Page 1

13-17 กุมภาพันธ์ 2557 (5 วัน 4 คืน)

ราคา 59,900 บาท

12-16 มีนาคม 2557 (5 วัน 4 คืน)

ราคา 62,900 บาท

11-15 เมษายน 2557 (5 วัน 4 คืน)

ราคา 62,900 บาท

3-7 ตุลาคม 2557 (5 วัน 4 คืน)

ราคา 62,900 บาท

04.30 น. 06.50 น. 10.30 น.

เที่ยง

เย็น

เมือง พาโร ทิมพู ปูนาคา

อุณหภูมิ (C) 1.5 – 13.4 0.6 – 14.4 5.3 – 19.6

เที่ยว 3 เมืองไฮไลท์ “พาโร – ทิมพู – ปูนาคา” เข้าร่วมพิธีคลาย “ภาพพระบฎ” อันศักดิ์สิทธิ์ ในเทศกาล “ปูนาคาเซจู” ณ ป้อมปราการที่สวยที่สุดในโลก

เมือง

อุณหภูมิ (C)

พาโร ทิมพู ปูนาคา

0.6 – 14.5 3.9 – 16.4 9.9 – 21.2

เที่ยว 3 เมืองไฮไลท์ “พาโร – ทิมพู – ปูนาคา” สัมผัสกลิ่นอายแห่งมนต์เสนห์ของภูฏาน ร่วมงานเทศกาล “พาโรเซจู” อันยิ่งใหญ่ ประทับใจกับดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

เมือง

อุณหภูมิ (C)

พาโร ทิมพู ปูนาคา

4.6 – 17.6 7.1 – 20.0 9.9 – 21.2

เที่ยว 3 เมืองไฮไลท์ “พาโร – ทิมพู – ปูนาคา” ร่วมงานเทศกาลระบาหน้ากาก“ทิมพูเซจู” ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เต็มอิ่มกับบรรยากาศธรรมชาติอัน บริสุทธิ์ในฤดูใบไม้ร่วง

เมือง

อุณหภูมิ (C)

พาโร ทิมพู ปูนาคา

7.4 – 18.7 10.4 – 21.9 18.9 – 27.8

เที่ยว 3 เมืองไฮไลท์ “พาโร – ทิมพู – ปูนาคา” สัมผัสมนต์เสน่ห์ของภูฏานและบรรยากาศอันบริสุทธิ์ปลายฤดูหนาว ในช่วงเวลาสุดแสนพิเศษ

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูที่ 10 แถว W เคาน์เตอร์สายบินดรุ๊กแอร์ ออกเดินทางสู่ประเทศภูฏาน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ ถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านแลกเงิน งุลตรัม (Ngultrum) ที่สนามบินพาโร เวลาของประเทศภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เมืองทิมพู (Thimphu) เมืองหลวงและศูนย์กลางการค้าและธุรกิจของประเทศภูฏาน เมืองที่มี การผสมผสานอย่างลงตัวของประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือสถาปัตยกรรมวัฒนธรรม ตลอดจนมิตรไมตรีจิตของผู้คน (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) ถึงเมืองทิมพู นาท่านขึ้นสักการะ The Buddha Dordenma Project ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเผยแพร่พุทธศาสนาที่ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ที่นี่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ทสี่ วยงามของเทือกเขาหิมาลัย และเมืองทิมพูที่อยู่เบื้องล่างของหุบเขา บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เมืองทิมพู (มื้อที่ 1) จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นในตลาดสด Thimphu Weekend Market ตลาดสดสุดสัปดาห์ขนาดใหญ่ ที่รวบรวมของดีราคาถูกจากทัว่ ประเทศภูฏานมาไว้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร ผักสด ผลไม้ท้องถิ่น และสินค้าพื้นเมืองต่างๆจากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นในตัว เมืองทิมพูตามอัธยาศัย เลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ชุดประจาชาติ หน้ากากไม้แกะสลัก กระบอกมนต์ และแสตมป์ที่เป็นของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อ จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองปูนาคา (Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 4 ชั่วโมง บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ โรงแรมซังโต เพลริ (Zangto Pelri) เมืองปูนาคา


(สวมเสื้อมีคอปกหรือเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวหรือกระโปรงยาวเลยเข่า และรองเท้าสุภาพ)

เช้า

เที่ยง

เย็น

เช้า เที่ยง

เย็น

เช้า เที่ยง

เย็น

08.00 น. 10.50 น. 16.15 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารพาท่านเข้าชม ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจาเมืองปูนาคา ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้าโพ (พ่อ) และแม่น้าโม (แม่) ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราชและเป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานพระราชพิธีสาคัญต่างๆ เช่น พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างกษัตริย์จิกมีและพระราชินีเจ็ตสันเปมา จากนั้นออกเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู (ระยะทาง 75 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง)ระหว่างทาง แวะชม โดจูล่า (DochuLa) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ที่ประดิษฐานสถูป 108 องค์ ที่ถูกโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่ง ราชวงศ์วังชุกเพื่อเป็นการขอบคุณ พระสวามีและบุตรชายในการชนะสงครามและเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย และในวันที่อากาศแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น วิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงามรวมถึงยอดเขากังก้าพุนซุม (Gangkhar Phuensum) ยอดเขาที่สูงถึง 7,500 เมตร ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถพิชิตได้ บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) จากนั้นนาท่านสักการะ เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) มหาสถูปทีส่ ร้างขึ้นในปี 1974 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ของพระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงค์วังชุก ซึ่งเสด็จสวรรคตใน ค.ศ. 1972 ที่นี่ท่านจะได้เห็นชาวเมืองทิมพูที่ใช้ชีวิตของคนเมืองหลวง กลางวัน ทางาน แต่ช่วงเย็นก็ยังหาเวลามาไหว้พระ สวดมนต์กันที่มหาสถูปอันศักสิทธิ์นี้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ทาชิโชซอง ป้อมประจาเมืองทิมพู สถานที่จัดงานเทศกาล ทิมพูเซจู เทศกาลที่เฉลิมฉลอง และระลึกถึงท่านคุรุรินโปเช่ ผู้นาพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในประเทศภูฏาน คาว่า เซจู แปลว่า วันที่ 10 ของเดือน แต่ในความจริง ไม่ได้มีการฉลองวันเซจู กันทุกวันที่ 10 ของเดือนตามความหมายของคานี้ เทศกาลเซจู จัดขึ้นโดยซองของแต่ละท้องถิ่นซึ่งแต่ละเมืองจะกาหนดวันเซจูขึ้น ปีละครั้ง แต่ละครั้ง จะจัดกันเป็นเวลา 3-5 วัน ไฮไลต์ของงานคือ การแสดงชุดต่างๆ ทีม่ ีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศาสนาโดยเฉพาะ ระบาหน้ากาก ซึ่งเป็นระบาที่มีชื่อเสียงของ ชาวภูฏาน โดยชาวภูฏานทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดประจาชาติมาร่วมงาน ผู้ชายจะแต่งชุด โกะ (Kho) ส่วนผู้หญิงจะแต่งชุด กีร่า (Kira) บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ Kisa Hotel เมืองทิมพู

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) จากนั้นนาท่านชมสถานอนุรักษ์สัตว์ประจาชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน (Takin) ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก เพราะใกล้ สูญพันธุ์จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองพาโร (ใช้เวลาประมาณ 1ชม.) ระหว่างทางนาท่านชมทิวทัศน์ที่ วัดตัมโช ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กโบราณอายุกว่า 400 ปี ถึงเมืองพาโร บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารพาท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) ในอดีตเคยเป็น หอสังเกตการณ์ หรือ ตาซอง(TaDzong) แต่เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ใน ค.ศ1968 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวม ภาพพระบฏอาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องใช้ไม้ สอย สัตว์ปา่ แถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจนดวงตราไปรษณีย์มากมาย จากนั้นนาท่านชม พาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) สร้างขึ้นในปี 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้างบนพื้นที่ ที่เด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้า เพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นทั้งสถานที่สาหรับส่วนบริหาร เมืองพาโรและส่วนที่เป็นวัดมีพระสงฆ์จาพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ฮอลลีวูดเรื่อง The Little Buddha จากนั้นให้ท่านพักผ่อนในตัวเมืองพาโร บริการอาหารเย็นและพักที่ Galling Resort เมืองพาโร (มื้อที่ 8)

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) จากนั้น นาท่านเดินทางขึน้ สู่ วัดทักซัง (Taktshang Goemba) หรือ รังเสือ (Tiger’s Nest) ซึ่งตั้งอยู่ บนหน้าผาสูงจากระดับ น้าทะเล 3,100 เมตร วัดทักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด บริเวณทางขึ้นจะมีม้าให้ใช้บริการราคา 500 งุลตรัม ประมาณ 300 บาท บริการอาหารกลางวันที่ Taktsang Cafeteria (มื้อที่ 10) จากนั้นพาท่านชมคิชูลาคังหรือวัดคิชู วัดทีเ่ ก่าแก่ที่สุดในประเทศภูฏาน สร้างขึ้นใน ค.ศ. 659 เป็นวัดหนึ่งในการสร้างวัด 108 แห่ง ภายใน 1 วัน ตามพระปณิธานของพระเจ้าซองต์เซน กัมโป กษัตริย์ทิเบต ทรงเพื่อการาบนางมารร่างยักษ์ที่นอนเหยียดแขน เหยียดขาออกไป ครอบคลุมทั่วทั้ง ทิเบตและภูฏาน เพื่อขัดขวางการเผยแพร่พุทธศาสนาช่วงเย็นพาท่านสัมผัสวิถชี ีวิตที่เปี่ยมสุขของชาวภูฏาน ลิ้มรสเมนูเด็ดสูตรต้น ตารับ “เอมมา ดัทซี่” หรือพริกในซอสชีส อาหารประจาชาติภูฏาน ร่วมจิบชา Butter Tea ที่ทาจากชาดาผสมเนยสด พร้อมอาบน้าแร่หินร้อน ที่ชาวภูฏานโบราณ เชื่อว่ารักษาโรคได้สารพัด (ค่าบริการเพิ่มท่านละ 500 งุลตรัม หรือประมาณ 300 บาท) หากไม่ต้องการแช่น้าร้อน ท่านสามารถเดินชมบรรยากาศพื้นบ้านของ บ้านเกษตรกร(Farmhouse) หรือทดลองเล่นกีฬายิงธนู (Archery) ซึ่งเป็นกีฬาประจาชาติได้ บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 11) พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ โรงแรมกาลลิ่ง รีสอร์ท (Galling Resort) เมืองพาโร

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12) จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่สนามบินพาโร ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB126 เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ หมายเหตุ โปรแกรมการท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้


บริษัท บ้านบันดาลใจ จากัด จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการธุรกิจนาเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/06890 โดยขยายกิจการจากการเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในเครือ บริษัท ทีวบี ูรพา จากัด ผู้ผลิต รายการสารคดีคณ ุ ภาพ อาทิ “คนค้นฅน”, “กบนอกกะลา” และ “กระบี่มือหนึ่ง” จุดเริ่มต้นคือหลังจากทีมงานของเราได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายทารายการ “กบนอกกะลา” ที่ประเทศภูฏาน ทีมงานรู้สึกประทับใจในธรรมชาติที่สวยงามและบริสุทธิ์ วิถีชีวิตที่เรียบง่าย แต่เปี่ยมไปด้วยความสุขและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ยังมัน่ คง แข็งแรงของประเทศภูฏาน เราจึงอยากแบ่งปันความสุขใจและความประทับใจในการเดินทาง ครั้งนั้นให้ทกุ ท่านได้สัมผัสดินแดนสวรรค์บนดินแห่งนี้เหมือนอย่างที่เราได้สัมผัสมา และอยากให้ทกุ ท่านได้เก็บความประทับใจในการเดินทางไปใน “ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า” ไว้ในความทรงจาตลอดไป...

เพราะเรารับรอง ความประทับใจ: เรามุ่งมั่นดูแลทุกความต้องการของผู้เดินทางทุกท่าน โปรแกรมการเดินทางของเราจึงออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน ได้รับความประทับใจสูงสุด ให้คณ ุ ไม่พลาดสถานทีส่ าคัญต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องลงตัวกับจานวนวันมากทีส่ ดุ ไม่แน่น ไม่เหนื่อย ไม่หนัก ให้คุณได้ซึมซับบรรยากาศและสัมผัสประสบการณ์แบบเต็มอิ่ม เพราะเราบันดาลให้คุณได้ ดั่งใจ: ไม่ว่าคุณจะอยากกินอยู่อย่างหรูหรา อยากสัมผัสวิถีชีวติ ชาวพื้นเมือง อยากเดินป่าชมธรรมชาติ ต้องการศึกษาวัฒนธรรม หรือทากิจกรรมอื่นๆ เช่น ล่องแพ ดูนก ปั่นจักรยาน ปฏิบตั ิธรรม ฮันนีมูน หรือแม้แต่จัดงานแต่งงาน เราก็จัดการให้คุณได้ดั่งใจ เพราะไปกับเราแล้ว อุ่นใจ: เราทาหน้าที่เป็นทีป่ รึกษาการเดินทางที่ช่วยคุณวางแผนการเดินทางแบบครบวงจรอีกทั้งเรายังมีพันธมิตรเป็นบริษัทนาเทีย่ วท้องถิ่น ที่มีความชานาญและความรู้เกี่ยวกับประเทศภูฏานเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรม สังคม ศาสนา หรืออาหาร โดยทีมงาน มัคคุเทศก์เหล่านี้จะร่วมเดินทางไปกับเราตลอดทริปเพื่อให้การท่องเที่ยวในประเทศภูฏานของคุณสะดวก สบาย อบอุ่น ปลอดภัย และเป็นกันเองเหมือนได้เดินทางไปกับเพื่อนสนิท


1. แจ้งชื่อ-นามสกุล วันเดือนปี เกิด เบอร์ติดต่อ เพื่อทาประกันภัยการเดินทาง 2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง เพื่อทาประกันภัยการเดินทาง 3. ชาระค่ามัดจาท่านละ 10,000 บาท โดยผ่านบัญชีธนาคาร (เพื่อทาการจองตั๋วเครื่องบิน) 4. ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน เอกสารขอวีซ่า 1. หนังสือเดินทาง (Passport) อายุใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาว) การยื่นขอวีซ่า 1. ทางบริษัทฯ เป็นผู้เตรียมเอกสาร เพื่อส่งต่อให้บริษัททัวร์ที่ภูฏานยื่นต่อการท่องเที่ยวประเทศภูฏาน 2. สถานทูตประเทศภูฏานในทุกประเทศไม่สามารถออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวได้ ผู้ที่สามารถออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวได้ คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศภูฏาน และ ต้องดาเนินการผ่านบริษัทนาเที่ยวในประเทศภูฏานเท่านั้น (นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอวีซ่าเองได้) การชาระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท บ้านบันดาลใจ จากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยมหาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 207-210036-7 หมายเหตุ เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาเขียนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ไว้ด้านบนในนาฝาก แล้วส่ง fax มาที่ 0-2158- 6134 หรืออีเมล์ baanbandanjai@gmail.com กรณีโอนผ่านอินเตอร์เน็ต กรุณาอีเมล์เพจยืนยันการโอนเงินมาที่ baanbandanjai@gmail.com พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการเดินทาง โปรดอ่านและทาความเข้าใจในเงื่อนไขต่างๆ ที่ บริษัทฯ กาหนดไว้ให้ชัดเจนก่อนการจองทัวร์  ราคาของตั๋วเครื่องบินอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา กรณีที่ตั๋วเครื่องบินขึ้นราคา  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการนาเที่ยว จัดหาที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ  ต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน/ภัยธรรมชาติ/การจราจล/เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตาม สถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ระหว่างการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคาตามความเหมาะสมและความจาเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า  ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมาย บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้  ระหว่างการเดินทาง หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์  หากท่านได้ชาระค่ามัดจาทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้แก่ท่านได้ หรือบางกรณีจะคืนค่ามัดจาให้เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยจะขอหักเป็นค่ามัดจาที่นั่ง ของสายการบิน, ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และค่าดาเนินการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้หากท่านขอยกเลิกการจองทัวร์โดยเหตุผ ลอันไม่สมควร และทาให้ทางบริษัท สูญเสียโอกาสในการขาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด  ทัวร์ทุกรายการเป็นราคาค่าบริการแบบเหมาจ่ายขาด เมื่อท่านได้ชาระค่าบริการเป็นจานวนเต็มแล้ว หากท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ จะขอคืนค่าบริการให้ ท่านในอัตราดังต่อไปนี้ ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ คืนค่าบริการให้ทั้งหมด ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 - 44 วัน บริษัทฯ คืนค่าบริการให้ 70% ของราคาค่าบริการทั้งหมด ยกเลิกก่อนเดินทาง 20 - 29 วัน บริษัทฯ คืนค่าบริการให้ 50% ของราคาค่าบริการทั้งหมด ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน บริษัทฯ คืนค่าบริการให้ 25% ของราคาค่าบริการทั้งหมด ยกเลิกก่อนเดินทาง 0 - 14 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่การคืนค่าบริการ  หากท่านมีเหตุสุดวิสัยที่ทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ จะดาเนินการให้ท่านเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ ม เช่น ค่าเปลี่ยนชื่อที่นั่งของ สายการบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าด่วน และค่าใช้จ่ายต่างๆ

ทัวร์ภูฎาน 2557  

ร่วมเดินทางพิสูจน์วิถีชีวิต แห่งความสุข และ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งความเป็นดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า กับ ทีมงานบ้านบันดาลใจทัวร์ สนใจสอบถามรายละเอ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you