Page 1

September 2012 / No.2

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN Architect • Interior • Land Scape • Idea Design • LifeStyle

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

1


The A Live Your L


All For Society. ur Life Live Your Society. Contact Us :

56/69 T.Suthep, Chiang Mai, Thailand 50200 E-mail : info@theallchurch.com Web site : www.theallchurch.com


หลังจากเล่มแรกของเราได้น�ำเสนอออกไป มีค�ำถาม ค�ำชม ค�ำแนะน�ำ หลาก หลายจากเพื่อน พี่น้อง และ ผู้อ่าน แต่ค�ำถามที่เจอบ่อยมากที่สุดคือที่มา และชื่อหนังสือ B-Inspiration มาจากไหน และหนังสือเป็นหนังสือแนวไหนค�ำตอบที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ ตอบออกไปว่า ที่มาของหนังสือเล่มนี้ และที่ใช้ชือแบบนี้เป็นเพราะว่าเราอยากท�ำในสิ่งที่ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ผ่านเรื่องราวของงานออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และ งาน Idea design ออกมาเป็นภาพ และ ตัวหนังสือ ให้ผู้อ่านได้สัมผัส วันหนึ่งข้าพเจ้าได้เจอเพื่อนชาวต่างชาิติท่านหนึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าเพื่อนท่านนี้คง เห็นอะไรบางอย่างผ่านผลงานของ B-Inspiration Magazine และข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณ ค�ำแนะน�ำจากเพื่อนท่านนี้เป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่เขาแนะน�ำคือ งานหนึงสือของเราก็เหมือน กับการออกแบบผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งถ้าเราท�ำมันด้วยหัวใจ ด้วยความรัก ที่เรารัก ที่อยากจะท�ำ มันมีความส�ำคัญมากกว่า การที่เราคิดอยากจะท�ำให้คนอื่น ๆ ชอบในงาน ของเรา เพื่อจะท�ำให้งานของเราขายได้ เพราะเราจะคอยแต่หา และท�ำในสิ่งที่พวกเขาอยากได้ จนลืมกลับมาถามใจตัวเองว่าสิ่งที่เราท�ำอยู่นี้ “เรามีความสุขไหม เรายังมีความรัก และ แรงบันดาลใจ เหมือนตอนเริ่มต้นที่เราตั้งใจท�ำไหม” ข้าพเจ้าเจอค�ำถามที่โดนใจมากที่สุด ก็ว่าได้ และนั่นก็จะเป็นค�ำตอบให้อีกหลาย ๆ ค�ำถามว่า B-Inspiration คือ ผลงานที่ท�ำ จากแรงบันดาลใจ ด้วยความรัก และศัทธา....

B - Inspiration Team

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ ธีรภัทร นวพันธุ์ (Managing Diractor : ภัทรโฮมส์คอนสตรัคชั่น), Amy Hongmanee (Board director : Chiangmai Bean), ธรรสพล กมลทิพท์มงคล (Project Manager : ดิ นาดูล่าร์ ฟอร์ม่าร์ จ�ำกัด), จิตตพล แก้วนิล (Managing Manager : บ้านสวนสถาปัตย์) ทีป่ รึกษาฝ่ายกฏหมาย ปกรณ์ สุจนิ ดา, อัจฉรียา ศุภกิจเจริญ พิสจู น์อกั ษร มานะ ทัดงาม บรรณาธิการอ�ำนวยการ แก้วตา ลีลาศ, พิมพ์วลัญช์ สีแสง บรรณาธิการบริหาร ศิวพันธ์ ศุภกิจเจริญ บรรณาธิการภาพ ภูมิ นริศชาติ Photographer นวภัค วิรัติพาส Art Director ณัฐพงษ์ ตาอินต๊ะ GraphicDesign สิทธิกร ปินตาเสน Marketing เบญจมาภรณ์ กุยแก้ว

4

ผู้ผลิต : หจก. เอ็นเอสเค โปรโมท ครีเอชั่น 130/224 ม.9 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 ติดต่อกองบรรณาธิการ Tel. 081-960 6140 B.InspirationMag@gmail.com พิมพ์โดย : หจก. เชียงใหม่ขุมทรัพย์การพิมพ์ 459/49 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ Tel. 0 5324 4196


10 Architecture Coral Reef 18 NEWS 20 Idea Decors 22 Interiorliving wall by Green over Grey 30 Home Part & Material Green Roof System 36 Who To Know Reiki

38 Land Scape

หินเทียม น�้ำตกเทียม

50 How To Style 32

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

44

50


“Speed up”

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

ผู้นำติดตั้ง DIGITAL DOOR LOCK อันดับ 1 ของเมืองไทย 8

เปลี่ยนประตู คอนโด ให้เป็น DIGITAL ไม่ต้องพกกุญแจอีกเลย ไม่ต้องกลัวลืมกุญแจ มีระบบกันขโมย ป้องกันการงัดแงะ แม้ไฟดับก็เข้าบ้านได้

Contact Us

Tel. : 080 627 5231 , 085 432 1688 Website : www.DoorDigital.com Email : top2302@gmail.com


ผู้ผลิตประตูม้วนแห่งเดียวในเชียงใหม่ ที่มี 3 แบบ ให้ เลือก ลอนเดี่ยวแบบทั่วไป ลอนคู่ และแบบใหม่สามลอน ใช้หมุด ย�้ำหูติดแน่นทนทานแข็งแรง เสาลดเสียง ประตูม้วนลายโปร่ง ระบบมอเตอร์ รอกโซ่ จ�ำหน่ายแผ่นเมทัลชีท หลังคา Metalsheet สกรูและบล็อกยิง

254 เชียงใหม่-พร้าว ตำ�บลหนองหาร อำ�เภอสันทราย เชียงใหม่ 50290 Tel. 053 844 320-1


10

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN


โครงสร้างปะการัง ประโยชน์ที่มากกว่า ความสวยงาม

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

Text By: Vincent Callebaut Architect Photo By: Vincent Callebaut Architect Translate By: Sarin Pinthukart

11


INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

หรือไข่มุกแห่งหมู่เกาะอินเดียตะวันตกเป็นเวลาที่ยาวนานที่มี ผู้คนมากมายเยี่ยมชมที่สุดของมหานคร Antilles แห่งเกาะ Hispaniola แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ได้รับความเสียหายในปี 2010 โดยแผ่นดิน ไหวขนาด 7.0 ริกเตอร์ ซึ่งในขณะนี้มีแผนการที่จะสร้างขึ้นมาใหม่จากแนวความ คิดทางด้านสถาปัตยกรรมโดยใช้นวัตกรรมใหม่ในการวางผังเมือง โครงการ The Coral Reef เป็นโครงการที่จะสร้างหมู่บ้าน โดย เป็นหมู่บ้านที่พึ่งพาตนเองในด้านพลังงานและได้มาตรฐานและมีลักษณะบ้าน ส�ำเร็จรูป ที่จัดท�ำเพื่อผู้ประสบภัย และคนไร้บ้าน จากหายนะดังกล่าว โครงการนี้เป็นการออกแบบ โดยอาศัยใช้โครงสร้างอย่างง่ายสองอย่าง คือส่วน โครงสร้างโลหะและส่วนตัวอาคารไม้เขตร้อน ซึ่งประสานต่อกันในแนวตัดขวาง ซึ่งส่วนประกอบทุกเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย โดยโครงข่ายดังกล่าวมีแรงบันดาลใจมาจากแนวปะการัง ซึ่งภาพรวม ของโครงการนี้สื่อออกมาได้เป็นอย่างดี และยังเป็นโครงสร้างที่ดูมีชีวิตชีวาโดย การออกแบบให้มีเหมือนกับว่าแนวปะการังสองอันที่มีส่วนโค้งเว้าที่สอดคล้องกัน ซึ่งสามารถเป็นที่พักส�ำหรับชาวเฮติได้มากว่า 1000 ครอบครัว โดยโครงสร้างนี้ ถูกออกแบบให้ตั้งอยู่คล้ายกับแพขนาดใหญ่ยักษ์ยื่นออกไปในทะเลคาลิเบียน จาก รูปร่างที่โค้งเว้าของโครงสร้าง ที่จัดเรียงบ้านส�ำเร็จรูปแต่ละหลังให้เรียงกันขึ้นไป เป็นชั้น ๆ เหมือนกับวิธีการพับกระดาษ และระหว่างแนวปะการัง มีการตกแต่ง ให้คล้ายกับอยู่กลางช่องเขา ที่เกิดจากการเรียงตัวของระเบียงที่ลดหลั่นกันอย่าง 12 พอเหมาะพอดี และยังประดับด้วยสีเขียวของสวนผักและน�้ำตกและแม่น�้ำจ�ำลอง


ซึ่งการจัดเรียงอาคารที่ลาดเอียงนี้ เป็นโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นที่สามารถเพิ่ม จ�ำนวนบ้านส�ำเร็จรูปลงไปในโครงสร้างได้โดยจุดจ�ำนวนสูงสุดที่จะรองรับได้ก็เป็นเป็นไป ตามภาพในแบบโครงร่างด้านข้างนี้ และการออกแบบของอาคารยังมีพื้นที่ว่างส�ำหรับพื้นที่ ส�ำหรับท�ำสวนเพื่อปลูกผักเพื่อเป็นอาหาร แล้วยังมีระบบ ที่น�ำเอาขยะและสิ่งปฏิกูลที่มา จากผู้พักอาศัยมาเป็นปุ๋ยส�ำหรับ สวนผักอีกด้วย และยังมีระบบการบ�ำบัดน�้ำเสียและน�ำน�้ำ มาใช้ใหม่ให้เหมาะสม เช่นการน�ำน�้ำที่เกิดจากการใช้อุปโภคบริโภคมาใช้ใหม่ในการเกษตร และการปศุสัตว์ และการบ�ำบัดน�้ำให้มีคุณภาพพอที่ปล่อยลงสู่ทะเลได้โดยไม่ให้มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม ในโครงสร้างนี้ ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพื่อรองรับความ หลายหลายทางชีวภาพทั้งการมีพื้นที่ส�ำหรับสัตว์พื้นเมืองและพันธ์พืชพื้นเมือง ซึ่งกล่าวได้ ว่าเป็นการออกแบบเมืองในอุดมคติที่ผู้คนต้องการในอนาคต ซึ่งแสดงถึงความเคารพต่อ สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยยังคงวิธีชีวิตที่มีการท�ำสวน เลี้ยงปลา และฟาร์มปศุสัตว์ โดยสิ่งที่ลืมไม่ได้คือโครงสร้างที่สร้างขึ้นนี้ก็เพื่อรองรับผู้ที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวที่เฮติ แน่นอนโครสร้างนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแผ่นดินไหวได้ ในด้านแปลนการออกแบบโครงสร้างนั้น โครงสร้างนี้พัฒนาเพื่อให้ เป็นลักษณะ เมืองโดยอาศัยวิธีการถอดประกอบ โดยในตอนเริ่มแรกจะมีการสร้างกรอบไว้ เป็นแกน หลักแล้วเมื่อมีผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยก็จะมีการสั่งท�ำบ้านส�ำเร็จรูปจากโรงงานแล้วขนส่งมา เพื่อประกอบลงบนกรอบ ซึ่งแนวคิดการสร้างที่พักอาศัยในลักษณะนี้ดูเหมือนเป็นเมือง เครื่องกลขนาดยักษ์เลยทีเดียวและเช่นกันในการยกบ้านส�ำเร็จรูปเข้าประกอบก็ต้องใช้ เครื่องจักรกลขนาดยักเพื่อยกบ้านส�ำเร็จรูปประกอบเข้าไปบนกรอบโครงสร้างหลักที่วางไว้

Vincent Callebaut ผู้ออกแบบ The Coral Reef Architecture

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

13


14

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN


เนื่องจากโครงสร้างนี้ถูกออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในโครงสร้างนี้จึงถูกออกให้สามารถ น�ำกลับมาหมุนเวียนใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และยังมีการ ออกแบบให้สร้างพลังงานจากการไหลเวียนของกระแสน�้ำใน ทะเล โดยอาศัยการที่กระแสน�้ำที่ไหลเวียนภายในทะเล ซึ่งเกิด จากกระแสน�้ำอุ่นและเย็นท�ำให้เกิดการไหลเวียนที่มากพอที่จะ หมุนกังหันใต้ทะเลแล้วแปลงพลังงานนั้นมาเป็นพลังไฟฟ้า แล้ว ยังไม่พอยังมีการใช่พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยติดตั้งแผงรับไว้ บนส่วนของหลังคาของอาคารและกังหันลมที่ติดตั้งอยู่บริเวณ ส่วนที่เป็นสวนอีกด้วย

ประโยชน์ท่ีจะได้จากโครงการนี้ เรียกได้ว่าเยอะมาก เริ่มจากการที่เป็น กาออกแบบเพื่อแก้ปัญหาอันเกิดจาก ภัยธรรมชาติและรองรับภัยธรรมชาติ ในอนาคต โดยการสร้างที่พักอาศัยที่ มีความยั่งยืน ซึ่งค�ำนิยามของค�ำว่า “ยั่งยืน” ประกอบไปด้วยกาอยู่โดยพึ่งพาตัวเอง ได้ การส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้ น้อยที่สุด การอนุรักษ์ธรรมชาติให้คง อยู่นานเท่านาน และการสร้างสังคมที่ มีวิถีชีวิตมีความผูกพันกับธรรมชาติ INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

15


The Ceramics

2010

Chaingmai

Open Daily

08.30 A.M. - 5.30 P.M. Tel. 081-288-9152

The Ceramics

2010

Chaingmai


แบบบ้านส�ำเร็จรูป พร้อมรายการค�ำนวณโครงสร้าง และใบรับรองวิชาชีพ ส�ำหรับยื่นขอ อนุญาตฟรี ราคายุติธรรม คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยทีมงานมืออาชีพ


INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

วงเข้าเดือนมิถุนายน 2555 ของปีมังกรทองแห่งความโชคดี วันเวลาในปีโชคลาภนี้ช่างหมุนเร็ว ไม่แพ้กระแสการลงทุน และสภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ที่เริ่มคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จะเห็นได้จากการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่อยู่อาศัย และห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง ทั่วทุกมุม เมืองเชียงใหม่ หนึ่งในแหล่งรวมธุรกิจสินค้าแฟชั่นแห่งใหม่ ที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนขนาดเล็ก และ ขนาดกลางที่ต้องการขยายธุรกิจ เป็นเถ้าแก่ขึ้นห้างด้วยสนนราคาค่าเช่าพื้นที่สบายๆ เช่น ศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นและไอทีปลีก-ส่ง แพล ตินั่ม เชียงใหม่ แฟชั่น เซ็นเตอร์ | Platinum Chiang Mai Fashion Center https://www.facebook.com/pages/Platinum-Chiang-Mai-Fashion-Center/243070745755353 ในโครงการเชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ค | Chiangmai Business Park ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบ ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้มีผู้ประกอบธุรกิจมากกว่า 500 ราย มาลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจาก ทางโครงการฯ เตรียมพร้อมการเปิดจองพื้นที่เร็วๆ นี้ ณ ขณะนี้ บริษัท เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค จำ�กัด ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ห้างสรรพ สินค้า แพลตินั่ม เชียงใหม่ แฟชั่น เซ็นเตอร์ | Platinum Chiang Mai Fashion Center แล้วตั้งแต่ วันที่ 21 พ.ค. 2555 ที่ผ่านมา โดยการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าฯ จำ�นวน 12 ชั้น จะเริ่มดำ�เนินการ เร็วๆ นี้ บนพื้นที่ 114,918 ตร.ม. ติดกับห้าง Big C Extra ในโครงการเชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ค | Chiangmai Business Park โครงการ Platinum Chiang Mai FashionCenter ซึ่งตั้งบนพื้นที่กว่า 8ไร่ อยู่ภายในโครงการเชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค ติดกับห้างบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้าเป็นอาคารจำ�หน่ายสินค้าขนาด 6ชั้น สามารถจอดรถในอาคารได้กว่าหนึ่งพันห้าร้อยคันโดนแต่ละชั้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำ�นักงานขาย และศูนย์ข้อมูล เชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ค | Chiangmai Business Park Sales & Information Office เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. Tel. 053 851 895, 085 622 9274 Fax.053 951 894 Email. sales@chiangmaibusinesspark.com ขอเชิญเข้าชมข้อมูลของโครงการทั้งหมดได้ที่ www.chiangmaibusinesspark.com

18

Enjoying water in style -GROHE SPA™ collection

To make sure that all guests feel at home and that nothing is left to be desired, the planners from Bangkok-based firm Habita Architects and the interior designers from ISM Co., Ltd blended contemporary furnishings with hand-crafted furniture and modern technical fixtures and fittings. This approach is also apparent in the clear bathroom architecture accentuated by the GROHE Allure line of faucets and fittings. Allure’s beautifully aesthetic design combines cylindrical faucet bodies with square and rectangular rosettes on the wash basins. The deep brilliance of the high-quality chrome finish and the rectangular aerator emphasise the premium quality of these faucets. GROHE SilkMove® technology ensures that the levers can be operated effortlessly and offer accurate temperature and flow control at all times. Being part of the GROHE SPA™ collection, Allure is an excellent choice for these stylish luxury villas. Luxurious lifestyle and high-quality living in perfect harmony - GROHE is proud to be part of the unique Sri panwa formula for making every stay in this Phuket resort an experience of nature in first-class surroundings.


The Niche id ลาดพร้าว 130 เปิดตัวคอนโด แต่งครบ...สไตร์ รีสอร์ท อยู่ฟรี 20 เดือน + สมทบ คชจ. วันโอน เริ่มต้นเพียง 1.4 ล้านบาท คอนโดที่ ใ ห้ คุ ณ สะท้ อ นความเป็ นตั วตนที่ ไ ม่ ถูก จำ�กั ด ด้ วยการเลื อ กสี เฟอร์นิเจอร์สไตร์คุณ ด้วยการจัดวาง Function แบบ id ให้สอดคล้อง กับการใช้ชีวิตในความเป็นตัวคุณ และเพิ่มมุม Walk in Closet ให้คุณ สะดวกในการแต่งตัว

Luxurious lifestyle and high-quality living in perfect harmony - GROHE is proud to be part of the unique Sri panwa formula for making every stay in this Phuket resort an experience of nature in first-class surroundings. To make sure that all guests feel at home and that nothing is left to be desired, the planners from Bangkok-based firm Habita Architects and the interior designers from ISM Co., Ltd blended contemporary furnishings with hand-crafted furniture and modern technical fixtures and fittings. This approach is also apparent in the clear bathroom architecture accentuated by the GROHE Allure line of faucets and fittings. Allure’s beautifully aesthetic design combines cylindrical faucet bodies with square and rectangular rosettes on the wash basins. The deep brilliance of the high-quality chrome finish and the rectangular aerator emphasise the premium quality of these faucets. GROHE SilkMove technology ensures that the levers can be operated effortlessly and offer accurate temperature and flow control at all times. Being part of the GROHE SPA™ collection, Allure is an excellent choice for these stylish luxury villas.

“Big tree in town” Project

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

ทีมงาน B-inspiration magazine ร่วมกับ theAll for Society (องค์กรดิออล เพื่อสังคม) ทำ�กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา ในโครงการไม้ ใหญ่ในเมือง หรือ “Big tree in town” Project โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง เครือข่ายและความร่วมมือในการร่วมกันปลูกต้นไม้ใหญ่ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทย จังหวัดละ 1500 ต้น ภายในปี 2015 เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในงานนี้มีกิจกรรมวาดรูปเพื่อร่วมรับของรางวัล ภายใต้ หัวข้อ “ต้นไม้ใหญ่ในเมือง” ซึ่ง มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมวาดภาพเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งของรางวัล ภายในงานได้รับการ อนุเคราะห์จาก ผู้ใหญ่ใจดีดังนี้ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอากาเป้, ฟ้าล้านนา สปา, กาญ จน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ ในวันที่ 30 มิถุนายน นี้เปิดตัว โครงการไม้ใหญ่ในเมือง หรือ “Big tree in town” Project ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล กาดสวนแก้ว

19


IDEA DECORS Wall Cabin Size 40x6 et 0x1

20

B 2W cm R-0 0 - C 7x8 air 5x4 Ch ize 4 S

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

50cm.

Chair Bamboo Lo0n0gx40cm. Size 50x2

Chair – Bamboo Size 45x45x90cm.


Bamboo C Size 35x2 lothes Hanger Rack 5x30cm.

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

B TB-11W m Table - 0x120x75 c Size 12

21


GO GREEN IN STYLE

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

Vertical Garden by I-POT 2012

22


24

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN


INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

25


Text by: www.inhabitat.com Photo by: Green over Grey EDMONTON INTERNATIONAL AIRPORT

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

Artist : Mike Weinmaster

26

Edmonton international Airport ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอากาศบริสุทธ์ ที่มาจาก การตกแต่งภายในของอาคาร โดยการน�ำสวน เข้ามาเป็นส่วนประกอบของสนามบิน แต่ไม่ เพียงแค่อากาศบริสุทธิ์ แต่ยังมีความสวยงาม จนต้องหันไปมอง และการดีไซด์สวนในรูป แบบที่แปลกตา โดยการท�ำให้สวนมาติดอยู่ บนก�ำแพง ซึ่งเพิ่มชีวิตชีวาให้กับสนามบิน เป็นอย่างมาก ก�ำแพงที่ถูกตกแต่งให้เป็นสวน แนวตั้งเป็นผลงานรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท “Green over Gray” บริษัทที่จัดแต่งสีเขียว ของต้นไม้บนพื้นคอนกรีต โดยเป็นผลงานการ ออกแบบ ของนักออกแบบของบริษัท Mike Weinmaster ซึ่งได้ออกแบบผืนสวนสีเขียวที่ สวยงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดที่อยุ่บนอาคาร หลักของสนามบิน ที่มีขนาดกว่า 1420 ตาราง ฟุต ภายใต้แรงบันดาลใจที่มาจาก ก้อนที่ลอย สูง รูปทรงเมฆที่โค้งมนลอยอยู่บนแผ่นฟ้า ซึ่ง ผลงานนี้ถูกตั้งชื่อว่า Cirrus cloud


Design (Right Wall) : Inspiration / Patterns / Species Placement / Texture - Colours

Design (Left Wall) : Inspiration / Patterns / Species Placement / Texture - Colours

ภาพการออกแบบผลงาน The Tree form โดย Emily Carr

ภาพการออกแบบผลงาน Unnamed โดย Donald Flather

Design (Main Wall) : Species Placement / Texture - Colours

ภาพการออกแบบผลงาน Cirrus Cloud โดย Mike Weinmaster

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

ส่วนอีกสองผืนเล็กมาจากภาพวาดของศิลปินนักวาดภาพ แนว Abstract ชื่อดังจากแคนาดา คือ ภาพ Tree Forms โดย Emily Carr และ ภาพ Unnamed Abstract โดย Donald Flather โดยการรังสรรค์ผลงานอันน่าทึ่งนี้ ใช้กระบวนการไฮโดรโพ นิค ซึ่งเป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเลย พร้อมทั้งยังใช้การควบคุมน้ำ� ให้ต้นไม้ทุกต้นได้รับอย่างพอเหมาะ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกต้นไม้เเละ กักเก็บน้ำ�ทำ�จากพลาสติกที่ใช้แล้ว เช่น กล่องนม, ถุงพลาสติก, ขวด พลาสติก ฯลฯ และ ยังใช้เส้นใยรีไซเคิล จากอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อ ทำ�ตระไคร่เทียมที่ใช้ตกแต่งบนผลงานอีกด้วย ในโครงการนี้มีจำ�นวน ต้นไม้ที่นำ�มาใช้ในโครงการนี้ มากถึง 8,000 ต้น 32 สายพันธุ์ ซึ่งมี คุณสมบัติในการลดมลภาวะในอากาศที่แต่ละสายพันธุ์ต่างมีส่วนช่วย ที่ต่างกันและได้รับการรับรองจากองค์การ NASA อีกด้วย โครงการนี้ ไ ด้ รั บ ผลตอบรั บ เป็ น อย่ า งดี จ ากผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร สนามบิน และผลงานนี้ถือว่าเป็นการนำ�เอากำ�แพงต้นไม้เข้ามาใช้ใน การตกแต่งภายในของอาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในอเมริกาเหนืออีกด้วย การจัดสวนในแนวตั้งยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน อเมริกาเหนือซึ่งยังมีอีกหลายสถานที่ในแคนนาดา และ สหรัฐฯ ใช้ การตกแต่งสวนบนกำ�แพงของอาคารสถานที่ต่างๆอีกหลายแห่ง ทั้ง อาคารสำ�นักงาน และอาคารหน่วยงานสำ�คัญของภาครัฐฯ 27


28

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN


Walk street Cafe’ “กาแฟ อาหาร ขนม อร่อย ที่นั่งสบายๆ” Open daily

9.30 a.m. - 20.00 p.m. Tel. 053 241 188


INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

30 text by : สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน


ปัจจุบันการที่จะมีบ้านในพื้นที่มาก ๆ เป็นไปได้ค่อนข้างยาก เพราะราคาที่ดินนับวันจะสูงขึ้น ๆ ที่อยู่อาศัยจึงถูกสร้างขึ้นในรูป ตึกแถว (townhouse) หรืออาคารชุด (condominium) โอกาสที่จะทำ�สวนสวย ๆ บนพื้นที่ จึงเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตามในอาคาร ดังกล่าวข้าง ต้นก็มีพื้นที่ที่จะจัดสวนได้ เพราะอาคารส่วนใหญ่มักจะมีดาดฟ้าชั้นบนสุด เป็นพื้นที่โล่ง แม้แต่อาคารชุดก็จะมีระเบียง (balcony) ที่จะจัดตกแต่งได้ เช่นกัน พื้นที่บนดาดฟ้า อาจจะแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ได้ หลายอย่าง เช่น ทำ�ห้องพักผ่อน ห้องทำ�งาน บริเวณตากผ้า และบริเวณ ที่จะตกแต่งเป็นที่พักผ่อภายนอกซึ่งการจัดแบ่งพื้นที่จะต้องพิจารณาความ เหมาะสมที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งพิจารณาว่าจะจัดสวนลง ในพื้นที่หรือจัดสวนโดยใช้ไม้กระถางตกแต่ง น้ำ�หนักของสวน จะต้องพอเหมาะกับ โครงสร้างของตัว อาคาร ถ้ า หากอาคารไม่ ไ ด้ คำ�นวณเผื่ อไว้ สำ�หรั บ การจั ด สวน ด้วย ก็ควรจะ หลีกเลี่ยง การ

จัดสวนที่ใช้องค์ประกอบ ในการจัด ซึ่งหนักเกินไป นอกจากนี้จะต้อง พิจารณาถึงทางระบายน้ำ�เมื่อมีการรดน้ำ�ต้นไม้ มีเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อรดน้ำ�ต้นไม้บนดาดฟ้า แล้วน้ำ�ไหลลงมา รบกวนคนอยู่ข้างล่าง ซึ่ง เป็นการไม่ถูกต้อง รู ป แบบของการจั ด สวนบนดาดฟ้ า จะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ความ เรียบง่ายทั้งการก่อสร้างและการดูแลรักษา พรรณไม้ที่เลือกใช้ ควรเป็น ไม้ที่ชอบอากาศร้อนทนลม และทนแล้งได้พอสมควรรวมถึงต้องสามารถ เจริญเติบโตได้ในพื้นที่จำ�กัด เช่น ในกระบะ หรือในกระถาง การจัดสวนมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงธรรมชาติเข้ามาสู่ตัวเราดังนั้น บริเวดาดฟ้าที่มีรั้วเดิมเป็นคอนกรีต ก็ควรจะเปลี่ยนแปลงทำ�เป็น รั้ว ไม้และในส่วนที่จะใช้เป็นที่พักผ่อนนั่งเล่น นอนเล่น ก็ควรจะทำ�หลังคา ระแนง หรือหลังคาทึบบางส่วน เพื่อป้องกันแสงแดดจัด จัดวางจุดนั่ง เล่นในบริเวณนี้ หากต้องการปลูกพรรณไม้ลงในพื้นที่ก็สามารถทำ�กระบะ เตี้ย ๆ เป็นระยะ ตามจุดที่ต้องการ หรือทำ�เป็นรูปต่าง ๆ การเลือกใช้ พรรณไม้ ในบริเวณที่เป็นหลังคาระแนงเลือกใช้ไม้เถาเลื้อยเพื่อให้เจริญ เติบโตกรองแสงให้กับพื้นที่ บริเวณริมรั้ว เลือกใช้ไทรชนิดต่าง ๆ เฟื่อง ฟ้า อา-กาเว รวมถึงไม้ดอกชนิดต่าง ๆ สำ�หรับผู้ที่ชอบไม้ดัดไม้แคระ ก็ สามารถที่จะ เลือกใช้ จัดตกแต่ง บนดาดฟ้าได้ นอกจากพรรณไม้ต่าง ๆ แล้ว องค์ประกอบอื่น ๆ ที่จะนำ� มาใช้ เช่น หิน กรวด ทราย ก็จะถูกนำ�มาใช้ เพราะ การจัดสวน บน ดาดฟ้า ซึ่งอากาศค่อนข้างร้อน รูปแบบของสวนจะเป็นลักษณะกึ่งสวน แห้ง ซึ่งการดูแลรักษาจะทำ�ได้ง่าย จากจุดมุ่งหมาย ของ การจัด สวนบนดาดฟ้า เพื่อดึงเอาธรรมชาติเข้ามาใกล้ตัว รวมถึงใช้ เป็นที่พักผ่อนรับรองเพื่อนฝูง สังสรรค์ ในเวลาเย็น ดังนั้น แสงสว่างจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดสวน การ เลือกใช้ไฟฟ้า ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับ สภาพ ของสวน และจุดประสงค์เพื่อใช้รวมถึง หาก เลือกใช้พรรณไม้ที่มีกลิ่นหอมใน ตอนเย็น ถึงค่ำ�ก็จะช่วยให้บรรยากาศของสวน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

http://www.youtube.com/watch?v=f_lWTrvtFL8 31


INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

Text by : Sarin Pinthukart Photo by: Navapak Virattipas

32

เมื่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ด้วยวัสดุธรรมชาติแน่นอน คุณได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแต่สิ่งที่สำ�คัญกว่าคือเข้าใจในสิ่งที่ ธรรมชาติให้มาและใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับมันแล้วหรือยัง


INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

33


การทำ�ก้อนอิฐจากดิน

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

คุณผู้อ่านคงเคยเห็นบ้านดินหรือโครงสร้างไม้ไผ่มามาก ก็ อาจเคยพบเห็นปัญหาของบ้านดินที่ดูสกปรก มีฝุ่น และยังปัญหา การอุ้มน้ำ�ของโครงสร้างที่ทำ�จากดิน ซึ่งมีปัญหากับการรับน้ำ�หนัก ส่วนด้านโครงสร้างไม้ไผ่ก็มีปัญหาด้านอายุการใช้งานที่ไม่ทนทาน รวมทั้งการมีปัญหากับแมลงที่กินเนื้อไม้ แต่สำ�หรับที่เชียงใหม่ ไลฟ์ คอนสตรัคชั่น ได้ทำ�ให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป และยังนำ�เอาความคิด สร้างสรรค์ที่ไม่ได้ยึดติดอยู่กับรูปทรงของบ้านทั่วไป โดยออกแบบ อาคารในรูปทรงต่างๆ ที่ดูแปลกตา แล้วยังคงความโดดเด่นของ โครงสร้างบ้านดินและไม้ไผ่ไว้อย่างลงตัว และที่สำ�คัญที่สุดคือเป็น มิตรต่อธรรมชาติแน่นอน โดยการจุดเด่นของโครงสร้างนี้มี คือการนำ�เอาไม้ไผ่ที่มี ความยืดหยุ่น และมีความทนทานแข็งแรงเมื่อนำ�มาผ่านกรรมวิธี ที่ทางเชียงใหม ่ไลฟ์ คอนสตัคชั่น ใช้ คือการนำ�ไม้ไผ่มาแช่ในเกลือ บอเเรกซ์ โดยใช้วิธีการเจาะรู ไม้ไผ่ในแต่ละปล้องเพื่อให้น้ำ�ยาซึมลง ไปในเนื้อไม้ อย่างทั่วถึงจึงจะได้ไม้ไผ่ที่มีคุณสมบัติคงทน ไม่มีปัญหา ด้านแมลงกัดกิน แล้วยังมีคุณสมบัติที่แข็งแรงกว่าเหล็กเลยก็ว่าได้ และสิ่งที่น่าสนใจในการใช้ไม้ไผ่มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง คือ การยึดติดระหว่างไม้ไผ่แต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน ทางเชียงใหม ่ไลฟ์ คอน สตัคชั่น ได้ใช้ลิ่มไม้ไผ่เพื่อยึดไม่ไผ่เข้าด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหาการแตก ของไม้ไผ่ที่มาจากการขยายตัวขอวัสดุที่เกิดจากอุณหภูมิ โดยเมื่อใช้ วัสดุประเภทเดียวกันในการยึดต่อกันอัตราการขยายตัวก็จะเท่ากันไป ด้วย ซึ่ง คุณมาร์ค ได้บอกว่านี่ คือภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีอยู่แล้ว และทางตัวเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีจึงนำ�มาใช้ในโครงสร้างของ เชียงใหม ่ ไลฟ์ คอนสตัคชั่น

จุ ด เด่ น ที่ ลื ม ไม่ ไ ด้ เ ลยคื อ ส่ ว นของโครงสร้ า งดิ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ สามารถคายความร้อนได้ดี ไม่ดูดซึมความร้อนจึง ทำ�ให้เมื่อยู่ภายในอาคาร เย็นสบาย และสิ่งที่น่าสนใจในการใช้โครงสร้างดินของ เชียงใหม่ ไลฟ์ คอน สตัคชั่น ก็คือ มีวิธีการทำ�ถึง 3 ชนิด ได้แก่ ดินอัดใช้สำ�หรับสร้างผนังและพื้น วิธีการทำ� จะนำ�เอา โคลน, กรวด และทราย ผสมกันแล้วอัดขึ้นรูปตามที่ ต้องการ โดยวิธีการนี้เป็นวิธีการเดียวกับการสร้างกำ�แพงเมืองจีนเลยทีเดียว ข้อดี คือมีความคงทน การระบายความร้อน และการเป็นฉนวนกันความ ร้อนภายนอกรวมไปถึงป้องกันไม่ให้อุณหภูมิภายในรั่วไหลออกไปอีกด้วย การทำ�อิฐจากดิน ใช้สำ�หรับสร้างผนัง หรือใช้ในลักษณะงานอิฐทั่วไป วิธีการทำ� จะนำ�เอา ดิน ดินเหนียว และแกลบ มาผสมกันกับน้ำ� แล้วนำ� มาขึ้นรูปกับแม่พิมพ์ และทิ้งไว้จนแห้ง โดยวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ใช้ในอียิป ยุคโบราณ ข้อดี คือระยะเวลาในการก่อสร้างนี่น้อย ไม่ต้องใช้โครงมาชค้ำ�ยัน เพียงแต่ การนำ�อิฐมาเรียงให้ได้รูปทรงอาคารที่ต้องการ แล้วอาจนำ�เอาดินมาฉาบทับ ให้ดูเรียบก็ได้ ฉาบดินบนโครงไม้ ใช้สำ�หรับสร้างกำ�แพงที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนัก วิธีการทำ� เราจะนำ�เอาไม้ไผ่มาสานเป็นโครง และอาจนำ�ตอกมาพันให้เกิด เป็นโครงสร้างคล้ายตาข่าย จากนั้นใช้ดินที่ได้จากการผสมดินเหนียวปน ทรายและโคลน มาฉาบลงบนโครงจนได้ความหนาที่ต้องการ ข้อดี เป็นฉนวนกันเสียงได้ดี

34

กำ�แพงที่สร้างโดย วิธีการฉาบดินบนโครงไม้


อี ก หนึ่ ง อย่ า งน่ า สนใจในโครงสร้ า งบ้ า นดิ น ของ CLC คือ การที่เว้นพื้นที่ระหว่างเพดานกับส่วน กำ�แพง ซึ่งจากการสอบถามคุณมาร์คได้ตอบว่าเป็นการ ทำ�ให้อากาศมีการถ่ายเท และ ทำ�ให้อุณหภูมิห้องอยู่ใน อุณหภูมิที่ไม่ร้อนและไม่เย็นเกินไปซึ่งคุณมาร์คบอกว่าใน โครงสร้างนี้ทำ�ให้ไม่มีความจำ�เป็นต้องติดแอร์คอนดิชั่น เลย (ซึ่งส่วนตัวผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยครับ) สมกับ เป็นบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวด้อมจริงๆ

หลังคาที่เปิดโล่งระหว่างเพดานกับตัวโครงสร้างอาคาร

Believe nothing, no matter where you read it, or who said it, no matter if I have said it, unless it agrees with your own experience and your own common sense.

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

35


INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

เรามาดูในส่วนการนำ�เอาโครงสร้างบ้านดินของ เชียงใหม่ ไลฟ์ คอนสตัคชั่น จริงเลยดีกว่า ที่ โรงเรียนปัญญาเด่นโดยเป็นผลงานการออกแบบของบริษัท สถาปนิก 24h จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ได้ แรงบันดาลใจจากใบเขากวางทางภาคเหนือของไทย จึงนำ�มาประยุกต์เป็นแผนผังของอาคารเรียน อาคารเรียน ทั้งหมดเป็นอาคารชั้นเดียว ประกอบไปด้วยอาคารเตรียมอนุบาลและอาคารอนุบาลอย่างละ 2 อาคาร อาคาร ประถม 3 อาคารมีศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อาคารนาฎศิลป์และดนตรี อาคารศิลปะ อาคารพัฒนากล้าม เนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ (Sensory Motor) อาคารเทคโนโลยี (ICT) และห้องสมุด อาคารวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ อาคารงานไม้และงานฝีมือ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร สระว่ายน้ำ�ซึ่งนำ�้จะได้รับการบำ�บัด จากเกลือธรรมชาติ ครัวและห้องอาหาร ที่ออกแบบเพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกช่วยเหลือตัวเองมากที่สุด อาคารศาลา เอนกประสงค์รวม และศาลาเอนกประสงค์เล็ก สำ�หรับกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน และกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้ เคียง เป็นต้น ซึ่งการออกแบบโรงเรียนปัญญาเด่นคำ�นึงถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ที่สงบ และได้อยู่ใกล้ ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด จากแนวคิดของโรงเรียนที่ต้องการจะเน้นให้เห็นถึงการใช้ชีวิตประจำ�วันด้วยจิตสำ�นึก รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะทำ�ให้เกิดรอยเท้าคาร์บอนให้น้อยที่สุดได้อย่างไร

36


เริ่มต้นจากการที่คุณมาร์ค และภรรยาคุณยอดเพชร สุดสวาท ตัดสินใจมาใช้ ชีวิตที่เชียงใหม่ และมองหาโรงเรียนสำ�หรับลูกๆ แต่ก็ไม่พบโรงเรียนที่เหมาะสม จึง ตัดสินใจสร้างโรงเรียนที่จะให้ลูกๆได้เติมโตขึ้นมาพร้อมกับการที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และมีสติในการแก้ปัญหา รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมโดยไม่ต้องแก่งแย่ง แข่งขัน แต่เป็นการหยิบยื่นและแบ่งปัน โดยคุณมาร์คและทีมงานที่มีความสนใจเข้ามา ร่วมทำ�ให้เกิดโรงเรียนปัญญาเด่นขึ้น สำ�หรับโรงเรียนปัญญาเด่น ได้นำ�เอาโครงสร้างของบ้านดินและไม้ไผ่มาใช้ เพื่อให้เด็กๆได้มีความรักในธรรมชาติ แล้วยังมีการใช้วิธีการบำ�บัดน้ำ�เสียเพื่อให้ไม่เป็น พิษต่อธรรมชาติ รวมถึงการนำ�เอาเศษอาหารมาหมักเพื่อทำ�ก๊าซชีวภาพอีกด้วย คุณผู้ อ่านคงเริ่มอยากรู้แล้วว่าโรงเรียนปัญญาเด่นจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นอย่างไร เรามาดูที่ปรัชญาของโรงเรียนกันเลยครับ ปรัชญาของโรงเรียนมีพื้นฐานมาจากหลัก ศาสนาพุทธร่วมกับหลักสูตรสมัยใหม่ ซึ่งมีผลทำ�ให้เกิดการศึกษาแบบบูรณาการ จุด มุ่งหมายของเราก็คือ เด็กๆที่จบชั้นประถมปีที่ 6 จะมีความสามารถที่ดีที่จะสร้างความ ยั่งยืนเป็นต้นว่ารู้จักวิธีที่จะปลูกข้าว ซ่อมแซมเสื้อผ้า มีทักษะเกี่ยวกับเครื่องมือขั้นพื้น ฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความสามารถในการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในระดับที่เท่าเทียมกันกับนานาชาติ ทางโรงเรียนเองแสดงให้เห็นวิธี เช่นนี้ด้วยการปลูกจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และรวมถึงวิธีปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในชีวิตประจำ�วันทุกวัน โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในสวนผลไม้ที่สวยงาม ในบรรยากาศซึ่งเอื้อ อำ�นวยต่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้และมีสติ

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

Panya : Wisdom, Knowledge Den : Outstanding, Exceptional

37


eiki

"The hands on healing" Text/Photo : Fah Lanna Spa

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

Reiki is a form of energy therapy developed nearly 100 years ago by Japanese Buddhist Mikao Usui. It uses a technique commonly called hands on healing as a form of complementary therapy that promotes self-healing and a state of equilibrium to recipient.

38

Reiki treatment promotes a state of deep relaxation, combined with a general feeling of well-being as well as possible emotional releases that can also occur. Reiki is said to stimulate the body’s natural healing processes and as such it lends itself as a treatment to compliment other body- and beauty treatments that are offered at a spa. Fah Lanna Spa in Chiang Mai is one of the few spas in Thailand that offers Reiki alongside a number of other therapies and body treatments. “Offering Reiki is a natural addition to what we are trying to achieve at Fah Lanna Spa”, says co-owner Michel Behrens, “We don’t just want to sell massages, there are plenty of other places that do that already. We want our customers to genuinely feel better and be healthier by the time they leave our spa. That’s why we enjoy learning about all kinds of ways to promote health and wellbeing. Through body treatments, massage, Reiki

healing, hydrotherapy, but also with the deliberate use of music, color and design. All elements are carefully selected to benefit our visitors and if the customers feel good and are happy, it makes us satisfied. Using these healing techniques in our daily lives also helps us to stay balanced and promotes our own well-being.” Reiki and massage are different in the way they are being delivered but they work well as a combination. Both Reiki and the ancient Thai massage teachings work along the body’s chakras and meridian lines. While any form of massage only works on the physical level, Reiki healing brings benefits at physical, mental, emotional and spiritual level. Even acute injuries can be helped to heal very quickly but more chronic illness may take longer. And in extreme cases, such as chronic or even terminal illnesses, Reiki can benefit by enhancing the quality of life and giving a sense of peace and acceptance.


หลายพันปีมาแล้วที่มนุษย์ได้ค้นพบระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์ รวมตามแนวธรรมชาติ ด้วยการฟื้นฟูพลังชีวิตและสร้างสมดุลของพลังงานใน ร่างกาย ผ่านพลังธรรมชาติสากลหรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า ไรกิ (Reiki) ไรกิ (Reiki) เป็นการบำ�บัดด้วยพลังจักรวาล โดยผู้ให้การบำ�บัดจะ วางมือลงบนร่างกายผู้เข้ารับการบำ�บัด และส่งสัมผัสพลังงานผ่านมือไปสู่ ร่างกาย ความคิด และจิตวิญญาณ จนรู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ออกมาจากมือ ผู้บำ�บัด พลังร้อนและแรงสั่นสะเทือนบนอุ้งมือถือเป็นพลังขั้นสูงจากธรรมชาติ เพื่อคลายจักระทั้ง 7 โดยมีแนวคิดหลักอยู่ว่า หากจักระถูกปิดกั้น ความป่วย และความอ่อนแอทั้งหลายจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย

จักระทั้ง 7 คืออะไร...ในศาสตร์ของเรกิถือว่า ร่างกาย มนุษย์มี 7 จักระอันเป็นจุดพลังงานสำ�คัญในร่างกาย ที่เชื่อมโยง และทำ�งานประสานกันกับอวัยวะภายใน รวมถึงอารมณ์และจิตใจ ซึ่งศาสตร์การการแพทย์ตะวันออกได้รู้จักและรู้ซึ้งถึงความสำ�คัญ ของการเดินลมปราณผ่านจักระทั้ง 7 มาหลายพันปี จนได้มา ปรากฏในศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตกที่รู้จักจักระในชื่อของต่อม ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์เมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมา ประโยชน์ที่ได้รับจากการบำ�บัดด้วยไรกิได้แก่ ก่อให้เกิด การผ่อนคลายและความรู้สึกของความสมดุลภายใน เพิ่มผลการ รักษาทางการแพทย์แบบองค์รวมและสุขภาพใด ๆ ผลการรักษา ลดความเครียด & ความกังวล กลมกลืนใจ, ร่างกายและจิต วิญญาณ นำ�ความชัดเจนทางจิต, ความตระหนักความสงบและจิต วิญญาณ ช่วยในการปล่อยอารมณ์เชิงลบจากเหตุการณ์ที่เจ็บปวด ที่ผ่านมา พลังเพิ่มขึ้นและพลังงาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

39


40

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN


INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

41


หินเทียม และน้ำ�ตกเทียม

“ทางเลือกอย่างลงตัวและสร้างสรรค์”

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

หินเทียมเป็นสิ่งที่สร้างมาเพื่อทดแทนการใช้หินจริงตามธรรมชาติ ไม่ทำ�ลาย สิ่งแวดล้อม และหินเทียมยังกลายมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำ�หรับผู้ที่สนใจจะตกแต่ง สวนในเชิงอนุรักษ์ ให้มีบรรยากาศใกล้เคียงกับธรรมชาติ ข้อดีของหินเทียมคือ ติดตั้ง ง่าย แข็งแรงทนทานเพราะใข้คอนกรีตเสริมเหล็ก มีน้ำ�หนักเบากว่าหินจริง มากและ สามารถยกหรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย สามารถเลือกแบบได้ตามความต้องการซึ่งจะหาหิน จริงตามธรรมชาติได้ยากซึ่งหินจริงนั้นไม่สามารถกำ�หนดรูปแบบตามที่เราต้องการได้ ที่สำ�คัญไม่ทำ�ลายธรรมชาติ

42

การนำ�หินเทียมและนำ�ตกเทียมมาใช้ ต้อง คำ�นึงถึงการสร้างความเป็นธรรมชาติ ด้วยต้นไม้ใหญ่ ประดับตัวไม้พรรณเล็กพวก เฟิร์น สัปปะรดสี เพิ่ม ความเป็นสวนป่า เพื่อให้ได้บรรยากาศของธรรมชาติ ที่สมจริงที่สุด


ขั้นตอนการทำ�หินเทียม 1. ทำ�หินเทียมโดยปั้นขึ้นมาให้ได้รูปร่างตามต้องการ และทำ� ลวดลายบนหินให้เรียบร้อย และทำ�โครงสร้างน้ำ�ตกเทียมทำ� ลวดลายรวมทั้งติดตั้งระบบน้ำ�ในโครงสร้างน้ำ�ตกเทียม 2. ทำ�สีน้ำ�ตกเทียม และหินเทียม โดยเน้นโทนสีให้คล้ายคลึงกับ ธรรมชาติมากที่สุด

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

43


INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

3. น้ำ�ตกเทียม หินเทียม ที่ทำ�สีเรียบร้อย นำ�มาจัดเรียง ตามแบบที่จัดไว้ แล้วจัดเรียงต้นไม้ขนาดใหญ่ให้เป็นไป ตามแบบ

44

4. ตกแต่งทางเดินและรายละเอียดด้วยต้นไม้และพันธ์ไม้ขนาดเล็ก ตกแต่งต้นไม้ขนาดใหญ่ให้สวยงาม


การดูแลรักษาหินเทียมนั้นง่ายมาก เพราะหินทียมเป็นวัสดู ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อทุกสภาพอากาศอยู่แล้ว เพียงแค่ใช้น้ำ� เปล่ากับแปรงขนอ่อนขัดก็สะอาดแล้ว หรืออาจใข้ผงซักฟอกผสมน้ำ� ในกรณีที่สกปรกมาก หากต้องการให้หินมีสีสดและมีอายุการใช้งาน มี่ยาวนานขึ้นก็สามารถใช้น้ำ�ยาเคลือบชนิดด้านทาทับอีกทีก็ได้เช่น กัน น้ำ�ยาเคลือบด้านสามารถหาซื้อได้ตามร้านจำ�หน่ายหินเทียมหรือที่ ตัวแทนจำ�หน่ายหินทั่วไป การเลือกใช้หินเทียม จะต้องเลือกจากองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของความลงตัวระหว่างหินและสวน การเลือกสีที่ มีการตัดกันของสวนกับสีของหินที่สวยงาม และในเรื่องของคุณภาพ ก็สำ�คัญไม่แพ้กัน หินแต่ละแบบมีความสวยงามไม่เหมือนกันควร จะมี ก ารออกแบบมาเป็ น อย่ า งดี แ ละทำ�ภาพเสมื อ นจริ ง ประกอบ แล้ ว ค่ อ ยตั ด สิ นใจเลื อ กหิ น เพื่ อ มาประดั บ ตกแต่ ง สวนให้ ส วยงาม สำ�หรับแนวทางนี้ เราก็สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างลงตัวและ สร้างสรรค์ได้ครับ INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

สนใจปรึกษาเรื่องหินเทียม และงานตกแต่งภูมิทัศน์ mobile : 081- 9983085 www.baansuansatapat.com Email : baansuansatapat@gmail.com 45


INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

The All For Society. Live Your Life Live Your Society.

46

The All So หรือ The All For Society เราเริ่มจากเราอยากทำ�อะไรบางอย่างเพื่อ สังคม แต่จะทำ�อย่างไรให้มีความต่อเนื่องในการดำ�เนินการและเลิกล้มไปกลางคัน เราจึงคิดว่าจะ ทำ�อย่างไรให้เมืองที่เราอาศัยอยู่น่าอยู่ขึ้นดังนั้นเราจึงอยากให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่ เราจึง เริ่มค้นหาข้อมูลวิธีการที่จะทำ�ให้เมืองเป็นเมืองน่าอยู่ เราก็พบว่ามีองค์กรหนึ่งที่ทำ�หน้าที่ในการจัด อันดับเมืองน่าอยู่ของโลก นั้นคือ Mercer international โดยมีมาตรวัดความน่าอยู่ของเมืองอยู่ โดยใช้ชื่อว่า Mercer’s Index ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานต่าง ๆ กว่า 39 ข้อ (สำ�หรับผู้สนใจข้อมูล เพิ่มเติมhttp://www.mercer.com/articles/quality-of-living-definition-1436405) เมื่อเราได้วิธี การแล้วเราจึงกำ�หนดทิศทางขององค์กร แล้วจึงเริ่มวางแผนในการทำ�กิจกรรม เพื่อให้เชียงใหม่ เป็นเมืองน่าอยู่ แล้วก็พบว่าไม่ได้มีเพียงแค่เเราที่ทำ�เองแต่ยังมีองค์กรอื่นๆที่พร้อมร่วมงานกับเรา และภายในองค์กรของเราเองก็มีความหลากหลาย เราเลยใช้ชื่อ the all so โดยเรามีสโลแกนคือ live your life live your society ซึ่งองค์กรของเรา อยู่ภายใต้กรมพัฒนาสังคม ซึ่งองค์กรของเรา ได้เริ่มทำ�กิจกรรมเมื่อเดือนธันวาคม 2011 นี่เอง


โครงการแรกของเราเริ่มจาก โครงการ Thailand clean up day I เราทำ�จาก สิ่งที่เรามีอยู่ก็มี การอบรมการแยกขยะ และเก็บขยะภายในหมู่บ้าน ครั้งแรกมีคนเข้า ร่วม 25 คน โครงการ Thailand clean up day II เราจัดที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ แต่คราวนี้ หน่วยงานต่างๆ ก็มีความสนใจเข้าร่วมมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน ทำ�ให้มีผู้เข้าร่วมถึง 525 คน ภายในงานก็มีกิจกรรมมากมาย ทั้งการอบรมการแยกขยะ การแบ่งกลุ่มแข่งขัน แรลลี่เก็บขยะ เพื่อร่วมรับของรางวัล โครงการ Thailand clean up day III เราได้มีโอกาสจัดงานที่ think park ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอย่างมากมายและทางเจ้าของสถานที่ได้กรุณา อำ�นวยความสะดวกเป็นอย่างดี ทำ�ให้มีผู้เข้ากว่า 888 คน โครงการ No plastic fantastic เราได้ตั้งเป้าหมายของผู้เข้าร่วม ที่มีกำ�ลังจ่าย เราจึงติดต่อโรงแรมดุสิท เพื่อจัดงาน โดยในงานมีกิจกรรม เดินแบบ การสัมมนา การ แจกถุงผ้า เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน โครงการ ล้านฝาสานฝันปันขาเทียม เราทำ�จึงจัดทำ�กล่องสำ�หรับรับบริจาค ฝา จากสถานบันเทิงต่างๆ โดยเรารวบรวมฝาได้ถึง 7 แสนฝา จึงทำ�ให้เราเป็นหน่วยงาน ที่ทำ�การบริจาคฝา เพื่อทำ�ขาเทียมเป็นอันดับหนึ่งของเชียงใหม่ และเราส่งมอบฝาให้กับ มูลนิธิขาเทียมโดย เทอดชัย ชีวะเกตุ โครงการ Life’s Melody โครงการนี้จัดขึ้นจากการที่ เด็กชอบฟังเพลง แต่เพลง พาเด็กไปเตลิดเปิดเปิง เราจึงทำ�ใช้เพลง พาเด็กกลับมาสู่สิ่งที่ถูกต้อง โครงการนี้ได้จัดขึ้น กว่า 3 ครั้งแล้ว ซึ่งโครงการนี้จะมีการใช้ดนตรี ร่วมกับการบรรยาย ซึ่งจะบรรยายถึง เรื่อง ครอบครัว ,ความรัก ,ความผูกพัน และเพื่อน โดยครั้งล่าสุดนี้จัดขึ้นในชื่อ Life’s melody for flood ซึ่งรวบรวมรายได้พร้อมหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงินกว่า แสนบาท และส่งมอบให้กับทาง ช่อง 3 และเรายังขยายโครงการ Envirody ซึ่งจัดเป็นคอนเส ริตที่จะนำ�เสนอเรื่องของดนตรี ที่และมีการบรรยาย เรื่องภาวะโลกร้อน ,ธรรมชาติ ,สิ่ง แวดล้อม

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

47


INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

48

โครงการ Big tree in town จุดเริ่ม การประชาสัมพันทาง facebook ซึ่งเป้าหมายของเราอาจ ต้นมากจากการที่เราอยากจะปลูกต้นไม้ แต่ จะมีผู้สนใจเข้าร่วม 1 หมื่น 5 พันคน โดยให้ เรามองเห็นว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ในเมืองได้ ทุกคนนำ�ไปปลูกกันคนละหนึ่งต้น หรืออาจจะ คงมีประโยชน์มากกว่า แต่การปลูกต้นไม้ มีผู้สนใจ 1พัน 5 ร้อยคนก็ให้ช่วยกันปลูก ในเมืองก็เป็นเรื่องที่ยากและวุ่นวายใน คนละ 10 ต้น โดยที่เรายังมีแผนในการ เรื่องสถานที่ แม้มันจะยากแต่มันก็ยัง ให้รางวัลสำ�หรับ บุคคล หรือ กลุ่มใด เป็นสิ่งที่ทำ�ได้อยู่ เราจึงเริ่มโครงการ กลุ่มหนึ่ง สามารถ ปลุกต้นไม้ได้ 1 โดยการเริ่มรวบรวมข้อมูล และเรา พันต้นรับไปเลย ipad 3 และในวันที่ พบว่าในเชียงใหม่มีประชนอาศัยอยู่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมาทางโครงการ กว่า สองแสนคน แต่กลับมีต้นไม้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลนคร อยู่เพียงพันกว่าต้น ซึ่งจากข้อมูล เชียงใหม่ ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก คน 10 คนมีความต้องการใช้ต้นไม้ โดยการให้เยาวชนเข้ามาร่วมวาดรูป 1 ต้น แต่ต้นไม้ในเชียงใหม่เพียงพอ ภายใต้หัวข้อ “ต้นไม้ใหญ่ในเมือง” สำ�หรับคนแค่ 5 หมื่นคน เราจึงตั้ง และรับรางวัลจากทางโครงการ เป้าหมายในการปลูกต้นไม้ ให้ได้ 1 โครงการ let’s family เป็น หมื่น 5 พันต้น เพื่อให้เพียงพอสำ�หรับ โครงการที่เกิดจากการเล็งเห็นปัญหา คนสองแสนคน โดยในการปลูกต้นไม้เรา ของครอบครัวเป็นปัญหาที่ใหญ่สำ�หรับ ต้องการให้คนเชียงใหม่ปลุกต้นไม้เป็นต้นๆไป สังคม เราจึงจัดทำ�โครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ โดย อยากให้คิดว่าคุณเป็นคนเชียงใหม่ แล้วคุณปลูกต้นไม้ จะได้สร้างครอบครัวเป็นครอบครัวที่ดี โดย ไปแล้วกี่ต้น โดยที่ตอนนี้เราได้เริ่มโครงการโดยขอต้นไม้ อาศัยการจัดงานเลี้ยง และมีกิจกรรม ต่างๆเพื่อความรักภายใน จากกรมป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ และให้ผู้เข้าร่วมมาลงทะเบียนในการ ครอบครับ เช่น การมอบดอกไม้ การย้อนรำ�ลึกอดีตเป็นต้น ขอรับต้นไม้ไปปลูก ไม่ว่าจะที่ไหนก็ได้ในเมืองเชียงใหม่ โดยเราอาศัย


อ.โอฬาริก ศรีวงศ์

ผู้ก่อตั้งองค์กร The All So ท่ า น จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี จ า ก ค ณ ะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ สมรสแล้วกับ อ.จิราพร ศรีวงศ์ ท่านเคยดำ�รงตำ�แหน่งเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรม เขตวัฒนา จ.กรุงเทพฯ กรรมการองค์กรเพื่อสาธาณชนจังหวัด เชียงใหม่ และกรรมการสมาคมนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย ปัจจุบันท่านเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรบูรณาการ (theAll Christian Church) เป็นคณะกรรมการแผนการประกาศและการ เพิ่มพูนแห่งชาติ(แผนชาติ) ประจำ�ภาคเหนือ เป็นประธานองค์ กรดิออลเพื่อสังคม และประธานมูลนิธิทาย่าม่า จิเซ็น ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีทัศนะคติในการทำ� สิ่งดีเพื่อสังคมในหลากหลายด้าน เพื่อสำ�แดงถึงความรักของพระ เยซูคริสต์ให้กับผู้อื่น อีกทั้งเป็นแบบอย่างแก่สมาชิกในการดำ�เนิน ชีวิตตามอย่างพระเยซูคริสต์ ท่านเป็นผู้เทศนาที่โดดเด่นในการ อธิ บ ายหลั ก การพระคั มภี ร์ เ พื่ อ นำ�ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อ ย่า ง แท้จริง และสร้างสรรค์โครงการต่างๆ เพื่อนำ�สมาชิก อาสา สมัครทั้งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมทำ�ประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อนำ�พระคุณความรักของพระเจ้าไปถึงคนทั่ว จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย และต่างประเทศ

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

49


50

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN


INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

51


Text by : Cory Siverson

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

The search for power (or energy) in different forms have been essential since the beginning of time. Early mans energy requirements were simple but crucial to survival. The constant battle to find food burdened their every day life. By collecting plants and animals, they could gather enough food to power their body. Although this meant that humans could stay alive, their lifestyle was extremely undesirable. The next major breakthrough was the discovery of Fire. Fire made it possible to cook food and stay warm in cool weather. This created a demand for wood and other biomass to supply their constant need to “fuel the flame�. With further interest in the comforts these discoveries created, humans need for more energy persisted. The next accomplishment was harnessing the power of falling water and moving air. These inventionsmeant man could now sail freely in the open ocean and do the work of 100 men with a single water wheel. At the time these were quite advanced technologies and solved all of early humans basic needs. It would be safe to say that the supply of all mans energy came directly or indirectly from the sun, and humans were dependent on only renewable resources for their successful existence. The Industrial Revolution began with the discovery of the steam engine, this breakthrough brought about a great many changes. For the first time, man began to use a new source of energy, coal. Although coal tooka little work to get out of the ground it supplied huge amounts of power and was well worth the ef-

52

fort. A little later, the internal combustion engine was invented and other fossil fuels such as oil and natural gas began to be used extensively. The fossil fuel era had begun and energy was now available on demand and in very concentrated forms. With the invention of heat engine energy was now portable. This introduced the much needed flexibility in human movement, he was not restricted to a specific site like a fast moving stream or awindy hill for operation. Humans could now get the power of a machine where and when they wanted it. This flexibility was further enhanced with the discovery of electricity and the development of central power generator. At this point there was no looking back for humans, they enjoyed their new discoveries and all the comforts that came with it. Today, every country draws its energy from a variety of sources. We can broadly place these sources into two main categories; commercial and noncommercial. to be used extensively. The fossil fuel era had begun and energy was now available on demand and in very concentrated forms. With the invention of heat engine energy was now portable. This introduced the much needed flexibility in human movement, he was not restricted to a specific site like a fast moving stream or awindy hill for operation. Humans could now get the power of a machine where and when they wanted it. This flexibility was further enhanced with the discovery of electricity and the development of central power generator. At this point there was no looking back for humans, they enjoyed their new discoveries


and all the comforts that came with it. Today, every country draws its energy from a variety of sources. We can broadly place these sources into two main categories; commercial and noncommercial. Commercial sources include fossil fuels (coal, oil and natural gas), while noncommercial sources (wood, animal wastes and agricultural wastes). In an industrialized country, most of the energy requirements are met from commercial sources, while in less developed countries, the use of commercial and noncommercial sources is about equal. In the past few years, it has become obvious the fossil fuel era is gradually coming to an end. This is particularly true for oil and natural gas. At this time the examination of the rates of consumption and quantity of the reserves are being carefully scrutinized. This examination is taking a look at the world as a whole and then each country in particular. With the help of these figures, it will be possible to estimate the time in which these resources will stop being available. Before moving forward it is worth noting that while mans large scale use of commercial energy has definitely led to a better quality of life, it has also come at a great sacrifice. Perhaps the most serious of these is the harmful effects is on the environment and ourselves. The burning of fossil fuels has caused serious air pollution in many areas because of the localized release of large amounts of harmful gas-

es into the atmosphere where we live and breathe. Although the issues of pollution are understood, the gravity of their long term effects have still not really been foreseen. Human kinds unyielding persistence for success has overcome all throughout history. The question of right and wrong never seems to be a difficult decision. The problems before us are not unlike many that we have faced and overcome in the past. Although sometimes all seems lost, humans infinite ingenuity will push us through the impossible. Technology and its breakthroughs is only half the battle, the other half lies in life changes we will all face. To unlock the door to our own future all men and women will need to join with technology and its implementation to move the human race forward. Humans now embark on one of the most difficult and important journeys they have ever made. “The quest for Alternative Energy� Although it may be unclear exactly how to get to a solution, it is clear that we would be wise to keep fellow man and the environment always in mind with our every action.

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

53


INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

ผู้ที่มีกำ�ลังมากกว่าย่อมสามารถทำ�สิ่งต่างๆได้มากกว่า แต่ เมื่อกำ�ลังถูกทดแทนด้วยพลัง หรือพลังงาน ที่เป็นตัวแปลสำ�คัญที่ เปลี่ยนแปลงโลก การทดแทนนั้นเริ่มขึ้นเมื่อมนุษย์รู้จักการใช้ไฟ ไฟ ได้สร้างความสะดวกสะบายมากมายให้แก่มนุษย์ ทั้งการทำ�อาหาร การหาอาหาร ใช้เป็นอาวุธ ใช้ติดต่อสื่อสาร และการพัฒนา อุปกรณ์ในการดำ�รงชีวิต แต่เมื่อได้มาซึ่งไฟ สิ่งที่มนุษย์ต้องการมาก ไปกว่าคือเชื้อเพลิงสำ�หรับจุดไฟ มนุษย์ทั้งค้นหาและพัฒนาเพื่อจะ ได้มาซึ่งแหล่งเชื้อเพลิง เมื่อมีการค้นพบและใช้แหล่งเชื้อเพลิง ก็ เริ่มมีการเดินทางเพื่อยึดครองแหล่งเชื้อเพลิง การค้นพบที่ช่วยใน การเดินทางคือใช้พลังงานลม และ การทำ�ให้วัตถุลอยไปบนน้ำ�ได้ การค้นพบครั้งนี้ได้นำ�พาให้มนุษย์ได้มองเห็นโลกที่กว้างขึ้นกว่าเดิม และสามารถเสาะแสวงหาแหล่งเชื้อเพลิงได้มากขึ้น แต่ไม่เพียงแค่ นั้นการค้นพบนี้ยังมีการพัฒนาให้การเดินทาง บนน้ำ�ได้รวดเร็วขึ้น และใช้พลังงานคนน้อยลง โดยการคนพบใบพัด และนี่เป็นเพียงยุค แรกของการใช้พลังงานเท่านั้น จะเห็นได้ว่าพลังงานเหล่านี้ใช้แล้ว ไม่ได้หมดไปมันยังมีการหมุนเวียนและเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอ ยุคของการเริ่มปฏิวัตอุสาหกรรมได้เริ่มขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับ การค้นพบการใช้พลังงานของไอน้ำ� มันเป็นการก้าวเดินก้าวใหญ่ที่ เปลี่ยนแปลงโลกเลยทีเดียว และนำ�มาซึ่งการรู้จักกับแหล่งพลังงาน ใหม่คือถ่านหินซึ่งการได้มาซึ่งถ่านหินก็เป็นเพียวการขุดมันขึ้นมา เพื่อแลกกับการได้พลังงานที่มหาสาร แต่ไม่เพียงเท่านั้นมนุษย์ยังค้น พบ เครื่องยนต์ ที่ได้นำ�มาซึ่งการใช้เชื้อเพลิง อันได้แก่ น้ำ�มันและ ก๊าซธรรมชาติ จึงถือว่าเป็นยุค เชื้อเพลิงซากดึกดำ�บรรพ์ หรือ fosil fuel นี่เอง ซึ่งในยุคนี้มีปรับปรุงทั้งเครื่องยนต์และตัวเชื้อเพลิงให้อยู่ ในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานขึ้น และมีการยืดหยุ่นในการใช้งานได้ กับหลายๆอุปกรณ์โดยใช้แหล่งเชื้อเพลิงเดียวกัน ซึ่งแนวคิดการใช้ แหล่งเชื้อเพลิงชนิดเดียวกันกับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันก็นำ�มาซึ่งการ ค้นพบไฟฟ้า และทำ�ให้สามารถพลังงานได้เมื่อไห่ก็ได้ตามต้องการ และตอนนี้ถือได้ว่ามนุษย์ได้พลังงานของเครื่องยนต์กลไกมาใช้แล้ว

54

อย่างสมบูรณ์ เมื่อถึงจุดนี้มนุษย์ยังคงหลงไหลในการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่ ช่วยในการอำ�นวยความสะดวก และลืมคิดถึงทุกสิ่งที่มาช่วยอำ�นวย ความสะดวกนั้น มาจากแหล่งอะไรบ้างมากมายแค่ไหน แล้วยังคง ไม่แยแสกับสิ่งนั้นและยังคงพลังงานกันอย่างแพร่หลาย หากจะ กลับหันมามองว่าพลังงานที่ใช้อยู่มาจากที่ใดบ้าง เราอาจแบ่งออก เป็นสองส่วนใหญ่ ๆ พลังงานใช้แล้วหมด และ พลังงานหมุนเวียน ซึ่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ถ่านถิน น้ำ�มันก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ ฟืน มูลสัตว์ แกลบ แต่ในอัตราส่วนการ ใช้งานกลับต่างกันมาก โดยทั้งในภาคอุสาหกรรมและครัวเรือนต่าง ใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เริ่มถูกยกพูดถึงเป็นจำ�นวนมาก โดนเฉพาะในหัวข้ออัตราการใช้พลังงานน้ำ�มันและก๊าสธรรมชาติ ที่ เ พิ่ มมากขึ้ นและในทางกลั บ กั นแหล่ งที่ ม าของทรัพยากรเหล่า นี้ กำ�ลังลดลง จนสามารถคาดการว่ามันจะหมดลงเมื่อใด ดังนั้นการ ที่จะเดินต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงาน ที่มีอยู่จำ�กัด นี้ คงนำ�พาเราสู้ยุคที่ไร้ซึ่งพลังงานในอนาคต แต่ในตอนนี้หากพูด ถึงเรื่องอนาคตอาจไม่ใช่ประเด็นที่ชักจูงให้คนมาสนใจเปลี่ยนแปลง วิถีการใช้พลังงานได้ มากนักแต่หารพูดถึงผมกระทบที่เกิดจากการ ใช้พลังงานเหล่านี้หละ เราทราบกันดีว่าการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ ก่อผลกระทบมากมายต่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน ซึ่งเราก็พบเห็น การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ทั้งภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงขึ้น การ เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและฤดูกาล ตอนนี้เพียงพอหรือยังสำ�หรับเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงการ ใช้พลังงานของเรา และมันยากมากนักหรือที่จะตอบคำ�ถามที่ว่า ถ้า หากใช้พลังงานเหล่านี้ต่อไปแล้วมันจะนำ�พาหายนะมาสู่เราคุณจะ ใช้มันต่อไปหรือไม่? คุณจะตอบว่ายังใช้ต่อ หรือ ไม่หละฉันจะเริ่ม เปลี่ยนแปลงการใช้พลังงาน


56

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN


INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

57


EXPERIENCE A JO TWICE AS MEMOR Fly on the SilkAir-Singapore Airlines network to All-in return fare from

9,530

All-in return fare from

16,100

All-in return fare from

26,300

All-in r

2

THB

THB

THB

Singapore

Bandung, Jakarta, Manado, Surabaya

Adelaide, Brisbane, Darwin Osaka, Melbourne, Perth, Sydney Seoul Auckland, Christchurch

Cebu, Davao, Manila

THB

Exclusive MasterCard Privilege

Enjoy exclusive preview booking from 19 August 12 to 8 September 12. In addition, all MasterCard p to 19 October 12 are eligible to redeem special travel accessories bags and neck cushion, while s chance to win Central Gift Vouchers worth THB 8,000 in our Grand lucky draw. Visit silkair.com

facebook.com/SilkAir

Fares quoted are for return trip on Economy Class per person, for flights originating out of Chiangmai only, unless otherwise stated. All adverti Bookings to be made online via silkair.com or through authorised SilkAir agents from 19 August 12 to 19 October 12 for travel from 2 Septem of flight, date or passenger name is not permitted. Other terms and conditions apply. The products and services offered under this promotion no liability whatsoever in connection with such product and services. **Please email CNX_Town@singaporeair.com.sg within 30 days of you


JOURNEY THAT’S MORABLE.

ork to over 90 destinations around the world.

0

All-in return fare from

29,600

THB

win Osaka, Tokyo ey Seoul

All-in return fare from

36,300

All-in return fare from

57,600

THB

THB

Frankfurt, London, Paris Zurich

Los Angeles, New York San Francisco

Cape Town, Johannesburg

l MasterCard payments from 19 August 12 shion, while stock last**. You also stand a ilkair.com

ted. All advertised fares are inclusive of associated taxes and surcharges only. Fares quoted are subject to change due to currency fluctuation. from 2 September 12 to 31 January13. Black-out travel dates apply. Subject to seat availability. Tickets are strictly not refundable, and change this promotion are provided solely by merchant, under such terms and conditions as determined by such Merchant, and MasterCard accepts 30 days of your ticket purchase to arrange for the collection of the giveaways.


Sukhasem Chiangmai Old-Fashioned Pub & Restuarant

Open Daily

5 P.M. - 12 A.M.

INSPIRING YOUR HOME YOUR DESIGN

Reservation :

60

110 - 112 Sirimungklajarn Rd., Sutep, Muang Chiangmai Thailand 50200

Tel.085-054-3543 084-810-9988 086-431-7211

B.Inspiration Mag  

Inspirated your life