Page 1

“ประทับใจทัวร์” 6 วัน 5 คืน 9-14 พฤศจิกายน 2555


“ประทับใจทัวร์ 6 วัน 5 คืน”

เที่ยว 4 เมืองไฮไลท์ “ พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - ผอบจิกะ ” ร่วมงานเทศกาลนกกระเรียนคอดํา ชมระบําหน้ากากอันศักดิ์สิทธิ์ ที่จัดขึ้นกลางหุบเขา “ผอบจิกะ” ที่สวยงามเกินคําบรรยายใดๆ สัมผัสวิถีชีวิตแห่งความสุขและมนต์เสน่ห์แห่งความเป็นภูฏานขนานแท้ พร้อมอาบน้ําแร่หินร้อนที่ชาวภูฏานเชื่อว่ารักษาโรคได้สารพัด


ประทับใจ...กับ

พาโรริงปุงซอง ป้อมโบราณ

ที่ใช้ถ่ายทําภาพยนตร์ฮอลลีวูด The Little Buddha


ปูนาคาซอง ที่สวยดั่งเทพนิยาย

สถานที่อภิเษกสมรสของกษัตริย์จิกมี


ขึ้นเขาเพื่อแสวงบุญที่ วัดทักซัง วัดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น วัดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกถ้าไม่ได้มา ถือว่ามาไม่ถึงภูฏาน


เมือง

ผอบจิกะ ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางหุบเขา


สัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวภูฏาน ลิ้มรสเมนูเด็ดประจําชาติ

เอมมา ดัทซี่


อาบน้ําแร่หินร้อน ที่ชาวภูฏานโบราณเชื่อว่ารักษาโรคได้สารพัด


โปรแกรมการเดินทาง


วันที่หนึ่ง ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555

กรุงเทพฯ – เมืองพาโร – เมืองทิมพู 04.30 น. 06.50 น. 10.00 น.

เที่ยง

เย็น

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 แถว W เคาน์เตอร์สายบินดรุ๊กแอร์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก ออกเดินทางสู่ประเทศภูฏาน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB131 ถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับ น้ําทะเล หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านแลกเงินงุลตรัม (Ngultrum) ที่สนามบินพาโร (เวลาของประเทศภูฏานช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองทิมพู (Thimphu) เมืองหลวงและศูนย์กลางการค้าและ ธุรกิจของประเทศภูฏานเมืองที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวของประเพณีดั้งเดิมและ ความทันสมัย โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมการแต่งกาย ตลอดจนมิตรไมตรีจิตของผู้คน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ถึงเมืองทิมพู พาท่านขึ้นสักการะ The Buddha Dordenma Project ที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางสมาธิที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขา หิมาลัยและเมืองทิมพูที่อยู่เบื้องล่างของหุบเขา บริการอาหารกลางวันที่ ภัตตาคารเมืองทิมพู Bhutan Kitchen (มื้อที่ 1) หลังอาหารพาท่านชมสถานอนุรักษ์สัตว์ประจําชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน (Takin) ซึ่งปัจจุบัน หาดูได้ยากมาก เพราะใกล้สูญพันธ์ จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตัวในเมืองทิมพู ตามอัธยาศัย ช้อปปิ้งของที่ระลึก เช่น ผ้าทอต่างๆ หน้ากากไม้แกะสลักและ ชุดประจําชาติภูฏาน (สําหรับท่านที่ต้องการใส่ชุดพื้นเมืองร่วมงานเทศกาลในวันที่สี่) บริการอาหารเย็นที่โรงแรม เมืองทิมพู (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555

เมืองทิมพู – เมืองปูนาคา (สวมกางเกงขายาวหรือกระโปรงยาวเลยเข่า และรองเท้าสุภาพ หรือสวมชุดพื้นเมืองภูฏาน)

เช้า

เที่ยง

เย็น

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนําท่านชมตลาดสด Thimphu Weekend Market ตลาดสุดสัปดาห์ขนาดใหญ่ที่รวมรวมของดีราคาถูกจากทั่วประเทศ ภูฏานมาไว้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร ผักสด ผลไม้ท้องถิ่น และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองปูนาคา (Punakha) เมืองที่เคยเป็นเมืองหลวงในฤดูหนาว นานถึง 300 ปี เพราะตั้งอยู่ในเขตที่ต่ําที่มีอากาศอุ่นกว่า คณะผู้บริหารราชการแผ่นดิน จึงย้ายจากทิมพูมายังปูนาคาเป็นประจําทุกปี ปัจจุบันปูนาคาเป็นเพียงศูนย์กลางการ บริหารระดับเขต อย่างไรก็ตามท่านสังฆราชและคณะสงฆ์หลวงยังคงย้ายไปมาอยู่ระหว่าง ทิมพูกับปูนาคาดังเช่นสมัยแรกเริ่ม (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง) บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองปูนาคา (Punakha) ระหว่างทางแวะชม โดจูล่า (DochuLa) ระดับความสูง 3,150 เมตร ที่ประดิษฐานสถูป 108 องค์ ที่ถูกโดยราชินีในพระเจ้าจิกมี ซังเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์วังชุก เพื่อเป็นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชายในการชนะสงครามและ เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย ในวันที่อากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขา หิมาลัยที่งดงาม รวมถึงยอดเขากังก้าพุนซุม (Gangkhar Phuensum) ยอดเขาที่สูงถึง 7,500 เมตร ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถพิชิตได้ ถึงเมืองปูนาคา นําท่านเข้าชมปูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจําเมืองปูนาคา สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1637 ตั้งอยู่ ระหว่างแม่น้ําโพ (พ่อ) และแม่น้ําโม (แม่) ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช และเป็นสถานที่อภิเษกสมรสของกษัตริย์จิกมีและพระราชินีเจ็ตซันเปมา บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) และพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม เมืองปูนาคา


วันที่สาม อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555

เมืองปูนาคา - เมืองผอบจิกะ

(สวมกางเกงขายาวหรือกระโปรงยาวเลยเข่า และรองเท้าสุภาพ หรือสวมชุดพื้นเมืองภูฏาน)

เช้าตรู่ บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารพาท่านเดินทางสู่เมืองผอบจิกะ (Phobjikha) เมืองที่สวยที่สุดเมือง หนึ่งของภูฎาน เป็นเมืองกลางหุบเขาและธรรมชาติที่บริสุทธิ์สวยงาม เป็นแหล่ง พักของนกกระเรียน คอดําที่อพยพหนีหนาวจากที่ราบสูงทิเบต ท่านจะพบกับป่า สนดึกดําบรรพ์เทือกเขา และไร่มัน สําปะหลังอันอุดมสมบูรณ์ ที่นี่ท่านจะได้สัมผัส วิถีชีวิตของชาวภูฎานอย่างแท้จริง (ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชั่วโมง)

ถึงเมืองผอบจิกะ นําท่านร่วมงานเทศกาลนกกระเรียนคอดํา ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับ ฝูงนกกระเรียนคอดําที่หาดูได้ยากเพราะใกล้สูญพันธ์ โดยฝูงนกกระเรียนคอดํา จํานวนมากจะอพยพหนีหนาวจากทิเบตมาที่หุบเขาผอบจิกะในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี และในงานนี้ท่านจะได้ชมระบําหน้ากากอันศักสิทธิ์อีกด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ภัตตาคารคุนเพ็น ร้านอาหารทรงโปรดของ กษัตริย์จิกมีและพระญาติ ทุกครั้งที่ท่านจิกมีเสด็จเยือนเมืองฝั่งตะวันออกจะต้อง แวะเสวยที่นี่จนเจ้าของร้านต้องสร้างห้องรับรองไว้เป็นพิเศษ โดยท่านสามารถเข้า ชมห้องประทับของพระราชวงศ์และสามารถถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย หลังอาหารนําท่านออกเดินทางกลับสู่เมืองปูนาคา (ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

เย็น

บริการอาหารเย็นและพักที่โรงแรม เมืองปูนาคา (มื้อที่ 8)


วันที่สี่ จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555

เมืองปูนาคา - เมืองทิมพู - เมืองพาโร เช้าตรู่

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ เมืองทิมพู ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้น บันไดและการเปลี่ยนสีของป่า(ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง) ถึงเมืองทิมพู แวะสักการะเมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) มหาสถูปที่สร้าง ขึ้นในปี 1974 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของพระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงค์วังชุก ที่นี่ท่านจะได้เห็นชาวเมืองทิมพูที่ใช้ชีวิตแบบคนเมืองหลวง กลางวัน ทํางาน แต่ช่วงเย็นก็ยังหาเวลามาไหว้พระสวดมนต์ที่มหาสถูปอันศักสิทธิ์แห่งนี้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนําท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองพาโร (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) ถึงเมืองพาโรนําท่านเที่ยวชม พาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 บนพื้นที่ที่เด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่ สวยงามพาดผ่านแม่น้ําเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นทั้งสถานที่สําหรับส่วน บริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวัดซึ่งมีพระสงฆ์จําพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยัง เป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง The Little Buddha จากนั้นนําท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ หรือ ตาซอง (Ta Dzong) ให้แก่ พาโรริงปุงซอง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏอาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ไม้สอย สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจนดวงตราไปรษณีที่สวยงามมากมาย บริการอาหารเย็นที่โรงแรมเมืองพาโร (มื้อที่ 11)


วันที่ห้า อังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555

เมืองพาโร - วัดทักซัง เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหาร นําท่านเดินทางขึ้นสู่ วัดทักซัง (Taktsang Goemba) หรือถ้ําเสือ (Tiger Nest) ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง จากระดับน้ําทะเล 3,10 0เมตร วัดทักซังเป็นสถานที่แสวงบุญ ที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมาก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ Taktsang Cafeteria (มื้อที่ 13)

หลังอาหารนําท่านสัมผัสวิถีชีวิตที่เปี่ยมสุขของชาวภูฏาน ลิ้มรสเมนูเด็ด “เอมมาดัทซี”่ สูตรดั้งเดิม พร้อมอาบน้ําแร่ หินร้อนที่ชาวภูฏานโบราณเชื่อว่ารักษาโรคได้สารพัด หากใคร ที่ไม่ต้องการแช่น้ําร้อน สามารถเดินชมบรรยากาศพื้นบ้านของ บ้านเกษตรกร (Farmhouse) พร้อมจิบชา Butter Tea สูตรดั้งเดิมของชาวภูฏานที่ทําจากชาดําผสมเนยสด หรือทดลอง เล่นกีฬายิงธนู ซึ่งเป็นกีฬาประจําชาติก็ได้

เย็น

บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 14)

พักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรมกาลลิ่ง รีสอร์ท เมืองพาโร


วันที่หก พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555

พาโร - กรุงเทพฯ 08.00 น. 10.50 น. 16.15 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 15) จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่สนามบินพาโร ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดย สายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB140 เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้โดยคํานึงถึงสภาพอากาศ


อัตราค่าบริการ


อัตราค่าบริการ

ค่าบริการนี้รวม • • • • • • • • •

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ และค่าภาษีสนามบิน ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ ค่าที่พักโรงแรม (พักห้องละ 2 ท่าน) โดยใช้โรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน ค่าวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ ค่าพาหนะในการนําเที่ยวและค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทย ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว

ค่าบริการนี้ไม่รวม • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ • ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (ไม่เกินท่านละ 2 ใบ น้ําหนักรวม ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน) • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถภูฏาน (วันละ US$ 6 รวมทั้งทริป US$ 30 ต่อคน) • ค่าทิปไกด์ไทย (ตามอัธยาศัย) โรงแรมที่พัก เราใช้โรงแรมที่มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน ระดับ 3 ดาวขึ้นไป สิ่งที่นําติดตัว กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจําตัว, รองเท้าผ้าใบ, เสื้อกันหนาว, ร่มแบบพกพา


การสํารองที่นั่ง

การสํารองที่นั่ง

1. แจ้งชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เบอร์ติดต่อ เพื่อทําประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 2. วางมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยผ่านบัญชี (เพื่อทําการจองตั๋วเครื่องบิน) 3. ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

เอกสารขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง(Passport) มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ํากว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาว) 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมเซ็นสําเนาถูกต้อง)

การยื่นขอวีซ่า

1. ทางบริษัทฯ เป็นผู้เตรียมเอกสาร เพื่อส่งต่อให้บริษัททัวร์ที่ภูฏาน เป็นผู้ยื่นต่อการท่องเที่ยวประเทศภูฏาน (ใช้เวลาประมาณ 7 วัน) 2. สถานทูตประเทศภูฏานในทุกประเทศไม่สามารถออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวได้ ผู้ที่ออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวได้คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศภูฏาน และต้องดําเนินการผ่านบริษัททัวร์ภูฏานเท่านั้น (นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอวีซ่าเองได้)

การชําระเงิน

โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท บ้านบันดาลใจ จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยมหาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 207-210036-7

หมายเหตุ

เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาเขียนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ไว้ด้านบนใบนําฝาก แล้วส่งอีเมล์มาที่ baanbandanjai@gmail.com หรือแฟกซ์ 02 158 6141 กรณีโอนผ่านอินเตอร์เน็ต กรุณาอีเมล์เพจยืนยันการโอนเงินมาที่ baanbandanjai@gmail.com พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์


089 897 9832

ประทับใจในภูฏาน 6 วัน 5 คืน  

เที่ยว 4 เมืองไฮไลท์ "พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - ผอบจิกะ" ร่วมเทศกาลนกกระเรียนคอดำ ที่จัดขึ้นกลางหุบเขา "ผอบจิกะ" ที่สวยงามเกินคำบรรยายใดๆ สัมผ...

ประทับใจในภูฏาน 6 วัน 5 คืน  

เที่ยว 4 เมืองไฮไลท์ "พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - ผอบจิกะ" ร่วมเทศกาลนกกระเรียนคอดำ ที่จัดขึ้นกลางหุบเขา "ผอบจิกะ" ที่สวยงามเกินคำบรรยายใดๆ สัมผ...

Advertisement