Page 1

www. gcgusa. com Consoli dati on Group


I nt h ee v e rc h a n g i n gwor l doft e c h n ol og y , b u s i n e s s e ss t r u g g l et ok e e pu pa n da dj u s t wi t ha ni n du s t r yt h a ti sn oton l yc on s t a n t l y e v ol v i n g ,b u ton et h a ti se v ol v i n ga ta n u n p r e c e de n t e dr a t e . Mos tb u s i n e s s e sf a i lt o p l a np r op e r l yf ort h ef u t u r ea n dp ot e n t i a l g r owt h wh e ni tc ome st ot h e i rI Ta n d c ommu n i c a t i on s . Th os et h a tdo n otp l a n p r op e r l y or f a i lt o ma k et h en e c e s s a r y a dj u s t me n t st ok e e pu pwi t ht h ec u r r e n t a dv a n c e si nt e c h n ol og y ,f i n dt h e ms e l v e s c h a l l e n g e d wi t hs t a y i n gc omp e t i t i v ea n d r e l e v a n t .

T oda y ’ sb u s i n e s s e sn e e dap a r t n e r ;on et h a tu n de r s t a n ds b u s i n e s s , t h en e e dsa n dc h a l l e n g e sofr u n n i n gas u c c e s s f u l b u s i n e s s ,a n dh ow t oi n c or p or a t ec u r r e n ta n df u t u r e t e c h n ol og i e s , s p e c i f i ct ot h e i rb u s i n e s smode l , t h a tc a nb e l e v e r a g e dt os u p p or tt h e i rs h or tt e r ma n dl on gt e r mg oa l s .

AtGCGwedon ’ tb e l i e v ei ns i mp l ys e l l i n gas e r v i c e .Ou rg oa l i st ob u i l ds t r on gp a r t n e r s h i p swi t h i nt h ep u b l i ca n d p r i v a t es e c t or sa r ou n dt r u s t , i n t e g r i t y , k n owl e dg ea n dr e s u l t s .Ou rmi s s i oni st op r ov i der e a l , e c on omi c a l s ol u t i on s t h a tf a c i l i t a t et h eb u s i n e s s , f u n c t i on , orp u r p os eofou rp a r t n e r swh ol a c kt h er e s ou r c e s , k n owl e dg e , ort i met o p e r f or m orma n a g ei n t e r n a l l y .

Ourt eam pr ovi descons ul t i ngand pr oj ectmanagements uppor tf or :

Th ec os tofr u n n i n gab u s i n e s sc a nb ec h a l l e n g i n ga n de v e nda u n t i n ga tt i me s–p a y r ol l , h e a l t hi n s u r a n c e , b u s i n e s s i n s u r a n c e ,r e n t ,s u p p l i e s ,ma r k e t i n g ,e t c . Ma n yoft h ee x p e n s e sa r eu n a v oi da b l ea n ds i mp l yt h ec os tofr u n n i n g ah e a l t h ya n ds u c c e s s f u l b u s i n e s s . Wh e r et h e r ea r eop p or t u n i t i e sh owe v e r , i nt oda y ’ se c on omi cc l i ma t e , i ti si mp or t a n t t h os eb u s i n e s s e se x e r c i s ef i s c a l p r u de n c ea n dma k et h en e c e s s a r ya dj u s t me n t st oe l i mi n a t ewa s t e f u l s p e n di n g . GCGwor k swi t hi t sp a r t n e r st oc on du c tar e v i e w, e x a mi n a t i ona n dr e c on c i l i a t i onof T e l e c om, Wi r e l e s sa n dNe t wor k c u s t ome rs e r v i c er e c or ds , i n v oi c i n g , a n dc on t r a c ta g r e e me n t si nor de rt oe n s u r ea c c u r a c ya n di de n t i f yop p or t u n i t i e s t or e du c e ,c on s ol i da t e ,ore l i mi n a t ec os t s . Asar e s u l t ,ou rp a r t n e r se x p e r i e n c eb ot hi mme di a t ec os ts a v i n g sa n d l on g t e r mc os tc on t r ol , g a i n i n gt h ek i n dofv i s i b i l i t yt h a te n a b l e st h e mt omor ee f f e c t i v e l yma n a g et h e i rb u s i n e s s .

Voi ce Dat a Conv er gedTechnol ogi es Net wor kSecur i t y Backp/ Di s as t erRecov er y

Theobj ect i v es ofourAudi t i ng andAs s es s ment ar et o:

Pr ovi deanov er vi ew ofbi l lr ec onc i l i at i ons , c us t omer s er vi c er ec or ds ,ac c ountmanager i nt er vi ews , andaphys i c alaudi tofy ouri nf r as t r uc t ur e.

1 2

I nc r eas et heef f ec t i v enes soft ec hnol ogy/ t el ec om.Ar ey ourappl i c at i onsj us t i f i ed?

3

Pos i t i onourpar t ner sf orf ut ur et ec hnol ogy advanc esandappl i c at i ons

Rec ommend, manage, and/ ori mpl ement , t el ec om andt ec hnol ogyr el at eds er vi c esand v endor sasneeded.

4


“ Th eGCGNe t wo r k Ma n a g e me n tg r o u p p r o v i d e si t sp a r t n e r swi t h t h es u p p o r tn e c e s s a r yt o s u s t a i nah i g h l yf u n c t i o n i n g a n dp r o d u c t i v eo p e r a t i o n . Wh e t h e ri t ’ ss u p p o r tf o ra u n i f i e d , v o i c e , o rd a t a n e t wo r k , GCGh a st h e s o l u t i o n ” J u l i u sS mi t h P r e s i d e n t&CEO

Bu s i n e s s e ss e e k i n gt os t r e a ml i n ep r oc e s s e sa n d op e r a t emor ee f f i c i e n t l yt ok e e pc os t sdowna r e i n c r e a s i n g l ymov i n gt owa r dsu n i f i e dn e t wor k s . Wi t h a dv a n c e me n t si nt e c h n ol og ya n dab u s i n e s sc l i ma t e t h a t de ma n ds s p e e d,e f f i c i e n c y ,a n dh i g hl e v e l p e r f or ma n c e ,c on v e r g e dn e t wor k ss e e mt ob ea n a t u r a l p r og r e s s i on , r e p l a c i n gmor et r a di t i on a l v oi c e a n d da t an e t wor k sa n dt h e i ra s s oc i a t e dl e g a c y e q u i p me n t . T r a di t i on a l v oi c ea n dda t an e t wor k sr e ma i nh owe v e r a s ma n y c omp a n i e s h a v e ma de s i g n i f i c a n t i n v e s t me n t si nt h e m, a n de i t h e rc a n ’ ta f f or dorc a n ’ t j u s t i f ys p e n di n ga d di t i on a lmon e yt or e p l a c et h e m. T ot h i se n d, i ti si mp or t a n tt oma i n t a i nt h eh e a l t hof t h en e t wor k wh i l e de v e l op i n g a mi g r a t i on or c on v e r g e n c ep l a n , a sa p p r op r i a t e , f ort h ef u t u r e . Th eGCGNe t wor kMa n a g e me n tg r ou pp r ov i de si t s p a r t n e r swi t ht h es u p p or tn e c e s s a r yt os u s t a i na h i g h l yf u n c t i on i n ga n dp r odu c t i v eop e r a t i onwh e t h e r i t ’ ss u p p or tf orau n i f i e d, v oi c e , orda t an e t wor k .We h e l pou rp a r t n e r sp r e p a r ef orf u t u r eg r owt ha n d t e c h n ol og ya dv a n c e st h a tk e e pt h e mr e l e v a n ta n d c omp e t i t i v ei nt h e i rr e s p e c t i v ei n du s t r i e s .

Net wor kManagement of f er st hef ol l owi ngs uppor t : S y s t e mAdmi ni s t r a t i on Ma i nt e na nc e Ne t wor kMoni t or i ng Ba c k up/ Di s a s t e rRe c ov e r y S e c ur i t y Cl oudComput i ng MACs( Mov e s , Adds , Cha ng e s ) He l pde s k / T e c hS uppor t Ne t wor kAr c hi t e c t ur e

S t a r t u pb u s i n e s s e sa n ds ma l lt omi ds i z e db u s i n e s s e s n e e di n gc omp u t e r s ,p h on e s ,a n dot h e re q u i p me n ta s s oc i a t e dwi t ht e c h n ol og yh a v et r a di t i on a l l ya c q u i r e dt h e m t h r ou g hl oa n sorc a s h . Mor er e c e n t l yh owe v e r , l e a s i n gf or t e c h n ol og yh a r dwa r ea n da p p l i c a t i on sh a sb e c ome i n c r e a s i n g l ymor ep op u l a r . Th ep r i ma r ya dv a n t a g eof l e a s i n gb u s i n e s se q u i p me n ti st h a ti ts i g n i f i c a n t l yr e du c e sc a p i t a l c os t sa n da l l owsy out oa c q u i r ea s s e t swi t hmi n i ma li n i t i a li n v e s t me n t .Th i si se s s e n t i a lt oma i n t a i n i n gh e a l t h yc a s h f l ow. I na d di t i on , l e a s ep a y me n t sc a nu s u a l l yb ede du c t e da sb u s i n e s se x p e n s e sony ou rt a xr e t u r n , r e du c i n gt h en e t c os tofy ou rl e a s e .


I fc omp u t e r s , s e r v e r s , r ou t e r s , s wi t c h e s , a n dt h el i k ea r et h eor g a n sofan e t wor k , t h ec a b l i n gt h a tc on n e c t st h e m wou l db et h ea r t e r i e s .He a l t h ya r t e r i e sp r omot eg oodb l oodf l ow,p r ov i di n gt h eme a n sb ywh i c ht h eb odyc a n p e r f or ma ti t sp e a k .S i mi l a r l y , ah e a l t h yc a b l en e t wor k-c on s i s t i n goft h ea p p r op r i a t ec a b l e s( c a t e g or y5 e / 6 e , f i b e r , c oa x ,e t c . )p r op e r l yi n s t a l l e d,t e r mi n a t e da n dt e s t e d,i sc r i t i c a lt ot h ep e a kp e r f or ma n c eofy ou rn e t wor k .Ba dl y de s i g n e dn e t wor k sa n dp oor l yi n s t a l l e dc a b l i n gi sc ommona n dc a nb e c omev e r ye x p e n s i v e .Con s e q u e n t l y ,a n i n v e s t me n ti nq u a l i t yc a b l i n ga n dn e t wor kde s i g ni se a s i l yj u s t i f i e da n dh i g h l ye n c ou r a g e d.

S t a r t u pa n ds ma l lb u s i n e s s e st h a ta r el ook i n gt ok e e pc a p i t a lc os t st oami n i mu my e tde s i r eorr e q u i r et h ef e a t u r er i c h op t i on sofat r a di t i on a lPBX a r el ook i n gt oVoI Ph os t e ds ol u t i on sa st h e i ra n s we r . I na d di t i ont or e du c e dc a p i t a lc os t s t h e r ea r ean u mb e rofot h e rb e n e f i t swh e nc h oos i n gah os t e ds ol u t i on . MOREBANG FORYOURBUCK Ge tt h ef e a t u r e sy oun e e dwi t h ou tt h ec os t s ofa ni n h ou s ePBX. SCALABI LI TY S u b s c r i b et og e t on l yt h ep h on e sa n d f e a t u r e sy oun e e dn owa n da d da sy oug r ow. MOBI LI TY T a k ey ou rp h on eont h er oa d!Us ey ou rh a r d p h on eorp u r c h a s eas of t p h on ea n dwor k r e mot e l yona n yi n t e r n e tc on n e c t i on .

USERFRI ENDL YI NTERFACE Ma k es i mp l eMACs( Mov e s , Ad ds , Ch a n g e s ) f r om a n y wh e r eu s i n gamor ei n t u i t i v e , u s e r f r i e n dl yi n t e r f a c e .

NO ONSI TEEQUI PMENT Noma i n t e n a n c e . Node p r e c i a t i ons c h e du l e . Nor i s kofob s ol e s c e n c e .

GCG pr ovi des i t spar t ner swi t h cabl i ngs uppor t f ort hef ol l owi ng:

Commer c i alBui l di ngs Gov er nmentFac i l i t i es Educ at i onalFac i l i t i es Res i dent i alDev el opment s Tempor ar yTr ai l er s

Do n ’ tg e tl o s ti nt e c h n o l o g y . L e tGCGg u i d ey o u .

Tempor ar yOf f i c es( Campai gnof f i c es , pr oj ec tof f i c es , et c. )


27703Adoni sL a ne Ca n y onCount r y , CA91351 O: 213. 489. 3600F : 213. 377. 5134

www. g c g us a . c om

GCG  

GCG Brochure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you