Page 1


สุขใจในภูฏาน 19-23 ตุลาคม 2556 (5 วัน 4 คืน)  

เที่ยว 3 เมืองไฮไลท์ “พาโร - ทิมพู - ปูนาคา” สัมผัสวิถีชีวิตแห่งความสุขและมนต์เสน่ห์แห่งความเป็นภูฏานขนานแท้