Page 1

списание за бизнес и право

брой 1 април 2011 година 1 www.b2bmagazine.bg

Tax Maneuvers in 2011

Данъчни маневри през 2011 Владимир Пенков: Инвеститорите заслужават добро правно обслужване

Клиентът срещу наказателните такси на банките

Казусът с „Откраднатата“ новина

Анна Чапман: Тайните на една шпионка


B2B Media

b2bnews.bg b2bmagazine.bg b2bLegal events.b2bmagazine.bg biolife.bg

w w w.b2bmagazine.bg

Списание от ново поколение!


Списание за правото в бизнеса!


съдържание Брой 1, април 2011, година 1 Безплатно издание част от b2b Media

Издава: Агенция „Тринити-М“

18

Изпълнителен директор Валентин Маринов Мениджър бизнес развитие Богдан Бориславов

Владимир Пенков: Инвеститорите заслужават добри условия и добро правно обслужване

Рекламен мениджър

6

Ива Лангурова Арт директор

10

Иван Иванов Дизайн и предпечат Студио „Хенди“ Разпространение Румен Жиков Офис мениджър Боряна Иванова

Данъчни маневри за мощни автомобили

Да си вземеш ДДС в Швеция

14

Редакционен екип:

24

Консултант Васил Чобанов Главен редактор Надя Маринова Редактор Николай Тодоров Редактор английски текст

Клиентът срещу наказателните такси на банките

„Откраднатата“ новина

28

Ивелина Георгиева Фотографии

30

Сергей Антонов Печат ПК “Жанет 45“, гр. Пловдив www.b2bmagazine.bg е-mail: office@b2bmagazine.bg тел. 02/4390-333 София, 1303, п.к. 22

Измамна пирамида оплете хедж фондове

Тайните на Анна Чапман


новини

Месец срок за плащане по сделки Фирма изпълнява поръчка на държавата. Минава повече от година в очакване да получи договорената сума. Тази примка, позната за стотици компании, скоро няма да задушава бизнеса според новата евродиректива за борба със забавените плащания по търговски сделки. Предвижда се въвеждане на препоръката на ЕК за разплащане в максимален срок от 30 дни след документално установено изискване за плащане фактура, договор, анекс или друга форма. Тя ще се реализира чрез поправки в Закона за защита на конкуренцията. Новите европравила влязоха в сила в средата

на март. Те бяха приети от Брюксел, след като кризата обостри проблема със забавените плащания. У нас според различни оценки плащанията се бавят с между 60 и 180 дни. Данни на стопанската камара пък сочат, че задълженията на фирмите от нефинансовия сектор към началото на 2010 г. са за 157 млрд. лв. Междуфирмените дългове достигат 104 млрд. лв. и са 80% от всички. Към края на 2009 г. държавата и общините дължат 833 млн. лв. за изпълнени обществени поръчки и още около 2.4 млрд. лв. за невъзстановени данъци.

Намаляват глобите за нелоялна конкуренция Санкциите за нелоялна конкуренция вече ще са процент от нетните приходи от продажби, а не от оборота за предходната година. Това предвижа промяна в методиката за определяне на глобите, одобрена от Комисията

за защита на конкуренцията. За леки нарушения санкцията ще е до 2%, за не особено тежки – до 5%, а за тежки до 8%. По закон глобите са до 10%. Точният размер се определя и според продължителността на нарушението.

Reduced fines for unfair competition Penalties for unfair competition will be a percentage of net sales revenue rather than a percentage of turnovers for the previous year. This change in methodology for setting fines was approved by the Commission for

Protection of Competition. For minor infringements, the penalty will be up to 2% and 8% when the case is severe. By law, fines are up to 10%. The exact amount will be determined also by the duration of the infringement.

Джордж Клуни може да свидетелства по секс дело срещу Берлускони Звездата от „Бандата на Оушън“ актьорът Джордж Клуни е последният от дълъг списък свидетели, призовани по дело срещу италианския премиер Силвио Берлускони за сексуално насилие. Според

прокурорите Джордж Клуни и неговата 32-годишна приятелка Елизабета Канали са присъствали на едно от партитата на Берлускони, когато предполагаемият инцидент се е състоял.

George Clooney could testify at sex trial

A Month Period for Contract Transactions A company executes a state order. Then over a year passes in waiting to receive the agreed amount. This loop, known to hundreds of companies would rather not stifle business, according to new European Directive on combating late payments in commercial transactions. EC recommendation is for payment within a maximum of 30 days when it is been established by documentary requirement to pay an invoice, contract, annex or other form. It will be implemented through amendments in the Law on Protection of Competition. The new European rule has been entered into 4

force in mid-March. It was adopted by Brussels, after the crisis exacerbated the problem of delayed payments. In our country according to various estimates the payments are delayed between 60 and 180 days. The Industrial Association provided a data that indicates the obligations of non-financial sector companies since the beginning of 2010 – in amount of 157 billion leva. The cross corporate debt reached 104 billion leva. By the end of 2009, state and municipal have debt of 833 million leva on fulfilled contracts and about 2.4 billion for forfeited taxes.

„Ocean's Eleven“ actor George Clooney, 49, is the latest in a long list of witnesses to get pulled into Italian Prime Minister Silvio Berlusconi's sex trial. According to pros-

ecutors, Clooney and his 32-year-old girlfriend, Elisabetta Canalis, were present at one of Berlusconi's parties where the alleged incident took place.


По милион гаранция от фирмите за отпадъци

Министерството на околната среда и водите ще предложи всички оползотворяващи отпадъците фирми да внасят по 1 млн. лв. банкова

гаранция. Това ще бъде промяна в наредбите след изготвянето на новия Закон за отпадъците. Това ще важи за отпадъците от опаковки, електрическо и електронно оборудване, МПС, за батерии гаранцията ще бъде помалка. Това е мярка срещу роенето на организациите по оползотворяване, които вече са 48. Учредителите на организациите трябва да са 100% фирми, които пускат на пазара такива продукти. Обмисля се вписването на всички фирми в регистър.

Utilizing waste companies will pay a million guarantee Ministry of Environment and Water will offer all utilizing waste companies to import one million leva bank guarantee. This will be an amendment in regulations after completion of the new Law on waste. This will apply to electrical and electronic equipment waste, vehicles. For battery warranty

will be less. It is a measure against the swarming of utilizing organizations that are already 48. The founders of the organizations must be a 100% trade companies that marketed such products. It is under consideration whether all firms should be in a registry.

Дело във Вюрцбург срещу голяма финансова акула Хелмут Кинер, основател на групата K1, беше отведен в съда за началото на процеса срещу него във Вюрцбург, Германия, на 23 март 2011 година. K1 представлява група хедж фондове, чийто основател Хелмут Кинер, на 51 години, се оказа централна фигура в международна престъпна група. Подозренията срещу него доведоха до арес-

туването му през октомври 2009 г. след проведено съвместно германо-американско разследване, при което са открити съмнителни сделки на банката JPMorgan Chase с K1 по времето, когато американската финансова институция е придобила „Беър Стърнс“, коментират източници, запознати с делото.

Trial in Wuerzburg against big financial shark Helmut Kiener, founder of K1 Group was escorted into court during his trial in Wuerzburg, Germany, on March 23, 2011. K1 Group hedge fund founder Helmut Kiener, 51, is the central figure in an international criminal probe that

led to his arrest in October 2009 as part of a joint German-U.S. investigation after JPMorgan Chase & Co. found suspicious transactions involving K1 when it acquired Bear Stearns Cos., according to a person familiar with the matter.

Медийният закон – отново последна грижа Прословутият нов медиен закон отново е наникъде, независимо че трябваше да е готов до края на миналата година. Причината този път е, че се чака нова директива на Брюксел. Тя ще е реалност до края на 2011-а и медийните експерти у нас смятат, че за да се избегне пренаписването на нашия нормативен документ, той би могъл да

отлежи още. Намеренията са готовите текстове да се предложат за обществена дискусия. Министър председателят беше дал ултиматум на работната група от експерти законопроектът да е „на линия“ до края на ноември 2010 г. Заради промени, свързани със сроковете за цифровизация обаче, той беше върнат за преработване.

The Media Law again in the lowest priority The famous new media law was again stuck nowhere, although it was supposed to be ready by the end of last year. The reason this time is that new directive from Brussels is expected. It will be a reality by the end of 2011, but media experts in our country believe in order to avoid rewriting of the legal document once again, it could

mature more. The texts that are been prepared will be offered for public discussion. The Prime Minister had given an ultimatum to the working group of experts the bill to be "on line" by the end of November 2010. But due to some changes related to terms of digitalization, however, it was returned for processing.

Закон ще пази пациентите от лекарски грешки Новият Закон за правата на пациентите, който се чака до края на 2011 г., предвижда създаване на фонд за обезщетение на пациентите, пострадали от лекарски грешки. Ако такъв бъде реализиран, застраховката на лекарите и медицинските сестри трябва да се вдигне на няколко стотици хиляди лева. Сега те се застраховат за суми от 10 до 20 хил. лв.,

които обаче често не може да покрият вредите, нанесени на пациентите. В Европа някои лекари са застраховани за около 3 млн. EUR. Законът би трябвало да урежда и механизма на изплащане на обезщетенията. Пациентите трябва да получават средствата за покриване на нанесените вреди до 6 месеца, а не както е сега, след 5 години или никога.

Law will protect patients The new Law on the patient’s rights, which is expected by the end of 2011, provides the establishment of a compensation fund for patients injured by medical errors. If this becomes a reality, the insurance of doctors and nurses will have to rise to a few hundred thousand leva. Now they are insured for an amount of 10,000 to

20,000 but often can not cover damage caused to the patients. In Europe, some doctors are insured for about 3 million EUR. The law should govern the mechanism of compensation’s payment. Patients should receive funds that cover any loss or damage up to 6 months, not as now in 5 years or never. 5


тема на броя

Данъчни маневри за мощни автомобили Възможно е възстановяване на акциз за употребявани автомобили

Желанието на държавата да оправи сметките си с неголяма група хора, които са внесли акциз за удоволствието да карат мощни употребявани автомобили, ще трае само до последния ден на юни 2011. Дотогава е възможно да спечелите от добрата воля на администрацията. Последната песъчинка от часовника, пуснат от 41-вото Народно събрание, ще падне на 30 юни след като българското законодателство беше съобразено с решение С-2/09 от 3 юни 2010 г. на Съда на Европейския съюз.

Автор: Любка Ценова, д-р по данъчно право, адвокат

О

т въвеждането му през миналия век (1994 г.) за първи път сега се налага да бъде

коригиран със специален ред за възстановяване. Става дума за акциз за внесени или въведени на територията на България употребявани автомобили през периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември

Tax Maneuvers for Powerful Vehicles It is possible to restore the excise duty on used cars By Lyubka Tsenova, PhD in tax law, lawyer

The government willingness to fix its accounts with a small group of people who have paid excise duty on the pleasure to drive powerful second 6

hand cars will last only until the last day of June 2011. Only until then, it is possible to benefit from the goodwill of the administration. The last grain of sand from the clock was released by the 41st National Assembly and will fall on June 30-th after the Bul-

2009 г. включително. Българският законодател определи като „надвнесен акциз” да се приема разликата между събрания акциз за употребявания автомобил и размера на акциза за нов

автомобил със същата мощност на двигателя.

garian legislation was consistent with the European Court of Justice decision S-2/09 of 3 June 2010.

defined as "excess duty" to accept the difference between the collected duty for used cars and excise duties for a new car with the same engine power.

Since its introduction in the last century (1994) this is the first time when the amendment is needed with a special order for a refund. It concerns excise duty on imported or brought into the territory of Bulgaria used cars in the period from 1 January 2007 to 31 December 2009. Bulgarian lawmaker

На практика така се урежда възстановяване на надвнесен акциз само за употребявани автомобили с двигател над

In practice, the governed refunds excess duty for used cars engines over 120 kilowatts on the system DIN. Individuals and companies may claim a refund of excess duty when


жения. Ако има остатък, той също задължително се възстановява. Така пълната сума на платения акциз се възстановява на онова лице, което няма задължения към митницата, с които да бъде извършено прихващане. Това означава, че държавното съкровище, не само ще прави прихващания, но наистина ще връща суми.

120 киловата по системата DIN. Могат да искат възстановяване на надвнесен акциз физически лица и фирми, които в рамките на две години - между 1 януари 2007 г. и 31 декември 2009 г. са получатели на употребявани автомобили по митническа декларация, с която е бил осъществен вноса или са били данъчно задължени лица в акцизната декларация. Носителите на това право трябва да представят и редовен платежен документ, който доказва внасянето на акциза в полза на бюджета. В оставащите дни до 30 юни 2011 г. трябва да е подадено искане до началника на митницата, където акцизът е бил внесен. Формуляр на искането е приложено към закона, но може да се получи и от всяко митническо учреждение. Ва-

within two years - between 1 January 2007 and December 31, 2009 they acquired used cars and if according to Customs declaration they has been importers or tax persons liable to excise declaration. They also must provide a regular payment document and a document showing the duty transaction in favor of the budget. In the remaining days until June 30, 2011 they must submit a request to the head of customs, where excise

жно е да напомним, че искането за възстановяване на ДДС може да бъде подадено лично или от упълномощен представител. Има още едно допълнително условие - с едно подадено искане може да се търси възстановяване на акциз само за един употребяван автомобил. Ако внесените автомобили са повече, за всеки един от тях се подават отделни документи.

За да изпълни стриктно решението на Европейския съд, нашият законодател казва, че фискът ще плаща и лихва по възстановения акциз, при това в тридневен срок от влизане в сила на решението в посочена от лицето банкова сметка.

изцяло или в отделни негови части. Евентуалният мълчалив отказ от началника на митницата да се произнесе по всяко едно искане за възстановяване на надвнесен акциз също подлежи на обжалване пред шефа на Агенция „Митници”. От момента на изтичане на срока, в който компетентния орган е следвало да се произнесе, започва друг 30-дневен срок за атакуване на мълчаливия отказ. Онези вносители на такива автомобили, които остават недоволни и от решението на директора на Агенция „Митници” могат да протестират пред административния съд.

Гражданинът или фирмата вносител, които не са съгласни с решението на началника на компетентната митница, може да обжалват по административен ред,

В закона има уредена отделна процедура за възстановяване и на частта от ДДС, съответстваща на възстановения или прихванат акциз.

duty has been paid. The application form is attached to the law, but can be obtained from any customs office. It is important to remember that the request for a VAT refund may be filed personally or by authorized representative.

then for each of them shall be submitted separate documents.

There is one additional condition one claimed may seek reimbursement arrangement only for one used car. If the imported cars are more than one

Then customs boss can make off the excess along with other public duties collected by customs. If there is a balance it must also be refunded.

The full amount of reimbursed excise duty shall be refunded to person who has no obligations to customs. This means that the Treasury will not only make off, but will indeed reimburse the amounts. In order to meet strict European Court decision, our legislator has said that fiscal will pay interest on reimbursement of excise duty, and this is valid in three days period since the decision enters into force. The money will

Законът изисква от началника на митницата, до която е подадено искането за възстановяване на надвнесен акциз, да извърши проверка и до един месец да се произнесе с решение. След това митническият шеф може направи прихващане на надвнесения акциз с други, събирани от митниците публични задъл-

The Act requires the head of the customs to whom the request for refund was submitted to check and to take a decision in a month.

7


тема на броя В закона са предвидени няколко хипотези: Регистрираните по ДДС, които не са ползвали данъчен кредит за събрания ДДС по вноса или по вътреобщностното придобиване на употребяван автомобил, специално отразяват влязлото в сила решение на митническите органи за възстановяване или прихващане на акциз в Дневника за покупките в данъчния период, през който решението е влязло в сила

или през един от следващите 12 данъчни периода. Това е същинска работа и ангажимент на доверения счетоводител, но може да бъде проверено лично и от предприемача. В друга група са онези, които не са регистрирани по ЗДДС или имат регистрация само по смисъла на вътреобщностно придобиване на стоки, в случая – употребяван автомобил. Те обичайно

ползват данъчен кредит по вноса или за вътреобщностно придобиване, затова ще имат право на възстановяване на платения ДДС по реда за прихващане и възстановяване на суми, уреден с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Онези лица пък, които при последваща доставка на употребявани автомобили са приложили специалния ред за облагане на маржа на цената по глава седемнадесета от ЗДДС, нямат право на корекция на данъчната основа на тази доставка във връзка с издаденото от митническите органи решение за възстановяване или прихващане на акциз. С еднократно действие

be referred by bank account specified by the person. Citizen or company importer who disagrees with the decision of the Chief of the competent customs office may appealed through administrative channels, in whole or in separate parts of that decision. In case the request is dismissed by the chief of customs with his implicit refusal it is also subject to appeal to the head of the Customs Agency. Since the period within which the competent authority should decide ends, begins another 30-day period for challenging the implicit refusal. Those importers of such vehicles, which remain unsatisfied by the decision of the Director of Customs Agency, can protest it in the admin8

istrative court. The law has settled a separate procedure for recovery and the proportion of VAT corresponding to reimbursed or remit duty. The law provides several hypotheses: Those who are registered for VAT and have not used tax credit for the VAT collected on imports or intraCommunity acquisition of used cars, particularly reflect the final decision of the customs authorities for reimbursement or remission of duty in the purchase record in the tax period in which the decision is entered into force or through one of the following 12 tax periods. This is real peace of work and a commitment of the trusted accountant, but it can be also verified personally by the developer. Those who are not VAT registered or

has registered only for the purposes of intra-Community acquisition of goods - in this case used car - are another group. They normally use tax credit on imports or intra, so will be entitled to a refund of VAT, according to tracking and recovery, as set out in the Tax Procedure Code. Those people that on subsequent supply of used cars have implemented special arrangements for taxing the margin of Chapter Seventeen of the VAT are not entitled to an adjustment of the tax based on this provision in connection with a decision issued by the customs authorities and granting repayment or remission of duty. The law for the reimbursement of overpaid excise duty on used cars

Законът за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили беше инициран от Министъра на финансите след преюдициа­ лно запитване на Върховния административен съд на Република България до Съда на Европейския съюз за облагането с акциз на упот­ ребявани автомобили. В решението си Съдът стига до заключението, че облагането с акциз на тези стоки не противоречи на правото на Общността. Независимо от това пак според съда съществува несъвместимост на разпоредби от българския Закон за акцизите и данъчните складове с текст от Договора за функциониране на Европейския съюз в частта за надвишаването на преките или косвените данъци върху стоки, идващи от други държави-членки. Така се ликвидира по-неблагоприя­ тното облагане на внесени стоки от това на местните стоки, което само по себе си е несправедливо и напомня за протекционизъм.

was initiated by the Minister of Finance in a single action after the preliminary ruling of the Supreme Administrative Court of Bulgaria to the European Court of Justice on the matter of excise duties on used cars. In its decision, the Court concludes that the excise duty on these goods is not contrary to Community law. However, according to the court there is an incompatibility of the provisions of the Bulgarian Law on Excise Duties and Tax Warehouses text of the Treaty on the Functioning of the European Union in part to excess direct or indirect taxes on goods coming from other Member States. The aim is to suspend more favorable taxation of imported products than taxation of local goods, which is rather unfair and reminiscent of protectionism.


Да си вземеш ДДС в Швеция Нивото на материални лишения се измерва като процент от жителите, които не могат да си позволят да отделят пари за най-малко три от следните девет неща: неочаквани разходи, едноседмична годишна почивка далече от дома, погасяване на ипотека или битови сметки, храна с месо, пиле или риба всеки втори ден, поддържане на дома достатъчно топъл, перална машина, цветен телевизор, телефон или личен автомобил. Текст и снимки Христо Петров, Стокхолм-София

С

поред проучване на Европейската комисия българският потребител търпи най-големи материални лишения от всички граждани в държавите-членки на ЕС – 55.5% от населението в България е с мизерни материални възможности. В дъното на класацията са още Румъния (49%) и Унгария (41%). Найдобри материални възможности имат потребителите в Люксембург (4%), Швеция (5%) и Холандия (5%). Kaк в Швеция, втора в потребителската класация на ЕС, се справят с данъчните проблеми? Андерс Анлид, министър по външноикономическата политика на Швеция коментира, че преди да се предприемат каквито и да е промени, независимо нагоре или надолу в данъчната скала на облагане, данъчната администрация на Швеция задължително организира широка дискусия във връзка с планираната промяна... Това е първата стъпка, с която се прави анализ на основните фактори, които ще влияят върху бъдещото развитие. Втората стъпка в анализа е отчитането на фактори като: глобализацията, информационните технологии в работата на бизнеса, разделението в обществото и морала в об10

Андерс Анлид, министър по външноикономическата политика на Швеция ществените отношения. Отчита се и как очакваните промени могат да повлияят върху данъчното облагане и събираемостта на данъците и до каква степен тази промяна ще се отрази върху обема на финансовите приходи на данъчната администрация на Швеция.”

ствени, които участват в дискусията активно.

На практика такъв предизвикан дебат въвлича голям брой граждани и организации - браншови и неправител-

Определянето на данъците в Швеция е въпрос на ненарушено доверие между държавата и всеки гражда-

Дискусиите по данъчната политика надхвърлят значението на промяната за националната икономика, защото чрез нея се засилва и конкуренцията между нациите в по-глобален аспект.

нин, счита Йенс Бертелсен, създател на специализирания бизнес-антикорупционен портал www.business-anticorruption.com Според него световната икономика е разделена на няколко много силни икономически блокове. Европейският съюз, където Швеция е активен член, е федерална структура със засилен граничен контрол и протектионистична митническа политика. Об-


щата валута еврото ускори развитието на вътрешния европейски пазар и доведе до много по-голяма хармонизация между страните – членки. Бившата национална политика трябва дo голяма степен да се прехвърли на федерално общоевропейско ниво, а ДДС, данъци върху доходите от фирми и капитали, както и акцизи да влязат в oбщата за ЕС данъчна администрaция и органи по приходите. Точното и максимално справедливо определяне на ДДС е един от основните

антикорупционни фактори. В Швеция цялата данъчна информация се подава по Интернет. Данъчната администрация приема тази информация с пълно доверие и след седем дни ДДС се възстановява. Данъкоплатците нямат интерес да излъжат държавата, защото те знаят, че няма да бъдат подведени и че в определения срок сумата ще бъде възстановена. Политиката на Швеция е силно повлияна от идеала за равенство. Предприятията и производствата стават все по-глобални, но все още

Get Back Your VAT in Sweden The level of material privations is measured as a percentage of the residents who can’t afford to pay for at least three of the following nine things: contingency, one-week annual leave away from home, mortgage repayment or utility bills, dishes with meat, chicken or fish every other day; and also keeping the house warm enough, or posess washing machine, color TV, telephone or personal car. Text and photos by Hristo Petrov, Stockholm-Sofia

According to a study conducted by the European Commission Bulgarian consumer suffers the highest material

privations in comparision to the rest of the people living in the Member States of the EU - 55.5% of Bulgarian popula-

tion has miserable material capabilities. At the bottom of the User Rating EU are also Romania (49%) and Hungary (41%). Best material capabilities have the consumers in Luxembourg (4%), Sweden (5%) and Netherlands (5%). How does Sweden, the second in the user rating EU, deal with tax problems? Anders Ahnlid Director Generalfor Trade Policy at the Swedish Ministry for Foreign Affairs commented that before taking any amendments regardless up or down in the tax scale, the National Tax Board of Sweden must organize a broad discussion...

Jens Berthelsen, Global Advice Network, Sweden

This is the first step to analyze the main factors that will influence the future development. Second comes the reporting of such factors as: the globalization, the information technology in the work of the

business, the division of the society and the moral development in public relations. In what way expected amendments affect the taxation and tax collection and to what extend this change influnce the amount of financial revenue of the National Tax Board of Sweden is also taken into account. Practically speaking, such induced debate involves many citizens and organizations - professional and nongovernmental, which participate actively in the discussion. The discussions on tax policy exceed the importance of the change for the national economy because it increases the competition between the nations in a more global aspect. The determination of the taxes in Sweden is a matter of unbroken trust between the 11


имат национална база. От правителството се изисква отговорност за живота и благосъстоянието на

гражданите. За да се справи с това страната трябва да поддържа високо ниво на данъчното облагане.

Това в същото време създава проблеми за икономиката и бизнеса, когато става въпрос за конкуренция

извън граница. Много oт предприятиятa, ангажирани в производството на стоки от висок и среден технологичен клас преместват адресa си на управление и своите развойни звена извън Швеция. Много високо квалифицирани работници напускат страната в търсене на по-високи заплати, по-ниски данъци и по-добри възможности за кариера. По-ниският икономически растеж, емиграцията на високо квалифицирана работна сила и разходите за мерки за подпомагане на безработните като цяло забавят шведската икономика. Моралните проблеми в данъчната политика са от съществено значение за гражданите. Дискусията по данъчните въпроси в шведското общество прeдставлява отправна точка, за да могат институциите и бизнесът да бъдат по-добре подготвени и да отговорят на предизвикателствата на бъдещето.

state and citizens, believes Jens Berthelsen creator of the specialized business-anticorruption portal www.businessanti-corruption.com According to him the world economy is divided into several very powerful economic units. The European Union where Sweden is an active member is a federal structure with increased border control and protectionist policy. The overall currency the euro has accelerated the development of the European internal market and resulted to a much greater harmonization between the Member States. The former national policy has to a great extend be 12

transferred at the federal panEuropean level, and VAT, income taxes from firms and capitals as well as excises tax toenter into the common EU tax administration and the revenue authorities. The accurate and maximum fair determination of the VAT is one of the main anti-corruption factors. In Sweden all tax information is submitted over the Internet. The Tax Administration accepts this information with full confidence and in seven days the VAT is been recovered. The taxpayers have no interest to deceive the state because they know they will not be misled and that the amount will be recovered

within the set period. The Swedish policy is strongly influenced by the idea of equality. The businesses and the industries become more global but still have a national base. The government is required to ensure lives and livelihoods of all the citizens for the better. To cope with this the country must maintain the high level of taxation. At the same time, this creates problems for the economy and the business when it comes to competition abroad. Many of the companies engaged in the manufacturing of goods of high and medium technology class move their management

and their development units outside Sweden. Many highly skilled workers leave the country in search of a higher wages, lower taxes and better career opportunities. The lower economic growth, the emigration of highly skilled manpower and the costs of measures to help unemployed people in general slows down the Swedish economy. The moral issues in tax policy are essential for citizens. The discussion on tax issues in Swedish society represents an important starting point for institutions and businesses to be better prepared and meet the challenges of the future.


Клиентът срещу наказателните такси на банките През 2010 г. домакинствата у нас са платили рекордните 1.946 млрд. лв. лихви на банките по изтеглените от тях кредити. Данните от БНБ сочат, че това прави средно по 5.33 млн. лв. лихви на ден. Депутати, банкери и експерти от няколко месеца обсъждат предстоящите промени в Закона за кредитните институции, отнасящи се до таксата за предсрочно погасяване по ипотечните и бизнес кредити. Мнения „за“ и „против“ се изказват в публичното пространство, но до този момент не са обсъждани директно между вносители и представители на банковата общност. Автор: Мария Иванова

В

момента банките начисляват такса предсрочно погасяване между 2 и 4% за бизнес кредити и около 5% по ипотечните. По данни на БНБ у нас са раздадени 156 589 жилищни кредита, на стойност 8 милиарда и 700 милиона лева. Корпора-

тивните заеми са 125 252, на стойност над 31 милиарда 700 милиона лева. С предложенията за промени в Закона за кредитните институции се предвижда: при кредити с фиксирана лихва и срок по-дълъг от година, банките да могат да начисляват такса до 1% от предсрочно погасяваната сума; 0,5% да е наказателната

лихва, в случай че остава помалко от година до изплащане на заема; таксата изцяло да отпадне за кредити с плаваща лихва, с равни месечни вноски или овърдрафт кредити, предвижда още законопроектът. Позицията на вносителите Вносители на промяната са гру-

Очаква се промените в закона да увеличат конкуренцията между финансовите институции

14

па народни представители от ГЕРБ - Деян Червенкондев, Стефан Господинов и Евгени Стоев. Според тях с промените "ще се подобрят коректните взаимоотношения между финансовите институции и техните клиенти". Ефектът от прилагането им ще е положителен за клиентите на банките, смятат вносителите,


The client against the penalty charges of banks Bulgarian households have paid the record 1.946 billion leva interest on Bank’s loans in 2010. Bulgarian National Bank (BNB) data shows that this means an average of 5.33 million leva interest per day. MPs, bankers and experts are discussing for several months the upcoming changes in the Credit Institutions Act concerning the fee for pre-term repayment on mortgages and business loans. The opinions on the pros and cons are expressed in the public space, but so far have not been discussed directly between MPs and representatives of the banking community. By Mariya Ivanova Editor English version: Ivelina Georgieva

тъй като ще се понижат разходите по обслужването на банковите заеми. От друга страна ще е от полза и за кредиторите, защото ще увеличи конкуренцията между финансовите институции чрез улеснената мобилност. „Когато има директен диалог между банките и техните клиенти и двете страни ще бъдат добре“ – коментира за b2b Legal депутатът Диян Червенкондев. И допълни: „финансов израз на таксата има едва тогава, когато се пристъпи към предсрочно погасяване. С промените се стремим да има по-малко предсрочно изплащани кредити. Вариантите в случая са два: пълно погасяване на кредита със собствени средства или рефинансиране от друга банка. При втория случай обикновено става въпрос за недоволен от обслужването на банката или цената на кредита клиент. Идеята на нашите предложения е да няма тежки такси, които да ограничават свободното движение на клиентите на банките“. На въпрос как проме-

ните ще се отразят на банките депутатът отговори: „Ние сме съгласни, че банките биха реализирали пропуснати ползи и сме готови да обсъждаме размера на компенсацията – 0%, 1%, 2%, 3%“ и отбеляза, че поголям размер на наказателната лихва в практиката на ЕС няма. За сравнение посочи Испания, където таксата е от 0.5% до 2.5% и Белгия, където се прилага три месечна лихва, която банките биха пропуснали в случай на предсрочно погасяване. Относно една от основните критики на банките, че в ЕС няма регулиране на таксата за бизнес кредитите, Червенкондев коментира, че това е така, защото не е имало необходимост от подобно регулиране. „У нас е наложително намаляването на административните тежести във финансовите взаимоотношения. Ипотечната директива на ЕС, която предстои да бъде приета, няма да бъде нищо по-различно от това, което ние предлагаме“ – смята депутатът.

People who pay their credit early will no longer pay fees to the bank, according to amendments to the Bulgarian Credit Institutions Act. The amendments have been presented by MPs from Bulgaria's ruling party GERB. The relief concerns mortgage, business loans and other nonconsumer credit, which have already dropped the fee. If the parliament adopts the amendments at second reading, the bank will not be allowed to impose a fee on people who return their credits early in the following cases: if the interest is not fixed, if the loan is repaid in equal annuities,

if the repayment is based on insurance contract whose objective was to secure the payment of the loan, and if it regards an overdraft. Currently the banks charge Pre-Term repayment fee between 2 and 4% for business loans and about 5% on mortgages. According to BNB in our country were given 156,589 home loans worth 8.7 billion leva. Corporate loans worth over 31.7 million leva. The proposed amendments in the Credit Institutions Act concern fixed interest rate loans and period longer than a year, banks may charge a fee to 1% of the Pre-Term repayment

15


подобри баланса между кредитори и кредитополучатели и ще направи по-добри условията, при които сравнително повече хора, при равни други условия, биха отишли в дадена банка и биха ползвали съответния кредитен продукт. „Има логика банката да бъде компенсирана от такса за предсрочно погасяване на ипотечни кредити, имайки предвид големия среден размер и дългия срок на издължаване на тези кредити“ – коментира още банкерът. „Много коректно обаче трябва да се определи тази компенсация – дали ще бъде стъпаловидна или единна такса. Отчитайки интересите на банката, има основание за известна, макар и малка стъпка. За да се избегне неравнопоставеността между клиентите обаче е по-разумно да се въведе единно ниво на таксата по отношение на ипотечните кредити“.

Позицията на банковата общност Несъгласие с предложенията за промени в закона изразяват експертите от Управителния съвет на Асоциацията на банките в България. Подобни мерки, целящи регулиране на таксата за предсрочно погасяване, според тях ще бъдат неефективни и ще имат отрицателен ефект не само за банковата система, но и за потребителите на банкови услуги. Ограничаването на размера или премахването на таксата за предсрочно погасяване на кредитите ще доведе до нови разходи за клиентите – лихви, такси и комисиони, което има своята икономическа логика, тъй като банките ще трябва да компенсират по някакъв начин загубите, които ще понесат. Така на практика ще се получи, че заради известен брой кредитополучатели, които искат да погасят предсрочно кредитите си, ще трябва 16

да плащат всички клиенти, които теглят нов кредит. От друга страна, въвеждането на административни ограничения, какъвто е опитът за регулиране на таксата за предсрочно погасяване по кредити, ще намали възможностите на банките да предлагат промоционални периоди с първоначални по-ниски лихви – предупреждават от Асоциацията. На запитване – доколко е удачно регулирането на взаимоотношенията между банките и корпоративните клиенти – от банковата общност твърдят, че подобна административна намеса е недопустима, тъй като променя баланса между равнопоставени стопански субекти. Фирмените кредити много често са свързани с други услуги (например ангажимент за привлечени средства, който пък стои в основата на по-благоприятни лихвени условия по кредита).

В тази група попадат и кредити с участие на чуждестранни финансови институции или такива, отпускани в рамките на европейски или международни програми и проекти – коментира д-р ик. Ирина Марцева, от АББ. „Според нас е наложително да се направи такъв тип оценка: ще могат ли банките да нарушат договорите си с депозантите без санкция – така, както се предлага за всички кредитополучатели да могат да нарушават без обезщетение договора си за кредит “ – допълва още главният секретар на Асоциацията. По отношение на обсъжданата регулация има и положително настроени представители на банковата общност. Андрей Пресолски, директор анализ и управление на класифицирани експозиции в ЦКБ, е на мнение, че регулирането на таксите за предсрочно погасяване ще

Правата на гражданите, като потребители, не са защитени в достатъчна степен и често са нарушавани от кредитните институции. Това е установил омбудсманът Константин Пенчев, който е проучил подадени до него жалби и е констатирал проблеми, свързани с нормативната уредба и дейността на банките. В резултат той е изпратил препоръки до министъра на финансите Симеон Дянков и управителя на Българската народна банка Иван Искров, съобщиха от институцията на омбудсмана. Ще отпадне ли таксата предсрочно погасяване за ипотечните кредити и какви ще бъдат промените в Закона за кредитните институции у нас ще стане ясно след приемането на новата Ипотечна директива на ЕС в средата на тази година. Дотогава у нас ще се правят анализи и обсъждания, свързани с отражението, което биха имали промените върху банките и техните клиенти-потребители.


amount; 0.5 percent to be the penalty interest rate in case it remains less than a year to payback the loan; the fee to be completely eliminated for floating interest rate loans with equal monthly installments or overdraft loans. The position of the MPs The draft of the amendments was suggested by MPs from GERB parliamentary group - Dejan Chervenkondev, Stefan Gospodinov and Evgeni Stoev. According to them the amendments “will improve the correct relationship between the financial institutions and their customers”. The effect of their implementation will be positive for the clients of the banks according to them because it will reduce the bank loans coast. On the other hand change will benefit the creditors as well because it will increase the competition between the financial institutions by facilitating mobility.

scenario usually dissatisfies clients. The idea of our proposal is to avoid heavy charges that aim to restrict free switch of the banks”. Asked how the changes will affect the banks the MP said: "We agree that banks would reduce their profits and we are ready to discuss the amount of compensation - 0%, 1%, 2%, 3%" and there is no bigger penalty interest in the EU practice, he noticed. For example he indicated Spain where the fee is 0.5% to 2.5%. In Belgium they apply threemonth interest rate which the banks would have skipped in the event of Pre-Term repayment. One of the main criticisms that banks highlight is that there is no regulation in the EU of the business loans fee. According to Chervenkondev there was no need for such regulation. "In our country it is imperative to reduce the administrative burdens on financial relations. The EU mortgage directive which is about to be adopt is no different than what we offer” - the MP believes.

"When there is a direct dialogue between banks and their clients then both sides are in a better position" - commented for b2b Legal Dian Chervenkondev, MP - GERB political group. He added: “There will be a financial expression of the fee only when it is proceed to early repayment. The changes aim to reduce the Pre-Term repaid loans. The options in this case are two: the full loan repayment with client’s money or other bank refinancing. The second

The position of the banking community Experts from the Governing Council of the Association of Banks in Bulgaria disagree with the proposed law amendments. According to them such measures in regulating the PreTerm repayment fee will be ineffective and will have a negative effect not only on the banking system but also on the consumers. Limiting of the fee or eliminating it will lead to new costs for the customers - interest,

fees and commissions which have its economic logic since the banks will have to somehow compensate for the losses that will endure. So in practice because of a number of borrowers who want to repay their loans early all customers who take out new credit will have to pay more. On the other hand the adoption of such administrative restrictions will reduce the ability of banks to offer promotional periods with initial lower interest rates - the Association warned. On inquiry - whether it is appropriate the regularities of the relationship between the banks and the corporate clients - the banking community claim that such administrative intervention is inadmissible because it will change the balance between equal economic entities. Also the corporate loans are very often linked to other services (commitment to attracted funds, which in turn underlies the more favorable interest rates on the credit). In this group also fall credits involving foreign financial institutions or those obtained within the European or international programs and projects - said Dr. Irina Martseva from ABB. "We believe it is imperative this type of evaluation to be made: will the banks be able to disrupt their contracts with the depositors without penalty - as it is proposed - all borrowers to be able to violate their credit contract without compensation " – also added the

When there is a direct dialogue between banks and their clients then both sides are in a better position

Chief Secretary of the Association. Regarding the discussed regulation there is also positively disposed representatives of the banking community. Andrej Presolski, director Analysis and Management of Classified Exposures in CCB believes that the regulation of the fees for Pre-Term repayment will improve the balance between creditors and borrowers and will make better conditions under which relatively more people would use the relevant credit product. "The logic says that banks have to be compensated by a fee for PreTerm repayment of mortgage loans considering the large average size of them and the long term of repayment of these loans” – the banker commented. "However, the compensation must be determined very correctly – whether it will be a cascade or a single fee. Considering the interests of the bank there are grounds for some even smaller steps. However, to avoid the inequality between customers it is more reasonable a uniform fee to be introduced in respect to the mortgage loans”. The rights of the citizens as consumers are not sufficiently protected and are often violated by the credit institutions. This is the opinion of the Ombudsman Konstantin Pentchev who has studied the complaints against banks submitted to him and has found problems with the legislation and the operations of the banks. The institution of the Ombudsman has announced that as a result he has sent recommendations to the Finance Minister Simeon Djankov and Governor of the Bulgarian National Bank Ivan Iskrov. Whether the fee for Pre-Term repayment of mortgage loans will be abolished and what will be the amendments in the Credit Institutions Law, will become clear by the end of June, after the adoption of new EU Mortgage directive. Until then there will be analysis and discussions on the impact of these changes and their influence on banks and their clients. 17


интервю

Владимир Пенков:

Инвеститорите заслужават добри условия и добро правно обслужване Горди сме, че успяхме да създадем собствена фирмена етика, култура и традиция. На бизнеса му е необходима добра инвестиционна среда и възможност за бърза и справедлива реализация на правата, казва адвокат Пенков в интервю за b2b Legal. Адвокат Владимир Пенков – Управляващ съдружник на адвокатско дружество Пенков, Марков и Партньори, основано през 1990 година като Лега Интерконсулт – Пенков, Марков и партньори (ЛИК), Председател на Надзорния съвет на БТК и арбитър в Арбитражния съд при БТПП, член на УС на Фондация Лале, включен в изданието Barons „Who’s Who in the World”, 1999-2000 Global Edition и Barons 500 – Leaders for the new century, 2000 Commemorative edition, както и почетен член на “Who’s Who” Historical Society for the year 2005, издание 2005-2006 на “Who’s Who of Professionals. Дружеството обслужва значителна част от големите чуждестранни инвеститори в България. От 1996 година Пенков, Марков и Партньори е член на Lex Mundi, водеща световна организация на независими юридически фирми, за юрисдикцията на България. През 2005 година Пенков, Марков и Партньори става първата българска правна фирма, удостоена със Сертификат за управление на качеството, по международните стандарти ISO 9001:2000 на Бюро Веритас и по-късно ресертифициран по стандарт ISO 9001:2008. Интервю: Васил Чобанов

П

ри приемането годишния отчет на БТПП за 2010 се чуха много положителни оценки към вашата кантора относно последните промени в търговския закон. Защо в една консервативна област на правото се налага да се правят толкова „революционни“ предложения?

Владимир Пенков: Не бих се съгласил, че за България това е консервативна област, тъй като през 1991 г. се прие Търговския закон, а свободната пазарна икономика се прилага само от 20 години. Едва от 3 г. обаче, разполагаме с модерен единен е-регистър, като се осигуриха условия за ясни и еднакви критерии, бързо произнасяне, незабавни справки и електронен подпис. Все пак,

практиката отбеляза редица смущаващи слабости във функционирането на регистъра, като ние наистина много активно участвахме в проекта за промяна на Закона за търговския регистър. От предложения цялостен проект за изменение на закона, проектът на Министерство на правосъдието възприема във връзка със защитата на

Vladimir Penkov: Investors deserve a good business environment, as well as good legal services We are proud to have been able to cultivate our own corporate ethics, culture and tradition. The business community needs a sound investment environment and the opportunity to exercise its rights quickly and fairly, Vladimir Penkov, Attorney commented for b2b Legal. Vladimir Penkov, Attorney – Managing Partner of Penkov, Markov & Partners Attorneys at Law, founded in 1990 as Lega Interconsult Penkov, Markov & Partners (LIC); Chairman of the Supervisory Board of BTC and Arbitrator at the Court of Arbitration of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry; member of the Board of the Lale [Tulip] Foundation; listed in Barons „Who’s Who in the World”, 1999-2000 Global Edition and Barons 500 – Leaders for the new century, 2000 Commemorative Edition, Honorary Member of “Who’s Who” Historical Society for the year 2005, 2005-2006 edition of “Who’s Who of Professionals.” The firm provides legal services to many of the major foreign investors in Bulgaria. Since 1996 Penkov, Markov & Partners has been a member of Lex Mundi, a leading international organization of independent law firms, for the Bulgarian jurisdiction. In 2005 Penkov, Markov & Partners became the first Bulgarian law firm to be certified for quality management under the ISO 9001:2000 Standard of Bureau Veritas, later re-certified under ISO 9001:2008. Interviewer: Vassil Chobanov

The annual report of the Bulgarian chamber of commerce and industry was adopted amid praise for your law firm for the recent amendments to the commerce act. Why such conservative 18

area of law needs such ‘revolutionary’ proposals? Vladimir Penkov: I would not agree that this is a conservative area for Bulgaria, since the Commerce Act itself was adopted as recently as 1991, whereas a free market economy has been in force

for only 20 years. It has been for just 3 years, however, we have at our disposal a modern e-register, providing conditions for clear criteria, swift justice, instant checks and an electronic signature. Notwithstanding any of the above, though, practice has shown a number of


19


личните данни, режима на регистрация на потребителите на данните по фирмената документация, наред с общата достъпност на обстоятелства на търговеца, предвижда макар и кратък 3-дневен срок за отстраняване на технически недостатъци в заявлението, както и предвижда създаването на нова уредба по отношение на непререгистрираните в срок дружества. За съжаление не се възприеха намерилите широка подкрепа предложения за уредба на недобросъвестни посегателства върху фирмените наименования и за предотвратяването на заблуждаващи фирмени наименования. Единствено това би могло да бъде окачествено като революционно предложение. Не бяха възприети и предложенията за процедури за преустановяване на публичност на обстоятелства, които не подлежат на вписване, като израз на защитата на лични данни, за отстраняването на "стари" грешки , както и посочването на прокуриста като законен представител. Абсурдно е прокуристът да може да назначава процесуални представители по закон, а да не се допуска като законен представител на търговеца в регистъра. 20

Това добре ли е за малкия и среден бизнес, каквито са преобладaващите предприемачи ? Владимир Пенков: Не всичко, може би, от предложените изменения, се приема веднага като добро от малкия и среден бизнес, но средносрочно хармонизацията и правилата на европейските критерии, както и създаването на прозрачни и предвидими условия за всички инвеститори са от полза за всички в България. Какво е значението за защитеното фирмено наименование и търговска марка? Владимир Пенков: При обединяването на 28-те регистъра в страната в единния електронен регистър, се забелязва голям брой случаи на използване като наименования добре известни у нас защитени световни и други търговски марки, като очевидно се е търсело съзнателно заблуждаващо сходство. Действително става дума за злоупотреба с репутация. Затова законодателството трябва да предвиди процедури за защита на засегнатите лица. Това има пряко отношение към добрата инвестиционна среда и е от еднакво значение за всички инвеститори – български и чужди.

Добавя ли престиж към името на една кантора работата по значими законопроекти? Сега много предприемачи се интересуват от новите регламенти в проекта за ВЕИ? Владимир Пенков: Безспорно, особено когато работата по законопроектите е била ефективна и полезна за бизнеса, това е престиж за една правна кантора, но не това е най-важното за ангажираното участие във важни за бизнеса законопроекти, тъй като за всички успешни професионалисти, в това число и правни кантори, е важен общественият ангажимент да се спомогне, чрез законодателството за ускоряването на икономическото развитие, което е от полза за всички. Освен ангажимента ни по Закона за търговския регистър и Търговския закон, нашата кантора участва и в обсъжданията на Закона за енергията от ВЕИ и като членове на Българската ветроенергийна асоциация. При това е важно не да се лобира за една или друга група заинтересовани инвеститори, а да се търсят ефективни решения, които ще бъдат дълготрайно от полза за държавата и хармонират с европейските изисквания.


disturbing deficiencies in the operation of that register, and we have indeed been very actively involved in drafting the Bill to amend the Commercial Register Act. Of the entire Bill for amending that Act, the draft proposed by the Ministry of Justice perceives, in terms of the protection of personal data, the user registration regime with respect to the corporate documentation databank, while guaranteeing general access to merchant-related data and circumstances, further provides an albeit brief 3-day period for rectifying technical flaws in the submitted application; and stipulates a new set of rules in respect of companies that have failed to register in due course. Regrettably, the legislator did not take on board the widely supported proposals for dealing with unlawful misappropriation of company names and for imposing a ban on misleading company names that mimic those of legitimate businesses. This was the only proposal that could have been described as a revolutionary one. Also discarded were proposed procedures regarding the suspension of the public nature of circumstances that are not subject to recordation, as an instance of protection of personal data. The elimination of ‘old’ errors, as well as the nomination of the procurator as a legal representative were disregarded as well.

It is absurd for the procurator to be able to appoint procedural representatives under law, while being inadmissible as legal representative of the merchant before the commercial register. Is this good for small and mediumsized businesses, i.e. the prevailing part of entrepreneurs? Vladimir Penkov: Not all of the proposed amendments are, perhaps, instantly appreciated as positive by SMEs, but in a medium-term context, the harmonization of rules with European standards and the provision of clear and transpar-

ent conditions for all investors are to the benefit of everyone in Bulgaria. What is the significance for the registered company name and trademark? Vladimir Penkov: While collating the 28 company registers around Bulgaria into a single electronic one, we came across many instances where famous internationally registered and other recognizable trademarks were used as company names in this country in an obvious attempt to mislead consumers. A single-letter variation or the addition of a two-digit number, or a different marker for the form of association was considered sufficient as a distinctive feature. Therefore the law must provide procedures of remedy for the aggrieved party. This has a direct bearing on the good investment environment and is equally important for all investors, whether Bulgarian or foreign. Does working on major draft laws add prestige to the name of a law firm? Many entrepreneurs are currently interested in the new provisions in the renewable energy sources bill. Vladimir Penkov: No doubt about it, especially when our involvement in drafting the bill has been efficient and useful for the business community, this is highly prestigious for a law firm. That is not, however, what motivates our committed effort in preparing legislation essential for the business community. 21


и големите фирми, да търсят благо­ приятно за тях решение, като спестяват от считани за тях "излишни" разноски за добри правни съвети.

Затова е важно да се фиксират преференциалните цени за съответния срок, да се изготвят планове за изграждане на инфраструктурата и да се създаде уредба за биогоривата. Не по-малко важно е обаче, законът да предвижда ясна формула за изчисляване на преференциалната цена, да не се ограничават преференциите, незнайно защо само до 2015 г., както и поставената съгласно европейските изисквания минимална цел за постигане на 16% до 2020 г. да не се третира като максимум. Трябва да се гарантира определен срок за присъединяване, като се отстранят условията за бюрокрация и ненужното бавене, които са само предпоставка за корупция. Разбира се, трябва да се гарантира от закона и цялото изкупуване на излишъка от енергия, произвеждана от агрегати за собствени нужди. Г-н Пенков, как стигнахте до идеята за голяма кантора с регионални офиси в цялата страна? Владимир Пенков: Не може да става дума за някаква първоначална идея. Просто нашата философия и подход, задълбочено и индивидуално да се готвим за всеки казус, ангажирано да подкрепяме с правни съвети нашите клиенти, като никога да не ги лъжем или затаяваме някои трудности, а се борим докрай пред администрацията за намиране на логично и разумно решение при неуредени от законодателството въпроси, доведе до нарастване 22

на работата и с това привличане на много нови колеги. Сега в централния офис разполагаме с 23 адвокати и 18 души съпътстващ персонал, а в цялата страна с малко над 50 колеги. Възможността за качествено обслужване в цялата страна, при най-високи стандарти на качество изисква и създаването на офиси и в други градове, като сега разполагаме с официални кантори в Бургас, Плевен, Стара Загора и Русе, а имаме асоциирани членове във Варна и други градове. А чрез нашето членство в Lex Mundi имаме достъп до най-добрите офиси в над 150 страни в света, включително в региона на Балканите. Това е голямо предимство не само за нас, но и за нашите клиенти, които имат инвестиционни намерения в чужбина. Големите компании разбират ефективността от доброто правно обслужване. Как обаче малкият бизнес и средната класа да бъде убедена, че е по-добре да направи консултация с добра кантора? Владимир Пенков: Наличието на добро законодателство, както и бързо и справедливо правораздаване, ще направи очаквани и необходими правните съвети във всяко едно стопанско начинание. Добрите правни съвети довели до по-голяма ефективност, ще увеличат търсенето на съответните правни кантори. Обратното, наличието на лоши практики, свързани с неточното прилагане на правните норми и лошите практики в правораздаването ще тласкат не само малките и средни, но

Предпочитате ли големите международни компании като клиенти? Владимир Пенков: Действително някои по-големи проекти се свързват главно с така наречените големи компании. Но гръбнакът на икономиката са малките и средни предприятия и именно те заемат повече от две трети от нашата работа. Нашето уважение към тях е огромно и поради това, че обикновено техните представители изключително добре познават закона и пазара, предоставянето на правни услуги за тях не само е истинско предизвикателство, но и обучава и възпитава самите нас. За добра експертиза налага ли ви се да обучавате своя екип? Владимир Пенков: Ние сме едно от малкото адвокатски дружества притежаващи сертификат ISO 9001:2008 за качествено управление на услугата. Най-високите стандарти на качество са изискване в нашата работа, а предпоставка за това са системните участия в различни видове както теоретични, така и практически занятия, включително в рамките на Lex Mundi, водещата световна организация на независими юридически фирми, различни други специализирани семинари и ежегодните курсове под формата на Team Buildings. Интервюто продължава в следващия брой на b2b Legal.


For any successful professional, law firms included, the main thing is to be committed to the public good, to contribute, through legislation, towards speeding up economic development, which is to everyone’s benefit. In addition to our engagements regarding the Commercial Register Act and the Commerce Act, our law firm, as the official advisers to the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, has been involved in the discussions of the Renewable Energy Sources Bill, as we are also members of the Bulgarian Wind Energy Association. The point here is not to lobby for one group of potentially interested investors or another, but to seek effective solutions ensuring long-term benefit to the state, while being in harmony with European requirements. It is essential, therefore, to have preferential prices fixed for the relevant period, to prepare plans for building the infrastructure and to produce the statutory framework in respect of bio-fuels. It is no less important, however, to make sure that the law provides a clear formula for calculating such a preferential price while not limiting such preferences, for some obscure reason, till 2015 only, and that the EUset minimum goal of achieving 16% [renewable] by 2020 would not be seen as a maximum. A time frame must be guaranteed for accession, while removing red tape and unnecessary delays, which solely breed corruption. Of course, the law must guarantee that the entire surplus energy produced by own-needs installations is to be purchased from its producers. Mr. Penkov, how did you come up with the idea to set up a big law firm with regional offices all over the country? Vladimir Penkov: I do not believe this was a matter of an original idea. It's just that our philosophy and approach of preparing ourselves thoroughly and individually for every legal case, of supporting in a committed manner our clients with legal advice, of never lying to them or keeping them in the dark about problems and difficulties, but of fighting all the way with the administration in pursuit of a sound and logical solution in cases not explicitly dealt with by

the applicable legislation, has resulted in an increase in our workload and the need to hire many new colleagues. At present, we have 23 attorneys and 18 associated staff at our central office, and a little over 50 colleagues around the country. To be able to provide quality service at the highest standards nationwide, we needed to set up offices in other cities. Currently we have legal offices in Bourgas, Pleven, Stara Zagora and Rousse, and associated members in Varna and a few other cities. And since we are members of Lex Mundi we have access to first-class law offices in over 150 countries around the world, including the Balkan region. This is a big advantage not only for us but for our clients who consider investing overseas.

SMEs but major corporations as well to seek benefits for themselves by saving on the seemingly ‘unnecessary’ cost of good legal advice.

Big law firms understand the benefit of good legal services. But how can you persuade small businesses and the middle class that they would be better off consulting an experienced firm? Vladimir Penkov: The existence of a good legislative framework, of swift and fair jurisprudence, would make legal consultations an expected and necessary part of any commercial undertaking. Good legal advice, when it leads to greater efficiency, would position the relevant law firm in greater demand. Conversely, the existence of bad practices, not geared towards the proper application of legal norms, combined with bad practices in jurisprudence itself, would entice not just

Do you need to train your team for good expertise? Vladimir Penkov: We are one of the few law firms certified under ISO 9001:2008 for quality service management. The highest quality standards are a sine qua non for our work, and to be able to attain them, we participate on a regular basis in all sorts of workshops, both theoretical and practical, including within the framework of Lex Mundi, the leading international organization of independent law firms, in various other specialized seminars and in annual team building events.

Do you prefer big international companies as your clients? Vladimir Penkov: Indeed, some major projects are related to the so-called big companies. But the backbone of the economy is made up of small and medium-sized enterprises, and they account for over two-thirds of our business. We have enormous respect for them, and since their representatives usually have a profound knowledge of the law and the marketplace, the provision of legal services to such people is not just a real challenge but also has an educational effect on ourselves.

To be continued in the next issue of b2b Legal. 23


„Откраднатата“ новина Когато говоря на студентите по журналистика за Закона за авторското право и сродните му права, обичам да поставям въпроса за авторството на новините. Има ли авторско право върху новината? Младите реагират различно, но в повечето случаи заявяват, че авторите на новините би следвало да се ползват със защита. Автор: Иван Капралов

Н

овината е оставена извън приложното поле на Закона за авторското право съвсем умишлено. Защото е в обществен интерес новината да обиколи света. Да я научат всички. Да се ползват от нея. Същностната характеристика на новината изключва възможността от защита на правото на нейния автор. Но, грешат ли младите студенти, когато се обединяват около

24

въпроса за защитеното авторство? Лишени от основания ли са нервите на действащите журналисти, когато нервничат, че някой е преписал новината им? Професионално ли си върши работата журналист, чието основно усилие е да размести думичките във вече написана информация и да я преподпише? Авторството на новините е един от кристалните примери, когато правото предпочита да остави регулацията на морала.

Един от ясните примери, че моралът също е социално-регулативен механизъм, който, подобно на правото, представлява система от норми. Система от нравст­ вени и етични норми. Кражбата на новината не е закононарушение, но при всички случаи е в разрез с етиката. Представлява елементарно, колегиално неуважение и би следвало да се счита за проява на сериозен непрофесионализъм. Поне теоретично.

Новинарството е бизнес Производството и разпрост­ ранението на новини е бизнес. От него печелят медиите и отделните журналисти. Точно поради това темата вълнува журналистическата гилдия, коя­ то принципно счита новината за изпуснат от бутилката дух, с който всеки може да си играе. Разминаването между правната и моралната регламентация кара отделния журналист да се отнася фриволно към чуждата новина, която се наема да заимства и


силно ревниво към собствения медиен живот на негова си разработка. Това е така, защото мнозинството от днешните представители на журналистическата гилдия приеха, че липсата

на правна защита над авторството на новините всъщност решава въпроса със свободното им ползване. В резултат на това схващане и развитието на новите медии се получава изкривяване

на пазара, вследствие на което много журналисти остават без работа.

агенции се чудят как да убедят всички, че новината е стока, за която трябва да се плати.

Отказът от саморегулация на материята всъщност реже клона, на който голяма част от самите журналисти стоят. Благодарение на Интернет днес новините са много по-достъпни. Възприемана като „освободен дух от бутилка” информацията се търкаля и повтаря в цялото медийно пространство без дори да се обогатява.

Новинарството е отговорност Производството и разпространението на новини е отговорност. На първо място пред обективното задоволяване на обществения интерес. Новините са лицето на една медия. Чрез тях се постига или губи доверието. Въпрос на време е публиката да разкрие премълчания източник. Въпрос на време е да улови потока, който определена редакция следи и представя като свой. Неразбирането на тази отговорност води до единственото, с което медиите оперират на пазара – доверието на своите потребители, читатели, слушатели или зрители.

Това дава възможност на мениджърите в медиите да съкращават отредените за новинари бройки без да изпитват притеснения за това как ще напълнят страниците на вестниците си или информационните си емисии в електронните медии. Когато липсват правила в медийната джунгла, просто сработва законът на по-силния. Така големите медии просто си взимат изработените новини от по-малките и пазейки своята идентичност не се считат за длъжни да цитират източника. Националните медии се захранват от регионалните, а така наречените новинарски

Новинарството е професионализъм Професионалното производство и разпространение на новини трябва да се осъществява по определени правила. Това днес е и единствената разлика между професионално занимаващия се журналист и всеки обикновен потребител на социалните мрежи. В силно конкурентния новинарски

„Stolen“ News When I teach the Copyright Law and its Related Rights to journalism students, I often raise the question of the authorship of news. Is there copyright on news writing? Students respond differently, but in most cases they claim that the authors of news should also naturally be protected. By Ivan Kapralov

When I teach the Copyright Law and its Related Rights to journalism students, I often raise the question of the authorship of news. Is there copyright on news writing? Students respond differently, but in most cases they claim that the authors of news should also naturally be protected. This is not one more discrepancy between the real and the legal worlds. News is deliberately left outside of the scope of the copyright law. Because it is in the public interest

that the news should travel the world and reach everyone who may benefit from it. The essential feature of news somehow excludes the possibility of protecting its author's rights. Yet, are the students wrong in sharing the same opinion of copyrighted authorship in journalism? Are the worries of practising journalists justifiable, when they show signs of restlessness that another journalist has plagiarized their own news? Is it a sign of professionalism when a journalist's main effort, for example, will be just to rearrange the words of

someone else's news text and pass it off as his or her own. The copyright of news writing is one of the clear examples when the law prefers to delegate this regulation to morality. One of the clear examples, however, is that morality is also a socially regulated mechanism, which, similar to the law, appears to be a system of norms. Rather, it is a system of moral and ethical norms. The stealing of news is hardly an infringement of the law but it definitely contradicts ethics. It proves to be a simple collegial disrespect and should

therefore be considered a manifestation of a serious lack of professionalism. At least in theory, of course. News writing is business The production and dissemination of news is business. The media and all journalists profit from it, and particularly for that reason this issue affects the whole guild of media professionals, the majority of whom may consider the news material as a spirit that sprang out of the bottle that everyone can play with. The gap between the legal and moral regulations make some journalists 25


пазар за професионализъм днес погрешно се счита недопускането на изтървана новина. Такава, каквато има в конкурентното издание, но собственият ти екип е проспал по някаква причина. Днес често сме доволни от способността на колега да умее да изпипа нещата и да догони новината на конкурента. Същевременно обаче, продължаваме да сме ревниви, когато някой го стори с новина, която сме разработили самите ние.

сред колегите. Въпреки това считам, че никой не би се отказал открито от заложените стандарти за професионализъм като:

Как така хем нямаме право, хем имаме основателната морална претенция. Просто е. Кражбата на новината не е закононарушение, но при всички случаи представлява елементарно, колегиално неуважение.

4.6 По-дълги откъси или цели материали от други медии могат да се използват само с предварително разрешение и като се посочат авторът и медията.”

Не случайно правилата по тази тема влязоха в глава от Етичния кодекс на българските медии със заглавие: „Взаимоотношения в медиите и между медиите”. Този документ така и не получи необходимото признание от гилдията. Убеден съм, че позоваването ми предизвиква иронични усмивки 26

„4.4 Ние уважаваме авторското право и спазваме авторскоправните споразумения. 4.5 Кратки извадки от чужди материали могат да се използват без разрешение, но задължително трябва да се посочва от коя медия са взети.

„Откраднатата” новина не противоречи на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и това е правилен подход на законодателя в защита на обществения интерес и правото на информация. „Откраднатата” новина обаче е регламентирана от писани и неписани етични норми, които гарантират новинарския бизнес,

отговорността на медиите и техния професионализъм. Това, че правото съзнателно се е отдръпнало от регулация не означава, че няма нужда от такава. Тя може да се осъществи единствено чрез принципа на саморегулация в дейността на журналистическата гилдия. Емоционалният ми аргумент, че има смисъл от тези правила е свързан с често срещаните глупави ситуации, породени от „откраднати” новини. Примерно, централната емисия „Календар” на НОВА ТВ от 8-ми ноември 2010 г. Същият ден вестник „24 часа” забива за чело на броя информацията за прихванати разговори между престъпни босове, уговаряли се за организирането на покушение над премиера Бойко Борисов за сумата от 400 000 евро. Сочна новина, с която другите медии очевидно не разполагат. Информацията обиколи интернет порталите, а ресорните репортери цял ден очакваха потвърждението на Борисов. На фона на всичко това водещият на „Календар” Николай Дойнов

стартира централната новинарска емисия с анонс от сорта, че „информацията е разпространена от столичен всекидневник”. Смешно някак. Да не говорим как точно определиха „24 часа” като столичен всекидневник. Не стига това, ами и след анонса започна видео, в чието първо изречение коректно се цитира изданието, автор на новината. Пример, че от тези правила има нужда. Пример, че „открадната” новина и породените от нея морални терзания често ни поставят в глупави ситуации. От онези глупави ситуации, в които знаеш, че не си прав, но все пак продължаваш да забъркваш кашата. Авторът води курс „Правни професионални етични норми в журналистиката” на студенти от специалностите Журналистика и Масови комуникации в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Управител е на регионалната радиостанция „Форте” и ръководи екипа на електронното списание: www.fortisimo.eu.


regard rather frivolously the news written by others that they attempt to adopt; at the same time, they also treat jealously the media life of their own narratives. This is so because the majority of today's journalists think that the lack of legal protection of the copyright of news can actually solve the problem of its unrestraint use. The result of such an attitude and the development of new media consequently culminate in a twisted media market, the aftereffect of which is that many journalists end up being jobless. The denial of self-regulatory principles unfortunately kills the goose that lays the golden eggs for modern journalism. Thanks to the Internet today, news can be a lot more easily accessed. Yet, considered to be 'a spirit that sprang out of the bottle', a piece of news is being circulated and repeated in the media landscape without even any change. This allows the media managers to reduce the number of their newsmen unconcerned with how they may possibly fill the newspaper columns or the news broadcast in the electronic media. Clearly, when the media jungle is deficient of rules, simply the survival of the fittest rules. Thus the bigger news media organizations adopt news from smaller ones and, while safeguarding their identity, feel no obligation whatsoever to acknowledge their source of information. The national media relies on the local news media, while the so called news agencies are at a loss in convincing everybody else that a piece of news is after all a commodity that has its price. News gathering means responsibility The production and dissemination of news is above all responsibility. First of all, it is responsibility for it impartially satisfies the public interest. News is the face of a media company and it plays a role in either gaining or losing confidence. It is just a matter of time before the reading public uncovers the silenced source of information. It is a matter of time for media consumers to follow the flow

of information that an editorial board tries to make it pass off as their own. The denial to recognize this responsibility finally comes to the only thing that media organizations use in the market of journalism: the confidence of readers, listeners, and viewers. News gathering and professionalism The professional news writing, gathering, and distribution should follow certain rules. Today this appears to be the only difference between media professional and social network users. In the highly competitive news market, it is wrong to think that it is a token of professionalism to deliberately stop the publication of a neglected news event. In other words, it is the piece of news that the competitor has included in their columns and our media or team, in contrast, has somehow overlooked and failed to register. In addition, we may even often feel satisfied with a colleague's ability to successfully narrate a piece of news and catch up with the competitor's story. At the same time, however, practicing journalists feel anxious or jealous when someone else has published a piece of news that they themselves have worked upon. So how come we both have no right and have the well-grounded moral claim to publish what we consider as news? It is simple. The plagiarism of news is not an infringement of the law, but certainly it is a downright disrespect of a colleague's work.

4.5. We shall always acknowledge the source of short extracts of material from other media which may be used without express permission. 4.6. We shall only reproduce longer extracts or complete materials from other media with prior permission and with acknowledgement of the author and media. The 'stolen' news does not contradict the provisions of the Copyright Law and its Related Rights, which may be viewed as the appropriate standpoint of the legislature in protecting the public interest and the right to the access to information. However, the 'stolen' news is regulated by written and unwritten ethical norms which guarantee the functioning of the news business, the responsibility of the media and their professional attitude. The fact that the Law has deliberately withdrawn from regulation should not automatically mean that there is no need of it. Such a regulation can be achieved only by means of selfregulation in the media field. My emotional argument that such rules make sense is related to the frequent, inept situations caused by plagiarized news. An example of this is the NOVA television news broadcast of 8 November 2010. On that day, 24 Chasa daily newspaper [24 Hours] had already placed the top headlines of the telephone tapping of conversations between crime bosses who had been negotiating the price of

400 000 Euro for the assassination of Bulgaria's Prime Minister, Boyko Borisov. This is truly a juicy news story that the other media did not have. This information circulated on the Internet and various portals, and the line reporters waited for Mr Borisov's comment a whole day. On top of that, the NOVA television presenter of the news Nikolai Doynov opened the News program Calendar with an announcement that 'this information was disseminated by a Sofia daily newspaper'. It is a little bit funny that this media deliberately silenced the source of information. The way the daily newspaper was defined as a Sofia one is equally so. In addition, the announcement was followed by a video material whose opening sentence accurately acknowledged the publication, the source of this news. It is an example that proves we need such kind of rules. It is also an example that the 'stolen' news and the subsequent moral anguish may often put us in a funny situation. Ironically, it is one of those funny situations in which you know you are far from being right, yet you keep on making the mess bigger. The author teaches a course in Legal and Professional Norms of Ethics in Journalism to students majoring in Journalism and Mass Communications at Konstantin Preslavsky University in Shumen. He is managing director of Forte Radio, a local radio station, and writes for an online magazine at www.fortisimo.eu

Not accidentally then, the principles of news writing were included in the Ethical Code of the Bulgarian Media in the Article "Relations between and within media". This document, unfortunately, never came to be fully recognized by the guild of journalists. I am certain that my reference to this code of ethics will be followed by ironic smiles from many fellow journalists. Nevertheless, I think that no one will openly deny the set standards of professionalism in it: 4.4. We respect copyright and the terms of copyright agreements. 27


Измамна пирамида оплете хедж фондове Кои са тримата най-наивни мениджъри на хедж фондове, които олекнаха с 15 милиона долара в класическа измамна схема, известна като Пирамида или Схемата на Понци. Това проследи MarketWatch. Действието се разиграва в Юта. Автор: Брет Аръндс

К

омисията по ценните книжа и фондовите борси вече е започнала дело, но ще е голям срам, когато Джон „Скот“ Кларк, човекът измислил тази измама, отиде в съда. Очаквайте силно изчервени лица сред мениджърите на хедж фондове. Колко наивни са всъщност тези хора, които управляват милиарди? Позната схема Понци, приложена и в този случай, е опияняваща. От държавната комисия казват, че от 2006 до 2010 година Кларк е набрал 47 милиона долара от инвеститорите за неговата пирамида, действала под прикритието на фирмата му Impact Cash, ангажирана с онлай плащане на заемодателите и скоростно прибиране на заеми за „бедните“. Той обещал на поддръжниците си годишна доходност до 80%. Правилно чухте. Осемдесет процента годишно. Сто и двадесет инвеститори клъвнали на тази стръв. Томас Мелтън от комисията за ценните книжа коментира, че всичко, което е останало е около 4 милиона долара в брой плюс шармантната колекция от луксозни коли на Кларк, „лошо изкуство“, скъпи мебели, моторна шейна и система за домашно кино 28

Кларк е набрал 47 милиона долара от инвеститорите за неговата пирамида, оплела и хедж фондовете на стойност 25 000 долара. В автомобилния му парк има три Mercedes Benz, всеки на стойност над 100 000 долара и реставриран Corvette от 1963. Червен, естествено. Кларк обаче не е открит за коментар. Кларк ръководи опреативната си дейност от малък офис в Логан, Юта. Население: около 50 000. С какво е впечатлявал този човек? „Той е от типа, който веднага определяме като звезда“, казва Мелтън. "„Той изглежда като блестящ търговец. Може да продаде и пясък в пустинята“. Според комисията Кларк

дори не е дал възможност на инвеститорите да се запознаят с данните след одитиране на финансовите отчети. За малко над четири години дейност Кларк е набрал средства от съвсем предвидими места. Той е изтупал приятелите и семейството си. После е взел от приятели на приятели. После платил такси и комисиони за намиране на нови инвеститори. Похарчил е за разплащане между 500 000 и 600 000 долара за този период от четири години. Той пътувал редовно на семинари и тематични конференции.

Но най-неочакваното събитие идва точно преди края – през септември миналата година. Слуховете за „успешната схема“ се разпространили и достигнали до ушите на няколко мениджъри на хедж фондове. В Ню Йорк. В Сан Франциско. Нафуканите финансови столици по крайбрежието. „Лъскавата звезда с маниер на изкусен търговец“, както го наричат от комисията, обещал на големите риби манна небесна или доходност от 55% годишно. И те се хванали. Дали му 15 милиона долара, се казва в доклада на комисията.


Точно преди края. Месеци преди Impact Cash да фалира. Това до голяма степен ви казва всичко, което трябва да знаете за много от мениджърите на хедж фондове. Този термин покрива много грехове. Пет години след като Wall Street беше опарен от високорисковите ипотеки, хората там все още не са научили урока си. Алън Санфорд е друг обвиняем за организирането на пирамида за 7 милиарда долара

Дори и бабите знаят, че всеки, който обещава 80% годишна доходност или дори 55%, ви залага капан.

Мелтън казва за наивниците, че са „ниско ниво хедж фондове“, но все пак отбеляза, че имат достатъчно пари, за да наемат топ адвокатите на Солт Лейк Сити. Очертава се сериозна съдебна битка. Но Wall Street добре познава „продънените“ инвестиции. Когато се обещава манна небесна. Когато се показват съмнителни документи. А и със сигурност знае много относно присвояването на клиентски пари и закупуването на хубави коли и системи

за домашно кино с тях. А инвеститорите остават с пръст в устата. Нищо от това не би трябвало да е новост за Wall Street. Но обикновено те са тези, които слагат капана по отношение на външни лица. Това, което е останало от оскъдните активи на Impact Cash, ще бъде разпродадено, се казва в документите на комисията. * Брет Аръндс е колумнист на MarketWatch и The Wall Street Journal в Бостън.

Ponzi Scheme Hits Mystery Hedge Funds Who are the three gullible hedge fund managers who just dropped $15 million in an alleged Ponzi scheme out in Utah, MarketWatch traced them. By Brett Arends

The Securities and Exchange Commission won't say, but it's going to be embarrassing if John „Scott“ Clark, the man behind the alleged swindle, ever goes to trial. We'll find out then. Expect some seriously red faces among the hedge funds involved. How naive are these people? The alleged Ponzi scheme was a doozy. The SEC says that from 2006 through last year, Clark raised $47 million from investors for his firm, Impact Cash, an online payday lender making loans to the poor at Chili Palmer rates. He promised his backers annual returns of up to 80% a year. You heard me. Eighty percent a year. One hundred and twenty investors took the bait. The SEC's Thomas Melton said all that's left of the haul is about $4 million in cash, plus Clark's collection of fancy cars, „bad art,“ expensive furniture, a snowmobile, and a $25,000 home theater system.

The cars include three Mercedes Benz, each worth more than $100,000, and a restored 1963 Corvette. Red, naturally. Clark could not be reached for comment. Clark ran his operation out of a small office in Logan, Utah. Population: About 50,000. How impressive is this guy? „He's what we would call 'shiny,'“ said the SEC's Melton. „He looks like a salesman. You might buy a snowmobile from him.“ According to the SEC, Clark didn't even provide investors with financial disclosures or audited financial statements. For most of the four years, Clark raised money for Impact Cash from the predictable places. He tapped friends and family. He tapped friends of friends. He paid salesmen fees and commissions to find new investors, paying one between $500,000 and $600,000 over four to five years. He travelled to trade shows and payday loan conferences. But his biggest windfall came right at the end — last Sep-

tember. Through word of mouth, his allegedly amazing returns reached the ears of a few hedge fund managers. New York. San Francisco. Sophisticated money capitals on the coasts. This „shiny“ guy, with the manner of a snowmobile salesman, promises them piein-the-sky returns of about 55% a year. And they plunge in $15 million, says the SEC. Right at the end. Months before Impact Cash collapses. It pretty much tells you all you need to know about a lot of hedge fund managers. It's a term that covers a multitude of sins. Five years after Wall Street got scalded by subprime, they really haven't learned. Even your grandma knows that anyone promising you 80% a year, or even 55%, is betting you a trap. Melton referred to them as „low-level hedge funds,“ but he noted they have enough money to hire top counsel in Salt Lake City.

Preet Bharara, U.S. attorney for the Southern District of New York, speaks at a news conference to announce a settlement between the estate of Jeffry Picower and victims of Bernard L. Madoff's Ponzi scheme, in New York

Wall Street knows all about scalded investments. Pie-inthe-sky promises. Dubious paperwork. Oh, and it sure knows about taking the clients' money and buying fancy cars and home theater systems. Leaving the investors with the dregs. None of this should be new to Wall Street types. But usually they're the ones pulling the scheme on the outsiders. What remains of Impact's meager assets will be put on the block, says the SEC. *Brett Arends is a columnist for MarketWatch and The Wall Street Journal, based in Boston. 29


Тайните на Анна Чапман Рускинята Анна Чапман прикова вниманието на медиите по света през миналата година, когато беше депортирана от САЩ с обвинение, че е шпионин. Кореспондентът на BBC в Москва Стив Розенберг се е заел да разследва „Най-бляскавия таен агент на Русия“.

О

зовавам се на 35ия етаж в една от най-високите сгради в Москва в силно задимен офис. Изведнъж чувам звук от тропането на високи токчета по паркета. През димната завеса се появява червенокосата Анна Чапман в прекрасна синя рокля. Тя изглежда не бърза да се евакуира от сградата. Всъщност, димът се изпуска в стаята от машина, за да изглежда всичко по-мистериоз­ но. Най-бляскавият таен агент на Русия е тук, за да запише седмичното си телевизионно шоу. Съдейки по репликите, които изговаря пред камерата, очевидно не се забавлява изобщо. „Защо някои хора са белязани от смъртта, а други успяват да избягат от нея“? Неразкрити мистерии Шоуто на Анна Чапман се нарича „Тайните на света“. Всяка седмица по руския канал Ren TV тя разяснява мистериите на нашата планета. „Програмата е за всички“, казва Анна в почивката. „Всеки се интересува от неразкритото, защото е забулено в мистерия, защото тайните не са на показ“. Тя

30


The secrets of Anna Chapman Russia's Anna Chapman captured the media world's attention last year when she was deported from the US, accused of being a spy. The BBC's Moscow correspondent Steve Rosenberg investigates „Russia's most glamorous secret agent“. On the 35th floor of a Moscow skyscraper, an office is filling with smoke.

обаче говори по-неохотно за собствените си тайни. Питам Анна Чапман дали наистина е била шпионин. „Никога няма да отрека и никога няма да потвърдя този факт“, отговаря тя студено. Американците обаче нямат съмнения по въпроса. Преди осем месеца, Анна Чап­ман е сред 10-те разкрити тайни руски агенти, депортирани от САЩ. На летището във Виена агентите са разменени срещу четирима други, а руснаците твърдят, че е било шпионаж за Запада. Това е най-големата размяна на шпиони след края на Студената война. Обрат­ но в Русия г-ца Чапман и останалите депортирани получиха медали от прези-

дента Дмитрий Медведев и купища похвали от премиера Владимир Путин. Веднъж разкрити, арестувани и депортирани, найтайните агенти обикновено прие­мат ниски позиции в родината си. Не и Анна Чапман. След завръщането си в Русия тя не слиза от първите страници на вестниците. Въпреки, че някой може да оспори факта, тя със сигурност е първият руски шпионин, който прави фотосесия за мъжко списание с оскъдно облекло, размахвайки пистолет. Освен че е модел, г-ца Чапман е и инвестиционен консултант на банка, работи за благотворителни каузи и дори участва в кампании за прекарване на високоскоростен интернет.

„Suddenly I hear the clickclick-click of high heels on parquet floor. And through the mist walks redhead Anna Chapman in a stunning blue dress. She doesn't seem in any hurry to evacuate the building. That's because the smoke is being pumped into the room by a machine to make her look special. Russia's most glamorous secret agent is here to record her weekly TV show. Judging from the scripted lines she's speaking to camera, it's clearly not light entertainment. "Why are some people marked by death, and others escape it?” Unsolved mysteries Anna Chapman's show is called Secrets of the World. Each week on the Russian channel Ren TV, she sets about explaining the mysteries of our planet. "The programme's for everyone," Anna says in a break. "Everyone is interested in mysteries, because they are secrets, they are unsolved." She is less keen, however, to talk about her own secrets. I ask Anna Chapman if she really had been a spy. „I will never deny and I will never confirm the fact“, she replies coldly. The Americans had no such doubts on the matter. Eight months ago, Anna Chapman was one of 10 al-

leged Russian sleeper agents deported from the United States. At Vienna airport the agents were exchanged for four people the Russians claimed had been spying for the West. It was the biggest spy swap since the Cold War. Back in Russia, Ms Chapman and her fellow deportees received medals from President Dmitry Medvedev and heaps of praise from Prime Minister Vladimir Putin. Most secret agents, once uncovered, arrested and deported, normally adopt a low profile back home. Not Anna Chapman. Since returning to Russia, she's hardly been out of the headlines. Although I haven't confirmed this fact, she is surely the first Russian spy to have done a photo shoot for a men's magazine wearing very little and brandishing a pistol. As well as being a model, Ms Chapman has also been an investment adviser for a bank, a charity worker and a campaigner for high-speed internet. She's also been elected one of the leaders of the youth wing of Mr Putin's political party. There are rumours she may even run for parliament this autumn. I ask Ms Chapman if that's true. "All I'm going to say is I'm interested in helping other people," she replies. "That's all." It's another secret she is keeping well away from the cameras. 31


Тя също е избрана за един от лидерите на младежкото крило в партията на Владимир Путин. Има слухове, че може дори да се кандидатира за депутат на изборите тази есен. Дали е вярно? „Всичко, което ще кажа е, че се интересувам от това да помагам на други хора“, казва тя. „Това е всичко“. Ето още една тайна, която тя пази далеч от камерите. 3D мечти Анна Чапман рядко дава интервюта, въпреки че през декември миналата година руско телевизионно шоу я обяви за Жена на годината и отдели цял час ефирно време за разговори с нея. Г-ца Чапман седи на дивана в телевизионното студио, а последователно на екраните пред нея се появяват образи от миналото й. Ето я Анна Чапман на снимка в руски сайт за социални контакти със съученици, правена неясно преди колко години. Профилът й е от 28-ми юни 2010 година, когато тя живее в Ню Йорк, където казва, че управлявала фирма за недвижими имоти. Сред образите се появява и Егор от Волгоград – един

3D dreams Anna Chapman rarely gives interviews, although last December a Russian TV show declared her Woman of the Year and devoted an hour of airtime to her. Chapman sat on a settee as a stream of figures from her past appeared on stage. Anna Chapman in undated photo from Russian social networking site Odnoklassniki - released 28 June 2010 Ms Chapman lived in New York where she said she 32

от старите й приятели от училище. Публиката го аплодира бурно, когато той се появява в студиото, целува я по бузата и й поднася букет цветя. Един човек обаче липсва - мъжът, за когото Анна се омъжва, докато живее в Англия: Алекс Чапман. Двамата се развеждат след четири години брак. Сега Анна има собствено тв шоу и затова има повече планове за света на телевизията. „Планирам да основа 3D продуцентска компания тук в Русия“, казва тя. „Предстоят ни Зимните олимпийски игри и някои други интересни събития, които ще можем да покрием. Скоро ще поставя началото на 3D пилотен проект“, разказва младата дама. След час снимки на собственото й телевизионно предаване Анна Чапман сяда отпуснато. „Ако трябва да съм честна, не бих възразила срещу нещо за ядене в момента“, казва тя на режисьора. Това ни показва, че макар да е жена на мистериите, тя е просто човек. Тя е чаровна, понякога се смее кресливо, но има ясното желание да усъвършенства уменията си

ran a property firm. Among them, Yegor from Volgograd - her old boyfriend from school. The audience applauded as he gave her a peck on the cheek and a bunch of flowers. One person who wasn't there was the man Anna married when she was living in England: Alex Chapman. They divorced after four years of marriage. Now Anna hosts her own TV show. And she's got more

в телевизията. Също така има и стоманена страна, с която показва, че Анна

Чапман едва ли ще разкрие собствените си тайни в близко бъдеще.

plans in the world of television.

"To be honest, I wouldn't mind something to eat now," she says to the director. It shows that, although Ms Chapman is a woman of mystery, she is only human. She is also charming, at times giggly and clearly keen to perfect her TV skills. But there is a steely side, too, to Anna Chapman, a determination not to let down her guard. She is unlikely to reveal her own secrets any time soon.

"I'm planning to launch a 3D production company here in Russia," she says. "We have the Winter Olympics and other interesting events coming up that I could cover. I'm going to launch a 3D pilot project soon." After an hour's recording on the set of her programme, Anna Chapman is flagging.


B2B Media

b2bnews.bg b2bmagazine.bg b2bLegal events.b2bmagazine.bg biolife.bg

w w w.b2bmagazine.bg

Списание от ново поколение!


списание за бизнес и право

брой 1 април 2011 година 1 www.b2bmagazine.bg

Tax Maneuvers in 2011

Данъчни маневри през 2011 Владимир Пенков: Инвеститорите заслужават добро правно обслужване

Клиентът срещу наказателните такси на банките

Казусът с „Откраднатата“ новина

Анна Чапман: Тайните на една шпионка

b2b Legal issue 1  

b2b Legal business & law magazine issue1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you