Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΜΟΡΗΣ 1883-1983 της κας Μαρίας Μπακαδήμα

Page 1

Μπακαδήμα Μαρία, προϊσταμένη Γ.Α.Κ. – 1 Αρχείων Ν. Αιτωλ/νίας


2


3


Σχολικό έτος 1944-1945 Δημοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδος Ενδεικτικό Γ΄ τάξεως του μαθητή Χρίστου Δ. Ανδρεόπουλου

4


Σχολικό έτος 1944-1945 Δημοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδος Ενδεικτικό Δ΄ τάξεως του μαθητή Παναγιώτη Ν. Σκιαδά

5


Σχολικό έτος 1945-1946 Δημοτικό Σχολείο Χώμορης Ενδεικτικό Α΄ τάξεως του μαθητή Χαράλαμπου Ι. Λυμπέρη

6


Σχολικό έτος 1945-1946 Δημοτικό Σχολείο Χώμορης Ενδεικτικό Γ΄ τάξεως του μαθητή Πελέκη Γεωργίου του Κων/νου

7


Σχολικό έτος 1946-1947 Δημοτικό Σχολείο Χώμορης Ενδεικτικό Γ΄ τάξεως του μαθητή Εγγλέζου Γεωργίουτου Κων/νου

8


Σχολικό έτος 1947-1948 Δημοτικό Σχολείο Κάτω Δάφνης Ενδεικτικό Ε΄ τάξεως του μαθητή Θεοφάνη Σωτηρίου του Νικ.

9


Σχολικό έτος 1949-1950 Δημοτικό Σχολείο Χώμορης Ενδεικτικό Ε΄ τάξεως του μαθητή Νικολάου Ιωάννου Κολοκύθα

10


Σχολικό έτος 1952-1953 Δημοτικό Σχολείο Χώμορης Ενδεικτικό Β΄ τάξεως της μαθήτριας Αμαλίας Γεωργ. Σκιαδά

11


Σχολικό έτος 1953-1954 Δημοτικό Σχολείο Χώμορης Ενδεικτικό Α΄ τάξεως της μαθήτριας Μαριγώς Ιωάννου Ανδρεοπούλου

12


Σχολικό έτος 1954-1955 Δημοτικό Σχολείο Χώμορης Ενδεικτικό Β΄ τάξεως της μαθήτριας Γιαννούλας Αντωνίου Λυμπέρη

13


Σχολικό έτος 1955-1956 Δημοτικό Σχολείο Χώμορης Ενδεικτικό Δ΄ τάξεως του μαθητή Δρόσου Βασιλείου του Σωτηρίου

14


Σχολικό έτος 1959-1960 Δημοτικό Σχολείο Χώμορης Ενδεικτικό Α΄ τάξεως του μαθητή Κοτρώτσου Σωτηρίου του Επαμ.

15


Σχολικό έτος 1960-1961 Δημοτικό Σχολείο Χώμορης Ενδεικτικό Ε΄ τάξεως του μαθητή Κερασιά Αθανασίου του Ιωάννη

16


Σχολικό έτος 1960-1961 Ενδεικτικό Β΄ τάξεως Ελληνικού Σχολείου της Κοινότητας «Αγία Τριάς» Montreal, Canada του μαθητή Αθανάσιου Χατζή Μεταγραφή στο Δημοτικό Σχολείο Χώμορης

17


Σχολικό έτος 1961-1962 Δημοτικό Σχολείο Χώμορης Ενδεικτικό Γ΄ τάξεως του μαθητή Ανδρεόπουλου Νικολάου

18


Σχολικό έτος 1964-1965 Δημοτικό Σχολείο Χώμορης Ενδεικτικό Γ΄ τάξεως του μαθητή Χαντζή Γεωργίου του Μιχαήλ

19


Σχολικό έτος 1964-1965 Δημοτικό Σχολείο Χώμορης Ενδεικτικό Δ΄ τάξεως του μαθητή Θεοφάνη Επαμεινώνδα του Αλεξίου

20


Σχολικό έτος 1970-1971 Δημοτικό Σχολείο Χώμορης Ενδεικτικό Ε΄ τάξεως του μαθητή Ζιαμπάρα Περικλή του Γεωργίου

21


Σχολικό έτος 1979-1980 Δημοτικό Σχολείο Χώμορης Ενδεικτικό Ε΄ τάξεως της μαθήτριας Μαρίας Πλούμη κατά το σχολικό έτος 1979-1980

22


Δελτίο Στατιστικής Σχολικού έτους 1932-1933 στο οποίο αναφέρεται ως έτος ίδρυσης του σχολείου το 1883

23


Δελτίο Στατιστικής Σχολικού έτους 1933-1934

24


Γραμματοδιδασκαλείο Χώμορης 25


Έγγραφο μετάθεσης του γραμματιστή Βασιλείου Τσούμα από τη Μαμουλάδα στη Χώμορη (Εν Αθήναις 2 Ιανουαρίου 1896 )

26


Πίνακας υπηρεσίας δημοδιδασκάλου Βασιλείου Τσούμα 10 Δεκεμβρίου 1928 27


Αναγνώριση του Βασιλείου Τσούμα ως δευτεροβάθμιου γραμματιστή

28


29


Μετάθεση Αθανασίου Δρόσου στην Αμπελακιώτισσα 10-9- 1938

30


Πτυχίο Αθανασίου Δρόσου

31


Διορισμός Αθανασίου Δρόσου στο Κοκκινοχώρι το 1929

32


33


Πτυχίο του Επαμ. Ανδρεόπουλου

34


35


Απόσπαση του Επαμ. Ανδρεόπουλου στο Δημοτικό Σχολείο Χώμορης το 1941

36


Μητρώο Προσωπικού Κερασιάς Ιωάννης

37


Απόφαση Σχολικής Εφορείας για λειτουργία μαθητικών συσσιτίων και αίτηση συνδρομής από τη Νομαρχία, 1939

38


Δωρεά σημαίας από τον Ιωάννη Αλ. Θεοφάνη 25 Δεκεμβρίου 1936

39


40


41


42


43


44


Εβδομαδιαίο Διαιτολόγιο μαθητικών συσσιτίων 1964-65

45


Γνωστοποίηση στον Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαιδεύσεως της μη επιθυμίας των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους στις μαθητικές κατασκηνώσεις.

46


47


Μαθητολόγιο 1964-1965 με 36 εγγραφέντες μαθητές και υπογραφή Ιωάννη Κερασιά 48


Γενικός έλεγχος

49


50


Μισθωτήριο Συμβόλαιο 1918

51


52


Πρακτικά Σχολικής Εφορείας για τα οικοδομικά υλικά

53


54


55


56


57


Επιστολές Δημήτρη Παπαχαραλάμπους προς Αθανάσιο Δρόσο

58


59


Πρακτικά Σχολικής Εφορείας Δωρεά Δημητρίου Γεωργ. Λυμπέρη

60


Εγκαίνια Δημοτικού Σχολείου Χώμορης 31 Οκτωβρίου 1954

61


62


Θάνατος Δημητρίου Λυμπέρη

63


Θάνατος Αλεξάνδρας Λυμπέρη

64


Σχολικό έτος 1980-1981 Ενδεικτικό Γ΄ τάξεως Ελληνικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου Astoria, New York της μαθήτριας Ολυμπίας Θεοφάνη Μεταγραφή στο Δημοτικό Σχολείο Χώμορης

65


Σχολικό έτος 1980-1981 Ενδεικτικό Ε΄ τάξεως Ελληνικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου Astoria, New York του μαθητή Επαμεινώνδα Θεοφάνη

Μεταγραφή στο Δημοτικό Σχολείο Χώμορης

66


67


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.