Page 1

“อิ่มใจในภูฎาน” 5 วัน 4 คืน เดินทางวันที่ 14 - 18 กันยายน 2556 (เสาร์ - พุธ) เที่ยว 3 เมืองไฮไลท์ “พาโร - ทิมพู - ปูนาคา” สัมผัสวิถีชีวิตแห่งความสุขและมนต์เสน่ห์แห่งความเป็นภูฏานขนานแท้ ร่วมงานเทศกาลประจําปี “ทิมพูเซจู” อันน่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมชมระบําหน้ากากศักดิ์สิทธิ์ สําหรับคณะเดินทาง จํานวน 15 ท่าน


ทาชิโชซอง (Tachichho Dzong) ป้อมปราการประจําเมืองทิมพู สถานที่จัดงานเทศกาลประจําปี “ทิมพูเซจู”


ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) สถานที่จัดงานพระราชพิธีราชาภิเษก และพระราชพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์จิกมี


The Buddha Dordenma พระพุทธรูปปางเผยแผ่พุทธศาสนา ที่ใหญ่ที่สุดในโลก


สถานอนุรักษ์สัตว์ประจําชาติ

ทาคิน (Takin) ตัวเป็น “วัว” หัวเป็น “แพะ”


วัดตัมโช ชมสะพานโซ่เหล็กโบราณ อายุกว่า 400 ปี


พาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ เรื่อง The Little Buddha


รู้จัก..บ้านบันดาลใจทัวร์ บริษัท บ้านบันดาลใจ จํากัด ใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/06890 ได้ขยายกิจการจากการเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในเครือ บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด ผู้ผลิต รายการสารคดีคุณภาพ อาทิเช่น คนค้นฅน, กบนอกกะลา และ กระบี่มือหนึ่ง จุดเริ่มต้นคือ หลังจากทีมงานของเราได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายทํารายการกบนอกกะลา ที่ประเทศภูฏาน ทีมงานรู้สึกประทับใจในธรรมชาติที่สวยงาม วิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยม ไปด้วยความสุข และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ยังมั่นคงแข็งแรงของประเทศภูฏาน เราจึงอยากแบ่งปันความสุขและความประทับใจในการเดินทางครั้งนั้น ให้ทุกท่านได้ สัมผัสสวรรค์บนดินแห่งนี้เหมือนอย่างที่เราได้สัมผัสมา และอยากให้ทุกท่านได้เก็บความ ประทับใจในการเดินทางไปใน “ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า” ไว้ในความทรงจําตลอดไป...


ทําไมต้องไปภูฏานกับ “บ้านบันดาลใจ”

HOTEL

เราเลือกใช้โรงแรมระดับ 3-4 ดาว ที่มีบริการเป็นเลิศเท่านั้น ที่สําคัญต้องสะอาด สะดวกสบาย และได้รับการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาลภูฏาน


ทําไมต้องไปภูฏานกับ “บ้านบันดาลใจ”

RIDE

เราเลือกใช้รถที่เหมาะสมกับจํานวนคนและความต้องการของแต่ละคณะ รถของเราทุกคันเป็นรถ สภาพใหม่ ปลอดภัย อีกทั้งคนขับรถของเราผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี


ทําไมต้องไปภูฏานกับ “บ้านบันดาลใจ”

FOOD

เพราะการเดินทางท่องเที่ยวคือการได้ค้นพบและเรียนรู้สิ่งใหม่ เราจึงพิถีพิถันในการคัดสรร ร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารภูฏานต้นตํารับ ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นที่สดใหม่ สะอาด และรสชาติอร่อย


ทําไมต้องไปภูฏานกับ “บ้านบันดาลใจ”

SERVICE

ทีมงานบ้านบันดาลใจทีหัวใจรักการบริการ ลูกค้าของเราทุกท่านจึงได้รับการดูแลเสมือนคนใน ครอบครัวเดียวกัน


อนุสรณ์สถาน Memorial Chorten


วันแรก

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556

04.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูที่ 10 แถว W เคาน์เตอร์สายบินดรุ๊กแอร์

06.50 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศภูฏาน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบิน KB131

10.00 น.

ถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล (เวลาของประเทศภูฏานช้ากว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านแลกเงินงุลตรัม (Ngultrum) ที่สนามบินพาโร จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองทิมพู เมืองหลวงและศูนย์กลางการค้าและธุรกิจของประเทศภูฏาน เมืองที่มีการผสมผสานอย่างลงตัว ของประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ถึงเมืองทิมพูพาท่านขึ้นสักการะ The Buddha Dordenma Project ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเผยแพร่พุทธศาสนา ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาหิมาลัยและเมืองทิมพูที่อยู่เบื้องล่างของหุบเขา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เมืองทิมพู (มื้อที่ 2) หลังอาหารให้ท่านได้เดินเล่นในตลาดสด Thimphu Weekend Market ตลาดสดสุดสัปดาห์ขนาดใหญ่ที่รวบรวมของดี ราคาถูกจากทั่วประเทศภูฏานมาไว้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร ผักสด ผลไม้ท้องถิ่น และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ จํานวนมาก จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองทิมพูตามอัธยาศัย เลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ชุดประจําชาติภูฏาน (สําหรับผู้ที่ต้องการใส่ ชุด โกะ หรือ คิระ ร่วมงานเทศกาล) หน้ากากไม้แกะสลัก กระบอกมนต์ ภาพพระบฎที่บอกเล่าตํานานพุทธศาสนา และแสตมป์ ที่เป็นของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองปูนาคา (Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 4 ชั่วโมง

เย็น

บริการอาหารเย็นที่ โรงแรมซังโต เพลริ (Zangto Pelri) เมืองปูนาคา (มื้อที่ 3) พักผ่อนตามอัธยาศัย


ตลาดสดสุดสัปดาห์เมืองทิมพู (Thimphu Weekend Market)

แหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรมากมายจากทั่วประเทศภูฏาน


วันที่สอง

เช้า

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารพาท่านเข้าชม ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจําเมืองปูนาคา ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ําโพ (พ่อ) และแม่น้ําโม (แม่) ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช และเป็นสถานที่ที่ใช้ จัดงานพระราชพิธีสําคัญต่างๆ เช่น พระราชพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์จิกมี และพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างกษัตริย์จิกมีและ พระราชินีเจ็ตสันเปมา จากนั้นออกเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู (ระยะทาง 75 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะชม โดจูล่า (DochuLa) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ที่ประดิษฐาน สถูป 108 องค์ ที่ถูกโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก เพื่อเป็นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชายในการชนะสงครามและเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย และที่นี่ในวันที่ อากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม รวมถึงยอดเขากังก้าพุนซุม (Gangkhar Phuensum) ยอดเขาที่สูงถึง 7,500 เมตร ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถพิชิตขึ้นไปได้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนําท่านเดินทางสูท ่ าชิโชซอง ป้อมประจําเมืองทิมพูเพื่อร่วมงานเทศกาลทิมพูเซจู ซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองและระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของท่านคุรุรินโปเช่ ผู้นําพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในประเทศภูฏาน คําว่า เซจู แปลว่า วันที่ 10 ของเดือน แต่ในความจริงแล้วไม่ได้มีการฉลองวันเซจูกันทุกวันที่ 10 ของเดือน ตามความหมายของคํานี้ เทศกาลเซจูจัดขึ้นโดยซองของแต่ละ ท้องถิ่น ซึ่งแต่ละเมืองจะกําหนดวันเซจูขึ้นมาปีละครั้ง แต่ละครั้งจะจัดกันเป็นเวลานาน 3-5 วัน ไฮไลต์ของงาน คือการแสดงชุดต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศาสนา โดยเฉพาะระบําหน้ากาก ซึ่งเป็นระบําที่มีชื่อเสียงของชาวภูฏาน โดยชาวภูฏานทุกคนจะแต่งกายด้วย ชุดประจําชาติมาร่วมงาน ผู้ชายจะแต่งชุด โกะ (Kho) ส่วนผู้หญิงจะแต่งชุด กีร่า (Kira) จากนั้นนําท่านสักการะ เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) มหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี 1974 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของ พระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงค์วังชุก ซึ่งเสด็จสวรรคตใน ค.ศ. 1972 ที่นี่ท่านจะได้เห็นชาวเมืองทิมพู ที่ใช้ ชีวิตของคนเมืองหลวง กลางวันทํางาน แต่ช่วงเย็นก็ยังหาเวลามาไหว้พระสวดมนต์กันที่มหาสถูปอันศักสิทธิ์นี้

เย็น

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ Kisa Hotel เมืองทิมพู


พิธีระบําหน้ากาก อันศักดิ์สิทธ์ิ


วันที่สาม

เช้า

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารพาท่านชม สถาบันแพทย์แผนโบราณ (the National Institute of Traditional Medicine) ซึ่งเป็นศูนย์ ข้อมูลการแพทย์พื้นบ้าน และเก็บรักษาสมุนไพรพื้นบ้านชนิดต่างๆ ของภูฏานไว้มากมาย อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนสอนนักศึกษา แพทย์ และเป็นโรงพยาบาลสําหรับคนทั่วไปอีกด้วย จากนั้นพาท่านชม Royal Textile Academy สถาบันที่รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะผ้าทอมือของภูฏานไว้อย่างครบถ้วน นอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงผ้าทอมือที่ขึ้นชื่อของภูฏานแล้ว ยังเป็นโรงเรียนศิลปาชีพชีพในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระ ราชชนนีซังเก โชเด็น วังชุก จากนั้นนําท่านชมสถานอนุรักษ์สัตว์ประจําชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน (Takin) มีตัวเป็น “วัว” มีหัวคล้าย “แพะ” ปัจจุบันหาดูได้ยากมาก เพราะใกล้สูญพันธ์ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองพาโร (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางนําท่านชมวิวทิวทัศน์ที่ วัดตัมชู ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็ก โบราณ อายุกว่า 400 ปี อยู่ด้านหน้าวัด

เที่ยง

ถึงเมืองพาโร บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนําท่านชม พาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) สร้างขึ้นในปี 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้าง บนพื้นที่ ที่เด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ําเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบัน พาโรซองเป็นทั้งสถานที่สําหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวัดมีพระสงฆ์จําพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็น สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ เรื่อง The Little Buddha จากนั้นให้ท่านพักผ่อนในตัวเมืองพาโรตามอัธยาศัย

เย็น

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9) พักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรมกาลลิ่ง รีสอร์ท (Galling Resort) เมืองพาโร


วัดทักซัง (Taktshang)


วันที่สี่

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556

***สวมเสื้อมีคอปกหรือเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และรองเท้าสําหรับปีนเขา เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหาร นําท่านเดินทางขึ้นสู่ วัดทักซัง (Taktshang Goemba) หรือรังเสือ (Tiger’s Nest) ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง จากระดับน้ําทะเล 3,100 เมตร วัดทักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด บริเวณทางขึ้นจะมีม้า ให้ท่านใช้บริการ ราคา 500 งุลตรัม หรือประมาณ 300 บาท

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค กลางป่าสน บริเวณเชิงเขา (มื้อที่ 11) จากนั้นพาท่านชมคิชูลาคังหรือวัดคิชู วัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศภูฏาน สร้างขึ้นใน ค.ศ. 659 เป็นวัดหนึ่งในการสร้างวัด 108 แห่งภายใน 1 วัน ตามพระปณิธานของพระเจ้าซองต์เซน กัมโป กษัตริย์ทิเบต ทรงเพื่อกําราบนางมารร่างยักษ์ที่นอน เหยียดแขนเหยียดขาออกไป ครอบคลุมทั่วทั้งทิเบตและภูฏาน เพื่อขัดขวางการเผยแพร่พุทธศาสนา ช่วงเย็นพาท่านสัมผัสวิถีชีวิตที่เปี่ยมสุขของชาวภูฏาน ลิ้มรสเมนูเด็ดสูตรต้นตํารับ “เอมมา ดัทซี่” หรือพริกในซอสชีส อาหารประจําชาติภูฏาน ร่วมจิบชา Butter Tea ที่ทําจากชาดําผสมเนยสด พร้อมอาบน้ําแร่หินร้อนที่ชาวภูฏานโบราณ เชื่อว่ารักษาโรคได้สารพัด (ค่าบริการเพิ่มท่านละ 500 งุลตรัม หรือประมาณ 300 บาท) หากใครที่ไม่ต้องการแช่น้ําร้อน ก็สามารถเดินชมบรรยากาศพื้นบ้านของบ้านเกษตรกร (Farmhouse) หรือทดลองเล่นกีฬายิงธนู (Archery) ซึ่งเป็น กีฬาประจําชาติได้

เย็น

บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 12) พักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรมกาลลิ่ง รีสอร์ท (Galling Resort) เมืองพาโร


วันที่ห้า

วันพุธที่ 18 กันยายน 2556

08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารพาท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ หรือ ตาซอง (Ta Dzong) แต่เปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวมรวมภาพพระบฏ อาวุธ เครื่องใช้ไม้สอย สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจนดวงตราไปรษณีย์ไว้มากมาย จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่สนามบินพาโร 10.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB126 16.10 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้


อัตราค่าบริการ

ราคา ท่านละ

พักเดี่ยว เพิ่ม ท่านละ

ตั๋วเครื่องบิน Business Class เพิ่ม ท่านละ

ผู้ใหญ่

62,900*

7,500

7,000

เด็ก อายุ 6-12

44,900

เด็ก อายุ 0-5

40,900

* ราคานี้สําหรับผู้ใหญ่ (ราคาต่อคน ต่อแพ็คเกจ) พักห้องละ 2 ท่าน


การสํารองที่นั่ง

การสํารองที่นั่ง 1. แจ้งชื่อ-นามสกุล วันเดือนปี เกิด เบอร์ติดต่อ เพื่อทําประกันภัยการเดินทาง 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง เพื่อทําประกันภัยการเดินทาง 3. ชําระค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยผ่านบัญชีธนาคาร (เพื่อทําการจองตั๋วเครื่องบิน) 4. ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน เอกสารขอวีซ่า 1. หนังสือเดินทาง (Passport) อายุใช้งานเหลือไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาว) การยื่นขอวีซ่า 1. ทางบริษัทฯ เป็นผู้เตรียมเอกสาร เพื่อส่งต่อให้บริษัททัวร์ที่ภูฏานเป็นผู้ยื่นต่อการท่องเที่ยวประเทศภูฏาน 2. สถานทูตประเทศภูฏานในทุกประเทศไม่สามารถออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวได้ ผู้ที่สามารถออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวได้ คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศภูฏาน และต้องดําเนินการผ่านบริษัทนําเที่ยวประเทศภูฏานเท่านั้น (นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอวีซ่าเองได้) ชําระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท บ้านบันดาลใจ จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยมหาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 207-210036-7 หมายเหตุ

เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาเขียนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ไว้ด้านบนในนําฝาก แล้วส่ง fax มาที่ 02-158- 6134 หรืออีเมล์ baanbandanjai@gmail.com กรณีโอนผ่านอินเตอร์เน็ต กรุณาอีเมล์เพจยืนยันการโอนเงินมาที่ baanbandanjai@gmail.com พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์


Office: 02 158 6134 Hotline: 089 897 9832 Email: baanbandanjai@gmail.com www.facebook.com/baanbandanjai

โปรแกรมเดินทาง 14 18 กันยายน 2556 better  

ทัวร์ภูฏานกับบ้านบันดาลใจ โปรแกรม 5 วัน 4 คืน เที่ยว 3 เมืองไฮไลต์ ทิมพู พาโร ปูนาคา พร้อมร่วมงานเทศกาล "ทิมพูเซจู" ประจำปีอันยิ่งใหญ่ที่เมื...

โปรแกรมเดินทาง 14 18 กันยายน 2556 better  

ทัวร์ภูฏานกับบ้านบันดาลใจ โปรแกรม 5 วัน 4 คืน เที่ยว 3 เมืองไฮไลต์ ทิมพู พาโร ปูนาคา พร้อมร่วมงานเทศกาล "ทิมพูเซจู" ประจำปีอันยิ่งใหญ่ที่เมื...

Advertisement