Page 1


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

2 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ப ோதிதர்மர் பாபா பகுர்தீன்

3 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

4 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

பபாதிதர்மர் மோறு ட்ட உண்மமத் தளத்தில் இருந்து

பாபா பகுர்தீன்

5 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ப ோதிதர்மர் Bodhidharmar

© 2012 Baba Pakurdheen A babapakurdheen@yahoo.co.in www.abdheen.blogspot.in https://www.facebook.com/baba.pakurdheen

திப் ோசிரியர் பாபா பகுர்தீன் ஆசிரியர் பபராசிரியர். சிவராமகிருஷ்ணன் ஃபபபராஸ்கான் வடிவமமப்பு ச. ரஞ்சித் குமார் RA Studios, Madurai, rastudio9@gmail.com

இந்தப் புத்தகத்தின் ப ோக்கம் ப ோதிதர்மர் ற்றிய அரிய தகவல்கமள வோசகர்களுக்கு ககோண்டு பசர்ப் பத ஆகும். ஆதலோல் இப்புத்தகத்தின் எந்தகவோரு குதிமயயும் யோருடனும் டிஜிட்டல் வடிவில் கிர்ந்துககோள்ளலோம். இது குற்றமோகோது. தங்கள் பமலோன கருத்மத பமற்கண்ட மின்முகவரிகளில் கிர்ந்து ககோள்ளவும்.

6 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

இமறவனின் க யரோல் துவங்குகிபறன்…

7 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

8 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

பபாதிதர்மருக்குள்…! 01 முன்பனோட்டம் எக்ஸ் ஒய் இசட்

02 சித்தோர்த்த சித்தோந்தம் கடவுள் வாழ்த்து

தேடலும் பேிலும் புத்ேம் சரணம்

03 துறவங்கியினுள் மாற்றம் ஏன்

யாசகர் சங்கம்

04 இந்பதோசீனோ கடத்ேல்காரன் தேவவ

பட்டுப்பாவே வகுத்ே வழி

05 தோபமோ தசாேவை தமல் தசாேவை கண் ேிறந்து பாராய் வர்மம் வசப்படும் ஜென்

ஒற்வறக்கால் ஜசருப்பு

06 இறுதிவலம் பிண்ணல்

9 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

10 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஒரு நிமிடம் இன்றுவவர ேமிழிலும் ஏன் ஆங்கிலத்ேிலும் கூட

தபாேிேர்மரின் வரலாற்வற சான்றுகளுடன் கூறும் புத்ேகங்கள் ஒன்று கூட இல்வல. எவருதம எழுோே தபாேிேர்மரின்

வரலாற்வற எழுேியது ஒரு சுவாரஸ்யமாை அனுபவம். கிட்டத்ேட்ட என் ஒரு வருடத்வே இேற்காக நான்

ஜசலவிட்டுள்தேன். முடிந்ேேவு ஆய்வுகள் ஜசய்து

எழுேியுள்தேன். அவற்றிற்காை ஆோரங்கவே ஒவ்ஜவாரு

பக்கத்ேிலும் அடிக்குறிப்பாக ஜகாடுத்துள்தேன். இப்புத்ேகம் தபாேிேர்மர் மீ ோை ஆய்வவ துவக்கிவவக்கும் எை நம்புகிதறன்.

இப்புத்ேகம் முேலில் கிழக்குப் பேிப்பகத்ேின் ேமிழ்தபப்பர்

இவணயேேத்ேில் எடிட் ஜசய்யப்பட்டு ஜோடராக ஜவேியாைது. வாசகர்கேின் வரதவற்வபப் ஜபற்றது. ஜோடர் ஜவேிவர

உேவிய பத்ரி தசஷாத்ரி அவர்களுக்கும் ஆசிரியர் மருேன் அவர்களுக்கும், எழுத்ோேர் நாகூர் ரூமி அவர்களுக்கும்

பல்தவறு விேத்ேில் நான் கடவமப் பட்டுள்தேன். அதே தபால்

சில ேவறுகவேத் ேிருத்ேிக் ஜகாள்ே உேவிய வாசகர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் குறிப்பாக ஹரி ராமுக்கும், மதுவரக் கல்லூரிக்கும் மற்றும் ஜசால்ல மறந்ே மற்ற சதகாேர

சதகாேரிகளுக்கும் என் நன்றிகவே இங்கு நான் பேிவு ஜசய்ய விரும்கிதறன்.

தபாேிேர்மவர என்ைால் இயன்ற அேவு இப்புத்ேகத்ேில்

படம்பிடித்துள்தேன். நிவற இருப்பின் அவவ இவறவவைச் சாரும். குவறதயதும் இருப்பின் அவவ என்வைச் சாரும்.

எைக்குத் ஜேரிந்ேவற்வற பிறருக்கு ஜசால்ல தவண்டும் என்பது ோன் நான் எழுதுவேற்காை முேல் தநாக்கம். லாபம்

சம்பாேிப்பேல்ல. ஆவகயால் முடிந்ே அேவுக்கு வாசகர்களுக்கு

11 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

சிரமம் இல்லாமல் எழுத்வே எடுத்துச் ஜசல்ல விரும்புகிதறன். இன்வறய டிெிட்டல் யுகத்ேில் மின் புத்ேகங்கள்

சாத்ேியமாைோல் வாசகர்களுக்கு இலவசமாகதவ ஒரு புத்ேகத்வே ஜகாண்டு ஜசல்வது எேிோகிறது. இதுதவ

இப்புத்ேகத்வே மின் புத்ேக வடிவில் ஜகாடுப்பேன் தநாக்கம். நான் உங்கேிடம் எேிர்பார்ப்பது ஒன்வற மட்டும் ோன். ோங்கள் இேவை முடிந்ேேவு பிறரிடம் பகிர்ந்து

ஜகாள்ளுங்கள். பரப்புங்கள். அறிவுத் ேேத்வே விரிவாக்கிக் ஜகாள்தவாம்.

இப்புத்ேகம் அச்சு வடிவிலும் ஜவேியாகிறது. அச்சுப்பேிப்வப வாங்க அல்லது பார்வவயிட இங்கு க்ேிக் ஜசய்யவும். பாபா பகுர்தீன்

டிசம்பர் 23, 2012

12 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

13 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

14 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

01 முன்ன

ாட்டம்

எக்ஸ் ஒய் இசட்: ேமிழகத்ேின் அரசியல் வரலாறு என்பது ஜபரும்பாலும் தசரர், தசாழர், பாண்டியர் வசமிருந்துோன் ஆரம்பிக்கின்றது. கி.பி.

மூன்றாம் நூற்றாண்டு முக்கால்வாசி முடிவுற்றிருந்ே சமயம் அது. மூதவந்ேர்களும் ஜவேிநாட்டு வணிகத்ோல் ஜசல்வச் ஜசழிப்புடன் ேிகழ்ந்ே தநரம். யவைர்கள்1, அதரபியர்கள்,

சீைர்கள், வட இந்ேியர்கள் எை ஜபரும் வணிகக் கூட்டம் இங்கிருந்து இஞ்சி, மிேகு, இலவங்கம், பருத்ேி தபான்ற

வாசவை ஜபாருட்கவே ேங்கள் நாட்டிற்கு அள்ேிச் ஜசன்றைர். பேிலுக்கு சர்க்கவர, ேங்கம், ஜவள்ேி, பட்டு, உயர்ரக மது,

அழகிகள், குேிவரகள் தபான்றவற்வற ஜகாட்டிக் ஜகாடுத்ேைர். தேவை வண்டு பார்த்துக்ஜகாண்டா இருக்கும். ேமிழகத்ேின் ஜசழிப்பு பிற தேசங்கேின் கண்கவே உறுத்ேிை. இப்படிதய

ஜசழிப்பாகப் தபாய்ஜகாண்டிருக்வகயில் ோன் ஜோடர்ச்சியாை அயல்நாட்டுப் பவடஜயடுப்புகள் எழுந்ேை. நாட்டு ரீேியிலும் பண்பாட்டு ரீேியிலும். இேற்காை காரணங்கள் பல்தவறுவிேமாய் கூறப்படுகின்றை.

இந்நிவலயில் ஏற்பட்ட ேிடீர் பல்லவர் பவடஜயடுப்பு

மூதவந்ேர்கேின் எல்வலவயச் சற்று சுருக்கியது. பல்லவர்கள் ஜோண்வட மண்டலத்வே சிறிது சிறிோக வகப்பற்றத் துவங்கியிருந்ேைர்.

அந்ே சமயத்ேில் ோன் ேிடீஜரன்று கேபிறர்கேின் வக

ஓங்கியது. ஜோண்வட நாட்வடச் தசர்ந்ே காடுகேில் வசித்ே

கள்வர்கதே கேபிறர் என்பது ஒரு கூற்று. இல்வல இவர்கள் ேமிழர்கதே என்பது மற்ஜறாரு கூற்று.

1

பரோமோனியர்கள் மற்றும் கிபரக்கர்கள்

15 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

இங்கு நமக்கு என்ை தேவவஜயன்றால், இவர்கள் ஜபௌத்ே, சமண சமயங்கவேச் சார்ந்ேவர்கோக இருந்ேைர் என்பது மட்டுதம. அவர்களுக்கு முன்தப அோவது அதசாகர்

காலத்ேிதலதய ஜபௌத்ேமும் சமணமும் ேமிழகத்ேிற்கு அறிமுகமாகி இருந்ோலும், இவர்கள் மூலமாகதவ

ேமிழகத்ேிற்குள் ஜபௌத்ே சமண மேங்கள் ஆழமாய்

ஊடுருவிை. ேமிழர் பண்பாட்வட பாேித்ேை. அப்படியாைால் இேற்கு முன் எந்ே மேமும் ேமிழகம் வந்ேேில்வலயா?2 வந்ேிருக்கின்றை. ஆைால் இந்ே அேவிற்கு ஜவற்றி கண்டேில்வல. எடுத்துக்காட்டாக, ஜபேத்ேம் இங்கு தவறூண்றுவேற்கு முன்தப தவோந்ேத்ேின் பிரேியாை வவேீகம் ேமிழகம் வந்துவிட்டது. மக்கள் மைேில் அகிம்வசவயயும் சமேர்மத்வேயும், பகுத்ேறிவவயும் புகட்டிய ஜபௌத்ே சமண மேங்களுக்கு முன் உயிர்ப் பலிகவேயும், பிறப்பால் பிேவவயும், அறிவு நம்ப மறுக்கும் கட்டுக் கவேகவேயும் முன்வவத்ே வவேீகம் நிற்கக் கூட முடியவில்வல என்பதே உண்வம. இந்ே உண்வமவய ேமிழகத்ேின் இருண்ட காலம் என்று கூறப்படும் கேபிரர்கள் ஆட்சி நடந்ே தவவேயில் இயற்றப்பட்டோக கருேப்படும் நூல்கள் ஜேேிவுபடுத்துகின்றை. ஜபௌத்ேமும் சமணமும் அப்படி பரவக் காரணம் என்ை? ஜோண்டு. மக்கள் ஜோண்டு. புத்ே, சமண துறவிகள் ேமிழகஜமங்கும் பரவிைர். ேீண்டாவம கவேந்ேைர். பிறவர/பிறவற்வற இம்சிக்காே அவர்கேது எேிவம மக்கள் மைவேக் ஜகாள்வே ஜகாண்டது. அதசாகர் தோற்றுவித்ே வட்ஜடழுத்து முவறவய அறிமுகப்படுத்ேி எழுத்துப் புரட்சி 2

தமிழக வரலோறு கி.பி.1545 வமர – க.சுப்ரமண்யன்.

16 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

கண்டைர். எழுத்துப் பணி கவட நிவல மைிேவையும் ஜசன்றவடய உேவிைர். மக்களுக்கு அவர்கள் இடத்ேிற்தக ஜசன்று கல்விவயயும் கற்றுத்ேந்ேைர். சுருக்கமாகச் ஜசான்ைால், ஜபேத்ேமும் சமணமும் ஈர்த்ேை, சாமாைியர்கவேயும் அறிவில் சிறந்தோவரயும். இவ்விரு மேங்கேிலும் மக்கள் ேிரள் ேிரோக இவணந்ேைர். காஞ்சி ேமிழகத்ேின் புத்ே மக்காவாைது. மதுவர, பூம்புகார் தபான்ற நகரங்கள் பிற புத்ே ேிருத்ேலங்கோயிை. இந்ேியா மட்டுமின்றி பல்தவறு நாடுகேிருந்தும் பயணிகள் வரலாயிைர். ஒதர வரியில்......... ேமிழகத்ேில் ஜபேத்ேம் ேவழத்ேது.3 இது பலருக்கு வியப்பாக இருக்கலாம், ’ கேபிறரின் காலம் இருண்ட நூற்றாண்டல்லவா?’ எனும் தகள்வி எழலாம். உண்வமோன் ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வவர ேமிழ் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கேபிறர் ஆண்ட காலத்வே ேமிழகத்ேின் இருண்ட காலம் எைக் கூறி ஒதுக்கி வந்ேைர். ஆைால் ேற்தபாவேய ஆராய்ச்சிகளும் வரலாற்று ஆய்வுகளும் இந்ேக் கருத்வே உவடத்ஜேறிகின்றை. உண்வமயில் கேபிறர் வரவுக்குப் பின்ைர் ோன் மக்கவே ஜநறிபடுத்தும் ேிருக்குறள், நாலடியார் தபான்ற அறநூல்கள் தோன்றியுள்ேோய் ஜேரிவிக்கின்றை. கேபிறர்கேின் சிறப்வப இருட்டடிப்பு ஜசய்யதவ அவர்கேின் ஆட்சிவய இருண்டகாலம் என்று வருணிப்போக கூறுகின்றை.4

3

க ௌத்தமும் தமிழும் – மயிமல திரு.சீனி பவங்கடசோமி (http://www.tamilvu.org/library/lA470/html/lA470poi.htm) 4 களபிரர் ஆட்சியில் தமிழகம், மயிமல சீனி பவங்கடசோமி

17 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

இவ்வாறு ஜபௌத்ேமும் சமணமும் வேர்ந்து ஜகாண்டு இருக்வகயிதலதய, மீ ண்டும் ஆறாம் நூற்றாண்டு வாக்கில் முன்ஜைப்ஜபாழுதும் இல்லாே அேவிற்கு ஜபரும் எழுச்சி ஜபற்ற பல்லவர்கள் ேமிழகத்ேில் நடந்து ஜகாண்டிருந்ே கேபிற ஆட்சிவய அகற்றுகின்றைர். இவ்வாறு ஆட்சிவய மீ ண்டும் வகப்பற்றிய பல்லவர்கள் ஜபௌத்ே சமண சமயங்கவேச் சார்ந்ேவர்கோய் இருந்ேைர். இந்ே இரண்டாம் ேவலமுவறயில் வந்ே பல்லவ மன்ைன் (சிலர் தகாசிவர்மன் எை கூறுவதுண்டு) ஒருவைின் மூன்றாம் மகைாக தபாேிோரா5 எனும் இயற்ஜபயருடன் தபாேிேர்மர் பிறக்கிறார் என்பது ஜபாதுவாை கருத்து.6 ஆைால் அவர் கேபிற வம்சத்வே சார்ந்ேவர் எனும் மற்ஜறாரு கருத்தும் நிலவுகிறது. ஏஜைன்றால் எப்படி கேபிறர் வரலாறு இருண்டு கிடக்கின்றதோ அதே தபால் தபாேிேர்மரின் வரலாறும் இருண்டு ோன் கிடக்கின்றது. தபாேிேர்மர் கேபிறாய் இருந்ேோதலதய அவருவடய வரலாறும் இருட்டடிப்பு ஜசய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்பது இச்சிலரின் குற்றச்சாட்டு.7 தமலும் தமலும் தபாேிேர்மரது வாழ்வகவயப் புரட்டும் ஜபாழுது, அவர் ேன் வரலாற்வற எழுேிவவக்க விரும்பியேில்வல எைத் ஜேரிகிறது. இேைால் நமக்கு கிவடக்கும் தபாேிேர்மர் பற்றிய ஜசய்ேிகள் மிகச் ஜசாற்பம்.

5

"Bodhidharma as Textual and Religious Paradigm", Bernard Faure, (1986), History of Religions: 187– 198, 6 Zen Buddhism: A History, 1: India and China, Heinrich Dumoulin (2005) , Bloomington, IN: World Wisdom, ISBN 0-941532-89-5 7 Bodhidharma, From myth to reality by Joseph Aranha, Chairman, Asian Arts and Cultural Council, Newyork USA at Internartional seminar on the Contribution of Tamils to the composite culture of Asia

18 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

அேிலும் அவரது இந்ேிய வாழ்க்வக குறித்ே குறிப்புகவேத் ஜோகுத்ோல் ஒரு பக்கத்வே கூட ோண்டாது. துரேிர்ஷ்டவசமாக தபாேிேர்மரின் வரலாறு நம்மிடம் (இந்ேியர்கேிடம்) ஒரு துேி கூட இல்வல. இேற்கு ஒருதவவே தபாேிேர்மர் ேமிழகத்ேில் இருந்ே வவர ஜபரும்புள்ேியாக இல்லாமல் இருந்ேிருக்கலாம். அல்லது வரலாற்று இருட்டடிப்பிற்கு உள்ோகி இருக்கலாம். எப்படி தவண்டுமாைலும் இருக்கலாம். இப்ஜபாழுது நமக்கு கிவடக்கும் ஜசய்ேிகள் யாவற்வறயும் சீை, ெப்பாைிய ஆசிரியர்கள் ோன் பேிந்து வவத்துள்ேைர். அவர்களுள் ஐந்ோம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்ே ’ யுவாங் சுவான்ஸியின் லிதயாயங்’ என்பவரின் ’ ஜபௌத்ே மடப் பேிவுகள்’ எனும் நூலும், ஆறாம் நூற்றாண்வடச் சார்ந்ே ’ ோன்லின்’ என்பவரின் ’ இரண்டு நுவழவாயில்கள் மற்றும்

நான்கு சட்டங்கள்’ எனும் நூலும், ஏழாம் நூற்றாண்வடச் சார்ந்ே ’ ோதவாக்ஷுவான்’ என்பவரின் ’ பிரபல ஜபௌத்ே துறவிகேின் சரிேம்’ எனும் நூலும் ோன்8 தபாேிேர்மரின் வரலாற்வற பேிந்ே மூன்று முக்கிய சீை நூல்கள் ஆகும். இவ்வாறு பேிந்துள்ே, சீை, ெப்பாைிய வரலாற்றாசிரியர்கேின் பேிவிலும் ஜபருத்ே முரண்பாடு காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, தபாேிேர்மர் தேநீர் பருகிய நிகழ்வவ இவர்கள் பேிகிறார்கள் என்று வவத்துக் ஜகாள்தவாம். ” தபாேிேர்மர் தேநீர் பருகுகிறார்” 8

Yáng Xuànzhī's (Yang Hsüan-chih) The Record of the Buddhist Monasteries of Luoyang (5th century CE), Tánlín's preface to the Two Entrances and Four Acts (6th century CE), and Dàoxuān's (Taohsuan) Further Biographies of Eminent Monks (7th century CE).

19 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

“அது இைிப்பாைது” “இல்வல கசப்பாைது” “அேன் நிறம் பச்வச” “அேன் நிறம் ஜவள்வே” “அேன் நிறம் கருப்பு” ” அேன் நிறம் சிவப்பு”

“அது எங்கள் வட்டுத் ீ தேநீர். நான் ோன் பரிசேித்தேன்” “தபாேிேர்மர் பருகும் தேநீர் அவருக்கு தேவதலாகத்ேில் இருந்து வருகிறது” “தபாேிேர்மர் தபாை பிறவியில் தேநீர் பயிரிடுபவராக இருந்ோர் அேைால் ோன் அவர் இந்ேப் பிறவியில் தேநீராய் அருந்துகிறார்” ” தபாேிேர்மர் கசப்பாை தேநீவர அருந்துவேன் பின்ைைியில்

இருக்கும் ேத்துவம், வாழ்வகயின் கசப்வப ஏற்றுக்ஜகாண்டால் ோன் நம் வாழ்வு ஆதராக்கியமாய் ஜசல்லும்.” இப்படித் ோன் தபாேிேர்மர் பற்றிய நிகழ்வுகவே முரண்பாட்டு மூட்வடயாய் பேிந்துவவத்துள்ேைர் சீைர்கள். அதே தவவலயில், ெப்பாைியர்கள் இேற்கு ஒரு படி தமதல ஜசன்றுவிடுகின்றைர். ” தபாேிேர்மர் குடித்ே தேயிவலவய இந்ே தநரத்ேில் இந்ே

இடத்ேில் அமர்ந்து குடித்ோல் சகல வல்லவமயும் ஜபறுவாய். ஏஜைன்றால் அவர் அேவை ஒன்போண்டு ேவமிருந்து

20 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஜபற்றார்” என்று ஒரு சாோரண நிகழ்வவ புராணம் ஆக்கிவிடுகின்றைர். இது உங்களுக்கு இப்ஜபாழுது புரிய கடிைமாய் இருந்ோலும், தபாகப் தபாக புரிந்துவிடும். ” துவக்கமும் இல்லாே முடிவும் இல்லாே புைிேராகக்

கருேப்பட்டு அேற்தகற்றாற் தபால் வரலாறு புவையப்பட்ட மைிேரின் துல்லியமாை உண்வமச் சரிேத்வே எழுதுவது என்பது முற்றிலும் இயலாே காரியம். அேைால், தபாேிேர்மரின் வாழ்க்வகவய மீ ட்டு எழுே முயற்சிக்கும் எவரும் தோல்விவய சந்ேித்து ஜோவலவர். அப்படிதய அவர் எழுேி முடித்ோலும் அது தபாேிேர்மர் எனும் புைிேரின் கவேயாய் ோன் வந்து நிற்கும்.9” என்று புலம்புகிறார் பிரபல வரலாற்று ஆய்வாேர் ொன் மிக்தர (J ohn McRae ). அவரது கருத்துப்படி தபாேிேர்மரின் வரலாற்வற எழுவஜேன்பது இன்வறய தநற்வறய ஆசிரியர்கேின் ேவலவலி அல்ல. பல நூற்றாண்டு காலமாகதவ ஜோன்றுஜோட்டு நிலவிவரும் ேவலவலி. ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்ே தபாேிேர்மரின் சீடராை ோன்லின் அவர்கேின் காலத்ேிதலதய நிலவிய ேவலவலி. இப்படி இருக்வகயில், தபாேிேர்மர் இன்ை இடத்ேில் ோன் பிறந்ோர், இன்ைாரின் மகைாக, இன்ை குலத்ேில், இன்ை தேேியில் என்று அவர் பற்றிய ஜசய்ேிகவே வவரயவறகளுடன் கூறுவஜேன்பது இயலாே ஒன்று. இது ோன் தபாேிேர்மரின் வரலாறு. அறிவியவலப் தபான்றது. அவைத்தும் வாய்ப்புகோல் (Probabi l i t y ) நிரம்பியது. சாேகமாக இருக்கும் அம்சங்கவே வவத்து வவரயப்படும் வாய்ப்பு. 9

Seeing Through Zen. Encounter, Transformation, and Genealogy in Chinese Chan Buddhism, John McRae (2003), The University Press Group Ltd, ISBN 978-0-520-23798-8

21 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஜமாத்ேத்ேில் இது மஹாத்மா காந்ேியினுவடய, விதவகாைந்ேருவடய சரித்ேிரம் தபால் இராது, ேிருவள்ளுவர், அவ்வவயார் தபான்தறாரின் வரலாற்வறப் தபால் இருக்கும். அோவது தநரடி வரலாறாக இருக்காது. அவர்கள் சம்பந்ேமாை எக்ஸ், ஒய், இசட் துவறகவேத் ஜோட்டு வவரய முயற்சிக்கும் வித்ேியாசமாை வாழ்க்வக வரலாற்று அல்ெீப்ராவாக இருக்கும். ஆைால் வாழ்க்வக வரலாற்றின் தநாக்கத்வே நிச்சயம் நிவறவு ஜசய்யும் என்பவே மட்டும் என்ைால் அடித்துச் ஜசால்ல முடியும். இைி, அவர் பிறந்ே காலகட்டத்வேச் சற்று பார்ப்தபாம். தபாேிேர்மர் எப்ஜபாழுது பிறந்ோர் என்பேற்கும் சரியாை சான்றுகள் கிவடயாது. ஐந்ோம் நூற்றாண்டு, ஆறாம் நூற்றாண்டு, எழாம் நூற்றாண்டு, எட்டாம் நுற்றாண்டு எை பல்தவறு நூற்றாண்டுகேில் அவர் வாழ்ந்ோர் எைபேற்காை பேிவுகள் காணப்படுகின்றை10. ஒரு மைிேன் ஐந்நூறு ஆண்டுகோ வாழ்வான். ஆவகயால், அவர் வாழ்ந்ே நூற்றாண்டு ஐந்து மற்றும் ஆறாம் நூற்றாண்டு என்பது ொன் மிக் தர தபான்ற வரலாற்றாசிரியர்கேின் ஒருமித்ே கருத்து. அவர்கள் எப்படி ஆறாம் நூற்றாண்டு என்று ஜசால்கிறார்கள் என்பவேக் ஜகாஞ்சம் பார்ப்தபாம். அேற்கு முன் ஒரு விசயத்வே ஜேேிவாக்கிக் ஜகாள்ேதவண்டும். தபாேிேர்மர் சீைாவிற்கு எேற்குச் ஜசன்றார்? ேமிழர் ேற்காப்புக் கவலவயயும், மருத்துவக் கவலவயயும் சீைாவில் பரப்புவேற்கா? 10

Macmillan Encyclopedia of Buddhism (Volume One), pages 57, 130

22 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

சத்ேியமாக இல்வல. தவறு தவவலயாக. ஜபௌத்ேம் சம்பந்ேப் பட்ட தவவலக்காக. அடிப்பவடயில் அவர் ஒரு ஜபௌத்ேர். எேற்கு அவர் சீைா ஜசல்கிறார் என்பவே பின்ைர் விரிவாக காணலாம். இப்தபாவேக்கு அவர் ஜபௌத்ே மேத்வேச் சார்ந்ேவர் என்பவே மட்டும் நிவைவில் ஜகாள்ளுங்கள். ேமிழகத்ேினுள் நான்காம் நூற்றாண்டு வாக்கில் ஜபௌத்ேமும் சமணமும் படரத்ஜோடங்கியது என்று பார்த்தோம் அல்லவா. அேன் பிறகு, ஜபௌேத்ேிற்கும் சமணத்ேிற்கும் இவடதய ஜசாற்தபார் எை ஆரம்பித்ே சண்வட சமயப் தபார் ஆைது. ஜசாற்தபாரில் சமணர்கேிடம் தோற்ற ஜபௌத்ேர்கள் சகல அவமரியாவேயுடன் நாடு கடத்ேப்பட்டைர். இதுமட்டும் ஜபௌத்ேம் அழிந்ேேற்காை காரணம் இல்வல. ஜபௌத்ே மேத்ேிற்குள் உண்டாை பிேவுகளும் ோன். அதுோன் முேன்வமக் காரணைமும் கூட. மஹாயாைம், ஜேராதவேம், வஜ்ராயாைம் என்று கிட்டத்ேட்ட ஆறு பிரிவுகள் ஜபௌத்ே சமயத்ேிற்குள் அன்தற இருந்ேைவாம். இேைால் புத்ேர் கண்ட ஜபௌத்ே ஜகாள்வககள் ேிரியத் துவங்கிை. இது தபாக இன்வறய சில மடாேிபேிகவேப் தபால் முற்வறயும் துறந்ே புத்ே பிக்குகோல் ஜசல்வ தபாகத்வே மட்டும் துறக்க இயலவில்வல. ோை ேர்மம் ஜசய்யப்பட்ட ஜபாருட்கதே மடங்கவே நிரப்பும் அேவிற்கு இருந்ேது. பிணத்வேயும் வாய் பிேக்கச் ஜசய்யும் ஆற்றல் ேைக்கு உண்ஜடை பணம் மீ ண்டும் நிரூபித்ேது. இந்ே உட்கட்சிப் பூசல் மன்ைர்கள் விரக்ேிவயயும், மக்கள் விரக்ேிவயயும் வகநிவறயச் சம்பாேித்ேது.

23 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

இவ்வாறு ஜபேத்ே அஸ்ேிவாரம் சமணத்ோலும் உட்கட்சிப் பூசலாலும் ஆட்டம் கண்டது. புத்ே மடங்கள் சமண மயமாக்கபட்டை. ஊரார்களுக்கு ஜோந்ேரவு ஜகாடுக்காமல் ஊருக்கு ஜவேிதய இருந்ே மவலக்குவககேில் வசித்ே புத்ே பிக்குகள் அங்கிருந்து ஓட ஓட விரட்டப்பட்டைர். குவககளுக்குள் சமணர் புகுந்ேைர். ஜபேத்ேர்கள் அங்கிருந்ேேற்காை சான்றுகள் முழுவமயாக அழிக்கப்பட்டை. இேைால் புத்ே மேம் ேமிழகத்ேில் இன்றிருப்பவேப் தபால் முழுவமயாக துவடத்து எறியப்படவில்வல. ஜகாஞ்சம் நிவலத்ேிருந்ேது என்தற கூறலாம். பிறகு எப்படி அழிந்ேது? பக்ேி இயக்கம் வடநாட்டில் மிகப்ஜபரும் ோக்கத்வே உண்டு பண்ணிக்ஜகாண்டிருந்ே தவவே அது. ேமிழகத்ேினுள்ளும் அேன் அேிர்வவலகள் வசத் ீ ஜோடங்கியிருந்ே சமயம். ’முற்பகல் ஜசய்யின் பிற்பகல் ோதை வரும்’ என்னும் குறளுக்தகற்ப சமணர்கள் விவேவித்ேவவ அவர்கள் அடிமடியிதலதய இடிஜயை வந்து விழுந்ேது. பிற்பரம்பவர பல்லவர்களும், அேன் பின் வந்ே தசாழர்களும் வவேீகத்வே ஏற்றைர். ஜபௌத்ே, சமண சித்ோந்ேங்கள் பலவற்வற உள்வாங்கிஜகாண்டு வவேீகம் மக்கேின் மத்ேியில் வந்து நின்றது. மக்கேிடம் கைத்ே வரதவற்பும் ஜபற்றது. இவ்வாறாக, ஜபேத்ேர்கேிடம் பிடுங்கிய இடங்களுடன் தசர்த்து ேங்கள் இடங்கவேயும் வவேீகத்ோரிடம் இழந்ேைர் சமணர்கள்.

24 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

சமணர்கேின் கேி அதோகேியாைது. ேங்கள் மேத்வே ஏற்காே சமணர்கள் வவேீகத்ோரால் கழுவிதலற்றப்பட்டைர். இன்னும் பல விேங்கேில் சித்ேிரவவே ஜசய்யப்பட்டு ஜகால்லப்பட்டைர். இந்நிகழ்வுகவே கவலநயத்துடன் விவரிக்கும் ஜசய்யுள்கவேயும் தகாயில் சிற்பங்கவேயும் சுவர்ஓவியங்கவேயும் இன்றும் காணலாம். இேன் விவேவால் ேமிழகத்ேில் ஜகாஞ்ச நஞ்சம் ஒட்டிக்கிடந்ே புத்ே மேமும் பிறவர இம்சிக்காமல் சமணத்வே அவணத்துக்ஜகாண்டு சாந்ேத்துடன் மரணத்வே ேழுவியது. இப்படியாக, ஜபௌத்ேம் ஏழாம் நூற்றாண்டு வாக்கில் அழியத் ஜோடங்கி ஒன்போம் நூற்றாண்டில் இருந்ே இடம் ஜேரியாமல் தபாய்விட்டது.

11,12,13

இந்ே நிவலயில், தபாேிேர்மர் நிச்சயமாக ஆறாம் நூற்றாண்டிற்கு தமல் பிறந்ேிருக்க வாய்ப்பில்வல. பிறந்ேிருந்ோல் அவர் ஜபௌத்ே மேத்வே பின்பற்றியிருக்க முடியாது. தமற்கண்ட காரணங்களுடன் இன்னும் சில காரணங்கவே வவத்துத்ோன் தபாேிேர்மர் ஐந்ோம் நூற்றாண்டில் பிறந்து ஆறாம் நூற்றாண்டு வவரக்கும் வாழ்ந்ேிருக்க தவண்டும் என்று நவை ீ சரித்ேிர ஆசிரியர்களும் ொன் தமக் தரவும் முடிவிற்கு வந்துள்ேைர். அடுத்து வருவது, தபாேிேர்மரின் ஜபயர். தபாேிேர்மரின் இயற்ஜபயர் என்ை?

11 12

Tirupati Balaji was a Buddhist Shrine, K. Jamanadas க ௌத்தமும் தமிழும் – மயிமல திரு.சீனி பவங்கடசோமி

13

இந்தியப் ண் ோட்டு வரலோறு – டோக்டர். ோ.சுப்ரமண்யன்.

25 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

முன்ைதர பார்த்ேவாறு தபாேிோராவா? ஜேரியவில்வல. தபாேிேர்மரின் இயற்ஜபயர் யாருக்கும் ஜேரியாது. ஆைால் அவர் இேம்வயேில் தபாேிோரா எை அவழக்கப்பட்டார் எனும் குறிப்புகள் மட்டும் ோன்லின் அவர்கேின் நூலில் உள்ேை. அதேதவவேயில், தபாேிேர்மரின் ஆசிரியரின் ஜபயர் ப்ரஜ்ைோரா. ஒருதவவே அவர் ஆசிரியரின் ஜபயரில் இருந்து தபாேிோரா என்ற ஜபயர் வந்ேிருக்கக் கூடும் எனும் வாேமும் உண்டு.14 தமலும் தபாேிேர்மரின் தோற்றம் குறித்து இன்னும் பல கருத்துகள் நிலவுகின்றை. அவவர பாரசீக நாட்வடச் சார்ந்ேவர் என்றும், ஜேன் இந்ேியாவின் பிராமணகுல மன்ைைின் புேல்வர் என்றும் அவரது சமகாலத்ேில் வாழ்ந்ே சீை சரித்ேிர ஆசிரியர்கள் பேிந்துள்ேைர். இம்முரண்பாடுகேில் இருந்து இன்வறய சரித்ேிர ஆசிரியர்கள் ஒரு உண்வமவய நிறுவுகின்றைர்.15 “தபாேிேர்மர் பல்லவதர” , என்று. எப்படி என்று சற்று பார்ப்தபாம். மூதவந்ேர்கேின் வரலாற்வறப் தபால் பல்லவர்கேின் வரலாறு எேிவமயாைேல்ல. மிக மிகச் சிக்கலாைது. பல்தவறு ஆராய்ச்சிகளுக்குப் பின் இன்று சரித்ேிர வல்லுைர்கள் பல்லவர் ேமிழர் இல்வல எனும் முடிவுக்கு வந்துள்ேைர்.

14

Eitel, Ernest J.; K. Takakuwa (1904), Hand-book of Chinese Buddhism: Being a Sanskrit-Chinese Dictionary with Vocabularies of Buddhist terms (Second ed.), Tokyo, Japan: Sanshusha, pp. 33 15 Zen Buddhism: A History,1: India and China, Heinrich Dumoulin (2005), , Bloomington, IN: World Wisdom, ISBN 0-941532-89-5

26 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஆைால், பல்லவர் எங்கிருந்து வந்ேைர் என்ற குழப்பம் மட்டும் இன்னும் ேீர்ந்ேபாடில்வல. தவங்கி நாடு, ஈழம், பாரசீகம். தகாோவரி, கிருஷ்ணா நேிகளுக்கிவடயிலாை தவங்கி நாட்டில் வாழ்ந்ே ஜேலுங்கு தபசும் பிராமண குடிகதே பல்லவர் என்பது ஒரு கருத்து.16

தசாழ மன்ைனுக்கும் ஈழத்ேீவில் வாழ்ந்ே நாகர் இைப்ஜபண் ஒருத்ேிக்கும் பிறந்ே வம்சம் பல்லவர்கேது. ேற்தபாது,

ஈழத்ேில் உள்ே மணித்ேீதவ (மணிபல்லவத் ேீவு, நயிைா ேீவு,

நாகேீவு தபான்றவவ இத்ேீவின் பிற ஜபயர்கள்) பல்லவர்கேின் பூர்வம் ஆகதவ அவர்கள் ேமிழ் மரபிைர் என்றும் ஒரு சிலர் நம்புகின்றைர்.17

இது எதுவுதம உண்வம இல்வல. பல்லவர்கள் பாரசீக

’பஹல்வர்’ மரபிைர். நாதடாடிகோகத் ேிரிந்ே அவர்கள் பாரசீகத்ேிலும், வடஇந்ேியாவிலும் வலுவாை அரசுகள் ஜசயல்பட்டோல் ஜேன் இந்ேியாவிற்குள் புகுந்ேைர்.

பஹல்வரின் எரிேழல் சின்ைத்வே பல்லவர்கள் ேங்கள்

சின்ைமாகக் ஜகாண்டிருந்ேேவேயும் பிராகிேம், சமஸ்கிருேம் தபான்ற இந்தோ-ஆரிய ஜமாழிகவே ஆட்சி ஜமாழியாகக் ஜகாண்டிருந்ேவேயும் இேற்குத் ேக்க சான்றாய்

காண்பிக்கிறார்கள். இவவ தபாக இவர்கேிடத்ேில் இன்னும் பல சான்றுகள் தவறு உள்ேை வாம்.18

16

KR Subramanian. (1989). Buddhist remains in Āndhra and the history of Āndhra between 224 & 610 A.D, p.71 17 ல்லவர் வரலோறு டோக்டர். எம்.இரோஜமோணிக்கம், ோம் தமிழர் திப் கம். 18

India’s Parthian Colony, Research paper by Dr.Samar Abbas, India, May 14, 2003, http://www.iranian.com/History/2003/May/Pallava/

27 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

தமற்கண்ட பத்ேிகேில் அடிக்தகாடிட்ட ஜசாற்கவே சற்று கவைியுங்கள். பல்லவர் தோற்றம் குறித்ே நிவலயற்ற ேன்வம தபாேிேர்மரின் தோற்றேிலும் எேிஜராலிப்பவேக் உணரலாம். தவற்றுவமயில் ஒரு விசித்ேிர ஒற்றுவம இது. இேவை வவத்துக் ஜகாண்டு ோன் தபாேிேர்மர் பல்லவதர என்று கற்பூரம் அடிக்காே குவறயாய் சத்ேியம் ஜசய்கின்றார் பிரபல வரலாற்று ஆராய்ச்சியாேர் ஜெஃப்ரி பிராடன் (J ef f rey L. Brought on).19 தபாேிேர்மர் பல்லவர் ோன் என்பவே நிரூபிப்போக மற்ஜறாரு சான்றும் உள்ேது. தபாேிேர்மர் காலத்ேிய சீை ஆசிரியர்கள், தபாேிேர்மர் காங்சீ (Kang-Chi ) எனும் ஊவரச் சார்ந்ேவர் என்று குறிபிட்டுள்ேைர். இந்ேப் ஜபயர் காஞ்சி என்பேன் சீை ேிரிபு தபால் ஜேன்படுவவேக் காணலாம்.20 ஜமாத்ேத்ேில் தபாேிேர்மர் ’ காஞ்சீ’ புரத்ேில் ஐந்து அல்லது ஆறாம் நூற்றாண்டில் அரசாண்ட பல்லவ மன்ைைின் மூன்றாம் மகன். இதுதவ கம்தப (Kambe ), ஸ்ஜவலிபில் (’’’’’’’’), டுதமாலின் (’’’’’’’’), ஜமக் தர (’’’’’) ஆகிய ஜபரும்பான்வம ஆசிரியர்கள் ஒப்புக்ஜகாள்ளும் தபாேிேர்மர் பற்றிய ஜபாதுவாை ஒற்வற வரி அறிமுகம்.21

22

இவவ அவைத்ேிற்கும் மணிமுடியாய் பிரபல கிறிஸ்ேவ இவறயியல்வாேியாை ஜஹன்ரிச் டுதமாலின் (Hei nri ch Dumoul i n, S.J ) தபான்ற ேற்கால ஆய்வாேர்கள் ஒதர வரியில்

19

The Bodhidharma anthology: the earliest records of Zen, By Bodhidharma, Jeffrey L. Broughton Bodhidharma. A collection of stories from Chinese , Tstuomu Kambe Bodhidharma. A collection of stories from Chinese , Tstuomu Kambe, 22 K.V Zvelebil (1987), The Sound of the One Hand. Journal of the American Oriental Society 107(1), p. 125-126 20 21

28 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

தபாேிேர்மர் எனும் நபதர கற்பவை எை கூறிவருகின்றைர்.23 ஆைால், இவர்கேது கருத்து கிறிஸ்ேவ மேத்ேிற்கு ஆேரவாய் இருப்பவேப்தபால் ஜேரிவோல், இவர்கள் கூறுவைவற்வற நம்ப யாரும் ேயாராய் இல்வல என்பதே உண்வம. இவவ ேவிர தபாேிேர்மரின் ஜேேிவாை இேம்பருவ வரலாறு என்று எதுவும் கிவடயாது. ஆைால் எவ்வாறு அவர் ேன் வாழ்க்வகயின் பிற்பகுேிக்தகற்றாற் தபால் இேம்பருவத்வே கட்டவமத்துக் ஜகாண்டார் என்பவே அரசல் புரசலாக நாம் சில ஆசிரியர்கேின் குறிப்புகேின் மூலம் அரிய வருகிதறாம். இேவரசைாக இருந்ே அவர் ேைது இேம்பருவத்வே ஜபௌத்ே மேத்வே கற்றுக்ஜகாள்வேில் ஜசலவேித்ேிருக்கிறார். அேன் மீ து ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு, பின்ைர் காேலாய் முற்றி துறவறம் வவர அதுதவ அவவர இட்டுச் ஜசன்றுள்ேது என்பவே மட்டும் இங்கு ஜேேிவாகக் கூறலாம். எப்படி அவருக்கு ஜபௌேத்ேில் ஈர்ப்பு வந்ேது என்ஜறல்லாம் ஜேரியவில்வல. ஆைால் ஏன் துறவறம் தமற்ஜகாண்டார் என்பேற்கு ஜவவ்தவறு வவகயாை கருத்துகள் உண்டு. அவற்வற எல்லாம் நாம் பார்ப்பேற்கு முன் முேலில் ஜபௌத்ே மேத்ேில் தேர்ச்சி ஜகாள்ே தவண்டும். ஏன் எேற்கு என்பது பின்ைர் புரியவரும்.

23

http://www.worldwisdom.com/public/authors/Heinrich-Dumoulin.aspx

29 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

02 சித்தார்த்த சித்தாந்தம்24 கடவுள் வாழ்த்து: ஜபௌத்ேம். தபாேிேர்மர் பின்பற்றிய மேம் மட்டுமல்ல. ஜலஃப்ட்டில் புகுந்து வரட்டில் ஜவேிதயறிய மேம். எப்படி என்பவே பின்ைால் ஜசால்கிதறன். இப்தபாவேக்கு ஜபௌத்ேம். ஒரு மேத்வே அறிய அேன் கடவுள் தகாட்பாட்வட முேலில் அறிய தவண்டும். ஏஜைன்றால் மேங்கள் அவைத்தும் கடவுேில் இருந்து ோன் ேங்கள் ஜகாள்வககவே விரிக்கின்றை. ’புத்ே மேத்ேில் யார் கடவுள்?” .

24

இப் குதியில் வரும் க ௌத்தம், புத்தர் ற்றிய கருத்துகள் அமனத்துக்குமோன முதன்மம சோன்றுகள் An introduction to Buddhism - Peter Harvey; Dhammapadha – Osho Rajneez; Macmillan Encyclopedia of Buddhism (Volume One); Maguire, Jack (2001), Essential Buddhism, New York: Pocket Books; Essence of Mahayana Bhuddism (http://ctzen.org/sunnyvale/enUS/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=5 7); Osho books (http://www.livingworkshop.net/index.html); Pali Tipitaka (http://www.tipitaka.org/); THE WINGS TO AWAKENING An Anthology from the Pali Canon;Translated and Explained by Thanissaro Bhikkhu (Geoffrey DeGraff); An Introduction to Bhuddism by C. George Boeree (http://webspace.ship.edu/cgboer/buddhaintro.html); The Life Of The Buddha - BBC Documentary; Light of Asia, Sir Edwin Arnold; Siddhartha by Hermann Hesse; http://www.thewildrose.net/; மணிபமகமல, சீத்தமலச்சோத்தனர்; க ௌத்தமும் தமிழும். மற்றும் விக்கிபீடியோ

30 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஜகேத்ேம புத்ேரா? இல்வல தவறு யாருமா? ஒரு சமூகம் அறத்ேில் ேட்ஜடாழியும் ஜபாழுது, அச்சமூகத்ேிலிருந்தே ஒரு விழிப்பவடந்ே மைிேர் தோன்றுவர். அவர் அறத்வே நிவலநாட்டி ேன் சமூகத்ோவர தநர்வழியில் ஜகாண்டு ஜசல்வார். அவ்வாறு விழிப்பவடந்ேவதர புத்ேர் எைப்படுவார். சித்ோந்ே ஜகேத்ேமரும் அவ்வாறு உலகில் தோன்றிய பல புத்ேர்கேில் ஒருவராவார். இவ்வுலகில் ஜகேத்ேமருக்கு முன்னும் பின்னும் பல்தவறு நாடுகேில் பல்தவறு சமூகத்ேில் பல புத்ேர்கள் தோன்றியுள்ேைர். ஜகேத்ேமருக்கு பின் ’வமத்தரயர்’ எனும் புத்ேர் தோன்றுவார் என்றும் அவர் ேன் சமூகத்ேிைவர மட்டுமின்றி உலகமக்கள் அவைவவரயும் ஜசம்வமப்படுத்ேி உலகத்ேிற்தக ஒரு வரமாவார் என்றும் புத்ேர் முன்ைறிவிப்பு ஜசய்ேது இங்தக குறிப்பிடத்ேக்கது. இதுதவ புத்ே மேத்ேின் புத்ேர்கள் பற்றிய நம்பிக்வக. அப்படிஜயன்றால் கடவுள்? எோ எோஹி ேர்மஸ்ய கிலாைிர் பவேி பாரே; அப்யுத்ோைம் அேர்மஸ்ய ேோத்மாைம் ஸ்ர்ொன்ம் அஹம்25 (ஜபாருள்: பாரே நாட்டில் எப்ஜபாழுஜேல்லாம் ேர்மம் அழிந்து அேர்மம் ேவலதூக்குகிறதோ; அப்ஜபாழுஜேல்லாம் ேர்மத்வே நிவலநாட்ட நான் (கிருஷ்ணன்) அவேரிப்தபன். எனும் பகவத்கீ வே உபதேசத்வே எடுத்து ஹிந்துக்கள் இன்று புத்ேவர கிருஷ்ணரின் அவோரமாகக் ஜகாண்டாடுகின்றைர். புத்ேவர கடவுோக பாவிக்கின்றைர். அப்ஜபாழுது புத்ேவர கடவுேின் அவோரமாகக் ஜகாள்ேலாமா? 25

கவத் கீமத அத்தியோயம் ோன்கு வசனம் ஏழு

31 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஜபௌத்ே மேத்ேில், புத்ேர் கடவுேின் அவோரம் எனும் கருத்ேிற்கு மட்டுமல்ல புத்ேர் கடவுள் எனும் கருத்ேிற்தக இடமில்வல. புத்ேர் அவர்களுக்கு கடவுளுமில்வல, கடவுேின் அவோரமும் இல்வல. ெஸ்ட் நம்வமப்தபால் ஒரு மைிேர் அவ்வேதவ. நமக்கும் அவருக்கும் ஒதர ஒரு தவறுபாடு. நாம் தூங்கிக் ஜகாண்டிருக்கிதறாம்; அவர் விழிப்பவடந்துவிட்டார். அவ்வேதவ. விழிப்பவடந்ோல் தூங்கிக்ஜகாண்டிருக்கும் நாமும் புத்ேதர. அது என்ை விழிப்பு. மூடிக்ஜகாண்டிருக்கும் இவமகவே ேிறப்போ?, இல்லதை அது தவறுவவக விழிப்பு. பிரபஞ்ச விழிப்பு. முழிப்பவே எல்லாம் அடுத்ே ேவலப்பில் ஆற அமர காணலாம். இது ஜபௌேத்ேின் கடவுள் வாழ்த்துப் பகுேி. அப்தபா புத்ேமேத்ேில் கடவுள் நம்பிக்வக இல்வலயா? இந்ேக் தகள்விக்கு பேிலேிப்பது அவ்வேவு எேிோை காரியமல்ல. புத்ேர் ஒருதபாதும் கடவுவேப் பற்றி தநரடியாக விவாேித்ேேில்வல. ேன் சீடர்களுடனும் அதுபற்றி கலந்துஜகாண்டோக குறிப்பில்வல. இவறவன் உள்ோர் என்றும் கூறியேில்வல. இல்வல என்று கூறியதுமில்வல. கடவுள் விசயத்ேில் புத்ேர் நடுவுநிவலவம காத்துள்ோர் என்பது மட்டும் புலைாகிறது.

32 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஆக ஜமாத்ேத்ேில் நமக்கு ஜேரியவருவது என்ைஜவன்றால் “புத்ே மேம் கடவுள் விமர்சைமற்ற மேம்’ . ’இருந்ோல் நல்லா இருக்கும்’ என்று கூறும் அக்ைாஸ்டிக்26 வவகயரா. ஓதஷா ரஜ்ை ீஷ் தபான்ற பல ஜபேத்ேர்கள் மவறமுகமாக கடவுவே ஏற்றுக்ஜகாண்டாலும் சிலர் இல்வல இல்லதவ இல்வல என்று ஆணித்ேரமாகச் ஜசால்கிறார்கள். ஆக, இன்றுவவர புத்ேமேத்ேில் ’கடவுள் இருக்கிறாரா?’

என்கிற

தகள்விக்கு ஜேேிவாை பேில் மட்டும் இல்வல. ஜராம்ப குழப்பிக்காேீங்க. ஒரு கவே27 தகட்தபாம். பகல், முற்பகல். புத்ேர் ேன் முேன்வம சீடர் அைந்ேருடன் ஒரு கிராமத்ேில் இருந்ோர். ஒரு மைிேன் அவரிடம் மூச்சிவரக்க ஓடி வந்ோர். தகட்டார் ஒரு தகள்வி. “கடவுள் உள்ோரா?’ நாம் அங்கு இருந்ேிருந்ோல் புத்ேரிடம் என்ை விைா ஜோடுத்ேிருப்தபாதமா அதே விைா. புத்ேர் என்ை பேிலேிக்கிறார் என்று பார்ப்தபாதம. “இல்வல, நிச்சயமாக கடவுள் இல்லதவ இல்வல’ புத்ேர் ஜசான்ைார்.

26

(Agnosti) கடவுள் இருக்கிறோர் என்பறோ இல்மல என்பறோ கூறோத ஒரு பிரிவு. கடவுள் இல்மல என்று ோத்திகர்கள் ப ோலபவோ கடவுள் இருக்கிறோர் என்று ஆத்திகர்கள் ப ோலபவோ கவளிப் மடயோக கூறோத பிரிவு. 27 http://www.messagefrommasters.com/Stories/Conditioning/Buddha_explaining_existence_of_God.htm

33 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

வந்ே மைிேர் குழம்பிய நிவலயில் அங்கிருந்து ஜசன்றார். புத்ேரின் வார்த்வேகவே தகட்ட அைந்ேர் ேம்வம நாத்ேிகர் எை வவரயறுத்துக் ஜகாண்டார். ஜவயில் ஜகாளுத்தும் மேிய தவவே. காட்டுவழிதய பயணம் தமற்ஜகாண்ட அவர்கள் மற்ஜறாரு சிற்றூவர அவடந்ேைர். அங்கு மற்ஜறாரு மைிேர் புத்ேவர தநாக்கி “கடவுள் உள்ோரா?’ எனும் தகள்வியுடன் அனுகிைார். புத்ேர் அவமேி ேழும்பும் முகத்துடன் “ஆம், கடவுள் உள்ோர், நிச்சயமாக உள்ோர், அேிஜலன்ை சந்தேகம்’ என்றார். இம்முவற அம்மைிேன் மட்டும் குழம்பவில்வல, அைந்ேரும் தசர்ந்து குழம்பிைார். அேவை வருணிக்க என்ைால் இயலவில்வல. எைதவ, நம்வமப்தபால் என்று வவத்துக்ஜகாள்தவாதம. மாவல, கடிகாரம் இல்லாே குவறவய பறவவகள் ேங்கள் இருப்பிடத்ேிற்குத் ேிரும்பி அறிவித்ேை. புத்ேரும் அைந்ேரும் குறிப்பறிந்து ேங்கள் இருப்பிடத்ேிற்கு விவரந்து ஜகாண்டிருந்ேைர். வழியில் ஒரு மைிேன் புத்ேவரத் ேடுத்து நிறுத்ேிைான். ’ஐயா, எைக்கு ஒரு சந்தேகம், ேங்கேிடம் தகட்கலாமா?’ “தகளுங்கள், அறிந்ோல் ஜசால்கிதறன்’ “கடவுள் என்ஜறாருவர் உள்ோரா?’ சிரித்ே முகத்துடன் புத்ேர் அம்மைிேரது முகத்வே தநாக்கிைாதர ேவிர, வாய் ேிறந்து எந்ேப் பேிலும்

34 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

அேிக்கவில்வல. அம்மைிேனும் ஏதோ ேன் ஐயம் ஜேேிவுஜபற்றவன் தபால் சாந்ேத்துடன் விவடஜபற்றான். அைந்ேரின் குழம்பிய மைம் தமலும் கலங்கியது. அேற்தகற்றாற் தபால் ஜேேிந்ே வாவை இருள் கவ்வியது. கலக்கம் ஜேேியும் முன் அவர்கள் இலக்கும் வந்ேது. அோங்க அவுங்க வடு ீ வந்துருச்சாம். புத்ேர் உறக்கத்ேிற்கு ஆயத்ேமாைார். நம் நிவலயில் இருந்ே அைந்ேருக்குத் தூக்கம் எப்படி வரும்? “ோங்கள் மைம்தபாை தபாக்கில் தபாபவரல்ல. ேங்கள் ஒவ்ஜவாறு ஜசயலுக்கும் ஜபாருள் இருக்கும் என்பவேயும் நான் அறிந்ேவதை. இன்று காவல முேல் ேங்களுடதைதய நான் என் ஜபாழுவேக் கழித்தேன். ஒதர தகள்விக்குத் ோங்கள் அேித்ே மூன்று ஜவவ்தவறு பேில்கள் என்வை குழப்பத்ேில் ஆழ்த்ேிை. ேயவுகூர்ந்து ஜேேிவுபடுத்துங்கள்’ மைேில் இருந்ேவற்வற பே ீஜரை புத்ேர் முன் வேரியத்வே வரவவழத்துக்ஜகாண்டு ஜகாட்டிைார். ’க்ஹ் க்ஹ்’ என்று குரவல அட்ெஸ்ட் ஜசய்து இப்படி தகட்டுப்புட்டாதை என்று மைேினுள் அைந்ேவர ேிட்டியவண்ணம் ’அது என்ைைா ேம்பி’னு மழுப்ப ஆரம்பிக்கும் இன்வறய அரசியல்வாேி அல்ல புத்ேர். அவர் ோன் விழிப்பவடந்ேவர் ஆயிற்தற. அைந்ேர் ேன் தகள்விவய முடிக்கும் முன் புத்ேர் வாய்ேிறந்ோர்.

35 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

“அைந்ேதை! என்ைிடம் காவலயில் வந்ே மைிேர் ஆத்ேிகர். ேன் ஜபற்தறார், உற்தறார் கூறியவே அப்படிதய ஏற்று கடவுள் இருக்கிறார் என்ற முடிவுக்கு வந்ேவர். மேியம் வந்ேவர், ஒரு நாத்ேிகர். ேன் இேவயேில் ஏற்பட்ட நிராவசகோலும் ஏமாற்றத்ோலும் கடவுள் இல்வல என்ற நிவலக்கு வந்ேவர். மாவல வந்ேவர் கடவுள் இருக்கிறாரா, இல்வலயா என்று நன்கு சிந்ேித்ேவர், ஆராய்ந்ேவர். சில சமயம் கடவுள் இருப்பவேப் தபாலவும் சில சமயம் இல்லாேது தபாலவும் உணர்ந்து குழம்பி ேன் குழப்பத்வேப் தபாக்க என்வை நாடியவர். ஆவகயால் அவருக்கு என் புன்வைவகவய பேிலாய் பரிசேித்தேன் மற்றவர்களுக்கு எேிர்மவறயாய் பேிலேித்து சிந்ேிக்குமாறு இவலமவற காயாய் ஜேரியப்படுத்ேிதைன்.’ என்று ‘டாட்’ வவத்ோர். இக்கவேயால் நமக்கு ஜேரியவரும் மாஜபரும் கருத்துக்கள் இரண்டு. முேலிரண்டு மைிேர்களுக்காை பேிலின் மூலம் “எவேயும் அப்படிதய எற்காமல் சிந்ேவைக்கு உட்படுத்ேி ஆராய தவண்டும்’ என்ற கருத்வேயும், கவட மைிேனுக்கேித்ே பேிலின் வாயிலாக “என் இைமடா நீ, நானும் கடவுள் இருக்கிறாரா இல்வலயா என்று உன்தபால் தேடுபவதை’ என்ற கருத்து ஒன்வறயும் ஜமேைத்ோல் புத்ேர் முன்வவக்கிறார். ஜபற்தறாதரா, ஆசிரியதரா, ேவலவர்கதோ கூறும் எந்ேக் கருத்வேயும் உய்த்துணர ஒருவன் ேன்ைிடம் உள்ே

36 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ேன்ைிகரில்லா கருவி ஒன்வற பயன்படுத்துமாறு பரிந்துவரக்கிறார் புத்ேர். அக்கருவி ஒன்றும் நமக்கு புேிேல்ல. எவே ஜசய்ய தவண்டும் ஜசய்யக் கூடாது என்று நமக்கு கட்டவேயிடும் மைதம அது. குரங்கு தபால் ோவும் மைத்வே அடக்கிைால் நாம் ஜசால்வவே கிேிப்பிள்வேதபால் தகட்டு ேிருப்ப ஜசால்லும் என்று கறப்பூரம் அடிக்காே குவறயாய் ஜசால்கிறார் புத்ேர். அேவை அடக்குவது அவ்வேவு சுலபமா என்ை? மைவே அடக்க சில வழிமுவறகவேயும் விேிமுவறகவேயும் தபாேிக்கிறார் புத்ேர். இப்தபாேவைகேின் ஜோகுப்தப புத்ே மேம். அேன்படி ஒழுகுபவதை ஜபேத்ேன். ஒழுகி விழிப்பவடபவதை புத்ேன். மைத்வே நாம் ஜசால்வவேக் தகட்கும்படி எவ்வாறு பழக்குவது? இக்தகள்விக்கு பேில் காண புத்ேரின் சரித்ேிரத்ேின் ஆழமாக அறிேதல தபாதுமாைது. என்ை ஆழத்வே ஆற அமரத் ேழுவத் ேயாரா? 

தேடலும் பேிலும்: ஜகௌேம புத்ேர், கிறிஸ்து பிறப்பேற்குத் தோராயமாக 536 (சிலர் 563 என்றும் கூறுவர்) ஆண்டுகளுக்கு முன் ேற்தபாது தநபாேத்ேில் உள்ே லும்பிைி எனும் பூங்காவில்28 பிறந்ோர்.

28

புகுந்த வீட்டிலிருந்து பிறந்த வீட்டிற்குச் கசல்லும் வழியில் புத்தரின் தோய் பிரசவவலி ஏற் ட்டு இந்த பூங்கோவிபலபய புத்தமரப் பிரசவித்தோர்.

37 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

வேர்ந்ேஜேல்லாம் கபிலவஸ்துவில். ேற்தபாது கபிலவஸ்து உத்ேர பிரதேசத்ேில் உள்ேது. ஜகௌேம புத்ேரின் இயற்ஜபயர் சித்ோந்ேர். சித்ோந்ேர் என்பேற்கு நிவைத்ேவே அவடபவன் என்று ஜபாருள். அவர் சாக்கிய அரச குலத்ேில் பிறந்ேவர். அவரது ேந்வே சுத்தோேைர். ஒரு குறுநில மன்ைைாக இருந்ேவர், ஜகௌேமரின் பிறப்பிற்கு பின் தகாசல நாட்வட ஜவற்றிஜகாண்டு முடி சூடிைார். அரசி மாயா ஜகௌேமரின் ோயார். இவர் பண்வடய தநபாேத்ேின் தேவேகா அரச பரம்பவரயில் பிறந்ேவர். இவவர மஹா மாயா, மாயா தேவி என்றும் அவழப்பர். சுத்தோேைாவிற்கும் மாயாவிற்கும் ேிருமணமாகி 20 வருடமாக குழந்வே இல்வல. அந்ே நிவலயில், ஒரு நாள் ஜபௌர்ணமி இரவு மாயா ஒரு கைா கண்டார். அேில் அவவர நான்கு தேவர்கள் இமய மவலயில் உள்ே அதநாேட்டா எனும் ஏரிக்கு ஜகாண்டு ஜசல்வது தபால் உணர்ந்ோர். அங்கு நீராடிவிட்டு ஜவேியில் வந்ே அவவர ஜசார்கத்து உவடவயயும், வாசவை ேிரவியத்வேயும் பூக்கவேயும் ஜகாண்டு தேவர்கள் அலங்கரிக்கக் கண்டார். பின்ைர் ஒரு ஜவள்வே யாவைக்குட்டி அவவர மும்முவற சுற்றி வந்து அவரது வயிற்றுக்குள் புகுவவேக் கண்டார். பட்ஜடை துயில் கவலந்ஜேழுந்ோர். ோன் கர்பபமாைவே உணர்ந்ே அவர், பிறக்கவிருக்கும் குழந்வே துஷித்ே சுவைத்ேின் தபாேிசத்துவன் என்பவே உள்ளுணர்விைால் அறிந்ோர். ஜபௌத்ே சித்ோந்ேத்ேில் தபாேிசத்துவர் என்பேற்கு 'தபாேி நிவலயில் வாழ்பவர்' என்று ஜபாருள் ஜகாள்ேலாம்.

38 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

‘தபாேிசத்துவர்’ என்பவே ஒவ்ஜவாரு ஜபௌத்ே பிரிவிலும் ஒவ்ஜவாரு விேமாக விேங்குகின்றைர். இவேப் தபால் தபாேிேர்மரின் இயற்ஜபயராகக் கருேப்படும் ’தபாேிோரா’ எனும் ஜபயருக்கு தபாேிநிவலயின் ’விண்மீ ன்’ எைப் ஜபாருள். குழந்வேவய ோய் வட்டில் ீ ஜபறுவேல்லவா இந்ேிய மாண்பு. எைதவ மாயா தேவி ேன் புகுந்ே வடாை ீ கபிலவஸ்துவவ விட்டுப் பிறந்ே வடாை ீ தநபாேத்ேிற்கு புறப்படுகிறார். தபாகிற வழியிதலதய பிரசவ வலி ஏற்பட்டு லும்பிைியில் ஜகௌேமவர பிரசவிக்கிறார். அவருவடய துர்பாக்கியம், சித்ோந்ேர் பிறந்து ஏதழ நாட்கேில் மரணமவடகிறார். அரசியாரின் மரணதுக்கத்வேயும் மறந்து, ஒருமாேம் நாதட ேங்கள் இேவரசனுக்கு விழா எடுத்துக் ஜகாண்டாடுகிறது. குழந்வே பிறந்ேவுடன் முேல் தவவல என்ை? ஆருடம் பார்ப்பது. எவர் ோன் இேற்கு விலக்கு. ஜகௌேமர் பிறந்து சில நாட்கேிதலதய அவருவடய ேந்வே எட்டு பிராமணர்கவே அரண்மவைக்கு வரவவழத்ோர். குழந்வேயாய் இருந்ே ஜகௌேமவர ஆராய்ந்ே அவர்கள் ஒரு அேிர்ச்சியாை ேகவவல அேித்ேைர். சித்ோந்ேர் ஒன்று அரசைாவார் அல்லது துறவியாவார் என்று. தூக்கி வாரிப் தபாட்டது சுத்தோேைருக்கு, இவ்வேவு நாள் கழித்து பிறந்ே ேன் மகவை துறவியாக்க விரும்புவாைா ஓர் அரசன். தயாசித்ோர், மிகத் ேீவிரமாக தயாசித்ோர். ஒரு அருவமயாை தயாசவையும் உேித்ேது. அன்று முேல் சித்ோந்ேர்

39 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஜவேியுலகம் ஜேரியாமல் வேர்க்கப்பட்டார். இவசயும், ஜபான்னும்,ஜபண்களும், தபாவேயும் சித்ோந்ேவர சூழ்ந்ேை. தபாகங்களுக்கு அடிவம ஆகிவிட்டால் ஜகௌேமரால் துறவு தமற்ஜகாள்ே இயலாது என்று ேப்பு கணக்கு தபாட்டார் சுத்தோேைர். ோன் எப்படி வேர்க்கப்பட்டோக புத்ேதர கூறும் வார்த்வேகவேக் தகளுங்கள். “நான் ேைிவமயில் வாழ்ந்ேவன், வேர்ந்ேவன். ஆம் ேைிவமயில், மாஜபரும் ேைிவமயில், முழுவமயாை ேைிவமயில். எைக்காக எந்வே பல்தவறு ோமவர குேங்கவே நிர்மாைிேிருந்ோர். அவற்றில் சில ஜவண்ோமவரகவேயும், சில ஜசந்ோமவரகவேயும், சில ஊோ நிற மலர்கவேயும் உவடயவவ. நான் வாரணாசி நகரில் இருந்து வராே எந்ே சந்ேை கட்வடகவேயும் பயன்படுத்ேியேில்வல. என் ேவலப்பாவக, ேேர்வாவட, கீ ழாவட, தமலங்கி அவைத்வேயும் வாரணாசியிலிருந்தே ேருவித்தேன். நான் உபதயாகித்ே அவைத்து ஜபாருட்களும் இறக்குமேி ஜசய்யப் பட்டவவ. என் மீ து தூசி, ஜவயில், மவழ, குேிர் படாமல் குவட பிடிக்கதவ அல்லும் பகலும் பலர் பணியிலிருந்ேைர். என் வகவசம் முன்று அரண்மவைகள் இருந்ேை. மவழகாலத்ேிற்ஜகான்று தவைிர்காலேிற்ஜகான்றுமாய். மவழகாலங்கேில் அந்ேப்புறப்ஜபண்களுடன் என் ஜபாழுது கழிந்ேது. நான் ஒரு முவற கூட என் அரண்மவைவயவிட்டு ஜவேிதய வந்ேேில்வல. என் நாட்டு மக்கள் ேங்கள் தவவலயாட்களுக்கு குருவண அரிசி தசாற்வறயும், குவழந்ே பருப்வபயும் உணவாய் ேருவார்கள் என்று தகள்விப்பட்தடன்.

40 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook

ஆைால், என்


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

வட்டிதலா ீ தசவகர்கள் தகாதுவமயாலும் அரிசியாலும் மாமிசத்ோலும் உணவு பவடத்துண்டைர். அேிர்ஷ்டத்ேிலும், ேைிவமயிலும் வாழ்ந்ேோல் எைக்கு உடல் முேிர்ச்சிவயப் பற்றிதயா, பிணிவயப்பற்றிதயா, இறப்வபப்பற்றிதயா அறிமுகம் இல்வல. ஆேலால், என் இேம்பருவத்ேில் முேன்முவறயாக முேிதயார்கவேயும், தநாய்வாய்ப்பட்டவர்கவேயும், ஊைமுற்தறாவரயும் சந்ேித்ேஜபாழுது அேிர்ச்சியவடந்து பயந்தேன். நமக்கும் இேல்லாம் வருதம என்ஜறண்ணி சஞ்சலமவடதேன். உண்வமயில் மிரண்தடன் என்தற கூற தவண்டும்.“29 இவ்வாறு உலகதம ஜேரியாவண்ணம் ஜகௌேமர் வேர்க்கப்பட்டார். அவவர ஆோக்கியவர் மாயா தேவியின் ேங்வக மஹா பிரெபேி30. ஜகௌத்ேமரின் பேிைாறாம் வயேில், யதசாேரா எனும் சமவயது யுவேியுடன் ேிருமணம் இைிதே நிகழ்ந்ேது. இல்லறத்ேின் சான்றாக அவர்களுக்கு ஒரு மகனும் பிறந்ோன் (ராகுலன் என்று ஜபயர்). சித்ோந்ேருக்கு வயதும் 29 ஆைது. எப்படியாவது அரண்மவை தகாட்வட சுவற்றிற்கு அப்பால் உள்ே உலவக காணதவண்டும் என்ற ஆவல் அவவரக் குடிஜகாண்டது. அேற்கு சமயமும் கிட்டியது. ேன் மக்கேின் நிவல காண ஜகௌேமர் புறப்பட்டார், அவருவடய தேர்ப்பாகன் சன்ைாவின் துவணயுடன்

29

Anguttara Nikaya 3:38 ககௌத்தம புத்தமர ஆளோக்கியது அவருமடய சிற்றன்மன (சுபதோத்தனரின் மற்கறோரு மமனவி) ககௌதமி என்றும் அதனோபலபய அவரது க யர் பிற்கோலத்தில் ககௌதமர் என்றோனது என்று மற்கறோரு வரலோறு கூறுகிறது. 30

41 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஜவேிதயவர் முேலில் ஒரு தநாயாேிவய கண்டார். “ஏன் இவர் இவ்வாறு உள்ோர்?’ என்று பாகைிடம் விைவிைார். பாகனும் விேக்கமேித்ோன். இவ்வாறு அவர் இறப்வபயும், பிணிவயயும், உலக துன்பங்கவேயும் தநரடியாக கண்டுணர்ந்ோர். அவர் எவ்வாறு உணர்ந்ோர் என்பவே நாம் அவர் வார்த்வேகேிதலதய கடந்ே பத்ேியில் உணர்ந்தோம். இேன் பிறகு ஜகௌேமர், உலக துன்பங்களுக்காை விதமாச்சைத்வே தேடிைார். பல ேகவல்கவேயும் புரட்டிைார். இதோ அவரது வார்த்வேகேில், “நான் பிரபஞ்ச விழிப்பவடயும் முன் பிறப்பு, முேிர்வு, பிணி, துக்கம், இறப்பு ஆகியவற்றினூதட இன்பத்வேயும் தேடிதைன். ேிடீஜரை என்னுள் ஓர் தகள்வி பிறந்ேது, “நான் ஏன் பிறக்க தவண்டும்?, என் இறக்க தவண்டும்? பிறவாவம, பிணியாவம, இறவாவம தபான்றவற்வற அவடய நான் என்ை ஜசய்ய தவண்டும்?’ என்று எைக்காக சிந்ேிக்க ஆரம்பித்தேன். உலக பிணிவய ஜவல்லும் வழிகவே நான் ஆராய்ந்தேன். இேன் விவேவாக சில நாட்கேிதலதய, என் இேவம எனும் வரத்வே வணடிக்காமல் ீ பயன்படுத்ே எண்ணிதைன். துறவு பூண்தடன். என் மவைவியும், ேந்வேயும் மிகவும் தநசித்ே என் ேவலமுடிவயயும், மீ வசவயயும், ோடிவயயும் மழித்தேன். என் வட்டாரின் ீ கண்ண ீவரயும் அறிந்து நான் வட்வடவிட்டு ீ யாருக்கும் ஜேரியாமல் ஜவேிதயறிதைன். துறவுரி ேரித்து.’31 புத்ேரது காலத்ேில் இரு ஜபரும் ேத்துவவாேிகள் கூட்டம் இருந்ேது. முேல் வவகவயச் சார்ந்ே ேத்துவவாேிகள் தவோந்ேிகள். ரிக், யெுர், சாம, அேர்வண தவேங்கேின்படி வாழ்பவர்கள். ேங்கள் பாவங்கவே தபாக்கவும், கடவுவே 31

Majjhima Nikaya 26

42 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ேிருப்ேிபடுத்ேவும் யாகம் வேர்த்து பிற உயிர்கவே பலி ஜகாடுப்பவர்கள். இன்வறய இந்து மேத்வேயும் தவோந்ேத்வேயும் ஒன்ஜறை ஜகாண்டு குழப்பிக்ஜகாள்ோேீர்கள். இவற்வற பற்றி விவரமாக பின்ைர் பார்ப்தபாம். இன்ஜைாரு ேத்துவவாேிகள் கூட்டம் சமணர்கவே உள்ேடக்கியது. இவர்கள் தவேங்கேின் அேிகாரத்வே விைவிைர், குவற கண்டைர். இவறவணக்கம் அவசியமற்றோக கூறிைர். ஆைால். தவோந்ேிகவேப் தபாலதவ சமணர்களும் மறுபிறவியில் நம்பிக்வக ஜகாண்டைர். ஒருவைின் ஜசயதல அவன் விேிவய நிர்ணயிப்போக நம்பிைார். ஆைால், தவோந்ேிகவேப் தபால் முக்ேி அவடய அவர்கள் பலிகவேயும், இல்லறவாழ்வவ தேர்ந்ஜேடுக்கவில்வல மாறாக ஜகால்லாவமவயயும், துறவறத்வேயும் தேர்ந்ஜேடுத்ேைர். விஞ்ஞாை தநாட்டமிடல், தநான்பு, அனுபவம், ேியாைம், சமண மார்க்க பயிற்சி ஆகியவற்றின் முலம் இயற்வகயின் விேிகவே அறியமுடியும் என்று உய்த்துணர்ந்ேைர். புத்ேருக்கு இச்சமண வழியிதலதய ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது. சிக்கலாை மே சடங்குகோலும் சம்பிரேயங்கோலும், உயிர்ப்பலிகோலும் பிரவிக்கடவல கடக்க முடியும் என்ற தவோந்ே ேத்துவத்வே ஜகௌேமர் மறுத்ோர். புத்ேர் சமண வழிவய தேர்ந்ஜேடுத்ோர். யாருக்கும் ஜேரியாமல், புத்ேர் ேன் குேிவர கந்ேகாவுடனும் தேர்பாகன் சன்ைாவுடனும் அரண்மவைவய விட்டு இரதவாடு இரவாக ஜவேிதயறிைார்.

43 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

முேலில் ேன் துறவாழ்வவ ராெகஹாவில் துவங்கிைார். ேன் உணவிற்காக யாசித்ோர். அங்கு மகே நாட்டு மன்ைன் பிம்பிசாரன் ஜகௌேமவர இைம் கண்டுஜகாண்டான். அவரது தேடல்பற்றி அறிந்து ேன் நாட்டு ஆட்சிவய ஜகௌேமரிடம் ஜகாடுப்போக அறிவித்ோன். ஆைால், ஜகௌேமர் ேன் நிவலவய விேக்கி அவே மறுத்ோர். தமலும் ோன் ேன் தகள்விகளுக்கு பேில் கண்டறிந்ேவுடன் முேலில் மகே நாட்டிற்தக வருவோக உறுேியேித்ோர். ராெகஹாவில் இரு குருக்கேிடம் பாடம் கற்றார் ஜகௌேமர். முேலில் ‘அலர்ே கலமா’’ என்பவரிடம் வித்வேகவே கசடறக் கற்றார். கலமா புத்ேவர ேன் ஞாைவாரிசாக அறிவித்ோர். இன்னும் ோன் ஞாைத்ேில் ேிருப்ேி அவடயவில்வல என்று கூறி ‘உத்ரக ராம்புத்ரா’’ என்பவரிடம் ேியாைத்வே கற்க சீடராைார். அங்கும் அவர் ேிருப்ேி அவடயாேோல் ‘ஜகௌண்டின்யா’’ ேவலவமயிலிருந்ே ஐந்து தோழர்களுடன் தவறு இடம் ஜசன்றார். அங்கு ஊன், உறக்கம் இன்றி ேவம் ஜசய்ேைர். உடவல வருத்ேி ேவமிருந்ோல் ேன் தேடல் முடிவுறும் என்று புத்ேர் எண்ணிைார். இேைால் அவர் உடல் இவேத்ேதே ேவிர எந்ே முன்தைற்றமும் ஏற்படவில்வல. உயிர் உடலில் ஒற்றிக்ஜகாண்டிருக்கும் ஜபாழுதே இேவை உணர்ந்ே புத்ேர், உடவல வருத்ேி ேவமிருக்கும் ேிட்டத்வே வகவிட்டார். சித்ோந்ேரின் இந்ே முடிவால் விரக்ேி அவடந்ே தோழர்கள் அவவர ேைிதய விட்டுச் ஜசன்றைர். ஜகௌத்ேமர் சமணர்கேின் கடும் ேவத்வே ஜவறுத்து நடுநிவலயாை பாவேவய

44 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

தேர்ந்ஜேடுத்ோர். சமணமும்32 அல்ல, தவோந்ேமும் அல்ல. அதுதவ புத்ே மார்க்கம் என்றாைது. பிறகு, கயாவவ ேைிதய அவடந்ோர். அங்கிருந்ே ஒரு அரசமரத்ேின் அடிதய அமர்ந்ோர். ேன் தேடலுக்கு விவடயறியாமல் அங்கிருந்து எழப்தபாவேில்வல என்று ஒரு முடிஜவடுத்ோர். உணவிற்காக மட்டும் யாசிக்க அங்கிருந்து எழுந்ோர். நாற்பேி ஒன்பது நாட்களுக்கு பின் அவர் தேடலுக்கு விவட கிவடத்ேது. அரசமரம் தபாேிமரம் ஆைது. அப்தபாது அவர் முப்பத்ேி ஐந்து வயவேக் கடந்ேிருந்ோர். சித்ோந்ேர் புத்ேராைார். புத்ேர் என்பேற்கு ‘விழிப்பவடந்ேவர்’ என்று ஜபாருள் என்பவே நாம் ஏற்கைதவ கண்தடாமல்லவா? அப்படி என்ை பேில் அவருக்கு கிவடத்ேது? ேைி மைிே புத்ேரிடமிருந்து புத்ேமேம் எப்படி உருவாைது? புத்ேமேத்ேின் அடிப்பவட தகாட்பாடுகள் என்ை? இந்ே தகள்விகளுக்கு அடுத்ே பகுேியில் நாம் பேில் தேடுதவாம். தேடல், அதுோதை புத்ேவர இவ்வேவு ஜபரிய மகான் ஆக்கியது. தஸா, நாமும் தேடுதவாம். 

புத்ேம் சரணம்: பிறவாவம, பிணியாவம, இறவாவம எனும் நிவலவய அவடய முேலில் ஒருவர் ேன் வாழ்வில் நற்கருமங்கள்

32

சமண மதத்தின் கமடசி தீர்த்தங்கரோன மகோவீரரும் புத்தர் கோலத்தில் வோழ்ந்தவர். ஆனோல், புத்தமரவிட வயதில் மூத்தவர்.

45 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஜசய்யதவண்டும் என்று

துறவு தமற்ஜகாண்ட ஜபாழுது புத்ேர்

உணர்ந்ோர். (நற்கருமம் ஜசய்ேல் என்றால் ஜபாய்யாவம, ஜகால்லாவம, கள்ோவம, என்று ‘ேிருக்குறேில்’ வரும் அவைத்து ஆவமகவேயும் கவடபிடிப்பது). இவற்வற ேவறாமல் கவடபிடித்ோதல பிறவாநிவல வககூடிவிடும் என்று அறிந்ோர். இேவை கவடபிடிப்பது என்ை அவ்வேவு எேிோை காரியமா? இந்ே அவைத்து ஆவமகவேயும் ஒதர ஒரு ‘வச’ ’ ேின்றுவிடுவவேயும் புத்ேர் கவைிக்காமல் இல்வல. இவ்வாறு மைத்ேில் ஓடிய எண்ணங்கள் அவைத்வேயும், ஒருதசர ஜநற்றிப்ஜபாட்டில் நிறுத்ேி ேியாைத்வே ஜோடர்ந்ோர். இேன் விவேவாக, புத்ேருக்கு கிவடத்ே பேில் ‘ஆவச’’ ........ பேிலும் கிவடோயிற்று, அப்புறம் என்ை, நாலு தபர் கிட்ட ஜசால்ல தவண்டியது ோதை. நாம் இப்படித் ோன் தயாசிப்தபாம். அவர் புத்ேரில்வலயா? அவர் எப்படி தயாசித்ோர் என்று சற்று பார்ப்தபாம். “நமக்கு புரியுது சரி மத்ேவுங்களுக்கு இது புரியுமா?” என்று சிந்ேித்ே புத்ேர், ஒரு சூத்ேிர வடிவில் ேன் தேடலுக்காை முடிவவ அறிவித்ோர். o

இது இருந்ோல் அதுவும் இருக்கும்.

o

இேனுவடய எழுச்சியிைால் அதுவும் எழும்.

o

இது இல்வல என்றால் அதுவும் இல்வல.

46 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

o

எைதவ, இவே நிறுத்ேிைால் அதுவும் ோைாக நின்றுவிடும்.

என்ைய்யா இது. இது அதுன்னு, ஒதர குழப்பமா இருக்தகனு நிவைக்காேிங்க. ேத்துவம்ைா அப்படிோன் இருக்கும். இது=ஆவச; அது=துன்பம். புத்ேர் ஜசால்ல வருவது என்ைஜவன்றால், 1.

துன்பம் இருக்கும் இடத்ேில் ஆவசயும் இருக்கும்.

2.

ஏஜைன்றால் துன்பம் எழக் காரணம் ஆவச.

3.

ஆகதவ, ஆவச இல்வலதயல் துன்பம் இல்வல.

4.

எைதவ, ஆவசப்படுவவே நிறுத்ேிக்ஜகாண்டால் துன்பமும் நின்றுவிடும்.33

இவவதய புத்ேர் கண்ட நான்கு தபருண்வமகள். இவற்வற அவடய புத்ேர் ஒரு நிபந்ேவைவயயும் முன்வவக்கிறார் நிபந்ேவை என்ைஜவன்றால், இவற்வற அவடய ஒருவர் ‘உலகம் ஒரு மாவய’ ’ என்று முேலில் உணர்ந்ேிருக்க தவண்டுமாம். ஆம், “தநற்றிருந்ேது இன்றில்வல, இன்றிருப்பது நாவே இல்வல; எைதவ இந்ே மாய உலக வாழ்வில் ஜவற்றி ஜபறுவது ஒரு மைிேைின் பிறவி தநாக்கம் அன்று” ,” என்று ஜமாழிந்ோர் புத்ேர்.

33

Anguttara Nikaya 10:92

47 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ேன்வை விட்டுச்ஜசன்ற அந்ே ஐவவரயும் சந்ேித்து இவ்வுண்வமகவே அவர்களுடன் பகிர்ந்து ஜகாண்டார் புத்ேர். இவர்கதே புத்ேவர ேங்கள் ஆசாைாக ஏற்றுக்ஜகாண்ட முேல் சீடர்கள். காட்டுத்ேீ தபால் பரவியது ஜபௌத்ேம். அறுபதுதபர் ஜகாண்ட ஒரு சங்கம் (குழு) அேிவிவரவில் உருவாைவுடன், முேல் தவவலயாக அவர்கவே நாலா ேிவசயிலும் பரவச்ஜசய்ோர் புத்ேர் (சங்கம் வவத்து ேமிழ் மட்டுதம வேர்க்க தவண்டுமா என்ை?). அவர்கேின் பிரச்சாரத்ோல் பலரும் புத்ேமேத்ேில் இவணந்ேைர். பிராமணைாய் பிறவாே ஒதர குற்றத்ேிற்காக பிறவா நிவலவய அவடய முடியாது என்று கூறி தவோந்ேிகோல் ஒதுக்கப்பட்டவர்களும் இேில் சங்கமித்ேைர். அரசர்களும், ஜசல்வர்களும் ேங்கள் பங்குக்கு புத்ேவிகாவரகவே கட்டி புத்ே பிக்குகள் ேங்க வழிவவக ஜசய்து ஜகாடுத்ேைர். ஆவசப்படுவவே முடக்கி ஒழுக்க ஜநறியில் ேவழக்க ேைது ஜோண்டர்களுக்கு சில வழிமுவறகவேயும் ஜநறிமுவறகவேயும் வகுத்ேேித்ோர் புத்ேர். ஆவசப்படுவவே நிறுத்ே புத்ேர் மூன்று வழிகவே தபாேிக்கிறார். இேவை எட்டு மடிவழிகள் என்றும் கூறுவர் 1.

ஒழுக்கம்

2.

ஞாைம்

3.

ேியாைம்

48 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஒழுக்கம்: நன்ஜமாழி: உண்வம, பிறர் மைம் புண்படா வண்ணம் தபசுேல், தேவவயற்ற வண்தபச்வச ீ ேவிர்த்ேல், ஜமௌைம் காத்ேல். நற்ஜசய்வக: ஜசய்வகயால் பிறவர புண்படுத்ோேிருத்ேல், அஹிம்வசயாை ஜசயல்கவே மட்டும் ஜசய்ேல். நல்வாழ்க்வக: பிற உயிர்களுக்கு ேீங்கு ஜசய்யா வாழ்க்வக. (அஹிம்வச) ஞாைம்: நற்காட்சி: காணும் காட்சிவய அது தோன்றும் விேத்வே வவத்து அணுகாமல், அேனுவடய உண்வம நிவலவய மேிப்பிடுவது. நல்ஜலண்ணம்: வாழக்வக சுழற்சியிலிருந்து விடுபட எண்ணுவது, பிற உயிர்களுக்கு ேீங்கு ஜசய்யா எண்ணம், பிறர் நலம் விரும்புவது. ேியாைம்: நன்முயற்சி: ேன்வை ஜசம்வமபடுத்தும் முயற்சிகவே தமற்ஜகாள்ேல். நற்கவடபிடி: உலகின் ஜமய்ஞாைத்வே முன்னுணர்ந்ே விழிப்பு நிவலவயக் கவடபிடித்ேல். நல்லவமேி: அவமேிவய நிவலநாட்ட ேியாைம் தமற்ஜகாள்ேல். இவவதய எட்டு நல்வழிகள் எைப்படும்.

49 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

இவவதய புத்ே மேத்ேின் அடிப்பவடத் ேத்துவங்கள் என்று கூறிவிட்டாலும் இேனுள் வராே, புத்ேரால் தபாேிக்கப்பட்ட பல அறஜநறிகளும் ஒழுக்கஜநறிகளும் உண்டு. புத்ேரின் அத்ேவகய உபதேசங்கங்கவே அவர் மவறந்து சில மாேங்களுப்பின் புத்ே பிக்குகள் ஜோகுத்து ேிரிபிடகம் என்று வழங்கிைர். முன்ைதர பார்த்ேபடி, புத்ேர் ோன் வாக்கேித்ே பிம்பிசாரவர சந்ேிக்க மகே நாட்டிற்கு ேன் சீடர்களுடன் பயணப்பட்டார். தபாகிற வழியில் ஊர்வில நாட்டு காட்டுப்பகுேியில் சில நாட்கள் ேங்கிைார் அங்கு ேத்துவத்ேிலும் துறவரத்ேிலும் சிறந்து விேங்கிய முன்று சதகாேர்கவே ேன் ஜநறியால் ஆக்கிரமித்ோர். பின் மகே நாட்டிற்குச் ஜசன்ற புத்ேருக்கு பிம்பிசாரறால் ஜபருத்ே வரதவற்பு அேிக்கப்பட்டது. பிம்பிசாரர் ஒரு ஜபருங் கூட்டத்துடன் புத்ே மேத்வேத் ேழுவிைார். அவர் அரண்மவைக்கு அருகிதலய புத்ேர் ேங்கிக்ஜகாள்ே வசேியாய் ஒரு தசாவலவய ஏற்படுத்ேித் ேந்ோர். மவழக் காலங்கேில் புத்ேர் இங்தகதய ேங்கியோக பல ேகவல்கள் ஜேரிவிக்கின்றை. மவழக் காலங்கேில் பூச்சிகள் ஜபருக்கம் அேிகமாக இருப்போல், அவற்வற இம்சிக்காமல் இருக்கதவ மவழக் காலங்கேில் மடங்கேில் ேங்கும் வழக்கம் ஜபௌத்ேர்களுக்கு வந்ேது. இேன் பின்ைர் புத்ேர் ேன் பிறந்ே ஊராை கபிலவஸ்துவிற்கு அவரது ேந்வேயின் அவழப்வப ஏற்று துறவியாய் ஜசன்றார். அங்கு புத்ேரின் மகன் ராகுலரும்34, அத்வே மகன் அைந்ேரும் புத்ே மேத்வே ஏற்றைர். இேன் பின்ைதர புத்ேரின் மற்ற முேன்வம சீடர்கோை தேவேத்ேரும், உபாலியும், 34

இமத பகள்விப் ட்டு புத்தரின் தந்மத கதறி அழுததோக ஒரு வரலோறும் உண்டு.

50 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

அனுருோவும் ஜபௌத்ேத்ேில் இவணந்ேைர். இேவைத் ஜோடர்ந்து புத்ேர் தகாசல நாட்டுத் ேவலநகரில் ேங்கியும் ஊர் ஊராக சுற்றியும் நாற்பத்ேி ஐந்து ஆண்டுகள் ோன் கண்ட உண்வமவய பரப்பிைார். இேன் பின்ைர், கடும் பிணியால் பாேிக்கப்பட்ட புத்ேர், ஒருநாள் ேன் சீடர்கவே அவழத்து “அருதக வாருங்கள் துறவிகதே, உங்கேிடம் இருந்து நான் விவடஜபறும் ேருணம் இது. உலகிலுள்ே அத்ேவை ஜபாருட்களும் கவறயக்கூடியதே, ஆவகயால் உலவக தமாகிக்காமல் கடிை முயற்சியால் உங்கள் விதமாச்சைேிற்காக பாடுபடுங்கள்” , என்ற இறுேி தபாேவையுடன் உலவகவிட்டு பிரிந்ோர். அவருவடய இறப்பிற்குப் பின் தமற்கண்டபடி மூத்ே புத்ே பிக்குகள் ஒன்றுகூடி அவரது தபாேவைகவே ஜோகுத்து ேிரிபிடகம் உருவாக்கிைர். ேிரிபிடகம் முன்று நூற்கவே உள்ேடக்கியது. ஒழுக்கத்வே தபாேிக்கும் விநயபிடகம் அறஜநறிவய தபாேிக்கும் ேம்மபிடகம், மைத்ேில் உருதவற்ற வல்ல சூத்ேிரபிடகம். ேிரிபிடகம் பாேி ஜமாழி நூலாகும், புத்ேர் ேைது தபாேவைகவே பாேி ஜமாழியிதலதய ஜசய்ோர். புேிய வழக்கங்கவே புத்ே மேத்ேில் புகுத்தும் தவவல புத்ேர் இறந்து சுமார் நூறு ஆண்டுகள் கழித்து சில பிக்குகோல் தமற்ஜகாள்ேப்பட்டது. ஏஜைன்று தகட்டால் “பவழயை கழிந்து புேியை புகுந்ோல் மட்டுதம புத்ேமேம் ேவழக்கும்” என்றைர். இேற்காக ‘வவசாலி’’ நகரருகில் எட்டு மாேம் ேங்கி பிக்குகள் ஆதலாசித்ேைர். முடிவாக, ‘புத்ே மேத்ேில் புதுவமகவே புகுத்துவேற்கு இடமில்வல’ என்று ேிட்டவட்டமாக அறிவித்ேைர். இவர்கவே

51 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

எேிர்த்து புதுவம விரும்பி ஜவேிதயறியவர்கதே இன்வறய மஹாயாை அோவது ஜபருஞ்சுழற் ஜபௌத்ேர்கள் (அவர்கோகதவ வவத்துக்ஜகாண்ட ஜபயர் இது). இந்ேப் புதுவம விரும்பிகள், ’புதுவம மேத்வே பாழ்படுத்ேி விடும்’’ என்றவர்கவே ஹிையாை அோவது சிறுஞ்சுழற் ஜபௌத்ேர்கள் என்றவழத்ேைர். இேவை எேிர்த்து ேங்களுக்கு தேரவாே (மூத்தோர் வழி) ஜபௌத்ேர்கள் என்று ஜபயர் சூடிக்ஜகாண்டார்கள் மூத்ேவர்கள். தேராவேத்ேிற்கும் மகாயாைத்ேிற்கும் அப்படி என்ை ோன் வித்ேியாசம் என்பவே தமதலாட்டமாக காண்தபாம். தேரவாேம்-மஹாயாைம் தவற்றுவமகள்: மஹாயா

ம்

னதரவாதம்

மேத்வே பின்பற்றுபவர்கவே

மே நவடமுவறகவேப்

அேிகரிபப்தே தநாக்கம்.

பின்பற்றுவதே தநாக்கம்.

கவடபிடிப்பது இரண்டாம்

மேத்வே பின்பற்றுபவர்கவே

பட்சம்.

அேிகரிப்பது இரண்டாம் பட்சம்.

ேிரிபிடகத்துடன் ஊருக்தகற்ற

ேிரிபிடகம் மற்றுதம

நூல்கள் புேிோக

பின்பற்றப்படும்.

இயற்றப்பட்டு பின்பற்றப்படும். ஊருக்தகற்ற ஜமாழிகேில்

இவடச்ஜசருகல்கவேத்

ேிரிபிடகம்

ேவிர்க்க பாேி ஜமாழிேவிர

ஜமாழிப்ஜபயர்க்கப்படும்.

தவறு ஜமாழிகேில்

52 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

(இேைால், சில சமயம்

ேிரிபிடகத்வே ஜமாழிஜபயர்க்க

இவடச் ஜசருகல்கள்

முடியாது. தவண்டுஜமன்றால்

எற்பட்டுவிடுவதும் உண்டு)

அவரவர் ஜமாழியில் உவர எழுேிக்ஜகாள்ேலாம்.

நிர்வாணம் (விழிப்பு

நிர்வாணம் அவடந்ேவர்

/ஜமய்யுணர்ந்ே நிவல)

மறுபிறவி எடுக்க இயலாது.

அவடந்ேபின்னும்

அவர் பிறவிச் சக்கரத்வே

விரும்பிைால் மறுபிறவி

ஏற்கைதவ கடந்ோயிற்று

எடுத்து வந்து பிறர்

என்போல்.

’நிர்வாண’ நிவலவய எய்ே உேவலாம். ேற்தபாவேய சூழலுக்தகற்ப

புத்ேர் ஜசான்ைவே மாற்ற

ேிரிபிடகத்வே மாற்றி

எவருக்கும் உரிவம இல்வல.

(புேிோக தசர்த்தோ

இேைால் புத்ேரின்

உருவிதயா) அறிவிக்கலாம்.

தபாேவைகளுக்கு புறம்பாைவவ ஜபருகிவிடுமல்லவா.

இப்பிரிவு சீைா, ெப்பான்,

இலங்வக, வியட்நாம்,

ஜகாரியா தபான்ற தமவல

கம்தபாடியா தபான்ற கீ வழ

ஆசிய நாடுகேில்

ஆசிய நாடுகேில் இப்பிரிவு

பின்பற்றப்படுகிறது.

பின்பற்றப்படுகிறது.

பின்ைர் இது நாள்வவர இரு பிரிவுகளுக்குள்ளுதம பல உபப்பிரிவுகள் தோன்றியும் மவறந்தும் விட்டை.

53 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

” மாஹயாைம் இல்வலஜயன்றால் ஜபௌத்ேம் இவ்வேவு தூரம்

பரவி இராது; அதேதபால, தேரவாேம் இல்வலஜயன்றால் ஜபௌத்ேம் என்றால் என்ைஜவன்தற ஜேரிந்ேிருக்காது.” இதுோன் மஹாயாைத்ேிற்கும் ஜேராவேத்ேிற்கும் ஜபௌத்ேர்கள் கூறும் ஒற்வறவரி தவறுபாடு. புத்ேர் புலால் உண்பவே ேவட ஜசய்ேவேக் கூட அறியாமல் இருக்கும் இன்வறய சீைர்கவே பார்த்ேல் உங்களுக்கு மஹாயாைம் நன்கு விேங்கும். தபாேிேர்மர் மஹையாை பிரிவவச் சார்ந்ேவர். இவர் மஹாயாை ஜபௌத்ே பிரிவின் ஜலஃப்ட்டில் புகுந்து வரட்டில் புேிோய் ஜென் (ேியாை) புத்ே மேத்துடன் ஜவேிதயறியவர். இதுவவரக் கண்ட ஜபௌத்ேம் ோன் அவவர துறவு தமற்ஜகாள்ே வவத்ேது. சீைா ஜசல்லத் தூண்டியது. ஜென்வை தோற்றுவிக்க உேவியது. எைதவ, ோன் ஆழமாக பார்க்காவிடினும் தமதலாட்டமாகவாவது புத்ே மத்ேவே இவ்வாறு ஆராய தவண்டியுள்ேது.

54 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

03 துறவங்கியினுள் மாற்றம் ஏன்: தபாேிேர்மர் பிறந்ோர் வேர்ந்ோர். ேன் அரச பேவிவய உேறித் துறவியாைார். ப்ரஜ்ைோராவின் சீடராைார். சீைா ஜசன்றார். இது ோன் தபாேிேர்மரது முற்பாேி வரலாறு. இவற்றுள் அவரது பிறப்வப முேல் ேவலப்பிதலதய பார்த்துவிட்டோல், இத்ேவலப்பில் அவர் சீைா ஜசல்வேற்கு முன்பு வவரயாை வரலாற்வற ஜகாஞ்சம் அலச உள்தோம். முேலில் வேர்ப்பிலிருந்து துவங்குதவாம். தபாேிேர்மர் ஒரு இேவரசர். ஆவகயால் மற்ற அரச பரம்பவர குழந்வேகவேப் தபால் ோன் வேர்க்கப்பட்டிருப்பார். அோவது வாள்வச்சு, ீ குேிவரதயற்றம், மருத்துவம், ேற்காப்புக்கவல, இராெேந்ேிரம் எை ஆயக்கவலகள் அவைத்தும் கற்றுக்ஜகாடுக்கப்பட்டு ோன் வேர்க்கப்பட்டிருப்பார். அதேதவவேயில், மேம் சார்ந்ே கல்வி என்பது ஊறுகாயாவயப் தபாலத் ோன் இருந்ேிருக்கும். நிச்சயமாக, அவரது கல்வி முவறயும் அவருக்கு அரசாட்சியின் மீ தும் அேிகாரத்ேின் மீ தும் ஆர்வம் வேர்க்கும் வண்ணதம அவமந்ேிருக்கும். அப்படி இருக்வகயில் எப்படி ஜபௌத்ேத்ேின் மீ து அவருக்கு துறவு தமற்ஜகாள்ளும் அேவிற்கு ஆர்வம் ஏற்பட்டது? ேன் வாழ்நாேின் பிற்பகுேி முழுவவேயும் ஜபௌத்ேத்ேிற்தக அர்பணிக்க தவண்டும் என்ற எண்ணம் எப்படி அவருள்

55 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

எழுந்ேது? இேற்கு எவ்வாறு கல்வி மட்டும் காரணமாய் இருக்கும்? தபாேிேர்மரின் இத்துறவு முடிவின் பின்ைால் சில நிகழ்வுகளும் நடந்ேிருக்கலாம் அல்லவா? தபாேிேர்மரின் துறவரம் பற்றி படிக்கும் எவரது மைேிலும் இந்ேக் தகள்விகள் பிறப்பது இயற்வக. தபாேிேர்மர் ஏன் துறவறம் தமற்ஜகாள்ே முடிஜவடுத்ோர்? இக்தகள்விக்கு பேிலாய் பல்தவறு கருத்துகள் உள்ேை. ஜபௌத்ே மேத்வே அறிய அறிய தபாேிமர்ேருக்கு ஜபௌத்ேத்ேின் மீ தும் புத்ேரின் மீ தும் காேல் அேிகமாகிவிட்டது. அேைால் ோன் துறவறம் தமற்ஜகாண்டார். அவர் ேிடீஜரன்று மைம் மாறும் அேவிற்கு எந்ே நிகழ்வும் நடக்கவில்வல. இது ஒரு சாரரின் கருத்து.35 தபாேிேர்மருக்கு அவவர விட வயேில் மூத்ே இரண்டு சதகாேர்ரகள் இருந்ோர்கள். ஆைால் தபாேிேர்மர் ேன் இரு சதகாேரர்கவேக் காட்டிலும் ேிறவம வாய்ந்ேவர். இேவை அவ்விரு சதகாேரர்களும் நன்கு உணர்ந்ேிருந்ேைர். அேைால் ேங்கவே வழ்த்ேி ீ தபாேிேர்மர் ஆட்சிவயப் பிடித்துவிடுவாதரா என்ைதவா எை பயந்து தபாேிேர்மவர ேீர்த்துக்கட்ட ேிட்டம் ேீட்டிைர். இேவை அறிய வந்ே தபாேிேர்மர், ஆவச ேன் உடன்பிறந்தோவர ஜகாவலகாரர்கோக ஆக்கும் ஆற்றல் பவடத்ேது எை கண்டுஜகாண்டார். ஜசாந்ேம், பந்ேம் அவைத்தும் ஆவசக்கு முன் மண்டியிட்டுக் கிடக்கும் மாவயகதே என்பவேக் கண்டுஜகாண்டார். ேன் ேவமயர்கேின் 35

"Bodhidharma as Textual and Religious Paradigm", Bernard Faure, (1986),

56 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

நற்கருமங்கவேயும், ேன் நற்கருமங்கவேயும் ஆவச அழிக்க வல்லது என்பவே கண்டுஜகாண்டார். இத்ேவை நாள் ோன் அனுபவித்ே துன்பத்ேிற்கும் மை உவேச்சலுக்கும் காரணம் ஆவச எைக் கண்டுஜகாண்டார். ேன்ைிடத்ேில் ஆவச இருப்போதலதய துன்பம் இருக்கின்றது என்பவே கண்டுஜகாண்டார். ஆவசப்படுவவே நிறுத்ேிக்ஜகாண்டால் துன்பப்படுவதும் நின்றுவிடும் என்பவேயும் கண்டுஜகாண்டார். உலகத்ேின் மீ து ஆவசப்படுவவே நிறுத்ே உலவகதய துறக்க தவண்டும் என்பவேயும் கண்டுஜகாண்டார். ோன் துறப்பேற்குத் ேயாராகியிருப்பவேயும் கண்டுஜகாண்டார். பிறகு தயாசிக்காமல், ஜகௌேமர் ஜசன்ற பாவேயில் ோனும் நடக்கத் ஜோடங்கிவிட்டார்.36 இது மற்ஜறாரு சாரரின் கருத்து. இவேப் தபால் இன்ஜைாரு சாரரும் இருக்கின்றைர். அவர்கவேப் ஜபாருத்ேவவர ” ஜேரியாது” என்பதே பேில். அவர்கள், ” தபாேிேர்மர் எேற்காக அரச வாழ்வவ துறந்ோர் என்பேற்கு ஜேேிவாை ஆோரம் இல்வல. அேைால் ஜேரியவில்வல எை கூறி விடதவண்டியது ோன்” என்கின்றைர். தமற்கத்ேிய ஆசிரியர்கள் அவைவரும் இந்ே ரகத்வேச் சார்ந்ேவர்கள் ோன். அவர்கள் தபாேிேர்மர் எேற்காக துறவியாைார் என்பவே அறிவேில் அவ்வேவு ஆர்வம் காட்டுவேில்வல. அதேதவவலயில், சீைர்களும் ெப்பாைியர்களும் தபாேிேர்மரின் துறவிற்கு பின்ைால் ஒரு ஜபரும் நிகழ்ச்சி இருப்போகக் கருதுகின்றைர். அேைால், ஆோளுக்கு ஒரு கவேவய முன்வவக்கின்றைர்.

36

http://www.usashaolintemple.org/chanbuddhism-history/

57 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

உண்வமயில் தபாேிேர்மர் ஏன் துறவரம் தமற்ஜகாண்டார் என்பவே ஜேேிவாக விவரிக்கும் குறிப்புகள் கிவடயாது. ஆைால், தபாேிேர்மர் ஜபௌத்ேத்வே அணுஅணுவாய் அனுபவித்தே துறவியாைார் எனும் முேற் கருத்து சற்று வலுவாைது. கற்பவை கலக்காேது. இேைால் ோன் நாம் தபாை ேவலப்பில் ஜபௌேத்வே சற்று பார்த்தோம். தபாேிேர்மர் ஏன் துறவு தமற்ஜகாண்டார்? என்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே தகள்வி. இந்ேக் தகள்விக்கு மட்டும் பேில் ஜேரிந்ோல் தபாேிேர்மரின் முேற்பாேி வரலாறு பூர்த்ேி அவடந்ேிருக்கும் என்றால் பார்த்துக் ஜகாள்ளுங்கதேன். சரி, எப்படிதயா ஒருவழியாக துறவரம் தமற்ஜகாண்ட தபாேிேர்மர், ப்ரஜ்ைோராவவ குருவாய் ஏற்றுஜகாண்டு புத்ே பிக்குவாைார். யார் இந்ே ப்ரஜ்ைோரா? ப்ரஜ்ைோரா காஞ்சிபுர ஜபௌத்ே மடம் ஒன்றில் ேங்கியிருந்ே பிக்கு. சாக்கிய முைி ஜகௌத்ேம புத்ேருக்கு முன்பிருந்ே ஏழு புத்ேர்கள் ஜோடங்கி ஜபௌத்ே மேத்ேின் ஆன்மாவாகிய ேியாைத்வே வழிவழியாய் சுமந்துவந்ே ஜபௌத்ே சமய குருமார்கேில் ப்ரஜ்ைோரா 27ஆம் ேவலமுவற குரு ஆவார். இவதர தபாேிோரா எனும் ஜபயவர தபாேிேர்மர் எை மாற்றி ேன் சீடைாக தபாேிேர்மவர தசர்த்துக் ஜகாண்டவர். இேற்கு தமல் ப்ரஜ்ைோராவவப் பற்றி ேகவல் ஏதும் இல்வல. அவர் ஆணா, ஜபண்ணா என்ற ேகவல் கூட இல்வல.

58 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஒதஷா தபான்ற சிலர் ப்ரஜ்ைோராவவ ஜபண் என்தற கூறுகின்றைர்.37 அதேதநரத்ேில் சீைர்களும், தமற்கத்ேிய ஆசியர்களும் அவவர ஆண் என்தற கூறுகின்றைர்.38 இவ்வாறு தபாேிேர்மர் ேன் அரச வாழ்வவத் துறந்து ஜபௌத்ே பிக்குவாகிறார். அரச வாழ்வக எப்படிப்பட்டது எை நமக்ஜகல்லாம் ஜேரியும். ஆைால், பிக்கு வாழ்க்வக? அேைால், ஜகாஞ்சம் பிக்கு வாழ்வகவயயும் பார்ப்தபாம் அப்ஜபாழுது ோன் தபாேிேர்மர் எப்படிப்பட்ட வாழ்வவ கடந்து வந்துள்ோர் எைப் புரியும். வரலாறு நமக்கு தபாேிேர்மர் பற்றிய தநரடி ஜசய்ேிகவே ேர மறுப்போல் ோன் நாம் இப்படி தபாேிேர்மர் சம்பந்ேப்பட்ட துவறகவே அலசி அவவரயும், அவரது வாழ்வகவயயும் புரிந்து ஜகாள்ே முயற்சித்துக் ஜகாண்டிருக்கிதறாம். 

யாசகர் சங்கம்:

39

தபாேிோரா தபாேிேர்மர் ஆைார். சாமாைியன் பிக்குவாகிவிட்டார் என்று இேவை ஒதர வரியில் ஜசால்லிவிடலாம். ஆைால், உண்வம அப்படியாைேல்ல. ஒரு சாமாைியன் இருபது வயவேக் கடந்து, உலகம் மாவய என்று 37

http://www.sakyadhita.org/france/pages/textes/Prajnatara.html (French) Bodhi Dharma and Oceanic Silk Road by Tstuomu Kambe (Former Professor of University of Tokyo, Physics 39 இப் குதியில் இருக்கும் கருத்துகளுக்கோன ஆதோரங்கள்: The Patimokkha Training Rules Translated and Explained by Thanissaro Bhikkhu (http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/bmc1/bmc1.intro.html); An introduction to Buddhism - Peter Harvey; Tripitaka; The Buddhist Monastic Code I Dhammapadha; மணிபமகமல; 38

59 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

உணர்ந்ேிருப்போல் பிக்கு ஆகத் ேகுேி மட்டுதம ஆகிறான். ஆைால் அவன் முழுவமயாை பிக்குவாய் இருக்க, நிர்வாணம் அவடய இத்ேகுேிகள் தபாோது. 227ழுக்கும் தமற்பட்ட விேிகள் உண்டு. இதுதவ பிக்குணி (ஜபண் ஜபௌத்ே துறவிகள்) என்றால் 311. அவற்வற கவடபிடித்து ஒழுக தவண்டும். ஏோவது ஒரு விேியில் பிசகிைால் கூட அவன் பிக்கு எனும் அந்ேஸ்வே இழந்துவிடுவான். இப்படி ஒருமுவற ேவறிைால் தபாதும் அவைால் மீ ண்டும் பிக்குவாகதவ முடியாது. பிக்கு வாழ்க்வக ஆயிரத்ஜேட்டு விேிகளுக்கு உட்பட்டது. உண்ணல், உடுத்ேல், பருகல், உறங்கல், தும்மல், இருமல், பார்த்ேல், தகட்டல், படித்ேல், பழகுேல் எை வாழ்வகயின் அவைத்து நிகழ்’ ேல்’ களும் இப்படித்ோன் இருக்கதவண்டும் எனும் வவரயவற உண்டு. ஜகாவல கூடாது, ஜபாய் கூடாது, ேிருட்டு கூடாது, உடலுறவு கூடாது எை நாம் அறிந்ே கட்டுப்பாடுகளுடன் கண்கட்டும் அேவிற்கு கூடாதுகள் உண்டு. வழக்கமாக பிக்குகள் கூட்டம் கூட்டமாக மடங்கேிலும், குவககேிலும் வசிப்பர். இந்ே பிக்குகேின் கூட்டத்ேிற்கு ‘சங்கம்’ என்று ஜபயர். தமலும், இந்ே பிக்கு இன்ை முவறயில் ோன் ேவம் ஜசய்யதவண்டும், இன்ை முவறயில் ோன் மற்றவர்கேிடம் நடந்துஜகாள்ே தவண்டும் என்று பிக்குகேின் அகவாழ்வவயும் புறவாழ்வவயும் நிர்வகிப்பது இச்சங்கதம. ஜபாதுவாக பிக்குகள் நிேமும் ஒரு தவவே மட்டுதம உண்பர். அதுவும் பிச்வசஜயடுத்துத் ோன். உண்வமயில், பிக்கு என்பேற்கு பாேிஜமாழியில் பிச்வசகாரன், யாசகன் என்பது ோன் தநரடிப் ஜபாருள். ” அம்மா ோதய மகராசி தசாறு தபாடு” எை ஊவரக்கூட்டி இப்பிக்குகள் பிச்வச எடுக்க மாட்டார்கள். ” புத்ேம் சரணம் கச்சாமி. சங்கம் சரணம் கச்சாமி” எனும்

60 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

மந்ேிரத்வே மிகக் குவறந்ே சத்ேத்ேில் ஓேிக்ஜகாண்தட ஜேரு ஜநடுகப் தபாவர். கண்ணில் படும் ஏோவஜோரு வட்டின் ீ முன் நின்று இருமுவற மட்டும் “புத்ேம் சரணம்” ஓதுவர். அேற்குள் அந்ே வட்வடச் ீ சார்ந்ேவர் உணவேித்ோல் ஏற்றுக்ஜகாள்ளுவர். இல்வல என்றால் அங்கிருந்து நகர்ந்து விடுவர். இப்படி பிச்வசஜயடுக்கும் உணவவ பிக்குகள்

ேவரயில்

அமர்ந்து ோன் உண்ணதவண்டும். ஒதர வட்டில் ீ ேிைசரி பிச்வச எடுக்க கூடாது. ஏவழகேிடம் பிச்வச எடுக்க கூடாது. பிக்குகேின் ேிருதவாடு ஒதர அேவில் ோன் இருக்க தவண்டும். ேிருதவாட்டின் முக்கால்வாசி பகுேிக்கு தமல் உணவவ யாசித்து நிரப்பக் கூடாது. ஒரு பருக்வகவய கூட வணடிக்கக் ீ கூடாது. யாசிக்கச் ஜசல்லும் தபாதும், ேிரும்பும் தபாதும், யாசிக்கும் தபாதும் பாவேவயயும் ேிருதவாட்வடயும் ேவிர தவறு ேிவசகேில் பார்வவவய ஓடவிடுவது கூடாது. அவனுக்கு என்ை உணவு கிவடத்துள்ேது எை பக்கத்து பிக்குவின் ேிருதவாட்வட எட்டிப்பார்க்கக் கூடாது. ஜபாது மக்கள் வாழும் பகுேிகேில் பலமாகச் சிரிப்பதோ சத்ேம் தபாடுவதோ கூடாது. யாசித்து வாங்கிய உணவவ அழகிய முவறயில் சாப்பிட தவண்டும், தகாழி கிேறுவவேப் தபால் கிேறக்கூடாது. வாய் நிவறய உணவவ வவத்து அமுக்கக் கூடாது. சூரியன் உேிக்கும் முன்பும், பின்பும் உண்ணக் கூடாது, சங்கத்ேின் அனுமேியின்றி குடில் கூட கட்டக் கூடாது, ஒரு ஜசட்டுக்கு தமல் துறவாவட வவத்ேிருக்கக் கூடாது, துறவாவடவய இயற்வக ஜபாருட்கேன்றி தவறு ஜபாருட்கவேக் ஜகாண்டு சாயம் தபாடக் கூடாது, துறவரத்ேிற்கு அத்ேியாவசியமாை ஜபாருட்கவேத் ேவிர பிற ஜபாருட்கவே நாற்பத்ஜேட்டு மணிதநரத்ேிற்கு தமல் வவத்ேிருக்கக் கூடாது.

61 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஆறு மாேத்ேிற்கு குவறவாக பயன்படுத்ேிய தபார்வவகவே (முக்கால்வாசி சணல் சாக்குகள் ோன் தபார்வவகோய் பிக்குகளுக்கு பயன்படுகிறது) மாற்றக்கூடாது, ேீ மூட்டக் கூடாது. பிற பிக்குகவே பயமுறுத்ேக் கூடாது, கிண்டலடிக்கக் கூடாது, ஆச்சரிமேிக்கிதறன் தபர்வழி என்று ஏோவது ஜசய்துவிட்டு பல்லிேித்துக் ஜகாண்டு நிற்கக்கூடாது. நின்று ஜகாண்டு சிறுநீர் கழிக்கக் கூடாது. அறிந்தே காமநீர்கவே ஜவேிதயற்ற முயற்சிக்க கூடாது. கட்டாந்ேவர ேவிர தவறு படுக்வக கூடாது, அறிமுகமில்லா பிக்குணிகேிடம் தபசக்கூடாது. இது தபால் இன்னும் ஏகப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் நிவறந்ேது பிக்குகேின் சங்கம். இவ்வேவு விேிகவே எப்படி பிக்குகள் நிவைவில் வவத்ேிருக்கின்றைர். எப்படி மைப்பாடம் ஜசய்கின்றைர். இத்ேவைவயயும் மைபாடம் ஜசய்வேற்குள்ோகதவ அவர்கள் ஆயுள் ேீர்ந்து விடுதம. சங்கத்ேில் இவணயும் இேம் பிக்குகள் இவ்விேிமுவறகவே மூத்ே பிக்குக்கேின் நவடமுவறயிலிருந்து அறிந்து ஜகாள்வர். அடிக்கடி ேிரிபிடகம் ஓதுவோலும், பிற ஜபௌத்ே நூல்கவே வாசிப்போலும் இவ்விேிமுவறகள் பிக்குகேின் மைேில் உருதவறிவிடுகின்றை. தமலும், மாேத்ேிற்கு நான்கு முவற அல்லது ஆறு முவற ’ உபசத்ோ’ எனும் நாள் தேரவாே மற்றும் மஹாயாை பிக்குகோல் கவடபிடிக்கப்படுகின்றது. அந்ே நாேில் ” நான் ஒழுங்காை துறவாவடவய அணிதவன்

நான் ஒழுங்காை தமலங்கிவய அணிதவன்

மக்கள் வசிக்கும் பகுேிகளுள் நுவழயும் முன் என் அங்கிகவே ஒழுங்குபடுத்ேிக் ஜகாள்தவன்

62 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

முழு கவைத்துடன் நான் யாசித்து உணவவ வாங்கிக் ஜகாள்தவன்”

எைத் ஜோடங்கும் நீண்ட ஜநடிய உறுேிஜமாழிகள் அடங்கிய சூத்ேிரம் ஒன்வற பிக்குகள் அவைவரும் தசர்ந்து ஜெபிப்பர். ோங்கள் ேியாைத்ேில் எந்ே நிவலயில் இருக்கிதறாம் எை ஒருவருக்ஜகாருவர் பகிர்ந்து ஜகாள்வர். நிர்வாணத்வே அவடய ோங்கள் இன்னும் என்ைஜவல்லாம் ஜசய்ய தவண்டும் எை வவரயருத்துக் ஜகாள்வர். இவ்வாதற அவர்கள் இவ்விேிமுவறகவே மைைம் ஜசய்வர். தமற்கூறிய அவைத்வேயும் வவத்து புத்ே பிக்குகள் ஏதோ ேங்கள் நாவே யாசிப்பேிலும், உறங்குவேிலும் மட்டும் ஜசலவேிப்பார்கள் எை எண்ணிவிட தவண்டாம். அவர்கள் ேங்கள் நாேின் முக்கால்வாசிவய ேியாைத்து ஜமய்யறிவேிதலதய ஜசலவு ஜசய்வர். அேிலும் பலவவக ேியாைங்கள் உண்டு. இன்னும் சரியாகச் ஜசால்ல தவண்டுஜமன்றால் அவர்கள் ஜசய்யும் ஒவ்ஜவாரு ஜசயலும் ேியாைம் ோன். ஆம் நிற்றல், நடத்ேல், உண்ணல், உடுத்ேல், உறங்கல் எை அவைத்து நிவலயிலும் அவர்கள் ேியாைித்துக் ஜகாண்தட ோன் இருப்பர். ஜசய்யும் ஜசயல் அவைத்ேிலும் கவைம் தவண்டும் மை ஒருவமப்பாடு தவண்டும் என்று ோன் இத்ேவை விேிமுவறகள், கட்டுப்பாடுகள். சுருக்கமாக, இக்கட்டுப்பாடுகள் ஒருத்ேவர துன்பப்படுத்ேிப் பார்க்க இல்வல. ஒருவரது மைவே கட்டுப்படுத்ேிப் பார்க்க. உடல் நாம் ஜசால்வவேக் தகட்க எப்படி உடற்பயிற்சி அவசியதமா அதேதபால் மைம் நான் ஜசால்வவேக் தகட்க

63 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ேியாைப் பயிற்சி முக்கியம். மைம் நாம் ஜசால்வவேக் தகட்டால் நிர்வாணம் அோவது பிரபஞ்ச விழிப்பவடவது எேிது. இதுோன் ஜபௌத்ே பிக்குகேின் வாழ்க்வக உணர்த்தும் நீேி. இவ்வாறாக, பிக்குகள் ேங்கள் மைவேப் பயன்படுத்ேித் ஜோடர் தேடலில் ஈடுபட்டு ேங்கள் நிவலகவே உயர்த்ேிக்ஜகாள்வர். அவரவர் ேியாை நிவலக்தகற்றாற் தபால் விேவிேமாை பணிகள் ஒதுக்கப்படும். சிலர், ேம்மத்வே (ஜபௌத்ேத்வே) மக்களுக்கு எத்ேிவவக்க ஊர் ஊராக அனுப்பி வவக்கப்படுவர், சிலர் புத்ே பிக்குகளுக்கு ஆசிரியராய் கண்காணிப்பாோராய் நியமிக்கப்படுவர், இன்னும் சிலர் மட தவவலகவே கவைிப்பர், இன்னும் சிலர் ோன் அவடந்ே விழிப்வப பிற பிக்குகளுக்கு எத்ேிவவக்க உேவுவர். பிரபஞ்ச விழிப்பவடய தபாேிேர்மரும் இப்படிப்பட்ட விேிமுவறகவேக் கடக்க தவண்டியிருந்ேது. இவ்விேிகள் அவருள் ஒழுக்கத்வேயும், கட்டுப்பாட்வடயும் வாரி வழங்கிருப்பவே அவரது பின்ைாள் வாழ்க்வக படம் நமக்கு பிடித்து காட்டுகின்றது. இேவரசைாக இருந்ோலும், என்று பிக்குவாக ஜபௌத்ேத்ேினுள் அவர் நுவழந்ோதரா அன்றிலிருந்தே அவர் ேன்வையும் ேைது மைவேயும் நிர்வாண நிவல அவடவவே தநாக்கி ஜசலுத்ேத் ஜோடங்கியுள்ோர். அேற்தகற்றாற் தபால் ஒவ்ஜவாரு நிவலயிலும் ப்ரஜ்ைோரா தபாேிேர்மவர சரியாை ேிவச தநாக்கி நகர்த்ேியுள்ோர். இவ்வாறு பல வருட ஜமய்ஞாை தநாட்டமிடலின் பலைாக இறுேியாக தபாேிேர்மர் பிறருக்கு ஜபௌத்ே ேம்மத்வே தபாேிக்கும் ’ தபாேி நிவலக்கு’ உயர்ந்துள்ோர். அவ்தவவேயில் அவரது சதகாேரர்கதோ

64 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

பல்லவ நாட்டு ஆட்சிக் கட்டிலில் குடும்பம் குழந்வேகள் எை அமர்ந்ேிருந்ேைர். இவ்வாதற, இேவரச வாழ்வவத் துறந்து பிக்குவாய் தபாேிேர்மர் வேர்ந்ோர். இந்ே ஜமய்ஞாைப் பயிற்சிக்குப்பின் ஜபரும்பாலும் ஜமௌைதம அவரது ஜமாழியாைது. அவமேிதய அவர் வழியாைது. ஜமாத்ேத்ேில் அவர் ஜபரிோய் மாறியிருந்ோர். பலர் அவரால் தபாேிநிவலவய அவடந்ேைர். தபச்வசக் காட்டிலும் ஜசயலில் மிக சிரத்வேயாய் இருந்ோர். இந்நிவலயில் ோன் ப்ரஜ்ைோராவிற்கு மைேில் ஒரு தயாசவை தோன்றியது. ’ ஏன் தபாேிேர்மவர சீைாவிற்கு அனுப்பக்கூடாது எை”

40

40.

BodhidharmaThe Greatest Zen Master, Osho

65 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

04 இந்தோசீைா கடத்ேல்காரன் தேவவ: தபாேிேர்மர் ஜபௌத்ே பிக்குவாய் மாறி கடும்பயிற்சிகளுக்குப் பின் தபாேிநிவலவய அவடந்ோர். தபாேிநிவலவய அவடய பிறருக்கும் உேவிைார். உள்ேம் பூரித்துப் தபாை ப்ரஜ்ைோரா, தபாேிேர்மவர ேைக்கடுத்ே 28ஆம் சமய வாரிசாய் அறிவித்ோர். ஒருவழியாக ஜகௌத்ேம புத்ேர் கண்ஜடடுத்ே ’ ேியாைம்’ தபாேிேர்மரிடம் வந்து தசர்ந்ேது.

இந்நிவலயில் ோன் தபாேிேர்மவர சீைாவிற்கு அனுப்ப ப்ரஜ்ைோரா முடிஜவடுத்ோர்.41,42 இது ஒதஷா, ொன் தர தபான்றவர்கேின் கருத்து. தபாேிேர்மவர ேன் வாரிசாக அறிவித்ே ப்ரஜ்ைோரா ேைக்குப் பின் ’ ேியாைத்வே’ சீைாவிற்கு எடுத்துச் ஜசல்லுமாறு கட்டவேயிட்டார். பின்ைர், ப்ரஜ்ைோரா இறந்ே பிறகு அவர் ஆவசவய நிவறதவற்றும் ஜபாருட்டு தபாேிேர்மர் சீைா ஜசன்றார்.43 என்பது தவறு சிலரின் கருத்து. இக்கருத்துக்கேின் படி முரண்பாடு, தபாேிேர்மர் சீைா ஜசல்லத் ேயாராைது ப்ரஜ்ைோரா இறந்ே பின்பா? இல்வல இறக்கும் முன்பா? எனும் தகள்விகேில் ோன். ஏன் தபாேிேர்மர் சீைா ஜசல்ல முடிஜவடுத்ோர் என்பேில் இல்வல.

41

BodhidharmaThe Greatest Zen Master, Osho Abstract of Joseph Aranda’s Plenary sesiom lecture at the silver jubilee celebrations of IIAS, January 2011, Chennai 43 Essays on the Martial Arts, Wendell E. Wilson (2010), (http://www.mineralogicalrecord.com/wilson/karate.asp) 42

66 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

அேைால், எப்படிப் பார்த்ோலும் தபாேிேர்மர் ப்ரஜ்ைோராவின் கட்டவேக்கு இணங்கி ோன் சீைா ஜசல்ல முடிஜவடுத்துள்ோர் என்பது இேன் மூலம் ஜேேிவாகிறது. சரி, ஏன் தபாேிோராவவ சீைாவிற்கு அனுப்ப ப்ரஜ்ைோரா முடிஜவடுத்ோர். தவறு நாடுகதே இவ்வுலகில் இல்வலயா என்ை? ஏன் குறிப்பாக சீைாவிற்கு? கி.மு. 260 தமற்கில் ஈரான், ஆஃப்காைிஸ்ோன் தபான்ற தேசங்கவேயும், கிழக்கில் வங்கதேசம், பர்மா தபான்ற நாடுகவேயும், வடக்கில் பூட்டான், தநப்பாேம் தபான்ற இமாலய நிலங்கவேயும், ஜேற்தக ேமிழகம் ேவிர்த்ே பிரதேசங்கவேயும் உள்ேடக்கிய மாஜபரும் ராஜ்ெியத்வே கட்டி ஆண்டவன், ேன் பேவிவய நிவலநாட்ட சோ தபார் தபார் என்று அவலந்ேவன், அரியவணவயக் வகப்பற்ற உடன்பிறந்ே அண்ணன்மார்கவேதய காவுவாங்கியவன், ேன் மீ துள்ே விசுவாசத்வே நிரூபிக்க ேன் கீ ழ் இருந்ே ஊழியர்கேின் உயிவரக் பிடுங்கியவன், எவவரயும் எேற்காகவும் நம்ப மறுத்ேவன், இரத்ேத்ேின் நாற்றத்வே வாசவை எைக் கருேியவன், ேன்வை எேிர்க்க நிவைத்ேவவை அவன் நிவைத்து முடிக்கும் முன் கபேிகரம் ஜசய்ேவன், ஜமாத்ேத்ேில் ஜகாவல ஜவறிபிடித்ேவன். இவவை ஒதர ஒரு நிகழ்வு, ஒதர ஒரு நிகழ்வு ேவலகீ ழாய் மாற்றியது. ஜசங்கிஸ்கானுடனும் ஹிட்லருடனும் தசர்க்கப்பட்டிருக்க தவண்டியவவை மஹா அஜலக்ஸாண்டருடனும் அக்பருடனும் தசர்த்ேது. அவவை, ’ அவர்’ ஆக்கி அழகுபார்த்ேது. அந்ே நிகழ்வு கலிங்கப் தபார். என்ை யூகித்து விட்டீர்கோ?

67 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

அந்ே மன்ைன், மன்ைிக்கவும் மாமன்ைன் தவறு யாரும் இல்வல சாட்சாத் சாம்ராட் அதசாக சக்கரவர்த்ேிதய ோன். ஒதர ஒலக்குரல்; இறந்ே தபார்வரர்களுக்கு ீ அவர்ேம் உறவிைர் ஜசய்யும் இறுேிக் வகமாறு, எங்கு தநாக்கினும் குருேி ஜவள்ேம், ேீப் பற்றி எரியும் கட்டிடங்கள். ஜசத்து மடிந்து கிடக்கும் யாவைகள், குேிவரகள். ஒரு லட்சத்ேிற்கும் தமற்பட்ட வரர்கவே ீ ஜகாள்வே ஜகாண்டு அதசாகருக்கு வாவக சூட்டிய கலிங்க யுத்ேகேம் இது. பார்ப்தபார் மைவே பவேபவேக்கச் ஜசய்யும் இக்காட்சிகளுக்கிவடதய ஒரு மைிேன் அமர்ந்ேிருந்ோன் வல்லூறுகளும் பிணவாவடயும் கலிங்க ஜவற்றியும் புவட சூழ்ேிருந்ே சூழலில் அவைிடம் ஒதர ஒரு சிந்ேவை, ஒதர ஒரு ஜபருஞ்சிந்ேவை. “ஜவற்றி யாருக்கு? நமக்கா இல்வல காலனுக்கா? நமக்தக ஜவற்றிஜயன்றால் இத்ேவை உயிர்கவே இழந்ேது எப்படி ஜவற்றியாகும்? ஒரு சாராரின் கண்ண ீரும் இரத்ேமும் ோன் மற்ஜறாரு சாரரின் ஜவற்றிவய ேீர்மாைிக்கிறோ? ஒருவன் மடிந்ோல் ோன் மற்ஜறாருவன் ேவழக்க முடியுமா?’ இது தபான்ற தகள்விகள் அவவைச் சல்லவடயாய் துவேத்ஜேடுத்ேை. மைேேவில் தபருவேச்சல். “ஏன் இந்ே அவமேியற்ற நிவல. குழந்வேப் பருவத்ேில் நாம் இப்படி இல்வலதய. இவேஜயல்லாம் அறிந்துோன் நம்

68 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

பாட்டைார் சந்ேிரகுப்ே ஜமௌரியர் சமணராய் துறவு தமற்ஜகாண்டாரா’ என்று நிவைக்கும் ஜபாழுதே ேிடீஜரன்று அவரது மூவேயில் உேித்ேது ஒரு ஞாதைாேயம். ’ஆம், உலவக ஜவல்லத் தேவவ அவமேி, தபார் அல்ல’ ஜேேிவவடந்ோர் அதசாக மாமன்ைர்44. அவமேி தவண்டி புத்ே மேத்வே ஜேரிவு ஜசய்ோர் அதசாகர். ஜபௌத்ேத்ேிற்கு ஆற்றும் முேல் ஜோண்டாக புத்ே பிக்குக்கள் சங்கத்வே கூட்டிைார். வாய் ஜமாழியில் இருந்ே புத்ே நூற்கள் அவைத்தும் பிரேி எடுக்கப்பட்டை. காலம் காலமாக மைப்பாடம் ஜசய்து வவக்கப்பட்டிருந்ே கருத்துகள் ஏட்டில் வடிந்ேை. பின்ைர், மக்கேிடத்ேில் புத்ேரின் கருதுக்கவே எத்ேிவவக்கும் ஜபாருட்டு அங்கிருந்து எத்ேிவசக்கும் பிக்குகவே சிேறச் ஜசய்ோர். ேன் மகன் மஹிந்ேவரயும், மகள் சங்கமித்ேிவரவயயும் மேத் ஜோண்டிற்கு அர்பணித்ோர். இவ்வாறு ஜேன்ேிவச தநாக்கி வந்ே மஹிந்ேராதலதய ேமிழ் நாட்டிற்கு ஜபௌத்ேம் அறிமுகமாைது. இது ஜபரும்பான்வம வரலாற்றாசிரியர்கேின் ஒருமித்ே கருத்து. ஆைால், இலங்வக புத்ே மே நூலாை ’மஹாவம்சம்’ மஹிந்ேர் ேமிழகத்ேின் வழியாக அல்லாமல் இலங்வகக்கு

44

அபசோகர் ற்றிய கருத்துகளுக்கோன சோன்றுகள்: க ௌத்தமும் தமிழும், சீனி பவங்கடசோமி Ashoka the Great, D.C.Ahir; NCERT History books; Ashoka 2011 (Film) Srilankan Mahavamsa

69 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

தநரடியாக பறக்கும் ேட்டில் பறந்து வந்ேோக கூறுகிறது. இலங்வகக்கு அவர் ேமிழகம் வழிதய மட்டுதம ஜசல்ல வாய்ப்புண்டு என்பது சிந்ேிக்க ஜேரிந்ே அவைவரும் கூறும் விசயம். இேற்கு அக்காலத்ேில் ேமிழ் மன்ைர்களுடன் சிங்கேவர்கள் ஜகாண்டிருந்ே பவகவமயின் விவேவாகக் கூட இருக்கலாம். இதே தபால் அதசாகர் மூலமாக அனுப்பிவவக்கப்பட்ட மசிம் ஸ்ேவரா ீ (Mas s i m St havi ra45) என்ற பிக்கு மூலமாகத் ோன் சீைத்வே ஜசன்றவடந்ேது ஜபௌத்ே மேம் என்பது ோன் தமற்கத்ேிய ஆசிரியர்கேின் தலட்டஸ்ட் கருத்து. அதே தநரம், சீை ஆசிரியர்கேின் கருத்ேின் படி ஃபய்யுவன் ஷூலின் (Fayuan Zhul i n)46 என்பவர் ோன் சீைாவிற்கு ஜபௌத்ேத்வே எடுத்து

வந்ோராம். இவேத் ேவிர ஷூலின் பற்றி ேகவல் ஏதும் இல்வல. இங்கு நமக்குத் தேவவ ஜபௌத்ேம் அதசாகர் காலத்ேிற்குள் சீைாவிற்கு கடத்ேப்பட்டு விட்டது என்பதே. இப்படியாக, ஜபௌத்ேம் சீைத்ேிற்கு தபாய்ச் தசரும் முன்தப சீைாவில் கன்ஃபூஷியசின் ேத்துவமும், மூோவேயர் வழிபாட்டு முவறயும் மக்கோல் பின்பற்றப்பட்டு வந்ேை. அன்றிருந்ே நிவலயில் ஜபௌத்ேம் உடைடியாக சீைர்கோல் ஏற்றுக்ஜகாள்ேப்படவில்வல. வசவத்ேிற்கும் அவசவத்ேிற்கும் தவறுபாடு அறியா சீைர்களுக்கு ஜபௌத்ேம் ஜசால்லும் புலால் உண்ணாவம என்றால் என்ைஜவன்தற ஜேரியவில்வல. ஆயிரத்ேிற்கும் தமற்பட்ட கடவுவே வணங்குபவர்கேிடம் கடவுள் விமர்சைமற்ற ஜபௌத்ேம் ேடுமாறியது. இேைால் அவர்களுக்கு

45 http://www.helium.com/items/1551143-buddhism-in-asia-the-history-of-buddhism-in-china 46 http://history.cultural-china.com/en/164History8757.html

70 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஏற்றாற் தபால் ேன்வை ேகவவமத்துக் ஜகாண்டு பல காலம் வாய்ப்புக்காக காத்ேிருக்க தவண்டிய நிவல ஜபௌத்ேத்ேிற்கு ஏற்பட்டது. அப்படிதய. ஒரு மூன்று நூற்றாண்டுகள் நகர்ந்ேை. கி.பி முேல் நூற்றாண்டில் ஹான் வம்சத்து மன்ைன் மிங் ஆட்சிக்கு வந்ோன். அப்படி இருக்வகயில், ஒரு நாள் மிங்கின் கைவில் ஒரு மைிேர் தோன்றிைார். அவரது உடலில் இருந்து சூரியவை விட பிரகாசமாை ஒேி வசியது. ீ முகம் சந்ேிரவைக் காட்டிலும் பல மடங்கு ஜொலித்ேது. மிங்கின் அரண்மவையின் முன் நின்று அவவைப்பார்த்து புன்ைவக சிந்ேிைார். கைவும் முடிந்ேது. விடிந்ேவுடன், அரசன் ேன் அவவதயாரிடம் ேன் கைவவக் கூறி அேற்காை விேக்கம் தகட்டான். அந்ே மைிேர் எங்கிருந்து வந்ேவராய் இருப்பார் எை தகள்விஜயழுப்பிைான். ஓரிரு நாள் கழித்து அவமச்சர்களும் தொேிடர்களும் ஒரு முடிவிற்கு வந்ேைர். ” அவர் இந்ேியாவவச் சார்ந்ே ஜகௌத்ேம புத்ேராய் இருப்பார் ஏஜைன்றால் அவர் ோன் ேற்தபாவேக்கு மிகவும் விழிப்பவடந்ேவராக தபசப்படுகிறார்” எை அரசைிடம் பேிலேித்ேைர். விவரவில் இதுபற்றி இந்ேிய ஜபௌத்ே பிக்குகளுக்கு ேகவல் பறந்ேது. இறுேியில், ேன்வையும் ேன் மக்கவேயும் ஜபௌத்ேத்வே ஏற்றுக்ஜகாள்ேச் ஜசால்லிதய புத்ேர் ேன் கைவில் வந்ோர் என்ற முடிவிற்கு வந்ே மன்ைன் மிங் ஜபௌத்ேத்வே ஏற்றான்47. அன்று சீைாவில் ஜோடங்கியது ஜபௌத்ே மேத்ேின் ஜபாற்காலம். மிகத் துரிேமாக மக்கவே ஜசன்றவடய 47

Taoism and Chinese Religion, by Henri Maspero, tr. by Frank A. Kierman Jr.,University of

Massachusetts Press, p. 402.

71 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஆரம்பித்ேது. சீைாவுக்தகற்றாற் தபால் ஜபௌத்ேத்ேில் சில மாறுேல்கள் ஜசய்யப்பட்டை. அேற்கு தேரவாேம் அவசந்து ஜகாடுக்காவிட்டாலும் மாஹாயாைம் ேவலயவசத்ேது. மடமடஜவை புத்ே விஹாரங்கள் எழுப்பப்பட்டை. பாேி ஜமாழியிலிருந்து ஜபௌத்ே சமய நூல்கவே சீை ஜமாழிக்கு ஜமாழிஜபயர்க்க இந்ேிய பிக்குகள் இறக்குமேி ஜசய்யப்பட்டைர். சீை, இந்ேிய பிக்குகேின் வகவண்ணத்ேில் எழுந்ே நூற்கள் பல சீைவின் அப்தபாவேய கண்டுபிடிப்பாை காகித்ேில் எழுேி பத்ேிரப்படுத்ேப்பட்டை. புேிோக ஜபௌத்ேத்வே ஏற்ற சீைா எப்படி இருக்கிறது எை காண சீைாவிற்கு இந்ேிய பிக்குகள் ஒரு நவட ஜசன்று பார்த்துவிட்டு வருவதும், ஜபௌத்ேத்வே இந்ேியாவில் ஜசயல்பட்ட நலாந்ோ பல்கவலக்கழகம் தபான்ற பல்கவலக்கழகங்களுக்கு வந்து சீை மாணவர்கள் பாடம் கற்றுச் ஜசல்வதும் இயல்பாயிை. அன்றிலிருந்து இந்ேியாவிலிருந்து சீைாவிற்கும் சீைாவிலிருந்து இந்ேியாவிற்கும் ஜபௌத்ே பிக்குகளும், மாணவர்களும் பரிமாறப்பட்டைர். அப்படி இந்ேியாவிற்கு வருவக புரிந்ே சீை மாணவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு யுவாங் சுவாங் (Xuanzang) என்ற ஜபாேத்ே மாணவர். கி.பி. 600 வாக்கில் சீைாவிலிருந்து புத்ேர் பிறந்ே இந்ேியாவிற்கு புைிேயாத்ேிவர தமற்ஜகாண்டார். இவரது குறிப்புகேின்படி ேஞ்வசயிலும், மதுவரயிலும், காஞ்சிபுரத்ேிலும் அதசாகர் கட்டித்ேந்ே புத்ே மடங்கள் பல இருந்ேைவாம். ேமிழகம் முழுவதும் ஆங்காங்தக அதசாகர் காலத்து ஸ்தூபிகளும் காணப்பட்டைவாம். தமலும், மஹிந்ேர்

72 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ேங்கியிருந்ோகக் கூறப்பட்ட மடம் இவர் பார்க்கும் ஜபாழுது சிேிலமவடந்ே நிவலயில் இருந்ேோகவும் குறிப்பிடுகிறார்.48 அதேதபால், இந்ேியாவில் இருந்து சீைா ஜசன்ற பிக்குகளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுோன் நம் தபாேிேர்மர். அது சரி, எங்தகா இருக்கும் சீைர்களுக்கு இங்கிருப்பவர்களுக்கும் எப்படித் ஜோடர்பாடல் இருந்ேது. அந்ேக் காலத்ேில் என்ை சாட்டிவலட் கம்யூைிதகசன் எல்லாமா இருந்ேது? அருவமயாை தகள்வி. கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலம் ஜோட்டு ேமிழர்கள் ேிவரக்கடல் கடந்து ஓடியும், ேிவர கடல் கடந்து ஓடிவருபவர்கவே வரதவற்றும் ேிரவியம் தேடுவேில் கில்லாடிகள். ஆம், தராம், கிரீஸ், பாரசீகம், எகிப்து, சீைா தபான்ற நாடுகளுடன் ஏற்றுமேியிலும் இறக்குமேியிலும் பண்வடய காலம் முேல் ேமிழர்கள் ஈடுபட்டார்கள். அதுவும் சீைத்துடன் ஜகாஞ்சம் ஜநருக்கம் அேிகம். அதுவும் தபாேிேர்மர் வாழ்ந்ே காலத்ேில் இன்னும் அேிகம். ஏஜைன்றால், இரு நாடுகளும் மேத்ோல் இவணந்ேிருந்ேை குறிப்பாக பல்லவ நாடும் சீைமும். அங்கிருந்து வரும் வணிகர்கவே வவத்தும் இங்கிருந்து ஜசல்லும் வணிகர்கவே வவத்தும் பல ேகவல்கவே பரிமாறிக் ஜகாண்டைர். இவ்வணிகர்கள் மூலமாகவும் இன்னும் பல வழிகேிலும் அன்வறய சீைத்ேில் ஜபௌத்ேத்ேின் நிவல ப்ரஜ்ைோராவிற்கு ஜேரிய வந்ேிருக்கும். அப்படி என்ை நிவல ோன் அங்கு நிலவியது?

48

க ௌத்தமும் தமிழும், சீனி பவங்கபடசன்

73 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

அது அவைத்து மேங்களுக்கும் ஏற்படும் நிவல ோன். அன்வறய சீைர்கள் ஜபயரேவிதலதய ஜபௌத்ேர்கோய் இருந்ேைர். சடங்குகளும் சம்பிரோயங்களும் அவர்கள் வாழ்வகவய ஆக்கிரமித்ேிருந்ேை. புைிே நூல்கவே பட்டு இவழஜகாண்டு எழுேி ேங்கப் ஜபட்டியில் பாதுகாப்பாய் வவத்து அேற்கு ேிைமும் பூப்தபாட்டு வணங்கிைர். வருடத்ேில் என்றாவது ஒருநாள் அேவை ஜவேியில் எடுத்து தூசு ேட்டி குருடடுத்ேைமாய் வாசித்துவிட்டு அேைால் ேங்களுக்கு நன்வம கிட்டும் எனும் மயக்கத்ேில் இருந்ேைர். புத்ேரின் சிவல, வடு ீ வட்டிற்கு ீ கடவுள் சிவல தபால் இருந்ேது. புத்ேர் ஜசால்லித்ேராே வவகயில் அந்ே சிவலவய புத்ேராய் எண்ணி ேிைமும் தபாற்றிப் பிராத்ேவை ஜசய்து வந்ேைர். ஆைால், புத்ேமேச் சடங்குகவேயும் புைிே நூல்கவேயும் தபாற்றிய அேவிற்கு புத்ேரின் தேடவல அவர்கள் தபாற்றவில்வல. ேியாைத்வே தமதலாட்டமாக புரிந்து ஜகாண்டிருந்ேைர். அது மகான்களுக்காை தவவல எை முடிவுகட்டிைர். ேங்களுக்கு ேியாைம் அவசியமில்வல எைக் கருேிைர். ஜமாத்ேத்ேில், புத்ே மேத்ேின் உடவல மட்டும் ேரிசித்து வந்ே சீைர்களுக்கு புத்ே மேத்ேின் உயிர் எைக் கருேப்பட்ட ேியாைத்வே கடத்ேிச் ஜசல்ல அப்தபாவேக்கு ஆேில்வல. இந்ேக் குவற சிைாவில் இருந்ே பிக்குகளுக்கும் இந்ேியாவில் இருந்ே பிக்குகளுக்கும் ஜபருங்கவவல அேித்ேது. இந்ே

74 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

நிவலயில் ோன் ப்ரஜ்ைோராவின் கண்கேில் சிக்கிைார் தபாேிேர்மர்49. இறுேியாக, சீைர்களுக்கு ஜபௌேத்ேின் உயிர் எைக் கருேப்பட்ட ேியாைத்வே, தேடவல, ஜமய்யறிேவல ஜசன்று தசர்க்க சரியாை நபர் தபாேிேர்மர் ோன் எனும் முடிவிற்கு வந்ோர் ப்ரஜ்ைோரா. தபாேிேர்மரும் அேற்கு எந்ே மறுப்பும் ஜசால்லவில்வல, ஜசால்லவும் முடியாது. ஏஜைன்றால், ஜபௌத்ே சங்க சட்ட ேிட்டங்கேில் குரு ஜசான்ை ஜசால்வல மறுக்காமல் ேவலவணங்கிச் ஜசல்வதும் ஒன்று. இந்ே இடத்ேில் நான் சகலமாைவர்களுக்கும் ஒன்வறத் ஜேரிவிக்க விவழகிதறன். தபாேிேர்மர் சீைா ஜசன்றது ஜபௌேத்ேின் ஆன்மாவாகிய ேியாைத்வே சீைர்கள் மத்ேியில் ஏற்றி வவக்கதவ. படங்கேில் வருவவேப் தபால் ேமிழர் ேற்காப்புக் கவலவயயும் மருத்துவத்வேயும் பரப்புவேற்கு அல்ல. ஒரு ேமிழைாகச் ஜசன்றார் என்று கூறுவவே விட ஜபௌத்ேைாக அங்கு ஜசன்றார் என்பதே ஜபாருத்ேம். அேவிட ஜபௌேத்ேின் 28ஆம் சமயத் ேவலவராக ஜசன்றார் என்பதே மிகப் ஜபாருத்ேம். இதுவவர நாம் பார்த்ே வரலாறு எல்லாம் தபாேிேர்மர் வாழ்வகயின் முன்தைாட்டம் மட்டுதம. இைி வருபவவ ோன் அவரது புகவழ உச்சாணிக் ஜகாப்புக்கு எடுத்துச் ஜசன்ற பகுேி. முரண்பாடு இருந்ோலும் வரலாற்றாசிரியர்கோல் பேியப்பட்ட பகுேியும் கூட. 

49

BodhidharmaThe Greatest Zen Master, Osho

75 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

பட்டுப்பாவே வகுத்ே வழி:

50

சீைத்ேிற்கு தபாேிேர்மர் பயணம் ஜோடங்கியேில் இருந்து இந்ேப் பகுேிவய ஆரம்பிப்தபாம். சீைத்ேிற்கும் பண்வடய ேமிழகத்ேிற்கும் இருந்ே ஜோடர்பிவை கடந்ே அத்ேியாயத்ேிதலதய பார்த்துவிட்தடாம். ஆைால் சீைா ேமிழகத்துடன் அேிகம் கடல்வழித் ஜோடர்பு வவத்ேிருந்ேோ? இல்வல ேவரவழித் ஜோடர்பு வவத்ேிருந்ேோ? என்று பார்க்க மறந்துவிட்தடாம். ஏஜைன்றால் ேமிழகத்ேிலிருந்து கிேம்பிய தபாேிேர்மர் எவ்வழிதய ஜசன்றார் எை நாம் அவசியம் ஜேரிந்து ஜகாள்ே தவண்டும். தபாேிேர்மரின் வரலாற்றில் அவர் எப்படி, எவ்வழிதய (அோவது ேவர மார்க்கமாகவா இல்வல கடல் மார்க்கமாகவா) சீைா ஜசன்றார் என்பது மிகப் ஜபரும் முடிச்சு அதுவும் பல ேகவல்கவே ேன்னுள் அடக்கி வவத்ேிருக்கும் முடிச்சு. முழுவமயாக இல்லாவிடினும் முடிந்ேேவு அவிழ்த்துப் பார்தபாதம. ஏோவது சிக்கும்.

50

இப் குதியில் வரும் கருத்துகள் அமனத்திற்குமோன முதன்மம சோன்றுகள்: Bodhi Dharma and Oceanic Silk Road, Tstuomu Kambe, (Former Professor of University of Tokyo, Physics); க ௌத்தமும் தமிழும், சீனி பவங்கபடசன்; Seeing Through Zen. Encounter, Transformation, and Genealogy in Chinese Chan Buddhism, John McRae (2003), The University Press Group Ltd, ISBN 978-0-520-23798-8; The Bodhidharma Anthology, The Earliest Records of Zen, Jeffrey L. Broughton

76 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

’பட்டுப்பாவே’ எைப்படும் சில்க்தராட் பற்றி தகள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். இருந்ோலும் இன்ஜைாரு முவற. ’ பட்டுப்பாவே’ என்பது உலகதம சீை சில்கிற்கு விசிறியாய்

இருந்ே காலத்ேில் பல்தவறு நாடுகவேச் சார்ந்ே வியாபாரிகள் பட்டு வாங்க சீைத்ேிற்கு ஜசன்றுவரப் பயன்படுத்ேிய பாவே. பணம் ஜகாழித்ே பாவே. இதோ அந்ேப் பாவேயின் வவரபடம்.

வவரபடத்வே பார்த்ோல் இரு வழிகள் ஜேரியும். ஒன்று ேவர மார்க்கமாை பாவே மற்ஜறான்று கடல் மார்க்கமாை பாவே. படத்ேின்படி இந்ேியாவிற்கும் சீைாவிற்கும் ேவர மார்க்கமாகவும், கடல் மார்க்கமாகவும் பாவேகள் இருந்ேை என்பது புலப்படும். இவே, இன்ஜைாரு தகாணத்ேில் ஜசான்ைால் வடஇந்ேியாவுடன் ேவரவழித் ஜோடர்வபயும், ேமிழகம் தபான்ற ஜேன்ைிந்ேியப் பகுேிகளுடன் கடல்வழித் ஜோடர்வபயும் சீைர்கள் ஜகாண்டிருந்ோர்கள் எைக் ஜகாள்ேலாம்.

77 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஏஜைன்றால், ேவரவழிதய ேமிழகத்ேிலிருந்து சீைா ஜசன்றவடய சிக்கல் மிகுந்ே பாவலவைங்கள், காடுகள் எைப் பல பகுேிவயக் கடந்ே பின்பும் விவரக்கும் குேிர் இமய மவலவயக் கடக்கதவண்டி இருக்கும். அங்கு நிலவும் ேட்பஜவட்பநிவலவயக் கடந்து சீைா ஜசன்று தசர்வேற்கு முன் கடல்வழிதய ஜசன்றவர்கள் நாட்டிற்தக ேிரும்பிவிடுவர். ஆவகயிைால், ’சீைர்களுடன், ேவரவழித் ஜோடர்வப விட கடல்வழித் ஜோடர்தப அேிகம் தமற்ஜகாண்டைர் ேமிழர்கள்’ எனும் இக்கருத்வே ‘பட்டுப்பாவே’ மட்டுமின்றி ேமிழகத்வேயும் சீைத்வேயும் தசர்ந்ே பல்தவறு நூற்களும் உறுேிபடுத்துகின்றை. தமலும், தபாேிேர்மர் வாழ்ந்ே காலத்ேில் இக்கடல்வழி பட்டுப்பாவே வழிதய ோன் சீை-ேமிழக வியாபாரிகள் வியாபாரம் ஜசய்ேைர். அது மட்டுமில்லாமல், தபாேிேர்மர் ேங்கள் நிலத்வேக் கடந்தே சீை ஜசன்றார் என்று சுமத்ரா, கம்தபாடியா, மதலசியா, வியட்ைாம், ோய்லாந்து தபான்ற நாடுகள் ேீர்மாைமாய் அறிவிக்கின்றை. மதலசிய ேற்காப்புக்கவலயாை ’சிலாத்’ தபாேிேர்மர் வாயிலாகதவ அறிமுகமாைோக மதலசியர்கள் கருதுகிறார்கள்.51 இதுவும் கணக்கில் ஜகாள்ேத்ேக்கது ோன். காம்தப (Kambe ) தபான்ற வரலாற்றாசிரியர்கள் இந்ேக் கருத்வே ஒப்புக்ஜகாண்டு, சில சான்றுகவேயும் அேிக்கிறார். அவர் கூறுவோவது ” ேற்தபாவேய கப்பல்கவேப் தபால் தபாேிேர்மரது காலத்ேில்

எரிஜபாருோல் துரிேமாக இயக்கப்படும் மிகப்ஜபரும் கப்பல்கள் 51

Silat Tua: The Malay Dance Of Life, Zainal Abidin Shaikh Awab and Nigel Sutton (2006), Kuala Lumpur: Azlan Ghanie Sdn Bhd, ISBN 978-983-42328-0-1

78 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

எல்லாம் இல்வல. எல்லாம் பாய்மரக் கப்பல்கள் ோன். பருவக்காற்வற கணக்கிட்டு ஓட்டப்படும் கலங்கள் ோன். அதேதபால், பல நாட்களுக்கு உணவுப்ஜபாருவே பேப்படுத்ேி வவக்கும் நுட்பங்கள் எல்லாம் அப்ஜபாழுது கிவடயாது. அேைால், ோங்கள் ஜசல்லும் வழியில் இருக்கும் நாடுகள் பலவற்றில் நிறுத்ேி உணவுப்ஜபாருட்கவே நிரப்பிவிட்டு, பயணத்ேிற்குத் ேக்க பருவம் வரும்வவர காத்ேிருந்து ோன் பயணத்வேத் ஜோடர்வர். தபாேிேர்மரும் இவ்வாறு ோன் ஜசன்றிருப்பார். ஜபரும் துறவி என்போல் வழிஜநடுகிலும் உள்ே நாட்டு மன்ைர்கள் அவவர விருந்ேிைராய் வரதவற்று உபசரித்ேிருப்பர். தபாேிேர்மரும், அங்கிருக்கும் ஜபௌத்ே மடங்கேில் சில காலம் ேங்கிவிட்டு, ஜபௌத்ேத்வே பரப்பிவிட்டு, ேக்க பருவம் வரும் ஜபாழுதுோன் கிேம்பியிருப்பார். ஏஜைன்றால் ஜபௌத்ே மே பிக்குகள் மவழ காலங்கேில் பயணம் தமற்ஜகாள்ேமாட்டர். இேைால் தபாேிேர்மர் இலங்வக, ொவா, சுமத்ரா, மதலயா, ோய்லாந்து, கம்தபாடியா, வியட்நாம் வழியாக குவாங்சூவ் (Guǎngzhōu) வந்ேிருப்பார். இதுோன் தபாேிேர்மர் சீைா ஜசன்ற பாவே. இவே வவத்தும் வட இந்ேியாவவயும் ேிபத்வேக் காட்டிலும் இந்நாடுகள் தபாேிேர்மவரக் ஜகாண்டாடுவவே வவத்தும் இன்ைபிற சான்றுகவே வவத்தும், தபாேிேர்மர் வட இந்ேியத் ேவரவழி பட்டுப்பாவேவய விட கடல்வழி பட்டுப்பாவே வழியாகதவ சீைா ஜசன்றார்” எை அடித்துக் கூறுகிறார் காம்தப. அதேதநரத்ேில் சீை ஆசிரியர்கள் ோன்லின், லிதயாயங், ோதவாக்ஷுவான் ஆகிதயார் தபாேிேர்மர் இந்ேியாவிலிருந்து ேவர மார்க்கமாகதவ சீைா வந்ேோக பேிந்துள்ேைர். இந்ே

79 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

முரண்பாடுகவே இன்னும் ஆழமாக பார்க்கும் முன், இன்னும் ஜகாஞ்சம் தபாேிேர்மவர பற்றி ஜேரிந்து ஜகாள்வது நல்லது. தபாேிேர்மர் இங்கிருந்து சீைா ஜசல்லும் ஜபாழுது அவர் இேவட்டஜமல்லாம் கிவடயாது. நல்ல வயோைவர் ோன். சரியாக எத்ேவை வயேில் கிேம்பிைார் எை குறிப்தபதுமில்வல. ஆைால், 100 வயேிற்கு தமல் ோன் தபாேிேர்மர் சீைா வந்ோர் எை ோன்லின் தபான்ற சீை ஆசிரியர்கள் பேிந்து வவத்துள்ேைர். அதே தவவேயில், ஜெஃப்ரி ப்ராடன் (J ef f ery L.Brought on), ொன் தர (J ohn McRae ) தபான்றவர்கள் தபாேிேர்மர் சீைா வரும் தபாது நூறு வயஜேன்ஜறல்லாம் கூறிப்பாகச் ஜசால்லமுடியாது ஆைால் நிச்சயம் இவேஞர் இல்வல என்றும் ஐம்பேற்கும் தமல் என்பவே மட்டும் உறுேியாய் கூறலாம் என்கின்றைர். ஆவகயால் ஐம்பேற்கு தமல் ோன் தபாேிேர்மர் சீைப் பயணம் தமற்ஜகாண்டார் என்பது ஜேேிவாை கருத்து. ஐம்பது வயேில் ஒருவர் இமயமவலவயக் கடந்து சீைா ஜசல்வஜேல்லாம் எட்டாவது அேிசயம். ஆவகயால், சீைாவிற்கு கடல்வழிதய ோன் ஜசன்றார் என்ற முடிவிற்கு இன்வறய நவை ீ தமற்கத்வேய ஆசிரியர்கள் கருதுகிறார்கள். அதேதபால், தபாேிேர்மர் எந்ேத் துவறமுகத்ேில் கப்பதலறிைார் என்பேற்ஜகல்லாம் ஆோரம் இல்வல. அந்ேக் காலகட்டத்ேில் வியாபாரிகளுக்கும் ஜவேிநாட்டுப் பயணிகளுக்கும் காஞ்சி முக்கிய நகரமாய் இருந்ேோல் காஞ்சிக்கு அருகில் நிவறய துவறமுகங்கள் இருந்ேிருக்கும். அப்படி காஞ்சிக்கு அருதக இருந்ே ஏோவது துவறமுகத்ேில் ோன் தபாேிேர்மர் கப்பல் ஏறியிருப்பார் என்பது ஜபாதுவாை கருத்து. இப்படி இருக்கும் தவவேயில் காம்தப தபான்ற சில வரலாற்று அறிஞர்கள்

80 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

அவர் மாமல்லபுரத்ேில் கப்பதலறியிருக்கக் கூடும் எைக் கருதுகிறார்கள்.52 ஆவகயால், ஏறிைார் கப்பலில், கடல் வழிதய சீைத்வே அவடயும் ஜபாருட்டு என்ற ஜசய்ேிவய மட்டும் நாம் இங்கு ஜகாள்தவாம். கப்பதலறும் தபாது அவருக்கு வயது ஐம்பேற்கும் தமல் என்பவேப் பார்த்தோம். இவ்தவவேயில், அவர் அந்ே வயேில் ேேர்ந்துதபாய் இருந்ோரா இல்வல ேிடகார்த்ேமாக இருந்ோரா எனும் அடுத்ே தகள்வி பிறக்கின்றது. தபாேிேர்மரின் உடவலப் பற்றி ஜசால்ல தவண்டுஜமன்றால் ேிடகார்த்ேமாை உடல் ோன். நடப்பேில் அவ்வயேில் கூட அவருக்கு எந்ே பிரச்சவையும் இருந்ேோகத் ஜேரியவில்வல. ஆைால் அேற்காக சிக்ஸ் தபக்ஸ் என்ஜறல்லாம் கூறிவிட முடியாது.

மிகப் ஜபரிய பாவைத் ஜோப்வபோன் அவரது

உருவத்வே முன்ைிறுத்தும் வவகயில் அவமந்ேிருந்ேோக அவர் காலத்வேச் சார்ந்ே சீை சரித்ேிர ஆசிரியர்கள் குறிப்பிட்டுள்ோர்கள். “சீைர்கேிடம் கடந்ே சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்புவவர ஒரு விதைாே கருத்து நிலவியது. அோவது மூவே வயிற்றில் உள்ேஜேை. அேைால் ஜபரிய ஜபரிய மைிேர்கேின் உருவத்வே வவரயும் ஜபாழுதும் சிற்பமாய் ஜசதுக்கும் ஜபாழுதும், எழுத்ேில் வடிக்கும் ஜபாழுதும் அவர்களுக்கு அறிவு அேிகம் என்பவேச் சுட்ட வயிற்வற சற்று வங்க ீ வவத்துவிடுவர். இேன் விவேவாகக் கூட தபாேிேர்மர் ஜபரும் வயிற்வற ஜபற்றிருக்கக் கூடும்” என்றும் சிலர் கருதுகிறார்கள். 52

Bodhi Dharma and Oceanic Silk Road, Tstuomu Kambe

81 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

தபாேிேர்மருக்கு தகாலி குண்வடப் தபான்ற மிகப் ஜபரிய கண்கள் இருந்ேோகவும் குறிப்பு இருக்கின்து. அவரது விழிகள் நீல நிறத்ேில் இருந்ோகவும், பார்ப்பவவர அடிபணியச் ஜசய்யும் ஆற்றல் ஜபற்றிருந்ேோகவும், ஜமாத்த்த்ேில் அவர் ஒரு நீலக்கண் காட்டுமிராண்டிவயப் (Bl ue Eyed Barbari an) தபால் இருந்ேோகவும் சீை வரலாற்றாசிரியர்கள் பேிந்துள்ோர். நடுத்ேர உயரம், ேவலயில் மிகப் ஜபரும் வழுக்வக, விவேயாட்டு வமோைத்வேப் தபால் பரந்து விரிந்ே மார்பு. மீ வச தபால் அடர்ந்ே புருவங்கள், வாவய மவறக்கும் மீ வச, ஒழுங்கில்லாே காடு தபால் ோடி. மரத்வே ஒடித்து எடுத்துக்ஜகாண்டு வருவவேப்தபால் வகயில் ஒரு ேடி, காவி நிறத்ேில் இரு முரட்டுத் துணிகோல் ஆை ஆவட. இன்ை பிற ஜபாருட்கவே அடக்கி தோேில் ஒரு ஜபாேி. இதுோன் தபாேிேர்மரின் உருவம். தபாேிேர்மரின் தோற்றம் பற்றிய இக்கருத்ேில் அவைத்து வரலாற்றாசிரியர்களும் ஒன்றிவிடுகின்றைர். நம்மூரிதலதய இப்படிப்பட்ட ஒருவர் ஜேருவில் நடந்துவந்ோல் பார்ப்பேற்கு சற்று பயமாகத்ோன் இருக்கும். குள்ேமாை புசுபுசு சீைர்களுக்கு இவவரப் பார்த்ோல் எப்படி இருந்ேிருக்கும் எை தயாசித்துப் பாருங்கள். பூச்சாண்டிவயக் கண்டு மிரள்வவேப் மிரண்டிருப்பார்கள். அேைால் ோன் ஜபரும்பாலாை சீை ஆசிரியர்கள் தபாேிேர்மருக்கு ஒரு முரட்டு தோற்றத்வேதய ேருகின்றைர். ஆேலால், படங்கேில் காட்டப்படும் கட்டுமஸ்ோை இருபது வயது தபாேிேர்மவர ேயவுஜசய்து மைத்ேில் இருந்து அகற்றிவிடவும். அப்படிஜயல்லாம் தபாேிேர்மர் இருந்ேேில்வல. சரி, சரி, வவரபடத்வேக் கூர்ந்து கவைியுங்கள், தபாேிேர்மரின் வழித்ேடங்கவே பின் ஜோடர.

82 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ேமிழகத்ேிலிருந்து இந்தோதைசியத் ேீவுகள் வழிதய ஜேன்சுமத்ராவுக்கு ஜசல்கிறார். அங்கிருந்து மதலயா, ோய்லாந்து, வியட்ைாம் எை முழுவதும் கடல் வழியாகதவ பயணித்து முத்து ஆற்வற (Pearl Ri ver ) அவடந்து அங்கிருந்து ஜேன்சீைத்வே அவடகிறார். எப்படிப்பார்த்ோலும் அவருக்கு சீைா ஜசன்று தசர பல ஆண்டுகள் பிடித்ேிருக்கும் என்று மட்டும் ஜேரிகிறது. மூன்று ஆண்டுகள் என்பது ஜபாதுவாை கருத்து.

இத்ேவை

ஆண்டுகவே அவர் சீை ஜமாழிவய கற்றுக்ஜகாள்ேவும், அவர்கேது பண்பாட்வட அறிந்துஜகாள்ேவும் பயன்படுத்ேியிருக்கக் கூடும். எது எப்படிதயா அவர் ேமிழகத்ேில் இருந்து கடல் வழிதய பயணித்து ஜேன் சீைத்வே அவடகிறார். ஜேன் சீைத்ேில் அவர் முேலில் நுவழந்ே இடம் நான்யூ (Nanyue ) என்றும் குய் (Qi /Qi n)

என்றும் குவாங்சூவ் (Ghuang Zhau)

என்றும் காண்டன் (Cant on) என்றும் பல்தவறு கருத்துகள் நிலவுகின்றை. இவவ ஒன்றும் ஆயிரம் வமல்கள் ஜோவலவில் இருக்கும் ேைித்ேைிப் பகுேிகள் அல்ல. நான்யூவும், குய்யும், குவாங்சூவும், காண்டனும் ஒதர மாகாணம் ோன், ஆைால் காலம் ோன் தவறு தவறு. புரியவில்வலயா. சுலபம் ோன். இப்ஜபாழுது எடுத்துக்காட்டாக கலிங்கத்வேயும், ஒரீஸாவவயும், ஒடிஸாவவயும் எடுத்துக்ஜகாள்ளுங்கள். இப்ஜபயர்கள் ஒதர மாகாணத்வே ோன் குறிக்கின்றை. ஆைால் காலம் ோன் தவறு தவறு.

83 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஒரிசா இப்படி ஜவவ்தவறு காலங்கேில் ஜவவ்தவறு ஜபயர்கோல் அவழக்கப் பட்டிருப்பவே/படுவவேப் தபால, நான்யூ என்று கி.மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டிலும் குய் என்று கி.பி ஐந்ோம் நூற்றாண்டிலும் குவாங்சூவ் அல்லது காண்டன் என்று இப்ஜபாழுதும் இப்பகுேி அவழக்கப்படுகிறது. தபாேிேர்மரின் காலம் ஐந்ோம் நூற்றாண்டு என்று நாம் ஜகாண்டிருப்போல் ’குய்’ என்தற இத்ஜேன்சீை நிலப்பரப்வபக் ஜகாள்தவாம். கம்தபாடியா, வியட்ைாம் வழியாக குய் பகுேிக்குள் நுவழவது சுலபம். அதே தபால், கடும் பைிப்பிரதேசமாை வட சீைத்வேவிட ஜேன் சீைம் சற்று ேமிழகத்வேப் தபால் ோன் இருக்கும். ேட்பஜவட்பமும் நமக்கு ஏற்றாற் தபால் ோன் இருக்கும். இேைாதலதய அக்காலத்ேிய ேமிழகப் பயணிகேின் முேல் விருப்பம் ஜேன்சீைம் ோன். இப்பகுேியில் ோன் தபாேிேர்மரும் ேவர இறங்குகிறார். இந்ே தநரத்ேில் நான் இங்கு இன்ஜைான்வறயும் ஜேரிவித்ோக தவண்டும். தபாேிேர்மர் சீைம் ஜசன்றவடவேற்கு முன்தப அவர் சீைம் வருகிறார் எனும் ஜசய்ேி சீைா ஜசன்றவடந்துவிட்டது. ஆம், பல்லவ மன்ைவர்கள் மூலமாக. தபாேிேர்மர் எனும் துறவி ேமிழகத்ேிலிருந்து கிேம்பி ஜபௌத்ே ஜோண்டாற்ற சீைா வருவோகவும், அவர் பல்லவ நாட்டின் ேவலசிறந்ே பிக்கு என்றும். ஏற்கைதவ தபாேிநிவலவய அவடந்ேவர் என்றும். அவர் பல்லவ இேவரசராகப் பிறந்து ஜபௌேத்வே ஏற்று துறவி ஆைவர் என்றும், ேீர்க்கேரிசி என்றும், அேற்கும் தமல் எங்கள் உடன்பிறந்ேவர் என்றும் ேமிழகத்ேிலிருந்து பல்லவர்கள் புறாக்கள் மூலமாக சீைா முழுவதும் உள்ே நாடுகளுக்கு ஜசய்ேி அனுப்பிைர்.

84 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

எைதவ, சீை அரசர்களும் தபாேிேர்மருக்கு உலகதம தபாற்றும் விேம் வரதவற்பு அேிக்கதவண்டும் என்று முடிவு கட்டிைர். தபாேிேர்மர் ேற்தபாது எங்கிருக்கிறார் என்று ஜேரிவிக்கும் ஜபாறுப்பில் சிலவர நியமித்ேிருந்ேைர். ேைது அரச பேவிவயத் துறந்து தேடலில் ேன்வை ஆழ்த்ேிக்ஜகாண்ட புத்ேவரப் தபால் மக்கள் தபாேிேர்மவர எண்ணலாயிைர். தமலும், நாட்டு மக்களுக்கு தபாேிேர்மவர பற்றியும் அவர் ேற்தபாது எங்கு இருக்கிறார் எனும் அப்தடட்வடயும் அறிவிக்கும் அறிவிப்பாேர்கள் நாடு முழுவது பரவியிருந்ேைர். அந்ே அேவிற்கு மக்கள் அவவர எேிர்பார்த்ேைர். சீைாதவ பல ஆண்டுகள் தபாேிேர்மரின் வரவவ எேிர்பார்த்து ேவமிருந்ேது. தபாேிேர்மரும் ஒரு வழியாக ஜேன்சீைம் வந்ேவடந்ோர். அப்புறம் என்ை, சிவப்புக்கம்பே வரதவற்பு ோன். ேங்களுக்கு புத்ே மேத்வே பற்றிய ஆழமாை அறிவவ தபாேிக்க ஜகௌத்ேமதர தநரில் வந்ேவேப் தபால் ஆரவாரமாக மன்ைனும் மக்களும் ஜபௌத்ே பிக்குகளும் காணப்பட்டைர். தபாேிேர்மரிடம் அந்ே ஆரவாரம் துேி கூட இல்வல.53

53

http://www.usashaolintemple.org/chanbuddhism-history/; The Bodhidharma Anthology, The Earliest Records of Zen, Jeffrey L. Broughton

85 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

05 தானமா54 தசாேவைதமல் தசாேவை: குய் நாட்டின் ஷூ ெியாங் (Zhū J i āng)55 ஆற்றங்கவரயில் அவமந்ேிருக்கும் குவாங் ச்தசா (Ghuang Cho) எனும் நகருக்கு தபாேிேர்மரின் கப்பல் வருகிறது எை அறிந்து, அவவர வரதவற்க குய் நாட்டு அரசனும், க்ஷியாங் ஆங் (Xi ang Ang)56 நாட்டு மன்ைனும் காவலர்கள், சுவமதூக்கிகள், பிக்குகள் அடங்கிய ஜபரிய குழுவுடன் அத்துவறமுகம் தநாக்கி ஜசன்றைர். ேன் சீடர்கள் புவடசூழ, புைிே புத்ேகங்கள் அடங்கிய வபகவே சுமக்கும் அடிவமகளுடன் மிகப்ஜபரிய குழுவாக இந்ேியாவில் இருந்து வான்முட்டும் கப்பலில் தபாேிேர்மர் வருவார் எை எேிர்பார்த்து ோன் இப்தபற்பட்ட பவடவய ஏற்பாடு ஜசய்ேிருந்ேைர் மன்ைர்கள். ஏஜைன்றால் அேற்கு முன் சீைா

54

இப் குதியின் கருத்துகள் அமனத்திற்குமோன முதன்மம சோன்றுகள்: Abstract of Joseph Aranda’s Plenary sesiom lecture at the silver jubilee celebrations of IIAS, January 2011, Chennai; BodhidharmaThe Greatest Zen Master, Osho; Essays on the Martial Arts, Wendell E. Wilson (2010), (http://www.mineralogicalrecord.com/wilson/karate.asp); Bodhi Dharma and Oceanic Silk Road, Tstuomu Kambe, (Former Professor of University of Tokyo, Physics); The Bodhidharma Anthology, The Earliest Records of Zen, Jeffrey L. Broughton; http://www.usashaolintemple.org/chanbuddhism-history/; Manual of Zen Bhuddism; Daisetz Teitaro Suzuki, D.Litt; The Zen Teaching of Bodhidharma - trans. Red Pine; Social and Cultural history of India- Kerala series- A. Sreedara Menon; Shaolin warrior training, http://www.youtube.com/watch?v=EMkz7lTGzQ8&feature=related; Shaolin Kungfu (Shaolin Monastery Publication) ISBN7-80024-196-3; http://www.varmam.org/; http://www.keishinkandojo.org/homepage.html; Bodhidharma - The Master of Zen (film), 1994 55 இதற்கு முத்து ஆறு என்று க ோருள். இந் திக்கு Pearl River, Canton River, Ghuang River என்கறல்லோம் பவறு க யர்கள் உண்டு. 56 தற்ப ோமதய Gaoyao குதி

86 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

வரும் பிக்குகள் அவைவரும் அவ்வாறு ோன் வந்ேிறங்குவர். இேவை கணக்கில் ஜகாண்டு துவறமுகத்ேிற்கு பவடஜயை ேன் ஆட்கவே ேிரட்டிச் ஜசன்றிருந்ேைர். அங்கு தபாேிேர்மரின் வருவகவய எேிர்பார்த்து காத்ேிருந்ேைர். கவடசியாக ஒரு கப்பலும் அங்கு வந்ேது. அேிலிருந்து ஒருசிலர் மட்டும் இறங்கிைர். ஆைால், அவர்கள் பார்ப்பேற்கு வியாபாரிகவேப் தபால் ஜேரிந்ேைர். அவர்கேிடம் தபாேிேர்மவரப் பற்றி விசாரித்ேைர். அவர்களும் ’ஓ அவரா’ எைக் கூறி ஒரு ேிவசவய சுட்டிைர். அத்ேிவசயில் வகயில் கம்பும் முதுகில் வபயுமாய் பரதேசிவயப் தபால் ஒருத்ேர் நின்று ஜகாண்டிருந்ோர். ” ஐயா, ோங்கள் ோன் பல்லவ நாட்டில் இருந்து வரும் பிரபல

பிக்கு தபாேிேர்மரா?” ,என்று குழுத் ேவலவன் அவரிடம் ஜசன்று விசாரித்ோன். “ஆம், என் ஜபயர் தபாேிேர்மன் ோன். அதுவும் என் குரு ப்ரஜ்ைோரா சூட்டியது. நானும் பல்லவ நாட்டிலிருந்து ோன் வருகிதறன். ஆைால் நீங்கள் தேடும் அந்ே பிரபலமாை பிக்கு நான் இல்வல.” , என்று எந்ே அலட்டலும் இல்லாமல் அவர்கேிடம் ஜேரிவித்ோர் தபாேிேர்மர். ஜபௌத்ே நூல்கள் எதுவும் இல்லாமல் ஜவற்றாோய், பரதேசிவயப் தபால் வந்ேிறங்கிய தபாேிேர்மர் அவர்களுக்கு புதுவமயாய் தோன்றிைார். சரி, புைிேப் புத்ேகங்கவே அவர் மைப்பாடம் ஜசய்து மைேில் வவத்ேிருக்கதவண்டும் என்று எண்ணி அவைவரும் அவர்முன் மண்டியிட்டு வணங்கிவிட்டு ேங்கள் ேவலநகருக்கு அவழத்துச் ஜசன்றைர்.

87 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

அங்கு மக்கள் அவலகடஜலைத் ேிரண்டு தபாேிேர்மவர வரதவற்றைர். அன்வறயேிைம் ஜசாற்ஜபாழிவு ஒன்றுக்கும் ஏற்பாடு ஜசய்யப்பட்டிருந்ேது. வந்ேிறங்கிய வகயுடன் மக்களும் மன்ைனும் தபாேிேர்மவர ேங்களுக்கு உபதேசம் ஜசய்யுமாறு தவண்டிைர். அவரும் சம்மேித்து தமவடதயறிைார். தமவடயில் ஏரிய தபாேிேர்மர், வாய் ேிறக்கதவ இல்வல. ஒரு ஜசால் கூட சிந்ேவில்வல. சில மணி தநரம் கண்கவே மூடி அமர்ந்ேிருந்ோர். பின்ைர், அவர்கேிடமிருந்து விவடஜபற்று ஊருக்குள் நவடவயக் கட்டிைார். அவர் வாயிலிருந்து அமுேஜமாழிகவேக் தகட்தபாம் என்ற ஆவலுடன் அவவர எேிர்பார்த்துக் குழுமியிருந்ேவர்களுக்கு ஒதர ஏமாற்றம். ஜேேிவவ தவண்டி கூடியவர்கள் குழப்பத்ேில் ஆழ்ந்ேைர். ’தபாேிேர்மர் யாவரப்பற்றியும் கவவலஜகாண்டோக ஜேரியவில்வல’ என்று ஆங்காங்தக மக்கள் மத்ேியில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது, சிலர் தகாபத்துடன், தவறு சிலர் வநயாண்டிச் சிரிப்புடன், மற்றும் சிலர் புரிேலுடன் அங்கிருந்து நகர்ந்ேைர். தமற்கண்ட சம்பவம் தபாேிேர்மவர பிரபலப்படுத்ேியது. அவர் ேிமிர் பிடித்ேவர். ேவலக்கணம் மிக்கவர். எதுவும் ஜேரியாேவர் எனும் ஜபயவரயும் எடுத்துத் ேந்ேது. அக்காலகட்டத்ேில் ஷூ ெியாங் நகரம் வணிகத்ேிற்கு ஜபயர்ஜபற்றது. அங்கு வணிக நிமிர்த்ேமாக பல்தவறு இந்ேிய வியாபாரிகள் ேங்கி இருந்ேைர். அவர்களுக்கு அப்பிரதேசத்ேின் காண்ஜடாை ீஸ் (Cant ones e ) ஜமாழி வகவரத் ஜேரியும். அவர்கள் மூலமாக காண்ஜடாை ீஸ் மற்றும் சீைத்ேின் பிரோை

88 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஜமாழியாை மாண்டரிவை (Mandari n) தபாேிேர்மர் கற்றிருப்பார் என்பது தொஜஸப் அஜரண்டாவின் (J os eph Aranda) கணிப்பு. இேற்குப்பின் நடந்ேோக ஒரு நிகழ்வு சீைர்கேிடம் ஜசவிவழிக்கவேயாய் உலவுகின்றது. இேற்கு ஆோரம் இல்வல என்றாலும் இந்ே நிகழ்வு ோன் தகாவன் வழிக் கவேக்கு அடித்ேேம் எை கருேப்படுகிறது. தகாவன் என்றால் என்ைஜவன்று பிறகு பார்ப்தபாம். ேற்தபாது அந்ே நிகழ்விற்குச் ஜசல்தவாம். ஊருக்குள் ஜசன்ற தபாேிேர்மர் ஒரு மரத்ேடியில் அமர்ந்ோர். இவர் அமர்ந்ே மரத்ேடி தநாக்கி ஒரு புத்ே பிக்கு வந்ோர். அவவர நூற்றுக்கும் தமலாை சீடர்கள் பின்ஜோடர்ந்ேைர். அவர் வாயிலிருந்து வந்ே ஒவ்ஜவாரு ஜசாற்கவேயும் அவர்கள் குறிப்ஜபடுத்துக் ஜகாண்தட வந்ேைர். “அழகாவும் சுத்ேமாகவும் இருக்கும் நல்ல குணம் பவடத்ே ோமவர அசுத்ேமாை ஜகட்ட குணமுவடய தசரில் ோன் பூக்கிறது அவேதபால் நம்வமச் சுற்றியுள்ேவர்கள் மைசுத்ேம் இல்லாமல் ஜகட்டவர்கோய் இருந்ோலும் நம்மால் மைசுத்ேம் உள்ேவராகவும் நல்லவர்கோகும் மலரமுடியும்” , என்று அந்ே பிக்கு கூறிக்ஜகாண்தட நடந்ோர். அவே தகட்டுஜகாண்டிருந்ே தபாேிேர்மர், “நல்ல மண்ணால் மட்டுதம நல்ல தவோண்வமவய அேிக்கமுடியும். தசறு பார்ப்பேற்கு அசுத்ேமாய் ஜேரிந்ோலும், அேனுள் இருக்கும் நல்லேன்வம ோன் நல்ல ோமவர பூக்க உேவுகிறது” என்று ஒரு தபாடு தபாட்டார். அந்ே பிக்குவிற்கு முகம் ஜோங்கிப் தபாைது.

மிக்க சிைத்துடன் அங்கிருந்து நகர்ந்து ஜசன்றார்.

அவரது சீடர்களும் அவர் பின் ஓடிைர்.

89 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

இத்துடன் அந்நிகழ்வு முடிகிறது. இேன் பின் தபாேிேர்மர் அப்பகுேியில் இருந்ே ஜஹைான் (Henan) தபான்ற ஜபரும் ஜபரும் ஜபௌத்ே மடங்களுக்கு எல்லாம் ஜசன்றார். அங்கு பிக்குகளும் அவர்ேம் மாணவர்களும் ஜசய்ே ேியாைத்வே கடுவமயாக விமர்சித்ோர். அவர்கேது சடங்குகவேயும் சம்பிரோயங்கவேயும் விைவிைார். குவறகண்டார். ஜபௌத்ேர் கண்ட ேியாைம் இதுவல்ல என்று உரக்கக் கூறிைார். ஆைால் தகட்தபார் ோன் இல்வல. இேன் விவேவாக, ” இந்ேியாவிலிருந்து வந்ே பிக்கு ஜபௌத்ேம் ஜேரியாமல் இருக்கிறார். நம் ேியாைத்வேதய தகள்விக்குட்படுத்துகிறார்.” என்ற வசைம் ஜபௌத்ேர்கள் மத்ேியில் பிரபலமாைது. இவ்வாறு தபாேிேர்மரது டி.ஆர்.பி சீைா முழுவதும் எகிறியது. இப்படியிருக்வகயில் ோன் மன்ைன் ’தவ’ (wei , வூ என்றும் ஜசப்பலாம்) ேன் அரண்மவைக்கு வருவக ேரும்படி தபாேிேர்மவர அவழத்ோன். அவைது அவழப்வப தபாேிேர்மர் ஏற்றார். பல்தவறு காடுகவேயும் மவலகவேயும் கடந்து தபாேிேர்மர் ’தவ’யின் நாட்டிற்குள் பிரதவசித்ோர். ேன் மிகப் ஜபரும் அரண்மவையின் நுவழவாயிலுக்தக வந்து தபாேிேர்மவர ’ தவ’ ’ மன்ைன் வரதவற்றான். உள்தே அவழத்துச் ஜசன்று

உணவேித்து மகிழ்ந்ோன். ஜகாஞ்ச தநரம் ஓய்வுக்குப் பின்ைர், ேன்வை தபாேிேர்மரிடம் அறிமுகப்படுத்ே ஆயத்ேமாைான். ’ஐயா, நான் இந்ேப் பிராந்ேியத்ேின் அரசைாதவன், புத்ே மேத்ேிற்கு ஜசய்யும் ஜோண்டாக பல்தவறு இடங்கேில் மடங்கவேயும் சிவலகவேயும் நிறுவியுள்தேன். அவற்வற

90 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

வரும் வழியில் பார்த்ேிருப்பீர்கள் எை நம்புகிதறன். அதுதபாக ஜபௌத்ே நூற்கள் பலவற்வற பிரேிஜயடுக்கவும், மடங்கேில் ேங்கியுள்ே பிக்குக்களுக்கு உணவு, உவட, ேங்கும் இடம் அேிக்கவும் ஜபரும் ஜபாருள் ஜகாண்டு உேவியும் புரிந்துள்தேன். என்வைதபால் ஒருவன் எைக்கு முன்பும் இருந்ேேில்வல. இைிதமலும் இருக்கப்தபாவேில்வல என்றும் இங்கு இருக்கும் பிக்குகள் கூறுவர்’ “அப்படியா’ “இன்னும் நிவறய ஜசய்ேிருக்கிதறன். இவ்வாறு நான் ஜசய்ே ஜோண்டிற்காக எைக்கு என்ை பலன் கிவடக்கும்?’ “ஒன்றும் கிவடக்காது’ ’எவ்வேவு நற்ஜசயல்கள் ஜசய்ோலுமா?’ “நீ எவ்வேவு நற்ஜசயல்கள் ஜசய்ோலும் கடும் நரகத்வேத் ேவிர உைக்கு ஏதுவும் கிட்டாது.’ இந்ே பேில் மன்ைவை வியப்பில் ஆழ்த்ேியது. இப்படியும் ஒரு மைிேன் இருப்பாரா. ோன் மன்ைன் எை ஜேரிந்தும் இப்படிப் தபசும் மைிேன் உலகில் இருக்கிறாைா. மீ ண்டும் ஜோடர்ந்ோன். “எைக்கு பல காலமாகதவ ஒரு சந்தேகம். தகட்கலாமா’ “ோராேமாக’ ’புத்ேர் என்று ஒருவர் உலகில் இருந்ோரா? ஏன் தகட்கிதறன் என்றால் நம் காலத்வேச் சார்ந்ே யாரும் அவவரத்ோன் தநரில் பார்த்ேேில்வலதய’

91 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

“இல்வல, அப்படி யாரும் உலகத்ேில் வாழ்ந்ேோகத் ஜேரியவில்வல. அவர் யாஜரன்று ஜகாஞ்சம் ஜசால்ல முடியுமா’ “ஜகௌத்ேம புத்ேர். நம் மேத்வே தோற்றுவித்ேவர். நம் கடவுள். அப்படி ஒருவர் இல்வலயா” “ஜகௌத்ேம புத்ேர். அப்படி ஒருவர் நிச்சயமாக இல்வல” ’என்ை இல்வலயா’ “ஆம்’ “அப்படியா, ோங்கள் யார் என்தறனும் உங்களுக்குத் ஜேரியுமா?’, முகத்ேில் ஏேைப் புன்ைவகயுடன். ’ஜேரியாது’ ஏற்கைதவ தபாேிேர்மரது ஜமௌை ஜசாற்ஜபாழிவவப் பற்றி தகள்விப்பட்டிருந்ே ’தவ’, தபாேிேர்மர் ேைக்கு அேித்ே எேிர்மவற ஜசாற்ஜபாழிவால் சிைமுற்றான். “அப்படியா, மிக்க நன்று, என் அரண்மவைக் கேவுகள் உங்கள் ஜவேிதயற்றத்ேிற்காகதவ ேிறந்ேிருக்கின்றை. என் சிைம் என்வை ஆக்கிரமிக்கும் முன் ேயவு ஜசய்து ஜவேிதயறி விடுங்கள். மீ ண்டும் இங்கு வரும் எண்ணம் கூட உங்களுக்கு தோன்றிவிட தவண்டாம்.” அவைிடம் தமற்ஜகாண்டு எதுவும் தபசவில்வல தபாேிேர்மர். கிேம்பிைார் தமற்கு ேிவசவய தநாக்கி. அவமேியுடன். ஏன் இவ்வாறு எேிர்மவறயாக பேிலேிோர் தபாேிேர்மர் என்று சற்று பார்ப்தபாம்.

92 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

முேல் தகள்விக்காை பேில்: ோன் ஜசய்ே ஜோண்டிற்காக ேைக்கு என்ை பலன் கிவடக்கும் என்று தகட்ட மன்ைன், ோன் ஜசய்ே ஜோண்வட ஜபருந்ேன்வமயாக தபாேிேர்மரிடம் கூறிைான். இது அவைது ’ேற்ஜபருவம’வய ஜவேிச்சம் தபாட்டு காட்டுகிறது. இதுதவ அவனுக்கு யாஜோரு பலனும் இல்வல, நரகத்வேத் ேவிர என்று தபாேிேர்மர் கூறியேற்காை காரணம். இரண்டாம் தகள்விக்காை பேில்: ஜகௌத்ேம புத்ேர் என்று ஒருவர் உலகில் இருந்ோரா? ’நாம் புத்ேவரக் கண்ணால் பார்த்ேேில்வல, யாதரா கூறியோல் ோன் ஜகௌேமர் இருந்ேோக நம்புகிதறாம். எைதவ புத்ேர் என்பவர் கற்பவையாகக் கூறப்பட்ட உருவமாகவும் இருக்கலாம் அல்லவா? ோங்கள் இதுபற்றி என்ை கூறுகிறீர்கள்? இருந்ோரா? இல்வலயா? பார்த்ேிருக்கிறீர்கோ? பார்த்ேேில்வலயா?’, இதுதவ மன்ைைது மைேில் ஓடிய ஜபருங்தகள்வி என்பவே அவன் ஜவேிப்படுத்ேிய ஒரு வரிக் தகள்வியிதலதய அறிந்துஜகாள்வார்கள் தபாேிேர்மர் தபான்ற மகான்கள். இது மன்ைனுக்கு புத்ேர் மீ ேிருந்ே ’நம்பிக்வக ஊசலாட்டத்வே’ ஜேேிவாக சுட்டுகின்றது. ஆவகயால் ோன் ‘புத்ேர் இல்வல’ என்று ஏேைமாக பேில் அேித்ோர் தபாேிேர்மர். ’நீ அடிப்பவடயிதலதய ேள்ோடுகிறாய் மகதை’ என்று கூறாமல் கூறுகிறார் இந்ே பேில் மூலம் ’தவ’விற்கு. மூன்றாம் தகள்விக்காை பேில்: ோங்கள் யார் என்தறனும் உங்களுக்குத் ஜேரியுமா?

93 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

’இல்வல’ என்ற தபாேிேர்மரின் பேில் ஒரு மாஜபரும் ேத்துவத்வே உள்ேடக்கியது. ’நீ யார் எைத் தேடு’ மாவய’ எனும் புத்ேரின் ேத்துவம் ோன் அது. நான் யார் என்பதே ஜேரியாே நிவலயில் எப்படி நான் யார் என்பவே எப்படி கூற இயலும். “நீங்கள் என்பது உங்கள் ஜபயரா? இல்வல உடலா? இல்வல மைமா? இல்வல உயிரா?’ இக்தகள்விக்கு தபாேிேர்மரின் பேில் “நீங்கள் என்பது உங்கள் அனுபவதம (Experi ence ). தபாேிேர்மர் தோற்றுவித்ே ’ஜென்’ ேத்துவம் (ஜமய்யியல்) இந்ேக் கருத்வே அழகிய முவறயில் படம் பிடிக்கிறது. இேவை மற்ஜறாரு பகுேியில் விரிவுவர ஜசய்யலாம். தபாேிேர்மவர எங்தக விட்தடாம். ’கிேம்பிைார் தபாேிேர்மர் தமற்கு ேிவச தநாக்கி. அவமேியுடன்.’ ஆம். ’ யாங்ஸீ’ (Yangt ze ) நேிவயக் கடந்து புத்ே பிக்குக்களுக்கு ேிருப்பேியாய்த் ேிகழ்ந்ே ’லிதயாயாங்’ (Luoyang) என்ற இடத்ேிற்குச் ஜசல்வது ோன் அவரது தநாக்கம். யாங்ஸீ அப்படிதய உள்ேறங்கி ஜவேிதயற வவவக கிவடயாது. வநவலப் தபான்றது. ஜேன்சீைாவவதய ஜசழிப்பாய் வவத்ேிருக்க உேவும் ஜபரும் நேி. இன்றும் கூட அப்படித்ோன். அந்ே நேிவயக் கடக்க பல படகுகள் இருந்ேை. அப்படி ஒரு படகில் ஏற தபாேிேர்மர் காலடி ோன் எடுத்து வவத்ோர். அேற்குள், அங்கிருந்ேவர்கள்

94 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

“இவர்ோன் இந்ேியாவில் இருந்து வந்ேிருக்கும் பிக்கு தபாேிேர்மராதம” “ஆம், ஜசான்ைார்கள், சரியாை வபத்ேியமாம். யாரிடம் எப்படி நடந்துஜகாள்ே தவண்டும் எை இங்கீ ேம் கூட ஜேரியாேவராம்” “அப்படியா, நான் ஒன்று தகள்விப்பட்தடன் இவர் குச்சிகேின் உேவியின்றி வகயில் ோன் சாப்பிடுவாராதம?” “இவர் மட்டுமல்ல இந்ேியர்கள் அவைவரும் அப்படித்ோன். வககோல் ோன் சாப்பிடுவார்கள். வககோல் ோன் கழுவியும் ஜகாள்வார்கள். நம் குழந்வேகள் இருக்கும் ஜபாழுது இவேஜயல்லாம் தபசக்கூடாது. பிறகு அவர்களும் இப்படித்ோன் நடந்துஜகாள்வார்கள்” “ஆமாம். இவவர நம் படகில் ஏற்றிக்ஜகாள்ேக் கூடாது. நம் படவகதய அவர் பாழ்படுத்ேி விடுவார்” என்று தபசிக்ஜகாண்டிருந்ேைர். இதுேவிர தவறுவிேமாை உவரயாடல்கள் அப்படகில் நடந்ேோக ஒரு டசனுக்கும் தமற்பட்ட கருத்துகள் சீை மக்கள் மத்ேியில் உண்டு. இறுேியில், தபாேிேர்மர் அப்படகில் ஏறவில்வல என்பதே ஜபாதுவாை கருத்து. தபாேிேர்மர் காேிலும் அது விழுந்ேது. படகில் இருந்து ேன் படகிலிருந்து காவல கீ ழிறக்கிைார். தநராகச் ஜசன்று அங்கிருந்ே புல் ஒன்வற முறித்ோர். புல் என்றால் நம்மூர் அருகம்புல் இல்வல. அது சீைப் புல் நம் தசாேத்ேட்வட வசஸில் இருக்கும். அேவை ஆற்றில் மிேக்கவிட்டார். பிறகு, அந்ேப் புல்லின் உேவியுடன் ’யாங்ஸீ’ ஆற்வற மின்ைல்

95 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

தவகத்ேில் சர்ஜரை கடந்ோர். படகில் இருந்ேவர்கள் அவைவரும் அந்ேக் காட்சிவய வாய்பிேந்து பார்த்ேைர். காம்தப தபான்றவர்கள் உண்வமயில் அது புல் இல்வல என்றும், புல் தபால் ஒடுக்கமாை படகு என்றும் கூறுகின்றைர். ஒருதவவே ோன்லின் தபான்ற சீை ஆசிரியர்கள் ’ புல் தபான்ற படவகத்’ ோன் ’ புல்’ எை உருவகப்படுத்ேி கூறியிருக்கலாம் என்றும் அவர்கள் கருதுகிறார்கள். இது சாத்ேியமா என்றால், ‘சீ’ சக்ேிவய அடக்கி ஆள்பவர்களுக்கு இது சாத்ேியதம என்று ோன்லின் ஜேரிவிக்கிறார். ’ சீ’ வய அப்புறம் ஆராய்தவாம். இப்தபாவேக்கு அவர் ஆற்வற புல்வலக் ஜகாண்டு கடந்ோர் என்பவே மட்டும் நிவைவில் ஜகாள்ளுங்கள். இதுநாள் வவரக்கும் வபத்ேியக்காரராகவும் முரடராகவும் சீரகோல் கருேப்பட்ட தபாேிேர்மர், இந்ே நிகழ்விற்குப் பின்ைர் மந்ேிரவாேியாகவும் சூைியக்காரராகவும் பார்க்கப்பட்டார். இப்படியாக, ’லிதயாயாங்’ ஜசன்றவடந்ே தபாேிேர்மர் அங்கும் அவழயா விருந்ோேியாய் பார்க்கப்பட்டார். இைஜவறி அங்கும் ேவலவிரித்ோடியது. இைரீேியாை குத்ேல்கள் எங்கும் காணப்பட்டது பிக்குகள் உட்பட அவைவர் மத்ேியிலும். இேன்பிறகு, ேீவிரமாக தயாசித்ே தபாேிேர்மர் அங்கிருந்து ’சாங்’ (Song) மவல வழிதய ’ஜஹைான் (Henan) மாநிலத்ேில் இருந்ே ’ஷாதவாலின்’ (Shaol i n) மடத்ேிற்கு ஜசல்ல முடிவு கட்டிைார். ஏஜைன்றால் ஷாஜவாலிைில் ோன் இந்ேியாவிலிருந்து சீைா ஜசல்லும் முக்கால்வாசி பிக்குகள் ேங்குவர். அேைால் அங்கு இைத்துதவஷம் இருக்காது எை தபாேிேர்மர் எண்ணியிருக்கலாம். எல்லாம் இருக்க‘லாம்’ ோன்.

96 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

சுற்றிலும் மவலகள், அடர்ந்ே காடுகளுக்கு மத்ேியில் ஷாஜவாலின் மடம் கம்பீரமாய் அவமந்ேிருந்ேது. தபாேிேர்மர் அேன் கேவுகவேயும் ேட்டிைார். ஆைால் இவருக்கு முன்பாக இவரது புகழ் அங்கும் பரவியிருந்ேது. அேைால், அங்கும் அதே கேி ோன். இவர் ஜபௌேத்ேின் படி ஒழுகுவேில்வலஜயன்றும், புத்ேர் ேவட ஜசய்ே சூைியத்வே ஜசய்து வருவோகவும், ேியாைம் ஜசய்யத் ஜேரியாே, குேர்க்கவாேியாை அவவர உள்தே விட்டால் மற்ற பிக்குகேின் ேியாைநிவல பாேிப்பவடயும் என்றும் கூறி மடத்ேிற்கு உள்தே வர தபாேிேர்மருக்கு அனுமேி மறுக்கப்பட்டது. ோன் ஏற்ற ஜபௌத்ேேிற்காக ேன் அரச பேவிவயத் துறந்து, நாட்வடத் துறந்து ேற்தபாது நட்டாற்றில் விடப்பட்ட தபாேிேர்மர் எள்ேேவும் கலங்கவில்வல. ஷாதவாலின் மடம் மவலப் பிரதேசத்ேில் இருந்ேோல் பல்தவறு மவலக் குவககள் இருந்ேை. அவர் கண்ணில் அங்கிருந்ே குவகஜயான்று பட்டது. இவறவன் பவடத்ே இப்பரந்ே உலகில் எைக்கா இடமில்வல எைக் கருேி அதே குவகயில் ேஞ்சமவடந்ோர். உள்தே ஜசன்றவர் குவகயின் ஒரு பக்கச் சுவற்வற ஜவறித்துப் பார்த்ேவண்ணம் அமர்ந்ோர். உலகப் ஜபருந் ேவலவர்கேின் வாழ்வகயில் இதுதபான்ற ஜோடர் துன்பங்கள் என்பது இயல்தப. அத்துன்பத்ேிலும் அவர்கள் ேம் ஜகாள்வகவய விட்டுக்ஜகாடுக்காமல் இருக்கின்றைரா என்பவே இவறவான் தசாேிப்பான் தபால. சமணர் ஜநறிவய விட்ஜடாதுங்கிய புத்ேரும், தராமாைியர்கோல் துரத்ேப்பட்ட ஏசுவும், விண் ஏற்றேிற்கு முன் முஹம்மது நபியும், சார்புநிவலக் தகாட்பாட்வட ஜவேிப்படுத்ேிய நிவலயில் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனும், கம்யூைிச

97 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

சித்ோந்த்வே முன்வவத்ே நிவலயில் கார்ல் மார்க்ஸும் இவ்வவகயாை ஜோடர் தசாேவைக்கு உள்ோகி இருக்கிறார்கள். ஆைால், இச்தசாேவைகேின் இறுேியில் அவர்களுக்கு கிவடத்து என்ைதவா மகத்ோை ஜவற்றிோன். ஆவகயால், இத்துன்ப நிவலவய ஜவற்றிக்கு முந்வேய நிவல என்றும் ஜகாள்ேலாம். அதேதபால், தபாேிேர்மருக்கும் ஜவற்றி கிட்டியது. மாஜபரும் ஜவற்றி. 

கண் ேிறந்து பாராய்: தபாேிேர்மர் ஒரு குவகவயக் கண்டார். உள்தே தபாய் அமர்ந்ோர். சுவற்வற ஜவறித்துப் பார்த்ேபடி. அவ்வேவுோன் அவர் தவறு எந்ே ஜசயலும் ஜசய்யவில்வல. நாட்கள் வாரங்கோய், வாரங்கள் மாேங்கோய் நகர்ந்து ஜகாண்தட இருந்ேை. ஆைால் தபாேிேர்மர் சுவற்வற ஜவறித்ே நிவலயில் அமர்ந்ே இடத்வே விட்டு ஒரு அடி கூட நகரவில்வல. ோங்கள் விரட்டியோல் அவர் அங்கிருந்து ஜசன்றுவிட்டார் எை ஷாதவாலின் மட பிக்குகள் எண்ணிைர். அதே தநரத்ேில் சீைா முழுவதும் தபாேிேர்மர் இறந்துவிட்டோகவும், இந்ேியாவிற்தக ேிரும்பிவிட்டோகவும், பித்துப் பிடித்து வடக்கு மாகாணங்கேில் அவலவோகவும் வேந்ேிகள் பரவிை. ஷாதவாலிைில் பாலுக்காக சில ஆடுகள் வேர்க்கப்பட்டை. ஒருநாள் மடத்ேிலிருந்து ஆடுகவே ஓட்டிக்ஜகாண்டு ஒரு மாணவன் கிேம்பிைான். ஒவ்ஜவாரு பகுேியாக தமய்ந்து

98 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஜகாண்தட வருவகயில், எோர்த்ேமாக அவ்வாடுகள் தபாேிேர்மர் இருந்ே குவக தநாக்கி வந்ேை. அவன் ஜவேியில் நின்றிருக்க ஒரு சில ஆடுகள் மட்டும் நீர் தேடி அந்ேக் குவகக்குள் ஜசன்றை. ஏஜைன்றால் சில குவகக்களுக்குள் சுவண இருப்பது வழக்கம். உள்தே ஜசன்ற ஆடுகள் மிரண்டு தபாய் ஜவேிதய ஓடிவந்ேை. ஆடுகள் மிரளும் அேவிற்கு அப்படி என்ைோன் குவகயினுள் இருக்கிறது என்று அறிய எதேச்சியாக உள்தே எட்டிப் பார்த்ே அவனுக்கு தூக்கிவாரிப் தபாட்டது. உள்தே சுவற்வற ஜவறித்ே நிவலயில் தபாேிேர்மர் அவசவின்றி அமர்ந்ேிருந்ோர். “இவர் இறந்துவிட்டோக அல்லவா ஜவேியில் கூறுகிறார்கள். இது ஏதும் தபயாக இருக்குதமா. தபஜயன்றால் சுவற்வற ஜவறித்துக் ஜகாண்டு ஏன் அமர்ந்ேிருக்க தவண்டும். சரி எதுவாய் இருந்ோலும் சற்று ஜோட்டுப் பார்ப்தபாம். தபயா இல்வலயா எைத் ஜேரிந்து ஜகாள்தவாம்.” எை மைேில் நிவைத்துக்ஜகாண்டு தபாேிேர்மவர ஜநருங்கிைான். ஜோட்டுப் பார்த்ோன். தபாேிேர்மர் ோன் எனும் முடிவிற்கு வந்ோன். ஒரு குச்சிவய எடுத்து குத்ேிப் பார்த்ோன். அவசவில்வல. உயிர் இருக்கிறோ இல்வலயா எை உறுேிபடுத்ே அங்கிருந்ே இறகு ஒன்வற தபாேிேர்மரது மூக்கிற்குக் கீ ழ் வவத்துப் பார்த்ோன். அவசந்ேது. சிறிது தநரம் தயாசித்ே பின் ஒரு முடிவிற்கு வந்ோன். “தபாேிேர்மர் ேியாைத்ேில் அமர்ந்ேிருப்போக” . அேைால் அவவர ஜோந்ேரவு ஜசய்யாமல் அங்கிருந்து நகர்ந்ோன். பின்ைர், தபாேிேர்மர் மீ து பரிோபப்பட்டு ஷாதவாலிைில் இருந்து ஜகாஞ்சம் உணவும், நீரும் எடுத்துச்ஜசன்றான். தபாேிேர்மர் முன் அேவை வவத்துவிட்டு சிறிது தநரம்

99 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

அவவரதய பார்த்துக் ஜகாண்டிருந்ோன். ேருமரிடம் எந்ே முன்தைற்றமும் இல்வல, அவசவின்றிதய இருந்ோர். சரி, இது என்ைஜவன்று ஷாதவாலிைில் தகட்டுத் ஜேேிவுபடுத்ேிக் ஜகாள்ேலாம் என்று முடிஜவடுத்ோன். ஷாஜவாலின் பிக்குகேிடம் இந்ே ஜசய்ேிவய ஜேரிவித்ோன். அவர்கள் அவவைக் கண்டு சிரித்ேைர். எவேயாவது அவன் கண்டு மிரண்டுதபாய் இருக்கலாம் என்றும் தபாேிேர்மர் இறந்துவிட்டோகவும் ஜசான்ைைர். அவனும் அவர்கவே விடவில்வல. ேன்னுடன் அந்ேக் குவகக்கு வருமாறும் அங்கு ோன் ஜசால்லும்படி இல்வலஜயன்றால் அேன் பிறகு அவர்கள் ஜசால்வவே ோன் தகட்போகவும் உறுேியேித்ோன். சரி, ஒரு எட்டு ஜசன்று பார்த்துவிட்டுத் ோன் வருதவாதம எை அவர்களும் அவனுடன் கிேம்பி அந்ேக் குவகக்குச் ஜசன்றைர். பார்த்து வியந்ேைர். ஒரு மைிேைால் இப்படிஜயல்லாம் ேவமிருக்க முடியுமா என்று அவர்கோல் சிந்ேித்துக் கூட பார்க்க முடியவில்வல. அன்றிலிருந்து ஷாதவாலின் மடத்ேில் வசித்ே பிக்குக்கள் அவர் ேவத்ேிற்கு காவல் புரிய ஆரம்பித்ேைர், என்றாவது ஒருநாள் அவராய் எழுந்ேிரிப்பார் என்ஜறண்ணி. தபாேிேர்மர் குவகயில் இருந்ேவே எப்படி கண்டுபிடித்ேைர் என்பவே விேக்கும் தவறு பல கவேகளும் உண்டு. ஆைால், இக்கவேவய ோன் ஷாதவாலின் பிக்குகள் நம்புகின்றைர். ’தபாேிேர்மர் ஒதர இடத்ேில் பல மாேங்கோக அவசதவதும் இன்றி ேவம் கிடக்கிறார்’ என்ற ஜசய்ேி மேமேஜவைப் பரவியது. வபத்ேியக்காரர், சூைியக்காரர், முரடர் எைக் கூறி அவவர ஒதுக்கிய மக்களுக்கு அவர் ஊண், உறக்கம் இன்றி ேவமிருப்பது அேிசயமாய்த் ஜேரிந்ேது. ஏஜைன்றால்

100 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

அவசவின்றித் ேவம் இருப்பது என்பது சூைியக்காரர்கோலும், முரடர்கோலும், வபத்ேியக்காரர்கோலும் இயலாே காரியம் எை அவர்கள் கருேியோல். ஒரு பிக்குக்கு இது சாத்ேியமாை ஜசயலா என்று எண்ணி வியப்பில் ஆழ்ந்ேைர். அவர்கள் இடத்ேில் நாம் இருந்ோலும் அவ்வாதற நிவைத்ேிருப்தபாம் என்பேில் எந்ே சந்தேகமும் இல்வல. அவர் புகழ் சீைதேசம் முழுவதும் ஜவகுவிவரவில் பரவியது. இந்நிவலயில் தபாேிேர்மரின் புகழ் பரவக் காரணமாய் இருந்ே ஒரு நிகழ்வு ஷாஜவாலிைில் இன்றும் நிவைவு கூறப்படுகிறது. அது என்ைஜவன்றால், ஜசய்ேி, தபாேிேர்மவர விரட்டியடித்ே ’தவ’ மன்ைவையும் ஜசன்றவடந்ேது. இப்தபற்பட்ட ஜபரியவவர ேவறவிட்டு விட்தடாதம எை மைம் ஜநாந்ோன். எப்படியாவது தபாேிேர்மவர அரண்மவைக்கு கவர்ந்து வந்துவிட தவண்டும் எை எண்ணிைான். எைதவ, ேன் ேேபேிவய அவழத்ோன். எப்படியாவது, என்ை ஜசய்ோவது தபாேிேர்மவர ேன் அரண்மவைக்கு அவழத்து வருமாறு கட்டவேயிட்டான். ேேபேி ேன் தசவைவய அவழத்துக்ஜகாண்டு ஷாதவாலின் வந்ோன். தநராக வந்து அவசயாேிருந்ே தபாேிேர்மவர அவழத்ோன், பேிலில்வல. மீ ண்டும் மீ ண்டும் அவழத்ோன். பேிலில்வல. ேவத்வேக் கவலக்க எண்ணி அவசத்துப் பார்த்ோன். அவசக்க முடியவில்வல. மன்ைன் ’தவ’விற்கு ’இைி என்ை ஜசய்ய அரதச’ எைக் தகட்டு ஜசய்ேி அனுப்பிைான். பேில் மிகத் துரிேமாக வந்ேது. “கட்டி தூக்குவாதயா இல்வல ஆள் வவத்து இழுப்பாதயா எைக்குத் ஜேரியாது. இங்கு தபாேிேர்மர் வரதவண்டும் அவ்வேவுோன். பிணமாய் ோன் வருதவன் என்று அடம்பிடித்ோர் என்றால்

101 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

அப்படிதய அவழத்து வா. அதுபற்றி நான் கவவல ஜகாள்ே மாட்தடன்” என்று அக்கடிேத்ேில் தவ குறிப்பிட்டிருந்ோன். தபாேிேர்மர் இருந்ே குவகக்கு காவலாய் இருந்ே பிக்குகளும் மக்களும் அங்கிருந்ே மற்ற அவைவரும் உடைடியாக அடித்து விரட்டிவிடப்பட்டைர். பின்ைர் ேன் பவடகவே கூட்டிக் ஜகாண்டு உள்தே புகுந்ோன் ேேபேி. மக்களும் பிக்குகளும் என்ை நிகழப்தபாகிறதோ என்ஜறண்ணி தவடிக்வக பார்த்துக் ஜகாண்டிருந்ேைர். முேலில் உள்தே நுவழந்ே ேேபேி தபாேிேர்மவர குண்டுக்கட்டாக தூக்கிைான். யாவைக் கணம் கைத்ோர். ஒரு ஜபாட்டு கூட நகரவில்வல. பின்ைர், குேிவரயில் கயிற்வற கட்டி இழுத்துப் பார்த்ோன். கயிறு அறுபட்டு குேிவரகளும் அவனும் விழுந்ேைதர ேவிர, தபாேிேர்மர் அவசந்ேோகத் ஜேரியவில்வல. இன்னும் என்ஜைன்ைதமா ஜசய்து பார்த்ோன். எதுவும் பலன் அேித்ேோகத் ஜேரியவில்வல. ஜோங்கிய முகத்துடன் ேன் அரசைிடம் ேிரும்பிைான். அரசனுக்கும் முகம் ஜோங்கியது. இந்ே நிகழ்வு மூவல முடுக்குவவர தபாேிேர்மரின் புகவழ எடுத்துச் ஜசன்றது. ஷாதவாலின் சுற்றுலாத் ேலம் தபால் ஜபாங்கி வழிந்ேது. பிக்குகளுக்கு விழி பிதுங்கியது. எப்ஜபாழுதுோன் தபாேிேர்மர் எழுந்ேிரிப்பார் என்ற ஆர்வம் அவைவருக்கும் இருந்ேது. இந்ே நிகழ்வு தபாேிேர்மவர ஏதோ மாயாவி தபால் காண்பிக்கிறது இது நடந்ேிருக்க வாய்ப்பில்வல என்று நவை ீ வரலாற்றாசிரியர்கள் கருதுகிறார்கள். ஆைால், சீைர்கள் விடுவோக இல்வல. சீ சக்ேியிைால் இது சாத்ேியதம எை ஜசய்து காட்டுகின்றைர். இன்வறய ஷாஜவாலின் மடத்ேில் சீ

102 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

சக்ேிவய அடக்குவேற்காை பயிற்சிகள் ோன் முழுவதும் ஓடிக்ஜகாண்டிருக்கின்றை. சீவய உணர ஷாஜவாலினுக்கு ஒரு நவட தபாய் வரலாம் வாருங்கள். சுற்றிலும் மவல சூழ்ந்ே இடம். எங்கு ேிரும்பினும் இயற்வகயின் ஜசழிப்பு. இல்வல இல்வல சிரிப்பு. இேன் மத்ேியில் பிரமாண்டமாய் எழுந்ேிருந்ே ஷாதவாலின் மடத்ேின் வாயில் நம்வம வருக வருகஜவை வரதவற்துக்ஜகாண்டிருப்பவேப் தபாலத் தோன்றியது. ஏதோ ’டங், டங், டங்’ என்ற சத்ேம் நம்வம வந்ேவடகிறதே. உங்களுக்கு தகட்கிறோ?. வாருங்கள் என்ைஜவன்று பார்ப்தபாம்.

அங்தக பாருங்கள் ஒருவர் கல் நிரம்பிய வபஜயான்வற ேன்

சிரத்ோல் ஆக்தராஷமாக முட்டிக் ஜகாண்டிருக்கிறார். அவவரத் ஜோந்ேரவு ஜசய்யதவண்டாம், இந்ேப் ஜபரியவரிடம் என்ைஜவன்று தகட்தபாம்.

“ஜபரியவதர, அவர் ஏன் அப்படி முட்டிக்ஜகாண்டிருக்கிறார். சற்று விேக்கமுடியுமா?’

‘சங் மங் ேகாஜ் மஞ்’ , என்றார் அவர். ஒன்றும் புரியாவில்வல ’அய்யா ஜமாழிஜபயர்ப்பாேதர சற்று வாய் ேிறவும்’. இைி ஜமாழிப்பிரச்சவை இராது. வாருங்தகாள்.

“அவரா ேம்பி, அவர் ேன் சிரத்வே வலுப்படுத்தும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ோர், அதோ அங்தக பாருங்கள் அவர்களும் இரும்பு

103 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

மண்வட பயிற்சியில் ோன் ஈடுபட்டுள்ேைர்.’ என்று ஜமாழிஜபயர்த்ோர் நம்மாள்.

கிழவர் சுட்டிய ேிவசயில் ஒரு ஜோட்டிலில் ஒருவவர

மல்லாக்க தபாட்டு நங் நங் என்று நான்கு தபர் தசர்ந்து

மரத்ேில் முட்ட வவத்துக் ஜகாண்டிருந்ேைர். அேன் பின்ைால் சிலர் மண்வட உவடயும் அேவிற்கு ேவலவய மட்டும்

ஆயுேமாகவும் தகவடயமாகவும் பயன்படுத்ேி ’மண்வடச்

சண்வட’ தபாட்டுக் ஜகாண்டிருந்ேது ஜேரிந்ேது. ’இந்ே முட்டு முட்டிைால் இரும்பு மண்வடயர்கள் மட்டுமல்ல ஜசம்பு

மண்வடயர்கள், பித்ேவே மண்வடயர்கள், பிோட்டிைம் மண்வடயர்கள், வவர மண்வடயர்கள், உர்ட்வசட்

மண்வடயர்கள், தபாரான் வநட்வரட் மண்வடயர்கள் என்று

ஊர்பட்ட மண்வடயர்கள் உருவாகிவிடுவதர’ எைற எண்ணம் நம் பிஞ்சு மண்வடயில் ஓடிக்ஜகாண்டிருக்வகயிதலதய….

’இது மட்டுமில்வல ேம்பி, உடலின் எேிர்ப்பாற்றல் குன்றிய,

எேிேில் ோக்குேலுக்கு உள்ோகக் கூடிய ேவல, ஜோண்வட, வயிறு, ஜோவடகளுக்கு இவடப்பட்ட உறுப்புகள் அடங்கிய பகுேிகவே சீ சக்ேியால் வலிவமப்படுத்தும் பயிற்சிகளும் இருக்கின்றை, வாங்க தபாதவாம் என்று நவடவயக்

கட்டிைார்.’ நாமும் தபாதவாம். உங்கவே உள்தே அவழத்துச் ஜசல்ல அனுமேி இல்வலயாம். ஆவகயால் நான் ஜசன்று வந்து ேங்களுக்குச் ஜசால்கிதறன். எவ்வேவு தநரம் ோன் நிகழ்கால நவடயிதலதய தபசிக்ஜகாண்டிருப்பது. அங்கு, நடந்து ஜகாண்டிருந்ேவவ சுருக்கமாக: சுருக்குக் கயிற்ஜறான்றில் வககூப்பிய வண்ணம் தூக்குமாட்டிய நிவலயில் ஒருவர்

ஜோங்கிக்ஜகாண்டிருப்பவேக் காண தநர்ந்த்து. இது கழுத்வே வலுப்படுத்ேவாம்.

104 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஜோண்வடயில் ஒருவர் சாப் ஸ்டிக்வக இறக்க முயற்சித்துக் ஜகாண்டிருந்ோர். முடிவில், அது

முறிந்ேதே ேவிர அவர் ஜோண்வடயில் சிறு கீ ரல் கூட இல்வல. இது தபாேிேர்மரின் சான்

ேியாைத்ேிலிருந்து ஜபறப்படும் ’சீ’ சக்ேியால் சாத்ேியம் என்றார் அவர்.

’புல் அப்ஸ்’ எடுக்கும் கம்பியில் காவல மடக்கித் ேவழகீ ழாய் ஒருவர் ஜோங்கிக் ஜகாண்டிருந்ோர்.

அவரருதக அவவரப்தபாலதவ ஒரு ஜவற்றுப்பாவை

ஜோங்கிக்ஜகாண்டிருந்த்து. வகயில் வாட்டர்தகன் மூடி அேவில் ஒரு கிண்ணம். ேவரயில் ேண்ண ீர் நிவறந்ே குடம் ஒன்று. ேவழகீ ழாய்த் ஜோங்கியவாதற உடவல மடித்து மடித்து நிரம்பிய குடத்ேின் நீவர,

குவறகுடத்ேில் நிரப்பிக் ஜகாண்டிருந்ோர். இது இரும்பு வயிற்று பயிற்சியாம்

சிலர் ேண்ண ீர் ேழும்பிய ஜோட்டியில் சலசலஜவை சத்ேம் எழுமாறு அடித்துக் ஜகாண்டிருந்ேைர், சிலர்

நீருக்குப் பேிலாய் மரங்கவே குத்ேிைர். இது இரும்புக் கரப் பயிற்சியாம்.

மவலயிலிருந்து மக்கள் இறங்கப் பயன்படுத்தும்

படிகேில் பாம்புதபால் சிலர் ேங்கள் வககவேயும் கால் கட்வட விரவலயும் மட்டும் உபதயாகித்து

டபடபஜவை ஒரு நிமிடத்ேில் இறங்கிைர். இேற்குப் ஜபயர் ’ஊர்வை ேிறவமயாம்’.

ஒருவரது உடவல தவலால் துவேக்க முற்பட்டு சிலர் தோல்வியுற்றைர். இதுவும் சீ சக்ேியின் மகிவமயாம். மற்ஜறாருவர் ேன் வயிற்வறத் ேன் ஜசால்படி

ஜசயல்பட வவத்ேது எைக்கு வியப்பேித்த்து. ஆறு தபர் இழுத்தும் பிரிக்க முடியாேவாறு

பாத்ேிரஜமான்வற ேன் வயிற்றால் உறிஞ்சி ஒட்ட வவத்துக்ஜகாண்டது கண்கவே விரியச் ஜசய்ேது.

105 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஒருவர் ேன் பல்லால் கடித்து தமவசஜயான்வற அலாக்காக ஓரிடத்ேிலிருந்து தூக்கி மற்ஜறாரு

இடத்ேில் வவத்ோர். இது இரும்புப் பல் பயிற்சி. இைி வருவது 18+ பகுேி, அதுவும் ஆண்களுக்கு மட்டுமாை

பகுேி. ஜபண்கள் அடுத்ே பத்ேியில் இவணந்து ஜகாள்ேலாம். இரும்பு முட்வடத் ேிறம் (I ron Egg ski l l ) என்று ஒரு ேிறவைக் காட்டிைார் அந்ேப் ஜபரியவர். மிரண்தடதபாதைன்.

’கலங்கிதயவிட்தடன்’, உண்வமவய ஒப்புக்ஜகாள்கிதறன்.

இேவை Groi n ski l l , Gol d armour என்றும் அவழப்பர். ஜராம்ப

கஷ்டஜமல்லாம் இல்வல. சுலபதம.

விவேயாட்டு வமோைத்வே சமன்படுத்ே கல்லாலாை

உருவேஜயான்வற வகயால் இழுப்பர் இல்வலயா? அேவைக் வகயால் இழுப்பேற்கு பேில் வபயால் இழுப்பாதே இரும்பு முட்வடத் ேிறன். வப என்று ஜசான்தைதை அது

சட்வடப்வபவய அல்ல, விவரப்வப. மற்ஜறாருமுவற இந்ேப்

பத்ேிவய வாசித்துவிடவும். ’வப’ என்ற இடத்ேில் ’அந்ேப்வபவய’ நிரப்பி.

இந்ேப் பயிற்சியில் தேர்ந்து விட்டால் ‘அந்ே’ இடத்ேில் என்ை உவே உவேத்ோலும் இடி இடித்ோலும்

ோங்கிக்ஜகாள்ேலாமாம். பயிற்சி எடுக்க விரும்புதவார்

ஷாதவாலின் மட நிர்வாகத்வே அனுகவும்.

வாங்க முேலில் இங்கிருந்து ஜவேிதயறுதவாம். இேல்லாம் உடான்ஸ் இல்வல. உண்வம. ஷாஜவாலிைில் இன்றும் நடந்து ஜகாண்டிருக்கும் உண்வம. ” சீ சக்ேிவய ஓரிடத்ேில் குவிப்போல் வலுக்குன்றிய

அவ்விடமும் கூட வலுவாகிறது. அபரிமிேமாை சக்ேிவய

106 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஜவேிதயற்றுகிறது. நமக்தக சீ சக்ேியால் இவ்வேவு ஆற்றல் கிவடக்கிறஜேன்றால், ஆைாைப்பட்ட தபாேிேர்மருக்கு புல்லின் உேவியுடன் ஆற்வறக் கடக்கவும், சுவற்வற ஜவறித்ேபடி அமர்ந்ேிருக்கவும் சீ சக்ேி உேவாமலா தபாயிருக்கும்” என்கிறைர் இன்வறய ஷாதவாலின் மடத்ோர்.57 சீ சக்ேிவய அடக்குவஜேப்படி என்பவே எல்லாம் பின்ைர் பார்ப்தபாம். மீ ண்டும் தபாேிேர்மரின் கவேக்குச் ஜசல்தவாம். நிகழ்வுகள் அேன் தபாக்கில் நிகழ்ந்து ஜகாண்டிருந்ேை. காலம் அேன் தபாக்கில் ஓடிக்ஜகாண்டிருந்ேது. தபாேிேர்மர் அவர் தபாக்கில் அவசவின்றி அமர்ந்ேிருந்ோர். குவகக்குள் புகுந்ே தபாேிேர்மர், சுவற்வற ஜவறித்துப் பார்த்ேபடி அமர்ந்து ஓர் ஆண்டல்ல ஈர் ஆண்டல்ல ஒன்பது ஆண்டுகள் நிவறவவடந்து இருந்ேை. ேிடமாக ஒன்பது ஆண்டுகள். ஒன்பது ஆண்டுகள் தபாேிேர்மர் அவசயாமல் அமர்ந்ேிருந்ோர் என்பது சீைர்கேின் கருத்து. ஆைால், இன்வறய நவை ீ வரலாற்று அறிஞர்கள் இேவை ஏற்றுக்ஜகாள்ே மறுக்கின்றைர். இது சீைர்கேின் கட்டுக்கவே என்கின்றைர். தபாேிேர்மர் அவ்வப்தபாது உணவுக்காகவும் பிற கடவமகளுக்காகவும் எழுந்ேிருப்பார், ஒதர இடத்ேில் ஒன்பது வருடம் அமர்வஜேல்லாம் இயலாே காரியம் என்கின்றைர். ஆைால் சீைர்கேின் தபாேிேர்ம புராணம் இப்படித்ோன் என்கின்றது. சரி கவேக்கு வருதவாம்.

57

The Art of Shaolin Kungfu, Tuttle Publishing, ISBN 0-8048-3439-3; http://www.shaolin.com/; Shaolin warrior training, http://www.youtube.com/watch?v=EMkz7lTGzQ8&feature=related

107 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

இந்ே தநரத்ேில் ோன் சீை கிராமம் ஒன்றில் வாழ்ந்து வந்ே டாஸூ ஹூய்கீ (Dazu Hui ke ) என்பவனுக்கு தபாேிேர்மர் பற்றித் ஜேரியவந்ேது. தபாேிேர்மர் ஜபௌத்ேத்ேில் சீை பிக்குகவே எல்லாம் விழுங்கிவிட்டோகவும், ேியாைத்ேில் அவருவடய அனுகல் வழக்கமாை முவறவய விடுத்து தவறுவவகயாைது என்றும், இது ஜேரியாமல் அவவர சீைர்கள் வபத்ேியக்காரன், ஏதும் அறியாேவன் எை ஒதுக்கியோல் தகாபம் அவடந்து சுவற்வற ஜவறித்துப் பார்த்ேவண்ணம் ேவத்ேில் அமர்ந்ேிருப்போகவும், எழுந்ேிரிக்க மறுப்போகவும் ஜசய்ேிகள் அவன் காேில் வந்து விழுந்ேை. ஹுய்கீ க்கு சிறு வயேில் இருந்து பிக்குவாக ஆகி விழிப்பவடய தவண்டும் என்று ோன் ஆவச. ஆைால், அவன் ஏவழயாகவும், ேீண்டத்ேகாேவைாய் இருந்ேோலும் அவைது ஆவச நிவறதவறவில்வல. பிக்குகளும் ஜபௌத்ேப் பள்ேிகளும் அவவை ஏஜறடுத்துக் கூட பார்க்கவில்வல. இந்ே நிவலயில் ோன் நாம் ஏன் தபாேிேர்மரிடம் ஜசன்று சீடைாகக் கூடாது என்று தயாசித்ோன். அவனுக்ஜகன்ை வடா ீ வாசலா பிள்வேயா குட்டியா. அேைால் தயாசித்ேவாதர ஜபட்டி சட்டிவய கட்டிக்ஜகாண்டு கிேம்பியும் விட்டான். அவன் கிேம்பும் ஜபாழுதே சீைாவில் பைிக்காலமும் ஆரம்பமாகியிருந்ேது. சில மாேப் பயணத்ேிற்குப் பின் ஹூய்கீ ஷாதவாலிைில் தபாேிேர்மர் இருந்ே குவகவய அவடந்ோன். அவனுக்கு முன்தப அங்கு பலர் ோங்களும் தபாேிேர்மரின் சீடைாக தவண்டும் எனும் ஆவசயில் அவலதமாேிைர். அவர்களுடன் தசர்ந்து ஹூய்கீ யும் ேன்வை சீடைாக ஏற்றுக்ஜகாள்ளுமாறு தபாேிேர்மரிடம் தவண்டிைான். மன்றாடிைான். வழக்கம் தபால் தபாேிேர்மரிடமிருந்து பேில் ஏதும் இல்வல. சுவற்வற

108 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஜவறித்ே நிவல ோன். இேைால் தகாபம் அவடந்ோன். பிறர் தபாலன்றி ேன்வைச் சீடைாக ஏற்றுக்ஜகாள்ளும் வவர அங்கிருந்து நகரப்தபாவேில்வல எனும் சூளுவரயுடன் அக்குவக வாசலிதலதய அமர்ந்ோன் ஹூய்கீ . வடதுருவப் பைி சீைத்ேின் பால் அேிகமாய் வசும் ீ காலமும் ஜோடங்கிற்று. இந்ே வட துருவப் பைி ஆர்டிக்கிலிருந்து ரஷ்யா, வசபீரியா ஊடாக சீைத்வே வந்ேவடயும். டிசம்பர், ெைவரி, பிப்ரவரி ஆகிய மாேங்கேில் அங்தக பைி கூவரவயப் பிய்த்துக் ஜகாண்டு ஜகாட்டத் ஜோடங்கிவிடும். நம் நாட்டில் இமயமவல மட்டும் இல்லாது தபாயிருந்ோல் ேமிழ்நாட்டிலும் ஆர்டிக் பைி ’ஜவள்வே மவழ’ ஜபாழிவித்ேிருக்கும். நீங்களும் நானும் அடுக்கடுக்காய் ஸ்ஜவட்டர் எல்லாம் அணிந்து ஜகாண்டு ேிரிந்ேிருப்தபாம். இமயமவலக்கு ஒரு நன்றி. குவக வாசலிதலதய காத்ேிருந்ே ஹூய்கீ அவ்வாறு வசிய ீ பைியில் விவரத்துக் கட்வடயாைான். உயிருக்கு தபாராடிக் ஜகாண்டிருந்ே நிவலயில் ஷாதவாலின் மட பிக்குக்கள் அவவைக் காப்பாற்றிைர். ஊதர ஹுய்கீ வய பரிோபமாய் பார்த்துக்ஜகாண்டிருந்ே அந்ே நிவலயிலும் கூட தபாேிேர்மர் எழுந்ேிரிக்கவில்வல. இேைால், ஜபாருவம இழந்ே ஹூய்கீ ேன் வலக்வகவய ஜவட்டி இடக்வகயில் ஏந்ேியவைாக தபாேிேர்மர் முன் ஜசன்று மண்டியிட்டான். பாவறயிலும் ஈரம் கசிந்ேது. தபாேிேர்மர் ேன் ஒன்பது வருட ேவத்வே முடித்துக் ஜகாண்டு கண்விழித்ோர். ஹூய்கீ வயத் ேன் மாணவைாக ஏற்றுக்ஜகாண்டார். அேன் பின்ைர், ஷாஜவாலின் மடத்ேிற்குள் பிக்குகோல் வலிய வந்து அவழத்துச் ஜசல்லப்பட்டார். ’ோங்கள் ஜசால்வவேதய இைி நாங்கள் ஜசய்தவாம். எங்களுக்கு ஜபௌத்ேத்வே ஜபரிய மைது

109 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

வவத்து உபதேசியுங்கள். ேியாைத்வே கற்றுத்ோருங்கள்’ எை மன்றாடிைர். தபாேிேர்மர் இவசந்ோர். ஷாதவாலின் ஜசன்றார் தபாேிேர்மர். தபாைதும் தபாகாேதுமாய் ேன் முேல் ஆவணவய பிறப்பித்ோர். சம்பிரோயங்களும் சடங்குகளும் புத்ே மேத்ேின் விதராேி எை. ஜகௌேமர் கண்ட ஜபௌத்ேம் புைிே நூல்கவே ோண்டியது என்றும் தேடலாலும் ேியாைத்ோலும் ஜமய்யறிேலாலும் அறியப்பட தவண்டியது என்றும் பிக்குகளுக்கு புரியவவத்ோர். பிறகு, ஜபௌேத்ேின் ேீபமாக, உயிராக கருேப்பட்ட ேியாைத்வே சீைர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்ே ஆயத்ேமாைார். அேற்கு முேல் ேவடயாய் சீைர்கேின் உடல் இருந்ேவே கவைித்ோர். தநாஞ்சாண்கோய் காணப்பட்ட ஷாதவாலின் பிக்குக்களுக்கு தேகப் பயிற்சியிலிருந்து ேன் பாடத்வேத் ஜோடங்கிைார். தபாேிேர்மர் அறிமுகப்படுத்ேிய இந்ே தேகப் பயிற்சிக்கு யிங் ெிங் (Yi j i n J i ng) என்று ஜபயர். இதுோன் இன்வறய யிங் ெிங் குங்ஃபூவிற்கு முன்தைாடி எை ஷாஜவாலின் மடத்ேில் கூறப்படுகிறது. இேன் மூலமாகதவ, சீைாவிற்குள் தேகப்பயிற்சியாய் அறிமுகமாகி ேற்காப்புக் கவலயாய் வேர்ந்ேது ’ ேமிழகத்துக் கேரி’ என்கிற கருத்து உருவாகிறது. அதேதபால், ஹூய்கீ யின் ஜவட்டுப்பட்ட வகவய தபாேிேர்மர் ோன் கற்ற மருத்துவமுவறவய வவத்து மீ ண்டும் ஜபாருத்ேிைார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அோவது பழந்ேமிழர் மருத்துவ முவறவய தபாேிேர்மர் பயன்படுத்ேிைார் என்று. இேன் மூலம் வர்மப்புள்ேிகவே வவத்து மருத்துவம் பார்க்கும் பழந்ேமிழர்முவற ோன் சீைத்ேில் அக்குபஞ்சராக பரிணாம வேர்ச்சி அவடந்ேிருக்கும் என்ற கருத்தும் உருவாகிறது.

110 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

வர்மம் வசப்படும்: இங்கு ோன் ஜோடங்குகிறது அந்ேக் கருத்து. தபாேிேர்மர் - ஆசிய மருத்துவம் மற்றும் ேற்காப்புக் கவலயின் ேந்வே. சீைாவிற்கு இந்ேியாவிலிருந்து ேற்காப்புக் கவலவய எடுத்துவந்ேவர். ேமிழகத்ேின் பழம்ஜபரும் கவலயாகிய கேரியின் பிரேிதய இன்வறய குங்ஃபூ, கராத்தே எல்லாம். சீை மருத்துவமாை அக்குபஞ்சர், அக்குபிரசர் எல்லாம் ேமிழ் மருத்துவத்ேின் மரூவுதவ. இக்கருத்து எந்ேேவிற்கு உண்வம. சீை மருத்துவம் மற்றும் ேற்காப்புக் கவலயின் ேந்வே உண்வமயில் தபாேிேர்மர் ோைா? அலசுதவாம். அேற்கு முன் கேரிவயயும் வர்மத்வேயும் சற்று கண்டு விடுதவாம். உடலில் உள்ே வர்மப் புள்ேிகவேப் பற்றிய ஆழ்ந்ே அறிவவ தபாேிக்கும் கவலதய வர்மக் கவல எைப்படுகிறது. அஜேன்ை வர்மப்புள்ேிகள்? உடலின் பலவைமாை ீ சில நரம்பு முடிச்சுகள், மூட்டுகள், ேவசகள், உறுப்புகள் தபான்றவவ வர்மப்புள்ேிகள் எை அவழக்கப்படுகின்றை.

111 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

இப்புள்ேிகேில் பல்தவறு அேவுகேில் அழுத்ேத்வே ஜசலுத்துவேைால் ஏற்படும் சில மாற்றங்கவே அடிப்பவடயாகக் ஜகாண்ட கவலதய வர்மக்கவல. எேற்கும் அேவுகள் அவசியமல்லவா? ேிரவங்கவே அேக்க ’லிட்டர்’, ேிடப் ஜபாருட்கவே அேக்க ‘கிதலா’, கரண்வட அேக்க ‘ஆம்பியர்’, மின்ைழுத்ேத்வே அேக்க ‘தவால்தடஜ்’, வர்மப் புள்ேிகேில் ஜசலுத்ே தவண்டிய அழுத்ேத்வே அேக்க ‘மாத்ேிவர’. ேமிழ் எழுத்துக்கேின் உச்சரிப்வப அேக்கும் மாத்ேிவர அேவவப்தபால். பார்ப்பது, தேய்ப்பது, ஜசாரிவது, விரலால் தலசாக அழுத்துவது, இந்ேியன் ோத்ோ தபால் விரல்கோல் குத்ேி ேிருப்புவது, காலால் மிேிப்பது எை அவைத்து அடிகேின் அழுத்ேத்ேிற்கும் ேைித்ேைி மாத்ேிவர அேவுகள் உண்டு. ” குறிப்பிட்ட வர்மப்புள்ேிகேில் குறிப்பிட்ட அேவு மாத்ேிவர

ஆற்றவலச் ஜசலுத்துவோல் ஒருவவர ஜசயலிழக்கச் ஜசய்ய முடியும். வர்மப்புள்ேிவயயும் ஆற்றவலயும் தேவவக்தகற்ப மாற்றுவோல் ஒரு நபவர மயக்கமவடய வவக்கதவா மரணிக்க வவக்கதவா முடியும். அதேதநரத்ேில், வர்மத்ோல் கட்டுண்ட நபவர வர்மத்ோல் மட்டுதம விடுவிக்க இயலும்.” , இது ோன் வர்மம் பற்றிய அடிப்பவட கருத்து. எடுத்துக்காட்டாக, ஒருவரது கழுத்ேில் உள்ே ஒரு வர்மப்புள்ேிவயத் ோக்கிைால், அவர் ஜசயலிழந்து விடுவார். மீ ண்டும் அவவர பவழய நிவலக்கு ஜகாண்டுவர காலில் உள்ே ஒரு வர்மப் புள்ேிவய இருபத்ேி நான்கு மணி தநரத்ேிற்குள் தலசாக ேட்ட தவண்டும், இல்வலஜயைில் அவர் மரணித்து விடுவார். வர்மத்ேிைால் அடிபட்ட ஒருவவர

112 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

வர்மத்வே வவத்தே குணப்படுத்தும் இந்ே முவற சிகிச்வச முவற எைப்படுகிறது. இதேதபால், வர்மத்வே ேீரா தநாய்கவே குணப்படுத்தும் சிகிச்வசயாகவும் பயன்படுத்ேலாம். இேற்கு வர்மசிகிச்வச என்று ஜபயர். ஆங்கில மருத்துவத்ோதலதய குணப்படுத்ே இயலாே வமக்தரான் ேவலவலி, ஆஸ்துமா தபான்ற தநாய்கவே வர்மத்ோல் குணப்படுத்ே முடியும் என்பவே இன்றும் பல வர்ம மருத்துவர்கள் நிரூபித்துவருகிறார்கள். இதே தபால் வர்ம சிகிச்வசயில் ஒன்றாை ‘மசாஜ்’ ஒருவரது ஆதராக்கியத்வே உய்விக்கும். இரு வரியில் வர்மத்ோல் ஏற்படும் விவேவவ விேக்கதவண்டுமாைால். வர்மப்புள்ேியில் எேிரிவயத் ோக்கி நிவலகுவலயச் ஜசய்யும் விவேவு. (ோக்குேல்) ோக்குப்பட்ட எேிரிவய வர்மப்புள்ேியின் மூலம் மீ ட்ஜடழுப்பும் விவேவு. (சிகிச்வச) சரி, இப்படிப்பட்ட விவேவுகவே ஏற்படுத்தும் வர்மத்வே எப்படி கற்றுக்ஜகாள்வது? யாரும், நான் வர்மம் கற்றுக்ஜகாள்ேப் தபாகிதறன் என்று ஜசால்லி தநரடியாக வர்மக்கவலவய கற்றுக்ஜகாள்ேமுடியாது. அேற்கு முேலில் நான்கு நிவலகவே கடந்ோக தவண்டும்: உடற்பயிற்சி சிலம்புப்பயிற்சி வாள்பயிற்சி

113 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

மற்பயிற்சி வர்மப் பயிற்சி இவற்றுள் முேல் மூன்று பயிற்சிகளும் கேரி எைப்படுகிறது. ; ’கேரி’ என்ற ஜசால்லுக்கு ’தபார்கேம்’ அல்லது ’தமாேிக்ஜகாள்ளும் இடம்’ என்று ஜபாருள். ’கிணறு’ எை ஜபாருள் படும் ’கேறி’ என்ற ஜசால்வல சிலர் பயன்படுத்துகின்றைர், இது சரியாை ஜசால் பிரதயாகம் அல்ல என்பது ேமிழாசிரியர்கேின் கருத்து. ஆவசப்படும் அவைவரும் வர்மம் கற்றுக்ஜகாள்ே இயலாது. முேலில் பார்த்ே ஐந்து நிவலகவேத் ோண்டுவதே மிகப்ஜபரிய சாேவை. இவேஜயல்லாம் கடந்து வந்ோலும், வர்மத்வே வசப்படுத்ே குரு முன்வர தவண்டும். அணுகுண்வட ஆக்கத்ேிற்கும் பயன்படுத்ேலாம், அழிவிற்கும் பயன்படுத்ேலாம் அல்லவா?, அணுதவா, குண்தடா, விமாைதமா இன்றி ேைிமைிேைாய் பிறவர வசப்படுத்தும் கவலயாை வர்மத்வே யாதரனும் அழிவிற்கு பயன்படுத்ேிவிட்டால். அேைால் ோன் இத்ேவை ஜகடுபிடிகள். ஆவகயால், குருவின் நற்சான்றிேழ் இருந்ோல் மட்டுதம வர்மம் நமக்கு வசப்படும். வர்மத்ேிலும் பல்தவறு நிவலகள் உண்டு. ஜோடுவர்மம், படுவர்மம், நக்குவர்மம், ேடவுவர்மம் (மசாஜ்). தநாக்குவர்மம் என்று. இவற்றுள் தநாக்குவர்ம்தம ேவலசிறந்ேது. தநாக்குவர்மத்வே கவரத்துக் குடித்ேவவை ’ஒன் தமன் ஆர்மி’ என்று கூறிைால் அது மிவகயல்ல. அந்ே அேவிற்கு தநாக்குவர்மத்ேிைால்

114 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

பிறவர கட்டுப்படுத்ேலாம். மை ஆற்றவல (இவேத் ோன் சீைர்கள் ‘சீ’ சக்ேி என்கின்றைர்) கண்ணில் குவித்து, அேவை அங்கிருந்து எேிரியின் வர்மப்புள்ேியில் ஜசலுத்துவோல் ஏற்படும் விவேவவ தநாக்குவர்மம் தபாேிக்கிறது. அேற்காக பார்த்ேவவரஜயல்லாம் கட்டுப்படுத்ே இயலாது. மைவலிவம குன்றியவர்கவேயும், மதைா இச்வசவயப் பின்பற்றுபவர்கவேயும் மட்டுதம இவ்வாறு வசியப்படுத்ே முடியும். இன்வறய மாடர்ன் யுகத்ேில் உடல்ேிட்பம் உவடயவர்கவேக் காண்பதே அரிது, இந்நிவலயில் மைத்ேிட்பம் உவடயவர்கவேக் காண்பது அரிேினும் அரிது என்கிறீர்கோ. வர்மக்கவல நமக்கு ஜசாந்ேம் ஜசாந்ேம் என்று கூறி ஜபருமிேப்பட்டுக்ஜகாண்டு மட்டுதம இருக்கிதறாம். ஆைால், அேவைக் காக்கதவா கற்கதவா நாம் எந்ே முயற்சியும் எடுக்கவில்வல என்பது வரலாறு காட்டும் உண்வம. நாம் வர்மத்வே காத்ேிருந்ோதலா அல்லது கற்றிருந்ோதலா ஏன் இன்வறக்கு ேமிழகத்ேில் அது அழிந்து நிற்கிறது. அந்ே விசயத்ேில் தகரேம் நமக்கு முன்தைாடி. இன்றும் அங்கு ’வர்மம்’, ‘மர்ம அடி’ என்ற ஜபயரில் உயிர்ப்புடன் இயங்கிவருகிறது. இன்றும், தபாேிேர்மர் இந்ே வர்ம நிவலகள் அவைத்வேயும் கவரத்துக் குடித்ேவர் என்று சீைர்களும், ெப்பாைியர்களும், மதலசியர்களும், கம்தபாடியர்களும் நூறு சேவிகிேம் நம்புகின்றைர். ’ வலுக்குன்றிய இடத்ேில் நிகழ்த்ேப்படும் ோக்குேல்’ எை நாம்

முேலில் பார்த்ே குங்ஃபூவிற்கும் வர்மத்ேிற்கும் ஜோடர்புகள் இருப்பவே உங்கோல் உணர்ந்ேிருக்க முடியும் எை

115 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

நம்புகிதறன். இேவை எல்லாம் வவத்துோன் தபாேிேர்மதர சீை ேற்காப்புக் கவலயின் ேந்வே எை உலகத்ோர் கூறுகின்றைர். சரி, வர்மம் எப்படித் தோன்றியது? வர்மம் பழந்ேமிழர்கேின் கவல. பாண்டிய மன்ைர்கள் தபார்க் வகேிகவே வவத்து பல ‘எக்ஸ்ஜபரிஜமண்ட்’

ஜசய்து

‘இம்பிேிஜமண்ட்’ ஜசய்ேைர் என்ற கூற்று ஜபரும்பான்வமயாதைாரின் கருத்து. அகத்ேியர் வாயிலாக சிவன் தோற்றுவித்ோர் என்பது வசவர்கள் கருத்து. அடியும் ஒடியும் ஒன்றுக்ஜகான்று முரண்கள் என்று பார்த்தோம். அடிவய அடிவாங்காே குவறயாக பார்த்ோயிற்று. அடுத்ேது ஒடி. பட்ட அடிவய ஒடிப்பது எது? சிகிச்வச. ேமிழர் சிகிச்வச முவற ’சித்ே மருத்துவம்’ என்று அவழக்கப்படுகிறது. வர்மதம இேனுள் அடக்கம் என்றால் பார்த்துக்ஜகாள்ளுங்கள். பத்ோயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்தப தோன்றியோக கூறப்பட்டாலும் இன்ை காலம் எை குறிப்பிடுவது எேிேல்ல. கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்ேில் தோன்றிய மூத்ே குடிமக்கேது ஜமாழி தோன்றிய காலத்வே மட்டுமல்ல கவலகள் தோன்றிய காலத்வே நிர்ணயிப்பதும் அவ்வேவு எேிோை காரியமல்ல. சித்ேமருத்துவத்வே இயற்வக மருத்துவம் என்தற அவழக்கலாம். அந்ே அேவிற்கு இயற்வகவய ஒத்ே சிகிச்வச முவறதய சித்ேத்ேில் அேிகம். ஜசடி, ஜகாடி, புல், பூண்டு, மரம், மட்வட, பூ, பிஞ்சு, காய், கைி, பால், தேன், நீர், ஜநய்,

116 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

கைிமங்கள், ோதுக்கள் எை சித்ே வவத்ேியத்ேிற்காை அடிப்பவட தசர்மாைங்கேின் பட்டியல் நீள்கிறது. சூரணம், தலகியம், பஸ்பம், மருந்து, கசாயம் தபான்றவவ மருந்துகோக அேிக்கப்படுகின்றை. இவவதபாக, சில வவக ‘மசாஜ்’களும், ேடவுமுவற, ஒத்ேடமுவற, தவதுபிடித்ேல், கட்டுதபாடுேல் தபான்ற முவறகளும் உள்ேை. இது ேவிர வர்மமும் சிகிச்வசயாக உபதயாகப்படுத்ேப்படுகிறது. ஒருவர் கடக்க தவண்டிய அவைத்து நிவலகவேயும் கடந்து வர்மத்வேக் கற்றுத் தேறிவிட்டால், அவர் குருவாகிறார். பிறருக்கு கற்றுக் ஜகாடுக்கும் பக்குவம் அவடகிறார். தமலும் வர்மத்வே சிகிச்வசயாக பயன்படுத்ேத் ேயராகிறார். வர்மம் வசட் எஃஜபக்ட் இல்லாேது. அதேதவவேயில், வர்மம் ஜேரியாேவரிடம் ஜசன்றால் மருந்து மாத்ேிவரவயவிட வர்மம் ஆபத்ோைோய் மாறிவிடும். வர்மதம ஜேரியாே ஒருவரிடம் நீங்கள் ஜசன்று சிகிச்வச ஜபற்றால் மரணம் நிச்சயம். ’மர்ம மசாஜ் ஜசய்து மாண்டார்’ எை ஜசய்ேித்ோள்கேில் படித்ேிருப்பீர்கதே! ேவறாை இடத்ேில் ேவறாை அேவு ஆற்றவலச் ஜசலுத்துவோல் ஏற்படும் விவேதவ இது. சித்ே வவத்ேியத்ேில் தநாயின் காரணிகள் மூன்று. காற்று, ஜவப்பம், நீர்; இேவைச் சார்ந்தே ஒருமைிேைின் மண்டலங்கள் (சுவாச மண்டலம், நரம்பு மண்டலம் தபால) இயங்குகின்றை. நடுவுநிவலவமயின்றி இம்மூன்றும் ஏறி இறங்குவோதலதய தநாய்கள் உருவாகின்றை. உண்ணும் உணவவப் பற்றிய அறிவு இருந்ோல் தநாய் என்பது இல்வல என்கிறது சித்ேம். சுருக்கமாக உணதவ மருந்து ேமிழர்கேின் உணவு முவறவயக் கூர்ந்து கவைித்ோதல

117 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

நமக்கு இது புலப்படும். மிேகு, சீரகம், தசாம்பு, மல்லி, இஞ்சி, பூண்டு, கருதவப்பிவல எை மருந்தே உணவாய் இருக்கின்றது, தநாய் உண்டாக்கும் உணவவ உண்போதலதய தநாய் உண்டாகிறது. நிகழ்கால எடுத்துக்காட்டு இல்லாமல் இேவைப் புரிந்து ஜகாள்வது ஜகாஞ்சம் கடிைம். பர்கர், பீட்ஸா தபான்ற துரிே உணவுகோல் உடலுக்கு தகடு என்பது நமக்குத் ஜேரிந்தும் அேவை விட்டு மாட்டுவேில்வலயா? அதேதபால். இேற்காக நாவவ அடக்கதவண்டும், பிறரிடம் தபசுவேிலும், வயிற்றுக்குள் பண்டங்கவே வசுவேிலும். ீ நாவவ அடக்கிக்ஜகாண்டால் உடல் தநாய் ேீரும். உே தநாய் ேீர? சித்ேமருத்துவம் உடல் பிணிவயத் ேீர்க்க மட்டும் உேவுவேில்வல. உேப் பிணிவயயும் ேீர்க்க உேவுகிறது. உே தநாவயத் ேீர்க்க ஐம்புலன்கவேயும் அடக்கதவண்டும். கண், ஜசவி, மூக்கு, வாய், உடல் ஆகியவற்றால் நாம் ஜசய்யும் பார்த்ேல், தகட்டல், முகர்ேல், உண்ணல், ஜோடுேல் தபான்ற உணர்வுகவே நாம் கட்டுப்படுத்ேி கடந்ோல் நமக்கு தநாய் என்பதே இல்வல என்கிறது சித்ேம். இவற்வற கட்டுப்படுத்ே ேியாைம் ஜசய்ய ஏவுகிறது. ஜென் புத்ேமேமும் உேதநாவயப் தபாக்க ேியாைம் ஜசய்யதவ ஜசால்கிறது. சித்ே மருத்துவத்ேிற்க்கும் சீை மருத்துவேிற்கும் உள்ே ஒற்றுவமவய சற்று காண்தபாம். சீை மருத்துவமும் சித்ே மருத்துவத்வேப் தபால் மூலிவககவேதய ஜபரும்பாலும் பயன்படுத்துகின்றது. உணவவ மருந்ோக உட்ஜகாள்வேில் இைவறய ேமிழர்கவேவிட சீைர்கள் எவ்வேதவா தமல். உலகிதலதய மிகச்சிறந்ே உணவுமுவற சீைர்களுவடயது என்பது இங்கு

118 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

குறிப்பிடத்ேக்கது. சீைர்களுக்கு நம் சித்ேத்வேப் தபால் நலவவ எடுத்தோதும் மருத்துவமுவற இல்வலஜயைினும் அவர்கள் உணவுமுவற நம்வம விஞ்சி நிற்கிறது. நம் சித்ேமருத்துவம் ஆதராக்கியமாை உணவுமுவறகவேக் கூறிைாலும் கண்டுஜகாள்வார் யாருமில்வல. காவல உணவிற்கு இட்லி, தோவச, பூரி, ஜபாங்கல்; மேிய உணவிற்கு தசாறு; இரவு உணவிற்கு மீ ண்டும் இட்லி, தோவச, சில வடுகேில் ீ சப்பாத்ேி. இது இன்வறய ேமிழர்கேின் உணவுப் பட்டியல். அரிசிவய மட்டுதம பிரோைமாய்க் ஜகாண்ட இம்முவறவய சித்ே மருத்துவம் சற்றும் பரிந்துவரக்கவில்வல; தசாேம், தகழ்வரகு, சாவம, கம்பு தபான்ற சத்து மிகுந்ே ோைியங்கோல் ஜசய்யப்படும் கேி, கஞ்சி, கூழ் தபான்றவற்வறதய முேன்வமப் படுத்துகின்றது. நம் முன்தைார்கள் நீண்டநாள் வாழ்ந்ேேற்க்கு அவர்கள் பின்பற்றிய இவ்வுணவு முவறதய காரணம். அைால் சீைர்கள் உணவுமுவற அப்படியில்வல. ருசி இல்வல என்றாலும் விேவிேமாை உணவுவவககவே உள்ேடக்கியது. சரி மருத்துவத்ேிற்குச் ஜசல்தவாம். சீைாவில், மூலிவககள் தபாக, அக்குபிரசர், அக்குபஞ்சர், மசாஜ் தபான்றவவ மருத்துவமாக பயன்படுத்ேப்படுகின்றை. இம்மூன்றும் ேமிழர் வர்ம சிகிச்வசவயப் தபான்றது. உடலின் சில புள்ேிகேில் அழுத்ேத்வே ஜசலுத்துவோல் உடல் ஆதராக்கியம் வலுப்படுகிறது என்ற அதே கான்சப்ட். அக்குபிரசர் சிகிச்வசயில் உடலின் சில குறிப்பிட்ட புள்ேிகள் விரல்கோல் (விரல், வக, கால், மூட்டு எை சிகிச்வசக்கு ஏற்றபடி மாறுபடும்) அழுத்ேப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, விரல்நுைிகவே ேிைமும் அழுத்துவோல் உடல்

119 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஆதராக்கியமவடகிறோம். உள்பாேத்ேில் உள்ே சில புள்ேிகவே அழுத்துவோல் ேவலவலி குவறயுமாம். இப்புள்ேிகவே வகயால் அழுத்துவேற்கு பேில் ஊசியால் குத்ேி பஞ்சராக்கிைால், அது அக்குபஞ்சர். இவவ தபாக, சீை ’மசாஜ்’ இதுவும் நம் அவைவருக்கும் ஜேரிந்ே ேமிழர் மசாஜ் தபாலத்ோன் உள்ேது. வர்மப்புள்ேிகவேப் தபால் அக்குபுள்ேிகளும் இருப்போல் நாம் சீைவவத்ேியத்ேின் ோய் சித்ேவவத்ேியம் எைக் ஜகாள்ேலாமா? ஜகாள்ேலாம் சான்றிருந்ோல். ஆைால், அேற்கு சான்று ஏதும் இன்றுவவர இல்வலதய. அப்படி இருக்வகயில் சீை மருத்துவத்ேிற்கும் சித்ே மருத்துவத்ேிற்கும் இருக்கும் ஒற்றுவமவய வவத்ஜேல்லாம் அவ்வாறு கூறிவிட இயலாது. ஒருதவவே தபாேிேர்மர் சீைர்களுக்கு ேற்காப்புக்கவலயுடன் மருத்துவத்வேயும் தபாேித்ேிருந்ோல்? தபாேிேர்மர் சீைத்ேிற்கு ஜசல்லும் முன்தப இவ்வவத்ேிய முவறகள் சீைர்கேிடம் வழக்கில் இருந்து வந்துள்ேவே ஆராய்ச்சியாேர்கேின் கருத்ோல் நாம் அறிகிதறாம். மீ ண்டும் மீ ண்டும் நமக்கு ஜேரியவருவது என்ைஜவன்றால் ‘தபாேிேர்மர் ேமிழர் ேற்காப்புக் கவலவயப் பரப்பதவா, ேமிழ் மருத்துவத்வேப் பரப்பதவா சீைா ஜசலவில்வல’. மாறாக ‘புத்ேமேத்ேின் ஆன்மாவவ சீைர்களுக்கு எத்ேிவவக்கதவ சீைா ஜசன்றார்’.

120 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

அது என்ை புத்ேமேத்ேின் ஆன்மா?, தவஜறன்ை நாம் முன்தப பார்த்ே ேியாைம் ோன். ஜென் ோன். ேமிழர் மருத்துவத்ேிலிருந்து சீை மருத்துவம் ஓரிடத்ேில்

தவறுபடுகிறது. ஆைால், அந்ே ஒரிடமும் தபாேிேர்மருடன் இவணகிறது. அது ோன் சீ. ’சீ’ (Qi ), சக்ேி சரியாக இயங்கிைால் உடலில் எந்ேப்

பிரச்சவையும் இருக்காது, இதுதவ சீை வவத்ேியத்ேின் ோரகமந்ேிரம்.

ஜசன்ற ேவலப்பிலிருந்து ‘சீ’ சக்ேி, ‘சீ’ சக்ேி என்று அடிக்கடி கூறப்பட்டு வருகிறதே அப்படிஜயன்றால் என்ை? அவேயும் பார்த்துவிடுதவாதம.

’சீ’ என்பது உயிர்சக்ேி எைப்படுகிறது. உயிருள்ே ஜபாருட்கள்

அவைத்வேயும் ‘சீ’ என்ற சக்ேிதய இயங்கச்ஜசய்கிறது. மூச்சு விடச்ஜசய்கிறது. அந்ே சக்ேிவய அடக்கியாண்டால் உடவல ஆேலாம். உடவல ஆண்டால் உலவக ஆேலாம்.

சீ சக்ேிவய அடக்கி ஒருமுகப்படுத்ேி ஓரிடத்ேில் குவிக்கும் ஜபாழுது, குவிக்கப்படும் இடம் ஒருவிே அேிர்வுக்கு

உள்ோகிறது. நாம் குங்ஃபூ பயிற்சிவயப் பற்றி முன்ைர்

பார்த்தோம் அல்லவா. முட்டிைால் வலிக்காே இரும்புத் ேவல, குத்ேிைால் தவல்புகா ஜோண்வட, வயிறு தபான்றவவ ’சீ’ சக்ேிக் குவிப்பின் விவேதவ!

மாேிரிக்காக தவல்புகா வயிற்று பயிற்சிவய

எடுத்துக்ஜகாள்தவாம். மூங்கிோலாை கம்புகேின் நுைியில் கூரிய இரும்பிவையுவடய ஆயுேத்ோல் ோக்க ேயாராக

சுற்றிலும் பத்து வரர்கள். ீ நடுவில் ஜநஞ்ஜசலும்பு ஜேன்படும்

121 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

உடலுடன் காட்சியேிக்கும் அப்பாவி ஒருவர். அப்பாவியின் வயிறு ோக்குேலுக்கு உள்ோகிறது.

தமலிருந்து பார்த்ோல் அதசாகச் சக்கரம் தபால் ஜேரிகிறது.

சக்கரத்ேில் அப்பாவிதய வமயப்புள்ேி அவர் வயிற்றிலிருந்து எழுகின்றை மூங்கிோல் ஆை 10 ஆரக்கால்கள், ஆரங்கேின் கால்கவேப் பிடித்து வமயப்புள்ேியில் இறக்கியவர்கோக வட்ட வடிவில் நிற்கும் வாட்டசாட்டமாை வரர்கள். ீ

ஒருமுவையில் வரர்கள் ீ ேரும் விவச, மறுமுவையில் அப்பாவியின் வயிறுேரும் விவச, இரண்வடயும் ஏற்க

இயலாமல் வவேகின்றை 10 கம்புகளும். ேிடீஜரன்று அப்பாவி ேன் சீ சக்ேிவய குவித்து வயிற்றின் வழிதய ஜசலுத்துகிறார். அவ்வேவு ோன் பத்துக் கம்புகளும் ’டப் டப்’ எை முறிகின்றை.

இது கவேயல்ல நிெம். பஞ்சு தபான்ற வயிற்வற ’சீ’ ஆற்றல் ஜகாண்டு கல்லாக்கமுடியும். இதுதவ சீ ஆற்றலின் சக்ேி.

கண்ணால் கரண்டிவய வவேப்பது, விரலால் பூசணிக் காவயப் பிேப்பது, அண்ட வரும் உடல் பிணிகவே விரட்டுவது, உவறபைியில் ஒட்டுத்துணி இன்றி நிற்பது, வகவய

சுத்ேியலாய் உபதயாகிப்பது, பிறர் மைவே வாசிப்பது,

எேிரிவய நம் ஜசால்படி ஆட்டுவிப்பது எை ’சீ’ ஆற்றலின் பயன்கள் நீள்கின்றை. இேவை வசியப்படுத்துவோல்

சாமாைியர்கேிடமிருந்து நாம் தவறுபட்டுவிடுதவாம்.

மந்வேயிலிருந்து விலகிவிடுதவாம். அப்புறம் என்ை, நாம் ஜசய்வேவைத்தும் பிறர்க்கு அற்புேமாகதவ ஜேரியும். சரி, எப்படி சீ சக்ேிவய ஆள்வது? இந்ேக் தகள்விக்கு விேக்கம் காணதவ நாம் இவ்வேவு தூரம் பயணித்துள்தோம்.

சீ சக்ேிவய தபாேிேர்மரின் ஜென் ேியாைத்ோல் அடக்கலாம்; அடக்குவேன் தநாக்கம் பிறவர வியப்பில் ஆழ்த்துவேல்ல, ேன்வை அறிவதே. விழிப்பவடவதே!

122 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

தபாேிேர்மர் சீைர்களுக்கு ேற்காப்புக்கவலவய

தபாேிக்கவில்வல. ோன் எடுத்துச் ஜசன்ற ேியாைத்வே

தபாேித்ோர். அேற்கு அவசியம் எைக் கருேி யிங் ெிங் எனும் ேவச ேேர்வுப் பயிற்சிவயயும் தபாேித்ோர்.

’யிங் ெிங்’ பன்ைிஜரண்டு அடிப்பவட நிவலகவேக் ஜகாண்டது. இப்பன்ைிஜரண்டு நிவலகளும் விலங்குகேின் ோக்குேல் நிவலகேில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. இந்ே அடிப்பவட நிவலகேில் இருந்தே குங்ஃபூ பிறக்கின்றது. சீைர்கள், ேியாைத்வேயும் யிங்ெிங்வகயும் ஜகாண்டு குங்ஃபூ, கராத்தே எை அடுத்ேடுத்ே நிவலகவே உருவாக்கிைர். இவவ அவைத்வேயும் வவத்து நாம் ஒரு முடிவிற்கு வரலாம். ேமிழர் மருத்துவம், வர்மம், கேரி இேவை தபாேிேர்மர் சீைா எடுத்துச் ஜசன்றாரா என்றால், “ஜேரியவில்வல’

ஆைால் நம் முவறக்கும் சீைர்கேின் முவறக்கும்

அடிப்பவடயில் பல ஒற்றுவமகள் இருப்போல் இங்கிருந்து தபாேிேர்மரால் அங்கு எடுத்துச் ஜசன்றிருக்க நிவறய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றை. அவ்வேவுோன்.

தபாேிேர்மர், வர்மத்ேிலிருந்து யங் ெிங் குங்ஃபூவவ வடிவவமத்ேிருக்கலாம் என்பது ‘கருத்து’ மட்டுதம. உண்வமயா? ஜபாய்யா? என்பது ஆராய்ச்சிக்குரியது. ஆவகயால், தபாேிேர்மவர ஆசிய ேற்காப்புக்கவலயின் ேந்வே என்ஜறல்லாம் அவழக்க முடியாது. தவண்டுஜமன்றால் சீைாவிற்கு ேியாைத்வே அறிமுகப்படுத்ேிய ேந்வே என்று அவழத்துக்ஜகாள்ேலாம். ஜென்ைின் ேந்வே எை அவழக்கலாம். 

123 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஜென்: தநாஞ்சான்கோய் இருந்ே சீை பிக்குக்களுக்கு தபாேிேர்மர் ’யிங் ெிங்’ கற்றுக்ஜகாடுத்ோர். ஷாதவாலின் மடத்ேிதலதய ேங்கிய தபாேிேர்மர் ோன் ஜகாண்டு வந்ே ஆன்மாவவ ேன் சீைர்கேிடத்ேில் சிறிது சிறிோக எத்ேிவவத்ோர். எத்ேிவவத்ேல் என்றால், மைேில் இருப்பைவற்வற புத்ேகமாய் எழுேி, புத்ேகத்ேிலிருந்து பிறர் மைதுக்கு ஏற்றுவேல்ல. தநரடியாய் மைேிலிருந்து மைதுக்கு. அதுோன் தபாேிேர்மர் கண்டுணர்ந்ே வழிமுவற. ஜென். தபாேிேர்மர் ஜகாண்டு ஜசன்ற ேியாை முவறவய ’ ஜென்’ என்றவழப்பர் அேவைப் பற்றி விரிவாக இத்ேவலப்பின் இறுேியில் காண இருக்கிதறாம். அப்படிதய சில ஆண்டுகளும் கழிந்ேை. சீைர்கேின் நிவலயும் சற்று முன்தைறியது. அந்ே நிவலயில் ஒரு நாள் தபாேிேர்மர் ேன் முேன்வம சீடர்கள் எைக் கருேிய நால்வவர அவழத்ோர். தபாேிேர்மர் ேைது ஆன்மீ க வாரிவச (அோவது

29ஆம்

ஜபௌத்ே ேவலவர்) அறிவிக்கப்தபாகிறார் என்று அறிந்து ஷாஜவாலிதை கலகலப்பவடந்ேது. ஒருவர் முகம் மற்றவருக்குத் ஜேரியா காரிருள் இரவு. ஒருவர் பின் ஒருவராக ஷாஜவாலின் மட மத்ேிய அவறவய அவடந்ேைர். தபாேிேர்மர் அவர்களுக்கு முன்பாகதவ அங்கு காத்ேிருந்ோர். “நான் உங்கேிடம் சில தகள்விகவே தகட்க இருக்கிதறன்” “எங்கேிடம் உங்கவேயன்றி யார் தகள்விதகட்பர்”

124 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

“சரி, ோங்கள் என்ைிடமிருந்து இத்ேவை வருடங்கோய் என்ை கற்றுக்ஜகாண்டீர்கள் என்று ஒருவர் பின் ஒருவராய் கூறுங்கள்?’, என்றார். முேல் மாணவன் ோவ்ஃபூ (Dàof ū) கூறிைார், “புைிே நூல்கோல் புத்ே மேத்வே மட்டுதம அறிய முடியும்; அேைால் நாம் புைிே நூல்கவே மட்டும் கற்று அத்துடன் கட்டுண்டு விடக்கூடாது. அதேசமயம் இந்நூல்கவே விடுத்து எதுவும் ஜசய்யவும் கூடாது’.

“இதுோன் நீ அறிந்ோய் என்றால், நீ புத்ேமேத்ேின்

ஜோடக்கத்வே மட்டுதம கற்றுள்ோய், என் தோவலக் கூட

கடக்கவில்வல. இன்னும் நீ கடக்க தவண்டிய பாவே அேிகம்’ ோரணி (Dharani ) எனும் பிக்குணி இரண்டாமாைவராகத்

ஜோடர்ந்ோர், “ோங்கள் தபாேவைகள் எங்கவே புத்ேரது

நிலத்ேிற்தக அவழத்துச் ஜசன்றது. புத்ேவர தநரில் கண்டு

அவர் எப்படி விழிப்பவடந்ோர் என்று படிப் படியாக அவரிடதம கற்றவேப் தபால் இருந்ேது. அேவை ேரிசித்ேதே

விழிப்பவடந்ே நிவலவய எங்களுக்கு நல்கியது.’ “நீ பரவாயில்வல என் ேவசவய அவடந்துவிட்டாய், அடுத்து’ என்றார் தபாேிேர்மர்.

’நீர், நிலம், குேிர், ஜவப்பம், வாைம், பூமி எை நாம் பார்ப்பவவ அவைத்தும் ஜவறுவமயின் ரூபங்கள். பார்த்ேல், ஜோடுேல்,

தகட்டல் எை நாம் உணர்பவவ அவைத்தும் நம் புரிேலுக்கு

அப்பாற்பட்டவவ. உண்வமயில் ‘இருப்பு’ என்பதே இல்வல. நீங்கள், நான் எை அவைவரும், அவைத்தும் ேங்கவேத்

தேடுபவர்கதே’ என்று முடித்ோர் மூன்றாம் சீடர் ோவ்யூ (Dàoyù).

“மிக்க நன்று, நீ என் எழும்புகவே அவடந்துவிட்டாய்’ என்று கூறி தபாேிேர்மர் அடுத்து ேன் விருப்பத்ேிற்குண்டாை சீடன் ஹூய்கீ என்ை கூறப்தபாகிறான் என்று பார்த்ோர்.

125 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஹூய்கீ யிடம் இருந்து எந்ேப் பேிலும் இல்வல. எழுந்து

நின்றான். வககூப்பிைான். தநதர ஜசன்று தபாதுேர்மரது காலில் விழுந்ோன். அவ்வேவு ோன்.

தபாேிேர்மர் ஜநகிழ்ந்தே தபாைார். “நீ என் ஆன்மாவவ

அவடந்துவிட்டாய், நான் எடுத்துவந்ே ஆன்மா ேற்தபாது உன்ைிடம்’ என்று கூறி ேன் உவடகவேயும், பிச்வசப்

பாத்ேிரத்வேயும், லங்கவர்த்ேை சூத்ேிரத்வேயும் ஹூய்கீ யிடம் அேித்துவிட்டு அங்கிருந்து எழுந்து ஜசன்றார்.

ஹூய்கீ யின் இச்ஜசயலுக்கு ஜபாருள் என்ை? தபாேிேர்மரின் ஜசயலுக்கும் வார்த்வேக்கும் என்ை அர்த்ேம்?

’எல்லாம் அறிந்ேவன் அறிவிக்கமாட்டான்; அறிவிப்பவன்

எல்லாம் அறியமாட்டன்’ என்ற தபாேிேர்மரின் தபாேவைக்கு ஏற்றவாறு,

’நான் அறிந்ேவன். அேவை ேங்கேிடம் நிரூபித்து நற்சான்றிேழ் ஜபற எைக்கு விருப்பமில்வல’,

என்று ேன்

ஜசய்வகயால் ஜேரிவித்ேிருக்கிறான் ஹூய்கீ . தபாேிேர்மரும் அேவை அறிந்து. ’நீதய, எைக்குப்பின் என் பணிவய

ஜோடர்வேற்குத் ேகுேி வாய்ந்ேவன்’ என்று ஜேரிவிக்கும்

விேமாய் ேன் உவடகவேயும், ேிரு ஓட்வடயும் ஹூய்கீ விடம் வகமாற்றிைார். ோன் சீை ஜசன்ற தநாக்கத்வேயும் பூர்த்ேி ஜசய்ோர்.

இவ்வாறாக, ஹூய்கி ஜென்ைின் இரண்டாம் மாஸ்டர் ஆைார். இந்ே நிகழ்வில் இருந்து ஜபறப்படும் கருத்துக்கதே தபாேிேர்மர் தோற்றுவித்ே ஜென் புத்ேமேத்ேின் அடிப்பவட ேத்துவங்கள். புத்ேவரப் தபால் பிரபஞ்ச விழிப்பவடய மவற நூற்கேின்

மூலம் கற்கும் அறிவவவிட அனுபவத்ோல் கற்கும் அறிதவ முக்கியம். அனுபவம் என்றால் புத்ேர் பட்டுணர்ந்ே அதே அனுபவம். இேவை ஜசந்ேமிழில் ‘பட்டறிவு’ என்பர்.

126 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

புத்ேர் ஜபற்ற இந்ேப் பட்டறிவவ வார்த்வேகோல் ஒருவர்

அறிய முடியாது. அேவை ‘ஜென்’ மூலதம அறியலாம். ஜென் என்றால் என்ை?

சீைர்களுக்கும் ெப்பாைியர்களுக்கும் ஜவேிநாட்டுப் ஜபயர்கவே உச்சரிப்பேில் ஆரம்பத்ேில் இருந்தே சிக்கல். அேைால் ோன் தபாேிேர்மவர சீைர்கள் ’ோதமா’ என்றும் ெப்பாைியர்கள்

’ேருமா’ என்றும் ேங்களுக்கு ஏற்றார் தபால் ஜபயர் வவத்து அவழக்கின்றைர். அதே தபால் ஜென்’ என்பதும் ’சான்’ என்பதும் ’ேியாைம்’ என்ற ஜசால்லின் ேிரிதப.

சமஸ்கிருே ஜசால்லாை ‘ேியாைத்ேிற்கு’ , பாேி ஜமாழியில் ‘ொன்’ என்று ஜபயர், அதுதவ சீை ஜமாழியில் ‘சான்’

என்றாைது. ெப்பாைிய ஜமாழியில் ‘ஜென்’ என்றாைது.

இவ்வற்றுள் இன்று துலங்கிவிட்ட ஜபயர் ’ஜென்’ என்பதே.

இன்னும் குறிப்பாகச் ஜசால்ல தவண்டுஜமன்றால் தபாேிேர்மர் சீைா எடுத்துச் ஜசன்ற ேியாைம் கிட்டத்ேட்ட ஜென் ஆைது.

ஜென் புத்ேமேத்ேின் ேைிப் பிரிவாக உருமாறியது. யுவர் ஆைர் தநாட் ேி பாய்ண்ட் ‘கிட்டத்ேட்ட’. ஏன் இந்ேக் ’கிட்டத்ேட்ட’ ? தபாேிேர்மவர பார்த்ே அேவிற்கு நாம் இன்னும் அவர்

எடுத்துச் ஜசன்ற ஜென்வை பார்க்கவில்வல. ஏஜைன்றால்

இன்று தபாேிேர்மவர உலகறிவேற்கு முக்கிய காரணதம ஜென் ோன். உலகில் தவகமாகப் பரவும் ஜபௌத்ேப் பிரிவு ஜென் மட்டுதம. உங்களுக்கு ஜசக்ஸ் சாமியார் எை ஜசல்லமாக அவழக்கப்படும் ஒதஷா ரஜ்ை ீவஷ ஜேரிந்ேிருக்கும் எை

நிவைக்கிதறன். அவரும் தபாேிேர்மர் தோற்றுவித்ே ஜென்

பிரிவு ஜபௌத்ேத்ோல் ஈர்க்கப்பட்டவர் ோன். அவர் ஏன் அந்ேப் பட்டப் ஜபயவர ஜபற்றார் என்றால், கலவியிலும் ேியாைம்

ஜசய்ய முடியும் (அோவது கலவியிலும் ஜென் சாத்ேியம்) எை

ஆராய்ந்து அறிவித்ேோல் ோன். அேைால் சற்று ஜென்வையும் பார்த்து விடுதவாம்.

127 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஏன் அந்ே கிட்டத்ேட்ட. ஜென்வை அோவது ேியாைத்வே

வார்த்வேகோல் விவரிக்க இயலாது, ஜோடர் பயிற்சியால்

மட்டுதம உணரமுடியும் என்று நாம் முன்ைதர பார்த்தோம்

அல்லவா. ஆேலால் ஜென்வை கிட்டத்ேட்ட ோன் விவரிக்க முடியும் முழுவோய் அறிய பயிற்சி ோன் ஒதர வழி.

ஜென்வை மிகச் சரியாக ’ ஜோடர் மைப்பயிற்சி’ என்று

வவத்துக்ஜகாள்ேலாம். ஜோடர் ேியாைப் பயிற்சி எைவும் ஜகாள்ேலாம். உணரும் வவர உங்களுக்குப் பிடித்ேபடி ’ஜென்வை’ அவழக்கலாம்.

புத்ேர் கண்ட பட்டறிவவ எங்தக கண்டறிவது? அனுபவத்வே எப்படி தேடுவது? நம் வாழ்க்வகயில் நிகழும்

சம்பவங்கேிைால் ஜபறப்படும் அனுபவத்ேிலிருந்ோ? இேற்கு தபாேிேர்மரின் பேில். “உள்ேிருந்து’ என்பதே. புத்ேர்

கண்ட பட்டறிவவ உங்கள் உள்ேிருந்து தேடுங்கள். ஜவேியில் தேடி அவலய தவண்டாம்.’

ஏஜைன்றால், ’ தகள்வி பிறக்கும் இடத்ேிதலதய அேற்காை பேிலும் இருக்கும்’ என்கிறார் தபாேிேர்மர். தமலும், “நாம் உள்ளுரப் பயணிப்போல் ஏற்படும் அனுபவத்ேின் ஊடாக

இப்பட்டறிவவ நாம் அவடயலாம். இப்பட்டறிவின் விவேவாக நாம் பிரபஞ்ச விழிப்பவடயலாம்.’ ஜென் என்பது ஒரு பயணம். ஒரு பயணம் ஜோடங்கும் முன் நாம் முேலில் ஜசய்வஜேன்ை. முேலில் ஒரு வழிகாட்டிவயப் பிடிப்தபாம், தசருமிடத்வே

நிர்ணயிப்தபாம், ேிட்டம் ேீட்டுதவாம். பின் அதே வகதயாடு ஜசல்லத் தேவவயாை வாகைத்வே ேயார் ஜசய்தவாம். இங்தக, பிரபஞ்ச விழிப்தப தசருமிடம். ேிட்டதம ’ஜென்’.

128 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

வாகைதம ‘மைம்’. வழிகாட்டி “தபாேிேர்மர்” ஆக முேலில், வாகைமாகிய மைத்வே அேன் தபாக்கில் அவலயவிடாமல் நம் பாவேக்குப் ஏற்றவாறு பழக்க

தவண்டும். அடக்க தவண்டும். அப்ஜபாழுது ோன் பயணம் சுலபமாகும்.

அேைால், முேலில் மைவேப் பழக்குவேற்காக சில பயிற்சிகேிலிருந்து ஜென் ஆரம்பிக்கிறது.

மைோல் பயணம் தமற்ஜகாண்டாலும் உடலும் அேற்கு ஈடுஜகாடுக்க தவண்டுமல்லவா?

அேற்காகத்ோன் யிங் ெிங் பயிற்சி. மைம் அடங்கிய பின் மைக்குேிவரவய கட்டுக்தகாப்பாய் ஓட்டுவது எப்படி எை

கற்பிக்க மற்ஜறாரு ஒரு பயிற்சி. ோன் அவடந்ே விழிப்வப பிறரும் அவடய எவ்வாறு உேவுவது என்பேற்குத் ேைிப்

பயிற்சி. இவ்வாறாக விழிப்பவடயத் தேவவயாை பல்தவறு பயிற்சிகவே தபாேிப்பதே ’ஜென்’.

ேியாைம், உடற்பயிற்சி, படித்ேல், தகட்டல் எை பல்தவறு பயிற்சிகவே உள்ேடக்கியதே ஜென். உங்களுக்கு ஓரேவு புரிந்ேிருக்கும் என்று எண்ணுகிதறன்.

மைத்வேப் பழக்குவஜேன்றால் என்ை? அங்கு இங்கு அவலயாமல் ஒருநிவலப்படுத்துவது ோதை. இதுதவ மைத்வே பழக்குவோக நாம்

நிவைத்துக்ஜகாண்டிருக்கிதறாம். ஆைால் உண்வமயில் இதுவல்ல மைத்வே பழக்குவஜேன்பது.

மைவே ேர்க்கரீேியிலாை சிந்ேவையிலிருந்து விடுவிப்பதே உண்வமயில் மைத்வேப் பழக்குவஜேன்பது.

129 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

உோரணமாக, கி.பி. ஆயிரத்ேில் பூமி உருண்வட என்றால் அன்றிருந்ே மக்கேின் மைம் அேவை ஏற்றுக்ஜகாள்ளுமா?

சத்ேியமாக ஏற்றுக்ஜகாள்ோது. ’பூமி ேட்வடயாைதே’ என்று அடித்துக் கூறும். இன்று ’பூமி ேட்வடயாைது’ என்று கூறிைால் யார் ஏற்றுக்ஜகாள்வார்கள்.

நாம் ஜசன்று பூமி உருண்வட என்று கண்டது கிவடயாது.

நம்வமச் சுற்றியுள்ேவர்கள் அவ்வாறு கூறுவோல் நாமும் கூறுகிதறாம். இன்னும் ஓராயிரம் ஆண்டுகளுக்குப்பின்

அறிவியலாேர்கள் ஒன்றுகூடி பூமி உருண்வடயில்வல என்று கூறிைாலும் நாம் அேவையும் ஏற்றுக்ஜகாள்தவாம் என்பேில் எவ்விே ஐயமும் இல்வல.

மைவே இந்ே ேர்க்க சார்புநிவலயிலிருந்து விடுவிப்பதே ’மைத்வே பழக்குவது’ எைப்படுகிறது.

ஜென் பயிற்சியில் ஈடுபவருக்கு ‘இது மைத்வே பழக்கும்

பயிற்சி’, இது ’விழிப்பவடய உேவும் பயிற்சி’, இது ‘பிறருக்கு எத்ேிவவக்க உேவும் பயிற்சி’ என்ஜறல்லாம் பிரித்ேறியத்

ஜேரியாது. அவரது ஆசிரியர் ஜசால்வவே அப்படிதய தகட்டாக தவண்டும் அவ்வேதவ. ‘ஒழுக்கம்’ என்பதே அடிப்பவட.

ஒழுக்கம் ேவறுபவர்களுக்கு அேற்தகற்றவாறு ேண்டவை. அவரவர் ோங்கிக்ஜகாள்ளும் சக்ேிக்குள்தேதய ேண்டவை

வழங்கப்படும் என்பது இேன் சிறப்பம்சம். நான் பார்த்ே நிகழ்வு ஒன்வறச் ஜசால்கிதறன் தகளுங்கள்.

பிக்குகள் அவைவரும் வரிவசயாய் ேியாைத்ேில்

அமர்ந்ேிருந்ேைர். அவர்கவே தநாட் பண்ணிக்ஜகாண்தட குறுக்கும் ஜநடுக்குமாய் மற்ஜறாரு பிக்கு தபாய்

ஜகாண்டிருந்ோர். அப்படி இப்படி நடந்ோலும் அவரும் ேியாை நிவலயில் ோன் இருக்கிறாராம்.

இந்நிவலயில் அேில் ஒரு பிக்குவின் வக சற்று தலசாக ஆடிவிட்டது. அது எைக்கும் ஜேரியவில்வல அவர்கவே

கண்காணித்ே பிக்குக்கும் ஜேரியவில்வல. ஆைால், ோன்

130 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ேவறு ஜசய்துவிட்டோகவும், ேண்டவை ஜகாடுக்குமாறும் அவராகதவ முன்வந்து ஜசான்ைார். பின்ைர், கண்ணாடி

அணிந்ே மாணவர்கள் வாத்ேியாரிடம் அடி வாங்கும் ஜபாழுது கண்ணாடிவய கழற்றி ஓரத்ேில் வவப்பவேப் தபால் ேன்

கழுத்ேில் அணிந்ேிருந்ே ருத்ராட்சம் தபான்றஜோரு மாவலவய கழற்றி ஓரத்ேில் வவத்ோர்.

பின்ைர் நன்கு குைிந்து ஜகாடுத்ோர். கண்காணிப்பு பிக்கு ேன்

வகயில் இருந்ே துடுப்பு தபான்ற ஜபாருவேக் ஜகாண்டு ேவறு ஜசய்ே பிக்குவின் முதுகில் ’ மடார் மடார் எை’ மூன்று

தோவசகவே வவத்ோர். அந்ே அடி நமக்கு விழுந்ேிருந்ோல் ஜசத்தே தபாயிருப்தபாம். அத்ேவை அடிவயயும்

வாங்கிக்ஜகாண்டு ஒரு ஜசாட்டுக் கண்ண ீர்கூட சிந்ோமல்

ஓரத்ேில் கிடந்ே மாவலவய கழுத்ேில் அணிந்து ஜகாண்டு ேன் ேியாைத்வேத் ஜோடர்ந்ோர், ேண்டவை ஜபற்ற பிக்கு.

இங்கு, ேண்டவை ஜபற்ற பிக்கு ேன்வை ேன் உடலில் இருந்து பிரித்துவிட்டார். அோவது, ோன் என்பது ேன் மைம் மட்டுதம. உடல் இல்வல எை புரிந்து ஜகாண்டிருக்கிறார். ேன் மைம்

ேியாைம் ஜசய்ய ஆவசப்படும் ஜபாழுது ேன் உடல் அேற்கு ேவடயாய் இருப்பவே அவர் விரும்பவில்வல. அப்படி

ேவடயாய் இருந்ே உடவல மூன்று அடிகவேப் தபாட்டு

வழிக்குக் ஜகாண்டு வந்ேிருக்கிறார். நம்வமப் தபால் உடலுக்கு வலித்ோல் நமக்தக வலித்துவிட்டோக அவர் கருேவில்வல.

உடல் தவறு உேம் தவறு. இது ோன் தபாேிேர்மர் சீைவிற்கு எடுத்துச் ஜசன்ற ேியாைத்ேின், சாைின், ஜென்ைின் வரியம். ீ அப்படிப்பட்ட ஜென் பயிற்சியில் முக்கியமாை ஜென்

ேியாைத்வே சற்று அலச இப்ஜபாழுது நாம் ஆயத்ேமாதவாம். எேிலும் முழு விழிப்பு நிவலயில் இருத்ேல் தவண்டும். உண்பது, குடிப்பது, உறங்குவது, தவவலஜசய்வது எை

அவைத்து நிவலகேிலும் மைமும் உடலும் குறிப்பால்

131 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

அறிவிக்கும் ஜசய்ேிகவே எேிர்பார்த்ேவைாய் உள்ளுர உற்று தநாக்கியவாறு இருக்கதவண்டும்.

இேன் பிறகு வருவது ’ஸாஜஸன்’ (Zazen) எைப்படுகிறது.

இதுதவ ஜென்ைின் முதுஜகழும்பாகும். ஸாஜஸன் என்பதே நாம் அவைவரும் அறிந்ே ’ேியாைம்’. ஜசாகுசாை ஸாஃபூ (zaf u)

எனும் ஜமத்வேயில் ேேர்வாக அமர்ந்ேவாறு

தமற்ஜகாள்ேப்படும் ேியாை முயற்சி. உட்காருவேில் சில இருக்வக நிவலகள் உள்ேை. அவவ பத்மாசைத்வேயும், சித்ோசைத்வேயும் அடிப்பவடயாய் ஜகாண்டவவ.

தபாேிேர்மவரப் தபால் சுவற்வற ஜவறித்ேபடி அமர்ந்ேிருப்பது, மைத்ேில் எந்ே எண்ணத்ேிற்கும் இடமேிக்காமல்

ஜவறுவமவய அனுபவிப்பது, ஒரு ஜபாருவேப் பற்றிதய நிவைந்ேிருப்பது. உோரணமாக, தராொ மலவரப்பற்றி எண்ணியவாறு ேியாைத்ேில் ேிவேக்கும் நிவலவயச்

ஜசால்லலாம். மைத்ேில் தராொ, கண்ணில் அேன் சிகப்பு

நிறம், உணர்வில் அேன் பட்டுப் தபான்ற இேழ்கள், மூக்கில் அேன் சுண்டி இழுக்கும் மணம் எை ஐம்புலன்கவேயும்

தராொவிைால் நிரப்பதவண்டும் என்று இந்ே ஜென் ேியாை முவற நீள்கிறது.

இவவதபாக, பிராத்ேவைகேில் ஓேப்படும் சுதலாகங்கவே கவைித்து அேனுடன் ஒன்றிவிடுவதும், ஜெபமாவலயால்

ஜெபம் ஜசய்வதும், வாரத்ேின் எழு நாட்களும் இருபத்ேி நான்கு மணி தநரமும் மூச்வச கவைிப்பதும் ஜென் பயிற்சியில்

ஈடுபடும் பிக்குக்கேின் ேிைசரி தவவல. இவற்வறப்தபால் இன்னும் எத்ேவைதயா பயிற்சிகள். இந்ே பயிற்சிகள்

அவைத்தும் ேைியாகதவா, கூட்டாகதவா ஜசய்யப்படுகின்றை. ’ஜென்’ பயிற்சியின் மணிமுடியாய் உள்ேது ’தகாவன்’ (Koan) பயிற்சி. இேங்தகாவன் இல்வலங்க. ஜவறும் ’தகாவன்’. இது என்ை ’தகாவைம்’ என்பேின் இந்ேித் ேிரிபா? என்று என் நண்பர்கள் சிலர் விைவிைர். இல்வல இல்வல எை

132 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

அவர்களுக்கு பேிலேிக்கும் முன் நான் ஜசத்துப்பிவழத்து விட்தடன்.

ஆைால், இேில் விசித்ேிரம் என்ைஜவன்றால், இந்ே தகாவன் பயிற்சி நம்வம விைவு எை ஏவுகிறது. நாம் தகட்கும் விைா

தபால் அல்ல. இவற்றிற்கு ேர்க்கரீேியில் பேிலேித்ேல் என்பது

இயலாே காரியம். அப்படி என்ை தகள்வி என்கிறீர்கோ? இதோ உங்களுக்காக..!

இரு வகயியால் ேட்டிைால் ஓவச வருகிறது; அப்ஜபாழுது ஒரு வகயின் ஓவச என்ை?

புத்ேவைக் கண்டால் ஜகால்லுங்கள். என்ை ேவல சுற்றுகிறோ? இப்படிப் தகள்விகள், அறிவிப்புகள், வஹக்கூ கவிவேகள்

எைத் ஜோடங்கி கவே வவர ஜசல்கிறது தகாவன். தகாவைின் இறுேியில் எப்ஜபாழுதும் ஒரு இைம்புரியா தகள்வி

பல்லிேித்துக் ஜகாண்டு நிற்கும். தகள்விக்காை பேில்

உங்கேிடத்ேிதல உள்ேோம். அேற்கு பேிலறிய சிலருக்கு ஒரு நிமிடம் ஆகலாம், சிலருக்கு சில மணி தநரங்கோகலாம்,

சிலருக்கு பல மாேங்கள் கூட ஆகலாம். ஆைால் பலருக்கும்

இக்தகள்விகளுக்கு விவட காண பல ஆண்டுகள் பிடிக்குமாம். ’ஜென்’ கவேகள் என்ற ஜபயரில் ேமிழில் பல புத்ேகங்கள் ஜவேிவந்துவிட்டை. தகாவவை பரிதசாேித்துப் பார்க்க விரும்புதவார் ஒவ்ஜவாரு கவேயாய் எடுத்து அேற்கு

விவடயறியும் தநாக்குடன் ேியாைத்ேில் அமரவும். உங்களுக்கு எந்ேக் கவேக்கு விவடஜேரிகிறதோ அங்கு நீங்கள்

ஜவற்றியவடந்துவிட்டீர்கள். விழிப்பவடந்தும் விட்டீர்கள்.

இேில் ஜவற்றியவடந்ோல் என்வைத் ஜோடர்புஜகாள்ளுங்கள். அப்தபர்ப்பட்ட ெீவாத்ோமாக்களுடன் ஒரு புவகப்படமாவது எடுத்துக்ஜகாள்ே நான் விரும்புகிதறன்.

133 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

இவ்வாறு ோன் தபாேிேர்மர் மூலம் ஹூய்கீ க்கும்

சீைர்களுக்கும் அேிக்கப்பட்ட ஜென் இன்று இயங்குகிறது. ஒரு வழியாக தபாேிேர்மரின் தநாக்கம் எவ்வாறு

நிவறதவறியது என்பவேக் கண்டுவிட்தடாம். அப்படியாைால்

அடுத்ே ேவலப்பு என்ைவாய் இருக்கும் எை சில அறிவாேிகள் யூகித்ேிருப்பார்கள். என்வைப் தபான்ற மக்குகளுக்கு அேவை ஊகிக்க ஒரு சின்ை தகாவன் வவகயரா கவே. புத்ேமே

நூலிலிருந்ேல்ல. இஸ்லாமியர்கேின் இவறதவேமாகிய ேிருக்குராைிலிருந்து.

ேிருக்குரான் முஹம்மது நபிக்கு இவறவைால் பகுேி

பகுேியாக அருேப்பட்டது என்பது இஸ்லாமியர்கேின்

நம்பிக்வக. ’அல்லாஹ்’ எனும் ஜசால் அரபு ஜமாழியில் ேமிழ் ஜசால் ’இவறவன்’ என்பேற்கு நிகராைது. இந்நூல் இவறவன் மைிேர்கேிடம் தபசும் நவடயில் உள்ேது. இது குராவைப் பற்றிய சிறு அறிமுகம். சரி தகாவனுக்கு வருதவாம்.

’முஹம்மதே, இவறவைின் தபருேவியும், ஜவற்றியும்

வரும்தபாதும், தமலும் இவறவைின் மார்க்கத்ேில் மக்கள்

கூட்டம் கூட்டமாய் நுவழவவே ோங்கள் காணும் ஜபாழுதும் உங்கள் இவறவவை புகழ்ந்து அவைிடம் உங்கள்

பிவழஜபாறுக்க தவண்டுவராக. ீ நிச்சயமாக உங்கள் இவறவன் பாவங்கவே மன்ைிப்பவைாக இருக்கின்றான்.58’

முஹம்மது நபிவய உலகிற்கு அனுப்பிய தநாக்கம் நிவறவவடந்ேவே இவறவன் பாராட்டும் விேமாய் இவ்வசைம் இருப்பவே அறிந்து நபித் தோழர்கள் அவைவரும் தபாேிேர்மரின் தநாக்கம் நிவறதவறியவே எண்ணி மகிழும் நம்வமப்தபால் மகிழ்ச்சியுற்ற தவவே ஒதர ஒருவர் முகத்ேில் மட்டும் கவவலயின் தரவககள் படர்ந்ேிருந்ேை. இேனுள் இருக்கும் உட்ஜபாருவே அறிந்ேோல். 58

Al Qur’an Chapter 110, An Nasr

134 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

அவருவடய மைத்ேில் ஓடியவவ........ ஒருவவர ஓரிடத்ேிற்கு அனுப்பிய தநாக்கம் முடிந்ேஜேன்றால், அவவர அனுப்பியவன் என்ை ஜசய்வான். ேன்ைிடதம அவவரத் ேிரும்பி அவழத்துக்ஜகாள்வான் அல்லவா? அதேோன். ேிரும்பிச் ஜசல்வது. 

ஒற்வறக்கால் ஜசருப்பு: தநாக்கம் முடிந்ோல்? அடுத்ஜேன்ை? என்ை யூகித்துவிட்டீர்கோ? வந்ே தவவல முடிந்ோல் எங்கிருந்து வந்தோதமா அங்தகதய ஜசல்ல தவண்டியது ோதை......! தபாை ேவலப்புவவர தபாேிேர்மர் எவ்வாறு ேன் தநாக்கத்வே நிவறதவற்றிைார் என்று அலசிய நாம். இத்ேவலப்பில் அவரது மரணத்வே சுவவக்க உள்தோம். இப்பகுேியில், தபாேிேர்மருக்கு இறுேி மரியாவே ஜசலுத்ேத் ேயாராதவாம். ேைக்குப் பின் ேன் ேவலவமப் ஜபாறுப்வப ஹூய்கீ க்குத் அேித்ோர் தபாேிேர்மர் என்பவே கடந்ே பகுேியில் கண்தடாம். இேற்குப் பின் நிகழ்ந்ே விவேவுகவே நாம் இந்ேப் பகுேியில் காண உள்தோம். ேவலவமப் பேவி என்றும் அவமேியாக இருந்ேோகத் ஜேரியவில்வல. அேவை அவடய ஜபரும்முயற்சிகள் தமற்ஜகாண்டு தோற்தறார் பலர் வரலாறு ஜநடுக சிேறிக் கிடக்கிறார்கள். உலகின் முக்கால்வாசி ேவலவம நாற்காலிகேின் கால்கள் இரத்ேக்கவர படிந்த்ோகதவ காட்சியேிக்கின்றை.

135 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

தபாேிேர்மர் இருந்ேவவர அந்ே நாற்காலி ‘பேிச்’ என்று ோன் இருந்ேது. என்று அவர் வகவயவிட்டு ஹூய்கி வகக்கு மாறியதோ. அன்தற அேற்கு ஏழவர ஆரம்பித்ேது. ’ஹூய்கீ க்கு எப்படி தபாேிேர்மர் ேன் பேவிவயத் ேரலாம்? அவன் நம்வமவிட எேில் சிறந்துவிட்டான்? ஒழுங்காக அவனுக்கு ேியாைம் கூட ஜசய்ய வராது. அைாவே. பரதேசி. நம்வமவிட கீ ழ் வகுப்வபச் சார்ந்ேவன். காலில் விழுந்து பாசங்கு ஜசய்து தபாேிேர்மவர ஒருவாறு கவிழ்த்துவிட்டான், சேிகாரன். அவன் எப்படியிருந்ோலும், முற்றும் அறிந்ே தபாேிேர்மருக்கு எங்தக ஜசன்றது புத்ேி? அவருக்கு இஜேல்லாம் ஜேரியாோ என்ை? ஒருதவவே தபாேிேர்மருக்கு புத்ேிகித்ேி தபேலித்து விட்டோ? ேிறவமயாைவர்கேின் ேிறவமவய தபாேிேர்மர் காலில் இட்டு மிேித்துவிட்டாதர, அவருக்கு நாம் அப்படி என்ை துதராகம் ஜசய்தோம்? அவர் உண்ணும் தசாற்றில் மண்வணயா அள்ேிப்தபாட்தடாம். சரி, ஆம் இதுதவ சரி அவர் உண்ணும் தசாற்றில் நஞ்வச கலந்துவிட்டால்? (தபாேிேர்மர் தசாறு ேின்றாரா? நூடில்ஸ் ேின்றார? என்று என்னுடன் சண்வடக்கு வந்துவிடாேீர்கள். ஒரு ’ஃபுதோ’வில் ஜசால்லிவிட்தடன். இது சீரியஸ் பகுேி) அவவரதய ஜகான்றுவிட்டால் அவரால் நியமிக்கப்பட்ட ஹூய்கி எம்மாத்ேிரம்.’ ஷாஜவாலிைில் சிலரது மைம் இவ்வாறு சிந்ேிக்கத் ஜோடங்கியது. பிறஜகன்ை ேிவரப்படங்கேில் வரும் காட்சி ோன். தபாேிேர்மர் உண்ணும் உணவில் நஞ்தசற்றப்பட்டது. எப்படிதயா தபாேிேர்மர் அேிலிருந்து ேப்பிைார். மீ ண்டும் ஒருமுவற நஞ்தசற்றம், மீ ண்டும் தபாேிேர்மர் ேப்புேல். மீ ண்டும் ஒருமுவற நஞ்தசற்றம். இப்படி மாற்றி மாற்றி

136 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஜசய்துஜகாண்தட இருந்ோல் ஒரு சாமாைியன் கூட விழித்து விடுவான். ஆைாைப்பட்ட தபாேிேர்மருக்குத் ஜேரியாோ என்ை? இம்முவற மைஜமாப்பி உண்டார். சுயவிருப்பத்துடன் மாண்டார். இப்படி மட்டும் அவர் ஜசய்யாமல் இருந்ேிருந்ோல் ஃபிடல் காஸ்ட்தராவின் ‘ேப்புேல்’ படலத்வே விஞ்சியிருப்பார். விேிவய மிஞ்ச யாரால் இயலும்? தபாேிேர்மரின் மரணம் குறித்து இன்னும் சில கருத்துகள் நிலவுகின்றை. ஆைால், இதுோன் ஜபரும்பாலாை ஆசிரியர்கள் ஏற்றுக்ஜகாள்ளும் கருத்து. தபாேிேர்மர் இறந்ே பிறகு ஹூய்கீ ோைாகதவ ஷாஜவாலிவை விட்டு ஜவேிதயறிைார். சீைா, ெப்பான் எை தேசம் தேசமாக ேியாைத்வே எடுத்துச் ஜசன்றார். தபாேிேர்மருக்குப் பின் ஜென் ஜபௌத்ே பிரிவின் இரண்டாம் உபதேசராக சீைதம அவவர ஏற்றுக்ஜகாண்டது. ஆைால், ஷாதவாலின் மட்டும் ேைிப் பாவேயில் பிரதவசித்துக் ஜகாண்டிருந்ேது. அவர் இறந்து மூன்று வருடங்கள் ஓடியிருந்ேை. பமிர் மவலச்சாரல், இேமாை காற்றும், அேன் ஈரப்பேமும் அேவை கடந்து ஜசல்பவர்கவே வருடிக் ஜகாடுத்துக் ஜகாண்டிருந்ே சமயம். ஜவேிநாட்டிலிருந்து சாங் யுங் என்ற அரச தூதுவன்59 ேன் தவவலவய ஜவற்றிகரமாக முடித்துக் ஜகாண்டு ேன் ோயகமாை ஷாதவாலின் தநாக்கி வந்துஜகாண்டிருந்ோன். அப்தபாது தூரத்ேில் ஏதோ ஒரு துறவி வருவவேக் ஜமதுவாய் நடந்து கண்டான். ’யார் அவர், காலில் ஜசருப்பில்வல. வகத்ேடியில் ஜசருப்ஜபான்று ஜோங்குகிறது. இந்ேியத் துறவி தபால் 59

இவமன வியோ ோரி என்றும் கூறுவர்

137 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஜேரிகிறார். அட, நம் தபாேிேர்மர்.’ எை யுங் மைேில் ஓடியது. சற்று நிற்குமாறு கூறிக்ஜகாண்தட அவர் பின்ைாதலதய ஓடிைான். அவர் விலகிச் ஜசன்றார். அவன் விடவில்வல. துரத்ேிக் ஜகாண்தட பின்ைால் ஜசன்றான். ஓரிடத்ேில் அவரும் நின்றார். ’மாஸ்டர், காலில் காலணி ஏதும் அணியாமல், ஒதர ஒரு ஜசருப்வப ேடியில் கட்டித் ஜோங்கவிட்டபடி எங்தக ஜசல்கிறீர்கள்?’, என்று விைவிைான் யுங். ’ேற்தபாது நீ எங்தக ஜசல்கிறாய்’ “ஷாஜவாலினுக்கு’ “ஷாஜவாலிைில் அவே அறிவாய், ஜசல்’, என்றவாறு தபாேிேர்மர் நடந்து ஜகாண்தட இருந்ோர். சரி, தபாேிேர்மர் ஏோவது அவசர தவவலயாய் ஜசன்று ஜகாண்டிருப்பார் எை எண்ணி அவவர வணங்கிவிட்டு அவனும் கிேம்பிைான். சில மணிதநரங்கேில் யுங், ஷாதவாலிவை அவடந்ோன். ேன் வட்டிற்குச் ீ ஜசன்று இவேப்பாறிவிட்டு தபாேிேர்மர் ஏன் அவ்வாறு ஜசன்றார் என்று விைவ ஆயத்ேமாைான், ேைக்குத் ஜேரிந்ே ஒருவரிடம் தகட்டான். “ஐயா, ஏன் தபாேிேர்மர் ஒருகால் ஜசருப்வப ேன் வகத்ேடியில் ஜோங்கவிட்டபடி பமிர் மவல வழிதய ஜமதுவாய் நடந்து ஜசல்கிறார்’ அவன் யுங்வக சற்று ஏற இறங்கப் பார்த்துவிட்டு, “தபாயா வபத்ேியக்காரா தபாேிேர்மர் இறந்து மூன்றாண்டுகள் ஆகின்றை. கைதவதும் கண்டீதரா?’

138 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

’என்ை இறந்து விட்டாரா. இல்வல, இல்வல உண்வமயிதலதய நான் அவவர பார்த்தேன்.’ என்று யுங் ோன் கண்டவற்வற அடுக்கிைான். அங்கு நின்றிருந்ே காவலாேியின் மூலம் மன்ைன் காதுக்கு ஜசய்ேி ஜசன்று தசர்ந்ேது. மன்ைனும் யுங்வக அவழத்ோன். யுங் ோன் கண்டவற்வற அப்படிதய பேிந்ோன். சிைமுற்ற மன்ைன் தபாேிேர்மர் விசயத்ேில் ஜபாய் கூறிய குற்றத்ேிற்காக யுங்வக சிவறயிலவடக்க உத்ேரவிட்டான். யுங் ேன் கூற்வற மாற்றிக்ஜகாண்டால் விடுேவல அவடயலாம் எை ஒரு வாய்ப்பும் அேித்ோன். யுங் கலங்கவில்வல. ோன் உண்வமயிதலதய தபாேிேர்மவரக் கண்டோக உறுேியாய் கூறிைான். யுங்கும் ஜபாய் கூறுபவைல்ல என்றும் தநர்வமக்குப் ஜபயர் ஜபற்றவன் என்றும் அவனுக்குத் ஜேரியும். அேைால், ேன் ேண்டவைவய நிவறதவற்றுவேற்கு முன் ஷாஜவாலின் மட பிக்குகேிடம் ஆதலாசவை ஜபற விரும்பிைான். பிக்குகள் அவைவரும் அரசவவக்கு அவழத்து வரப்பட்டைர். ’பிக்குகதே, தபாேிேர்மவரக் கண்டோக யுங் என்பவர் சத்ேியம் அடித்துக் கூறுகிறார்.’ என்றான் மன்ைன். குவல நடுங்கிப் தபாைது ஷாஜவாலின் மட பிக்குகளுக்கு ோங்கள் தபாேிேர்மவர நஞ்தசற்றிக் ஜகான்ற விசயம் எதுவும் யுங்கிற்கு ஜேரிந்து விட்டதோ எை. மழுப்ப ஆயத்ேமாயிைர்.

139 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

’தபாேிேர்மரது உயிர் பிரிந்ே பின்ைர் நாங்கள் அல்லவா, அவரது உடவல அவர் ஒன்போண்டுகள் ேவமிருந்ே குவகக்குள் நல்லடக்கம் ஜசய்தோம்’ “இல்வல, யுங் கூறுவவே வவத்துப் பார்த்ோல் அவன் உண்வம உவரப்போகதவ ஜேரிகிறது. அவன் ஏன் அவசியமின்றி நம்மிடம் ஜபாய் ஜசால்ல தவண்டும்’ “ேங்களுக்தக சந்தேகம் வந்ேபின் தபசிப் பயைில்வல, வாருங்கள் அவரது சமாேிவய உவடத்துக் காண்பிக்கிதறாம்’ “ேவறாக எடுத்துக்ஜகாள்ே தவண்டம்; மக்கள் அவ்வாறு சந்தேகிக்கின்றைர். மன்ைன் மக்கள் பிரேிநிேி அல்லவா? நம் மேத்ேில் சமாேிவய உவடப்பேற்கு இடமிருந்ோல், அவ்வாதற ஜசய்து மக்கள் சந்தேகத்வே ேீர்த்துவிடுதவாம்’ ’இடம் உள்ேது, வாருங்கள் ஜசல்தவாம்’, பிக்குக்கள் ஆதவசமாக குவக தநாக்கி நவடவயக் கட்டிைர், மக்கள் பின்ஜோடர்ந்ேைர். தபாேிேர்மரது ஜநடுந்துயில் அவற ேிறக்கப்பட்டது. இல்வல உவடக்கப்பட்டது. நம்மூர் தகாவில்கேின் கருவவற ேிறப்பவபப் தபால. உடலும் இல்வல, எழும்பும் இல்வல, துணியும் இல்வல. உள்தே ஒதர ஒரு ஜசருப்பு மட்டுதம அைாவேயாய் கிடந்ேது. மிரண்டு தபாை பிக்குகள் சிரம் ோழ்த்ேி முழங்கிைர். மாஸ்டர் ோதமா, ோயகம் ேிரும்பி விட்டார்’ என்று. இேன் பின்ைர்

ஷாஜவாலின் மட பிக்குகள் மைம் ேிருந்ேி

ஒன்றுகூடி ஹூய்கீ வய அவழத்து வந்து மடத்வே அவர் ஜபாறுப்பில் ஜகாடுத்ேைர்.

140 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

இதுவவர பார்த்ேவவ அவைத்தும் தபாேிேர்மரின் மரணத்வேப் பற்றி சீைர்கள் கூறும் கருத்ோகும். இதுதவ ஜபரும்பாலாதைார் ஏற்றுக்ஜகாள்ளும் கருத்தும் கூட. இவவ தபாக தபாேிேர்மரின் இறப்வபப் பற்றி தவறு சில கருத்துகளும் நிலவுகின்றை. அவற்வறயும் சற்று தநாக்கிவிடலாம். தபாேிேர்மர், சுவற்வற ஜவறித்ேபடி அமர்ந்ேிருந்ே தபாதே இறந்துவிட்டார் என்பது சிலரது நம்பிக்வக. ெப்பாைியர்கேின் கூற்றுப்படி தபாேிேர்மர் அமர்ந்ேிருந்ே தபாதே மவறந்துவிட்டார். இங்கு மவறந்துவிட்டார் என்றால் மரித்துவிட்டார் என்று ஜபாருள் இல்வல. அப்படிதய மாயமாய் மவறந்துவிட்டார் என்று ஜபாருள். இரு நூல்கவே அங்கு விட்டுவிட்டு மாயமாய் மவறந்ோர். அவவ உடற்பயிற்சி பற்றி விேக்கும் யி ெின் ெிங் (Yi J i n J i ng) மற்றும் ேியாைத்வே விேக்கும் க்ஷி சூய் ெிங் (Xi Sui J i ng) ஆகியை. யின் ெிங்தக பின்ைர் தோன்றிய யிங் ெிங் குங்ஃபூவிற்கு அடிப்பவட நூலாம். ’க்ஷி சூய் ெிங்’ கால ஓட்டத்ேில் அடித்துச் ஜசல்லப்பட்டு விட்டோம். இவவதய ஜபரும்பாண்வம வரலாற்றாசிரியர்கள் மறுக்கும் பிற கூற்றுகள். இவவதபாக பமிர் மவல வழிதய ஜசன்ற தபாேிேர்மர் இந்ேியாவிற்கு ேிரும்பிவிட்டோகவும், தபாகிற வழியில் வியட்ைாம், கம்தபாடியா, மதலசியா ஆகிய தேசங்களுக்கு ஜசன்றோகவும், அவர் இறக்கதவ இல்வல என்றும், ஒவ்ஜவாரு நூற்றாண்டும் அவேரிப்போகவும் பல கவேகள் உலவுகின்றை. இந்ே சீை, ெப்பாைிய, பிற கூற்றுக்கேின் முடிவில் நமக்குத் ஜேரியவரும் ஜசய்ேி.

141 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

“தபாேிேர்மர் இன்றும் வாழ்கிறார்’. இது எந்ேேவிற்கு உண்வம என்று அடுத்ே ேவலப்பில் உங்களுக்குத் ஜேரியவரும். இந்ேக் கருத்து தபாேிேர்மரின் மரணத்ேிற்கு மட்டுமல்ல அவைத்துப் ஜபருந் ேவலவர்கேின் மரணத்ேிற்கும் ஜபாருந்தும். ஆல்ஜபர்ட் ஐன்ஸ்டீன், மஹாத்மா காந்ேி, ஆப்ரஹாம் லிங்கன், ஜநப்தபாலியன், தச குதவரா, தநோெி சுபாஸ் சந்ேிர தபாஸ், எம்.ெி.ஆர், பிரபாகரன், தபான்ற ஜபரும் புள்ேிகேின் மரணத்வே மக்கள் அவ்வேவு எேிேில் ஏற்றுக்ஜகாள்ே மாட்டர். அவர்கேின் ேவலவவரப் பிரிந்ே நிவலவய சாமாைிய மக்கள் விரும்பவேில்வல எைபதே யோர்த்ேமாை உண்வம. அேைால் ேங்கள் ேவலவன் வாழ்கிறான் எை பிறவர நம்ப வவக்க சில கவேகவே இவர்கள் தோற்றுவிப்பதும் வழக்கம். இேவை புவைகவே (l egend) என்றவழப்பர். புவைக்கவேகள் முற்றிலும் கற்பவையாகவும் இராது, முற்றிலும் உண்வமயாகவும் இராது; சின்னூண்டு உண்வமவய வவத்துக்ஜகாண்டு கற்பவையால் புவையப்படுபவவ என்று ஜகாள்ேலாம். இவ்வாறு புவையப்பட்ட கவேகேின் ஆயுட்காலம் இறந்ே நபவரப் ஜபாருத்து தவறுபடும். சில ஒருசில நாட்கள், சில ஓரிரு மாேங்கள், சில ஓரிரு ஆண்டுகள், சில முடிவற்றவவ. இம்முடிவற்ற புவைக்கவேகள் புராண கவேகள் எைப்படுகின்றை. புராணத்ேிற்குப் பாரேத்ேில் எந்ே பஞ்சமும் இல்வல. அந்ே அேவிற்கு ஜபருந்ேவலவர்கள் நிரம்பி வழிந்ே பூமி இது.

142 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

தபாேிேர்மர் மீ ேிருந்ே அபரிமிேமாை அன்பு, கண்மூடித் ேைமாை அன்பு மக்கவே பல்தவறு புவைகவேகள் புவையத் தூண்டியது. அதுவும் குருட்டுத்ேைமாை கட்டுக்கவேகள், நம்பிக்வககள், சடங்குகள், சம்பிரோயங்கள், தமலும் பல. தபாேிேர்மவர ஆேிமுேல் அலசத் ஜோடங்கிய நாம் அந்ேமாகிய இப்புவைவுகவேயும் ஜகாஞ்சம் பார்ப்தபாம். புவைவுகேில் சீைர்கவே லட்சம் மடங்கு மிஞ்சுகின்றைர் ெப்பாைியர்கள். அப்படி என்ை ஜசய்ேைர்? பேில் அடுத்ே ேவலப்பில் இைி, புவைவுகவே தநாக்கிய பாவேயில் நாம். 

06 இறுதிவலம்60 பிண்ணல்: தபாேிேர்மர் இறப்பேற்கு முன்தப அவரது புகழ் சீைதேசம் முழுவதும் பரவிவிட்டது. அவர் இறந்து ஓரிரு நூற்றாண்டுகளுக்குப் பின் ’சான்’ புத்ே மேம் ெப்பாவை

60

http://www.onmarkproductions.com/html/daruma.shtml

143 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

அவடந்ேது. ’சான்’ ’ஜென்’ ஆக ஜபயர் மாற்றம் ஜபற்றது. ோதமா (Damo) ோய்சீ61 ேருமா (Tai s hi Daruma) ஆைார். ஜபயர் மட்டுமா மாறியது? ஜென்ைின் பூர்வகதம ீ மாறியது. தபாேிேர்மரது வரலாறு சராமாரியாக பிண்ணப்பட்டது. அன்று சாேரணமாக பிண்ணப்பட்டது பல நாட்கள் எண்ஜணய் இடாமல் விட்டோல் இன்று எது நிெம் எது ஜபாய் எை பிரித்ேறிய இயலா சவட பிண்ணலாய் காட்சியேிக்கிறது. அேன் விவேவாக ெப்பாைியர்கள் தபாேிேர்மவர குறுஜேய்வமாக, ஜேருமுவைக் கடவுோக, தநாய் ஜநாடி தபாக்கும் ஆவியாக, வரிய ீ சக்ேியேிப்பவராக இன்னும் என்ஜைைதமாவாக சித்ேரித்து சிங்காரித்துள்ேைர். இச்சிங்காரங்கவே நாம் ஒவ்ஜவான்றாக காண்தபாம், அப்புறம் ஜசால்லுங்கள் இவவ சிங்காரமா சீரழிவா என்று. நம்மூர் ேிருஷ்டி ேகடுகவேப் தபால் சிகப்பு நிறத்ேில் ஒருவவக ேகட்டில் தபாேிேர்மரது பயங்கரமாை உருவத்வே ஜபாரித்து குழந்வேகேின் கழுத்து, வக, கால்கேில் ோயத்ோக ஜோங்கவிடுகின்றைர். அந்ே ோயத்து குழந்வேகவே ஜபரியம்வமவய விட்டு பாதுகாக்குமாம். 1850ேிற்குப் பின் அம்வம ேடுப்பூசி அறிமுகமாைோல் இவ்வழக்கம் ெப்பாைியர்கள் மத்ேியிலிருந்து சிறிது சிறிோக மவறந்து ஜோவலந்து தபாைது.

61

தோய்சீ என் தற்கு மிஸ்டர், திரு என்று க ோருள்.

144 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

இவேவிட’தபாேிேர்மர் ஜபாம்வம’ என்ஜறான்று ெப்பாைியர்கள் மத்ேியில் ஜராம்பப் பிரபலம். இப்ஜபாம்வமகள் கால்கள் இல்லாமல் இந்ேிய வடுகேில் ீ ஜோங்கும் ேிருஷ்டி பூசணிக்காய்கவேப் தபால் காட்சியேிக்கின்றை. இவவ, கிட்டத்ேட்ட நம் ேஞ்சாவூர் ஜபாம்வமகள் தபான்றவவ, ேள்ேிவிட்டால் எழுந்து நிற்கும்.

கால்கள் இல்லாே தபாேிேர்மர் ஜபாம்வமகளுக்குப் பின் ஒரு ஜபருங்கவே உள்ேது. ஜசன்ற ேவலப்பில் பார்த்தோம் அல்லவா, தபாேிேர்மர் அந்ேக் குவகயில் இருந்து மாயமாய் மவறந்ோர் என்று ெப்பாைியர்கள் நம்புவோக. அதே கவே இங்கும் ஜோடர்கிறது. இரு நூல்கவே அங்கு விடுத்து மாயமாய் மவறந்ோர் என்று கூறிய நான் அங்கு ஒரு ஜசய்ேிவய ேங்களுக்குத் ஜேரிவிக்க மறந்துவிட்தடன். அந்நூல்களுடன் ேன் கால்கள் இரண்வடயும் அவர் விட்டுச் ஜசன்றார் என்பவே. ஒதர இடத்ேில் பல ஆண்டுகள் அமர்ந்து ேியாைத்ேில் ஈடுபட்டிருந்ேோல் அவருடன் அவரது கால்கள் வர மறுத்ேோல் அவற்வற தபாேிேர்மர் அங்தகதய விட்டுச் ஜசல்ல

145 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

தநர்ந்ேோம். இேைாதலதய தபாேிேர்மர் ஜபாம்வமகள் கால்கேின்றி காணப்படுகின்றை. அவர் ஆவிரூபத்ேில் ஜசன்றார் என்று சிலர் கருேிவோல் ோன் இன்றும் அவர் எத்துன்பத்ேினுள்ளும் நுவழந்து அேவைத் ேீர்த்துவவக்கும் ஆற்றல் ஜபற்றவர் என்று ெப்பாைியர்கள் நம்புகின்றைர். இன்வறய தபாேிேர்மர் ஜபாம்வமகள் கண்கேின்றி காணப்படுகின்றை. அேற்குபின்னும் ஒரு கவே. ஒருநாள், தபாேிேர்மர் ’அந்ேக்’ குவகயில் ேியாைம் ஜசய்து ஜகாண்டிருக்வகயில் தூக்கம் அவர் கண்கவேத் ேழுவியது. ேவலவர் அயர்ந்ோர். விழித்துப்பார்த்ேவருக்கு தபரேிர்ச்சி. ோன் ேியாைிக்காமல் தூங்கியவே நிவைத்து நிவைத்து ஜநாந்ோர். ’இத்தூக்கத்ேிற்கு காரணம் என்ை?’ என்று ஆழ்ந்ே சிந்ேவையில் மூழ்கிைார். ’இந்ே இவமகள் ோதை என்வை தூங்க வவத்ேது’ என்று முடிஜவடுத்து ேன் இவமகவே இவலவயப் புடுங்குவது தபால் ஜவடுக்ஜகை கிள்ேி எறிந்ோர். கீ தழ விழுந்ே இவமகேிலிருந்து ஒரு ஜசடி முண்டி முவேத்ேது. அேவைக் கண்ட மக்கள் அேன் இவலகவேப் பறித்து ஜவந்நீரில் இட்டு அருந்ேிைர். அருவமயாை சுவவ. அது தபாக அவர்கேிடம் அண்ட வந்ே தூக்கத்வேயும் அது அடித்து விரட்டியது. தூக்கத்வே தபாக்கும் புைிேம் வாய்ந்ேோகக் கருேி அந்ே நீருக்கு ‘தேநீர்’ எை ஜபயரிட்டைர். ஆவகயால் அவ்விவல தேயிவலயாைது. இன்றுவவர சீைர்களும் ெப்பாைியர்களும் மஹாயாை ஜபௌத்ேர்களும் ‘தேநீவர’ புைிேமாகக் கருேி பயபக்ேியுடன் அருந்துகின்றைர். இது நாம் பாலுடன் அருந்தும் தூள் தேநீர் அல்ல, சுடுநீரில்

146 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

இட்டு அருந்தும் உயிர்ச்சத்து நிரம்பிய ‘பச்வச’ தேநீர் அவர்கள் அருந்துவது62. தபாேிேர்மர் இவமயற்று விேங்கியோக ெப்பாைியர்கள் கருதுவோல் ோன், தபாேிேர்மர் ஜபாம்வமக்கு இவமகள் மட்டுமின்றி கண்களும் இல்வல. ேருமா ஜபாம்வமக்கு கண்கள் வவரவஜேன்பது ெப்பாைியர்களுக்குத் ேைிப்படலம். முேலில் ேருமா ஜபாம்வமவய எேற்காக ெப்பாைியர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் எை ஜேரிந்துஜகாள்தவாம். ’தபாேிேர்மர் ஜபாம்வம’ ஒரு பலனுக்காக மட்டும் பயன்படுத்ேப்படுவேில்வல. சிகப்பு என்பது பண்வடய ெப்பாைியர்கள் மத்ேியில் பிணிக்கடவுேின் இஷ்ட நிறம் எை நம்பப்பட்டது. ஆவகயால் தபாேிேர்மரின் சிவப்பு நிற ஜபாம்வம ேங்கவே பிணியிலிருந்து காக்கும் எை நம்பிைர். குறிப்பாக ஜபரியம்வமயிடமிருந்து. அக்காலத்ேில் (15 முேல் 18 ஆம் நூற்றாண்டு வவர), அந்ே அேவிற்கு அம்வம ெப்பாைியர்கவே காவுவாங்கிய ஜகாள்வே தநாய். ெப்பாைியர்கவே மட்டுமல்ல உலகில் வாழ்ந்ே மைிே குலத்வேதய ஒரு கலக்கு கலக்கியது எைலாம். நாம் ஏற்கைதவ பார்த்ேவாறு இந்ே வழக்கம் அம்வமத் ேடுப்பூசி வந்ேபின்ைர் மவறந்ேது. மீ ண்டும் முவேத்த்து, மற்ஜறாரு வடிவில். தபாேிேர்மர் ஜபாம்வம நல்ல சகுைத்ேின் சின்ைமாைது. அந்ே ஜபாம்வமக்கு எவ்வேவுக்ஜகவ்வேவு அழகாக நாம் கண்கவே வவரகிதறாதமா அவ்வேவுக்கவ்வேவு அேிர்ஷ்டம் நமக்காம். இவ்விசயத்ேில் இந்ேியர்கள் எப்தபர்பட்ட தசாம்தபறிகள் 62

http://www.tea-time.com/home.asp?menuitems=teainfo&pageId=87

147 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

என்பவே நம் அேிர்ஷ்ட சின்ைங்கள் ஜேேிவுபடுத்துகின்றை. நாம் வவரயும் அேவிற்ஜகல்லாம் சிரத்வே எடுப்பேில்வல, பார்ப்பதோடு சரி. “என்வைப்பார் தயாகம் வரும்’. அத்தோடு நிறுத்ேிக் ஜகாள்கிதறாம். அரசியல் பேவி, ேிருமணம், புதுவருடப் பிறப்பு, தவவல, மேிப்ஜபண் எை அவைத்துக் காரியங்கவே ஜோடங்குவேற்கு முன்பும் ‘தபாேிேர்மர் ஜபாம்வமக்கு’ விழி வழங்கும் படலம் நடக்கின்றது. இது ெப்பாைியர்கேிடம் இன்றும் நிலவும் வழக்கம். புது வருடத்ேன்று ஒரு தநாக்கத்துடன் தபாேிேர்மர் ஜபாம்வம கவடகேில் இருந்து வாங்கப்படுகிறது. அந்தநாக்கத்துடன் ஒரு கண் மட்டும் வவரயப்படுகிறது. அதுவும் ஜபரும்பாலும் இடது கண். மீ ேமுள்ே கண் அந்தநாக்கம் நிவறவவடயும் ஜபாழுது பூர்த்ேிஜசய்யப்படுகிறது. பூர்த்ேியவடயாவிட்டால் தபாேிேர்மர் ‘ஒற்வறக்கண்ணைாய்’ காட்சியேிப்பார். ெப்பாைிய அரசியல்வாேிகள் தேர்ேலுக்கு நிற்கும்ஜபாழுது ஒரு தபாேிேர்மர் ஜபாம்வமவய வாங்கி இடக்கண் வவரவதும், தேர்ேலில் ஜவன்றுவிட்டால் வலக்கண்வண ஜபரும் ஆரவாரத்துடன் ேன் ஆேரவாேர்கள் முன்ைிவலயில் வவரந்து ேங்கள் ேிராணிவய நிரூபிப்பதும் சகெம். தபாேிேர்மர் ஜபாம்வமகள் தபாேிேர்மர் ேிருவிழாக்கேில் ோன் அேிகம் விற்பவையாகின்றை. இந்ே ேிருவிழாக்கள் Great Daruma Fai rs of J apan என்று அவழக்கப்படுகின்றை. தமலும்,

’தபாேிேர்மர் ேிருவிழா’ என்றும் ஒரு ேிருவிழா ெப்பாைியர்கோல் வருடா வருடம் ஜகாண்டாடப்படுகிறது. இேில் பூர்த்ேி ஜசய்யப்பட்ட தபாேிேர்மர் ஜபாம்வமகவே ேீயிலிட்டு ஜபாசுக்குவதுோன் உற்சவ நிகழ்ச்சி. இங்கு ஜசல்ல

148 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

விரும்புதவார் மார்ச் 3,4 ஆகிய ேிைங்கேில், தடாக்கிதயாவிலுள்ே ெிந்ோய்ெி தகாவிலுக்குச் (J i ndai j i Templ e ) ஜசல்லவும்.

தபாேிேர்மர் ஜபாம்வமகேிலும் பல்தவறு ஜவவரட்டிகள் உண்டு. தபாேிேர்மரின் ஜகாடூர முகம், ஆந்வே முகம், குரங்கு முகம், நாய் முகம், ஜபண் முகம் எை பல வவககள். இந்ே ஜபாம்வம தகாலிக்குண்டு அேவிலிருந்து பலாப்பழ அேவுவவர கிவடக்கிறது. உருண்வட, நீழ்உருண்வட எை பல தகாண அவமப்புகேிலும் விற்கப்படுகின்றை. தபாேிேர்மர் ஜபாம்வமயின் குரங்கு முகத்ேிற்கும் ஆந்வே முகத்ேிற்கும் நாய் முகத்ேிற்கும் ஜபண் முகத்ேிற்கும் பல்தவறு கவேகள் கூறப்படுகின்றை. இேில் ஜபண் முகத்ேிற்காக கூறப்படும் கவே சற்று வித்ேியாசமாைது. இப்ஜபாம்வம ’ஹிம் ேருமா’ (Hi me Daruma) என்று அவழக்கப்படுகின்றது. இேற்கு இேவரசி தபாேிேர்மர் என்று ஜபாருள். தபாேிேர்மர் ஒன்பது ஆண்டுகள் சுவற்வற ஜவறித்ேபடி அமர்ந்ேிருந்ேது ஒரு ஜபண்ணின் ஒன்பது மாே கர்ப்பத்வே குறிக்கிறோம். இது தபாக ஹிம் ேருமருக்காை கவே இன்னும் பல கிதலா மீ ட்டருக்கு நீள்வோல், இத்துடன் இேவை முடித்துக்ஜகாள்வது சாலச் சிறந்ேது. தேவவயின்றி குழப்பம் விவேவித்துக்ஜகாள்ேக் கூடாேல்லவா!. சுருக்கமாக, தபாேிேர்மவரப் ஜபண்ணாக சித்ேரிக்கும் தநாக்குடன் ஜசய்யப்படும் ஜபாம்வம இது அவ்வேவு ோன். ஜபண் குழந்வேகள் தநாய், ஜநாடி இன்றி ஜகாழுக்ஜமாழுக் எை ’அழகாக’ வேர்வேற்காை தநர்ச்சியுடன் இவவ ெப்பாைியப்

149 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

ஜபண் பிள்வேகேின் ஜபற்தறார்கோல் வாங்கப்படுகின்றை. இவற்றிற்கு விவலமகேிரிவடதயயும் ஜபரும் வரதவற்பும் உண்டு. அேற்காை காரணத்வே பின்ைர் பார்ப்தபாம். இப்ஜபாம்வமயின் ’ேள்ேிவிட்டால் எழுந்து நிற்கும்’ பண்பிற்கு பல்தவறு ஆற்றல்கள் உள்ேைவாம். 

நம்வம பீடித்துள்ே தநாய்கோல் ஓடி, விழுந்து கிடக்கும் நாம் எழுந்ேிரித்து நிற்தபாமாம்.

விடாமுயற்சி, மைவுறுேி, அச்சமின்வம ஆகியவற்வற அேித்து நம் உள்ேத்வே எழுச்சி ஜபறச்ஜசய்யுமாம்.

காமத்வே தூண்டுமாம்.

இழந்ே வரியத்வே ீ மீ ட்ஜடடுக்குமாம். (வழ்ச்சி ீ எழுச்சி எை பச்வசயாகச் ஜசால்ல விரும்பவில்வல).

வாடிக்வகயாேர்கேிடம் வழ்ந்து ீ எழ விவலமாேர்களுக்கு ஆற்றல் அேிக்குமாம்.

மலட்டுத்ேன்வமவய விரட்டிக் கருத்ேரிக்க உேவுமாம்.

ஷாக் ஆகேீங்க! ஜமய்ெி காலகட்டமாை (Mei j i peri od) (அோவது, ஜமய்ெி பரம்பவர ெப்பாவை ஆண்ட காலகட்டம்) 1912 வவர தபாேிேர்மர் ஜபாம்வம பவடப்பாற்றல் வடிவத்ேில்

ஜசய்யப்பட்டு விற்கப்பட்டோம். புரியவில்வலயா, அோன் நம் லிங்க வடிவில்.

அதேதபால், தடாகு’குவா பரம்பவர அரசாண்ட காலத்ேில் (Tokugawa peri od) விவலமகேிர் ’ேருமா’ என்ற

புவைப்ஜபயருடன் அவழக்கப்பட்டைராம். அவர்கள்

வாடிக்வகயாேர்கேின் ’_______’ சக்ேிவய எழுச்சி ஜபற

வவக்கும் வல்லுைத்ேன்வமவய விரும்பி இப்ஜபாம்வமகவே

150 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

பயன்படுத்துவராம். இன்று அதே தவவலவய ’வயகரா’ மாத்ேிவர ஜசய்கிறது. ஆத்ோடி....! இந்ே தடாகு’குவா மன்ைர்கேின் ஆட்சியில் தபாேிேர்மர் பகடிக்குறியவராகவும், நவகப்பிற்குரியவராகவும், ஆபாச தபச்சிற்குரியவராகவும் அன்வறய கவலஞர்கோல்

சித்ேரிக்கப்பட்டார் என்பது அக்கால ஓவியங்கேின் மூலம் நமக்குத் ஜேரியவருகிறது. விவலமகேிருடனும்,

ஜபண்ணாகவும், ஜபண் உவட ேரித்த்ேவராகவும் தபாேிேர்மவர இவர்கள் ேீட்டியுள்ேைர். ஏன் இவ்வாறு ஜசய்ேைர் என்பேற்கு ெப்பாைிய சரித்ேிரவாேர்கேிடத்ேில் பலத்ே முரண்பட்ட

கருத்துகள் உள்ேை. இவற்வற ஆராய முவைந்ேோல் எைக்கு கண்வணகட்டிக் ஜகாண்டு வந்ேவேத் ேவிர தவஜறதுவும் பலைில்வல.

இப்பிட்ஸூ தபாேிேர்மர் (I ppi t s u Daruma) என்பது

ஒருவவகயாை சித்ேிரம். வகவய எடுக்காமல் தூரிவகயால் தபாடப்படும் தபாேிேர்மரின் ஒற்வற வவேயச் சித்ேிரம். இேற்கும் பல்தவறு சக்ேிகள் உண்டாம்.

பட்டுப் புழுக்கூட்டிைால் ஜசய்யப்படும் மாயூ தபாேிேர்மர் (Mayu Daruma) ஜபாம்வமகளும் உள்ேை. இவவ குழந்வேகளுக்கு

நல்லோம்.

ஆக, நிலவில் வவட சுடும் நம் பாட்டிவயப் தபால் தபாேிேர்மர் ெப்பாைியர்கேின் வாழ்வில் ஒன்றிவிட்ட ஒருவர். இன்வறய ெப்பாைிடம் இருந்து பிரித்ஜேடுக்க இயலா சின்ைம்.

இவ்வேவு மூடநம்பிக்வககள் புவரதயாடியிருக்கும் ெப்பான் தபாேிேர்மரது தநாக்கத்வே சிவேத்ேோ என்பேில் எந்ே

151 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

சந்தேகமும் இல்வல. எந்ே அேவிற்கு என்று வவரயறுக்க முடியாே அேவிற்கு சிவேத்துவிட்டது.

இந்ே ேருமா ஜபாம்வமகள் உருஜவடுத்ேேற்காை மற்ஜறாரு காரணம் கூறப்படுகிறது. இது ஜகாஞ்சம் நம் மைேிற்கு ஆறுேல் அேிக்கும் ஜசய்ேி.

டக்கசாகி (Takas aki ) நகதர தபாேிேர்மர் ஆலிகவே (ஜபாம்வம என்பேன் ேைித் ேமிழ் ஜசால்வலயா) ேயாரிப்பேன்

முன்தைாடி. முன்ஜைாரு காலத்ேில், சுமாராக பேிதைழாம்

நூற்றாண்டில் ெப்பாைில் ஜபரும் பஞ்சம் ஏற்பட்டது. பஞ்சம் முடிந்தும் மக்கவே ஜபாருோோர வறட்சி வாட்டியது.

அப்தபாது அங்கிருந்ே தகாவிலில் (Shōri nzan Daruma-j i Templ e )

வாழ்ந்ே தபாேிேர்மர் (அவரது அவோரமாம்), அம்மக்கவே ேன் உருவஜபாம்வமவய உருவாக்கி விற்று அேன் மூலம்

ஜபாருே ீட்டும் படி தயாசவை அேித்ேவேத் ஜோடர்ந்து அவ்வூர் மக்கள் இேில் ஈடுபட்டைராம். வறட்சியும் விலகியோம்.

தபாேிேர்மர் ஜசான்ைோகக் கூறுவது உண்வமதயா இல்வல புருடாதவா, இப்ஜபாம்வமகோல் ஒரு கூட்டம் ஜபரும்

வறட்சியிலிருந்து ேப்பியது மகிழ்சிக்குரிய ஜசய்ேி. எது

எப்படிதயா இன்றுவவர ‘தபாேிேர்மர் ஜபாம்வம’ ேயாரிக்கும்

ஜோழில் ஓதகாஜவை இருக்கிறது. சுமார் ஒன்றவர மில்லியன் ஜபாம்வமகள் டக்கசாகியிலிருந்து ேயாராகின்றை. இது

தபாேிேர்மர் ஜபாம்வமயின் ஜமாத்ே உற்பத்ேியில் எண்பது சேவிகிேமாகும்.

எப்படிதயா, தபாேிேர்மர் இன்றும் வாழ்கிறார், ஜென்ைின்

மூலமாகவும், குங்ஃபூவின் மூலமாகவும், புவைக்கவேகேின்

வாயிலாகவும், சடங்கு சம்பிரோயங்கேின் வாயிலாகவும், மூட நம்பிக்கயின் வாயிலாகவும், பழஜமாழிகேின் வாயிலாகவும், இன்ைபிற வாயிலாகவும்.

152 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

153 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook


பாபா பகுர்தீன் | http://www.abdheen.blogspot.in/

154 | ப ோ தி த ர் ம ர் https://www.facebook.com/bodhidharmarbook

போதிதர்மர்  

முற்றிலும் மாறுபட்ட உண்மைத் தளத்தில் இருந்து

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you