Page 1


Az év legjobb megyei sportolói A Nógrád Megyei Önkormányzat .|]J\ŤOpVHpV1yJUiG0HJ\H 6SRUWiJL6]DNV]|YHWVpJHiWDGWD pYLWHOMHVtWPpQ\NDODSMiQ 1yJUiGPHJ\HOHJHUHGPpQ\HVHEE VSRUWROyLQDNMiUyGtMDNDWYiURVXQN VSRUWROyLPLQGHQLGŊNOHJMREEHUHGPpQ\pWpUWpNHOQpJ\ NDWHJyULiEDQLVHOLVPHUpVEHQUpV]HVOWHN

A díjakat nyolc tagú, szakemberekEĞO iOOy ]VĬUL tWpOWH RGD DPHO\HNHW %HFVy=VROWD.|]J\ĬOpVHOQ|NHDGRWW iW 6DOJyWDUMiQEDQ $ OHJMREE LIM~ViJL VSRUWROyGtMDWYHWWHiW1\HUJHV7tPHD

HaORWWFVHFVHPÉ D]HUGÉEHQ

NDSWD $ IHOQĞWWHN N|]|WW D 9LWDOLWiV 6( VSRUWROyL EL]RQ\XOWDN D OHJMREEQDN'yVD(V]WHUpVÐGRU$QGUiV$] eOHWPĬGtMDW /HQFVpV eYD NDSWD $ IRWyQ EDOUyO MREEUD OiWKDWyN EV]NHVpJHLQN Ódor András  HUĞHPHOĞ %DODVVDJ\DUPDWRQ V]OHWHWW NpW J\HUPHN pGHVDSMD D 9LWDOLWiV 6( VSRUWROyMD .|]pSLVNROiVNpQW NH]GHWW HOIRJODONR]QLHUĞHPHOpVVHODHV GLiNROLPSLDIHNYHQ\RPyG|QWĞMpEHQ GHEWiOW 7|EEV]|U|V HUĞHPHOĞ DEV]RO~W PDJ\DU EDMQRN JXJJROiVEDQ RUV]iJRV FV~FVWDUWy EHQ D IHOQĞWWIpUILHUĞHPHOĞPH]ĞQ\UDQJOLVWDYH]HWĞMH YROW (G]ĞMH +RQWL $WWLOD Nyerges Tímea  OiEWHQLV]H]Ğ $]LVNROiLW6DOJyWDUMiQEDQNH]GĞLIM~ K|OJ\|WpYHNHUOW%DODVVDJ\DUPDWUD DKRO D 'y]VD LVNROiEDQ D 7HQLV] (J\HVOHW/iEWHQLV]6]DNRV]WiO\YHUVHQ\]ĞMHOHWW+HWHGLNHVNRUiEDQPiU W|EE RUV]iJRV GLiNROLPSLDL Q\HUWHV FVDSDW WDJMD YROW 7DJMD OHWW D OHiQ\ PDMGWDYDO\PiUDIHOQĞWWQĞLYiORJDWRWW FVDSDW WDJMD OHWW LWW )HOQĞWW 9LOiJEDMQRNLKHO\H]pVWpUWHO(G]ĞMH 7DVNy$QGUiVLencsés Éva (1939-) atOpWD XOWUDIXWy *|G|OOĞQ V]OHWHWW 

J\HUPHNHYDQpYHVNRUiEDQNH]GHWWDNWtYVSRUWROiVEDpYHQiWWHOMHVtWPpQ\ W~Ui]yNpQW pYHVHQ YiOWRWWpVIXWQLNH]GHWW$]yWDXOWUDIXWyNpQW pUL HO VLNHUHLW EDQ D %.9 (OĞUH6(pYVSRUWROyMiYiYiODV]WRWWiN 1pKiQ\pYH1DJ\RURV]LEDN|OW|]|WW tJ\ OHWW WDJMD D 9LWDOLWiV 6(QHN $] HOP~OW pYWL]HGEHQ V]|U WHOMHVtWHWWH DPDUDWKRQWPLQGHQDONDORPPDOGRERJyQYpJ]HWW(G]ĞMH6]DEy6iQGRU Dósa Eszter  KHJ\LNHUpNSiURV WULDWORQLVWD PXOWLVSRUWROy VSRUWSiO\DIXWiViW V]OĞYiURViEDQ %DODVVD J\DUPDWRQNH]GWHD]LVNRODLNp]LODEGDFVDSDWEDQ6]iPWDODQVSRUWNLSUyEiOiVD XWiQ D 9LWDOLWiV 6( WDJMDNpQW EDQ NH]GWH KHJ\LNHUpNSiURV NDUULHUMpWHVHUHGPpQ\HLYHOPiU KDWKDWyV WiPRJDWiVW Q\~MWRWW 0DJ\DURUV]iJROLPSLDLNYyWDMXWWDWiViKR]D]ROLPSLDLYiORJDWRWWWDUWDOpNRV WDJMD OHWW EHQ KiURP V]iP RUV]iJRV EDMQRNDNpQW DUDQ\ H]VW pV EURQ]pUPHW V]HU]HWW 6]iPRV NLPDJDVOy HUHGPpQ\W pUW HO WULDWORQWHUHSGXDWORQpVH]HNPDUDWRQLiJDLEDQLV(G]ĞMHpOHWHSiUMD6]iV] 9LNWRU

0HJNH]GÉG³WWDYžURVUHNRQVWUXNFL°

"[FMN©MUIFUFLCFONFHLF[ EÛE¥UUBW‘SWBW‘SUW‘SPTSF LPOTUSVLDJ¢TCFSVI‘[‘T" "/¢HS‘E.FHZFJ3FOEÛSGÛLBQJU‘OZT‘H O¥W™OZ[FU‘U«MUFU™T™U™TB #ßO«HZJ0T[U‘MZB‘MMBNQPMH‘SJCFKFMFOU™TBMBQ G‘LLJW‘H‘T‘UB[†W‘SPT K‘OFNCFS¥M™THZBO©KBNJBUUGPMZUBUC«OUFUÛFMK‘ U™SFONFHLF[EUFBLJWJUFMF[Û S‘TUJTNFSFUMFOUFUUFTFMMFO BMW‘MMBMLP[¢KB B uQSJMJT™OB4QSJOHBEPNCPOB[BSSBT™U‘M¢L 7‘SPTHPOEOPLT‘H"["EZ BL™QFOM‘UIBU¢ &OESF©UPONFHJOEVMUBQBE NßBOZBHT[BUZPSCB JMMFUWFFHZSVIBOFNßCF L‘LLJFNFM™TF NBKEB[BT[ DTPNBHPMWB GBMU©UNBS‘TB TNFHLF[EÛE¥UUBL¥[NßWFLLJW‘MU‘TBB[†W‘SPTU™SFO" IBMPUU©KT[« .JLT[‘UI©UJL¥SGPSHBMPNNVOLBUFS«MFU‘UBE‘TBBSFOELW«MJJEÛK‘S‘TNJBUUJ©U™Q M¥UUFUUBM‘M U™TJUJMBMPN JMMFUWFB,¥[©U™TB[}.u4;U‘SHZBM‘TBJNJBUUI©[¢EJL ‘NSFN™MIF UBL"SFO UÛMFHIBNBSPTBOJUUJTNFHLF[EÛEOFLBNVOL‘MBUPL EFMLF[™TSF ‘MM¢BEBUPL BMBQK‘OB GJ©HZFSNFL uQSJMJTFMFK™OJSBULP[UBLCFBW‘SPT‘MUBM‘OPTJTLPM‘JCBBEJ‘LPL BNFHUBM‘M‘T‘OBLJEFK™IF[WJT[POZUWB (ZBSNBU¢WPE‘JCBOUBOL¥UFMFTHZFSNFLWBOKFMFOMFH BLJLL¥[«MFOB ¢S‘OCFM«MT[«MFUFUU ,JTTuSQ‘E*TLPMB™T5BHJOU™[N™OZFJCFJSBULP[UBLCF&[B[UKFMFOUJ IPHZIPT[ "SFOEÛST™HL™SJ BLJBCßODTFMFLN™OZFML¥WF T[©JEÛVU‘OBIBUPT[U‘MZIFMZFUUI™UJOEVMIBUT[FQUFNCFSCFOBI‘SPNUBHJOU™[ U™T™WFMLBQDTPMBUPTBO B[BOZBLJM™U™SF JMMFUWF N™OZCFO BT[«M™TL¥S«MN™OZFJSFWPOBULP[¢BOC‘SNJMZFO "T[«MÛLB[¢WPEBQFEBH¢HVTTBML¥[¥TFO™TT[BL™SUÛCFWPO‘T‘WBME¥OUIFUUFL JOGPSN‘DJ¢WBMSFOEFMLF[JL UFHZFNFHCFKFMFOU™ BSS¢M IPHZBOBHZDTPQPSUPTPLL¥[«MLJJTLPMB™SFUU ™TL¥[«M«LTPLBONBSBEOBL T™UBSFOEÛST™HJOHZFOFTFOIWIBU¢ WBHZ N™HFHZ™WFUB[¢WPE‘CBO"[©KUBOUFSWT[FSJOUB[FMTÛT¥L™TB[¥U¥EJLFTFL FT JMMFUWFBOBQ¢S‘K‘CBOFM™SIFUÛ IJUUBOUWBHZFSL¥MDTUBOUJTUBOVMOBLBL¥WFULF[ÛUBO™WUÛM FSSÛMBT[«MÛLOZJMBU FTUFMFGPOT[‘NPO LP[UBLBEJ‘LPLOFW™CFO

7³EERV]WžO\LQGXOV]HSWHPEHUWÉO

2013. április

GYARMATI HÍREK

3

aktuális


4

aktuális

.JOEFOEJDT™SFUFUNFH™SEFNFMOFLB ,‘CFML™[JMBCE‘[¢JNJOUBSS¢MN©MUMBQ

PMZBOOZJSBOFNWBMMPUUBLT[™HZFOU IPHZ B¶UFSN™T[FUFTFOHZÛ[UFTFMMFOG™M T[BLWF[FUÛKF B[FYT[¥WFUT™HJLBQJU‘OZ 4LBMJD[LJ-‘T[M¢HZ™SU™LFMU&[BN™S LÛ[™TBHZBSNBUJBLS¢MT[¢MUÁ "N‘TOBQJCSPO[DTBU‘OB[/#*IBSNB EJLKB B$TVSH¢JTIP[UBBQBQSGPSN‘U ‘NBWFSFT™HFMMFO™SF.PDTBJ-BKPT T[¥WFUT™HJLBQJU‘OZJTFMJTNFS™TTFM CFT[™MUB,‘CFMMFH™OZT™HSÛM "#HZ,‘CFMNFHNVUBUUB IPHZB

T[‘NVOLCBOCFT[‘NPMUVOL FHZOBHZ T[FSßNFOFUFM™TVU‘OCFKVUPUUBLBIPOJ LVQBL«[EFMFNO™HZFTGJO‘M™K‘CB ,JW™UFMFTT[FSFQM™T«LSBOHK‘S¢MNJOEFOU FM‘SVM IPHZBNBHZBS™MWPOBMI‘SPN MFHKPCCH‘SE‘K‘WBMLFS«MUFLFHZU‘STB T‘HCB &MÛT[¥SBOFN[FUL¥[JISß4[FHFEEFM K‘UT[PUUBLB[*QPMZQBSUJL™[JTFL T

OBHZPCCUVE‘TFMÛUUN™MU¢T‘HHBMLFMM GFKFUIBKUBOJ TFLLPSBNFHBMLVW‘TUOFN JTNFSÛIP[[‘‘MM‘TWBTUBQTPU™SEFNFM "N™SLÛ[™TFLFUT[‘[HZBSNBUJT[VSLPM¢ ESVLLPMUBW™HJHIBOHPTBO L¥[U«L .FEW‘D[-BKPTQPMH‘SNFTUFSJT "[¥OLPSN‘OZ[BUGPHBE‘TPOL¥T[¥OUF NFHBDTBQBU B[FE[ÛL BTFHUÛL™TB T[QPO[PSPLTQPSUU¥SU™OFMNJNVOL‘K‘U

'RKžQ\EROWRN

Megszépült

,JIJSEFUU™L™TL¥[[™UFUU™LBOFN[FUJ EPI‘OZCPMUPLSBLJSULPODFTT[J¢TQ‘MZ‘ [BUFSFEN™OZ™U7‘SPTVOLCBOK©MJVTU¢M LJMFOD«[MFUCFO‘SVTUIBUOBLDJHBSFUU‘U™T EPI‘OZG™MFT™HFLFU JMMFUWFT[FT[FT™T FOFSHJBJUBMU L‘W™U ‘TW‘OZWJ[FU «EUÛU™T ©KT‘HPUJT "Q‘MZ‘[BUPLOZFSUFTFJ"EBNFL*TUW‘O #VLPWT[LZ"UUJMB CPMU 'FI™S4‘OEPS )JNNFS'BOOZ ,JS‘MZ+‘OPT ,PDTJT 7JLUPS 4DISFJCFS*TUW‘O™T,PLM‘DT +‘OPT(‘CPS

"4[FOU&S[T™CFU*EÛTFL0UUIPOB™TB #BMBTTBHZBSNBUJ'FHZI‘[™T#¥SU¥O L¥[¥UUM™USFK¥UUFSFEN™OZFTFHZ«UUNßL¥ E™TOFLL¥T[¥OIFUÛFOB[JEÛTFLPUUIPOB L¥S«MFMUFS«MÛQBSLB[ FMU™MUFLNVOL‘KBOZP N‘ONFHT[™Q«MU"[ JOU™[N™OZMBL¢JF[©UPO T[FSFUO™LLJGFKF[OJI‘M‘ KVLBU IPHZBUBWBT[ L¥[FMFEU™WFM©KSBCJSUPL CBWFIFUJLBLFSUFU

GYARMATI HÍREK

7RYžEELUH]VLFV³NNHQW¦V Szép volt fiúk! ",PSN‘OZKBOV‘SK™UÛMIBU‘MZPTJOU™[LF E™TFJOZPN‘O‘UMBHPTBOPT‘SDT¥L LFOU™TUIBKUPUUBLW™HSFBWJMMBNPTFOFS HJB H‘[™TU‘WIÛT[PMH‘MUBU¢LFTFU™CFO "[‘SDT¥LLFOU™TBMBLPTT‘HJGPHZBT[U¢LBU ™SJOUFUUF".BHZBS&OFSHJB)JWBUBMB /FN[FUJ'FKMFT[U™TJ.JOJT[U™SJVNGFML™S™ T™SF«[FNFMUFUJBSF[TJDT¥LLFOU™T[¥ME T[‘NPU"[JOHZFOFTFOFM™SIFUÛ JOGPSN‘DJ¢TWPOBMPOI™UGÛUÛMDT«U¥SU¥ LJH™T¢SB Q™OUFLFO™T¢SB L¥[¥UUGPHBEK‘LBIW‘TPLBU )BBT[PMH‘MUBU¢GFMUFIFUÛFOSPTT[VMT[‘N M‘[ B[B[OFN™SW™OZFTUJBU¥SW™OZCFO NFHT[BCPUUPTSF[TJDT¥LLFOU™TUJMMFU WFL™TÛCCTFNSFOEF[JBQBOBT[U BLLPSB GPHZBT[U‘TJIFMZT[FSJOUJMMFU™LFTUFS«MFUJ GPHZBT[U¢W™EFMNJGFM«HZFMÛT™HIF[MFIFU S‘TCBOQBOBT[UCFKFMFOUFOJ/¢HS‘E .FHZFJ,PSN‘OZIJWBUBM 'PHZBT[U¢W™EFMNJ'FM«HZFMÛT™H 4BMH¢UBSK‘O .™SMFHV UFM FNBJMGPHZWFE@FNG@TBM HPUBSKBO!OGIIV "'JEFT[W™HJHLW‘OKBWJOOJBSF[TJDT¥L LFOU™TSÛMIP[PUUE¥OU™TFJU BKBOV‘SKFJ T[‘[BM™LPTW‘H‘TUL¥WFUÛFONFHQS¢ C‘MKBBL¥WFULF[ÛGßU™TJT[F[POFMÛUUBH‘[ ™TB[‘SBN‘S‘UDT¥LLFOUFOJ K©MJVTJH QFEJHBT[FN™UT[‘MMU‘T BW[ BQBMBDLPT 1#H‘[ BT[JQQBOU‘TWBMBNJOUBL™N™OZ TFQS™T‘SBJTDT¥LLFOJGPH&HZI¢OBQ BMBUUU¥CCNJOUNJMMJ¢‘MMBNQPMH‘SJU‘NP HBU‘TUHZßKU¥UUFLB'JEFT[BLUJWJTU‘JB SF[TJDT¥LLFOU™TNFHW™E™TF™SEFL™CFO

7³UY¦Q\V]¦N ‰TT[CS¢J™SUFLF[MFUFUUBSUPUUBLB #BMBTTBHZBSNBUJ5¥SW™OZT[™LFO BIPM )BOE¢5«OEF B[0ST[‘HPT#S¢T‘HJ )JWBUBMFMO¥LFUBSUPUUCFT[‘NPM¢UBCBMBT TBHZBSNBUJBLNVOL‘K‘S¢M }SU™LFM™T™CFOFMNPOEUBBOOBLFMMFO™SF IPHZUBWBMZIBUCS¢UNFOUFUUFLGFM KBWVM UBLBU¥SW™OZT[™LJEÛT[FSßT™HJNVUBU¢J HZPSTBCCBOGFKF[ÛEOFLCFBQFSFL ™TB ,©SJ‘OEPMHP[¢L™ULJSFOEFMUCS¢NVOL‘ K‘UJTQP[JUWBO™SU™LFMUF BLJLB[FHZT™ HFTKPHHZBLPSMBUNFHKFMFO™T™UTFHUJL"[ FMO¥LQ™MEB™SU™LßOFLOFWF[UFBU¥SW™OZ T[™LCFMTÛIPOMBQK‘U "#BMBTTBHZBSNBUJ5¥SW™OZT[™LFMO¥LF #FOL¢"OOBBOZJUPUUCS¢T‘HQSPHSBNK‘ S¢MJTCFT[‘NPMU BNFMZFLFOEJ‘LWFUU S™T[U BNFMZOFLLFSFU™CFOMFIFUÛT™HWPMU U‘SHZBM‘TPLM‘UPHBU‘T‘SB™TB #BMBTTBHZBSNBUJ'FHZI‘[™T#¥SU¥OOFM L¥U¥UUNFH‘MMBQPE‘T™SUFMN™CFOBEJ‘LPL FMU™MUFLLFMJTCFT[™MHFUIFUUFL 2013. április

'FOO‘MM‘TBMFHKFMFOUÛTFCCTJLFS™WFMU¥SU™OFMNFUSUB#HZ,‘CFM4&B.BHZBS ,VQBO™HZFTE¥OUÛK™CFOBUFMFW[J¢T L¥[WFUU™TK¢WPMU‘C¢MB[FH™T[PST[‘H FMÛUUCJ[POZUPUU‘LFMJTNFS™TSFN™MU¢ IP[[‘‘MM‘TVLBUL™[JMBCE‘[¢JOL

,QPHPRULDP9DVV0LNO°V /ZPMDWBOO™HZFT[UFOEÛTLPS‘CBOFMIVOZUES7BTT.JLM¢T W‘SPTVOLET[QPMH‘SB uMUBM‘OPTJTLPM‘JU™TBHJNO‘[JVNPU(ZBSNBUPOW™HF[UF CFOUFDIOJLVTL™OULFS«MUB[}14;&3IF[ B'™NJQBSJ7‘MMBMBU FMÛEK™IF["NJTLPMDJ.ßT[BLJ&HZFUFNFOCBOT[FSF[UF NFHEJQMPN‘K‘U FLLPSMFUUB'™NJQBSJ7‘MMBMBUGÛN™SO¥LF UÛMNFHC[PUUJHB[HBU¢KB KBOV‘SK‘U¢MQFEJHLJOFWF[FUUJHB[HBU¢ ,¥[HB[EBT‘HJEPLUPS‘UVT‘UCBOUFUUFMF5¥CCDJLMVTPOLFSFT[U«MWPMUW‘SPTJ ™TNFHZFJUBO‘DTUBH¶L¥[¥UUBW‘SPTJUBO‘DTFMO¥LFL™OUUFW™LFOZLF EFUU#BMBTTBHZBSNBU™SU&NM™L™SFNCFOS™T[FT«MUCFO™TCBO W‘SP TVOLET[QPMH‘S‘W‘W‘MBT[UPUU‘LCFO &NM™L™ULFHZFMFUUFMNFHÛSJ[[«L


ย—MMHJ\]ร‰DKLYDWDOยฆOยฆQ (UHGPpQ\HVMHJ\]ลŠLSiO\i]DWLHOMiUiV YpJpQ%DODVVDJ\DUPDW.|]|V gQNRUPiQ\]DWL+LYDWDOiQDNpOpUH HJ\KDQJ~EL]RWWViJLG|QWpV %DODVVDJ\DUPDW,SRO\V]|JpV 3DWYDUFYH]HWลŠLDODSMiQ0HGYiF] /DMRVSROJiUPHVWHUNLQHYH]WHD NRUiEELDOMHJ\]ลŠWGU9DUJD$QGUHiW Dr. Varga Andrea 1980-ban szรผletett Balassagyarmaton. Az รกltalรกnos iskolai tanulmรกnyait a Kiss รrpรกd รltalรกnos Iskolรกban kezdte, majd a Balassi Bรกlint Gimnรกzium hatosztรกlyos gimnรกziumi kรฉpzรฉse keretรฉben 1998-ban รฉrettsรฉgizett. โ€žSzรผletรฉsem รณta Balassagyarmaton รฉlek. Az iskolavรกlasztรกsnรกl HOVฤžGOHJHV V]HPSRQW D nyelvtanulรกs volt. Ez QHPYpOHWOHQยฒpGHVDQ\iPDYiURVN|]LVPHUW DQJROยฒQpPHW V]DNRV W|EEV]|U|VHQ NLWยQWHWHWW Q\HOYWDQiUD $ YiURVEDQ D .LVV ร‰USiG YROW D] DKRO PiU D] HOVฤž RV]WiO\WyO OHKHWฤžVpJ Q\tOW D Q\HOYWDQXOiVUD ยฒ WHUPpV]HWHVHQ DNNRULEDQ H] D] RURV]Q\HOYHWMHOHQWHWWHDPLWHWWฤžONH]Gve 10 รฉven keresztรผl tanultam. A gimnรก]LXP NLYiODV]WiVD VRUiQ LV HOVฤžGOHJHV V]HPSRQWYROWDQ\HOY$YiODV]WiVQHP YROWQHKp]D%DODVVLEDQDQ\XNiPWDQtWRWWD D] RV]WiO\XQNQDN PLQG D] DQJROW PLQG SHGLJ D QpPHWHW 1DJ\RQ My RV]WiO\N|]|VVpJยQNYROWVRNDNNDOPiLJWDUWRPDNDSFVRODWRW$IฤžVRV]WiO\XQNEDQD]pUHWWVpJLLGHMpUHPiUW|EEPLQW N|]pSIRN~Q\HOYYL]VJiYDOUHQGHONH]WยQN Ekkorra mรกr รฉn is megszereztem a nyelvYL]VJiWDQJROEyOpVQpPHWEฤžOยต A Miskolci Egyetem รllam- รฉs Jogtudomรกnyi Karรกn szerzett jogรกsz

vรฉgzettsรฉget 2003-ban. Az egyetemi GLSORPD PHJV]HU]pVpW N|YHWฤžHQ posztgraduรกlis kรฉpzรฉs keretรฉben a Miskolci Egyetem รllam- รฉs Jogtudomรกnyi Karรกn Eurรณpai Jogi Szakjogรกsz vรฉgzettsรฉget szerzett 2006-ban. ร…0iUD]iOWDOiQRVLVNROiEDQHOG|QW|WWHP KRJ\ D MRJL SiO\iW YiODV]WRP $ PLVNROFL pYHNHW QDJ\RQ V]HUHWWHP Tetszett az egyetemvรกros jelleg รฉs az |QiOOyViJ )DQWDV]WLNXV HPEHUHNHW LVPHUWHP PHJ 7DOiQ H]pUW LV G|QW|WWHP ~J\ KRJ\ D PXQND PHOOHWW WRYiEEL pYYHO PHJWROGRP D PLVNROFL WDQXOPiQ\DLPDWtJ\NDSFVRODWEDQWXGWXQNPDUDGQL $ PLVNROFL pYHNQHN N|V]|QKHWHP D]W LV KRJ\ EฤžYยOW D FVDOiGXQN HJ\LN OHJNHGYHVHEE YROW FVRSRUWWiUVDP D]yWD PiU D] |FVpP IHOHVpJH pV NpW J\|Q\|Uฤฌ NLVEDEiMXN YDQ %iU D] HJ\HWHPL pYHN QDJ\RQV]pSHNYROWDNGHDEEDQPLQGYpJLJEL]WRVYROWDPKRJ\YLVV]DV]HUHWQpN M|QQL%DODVVDJ\DUPDWUDPiUDNNRULVLWW NpS]HOHWHPHOD]pOHWHPHWยต 2004 januรกrja รณta dolgozik vรกrosunk Polgรกrmesteri Hivatalรกban, DKRO HOฤžV]|U D KXPiQV]ROJiOWDWiVL osztรกlyhoz, majd 2006-ban az รถnkormรกnyzati รฉs szervezรฉsi osztรกlyhoz kerรผlt. 2007 รณta tรถltรถtte be ezen oszWiO\RV]WiO\YH]HWฤžLWLV]WpW ร…(] D] HOVฤž PXQNDKHO\HP 9pJLJ MiUWDP D KLYDWDOL UDQJOpWUiW 0LQGHQ NLWฤžO PHJSUyEiOWDP HOOHVQL HOWDQXOQL YDODPLW D] pYHN VRUiQ 0pJLV KD FVDN HJ\HPEHUWNHOOHQHHPOtWHQHPDNLV]DNPDLODJDOHJQDJ\REEKDWiVVDOYROWUiP HJ\pUWHOPฤฌHQ GU 3DSS %pOD D YiURV NRUiEEL DOMHJ\]ฤžMH 7|EE pYHQ NHUHV]WยO HJ\V]REiEDQGROJR]WXQNtJ\QDSPLQW QDS PHJWDSDV]WDOKDWWDP HPEHUVpJpW pV D]WDKDWDOPDVWXGiVWยฒGHHJ\EHQWDOiQ WDQXOKDWDWODQ|V]W|QWLVยฒPHOO\HOUipU]HWW DUUD KRJ\ HJ\HJ\ ERQ\ROXOWDEE MRJL NpUGpVW KRJ\DQ OHKHW PHJROGDQL 6DMQRVEHQWUDJLNXVKLUWHOHQVpJJHO HOKXQ\WGHHPOpNpWPiLJฤžUL]]ยNยต yWD D] RV]WiO\YH]HWฤžL IHODGDtok ellรกtรกsa mellett betรถltรถtte a baODVVDJ\DUPDWLDOMHJ\]ฤžLSRV]WRW

5

ร…ร”J\ JRQGRORP D KLYDWDO HOVฤžGOHJHVHQHJ\NLV]ROJiOyV]HUY$OHJIRQWRVDEE KRJ\DKR]]iQNIRUGXOyND]WpUH]]pND] ยJ\ยNHW D OHKHWฤž OHJMREE WXGiVXQN V]HULQWSUyEiOMXNPHJROGDQL$WDYDO\LpYKH]NpSHVDPLNRUPpJW|EEPLQWNLOHQFYHQHQYROWXQNPiUDPiUยฒDMiUiVLKLYDWDOpVDWDQNHUยOHWNLDODNtWiViYDOยฒDOLJ |WYHQHQPDUDGWXQN$IHODGDWKDWDOPDV GH NROOpJiLP HUฤžV V]DNPDL WXGiVEi]LVW MHOHQWHQHNW|EEpYWL]HGHVWDSDV]WDODWXNUDWiPDV]NRGKDWRPยต 2005 รฉvben kรถzigazgatรกsi-, ezt kรถYHWฤžHQ SHGLJ MRJL V]DNYL]VJiW WHWW 2007 รฉvben mediรกtori kรฉpesรญtรฉst szerzett. Nyelvismerete kiterjed az angol, a nรฉmet, orosz รฉs olasz nyelYHNUH $QJRO pV QpPHW Q\HOYEฤžO V]DNYL]VJiMiW MRJL V]DNQ\HOYYHO Eฤžvรญtette. ร…6]HUHWHNWDQXOQL1DSMDLQNEDQPLQGHQNLD]pOHWKRVV]LJWDUWyWDQXOiVV]ยNVpJHVVpJpW HPOHJHWL 3HUV]H H] NpWVpJWHOHQยO HOHQJHGKHWHWOHQ iP V]iPRPUD OHJDOiEE LO\HQ IRQWRV D] D] pU]pV DPLkor valami sikerรผl โ€“ legyen akรกr egy munka vagy egy vizsga, vagy egyszeUฤฌHQFVDNHJ\iWODJRVQDSDPLNRUQHP FVDND]]DOD]pU]pVVHOIHNV]LNOHD]HPEHU KRJ\ D QDSMD HOWHOW KDQHP ~J\ KRJ\ LJD]iQ WDUWDOPDVDQ WHOW HO 6RN GROJRWFVLQiORNHJ\V]HUUHH]PLQGLJLV tJ\YROW1HPDNDURNPXQNDPiQLiVQDN WฤฌQQL HJ\V]HUฤฌHQ FVDN V]HUHWHP NLW|OWHQLDQDSRPDW3HUV]HDKKR]KRJ\H] PฤฌN|GQL WXGMRQ QpONยO|]KHWHWOHQ D EL]WRV FVDOiGL KiWWpU 6]HUHQFVpV YDJ\RN QDJ\V]HUฤฌ FVDOiGRP YDQ PLQGHQEHQWiPDV]NRGKDWRPUiMXNDV]ยOHimre, testvรฉremre รฉs termรฉszetesen a SiURPUD.|]|VV]HQYHGpO\ยQND]XWD]iV 6]HUHQFVpVQHN PRQGKDWMXN PDJXQNDW D YLOiJ V]iPWDODQ SRQWMiQ PHJIRUGXOWXQN PiU 6]HUHWHN PHJLVPHUNHGQL PiV NXOW~UiNNDO EHIRJDGQL ~MV]RNiVRNDWt]HNHWLOODWRNDWNpSHNHW $ OHJQDJ\REE NHGYHQFHLP D SLDFRN V]LQWHPLQGHQLGHJHQRUV]iJEDQHOOiWRJDWRN RGD pV YDODPLO\HQ HJ]RWLNXV IฤฌV]HUUHO WpUHN KD]D +RJ\ D]WiQ D QDJ\ DV]WDON|UยODPLWN|UEHยOD]HJpV]FVDOiG ~MUD HJ\ยWW OHJ\ยQN 6]HUHWHN *\DUPDWUDKD]DM|QQLยต (szilรกgyi)

Most รฉrdemes moziba menni: 3D filmek fรฉlรกron

&HZSFOย™QT[FSรŸCCB.BEย‘DI'JMNT[ยOIย‘[BEJHJUย‘MJTย‘Uย‘MMย‘TยขUB B[FMLยฅWFULF[ร›IFUFLCFOJTย™SEFNFTMFT[NP[JCBNFOOJ uQSJMJTUร›MNย‘KVTJHB7BTFNCFSDยNรŸT[JOLSPOJ[ย‘MUBNFSJLBJTDJGJUWFUยUJLยถ%CFO"GJMNNFHUFLJOUIFUร›  ยขSย‘UยขM DTยซUยฅSUยฅLUร›MT[PNCBUJHยขSย‘UยขMJTยขSย‘UยขMB5BE+POFTDTVEย‘MBUPTLBMBOEKBJ T[JOLPOJ[ย‘MU%TBOJNย‘DJ ยขTGJMNFUWFUยUJL T[PNCBUPOย™TWBTย‘SOBQย™TยขSย‘UยขMJT .ย‘KVT DTBLT[PNCBUPOย™TWBTย‘SOBQ ย™TยขSย‘UยขM$SPPEย™L%Gย™Mย‘SPOย™TยขSย‘UยขM7"4&.#&3% 1ย™OUFLFOย™Tย™TยขSย‘UยขM+VSBTTJD1BSL%1ย™OUFLFOย™T4[PNCBUPOยขSย‘UยขMJT .ย‘KVT DTBLT[PNCBUPOย™TWBTย‘SOBQ ย™TยขSย‘UยขM.BEBHBT[Lย‘S%ยถGย™Mย‘SPO ยขSย‘UยขM7BTFNCFS +VSBTTJD1BSL ย™TยขSย‘UยขM"OBHZOBQ1ย™OUFLFOย™TT[PNCBUPOยขSย‘UยขMJT 2013. รกprilis

GYARMATI HรREK

aktuรกlis


6 GYARMATI HĂ?REK

HatĂĄrtalanul

" LJS‘OEVM‘TU NFHFMÛ[UF FHZ CVEBQFTUJ låtogatås a Magyar Nemzeti Múzeumban Ês B 1FUÛGJ *SPEBMNJ .Š[FVNCBO " HZFSFLFL megismerkedtek SzÊkelyfÜld tÜrtÊnelmÊvel. EJ‘L  UBO‘S ™T T[MÛ LFMU ŠUSB autóbusszal Üsszesen 1920 km-t tettek meg. A kiråndulås a szabadsågharcra Ês a nemzeti ßnnepre Êpßlt, tÜbbszÜr megemlÊkeztek a hozzå kapcsolódó emlÊkhelyeken: kihelyeztÊk a koszorúkat, elÊnekeltÊk a magyar Ês a szÊkely himnuszt. Megfordultak Segesvåron, FehÊregyI‘[‘O #¼H¼[¼O 4[FKLFGSEÛO 0SC‘O #BM‘[TSB 4[™LFMZG¼ME OBHZ JTNFSÛK™SF

Siker " #VEBQFTUJ .Ă&#x;T[BLJ &HZFUFN &OFSHFUJLBJ 4[BLLPMM™HJVN‘OBL UBOVMN‘OZJ WFSTFOZ™O T[™Q FSFEN™OZU ™SUFL FMW‘SPTVOLEJ‘LKBJ Az orszĂĄgos megmĂŠrettetĂŠs energetikai csapatverseny, NFMZFOI‘SPNGĂ›TLÂĽzĂŠpiskolĂĄs csapatok vehetnek rĂŠszt. Egy csalĂĄdi hĂĄz teljes rezsicsĂśkkentĂŠse volt a feladat: 3,5 milliĂł forintbĂłl kellett a hĂĄz rezsijĂŠt minimalizĂĄlni.

"#BMBTTJ#‘MJOU(JNO‘[JVNBPT[U‘MZB 'U U‘NPHBU‘TU OZFSU B #FUIMFO (‘CPS "MBQLF[FMĂ› ;SU )"5u35"-"/6- QSPHSBNKB LFSFU™CFO T[PNT[™EPT PST[‘HCB JS‘OZVM¢ PT[U‘MZLJS‘OEVM‘T GJOBOT[Â?SP[‘T‘SB 1‘MZ‘[BUVL DÂ?NF 4[™LFMZGÂĽME B T[BCBET‘HIBSDUÂŤLS™CFO

A gyarmati fiatalok szigetelĂŠssel, napFMFNNFM TÂĽSLPMMFLUPSSBM™TFHZIĂ›T[JWBUZtyĂşval oldottĂĄk meg a problĂŠmĂĄt. Sikerrel jĂĄrtak, tĂśbb mint 200 csapat kĂśzĂźl bekerĂźlUFL B[ PST[‘HPT EÂĽOUĂ›CF BIPM B NĂ&#x;T[BLJ egyetem professzorai ĂŠs a mĂĄr vĂŠgzett, TJLFSFT N™SOÂĽLÂĽL FMĂ›UU LFMMFU NFHW™EFOÂŤOL B CFBEPUU NVOL‘KVLBU ,SFBUÂ?W JOUFSBLUÂ?W™TT[‘NPM‘TJGFMBEBUPLW‘SUBLS‘KVL a verseny finĂĄlĂŠjĂĄban. Itt is kitettek magukĂŠrt, az orszĂĄg 5. legjobb csapatakĂŠnt vĂŠgeztek. A gyarmati triĂł tagjai: RimĂłczi Szabolcs, a Szondi GyĂśrgy SzakkĂśzĂŠpiskola tanulĂłja, valamint SzabĂł Anna ĂŠs Goda Lilla Clarissa, a Balassi BĂĄlint GimnĂĄzium diĂĄkjai. FelkĂŠszĂźlĂŠTÂŤLFU#BM‘[T1™UFSTFHÂ?UFUUF

+DJ\RPžQ\ÉU]ÉN " 4[BC¢ -Ă›SJOD5BHJTLPMB I‘SPN KPHFMĂ›E iskola ĂśsszevonĂĄsĂĄval alakult meg 1996ban. MindhĂĄrom intĂŠzmĂŠnynek megvoltak a maga hagyomĂĄnyai, amelyek tiszteletĂŠre UBSUK‘LB)BHZPN‘OZĂ›S[Ă›/BQPLFMOFWF[™TĂ&#x; SFOEF[W™OZTPSP[BUPU ™T B[ &MĂ›EFJOL U™NBhetet. A II. RĂĄkĂłczi Ferenc Ă ltalĂĄnos Iskola az emelt T[JOUĂ&#x; NBUFNBUJLBkĂŠpzĂŠs hagyomĂĄnyĂĄt hozta magĂĄval. Lassan harminc ĂŠve volt az elTĂ› .BUFNBUJLB 0MJNQJB NFMZ SBOHPT WFSTFOZOFLT[‘NÂ?UBU™ST™HCFO*E™OJTBW‘SPsi ĂŠs kĂśrnyĂŠkbeli iskolĂĄk diĂĄkjai 4-8. osztĂĄMZJH N™SIFUU™L ÂĽTT[F UVE‘TVLBU " 1FUĂ›GJ SĂĄndor Ă ltalĂĄnos Iskola sok ĂŠven keresztĂźl SFOEF[UF NFH T[Â?OWPOBMBT T[BWBM¢WFSTFOZ™U"[JTLPMBOFWFMĂ›JLJFNFMUFOGPHMBMLP[-

2013. ĂĄprilis

tak az anyanyelvi nevelĂŠssel. E hagyomĂĄnyok folytatĂĄsa a szavalĂłverseny megrendezĂŠse, melyen Ăśt korcsoportban, 1-10. osztĂĄlyig, kĂśzel hatvan tanulĂł vett rĂŠszt. " 4[BC¢ -Ă›SJOD uMUBM‘OPT *TLPM‘U ŠHZ JT FNMFHFUU™L*GKŠT‘HŠUJJTLPMB"[PUUUBOÂ?U¢L ĂŠs tanulĂłk kiemelten foglalkoztak a kĂśrnyezeti neveM™TTFM"NĂ&#x;W™T[FUJ nevelĂŠs is kiemelt szerepet kapott az intĂŠzmĂŠnyben, a rajzverseny hagyomĂĄnyai innen FSFEOFL"SBK[Q‘MZ‘[BUSB™SLF[Ă›UBOVM¢JBMkotĂĄsok az iskola galĂŠriĂĄjĂĄban megtekintheUĂ›L EzĂşttal is megtartottĂĄk a helytĂśrtĂŠneti veU™MLFEĂ›U NFMZFOBUBOVM¢LW‘MUP[BUPTGFMBEBtok megoldĂĄsĂĄval mutattĂĄk meg, mennyire ismerik Balassagyarmatot.

emlĂŠkeztek, ZetevĂĄraljĂĄn az iskolĂĄban ĂĄtadtĂĄk a GyarmatrĂłl hozott ajĂĄndĂŠkkĂśnyveket. MegtekintettĂŠk a BĂŠkĂĄs-szorost, majd a (ZJMLPTU¢ LÂĽWFULF[FUU 5PMWBKPTUFUĂ›O $TÂ?LTPNMZ¢O /ZFSHFTUFUĂ›O JT K‘SUBL )B[BGFM™ B[ FMTĂ› ‘MMPN‘T 'BSLBTMBLB WPMU BIPM 5BN‘TJ uSPO TÂ?SK‘O‘M WBMBNJOU B 5SJBOPOFNM™LNĂ&#x;O™M FNM™LF[UFL NFH Korondon is megĂĄlltak, a KirĂĄlyhĂĄgĂłnĂĄl mĂŠg egyszer visszanĂŠztek ErdĂŠlyre. " LJS‘OEVM‘TS¢M CFNVUBU¢ FMĂ›BE‘T kertĂŠben beszĂĄmoltak a gimnĂĄzium 6.a PT[U‘MZ‘OBL NJWFMĂ›LJTCFBEU‘LBQ‘MZ‘[BUVLBU B LÂĽWFULF[Ă› UBO™WSF"[ ™SU™LFMĂ›¢SBLFSFU™CFOBUBO‘SPLLBMLÂĽ[ÂĽTFOG™OZL™QFLTFHÂ?UT™H™WFMJE™[U™LGFM az ĂŠlmĂŠnyeket.

Diåknap IdÊn is megrendezÊsre kerßlt a diåknap, amit a Szent-GyÜrgyi Albert Gimnåzium Ês SzakkÜzÊpiskola tanulói T[FSWF[UFLNFH}WSÛM™WSFF[FOBUBOVlås nÊlkßli napon jåtÊkos feladatokban vehetnek rÊszt iskolånk tanulói. &MÛBE‘TPLLBM JOE�UPUUVL B SFHHFMU '‘CJ‘O #FSUB UBO‘SOÛ LJOF[JPM¢HJBJ FMÛadåst tartott, az AFS cserediåk programot ismertette egy tÜrÜk Ês egy olasz diåk, -VL‘DT +¢[TFG NFOUÛUJT[U UBSUPUU NFOU‘MhigiÊnÊs óråt, visszalåtogatott hozzånk MÊszåros MåtÊ versenytåncos, aki a Szombat esti låzban szerepelt, a balassis Velkey GÊza Êrdekes GJ[JLBJ L�T™SMFtekkel kåpråzUBUUBFMB[™SEFLMÛEÛLFU JUUWPMU1BVNBOO Dåniel vilågbajnok ezßstÊrmes kajakozó. "TQPSUPULFEWFMÛLNFHJTNFSLFEIFUUFLB Krav magåval Ês a Zumbåval. Diåkigazgatót is vålasztottunk. &[U L¼WFUÛFO FMLF[EÛEUFL B IVNPSPT feladatok: minden osztåly bemutatta tånD‘U F[VU‘O LPDLBDVLPSC¢M UPSOZPU ™Q�Uhettek, kacsaszåjjal nokedlit nyelhettek, hÊliumtól elvåltozott hanggal szerelmet WBMMIBUUBL FMÛSFNFHBEPUUT[¢IBMNB[C¢M WFSTFU LFMMFUU �SOJVL PT[U‘MZGÛO¼LFJLOFL WBMBNJOUBGJŠLM‘C‘UJTLJDTJOPT�UIBUU‘L " WFSTFOZU B % OZFMWJ FMÛL™T[�UÛ PT[U‘MZ OZFSUF %™MVU‘O LFUUÛUÛM GJMNLMVbon vehettek rÊszt a mozirajongók, aki pedig sportra vågyott, az kapitånylabdåzott a sportcsarnokban. A diåknap egy fergeteges bulival zårult. DiåkÜnkormånyzat


$N¦S]ÉPÑY¦V]HWDSRVWROD $ PĬYpV]HWHN KtYHL EDUiWRN WLV]WHOĞN VRNDViJD W|OW|WWH PHJ D 6]HUEWHPSORP *DOpULiW &VHPQLF]N\ =ROWiQV]REUiV]PĬYpV]NLiOOtWiViQDN PHJQ\LWyMiQ DPHO\QHN HOVĞ SHUFHLEHQ)RJDUDVL%pODJLWiUPĬYpV]MiWpND YDUi]VROWD HO D N|]|QVpJHW )|OGL 3pWHU IHVWĞPĬYpV] PpOWDWiViEDQ NLHPHOWHDNLiOOtWiVRQV]HUHSOĞDONRWiVRN HJ\ W|EE RUV]iJEDQ EHPXWDWNR-

]RWWpOHWPĬUpV]HLNpQWLVV]HUHSHOQHN LWW pV MHO]LN D IRO\WRQRV PHJ~MXOiV V]iQGpNiW 0pOWDWWD &VHPQLF]N\ =ROWiQ N|]PĬYHOĞGpVEHQ YpJ]HWW PXQNiVViJiW DPHO\QHN UpYpQ %DODVVDJ\DUPDW NLiOOtWyKHO\HLQ QHP]HWN|]LOHJ LV MHJ\]HWW NpS]ĞPĬYpV]HN VRNDViJD PXWDWNR]KDWRWW EH V]tQHVtWYH YRQ]yYi WpYH D SDOyF IĞYiURVWDPHO\3UR8UEHNLWQWHWpVVHO LVPHUWH HO KDV]QRV WHYpNHQ\VpJpW $ WiUODWDPĬYpV]KDWYDQDGLNV]OHWpVQDSMiWLVMHOH]WHpVDEDUiWLN|V]|QWĞN VRUiEDQ MyPDJDP DUUD HPOpNH]WHP PLNRU EDQ V]LQWpQ D 6]HUEWHPSORPEDQ PHJQ\LWKDWWDP =ROL HOVĞ NLiOOtWiViW DPHO\HQ D] HOVĞ ]VĬULDNiUQDJ\OpSWpNĬN|]WpULV]REURNQDNLVDONDOPDVQDNWDUWRWWDDPĬYpV] DONRWiVDLW 6LNHW 1RUEHUW YHUVpYHO N|V]|QW|WWH D] QQHSHOWHW DNLW D]WiQQQHSOĞNYHWWHNN|UO

$]$UDQ\-iQRVXWFDLND]iQKi]EyO iWDODNtWRWW PĬWHUPpEHQ EHV]pOJHWWQN =ROL EDUiWRPPDO DNL SLSiMiEyO EpNpVHQ S|IpNHOYH PRVRO\RJYD HPOpNH]HWWDPĬYpV]HWHNIHOpIRUGXOiViUDDPLNRUNLVJ\HUPHNNRUiEDQDEiW\MiYDO FVRGiODWWDO ILJ\HOWpN D V]RPV]pGMXNEDQpOĞIHVWĞQĞDONRWiVDLW $]iSULOLViQ%XGDSHVWHQ V]OHWHWW &VHPQLF]N\ =ROWiQ ILDWDO pYHLW 1yJUiGViSRQ pOWH PHJ pV D IDOXVL J\HUPHNNRUL YLOiJUyO V]pS HPOpNHNHW ĞUL] $]WiQ D V]HJHGL -XKiV] *\XOD 7DQiUNpS]Ğ )ĞLV NROiQ V]HUH]HWW ELROyJLDUDM] V]DNRV GLSORPiW pV LWW LVPHUWH PHJ IHOHVpJpW DNLWĞO NpW ILXN 3pWHUpV'iYLGV]OHWHWW ² 9pJO LV %DODVVDJ\DUPDWRQ NDSWDPiOOiVWpVLWWYHUWHPJ\|NHUHWLGH N|W V]LQWH D] HJpV] pOHWHP PRQGMD HONRPRO\RGYD $]RNUyO D] pYHNUĞO EHV]pOJHWQN DPLNRU HJ\UH EĞYOĞ EDUiWLN|UYHWWHN|UOpVDODNiVDYDOyViJRV NXOWXUN|]SRQW OHWW 0HJIRUGXOW LWW *|U|J ,PUH ÉGiP 7DPiV 6]ĞNH =VX]VD 5RPKiQ\L *\XOD .DUPDQQ -iQRV 9DVV ÉJL )RJDUDVL %pOD 3pQ]HV *p]D &VLNiV] 3LVWD1HGHOLF]NL7HUL/HQFVpV=VROW 6]YHWOLN 0DUL ,]VRy .DWL &VHK 0DUFHOO pV VRNDQ PiVRN DNLN MyO pUH]WpN PDJXNDW HJ\PiV WiUVDViJiEDQ $]W PRQGMD V]pS pV HUHGPpQ\HV pYHL YROWDN D NpS]ĞPĬYpV]HWL V]DEDGLVNROiQDN DKRO 6]HGHUNpQ\L $WWLOD V]REUiV]PĬYpVV]HO SiW\ROJDW-

+DUP°QLND¦VHFVHW

#BS‘UPL UJT[UFMÛLTPLBT‘HBL¥T[¥OU¥UUFJE5FMFL;PMU‘OU B T[«MFU™TOBQKBBMLBMN‘C¢MNFHSFOEF[FUULJ‘MMU‘T‘OB [FOFJTLPMBHBM™SJ‘K‘CBO"NFHOZJU¢OHZFSNFLFJT[¢MUBL ™EFTBQKVLNßW™T[FUJNVOL‘TT‘H‘S¢M IBOHT©MZP[WB IPHZ T[‘N‘SBBT[«MÛJGFMBEBUPLFMM‘U‘TBN‘JHBMFHGPOUPTBCC™T DTBLT[BCBEJEFK™CFOGPSEVMIBUPUULFEWFODJEÛU¥MU™TFJ B [FOF™TBGFTU™T[FUGFM™,JW‘M¢IBSN¢OJL‘TL™OUUBSUK‘LT[‘ NPO™TGFTUN™OZFJJTT[‘NPTPUUIPOGBM‘UET[UJL

7

WiND]RO\DQILDWDOWHKHWVpJHNHWPLQW 3iUNiQ\L 3pWHU $GRUMiQ $WWLOD 7RUPD eYD pV PpJ VRNDQ PiVRN &VHPQLF]N\ HOVĞ NLiOOtWiVD EDQ D6]HUEWHPSORPEDQYROWDOHJXWyEEL EHQ 6]HJHGHQ D )LVFKHU *DOpULiEDQ .|]EHQ DONRWiVDLYDO EHPXWDWNR]KDWRWW V]HUWH D] RUV]iJEDQ DIĞYiURVEDQ)|OGL3pWHUUHON|]|VHQ NLiOOtWKDWWDN3iUL]VEDQpV3UiJiEDQD 0DJ\DU ,QWp]HWEHQ 6]REUDLW OiWKDWWiN =VROQiQ 5y]VDKHJ\HQ pV D] RODV]RUV]iJL/DPp]LD7HUPHYiURViEDQ(POpNH]HWHVV]DEDGWpULNLiOOtWiVD YROW 7HUpQ\EHQ /HQFVpV =VROWQiO D] ,VWiOOy *DOpULD PHJQ\LWyMiQ pV EURQ]KXV]iUMD GtV]tWL 3VS|NKDWYDQ N|]SRQWMiW $ V]ORYiNLDL PĬYpV]HWL NDSFVRODWDLQDN N|V]|QKHWĞHQ HPEHU QDJ\ViJ~NRUSXV]DYDQD/LSWRYV]Np 6OLDFVH ~M WHPSORPiEDQ DPHO\HW QHP]HWN|]L PĬYpV]HN DONRWiVDL N|]|VPXQNiLGtV]tWLN %DODVVDJ\DUPDWL PXQNiVViJiKR] N|WĞGLN D] HJ\NRUL .DV]LQy KHO\pQ NLDODNtWRWW 9iURVL .pSWiU DPHO\QHN WRYiEEJRQGROiViWWHUYH]L6]pOHVN|UĬNDSFVRODWDLQDNN|V]|QKHWĞHQV]iPRV UDQJRV PĬYpV] PXWDWNR]KDWRWW EH D 6]HUEWHPSORP *DOpULD pV +RUYiWK (QGUH *DOpULD NLiOOtWy KHO\pQV]ROJiOYDDYiURVMyKtUpWPHV]H I|OG|QLV.|]HOLWHUYHLN|]|WWV]HUHSHODYiURVQHP]HWN|]LOHJLVHOLVPHUW IHVWĞPĬYpV]H NLOHQFYHQHGLN V]OHWpVQDSMD HOĞWW iOOy 5pWL =ROWiQ PXQNiVViJDEHPXWDWiViQDNOHKHWĞVpJH 0HJYiOWR]RWWD]pOHWHPDPLyWDD 0ĬYHOĞGpVL .|]SRQW LJD]JDWyMiQDN NLQHYH]WHNPHUWDNpS]ĞPĬYpV]HWUH NHYHVHEE LGĞP MXW GH H] QHP SDQDV]NRGiV²PRQGMDpVPpJKR]]iWHV]LWDOiQH]LVKR]]iVHJtWKRJ\WHYpNHQ\VpJHPPHO D YLOiJ IHOp MREEDQ Q\LWRWW %DODVVDJ\DUPDWRW V]ROJiOKDWRPSzabó Endre

%³UW³QPLVH "#BMBTTBHZBSNBUJ'FHZI‘[™T#¥SU¥OCFOL¥[FM™WUJ[FEFTIBHZP N‘OZ IPHZES#FFS.JLM¢T W‘DJNFHZ™TQ«TQ¥L™WFOUFFHZBMLB MPNNBMFMM‘UPHBUBGPHWBUBSUPUUBLL¥[™&SSF BM‘UPHBU‘TSBB[FMN©MU™WFLHZBLPSMBUB BMBQK‘OBI©TW™UJ«OOFQL¥SLFSFU™CFOLFS«MU TPS"Q«TQ¥LB[POCBOW‘SBUMBOFMGPHMBMUT‘ HBNJBUUOFNUVEPUUBNFHIW‘TOBLFMFHFU UFOOJ ™TES4UFMMB-FPOUJOLBOPOPLQM™C‘ OPTBUZ‘UEFMFH‘MUBBC¥SU¥OGBMBLL¥[™ IPHZ T[FOUNJTF‘MEP[BUPUNVUBTTPOCFBWBMM‘TPT GPHWBUBSUPUUBLL¥S™CFO"NJTF[FOFJLT™SF U™U6OUFSX™HFS;TPMUL‘OUPSLBSOBHZ WBMB NJOUB[JOU™[FU4[FOU%‘WJE[FOFLBSBCJ[UPTUPUUB"CFGFKF[Û‘ME‘T FMÛUUBGPHWBUBSUPUUBLFHZU‘STVL‘MUBML™T[UFUUHSBWSP[PUU«WFHL™QQFM L¥T[¥OU™LNFHBQM™C‘OPT‘MEP[BUPTT[PMH‘MBU‘U 2013. április

GYARMATI HÍREK

magazin


GYARMATI HĂ?REK

8

aktuĂĄlis

—MUDWHUHPWHQLDP¡OWDW .|]LVPHUWYiURVXQNKR]YDOyN|WĹŠ GpVHDQHP]HWL QQHSDONDOPiEyO D0DJ\DUeUGHPUHQG /RYDJNHUHV]WMpWYHKHWWHiWD QDSRNEDQMHOHQWPHJ.LVYL]LWFtPŤ ~MN|Q\YHGU=RQGD7DPiVQHXUR OyJXVSV]LFKLiWHUUHOEHV]pOJHWW QN - Mit jelent Ăśnnek e rangos ĂĄllami kitĂźntetĂŠs? - Nagyon jĂłl esett. Az indoklĂĄsban ez ĂĄll: „a hazai ĂśngyilkossĂĄgok tĂĄrsadalmi okainak kutatĂĄsĂĄban elĂŠrt nemzetkĂśzileg is szĂĄmon tartott eredmĂŠnyeiĂŠrt, gyĂłgyĂ­tĂł ĂŠs szakmaikĂśzĂŠleti tevĂŠkenysĂŠge elismerĂŠsekĂŠntâ€?. Nagyon sokat dolgoztam a szakmĂĄban, az orvosi kamarĂĄban, az utĂłbbi tĂ­z ĂŠvben a Nemzeti FĂłrum munkĂĄjĂĄban. Benne van ebben a Gyarmaton tĂśltĂśtt ĂŠvtizedek munkĂĄja is, kĂśszĂśnĂśm a gratulĂĄciĂłt a vĂĄros YH]HWpVpWÄžO pV D VRN J\DUPDWL LVPHUÄžVWÄžO - Min dolgozik most? - PĂĄr hete adtunk le kĂŠt munkatĂĄrsammal egy 130 oldalas, a KĂśzponti 6WDWLV]WLNDL +LYDWDO IHONpUpVpUH tUW elemzĂŠst, mely a hazai ĂśngyilkossĂĄJRN pYpYHO IRJODONR]LN 7|EE NLsebb munka van mĂŠg a tarsolyban. KĂŠrĂŠsre szĂ­vesen segĂ­tek bĂĄrkinek, HOÄžDGiVRNDWLVWDUWRNHJ\NpWHJ\HWHPHQ D PDJiQUHQGHOpVVHO IHOKDJ\WDP (OIiUDGWDP KD]XGLN DNL QHP vallja be ezt 45 ĂŠvnyi munka utĂĄn egy olyan hivatĂĄsban, mint az enyĂŠm. Ăšj kĂśnyvemben Ă­rtam is az elmeoszWiO\RNRQ W|OW|WW pYWL]HGHLPUÄžO V]HUHWWHP D EHWHJHNHW pV ÄžN LV HQJHP 6]LOYHV]WHU HOÄžWW NDSWDP NpW HOHNWURQLNXV OHYHOHW NpW YROW EHWHJHPWÄžO HĂĄlĂĄval gondolnak rĂĄm ĂŠs kĂśszĂśnik, amit ĂŠrtĂźk tettem. Nem emlĂŠkeztem a nevĂźkre, ez talĂĄn nem csodĂĄlhatĂł, de kĂśnnybe lĂĄbadt a szemem. KĂŠt LGÄžVRWWKRQED D]pUW NLMiURN pV D Nemzeti FĂłrum orvosi tagozatĂĄban is dolgozom. - MiĂŠrt fontos a kĂśltĂŠszet? 7XODMGRQNpSSHQ.DULQWK\)ULJ\HV Ă…PpUJH]HWW PHJÂľ D] Ă…ĂŒJ\ tUWRN 7LÂľ vel; kĂźlĂśnĂśsen a versparĂłdiĂĄk tetszettek. A kĂśltĂŠszet szeretete, majd a versĂ­rĂĄs kĂŠnyszere egĂŠsz ĂŠletemet vĂŠgigkĂ­sĂŠrte, ĂŠs mĂŠg akkor is, amikor a szaktudomĂĄnyban a legaktĂ­vabban GROJR]WDP D] tUyDV]WDORP HJ\LN IH2013. ĂĄprilis

lĂŠn az elolvasandĂł szakkĂśnyvek, cikkek ĂĄlltak, a mĂĄsikon viszont versesN|WHWHN HVV]pN (J\ LGÄž XWiQ EHOiWWDPPHJROGKDWDWODQIHODGDWPLQGNpW LUiQ\ED PHJIHOHOQL ( NHWWÄžV iOODPpolgĂĄrsĂĄgom nyomasztĂł sĂşlyĂĄbĂłl YpJÂ O ~J\ VLNHUÂ OW UpV]EHQ OHIDUDJQRPKRJ\HJ\IDMWDKDWiUWHUÂ OHWLIHOadatra leltem: az ĂśngyilkossĂĄg jelensĂŠgĂŠnek kultĂşrtĂśrtĂŠneti ĂŠs szociolĂłgiai vizsgĂĄlatĂĄra. Ebben az irodalom, WHROyJLDILOR]yILDLVEHQQHIRJODOWDWLN a szakma mellett. Ilyen irĂĄnyĂş munkĂĄm eredmĂŠnye kĂŠt, sikeres kĂśnyv OHWWPLQGNHWWÄžpUWDV]DNPDOHJPDJDVDEE GtMiW NDSWDP 9HUVHW NpVÄžQ kezdtem publikĂĄlni, azt is egyik kollĂŠgĂĄmnak kĂśszĂśnhetem. A verseimet

Zonda TamĂĄs a Semmelweis OrvostudomĂĄnyi Egyetemen doktorĂĄlt 1965-ben. 1965 ĂŠs 1980 kĂśzĂśtt a gyarmati kĂłrhĂĄz nagy ideg-elme osztĂĄlyain dolgozott, itt szerezte meg neurolĂłgiai, majd pszichiĂĄtriai szakvizsgĂĄit. 1980-ban kerĂźlt a Jahn Ferenc dĂŠl-pesti kĂłrhĂĄzba, kĂŠt ĂŠvig az organikus idegosztĂĄlyon EPMHP[PUUPT[U‘MZWF[FUĂ›IFMZFUUFTkĂŠnt. 1982-ben kineveztek az Ăşj pszichiĂĄtriai pavilon betegfelvĂŠteli PT[U‘MZ‘SBGĂ›PSWPTOBL NFMZFU huszonkĂŠt ĂŠvig vezetett. 1996-ban PhD tudomĂĄnyos fokozatot szerzett, 1996-ban indĂ­totta el a L¢SI‘[N‘JHJTTJLFSFTFONĂ&#x;LÂĽEĂ› Q‘OJLBNCVMBODJ‘K‘UUĂ›MOZVHdĂ­jaskĂŠnt is folytatja tudomĂĄnyos NVOL‘JU GĂ›MFHBIBOHVMBU[BWBSPLkal, a pĂĄnik betegsĂŠg kezelĂŠsĂŠvel GPHMBMLP[JL-FHGĂ›CCT[BLNBJ ™SEFLMĂ›E™TF™WFB[ÂĽOHZJMLPTsĂĄg, melynek nemzetkĂśzileg ismert T[BL™SUĂ›KFL™OUUBSUK‘LT[‘NPO

HOMXWWDWWD9DV,VWYiQKR]DNLWĞOEL]WDtó szavakat kaptam. Ekkor szåntam rå magam, hogy kßldÜk irodalmi lapokba. Egyre tÜbb helyen kÜzÜltek, VRN N|OWĞWiUVVDO LVPHUNHGKHWWHP meg. Hogy honnan a versírås kÊnyszere, a titkon bennem robotoló kÜlWĞD]WPDJDPQDNVHPWXGRPSRQWRsan megmagyaråzni, nem is dolgom. Å .|OWĞ YDJ\RN PLW pUGHNHOQH HQJHP D N|OWpV]HW PDJD¾" tUMD -y]VHI Attila. - Hogyan ajånlanå új kÜnyvÊt? - Önållóan kÊt verseskÜtetem jelent meg, ennek anyaga olvasható ÜsszeJ\ďMWYH pV KHO\HQNpQW iWGROJR]YD D PRVW PHJMHOHQW .LVYL]LW FtPď N|WHWben, valamint az újabb versek. Bårmilyen rÊgen eljÜttem Gyarmatról, YLVV]DMiURNÅpOHWHPOHJIRQWRVDEEpYtizedeinek helyszínÊre, ahonnan lÊlekben tulajdonkÊppen soha nem jÜttem el�, ahogy megírtam, a „Nagyok årnyÊkåban� kis nógrådi DQWROyJLD EHYH]HWĞMpEHQ $ PRVW PHJMHOHQW N|Q\YHP XWROVy IHMH]HWH próza, alcíme: Gyarmat, mon amour, melyben gyarmati emlÊkeket idÊzek IHO D KiERU~ YpJpW D] |WYHQHV pYHket, a BBG-t, a kórhåzakban tÜltÜtt pOHWHPHW ÅNHGYHV ĞU OWMHLPHW¾ Akinek nem kenyere a vers, azoknak H]WDIHMH]HWHWWXGRPDMiQODQL - Tavaly jelent meg Balassagyarmat jeles polgårai címmel hiånypótló kÜnyve - miÊrt fontos az írås? - Ez a kÜtet a lexikon Ês a ki kicsoGDPďIDMiQDNNHYHUpNHGHDOH[LNRQ MHOOHJ HUĞVHQ GRPLQiO EHQQH $] pOĞ szemÊlyek szigorú kritÊriumok szerint kerßlhettek a lexikonba. Nagyon sajnålom, hogy egy-kÊt rÊgebben Êlt szemÊly kimaradt, szívesen megcsinålom a kiegÊszítÊst, ha erre lenne igÊny. EgyÊbkÊnt a lexikon miatt HVHWOHJ IDQ\DOJy NHYHVHNQHN  ]Hnem, hogy jutott volna nekik eszßkbe a kÜnyvet megcsinålni! Irdatlan nagy munka volt, de talån a legkedvesebb kÜnyvem. Nagyon szerettem DQ\RPR]iVWDODVVDQEHJ\ďOĞDGDWRkat, ahogy a mozaikokból Üsszeållt egy-egy sors, szemÊlyisÊg. A lexikon *\DUPDW PLDWW YROW IRQWRV QHNHP ahol dÊdszßleim, nagyszßleim, szßOHLP pOWHN UiP WDOiOW D] HOVĞ QDJ\ szerelem, a boldog gyarmati nyarak emlÊke, a sok kedves ember, akiket mÊg ismerhettem, Ês akiket mår csak a kutatåsok nyomån ismerhettem meg. A múltra nem elÊg emlÊkezni, újra kell teremteni. Ezt próbålom, ezÊrt írok. (szilågyi)


1DJ\V]ยชYYHONLVEHWHJHNยฆUW .HYpVRO\DQHPEHUYDQDNLQHLVPHUQpGU6]DONDL -XOLDQQiW0LDUpJLEHWHJHLJ\HUPHNNRUXQNEyOYLVV]D WXGXQNHPOpNH]QLV]iPRVRO\DQHVHWUHDPLNRUPHJ J\yJ\tWRWWDNtQ]yNyUViJDLQNDW1HPYROWRO\DQDPLUH QHOHWWYROQDHJ\KDWiVRVUHFHSWMH$GRNWRUQลŠยฒYDJ\ DKRJ\DQYiURVV]HUWHLVPHULN-XOLNDQpQLยฒIULVV3UR 8UEHGtMDVDYiURVXQNQDN Budapesten szรผletett 1942-ben, mรกr kislรกnykรฉnt elhatรกUR]WD KRJ\ J\HUHNHNHW V]HUHWQH J\yJ\tWDQL IHOQฤžWWNpQW Szorgosan tanult, majd รกlma valรณra vรกlt, amikor a Semmelweis Egyetemen megszerezte az orvosi diplomรกMiW pV D 6DOJyWDUMiQEDQ pOฤž RUYRV QDJ\EiW\MD GU 6]DONDL Gรฉza segรญtsรฉgรฉvel vรกrosunkba kerรผlt gyermekorvoskรฉnt 1972-ben. A szakvizsgรกig a kรณrhรกzban dolgozott, majd kikerรผlt a N|U]HWEH $EEDQ D] LGฤžEHQ PpJ HJ\HGยO YROW D YiURV |VV]HV NLV EHWHJH KR]]i WDUWR]RWW ร…1HP VRNNDO NpVฤžEE visszatรฉrhettem volna Budapestre, ahol a Heim Pรกl Gyermekkรณrhรกz vรกrt, de vรฉgรผl azรฉrt nem mentem a szรผOฤžYiURVRPED GROJR]QL PHUW HNNRU LVPHUNHGWHP PHJ *\DUPDWRQ D OHHQGฤž IpUMHPPHOยต 'U ร‰GiP $QGUiV รผgyรฉszkรฉnt dolgozott nyugdรญjazรกsรกig, azรณta รผgyvรฉdkรฉnt WHYpNHQ\NHGLN+i]DVViJXNDODWWNpWIL~J\HUPHNยNV]ยOHWHWWEHQ=ROWiQpVEHQ,VWYiQ1DJ\REELNILD kรถzgazdรกsz, kรฉt gyermek รฉdesapja, a kisebbik pedig tรถrtรฉnรฉsz, jelenleg Washingtonban รฉl. $ UHQGHOฤž DKRO PDJDP LV YLVV]DWpUฤž YHQGpJ YROWDP WHOH YDQ J\HUPHNUDM]RNNDO NpSHNNHO D NLVJ\HUHNHNUฤžO KRJ\ D YL]VJiODW PLQpO ร…HOYLVHOKHWฤžEEยต OHJ\HQ (]HU pV H]HU N|QQ\FVHSS VHJpO\NpUฤž NLiOWiV WDQ~L YROWDN H]HN D IDODN D] pYHN VRUiQ -XOLND QpQL DVV]LV]WHQVH 7ฤž]VpU /iV]OyQp eYLNH yWD GROJR]LN D GRNWRUQฤž PHOOHWW HOฤžWWH 7ROQDL ,VWYiQQp 6HOPHF]L -iQRVQp pV 9HV]HOND Vendelnรฉ is asszisztรกlt a kรถrzetben. Beszรฉlgetรฉsรผnk sorรกn XJ\DQPHVpOQHNV]RPRU~HVHWHNUฤžODPLNRUVDMQRVDEHWHJVpJHUฤžVHEEYROWDJ\yJ\tWyV]iQGpNQiOGHH]HNV]ima eltรถrpรผl a sikeres gyรณgyulรกsok mellett. โ€žRengeteg J\HUHNNHO IRJODONR]WXQN PiU DNLN NยO|QE|]ฤž EDMRNNDO M|WWHN KR]]iQN D] ฤž W|UWpQHWHLNEฤžO QHKp] NLHPHOQL HJ\ szรญvszorรญtรณt, hiszen mindegyik a maga mรณdjรกn az. Amikor HJ\NLVJ\HUHNVยUJฤžVV]HUYiWยOWHWpVUHV]RUXOQDGHGRQRU nem รกll rendelkezรฉsre, az bizony kegyetlen. รm rรฉgi tapasztalat szerint a gyermekek nagyobb esรฉllyel gyรณgyulQDNPHJPLQWDIHOQฤžWWHNH]pUWV]iPXQNUDW|EEDVLNHUpOPpQ\|UยOยQNKDHONtVpUKHWMยNฤžNHWDIHOQฤžWWNRULJยต $UUDDNpUGpVUHPLV]HULQWDUpJLEHWHJIHOQฤžYHYLVV]Djรถn-e a gyermekรฉvel, Julika nevetve vรกlaszol: โ€žHรกt perV]H (OฤžIRUGXOW PiU KRJ\ D QDJ\PDPiW LV NH]HOWHP UpJHQ PDMG D] ฤž FVHPHWpMpW DNL D]WiQ KR]]iP KR]WD D] unokรกt. รgy a csalรกd tรถbb nemzedรฉkรฉnek is orvosa voltam.โ€ $WHOHIRQVRNDWFV|U|JD]pOHW]DMOLNDUHQGHOฤžEHQPpJ UHQGHOpVLLGฤžXWiQLV7DQiFVpUWJ\RUVVHJtWVpJQ\~MWiVpUW KtYMiNDGRNWRUQฤžWDNLPLQGHQNLQHNNHGYHVHQVHJtWKLszen ha beteg egy aprรณsรกg, akkor minden perc szรกmรญt. 0LQGHQ V]ยOฤžYHO pV J\HUHNNHO LJ\HNV]LN PLQpO W|EEHW IRJODONR]QLQiODNLFVLpVQDJ\XJ\DQRO\DQIRQWRV.pUGH]

9

E|OFVLUฤžORYLUyOLVNROiUyO D SLW\HUJฤž EiQDWRV SiFLHQVHN IiMdalmรกt kis meglepetรฉsekkel, mint pรฉldรกul a jรณl bevรกlt matricรกkkal enyhรญti. Kรฉt rendelรฉs kรถzรถtt hรกzhoz is jรกr a kรถrzetรฉben, olyan gyerekekhez, akik esetleg sรฉrรผltek, nem megoldhatรณ a szรกllรญtรกsuk, YDJ\KDVยUJฤžVDNHzelรฉs. Hetente csecsePฤž WDQiFVDGiVW WDUW amikor az egรฉszsรฉges kisbabรกkat lรกtja el, LO\HQNRUNDSMiNDNยO|QE|]ฤžROWiVRNDWLV.pWKHWHQWHSHGLJ3DWYDUFRQJ\yJ\tWDKRODIDOXGtV]SROJiULFtPHWDGRmรกnyozott neki. โ€žIskolaorvoskรฉnt a Kiss รrpรกd 7DJLVNROiEDQWDQXOyJ\HUHNHNHWJRQGR]RPKHWLHJ\V]HU pedig a Kรถzponti ร“vodรกban รฉs a bรถlcsรถdรฉben is rendelek.โ€ Jogos a kรฉrdรฉs, hogy ennyi munka mellett mire jut ideMH"$GRNWRUQฤžQDJ\RQV]HUHWLDNRPRO\]HQpWDEDODVVDJ\DUPDWL ]HQHLVNROiQ NtYยO W|EE IฤžYiURVL V]tQKi]EDQ LV bรฉrlete van. โ€žSokat jรกrunk Budapestre, egy hรณnapban egy hรฉtvรฉgรฉt biztosan ott tรถltรผnk. Odakรถt milliรณ dolog. A WHVWYpUHLPDJ\HUPHNHLPLVRWWpOQHNQRpVDEDUiWQฤžN Egy kicsit mindig is pesti maradtam.โ€ Az olvasรกs รฉs a NLiOOtWiVOiWRJDWiVPHOOHWWNHGYHOWLGฤžW|OWpVHD]XWD]JDWiV LViPH]HJ\UHMREEDQNLPDUDGR]LND]pOHWpEฤžO$WDYDO\L WpUGPฤฌWpWHXWiQVRNDWNHOOHWWSLKHQQLHDJ\yJ\XOiVLLGฤžszakban nagyon hiรกnyzott neki a munka. Julika egy รฉpรผletben rendel a mรกsik kรถrzet gyerekorvosรกval, dr. Kokavszky Klรกrรกval, a harmadik doktor, dr. .RPyFVL $QGUiV D 5HQGHOฤžLQWp]HWEHQ J\yJ\tW โ€žIgyekszรผnk jรณ kapcsolatot รกpolni a tรถbbiekkel, az orvosokkal, asszisztensekkel. Szerencsรฉre jรณ hangulatban รฉlรผnk egymรกs mellett, segรญtjรผk a mรกsikat. Fontos a kellePHVOpJN|UDPHJEt]KDWyHJ\ยWWPฤฌN|GpVยต Mozgalmas, szรฉp รฉvek utรกn mรฉg mit szeretne megvalรณsรญtani? โ€žAmรญg bรญrok, dolgozni szeretnรฉk: minรฉl tovรกbb aktรญv maradni a pรกlyรกn รฉs sok gyereket meggyรณgyรญtani. 0RQGWDP eYLNpQHN V]yOMRQ KD D]W OiWMD KRJ\ IiUDGRN vagy mรกr nem รบgy megy a munka, ahogyan kelleneโ€. $PLNRUPHJNHUHVWHPDGRNWRUQฤžWKRJ\V]HUHWQpNUyOD cikket รญrni, legyintett: โ€žnincs velรผnk semmi kรผlรถnรถs, csak dolgozunkโ€. Ami nekik munka, az a betegeknek a lรกzas pMV]DNiNYpJHD]VHENHQGฤžNpVDNtQ]yN|K|JpVNRUV]Dkรกnak lealkonyulรกsa. Julika munkรกja tรถbb ezer balassagyarmati รฉs kรถrnyรฉkbeli kisgyerekรฉrt van. Orvos รฉs beWHJ My LVPHUฤžV|NNpQW N|V]|QWLN HJ\PiVW KRVV]~ pYHN P~OYD LV V KiOiV IHOQฤžWWNpQW VRNDQ YLVV]DWpUQHN KR]]i egy kedves szรณra. Ez a kรผlรถnleges kapcsolat a gyerekekNHO D PXQNDV]HUHWHW D] ฤžV]LQWH PRVRO\ DG HUฤžW V]ยOฤžnek รฉs gyereknek egyarรกnt, รฉs ezek azok a dolgok, DPHO\HNpUWRO\DQVRNDQV]HUHWLNฤžW Mรกtรฉ Szabina Zsรณfia 2013. รกprilis

GYARMATI HรREK

aktuรกlis


GYARMATI HรREK

10

publicisztika

%DOOLEHUยžOLVDEHUUยžFLยฐN โ€žEzt nem is anya, ezt kecske szรผlteโ€ MiUMDDQpPHWEHQHJ\ฤžVLV]yOiVPHO\WDlรกn a kรถzรฉpkorbรณl maradt fenn, s mely IHOWHKHWฤžHQDJyWLNXVNDWHGUiOLVRNYt]N|Sฤž รถrdรถg-rรฉmeivel nevezte-รกtkozta meg valaPHO\V]|UQ\ฤฌVpJHON|YHWฤžMpWLOOHWYHD]ฤžW YLOiJUDV]ยOฤžDQ\MiW$PHJERWUiQNR]iVEyO IDNDGy tWpOHWQHN PLQGHQHVHWUH NฤžNHmรฉny vรกltozata, ha mรกr az รฉletadรณ szemรฉlyรฉig terjesztett, s รฉppen emiatt talรกn nem LVOHKHWHWWRO\DQJ\DNRUL6WDOiQPDVHP DUUDIHOpPHUWEiUDOLEHUDOL]PXVRWWLVWHnyรฉszik, egy nyolcvanmilliรณs nรฉp nemzetfenntartรณ jรณzansรกga az รฉlet-adรกs kรถzelรฉbe WDOiQQHPHQJHGLฤžNHW Viszont a rengeteg devianciรกtรณl โ€“ talรกn szรกz-szรกzรถtven รฉve - tรบlzottan is megterhelt angol รฉs francia kรถzszellemben a fenti nemzetfenntartรณ jรณzansรกgot a tรถrvรฉnyhozรณi รถnzรฉs mรกr felรผlรญrta, s a โ€žhanyatlรกsvรฉgi Rรณmaโ€ blazรญrt geszWXViYDOHOIRJDGWDD]D]RQRV QHPฤฌHN Ki]DVViJiW eV EiU (XUySD W\~NNHWreceinek mรฉreteiben szigorรบ, egy csecsePฤžWYDJ\NLVJ\HUPHNHWDNiUยฒWLV]WHVVpJ QHHVVpNV]yOYiQNpWEX]LUDLVUiEt]KDWMD WHVWHVWฤžO OHONHVWฤžO LQWHOOHNWXiOLV HPRFLRQiOLV VSLULWXiOLV V]ยNVpJHW V]HQYHGฤž NLV]ROJiOWDWRWWViJiEDQ (]HN D] DEHUUiFLyN D OLEHUDOL]PXV OpQ\HJpEฤžOIDNDGyPHJQ\LOYiQXOiVDLVHJ\EHQiOWDOXNKฤžQV]HUHWHWWPHUWFVyFViOKDtรณ tรฉmรกi) a tรกrsadalmi elfogadottsรกg รฉs polgรกrjog-szerzรฉs igyekezetรฉben az รถnPHJKDWiUR]iVXNpVQ\HOYH]HWยNUDYDV]NRdรกsaitรณl kezdve a jogkรถvetelรฉs รฉs tรถrvรฉnyesรญtรฉs arroganciรกjรกig, majd โ€žeszmerendszerรผkโ€ kidolgozรกsรกig mรกig sokkolja DYLOiJRW,O\HQD]DJUHVV]LYLWiViUyOHOKtUHVยOWXQร…JHQGHUPDLQVWUHPยตDPHO\D QฤžNHJ\HQMRJ~VtWiViQDNJRQGRODWiYDOYi-

JRWW XWDW PDJiQDN $] iUWDWODQQDN WDUtott รฉs tรกrsadalmilag elfogadott tรถrekvรฉs P|J|WW D]RQEDQ PHJG|EEHQWฤž FpORN E~MQDN$JHQGHUL]PXVยฒDPLQWD]HJ\PiU Magyarorszรกgon is megjelent tankรถnyvEฤžOWXGKDWyยฒDQHPHNYiODV]WKDWyViJipUWNย]G1HP,VWHQpVDWHUPpV]HWUHQGHlรฉsรฉnek tekinti azt, hogy valaki fรฉrfinak YDJ\ QฤžQHN V]ยOHWLN KDQHP D] HPEHUUH bรญzza a vรกlasztรกst, fรฉrfi akar-e lenni vagy Qฤž'HOHKHWWUDQV]YHV]WLWDLVH]WDQHPL kategรณriรกt is szeretnรฉ elfogadtatni a genGHUL]PXVWHUPpV]HWHVHQDKRPRV]H[XDOLWiV HJ\HQMRJ~VtWiVD PHOOHWW (QQpO LV mellbevรกgรณbb, hogy nemcsak a homosze[XDOLWiVWHPHOQpDWHUPpV]HWHVVpJUDQJMira, de a pedofรญliรกt is legรกOLVVi WHQQp (J\HOฤžUH FVDN รบgy, ha az ifjรบ partner mรกr betรถltรถtte a tizennegyedik รฉletรฉvรฉtโ€ฆ Nyilvรกn folyamatosan csรถkkenne a korhatรกr, meg sem รกllva a FVHFVHPฤžNLJ ,J\D]WiQWHUPpV]HWHVHQ ร…1HP WHWV]LN D] (16= QHN NRUPiQ\XQN DERUWXV]SROLWLNiMDยต $ V]HUYH]HW QฤžN HOOHQL diszkriminรกciรณval foglalkozรณ bizottsรกga a PDJ\DU 7iUVDViJ D 6]DEDGViJMRJRNpUW felkรฉrรฉsรฉre vizsgรกlรณdott, majd a tรถbbi kรถ]|WWEtUiOWDDFVDOiGIRJDOPiQDNW~OV]ฤฌN pUWHOPH]pVpWpVD]WKRJ\ร…DQฤžNHWOHJLQkรกbb anyai รฉs gondozรณszerepben lรกttatMiNยต $] (16= IHPLQLVWiL NLIRJiVROMiN tehรกt, hogy a magyar kormรกny nem a gender ideolรณgia jegyรฉben cselekszik, DPHO\V]HULQWFVXSiQDWiUVDGDOPLHOYiUiVRNPLDWWOHV]YDODNLEฤžOIpUILYDJ\QฤžpV csรบf dolog olyasmivel befolyรกsolni a kรถzWXGDWRW KRJ\ D QฤžN W|EEVpJpQHN HOHPL LQGtWWDWiVD OHQQH D] DQ\DL V]HUHSN|U 6 mint Korompay Csilla (MN) vilรกgosan UiPXWDWร…1HPD]pOHWยNIRJ\WiLJIDNDQiO mellรฉ hegesztett รกldozatok miatti tiltako-

ments meg Uram

โ€œ

Eboltรกs

ร‰rtesรญtjยนNDODNRVVยžJRWKRJ\D]HEHNYHV]HWWVยฆJHOOHQLNยณWHOH]ร‰ROWยžVDD]DOยžEELKHO\HNHQยฆV LGร‰SRQWRNEDQOHV]

6]ยนJ\LยทW .HFVNHOLJHW Pรณtoltรกs: 6]ยนJ\LยทW .HFVNHOLJHW

ยžSULOLV V]RPEDW ยžSULOLV YDVยžUQDS 

รฃยฐUยžLJ รฃยฐUยžLJ

PยžMXV YDVยžUQDS PยžMXV YDVยžUQDS 

รฃยฐUยžLJ รฃยฐUยžLJ

$ ;,, )90UHQGHOHWLOOHWYHD0~2.6]DEยžO\]DWV]HULQWLรช.LVยžOODW (JยฆV]VยฆJยนJ\L.ยณQ\YรฉรฃHWPLQGHQNLKR]]DPDJยžYDO9HV]HWWVยฆJHOOHQFVDNPLFURFKLSSHOHOOยžWRWWHEHNROWKDWยฐNDPLFURFKLSEHยนOWHWยฆVยžUD)W$]HEROWยžVGยชMD)WPHO\WDUWDOPD]]DD]ROWยžVWDIยฆUHJWHOHQยชWร‰WDEOHWWยžNDWยฆVDUHJLV]WUยžFLยฐVLJD]JDWยžVLGยชMDW$]ยทMRQQDQ NLDGRWWYDJ\HOYHV]HWWROWยžVLNยณQ\YHNSยฐWOยžVDGยชMNยณWHOHVยžUD)WGE $PLFURFKLSEHยนOWHWยฆVHยฆVDYHV]HWWVยฆJHOOHQLROWยžVNยณWHOH]ร‰DPLFURFKLSQยฆONยนOLLOOHWYHD] ROWDWODQHEHNWXODMGRQRVDLYDOV]HPEHQEยชUVยžJNHUยนONLV]DEยžVUD 2013. รกprilis

zรกsrรณl van tehรกt szรณ, hanem arrรณl, hogy PpJVXJDOOQLVHPV]DEDGQDKRJ\DQฤžNQHN iOWDOiEDQ HUฤžV |V]W|QยN D] DQ\DViJ pVDPiVRNUyOYDOyJRQGRVNRGiVยต ร…6]y EHQQV]DNDGKDQJ IHQQDNDG Lehellet megszegikโ€โ€“ szรณlni talรกn csak a N|OWpV]HWNpSHV โ€žMents meg Uram az Egyszarvรบ lรณWyOD1pJ\PHOOฤฌPDGiUWyO ments meg Uram a Pikkelyes kostรณl, a Vonรญtรณ virรกgtรณl, ments meg Uram az Ugatรณ bรฉkรกtรณl, a Patรกs angyaltรณl, ments meg Uram engem, ments meg a JRQRV]WyOยต -XKiV])HUHQF

$] ,VWHQDGWD HPEHULQHN HOiUXOiViW 0ROQiU7DPiVILOR]yIXVWDOiOyDQMHOOHP]L โ€Mรกs ideolรณgiรกkkal szemben a liberalizPXVD]]DOD]HOฤžQQ\HOUHQGHONH]LNKRJ\ nem ideo-lรณgiรกnak, hanem a normรกlis lรฉWH]pVQHNWยQWHWLIHOPDJiWยต1HPYpOHWOHQ KiW KD 'DQWH ,VWHQL V]tQMiWpNiEDQ D] HPEHULVpJOHJQDJ\REEJRQRV]WHYฤžLNpQWD] iUXOyNDWV]HQYHGWHWLVKRJ\0iUDLHJ\HGยOD]iUXOyNEฤฌQpUHQHPWXGRWWPHQWVpJHW WDOiOQL 0L VHP WXGXQN 9|U|VPDUW\ โ€žemberfaj-sรกrkรกnyfog-vetemรฉnyรฉreโ€, a URPORWWViJ pV DEV]XUGLWiV YHJHWiFLyMiUD mely mรฉrgezi tavasz-vรกrรณ remรฉnyeinket, IHUWฤž]LDMyViJUDV]pSVpJUHLJD]ViJUD szentsรฉgre kรณdolt lelket, a legรกrtatlanabEDNDWOHJLQNiEE $ WLV]WDV]DY~ N|OWฤž 7RPSD /iV]Oy imรกja ezรฉrt is messzehangzรณ most, hรบsvรฉt XWiQ DQ\iNDW J\HUPHNHNHW PiMXV NLUiO\QฤžMpWPXQNiVV]HQW-y]VHIHWยQQHSOฤž bรบcsรบt jรกrรณ, zarรกndoklรณ, pรผnkรถsd-vรกrรณ VpUยOpNHQ\NLNHOHWยQNEHQ ร….|V]|Q|PKRJ\WHUHPWHWWpO$]DQ\DPpKEHQ LV LVPHUWpO &VLOODJRN IpQ\pQpO IRUPiOWiO 6]HUHWฤž DQ\iPPi LJD]XOWiO .|V]|Q|P KRJ\ JRQGYLVHOWpO eYHLPKH] MyW UHPpOWpO 6]tYHPEH ยOWHWWpO UHQGHW gU|N]|OGK|PS|O\JฤžFVHQGHW.|V]|Q|P KRJ\KR]]iPV]yOWiO,JpGHQiWUiPWDOiOWiO 6]HPHPEHQ WRUQ\RW HPHOWpO 7ฤฌ] OiQJ~ RVWRUUDO V]HUHWWpO 6 N|V]|Q|P KRJ\pMWLVDGWiO6HEHLPUHIHOKฤžWUDNWiO6 PtJ YiQV]RURJWDP NHEOHGHQ iW 5iP OHKHOWHGDKROGEiQDWiWยต Veres Jรณzsef

TรJร‰KOZTATรS 7,6=7(/7%$/$66$*<$50$7,,1*$7/$178/$-'21262. 7~-ย†.2=7$720ย“1ย“.(7+2*<$=~//$72.9ย†'(/0ย†5รˆ/ย†6.ยŠ0ย†/(7ย†5รˆ/ 6=ย/ย ย†9, ;;9,,,79 % h  %(.(='ย†6( ย†57(/0ย†%(1 $= ย“1.250~1<=$72..ย“7(/(6(.+~520ย†9(17((%ย“66=(ยŠ5~677$57$1, $.ย“7(/(=รˆ(%ย“66=(ยŠ5~65$.,.ย™/'ย“771<207$79~1<2.(*<5ย†6=( +$7~5,'รˆ5( 1(0 ย†5.(=(77 9,66=$ (=ย†57 .ย†5(0 $=21 ,1*$7/$1 78/$-'21262.$7 $.,. $'76=2/*~/7$7~6, .ย“7(/(=(776ย†*ย™.(7 1(0 7(/-(6ยŠ7(77ย†.$=7+$/$'ย†.7$/$18/'(/(*.ย†6รˆ%%~35,/,6,* 3ย72/-~. $ 7(/-(6.ย“5ร .,087$7~6 %,=726ยŠ7~6$ ย†5'(.ย†%(1 )21726 +2*< $ 1(0/(*(6-(/(17ย†6(.,69,66=$.ย™/'ย†65(.(5ย™/-(1(.  GU9DUJD$QGUHDMHJ\]ร‰


9RQDWRND]DV]WDORQ .pWpYHDODNXOWDNKiURPVLNHUHV NLiOOtWiVWUHQGH]WHNK~V]PpWHUHV DV]WDOPHJpStWpVpQPXQNiONRGQDN D%DODVVDJ\DUPDWL9DV~WPRGHOOH]Ŋ .OXEDKDUPLQFDVpYHNHWLGp]LPHJ GHDM|YŊWWHUYH]L $ NOXEYH]HWĞ &VHUQL 0LKiO\QDN pYWL]HGGHO H]HOĞWW YROW PiU HJ\ SUyEiONR]iVDNOXEDODStWiVUDQpKiQ\|V]V]HM|YHWHO XWiQ D]RQEDQ HOPDUDGW D

.RUQpO1DV]iO\9LNWRU3XOD\/iV]Oy 6]HOHV3pWHU $] HOVĞ |VV]HM|YHWHOHNHQ D WDJRN PHJKDWiUR]WiN D FpORNDW tJ\ V]OHWHWW G|QWpV HJ\ PRGXO WHUHSDV]WDO pStWpVpUĞO PHO\ LJD]RGLN D QHP]HWN|]LV]DEYiQ\RNKR]7pPDNpQWW|EE OHKHWĞVpJLVIHOPHUOWYpJOD]HJ\LN OHJQHKH]HEEHQ PHJYDOyVtWKDWy GH OHJOiWYiQ\RVDEEUDHVHWWDYiODV]WiVD EDODVVDJ\DUPDWLSiO\DXGYDUD] DVpYHNEHQ$NpWYLOiJKiERU~N|]|W-

IRO\WDWiVEHQYDV~WPRGHOONLiOOtWiVW UHQGH]HWW D PĬYHOĞGpVL N|]SRQWH]XWiQ~MUDQDSLUHQGUHNHUOWD NpUGpVDWHWWHNUHD]RQEDQYiUQLNHOOHWWIHEUXiUMpLJDPLNRUPHJWDUWRWWD HOVĞ |VV]HM|YHWHOpW D %DODVVDJ\DUPDWL 9DV~WPRGHOOH]Ğ .OXE $ PRGHOOH]pV VRN HPEHUW pUGHNHO GHFVDNV]ĬNUpWHJIRJODONR]LNpStWpVVHO$PRGHOOH]pVN|]EHQVRNLVPHUHWHWOHKHWV]HUH]QLDV]HUV]iPRNUyOpV D]RNKDV]QiODWiUyONO|QE|]ĞDQ\DJRNUyOPHFKDQLNiUyO $ NOXE MHOHQOHJL OpWV]iPD IĞ %RUGD 7DPiV 'U &VHNH\ /iV]Oy &VHUQL 0LKiO\ *HUH -y]VHI *RQGD 6iQGRU .RPRUyF]\ &VDED /DF]Ny ,VWYiQ 1DJ\Ki]L %pOD 1DV]iO\

WL LGĞV]DN D PDJ\DU YDV~W XWROVy QDJ\NRUV]DNDDPHO\PHJpULQWHWWHD J\DUPDWLYDV~WiOORPiVWLV $ OHJQHKH]HEE UpV]H D NOXE pOHWpQHN D] DQ\DJL IRUUiVRN HOĞWHUHPWpVH YROW $ PĬN|GpVL N|OWVpJHNHW SiO\i]DWRNWiPRJDWyNVHJtWVpJpYHOIHGH]L DFVDSDW$]HOVĞpYDWHUYH]pVVHOpVD PHJYDOyVtWiVKR]V]NVpJHVSpQ]HOĞWHUHPWpVpYHOWHOWHO$PiVRGLNpYEHQ PiU VLNHUOW DQ\DJRNDW YiViUROQL pV tJ\HONH]GĞGKHWHWWDPRGXOWHUHSDV]WDO pStWpVH D QDJ\ I~UiVIDUDJiV $ PRGXONHUHWHN |VV]HV]HUHOpVH pV D OiED]DWOHJ\iUWiViWN|YHWĞHQNHUOWVRU D]iOORPiVLUpV]YiJiQ\]DWiQDNHONpV]tWpVpUH $ V]HUNH]HWNpV] PRGXORN PpWHU KRVV]~ WHUHSDV]WDO PHJpStWpVpWWHV]LNOHKHWĞYp

11

1DJ\ HUHGPpQ\QHN WHNLQWKHWĞ KRJ\D]LGHLNLiOOtWiVRQPiUEHPXWDWKDWyYROWDJ\DUPDWLiOORPiVPpWHUHVPRGXOMDpVD.HFVNHOLJHWLUpV]$] iOORPiVLPRGXOOpWUHM|WWHRUV]iJRVDQ LV QDJ\ MHOHQWĞVpJĬ XJ\DQLV QDJ\RQ ULWND KRJ\ HNNRUD PpUHWĬ iOORPiVW OHPRGHOOH]]HQHN $ NLiOOtWiVUD HONpV]OWD]iOORPiVpSOHWH *HUH-y]VHI PXQNiMD D] Å20É9µRV IĬWĞKi] *RQGD6iQGRU DÅ+e9µHVIĬWĞKi] &VHUQL 0LKiO\ pV QpKiQ\ PHOOpNpSOHW 6]pOHV3pWHU $ N|]HOM|YĞEHQ HONpV]O D NpW KXURNIRUGtWypVD]|VV]HWHWWHOHNWURPRV UHQGV]HU $ PXQND OiWYiQ\RV UpV]H OHV] D GRPERU]DW NLDODNtWiVD D Q|YpQ\]HW pV HJ\pE WHUHSWiUJ\DN HOKHO\H]pVH$]HONpV]OWPRGXORNRQPiU YRQDWRNLVN|]OHNHGKHWQHN $ NOXE V]HUHWQp IL]LND yUD NHUHWpEHQ PHJLVPHUWHWQL D ILDWDORNDW D YDV~WPRGHOOH]pVVHO $ WHUYHN N|]|WW V]HUHSHO D NOXE IRJODONR]iVDLQ NRURV]WiO\WyOIJJĞPyGV]HUWDQEHYH]HWpVHPHO\D]~MWDJRNEHLOOHV]NHGpVpQpODYDV~WPRGHOOH]pVDODSWHFKQLNiLQDNHOVDMiWtWiViWVHJtWHQp$PpWHU KRVV]~ PRGXO YpJOHJHV IRUPiED |QWpVHW|EEpYLPXQNiWDGDWDJViJQDN $%DODVVDJ\DUPDWL9DV~WPRGHOOH]Ğ .OXE |VV]HM|YHWHOHLUH PLQGHQ SiUDWODQ KpWHQ FVW|UW|N|Q NHUO VRU D PĬYHOĞGpVL N|]SRQWEDQ ZHEROGDO ZZZEJ\LQIRKXYDVXWPRGHOOH]HV

)RWyQNRQ iOOyN 3XOD\ /iV]Oy )DUNDV 'iQLHO GU &VHNH\ /iV]Oy %HV]NLG =ROWiQ %HV]NLG =ROWiQQp %HUQDGHWW*HUH-y]VHI*RQGD6iQGRU /DF]Ny ,VWYiQ %RUGD 7DPiV 6]DEy 6iQGRU N|Q\|NOĞN &VHUQL 0LKiO\ 6]XPXWNX ÉGiP 1DV]iO\ .RUQpO %HQFV =ROWiQ 1DV]iO\ 9LNWRU .RPRUyF]\&VDED1DJ\Ki]L%pOD

UBBNßGBKJTPLT[OßT™H"[™SU™LNJOEFOFLGFMFUU HZFHZJLOBQ CMVFT N‘TOBQO™Q[FOF B[U‘OKB[[ NBKEWJM‘H[FOF TUFSN™ T[FUFTFOSPDL T[PNCBUPOFTUF¢S‘U¢MQ™ME‘VMUFMKFTBMCVNPL )FMMP3‘EJ¢ NFSUJUUN‘SLPS‘OUTFN.BSDBM+‘OPTTFH™EUFSN™T[FUFTFOL¥UFMF[ÛEBSBCPLIBMMIBU¢BL UJT[U™OFLFMFHZO¢U‘U UJT[UFMFUB[-(5OFL IBOFNKPCCO‘M )PHZuE‘N[M™TFJMZLJGJOPNVMU OFNW™MFUMFO¢WPE‘TLPSB¢UB KPCC[FO™LT[¢MOBLBOBQ¢S‘K‘CBOBDTFQQFUTFNNFMM™- [FO™M GVSVMZB™TUSPNCJUBVU‘ONFH‘MMBQPEPUUBHJU‘SO‘M ™WFL LFTFOUFIFUT™HFTIFMZJHJU‘SPT 0MJDTFLuE‘NK¢WPMU‘C¢M ¢UBBW‘SPTJ[FOFJ™MFUFHZJLMFHUFIFUT™HFTFCCUBHKB 1JOL ‘QSJMJT‘CBONVUBULP[PUUCFBHZBSNBUJT[™LIFMZß 'MPZEPUK‘UT[¢ CBS‘UBJWBML¥[¥T-VOBUJD%PHTGPSN‘DJ¢KVLNJO JOUFSOFUFT)FMMP3‘EJ¢ NFMZFUWBM¢EJL¥[¥TT™HJN™EJ EFOFMJTNFS™TUNFH™SEFNFM EFTBK‘UCMVFTUSJ¢KB BOBHZLFE VNL™OUMFMLFTHJNOB[JTU‘LQ‘UZPMHBUUBLT[BCBEJEFK«L WFOD +PIO.BZBMMT[FMMFN™CFO JTTPLBUH™S IPHZB[™EFTBQKB CFO NHOFNUBWBMZT[FQUFNCFSUÛMBLFN™OZ™MFU™TB TBOOBLDJNCPS‘JCFBUSPDLGPSN‘DJ¢K‘WBMWBM¢WJE™LJGFMM™Q™TFL GJBUBMPTI™WKFMFOUÛTW‘MUP[‘TPLBUT¥Q¥SUCFB[BCMB SÛMN‘SDTBLI©SNFOU™OUFHZ«OLFNMU™TU LPO"[BEEJHCFEPMHP[¢0MJDTFLuE‘NLBQUBNFHB ")FMMP3‘EJ¢U¥CCIBMMHBU¢U™SEFNFM EFFSSÛMC‘SLJNFHHZÛ[ÛE MFIFUÛT™HFU™TBGFMFMÛTT™HFU IPHZ U‘STBEBMNJNVOL‘CBO IFUBWJM‘HI‘M¢OXXXSBEJPIFMMPIV NßL¥EUFTTFUPW‘CCBS‘EJ¢U &HZ™CL™OUuE‘N™QQFONßTPSWF[FUÛLFULFSFT NFSUJTN™UWBO "™WFTL¥SOZF[FUN™SO¥LT[BLPTFHZFUFNJIBMMHBU¢HZ¥LFSF O™I‘OZ¥UMFUFBHJU‘SUPLCBO"LJS™T[UBLBSWFOOJFHZLMBTT[U¥S TFONFHW‘MUP[UBUUBBOBQ¢S‘K‘CBOLJ[‘S¢MBHNV[TJL‘UTVH‘S U™OFUCFO B[SKPOJEFSBEJPIFMMP!SBEJPIFMMPIV [¢S‘EJ¢SFQFSUP‘SK‘UB[BEEJHIBMMIBU¢EJWBUPT[FO™LFUGFMW‘MUPU T[O

6]°ODUžGL° 5¥CCIBMMHBU¢U™SEFNFMOFB[JNN‘SPOL™U™WFNßL¥EÛ

2013. április

GYARMATI HÍREK

magazin


13

sport

Beindult a BADISZ Vรกrosunk legfiatalabb klubjรกnak, a januรกrban alakult Balassagyarmati Diรกk, 4[BCBEJEร›T ย™T 7FSTFOZTQPSU &HZFTยซMFU #"%*4;74& TQPSUPMยขJUยฅCCWJBEBMPOJT T[FSFQFMUFLB[FMNยฉMUIFUFLCFO "99*"RVBUMPO/ยขHSย‘ENFHZFJEยฅOUร›O (Salgรณtarjรกn) รบjonc B kategรณriรกban 1. helyezรฉst รฉrt el Siket Anna. รšjonc A 3. helyezรฉs Szvetlik Anna, รบjonc A 3. Hajรณsi (ZยฅSHZ HZFSNFL4JNPO&T[UFS,JODTร› HZFSNFL 4[WFUMJL ,BUB TFSEยซMร› -BD[Lยข -FWFOUF TFSEยซMร› 4ย‘SPTJ uLPT HZFSNFL )BKยขTJ 'FSFOD HZFSNFL Kiss Viktor, nyรญlt 2. Siket Kristรณf, nyรญlt 4. Dovicsin Pรฉter, nyรญlt 5. Ubrankovics Dรกniel.

Ultrasziget 6 รณrรกs futam (Baja): 3. helye[ย™T#PSTuHPUB ,FSย™LWย‘S#ย™Lย‘T *Eร›GVUBN #VEBQFTU #BKOPLTย‘H 4[FOUFOESFJT[JHFU 6IFMZF[ย™T6CSBOLPWJDT%ย‘OJFM 6%PWJDTJO Pรฉter, U19 10. Komjรกti Kornรฉl, Elit 1. 40. helyezรฉs Molnรกr Dรกvid, Master 52. Magos Norbert. ร‰vadnyitรณ Duatlon Fesztivรกl (Abony): รบjonc B. 9. Siket Anna, รบjonc A. 11. Szvetlik "OOB HZFSNFL 4[WFUMJL ,BUBMJO TFSEยซMร› -BD[Lยข-FWFOUF TFSEยซMร›4ย‘SPTJuLPT TFOJPSIFMZF[ย™T#PSTuHPUB 4UPQ $VLSย‘T[EB *Eร›GVUBN 4BMHยขUBSKย‘O SยฅWJEUย‘W 6 %PWJDTJO 1ย™UFS 6 Ubrankovics Dรกniel, hosszรบtรกv: U19 4.

Vรฉdd magad!

Verseny รฉs รผnnep

&HZSFUยฅCCFNCFSOFLDTFOHJTNFSร›TFO B ,SBW .BHB BNJ Iย™CFSยซM BOOZJU UFT[ Lยฅ[FMIBSD &[ B NBHZBS Iย‘UUย™SSFM SFOEFMLF[ร› FSFEFUJMFH LBUPOBJ UBLUJLBJ SFOET[FS*[SBFMCร›MJOEVMWBNย‘SBBWJMย‘H T[ย‘NPTPST[ย‘Hย‘CBOFMUFSKFEU Az Imi Lichtenfeld รกltal kifejlesztett technikรกkat Eyal Yanilov - a Krav Maga Global ,.( WF[FUร› JOTUSVLUPSB BMLPUUB SFOET[FSCF NFMZCFOBQVT[UBLF[FTUFDIOJLย‘LPO LยWยซM KFMFO WBO B CPU Lย™T QJT[UPMZ magasabb szinteken a Hย™QLBSBCย™MZ Mย‘ODT[FSรŸ ย™TLร›T[FSรŸUย‘SHZBLFMMFOJ vรฉdekezรฉs, lefegyverzรฉs is. Mivel a Krav Maga cรฉlja az รถnvรฉdelem kezdetben harctรฉri, mรกra Iย™ULยฅ[OBQJ VUDBJLยฅ[FHben is - a maximรกlis hatรฉkonysรกg รฉrdekรฉben nem szorรญtottรกk T[BCย‘MZPL Lยฅ[ย™ &CCร›M BEยขEยขBO OFN IBSDNรŸWย™T[FUย™TOFNJTTQPSU FOOFLFMMFOย™SF PMZBO T[FSWFL IBT[Oย‘MKย‘L OBQ NJOU OBQ NJOU B[ '#* B 48"5 B $*" WBHZ IB[ย‘OLCBOB5&,",SBW.BHBB[POCBO FMย™SIFUร›DJWJM BLย‘SIBSDNรŸWย™T[FUFLLFMFEdig sosem talรกlkozรณ emberek szรกmรกra is - mivel az utcai beugrรณk is takarhatnak Lย™TFTWBHZQVT[UBLF[FTUย‘NBEยขU Akit รฉrdekel az รถnvรฉdelem ezen forNย‘KB B[ ย™SEFLMร›EKยฅO .BKPS ;TยขGJย‘Oย‘M kmg.majorzsofia@gmail.com, telefon:  &E[ย™TFL B 'JUOFTT #BSMBOHCBO LFEEFO Qย™OUFLFOยขSB "[ FMTร› FE[ย™T BKย‘OEย™L IPHZ UPWย‘CCJ LยฅUFMF[FUUTย™H Oย™MLยซM Cย‘SLJ LJQSยขCย‘MIBTTB OFNUร›Mย™TLPSUยขMGยซHHFUMFOยซM

"7JUBMJUย‘T4&SFOEF[UFB9***/ยขHSย‘E .FHZFJ 'FLWFOZPNยข #BKOPLTย‘HPU T F[FO B OBQPO ยซOOFQFMUF T[ยซMFUย™TOBQKย‘UB[*QPMZQBSUJFSร›FNFMร›T[BLPT[Uย‘MZ "WFSTFOZIF[LBQcsolรณdรณan kerรผlt sor B[ ยซOOFQTย™HSF B Vitalitรกs SE egyik legrรฉgebbi szakoszUย‘MZB B[ FSร›FNFMร› NFMZ NPTU ยซOOFQMJ megalakulรกsรกnak huszadik รฉvfordulรณjรกt. ยŽOOFQย™MZFT LFSFUFL Lยฅ[ยฅUU LFSยซMU ย‘Uadรกsra a versenyhelyszรญn, a Nagyligeti

Komjรกti Kornรฉl, elit 1 25. helyezรฉs Molnรกr Dรกvid. 'FMWย™UFMยซOLยฅOB["RVBUMPONFHZFJEยฅOUร›Kย™O T[FSFQFMU DTBQBU 4[WFUMJL ,BUB 4JLFU Anna, Szvetlik Anna, Hajรณsi Gyรถrgy, Siket Kristรณf, Dovicsin Pรฉter, Kiss Viktor, Hajรณsi

Ferenc, Ubrankovics Dรกniel , Lackรณ Levente, 4JNPO &T[UFS ,JODTร› 4ย‘SPTJ uLPT ย™T 4[UBODTJL+ยข[TFG FE[ร› 4QPSUUFMFQGFMยฉKยUPUUTQPSUDFOUSVNB NFMZFU ES 4UFMMB -FPOUJO LBOPOPLQMย™Cย‘OPT JT NFHย‘MEPUU"[ Oย™HZ[FUNย™UFSFT TQPSUDFOUSVN ย™T B IP[[ย‘ LBQDTPMยขEยข ยฅMUยฅ[ร›L JEย™O GFCSVย‘SNย‘SDJVT IยขOBQCBO LFSยซMUFL felรบjรญtรกsra. "Iย‘[JHB[EB7JUBMJUย‘T4&Oย™QFTNF[ร›OZnyel indult a versenyen, az abszolรบt kateHยขSJB Gร›T NF[ร›OZย™Cร›M Gร› Vitalitรกszos volt. A rendezvรฉny az Emberi &Sร›GPSSย‘T .JOJT[Uย™SJVN ย™T B MOB kiemelt tรกmogatรกsรกval valรณsult meg, tovรกbbi tรกmogaUยขL WPMUBL $TFSIย‘U 5BLBSย™L 'ยซMยฅQ)ยฉT #BGSVJU#U Felvรฉtelรผnkรถn Siket Bรฉla vรกrosatya รฉs Honti Attila, egyesรผleti elnรถk BEKBย‘UBNFHยฉKVMUTQPSUDFOUSVNPU

PรLYรZATI FELHรVรS

ยฅOLPSNย‘OZ[BUJFHย™T[Tย™HยซHZJT[BLNBDTPQPSUPTยฅT[UยฅOEยKFMOZFSย™Tย™SF Balassagyarmat Vรกros ร–nkormรกnyzata a 12/2013.(IV.02.) รถnkormรกnyzati rendeletรฉvel egรฉszTย™HยซHZJT[BLNBDTPQPSUPTยฅT[UยฅOEยKBUBMBQยUPUUย‰T[UยฅOEยKCBOSย™T[FTยซMIFUB[BUBOVMยข BLJB4[FOU (ZยฅSHZJ"MCFSU(JNOย‘[JVNย™T4[BLLยฅ[ย™QJTLPMย‘CBOFHย™T[Tย™HยซHZJT[BLNBDTPQPSUPTOBQQBMJUBOVMmรกnyokat folytat รฉs legalรกbb jรณ tanulmรกnyi eredmรฉnyt รฉr el. Az ร–nkormรกnyzat az รถsztรถndรญj elnyeSย™Tย™SFย™WFOUFFHZBMLBMPNNBMIJSEFUOZยMUQย‘MZย‘[BUPU"[ยฅT[UยฅOEยKFHZUBOVMNย‘OZJย™WSFT[ยขM EFUยฅCC FHZNย‘TULยฅWFUร›UBOVMNย‘OZJย™WCFOJTBEPNย‘OZP[IBUยข"[ยฅT[UยฅOEยKFMCยSย‘Mย‘TBBQย‘MZย‘[ยขUBOVMNย‘OZJ FSFENย™OZFBMBQKย‘OUยฅSUย™OJL B[POPTUBOVMNย‘OZJย‘UMBHFTFUย™OBT[PDJย‘MJTIFMZ[FUGJHZFMFNCFWย™UFMย™WFM"CFย™SLF[FUUQย‘MZย‘[BUPLBU#BMBTTBHZBSNBU7ย‘SPTย‰OLPSNย‘OZ[BUย‘OBL,ย™QWJTFMร›UFTUยซMFUFย‘MUBM ย‘USVIย‘[PUUIBUย‘TLยฅSCFOB[0LUBUย‘TJ *GKยฉTย‘HJ 4QPSUย™T.รŸWFMร›Eย™TJ#J[PUUTย‘HCยSย‘MKBFM"Qย‘MZย‘[BUJ Lย™SFMNFL CFOZยฉKUย‘Tย‘OBL IBUย‘SJEFKF Nย‘KVT "[ ยฅT[UยฅOEยK Lย™SFMFN ย‘UWFIFUร› #BMBTTBHZBSNBU ,ยฅ[ยฅT ย‰OLPSNย‘OZ[BUJ )JWBUBMCBO JMMFUWF MFUยฅMUIFUร› #BMBTTBHZBSNBU 7ย‘SPT ย‰OLPSNย‘OZ[BUBIPOMBQKย‘SยขM XXXCBMBTTBHZBSNBUIVDยNFO"Lย™SFMNFUT[FNย™MZFTFOWBHZQPTUBJ ยฉUPO #BMBTTBHZBSNBU ,ยฅ[ยฅT ย‰OLPSNย‘OZ[BUJ )JWBUBMOย‘M LFMM CFOZยฉKUBOJ QPTUBDยN Balassagyarmat, Rรกkรณczi fejedelem รบt 12. A kรฉrelemhez csatolni kell: iskolalรกtogatรกsi igazolรกst, a Lย™SFMFNCFOZยฉKUย‘Tย‘UNFHFMร›[ร›Gย™Mย™WJUBOVMNย‘OZJFSFENย™OZSร›MT[ยขMยขCJ[POZยUWย‘OZNย‘TPMBUย‘U BLย™SFMFNSย™T[MFUFTJOEPLBJU FHZFEยซMย‘MMยขT[ยซMร›FTFUย™OFOOFLJHB[PMย‘Tย‘U KยฅWFEFMFNJHB[PMย‘TU NVOLBOย™MLยซMJFMMย‘Uย‘TSยขMT[ยขMยขJHB[PMย‘TU IP[[ย‘Kย‘SVMยขOZJMBULP[BUPUBQย‘MZย‘[BUFMCยSย‘Mย‘Tย‘WBMLBQDTPMBUPTT[FNย™MZFTBEBUPLLF[FMย™Tย™Sร›M"IJย‘OZPTBOCFOZยฉKUPUUQย‘MZย‘[BUOFNย™SUย™LFMIFUร›"SFOEFMFUNFHUFLJOUIFUร› #BMBTTBHZBSNBU7ย‘SPTย‰OLPSNย‘OZ[BUBIPOMBQKย‘O #BMBTTBHZBSNBU7ย‘SPTย‰OLPSNย‘OZ[BUB,ย™QWJTFMร›5FTUยซMFUย™OFL 0LUBUย‘TJ *GKยฉTย‘HJ 4QPSU}T.รŸWFMร›Eย™TJ#J[PUUTย‘HB

2013. รกprilis


Gyarmati Hírek - április - 2013  

Lapozzon bele a GYARMATI HÍREK 2013 áprilisi számának digitális kiadásába.

Gyarmati Hírek - április - 2013  

Lapozzon bele a GYARMATI HÍREK 2013 áprilisi számának digitális kiadásába.

Advertisement