way”, το οποίο διεξήχθη στο Μπακού του Αζερµπαϊτζάν, κατά το διάστηµα 26-30 Ιουνίου 2012. Στόχος του συνεδρίου ήταν να θέσει τις βάσεις για την ίδρυση του πρώτου ∆ιεθνούς Οργανισµού Νεολαίας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, συναντήθηκαν πάνω από 200 εκπρόσωποι θεσµών νεολαίας, κυβερνητικοί εκπρόσωποι, νεαρά µέλη κοινοβουλίων και εκπρόσωποι ΜΚΟ από 27 χώρες, οι οποίες και υπέγραψαν τη ∆ιακήρυξη του Μπακού, θέτοντας τη βάση για την µετέπειτα ίδρυση του “Great Silk Way International Youth Organization” Organization”. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες συνεργασίας µεταξύ νέων ανθρώπων των χωρών τις οποίες ένωνε ο ∆ρόµος του Μεταξιού. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε µέσω της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς, µε 6 εκπροσώπους από ΜΚΟ, µεταξύ των οποίων και ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, καθώς και µε αξιόλογους νέους καλλιτέχνες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών για τη ∆ιακήρυξη του Μπακού και την ίδρυση του Οργανισµού, η Ελλάδα κατέλαβε δύο πολύ σηµαντικές θέσεις στο νέο αυτόν ∆ιεθνή Οργανισµό. Η µια θέση είναι στη διοικητική σύνθεση, στην οποία η Ελλάδα αποτελεί µέρος του Bureau, µαζί µε άλλες 6 χώρες. Η δεύτερη θέση αφορά στις προπαρασκευαστικές εργασίες του Καταστατικού χάρτη του Οργανισµού, και συγκεκριµένα στην οµάδα εργασίας επί του Καταστατικού Χάρτη και των αλλαγών επ’ αυτού. Πρόεδρος του Great Silk Way International Youth Organization εκλέχθηκε οµόφωνα ο κ. Fuad R. Muradov, µέλος του Κοινοβουλίου του Αζερµπαϊτζάν. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τον Καταστατικό Χάρτη και τις εδικές διατάξεις του θα ολοκληρωθούν µέχρι τον Σεπτέµβρη, ενώ η επόµενη προγραµµατισµένη συνάντηση αναµένεται να διεξαχθεί στο Καζακστάν. Ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης στηρίζει την προσπάθεια αυτή, εντός ενός πλαισίου πολυπολιτισµικότητας, διαπολιτισµικού διαλόγου και ανάγκης ανάδειξης δοµών και θεσµών που προωθούν δράσεις υπέρ των νέων του κόσµου.

Μέλη της Ελληνικής αποστολής στο Αζερµπαϊτζάν. Αζερµπαϊτζάν. Στα αριστερά, αριστερά, η εκπρόσωπος του Οµίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης στο Συνέδριο, Συνέδριο, Μαρία Μπρόκου. Μπρόκου.

⁞7


⁞ «Περιβαλλοντική προστασία των φυσικών πόρων, πόρων, ευαισθητοποίηση και εθελοντική συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών, κοινωνιών, προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων του ποταµού και η ποιότητα ζωής στις διασυνοριακές περιοχές» περιοχές».

IPA ⁞ Instrument for PrePre-Accession Assistance • Το IPA – Όργανο ΠροΠρο-ενταξιακής Βοήθειας – δηµιουργήθηκε το 2007 από την Ε.Ε. µε σκοπό την παροχή βοήθειας στις υποψήφιες για ένταξη και πιθανές υποψήφιες χώρες. χώρες. • To Πρόγραµµα IPA ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Π.Γ.∆.Μ. 200720072013” 2013” στοχεύει στην πιο ισχυρή και βιώσιµη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής των συνόρων των δύο κρατών. κρατών. Έχει τρεις Άξονες Προτεραιότητας: Προτεραιότητας: (1) ενίσχυση της διασυνοριακής οικονοµικής ανάπτυξης, (2) διαφύλαξη των περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής, και (3) τεχνική υποστήριξη.

8⁞

Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes - Web: www.interreg.gr, E-mail: interreg@mou.gr

Νéα⁞IPA Cross-Border Programme

ENVI ⁞ «Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική ∆ράση» ∆ράση» Άξονας προτεραιότητας 2: Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς των εντασσόµενων στο πρόγραµµα περιοχών Μέτρο 2.1: Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής • Ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης συµµετέχει ως εταίρος στο πρόγραµµα ENVI που εγκρίθηκε προς υλοποίηση για το επόµενο έτος, στο πλαίσιο του IPA της Ε.Ε. • Η προστασία των περιβαλλοντικών πόρων και η ενθάρρυνση των τοπικών κοινωνιών για ενεργό συµµετοχή στην προσπάθεια, είναι οι κύριοι στόχοι του προγράµµατος. Η προστασία των ποταµών της περιοχής (Αξιός και Luda Mara) είναι κοινή ανάγκη για το ∆ήµο ∆έλτα και το ∆ήµο του Kavadarci. Ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης και η YMCA-Skopje είναι δύο ενεργοί µη-κυβερνητικοί οργανισµοί ευαισθητοποιηµένοι σε περιβαλλοντικά θέµατα. Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι η υλοποίηση κοινών δράσεων και συγκεκριµένων παρεµβάσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. • Το πρόγραµµα στοχεύει ακόµη στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρηµατιών της περιοχής, αλλά και των αντιπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών οργανώσεων, καθώς µπορούν και οφείλουν να συµµετέχουν ενεργά στην προσπάθεια περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας. •Τα κύρια αποτελέσµατα του προγράµµατος, σχετικά µε τη µόλυνση των υδάτων και την ειδική µελέτη για την κατασκευή υποδοµών βιώσιµης περιβαλλοντικής διαχείρισης, θα αναρτηθούν σε µια ηλεκτρονική πλατφόρµα ενηµέρωσης, θα ανακοινωθούν σε ειδικές εκδηλώσεις που έχουν προγραµµατιστεί και θα δηµοσιευθούν στο διαδίκτυο και στον τύπο. Εταίροι του Προγράµµατος: ∆ήµος ∆έλτα (Γενικός Επικεφαλής Εταίρος και Οικονοµικός Επικεφαλής Εταίρος Α), ∆ήµος Kavadarci (Οικονοµικός Επικεφαλής Εταίρος Β), Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης (Εταίρος A),YMCA-Skopje (Εταίρος Β).


Νéα⁞“Together in Europe” Στις 25-27 Μαΐου πραγµατοποιήθηκε το διεθνές περιφερειακό συνέδριο “Together in Europe”. Στο συνέδριο συµµετείχαν 30 νέοι από κράτη των Βαλκανίων, οι οποίοι ασχολούνται µε ζητήµατα: πολιτικών για τη νεολαία, συµµετοχής των νέων και κοινωνίας των πολιτών. Προτεραιότητα του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη της συµµετοχής των νέων στα κοινά και των πολιτικών για τη νεολαία, νεολαία ως κρίσιµων παραγόντων για την αντιµετώπιση σύγχρονων ζητηµάτων που αφορούν τους νέους. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι συµµετέχοντες αφού ενηµερώθηκαν για τις προκλήσεις και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νέοι στα κράτη της περιοχής, για τις πολιτικές για τη νεολαία που εφαρµόζονται σε αυτά τα κράτη και για τα προγράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας των διαφόρων διεθνών οργανισµών, κατέληξαν τελικά στην υποβολή συγκεκριµένων προτάσεων για προγράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για µια καλά οργανωµένη κοινή προσπάθεια, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα ποικίλα όµοια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νέοι στην περιοχή των Βαλκανίων.

Οι οµάδες εργασίας κατέθεσαν από µια πρόταση διασυνοριακής συνεργασίας για κάθε έναν από τους τρεις κύριους άξονες του συνεδρίου: (i) εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, (ii) ανεργία των νέων, και (iii) συµµετοχή των νέων και πολιτικές για τη νεολαία.

Γενικά, παρατηρείται µια αυξανόµενη πρακτική των ευρωπαϊκών χωρών να δηµιουργήσουν ειδικές µονάδες στο επίπεδο των τοπικών αρχών για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα των νέων. Οι τοπικές αρχές διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία των αναγκαίων συνθηκών για τη συµµετοχή των νέων. Επιπλέον, έχουν την ευθύνη για την προαγωγή της ενεργού και δηµοκρατικής συµµετοχής των νέων πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άλλωστε, οι νέοι έχουν πολλές ικανότητες και τη δυνατότητα να συµµετέχουν, αλλά χωρίς την απαραίτητη στήριξη, η συµµετοχή τους µπορεί να µην είναι τόσο αποτελεσµατική.

⁞ Pik Kommunizma 7495m. - 2012 Expedition Στις 25 Ιουλίου 2012 αναχωρεί οµάδα ορειβασίας από τη Θεσσαλονίκη µε προορισµό τα όρη Παµιρ στο Τατζικιστάν και στόχο την κατάκτηση της κορυφής Kommunizma, στα 7.495µ.. Εκτός από την εµπειρία της κατάκτησης της κορυφής, στόχος της αποστολής είναι η συλλογή και καταγραφή πληροφοριών, για τη δηµιουργία ενός ντοκιµαντέρ σχετικά µε τις επιδράσεις της ορειβασίας σε µεγάλα υψόµετρα, στο τοπικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες και τις δυνατότητες ανάπτυξης χειµερινού τουρισµού.

Η κορυφή “Kommunizma Pik” είναι µια από τις υψηλότερες παγκοσµίως. Μέχρι το 1962 ονοµαζόταν «κορυφή Στάλιν», οπότε και πήρε την ονοµασία “Kommunizma”. Το 1999, όταν το Τατζικιστάν έγινε ανεξάρτητο κράτος, ονοµάστηκε κορυφή “Ismail Somoni”, προς τιµήν του ιδρυτή του πρώτου κράτους του Τατζικιστάν, το 10ο αι. Η οµάδα αποτελείται από: από: τον Άγγελο, Άγγελο, τον Αντώνη, Αντώνη, τον Τόµυ, Τόµυ, τον Γιάννη, Γιάννη, και τον Κώστα, Κώστα, που είναι µέλος του ∆.Σ. του Οµίλου µας. µας. Ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης υποστηρίζει την αποστολή και εύχεται στην οµάδα καλή επιτυχία! επιτυχία! «Ακολουθήστε» την οµάδα: http://climbkommunizma20 12.wordpress.com/about/ Για υποστήριξη της οµάδας, επικοινωνία στο: climb2012@hotmail.co.uk

⁞9


Νéα⁞UNESCO Youth

“Για να απελευθερώσουµε τη δύναµη των νέων ανθρώπων, ανθρώπων, θα πρέπει να συνεργαστούµε µαζί τους. τους.” Highlight ⁞ «Ηνωµένα Έθνη και Νέοι Εθελοντές» Εθελοντές»

Η Γενική Συνέλευση των Η.Ε. ίδρυσε το 1970 το Πρόγραµµα «Εθελοντές των Ηνωµένων Εθνών (UNV)» (UNV)», µε σκοπό να προάγει την ειρήνη και την ανάπτυξη σε παγκόσµιο επίπεδο, προωθώντας τον εθελοντισµό, µε έµφαση στο ρόλο της νεολαίας για την ανάπτυξη. Με την υποστήριξη του Συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών, πολλές εθνικές κυβερνήσεις και ΜΚΟ έχουν αναπτύξει προγράµµατα και µηχανισµούς που προάγουν τον εθελοντισµό των νέων για την ανάπτυξη.

10⁞

Πηγή: Fact Sheet: Youth and Volunteerism, http://social.un.org/youthyear/docs/Fact%20Sheet%20-%20Youth%20and%20Volunteerism.pdf

Οι φορείς των Ηνωµένων Εθνών που ασχολούνται µε θέµατα νεολαίας εστιάζουν τις προσπάθειες τους στην ενθάρρυνση της συµµετοχής των νέων στη χάραξη της πολιτικής, αλλά και στην προετοιµασία των νεότερων γενεών ώστε να ασκήσουν τα δικαιώµατα τους και να γίνουν ενεργά µέλη της κοινωνίας.

Γενικός Γραµµατέας Ηνωµένων Εθνών, Εθνών, Ban KiKi-moon

⁞ Κάθε χρόνο η ∆ιεθνής Ηµέρα Νεολαίας έχει ένα διαφορετικό θέµα. θέµα. Αυτό ενσωµατώνεται σε ένα κεντρικό µήνυµα (σλόγκαν) σλόγκαν) µε το οποίο µεταδίδεται το αντικείµενο, αντικείµενο, οι κατευθύνσεις και οι στόχοι του επόµενου έτους για τον τοµέα της νεολαίας. νεολαίας. Το θέµα που επιλέχθηκε για τη ∆ιεθνή Ηµέρα Νεολαίας 2012, «Οικοδοµούµε έναν Καλύτερο Κόσµο: Κόσµο: Συνεργαζόµαστε µε τη Νεολαία» Νεολαία», αποτελεί ένα παγκόσµιο κάλεσµα σε δράση των νέων ανδρών και γυναικών, γυναικών, καθώς επίσης και των άλλων ενδιαφερόµενων ανά τον κόσµο, κόσµο, να αναπτύξουν και να συµµετάσχουν σε συνεργασίες µε τους νέους και για τους νέους, νέους, κατευθυνόµενοι προς την οικοδόµηση ενός καλύτερου κόσµου. κόσµου. ⁞ Η ∆ιεθνής Ηµέρα Νεολαίας 2012 συνιστά µια σηµαντική ευκαιρία προώθησης των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί στην Ατζέντα ∆ράσης του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, Εθνών, αλλά και ανταπόκρισης στις προσκλήσεις των διαφόρων οργανισµών νεολαίας και αρκετών Κρατών Μελών των Ηνωµένων Εθνών, Εθνών, για ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας µε τους νέους ανθρώπους. ανθρώπους. Η αναζήτηση νέων τρόπων συνεργασίας µεταξύ των Ηνωµένων Εθνών, Εθνών, των Κρατών Μελών, Μελών, της κοινωνίας των πολιτών, πολιτών, του ιδιωτικού τοµέα, τοµέα, της ακαδηµαϊκής κοινότητας από τη µια, µια, και των νέων ανθρώπων από την άλλη, άλλη, πρέπει να αποτελέσει το ζητούµενο, ζητούµενο, ιδιαίτερα στους τοµείς της απασχόλησης, απασχόλησης, της επιχειρηµατικότητας, επιχειρηµατικότητας, της πολιτικής ενσωµάτωσης, ενσωµάτωσης, της προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων, δικαιωµάτων, της εκπαίδευσης και της υγείας. υγείας.

⁞ Η συλλογική και συντονισµένη προσπάθεια από όλους τους ενδιαφεροµένους είναι απαραίτητη προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι µεγάλες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν σήµερα οι νέοι σε παγκόσµιο επίπεδο. επίπεδο.

⁞ Η ∆ιεθνής Ηµέρα Νεολαίας 2012 έχει στόχο να αναδείξει τις καλές πρακτικές των επιτυχηµένων συνεργασιών µε νέους ανθρώπους και να εισάγει συγκεκριµένες συστάσεις για το πώς τα Ηνωµένα Έθνη και οι ενδιαφερόµενοι φορείς ανά τον κόσµο µπορούν να αναπτύξουν νέες συνεργασίες µε τη νεολαία και να ενισχύσουν τις ήδη υπάρχουσες. υπάρχουσες.


∆ήλωσαν για τη ∆ιεθνή Ηµέρα Νεολαίας του 2011… 2011…  Γενικός Γραµµατέας Ηνωµένων Εθνών, Εθνών, Ban KiKi-moon

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται προκειµένου να αυξηθούν οι ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους για ανάπτυξη και αξιοπρεπή εργασία. Είναι λανθασµένη η οικονοµική πολιτική αυτή που αποτυγχάνει να επενδύσει στη νεολαία. Οι επενδύσεις στους νέους ανθρώπους θα αποφέρουν σηµαντικά µερίσµατα σε όλες τις κοινωνίες, για ένα καλύτερο µέλλον για όλους».  Γενική ∆ιευθύντρια της UNESCO, Irina Bokova

12 Αυγούστου ⁞ «∆ιεθνής Ηµέρα Νεολαίας» Νεολαίας» Σηµαντικές Στιγµές  Το 1985 ανακηρύχθηκε ως το 1ο ∆ιεθνές Έτος Νεολαίας από τα Ηνωµένα Έθνη.  Το 1995, κατά τη 10η επέτειο από την κήρυξη του 1ου ∆ιεθνούς Έτους, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ µε το ψήφισµα 50/81 υιοθέτησε το Παγκόσµιο Πρόγραµµα ∆ράσης για τη Νεολαία, Νεολαία το οποίο θέτει ένα πλαίσιο πολιτικής και καθοδήγησης για δράσεις που αφορούν τους νέους σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα προωθεί τη βελτίωση της θέσης των νέων ανθρώπων σε διεθνές επίπεδο. Ακόµη, καθορίστηκαν 15 άξονες προτεραιότητας, µεταξύ άλλων οι: Εκπαίδευση, Απασχόληση, Επισιτισµός και Φτώχια, Υγεία, HIV/AIDS, Περιβάλλον, Ναρκωτικά, Παραβατικότητα των Ανηλίκων, Κορίτσια και Νέες Γυναίκες, Συµµετοχή των Νέων, Παγκοσµιοποίηση, Τεχνολογία και Επικοινωνία. Πηγές: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/ , http://www.un.org/en/events/youthday/index.shtml , http://social.un.org/youthyear/index.html

«Οι νέοι ήδη αλλάζουν τον κόσµο και εφευρίσκουν εκ νέου τον πολιτισµό. Πρέπει να έχουν τις ικανότητες και τα Ελληνική Εκδοχή του λογότυπου µέσα να το κάνουν, ώστε να ενισχύονται του ∆ιεθνούς Έτους Νεολαίας των Ηνωµένων Εθνών. ©: UNESCO οι δεσµοί µεταξύ των πολιτισµών και να προστατεύονται τα δικαιώµατα του ανθρώπου και οι θεµελιώδεις ελευθερίες.  Σήµερα, το Παγκόσµιο Πρόγραµµα ∆ράσης για τη Νεολαία εστιάζει στα µέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειµένου να Κάθε νέος άνθρωπος πρέπει να έχει την ευκαιρία να συµµετέχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ενισχυθούν οι προοπτικές για τη νεολαία σε εθνικό επίπεδο και να αυξηθούν, ποιοτικά και ποσοτικά, οι ευκαιρίες για που µετασχηµατίζουν τις κοινωνίες και θα πλήρη και αποτελεσµατική συµµετοχή των νέων στους καθορίσει το µέλλον του. του. Η UNESCO προάγει την κοινωνικούς θεσµούς. Μέσω του Παγκόσµιου εκπαίδευση, τις επιστήµες, τον πολιτισµό, την Προγράµµατος ∆ράσης για τη Νεολαία, τα Ηνωµένα Έθνη επικοινωνία και την πληροφόρηση, για να αναλαµβάνουν µια σειρά από δραστηριότητες για την καταστήσει τους νέους ανθρώπους ενεργούς προώθηση της ανάπτυξης των νέων, την υιοθέτηση δρώντες στην παγκόσµια κοινωνία. Η ποιοτική πολιτικών για τους νέους σε διακυβερνητικό επίπεδο κλπ. εκπαίδευση είναι η βάση. Θα πρέπει να παρασχεθούν στους νέους όλα όσα χρειάζονται,  Το 1999, µε το ψήφισµα 54/120 της Γενικής Συνέλευσης για να µοιραστούν τις ιδέες τους και να τις των Ηνωµένων Εθνών κηρύχθηκε η 12η Αυγούστου ως υλοποιήσουν για την καταπολέµηση: της ανεργίας ∆ιεθνής Ηµέρα Νεολαίας. και της φτώχιας, της ανισότητας των δύο φύλων και κάθε µορφής διακρίσεων, της εξάπλωσης των  Το ∆εκέµβριο του 2009, η Γενική Συνέλευση των ασθενειών και της περιθωριοποίησης». Ηνωµένων Εθνών υιοθέτησε το ψήφισµα A/RES/64/134, µε το οποίο κήρυττε το έτος, που ξεκινούσε στις 12 Αυγούστου Info ⁞ το ξέρατε ότι… 2012 και ολοκληρωνόταν στις 11 Αυγούστου 2011, ως το 2ο ότι… ∆ιεθνές Έτος Νεολαίας, µε κύριο θεµατικό τίτλο: «∆ιάλογος ⁞ Ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, και Αλληλοκατανόηση». Το 2ο ∆ιεθνές Έτος Νεολαίας σε συνεργασία µε το Ελληνικό Γραφείο του συνέπιπτε µε την 25η επέτειο της κήρυξης του 1ου ∆ιεθνούς Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των Έτους Νεολαίας το 1985. Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη, Ευρώπη, αποτέλεσε τον επίσηµο φορέα προώθησης  Στις 25-26 Ιουλίου 2011 διοργανώθηκε από τη Γενική του ∆ιεθνούς Έτους Νεολαίας των Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για τη Ηνωµένων Εθνών (Αύγουστος 20102010-2011). Νεολαία, στην οποία παρουσιάστηκαν τα συµπεράσµατα ⁞ Στις 1313-15/04/2011 ο Όµιλος UNESCO του ∆ιεθνούς Έτους Νεολαίας. Το Έτος έκλεισε µε τις Νέων Θεσσαλονίκης φιλοξένησε στη χώρα εορταστικές εκδηλώσεις για τη ∆ιεθνή Ηµέρα Νεολαίας στην µας την Εκπρόσωπο των Ηνωµένων Εθνών Έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στις 12 Αυγούστου 2011. για το ∆ιεθνές Έτος Νεολαίας κα. κα. Monique Coleman, Coleman, η οποία ανταποκρινόµενη στην πρόσκληση του Οµίλου ενέταξε την Ελλάδα στην παγκόσµια περιοδεία της. της. ⁞11


UΝéSCO⁞Highlights éπιστηµη Γνωρίζατε πως η UNESCO συµµετείχε στην ιστορική ανακάλυψη του σωµατιδίου Higgs Boson, το οποίο µπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε τη φύση της πραγµατικότητας; Το γράµµα "S" στο ακρωνύµιο UNESCO αντιστοιχεί στην αποστολή της UNESCO να αναπτύξει και να προάγει την Επιστήµη (Science): Βελτίωση και διάχυση της επιστήµης, οικοδόµηση ενός περιβάλλοντος διεθνούς ειρήνης και ανάπτυξης µέσω της επιστηµονικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών. Το ειδικευµένο ινστιτούτο της UNESCO “Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics” (ICTP), συνεργάστηκε µε το CERN προκειµένου να επιτευχθεί αυτό το συναρπαστικό επιστηµονικό επίτευγµα. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στην 5η σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης της UNESCO το 1950, ανακοινώθηκε η πρόθεση για τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την Πυρηνική Έρευνα, το οποίο και ιδρύθηκε το 1954. Αργότερα µετεξελίχθηκε στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Πυρηνικής Έρευνας, διατηρώντας τα ιστορικά αρχικά της ονοµασίας “CERN”.

http://www.unesco.org/new/en/media-services/singleview/news/a_journey_into_the_deepest_laws_of_nature-1/ https://www.facebook.com/unesco

Επέτειος 40 ετών της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς: Κληρονοµιάς: 19721972-2012 Η Σύµβαση για την Παγκόσµια Πολιτιστική Κληρονοµιά είναι η διεθνής συνθήκη για την διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς του κόσµου. Πρόκειται για µια µοναδική διεθνή συνθήκη που συνδέει τις έννοιες της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της διαφύλαξης τους για τον άνθρωπο. Φέτος, Φέτος, στην επέτειο για τα 40 χρόνια, χρόνια, η Σύµβαση για την Παγκόσµια Πολιτιστική Κληρονοµιά εστιάζει στη βιώσιµη ανάπτυξη και το ρόλο των τοπικών κοινοτήτων. κοινοτήτων.

éκπαιδευση Η ΧΙΧ ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη για το AIDS (AIDS 2012) διεξάγεται στις 22-27 Ιουλίου 2012, σε µια περίοδο που αυξάνεται η ανάπτυξη προγραµµάτων για την καταπολέµηση του ιού HIV. Η αντιπροσωπεία της UNESCO στη ∆ιάσκεψη θα επιδιώξει να τονίσει τον κρίσιµο ρόλο της εκπαίδευσης στην αντιµετώπιση του HIV, και της αξιοποίησης των ηγούµενων από την UNESCO δραστηριοτήτων στον τοµέα της εκπαίδευσης. Η UNESCO θα πραγµατοποιήσει µια σειρά παρουσιάσεων, οµάδων εργασίας και συµπληρωµατικών συνεδρίων, ενώ τέλος θα παρουσιάσει το σχέδιο του καινοτόµου εργαλείου της, του λεγόµενου «Εργαλείου Σεξουαλικής ∆ιαπαιδαγώγησης και Ανάλυσης» (SERAT), που αναπτύχθηκε για την σε βάθος ανάλυση των προγραµµάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. 12⁞

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/educationevents/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=6985&cHash=2b53cac777


11 οµάδες εργασίας

Θéσσαλονίκη⁞2014 Συναντήσεις Εργασίας Κατά το διάστηµα Μαΐου-Ιουνίου 2012 πραγµατοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις εργασίας για την οργάνωση των δράσεων του θεσµού «Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» 2014» στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Στις συναντήσεις, οι οποίες ήταν ανοιχτές για το κοινό της πόλης, παρουσιάσθηκε αρχικά η κεντρική ιδέα για τον τρόπο οργάνωσης και υλοποίησης των δράσεων. Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε 11 οµάδες εργασίας, που συνιστούν τους θεµατικούς άξονες που θα αποτελέσουν το πλαίσιο των δράσεων. Στη συνέχεια, κάθε οµάδα πραγµατοποίησε διαδοχικές συναντήσεις προκειµένου τα µέλη της να προσδιορίσουν την ταυτότητα της, τους στόχους και τις προτεινόµενες δράσεις. Έπειτα ακολούθησε η παρουσίαση όλων των προτεινόµενων δράσεων των οµάδων εργασίας, για το 2012, στην ολοµέλεια των εθελοντών. Η συνέχεια…από Σεπτέµβριο!

1. Τέχνες και πολιτισµός 2. Πολυπολιτισµικότητα και κοινωνική ένταξη 3. Κοινωνία των πολιτών – Ακτιβισµός 4. Εξωστρέφεια – Νεανικός τουρισµός 5. Οι γενιές επικοινωνούν – Παιδί 6. Συµµετοχή των νέων στα κοινά 7. Καινοτοµία και νεανική επιχειρηµατικότητα 8. Αστικό τοπίο 9. Πράσινη ανάπτυξη – Περιβάλλον 10. Αθλητισµός και Υγεία 11. Εθελοντισµός και Μη Τυπική Μάθηση ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία-πληροφορίες: πληροφορίες: contact@thessaloniki2014.eu

«Γιορτή Νεολαίας» Νεολαίας» Στις 8 Ιουνίου 2012 ο προαύλιος χώρος του Ν. ∆ηµαρχείου Θεσσαλονίκης πληµµύρισε µε µουσικές, µουσικές, χρώµατα, χρώµατα, χαρούµενα πρόσωπα, πρόσωπα, κέφι και αισιοδοξία. αισιοδοξία. Η «Γιορτή Νεολαίας» Νεολαίας», ήταν αφιερωµένη στους νέους και στις νέες της πόλης, πόλης, αποτελώντας µία αφορµή για διασκέδαση και επικοινωνία. επικοινωνία. Επιδείξεις ΒΜΧ, ΒΜΧ, εικαστικές παρεµβάσεις Graffiti, Graffiti, αλλά και ένα πλούσιο µουσικό πρόγραµµα δηµιούργησαν µια µοναδική ατµόσφαιρα για τους εκατοντάδες παρευρισκοµένους. παρευρισκοµένους. Η «Γιορτή Νεολαίας» Νεολαίας» αποτέλεσε µια ακόµη αφορµή για όλους τους ενδιαφερόµενους να βρεθούν στο χώρο της «Θεσσαλονίκης - Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» 2014», να ενηµερωθούν για τις δράσεις της και να συµµετέχουν σε αυτές. αυτές.

ση ότα ρ Π

Συνέδριο ⁞ Rhodes Model of Regional Cooperation Το 3ο Συνέδριο Προσοµοίωσης Περιφερειακών ∆ιεθνών Οργανισµών, “Rhodes Model of Regional Cooperation” Cooperation” θα πραγµατοποιηθεί στην Ρόδο, στις 17-21 Οκτωβρίου 2012, µε την υποστήριξη του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Φέτος για πρώτη φορά θα προσοµοιωθούν δύο επιτροπές στις οποίες θα πάρουν µέρος µαθητές λυκείου, εκτός από τις επιτροπές που συµµετέχουν νέοι που βρίσκονται στο στάδιο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά, θα προσοµοιωθούν οι εξής πέντε επιτροπές: Ένωση για την Μεσόγειο (για φοιτητές και µαθητές), Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης (για φοιτητές και µαθητές) και Συµβούλιο Υπουργών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (για φοιτητές). Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, νέοι συµµετέχοντες από όλη την Ελλάδα και από διάφορα κράτη του κόσµου θα υποδυθούν τους διπλωµάτες των κρατών, µε σκοπό να καταλήξουν σε βιώσιµες λύσεις για τα ζητήµατα που θα τεθούν στην ηµερήσια διάταξη στις επιτροπές.

- ∆ιάρκεια: ∆ιάρκεια: 1717-21/10/2012 -πληροφορίες - εγγραφές: εγγραφές: www.rhodesmrc.org

⁞13


Review⁞in

énglish

Dear Friends, We are proud to introduce you the 2nd issue of our newsletter, presenting the most important recent activities of UNESCO Youth Club of Thessaloniki. There have numerous voluntary activities, events, international seminars and youth exchange programmes, as well as actions of cooperation with international organisations, since the beginning of 2012. Starting with the events, we have organised two events, for the International Day for Monuments and Sites (18 April) and the World Environment Day (5 May), in the city of Thessaloniki. During the last months, UNESCO Youth Club of Thessaloniki has been a partner in many youth exchange programmes, offering the opportunity to many young people to travel abroad and participate in the seminars. In addition, we are a major partner in the bilateral international project “Contacts for the Common Future”, while, we hosted in Thessaloniki the final meeting of the regional international project “Together in Europe”. Moreover, we have launched our internship programme. Two chinese students have been admitted as international interns. They successfully fulfilled their tasks, while they had a great time visiting Greece. Participating in the international conference “Great Silk Way” in Baku, Azerbaijan, was a great moment. Our representative was very active during the consultations, which finally led to the creation of a new international organisation for youth. We are also proud to announce that we are one of the partners of the “ENVI: Local Communities in Environmental Action” project, within the framework of the IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) Programme of the European Union, promoting crossborder cooperation. Noteworthy is the fact that on 12 August we will celebrate the United Nations International Youth Day. There has been already a year since the end of the UN International Year of Youth (August 2011). The celebrations of the international Youth Day 2012 have the motto “Building a better world, partnering with youth”.

Επικοινωνία Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 12019, 12019, 54323 Θεσσαλονίκη

Contact info UNESCO Youth Club of Thessaloniki, Thessaloniki, P.O. Box 12019, 12019, 54323 Thessaloniki

We would also like to mention that Thessaloniki will be the European Youth Capital of 2014. The preparations and activities have already started, therefore you should stay tuned. Last but not least, we would like to wish good luck to the members of the team “2012 Expedition”, who are getting ready to travel through the magnificent Pamir mountains, in Tajikistan. They will lead an expedition with the aim of climbing “Pik Kommunizma”, which is the highest peak in the region of Central Asia (7.495m). More news to come soon!

info@unescoyouth.gr, info@unescoyouth.gr, www.unescoyouth.gr, www.unescoyouth.gr, www.facebook.com/UNESCO.Youth.Club.Thessaloniki

2nd Newsletter_UNESCO Youth Club of Thessaloniki  

Νέα από τις δράσεις και τον προγραμματισμό του Ομίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης