Page 1

“สุขใจในภูฎาน” 5 วัน 4 คืน เดินทางวันที่ 12 - 16 เมษายน 2556 (ศุกร์ - อังคาร) เที่ยว 3 เมืองไฮไลท์ “พาโร - ทิมพู - ปูนาคา” สัมผัสวิถีชีวิตแห่งความสุขและมนต์เสน่ห์แห่งความเป็นภูฏานขนานแท้ พร้อมอาบน้ําแร่หินร้อนที่ชาวภูฏานเชื่อว่ารักษาโรคได้สารพัด สําหรับคณะเดินทาง จํานวน 30 ท่าน


ทาชิโชซอง (Tachichho Dzong) ป้อมปราการประจําเมืองทิมพู สถานที่จัดงานเทศกาลประจําปี “ทิมพูเซจู”


ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) สถานที่จัดงานพระราชพิธีราชาภิเษก และพระราชพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์จิกมี


สถานอนุรักษ์สัตว์ประจําชาติ

ทาคิน (Takin) ตัวเป็น “วัว” หัวเป็น “แพะ”


ตลาดสดสุดสัปดาห์เมืองทิมพู (Thimphu Weekend Market)

แหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรมากมายจากทั่วประเทศภูฏาน


วัดตัมโช ชมสะพานโซ่เหล็กโบราณ อายุกว่า 400 ปี


พาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ เรื่อง The Little Buddha


รู้จัก..บ้านบันดาลใจทัวร์ บริษัท บ้านบันดาลใจ จํากัด ใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/06890 ได้ขยายกิจการจากการเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในเครือ บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด ผู้ผลิต รายการสารคดีคุณภาพ อาทิเช่น คนค้นฅน, กบนอกกะลา และ กระบี่มือหนึ่ง จุดเริ่มต้นคือ หลังจากทีมงานของเราได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายทํารายการกบนอกกะลา ที่ประเทศภูฏาน ทีมงานรู้สึกประทับใจในธรรมชาติที่สวยงาม วิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยม ไปด้วยความสุข และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ยังมั่นคงแข็งแรงของประเทศภูฏาน เราจึงอยากแบ่งปันความสุขและความประทับใจในการเดินทางครั้งนั้น ให้ทุกท่านได้ สัมผัสสวรรค์บนดินแห่งนี้เหมือนอย่างที่เราได้สัมผัสมา และอยากให้ทุกท่านได้เก็บความ ประทับใจในการเดินทางไปใน “ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า” ไว้ในความทรงจําตลอดไป...


ทําไมต้องไปภูฏานกับ “บ้านบันดาลใจ”

HOTEL

เราเลือกใช้โรงแรมระดับ 3-4 ดาว ที่มีบริการเป็นเลิศเท่านั้น ที่สําคัญต้องสะอาด สะดวกสบาย และได้รับการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาลภูฏาน


ทําไมต้องไปภูฏานกับ “บ้านบันดาลใจ”

RIDE

เราเลือกใช้รถที่เหมาะสมกับจํานวนคนและความต้องการของแต่ละคณะ รถของเราทุกคันเป็นรถ สภาพใหม่ ปลอดภัย อีกทั้งคนขับรถของเราผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี


ทําไมต้องไปภูฏานกับ “บ้านบันดาลใจ”

FOOD

เพราะการเดินทางท่องเที่ยวคือการได้ค้นพบและเรียนรู้สิ่งใหม่ เราจึงพิถีพิถันในการคัดสรร ร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารภูฏานต้นตํารับ ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นที่สดใหม่ สะอาด และรสชาติอร่อย


ทําไมต้องไปภูฏานกับ “บ้านบันดาลใจ”

SERVICE

ทีมงานบ้านบันดาลใจทีหัวใจรักการบริการ ลูกค้าของเราทุกท่านจึงได้รับการดูแลเสมือนคนใน ครอบครัวเดียวกัน


อนุสรณ์สถาน Memorial Chorten


วันแรก

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556

04.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูที่ 10 แถว W เคาน์เตอร์สายบินดรุ๊กแอร์ เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอํานวยความสะดวก

06.45 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศภูฏาน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบิน KB129

10.00 น.

ถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านแลกเงินงุลตรัม (Ngultrum) ที่สนามบินพาโร (เวลาของประเทศภูฏานช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองทิมพู เมืองหลวงและศูนย์กลางการค้าและธุรกิจของประเทศภูฏาน เมืองที่มีการผสมผสาน อย่างลงตัวของประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมการแต่งกาย ตลอดจนมิตรไมตรีจิตของผู้คน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ถึงเมืองทิมพูนําท่านสู่ทาชิโชซอง (Tashicho Dzong) ป้อมปราการประจําเมืองทิมพู ศูนย์กลางของการปกครอง และเป็นสัญลักษณ์เมืองทิมพู สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยพระลามะจากทิเบต ภายในมีกลุ่มอาคารที่แยกออกเป็น เขตสังฆาวาสและเขตฆราวาส กับลานอเนกประสงค์ สถานที่จัดเทศกาลประจําปี “ทิมพูเซจู” และมีห้องบูชาที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญๆ ของประเทศ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เมืองทิมพู (มื้อที่ 2) จากนั้นนําท่านชม สถานอนุรักษ์สัตว์ประจําชาติ ที่เรียกว่า ทาคิน ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยาก เพราะใกล้สูญพันธุ์ จากนั้นนําท่านสักการะ เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) มหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี 1974 เพื่อเป็น อนุสรณ์สถานของพระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงค์วังชุก ซึ่งเสด็จสวรรคตใน ค.ศ. 1972 ที่นี่ท่านจะได้เห็นชาวเมืองทิมพูที่ใช้ชีวิตของคนเมืองหลวง กลางวันทํางาน แต่ช่วงเย็นก็ยังหาเวลามาไหว้พระ สวดมนต์กันที่มหาสถูปอันศักสิทธิ์นี้ จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นในเมืองทิมพูตามอัธยาศัย เลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ชุดประจําชาติภูฏาน กระบอกมนต์ หน้ากากไม้แกะสลัก ภาพพระบฎที่บอกเล่าตํานานพุทธศาสนาแบบภูฏาน และแสตมป์ที่เป็นของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อ

เย็น

บริการอาหารเย็นที่โรงแรมคิซ่า (Kisa) เมืองทิมพู (มื้อที่ 3) พักผ่อนตามอัธยาศัย


DochuLa Pass ที่ประดิษฐานสถูป 108 องค์


วันที่สอง

เช้า

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2556

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนําท่านชม Thimphu Weekend Market ตลาดสุดสัปดาห์ขนาดใหญ่ที่รวบรวมของดีราคาถูก จากทั่วประเทศภูฏานมาไว้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร ผักสด ผลไม้ท้องถิ่น และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ จํานวนมาก จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองปูนาคา (Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 4 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะชมโดจูล่า (DochuLa) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ที่ประดิษฐานสถูป 108 องค์ ที่ถูกโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก เพื่อเป็นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชายในการ ชนะสงครามและเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย และในวันที่อากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่ งดงาม รวมถึงยอดเขากังก้าพุนซุม (Gangkhar Phuensum) ที่สูงถึง 7,500 เมตร ซึ่งยังไม่มีผู้ใดสามารถพิชิตได้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) ถึงเมืองปูนาคา เข้าชมปูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจําเมืองปูนาคา ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ําโพ (พ่อ) และแม่น้ําโม (แม่) ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช และเป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานพระราชพิธีสําคัญต่างๆ เช่น พระราชพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์จิกมีและพระราชพิธีอภิเษกสมรส ระหว่างกษัตริย์จิกมีและพระราชินีเจ็ตสัน เปมา ป้อมปราการแห่งนี้ถูกภัยธรรมชาติทําลายหลายครั้ง คือมีไฟไหม้และน้ําท่วม แต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง

เย็น

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) พักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรมซังโต เพลริ (Zangto Pelri) เมืองปูนาคา


The Buddha Dordenma พระพุทธรูปปางเผยแผ่พุทธศาสนา ที่ใหญ่ที่สุดในโลก


วันที่สาม

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2556

เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับมาที่ เมืองทิมพู (Thimphu ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

เที่ยง

ถึงเมืองทิมพู บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารพาท่านขึ้นสักการะ The Buddha Dordenma ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบทิเบต ปางเผยแผ่ พุทธศาสนา ที่นี่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาหิมาลัย แม่น้ําวังชู และเมืองทิมพูที่อยู่เบื้องล่างของหุบเขา จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองพาโร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่วัดตัมชู (Tamchoe) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กโบราณอายุกว่า 500 ปี อยู่ด้านหน้าวัด ถึงเมืองพาโร นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) ซึ่งสถานที่นี้ในอดีตเคยเป็น หอสังเกตการณ์ หรือ ตาซอง (Ta Dzong) แต่เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ใน ค.ศ. 1968 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องใช้ไม้สอย สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย และดวงตราไปรษณีย์มากมาย จากนั้นนําท่านเที่ยวชม พาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้างบนพื้นที่ ที่เด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ําเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นทั้งสถานที่สําหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จําพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทําภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง The Little Buddha หากรู้สึกเมื่อยล้า ท่านสามารถเลือกไปเดินเล่นในตัวเมืองพาโรแทนได้ เพื่อเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก เช่น หน้ากากไม้ ภาพพระบฎ ผ้าพื้นเมือง และดวงตราไปรษณีย์

เย็น

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9) พักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรมกาลลิ่ง รีสอร์ท (Galling Resort) เมืองพาโร


วัดทักซัง (Taktshang)


วันที่สี่

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2556

***สวมเสื้อมีคอปกหรือเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และรองเท้าสําหรับปีนเขา เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหาร นําท่านเดินทางขึ้นสู่ วัดทักซัง (Taktshang Goemba) หรือรังเสือ (Tiger’s Nest) ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง จากระดับน้ําทะเล 3,100 เมตร วัดทักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด บริเวณทางขึ้นจะมีม้า ให้ท่านใช้บริการ ราคา 500 งุลตรัม หรือประมาณ 300 บาท

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค กลางป่าสน บริเวณเชิงเขา (มื้อที่ 11) ช่วงเย็นพาท่านสัมผัสวิถีชีวิตที่เปี่ยมสุขของชาวภูฏาน ลิ้มรสเมนูเด็ดสูตรต้นตํารับ “เอมมา ดัทซี่” หรือพริกในซอสชีส อาหารประจําชาติภูฏาน ร่วมจิบชา Butter Tea ที่ทําจากชาดําผสมเนยสด พร้อมอาบน้ําแร่หินร้อนที่ชาวภูฏานโบราณ เชื่อว่ารักษาโรคได้สารพัด (ค่าบริการท่านละ 500 งุลตรัม หรือประมาณ 300 บาท) หากใครที่ไม่ต้องการแช่น้ําร้อนก็ สามารถเดินชมบรรยากาศพื้นบ้านของบ้านเกษตรกร (Farmhouse) หรือทดลองเล่นกีฬายิงธนู (Archery) ซึ่งเป็น กีฬาประจําชาติ

เย็น

บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 12) พักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรมกาลลิ่ง รีสอร์ท (Galling Resort) เมืองพาโร


วันที่ห้า

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2556

08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 13) จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่สนามบินพาโร 10.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB140 16.15 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้


อัตราค่าบริการ

ราคา ท่านละ

พักเดี่ยว เพิ่ม ท่านละ

ตั๋วเครื่องบิน Business Class เพิ่ม ท่านละ

ผู้ใหญ่

62,900*

7,500

7,000

เด็ก อายุ 6-12

44,900

เด็ก อายุ 0-5

40,900

* ราคานี้สําหรับผู้ใหญ่ (ราคาต่อคน ต่อแพ็คเกจ) พักห้องละ 2 ท่าน


การสํารองที่นั่ง

การสํารองที่นั่ง 1. แจ้งชื่อ-นามสกุล วันเดือนปี เกิด เบอร์ติดต่อ เพื่อทําประกันภัยการเดินทาง 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง เพื่อทําประกันภัยการเดินทาง 3. ชําระค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยผ่านบัญชีธนาคาร (เพื่อทําการจองตั๋วเครื่องบิน) 4. ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน เอกสารขอวีซ่า 1. หนังสือเดินทาง (Passport) อายุใช้งานเหลือไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาว) การยื่นขอวีซ่า 1. ทางบริษัทฯ เป็นผู้เตรียมเอกสาร เพื่อส่งต่อให้บริษัททัวร์ที่ภูฏานเป็นผู้ยื่นต่อการท่องเที่ยวประเทศภูฏาน 2. สถานทูตประเทศภูฏานในทุกประเทศไม่สามารถออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวได้ ผู้ที่สามารถออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวได้ คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศภูฏาน และต้องดําเนินการผ่านบริษัทนําเที่ยวประเทศภูฏานเท่านั้น (นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอวีซ่าเองได้) ชําระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท บ้านบันดาลใจ จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยมหาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 207-210036-7 หมายเหตุ

เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาเขียนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ไว้ด้านบนในนําฝาก แล้วส่ง fax มาที่ 02-158- 6134 หรืออีเมล์ baanbandanjai@gmail.com กรณีโอนผ่านอินเตอร์เน็ต กรุณาอีเมล์เพจยืนยันการโอนเงินมาที่ baanbandanjai@gmail.com พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์


Office: 02 158 6134 Hotline: 089 897 9832 Email: baanbandanjai@gmail.com www.facebook.com/baanbandanjai

สุขใจในภูฏาน 5 วัน 4 คืน  

เที่ยว 3 เมืองไฮไลท์ “พาโร - ทิมพู - ปูนาคา” สัมผัสวิถีชีวิตแห่งความสุขและมนต์เสน่ห์แห่งความเป็นภูฏานขนานแท้ พร้อมอาบน้ำแร่หินร้อนที่ชาวภูฏา...

Advertisement