Page 1


р е да ак т о ра ре да к т о р а р е д акт ора К о л о н к Мабу т ь, яні колинезможус казат ивам, пі дякимдеві зоммиробили попередні йномернашог ожу рналу , т ак с амонерозпові мякс вят ку вали першийу с пі х , і зі с кромнос т і прих оваю, якимис ловамизакі нчу є т ьс якожен лис тавт орамт адизайнеруАндрі ю. Рані шезнайомі пробу валикрит ику ват и менезат е, щоянадт обаг ат оприх ову ю, т епері нколивонинезавжди вит риму ют ьт е, щояї мкажу . Т акі с обі прот ирі ччят ає мниць, т ає мничі прот ирі ччя, т ру днощі перекладу , в решт і решт— називайт еякх очет е, с у т ь ві дт ог омалозмі нит ьс я, прос т овам т ребазвикну т идот ог о, щодеякі речі назавждизалишат ьс ялишезі мною. Т е, щоос т анні мчас омві дбу ває т ьс я заві кном, приму шу єбі льшет римат и ру кивкишенях , алечерезнаявні с т ь ру кавиць, ру кивкишені незавжди можнапоклас т и. Нес лу х айт епро корис т ьох олодженняелект ронної т ех ні ки, принаймні мі ймобі льнийна морозі ду маєду жепог ано, дивнощо ві нвзаг алі с промі г с язапалит иекрані показат иі м' ят ог о, х т овжевкот ре пробу єдоменедодзвонит ис я, х очані , почат изт ог о, щоі нколидивно, що х т ос ьвзаг алі мені т елефону є . Час т она вс і дзві нкияневс т иг аюві дпові с т и, а пот і мпочинаювс і хобдзвонюват и, ві д чог овс і можливі баланс ит арах у нки рапт омпочинают ьт яжі т идону ля. Зима, вс ежт аки. Розпові даючизнайомимпрозг у бний впливСис т еми( одназу любленихт ем розмови, мі жі ншим) , ячас т озабу ваю, якт ас амаСис т емарі дко, аледос ит ь впевненору йну ємої плани, якзаважає повноці нновипит ипивазг у рт ом Г апочка, пої х ат иназу с т рі чз колег амижу рналі с т амичищос ьв т акомуроді .

Щобякос ьвт ект иві дцьог овс ьог о, можна обг орну т ис ят у алет нимпаперомзні гдо г олови, у явит ис ебему мі є юі лякат и перех ожихвпарку . Мет од, якпоказу є практ ика, вельмиді є вий, лишедещо с т рьомнозву чат ьвиг у киг опот и, якас т ої т ь неподалі кі кричит ь: “ Палі т ьйог о! ” . Вт ой деньменет акинес палили, вономожейна краще, аджеянаві т ьневс т игнапис ат и запові ті передат икому с ьку пунепот ребу , щомені належит ь, нег оворячипрозвичайне молодебажаннянепомерт иві дру ки г опні ка. Скоронас т анеНовийРі к, вдомабу де пах ну т их воє ю, мандаринамит аі г рис т им вином, якезаконвжезаборонивназиват и шампанс ьким. Можливо, далі бу дедос ит ь х олодно, можливо, мобі льні далі бу ду т ь г лючит и, т а, незважаючинавс е, нашаму мі я зновузможег у лят иву лицями, зні мат иг роші вбанкомат ах , плат ит икому нальні пос лу г ит а ку пу ват ицу керки. І якщовиякос ьзу с т рі нет е ї ї , нелякайт ес я, некричі т ьнанеї і т им бі льшенепробу йт епі дпалит и. Краще напиші т ьмені намило, впевнений, намт оді бу депрощопобалакат и.

редакт ора Колонка

МаксF unT oMax


ах впошук Кожналюдинанамаг аєт ьсяз найт исвоєі ндиві дуальнемі сце,але з робит ицеусві т і ,девседик туєт ьсямодою т ачужимидумк ами, сучаснимибрендами,блог амит ат рендами,деі нформаці я оновлюєт ьсяпрак т ичнощосек унди,доволіважк о.Прот ег ост релез о «Брит ви»з апорі внянок орот к ийпромі жокчасувирі з аловласний прост і рнат еренахандерг раундовоїсцени. Орг ані з аці я,с т воренавверес ні 2009 рок уКат ериноюФі лі пченк от а Андрі ємОрловс ьк им,безс у мні ву з ас лу г ову єнау ваг у ,т акякз нах одит ь вс ебі льшеприбі чник і вувс і хмі с т ах Ук раї ни.Іх очадос ві дпроведення фес т ивалі в,к варт ирник і вт а к онцерт і вумолодихлюдейвжебу в, вонипочаливс езну ля,пі дновою наз вою.Зас пиноюуних ,яквони с амі виражают ьс я«к онцерт и, к варт ирник и,мис т ецьк ес мі т т я, вечорипоез і ї ,фес т ивалі ,пої з дит а напі вфабрик ат иначужихк у х нях , с у ці льнийалк от реш т ас пок і йна му дрі с т ьновихмі с т ,чорнилат а с т ру ни,і с т ерик ит ак ниг и».

Почат окці єїт ворчоїорг ані з аці їбу в з ак ладенийпоемоюАндрі яОрловс ьк ог о «Брит ва»,як ук рит ик иназ валиоднимі з с амихз рі лихт ворі вавт ора.Пі з ні шеі вс і ві рші Андрі я,напис ані пі с ляпоеми, с т алиоб’ єдну ват ис явєдинийцик л. Г оловнумет ус т воренняс воєїорг ані з аці ї Андрі йт аКат еринабачат ьвт ому ,щоб об’ єднат ияк омог абі льшет алановит их предс т авник і вс у час ног омис т ецт ва( т ак , с амемис т ецт ва,анес амоді яльнос т і ) . Кат ят аАндрі йвпос т і йномупошу к у людей,як і мог либз ачепит ис воєю т ворчі с т ю.Пі дчасорг ані з аці їс вої х з ах оді в,«Брит ва»робит ьс т авк у ,в першучерг у ,наяк і с т ьвик онавці в.В бі льшос т і випадк і ворг ані з аці я


в і алант хт влашт овуєандег рау ндовівечори,а немейнст рі мовіфес т ивалі ,т омущо наз ак рит і к онцерт илюдиприх одят ь непрост от ак .Прих одят ьлишет і ,х т о з нає,щос амевоних очу т ьпочут и. Андрі йОрловс ьк ий–цепоет , муз ик ант ,орг ані з ат ор.«Дуже нервова,рвана,ек с прес ивнат ачесна поез і я»,-Л.Г онт арева,орг ані з ат ор лі т ерат у рнихфес т і в.«Орловськ ий– малонеєдинийві домийменіпоет , ві рші як ог оприємні шес лух ат и,ані ж чит ат и»,-поетЕ.Яненк о. Кат еринаФі лі пченк о–диз айнер, орг ані з ат ор.Самез авдяк иї йвсі к варт ирник ипрох одят ьвг арні й ат мосфері ,т акяквонау мі єз найт и спі льнумовузу с і мау часник ами. Як щох т ос ьі зпоет і в,муз ик ант і вчи прос т от ворчихлюдейз ах оче вст упит ивпочес нірядиорг ані з аці ї «Брит ва»,йомупрос т от ребаз найт и нас айт і «вк онт ак т і »г ру пу«Андрей Орловс к ий.

Творческ аяОрг аниз ация«Брит ва»т а з алишит ит амдані прос ебе. Впевнена,вс і ,х т опроявит ьак т ивні с т ь т аз аці к авлені с т ь,нез алишат ьс ябез уваг и.«Брит ва»пос т і йнорос т е, роз виваєт ьс я,з нах одит ьновихі нових прихильник і вт алюдей,як і допомаг ают ь.Іяк щос т ворювали орг ані з аці ювс ьог одвоєлюдей,т о з аразвонамаєс воїпредс т авницт ва прак т ичнову с і хоблас т яхУк раї ни. Док иєлюди,жит т яяк ихвих одит ь з амежіплощини«ді мробот а»,про вт рат ук у ль т у риг оворит инеможна. Хочіневелик а,алес ві домаг ру па радик алі впот рох из мі нюєс ві т , х очет ьсяз мі н,ау т вореннят ак ої орг ані з аці їс ві дчит ьпроз мі нилишев к ращуст орону .Щожщеможна ск аз ат ивк і нці ?Хочет ьс япрос т о повт орит ипрос т епобажанняКат і т а Андрі я,вирванезяк ог ос ьт ам і нт ерв’ ю:«Бі льшечит айт е! ».

Тек ст :Вероні каБориск ова


мрі ї ,

дит инст вот а

і деальнапублі к а

І нт ерв' юз іст оличнимг урт омWashi ngTones— цеодині зт их випадк і вспі лк ування,з арадияк ихясвог очасунепок инуві дею журналу ,т айвз аг алі ,продовжую йог оробит и.Повне вз аємороз умі ння,лег к і ст ьвпроцесіорг ані з аці їі нт ерв' ют а лак оні чні ст ьчисленнихмеседжі в— нуякпі сляцьог овсьог оне подружит исязг урт ом,як ийнайк ращезусі хз аспі вавпродок т ора Хауса?Ананашіз апит анняві ді меніусьог ог уртуві дпові дав г і т аристОлек сандр.Дужеприємнийдядьк о,мі жі ншим. Мак с:Вдит инст вівибоялися лі к арі в? с андр:Які бу дьяк а Олек нормальнадит ина.Звичайноє малощох орошог оут ому ,щоб х ворі т и,алек олироз у мі єш,що черезмит ьзт обоюпочну т ь ак т ивноробит ияк у с ьс т рашенну неприємні с т ь( алі к арі ,з аз вичай, с амецимі з аймают ьс я)–почу т т я с т рах ус т авалос ильні шимз а х воробу .Заразу с і мидорос лі ,але яйдос і намаг аюс ьдолі к арі вне з верт ат ис ь.

М. :Заяк ийвчинокмог либповест и к ог осьзучасник і вг уртунапереві рк у впсихлі к арню? О. :Цеабсолют новик лючено( с мі єт ьс я) . Миз ацейчасвжес т і льк ивс ьог о божеві льног оробили,що,давновже бу либпос т і йнимик лі єнт амиуду рці , як бик оженразвелидонеїодинодног о. ,цеждобре,к олилюдиназ дат на Доречі нанес т андарт .Вз аг алі ,єк онцепці я дит иниудорос лому–мені дуже подобают ьс ялюди,як і невбиливсобі дит ину .Ку ль т иваці ядорос лос т і ні до чог оприємног одляот очу ючихневбили


всобі дит ину .Ку ль т иваці я дорос лос т і ні дочог оприємног о дляот очу ючихнеприз водит ь.Маю наді ю,щовменез авждибу ду т ь дру з і ,як і можу т ьробит ибожеві льні речі .Аз ас ебе,пок ищо, впевнений. М. :Роз к ажі т ьпровашеост аннє роз чаруваннявчомунебудь О. :Сві тнеєі деальним,т ому велик і чималі роз чару вання т рапляют ьс янак ожномук році .Я давномрі явпрок абельне т елебаченнявдома–пит иввечері червонийчайі дивит ис ьу с і ляк і Дис к авері .Нарешт і одназмереж дот яг ну лас ядонашоїк варт ири. Дек одерз ламавс ярі вночерез т ижденьробот и. І нше.Замі с т ьщос ередовог о фу т болуз амі с т омпрос иді вк і льк а г одиннамалоці к аві йз у с т рі чі по робот і .Хот і лос яг рат и–ажму рах и пошк і рі бі г али( нес правжні ,боце бу лобщебі льшим роз чару ванням) . Далі пропону юг оворит ипро чару вання.Сві твс еодноне і деальний. М. :Пит аннядок ожног оз учасник і вг урту:наяк ому і нст румент і ,к рі мвашог о,ви хот і либиг рат и? О. :Якк ожену час никг у рт у , ві дпові даю–наду дк ах .Отт ак а шаленафант аз і я,як уяні к олине бу дуреалі з ову ват и. М. :Якчаст овиді лит еся муз ик ою одинзодниміяк ою? О. :Цевжес т алаз вичк а–принес т и

щос ьновеньк еі ншим.Ащеці к аві ше– с т ареньк е,аленовеньк едляу с і х ,к рі м т ебе.Рег у лярнові дк риваєш дляс ебе ці к аві с у час ні т анедужег ру пи– виявляєт ьс я,х орошоїму з ик иус ві т і бі льше,ні жможевт у лит ис яводну , ок ремовз ят уг олову .Увс як ому випадк у–як щонепрацюєш нараді о, ас амет амяйнепрацюю. М. :Виспі ваєт евиключно анг лі йськ ою?Чомусамет ак ?Як ою мовою мог либщез аспі ват и? О. :Янез наюі ншихі ноз емнихмов, ок рі манг лі йс ьк ої .Хочак олис ьмайже напам’ ят ьвив чивлег ендарну к убинс ьк упі с нюпроКомандант еЧе Гєвару : Aquisequedal acl ar a, l aent r añabl et r anspar enci a det uquer i dapr esenci a Comandant eCheGuevar a. Анг лі йс ьк аці лк омз ру чнадля с т вореннят ек с т і впі с ень.Ок рі мт ог о, вонаємовоюмі жнародног омовлення. Запу с к аючиві деонаХау с аві нт ернет , мибачилибаг ат ові дг у к і вві д анг ломовнихк орис т у вачі в.Цеж прос т оз риваємі з к и–т ис идиш у Києві ,ат ебес лу х ают ьуБраз илі ї , Кит аї ,Ні меччині ,І нді ї ,Авс т ралі ї !Цьог о бні к олинес т алос я,як щобпі с нябу ла напис анау к раї нс ьк ою,чирос і йс ьк ою. Ялюблюнашумову .Алецевибі р с т рат ег і чний–ях очу ,щобнаші пі с ні продовжу валис лу х ат илюдизрі з них к раї н.Аанг лі йс ьк уйвУк раї ні чу дово роз у мі ют ь,і зк ожнимрок омбу ду т ь роз у мі т ивс ек раще. М. :Як ою маєбут иі деальнапублі к а навашомувиступі ?


О. :І деальноїпублі к инемає.Як що т иг раєш пог ано–жоднапублі к ане з реаг ує.Длят ог о,щобвист уп вдався,т ребапрот яг ому сьог о к онцерт ут римат ивсередині з алі з обет оннувпевнені ст ь,щот и всеробиш якт реба.Як щоне реаг уют ьнапершіпі снііг рупа з ні чуєт ься–цеповнапораз к аіми черезцепрох одили.Ті льк и ві ддаючисьзпершихдоост анні х з вук і впомак симу муможна добит исяз ворот ноїенерг ет ик иві д з алу .І ,якнесмі шно,це–непрост о акіє. слова,т М. :Наз ві т ьмі сце,фест ивальчи клуб,вяк омувимрі єт едат и к онцерт О. :Колисьмимрі ялиз і г рат их очаб десь.Пот і мнедосяжноюмет оюбув к иї вськ ийарт к луб44.Пі сляцьог о– велик аві дк рит асцена.Тепермет а на35рок і в–уг орськ ийSzi get .А т амподивимось.МожеRoyal Al ber t Hal lчиУемблі ? М. :Щобвихот і лиот римат ив подарунокнаНовийРі к? О. :Можливі ст ьбаг ат оспат и.Із наю, щот очноцеот римаю.Аще– двоповерх овийбу диночокбі ля моря,алецет очноз наю,щоне

М. :Завт радовасприходит ьбаг ат ий дядьк оіпропонуєроз крут кут а г роші ,алевз амі нвиповні ст ю з мі нюєт есві йст ильмуз ики.Ваші ді ї ? О. :Кращебприйшовдядьк о,як ийби вк лавщосьут е,щомиробимо.А пі дхі дт ипу«вит ак ік ласні ,алеробі т ь всепоі ншому»длямененез роз у мі лий –чит оминет ак ійвжек ласні ,чит она фі г апоі ншому?Мисправдіці нуємот е, щоробимоіробит иі ншест анемолише т оді ,к олиз роз у мі ємо,щовсе,щобу ло доцьог о–намвженедужеці к аве.В насбувт ак иймоментіві нсильно з мі нивг рупу .Алет обу ланашаі дея,а недядьк ова. М. :Вашіпобажаннячит ачаміанонс найближчихвиступі в О. :Ні к олиневт рачайт ез дат ност і бачит иприк ольніречіпоруч.Тодівас важк обу дез асмут ит и.Аяк щох очет е побачит иприк ольнез овсі мпоруч–10 лют ог омиг раємоу44.Доречі ,це пропоз иці я.

Тек ст :Мак сFunToMax


Ві домо,щомуз ик априз водит ьдо рефлек т орнихз мі нуорг ані з мічерезасоці аці ї , вик лик аніз мі ноюемоці йнихст ані в;з дат на ст иму люват им' яз овуак т ивні ст ьлюдини, вик орист овуючипрямуді юнаособупевними т ембрами,динамі к ою,рег і ст рами,рі з ними муз ичнимиформамит аст илями. Самечерезмаг і юспі вуіособливост іді їпевног о ді апаз онуз вук у ,вдеяк ихрелі г і яхі снуєз аборона наслух анняжі нк и,як аспі ває.Вважаєт ься,щої ї г олосз дат нийввест ичолові к авдивнийст ан, оск і льк испі вціволоді ют ьвеличез ним маг нет из мом,і нт уї ці єюідодат к овоюенерг і єю. Компонент имуз ик иск ладні :вї їсприйнят т і г армоні йноберут ьучаст ьдвіпі вк у лімоз к у ,

роз ді ляючиок ремії їк омпонент и–мелоді я, висот аз вук у ,т ембр,рит м,г армоні я,іце всеск ладаєт ьсявнез лі ченніварі аці ї муз ичнихк омбі наці йіобраз і в. Ді ямуз ик иві домаздавні хчасі в: рит мі чніу дарибарабані в шаманавводилилюдейв ст ант рансу;ще4000рок і в т омуперві снілюди пот ребувализ асобі в,з а допомог оюяк ихможна бу ловидават ипевні з вук и,щопі дні мали емоці йний,переможний т ону с.Зачасі вдревньої Спарт ивої нийшливбі й пі дз вук идерев' яних і нст ру мент і в.Аз вук и чарі вноїфлейт и,прояк у йдет ьсявсередньові чні й лег енді ,з му силивсі х ді т еймі ст айт иуві дк рит е мі жг і р' я,іжоднаі ншасилане з мог лауберег т иї хві дчарці єїмелоді ї . Нещодавнофі нськ іученівиявили,щомуз ичні з ді бност ілюдинипов’ яз анізробот оюг ені в, як іві дпові дают ьз ау спі шні ст ьвналаг одженні ст осунк і взі ншимилюдьми.Ацеє пі дт вердженнямг і пот ез ипрот е,щоз ародження муз ик ипов' яз анезроз вит к омвз аєминмі ж людьмиу серединіперві снихлюдськ ихпопу ляці й. Ві домо,щофахі вціпровелит ак едослі дження: 343особиз19сі мей,деєх очбиодин предст авникмуз ичноїпрофесі ї ,спробували вив чит иї хз дат ні ст ьроз рі з нят имуз ичніт они, ві дчуват ирит міпі з нават имелоді ї .Г енет ичний аналі зпок аз ав,щодварі з ніварі ант иг ена AVPR1Aз нах одят ьсявчі т к і йк ореляці їз муз ичнимиз ді бност ями.Варі ант ицьог ог ена т ак ожпов' яз аніз із дат ні ст юлюдейз нах одит и к онт ак тзот очуючими. Щеоднимприк ладомпоз ит ивног овпливумуз ик и єрез у ль т ат ит ест уванняамерик анськ их нейробі олог і в.I Q ст у дент і вз бі льшувалосяна89 балі впі сляпрослухуваннясонат иМоцарт а. Ук ожног оєсві й,нінащонесх ожийсві тмуз ик и– здит инст ваз найомийіз авждит аємничий, наді йнийіз роз у мі лий,як ийз авждизт обою.Ана пит ання:наві щолюдинімуз ичні ст ь?–х очет ься ві дпові ст и:аякжебезнеї ?


O F F i s ax]

oM unT МаксF : т екс т [

Мак с:Кому сьі звасдоводилосяпрацюват ив офі сі ? Ант он:Довг оду мавві дпові дьнапит анняміз впевнені ст юможуск аз ат и,щоні .За спеці альност ямиу сімилюдит ворчі ,х очіз рі з нихобласт ейді яльност і .Хоча,як що репет иці йнубаз уможніназ ват иофі сом,т оді миу сінаполег ливійог опраці вник и.=) М. :Людейяк оїпрофесі ївині к олине з может ез роз у мі т и? А. :Зроз у мі ємоу сі х!Усі хік ожног о.Якк аз ала одналюдина:«Немаєсоромног ошляху

з ароблят иг роші ,соромної хпрост оне мат и! ».Цеді йснот ак .Минез можемо з роз у мі т ит их,х т онепрацюєчерезвласну лі нь,алюдей,щоз аробляют ьг роші ,роблячи як у ськ орист ьдлясвоєїродини,длялюдей, длясебез роз у мі т иможна,інаві т ьт реба, з авжди! М. :Вяк ихофі сахпраці вник иможут ьслух ат и вашумуз ик у? А. :Лишеуспеці альнові дведенихдля муз ичног опрослух овування!Аособливі ст ь к ожног ознихполяг аюлишеунаявност іу


М. :Прощовині к олинеск ажет евсвої х пі снях? А. :Мабут ь,прочесні ст ьт аві дверт і ст ь полі т ик і в.Томущоу сіі ншіт емивже з ачепили.Зарі к алисянеспі ват ипро к ох ання,алені ,з аост анніпі врок уз ` явилисяпі снінаподі бнут емат ик у .Можу ск аз ат идещоі ншимисловами–мині к оли неск ажемобрехніупі снях,ні к олине ск ажемопрот е,чог осамінез наємо,але вз аг аліт ембаг ат о,т омучек ат иві днас можнау сьог о

примі щеніак у ст ичноїсист еми, CDпрог равачат амі цнихнерві в к ері вницт ва. .Приі ншихобст авинахрадимо нериз ик уват и. М. :Комувибвпершучерг уподарувалисві й мі ні альбом? А. :Звичайно,щог лядачам.Принаймні ,т ак миіз робили!Увесьпершиймі ніальбомбув роз к иданийубаг ат ьохек з емплярахз ісцену рі з нихмі ст ахУк раї ни.Цебу лаг оловна пошана.Тому ,можемозвпевнені ст ю ск аз ат и,щог оловне–цеслух ачі ! М. :Комувибвпершучерг уподарувалисві й мі ні альбом? А. :Звичайно,щог лядачам.Принаймні ,т ак миіз робили!Увесьпершиймі ніальбомбув роз к иданийубаг ат ьохек з емплярахз ісцену рі з нихмі ст ахУк раї ни.Цебу лаг оловна пошана.Тому ,можемозвпевнені ст ю ск аз ат и,щог оловне–цеслух ачі ! М. :Наяк ийзві домихсві т овихг у рт і вви к олисьх от і либбут исх ожими? А. :Нінак ог о!Мих очемовист упат исаміна велик ихст аді онахісаміст ат ивелик им сві т овимг у рт ом,наяк ийх от і либбут исх ожі молодімуз ик ант и. .І снуєдоволібаг ат ог у рт і в, як іпрямимчиномвплину линаформування нашоїк оманди,рі стт апершінаписаніпі сні ; алеминех от і либст ат ибук вальнимк лоном к ог осьзних!Набаг ат ок ращебу лобст ат иу ї хніряди.

М. :Роз к ажі т ьі ст орі юпрог і т арист а А. :Хо… Вз аг аліт оцедужедовг аі абсолют нанеприємнаі ст орі я,нелюбимої ї з г адуват и,алеудані йсит у аці їявсежт ак и спробую.OFFi sофі ці йноі снуєпі вт орарок и, аг і т аристнаш,Ві т аля,вт рат ивз і рдваз половиноюрок ит омучерезнещасний випадокнаробочомумі сці .Самеві ніє авт орому сі хпі сеньт аг оловниммоз к ом г рупинасьог одні шні йдень,т омуможна ск аз ат и,фак т ично,щог рупаOFFi sі снує «безочей».Зі рйомуобов` яз к ово повернет ься,аленацет ребачас.


М. :Як упершупорадувидалибт им,х т о ст ворюєвласнийг у рт ? А. :Ні к олиненамаг айт есьбут инінак ог о сх ожими!Робі т ьт е,щопрез середини, пиші т ьпрот е,щові дчуваєт е,анепрот е, щомодно.Заразбі льші ст ьг у рт і в намаг аєт ьсяст ат ик лономяк их ось з ак ордоннихвик онавці в,к опі юючиповні ст ю ї хмуз ик у ,поведі нк унасцені ,т анаві т ь з овні шні йвиг ляд. .Нет ребацьог о!Робі т ь муз ик уві ддуші ,іт одівонабу деді йсно з ападат иусерцяслух ачі вчерезсвою ві дверт і ст ь. . М. :Бажайт ещосьчит ачамік ажі т ь«папа» А. :Нез абаромНовийРі к .Можецебу дей т рохибанально,алебажаємоу сі м щасливог оновог орок у ,т омущопопереду нелег к ічасиіт і льк изві роюут е,щовсе добре,миз можемопродовжуват и поз ит ивнот аяск раводивит исьнасві т . Папак аз ат инебу демо,к ажемопрост о: «Доз у ст рі чі ! »,т омущощебаг ат очасу ,ми з аві т аємодок ожног омі ст анез абаром,ави т і льк ичек айт е.Цьом. . ; ) ) Учасник иг у рт умрі ют ьфот к ат иобличчя т ак сист і в,к оливонибачат ьапарат у ру хлопці в,аособливопу ль тді джеядовжиною 2мет ри,іробит изцьог офот ог алерею М. :Наз ві т ьсамунез вичайнурі ч,як аможе надихнут иваснаст вореннямуз ик и А. :Люди.Хочця«рі ч»доволііз вична,але самеценаспост і йноінадих ає.Люди,мі ськ і му рашник и,су спі льнийт ранспорт ,аг ресі ят а т ак еподі бне.Цеєг оловнимчинник ом наст роют анат хнення. . М. :Чиплануєт евист упат инафест иваляхчи к лубнихсейшенахнайближчимчасом? А. :Найближчийвист упві дбу дет ьсяу Херсоні ,26ог ог ру дняз аучаст юі нших х ерсонськ ихг у рт і вт аг ост еймі ст а. .І нших плані внанайближчийчаснемає,алез новог орок у ,яду маю,к онцерт нийг рафі кбу де спланованийк раще. .Тому ,з ах одь т еунашу г рупуук онт ак т і ( ht t p: / / vkont akt e. r u/ cl ub6630359) ,т абу дь т еу к у рсіу сі хподі й.Іщеодне,нез абаром ві дк риваєт ьсянаш офі ці йнийсайт !Тому , слі дк уйт ез ановинами.

Напост і йніпит анняпрові дницьуваг онах“ А щоцеуваст ам?”прот ойсамийк ейс, хлопцівпевненові дпові дают ь“ Лєні н! ”


Авт ор:Mar i l ynManson

Авт ор:Ant honyKi edi s( Ент оні Кі ді с)

Книг а:«Thel onghar dr oadout of fhel l »( «Довг ий,важк ий Книг а:«ScarTi ssue»( «Павут иназ і шляхі зпекла») шрамі в») Цек ниг а,як адаєві дпові ді на баг ат оз апит ань,пов’ яз анихзці єю епат ажноюособис т і с т ю,прот е пі с ляї їперечит у ванняувас можу т ьз ’ явит ис яі нові з апит ання абсолют нобезві дпові дей.Пі с ляї ї перечит у ванняувасмабу т ьне з алишит ьс яс у мні ві в,чомуБрайян Корнерс т авс амет ак им,цьому переду валаці ланиз к аподі й, фак т орі вт авпливі в,як і ,як виявляєт ьс я,т яг ну т ьс яажз с амог одит инс т ва.Вих ованняу х рис т иянс ьк і йшк олі ,дивний пі двалді ду с я,і нцидентзвбит им к ролик ом–целишечас т инат их епі з оді в,як і ві дк риют ьвамочі на с правжньог оБрайянаі пояс нят ь вс і йог от епері шні вит і вк ит ас пос і б жит т я.Заг алом,дос т ат ньот емна т аважк ак ниг а,т аг оловнамораль ї їмабу т ьвт ому ,щоособис т і с т ь, як аз авждиві дрі з няєт ьс яві д і нших ,приреченавдит инс т ві на час т і з ну щання,т апривдалому з бі г уобс т авинмаєшансс т ат и вс ес ві т ні мк у миром.Як що,з ві с но, с вог очас унеобламаєт ьс я. Оці нк а:5 Чит ат и:нет ак им,яквс і

Дужеяк і с нечт ивові дфронт мена г у рт уRedHotChi l i Pepper s ,т ак асобі авт обі ог рафі чнапові с т ь,ді яяк ої починаєт ьс ящевдит инс т ві му з ик ант а. Приперечит у ванні вжепершог ороз ді лу вимабу т ьз апит аєт ес ебе,чомут ак і ,не побоюс яцьог ос лова,виродк и, вирос т аючи,с т ают ьг ені альними му з ик ант ами.Як щоз найдет еві дпові дь– пиші т ьмені намило.Іс правді ,поді ї , опис ані вк низ і ,ажні якнез бі г ают ьс яі з нормамиповеді нк иді т ей,дояк ихми з вик ли.Пос у ді т ьс амі :в12рок і вперша «к ис лот а»,першамарих у ана, з найомс т возму з ик ант амивс ес ві т ньо ві домихг у рт і в,в13–першийк ок аї нт а першийс ек сз18рі чноюподру г ою бат ьк а.Так ожв13з найомс т возМайк ом, як ог омит еперз наємоякФлі ,ї хперша к раді жк ат апершийс у д.Отщооз начає бу т ис иномс т арог ох і пана,як ийпос т ачає нарк от ик ивс ьомуГ олі ву ду .Тадомі ну є наду с і мвелик епраг ненняробит и му з ик у ,вик орис т ову ват ик ожнус т орону с воєїнез вичайнос т і і робит иї їс воєю чес нот ою. Оці нк а:5 Чит ат и:вс і м,х т ох очразс лу х ав «перчик і в»

Тек ст :еХперт


4x

Гурт :Deadbysunr i se

Гурт :Knave

Альбом:OutOfAshes

Альбом:Cogni t i on

Li nk i nPar kпомерлинас ві т анк у ?Та ні .Цепрос т оновийпроек тЧес т ера Бенні нг т оназ ау час т і йог о одноду мцi в.Хлопці повс т ализ попелу ,чидет амвонибу ли,т а з апис аливлас нийальбом,чимнас шаленопораду вали.Ташалені ли нет аквжейдовг о.Заг алом з ву чаннянарі вні ,мелоді йне,з вик орис т аннямелек т роні к ит а бі льшимак цент омвс т оронуг і т ари, щоз мі нюєт ьс яві дпот ужног о г арчаннядолі ричнихмелоді й прот яг омвс і х47х вилинплат і вк и.I вс ецепоєднанняприк рашаєвi дпов i днийвок ал.Однимс ловом,г арна рок му з ик а.Рок ,як омут рох ибрак у є драйву .Ві дс ебех от і лос яби побажат иг у рт убі льше і ндиві ду альнос т і .

ХлопцямзПАРнабридлобит ив т амт амі вонивирі шилиз айнят ис я ді йс ному з ик ою,щовнихдобре вих одит ь.Док аз омцьог оєї хдру г ий CD,вяк омунапрочу дг армоні йно поєдну єт ьс яважк і с т ьбас ут адрамі в, вк ращихт радиці яхмет алу ,з ві дбі рнималь т ернат ивнимрит мом. Альбомпрос лу х ову єт ьс янаодному дих анні ,т ажоднапі с нянепрох одит ь повзву х а,приємнодиву ючи т енді т ні с т юк ожног оз ву к уі водночас з аг альноюпот ужні с т ю.Вс е цез му шу єс лу х ат ищеі ще.Вці лому повні с т юдовершенет ворі ння.Нувже якбу т идужеприс к і пливим,т онех ай фронт менпалит ьбі льшедля пок ращенняг олос у .Інех айвибачит ь насМі нз драв.

Оці нк а:4 Слу х ат и:вочі к у ванні новог о альбому

Оці нк а:5 Слу х ат и:подороз і нарок к онцерт


x2 Гурт :Gr eenDay

Гурт :Mar i l ynManson

Альбом:21stCent ur yBr eakdown

Альбом:TheHi ghEndOfLow

Ярадивбипослух ат ицейальбомх оча бит ому ,щонацьог орі чні йпремі їEur ope Musi cAwar dsг у ртGr eenDayму сивчине самот ужк из ахищат ичест ьвсі хрок ері в планет и,ві дбиваючинападиг ламу ру . Заг алом,плат і вк адужеяк і сна,самі муз ик ант ичаст оназ ивают ьї їк ращою своєюробот ою.Альбомз аду манийяк опера/ п’ єса/ вист ава,поді ленана3ак т и. Ек сперт ивиз начают ьнаявні ст ь дост ат ньовелик оїк і льк ост іпот енці йних хі т і вдляраді о,що,впринципі ,іне дивно,аджег у ртужемаєві дпові дну ві дз нак уз а2альбоми,вяк их5т рек і в алисинг ловимит ахі т овими.Не ст ві дмовт есобіуз адоволенніпі ді рват и власнук ровпі дKnowYourEnemy , поду мат ипромайбут нєпі д21stCent ur y Br eakdownчипрост оні жнопомрі ят ипі д 21Guns.Якз авждивасчек ают ьвибух ові рифи,яск равез вучанняг і т арт абасу , майст ернові ді г ранібарабанит а пі дривнийвок алБі лліДжо.Іх айприбу де звамиві раупанк рок !

Чек али,чек алит адочек алися!Ось ві н,новийальбомMar i l ynMansonт а новез вучання.Нупрост онеможливо непомі т ит идивовижних ек сперимент і вт ворці вплат і вк и.Таот чиварт ецет ак ихз у силь?Г арні спробиподаннянабридлихлі ричних пі сень,т ат ак іжспробипок аз ат и неймові рнівок альнідані .Альбом вражаєсвоєюжахливоют а мот орошноюпримі т ивні ст ю.Таще баг ат очим,прот ичог от ак прот ест уваливсіпопередніальбоми,і з авждинепередбачуванийт а епат ажнийManson.Вибачайт е,але т еперцебі льш сх оженашоу Пет росяна–су мног ок лоуна.

Оці нк а:5 Слух ат и:інесиді т инамі сці

Оці нк а:3 Слух ат и:лишефанамMar i l ynManson


й и ш т о р о х к й а х На –под а х я л ш

перед в и д ж в а з я с и ат х абоЯкру

Фі лософі япарк у руполяг аєут ому ,щоз вичайнілюди обх одят ьперешк оди,як івонисаміжст ворили,а т рейсериламают ьст ереот ипиідолают ьперешк оди напряму .Дек оли,бачачиї хніз у силляпривик онанні ст рибк ачерезог орожу ,т акіх очет ьсяз апит ат и:«Ане лег шеобі йт и?»Але,з асловамисамихт рейсері в,ї м лег шейт инапряму . Бат ьк і вщинацьог о«мист ецт ва»–мі ст оЛі ссе,передмі ст я Парижа.Самет амдесьв90ихрок ахт ак ийсобіДеві д Белльраз омз ісвої мидруз ямиприду мавбаз уелемент і в парк у ру .Пі з ні шебу лоз нят ок і льк аві деоролик і в,як і демонст рували,нащоз дат енцейфранцуз .ВУк раї ну парк у рприйшовдесьу20022003рок ах.Значно посприяв цьомуІ нт ернет ,ат ак ожфі льми«Ямак асі »і «Тринадцят ийрайон».Хлопцідивилисянаі ншихі ду мали:«Таят акт ежз можу! » Чилег к обу ло повт орюват иелемент иі ншихлюдейт апроособливост і цьог о«мист ецт ва»роз пові дає16т ирі чнийІ лляЯк имчук , з нанийумолоді жні йт у совціпі дпрі з виськ омКот : М. :Якдавнот ивжез аймаєшсяпаркуроміщот ебедо цьог оспонукало? К. :Вжебі льшет рьохрок і в.Одног однядругпок аз ав певніелемент и,менісподобалось,отіпочавт ежцим

з аймат исьісвої мдруз ямпок аз уват и. М. :Чинехот і лосьт обікинут ицевсеіпі т и,к оли спочат ку ,можливо,буловажк о? К. :Ні ,навпак ибу лоневажк о,аці к аво:боможнабу ло в чит исьбаг ат ьомречамісамовдоск оналюват ись.Ми вз аг аліспочат к убу лифанат ично«з двинут ими»на цьому:які шлиовосьмі йранк уздому ,т оприх одили т і льк иодев’ ят і йвечора,боці лийденьт ренувались. Пі сляцьог обувз начнийпрог рес.Ну ,т одіпрост обу ли молодшимиіменш з айнят ими. М. :Аз аразщоз мі нилося? К. :Заразнеменш ці к аво,алебаг ат опроблемз нав чанням,іт омуменшевдаєт ьсят ренуват ися,але всеодномист араємосьприді лят ицьомуяк найбі льше часу .Ві льнаг одинк ає–іодраз унат ренування. М. :Тобт опаркурдлят ебе-цеспосі бжит т ячи спосі бпі дт римуват исебеуформі ? К. :Длят их,х т оз аймаєт ьсяцимдавноісерйоз но, парк у рст аєспособомжит т я.Явженацьомуповні ст ю з ацик лений.Буває,ї дувмаршрут ці ,дивлюсьуві к но, бачуяк ийсьпарапет ,івжесобіду маю:«Аякнаньому можнаст рибнут и?»Так ожцеспосі бжит т я,т омущоу т рейсері ввиробляєт ьсянаві т ьправильнийг рафі кдня,


правильнех арчуванняіт акдалі . М. :Ачибулиут ебеякі сьнебез печнівипадки, пов' яз анізпаркуром? К. :Так ,з вичайно.Упарк у рібезцьог онеобі йт ись. Дужечаст обувают ьмаленьк іт равми–порі з ичи у дари,аленат ак евженаві т ьнез верт аєш уваг и.Оту менебувпереломрук и,іприт омуябувдалек ові д дому–ві ншомумі ст інафест ивалі .Алеянаві т ьз переломомт ренувався.Танайст рашні ше–це переломинерук и,ашиї ,хребт а.Бувают ьнаві т ьі смерт ельнівипадк и. М. :Інест рашноусві домлюват и,щот иможеш т ак серйоз нот равмуват ись? К. :Знаєш,якк ажут ь,вовк абоят ися–влі снех одит и. Тиможеш прост оперех одит идорог у ,т ебез і б' є машина,іт иот римаєш як у сьсерйоз нут равму .Ні х т о ві дцьог онез аст рах ований.Алечимнебез печні ший елемент ,т имреальност рашні шейог овик онуват и,і цедодаєадреналі ну . М. :Тобт опаркур–цеек ст рі м? К. :Ні ,т омущот рейсерні з ащонебу дериз ик уват и свої мжит т ям,йог оні х т онез аст авит ьз робит ит е,чог о ві нбої т ься,дочог ові ннег от овий.Аек ст рі м–це перш з авсериз иквласнимжит т ямупог оніз а адреналі ном. М. :Аякбат ькист авлят ьсядоцьог онебез печног о з ахоплення?

К. :Мамак аже:«Добре,щоях очз наю,чимт и з аймаєшся,анелаз иш неві домоде».Звичайно, спочат к увонибоялисячерезчаст івипадк ит равмат из му . Пам’ ят аю,к олимамапобачиламенезпереламаною рук ою,т омалонез неприт омні ла.Алепот і мбат ьк ивже з вик лидомог оз ах оплення.Крі мт ог о,ї мподобаєт ься, щопарк у рпропаг уєз доровийспосі бжит т яДужечаст о т рейсерампропонувализ нят исяурек ламіциг арок ,але вониві дмовлялися,боцесуперечит ьпринципампарк у ру . Ясамк олипочавз аймат исяпарк у ром,т оперест ав вживат иалк ог оль. М. :Що,нат вою думку ,найважливі ше,абист ат и хорошимт рейсером? К. :Усві домленнят ог о,наві щоцет обіпот рі бно. Наприк лад,як биянез аймавсяпарк у ром,т оябвз аг алі бувслабак ом.Парк у рз мі цнюєх арак т ерівих овуєбаг ат о пот рі бнихморальнихяк ост ей. М. :Тиотг овориш т і лькипрок орист ьпаркуру .Ачиє які сьйог онедолі ки? К. :Неправильніз анят т яшк одят ьз доров’ ю.Длят ог ощоб парк у рнешк одивз доров’ ю,пот рі бнодужепові льно роз виват ись.Так ожбаг ат от рейсері внат ренуваннях ст арают ьсяуник ат ист рибк і взвисот и,боцеприз водит ь домі к рот рі щинп' ят .Вз аг алірек омендуєт ьсяпочинат и з аймат исяпарк у ромз16т ирок і в,бодоцьог ові к у орг ані з мщероз виваєт ьсяіможнадужесобінашк одит и. Аяцьог онез навіпочавз аймат исяв13рок і в.


Дужежалі ю,щот оді прос т ос ебе «вбивав»,боправильноїт ех ні к и небу ло.Добре,щояцез араз з наю.Колиприх одят ьмалі х лопчик и,т ояї мт акі к ажу : «Пот ерпидоші с т надцят ирок і в. Ст рибай,бі г ай,алепарк у ромне з аймайс я». М. :Ну ,прохлопці вз роз умі ло.А баг ат оз наєш ді вчат ,як і з аймают ьсяпарк уром? К. :Бу лобаг ат оді в чат ,як і пробу вализ аймат ис япарк у ром, алевонишвидк оз ацез абу вали. Баг ат ох т оз аймаєт ьс я«фі г ньою», алюди,дляяк ихцереальнощос ь з начит ь,цеодиниці .Знаюодну ді в чинуз і Львова,як аз аймаєт ьс я надос ит ьвисок омурі вніі у дечомунаві т ьперевершу є

х лопці в, т овнеїнаві т ьпрі з вис ьк о Мужик .( Пос мі х аєт ьс я–авт . ) Щедужечас т оплу т ают ьву личну ак робат ик узпарк у ром.Ак робат ик а–це рі з ні с аль т о,переворот иі т акдалі .А парк у р–цеперемі щеннязт очк иАв т очк уБнапряму ,нез важаючина перешк оди.Парк у р,наві дмі нуві д ак робат ик и,рі дк обу ваєвидовищним. М. :Ти,ок рі мпарк уру ,паралельноще з аймаєшсяхі пхопом.Ащот обі бі льшеподобаєт ьсяічому? К. :Трейс ери,з аз вичай,дужероз винені люди–єт рейс ериму з ик ант и, т рейс ериві йс ьк ові .Щодомене,т ов парк у ряприйшовнабаг ат орані ше,ні ж вх і пх опк у ль т у ру .Парк у рдлямене найг оловні шевжит т і .Пояс нит и,щоце т ак едужеважк о,пот рі бнос амомуце с пробу ват и.


! é à ä è ê , È Â Î {Ë àáî àë üòåðíàòèâíèé } Òåêñò: zhan pobe

ñïîðò

Бі льші ст ьросі йськ омовнихт аук раї номовнихлюдей наз ивают ьт ак ийдиск„ лі т аючоют арі лк ою” .Наст упноюпопопу лярност іназ воюбу де„ фрі з бі ” .Людиж,як і з аймают ьсярі з нимивидамиспорт у( „ люді вт ємє” ) ,де вик орист овуєт ьсялі т аючийдискназ ивают ьйог о прост о„ диск ” .Прицьомувониможут ьназ иват идиск „ фрі з бі ” ,алені к олиненаз вут ьйог о„ т арі лк ою” . Част ословом„ фрі з бі ”наз ивают ьбу дьяк ілі т аючі диск и,ат ак ожі г ризними.Прот еценез овсі мправильно,оск і льк и„ Фрі з бі ”( анг л.Fr i sbee)– з ареєст рованат орг овамарк ак омпані їWhamO. Зараздиск иданоїк омпані їрі дк овик орист овуют ьсяв і г рах,професі онали( якіамат ори)надают ьпереваг у диск амфі рмиDi scr af t ,I nnovaт ощо. Трохиі ст орі ї Вк і нці40хрок і вмину лог ост олі т т я вамерик анськ омусу спі льст вібу лапопу лярнат емаНЛО.Цимск орист авсяУолт ерМорі сон.Ві нвиг адавв1948році „ лі т аючут арі лк у” ,як аз овнінаг адувалоНЛО.Однак цейпершийдискбувнедоск оналим.Пі сляк і льк ох вдоск оналеньт аек сперимент і вт арі лк азпласт ик а, ст воренаМоррі сономв1955році ,ст аладобрелі т ат и іперет вориласьух одовийт овар,ав1957зйог о з г одоюлі т аючіт арі лк ист аливипу ск ат ипі дт орг овою марк ою„ Pl ut oPl at t er ”к омпані ї„ WhamO”в СанГ абрі єлі .Пат ентнаFr i sbee™ був виданий30г овересня1958рок у . Алт имат Алт имат ( Ul t i mat e)–цек оманднийвидспорт у ,як ий швидк онабираєпопу лярні ст ьдевяк ост іспорт ивног о снарядувик орист овуєт ьсяфрі з бі .Цейспортбуввиг аданийвАмериців1967роціізт ихпі рєдужепопулярнимвСполученихШт ат ах,Авст ралі ї .Японі ї , Європі .( Офі ці йновСві т ові йФедераці їЛі т аючих Диск і вз ареєст рованоблиз ьк о50т исячг равці валт и мат .Понеофі ці йнимданим,к і льк і ст ьг равці в–приблиз но100т исяч)Так апопу лярні ст ьпояснюєт ься видовищні ст ют адост упні ст юг ри. Алт имат–без к онт ак т нийвидспорт у . Валт иматможут ьодночасног рат и особирі з нихст ат ей.Г оловне, щобк і льк ост іжі нокічолові к і в вобохк омандахбу лирі вні .

Î, ñïîðò, òè – ìèð, î, ñïîðò, òè – ìèð, òè – íàø êóìèð! Ïåðêàëàáà, Ãîâîðèòü ²âàíî-Ôðàíê³âñüê

Наві дмі нуві ді ншихвиді вспорт у ,почат иг рат ивалт иматможнаубу дьяк омуві ціі ,з адосит ьк орот к ий промі жокчасу ,можнадосяг т ипоз ит ивнихрез у ль т ат і в. Щеодноюособливі ст юці єїг риєї їі деолог і я,побу дована,впершучерг унаповаз і ( r espect )досуперник аі ві дсут ні ст юсу дді в.Всісуперечливімомент иг равці вирі шуют ьнаполісамост і йно.Томунайпочесні шим набу дьяк ихз маг анняхєпризз а„ Духг ри” ( Spi r i tof TheGame) . Духг ри Духг ри–цепризщовручаєт ьсяк оманді ,щопроявилаволюдоперемог и,поваг удосуперник а,ві дмі нне з нанняправилт аз абез печуваласвоєюг роюг арний наст рі йвсі мучасник ам.Увипадк уфі з ичног ок онт ак т у мі жг равцямиможебут иог олошенийфол.Г равецьповиненвмі т ивирі шуват исуперечливісит у аці їсправед-


ливо,к еруючисьпринципами,з ак ладенимивправилах.Цечаст инаДухуГ ри–основноїфі лософі їцьог о спорт у ,основаноїнаповаз ідосуперник а, ві дпові дальност із асвоїді ї ,чесност іт аоб’ єк т ивному ві дношеннідосебе.Самет омувці йг ріні к олинебу ли з афі к сованіз ’ ясування ві дносинз адопомог ою к у лак і в,як іможнаспост ері г ат иві ншихвидахспорт у . „ Алт иматбаз уєт ьсянамайст ерност іічесні йг рі .Ак т ивнесуперницт вові т аєт ься,алет і льк из ау мови, як щовонойдевз бит оквз аємні йповаз імі жсуперник ами,дот римуваннюправил,чиз адоволеннюві д г ри” ( цит ат азправилалт иматВФЛД) . Алт иматвУк раї ні Вважаєт ься,щовпершевУк раї нівалт иматст али г рат ив1995роціамерик анці ,к от ріжиливКиєвііз аснувалипершук омандуMel t down.Однак ,вк омент аряходног облог убу лаз найденаі нформаці япрот е, щовалт иматвКиєвіг ралищевСРСР . 19952005рок и Напрот яз іцихрок і вук раї нськ ийалт иматбуводі єю к омандоюMel t down( Киї в) .Mel t downпост і йно приймавучаст ьуві домомупляжномут у рні рі Paganel l o( 1997,1998,1999,2001,2002і2003рр. ) В2001роцік омандаз авоюваланаPaganel l oпрест ижнийпризДухГ ри. Так ождодо сяг неньМелт дауна можнадодат иприз з аДухГ ри

вт у рні рі YESBUTNOW вНант і( Франці я)в2000р. Починаючиз2000рок ук оманду ,щоск ладаласялише замерик анці ввсебі льшеприбувают ьук раї нськ і г равці .В20052006рок ахМелт дауннедужевдало приймаєучаст ьвВі дк рит омуЧемпі онат іРосі ї .В2006 роціпі сляВЧРст аєз роз у мі ло,щок омандіпот рі бні як і сніз мі ни. 2006рі к Вост аннідні2005рок уформуєт ьсяновак иї вськ ак омандаЖиг олонаосновімолодихг равці в,щорані ше вист упализ аМелт даун.18т равня2006рок у з ареєст рованапершавУк раї ніорг ані з аці я„ Киї вськ а асоці аці яг равці вфрі з бі ” . Вчервніз ’ явилисьлюбит еліфрі з біуЛьвові . Трохипі з ні ше,впершеназ в’ яз оквийшли г равцізЛуцьк а.Яквиявилосьвони нез алежнороз вивалисьвжек і льк а рок і в. Так ожвсерпні2006вКиєві з ’ явиласьжі ночак оманда Дик іКралі .Вжовт ні 2006г обувпроведений

перший Ві дк рит ийЧемпі онат Ук раї нипоалт иматфрі з бі .

2007рі к В2007роціуЛьвовінародиласядруг а( пі сляWi l d West )к омандаRedLi ons.Бу лаз аснованаФедераці я Фрі з біУк раї ни,як аорг ані з уваларядмасшт абних з ах оді віз маг ань: -Каз ант ип2007; -Всеук раї нськ ийт у рні рАфі шаФост ерс; -Ki evHat2007; -ВЧУ,наяк ийвпершееприї х алик омандиі зПольщіт а Молдови; -Орг ані з ованапершаук раї нськ алі г аЗУЛА. 2008рі к -Першийт у рні руЛуцьк уLubar tUl t i mat eCup. -Народженняновихк омандуІ ваноФранк і вськ у ,


Харк ові ,Рі вному ,Севаст ополі ; -Першийфрі з бі к емпвЗат оці . 2009рі к -Народженняновихк омандуЛьвові ,Тернополі ,Коломиї , Одесі ; Проводит ьсяз альнийт у рні р„ Банош ві дСамоГ ОНу”в Коломиї ; -УЛьвовіпроводит ьсячерг овийВЧУ; -Нафрі з бі к арт іУк раї низ являют ьсяновіінові мі ст а:Ужг ород,Ст о рожинець,Ві нниця, Кременчук ,Запорі жжя,Дні пропет ровськ , Черні г і в, Сі мферополь. І ншівидиспорт уздиск ом 1.Сі т іАлт имат ( Ci t yUl t i mat e) 2.Г ат с( Gut s) 3.ФлаберГ ат с 4.ДаблДиск Корт ( Doubl eDi scCour t ) 5.Фрі з біФрі ст айл( Fr i sbee Fr eest yl e) 6.Дискг ольф( Di scGol f ) 7.ДогФрі з бі ( Dog Fr i sbee) Вик идаєт едиск , к идаєт едискнавсе бі льшіібі льшіві дст ані , ловит едиск ,обводит е свої мк идк омрі з ні перешк оди, пот рапляєт еуці ль, к арк оломно ст рибаєт еаби упі ймат ийог о, к рут ит ена пальці ,виг адуєт е новіт рюк ит ак идк и, щораз убачит е,якві н з ависаєупові т рі .Івсет е вик лик аєуваст і льк ипоз ит ивніемоці ї , з абез печуєг арнийнаст рі йт анасолоду . Крі мт ог овиспі лк уєт есьзці к авими людьми,вих овуєт евсобіволюдоперемог и, об' єк т ивнест авленнядосебе,ві дчут т яповаг идо от очуючих. Тащебаг ат оі ншихвражень,як із вичайнож неможливопередат исловами,бу деуваспри з анят т ібу дьяк имзцихвиді вспорт у .Іневажливопрофесі йнийвиг равецьчиамат ор,г раєт едва днічидесят ьрок і в.Як щових очразспробуєт е пок идат ифрі з бі ,т овжені к олинез может ез абут и продиск ,себт оз ах очет ег рат ищеіще.Фрі з бі ст и жжарт уют ь:найважчийт рюкзфрі з бі–цепок ласт идискназ емлют аперест ат иг рат и.І ,з наєт е, т аквоноіє. Длят ог о,щобз і г рат и,спробуват исебе:перег лянь т ефрі з бі к арт уУк раї ни

( www. ul t i mat e. com. ua/ r u/ ?g=pl ayer s) .Можливо фрі з бі ст иєувашому( чису сі дньому)мі ст і . Вик орист аніджерелат ак ориснілі нк и: www. wf df . or g-Сві т оваФедераці яЛі т аючих Диск і в www. ef df . or g-Європейськ аФедераці яЛі т аючих Диск і в www. ul t i mat ehandbook. com –Пі дручникпоалт имат www. af da. com –Авст арлі йськ аФедераці яФрі з бі www. r f df . r u–Росі йськ аФедераці яЛі т аючих Диск і в www. ul t i mat e. com. ua–Алт иматвУк раї ні www. f r i sbee. by–Алт иматвБі лору сі


KANAPKA#2  

second number of the magazine "Kanapka"