Page 1

Ontwerp 340 Jeffrey Geel Babette van Faassen


Project 340 Architectuur 2012/2013 Hogeschool van Amsterdam Docent Johanna Gunther Jeffrey Geel 500625124 Babette van Faasse 500605015

2

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Voorwoord Een kale zandvlakte in Amsterdam, Zeeburgereiland, een plek waar het in de toekomst zal broeien van leven. Woningen, winkels, sportparken en scholen zullen er gebouwd worden. Maar waar vraagt de toekomst om? Om verandering of juist of vastigheid. Onze visie op deze vraag en vele andere leest u in dit presentatie boek. Waarin wij het monoliete gebouw presenteren dat onderdak biedt aan een basis school en een divers woonprogramma. Jeffrey Geel & Babette van Faassen 10 juni 2013

Inhouds Opgaven Analyse

Ontwikkelingsplan met betrekking tot project 7 Project locatie en functies 8 Doelgroepen 10 Vooruit blik 11 Analyse overeenkomstige projecten 12 Ontwerp uitgangspunten 14 Reactie op aandachtspunten 15 Woningtype onderzoek 16 Scholen onderzoek 22 Visie 41

Ontwerp

Vormstudie 44 Concept 46 Installatie concept 47 Gevels 48

School

Relatieschema 52 Speelplein 53 Aula 54 Leesplein 55 Een eigen plein 56 Klaslokalen 57 Gymzaal en constructie 58 Naschoolse opvang 59 Klaslokaal fragment 60

Wonen

Binnentuin 64 Constructie 65 Toelichting op plattegrond 66 Relatie woningen-school 67

Technische tekeningen Materiaalstaat Technische tekeningen

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

3


4

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Analyse

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

5


6

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Ontwikkelingsplan met betrekking tot project Algemeen In de Ontwikkelingsvisie Zeeburgereiland is de basis gelegd voor de herontwikkeling van het eiland. Het plan omvat 4000 to 6000 woningen en 125.000 m² tot 264.000 m² niet-woonfuncties. De grondexploitatieberekening is uitgegaan van de realisatie van 5.500 woningen (30% sociale sector, 70 % marktsector) en 186.000 m² nietwoonprogramma, dat naast de basisvoorzieningen voorziet in bovenwijkse en grootstedelijke voorzieningen en een nautisch programma.

Zichtlijnen en infrastructuur De hoofdzichtlijnen en infrastructuur grenzen aan het project. Hierdoor zal er goed moeten worden omgegaan met deze punten om zo de waarde van het project te verhogen en het project optimaal te laten integreren in de omgeving.

Voorzieningen

Water Het water aangrenzend aan de projectlocatie heeft een breedte van 5 m. Zij maakt deel uit van een stelsel van ‘verborgen’ watergangen die alle aan de achterkant van de percelen zijn gelegen. Het talud wordt uitgevoerd in een natuurvriendelijke oever. Karakter (Zeeburgereiland) De nabijheid van de binnenstad, de rust en ruimte van het IJmeer en Waterland en ligging aan de Ring A10 vormen de belangrijkste troefkaarten waarmee het gebied zal worden getransformeerd van stadsrand tot stedelijk woon-, werk-, en recreatiegebied. Het Zeeburgereiland wordt voornamelijk woongebied met basisvoorzieningen als winkels en scholen. Er worden compacte woonbuurtjes gerealiseerd in een dichtheid die ligt tussen die van het Oostelijk Havengebied en het Haveneiland op IJburg. Het accent ligt hierbij op gestapelde bebouwing met een gemiddelde bouwhoogte van 5 lagen, afgewisseld met laagbouw. Op de noordwestpunt vormen hogere torens een ruimtelijk accent.

7

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Parkeren Voor het aantal parkeerplaatsen die nodig zijn voor het project zal 1,25 parkeerplaats per woning worden berekend, wat synchroon loopt met het ontwikkelingsplan. Een gedeelte van deze parkeergelegenheid zal plaatsvinden in het openbare gebied. Het overige gedeelte zal beschikking hebben over een private en/of collectieve parkeergelegenheden.

Woningbouwprogramma Het woningbouwprogramma van het project sluit aan op die van het ontwikkelingsplan. Het kent de volgende differentiatie: 30% sociaal, 40% middensegment en 30% duur segment. RI-oost buurt De projectlocatie bevindt zich in de RI-oost, die buurtvormt het middengebied van het eiland. In dit gebied is naast de school die deel uitmaakt van het project nog een voortgezet onderwijs gepland. Hiernaast is er in het hart van de buurt een sportveld gepland met bebouwing eromheen.

Hogeschool.van.Amsterdam

Risico’s De locatie van de definitieve IJtramstalling is nog onzeker. Elke vertraging in de planning, van welke aard dan ook markttechnisch, uitvoeringstechnisch, bestuurlijk, procedureel, juridisch-planologisch, zal tot additionele rentelasten leiden. Hierdoor zal er een realistisch en verantwoord project worden ontworpen. Optimalisatiemogelijkheden Door meer marktwoningen te vestigen in de projectlocatie, wordt er extra verdient aan grondopbrengsten. Welstandeisen project locatie - het projectgebied, ontstaan door de doorsnijding van infrastructuur, dient onderlinge samenhang te vertonen met de openbare ruimte; - de watergangen aan de projectlocatie verhoogd de waarde van de bebouwing. Hierdoor dient de bebouwing zichtlijnen naar het water te hebben; - de bebouwingshoogte van de projectlocatie aan de wegzijde dient overeen te komen met de overige bebouwing binnen het RI-oost blok aan de wegzijde.

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Project locatie De gemeenste Amsterdam stelt enkele eisen aan de architectuur om het stedenbouwkundig ontwerp compleet te maken. Zo vullen architectuur en steden bouw elkaar aan.

Randvoorwaarde parkzijde Hier moet het blok een massieve eenheid zijn dat met zijn voeten op de vloer staat. Het blok moet een alzijdige oriëntatie hebben. Er mag maar één materiaal dominant zijn, alle toegepaste materialen in de gevel moeten eerlijke, duurzame materialen zijn, die mooi verouderen.

Randvoorwaarden gevels aan de hoofdweg:

PARK ZIJDE

Eerlijke en duurzame materialen, die mooi verouderen. Horizontale lijnen die de lijn van de hoofdweg versterken. Dit kan onderandere door de vloerlijnen in het zicht te houden.

Tussen het gebouw en het trotoir is een groene marge strook gewenst van 0,5m - 1,5m.

EG

DW

OF

HO

Verplichte rooilijn

één bouwvolume dat met zijn voeten op de vloer staat

Uiterste rooilijn

Meerdere volumes die één geheel vormen

Eén open gebroken volume is nog steed één massa

groene marge strook 8

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Project locatie en functies Relatie tussen de school functie en ruimtes en de context.

Relatie tussen de woon functies en ruimtes en de context.

Aan de west zijde van het kavel is een 30km weg, hier is een mogelijkheid voor de kiss en ride punt. Hier kunnen de kinderen met de autoworden afgezet zonder dat het verkeer aan de zuid zijde van het kavel wordt gehinderd. Deze weg moet namelijk goed doorstromen aangezien dit één van de hoofdonsluitingen naar de wijk RIO is.

Richting het water aan de west zijde is een visuele relatie tussen het wonen en het water gewenst. Terwijl aan de parkzijde juist een meer ingetogen karakter mag zijn. Om zo een grotere afstand tussen de drukte van kinderen van het hoofd plein en de sportvelden te creeëren.

Langs de wegen aan west en zuid zijden is geen relatie met buiten gewenst, Hier mag de school een ingetogener karakter hebben.

Daarnaast zijn terrassen van op het zuide gewenst als buiten ruimten voor de woningen. Dit betekend dat terrassen naar het noorden toe hoger worden.

Aan de parkzijde is daarin tegen een open relatie gewenst. Zo wordt het groene sportveld actiever bij de school betrokken. Hierdoor zal het school plein ruimtelijk groter aanvoelen.

Dan is er als laatst aan gegeven welke straten direct op het gebouw kijken. Deze assen zijn belangrijk om het kenmerkend te maken op de juiste plekken,

Meer in het kavel is een mogelijk voor een intiemer plein, voor de onderbouw bijvoorbeeld. Hier is meer controle en toezicht op de kinderen.

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

9


Doelgroepen 2015 - 2030 Op de basis school zijn uiteraard veel kinderen tussen 4 en 12 jaar te vinden. Daarbij horen de jonge ouders die op school helpen en hun kinderen dagelijks brengen en halen. In de woningen ligt de focus op ouderen woningen en gezinswoningen. Met ouderen wordt geduidt op zelfstandige 60 plussers. (jonge opa’s en oma’s). Zij kunnen vrijwillig helpen met projecten op de basisschool en na schoolse opvang. Daar naast kunnen zij zelf ook hun klein kinderen ophalen van school. Zo heeft de basisschool baat bij de extra hulp van de ouderen en hebben de ouderen dichtbij huis een mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen. 2030 en veder In de toekomst zullen er met de vergrijzing veel ouderen woningen bij gebouwd moeten worden. Vandaar dat deze doelgroep wordt behouden. De kinderen van de basisscholen zijn opgegroeid en zullen vertrekken uit de wijk. Zo ontstaat er ruimte voor de opgegroeide kinderen, namelijk de jonge ondernemers.

10

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.330A


Vooruit blik Nu. Voor de komende vijftien jaar zal het gebouw ruimte bieden voor een basisschool met een na schoolse opvang in combinatie met woningen voor ouderen en gezinnen. Over 15 jaar. De lege school maakt dan ruimte voor de opgegroeide kinderen: de jonge ondernemers. Kleine bedrijfjes kunnen lokalen huren in het concept van ‘office studio’s’. De gezinswoningen en oudere woningen blijven. Wellicht worden er meer oudere woningen gemaakt vooruitkijkend naar de vergrijzende babyboom

Stephanie.Haaksman

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.330A

11


Deelplan 19 - Ypenburg, ‘s-Gravenhage (HDZ Architecten b.v.)

Deelplan 19 is net als het project bestaande uit een functiemenging van zowel een school als woningen.

Opvallende en interessante punten uit de analyse: - de bewoners zorgen voor het toezicht over het plein; - de entree van de school is verhoogd ten opzichte van het maaiveld, net als het plein; - de enree van de bewoners is gescheiden van die van de school; - in het gevelbeeld worden de beide functies kenmerken dan elkaar afgescheiden; - er zijn kubussen toegevoegd tussen de lokalen om als docent te kunnen wisselen van klas (zo kunnen de kinderen ook zelfstandig werken).

12

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Westeraam, Elst (Kraaijvanger) Het project Westeraam is net als het project bestaande uit een functiemenging van zowel een school als woningen. Opvallende en interessante punten uit de analyse: - het schoolplein is verdeeld voor jongere en oudere scholieren; - de entree bevindt zich op het maaiveld; - het schoolplein is tweezijdig toegankelijk gemaakt door twee openingen in de gevel te maken; - de bewoners hebben toezicht op het plein dat bedoeld is voor de kleine kinderen; - door het aanbrengen van een tweede huid, kunnen de kinderen ook binnen zitten en hoeven de docenten niet bang te zijn om iemand kwijt te raken.

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

13


Ontwerpuitgangspunten 1. Zonlicht toetreding - de zuidoostzijde zal lager liggen dan de noordwestzijde, om zo de toetreding van het zonlicht te bevorderen.

4. Toegankelijkheid - de toegang van de school zal worden afgescheiden van de entree voor de bewoners; - om te zorgen dat automobilisten en voetgangers geen hinder van elkaar hebben, zal de routing worden gescheiden; - het gehele project is toegankelijk zijn voor minder validen, door gebruik te maken van hellingbanen en liften.

2. Schoolplein - het schoolplein zal worden verhoogd en gelijkgesteld worden met het sportveld (tevens zal dit de toetreding van het zonlicht bevorderen; - het schoolplein zal een semi-openbare ruimte worden; - de bewoners zorgen voor toezicht op het plein, tevens zal er een hek worden geplaatst om het plein af te scheiden van de openbare ruimte. 5. Privatisering - de woningen worden geprivatiseerd van de openbare en/of collectieve ruimte, middels volumespel, groenvoorzieningen of een combinatie van beiden; - de school dient te worden geprivatiseerd van de openbare ruimte; - de school en woningen dienen van elkaar te worden geprivatiseerd, zonder dat de relatie verloren gaat.

6. Flexibiliteit en duurzaamheid - het ontwerp dient te worden ontworpen voor een langere periode en het dient dermate flexibel te zijn dat er in de toekomst meerdere functies in kunnen. - alle gebruikte materialen dienen duurzaam te zijn en mooi te verouderen of hun schoonheid te behouden, zoals hout, glas en beton; - er zullen installaties worden gevestigd om de duurzaamheid te bevorderen

7. Relaties school - woningen - omgeving - de school staat in directe verbinding met de woningen; - vanuit de woningen wordt er toezicht gehouden op de school; - de school zal de relatie aangaan met het sportveld; - de woningen gaan de relatie aan met het water

3. Parkeren - er zal een parkeergarage worden ge誰ntegreerd in het ontwerp, deze zal halfverdiept of op het maaiveld worden geplaatst

14

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Reactie op aandachtspunten 1. De ontsluiting en bereikbaarheid van het gebouw. - De entree van de school en die van de woningen worden van elkaar afgescheiden. Het gebouw is voor de scholieren bereikbaar vanaf het plein. Het plein is toegankelijk vanaf de trap aan de zuidoostzijde van het gebouw. De woningen die worden toegepast zijn grondgebonden woningen en portiekwoningen.

9. -

2. -

10. Tijdshorizon - De gezinnen blijven over 15 jaar nog in de woningen, de ouderen zullen er niet allemaal meer zijn, waardoor er ruimte vrij komt. Deze kan worden ingevuld door andere ouderen of starters. De school zal na 15jaar worden herbestemd voo jonge ondernemers.

De overgangen tussen openbaar, semi-openbaar en privĂŠ De overgangen van de school bestaan uit een private ruimte (de klaslokalen), een semi-openbare ruimte (de entree en het plein). De overgangen van openbaar naar privĂŠ worden middels groenvoorzieningen of door een spel van volume verwezenlijkt.

3. Bezonning - De bezonning is van grote invloed op het ontwerp, zo zal het plein van voldoende zonlicht worden voorzien en worden de buitenruimten van de woningen georienteerd worden op de zon. De ochtend en middagzon op de school en op de woningen ochtend en avondzon of anders alleen de avondzon.

11. -

Relatie binnen - buiten Het plein is direct toegankelijk vanuit de school. De woningen beschikken over een buitenruimte , loggia of wintertuin. Alle buitenruimten binnen het ontwerp vervullen een actieve rol binnen het ontwerp. Er wordenonder andere recreatiemogelijkheden worden geplaatst en zal het deel uitmaken van de ontsluiting naar de woningen en de school.

Materialisering en detaillering De materialisering bestaat uit duurzame materialen, die door de jaren heen niet hun schoonheid verliezen. De detaillering zal het ontwerp versterken en een karakter geven.

4. -

12. Duurzaamheid Groenvoorzieningen en ruimte t.b.v. buiten spelen - In het gebouw worden installatieconcepten toegepast ter Het ontwerp zal worden voorzien van groenvoorzieningen. bevordering van de duurzaamheid van het gebouw, zoals een Hiernaast zal de relatie aangegaan worden met de groen- centraal klimaatsysteem. Tevens zullen er duurzame materialen voorzieningen in de nabije omgeving. worden gebruikt.

5. -

Toegankelijkheid voor minder validen. De woningen en de school zijn toegankelijk voor minder validen. Bij de entree van de school komt een hellingbaan, die tevens een spel aangaat met de andere trappen. Liften zorgen voor de gebruiksvriendelijkheid van de woningen.

6. Parkeervoorzieningen. - De parkeervoorzieningen worden gesitueerd onder het gebouw. Er zal tevens aanvraag worden gedaan om de parkeer- voorzieningen onder de sportvelden te plaatsen. 7 -

Tuinen en/ of buitenruimten. De woningen worden voorzien van tuinen, zowel buitentuinen als wintertuinen.

8. -

Functieverandering en fasering daarvan De functies bestaan uit een schoolfunctie en woonfunctie. De woonfunctie richt zich voornamelijk op gezinnen en ouderen. De school maakt in de toekomst plaats voor beginnende ondernemers, die tevens woningen kunnen huren. De school kan echter ook als bibliotheek of kantoor fungeren.

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

13. Comfort - Het comfort binnen de woningen is erg van belang. Naar verwachting worden de eisen alleen maar strenger en worden ook de eisen van de bewoners groter. Hierdoor wordt er gebruik gemaakt van installaties die de comfort binnen de woningen verbeteren.

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

15


Portiekwoningen Referentie projecten van portiekwoningen Een portiekwoning kenmerkt zich door de aanwezigheid van een portiek, waaraan de woningen direct aan worden ontsloten.

Nieuwe Binnenweg - Mathenesselaan

hoekwoning: verdieping 1:200

De portiek kan op diverse manieren worden uitgevoerd. Een aantal voorbeelden zijn: - Urban Villa (te Elst), de woningen binnen deze urban villa zijn ontsloten aan een portiek. De portiek bepaald niet de vorm van de woningen, maar slechts de entree. Hierdoor is er de mogelijk- heid tot het verschuiven van volumen. Een andere mogelijkheid die wordt gecreëerd met het verschuiven van volumen is dat de portiek niet op elke verdieping zichtbaar dient te zijn vanaf de gevel. - Nieuwe Binnenweg (te Rotterdam), hierbij is er gebruik gemaakt 2.020 NIEUWE BINNENWEG dres: Nieuwe Binnenweg 149-151, 1/1 taartpunt. van een portiek in de vorm van een De portiek is Adres: Nieuwe Binnenweg 149-151, duidelijk zichtbaar in de gevel en ontsluit twee ruime woningen Mathenesserlaan 190-192 Mathenesserlaan 190-192 per verdieping. Op de begane grond zijn om de portiek heen Wijk: Oude Westen (postcode 3014) Wijk: Oude Westen (postcode 3014) winkels geplaatst. Bouwjaar: 1930 - 1932 ouwjaar: 1930 - 1932 Typologie en die aantal: - Bries (te Drosten), hierbij is er een portiek geplaatst van 16 portiek-etagewoningen, 1winkel, 1 restaurant, 1 trafohuisje buitenaf tweezijdig toegankelijk is. Op de bovenste verdieping ypologie en aantal: 16 portiek-etagewoninArchitect: J. van den Broek zijn twee woningen ontsloten aan de portiek. Op alle andere Opdrachtgever: projectontw. W.G. Sprenger en, 1winkel, 1 restaurant, 1 trafohuisje verdiepingen zijn drie woningen ontsloten aan de portiek. Aannemer: betonbouw: Wolterbeek en Van rchitect: Dorp; ijzerconstructie: Van de Kammen J. van den Broek Hierdoor is er ruimte voor bijvoorbeeld een daktuin of twee grote Opdrachtgever: projectontw. W.G. Sprenger woningen.

woonopp.: 110 m²

.020 NIEUWE BINNENWEG

annemer: betonbouw: Wolterbeek en Van orp; ijzerconstructie: Van de Kammen

woonopp.: 110 m² 1/1

woonopp.: 110 m²

2.020 NIEUWE BINNENWEG Adres: Nieuwe Binnenweg 149-151, Mathenesserlaan 190-192 Wijk: Oude Westen (postcode 3014) Bouwjaar: 1930 - 1932 Typologie en aantal: 16 portiek-etagewoningen, 1winkel, 1 restaurant, 1 trafohuisje Architect: J. van den Broek Opdrachtgever: projectontw. W.G. Sprenger Aannemer: betonbouw: Wolterbeek en Van Dorp; ijzerconstructie: Van de Kammen

2011 hoek Nieuwe Binnenweg - Mathenesselaan

Rotterdam.nl bouwgeschiedenis: Dit gebouw is markant gelegen op de hoek van twee belangrijke hoofdverkeerswegen naar het centrum van Rotterdam. Het oorsponkelijke idee van de opdrachtgever om zes traditionele woonhuizen op een onderbouw met een restaurant te plaatsen was niet te realiseren. De woningsontsluiting met een deur aan de straat voor elke woning was in combinatie met de gewenste grote doorlopende ruimte op de begane grond niet mogelijk. stedenbouwkundige context: Het licht geknikte L-vormig gebouw heeft zes bouwlagen langs de Nieuwe Binnenweg en een langgerekte gevel met vier lagen aan de Mathenesserlaan. Beide volumen hebben twee ruime woningen per laag en worden door een portiektrappenhuis ontsloten. Het wigvormige portiek aan de Binnenweg vangt de verdraaing van de gebogen gevel op. Hierdoor ontstaan op de verdiepingen overal rechte plattegronden met de woonkamer aan de straat, in het midden de interne woningsontsluiting en de slaapkamers achter. voorzieningen Aan de Nieuwe Binnenweg heeft het portiek een boodschappen- en personenlift. Een gemeenschappelijke dakterras. De onderbouw, bestemd als café-restaurant met biljartzaal, wordt later getransformeerd in een autoshowroom en een meubelmagazijn. aantal kamers en oppervlakte: Iedere woning heeft 3 slaapkamers en een woonkamer die opgedeelt kan worden in een eetkamer en huiskamer. Iedere verdieping heeft 4 woningen van 110 m2 tot 125 m2. constructie: Tot de eerste verdieping een gewapend betonskelet. Daarboven een staalskeletconstructie met kolommenstructuur en houten vloeren. De plint is van zwarte natuursteen. De gevels van Limburgse strengperssteen. restauratie: In 1997 is het blok door Putter Partners Architecten gerestaureerd in oorspronkelijk kleurstelling; sinds 2000 is het een rijksmonument.

1931 perspectief tekening

2011 hoek Nieuwe Binnenweg - Mathenesselaan

Rotterdam.nl

hoekwoning: verdieping 1:200

verdieping 1:500

begane grond 1:500

Portiek Nieuwe Binnenweg met lift

[SH 08/2011]

2011 hoek Nieuwe Binnenweg - Mathenesselaan

hoekwoning: verdieping 1:200 Rotterdam-Woont.nl

woonopp.: 110 m²

bouwgeschiedenis: Dit gebouw is markant gelegen op de hoek van twee belangrijke hoofdverkeerswegen naar het centrum van Rotterdam. Het oorsponkelijke idee van de opdrachtgever om zes traditionele woonhuizen op een onderbouw met een restaurant te plaatsen was niet te realiseren. De woningsontsluiting met een deur aan de straat voor elke woning was in combinatie met de gewenste grote 1931 perspectief tekening doorlopende ruimte op de begane grond niet mogelijk. stedenbouwkundige context: Het licht geknikte L-vormig gebouw heeft zes bouwlagen langs de Nieuwe Binnenweg en een langgerekte gevel met vier lagen aan de Mathenesserlaan. Beide volumen hebben twee ruime woningen per laag en worden door een portiektrappenhuis ontsloten. Het wigvormige portiek aan de Binnenweg vangt de verdraaing van de gebogen gevel op. Hierdoor ontstaan op de verdiepingen overal rechte plattegronden met de woonkamer aan de straat, in het midden de interne woningsontsluiting en de slaapkamers achter. voorzieningen Aan de Nieuwe Binnenweg heeft het portiek een boodschappen- en personenlift. Een gemeenschappelijke dakterras. Babette.van.Faassen Hogeschool.van.Amsterdam De onderbouw, bestemd als café-restaurant met biljartzaal, wordt la-

hoekwoning: verdieping 1:200

verdieping 1:500

Rotterdam.nl

16

Jeffrey Geel

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Portiekwoningen De mogelijkheden van portiekwoningen Een portiek kan op diverse manieren worden toegepast en bepalend zijn voor het gevelbeeld. Zo kan de portiek worden verwerkt in de volumen van de woningen, kan de portiek verschuiven om zo variatie te krijgen op de verdiepingen, kan de gehele portiek zichtbaar zijn in de gevel, of kan de portiek centraal georiĂŤnteerd zijn en daardoor geheel verscholen worden. Bij het toepassen van diverse volumen van woningen om de portiek heen kan er een interessant spel tot stand komen, die de eentonigheid van de woningen doorbreekt en er ruimte wordt gecreĂŤerd voor buitenruimten. Bij het verschuiven van de portiek kan er een zeer spannend spel worden gecreĂŤerd binnen het gebouw. De lift kan ook schuin lopen wat het gebouw nog meer klasse kan geven. Echter is het goedkoper en gemakkelijker om de lift recht te laten gaan en alleen te spelen met de totale diepte van de portiek en het verschuiven van de trap. Bij het toepassen van een portiek in het hart van het gebouw, wordt de portiek verscholen en is het alleen zichtbaar vanaf de begane grond. Nadeel hiervan is echter dat er geen daglicht toetreedt in de portiek op de verdiepingen.

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

17


Grondgebonden woningen Mogelijkheden van grondgebonden woningen Er zijn vele uitvoeringen van grondgebonden woningen. Zo zijn er de klassieke traditionele gezinswoningen en twee onder één kap woningen. Tegenwoordig wordt er meer gespeeld met de woningen, door bijvoorbeeld woningen die zigzag door elkaar lopen op woningen die gecombineerd worden met andere functies. Bij traditionele en ook moderne gezinswoning worden de ruimten onderverdeeld onder meerdere verdiepingen. Bij twee onder één kap woning worden twee woningen in één gebouw geplaatst. Dit wordt gedaan door de begane grond en de eerste verdieping van elkaar te scheiden. Een modernere vorm van grondgebonden woningen is de zigzag woning. Hierdbij worden er net als bij een twee-onder-één-kap-woning twee woningen binnen een gebouw geplaatst. Het verschil is echter dat de woningen zigzag door elkaar lopen. Hierdoor worden de ruimten ook ogenschijnlijk groter. Hiernaast worden hedendaagse woningen, door de beperkte ruimte, gecombineerd met andere functies, zoals met een ondergrondse parkeergarage en daktuin. HIerdoor wordt er niet alleen meer functies geplaatst binnen een gebouw, maar kan ook de belevenis en functionaliteit worden bevorderd. Echter zijn er op de zigzag woningen en de grote gezinswoningen na maar weinig grondgebonden woningen die vier verdiepingen hoog zijn. Wat veelal wordt toegepast bij meer dan vier verdiepingen zijn gemixte typologieën, omdat dit veel reëeler is dan woningen van vijf hoog te maken. Hierdoor zal er verdere onderzoek worden gedaan naar gemixte woningtypologieën.

18

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Gemixt woningtypologie Referentie projecten met gemixte woningtypologieën

Type U2 begane grond - gebouw C

Hedendaags worden er steeds meer woningtypologieën met elkaar gemixt, doordat er veelal in blokken wordt gebouwd, net zoals in het RI-Oost project.

buwnr. 487

kast

TEL

Er zijn talloze voorbeelden waar woningtypologieën met elkaar worden gecombineerd, zoals: - Andreasenassemble (te Amsterdam), hierbij worden grondgebonden woningen afgewisseld met corridorwoningen. De grondgebondenwoningen strekken zich over de begane grond en eerste verdieping. De woningen boven de eerste verdieping worden ontsloten middels corridoren. Elke woning heeft een buitenruimte of loggia. Er is geen onderscheidt gemaakt in het gevelbeeld waar welk type (ontsluiting) woning zit, alleen zijn de duurdere woningen op de bovenste verdiepingen duidelijk in kaart gebracht. - Berkenblok (te Amsterdam), hierbij worden grondgebonden woningen afgewisseld met galerijwoningen. De grondgebonden woningen bevinden zich op de begane grond en eerste verdieping, de woningen van de drie lagen er boven zijn ontsloten middels een galerij. Deze galerij is geplaatst aan de binnenzijde van het project en is niet zichtbaar vanaf de straatzijde. De plaatsing van beide woningtypologieën zijn duidelijk af te lezen uit het gevelbeeld. - De Heelmeester (te Amsterdam), hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel grondgevonden, als galerij als portiekwoningen. De grondgebonden woningen die zich bevinden op de begane grond en eerste verdieping worden in het gevelbeeld afgescheiden van de andere woningtypologieën. De galerij is ook afleesbaar vanaf de gevel. Alle woningen zijn tweezijdig gesitueerd.

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

100

P=18+ P=74+

hal mk

mk

135

entree 100

VI

420

103

TH

335

k

terras

woonkamer 192

keuken CAI

360

596

423

596

203

577 203

307

263

1610

Bouwnummer(s)

485 - 487 W o o n o p p . ( G B O i n c a . m 2)

157 B u i t e n r u i m t e ( i n c a . m 2)

15Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

51

berging

toilet

K Opstelplaats keuken (keuken wordt niet geleverd)

Project.340A

19


Gemixt woningtypologie Mogelijkheden bij een gemixt woningtypologie Het combineren van diverse woningtypologieĂŤn is een veelvoorkomend principe in Amsterdam en ander dichtbebouwde steden binnen Nederland. Het doel van het combineren is om de nadelen van de ontsluitingen te verminderen en de kwaliteiten te verhogen, zowel binnen als buiten. Er zijn talloze combinaties mogelijk, als het combineren van grondgebonden en portiekwoningen, grondgebonden en galerijwoningen en grondgebonden en corridorwoningen. Bij de combinatie van grondgebonden en portiek woningen, worden de entrees van de portieken verwerkt tussen de grondgebonden woningen in. De woningen op de begane grond en eerste verdieping en soms ook tweede verdieping zijn grondgebonden woningen, de woningen kunnen worden ontsloten middels een portiek. Hierdoor is het mogelijk om meer woningen te plaatsen op het zelfde stuk grond. Nadeel hiervan is dat er naarmate het aantal woningen naast elkaar wel meerdere portieken geplaatst dienen te worden. Bij het combineren van grondgebonden en galerijwoningen is er minder reservering nodig voor ontsluitingen, echter zal de galerij wel enigszins het lichtinval op de verdieping eronder verminderen, waardoor de woningen voornamelijk eenzijdig georiĂŤnteerd zijn. Bij het combineren van grondgebonden woningen en galerijwoningen zijn alle woningen (op de hoekwoningen na) eenzijdig georiĂŤnteerd, mits alle woningen in hetzelfde volume liggen. De corridor zou wel verlicht kunnen worden, waardoor er een aangename verkeersruimte is.

20

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Conclusie woningtypologieën Conclusie Na onderzoek te hebben gedaan naar diverse woningtypologieën, waarbij zowel naar ontsluitingstype en woningtype is gekeken, kan er worden geconcludeerd, dat één ontsluitingstype niet zal voldoen. Het idee dat voortvloeit uit de studie naar diverse type woningtypologieën is een combinatie maken van grondgebonden woningen, corridorwoningen en portiekwoningen. Deze combinatie biedt de mogelijkheid tot speelse woningen. Zo kunnen woningen elkaar kruisen, om zo beide uitzichten te ervaren en de gehele dag te kunnen genieten van het zonlicht. Of woningen met split levels erin. Ook is het mogelijk om “dakgebonden”woningen te maken of urban villa’s. De toepassing van de woningtypologieën zullen pas bepaald worden als er een ontwerp is.

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

21


Jenaplanschool De basisschool in het programma is een Jenaplanschool. Bijzonder aan dit onderwijs is dat het gericht is op het leren leven. De kinderen staat als individu centraal, maar moeten ook elkaar helpen. In één klas zitten meerdere jaren door elkaar zodat ze van elkaar kunnen leren (maatjessysteem). De lesinhoud is ervaringgericht en begint altijd gezamelijk in een groep. In één klas zitten meerdere jaren door elkaar. Waar opgelet moet worden bij het ontwerpen is de mogelijkheid om genoeg ruimte te hebben om de klassenopstelling te veranderen. Zodat er makkelijk gewisseld kan worden van kring opstelling, naar een groeps opstelling of ruimte voor andere activiteiten. Daar naast is op een grotere schaal een straat door de school gewenst. Een hoofdstraat die van af het plein door de school via een binnen plein naar de andere kant van het school gebouw loopt.

Jenaplan gedachten: (met elkaar) leren leven Wereld georiënteerd leren

22

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Scholen toen en nu Er zijn veel ontwikkelingen geweest in scholenbouw. Van af het begin van de 19e eeuw tot nu heeft de basisschool zich ontwikkeld tot de vorm waarin wij die nu kennen.

Licht Dit is een punt dat tussen sfeer en binnenklimaat in hangt. Het hoort onder beiden koppen thuis. In dit onderzoek wordt alleen gekeken naar de relatie tussen licht en architectuur om de sfeer in een Door te kijken naar welke ontwikkelingen er de afgelopen 200jaar heb- klaslokaal te bepalen. ben plaats gevonden kunnen we de hedendaagse scholen bouw beter Het juiste licht op de juiste plaats is essentieel voor de begrijpen. werkzaamheden die in een ruimte worden uitgevoerd. De eigenschappen van de verlichting zijn van doorslaggevend belang Om de focus op het architectonisch ontwerp met de functie van een voor ons welbevinden, welzijn en werk. Licht of juist het gebrek aan klaslokaal te leggen wordt er naar drie punten gekeken: licht kan ons een opgeruimd of deprimerend gevoel geven stimuleren -Licht of vermoeiend werken. Maar licht gebruiken we niet alleen maar om -Kleur te zien licht draagt ook bij aan een wakker en helder gevoel. (Laat je -Ordening zintuigen niet beperken, 2002) Er zijn diverse lichtsoorten: daglicht, -Programma kunstlicht (tl-licht, LED-licht, etc.) -Routing Daglicht is vaak de voornaamste lichtbron in klaslokalen, de grote van de ramen, de oriĂŤntatie op het zuiden, de inrichting van de klas t.o.v. de gevelopeningen. Kleur Het gebruik van kleur speelt een belangrijke rol bij de vormgeving van

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

de leeromgeving. Uit een Zweeds psychologisch onderzoek (Laike, 1997), is gebleken dat de fysieke leeromgeving van grote invloed is op het gedrag en gevoelsleven van kinderen. Een omgeving waar eenheid en orde heerst, is van groot belang voor de manier waarop (vooral) kinderen zich gedragen. Kleuren hebben vooral invloed op leerlingen met concentratieproblemen en drukke leerlingen. Zij worden bij verkeerd kleurgebruik nog actiever. (Bepaalde kleuren, zoals rood, hebben een stressverhogend effect, terwijl blauw rustgevender werkt). Zachte kleuren verdienen over het algemeen de voorkeur boven felle kleuren. (onderzoek van Laike, 1997) Ordening Ordening in een klaslokaal is enerzijds het programma, de kinderen moeten weten wat waar staat. En waar weer opgeborgen moet worden. Anderzijds de verkeersrouten. Hoe bewegen kinderen zich door het programma? Ordening heeft invloed op het algemene leergedrag zoals doelgericht, geconcentreerd en taakgericht bezig zijn. Een duidelijke ordening zorgt voor rust en overzicht. Niet alleen in de klas op zichzelf, maar ook van de klas t.o.v. de rest van het school bouw valt onder ordening.

Architectuur.2012-2013

Project.340A

23


Scholen toen en nu 1845 Dorpsschool met onderwijzerswoning door J.V. Lankelma Deze prijswinnende dorpsschool uit 1845 is een uitwerking van de modelschool uit 1818 met een onderwijzers woning. De school stond ver van de dagelijkse scholenbouw praktijk. Het monotone eenvoudige uiterlijk van een ‘schoolhuis’ word hier langzaam doorbroken.

Verkeersrouten

Programma

Programma De ruimtelijke organisatie is vrij eenvoudig te noemen. Wat opvalt is de monumentaliteit van de ingangspartij en de perfecte symmetrie in de plattegrond. Hier is nog steeds één ruimte te zien waar meerdere klassen tegelijkertijd les krijgen. Alle schoolbanken zijn naar de onderwijzer gericht, waardoor er geen onderlinge interactie is tussen de leerlingen, maar een passieve houding waarbij de leerlingen alleen maar informatie moeten opnemen die de onderwijzer geeft. Licht Drie wanden hebben gevelopeningen direct naar buiten. De gesloten wand is de werkmuur. Alle schoolbanken zijn op deze werkmuur gericht waar de onderwijzer klassikaal onderwijs geeft. Er komt echter wel minder natuurlijk licht binnen door het overkapte buitenterrein rondom. Dit maakt ook dat er minder contact is met de buitenwereld en de kinderen wellicht mindersnel zijn afgeleid. Later zou dit niet goed gekeurd worden. Er kwam een eis dat alle licht belemmeringen rond om een school gebouw zoals bomen vermeden moesten worden. Want te kort aan licht in klaslokalen zou de oorzaak zijn van bijziendheid. Verkeersroute Weer zien wij hier een duidelijke as recht van uit de hoofd entree. Dit gangpad vorm gelijk ook de enigste scheiding tussen de verschillende klassen.

24

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Licht

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Scholen toen en nu Programma

1900 Comissie Salverda Licht, lucht en ruimte De scholenbouw heeft al 100jaar van ontwikkelingen op zitten. Van schoolhuis naar schoolgebouw. Centraal voor scholen komen licht, lucht en ruimte te staan. Deze worden vastgelegd in het bouwbesluit met regels voor gevelopening per lokaal, maximaal aantal leerlingen en tal van andere maten. Deze drie termen waren nodig om hygiĂŤnische en praktische redenen. Programma Het programma van de school als geheel is rond 1900 veranderd in een gang waar alle lokalen aan liggen. Elke klas heeft zijn eigen klaslokaal. Over de juiste afmetingen van schoolbanken is altijd een discussie geweest. Wel was het duidelijk dat de leerlingen niet op elkaar gepropt mochten zitten. Zo werden ziektes minder snel verspreid. Nog een voordeel is dat het concentratie vermogen om hoog gaat. Leerlingen worden niet door elkaar afgeleid. Daarnaast voelen de leerlingen zich belangrijker als een individu, ze hebben hun eigen tafeltje, waar hun spulletjes liggen. Licht De kozijnen bevinden zich altijd aan de linkerkant van de leerling. Zodat als deze schrijft met rechts er voldoende licht op het papier valt van links.

Licht

Verkeersrouten

Verkeersroute Nog steeds lopen de verkeersrouten er een haaks op elkaar. Een verandering is dat er niet meer een duidelijke hoofd as is van entree tot docent. Wel ligt haaks op de werkmuur nog een brede as. Maar er is rond om de schoolbanken ook ruimte gecreĂŤerd voor nieuwe verkeersrouten. De leerlingen kunnen direct uit hun bank een route kiezen om zich door het lokaal te verplaatsen. Zonder dat zij hiervoor andere leerlingen hierbij storen.

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

25


Scholen toen en nu 1930 Openluchtschool Amsterdam J. Duiker Hoewel het grootste deel van de scholenbouw van 1900 tot 1940 leek op de vorige behandelde school, ontstonden er in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw nieuwe gedachten over onderwijzen. Om deze nieuwe methoden toe te passen werden er ander eisen gesteld aan klaslokalen. Een bijzonder gebouw uit deze tijd is de openluchtschool. Het ontwerp is voornamelijk uit hygiĂŤnisch oogpunt benaderd. In tegenstelling tot de andere scholen die meer naar het onderwijzen ontworpen waren.

Programma

Licht

Wat opvallend is aan de locatie van de school is dat het omringt wordt door veel woningen. Dit geeft een veilig gevoel op en rond om het schoolplein. Programma Er is nog steeds een opstelling te zien van rijen schoolbanken gericht op de onderwijzer. Alleen liggen deze rijen uitgewaaierd om de onderwijzer heen. Zo ligt de focus op de werkmuur en niet naar buiten, waar de afleiding is. Licht Wat deze school zo bijzonder maakt is de grote hoeveelheid ligt dat de lokalen binnen komt. Maar liefst vier van de vijf wanden zijn bijna volledig van glas. Alleen de werkmuur is weer een gesloten muur.

Verkeersroute

Verkeersroute De strenge opstelling van rijen lijkt hier veel zachter, omdat ze uitwaaieren. Van af de entree kunnen de leerlingen snel naar het pad waar hun schoolbank aan staat. Er is geen hoofdas meer, maar een centraal punt, en daar zit dan ook de docent.

26

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Scholen toen en nu Losse klasseverband Ph. J. Kohnstamm 1925, 1960-heden In 1925 kwam Kohnstamm met een nieuwe les theorie. De klas blijft gehandhaafd, maar met andere werkvormen. Waardoor leerlingen een actievere houding krijgen en zich als individu en als groep meer betrokken voelen. Het was echter pas na de WOII in de jaren 60 en 70 dat deze manier van onderwijzen in praktijk werd toegepast. Programma Meerdere programma’s binnen het klaslokaal moeten mogelijk zijn. Een grote flexibiliteit is gewenst. Hiervoor komt een aanpassing in het meubilair. De school banken maken plaats voor losse tafels en stoelen. Deze bieden de mogelijkheid om verschillende opstellingen te maken. Een werkmuur met een schoolbord blijft bestaan. Alleen de plek waar de docent zit staat vast. Licht Kunst licht is hier de hoofdlichtvoorziening in de klaslokalen. Kinderen moeten goed het bord en hun werkjes kunnen zien. Natuurlijk licht wordt bijna vergeten. Verkeersroute Nu de opstelling niet meer vast ligt, liggen de verkeersrouten ook niet meer vast. De harde strenge looplijnen verdwijnen. Zij maken plaats voor een grote flexibiliteit in het programma en de lesmethoden. Kinderen kunnen hun eigen weg kiezen naar hun tafeltje.

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

27


Scholen toen en nu Tijdlijn Als we de genoemde trends uitzetten op een tijdslijn, zien we dat er twee belangrijke ontwikkelingen zijn geweest. Het schoolgebouw dat van één gezamenlijke ruimte naar een gebouw gaat van verschillende klaslokalen die via een gang worden ontsloten. Wat ook een bijdrage had aan de opkomende vraag naar hygiëne. Van af 1800 tot 1930 werden er grote budgeten vrijgemaakt voor het optimaliseren van schoolgebouwen. Er was ruimte voor onderzoek en begin van de 20ste eeuw zelfs voor experimenten zoals de Openluchtscholen. Helaas deed de crisis in 1930 deze ‘luxe’ de das om. Dat is jammer, er is in de tijd van experimenten veel ontdekt. Waar zouden we zijn geweest als er niet zo hard op het onderwijs bezuinigd was? Ook de theorie van Ph. J. Kohnstamm is in deze periode (1925) ontwikkeld. Opvallend is dat deze pas na de WOII in de praktijk is toegepast. We hebben nu dus nog steeds baat bij de experimenten en theorieën die inmiddels 100 jaar geleden zijn gemaakt.

1952 1830 grote klassen <1800

Losse klasseverband theorie Ph J. Kohnstamm

Leerplicht 1900

1800

Grote schoolbanken, Passief onderwijs, één ruimte Licht, lucht, Ruimte Experimenten met scholen

De goedkope olie en geen besef van duurzaamheid in de jaren 70 en 80 heeft het duurzame ontwerp zonder pardon de deur uitgezet. Wellicht is het verstandig om anno 2013 weer terug te kijken naar de ontwerpen van voor deze tijd. Zo is er eerder verteld hoe er zonder kunst licht toch voldoende licht was om les te geven. Dit soort slimme en verfijnde details in ontwerpen van oude scholen kunnen ons veel leren voor de nieuwe duurzame scholen.

1940

Crisis jaren 30 Bezuinigingen op het O.W. 2000 Gangscholen, apparte lokalen via een gang ontsloten Losse klasseverband Digitaal O.W.

1970

1850

28

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Scholen toen en nu Nu is de scholen trend van vroeger in beeld gebracht. Maar wat Autonomie Kinderen er toe zetten zelf iets te willen, zelf initiatief te nemen. Door is de trend nu? meer mogelijkheden te creëren voor de kinderen om initiatief te nemen, is de drempel lager om dit ook daadwerkelijk te doen. Kasten, waar Het klassenverband van Ph, J Kohnstamm voert nog steeds de boventoon in het lagere onderwijs. Deze is gericht op een lesmethode kinderen zelf hun schriftjes en boeken kunnen pakken en opbergen. Les- en speelmaterialen die ze zelf gemakkelijk kunnen en mogen die op drie punten gebaseerd is: pakken, maakt het bijna vanzelfsprekend dat ze zelf initiatief nemen. Deze genoemde punten kunnen ook weer terug geleid worden naar Relatie: Ik hoor er bij het schema van programma, licht en verkeersrouten. We kijken Competentie: Ik kan het hiervoor naar de huidige situatie in groep drie op de openbare Autonomie: Ik kan het zelf basisschool Ru Pare in Amsterdam. Aan de hand van deze punten kunnen veel ontwerpbeslissingen Deze groep heeft het geluk om twee lokalen te mogen gebruiken. worden teruggeleid. Hier gaat het dan vooral om het interieur. Beide ontsloten via een gang. In het linker lokaal komt iedereen binnen, hier wordt les gegeven en staan ieder zijn tafeltje waar aan Relatie gewerkt wordt. In het lokaal daar rechts van is ruimte voor een Een intiemere band met de leraar en andere kinderen zorgt dat een speelhoek, computertafel en is er ruimte voor de juf om na te kijken of kind zich op zijn gemak voelt. De barrière tussen kind en leraar moet met kinderen apart te zitten. daarom minimaal zijn. De duidelijke hiërarchie die 100 jaar geleden de boventoon voerde is verdwenen. De leraar zit bij voorbeeld met een bureau haaks op de klas, zo is de leraar al toegankelijker. Een afgeschermd deel van de klas, waar kinderen zich alleen of samen kunnen terug trekken is bevorderend voor de relatie tussen kinderen onderling. In de theorie van Kohnstamm wordt groepswerk gestimuleerd, om de relatie tussen kinderen en de communicatie vaardigheden te verbeteren. Competentie De werkjes van kinderen hangen in de klas, ze zijn hier trots op. Ze hebben het zelf gemaakt. Door dit op te hangen worden de kinderen er aan herinnerd dat ze het zelf kunnen en gestimuleerd op meer zelf te doen.

Programma Groepjes van vier leerlingen zijn door de ruimte verspreid in een lineaire opstelling. Er is een groepstafel waar al het gemaakte werk wordt ingeleverd. De juf heeft een klein tafeltje met een computer en zit haaks op de klas. Rond het digibord is een lege ruimte, die vooral als verkeersruimte wordt benuttigd. Zodat het digibord makkelijk te bereiken is voor de kinderen en de juf. Langs de wand aan de gang zijn kasten geplaatst. De kinderen kunnen hier zelf hun schriften, boeken, knutselspullen en speelgoed opruimen en pakken. Licht Tl-buizen leveren hier het benodigde ligt. Een onderbreking is bij het digibord. Zodat deze goed te zien is. Licht van buiten af speelt nauwelijks een rol. Verkeersrouten In de linker klas zijn de paden waar je kunt lopen helder. Extra ruimte is rond het digibord. Om in de speelhoek te komen, moeten de kinderen om een kast heen lopen. Dit maakt de speelhoek intiemer en creëert in de verbeelding een grotere afstand tot de rest van de lokalen dan in werkelijkheid.

Rechter klaslokaal

Linker klaslokaal

Kast tegen gangmuur

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

29


Door de ogen van een kind Volgens het Jenaplan moeten kinderen leren zelfstandig te leven. Ze geven zelf deels aan wat ze willen leren en hoe ze dit willen leren. Dus wie kunnen er beter vertellen hoe de school er uit moet zien dan de leerlingen zelf. Hier voor zijn een aantal kinderen van de OBS Ru Pare in Amsterdam gevraagd om hun droomschool te tekenen. Deze kinderen gaan binnenkort naar een ander schoolgebouw en konden zich goed inleven wat ze graag in hun nieuwe schoolgebouw willen.

concentreren. Wanneer de kinderen klassikaal les hebben staat het digibord centraal.

De kinderen van de OBS Ru Pare in Amsterdam zaten bom vol met ideeën. Het ene idee wat realistischer dan de andere. De kinderen hebben voor dit onderzoek hun droom klaslokaal getekend, deze zijn op de volgende pagina’s te zien. De kinderen hebben ook kennis gemaakt met beelden van scholen aan het begin van de 20ste eeuw. Veel gezelliger was vaak de reactie. In plaats van alleen maar nieuwe ontwerpen te maken, is het geen slecht idee om naar het verleden te kijken.

Verder is te zien dat kinderen graag als individu worden gezien, Van juffrouw Maaike kwam ook kleur als voorstel, dan wel zachte en zich ook willen neerzetten als individuele leerling, maar ook als rustige kleuren. Want van felle kleuren worden ze vervelend druk. gezamenlijke klas. Hier komen de drie basisregels (relatie, competentie 1 en autonomie) voor het huidige onderwijs dicht bij elkaar. We kunnen dit aanmoedigen doormiddel van architectonisch aandachtspunten. Bijvoorbeeld aandacht besteden aan de entree van de klas. Een grote entree maakt de kinderen trots en de omgeving herkenbaarder voor de kinderen. ‘Dit is ons lokaal’. Eén van de kinderen tekende zelfs een poort als entree.

Programma Veel vraag binnen het lokaal naar: Chil hoek Digi hoek Toilette Tegenwoordig zijn er veel meer functies in een lokaal dan 100 jaar geleden. Wat wordt er gedaan met deze functies? Die worden gescheiden. De toiletten komen apart buiten het lokaal, ook de computers. Een Chil hoek wordt vaak door de docent zelf geïmproviseerd met kasten.

Licht Hier zijn veel klachten over. Vanuit de kinderen gaat het vooral over de sfeer. Ze hebben de onderstaande plaatjes te zien gekregen. Allemaal De schets illustreert een mogelijkheid hoe de nieuwe functies in een vonden ze nummer 1 maar niets, koud, kaal en saai. Een aantal gingen strook in het zicht en binnen de klas geplaatst kunnen worden. En hoe voor nummer 2, vooral de meiden waren dat. Ze vonden het hier rustig deze worden afgeschermd voor klassikale lessen door het digibord dat en dachten hier goed te kunnen werken. De overige kinderen gingen verticaal beweegt. Hier voor is een lokaal met hoog plafond nodig. voor nummer 3, die was door de kleur en de ramen het gezelligst.

2

Deze functies zijn afleidend voor de klas als ze zich moeten

Door de entree van het klas lokaal meer ‘body’ te geven komt deze letterlijk en figuurlijk naar voren. Verschillende kleuren en vormen maken elke entree uniek. Om het klassen gevoel te stimuleren moet er een mogelijkheid zijn om de eigenwerk op te hangen. Hier voor moet je wel de mogelijkheid bieden en toelaten als ontwerper, door bijvoorbeeld magneet verf te gebruiken, prikbord te bevestigen of een zachte steen te gebruiken.

3

Als laatst zou een directe heldere verbinding met de buiten van uit de klas een vrijer gevoel geven. Er is tenslotte ook veel te leren buiten vertelde juffrouw Maaike. ‘Op het digibord leer je niet wat weersveranderingen en seizoenen zijn. Daar buiten zien ze het voor de verandering eens in het echt in plaats van digitaal.’ Een deur naar een klasse tuintje of een balkonnetje zou de barrière verminderen tussen de klas en buiten. 30

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


We hebben het hier dan niet alleen over verf op de muren, maar vooral de kleur van het licht. Een voorstel van een jongetje uit groep 8 was lampen die van kleur veranderen. Als je mag spelen gezellig oranje, als je een toets maakt rustig blauw en tijdens de les geel. Dat de kinderen hier zelf over begonnen laat zien hoe een ongelofelijk effect dit heeft op de kinderen. Door tl-buizen te vervangen door zachte spots, die je kan dimmen. Of lampen die op de muren schijnen kan er al een veel huiselijkere, vertrouwelijkere sfeer gecreĂŤerd worden in het lokaal. Wat tegenwoordig ook helemaal niet gek is, aangezien de grote ontwikkelingen op gebied van spaarlampen en LED-verlichting.

Verkeersrouten Met verkeersrouten kan er rust gecreĂŤerd worden. Zo lijkt een chilhoek rustiger en verder van de klas, wanneer de route hiernaar toe niet direct is. Zo wordt de chilhoek bij route 2 intiemer ervaren dan bij route 1, terwijl de afstand en de scheiding het zelfde blijven. Door gebruik te maken van dit feit kunnen de verschillende functies in de klas verschillende sferen krijgen die daar bij horen.

Lamp

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

31


Tekening uit groep 5

32

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Tekening uit groep 6

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

33


Tekening uit groep 6

34

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Tekening uit groep 7

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

35


Tekening uit groep 7

36

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Tekening uit groep 8

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

37


Tekening uit groep 8

38

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Tekening uit groep 8

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

39


Tekening uit groep 8

40

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Visie Uit dit schoolonderzoek rolt ook de visie op het gebouw. Een gebouw van, voor en door kinderen. Kinderen hebben niet alleen een frisse kijk op de wereld, ze barsten ook nog eens van de fantasie en creativiteit. Vooral jonge kinderen worden daarbij (nog) niet tegengehouden door het idee dat iets niet mooi kan zijn of dat het niet goed is. Ze worden geboren met het vermogen om te vragen, te dromen en zich te verwonderen. Alles kan en dat is goed. Daar kunnen wij (jong) volwassene nog veel van leren. Door met kinderen te discussiĂŤren over het programma en de uitstraling van de school krijgen we de extra input voor in het project. De kinderen kunnen daarnaast knutselen of tekeningen maken. Het zal het gebouw kenmerken. Ook al veranderd de functie in de toekomst de geschiedenis blijft zichtbaar. Wellicht voegt de volgende functie weer iets toe aan het gebouw. Een flexibel gebouw is niet per definitie een neutraal gebouw, waar aan de gevel niet af te lezen is welke functies er in zitten en hebben gezeten. Oude schoolgebouwen van het begin van de 20ste eeuw fungeren nu vaak ook niet meer als school. Maar als woning, kantoor, theaters etc. Ondanks dat de functie is veranderd is nog wel het karakter van het school gebouw nog steeds aanwezig. De tijd heeft geleerd dat het sterke karakter van de gebouwen de nieuwe gebruikers aanspreekt. Zij vinden het leuk om een oud schoolgebouw als nieuw onderkomen te hebben en zijn hier trots op. De zichtbare geschiedenis van het gebouw maakt het gebouw uniek. Zo zal ook dit project beginnen met het maken van een nieuwe geschiedenis.

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

41


42

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Ontwerp

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

43


Vormstudie Er zijn twee functies, die in één gebouw samen komen. Toch hebben beide functies een eigen gebouw. Deze gebouwen horen bij elkaar. Ze versterken elkaar. Ze kunnen niet zonder elkaar. Er ontstaat een spanning tussen de gebouwen, deze ontmoeting maakt het geheel spannend. Hoe kan deze confrontatie die toch samenhang moet creëren vorm gegeven worden. De schetsen hieronder tonen een deel van de zoektocht naar dit antwoord. In het concept wordt het uiteindelijke idee uitgewerkt.

44

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Vormstudie Bij de eerste vormstudie is een groot centraal plein gecreëerd met daaromheen het programma. Voordeel hiervan is dat het programma van de school in één vorm wordt gestopt met de woningen. Nadeel is echter dat er een grote ruimte verloren gaat, door de overdimensionering van het plein en daarnaast is het niet mogelijk om binnenpleinen toe te voegen.

1

4

Bij de tweede verzameling wordt het plein verkleind, om zo meer ruimte te krijgen voor de school. De school zal dan op de begane grond komen en de woningen erboven. Nadeel hiervan is echter dat er geen licht komt van boven in de lokalen. Bij punt drie gaat het om de scheiding van het woon en schoolprogramma. De woningen krijgen hierdoor een voortuin gericht op het zuiden en daardoor wordt de entree van het gebouw aangenamer. Bij het vierde punt wordt er gezocht naar een wijze om punt drie te realiseren. Hierbij is er gokozen voor het maken van een snede. Dit idee komt van de studie weergegeven op de vorige bladzijde. Bij punt 5 wordt er gekeken hoe de scheiding toch één geheel kan worden. Dit wordt verwezenlijkt door een schil, die beide programma’s als het ware bijeenhoud.

5

2

Bij punt 5 wordt er tevens deels gekeken hoe de openingen in de gevel worden gemaakt. Bij punt 6 staat een schets weergegeven waarin het effect van de gekozen gevelopeningen wordt getoond. Het ontwerp dat is ontstaat is gericht op de optimalisatie van de programma’s en de ruimte die beschikbaar is. De schil zorgt naast de samenhang tussen de programma’s ook voor een veiliger omgeving voor de kinderen op het speelplein en is ook voor een deel constructief. Hiernaast is er extra kwaliteit toegevoegd, door de woningen te ontsluiten aan een gezamenlijke “tuin/ plein”.

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

3 6

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

45


Concept Een massieve steen achtige massa die open breekt. Maar ondanks dat het verschillende stukken zijn vormen ze samen nog ĂŠĂŠn geheel. Los van elkaar zijn ze niets waard.

46

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Installatie concept Door een lichte transparante aan de zuidzijde van het gebouw te plaatsen, wordt er warmte gegenereerd. Deze warmte wordt vervolgens opgenonem in de ruimte en middels betonkernactivering over het gehele gebouw verspreidt. Om echter onaangenaam warme ruimten tegen te gaan wordt er zonwering toegepast op de gevels.

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

47


Gevels De buitenschil krijgt een steenachtig uiterlijk. Op een afstand moet de vorm spreken samen met de gevelopeningen in de vorm van zeshoeken. Een schreeuwende gevel bekleding zou afleiden, waardoor de focus niet meer op de vorm ligt.

Vorm van de ramen en de sfeer van binnen

Detaillering en materialisatie kozijn en negge

Wanneer voorbijgangers langs het gebouw komen valt de vorm niet meer op. Een reliĂŤf en een structuur, die alleen zichtbaar zijn van een aantal meters afstand, zorgen dat de gevel op verschillende schaal niveaus interessant blijft. Materialen die een gevel met een subtiele structuur en reliĂŤf kunnen materialen zijn die in kleine units komen. Door deze veelvoudig naast elkaar te plaatsen vormen ze een geheeld. Een oppervlak opgebouwd uit leien vormt een gelaagde schil. Op een afstand van een aantal meters zijn de leien duidelijk te zien. Met een grote afstand lijkt het echter om een bijna egale massa te gaan. De structuren versmelten op die afstand, waardoor de focus dan op het volume en de vorm van het object ligt. Voor de buitengevel wordt gekozen voor leien van van leisteen in een natuurlijke grijze kleur. De leien worden geborsteld en bewerkt net als ouder wetse krijtborden. Zo reveren we in de hele gevel naar de school met een knip oog. De leien worden op prefab gevelpanelen bevestigd om de bouwkosten te beperken. Door ze in panelen te bevestigen kunnen de leien verticaal boven elkaar geplaatst De gevel openingen aan de rooilijn liggen terug in de gevel en bestaan uit donker bruin hout. Zo ontstaat er van uit de woningen een huiselijke gezellige sfeer, ondanks de koude grove steenachtige gevel. Ook de gevelopeningen waar een andere buitenruimte achter licht krijgen donker bruin hout aan de binnenzijde. De vorm van de gevel is overal een zeshoek. Deze vorm wordt voor alle gevel openingen in verschillende grote gebruikt. Deze vorm komt voort uit het detail, waar er geen agschot gewenst was in de diepe negge zorgen nu de vorm van het kozijn voor afschot van water.

Vorm en verband van de leien met terug liggende gevel openingen 48

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

kleur van de vezelcement leien Architectuur.2012-2013

Project.340A


Gevels De gevels die niet aan de rooilijn grenzen, maar aan de binnentuin en het schoolplein hebben een heel open karakter. Een dynamieken gevel, waar veel contact is tussen binnen en buiten. Zo koud en steenachtig als de schil aan de rooilijn is, zo gezellig en warm zal het gevoel aan de binnenkant van het blok zijn.

Gevel aan de scheepstimmermansstraat Amsterdam

Het zelfde hout dat in de leiengevel voor de kozijnen en de negge wordt gebruikt, wordt ook toegepast in de andere gevels. Dit is de verbinden de factor die er voor zorgt dat ondanks de totale andere uitstraling van de gevels er nog wel eenheid is, dat de gevels bij elkaar horen en onderdeel van een groter geheel zijn. Naast hout zal hier ook mat zwart staal te zien zijn dat ook een aandeel in de constructie van de gevel heeft. Door gebruik van staal kunnen er grote glas oppervlakte gemaakt worden.

Impressie schoolgevel van plein zijde Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

49


50

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Openbare Basis School

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

51


Relatie schema Klas Lokaal

Open ruimte (plein)

Leesplein (mediatheek)

Gesloten ruimte

Klas Lokaal

Visueel contact

Middenbouw Plein

Klas Lokaal

Klas Lokaal

Loop route

Klas Lokaal

Klas Lokaal

Klas Lokaal

Aula

Onderbouw Plein

Klas Lokaal

Gymzaal

Docenten kamer

Entree

Speelplein Buiten

52

Jeffrey Geel

Klas Lokaal

Bovenbouw Plein

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Naschoolse opvang

Kiss & Ride

Architectuur.2012-2013

Project.340A Project.330A


Speelplein buiten Via grote gevelopeningen is de entree naar het school plein. Deze entree is 1,5m boven het maaiveld. Dit hoogte verschil in combinatie met de doorlopende gevel geeft een bijzonder veilige gevoel op het plein. Ondanks dat het plein direct aan een redelijk druk kruispunt grenst heerst er een beschermt en veilig klimaat in op het plein. Zodat de kinderen zich veilig voelen, maar ook de ouders die hun kinderen op school achter laten weten dat het goed zit. Voor de omwonende heeft de gevel ook zâ&#x20AC;&#x2122;n voordelen. Zo houd het onderandere het geluid van gillende kinderen tegen. Voor het plein is een deel van de stoep fel gekleurd. Hier mogen alleen autoâ&#x20AC;&#x2122;s parkeren tijdens brengen en halen. De autoâ&#x20AC;&#x2122;s mogen hier niet langer dan 15 minuten staan tussen 8.00uur- 8.30uur en tussen 14.30uur-15.00uur. Door de kiss en ride voor het plein te plaatsen komen ook de kinderen die hier worden afgezet via het plein en de hoofd ingang binnen. Zo heeft de school van uit de lerarenkamer toezicht op iedereen die de school binnen komt en verlaat. Op het plein zelf zal een klein deel voor de kleuters zijn, hier om heen zal een lage transparante scheiding komen. Als laatst is er een scheidende muur die het school plein van de kinderen scheidt van de binnentuin waar aan de woningen liggen. Deze muur wordt gebruikt op tekeningen van kinderen in te graferen. Zodat de kinderen trots zijn op hun school en hun eigen werk zien hangen. Dit zal de kinderen zekerder maken. Ze worden elke dag er aan herinnerd dat zij het kunnen en trots mogen zijn op wat ze maken.

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

53


Aula Van af het schoolplein buiten komen de kinderen en bezoekers direct in het hart van de school, de aula. Een groot plein dat naar alle functies van het gebouw ontsluit. Zoals in het relatie schema op de vorige paginaâ&#x20AC;&#x2122;s te zien is. Zo kunnen is elk programma onderdeel met maximaal twee stappen bereikbaar. Voorbeeld: Middenbouw - aula - Leesplein Bovenbouw - aula - speelplein Onderbouw - aula - gymzaal Bij binnenkomst in de aula valt meteen een grote houten trap op. Die tevens een tribune vormt. Hier op kunnen de kinderen zelf werken of het kan als tribune dienen bij toneel opvoeringen en dergelijke. De trap ontsluit direct naar het plein van de bovenbouw. Een andere trap ontsluit naar het plein van de midden bouw. Verder zijn alle programma onderdelen op de begane grond gesitueerd. De aula heeft een warm en frisse uitstraling. Houten vloerbedekking die ook op de trappen doorloopt zorgt voor een warme knusse sfeer. De muren, kolommen en liggers zijn strak pleisterwerk en spier wit geschilderd, waardoor een lichte en frisse wind door de school waait.

Eye restaurant 54

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Leesplein Om het lezen van kinderen te stimuleren zijn er veel intieme en veilige plekjes gemaakt. De boeken kasten zijn cirkelvormig, de ruimte die hier binnen ontstaat wordt opgevuld met kussen en bankjes. Een plekje waar de kinderen graag naar toe willen, waar ze zich goed kunnen concentreren en veilig voelen. Dit zijn volgens de kinderen en docenten de optimale omstandigheden waarin de kinderen het meeste leren en opnemen,

Lees hoek in Bib Dok in Delft

De mediatheek is toegankelijk van af zowel de begane grond als de 1e verdieping. De klaslokalen van de midden- en bovenbouw zijn op de 1e verdieping. Om het leesplein zo toegankelijk mogelijk te maken voor deze klassen is er een vide boven de mediatheek waar ze vaak langs zullen lopen. Door ook op de 1e verdieping een deel van de mediatheek te plaatsen vervaagd de barrière om van uit de midden- en bovenbouw naar de mediatheek te gaan.

Zitzakken

Ronde boekenkasten in OBA

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

55


Een eigenplein Onderbouw groep (0), 1 en 2 Het plein van de onderbouw ligt op de begane grond. Om op het kleuterplein te komen moeten de kinderen van uit de aula langs de grote trap, via een eigen poort komen ze in hun kleinere intiemere en veilige plein. Het plein heeft een gesloten karakter zodat de kinderen met hun leeftijdgenootjes een eigenwereld hebben en er geen kleuters kunnen kwijt raken of ontsnappen.

Middenbouw groep 3, 4 en 5 In de middenbouw leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast zijn ze nog steeds kinderen die willen spelen. Er zal ook genoeg speelruimte naast de zelfstudieplekken moeten komen. Naast het speelplekken zoals een poppenhoek is er direct van af het middenbouwplein toegang tot de daktuin. Hier is ruimte voor moestuintjes, waar de kinderen al spelend kunnen ontdekken en leren. Ook vanuit de klaslokalen kunnen de kinderen hun moestuintjes zien groeien en bloeien.

Bovenbouw groep 6, 7 en 8 Kinderen in de bovenbouw hebben een groot open plein dat direct grenst aan de grote trap/tribune. Daarnaast grenst het plein ook direct aan de mediatheek. Zo zijn er genoeg plekjes waar de kinderen zelf kunnen kiezen hoe ze graag bezig zijn. Kruipen ze graag in de leeshoekjes of voeren ze toneel stukken op voor een publiek?

56

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Klaslokalen Zoals uit de interviews en tekenen van kinderen over hun droomschool is een nieuw soort klaslokaal ontwikkeld. Dat zich ook op leent voor andere functies over vijftien jaar. Zo kunnen de lokalen transformeren in zelfstandie office studioâ&#x20AC;&#x2122;s. Zo is er in elke klas een strook met daar in sanitaire voorzieningen, een digihoek en een chilhoek. Als de kinderen klassikaal les hebben gebeurd dit veelal op het digibord. Door het digibord voor de digi- en chilhoek te schuiven tijdens klassikale lessen worden de kinderen minder afgeleid. Het digibord kan dus verticaal schuiven. Daarnaast komt er via grote gevel openingen veel daglicht binnen. Dit hebben de kinderen zelf aan gegeven heel fijn te vinden. Ook via een bijzondere dak constructie komt er op de gezamenlijke pleinen veel licht binnen. Qua kunst licht hebben de kinderen aan gegeven dat ze graag sfeer licht willen dat van kleur veranderd. En zo inspeelt op de sfeer in de klas. Zo kan de juf het licht een blauwe tint geven bij toetsen en een roze sfeer bij knutselen etc.

Veel dagligt binnen halen via gevel en dak openingen

Transformatie over 15 jaar

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

57


Gymzaal & constructie De gymzaal is 1m verdiept t.o.v. het maaiveld. Terwijl de begane grond van de school 1,5m is verhoogd. Dit betekend dus dat er een hoogte verschil van 2,5m is bij de entree van de gymzaal. Ook hier wordt een grote tribune geplaatst die tevens als trap dient. Zo wordt voorkomen dat de gymzaal als een diepe kale kuil voelt. Daarnaast maakt de tribune de gymzaal ook aantrekkelijker voor verhuur aan sportverenigingen. Ouder en/of publiek kan dan uitstekend gebruik maken van de tribune. Ook tijdens school evenementen bied de gymzaal naast de aula een uitstekende plek om met de hele school samen te komen. De constructie van de gymzaal bestaat uit spanten die in de breedte overspannen. De constructie in de rest van het school gebouw bestaat uit betonnen schijven en kollommen die de vloeren en het dak dragen.

58

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Naschoolse opvang De naschoolse opvang grenst direct aan het schoolplein en aan de gymzaal. Dit zijn de programma onderdelen van de school waar de naschoolse opvang maar wat graag gebruik van maakt. Door deze dicht bij elkaar te plaatsen is dat mogelijk. De kinderen kunnen gemakkelijk kiezen waar ze willen spelen. Buiten zandkastelen bouw, binnen tekenen of rond rennen en lekker bewegen in de gymzaal? Allemaal onder toezicht van uit de hoofdruimte voor de naschoolse opvang. Een ander voordeel van deze plekken is dat de rest van de school gebruikt kan worden voor andere activiteiten zonder gestoord te worden door de activiteiten van de naschoolse opvang.

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

59


Fragment klaslokaal In dit fragment komt duidelijk naar voren hoe de punten van de interviews met kinderen van de basisschool zijn verwerk in de toekomstige Jenaplan school. De punten die van uit de kinderen en van uit de leraren centraal staan zijn: Relatie: intieme relatie tussen leraar en kind en tussen kinderen onderling. Competentie: de kinderen moet geloven dat ze het zelfstandig kunnen Autonomie: de kinderen moeten het zelf willen In de onderstaande tekeningen wordt uitgelegd hoe deze punten in een plattegrond vertaald zijn. Relatie. 1. Een klassenmuur naast de ingang hangt vol met werkjes van de kinderen. Zo vertegenwoordigen ze zich als klas. Dit versterkt het groepsverband.

2. Als de kinderen vragen hebben aan de leraar staan ze naast het bureau van de leraar. Dit voelt minder ver en minder hiĂŤrarchisch dan wanneer kinderen recht tegen over een docent staan. Dit geldt ook voor het bureau ten opzichte van de hele klas. Het is niet meer de docent die voor de klas staat zoals in het passieve onderwijs van vroeger.

5. Alle kasten zijn op hoogte voor kinderen. Ook zijn de kasten dichtbij de kinderen en op hen gericht. Zo is het duidelijk dat de kasten voor de kinderen zijn en niet de leraar. 6. Een heldere orthogonale structuur zorgt dat de kinderen overzicht hebben in de klas. Dit zorgt voor rust, waardoor de kinderen zich goed kunnen concentreren.

3. De chill-hoek is een plekje waar kinderen lekker kunnen zitten/liggen Autonomie: en lezen. Tussen de boeken kasten hebben ze een eigenplekje waar 3. en 7. zijn ruimte speciaal voor de kinderen ontworpen en ingericht. ze samen of alleen boeken kunnen lezen. Of bij jongere kinderen een De kinderen willen graag hier zijn om hun werk op de computer te poppenhoek bijvoorbeeld. maken of juist lekker liggend lezen en werken. 4. De leraar heeft van achter zijn of haar bureau toezicht op alles wat er gebeurd in de klas. Zo kunnen de kinderen lekker hun gang gaan en Als laatst is er het digibord. Iets wat centraal staat tegenwoordig in weten ze dat ze veilig zijn, maar ook dat ze geen kattenkwaad kunnen elke klas. Zelfs bij de kleuters. Wanneer er les wordt gegeven op het digibord is er klassikaal les. Om de kinderen dan niet af te leiden met uithalen. verleidingen als de digi- en chillhoek worden deze gescheiden van het lokaal. Het digibord kan verticaal schuiven en zo deze ruimtes Competentie. afdekken tijdens klassikale lessen. 1. De klassenmuur maakt de kinderen trots op hun klas en hun eigenwerkjes. Ze zien elke dag dat ze al een heel veel kunnen.

5 1

7

3 4

2

6

4

60

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

61


62

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Wonen

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

63


Binnen tuin in de binnentuin tuin hang een gemeenschappelijke luwe sfeer. De binnentuin is in theorie bereikbaar voor iedereen. Maar door het hoogte verschil met het omliggende maaiveld en de nauwe openingen die ontsluiten naar de binnentuin nodigt het vreemdelingen niet uit. De tuin is van de bewoners om elkaar te ontmoeten, om even te rusten en waar ook hun private buitenruimte aan grenzen. Alle woningen zijn van af de binnentuin bereikbaar. Zowel de portiek woningen als de grondgebonden woningen. Zo komen de bewoners elkaar tegen in de binnentuin, en dat is toch persoonlijker dan dat je elkaar buiten op straat tegen komt. De grondgebonden woningen worden ook aan de straatzijde ontsloten. Zo zal er op de straatzijde ook leven zijn en wordt voorkomen dat dit een onveilige straat wordt. De dubbele ontsluiting maakt de woningen geschikt als woon-werk woningen. De grond gebonden woningen hebben ook een eigen tuin die grenst aan de collectieve binnentuin. Door een hoogte verschil tussen de collectieve en private tuinen te maken is er een duidelijke grens wat van wie is, zonder dat er schuttingen geplaatst worden.

64

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Constructie plattegronden De constructie van de woningen wordt instand gehouden door middel van schijven. De woningen zijn op uitzondering van de bovenste twee woningen vertikaal geรถrentieerd. Dit houdt in dat de horizontale wanden dragend zijn. Bij de bovenste (noordzijde) twee woningen is dit precies andersom.

Jeffrey Stephanie.Haaksman Geel

Babette.van.Faassen Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013 Architectuur.2012-2013

Project.340A Project.330A

65


Plattegronden Er zijn 3 woningen globaal ingedeeld. Dit zijn: Woningtype 1: De eerste woningtype is een maisonette, de maisonette bevat een aangename entree. Op de eerste vloer is een berging, een keuken en woonkamer te vinden. Op de tweede vloer zijn de slaapkamers en het sanitair gevestigd. Door de afscheiding van deze functies wordt er een aangenamer woonklimaat gecreĂŤerd. Woningtype 2: De tweede woningtype is een portiek ontsloten woning. Deze woning is verspreidt over een etage. Bij binnenkomst van de woning zijn twee slaapkamers te vinden. Een van de slaapkamers heeft beschikking over een buitenruimte. Op het einde van de gang is een badkamer gesitueerd en aan de rechterzijde is de woonkeuken. Door de woonkeuken af te scheiden van de slaapkamers en badkamer wordt het wooncomfort verhoogd. Woningtype 3: De derde woningtype is tevens een portiekwoning die is verspreidt over een etage. Het unieke aan deze woning is de punt. Bij binnenkomst van de woning komt men de slaapkamers tegen en badkamer. De keuken een woonkamer bevinden zich eronder. De punt fungeert als wintertuin.

66

Stephanie.Haaksman Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013 Architectuur.2012-2013

Project.330A Project.340A


Relatie woningen/ school Zowel de toegang van de woningen als die van de school liggen 1500meter boven het maaiveld. De programma’s van de woningen en de school is van elkaar afgescheiden, maar door de omhulsing worden de programma’s toch bij elkaar betrokken. De omringende wand zorgt voor zeer intrigerende lichtinvallen binnen de ruimten. De woningen vanaf de tweede verdieping hebben toezicht op het plein en tevens biedt de schil ook bescherming. Dit zorgt voor een veilige omgeving voor de kinderen.

grondgebonden woning 113 m²

Lege

(bran

berg

gron

klasl

grondgebonden woning 149 m²

kleed

lerar

klaslokaal 57 m²

medi

nasc

plein

sanit

sport klaslokaal 57 m²

onderbouw

grondgebonden woning 173 m²

2500+P

klaslokaal 60 m²

verke

mediatheek 88 m²

kleedkamer 63 m²

verkeersruimte 496 m² 1500+P

grondgebonden woning 139 m²

1500+P

naschoolsopvang 94 m²

lerarenkamer balie 22 m²

berging 30 m²

sportzaal 275 m²

entree

D

1000-P

1500+P

grondgebonden woning 112 m²

plein 598 m²

Project nu

Date Drawn by

0m

3m

15m Scale

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

67


68

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Technische Uitwerking

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

69


Materiaalstaat Gevel • Buiten schil • Geborstelde leistenen • Teakhout (diepe negge van de gevel openingen) • HR++ glas • Billen schil • Matzwart staal • (Teak)hout • HR++ glas

Teakhout

Interieur Het interieur van de school is gezellig fris. • De muren en plafonds zijn strak gestukt. • De vloeren, trappen en tribunes zijn van samengeperst bamboe in twee tinten (één voor in de klaslokalen en pleinen en de ander voor de verkeersroute en algemene ruimten)

Samengeperst bamboe

Geborsteld leisteen

Strak pleisterwerk 70

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A


Situatie 1:500

Jeffrey Geel

Babette.van.Faassen

Hogeschool.van.Amsterdam

Architectuur.2012-2013

Project.340A

71


Legenda berging grondgebonden woning klaslokaal kleedkamer lerarenkamer lift mediatheek naschoolsopvang plein sanitair sportzaal verkeersruimte

onderbouw

2500+P

1500+P 1500+P

grondgebonden woning 138 m²

balie

HvA

entree

De monoliet

1000-P

grondgebonden woning 112 m²

plattegrond

1500+P

Project number

0m

3m

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

begane grond

15m Scale

1:300


Legenda berging klaslokaal mediatheek moestuin portiekwoning (groot) verkeersruimte

Legenda (brancard)lift portiekwoning (groot) portiekwoning (middel) portiekwoning(klein) verkeersruimte

bovenbouw

middenbouw

HvA De monoliet plattegrond Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

1e verdieping 0m

3m

15m

Scale

1:300


Legenda (brancard)lift 1. buitenruimte 1. verkeersruimte 1.keuken 1.opslag 1.woonkamer 2. gang 2.badkamer 2.berging 2.buitenruimte 2.slaapkamer 2.woonkeuken 3. badkamer 3. buitenruimte 3. keuken 3. slaapkamer 3. verkeersruimte 3. woonkamer berging klaslokaal mediatheek portiekwoning (middel) portiekwoning(klein) verkeersruimte

HvA De monoliet plattegrond Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

2e verdieping 0m

3m

15m

Scale

1:300


Legenda (brancard)lift 1. buitenruimte 1. verkeersruimte 1.badkamer 1.slaapkamer 1.toilet 2. gang 2.badkamer 2.berging 2.buitenruimte 2.slaapkamer 2.woonkeuken 3. badkamer 3. keuken 3. slaapkamer 3. verkeersruimte 3. woonkamer portiekwoning (middel) portiekwoning(klein) verkeersruimte

HvA De monoliet plattegrond Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

3e verdieping 0m

3m

15m

Scale

1:300


Legenda (brancard)lift 1. verkeersruimte 1.keuken 1.opslag 1.woonkamer 2. gang 2.badkamer 2.berging 2.buitenruimte 2.slaapkamer 2.woonkeuken 3. badkamer 3. keuken 3. slaapkamer 3. verkeersruimte 3. woonkamer portiekwoning (middel) portiekwoning(klein) verkeersruimte

HvA De monoliet plattegrond Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

4e verdieping 0m

3m

15m

Scale

1:300


Legenda (brancard)lift 1. buitenruimte 1.badkamer 1.opslag 1.slaapkamer 1.toilet 2. gang 2.badkamer 2.berging 2.buitenruimte 2.slaapkamer 2.woonkeuken 3. badkamer 3. keuken 3. slaapkamer 3. verkeersruimte 3. woonkamer portiekwoning (middel) portiekwoning(klein) verkeersruimte

HvA De monoliet plattegrond Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

5e verdieping 0m

3m

15m

Scale

1:300


Legenda Fietsenstalling lift Parkeerplaats Parkeerplaats (invalide) Rijbaan

HvA De monoliet parkeerplaats Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

parkeerkelder Scale

1:300


berging

keuken + lounge

buitenruimte

woonkamer

HvA De monoliet maisonette Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

woningplattegrond 01 Scale

1:50


badkamer buitenruimte

slaapkamer werkplek

buitenruimte slaapkamer

wc

HvA De monoliet maisonette Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

woningplattegrond 1b Scale

1:50


buitenruimte badkamer woonkeuken

slaapkamer

berging

buitenruimte

werkplek

slaapkamer

HvA De monoliet plattegrond Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

woningplattegrond 02 Scale

1:50


slaapkamer

werkplek

badkamer

slaapkamer

werkplek

keuken

woonkamer buitenruimte

HvA De monoliet plattegrond Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

woningplattegrond 03 Scale

1:100


dak 19500 5e verdieping 16500 4e verdieping 13500 3e verdieping 10500 2e verdieping 7500 1e verdieping 4500 begane grond maaiveld

1500

0 kelder -3000

dak 19500 5e verdieping 16500 4e verdieping 13500

HvA

3e verdieping 10500 2e verdieping

De monoliet

7500 1e verdieping 4500

gevel

begane grond maaiveld 0

1500

Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

noord-oost gevel Scale

1:300


dak 19500 5e verdieping 16500 4e verdieping 13500 3e verdieping 10500 2e verdieping 7500 1e verdieping 4500 begane grond maaiveld

1500

0 kelder -3000

dak 19500 5e verdieping 16500 4e verdieping 13500 3e verdieping 10500 2e verdieping 7500 1e verdieping

HvA

4500 begane grond maaiveld

De monoliet

1500

0 kelder

gevel

-3000 Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

zuid-west gevel Scale

1:300


dak (school) 10500

1ste verdieping (school) 6000

HvA

begane grond (school) 1500

De monoliet

maaiveld 0 sportzaal (school)

gevel

-1000 Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

schoolaanzicht Scale

1:100


HvA De monoliet gevel Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

schoolaanzicht(2) Scale

1:100


dak 19500 5e verdieping 16500 4e verdieping 13500 3e verdieping 10500 2e verdieping 7500 1e verdieping 4500 begane grond maaiveld

1500

0 kelder -3000

HvA De monoliet gevel Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

woningaanzicht Scale

1:300


A' - A''

dak (school) 10500 klaslokaal 53 m²

verkeersruimte 212 m²

verkeersruimte 212 m²

moestuin 296 m²

klaslokaal 55 m²

1ste verdieping (school) 6000

verkeersruimte 498 m²

verkeersruimte 498 m² sportzaal 275 m²

maaiveld

begane grond (school) 1500 sportzaal (school)

0

-1000

B' A'

B' - B''

A''

B''

dak (school) 10500 mediatheek 43 m²

HvA

verkeersruimte 212 m² 1ste verdieping (school) verkeersruimte 498 m²

mediatheek 88 m² maaiveld 0

De monoliet

6000 lerarenkamer 22 m²

plein 598 m²

doorsnede begane grond (school) 1500 sportzaal (school) -1000

Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

schooldoorsnede Scale

1:200


A' - A'' dak 19500 5e verdieping 16500 4e verdieping 13500 3e verdieping 10500 2e verdieping 7500 1e verdieping 4500 begane grond maaiveld

1500

0

Parkeren

Parkeren

Parkeren

kelder -3000 A'

B' - B'' B'

B' A''

dak 19500 5e verdieping 16500 4e verdieping 13500 3e verdieping

HvA

10500 2e verdieping

De monoliet

7500 1e verdieping 4500

doorsnede

begane grond maaiveld 0

1500

Parkeren

Project number

kelder -3000

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

woningdoorsnede (1) Scale

1:300


dak (school) 10500

1ste verdieping (school) 6000

begane grond (school) 1500

maaiveld

sportzaal (school)

0

-1000

B' A'

A''

B''

dak (school) 10500

1ste verdieping (school)

HvA

6000

De monoliet

begane grond (school) maaiveld 0

1500

installaties

sportzaal (school) -1000

Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

schooldoorsnede (installaties) Scale

1:200


dak (school) 10500

1ste verdieping (school) 6000

begane grond (school) 1500

maaiveld

sportzaal (school)

0

-1000

B' A'

A''

B''

dak (school) 10500

1ste verdieping (school)

HvA

6000

De monoliet

begane grond (school) maaiveld 0

constructie

1500 sportzaal (school) -1000

Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

schooldoorsnede (constructie) Scale

1:200


dak 19500 5e verdieping 16500 4e verdieping 13500 3e verdieping 10500 2e verdieping 7500 1e verdieping 4500 begane grond maaiveld 0

1500

Parkeren

Parkeren

kelder -3000

A'

B'

dak 19500

B' A''

5e verdieping 16500 4e verdieping 13500 3e verdieping 10500

HvA

2e verdieping 7500 1e verdieping

De monoliet

4500 begane grond maaiveld 0

constructie

1500

Parkeren

kelder

Project number

-3000

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

woningdoorsnede (constructie) Scale

1:300


fragment 1 fragment 2

HvA De monoliet axometrie Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

axometrie Scale


fragment 1

fragment 3 fragment 2

HvA De monoliet axometrie Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

axometrie (2) Scale


fragment 1

fragment 3

HvA De monoliet axometrie Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

axometrie (3) Scale


fragment 2

fragment 1

HvA

fragment 1

De monoliet axometrie fragment Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013 04-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

axometrie fragment (4) 1 Scale


DD

Detail 5

Detail 4

Detail 3 Detail 6

fragment 1

Detail 7

EE

HvA

Detail 2

De monoliet

EE Detail 1

fragment Gevel fragment 1 Project number

3400APJ011

Date

04-06-2013 8-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

Gevel flagment fragment 1 1 DD

Scale

1:50


Detail 5

Detail 4

Binnen

Buiten

Binnen

Buiten

Detail 3

Detail 2 fragment 1

HvA

Detail 1

De monoliet sneden gevel Doorfragment verticaal DD Project number

3400APJ011

Date

04-06-2013 8-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

fragment1 fragment Scale

1:50(L) 1:2(R)


Binnen

Buiten

Binnen fragment 1

HvA De monoliet Doorsneden gevel fragment LALALALAlalala horizontaal EE

Buiten

Project number

3400APJ011

Date

04-06-2013 8-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

fragment1 LALALALAlalala fragment Scale

1:50 (up) en 1:20(down) 1:50


PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT 150 150 100 150 150 100

BuBu

440

BuBu

4e verdieping 4e verdieping

2560

90 260 90

3

1100 1100

260

13500 13500 8

1391

260

Bi Bi

A" A"

A'

525 525

100 150 150 125 100 150 150 125

4e verdieping 4e verdieping

1391

13500 13500

260

260

4e verdieping 4e verdieping

A'

Doorsnede C' - C'' Doorsnede C' - C''

400 400

44090 90 260

B'

Doorsnede B' - B'' Doorsnede B' - B''

C'

2560 2560

C'

90 200 60

B'

90 200 60

Aanzicht fragment 1 1 Aanzicht fragment

13500 13500

BuBu

2400 2400

440 2560

10500 10500

44090 90 260

8

90 260 90

2

3e verdieping 3e verdieping

2560 2560

1349

1349 32

32 159 260

159 260

260

3e verdieping 3e verdieping

200 60 90

260

200 60 90

10500 10500

2

10500 10500

BuBu 2560

900 900

BuBu 2

B'' B''

2e verdieping 2e verdieping 440

75007500

44090 90 260

8

90 260 90

260

2e verdieping 2e verdieping 260

260

200 60 90

75007500

260

2e verdieping 2e verdieping

200 60 90

1600 1600

2549

BuBu 2549

2650

2740

2650

Bi Bi 2740 3000

3000

10

75007500

C'' C''

Doorsnede A' - A'' Doorsnede A' - A'' fragment 2 2 fragment

Bi Bi

BuBu

portiekwoning(middel) portiekwoning (middel) 106 m² 107 m²

HvA HvA DeDe monoliet monoliet

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

3e verdieping 3e verdieping

2560

1

2560

2740

2560

2740 3000

3000

4

wandaansluiting wandaansluiting

6

6

7

7

BuBu

Project number Project number

9

3400APJ011 3400APJ011

Date Date

04-06-2013 10-06-2013

Drawn by by Drawn

Babette & Jeffrey Babette & Jeffrey

fragment 2 2 fragment

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

5

ScaleScale

1:50


PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT B'

B'

Aanzicht fragment 1 Aanzicht fragment 1

10500

900

295

90 295 90 2525

3e verdieping 6 10

buitenruimte 2 6m

7500

260

7500

2e verdieping 7 11

7500

4500

1e verdieping

2444

2624

90

1e verdieping

4500

buitenruimte 2 6m

376

1e verdieping

376

2900

1540

2e verdieping

90 295 90

2e verdieping

295

1200

A"

A"

20

A'

2705

10500

20

3e verdieping

10500

2980

3e verdieping

150 150 100

buitenruimte 2 6m

100

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT A'

400

Doorsnede B' - B''

8 12

4500

portiekwoning (groot) 172m 2

B''

B''

Doorsnede A' - A'' Doorsnede A' - A''

6m

2

keuken 6m

2

buitenruimte 6m

2

buitenruimte 6m

2

woonkamer 6m

2

6m

HvA

HvA

woonkamer 2

De mon De monoliet buitenruimte

13

14

buitenruim

Project number 3400APJ011

34

Date

Date 10-06-2013

0

Drawn by

Drawn&byJeffrey Babette

B

Project number

fragment 3 Scale

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

keuken

Scale

fragmen 1:50


415

Bi

15

150

120

30

100

Houten afwerkvloer Druklaag 60mm I.h.w. gestort beton Pleisterwerk

Bu Pleisterwerk 15mm2 I.h.w. gestort beton 100mm Anker Dampremmende laag Isolatie waterkerende laag Geventileerde spouw Gevelpaneel (leisteen afwerking)

Verstifting Opening t.b.v. afvoer en afstandhouder

b.k. afgewerkte vloer 10520+P

60

20

3e verdieping 10500

b.k. constructievloer 10440+P

200

280

Gevelplaat anker

Druk -en trekhuls

15

15

o.k. constructievloer 10240+P

o.k. afgewerkte vloer 10225+P

Stalen hoekprofiel

fragment 1

Houten kozijn Houten (teak) negge HR++ glas

HvA HvA De De monoliet monoliet vert. kozijn (wonen) fragment Project Projectnumber number

165

27

23 10

415

190

3400APJ011 3400APJ011

Date Date

10-06-2013 04-06-2013

Drawn Drawnby by

Babette Babette&&Jeffrey Jeffrey

detail 8 1 fragment Scale Scale

1:5


Binnen

Buiten

fragment 1

HvA De monoliet fragment Detail 1 Project number

3400APJ011

Date

04-06-2013 8-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

Detail 1 1 fragment Scale

1:5


Binnen

Buiten

fragment 1

HvA De monoliet fragment Detail 2 en 3

Detail 3

Binnen

Buiten

Project number

3400APJ011

Date

04-06-2013 8-06-2013

Drawn by

Detail 2

Babette & Jeffrey

Detail 2 en13 fragment Scale

1:5


fragment 1

HvA De monoliet fragment Detail 4 Project number

3400APJ011

Date

04-06-2013 8-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

Detail 4 1 fragment Scale

1:5


Buiten Binnen

fragment 1

HvA De monoliet fragment Detail 5 Project number

3400APJ011

Date

04-06-2013 8-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

Detail 5 1 fragment Scale

1:5


Binnen

fragment 1

Buiten

HvA De monoliet fragment Detail 6 en 6

Detail 6

Detail 7

Project number

3400APJ011

Date

04-06-2013 8-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

Detail 6 en17 fragment Scale

1:5


409 175 15

160

114

120

114

120

Bi

Bu HR++ glas

200

200 5

Pleisterwerk Dampremmende laag Minerale wol 240mm Waterwerende houtvezelplaat 20mm Stalen U-profiel (bevestiging aan vloer)

30 150 150

HvA

Kierdichting HR ++ glas

Houten kozijn (teak)

De monoliet

92

92

30

120

Stalen hoekprofiel

8

415

150

15

15 25

87

250

Pleisterwerk I.h.w. gestort beton Dampremmende laag Isolatie Waterkerende laag Geventileerde spouw Gevelpaneel

330

330

40

15

Gevelpaneel (afw. leisteen) Spouw I.h.w. gestort beton Waterkerende laag Dampremmende laag Spouw Gevelpaneel (afw. leisteen)

13

10500+P

90

Kierdichting Houten kozijn (teak)

wandaansluiting (aan tuin)

Houten afwerking negge (teak) Dilitatie

Drukvaste isolatie Isokorf

Afstandhouder

Bu

Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

detail 9 Scale

1:5


505 90 90

415 15

150

150

92

8

Houten (teak) afwerking negge Stalen hoekprofiel

Bu

Bu

90

90

Natuurstenen tegels Druklaag 60mm I.h.w. gestort beton Pleisterwerk

Pleisterwerk 15mm2 I.h.w. gestort beton 100mm Anker Dampremmende laag Spouw Gevelpaneel (leisteen afwerking)

b.k. afgewerkte vloer 10520+P

60

3e verdieping

b.k. constructievloer 10440+P

10500

365

200

455

Verstifting Opening t.b.v. afvoer vocht

HvA

Gevelplaat anker

De monoliet

90

15

o.k. constructievloer 10240+P

o.k. afgewerkte vloer 10225+P

buitenruimte (wand) Druk -en trekhuls

Bu

Bu

Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

detail 10 Scale

1:5


505 415

90 90

165

114

136

Bu

Bu

Afdekkap (hout)

Glas

Natuurstenen tegels Druklaag 60mm I.h.w. gestort beton Pleisterwerk

90

90

Rubber b.k. afgewerkte vloer 7520+P 7500

b.k. constructievloer 7440+P

200

295

314

Stalen hoekprofiel

Houten balustrade o.k. constructievloer 7240+P

15

HvA

90

114 90

475

60

20

2e verdieping

o.k. afgewerkte vloer 7225+P

Bu

De monoliet

Bu

buitenruimte (balustrade) Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

detail 11 Scale

1:5


505 90

Bu

90

415 15

150

150

100

Bu

Houten (teak) negge

Verstifting Opening t.b.v. afvoer en afstandhouder

Pleisterwerk 15mm2 I.h.w. gestort beton 100mm Dampremmende laag Anker Spouw Gevelpaneel (leisteen afwerking)

90

Verstifting Opening t.b.v. afvoer vocht

b.k. afgewerkte vloer 4560+P

20

90

Natuurstenen tegels Isolatie 100mm I.h.w. gestort beton

100

1e verdieping 4500

b.k. constructievloer 4440+P

335

425

Gevelplaat anker

200

Drukvaste isolatie Dampremmende laag Isolatie Waterkerende laag Druk -en trekhuls

o.k. constructievloer 4240+P 15

HvA De monoliet

o.k. afgewerkte vloer 4225+P Stalen hoekprofiel

buiten -en binnenruimte Houten kozijn Houten (teak) negge HR++ glas

Bi

27

23 10

60

Bu

Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

detail 12 Scale

1:5


Bi

Bu

Bu

Houten kozijn HR++ glas Kierdichting

Houten kozijn HR++ glas Kierdichting

Drukvaste isolatie Isolatie Houten kozijn HR++ glas Kierdichting

Bi

Drukvaste isolatie Isolatie Stalen profiel Teak hout (afwerking)

Stalen profiel Teak hout (afwerking)

Houten kozijn HR++ glas Kierdichting

HvA Pleisterwerk Hardhout I.h.w. gestort beton Dampremmende laag Isolatie Waterkerende laag Geventileerde spouw Gevelpaneel

Bu

Houten kozijn glas

Houten kozijn glas

Pleisterwerk Hardhout I.h.w. gestort beton Dampremmende laag Isolatie Waterkerende laag Geventileerde spouw Gevelpaneel

Bu

De monoliet hor. buitenruimte (wonen) Project number

3400APJ011

Date

10-06-2013

Drawn by

Babette & Jeffrey

detail 13 en 14 Scale

1:5

Basisschool Ontwerp  

2013 Ontwerp voor Basisschool op Zeeburgereiland. Babette van Faassen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you