Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Lluís Castells C/ Escola, s/n 17179 Riudaura Tel. 972 26 69 44 b7003082@xtec.cat

PROJECTE EDUCATIU


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

PROJECTE EDUCATIU ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ I NORMATIVA DE REFERÈNCIA

3

2. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

5

2.1. ANÀLISI DEL CONTEXT

5

2.2. INSTAL·LACIONS

5

3. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI

6

3.1. PRINCIPIS RECTORS DEL SISTEMA EDUCATIU

6

3.2. CARÀCTER PROPI

7

3.3. TRETS D’IDENTITAT

7

4. OBJECTIUS DE CENTRE 4.1 OBJECTIUS GENERALS 4.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS

9 9 10

OBJECTIUS D’ÀMBIT PEDAGÒGIC

10

OBJECTIUS D’ÀMBIT METODOLÒGIC

11

OBJECTIUS D’ÀMBIT ORGANITZATIU

13

OBJECTIUS D’ÀMBIT ADMINISTRATIU I DE GESTIÓ

14

OBJECTIUS D’ÀMBIT INSTITUCIONAL I DE RELACIÓ

14

4.3. EL PERFIL DEL DOCENT

14

5. CONCRECIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU EN PLANS I PROJECTES

19

6. AVALUACIÓ INTERNA: INDICADORS DE PROGRÉS

20

7. ANNEXOS

21

8. DISPOSICIONS FINALS

22

2


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

1-INTRODUCCIÓ I NORMATIVA DE REFERÈNCIA. El nostre Projecte Educatiu de centre (PEC) reflecteix la filosofia educativa de l’escola, recull els trets d’identitat del centre, explicita els objectius, orienta l’activitat i li dóna sentit amb la finalitat que l’alumne assoleixi les competències bàsiques. Cal tenir en compte que: És flexible, susceptible de modificacions en funció de la reflexió. Parteix de l’anàlisi de la realitat i funcionarà com a instrument de millora de la nostra escola. Implica la participació dels diferents sectors de la Comunitat Educativa i el seu compromís en el desenvolupament d’aquest. Ha de ser útil i ha de respondre a les necessitats i interessos de la nostra escola. Legislació que s’ha considerat en elaborar-lo: · Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa -LOMQE · Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació-LEC. · Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil. · EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil. · Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. · EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. · Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny del Projecte Lingüístic. · Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. . Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los (DOGC núm. 7114, de 5.5.2016) . Resolució ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius

3


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los (DOGC núm. 7134, de 3.6.2016)l . Resolució ENS/1764/2017, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7419, de 25.7.2017)

4


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

2-CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE. 2.1 ANÀLISI DEL CONTEXT. L’escola Lluís Castells és un centre públic, amb més de cent quaranta-sis anys de bagatge, d’Educació Infantil i Primària que depèn de la Generalitat de Catalunya. L’escola està ubicada en el poble de Riudaura on el nivell econòmic i social es pot considerar de classe mitjana/alta. Com a conseqüència d’un procés d’augment de la població amb l’arribada de persones procedents d’altres indrets de Catalunya, l’escola va veient com incrementa el seu nombre d’alumnes. El 15 de novembre del 2008 es van inaugurar el nou edifici escolar. Tenim un 100 % d’alumnat que prové del nostre país. El claustre de mestres està format per 11 mestres. Els alumnes normalment estan organitzats per cicles, però això pot variar depenen del nombre total d’alumnes matriculats . 2.2 INSTAL·LACIONS. L’escola està ubicada en un edifici molt nou en forma de L. Una part està dedicada a primària. Consta de dos aules grans, i dues de petites: una que actualment acull una classe i una altra, on hi ha els ordinadors escolars. L’altra part és la d’Educació Infantil. Consta de dues aules, amb un lavabo pels alumnes i un per les mestres. Al mig hi ha la sala que fa de: menjador, aula de psicomotricitat i dansa, espai poesia,.... També disposem de cuina, lavabos per mestres i alumnes, espais de magatzem, biblioteca i despatx. A l'exterior hi tenim la pista, l'espai d'herba amb les estructures de fusta i el sorral, el porxo i l’hort escolar.

5


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

3-IDENTITAT I CARÀCTER PROPI. 3.1 PRINCIPIS RECTORS DEL SISTEMA EDUCATIU. Article 2 (LEC). El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l'Estatut, es regeix pels principis generals següents: • El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l'Estatut i la resta de legislació vigent. • La transmissió i la consolidació dels valors propis d'una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. • La universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics. • El pluralisme. • La inclusió escolar i la cohesió social. • La qualitat de l'educació, que possibilita l'assoliment de les competències bàsiques i la consecució de l'excel·lència, en un context d'equitat. • El conreu del coneixement de Catalunya i l'arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la convivència. • El respecte i el coneixement del propi cos. • El foment de la pau i el respecte dels drets humans. • El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos naturals i del paisatge. • El foment de l'emprenedoria. • La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. • L'educació al llarg de la vida. • L'exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.

6


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

3.2 CARÀCTER PROPI. Article 93 (LEC). Caràcter i projecte educatiu dels centres educatius. • L'escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, trets definidors dels seu caràcter propi. • Els centres es defineixen d'acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d'avaluació, de retiment de comptes, d'implicació de les famílies, de preservació de l'equitat, de cerca de l'excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors. 3.3 TRETS D’IDENTITAT. • Aquest centre docent és una escola rural pública, democràtica, catalana, progressista inclusiva i aconfessional. • L’objectiu principal és el desenvolupament actiu de totes les possibilitats dels alumnes en quant a la formació corporal, salut física, educació emocional, educació del pensament i raonament, llengua i expressió en general, educació estètica, coneixement del medi a partir de la tecnologia entesa en un sentit ampli. Cultivant la relació intergeneracional entre poble, escola i comunitat educativa. • L’escola facilita aquestes possibilitats i les posa al seu abast cosa que els permetrà contribuir a la realització d’una societat en què puguin progressar i gaudir dels resultats positius com a bons ciutadans. • L’escola dona tanta importància a la relació interpersonal, com a l’adquisició de continguts, a fi de formar persones amb personalitat i criteris propis. • L’escola pretén formar persones que tinguin una imatge ajustada i positiva d’elles mateixes, de les seves característiques i possibilitats, i que duguin a terme les activitats de manera autònoma, valorant-ne sempre l’esforç realitzat i la superació personal. • El nostre centre intenta potenciar la creativitat dels nens i nenes , és a dir fomentar una actitud oberta a tot tipus de manifestacions culturals i artístiques valorant positivament les iniciatives. • L’escola és co-educadora, per tant no discrimina entre els nois i les noies. 7


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

• El nostre espai escolar és inclusiu, per part de tot l’alumnat, famílies...tenint en compte i el respecte alhora dels aprenentatges, que tothom es senti a gust en el nostre centre educatiu. • L’escola és democràtica tant pel que fa a la gestió i organització interior com a qualsevol altra decisió que afecti al centre. • Els mestres estimulen en l’alumne els valors d’una societat democràtica: solidaritat, respecte a l’altre, actitud de diàleg, tolerància,... i proporcionen els elements necessaris d’anàlisi i crítica a fi d’obtenir una formació integral. • L’escola és catalana tant pel què fa a la llengua utilitzada per a donar les classes com als continguts. Però potenciadora d’altres llengües com el castellà i anglès. Entenent les llengües com a eines per a la comunicació vehicular i d’aprenentatge. • L’escola no adopta una opció religiosa concreta. Amb tot, no s’eludirà la informació referida a aspectes culturals i tradicionals que tot fet religiós comporta. • L’escola potencia la valoració dels fets socials que comportin una defensa o millora dels drets humans i del progrés col·lectiu i sostenible de la societat. • Cultivem en els alumnes el respecte al medi ambient duent a terme el reciclatge, reutilització i reducció dels nostres residus.

• Impulsem un ús productiu de les tecnologies, utilitzant-les com un recurs més de què disposem per tal de promoure i aconseguir que el nostre alumnat construeixi el seu aprenentatge significatiu. Per tant, maximitzem el seu aprofitament i possibilitem espais d’intercanvi per incorporar-les en la vida quotidiana de les aules.

8


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

4-OBJECTIUS DEL CENTRE. 4.1 OBJECTIUS GENERALS. Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l’èxit escolar, l’excel·lència educativa i la cohesió social. Les intencions de la nostra escola les concretem en: • Desenvolupar al llarg de l’escolaritat obligatòria les competències bàsiques corresponents a aquestes etapes, fomentant la innovació didàctica i metodològica, necessari el perfil professional en metodologies amb enfocament globalitzat. Creant un marc per l’ensenyament/aprenentatge amb enfocament globalitzat, proper, significatiu i contextualitzat a l’entorn i a les vivències dels nens i nenes. • Potenciar la lectura, l’escriptura i l’expressió oral com a eines per assolir el goig intel·lectual de la comunicació en totes les seves vessants, tenint com a marc de referència l’ ús de la biblioteca escolar, organitzat pel perfil professional en lectura i biblioteca escolar. • Entendre, parlar i escriure en les llengües catalana, castellana i anglesa en acabar la primària emprades com a llengües vehiculars, d’aprenentatge i de comunicació, molt necessària la figura , a demés de l’especialista en anglès, el perfil lingüístic en llengua estrangera (AICLE). • Potenciar el coneixement de la cultura, art, història, geografia, economia i realitat sociopolítica de Catalunya. • Celebrar les festes populars i realitzar sortides per conèixer i arrelar-se al medi. • Potenciar l'ús d’estratègies i valors, tenint en compte la diversitat tan d’ aprenentatges ,com de cultures, com de maneres d’educar als seus fills i filles per a què els alumnes arribin a ser ciutadans actius, crítics i positius en la societat on viuen, necessària el professional d’atenció a la diversitat per l’alumnat ,per què pugui donar estratègies metodològiques per a la resta de professionals. • Afavorir el creixement individual al màxim partint de les característiques i possibilitats de cadascú, cercant la interacció personal en les dinàmiques de grup. • Potenciar uns coneixements i hàbits saludables per al seu cos, tot treballant per la seva salut. Practicant estratègies per a créixer globalment com a persones.

9


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

• Estimular la convivència creativa, democràtica a l’aula partint de valors com la llibertat, la solidaritat, la tolerància i la defensa dels drets humans. • Establir relacions positives i participar en la vida dels grups. • Evitar qualsevol tipus de discriminació i potenciar les diferències com a factors d’enriquiment. • Potenciar la resolució de conflictes com a forma per créixer. • Cercar en les arts el punt de partida per a la reflexió i la creació ,tenint en compte que l’ART obre mirades, seria molt útil el professional especialitzat amb l’educació visual i plàstica. • Potenciar l’ús de les TAC i dels recursos digitals per afavorir la millora dels processos d’ensenyament/aprenentatge, de la competència digital i dels resultats escolars, necessari el perfil professional en competència digital docent. • Fomentar la implicació i el compromís de la família en l’escolarització i el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne a través de la carta de compromís educatiu i l’impuls d’altres estratègies, així com la participació ben entesa en la vida del centre. • Ser conscients de la realitat que tenim (departament ensenyament, famílies, alumnes i mestres) per crear les bases sòlides que ens permetin dur a terme aquests objectius. 4.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS. OBJECTIUS D’ÀMBIT PEDAGÒGIC. Són aquells relatius a: Les capacitats generals que pretenem que assoleixin els alumnes i les alumnes. La metodologia didàctica que desenvolupen els mestres i les mestres. • Potenciar un ensenyament democràtic i participatiu tenint en compte el respecte a la diversitat, a la tolerància, a la coeducació, als drets i les llibertats fonamentals, dins dels principis democràtics de convivència i pluralisme, eludint la competitivitat i l'autoritarisme i fomentant el treball en equip. • Integrar en el mateix procés educatiu i afavorir el desenvolupament de tots els alumnes, siguin quines siguin les característiques del seu entorn, i no exigir el mateix rendiment

10


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

acadèmic a tots els alumnes sinó que, amb una atenció personalitzada, treballar perquè cadascú pugui assolir un desenvolupament òptim. • Crear expectatives positives de cadascun dels nostres alumnes per tal de que adquireixin confiança en si mateixos. No parlarem malament ni d' ell, ni dels altres, ni seu entorn davant dels nens. • Promoure l'autonomia personal, l'esperit crític constructiu, la independència de criteri, la capacitat de resoldre els conflictes que se'ls plantegin, l'acceptació del risc de prendre decisions i l'assumpció de les conseqüències. • Concebre l'acció educativa com una ajuda sistemàtica i planificada amb processos de construcció de coneixements i adquisició dels sabers de l'alumne. • Tenir en compte en tota acció educativa al centre la concreció de les diferents variables metodològiques: organització social, seqüencia d'activitats, materials curriculars, relacions interactives, organització de continguts, organització del temps i l'espai, i avaluació. • Proporcionar als alumnes instruments d'anàlisi científica i fomentar la capacitat d'observació, de crítica i l'adquisició d'hàbits de treball intel·lectual, tenint en compte l'entorn proper dels alumnes. • Fer prendre consciència als nens i nenes de la necessitat d'actituds, valors i normes que regulin la vida col·lectiva. • Fomentar en tot moment la motivació dels alumnes per tal que l'aprenentatge no els sigui una obligació sinó un interès. • Fomentar hàbits saludables en l'alimentació, en el repòs, la higiene i l'exercici físic. OBJECTIUS D’ÀMBIT METODOLÒGIC. Principis metodològics generals • Interacció social. Considerem que l’escola no es pot deslligar de la realitat social, cultural i física que l’envolta, per això tenim en compte el nostre entorn en totes les situacions educatives que ho permeten.

11


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

• Aprenentatge significatiu. Procurem que l’alumnat aprengui de forma activa a través de la motivació, la curiositat, l’observació directa i experimentació, sempre que es pugui, i amb aprenentatges significatius, partint sempre del seus coneixements previs. • Unifiquem criteris metodològics. Per mitjà de les reunions de claustre :claustres pedagògics, equips docents i cicles potenciem el diàleg per unificar i graduar els criteris metodològics en constant evolució. Donem importància als eixos transversals a través del desenvolupament de projectes interdisciplinaris. • Autonomia d’aprenentatge. Potenciem el treball autònom de l’alumne/a donant-li les estratègies que li permetin actuar de manera autònoma, crítica i creativa, ja sigui fent treball individual o de grup. • Aprenentatge democràtic. Afavorim una educació participativa. Potenciem el procés de socialització des del treball en parelles, petit grup i gran grup. Desenvolupem una educació no competitiva entre l’alumnat. • Tecnologia de l’aprenentatge. Potenciem l’ús i integració de les TAC en els processos d’aprenentatge. Però basem aquests aprenentatges en el domini de la lectura i l’escriptura per a comprendre tots els missatges escrits . • Diversitat. Ens plantegem la diversitat com un fet inherent a la nostra tasca. Cada alumne/a és diferent i aprèn de manera diferent, per tant, posem al seu abast tots el recursos necessaris per facilitar-li l’aprenentatge, adequant la nostra actuació, comptant amb els mitjans disponibles, a les seves característiques individuals. • Avaluació. L’avaluació té com a funció ajustar l’ajut pedagògic a les característiques individuals de l’alumnat. Alhora permet determinar el grau en que s’han aconseguit les capacitats i competències que ens proposàvem en programar la nostra acció docent. Per això l’avaluació contínua és tant de l’alumne com del mestre i del centre. • Aprenentatge constructivista. Partim de la utilitat i el sentit de les activitats, així com dels interessos dels nens/es, tot potenciant el component afectiu de l’alumnat. Tenint en compte les motivacions de l’alumnat promovem que creïn relacions funcionals i no arbitràries entre els coneixements previs i els nous. • Coeducació. Promovem una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats i elimina tota mena de discriminació per raó de sexe, així com integrem de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge la perspectiva de gènere.

12


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

• Integral. Potenciem als nens i nenes el desenvolupament de la seva persona en tots els seus àmbits o dimensions: cognitiva, social, emocional, física i motriu. Considerant totes les estones que els nens i nenes estan a l’escola com a situacions d’aprenentatge. Valorem les arts com a fets de comunicació, reflexió i creació. • Relacions Humanes. Treballem per aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre mestres, alumnes , famílies i comunitat educativa que facin possible la satisfacció en el treball i la implicació ben entesa de tots en el desenvolupament del Projecte Educatiu de l’escola. • L’activitat. Una altra condició bàsica de tot aprenentatge és la pròpia activitat de l’alumne ( no només activitat sensoriomotora ), sinó activitat cognitiva i abstracta (com la selecció de fonts d’informació, la formulació d’hipòtesis o la presa de decisions ) aspectes del tot necessaris per a la reestructuració de coneixements. Les fases de tota activitat haurien de ser tres: anticipació o planificació, desenvolupament de l’activitat i presa de consciència posterior. • L’expressió i els llenguatges. Per comunicar-se és necessària l’expressió i els llenguatges ( verbal, matemàtic, computacional, corporal, visual, plàstic i musical ). Aquests llenguatges capaciten als nens i nenes per relacionar-se amb les persones i amb els objectes, els enriqueix i els ajuda a formar la seva personalitat. OBJECTIUS D’ÀMBIT ORGANITZATIU. • Aprofitar al màxim els recursos humans i materials per tal d’atendre les necessitats dels infants. • Promoure el treball en equip i la participació en la presa de decisions. • Vetllar pel compliment dels acords presos en les reunions de cicles, de claustres i els consells escolars. • Revisar els documents marc per tal d’anar-los adequant a les noves normatives i a les necessitats de l’escola: PEC, NOFC, PL, Pla TAC, Pla d’Acolliment, Pla de prevenció de riscos, Pla de Sanitat, Pla de convivència, Pla lector...

13


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

OBJECTIUS D’ ÀMBIT ADMINISTRATIU I DE GESTIÓ. • Gestionar els recursos econòmics amb claredat, transparència i eficàcia. • Impulsar mètodes i instruments que permetin desenvolupar els canals de comunicació externs i interns. • Optimitzar els espais del centre i els recursos materials i tecnològics disponibles entre tots els membres de la comunitat educativa establint protocols de bon ús. OBJECTIUS D’ ÀMBIT INSTITUCIONAL I DE RELACIÓ. • Dinamitzar la participació de les famílies i mantenir un clima de col·laboració amb l’ AMIPA per tal de que els valors de l’escola i les famílies vagi en una mateixa direcció i els nens i nenes vegin reconeguts els seus progressos.. • Potenciar el treball en xarxa amb el teixit associatiu i corporatiu de la localitat per aconseguir la continuïtat educativa i fomentar la integració social dels alumnes i les seves famílies. • Participar en els programes i projectes educatius de l’Ajuntament i del Departament que afavoreixin la formació integral de l’alumne i siguin coherents amb el PEC. • Facilitar l’obertura del centre, els espais i recursos necessaris per al desenvolupament. 4.3 EL PERFIL DEL DOCENT La funció docent s'ha d'exercir en el marc dels principis: • De llibertat acadèmica, • De coherència amb el Projecte Educatiu de Centre, i • De respecte amb el caràcter propi del centre; i ha d'incorporar els valors següents: • Col·laboració i coordinació entre els docents i els professionals d'atenció educativa. • El treball en equip. • Esperit innovador. •

Que sigui obert al diàleg, a l’intercanvi i a l'acceptació de les decisions col·lectives.

Que assumeixi la necessitat de la renovació pedagògica i la formació permanent; 14


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

Que es mostri obert al treball interdisciplinari, cooperatiu i de projectes.

Que mostri predisposició a incorporar-se als òrgans de gestió, coordinació i dels grups de treball que el centre es doti.

Que tingui interès en el coneixement i respecte per les diverses cultures d'origen de l'alumnat.

Que mostri voluntat de resoldre els conflictes, utilitzant la mediació i el diàleg com una de les formes habituals de fer-ho.

D'acord amb el present Projecte Educatiu de Centre, el professorat ha de ser capaç d'organitzar els aprenentatges per a la diversitat de l'alumnat, així com de dominar els mecanismes d'ensenyament-aprenentatge d'una matèria i ésser capaç de treballar en equip. Així, el perfil desitjable del professorat es concreta en els diferents perfils professionals : •

Professionals especialitzats amb metodologies amb enfocament globalitzat (EGI),els quals ajudaran al centre ha aplicar metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats, d’acord amb el projecte educatiu del centre, per afavorir unes condicions d’aprenentatge que desenvolupin i impulsin l’aprenentatge competencial en tots els nivells

Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries :

-

Impartir docència amb metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats.

-

Col•laborar en el disseny, revisió i avaluació dels treballs per projectes d’educació infantil, primària .(Projecte Àlber).

-

Participar en la definició de criteris per concretar les competències i els continguts curriculars i dels criteris d’avaluació establerts en els treballs amb la metodologia Àlber de cada curs escolar.

-

Formació interna al claustre de l'escola, per introduir canvis metodològics amb enfocaments globalitzats(Projecte Àlber) basats en la seva pròpia formació i experiència . 15


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

-

Dinamització i motivació del claustre per innovar la pràctica pedagògica.

-

Coordinar el treball del claustre de renovació pedagògica que es portarà a terme en el centre.

-

Fer tasques de coordinació entre els diferents cicles metodològica

per donar coherència

i de continguts establerts pel departament d’Ensenyament

Perfil professional amb competència digital docent (TIC),amb les funcions de:

-

Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies en el procés d’ensenyament i aprenentatge, d’acord amb el que estableixen el pla TAC del centre, com a part del seu projecte educatiu, el projecte de direcció i els estàndards tecnològics del Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu que els alumnes assoleixin la competència digital, d’acord amb el marc curricular.

-

Coordinar la formació dels professors en relació amb les TAC a l’EVEA (Entorn Virtual d’Ensenyament / Aprenentatge).

-

Assessorar els professors en l’ús didàctic de les TAC.

-

Coordinar l’ús de les TAC de forma transversal i assegurar que les programacions de les diferents àrees i matèries incloguin un ús actiu adequat de les tecnologies segons el nivell educatiu.

-

Assistir a la formació del SDTAC.

-

Coordinar i dinamitzar la formació i la pràctica dels professors en relació amb les TIC.

-

Assessorar els professors en l'ús didàctic de les TIC/TAC.

-

Formar part de la comissió TAC.

Perfil professional amb lectura i biblioteca escolar (LBI),on haurà de :

-

Consolidar l’enfocament didàctic de la lectura com a eix transversal del currículum en el centre educatiu i coordinar l’ús de la biblioteca, d’acord amb el projecte educatiu del centre.

-

Impartir docència fent ús d’estratègies didàctiques que potenciïn la lectura com a instrument d’aprenentatge. 16


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

-

Vetllar per la coherència metodològica en l’aprenentatge inicial de la lectura (infantil i cicle inicial de primària).

-

Impulsar, coordinar i formar part de la comissió el pla de lectura del centre (PLEC).

-

Assessorar els professors en la selecció de materials i en les estratègies didàctiques que afavoreixin l’aprenentatge a través de la lectura.

-

Coordinar la biblioteca escolar i promoure activitats que fomentin el gust per la lectura.

-

Planificar activitats noves basades en el Pla Lector.

-

Coordinar les activitats proposades des de la biblioteca.

-

Dinamitzar l'apartat de biblioteca del bloc de l'escola.

-

Assessorar en la formació d'usuaris i gestió de la informació a la biblioteca.

-

Formar part de la comissió.

-

Que sigui capaç de dur a terme la gestió del catàleg de la biblioteca: ordenar, esporgar i

catalogar el fons de la biblioteca.

Gestionar el servei de préstec de la biblioteca escolar. -

Millorar la formació dels usuaris de la biblioteca

Perfil professional de perfil lingüístic en llengua estrangera (especialitat docent en llengua estrangera,(IAN)amb les funcions de:

-

Augmentar la competència lingüística dels alumnes en una llengua estrangera mitjançant l’aplicació d’una metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de contingut i llengua, d’acord amb el projecte lingüístic del centre.

-

Impartir docència d’àrees o matèries curriculars no lingüístiques en una llengua estrangera.

-

Coordinar la tasca docent amb la dels professors de llengua estrangera, amb l’objectiu de planificar conjuntament la programació d’aula de les diverses matèries.

-

Organitzar i executar les accions necessàries per impulsar l’ús de la llengua estrangera que correspongui, d’acord amb el projecte lingüístic del centre.

-

Fomentar una bona adquisició de la llengua estrangera.

-

Implantar solucions i estratègies noves per la consolidació de la llengua anglesa.

17


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

Perfil d’educació visual i plàstica (EVP),tenint en compte que :

-

En el nostre Projecte educatiu (PEC) donem molta importància a l’ART el qual obre mirades i tothom té capacitat per dir-hi quelcom, gràcies a les intel·ligències múltiples ,les quals els nostres alumnes i la societat en general estem agrupats.

-

El professional amb aquest perfil ha d’obrir i ajudar al professorat i alumnat a obrir mirades.

Perfil d’atenció a la diversitat de l’alumnat (DIV),objectiu indispensable en el nostre Projecte educatiu (PEC) ,cal l’atenció a la diversitat en tots els seus àmbits ,educatius, pedagògics, ambientals...caldria el professorat adequat per ajudar als mestres, alumnes i famílies ,en tots els aspectes que corresponguin.

18


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

5-CONCRECIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU EN PLANS I PROJECTES Els projectes i plans que formen part i concreten aquest projecte educatiu són els següents: • El Projecte Lingüístic (PL) • El Projecte Curricular (PC) • El Pla de Lectura de Centre (PLEC) • El Pla d’ Acollida que inclou: • El pla de convivència • El Pla d'Acció Tutorial (PAT) • El Pla d’Atenció a la Diversitat • El Pla de tecnologies per l’aprenentatge i el coneixement (TAC ) • El Pla de riscos laborals Tots ells formen parts dels diferents annexos d'aquest Projecte Educatiu.

19


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

6-AVALUACIÓ INTERNA: INDICADORS DE PROGRÈS Els indicadors de progrés del centre són els següents: • els indicadors del Sistema d'Indicadors de Centre (SIC) de context, de resultats i de recursos, i • els indicadors de valoració de la millora de la cohesió social. Anualment es recollirà el resultat dels indicadors de progrés i es farà una valoració d’aquests en la Memòria anual.

20


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

7-ANNEXOS ANNEX I. Projecte Lingüístic (PL). ANNEX II. Projecte Curricular. ANNEX III. Pla de Lectura. ANNEX IV. Pla d’ Acollida. ANNEX V. Pla TAC. ANNEX VI. Pla de Riscos Laborals. ANNEX VII. Pla de convivència. ANNEX VIII. Carta de compromís.

21


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

8-DISPOSICIONS FINALS Primera. El/la director/a, d'acord amb l'article únic punt quaranta-sis de la Llei Orgànica 8/2013 per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), aprovarà el present Projecte Educatiu i, si s'escau, les seves posteriors modificacions sempre i quan, d'acord amb l'article 148.3 de la Llei 12/2009 d'educació (LEC), hi hagi l'acord de les tres cinquenes parts dels membres del Consell Escolar. El present Projecte Educatiu de Centre entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació definitiva i, d'acord a l'art. 94.2 de la Llei 12/2009 d'educació (LEC), se'n trametrà una còpia al Departament d'Ensenyament a efectes de la constatació de la seva adequació a la legalització vigent. Segona. El present Projecte Educatiu de Centre podrà ser modificat, ampliat o revisat quan ho sol·liciti una tercera part dels membres del consell escolar. Tanmateix podrà sol·licitar modificacions, ampliacions o revisions l'equip directiu, el claustre de professorat, la junta directiva de l'AMPA amb l'acord pres per majoria absoluta dels seus membres. Tercera. El present Projecte Educatiu de Centre podrà modificar-se quan les circumstàncies ho aconsellin i s'acompleixin els requisits necessaris i hi hagi l'acord favorable de les tres cinquenes parts dels membres del consell escolar. Quarta. El present Projecte Educatiu de Centre serà modificat i/o ampliat d'acord amb la publicació de noves Lleis, Decret i/o Ordres que ho dictin de manera prescriptiva. Aquestes modificacions es comunicaran al consell escolar i al claustre del professorat. Cinquena. La comunitat educativa del centre ha de tenir coneixement del Projecte Educatiu de Centre. El PEC ha d'estar a disposició de tots els membres de la comunitat educativa (LEC, art. 91). 22


PROJECTE EDUCATIU ESCOLA LLUÍS CASTELLS DE RIUDAURA

La seva difusió es farà a través del bloc de l’escola i en el procés d' acollida de l'alumnat i del professorat nouvingut. I en concret: • L'alumnat ha de respectar el projecte educatiu (LEC, art. 22). • Les mares, pares o tutors tenen dret a rebre informació sobre el projecte educatiu i el deure de respectar-lo (LEC, art. 25; Decret 102/2010, art. 6.3). La carta de compromís és el document que recull els aspectes fonamentals del PEC que convé que les famílies tinguin presents de comú acord amb el centre escolar (LEC, art. 20; Decret 102/2010, art. 7). • El professorat exerceix les seves funcions dins els límits que determina la legislació i el marc del projecte educatiu; i gaudeix dels drets i té el deures fixats per la normativa d'acord amb els principis, valors, objectius i continguts del PEC (LEC, art. 28 i 29). • Els criteris pedagògics del PEC orienten l'exercici professional de tot el personal que hi treballa, per això cal que s'estableixen procediments d'acollida que incloguin el coneixement del PEC (Decret 102/2010, art. 6.2), especialment

els aspectes

relacionats amb els Projectes curriculars.

DEFINIM EL NOSTRE PROJECTE PEDAGÒGIC AMB LA FRASE DE BENJAMIN FRANKLIN :

“Digues i ho oblido, ensenya’m i ho recordo, involucra’m i ho aprenc “.

23

PEC Escola Lluís Castells 2018  
PEC Escola Lluís Castells 2018  
Advertisement