Page 1

“สุขใจในภูฎาน” 4 วัน 3 คืน เดินทางวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2556 (จันทร์ - พฤหัสบดี) เที่ยว 2 เมืองไฮไลท์ “พาโร - ทิมพ” สัมผัสวิถีชีวิตแห่งความสุข และมนต์เสน่ห์แห่งความเป็นภูฏานขนานแท้ พร้อมร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมฉลองวันชาติภูฏาน


ทาชิโชซอง (Tashichho Dzong) ป้อมปราการประจําเมืองทิมพู สถานที่จัดงานเทศกาลประจําปี “ทิมพูเซจู”


The Buddha Dordenma พระพุทธรูปปางเผยแผ่พุทธศาสนา ที่ใหญ่ที่สุดในโลก


สถานอนุรักษ์สัตว์ประจําชาติ

ทาคิน (Takin) ตัวเป็น “วัว” หัวเป็น “แพะ”


วัดตัมชู ชมสะพานโซ่เหล็กโบราณ อายุกว่า 500 ปี


พาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) ป้อมปราการประจําเมืองพาโร สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ เรื่อง The Little Buddha


รู้จัก..บ้านบันดาลใจทัวร์ บริษัท บ้านบันดาลใจ จํากัด ใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/06890 ได้ขยายกิจการจากการเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในเครือ บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด ผู้ผลิต รายการคุณภาพ อาทิ คนค้นฅน, กบนอกกะลา, กระบี่มือหนึ่ง และ เกมเด็ดเจ็ดกระดาน จุดเริ่มต้นคือ หลังจากทีมงานของเราได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายทํารายการกบนอกกะลา ที่ประเทศภูฏาน ทีมงานรู้สึกประทับใจในธรรมชาติที่สวยงาม วิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยม ไปด้วยความสุข และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ยังมั่นคงแข็งแรงของประเทศภูฏาน เราจึงอยากแบ่งปันความสุขและความประทับใจในการเดินทางครั้งนั้น ให้ทุกท่านได้ สัมผัสสวรรค์บนดินแห่งนี้เหมือนอย่างที่เราได้สัมผัสมา และอยากให้ทุกท่านได้เก็บความ ประทับใจในการเดินทางไปใน “ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า” ไว้ในความทรงจําตลอดไป


ทําไมต้องไปภูฏานกับ “บ้านบันดาลใจ”

HOTEL

เราเลือกใช้โรงแรมระดับ 3-4 ดาว ที่มีบริการเป็นเลิศเท่านั้น ที่สําคัญต้องสะอาด สะดวกสบาย และได้รับการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาลภูฏาน


ทําไมต้องไปภูฏานกับ “บ้านบันดาลใจ”

RIDE

เราเลือกใช้รถที่เหมาะสมกับจํานวนคนและความต้องการของแต่ละคณะ รถของเราทุกคันเป็นรถ สภาพใหม่ ปลอดภัย อีกทั้งคนขับรถของเราผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี


ทําไมต้องไปภูฏานกับ “บ้านบันดาลใจ”

FOOD

เพราะการเดินทางท่องเที่ยวคือการได้ค้นพบและเรียนรู้สิ่งใหม่ เราจึงพิถีพิถันในการคัดสรร ร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารภูฏานต้นตํารับ ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นที่สดใหม่ สะอาด และรสชาติอร่อย


ทําไมต้องไปภูฏานกับ “บ้านบันดาลใจ”

SERVICE

ทีมงานบ้านบันดาลใจมีหัวใจรักการบริการ ลูกค้าของเราทุกท่านจึงได้รับการดูแลเสมือน คนในครอบครัวเดียวกัน


มหาสถูปศักดิ์สิทธิ์ Memorial Chorten


วันแรก

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556

04.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K 16-19 สายการบิน Bhutan Airlines

06.30 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบิน B3-701

9.45 น.

ถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านแลกเงินงุลตรัม (Ngultrum) ที่สนามบินพาโร จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองทิมพู เมืองหลวงและศูนย์กลางการค้าและธุรกิจของประเทศภูฏาน (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางนําท่านชมวิวทิวทัศน์ทว ี่ ัดตัมชู (Tamchoe) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กโบราณอายุกว่า 500 ปี อยู่ด้านหน้าวัด

เที่ยง

ถึงเมืองทิมพู บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เมืองทิมพู (มื้อที่ 1) จากนั้นนําท่านสักการะ เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) มหาสถูปอันศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1974 เพื่อเป็นอนุสรณ์ สถานของพระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงค์วังชุก จากนั้นนําท่านสู่ The Buddha Dordenma ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบทิเบตปางเผยแผ่พุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความสูงจากฐาน 51.5 เมตร ที่นี่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาหิมาลัย แม่น้ําวังชู และเมืองทิมพูที่อยู่เบื้องล่างของหุบเขา จากนั้นนําท่านชมสถานอนุรักษ์สัตว์ประจําชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน (Takin) ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก เพราะใกล้สูญพันธ์ุ จากนั้นนําท่านสู่ทาชิโชซอง (Tashiccho Dzong) ป้อมปราการประจําเมืองทิมพู ศูนย์กลางของการปกครอง และเป็นสัญลักษณ์ของ เมืองทิมพู สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยพระลามะจากทิเบต ภายในมีกลุ่มอาคารที่แยกออกเป็นเขตสังฆาวาส เขตฆราวาส และลาน อเนกประสงค์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดเทศกาลประจําปี “ทิมพูเซจู” นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ทรงงานของพระเจ้าจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก หรือกษัตริย์จิกมี ด้วยเหตุนี้ป้อมแห่งนี้จึงไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม จนกว่าจะถึงเวลาสี่โมงเย็น หรือหลังเวลาราชการ จากนั้นพระลามะ ทหาร ราชองครักษ์ และ ตํารวจ จะทําพิธีอัญเชิญธงชาติภูฏานลงจากยอดเสา จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองทิมพูตามอัธยาศัย เลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ชุดประจําชาติภูฏาน หน้ากากไม้แกะสลัก กระบอกมนต์ ภาพพระบฎที่บอกเล่าตํานานพุทธศาสนาแบบภูฏาน และแสตมป์ที่เป็นของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อ

เย็น

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรชอกเพลรีสอร์ท (Ro-chog Pel Resort) หรือเทียบเท่า เมืองทิมพู


17 ธันวาคม วันชาติภูฏาน

วันชาติภูฏาน คือ วันเฉลิมฉลองการสถาปนาระบอบกษัตริย์ของภูฏานในราชวงศ์วังชุก โดย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2450 สมเด็จพระราชาธิบดีอูเก็น วังชุก สมเด็จพระราชาธิบดีรัชกาลที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย์ วันที่ 17 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2551 สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ซิงเย วังชุก รัชกาลที่ 4 ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย และในวันเดียวกันนั้นยังได้ประกาศสละราชสมบัติให้เจ้าชายจิกมี เคซาร์ นัมเกล วังชุก มกุฏราชกุมาร ขึ้นครองสิริราชย์สมบัติ เป็นสมเด็จ พระราชาธิบดี รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก และถือเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในระบอบประชาธิปไตยของประเทศภูฏาน รัฐธรรมนูญภูฏานกําหนดอํานาจหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ และอํานาจบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรี ระบบรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 75 คน และวุฒิสภา 25 คน ส่วนพรรคการเมืองนั้นกําหนดให้มีเพียง 2 พรรคเท่านั้น นอกจากนี้ยังกําหนดวาระการครองราชย์ของพระราชาธิบดีให้อยู่ในตําแหน่งจนถึงอายุ 65 พรรษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภูฏานต้องการลดบทบาทของพระราชาธิบดี และให้พรรคการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น


วันที่สอง

เช้า

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) จากนั้นนําท่านร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมฉลองวันชาติภูฏาน ณ สนามกีฬาแห่งชาติชางลิมิตัง (Changlimithang Stadium) โดยครั้งนี้ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศภูฏานได้ให้เกียรติเชิญบ้านบันดาลใจทัวร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานพระราชพิธีดังกล่าว และได้สํารองที่นั่งให้ คณะของบ้านบันดาลใจอยู่ภายในเต้นท์พิธีด้านใน ซึ่งอาจทําให้ท่านได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองพาโร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเมืองพาโร นําท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) ในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ หรือ ตาซอง (Ta Dzong) แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ใน ค.ศ. 1968 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญ กษาปณ์ เครื่องใช้ไม้สอย สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย และดวงตราไปรษณียากรมากมาย จากนั้นนําท่านสู่ พาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล บนพื้นที่ ที่เด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวป้อมจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ําเพื่อเข้าสู่ตัวป้อม ปัจจุบันพาโรซองเป็นทั้ง สถานที่สําหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์พํานักอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทําภาพ ยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดัง เรื่อง The Little Buddha จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองพาโรตามอัธยาศัย เพื่อเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก เช่น ชุดประจําชาติภูฏาน หน้ากากไม้ ภาพพระบฎ ผ้าพื้น เมือง กระบอกมนต์ และดวงตราไปรษณียากรที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์

เย็น

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) พักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรมนัมเซ โชลลิ่ง (Namsey Chholling Resort) หรือเทียบเท่า เมืองพาโร


วันที่สาม วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556

***สวมเสื้อมีคอปกหรือเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และรองเท้าสําหรับปีนเขา เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนําท่านเดินทางขึ้นสู่ วัดทักซัง (Taktshang Goemba) หรือรังเสือ (Tiger’s Nest) ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง จากระดับน้ําทะเล 3,100 เมตร วัดทักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด บริเวณทางขึ้นจะมีม้า ให้ท่านใช้บริการ ราคา 500 งุลตรัม หรือประมาณ 300 บาท

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค กลางป่าสน บริเวณเชิงเขา (มื้อที่ 7) ช่วงเย็นพาท่านสัมผัสวิถีชีวิตที่เปี่ยมสุขของชาวภูฏาน ลิ้มรสชาพื้นเมือง Butter Tea ที่ทําจากชาดําผสมเนยสด พร้อมอาบน้ําแร่ หินร้อนที่ชาวภูฏานโบราณเชื่อว่ารักษาโรคได้สารพัด (ค่าบริการเพิ่มท่านละ 500 งุลตรัม หรือประมาณ 300 บาท) หากใครที่ ไม่ต้องการแช่น้ําร้อน ก็สามารถเดินชมบรรยากาศพื้นบ้านของบ้านเกษตรกร (Farmhouse) หรือทดลองเล่นกีฬายิงธนู (Archery) ซึ่งเป็นกีฬาประจําชาติได้

เย็น

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 8) พักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรมนัมเซ โชลลิ่ง (Namsey Chholling Resort) หรือเทียบเท่า เมืองพาโร


วัดทักซัง (Taktshang)


วันที่สี่

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) จากนั้นพาท่านชมวัดคิชู วัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศภูฏาน สร้างขึ้นใน ค.ศ. 659 เป็นวัดหนึ่ง ในการสร้างวัด 108 แห่งภายใน 1 วัน ตามพระปณิธานของพระเจ้าซองต์เซนกัมโป กษัตริย์ทิเบต เพื่อกําราบนางมารร่างยักษ์ที่นอน เหยียดแขนเหยียดขาออกไปครอบคลุมทั่วทั้งทิเบตและภูฏาน เพื่อขัดขวางการเผยแพร่พุทธศาสนา จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่สนามบินพาโร 10.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบิน B3-700 15.50 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้


อัตราค่าบริการ

ราคา ท่านละ

พักเดี่ยว เพิ่ม ท่านละ

ตั๋วเครื่องบิน Business Class เพิ่ม ท่านละ

ผู้ใหญ่

43,900*

6,000

7,000

เด็ก อายุ 6-12

34,900

เด็ก อายุ 0-5

31,900 * ราคานี้สําหรับผู้ใหญ่ (ราคาต่อคน ต่อแพ็คเกจ) พักห้องละ 2 ท่าน


การสํารองที่นั่ง

การสํารองที่นั่ง 1. แจ้งชื่อ-นามสกุล วันเดือนปี เกิด เบอร์ติดต่อ เพื่อทําประกันภัยการเดินทาง 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง เพื่อทําประกันภัยการเดินทาง 3. ชําระค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยผ่านบัญชีธนาคาร (เพื่อทําการจองตั๋วเครื่องบิน) 4. ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 40 วัน เอกสารขอวีซ่า 1. หนังสือเดินทาง (Passport) อายุใช้งานเหลือไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาว) การยื่นขอวีซ่า 1. ทางบริษัทฯ เป็นผู้เตรียมเอกสาร เพื่อส่งต่อให้บริษัททัวร์ที่ภูฏานเป็นผู้ยื่นต่อการท่องเที่ยวประเทศภูฏาน 2. สถานทูตประเทศภูฏานในทุกประเทศไม่สามารถออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวได้ ผู้ที่สามารถออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวได้ คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศภูฏาน และต้องดําเนินการผ่านบริษัทนําเที่ยวประเทศภูฏานเท่านั้น (นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอวีซ่าเองได้) ชําระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท บ้านบันดาลใจ จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยมหาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 207-210036-7 หมายเหตุ

เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาเขียนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ไว้ด้านบนในนําฝาก แล้วส่ง fax มาที่ 02-158- 6134 หรืออีเมล์ baanbandanjai@gmail.com กรณีโอนผ่านอินเตอร์เน็ต กรุณาอีเมล์เพจยืนยันการโอนเงินมาที่ baanbandanjai@gmail.com พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์


Office: 02 158 6134 Hotline: 089 897 9832 Email: baanbandanjai@gmail.com www.facebook.com/baanbandanjai

โปรแกรมเดินทาง 16 19 ธันวาคม 2556 pdf  

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวประเทศภูฏาน ตามคำเชิญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศภูฏาน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติภูฏาน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 น...

Advertisement