Page 1

จุลสาร ธ.ก.ส. | 1


2 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 1


2 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 3


4 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 5


6 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 7


Social Network | ทีมข่าว สปส. เรื่อง

8 | จุลสาร ธ.ก.ส.


Social Network | ทีมข่าว สปส. เรื่อง

จุลสาร ธ.ก.ส. | 9


10 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 11


12 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 13


Infocus | ทีมข่าว สสป. เรื่อง / วรุตม์ รินทร์พรหม ภาพ

14 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 15


16 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 17


18 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 19


เขียนด้วยแสง | วรุตม์ รินทร์พรหม ภาพ / คำ� : Wayne W. Dyet

20 | จุลสาร ธ.ก.ส.


“ธ.ก.ส. ยั ง ได้ ไ ป พัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกร เป็น Smart Farmer เป็น SMAEs ซึ่ ง มี ก ารนำ�ร่ อ ง ทำ�งานทั่วทุกพื้นที”่

จุลสาร ธ.ก.ส. | 21


22 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 23


24 | จุลสาร ธ.ก.ส.


เกิดวันที่ 29 กรกฎาคม ชื่อเดิมคือ สุจิต เป็นนักพูด, นักบรรยายชื่อดัง พิธีกร นั ก จั ด รายการวิ ท ยุ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการ ตลาด และเป็ น อาจารย์ ส อนวิ ช า Brand Management ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย การ จัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า ธนบุ รี นั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต์ นิกายโรมันคาทอลิก

การศึกษา :

- มัธยมศึกษา โรงเรียนปานะพันธ์ - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริ ญ ญาโทบริ ห ารธุ ร กิ จ (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การทำ�งาน :

- จัดรายการ Business Connection ทาง คลื่น 96.5 คลื่นความคิด - จัดรายการ “คิดอะไรไม่ออกบอกธันยวัชร์” ทางคลื่น 97.75 - จัดรายการ เวลาเศรษฐกิจ/ECONOMIC TIME ทาง True Visions 7 (TNN 24) - เคยจัดรายการ (ดูแล้ว) รวยไม่เลิก ออก อากาศทางช่อง 11 - เขียนคอลัมน์ Marketing Thought ลงใน นิตยสาร BrandAge - เป็นกรรมการตัดสิน รายการ SME ตีแตก

จุลสาร ธ.ก.ส. | 25


26 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 27


28 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 29


30 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 31


32 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 33


34 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 35


36 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 37


38 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 39


40 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 41


42 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 43


44 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 45


46 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 47


กองทุน ธ.ก.ส. 30 ปี (การจัดตั้ง)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในการประชุมครั้งที่ 9/2539 วันที่ 27 กันยายน 2539 ซึ่ง มีท่านประภัตร โพธิสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธาน ได้มีมติ ดังนี้

1. ให้ ธ.ก.ส. จัดตั้งกองทุน ธ.ก.ส. 30 ปี เพื่อเป็นอนุสรณ์ เนื่องในวาระ ธ.ก.ส. ด�ำเนินกิจการมาครบ 30 ปี (1 พ.ย. 2539)

2. ก�ำหนดวงเงินของกองทุนไว้ 10 ล้านบาท

3. เพื่อเป็นสวัสดิการส�ำหรับพนักงาน ธ.ก.ส. และครอบครัว

4. มีแนวทางการหารายได้เข้ากองทุนฯ ดังนี้

4.1 รับบริจาคจาก ธ.ก.ส.

4.2 จัดท�ำของที่ระลึก มีสัญลักษณ์ ธ.ก.ส. 30 ปี จ�ำหน่ายแก่พนักงานและผู้ที่ สนใจ

4.3 จ�ำหน่ายธนบัตรที่ระลึกในโอกาสกาญจนาภิเษก

4.4 จ�ำหน่ายเหรียญกาญจนาภิเษกชนิดต่างๆ

วัตถุประสงค์ของกองทุน ธ.ก.ส. 30 ปี กองทุน ธ.ก.ส. 30 ปี เป็นกองทุนแยกต่างหากจากมูลนิธอิ าจารย์จำ� เนียร สาระนาค (มจส.) เพื่อให้ความช่วยเหลือพนักงาน ธ.ก.ส. และครอบครัว ในช่วงที่พนักงานไม่ได้รับความช่วยเหลือ จากธนาคาร มูลนิธิอาจารย์จ�ำเนียร สาระนาค (มจส.) สหกรณ์ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. (สกส.) หรือได้ รับความช่วยเหลือแต่ไม่เพียงพอในด้านต่างๆ ดังนี้

ก. ค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากธนาคารหรือจากแหล่งอื่นใด หรือเบิกได้แต่ไม่เพียงพอ

ข. ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ

ค. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ง. เป็นรางวัลสนับสนุนแก่พนักงานผู้ประกอบคุณความดีหรือสร้างชื่อเสียงที่ดีงามหรือ สร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารหรือสังคม

ผจก.ธนาคาร ได้สั่งการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน ธ.ก.ส. 30 ปี ดังนี้

1. ให้คณะกรรมการมูลนิธอิ าจารย์จำ� เนียร สาระนาค (มจส.) เป็นผูด้ แู ลและบริหารกองทุน ธ.ก.ส. 30 ปี

2. ขอให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ (มจส.) รับผิดชอบด�ำเนินการจัดตั้งและก�ำหนดระเบียบ กองทุน ธ.ก.ส. 30 ปี ต่อไป 3. ในทางนิตินัยกองทุนนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิอาจารย์จ�ำเนียร สาระนาค (มจส.)

48 | จุลสาร ธ.ก.ส.


จุลสาร ธ.ก.ส. | 49


50 | จุลสาร ธ.ก.ส.

Baac Magazine April 2561/2018  
Baac Magazine April 2561/2018