Programmheft B-Sides Festival 2014

Page 1sajdz 20 14

dɛkəreʃən,e gʊd kɪtʃən,e plætfɔrm-bar w ðɪ e vj u, w ɪ θwt v ɪzətərz ɔl, wət wʊd ðæt bi æn ɛmpajər w ɪ θwt e pipəl? wət wʊd bi æn mædʒ ɪ ənətɪv nu,wajd,d ɪskəvəri wərði.ɪt ɔfərz gret mj uz ɪk,ænd wants ən rətərn :j u.æftər ðə sajdz fɛstəvəl ɪg ɪzsts b ɪkɔz ɪt wants tu kriet wərldz.ɛvəri jr e pleər kriets e l ɪtəl rum ðæt bəlɔŋz onli tu əs, ən w ɪtʃ ðɛr ɪz onli əs. ænd hændi.madərn.æz j u s ɪt ən ðə krawdəd tren,əlon :ðə mj uz ɪk an ðə mp ɪksklus vɪ li ən ðə kansərt hɔl wərldz əv wəndər, ænd təde ɪt hæz b ɪkəm izi e pruvən b ɪ ld ɪŋ mətɪriəl fɔr sɛntʃəriz ɪz mj uz ɪk.wəns hi krietəd ɔlmost ərsɛlvz. krietəd, ɪntu w ɪtʃ wi kæn bi frɛndz,strendʒ ərz,tʃ ɪ ldrən,ədəlts.bət səmtajmz ivən tɛmpərɛri.ivəl.gʊd.bɛtər.b ɪg bəbəlz,smɔl j unɪvərsəz.rɛlmz ænd spesəz ðə wərld, e wərld əv wərldz.ar krietəd nu ɛvəri de frəm əs.kəns ɪstənt.

BB-

↦ . . .

3


. . . ↦

ædvajz j u tu j us ðə ədvæns bʊk ɪŋ. tu əvɔjd æn ənnɛsəsɛri dʒ ərni wi

tɪkəts ar əveləbəl onli æt ðə baks ɔfəs.

fri pjʊrli tu 12 jɪrz əp tu 14 jɪrz tu pe 15 fræŋks. d ɪskawntəd 16

d ɪskawnt an ðə sætərdi de

tɪkət.tɪkəts ar væləd tu 18 klak.əkəmpənid baj ədəlt tʃ ɪ ldrən kəm fæməliz w ɪð tʃ ɪ ldrən rəsiv e

18

sætərdi

sætərdi

12

ænd frajdi

klak.æftər ðə kansərts an θərzde wərld mj uz ɪk an ðə

kansərts an θərzde tu əbawt

sætərdi əntɪl

14

50 %

depæs frajdi sætərdi

frajdi

depæs θərzde frajdi sætərdi

θərzde

14. 6. 14: 11 : 00 – 05: 00

fæməlitɪkət

rɛməsəz ænd frajdi sætərdi d ɪsko ən ðə bohemians wɛlkəm.

50

120

13. 6. 14: 17: 30 – 04: 00

ðə tren. l ats əv ləv, j ɔr sajdz tim ð ɪs plænət bi-sajdz,w ɪtʃ bəlɔŋz tu ɔl əv j u, ænd an ðə papjəleʃən.nat onli ən dez æt e j unik- awər l ajk jʊrz.hæv j u rəmɛmbərd fɔr hər hopfəli lɔŋ fən an frəm ticino.wi ar ɪtərnəli gretfəl tu ðɛm ð ɪs -mek ðə wərld mɔr ðæn θri əndərstænd ðɛr səbdʒ ɛkt.j u trævəl frəm kænədə ænd zʊrɪk,frəm tajlænd ænd ðə əd ɪʃən əv ðə bi-sajdz fɛstəvəl hæz sawnd- arkətɛkts kəmɪtəd tu

23: 15

01: 30

80

3 2 12. 6. 14: 17: 00 – 02: 00

tɪkəts opən ɪŋtajmz

opən ɪŋtajmz +tɪkəts

9TH

B-


dʒ ərni+rətərn 00004 00 klak.

frəm

101 0 klak ænd frajdi sætərdi frəm

bəs sən mawntən kriens bəs lup.an θərzde ðə fɛstəvəl tɪkət ɛntajtəlz j u tu jus ðə ʃətəl kriens w ɪtʃ ɪz opən 24 awərz. əveləbəl.ðə n rɪ əst kar park zɪ ðə parkɪŋ gəraʒ mæt hɔf æt migros ən

main station in

the vbl buses on. lucerne.then it goes with

to d attenberg+1 min glade run

* ðə sən mawntən relwe teks j u dərɛktli tu ðə fɛstəvəl sajt əntɪl 21:00 (θərzde tu 21:15)ðə kasts ar:wən we 6 bæk 9.studənts pe ðə hæf prajs.

bəs

to obergutsch +1 min glade run in glade run

bəs

ðə najt star n1 kæn bi j uzd

frajdi ænd sætərdi fri bi.θæŋk j u tu

ə vbl.trævəl tajmz frəm kriens bəs lup.

01: 36 02: 51 04: 06

destination is the

via sanənbərgbæn to gabeldingen

mɪnəts rajd

tu stap kriens bəs lup.ðɛn go tu :

ðə fɛstəvəl sajt ju w ɪl ritʃ izəli baj pəbl ɪk trænspɔrt ænd ðə sən mawntən

relwe. awər ʃətəl bəs ænd ðə najt star brɪŋ ju bæk tu lusərn.əspɛʃli an θərzde

ænd frajdi ɪz tu bi ɪkspɛktəd w ɪð e lɔŋgər wetɪŋ tajm ən ðə sən mawntən

bəs

sanən bərg bæn

bəs

+1 min glade run.bəs livz ɛvəri 3 mɪnəts əntɪl

19. 29

15

15

najt star kriens-lu relwe.pliz ərajv ərli.

tren

stɪl trævəl baj pəbl ɪk trænspɔrt æz ðɛr ɪz no parkɪŋ æt ðə sajtar lusərn ɪz ritʃəbəl frəm ðə motorway.wi rɛkəmɛnd ju

old tawn stɔr : hərtənstajn 4 lusərn ko-mɪks remix : pfistergasse 4 lusərn

30

№ № 10 11 10

№ 15 № 1

* 5

40

↦ ↦

24

petzitickets.ch :(tɪkət prajs ɪkskludɪŋ fiz)

4

1

00 00 22: – 15 04: – 00 01: 00

grinhaws : spelteriniweg 4 lusərn

11

64

fri ʃətəl bəs kar prisel


ju zɪ sərtənli awər ɪtərnəl grætətud. sajdz-ləvər mɛmbərʃ ɪp j u

kæn gvɪ jɔr əfɛkʃən awər fɛstəvəl.ən əd ɪʃən tu numərəs gʊdiz ænd pərks nid æz ðə mawntən ɛr tu brið.w ɪð e ðə ləv- an no əðər səbdʒ ɛkt wər rɪtən mɔr sɔŋz.ɔlso ðə sajdz ðe səni dez ðə hol ɛriə.

sajdz.ch.

drɪŋks lɪst wɪl bi pəblɪʃt an

ænd ðɛrfɔr hæz ðə most ðə sanənbərg ɪz an ðə

səni sajd əv lajf

æt fɛr prajsəz.an sætərdi wɪð zmorge! ðə mɛnju æz wɛl æz ðə ænd ɔfər j u frɛʃli pripɛrd mɛnj uz w ðɪ gʊd pradəkts

awər fɛstəvəl sajt ɪz loketəd ən

klos praks mɪəti tu ðə netʃər

rəzərv.wi æsk j u tu rəspɛkt ð ɪs

ɛriə ænd tu trit ɪt əkɔrd ɪŋli.

wɛðər

fajl e pɔz.æt ðə aussichtsbar ju ðə vju sɛvrəl bar ænd e kafi tɛnt wɛr ju hæv e smɔl me ən əd ɪʃən tu ðə θri stedʒ əz theres e kɪtʃən

tu hu majt hɛlp w ɪð ðə məni.

lərn mɔr an ðɛr stænd æz

pipəl əv vivə kan agwə jɔrdipo.

j u kæn ɔlso donet ðə najs

s ɪkjʊr jɔr kæmpsajts. sajdz.ch

sajdz ɔfərz j u ðə əbɪləti tu

əbawt 20 dəzajnərz trænsfɔrmðə sən

mawntən ən bi-sajdz tɛrətɔri.bi ɛntʃæntəd

sərprajzd ænd ædmajr ðə wərks əv art ðæt

mek ðə bj utəfəl grawndz mɔr bj utəfəl.

ðə

kæmp.ðə nəmbər əv plesəz zɪ

l ɪmətəd ænd rɛzərveʃənz rikwajərd.

B-

wi ar wən əv ðə fju fɛstəvəlz w ɪtʃ lidz ðə k ɪtʃən ətsɛlf kardbɔrd pækɪdʒ ɪ ŋ.glæs ænd kænz ar nat taləretəd nan-ælkəhal ɪk bɛvrɪdʒəz pliz brɪŋ ən pɛt batəlz ɔr ðə s ɪk jʊrəti stæf ɪ z ɪnstrəktəd tu kæri awt ʃɛks

kansərveʃən

frəm lusərn an ðə lek tu kæn wandər pilate.

an ðə ɛriə brɪŋ ðɛr on ælkəhal w ɪl nat bi taləretəd bəkət ænd nat an ðə flɔr. ðə west ɪntu ðə west ænd sanənbərg klin.plizθro hɛlp əs tu kip ðə grawndz

B-

vivə kan agwə tɛnt

20

B-

B-

dʒ ərni+rətərn

dɛkəreʃən

Bgrawnd

ləvərz ketərɪŋ drɪŋks west


se i

t1

99

8

Nur gute Musik

OFENFRISCHE BROTE

www.loopzeitung.ch

θrifold W W W. 3 FA C H. C H


HHHHH HHHHH “Dieser unglaubliche Film verzaubert und “Dieser unglaubliche Film verzaubert und schockiert dich zugleich.” schockiert dich zugleich.” Robbie Collin, The TelegRaph Robbie Collin, The TelegRaph

SS cc aa rr ll ee tt tt JJ o oh h aa n n ss ss o on n

under under the the skin skin Ab Ab 14. 14. August August im im

ascot-elite.ch ascot-elite.ch


Luzern surft. schnell. schneller. gigaschnell. Surfen, Telefonieren und Fernsehen 端ber Glasfaser. ewl-internet.ch


Do

17 : 00

ZELTbühne

menstedʒ

tɛntstedʒ

ingrid lukas

Jurczok 1001 jurczok 1001 ↦ DO-01

18 : 00 19 : 00 20 : 00 21 : 00 22 : 00

BOhemians welcomE wɛlkəm bohemians

HAuptbühne

ingrid lukas ↦ DO-02

pandour

caribou caribou

pandour

↦ DO-04

23 : 00

↦ DO-03

dænjəl bakmən ↦ DO-05 daniel bachman

DJ s Maft Sai + Chris Menist

00 : 00 01 : 00 ...

Fr

dj maft sai+chris menist ↦ DJ s

18 : 00 19 : 00 20 : 00

pink mountaintops pɪŋk mawntəntaps ↦ FR-01

21 : 00

fucked up

22 : 00

fəkt əp

23 : 00 00 : 00 01 : 00 ...

peter kernel pitər kərnl

↦ FR-04

portugal. the man pɔrtʃəgəl.ðə mæn ↦ FR-06

↦ FR-02

buvette buvette

↦ FR-05

THe p. bangkok Molam int. band ðə pɛrədajs bæŋkak mol am ɪntə rnæʃənəl bænd ↦ FR-08

trio heinz herbert trio hajnz hərbərt ↦ FR-03 suchas suchas

↦ FR-07

ts rasputin ts rəspjutən

↦ DJ s


ch

C H

Als «Zürcher Spoken Word-King» wurde er einst geadelt. Auch deshalb, weil sprachliches Sperrfeuer nicht sein Ding ist. Vielmehr setzt Jurczok 1001 stets sein untrügliches Taktgefühl ein – mit feinem Humor, und neuerdings auch singend. «Spoken Beats» nennt sich diese virtuose Vermessung seines langjährigen Schaffens.

jurczok

ju r cz ok 10 ( ) 01 ( ) 1001

Do - 01 18 : 10


ch ee

Restlos ergründbar ist die zartgliedrige Klangwelt der Ingrid Lukas wohl nicht. Aber lobte nicht selbst Einstein die Schönheit des Geheimnisvollen? Voller Passion zelebriert die klavierspielende Estin diese. Drei Luzerner begleiten die fabulöse Künstlerin auf ihren zauberhaften Wegen.

ɪŋgrəd lukəz

In gr id Lu k ( ) as ( )

Do - 02 18 : 50 CH EE


ch

Lebe lieber unaufgeregt: Pandour lassen ihre elektronischen Schuhe schlurfen, als sei die hochbeschleunigte Welt nichts weiter als ein böses Gerücht. Lässige Beats und tiefe Bass-Schnaufer, da eine Brise Ambient und hier etwas bedachtsamer House – Pandour feiert in Ruhe die Contenance.

pandour

Pa n d ou r ( ) ( ) C H

Do - 03 20 : 00


can

Als doktorierter Mathematiker nimmt sich Dan Snaith alias Caribou nicht etwa des Math-Rocks an, sondern der unberechenbaren Psychedelik. Rhythmus aber gehört strikte in seine musikalische Gleichung, und natürlich der unendlich intonierte Satz des Pythagoras: «Sun, sun, sun, sun, sun, sun ...»

kɛrəbu

C a ri b ( ) ou ( ) C A N

Do - 04 21 : 00usa

Mann nimmt Saiteninstrument, Mann spielt sich tief hinein ins traditionelle America. Der Mann heisst Bachman. Schweizer Vorfahren, maybe, Mittzwanziger definitiv. Das lässt aufhorchen, scheint doch die Weisheit eines viel älteren Musikers in Bachmans Songs durch. Songs, die er in American-Primitive-Karohemden einkleidet.

dænjəl bakmən

Da ni el B ( ) a ch m a n ( )

Do - 05 22 : 30 U S A


can

C A N

Gestorben ist er am pinken Gipfelkreuz. In der Schönheit sehnsüchtiger Gitarren. Aber: Jesus lebt! Und heilig gesprochen hat sich Stephen McBean sowieso schon mit seiner Band Black Mountain. Toppbar? Nun, Shoegaze steht nicht nur ihm gut, sondern auch Gregg Forman, Chan Marshalls Musiker des Vertrauens.

jpɪŋk m.taps

Pi nk M ou nt a ( ) in to ps ( )

fr - 01 18 : 4 5


ch

Ticino und Art-Punk kommen zusammen in scheinbar einer Person: Peter Kernel. Scheinbar, denn in Tat und Wahrheit ist einer ja deren drei, die ihrerseits fünf gerade sein lassen, wenn die Melodien zu komplex werden könnten. Von Dutzendware ist’s trotzdem eine ganze Gotthardtunnel-Röhrenlänge weit entfernt.

pitər kərnl

Pe te r Ke ( ) rn el ( )

fr - 02 19 : 40 C H


ch

C H

Extraterrestik ohne Extrawurst. Raum-und-Zeit-Reisen ohne Rückflugticket. Kubrick hätte gewiss seine neue Lieblingsband im Trio Heinz Herbert gefunden. Für ihre Sci-Fi-Szenarien hat die Formation eine irdische Bezeichnung übrig: Industrial Jazz. Aussichtslos, sich dessen Anziehungskraft entziehen zu wollen.

trio hajnz hərbərt

T ri o He in z ( ) H er be rt ( )

fr - 03 20 : 15


can

Nein, einen 12-Stunden-Konzertmarathon wie damals in New York werden Fucked Up hier nicht hinlegen. Aber beim Barte des rampensauigen Damian Abraham, das ist auch ganz gesund so, anhand der hochoktanigen Intensität, welche die kanadischen Hardcore-Heros in jede einzelne Minute packen.

fəkt əp

Fu ck ed ( ) Up ( ) C A N

FR - 04 20 : 55


ch

Schmeckt der Soundcocktail? Oui und wie! Buvette mixt auch auf dem Sonnenberg begnadet selbstgepresste Elektronika-Säfte mit diversen aufputschenden StilSpirituosen zusammen. Die Schluckaufgefahr ist latent – körperliche Betätigung aber senkt sie ungemein.

buvette

Bu v et te ( ) ( ) C H

fr - 05 22 : 05


usa

Schon klar: Alaskas Männer können so richtig schuften. Acht Alben in elf Jahren ist ein Kraftakt, selbst wenn da Superproduzent Danger Mouse mithilft. Indie-Exportschlager des Staates ist «Man» nun, logisch. Denn wer Intelligenz in der Eingängigkeit sät, und Sympathie im Publikum, erntet die Fans wie reife Erdbeeren.

.

pɔrtʃəgəl ðə mæn

Po r tu g al . ( ) T he M a n ( )

fr - 06 23 : 15 U S Ach

Alter schützt vor ruppiger Instrumentalbehandlung nicht. Als regionales Beweisstück Nr. 1 legen wir das Luzerner Hardcore-Trio Suchas um Goldon-Junge Guido Röösli vor. Kollateralschädigend wie engagiert brettern die Herren voran, als wäre 2014 die ferne Zukunft, und die Neunziger wären ... die Neunziger.

suchas

Su ch a s ( ) ( )

fr - 07 22 : 40 C H


th

T H

Namentliche Rekordlänge, Asien-Premiere. Sie führt uns in den thailändischen Mo Lam-Sound ein, der in den 70ern das Upgrade vom Volkslieder-Status in den Pop-Olymp erhielt. Exotische Instrumente wie die Phin-Laute werden hier mit einer groovenden Rhythmussektion unterfüttert, bis die Füsse Feuer fangen.

ðpbmɪb

T I he nt Pa er ra n ( ) di at se io n B al a B ng a ko k nd ( ) Mo la m

FR - 08 00 : 30


fit sartɔriəs

ch uk

Vier Schlagzeuger für einen Vokalisten: Julian Sartorius, Arno Troxler, Peter Conradin Zumthor und Lionel Friedli weben ein dichtmaschiges Rhythmus-Netz, in das der englische Sänger Merz seine Stimme hineinfallen lässt. Das Resultat ist eine virtuose, unvorhersehbare Klangoffenbarung.

mərz

drəm ansambəl

Me Dr rz um S En ar se ( ) to m ri b u le s ( )

sa - 01 16 : 15 FEAT.

CH UK


T he Pl a st ic Pe op le cz

C Z

1976 führte die Verhaftung der «Plastic»-Band in der Tschechoslowakei zur Bürgerrechtsbewegung Charta 77. Mit ihrer psychedelischen Musik und den Doorsund Zappa-Covern eckte die Band beim Regime permanent an. Heute ist der eiserne Vorhang gefallen – geblieben ist eine Gruppe voller versierter Musiker.

ðppəð j

of T he Un ( ) i v er se ( )

sa - 02 17 : 15


ch

Weicher als bei anderen Orten f채llt bei Land Covered With Briar die Melancholie. Den dunklen, innigen Moment spart sich das Luzerner Trio zwar nicht aus, doch folgt das Gegengewicht in Form von musikalischem Elan und hypnotischen Bassl채ufen zumeist auf dem Fuss. Spektakel, das d체rfen andere machen.

lkwb

L an d ( ) Co ve r ed Wi th Br i ar ( )

sa - 03 17 : 55 C H


ger usa

GER USA

Dreamy zu sein ist nicht falsch in dieser mitunter so betonharten Gegenwart. Alle Fenster also auf und durchlüften den Kopf, mit diesen behutsamen, gar zärtlichen Indiepop-Melodien. So herzensgut und rehäugig, Paare halten sich dabei ganzganzganz fest umschlungen.

fɛnstər

Fe ns te r ( ) ( )

sa - 04 19 : 40


usa

Weltklasse. Aber kein Weltstar. Unfair eigentlich – aber auch tröstlich, dass man diesen fantastischen Singer-Songwriter nicht mit zu Vielen teilen muss. Einen Damien Jurado, der immer wieder neue Ansätze im Folk findet, tief in seiner Lyrik schürft, der mit seiner Präsenz eben doch ein Stadion einnehmen könnte.

demiən jʊrado

Da m ie n Ju ( ) ra do ( )

sa - 05 18 : 35 U S AEine Thom-Yorke-ähnliche Nuschelstimme macht noch keine Radiohead. SUUNS aber verquicken ohnehin ganz selbstbestimmt die Elemente: Krautrocken, wenn es sein muss, elektrisieren, wenn’s ins Bild passt, Gitarren galoppieren lassen, wenn die mal Auslauf brauchen. Klingt so intuitiv, wie SUUNS eben klingen.

can

S uu n ( ) s ( ) C A N

sa - 06 20 : 55ch

Der ist so jung und kann das schon! Wobei: Rolf Laureijs ist ja auch Gitarrist von Dans La Tente, also hat man sich gar nicht zu wundern, wie gewellt und atmosphärisch sein Projekt Wavering Hands sich anhört. Schon richtig, Bedroom Pop ist das – DIY-gereifter, wundersamst über dem Boden schwebender.

wevərɪŋ hændz

W av er i ng ( ) H a nd s ( )

sa - 07 20 : 15 C H


ch

Hip-Hop ist wieder hip in Luzern, verkündeten die regionalen Medien unlängst und unisono. Mitaufgebrummt hat ihnen diese Schlussfolgerung Moskito. Bestechend lässt das Duo Luzi und Raphi Gedankenschwärme und Beatattacken gegen die Gesichter fliegen. Am B-Sides Festival im – netzlosen – Zelt.

məskito

Mo sk it o ( ) ( ) C H

sa - 08 22 : 05


ch

Romantik, dieses grosses Wort. Es buchstabiert sich bei Evje immer wieder mit Ruhepuls 38, mit nebligem weiblichen Gesang und k체hler Elektronik. Transzendenz aus tiefer Kadenz, die dann ins Pochen ger채t, wenn die Drums anschwellen. Und dann ist da auch: Bombast. Evje, eine Erfahrung.

evje

Ev je ( ) ( )

sa - 09 22 : 35 C H


sa nl

SA NL

Hätten Skip & Die einen dieser bärtigen Mentoren, sein Rat würde lauten: «Spart nicht mit Stilen, meine Zauberlehrlinge!» Verkürzt erklärt schaufelt dieses zappelige Team Weltmusik und Elektro und gesellschaftliches Bewusstsein zusammen. Live legt die Leadfrau Cata.Pirata gar noch eine Schippe drauf.

Sk ip & D ie ( ) ( )

sa - 10 23 : 15


usa

Zurück in die Zukunft reist sie, immerzu, diese Mara Barenbaum alias Group Rhoda. Ein analoger Synthie wie zu Suicides grandioser Anfangszeit ist ihr Flux-Kompensator, über dem Gesang schwebt, der nach Hall im Wurmloch klingt. So wunderbar weltfremd. Out Of Time eben.

grup rodə

Gr ou p Rh ( ) od a ( )

sa - 11 00 : 20 U S A


ger

G E R

Zentralheizung of Death des Todes stammen aus dem deutschen Erfurt. Die Musiker lieben schnelle Gitarren und schnelle Frauen. Ihre neuste Vinylplatte heisst «Would You Rather…?». Sie haben Humor. Ihr Stil wird in Fachkreisen als Garagen-Punk bezeichnet. Ihre Konzerte sind wild. Wir legen unseren Besuchern diese Gruppe eindringlich ans Herz.

shədəd

Z en tr al ( ) hei zu ng of De at h DES TO D ES ( )

sa - 12 00 : 30


Kein Kinderkram: Das B-Sides Kinderprogramm hält für die Kleinen jede Menge Spass bereit. Es darf gespielt, Geschichten mit dem Trio «Pfote mampft Quark» entworfen und der Schülerband US The Band gelauscht werden. Wir freuen uns auf viele Girlz und Boyz bei uns auf dem Sonnenberg!

tʃ ɪldrənz progræm sa - 13 11 : 00

K IN DE R PR O GR A MM us tHe band (CH) Die Beach Boys, die Everly Brothers, und gleich auch noch Eddie Cochran obendrauf. Diese Ansammlung an Musik-Ikonen verdanken wir Martin Loeffel und seiner Schülerband US The Band. 12 Schülerinnen und Schüler der Sek I in Kriens spielen Klassiker nach – mit Pep und Sax und einer grunzenden Hammond-Orgel. pfote mampft quark (CH) Kinder haben bekanntlich eine blühende Fantasie. Das Trio «Pfote mampft Quark» zapft diese an, indem es eine Geschichte improvisiert, bei der auch die versammelten Kids Autoren sein dürfen. Via Text, Musik und Bilder entsteht eine einmalige, spannende Erzählung, deren Entwicklung bis zum Ende unvorhersehbar bleibt. EL RITSCHI (CH) Hij is een van onze inventaris, de man met gitaar, bril en de boze, de een als Obwaldner originele muziek net zo is. Weinig dingen zijn gezelliger stel iets kater El Ritschi verhalen en handgemaakte muziek om naar te luisteren. Leuk!


sajt

g el ä n de

de haderi (CH) Der geländegängige Barde mit dem Akkordeon ist längst Teil der B-SidesFamilie geworden. Wer ihn noch nicht kennt, dem sei gesagt: Geordnetes Worte-Wirrwarr und fingerfertige Orgel-Orgien werden hier hörgerecht dargereicht. OPHELIA’s IRON VEST (ch) Die adretten Spice Valley Boys spielen Country und Bluegrass für Gross und Klein, von 9 – 99. Yee-haw! fenchel (CH) Fenchel als verfemtes Gemüse, das scheint Vergangenheit. «Fenchel heisst Blues Explosion», stellt das Duo aus Luzern klar. Delikat, diese Aussage. Tatsächlich fände aber selbst Blues-Sprengmeister Jon Spencer Gefallen an diesen wildgewordenen Slidegitarren. Und wohl auch an den genauso wilden Mundarttexten. OBERTONSTRUKTUR DER KAulquappe (ch) This Grossmann und Gabriel Ammon machen. Das muss genügen als Beschrieb eines unmöglich beschreibbaren Soundprojektes. Eines, das nie ist, wie es war, und nie wieder so sein wird. Mit selbstgebauten Akustikgeräten und analogen Synthies transformiert das Duo ihr klangliches Geschöpf ins Unvorhörsehbare, Unendliche.

DO – SA d i v


dɪskotɛk

di sc o

DJ s Maft Sai + Chris Menist (th / uk) Paradise Bangkok 12. Juni, beste Reisezeit: Maft Sai und Chris Menist starten ihren AllAround-The-World-Trip in Thailand und seinen exotischen Stilhäfen, besuchen Jamaika, machen Afrobeat-Safari in Westafrika und landen auch mal auf dem Planet Funk zwischen. Please do not fasten your seatbelts! ts RASPUTIN (CH) So wie einst Rasputin die Zarenfamilie in den Bann zog, so charismatisch wirkt sein musikalisches Pendant – ein sonnenbergisches Urgestein übrigens – auf seine tanzwilligen Jünger ein. Doch tut er dies nicht nur mit mundgerechter Ostkost, sondern hier mit weltweiten Happen-Platten. Hörkulinarisch wertvoll. ORANGE PEEL Kollektiv (CH) Uuh … aah … oh yeah baby … give it to me, Love-Disco! Mannigfache Liebeslieder kredenzen die leidenschaftlichen Mannen des Orange Peel-Musikblogs in dieser. Kuschelrock? Slowdance? Pah, alles Kantifest-Softerotik! Hier dagegen darf hemmungslos zu Uptempo-Sexyness geschwitzt und gebalztanzt werden. dj s d i v


HAuptbühne menstedʒ

merz feat. sartorius drum ensemble mərz fit.sartɔriəs drəm ↦ SA-01 ansambəl damien jurado demiən jʊrado ↦ SA-05

↦ SA-06

wɛlkəm bohemians

pfote mampft quark pɔ munches kwark↦ SA-13 plastic people of the universe plæstɪk pipəl əv ðə junɪ vərs ↦ SA-02 fenster

↦ SA-10

↦ SA-04

moskito məskito

skip + die skɪp+d aj

BOhemians welcomE

tɛntstedʒ us the band us the band ↦ SA-13

fɛnstər

suuns

ZELTbühne

↦ SA-08

zentralheizung of death DES TODES sɛntrəl hitɪŋ əv dɛθ əv dɛθ ↦ SA-12

el ritschi ɛl ritschi

SA

13 : 00 ↦ SA-13

14 : 00 15 : 00 16 : 00 17 : 00

land covered with briar lænd kəvərd w ɪð brajər ↦ SA-03 wavering hands wevərɪŋ hændz ↦ SA-07 evje

evje

18 : 00 19 : 00 20 : 00 21 : 00 22 : 00

↦ SA-09

group rhoda ↦ SA-11 grup rodə orange peel kollektiv

23 : 00 00 : 00 01 : 00 02 : 00 03 : 00

ɔrəndʒ pil kəlɛktɪv ↦ DJs auf dem gelände – immer wieder mal

↦ DO – SA

de haderi opHelia's iron vest fenchel obertonstruktur der kaulquappe ðə haderi əfiljəs ajərn vɛst fɛnəl voərtonstrəktʃər əvðə tædpol

04 : 00 ...


-

B SI DE S 20 14

Die Welt, eine Welt voller Welten. Tagtäglich werden von uns neue erschaffen. Bleibende. Temporäre. Böse. Gute. Bessere. Grosse Blasen, kleine Universen. Reiche und Räume entstehen, in die wir Freunde hineinlassen, fremde Personen, Kinder, Erwachsene. Zuweilen aber auch nur uns selbst.

Ein sich seit Jahrhunderten bewährender Baustoff ist Musik. Einst erschuf er fast ausschliesslich im Konzertsaal Wunderwelten; heute ist er leicht und handlich geworden. Modern. Da sitzt man im überfüllten Zug, alleine: Die Musik des MP3-Players erbaut ein Kämmerchen, das nur uns gehört, in dem es nur uns gibt. Das B-Sides Festival existiert, weil es Welten schaffen will. Jedes Jahr eine neue, weite, entdeckungswürdige. Sie bietet grossartige Musik, und will im Gegenzug: euch. Denn was wäre das für ein Reich, ohne Volk? Was wäre eine ideenreiche Deko, eine leckere Küche, eine Plattform-Bar mit Aussicht, ohne Besucher? In was für einer Welt lebten wir dann?

Die 9. Ausgabe des B-Sides Festivals hat Klang-Architekten verpflichtet, die ihr Fach verstehen. Sie reisen aus Kanada und aus Zürich an, aus Thailand und aus dem Tessin. Wir sind unendlich dankbar, dass sie diese – unsere wie eure – Welt über drei Tage zu einer einzigartigen machen. Habt Spass dabei, dieses B-Sides Neuland zu betreten. Es gehört euch allen. Und natürlich hoffen wir, ihr erinnert euch danach noch lange daran zurück. Nicht nur im Zug. In Liebe, euer B-Sides


ÖFFNUNGSZEITEN

TICKETS

Donnerstag / 12.6.14: 17:00 – 02:00

Tagespass DO / FR / SA: CHF 50.–

Freitag / 13.6.14: 17:30 – 04:00

2-Tagespass FR und SA: CHF 80.–

Samstag / 14.6.14: 11:00 – 05:00

3-Tagespass: CHF 120.–

Konzerte am Donnerstag bis zirka 23:15 und am Freitag / Samstag bis 01:30 Uhr. Nach den Konzerten am Donnerstag Weltmusik auf dem Gelände und Freitag / Samstag Disco im Bohemians Welcome.

Um eine unnötige Anreise zu vermeiden raten wir dir, den Vorverkauf zu benützen. FAMILIENTICKET

Familien mit Kinder erhalten 50% Reduktion auf das SamstagTagesticket. Die Eintritte sind bis 18 Uhr gültig. In Begleitung von Erwachsenen kommen Kinder bis 12 Jahre gratis rein, bis 14 Jahre bezahlen sie 15 Franken. Vergünstigte Eintritte sind nur an der Tageskasse erhältlich. VORVERKAUF

petzitickets.ch (Ticketpreis exkl. Gebühren) Treibhaus: Spelteriniweg 4, Luzern Co-Mix Remix: Pfistergasse 11, Luzern Old Town Store: Hertensteinstrasse 64, Luzern

Ö FF NU NG S ZE IT EN + T IC KE TS


A N + RÜ CK R EI SE

Das Festivalgelände erreichst du bequem mit dem ÖV und der Sonnenbergbahn. Unser Shuttlebus und der Nachtstern bringen dich wieder nach Luzern. Vor allem am Donnerstag und Freitag ist bei der Sonnenbergbahn mit einer längeren Wartezeit zu rechnen. Bitte frühzeitig anreisen. ZUG

Zielort ist der Hauptbahnhof Luzern. Dann geht es mit den vbl-Bussen weiter. BUS № 1 bis Haltestelle Kriens Busschleife. Dann weiter mit: ↦ Sonnenbergbahn: 1

5 Minuten Fahrt

↦ Bus № 15: via Sonnenberg bis Gabeldingen + 10 Min. Hügellauf. Bus fährt alle 30 Minuten bis 19:29! ↦ 40 Min. Hügellauf

BUS № 10 bis Obergütsch + 15 Min. Waldwiesenlauf BUS № 11 bis Dattenberg + 15 Min. Waldwiesenlauf

1

Die Sonnenbergbahn bringt dich bis 22:00 (Donnerstag bis 21:15) Uhr direkt zum Festivalgelände. Die Kosten sind: einfach CHF 6.–, retour 9.–. Studenten bezahlen den halben Preis.

AUTO

Luzern ist gut über die Autobahn erreichbar. Wir empfehlen dir trotzdem die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da keine Parkmöglichkeiten beim Gelände vorhanden sind. Die nächste Parkmöglichkeit ist das Parkhaus Hofmatt (bei der Migros) in Kriens, welches 24h geöffnet ist. GRATIS SHUTTLEBUS

Das Festivalticket berechtigt dich zur Benutzung des Shuttlebusses Sonnenberg-Kriens (Busschleife). Am Donnerstag von 22:15 bis 01:00 Uhr und am Freitag /  Samstag von 00:00 bis 04:00 Uhr. NACHTSTERN KRIENS - LUZERN

Der Nachtstern N1 kann Freitag und Samstag gratis benutzt werden. Danke an die vbl. Fahrzeiten ab Kriens (Busschleife). 01:36 / 02:51 / 04:06 Uhr.


ABFALL

Hilf mit, das Gelände und den Sonnenberg sauber zu halten. Bitte wirf den Abfall in die Abfallkübel, und nicht auf den Boden. GELÄNDE

Neben den drei Bühnen gibt's eine Küche, diverse Bars und ein Kaffeezelt, in dem du eine kleine Pause einlegen kannst. An der Aussichtsbar kannst du den Blick von Luzern über den See zum Pilatus schweifen lassen. DEKORATION

Über 20 Gestalterinnen und Gestalter verwandeln den Sonnenberg ins B-Sides Neuland. Lass dich verzaubern, überraschen und bewundere die Kunstwerke, welche das schöne Gelände noch schöner machen. GETRÄNKE

Auf dem Areal werden mitgebrachte alkoholische Getränke nicht toleriert. Das Sicherheitspersonal ist angewiesen, Kontrollen durchzuführen. Nichtalkoholische Getränke bitte in PET-Flaschen oder Kartonverpackung mitnehmen. Glas und Büchsen werden auf dem ganzen Areal nicht toleriert.

NATURSCHUTZ

Unser Festivalgelände befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet. Wir bitten dich, dieses Gebiet zu respektieren und es dementsprechend zu behandeln. ZELTPLATZ

Das B-Sides bietet dir die Möglichkeit zu zelten. Die Zahl der Plätze ist jedoch begrenzt und eine Reservation obligatorisch. Sichere dir deinen Zeltplatz: b-sides.ch VERPFLEGUNG

Wir sind eines der wenigen Festivals, welches die Küche selber führt und bieten euch frisch zubereitete Menüs mit guten Produkten zu fairen Preisen. Am Samstag mit Zmorge! Das Menü wie auch die Getränkeliste wird auf b-sides.ch publiziert. WETTER

Der Sonnenberg steht auf der Sonnenseite des Lebens und hat daher die meisten Sonnentage der ganzen Gegend.

IN FO RM A TI O NE N


IN FO RM A TI O NE N

VIVA CON AGUA

Du kannst deinen Becher mitsamt Jeton wie immer auch den lieben Leuten von Viva con Agua spenden. Weitere Infos zum unterstützten Projekt in Nepal und ein herzliches HighFive erwarten dich an ihrem Infostand. Zudem dreht sich in diesem Jahr die Kunstausstellung auf dem WC um die letztjährige Projektreise nach Mosambik.

LOVERS

Die Liebe – über kein anderes Thema wurden mehr Songs geschrieben. Auch das B-Sides braucht sie wie die Bergluft zum Atmen. Mit einer B-Sides-LoverMitgliedschaft könnt ihr unserem Festival eure Zuneigung schenken. Neben zahlreichen Goodies und Vergünstigungen ist euch unsere ewige Dankbarkeit sicher.

SCHWEIZ

IMPRESSUM

Herausgeber: B-Sides Festival Redaktion: Dina Kurjakovic, Marcel Bieri, Urs Arnold Texte: Urs Arnold Gestaltung: Johnson / Kingston Druck: Buchdruckerei Lustenau GmbH Auflage: , 10 000 Ex.

VEREIN B-SIDES

Ein riesiges Dankeschön allen freiwilligen Helfern, Lovers und anderen lieben Menschen! Kontakt: Verein B-Sides Postfach 7065 6000 Luzern 7 contact@b-sides.ch www.b-sides.ch


ESSEN / GETRÄNKE

MEDIENPARTNER

OFENFRISCHE BROTE

INFRASTRUKTUR / TECHNIK

WERBUNG / PROGRAMMPARTNER

STIFTUNGEN

PanGas AG, Kneubühler Gastroservice, Staplerservice AG, Event-Security


Wir sagen dir, wo die Musik spielt. Jeden Monat.s o n n e n b e r g k r i e n s l u z e r n