Page 1

PORTFOLYO

BAŞAK AK GÜN MİMAR l ‘16


İÇERİK

CV BİTİRME PROJESİ l BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ‘16

MİMARLIK EĞİTİMİ l SEÇİLİ PROJELER

İŞ DENEYİMİ l SEÇİLİ PROJELER


BAŞAK AKGÜN MİMAR

basak.akgn@gmail.com issuu.com/baakakgun in/basakakgun


TECRÜBELER

ÜYELİKLER

STAJYER MİMAR

CALMED

Yapıtürk İnşaat l Haz., Tem., Ağus. 2011

Cağaloğlu Lisesi Mezunlar Derneği

ElitistPark Konutları, Halkalı l Şantiye ve Ofis Stajı

MİMAR

MEDS

Huma Yapı l Mart 2014 - Nisan 2015

“ Meeting Of Design Students ” Organizasyonu

Planlama ve Tasarım Yetkilisi, Şantiye Denetimi

KATILIMCI MİMAR MEDS l Slovenya l Ağustos 2012

TEV Türk Eğitim Vakfı ( Bursiyer l 2009 - 2013 )

Ahşap ve Tasarım Atölyesi

YARIŞMALAR ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI

SOS TAKSİM İÇİN ALTERNATİF ÖNERİLER

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği

Akıllı Mobilyalar Öğrenci Kategorisi l Aralık 2012

Kasım 2013

MEDS KATILIM YARIŞMASI

3. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI

Meeting Of Design Students

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği

1.Ödül l Mayıs 2012 l Lubliyana, Slovenya

Dekoratif Ürünler Öğrenci Kategorisi l Mayıs 2013


BİTİRME PROJESİ BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI l 2016

P ro j e al a nı i s t an b u l , B e y l i k d ü zü i lçe sind e y e r a lm a k tad ır . Be yl ik d üzü y eni, a nc a k hı z l a g ö ç al m a y a v e ge li ş m e y e d ev a m e de n b ir i lç ed ir . B a şl a rd a ih ti y a ca gö re y e te r l i o l d u ğ u g ö r ü le n B ey lik dü z ü Be le di y esi mev c ut bi nas ına ba k ı l dı ğ ın d a a r tı k h ac m i n i n y e t e r s iz ge ld iği g ö zle mle nm iş ti r. Hi zm et m üdü rl ü k l e ri i l ç e i ç i nd e fa r kl ı v e k o p uk ek bin ala r a d ağ ılm ış dur umd a d ır . Bu du ru m m ü d ü rl ü kl er ar a s ı k o pu k lu k v e iş ak sa y ışın a ned en o lm ak t ad ı r. Ç e v re s el fa kt ö r l e r v e y ap ı l an a n aliz le r so nu cu eld e e d ile n v er i ler değ e rl e n dii rrii le n in ttüm üm ma ha ll eler ine ğe nd l e r ek e k , y e ni n i h i zm z m e t bi n a sı için için,, ilçe ilçen m aha i ne t e ma st a o ldu ğ u g ö r ül en b i r al a n ön er ilme k te dir . B u a la n ar a ç ve de y a y a u l a ş ı mı a ç ı sı n d a n o l d uk ç a o l um l u b ir no k ta d a b ulun mak t ad ı r. Ay nı z a ma nda e tk i nl i k c a d de s i o l a r ak d a t an ı m la n ab ilece k o la n Cum hur iy et Ca d de sini n b i ti m i n de y e r al m a k ta , k ü l t ür e l ç e k im no k ta sı o lm a y a d a elv er i şli b ir k o n um da dı r. B u d u r u m d e ğ e r l e n d ir ilm iş, be led iy en in teş v ik ed eceğ i kü l tü re l f aa l iy e t l e r e d e o l an a k s ağ la y a ca k b ir y er le şk e ta sa r la nma s ı a m a çl a nm ı şşttıı r . G ü nl ük k e n t y aş a nt ı s ı nı n da y e r l eşk e y e e nte g r e o lm a sı am a çl anm ış , so k a k - m e y d an , s a ç a k - s o k ak k u r g ula r ı çalışılm ıştır.


MİMARİ PROJE HAYDARPAŞA DEMİRYOLLARI MÜZESİ l 2015

Proje alanı Kadıköy Haydarpaşa tren garı eski bakım - onarım atölyeleri olarak seçilmiştir. Bu alan günümüzde TCDD mülkiyetindedir fakat artık aktif olarak kullanılmamakta, gara hizmet vermemektedir. İşlevini yitirmiş bu alanın yeni imar planında ticari alan olarak belirtilmiş olması dikkat çekmiş, duvarlarla çevrili kent içi kayıp bir alan olduğu gözlemlenmiştir. Proje kapsamında tamir ve bakım atölyelerinin, modern kentlerde olduğu gibi, kent dışına çıkarılması önerilmektedir. Alanda yer alan tescilsiz ve işlevsiz yapılar kaldırılmıştır. Alanda yer alan eski Kazan Binası ve Yolcu Vagon Bakım Atölyesi yapıları karakteristik özellikleri göz önünde bulunurularak korunmuş ve yeniden işlevlendirilerek müzeye hizmet vermeleri önerilmiştir. Alan zemininde mevcut olan rayların korunması projenin çıkış noktasıdır. Mevcut raylar tamamen korunarak ve açık teşhir alanları olarak işlevlendirilmişlerdir. Ana ve geçici sergi salonları da formlarını rayların izlerinden şekillenerek bulmuşlardır.


MİMARİ PROJE l ERASMUS STUTTGART SUPERGREEN l 2013

Proje, Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği programı ile gidilen Stuttgart Üniversitesinde yapılmıştır. Proje alanı Wagenhallen olarak bulunan eski Stuttgart garında yeralmaktadır. Projede, alanda çalışacak ve konaklayacak çeşitli sosyal grupların kullanması için pavilyonlar tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Konu kapsamında ‘mimaride geridönüşüm ve malzeme’ teması araştırılmış ve tasarlanan pavilyonların inşasında geridönüşüm malzemeleri kullanılmıştır. Site, açık mutfak - eğlence / bar - ıslak hacim pavilyonlarından oluşmaktadır.


MİMARİ PROJE BAKIRKÖY DANS OKULU l 2012

Proje soyut maket çalışmaları ile formunu bulmuştur. Çalışıan maket butik dans okulu fonksiyonlarına uygun çözümlenmiştir. Proje genelinde arsada zemini kamusallaştırılmış, okul girişi geri plana çekilmiş fakat sembolikleştirilerek vurgulanmıştır.


MEKAN ORGANİZASYONU YELDEĞİRMENİ KÜTÜPHANE KAFE l 2014

Günümüzde kullanımları oldukça sıklaşan ‘kütüphane kafe’ler çalışırken kahvenizden mahrum kalmadığınız; serbest bir çalışma ortamı olmasına rağmen kütüphane gibi sessiz ve sakin bir ortam olabilmesi ile kitap ve kahve müdavimlerine hitap eden mekanlar. Eski Özen Sinemasına ait olan, günümüzde TAK’ ın etkinlik binası olarak kullanılan yapı yeniden işlevlendirilirken, sahip olduğu özelliklere dikkat edildi. Geçmişi boyunca insanları bir araya getirmiş olan yapının bu özelliği korunarak bireysel çalışmaların yanı sıra, gruplara grupla da hitap etmekte. Mekan; aile, arkadaş, iş toplantıları, sıradan buluşmaların yapılabilmesini amaçlamakta. Proje dahilinde mekan organizasyonu ile birlikte mekanda kullanılacak mobilyalarda özel olarak araştırılmış, detaylandırılmıştır.


İNCE YAPI KİTAPÇI l 2012

Proje kapsamında çarşı içerisinde bir dükkan kitapçı temasıyla tasarlanmış ve ince yapı işleri detaylandırılmıştır. 1:50 ile 1:1 arası ölçeklendirme ile kapı, pencere, ahşap parke vb. detaylar çalışılmıştır.


KESİT

PENCERE

İÇ KAPI

DIŞ KAPI


RÖLÖVE AFEM KÜLTÜR MERKEZİ l 2012

Bakırköy ilçesinin Yenimahalle semtinde yer alan ahşap yapı, konut olarak kullanılması amacıyla inşa edilmiştir. Bugünkü sahipleri yapıyı ticari olarak kullanmaktadırlar. Kültür merkezi olarak hizmet vermekte olan yapının zamanla cephe kaplamaları onarılmış, arkasında yer alan bahçe kapatılarak oda işlevi verillmiş ve de çatısı onarılmış. Proje kapsamında yapının kat planları, cephe ve kesitleri, kapı ve pencere vb. detayları çalışılmış, arşivlenmiştir.


ARA MEKAN KAVRAMI KARAKÖY ÜZERİNDEN MEKAN OKUMASI l 2012

Bakırköy ilçesinin Yenimahalle semtinde yer alan ahşap yapı, konut olarak kullanılması amacıyla inşa edilmiştir. Bugünkü sahipleri yapıyı ticari olarak kullanmaktadırlar. Kültür merkezi olarak hizmet vermekte olan yapının zamanla cephe kaplamaları onarılmış, arkasında yer alan bahçe kapatılarak oda işlevi verillmiş ve de çatısı onarılmış. Proje kapsamında yapının kat planları, cephe ve kesitleri, kapı ve pencere vb. detayları çalışılmış, arşivlenmiştir.


UYGULAMA PROJESİ KUZGUNCUK SPOR TESİSİ l 2013

Kuzguncuk’ ta işlevsiz halde bulunduğu gözlemlenen basket sahası yanına sporcuların yararlanabileceği bir spor testisi tasarlanmış, mimari ve uygulama projeleri teknik çizim kurallarınca çizilmiştir.


1:50 PLAN VE KESÄ°TLER


1:20 SÄ°STEM DETAYLARI


1:5 NOKTA DETAYLARI


MEETING OF DESIGN STUDENTSWORKSHOP LUBLİYANA, SLOVENYA l 2012

MEDS - Meeting of Design Students, 2010 yılında farklı ülkelerden, farklı tasarım bölümleri okuyan öğrenciler tarafından kurulmuştur. Buluşmaların amacı, farklı tasarım bölümlerinin birarada olması olarak belirlenmiştir. Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım ve Diğer Tüm Tasarım a Bölümleri bir arada tasarımlar üretmektedir. Her sene belirlenen konsept doğrultusunda açılan yarışmayı kazanan 250 tasarım öğrencisi ile iki hafta boyunca tasarım workshopu gerçekleştirilmektedir. 2012 yazında Slovenya’nın Lubliyana şehrinde düzenlenen workshopta Hear Drop adlı pavilyonun tasarım ve inşasında yer almış bulunmaktayım.


YARIŞMALAR

ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI l

Akıllı Mobilyalar Öğrenci Kategorisi l Aralık 2012

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği

SOS TAKSİM İÇİN ALTERNATİF ÖNERİLER l

Kasım 2013

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği

3. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI l İstanbul Maden İhracatçıları Birliği

Dekoratif Ürünler Öğrenci Kategorisi l Mayıs 2013


UL US A L M O Bİ L YA T A S A R IM Y AR IŞ M ASI CONTRAST Türkiye’de en fazla bulunan ağaç türlerinden biri olan SARIÇAM ağacının, mobilya sektöründe daha verimli olarak kullanımı amaçlanarak tasarlanmıştır. Toplamda 6 parçadan oluşan projenin kurulumunun sadeliği önemsenmiştir.

Sarıçam, Cila, Sert sünger, Kumaş, pvac laminasyon tekniği ve çeşitli kesim optimizasyonları

EVERSTONE Ahşap ( mdf ) karkaf, sert sünger, kumaş cnc kesimli mdf karkas üzerine sert giydirilmesi, kumaş kaplam


S OS T A K S İM İ Ç İN A LT ER NA Tİ F Ö NE R İL ER


3. D O ĞA L T A Ş T A S A R IM YAR IŞ MASI


3. D O ĞA L T A Ş T A S A R IM YAR IŞ MASI


3. D O ĞA L T A Ş T A S A R IM YAR IŞ MASI

li mb o oo o oo o o oo oo o oo oo o o ooo oo o oo o o ooo o o oo o o o o o o o o o oo oo o oo oo o o o o oo o oo o oo o oo o o o oo ooo o o o oo o o oo o oo o oo ooo o o oo oo oo o o oo oo oo oo oo oo o o oo o o o oo �o o o ooo o oo o o o o oo oo oo o o o� oo o o o o o o o o � oo o o oo o oo o oo o oo o


İŞ DENEYİMİ

2011 yazında ofis ve şantiye stajlarımı Yapıtürk İnşaat’a ait ElitistPark Konutları projesinde tamamladım. İki bloktan oluşan bu projenin bir bloğunda kaba yapı, diğer bloğunda ise ince yapı işlerinin revize ve takipleri ile ilgilendim. 2013 yılında çalışmaya başladığım Huma Yapı şirketinde mimar olarak çeşitli işler ile alakalı oldum, tecrübe edindim. Çalıştığım süre boyunca üstlendiğim işler başlık olarak : -

şantiye denetimi, proje planlama ve tasarım, proje yönetimi, iç mekan tasarımları, cephe ve iç mekan görselleri, cephe rölöve ve revizesi, mobilya tasarımı katalog tasarımları, vb.

Çalıştığım bazı işleri ilerleyen sayfalarda görebilirsiniz.


E lL İ Tİ S T P AR K H A L K A L I K ON UT LAR I


HA N E M T U ZLA


HA N EM GÜN EŞLİ


E C Z A NE C E P HE YE NİL E ME Sİ


T A S AR IM M O BİLY A

O fisin k ur um sa l k iml iğ i ile ilişk ili k a rş ıl am a b a nk osu ta sa rı mı.

K i ş i s e l z e v k v e h ob i l e re gö re t a sa rl a n m ı ş t e ş h i r s e hp a s ı t as a r ım ı .


ESKÄ°ZLER


S E RB E S T E L VE P E R SP EK T İ F Ç İ Z İM LE Rİ


S E RB E S T E L VE P E R SP EK T İ F Ç İ Z İM LE Rİ


S E RB E S T E L VE P E R SP EK T İ F Ç İ Z İM LE Rİ


BAŞAK AKGÜN l PORTFOLYO  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you