Issuu on Google+

veinticinco a単os

www.azti.es 1981 - 2006

hogeitabost urte


hogeitabost urte 1981 - 2006 veinticinco a単os


AURKIBIDEA ÍNDICE 25 urte erronkak partekatzen 06 25 años de retos compartidos Aurrekariak 08 Antecedentes Itsas Ikerketa 14 Investigación Marina Elikagai Ikerketa 40 Investigación Alimentaria Ekonomia- eta gizarte-eragina 58 Impacto económico y social Gure bezeroen iritzia 74 La opinión de nuestros clientes Pertzonengan oinarritutako proiektua 76 Un proyecto basado en las personas Kudeaketa- eta patronatu-organoa 82 Órgano de gestión y patronato Etorkizuneko erronkak 84 Retos de futuro 25 urteko historia 25 iruditan 88 25 años de historia en 25 imágenes Eskerrak 93 Agradecimientos

2006ko azaroa / Noviembre 2006 Argitaratzailea / Editor: AZTI-Tecnalia Koordinazioa / Coordinación: Servicios Redaccionales Bilbainos, S. L. [SRB] Diseinu originala / Diseño original: María García [SRB] Testuak / Textos: AZTI-Tecnalia y María Corcuera AZTI-Tecnaliaren eragin ekonomiko eta sozialari buruzko ikerketa / Estudio sobre el Impacto Económico Social de AZTI-Tecnalia: Unisys Consulting, 2006. Argazkiak / Fotografía: AZTI-Tecnalia y Vicente Paredes Maketazioa / Maquetación: Ander Plana [SRB] Inprimaketa / Impresión: Artes Gráficas Elkar, S. Coop. Lege-gordailua / Dep. Legal:

Copyright 2006 Fundación AZTI


Gure ingurunean aberastasuna sortzea guk denok onartu dugun konpromisoa da. Egunero etorkizuna nolakoa izango den imajinatzea izugarri gustuko dugu, eta gure eguneroko zereginetan motibatzen gaitu: gizarteak eskatzen duen berrikuntzari eta garapenari erantzuna ematea.

La generaci贸n de riqueza en nuestro entorno es un compromiso asumido por todos nosotros, imaginarnos el futuro cada d铆a es un reto que nos apasiona y que nos motiva en nuestro quehacer diario: dar respuesta a la innovaci贸n y el desarrollo que demanda la sociedad.


7

25 URTE ERRONKAK PARTEKATZEN

25 AÑOS DE RETOS COMPARTIDOS

2006. urte honetan, 25 urte beteko dira AZTI-Tecnalia sortu zenetik. Halako gertakari batek enpresa baten adin nagusitasuna adierazten du, eta horrenbestez, beharrezkoa da enpresaren ibilbidearen balantzea egitea, bai eta egungo egoera aztertzea eta zentroaren etorkizuna planifikatzea ere. 1981ean gure jarduerari ekin genionean, oso zaila zen aurretik jakitea mende-laurden bat geroago gure garapen-maila gaur egun daukaguna izango zela. 25 urte horietan, ezagutza zientifiko eta tekniko nabarmenak sortzen lagundu du AZTI-Tecnaliak: teknologiak sortu eta transferituz, eta intereseko sektoreei zerbitzu aurreratuak emanez. Hori guztia 1.172 proiektu handiren bidez egin du, bai eta azterketa, entsegu eta zerbitzu teknologiko ugariren bidez ere. Aldi horretan, AZTI-Tecnaliaren jarduera ekonomikoa halako zortzi handitu da, eta goi-mailako prestakuntza duten langile profesionalen kopurua, berriz, halako sei. Hazkunde hori gure bezeroen eta bazkide laguntzaileen laguntzari eta konfiantzari esker lortu da, eta jakina, gure giza taldearen eta AZTI-Tecnalia gauzatzea ahalbidetu duten pertsonen lan onari esker. 2005. urteko emaitza ekonomikoari dagokionez, egiazta daiteke zentroak sortu zenetik izan duen ibilbideak goranzko bilakaerari eutsi diola. Plan Estrategikoan adierazitako helburuak erdietsi ditu; izan ere, ia 16 milioi euroko fakturazioa izan zuen, 162 langilerekin Sukarrieta eta Pasaiako lanzentroetan eta Latinoamerikako ordezkaritzetan banatuta. Enpresak sortutako cash flow-a milioi bat eurotik gorakoa izan da, eta horrek inbertsio gehiago egiteko aukera emango digu, ozeanografia-, arrantza- eta elikadura-sektoreen ikerketan eta berrikuntza teknologikoan garapen soziala lortzen eta lehiakortasuna hobetzen jarraitu ahal izateko. Ekonomiaren globalizazioaren barruan, eta Europar Batasunak adierazitako jarraibideak aintzat hartuz gero, beharrezkoa da I+G+Bko aurrerapenetan sakontzea, garapen-arloan aukerak egongo badira. AZTI-Tecnaliak, TECNALIA Corporación Tecnológica osatzen duten ataletako bat den aldetik, konponbide globalak, diziplina anitzekoak eta aurreratuak eskaintzen ditu, bezeroek beren sektoreetan produktu eta zerbitzu hobe eta errentagarriagoak emateko aukera izan dezaten. Garapen-plan horretan aurreikusita dagoenez, AZTI-Tecnaliak bederatzi milioi euro inbertituko ditu, 2007ra arte, Bizkaiko Parke Teknologikoan egoitza berria eraikitzeko. Bertan, elikagaiei buruzko ikerketa-jarduera guztiak bilduko ditu. Ekimen berri horri esker, zentroak bere ahalmena bikoiztu eta arlo horretako ikerkuntzako zerbitzurik eta instalaziorik aurreratuenak izango ditu. Gure etorkizunari dagokionez, esan behar da gure Plan Estrategikoan (2005-2010) ezarritako helburuak zehaztuta daudela. Helburuok lau lan-ildo nagusitan banatzen dira. Hona hemen: gure espezialitatean nazioarteko erreferentzia izatea; eraginkortasuna eta errentagarritasuna; profesionaltaldea indartzea; eta punta-puntako enpresa gisa aintzatespen publikoa lortzea. Erronka horiek lortuz gero, AZTI-Tecnaliaren funtzionamendua erakunde gisa handitu eta hobetzeaz gain, itsas eta elikagaien sektoreetan eta gizarte osoan garapena sustatzeko aukera ere handituko da.

Este año 2006 se cumplen 25 años de la existencia de AZTI-Tecnalia. Ante este acontecimiento, que marca la mayoría de edad de una empresa, es necesario hacer un balance de la trayectoria, analizar el momento actual y proyectar el futuro de este centro. Cuando en 1981 comenzamos nuestra actividad era muy difícil predecir que, un cuarto de siglo después, nuestro nivel de desarrollo llegaría a alcanzar las cotas en las que actualmente nos hemos posicionado. Durante este periodo, AZTI-Tecnalia ha contribuido a la generación de conocimiento científico y técnico relevante, creando y transfiriendo tecnologías y dando servicios avanzados a los sectores de interés. Todo ello a través de 1.172 grandes proyectos y un número importante de análisis, ensayos y servicios tecnológicos. En este periodo, la actividad económica de AZTI Tecnalia se ha multiplicado por un factor de ocho a la vez que la plantilla profesional altamente especializada se ha sextuplicado. Todo ello no hubiera sido posible sin el apoyo y la confianza de nuestros clientes y socios colaboradores y, por supuesto, el buen hacer de nuestro equipo humano y las personas que han hecho posible AZTI-Tecnalia. Por lo que respecta al resultado económico del año 2005, se constata que la trayectoria mantenida por el centro a lo largo de su historia sigue su evolución ascendente. Los objetivos marcados en el Plan Estratégico se han conseguido al materializarse una facturación cercana a los 16 millones de euros con una plantilla de 162 profesionales repartidos en los centros de trabajo de Sukarrieta, Pasaia y delegaciones de Latinoamérica. El cash flow generado asciende al millón de euros, lo que posibilita nuevas inversiones que ayudarán a mantener la misión de desarrollo social y mejora de la competitividad en la investigación e innovación tecnológica de los sectores oceanográfico, pesquero y alimentario. Dentro de la globalización de la economía y siguiendo las pautas marcadas por la UE, las posibilidades de desarrollo pasan por profundizar en los avances en I+D+i. AZTI-Tecnalia, como parte integrante de TECNALIA Corporación Tecnológica, puede ofertar soluciones globales, multidisciplinares y avanzadas para lograr que sus clientes puedan desenvolverse en sus sectores con productos y servicios mejores y más rentables. Como parte de este plan de desarrollo, AZTI-Tecnalia invertirá nueve millones de euros hasta 2007 en la construcción de una nueva sede en el Parque Tecnológico de Bizkaia, donde centralizará toda la investigación alimentaria. Con esta nueva iniciativa, duplicará su capacidad e incorporará los servicios e instalaciones más avanzadas en la investigación de este campo. En cuanto a nuestro futuro, cabe señalar que se enmarca dentro de unos objetivos que se recogen en nuestro Plan Estratégico 2005-2010. Éstos se ordenan en cuatro grandes líneas de trabajo identificadas: llegar a ser referencia internacional en su especialidad; eficiencia y rentabilidad; potenciar el equipo profesional; y conseguir el reconocimiento público como empresa líder. La consecución de estos retos servirá para ampliar y mejorar el funcionamiento de AZTI-Tecnalia como institución e impulsar el desarrollo no sólo del sector marítimo y alimentario, sino también del conjunto de la sociedad.

Luis Javier Tellería AZTI-Tecnalia Fundazioaren presidentea Presidente de la Fundación AZTI-Tecnalia


Aurrekariak Antecedentes

AURREKARIAK

9

ANTECEDENTES

AZTI-Tecnalia irabazi-asmorik gabeko fundazioa da. Fundazioaren helburua da arrantzaren eta elikagaien sektorearen garapen soziala eta ekonomikoa lortzea eta, garapen iraunkorraren testuinguruan, itsas ingurumena eta natur baliabideak ikertzea. Sortu zenetik igarotako 25 urteetan, inguruneak eta eragin-eremuak baldintzatu dute AZTI-Tecnaliaren bilakaera, bai eta zentroaren beraren konfigurazioak ere; hasieran, erakunde publiko gisa eta, egun, fundazio pribatu gisa.

AZTI-Tecnalia es una fundación sin ánimo de lucro comprometida con el desarrollo social y económico del sector pesquero y alimentario, así como con el estudio del medio ambiente marino y los recursos naturales en el contexto del desarrollo sostenible. A lo largo de estos años, AZTI-Tecnalia ha experimentado una evolución acorde con las exigencias de su entorno, de su ámbito de influencia y de su propia configuración, primero como organización pública y, actualmente, como fundación privada.

2006. urtea bereziki garrantzitsua eta esanguratsua da zentroarentzat; izan ere, sortu izanaren 25. urteurrena beteko da. 25 urteko ibilbide horretan zehar bereganatutako ikuspegian oinarrituta, AZTI-Tecnaliaren memoria-txostena egiteko asmoa dago; alde batetik, bere jardueren eragina biltzeko eta, beste batetik, sortu zenetik, ekonomiaren eta itsas eta elikagaien arloko ikerketen sustatzaile gisa, hainbat enpresarekin eta herritarrekin izan duen loturaren berri emateko.

El año 2006 es de especial relevancia y significado para el centro, ya que supone la celebración del 25 aniversario del inicio de sus actividades. Aprovechando la perspectiva que otorgan sus 25 años de andadura, AZTITecnalia se plantea la realización de una memoria que, por un lado, recoja el impacto de sus actuaciones y, por otro, permita plasmar la vinculación que desde sus inicios mantiene con empresas y ciudadanos, como impulsor tanto de la economía como de la investigación en el ámbito marino y alimentario.

Dokumentu hori egiteko, Unisys Consulting aholkularitza-enpresak 2006an egindako Estudio sobre el Impacto Económico y Social de AZTI-Tecnalia (AZTI-Tecnaliaren eragin ekonomiko eta sozialari buruzko ikerketa) izeneko dokumentuan jasotako datuak erabili dira.

Para elaborar este documento se han utilizado los datos recogidos en el Estudio sobre el Impacto Económico y Social de AZTI-Tecnalia, elaborado por Unisys Consulting en el año 2006.

Garai txarrak arrantzarako

Tiempos difíciles para la pesca

Euskadiko kultura-ondarea itsasoarekin lotuta dago, hertsiki lotuta egon ere. Halaber, arrantza-sektorea iturri handia izan da beti Euskadiko ekonomiarako. Hainbat hamarkadatan, goieneko aldian egon da arrantzasektorea, oparotasunean. Hirurogeiko hamarkadan, ordea, lehen krisi-aztarna garbiak agertu ziren, eta petrolio gordinaren prezioaren lehen igoerarekin batera, gero eta nabarmenagoak izan ziren aztarna haiek. Krisi hura konpontzen saiatzeko garatutako politikak ez ziren eraginkorrak izan, eta sektoreak, laurogeiko hamarkadaren hasieran, zenbait arazo larriri egin behar izan zien

El patrimonio cultural del País Vasco se encuentra íntimamente ligado al mar. Al mismo tiempo, el sector pesquero vasco ha sido tradicionalmente una importante fuente para su economía. Durante décadas, la situación del sector fue de auge y prosperidad. Sin embargo, en los años sesenta comienzan a detectarse claros indicios de crisis, que se hacen patentes con la primera subida de los crudos. Las políticas implementadas para intentar solucionar esta crisis no fueron efectivas y el sector se enfrentó a varios problemas graves a principios de los años ochenta. La sobreexplotación


Aurrekariak Antecedentes

10

11

AZTI

SIO

SIO

aurre. Hauek izan ziren arazo horietako batzuk: zenbait espezieren gehiegizko ustiapena, arrantza-ontzien egoera zaharkitua, itsasoa duten herrialdeen ekonomia-eremu esklusiboa 200 milietara handitzearen ondorioz ohiko kalak itxi izana, eta lehorreko azpiegitura eskasa.

sistemática de algunas de las especies, el obsoleto estado de la flota, el cierre de los caladeros habituales como consecuencia de la ampliación de las Zonas Económicas Exclusivas de los países ribereños a 200 millas y una deficiente infraestructura terrestre fueron algunos de ellos.

Testuinguru hartan, eragin handiko beste aldagai bat agertu zen, eta horren ondorioz, arazo horiek tratatzeko modua goitik behera aldatu zen. Europako erkidegoaren egituran sartzean –eta beraz, Europa Urdina delakoa sortzean–, Arrantza Politika Bateratua sortu izana da aldagai hori; izan ere, 1983tik aurrera, modu bateratuan garatu izan da arrantza Europan. Horren guztiaren ondorioz, une haietan eremu publikoan zein eremu pribatuan egindako oharpenek honako ondorio hau atera zuten: arrantza-sektorea suspertzeko, behar-beharrezkoa zela hari zientzia- eta teknologia-arloko jardueren bidez balioa ematea.

En este contexto, apareció otra variable de gran influencia que conllevó un cambio radical en la forma de tratar esta problemática. La incorporación a la estructura comunitaria –con el nacimiento de la llamada Europa Azul– supuso la creación de la Política Pesquera Comunitaria, que se desarrolló de forma integrada desde 1983. Fruto de todo ello, en aquel momento las reflexiones efectuadas tanto desde el ámbito público como del privado llevaron a la conclusión de que la reactivación del sector pesquero debía estar necesariamente basada en la aportación de valor a través de actividades de perfil científico y tecnológico.

Itsasoari eta elikagaiei lotutako ibilbidea

Una historia ligada al mar y los alimentos

AZTI-Tecnaliaren ibilbidea 1981ean hasi zen. Urte hartan, ozeanografia- eta arrantza-ikerkuntzako eskumena transferitu zitzaion Euskal Autonomia Erkidegoari. Horren babesean, Ozeanografia Ikerketako Zerbitzua (SIO) sortu zen Donostian. Handik hiru urtera, Arrantzuarekiko Zientzia eta Teknika Ikaskundea AB (AZTI) Sukarrietan (Bizkaia) sortzeko baimena eman zuen Bizkaiko Foru Aldundiak.

El comienzo de la historia de AZTI-Tecnalia data del año 1981, fecha en la que la Comunidad Autónoma recibe la transferencia de la competencia en materia de investigación oceanográfica y pesquera. Al amparo de ellas, se pone en marcha el Servicio de Investigación Oceanográfica (SIO) en San Sebastián. Tres años más tarde, la Diputación Foral de Bizkaia autoriza la constitución del Arrantzuarekiko Zientzia eta Teknika Ikaskundea, A.B. (A.Z.T.I.) – Instituto para la Ciencia y Tecnología Pesquera, S.A. en Sukarrieta (Bizkaia).

Hasieran, antzeko funtzioak zituzten bi erakunde jardun ziren EAEn aldi berean; hots, AZTI AB eta Eusko Jaurlaritzaren Ozeanografia Ikerketako Zerbitzua. Horrenbestez, 1988an, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak Bizkaiko Foru Aldundiak sortutako elkartea erosi eta bi erakundeak batu zituen. Horren ondorioz, AZTI-SIO enpresa publikoa sortu zen. Hortik aurrera, ondorioztatutako erakunde berria bakarrik arduratuko zen aurreko eskumenak kudeatzeaz, eta aldi berean, jarduera-eremua handitu zen, oro har elikagai-industriari laguntzeko. Xede berriak garatu ahal izateko, bere egitura aldatu eta hiru ikerketa-sail sortu zituen erakundeak: Ozeanografia eta Itsas Ingurumena, Arrantza Baliabideak eta Elikagaien Teknologia. 1996an, forma juridikoa erakundearen eta haren xede-merkatuaren beharretara egokitu beharrari buruzko eztabaida piztu zen. Sozietate publikoa izateak ezarritako mugak –batik bat, langileen tratamenduari zegokionez– oso baldintzatzaileak eta murriztaileak ziren. AZTI-SIOko Administrazio Kontseiluak –1996ko martxoaren 27an egindako bileran– zentro teknologiko pribatua sortzea erabaki zuenean eman zitzaion amaiera eztabaida hari. Zentro teknologiko pribatua erakundeak zerbitzu aurreratuak eta teknologia garatzen zituen hiru eremuez arduratuko zen. Horrenbestez, 1997ko abenduan, AZTI Fundazioa sortu zen. Proiektu hartan, zenbait enpresak hartu zuten parte; hala nola, Eroski, Iparlat, Salica, Hidronor, Sanemar, Cárnicas Mirotz eta Cafés Fortaleza enpresek. Forma juridiko berriari esker, kudeaketa pribatua eta nabarmenki publikoa zen helburu soziala uztartzeko aukera zeukan AZTIk. Horrez gain, malgutasun handia lortu zuen, nekazaritzako elikagaien eta arrantzaren sektoreetan sortzen ziren erronka berrietara egokitu eta haiei bermez erantzun ahal izateko.

Laurogeiko hamarkadan egindako oharpenen arabera, arrantza-sektorea suspertzeko, behar-beharrezkoa zen hari zientziaeta teknologia-arloko jardueren bidez balioa ematea.

Las reflexiones efectuadas en los años ochenta recomendaban que la reactivación del sector pesquero debiera basarse en la aportación de valor a través de actividades de perfil científico y tecnológico.

2001ean, AZTIrako une hartan eta etorkizunerako garrantzitsua izango zer zerbait jazo zen; hain zuzen, TECNALIA Corporación Tecnológica sortu zen. Euskadiko zenbait zentro teknologikok osatutako erakundea zen, eta 2003an, AZTI batu zitzaion. Horrenbestez, eta erakundeak zentro teknologikoek izan behar zuten zereginari buruz zeukan ikuspegi estrategikoarekin bat etorrita, eskubide osoko kide gisa sartu zen AZTITecnalia. Itun horri esker, produktu eta zerbitzu berriak eskaini ahal izan dizkie bezeroei eta sektoreei, eta teknologiaren eta berrikuntzaren aldetik

Tras un periodo de tiempo en el que coexistieron en la CAPV dos instituciones con similares funciones, AZTI, A.B. y el Servicio de Investigación Oceanográfica del Gobierno Vasco, en 1988, la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca adquiere la Sociedad de la Diputación Foral e integra ambas instituciones, dando origen a la empresa pública AZTI-SIO. La nueva sociedad acoge la gestión de las competencias anteriores en exclusiva, a la vez que amplía su área de actuación en apoyo de la industria alimentaria en general. Para el desarrollo de sus nuevos objetivos, la organización adapta su estructura a tres departamentos de investigación: Oceanografía y Medio Ambiente Marino, Recursos Pesqueros y Tecnología de los Alimentos. En 1996 se suscita el debate acerca de la adecuación de la forma jurídica a las necesidades de la organización y de su mercado objetivo. Los límites impuestos por el hecho de ser una sociedad pública, fundamentalmente en lo que respecta al tratamiento de la plantilla, se revelan como factores claramente condicionantes y restrictivos. Dicho debate concluye con la aprobación por el Consejo de Administración de AZTI/SIO –en su sesión de 27 de marzo de 1996– de la creación de un centro tecnológico privado que incluya las tres áreas en las que la sociedad desarrollaba servicios avanzados y tecnología. Esta operación finaliza con la constitución de la Fundación AZTI en diciembre de 1997 (proyecto que lleva a cabo en colaboración con empresas como Eroski, Iparlat, Salica, Hidronor, Sanemar, Cárnicas Mirotz y Cafés Fortaleza). Gracias a esta nueva forma jurídica, AZTI puede combinar la gestión privada con un objeto social claramente público. Además, le dota de la suficiente flexibilidad como para adecuarse y dar respuesta con garantías a los nuevos retos que plantean los sectores agroalimentario y pesquero. Como hecho externo de relevancia para el presente y futuro de AZTI, en el año 2001 se constituye TECNALIA, Corporación Tecnológica. Un organismo integrado por varios centros tecnológicos vascos a los que en 2003 se une AZTI. De esta forma, y en sintonía con la visión estratégica de la corporación respecto al papel que los centros tecnológicos deben tener, AZTI-Tecnalia se incorpora como miembro de pleno derecho. Esta alianza le facilita proporcionar a sus clientes y sectores nuevos productos y servicios, así como atender a una demanda tecnológica y de innovación cada vez más exigente, multidisciplinar y globalizada.


13

Aurrekariak Antecedentes

12

Diru-iturriak dibertsifikatzea. Horri esker, finantzazio publikoarekiko mendekotasuna txikitzea erdietsi du. Zerbitzu-zorroa handitzea. Egun, itsas eremuarekin zerikusia duten zerbitzuez gain, elikagai-industriarekin lotutako zerbitzuak ere ematen ditu. Nazioarteko merkatu eta foroetan gero eta gehiago azaltzea. Euskal ekonomiaren sektoreetarako interes handikoak diren gaietan erreferentzia gisa duen garrantzia indartu du. Goi-mailako profesional-taldea izatea. Ezagutza-, motibazio- eta ahalmenmaila handiko langileak izateak gero eta balio erantsi handiagoko zerbitzuak ematea ahalbidetzen du. Horrenbestez, erakundearen historia, kanpoko eta barneko gertakariak aintzat hartuz gero, hiru alditan egitura daiteke: - Lehen aldia: 1981-1988. Hasierako aldia da. Hartan, arrantzasektorearen premiak zehaztu eta aztertu ziren, eta premia haiei bermez eta profesionaltasunez heltzeko erakundea eratu zen. - Bigarren aldia: 1989-1996. Erakundearen finkatze-etapa da. Erakundea arrantza-sektorerako erreferentzia-zentro bihurtu eta jarduera-eremua hedatu zuen, nekazaritzako elikagaien eta itsas ingurumenaren sektoreetara. - Hirugarren aldia: 1997-2005. Hedapen-, zabaltze- eta espezializazio-etapa da. Erakundea nazio- eta nazioarte-mailan hedatu da.

Diversificación de sus fuentes de ingresos, consiguiendo una clara disminución de su dependencia de financiación pública. Ampliación de su cartera de servicios, para prestar actualmente no sólo servicios relacionados con el ámbito marino, sino también con la industria alimentaria. Incremento de su presencia en los mercados y foros internacionales, fortaleciendo y reforzando su consideración como centro de referencia en cuestiones de especial relevancia para los sectores de interés de la economía vasca. Disposición de un equipo de profesionales con elevados niveles de conocimiento, motivación y capacidades que hacen posible la prestación de servicios con un valor añadido cada vez mayor.

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

Eskumenen Transferentzia. SIOren hasiera Transferencia de competencias. Inicio de SIO

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

➤ EJk AZTI AB eskuratzea Adquisición de AZTI AB por el GV

AZTI, ABren sorrera, Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik Creación de AZTI, A.B. por la Diputación Foral de Bizkaia

AZTI-SIO Jarduera Plana 1989-1993 Plan Actuación AZTI-SIO 1989-1993

Plan Estrategikoa 1993-1996 Plan Estratégico 1993-1996

Negozio Plana 1997-2000 Plan de Negocio 1997-2000

Plan Estrategikoa 2001-2004 Plan Estratégico 2001-2004

2005-2010 2005-2010

• AZTI ABn sartzea SIO • Sozietate Publiko egitea • Helburu soziala aldatzea • Elikagaien saila sartzea • Integración en AZTI A.B. de SIO • Constitución como Sociedad Pública. • Modificación de objeto social • Inclusión del área Alimentaria.

Tecnaliara sartzea Incorporación a Tecnalia

• AZTI fundazioa • CIMA/SIMAren atxikipena: Nekazaritzako elikagaien ikerketa zerbitzua • Fundación AZTI • Adscripción del CIMA/SIMA: Servicio de Investigación Agroalimentaria

Kontratuprograma sinatzea EJrekin Firma del contrato programa con el GV

La historia de la organización, atendiendo a acontecimientos externos e internos, puede estructurarse en tres etapas: - Primera etapa: 1981-1988. Etapa inicial, de definición y análisis de necesidades del sector pesquero y de configuración de una organización preparada profesionalmente para abordarlas con garantías. - Segunda etapa: 1989-1996. Etapa de consolidación de la organización como centro de referencia para el sector pesquero y de apertura de mercado para el sector agroalimentario y medio ambiente marino.. - Tercera etapa: 1997-2005. Etapa de expansión (tanto a nivel nacional como internacional), ampliación y especialización.

1997

Antolamendu-egitura egokitzea. Horri esker, malgutasuna eta independentzia lortu du, eta horren ondorioz, Administrazioko beste organo bat izatetik sektorea bere organo erabakitzaileetan sartu zuen lehen sozietate publiko bihurtu zen, eta ondoren, fundazio bihurtu zen, xede sozialak eta kudeaketa pribatua konbinatzen dituen erakunde, alegia.

Adaptación de su estructura organizativa, que le ha permitido conseguir la suficiente flexibilidad e independencia, para pasar de ser un órgano más de la Administración a convertirse primero en una sociedad pública que, de manera pionera, incorpora al sector en sus órganos de decisión, y después a fundación, como entidad que combina un objeto social con una gestión privada.

AZTI-Tecnaliaren kronologia / Cronología AZTI-Tecnalia

Erakundearen gertakari garrantzitsuak / Hitos propios de la organización

Ondoriozta daiteke 25 urteko ibilbide horretan, eta aukera berriak etengabe bilatu izanaren eta merkatuen beharrei aurre hartzeko asmo tinkoaren ondorioz, AZTI-Tecnaliak izan duen bilakaera oso positiboa izan dela honako gai hauei dagokienez:

Se puede concluir que, a lo largo de estos 25 años de historia, y fruto de su constante búsqueda de nuevas oportunidades y de su firme propósito de anticiparse a las necesidades de los mercados a los que atiende, AZTITecnalia ha experimentado una evolución claramente positiva en los siguientes términos:

★ EUROPA URDINA: Arrantza Politika Bateratua EUROPA AZUL: Política Pesquera Comunitaria

Kanpoko aldagai garrantzitsuak* / Variables externas relevantes*

gero eta zorrotzagoa, diziplina anitzekoagoa eta globalizatuagoa den eskariari erantzun.

EBn integratzea Integración en la UE

Aldaketa Nekazaritza Politika Bateratuan Cambio en la Política Agrícola Comunitaria

Arrantza Foroa Euskal Teknologia Foro de Pesca Sarea Red Vasca Tecnológica

Tecnalia Sortzea Creación Tecnalia

Nekazaritza eta Arrantzako I+Garen Euskal Plan Estrategikoa 1998-2001 Plan Estratégico Vasco de I+D agro-pesquero 1998-2001

Arrantzaren Plan Estrategikoa 1994-2003 Plan Estratégico Pesquero 1994-2003

I. I+G Esparru Programa II. I+G Esparru Programa 1984-1987 1987-1990 I. Programa Marco I+D II. Programa Marco I+D 1984-1987 1987-1990

III. I+G Esparru Programa 1990-1994 III. Programa Marco I+D 1990-1994

IV. I+G Esparru Programa 1994-1998 IV. Programa Marco I+D 1994-1998

V. I+G Esparru Programa 1998-2002 V. Programa Marco I+D 1998-2002

VI. I+G Esparru Programa 2002-2006 VI. Programa Marco I+D 2002-2006

Ingurumen Jardueren V. Programa Bateratua 1993-2000 V Programa de Acción Medioambiental Comunitario 1993-2000

Euskal Landa Ingurunea Garatzeko Plan Estrategikoa 1993-1996 Plan Estratégico Rural Vasco 1993-1996

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Zientzia eta Teknologia Plana-EJ 1997-2000 Plan de Ciencia y Tecnología-GV 1997-2000

1997

1998

1999

* Oso garrantzitsutzat hartu diren gertakariak jarri ditugu eta ez guztiak, luzeegi joko zuelako. / * Se incluyen los hechos considerados como muy relevantes y no la totalidad, dada su extensión.

2000

2001

2002

2003

2004

2005


Itsas Ikerketa Investigación Marina

ITSAS IKERKETA

«Gure ustez, ezinbestekoa da kalak zer egoeratan dauden jakitea eta espezieen gehiegizko ustiapena eragoztea… Gure etorkizuna dago jokoan». Emeterio Urresti, Santa Lucía Hiru-ko patroia eta Garela-ko presidentea

«Para nosotros es fundamental conocer el estado de las pesquerías y evitar la sobreexplotación de las especies… Nos jugamos nuestro futuro». Emeterio Urresti, patrón de Santa Lucía Hiru y presidente de Garela

15

INVESTIGACIÓN MARINA

Arrantza arduratsuaren bila

Hacia una pesca responsable

Mendetan zehar, garapen mugatu samarra izan du arrantzajarduerak. Arrantza-teknika gehienek asko aldatu gabe jarraitu zuten, eta hortaz, itsasoak gehiegi ustiatzea gerta zitekeela pentsatzea zentzugabea zen. Hala ere, duela zenbait hamarkadatatik hona, arrantza-ontzidien ahalmena handitu egin da, eta horrek arrantzaren eta baliabideen berritzeahalmenaren arteko desoreka eragin du. Itsas Ikerketako Unitateak, nazioarteko beste ikerketa-taldeekin lankidetzan, arrantza-tokien kudeaketan zientzia-irizpideak ezartzeko behar den informazioa ematen du.

Durante siglos el ejercicio de la pesca tuvo un desarrollo relativamente limitado. Muchas de sus técnicas permanecieron invariables, por lo que parecía lejana la posibilidad de sobreexplotación de los mares. Sin embargo, desde hace algunas décadas el incremento en la capacidad de las flotas ha desembocado en un desequilibrio entre la extracción y la capacidad de renovación de los recursos. La Unidad de Investigación Marina, en cooperación con otros equipos internacionales de investigación, genera la información necesaria para establecer los criterios científicos en la gestión de las pesquerías.

Europako erkidegoko organismoek, Estatuak eta Eusko Jaurlaritzak ordaindu eta sustatzen dute ikerketa-ahalegin hori. Izan ere, arrantzapolitika bateratuko alderdi garrantzitsuetan zientzia-ikerketa sustatu eta baliabideen iraunkortasuna eta kalen errentagarritasun ekonomikoa ahalbidetzen dute. 25 urte hauetan, beraz, hauek izan dira helburu nagusiak: arrantza-sektorearen eraginkortasuna eta lehiakortasuna hobetzen laguntzea, sektore horri aholku ematea eta arrantza-baliabideen kudeaketaren arloan administrazioekin elkarlanean aritzea.

Este esfuerzo investigador es mantenido y potenciado por los organismos comunitarios, el Estado y el Gobierno Vasco, que impulsan la investigación científica en aspectos relevantes de la política pesquera común y facilitan la sostenibilidad de los recursos y la viabilidad económica de las pesquerías. Durante estos 25 años, los objetivos han estado, por lo tanto, orientados a contribuir a la mejora de la eficiencia y competitividad del sector pesquero, asesorarlo y colaborar con las Administraciones en la gestión de recursos pesqueros.

AZTI-Tecnaliak, Eusko Jaurlaritzak eskatuta, euskal arrantzaleentzat merkataritza-interesik handiena duten kalen segimendua egin du; alegia, antxoarena, berdelarena, legatzarena, tunidoena eta bakailaoarena. Duela gutxi, beste kala batzuen segimendua ere egin du erakundeak; esaterako, elasmobrankioena eta angularena. Oinarrizko datuak kalei buruzko datuen laginketa-erregulazioaren Europako esparruan biltzen dira. Izan ere, esparru horretan hartzen du parte AZTI-Tecnaliak, Ozeanografiaren Espainiako Institutuarekin egindako hitzarmenaren bidez. Behin bildu eta prozesatuta, nazioarteko erakundeei ematen zaizkie datuok, Europako arrantzako beste ikerketa-zentro batzuekin koordinatuz, kudeaketa-kontseilu zientifikoa ezartzea ahalbidetu duen ezagutza sortzeko.

AZTI-Tecnalia ha realizado, por encargo del Gobierno Vasco, el seguimiento de las pesquerías de mayor interés comercial para las flotas vascas, como son la anchoa, el verdel, la merluza, los túnidos y el bacalao. Recientemente, se han incluido otras pesquerías, como los elasmobranquios y la angula. Los datos básicos se recogen en el marco de la regulación europea de muestreo de datos de pesquerías, en el que AZTI-Tecnalia participa a través de un convenio con el Instituto Español de Oceanografía. Una vez recogidos y procesados, los datos son aportados, de forma coordinada con otros centros de investigación pesquera europeos, a los organismos internacionales para generar el conocimiento que permite el establecimiento del consejo científico de gestión.


Itsas Ikerketa Investigación Marina

16

Urte hauetan, 17 merkataritza-espezieri buruzko ikerketak egin dira, arrantzakudeaketaren arloan aholku emateko beharrezkoa den zientzia-informazioa lortzeko.

Más de 17 especies comerciales han sido estudiadas durante estos años para obtener la información científica necesaria en el asesoramiento de la gestión pesquera.

17

Antxoa: espezie enblematikoa

La anchoa: una especie emblemática

AZTI-Tecnalia sortu zenetik, eta Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailak eskatuta, erakundeak lan handia egin du, Bizkaiko Golkoko antxoa-kaletako populazioaren segimendua egiteko eta hura monitorizatzeko. Lan horren helburua espeziearen kudeaketarako zientziaaholkularitza hobetzea izan da. Laurogeiko hamarkadaren erdialdean, antxoaren adina zehazteko metodologia ezarri zen, eta horrek harrapaketen eta populazioaren antolamendu demografikoa ulertzeko balio izan zuen.

Desde el origen de AZTI-Tecnalia, y por encargo del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco, este instituto ha efectuado una intensa labor de seguimiento y monitoreo de la población de la pesquería de la anchoa en el golfo de Bizkaia. Esta labor ha estado encaminada a una mejora del asesoramiento científico para la gestión de esta especie. Ya a mediados de los años ochenta se estableció la metodología de la determinación de la edad de la anchoa, que sirvió para comprender la organización demográfica de las capturas y de la población.

20 urte baino gehiago zuzeneko ebaluazio-kanpainak egiten. 1987tik, AZTI-Tecnaliak zuzeneko ebaluazio-kanpainak egiten ditu itsasoan (BIOMAN programa, Eusko Jaurlaritzak eta EBk finantzatuta), eta igarotako urteetan, etengabeko hobekuntza gertatu da, datuak lagintzeko eta aztertzeko teknologiei dagokienez. Horrek esan nahi du gaur egun, IFREMERek Frantzian teknika akustikoak erabiliz egindako kanpainarekin batera, AZTI-Tecnaliak egindakoa dela antxoa-kala ebaluatzeko serierik trinkoena.

Más de 20 años de campañas de evaluación directa. Desde 1987, AZTI-Tecnalia realiza las campañas de evaluación directa en el mar (BIOMAN, financiadas por el Gobierno Vasco y UE), con una mejora continua en cuanto a tecnologías de muestreo y análisis de los datos. En la actualidad supone, junto con la campaña francesa realizada por IFREMER utilizando técnicas acústicas, la serie más consistente de evaluación de esta pesquería.

Kanpaina horiei esker, biomasa ugaltzailearen ugaritasunari buruzko datuak lortu dira; oinarrizko informazioa, alegia, populazioaren egoerari buruzko diagnostikoa eta kudeaketa-kontseilu zientifikoa ezartzeko. Izan ere, horrela kalkula daitezke Euskadiko eta Espainiako arrantza-ontzidien gehienezko harrapaketa onargarriak, baliabideen iraunkortasuna bideratzeko irizpideen arabera.

Gracias a estas campañas se han obtenido estimas de la abundancia de la biomasa reproductora, una información básica a la hora de establecer el diagnóstico del estado de la población y el consejo científico de gestión que permite estimar las capturas máximas admisibles para las flotas vasca y española, bajo criterios de sostenibilidad del recurso.

Horrez gain, laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, populazio horretako erreklutamendu-dinamika aztertzen hasi zen AZTI-Tecnalia. Ikerketa haiek agerian jarri zuten udaberrian zehar ingurumen-baldintzek eragina dutela belaunaldi berrien erreklutamenduan edo ugaritasunean. Halaber, 2003tik aurrera, urtean behin udazkenean, JUVENA kanpaina egiten da, Eusko Jaurlaritzak finantzatuta, antxoaren erreklutamendu berriari buruzko ezagutza hobetzeko. Kanpaina hori AZTI-Tecnaliak beste kanpaina batzuetan erdietsitako ezagutzan oinarritzen da. JUVESU izeneko kanpaina haietan, errekluta gazteen ebaluaziorako teknologia berriak aplikatu ziren.

Además, a principios de los años noventa, AZTI-Tecnalia comenzó a analizar la dinámica de reclutamiento de esta población, llegando a presentar evidencias de la influencia de las condiciones ambientales durante la primavera en el reclutamiento o abundancia de las nuevas generaciones. Asimismo, a partir del 2003, cada otoño se realiza la campaña JUVENA, financiada por el Gobierno Vasco, para mejorar el conocimiento del reclutamiento entrante de anchoa. Esta campaña se basa en el conocimiento acumulado por AZTI-Tecnalia en campañas en las que aplicó nuevas tecnologías para la evaluación de reclutas juveniles, denominadas JUVESU.

1989. urtetik aurrera, AZTI-Tecnaliak berdelaren eta txitxarroaren hirurteko kanpainetan hartu du parte. Espezie horiek zuzenean ebaluatzeko kanpainak dira, nazioartekoak, eta Europako arrantzaren ikerketa-institutu nagusiek hartzen dute parte.

Desde el año 1989, AZTI-Tecnalia ha tomado parte en las campañas trianuales de verdel y chicharro. Son campañas de evaluación directa de estas especies y de ámbito internacional, en las que intervienen los principales institutos de investigación pesquera europeos.


Itsas Ikerketa Investigación Marina

18

Tunidoen arrastoaren atzetik

Tras la estela de los túnidos

AZTI-Tecnaliak, sortu zenetik, Euskadiko tunido epelen kalen segimendua egiten du, baxurako arrantza-ontzidirako. ICCAT komitearen SCRS batzordearen Hegaluzearen eta Hegalaburraren Ebaluazioko Lan Taldeetan hartzen du parte, baita Ingurumeneko Lan Taldean ere. 1

2

AZTI-Tecnalia realiza desde sus inicios el seguimiento de las pesquerías vascas de túnidos templados para la flota de bajura. Asiste regularmente a los Grupos de Trabajo de Evaluación de Atún Blanco y Atún Rojo del SCRS1 de ICCAT2, y contribuye igualmente al Grupo de Trabajo de Medio Ambiente.

Gertaerarik garrantzitsuenen artean, honako hau aipa daiteke: 1997tik 2000ra bitarteko aldian, tunido tropikalen kalaren itxiera espaziotenporalaren segimendua egin zuen. Begiraleak ontziratu ziren inguraketaontzi tropikaletan, Indiako Ozeanoan (1998-1999) eta Ozeano Atlantikoan (1997-2000).

Entre los hitos más destacables, en la etapa de 1997 a 2000 se llevó a cabo el seguimiento del cierre espacio-temporal en la pesquería de túnidos tropicales, con el embarque de observadores a bordo de buques cerqueros tropicales en el Índico (1998-1999) y en el Atlántico (1997-2000).

2000. urtetik, ICCAT komitearen nazioarteko organismoen eta IOTC batzordearen Tunido Tropikalen (atun hegats-horiak, amiak eta atun mojak) Lan Taldeetan hartzen du parte, eta 2006tik aurrera, IATTC batzordearen Tunido Tropikalei buruzko Lan Taldeetara joaten hasi da.

Desde el año 2000, participa en los Grupos de Trabajo de Túnidos Tropicales (rabil, listado y patudo) de los organismos internacionales de ICCAT y de la IOTC3 y desde 2006 ha comenzado a asistir al Grupo de Trabajo de Túnidos Tropicales de la IATTC4.

2005. urtean, Europar Batzordeak eta Indiako Ozeanoko Batzordeak kontratatuta, Indiako Ozeanoan atunak markatzeko eskualde-programa batean hartu zuen parte erakundeak. Asmo handiko ekimena izan zen, helburutzat tunidoen populazioen dinamikari buruzko ezagutza handitzea izan zuena, munduko arrantza-tokirik garrantzitsuenetako baterako.

En el año 2005, contratado por la Comisión Europea y la Comisión del Océano Índico, participa en el programa regional de marcado de atunes en el océano Índico, una ambiciosa iniciativa que persigue aumentar el conocimiento sobre la dinámica de las poblaciones de túnidos para una de las pesquerías más importantes del mundo.

Urte hauetan guztietan, hainbat ikerketa-proiektutan –naziokoetan eta nazioartekoetan– hartu izan du parte erakundeak. Besteak beste, honako lan-ildo hauek aipatu behar dira:

Durante todos estos años, se ha participado en varios proyectos de investigación nacionales y europeos, entre los que destacan las siguientes líneas de trabajo:

3

4

- Índices de abundancia de atún rojo y atún blanco del golfo de Bizkaia. - Marcado convencional y electrónico de túnidos. - Relaciones entre la dinámica de los túnidos y el medio ambiente. - Modelos de evaluación y modelos operacionales, dentro del proyecto europeo FEMS (Marco de Evaluación de las Estrategias de Gestión).

- Bizkaiko Golkoko hegaluzeen eta hegalaburren ugaritasunindizea. - Tunidoen markaketa, konbentzionala eta elektronikoa. - Tunidoen dinamikaren eta ingurumenaren arteko loturak. - Ebaluazio- eta operazio-ereduak, FEMS (Kudeaketa Estrategien Ebaluazio Esparrua) Europako proiektuaren barruan.

1

2

Standing Committee on Research and Statistics. Atun Atlantikoaren Kontserbaziorako Nazioarteko Batzordea.

19

1

Standing Committee on Research and Statistics.

2

Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico.

3

Indian Ocean Tuna Commission.

3

Indian Ocean Tuna Commission.

4

Inter-American Tropical Tuna Commission.

4

Inter-American Tropical Tuna Commission.

Ur sakonetarainoko bidaia

Viaje a las profundidades

1988tik, AZTI-Tecnaliak itsas hondoarekin lotuago dauden arrantza-populazioen (espezie demertsalak, legatza, zapoa eta oilarra, batik bat) harrapaketen segimendua egiten du; hain zuzen, EBko uretan euskal arrantza-ontzidiak egindako harrapaketena. Horrez gain, 1994. urtetik, populazio horien ebaluazioa egiten duten ICES/CIEM batzordearen Lan Taldeetan hartzen du parte. Beharrezko ezagutza sortzeko, arrantza-toki horiekin lotutako proiektu askotan hartu du esku. Besteak beste, BIOSDEF proiektua (1996-1998) nabarmentzen da, Europako beste institutu batzuekin partzuergoan egindakoa. Proiektu hari esker, nabarmen hobetu ziren merkataritza-interesik handieneko espezie demertsalen (legatza, zapoa eta oilarra) parametro biologikoen berrikuspena eta ezarpena. Proiektuak Europako proiekturik onenaren saria jaso zuen, EBko Arrantza Zuzendaritza Nagusiaren Ikerketa Biologikoen Programaren 1998ko deialdiaren barruan.

Desde 1988, AZTI-Tecnalia viene realizando un seguimiento de las pesquerías de las poblaciones pesqueras más ligadas a los fondos marinos (especies demersales, principalmente merluza, rapes y gallos) realizadas por la flota vasca en aguas de la UE, y participa regularmente desde el año 1994 en los Grupos de Trabajo del ICES/CIEM5 que evalúan estas poblaciones. Para generar el conocimiento necesario, se ha participado en numerosos proyectos de investigación relacionados con estas pesquerías. Entre ellos destaca el proyecto BIOSDEF (1996-1998), realizado en consorcio con otros institutos europeos, que contribuyó notablemente a la revisión y establecimiento de los parámetros biológicos de las especies demersales de mayor interés comercial (merluza, rapes y gallos). Este proyecto fue premiado como mejor proyecto europeo dentro de la convocatoria de 1998 del Programa de Estudios Biológicos de la Dirección General de Pesca de la UE.

5

Legatzaren ikerketarako garatutako jardueren artean, honako hauek azpimarratu behar dira: alde batetik, arrantza-sektoreak emanda lortutako informazioa lantzea, legatza ustiatzen duten ontzidien dinamikaren nondik norakoak ezagutzeko; eta beste batetik, legatza, zapoa eta, osagarri gisa, beste espezie pelagiko batzuk (txitxarro arrunta eta berdela) markatzeko kanpaina esperimentalak, merkataritza-ontzietan, euskal kostaldeko uretan, 1998-2000 eta 2004-2005 urteetan egindakoak. Prestige petrolio-ontziaren fuel-olioaren isurketak eragindako krisiaren ondorioz, zenbait ikerketa egin dira EHUrekin lankidetzan, isurketak legatzaren eta antxoaren ugalkortasunean izan ditzakeen eraginari buruzkoak eta espezie horien gibelean hidrokarburorik eta histopatologiarik ote dagoen hautemateko bioadierazleak lortzeari buruzkoak.

Entre las actividades desarrolladas para el estudio de la merluza, destacan, por una parte, el tratamiento de la información proveniente del sector pesquero para la caracterización de la dinámica de las flotas que explotan merluza y, por otra, las campañas experimentales de marcado de merluza, rapes y, complementariamente, de otras especies pelágicas (jureles y caballas) en barcos comerciales en aguas de la costa vasca, realizados en los años 1998-2000 y 2004-2005. A consecuencia de la crisis del derrame de fuel del buque Prestige, se han realizado, en colaboración con la UPV/EHU, estudios sobre la posible afección de la fecundidad de la merluza y la anchoa, y para la obtención de biomarcadores que detecten la presencia de posibles hidrocarburos e histopatologías en el hígado de estas especies.

Espedizioak Europako iparraldeko itsasoetara

Expediciones a los mares nórdicos

NAFOko (Ternua) eta Svalbard-eko arrantza-tokiei buruzko ikerketak zuzeneko ebaluazio-kanpainetan eta kala horietara aspalditik joaten diren ontziek arrantza-tokietan hartutako laginketetan oinarritzen dira. Horrela lortutako datuak NAFOko Zientzia Batzordearen eta ICES/CIEM batzordearen Arrantza-tokien Lan Taldearen bileretan ematen dira, arrantzatoki haien egoerari buruzko eztabaidetarako erabil daitezen.

Los estudios sobre las pesquerías de NAFO6 (Terranova) y Svalbard se basan en campañas de evaluación directa y en muestreos de la pesquería a bordo de barcos de la flota que visitan estos caladeros históricamente. Los datos obtenidos se aportan a las reuniones del Comité Científico de NAFO y al Grupo de Trabajo de las Pesquerías del ICES/CIEM, en los que se debate la situación de estas pesquerías. Se han enviado observadores biológicos a bordo

6

5

Itsasoaren Ustiapenerako Nazioarteko Kontseilua.

5

Consejo Internacional para la Exploración del Mar.

6

Ipar-mendebaldeko Atlantikoko Arrantza-tokien Erakundea.

6

Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste.


20

Itsas Ikerketa Investigación Marina

Etorkizunean, arrantza-baliabideak informazio-esparru zabalago batean kudeatuko dira, ekosistemaren egitura hobeto ulertu ahal izateko.

Svalbarden eta Norvegiako kostaldean arrantzan egiten duten euskal arrantza-ontzietan, begirale biologikoak bidali dira, 1992ko udatik aurrera. Horrez gain, bost behaketa-kanpaina egin dira NAFOko kaletan; hain zuzen, 1994., 1997., 1999., 2000. eta 2001. urteetan. Gainera, AZTI-Tecnaliak Flemish Cap proiektuaren Baliabide Demertsalak Ikertzeko Kanpainan hartzen du parte. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina da eta leku hartako baliabideak ebaluatzeko oinarria da. Kanpaina horretaz gain, beste hainbatetan hartu du parte AZTI-Tecnaliak, beste arrantza-institutu batzuekin (IEO , CSIC eta IPIMAR ) batera; esate baterako, Ternuako sakonerako baliabideak ikertzeko kanpainan (1996) eta Fletan beltza hautatzeko kanpainan (1999), bi-biak Europar Batasunak sustatuak, bere programa-esparruaren barruan. 7

8

9

de barcos de la flota vasca que faena en Svalbard y la costa Noruega desde el verano de 1992, mientras que se han realizado campañas de observación en los caladeros de NAFO en cinco ocasiones (1994, 1997, 1999, 2000 y 2001). Además, AZTI-Tecnalia participa en la campaña de Investigación de Recursos Demersales de Flemish Cap, campaña financiada por la Unión Europea que sirve de base para la evaluación de los recursos de la zona. Además de esta campaña, AZTI-Tecnalia ha intervenido en otras junto a otros institutos pesqueros (IEO7, CSIC8 e IPIMAR9), como la de Recursos Profundos de Terranova en 1996 y la de Selectividad de Fletán Negro en 1999, ambas en el marco de programas de la UE.

La pesca: un motor de desarrollo

Arrantza: garapen-eragilea Eskarmentua handitzen zen heinean, AZTI-Tecnaliak egiaztatu zuen bere ikerketetan alderdi sozialak eta ekonomikoak uztartu beharra zegoela; ordura arte, alderdi biologikoak ziren ikerketen xedea, batik bat. Ondorio berri hori aintzat hartuta, berriz, arrantza-ekonomiako espezialistak sartu ziren AZTI-Tecnaliako lan-taldean, arrantzaren egoera ontzidien ekonomia-errentagarritasunaren arabera aztertzeko. Diziplina anitzeko ikerketa horiek eskualdeetako arrantza-sektorearen bilakaerari eta mendekotasunari buruzko ikerketak eragin dituzte, sektore osoaren azterketa sozio-ekonomikoa lortzeko.

A medida que se ganaba en experiencia, AZTI-Tecnalia constató la necesidad de integrar aspectos sociales y económicos en sus estudios, hasta entonces enfocados mayoritariamente hacia aspectos biológicos. Para ello, integra especialistas en economía pesquera que permiten analizar la situación de la pesca en términos de rentabilidad económica de las diferentes flotas. Estos estudios multidisciplinares han dado lugar a estudios de la evolución y dependencia del sector pesquero de las diferentes regiones con el fin de obtener un análisis socioeconómico del conjunto del sector. Los proyectos desarrollados en este campo tienen que ver tanto con los cambios en la legislación autonómica como en la legislación estatal y europea.

7

Ozeanografiaren Espainiako Institutua.

7

Instituto Español de Oceanografía.

8

Zientzia Ikerketen Kontseilu Nagusia.

8

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

9

Instituto de Investigação das Pescas e do Mar.

9

Instituto de Investigação das Pescas e do Mar.

Osagai bioekonomikoak arrantza-tokiei buruzko ikerketan hartzen dira aintzat, eta horri esker, kostua/onura zehatz daiteke, baita araudiak arrantza-kudeaketan duen inplikazioa ere.

Los componentes bioeconómicos se integran en los estudios de pesquerías, ayudando a determinar el coste-beneficio y la implicación de la normativa en la gestión pesquera.

Arlo horretan garatutako ikerketek eragin dituzte, neurri batean, autonomiako legedian gertatutako aldaketak, baita estatuko eta Europako legedietan gertatutakoak. Horrez gain, arrantza-teknikak eta ahalmena ekonomiaren ikuspegitik aztertzen dituzten txostenak egin dira. Horretan oinarrituta, arrantza-tokien kudeaketak osagai bioekonomikoak hartzen ditu aintzat, eta beraz, kudeaketaren kostuaren eta onuraren arteko aldea zehatz daiteke, araudiaren ikuspegitik; hots, arrantza-tokiak erregulatzeko aplikazioak proposatzeko aukera emanez. Lan-ildo horri jarraituta, 2004. urtean, AZTITecnaliak La Contribución del Sector Pesquero al Desarrollo Municipal de la CAPV (Arrantzak EAEko herrien garapenerako duen garrantzia) liburua argitaratu zuen, euskal arrantza-herriei beste lantresna bat emateko, arrantza-sektoreak Euskadiko ekonomia- eta gizarte-ehunean duen garrantzi handiari buruzko informazio xehatua izan dezan.

Klimaren garrantzia arrantza-tokietan Duela denbora gutxira arte, arrantzatokien kudeaketa stock eta harrapaketen kalkuluetan soilik oinarritu da, beste faktore batzuk kontuan hartu gabe. Izan ere, stocka eta harrapaketak dira kudeatzaileek kontrola ditzaketen aldagai bakarrak. Hala ere, onartuta dago gehiegizko arrantza ez dela zenbait arrantza-stocken gainbeheraren kausa bakarra. Egiaztatu denez, planktonak eta arrainen populazioek klimarekin lotutako zikloei jarraitzen diete. Esate baterako, begien bistakoa da erreklutamenduen aldakortasunaren eta klimaaldakortasunaren artean lotura dagoela, eta horrenbestez, ezin da ukatu horren azpian dauden mekanismoak ulertuz gero itsas baliabideak hobeto kudeatzeko aukera izango dugula. Egungo kudeaketa-ereduek ez dute lortu arrantza epe luzeko ekonomia-jarduera iraunkorra izatea.

Los recursos pesqueros se gestionarán en el futuro en un marco de información más amplio para una mejor comprensión de la estructura del ecosistema.

Además, se han llevado a cabo informes que analizan tácticas y capacidad de pesca desde el punto de vista económico. Este camino permite que la gestión de pesquerías incorpore componentes bioeconómicos y que se pueda determinar el coste-beneficio de esta gestión desde una perspectiva de la normativa, es decir, proponiendo posibles aplicaciones de regulación de pesquerías. Como resultado de esta línea de trabajo, en el año 2004, AZTI-Tecnalia publicó el libro La Contribución del Sector Pesquero al Desarrollo Municipal de la CAPV con el objeto de poder dotar a los municipios pesqueros vascos de una nueva herramienta de trabajo que les permita contar con información detallada sobre la importante contribución que el sector pesquero supone para el tejido económico y social de Euskadi.

La importancia del clima en las pesquerías Hasta hace poco tiempo, la gestión de las pesquerías se ha basado exclusivamente en estimas de stock y capturas sin considerar otros factores. Y esto porque éstas son las únicas variables sobre las que los gestores pueden actuar. Sin embargo, es reconocido que la sobrepesca no es la única causa del declive de algunos stocks pesqueros. Se ha comprobado que tanto el plancton como las poblaciones de peces presentan ciclos relacionados con el clima. Por ejemplo, existen evidencias claras de la relación entre la variabilidad de los reclutamientos y la variabilidad climática, por lo que resulta innegable que la comprensión de los mecanismos subyacentes permitiría una mejor gestión de los recursos marinos. Los modelos de gestión actuales no han conseguido hacer de la pesca una actividad económica sostenible a largo plazo. En el futuro, los recursos pesqueros se gestionarán en un marco de información más amplio que incluye la influencia de los procesos oceanográficos –tanto físicos como

21

«Funtsezkoa da itsasoarekin eta haren baliabideekin lotutako alderdi guztiak –hala nola, arrantza-tokiei buruzko ezagutza, arrantza-metodoak, ingurumeneragina, ontzien berrikuntza teknologikoa eta ontzietako segurtasuna– barne hartzen dituen zentro bat izatea». Luis Miguel Macías, Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza,Arrantza eta Elikadura Sailburuordea «Es fundamental contar con un Centro que abarque todos los aspectos relacionados con el mar y sus recursos: el conocimiento de las pesquerías, los métodos extractivos, el impacto ambiental, la innovación tecnológica en los buques, la seguridad a bordo, etc.». Luis Miguel Macías, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco


Itsas Ikerketa Investigación Marina

22

Etorkizunean, informazio-esparru zabalago batean kudeatuko dira arrantzabaliabideak; besteak beste, prozesu ozeanografikoen –bai fisikoen, bai biologikoen– eraginari buruzko datuak eta ekosistemaren egiturari buruzko ulermen hobea aintzat hartuta. Hain zuzen ere, AZTI-Tecnaliaren ikerketa guztien xede nagusia arrantza-tokien kudeaketa integratua lortzea da. Behar horri erantzunez, beste ezagutza-arlo bat jarri da martxan. Ezagutza-arlo horrek ozeanografia biologikoak eta baliabideen ekologia aztertuko ditu. Haren helburua itsas ingurunearen eta haren baliabideen kudeaketa ikertzea xede duten ezagutza-arloei aipatutako informazio-esparru zabalagoa ematea da. Arlo horren lorpenik handienen artean, honako hauek aipa daitezke: eragin handiko aldizkarietan –besteak beste, Nature eta Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) aldizkarietan– eta nazioarteko zenbait proiektu lortzea (adibidez, Metaoceans, itsas ikerketan metazterketaren erabilera hedatzeko helburu duena).

23

biológicos– y una mejor comprensión de la estructura del ecosistema. La investigación de AZTI-Tecnalia está dirigida hacia este concepto de gestión integrada de la pesquería. En respuesta a esta necesidad, se ha puesto en marcha una nueva área de conocimiento, enfocada a los estudios de oceanografía biológica y ecología de recursos, cuyo objetivo es proporcionar ese marco de información más amplio a las áreas de conocimiento enfocadas a la gestión del medio marino y sus recursos. Entre los mayores hitos de esta área se pueden distinguir la publicación de artículos en revistas de alto impacto como Nature y Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y la obtención de proyectos Internacionales como Metaoceans, dirigido a extender el uso del metanálisis en la investigación marina.

Simulación de estrategias de gestión

Kudeaketa-estrategien simulazioa Azpimarratu behar da AZTI-Tecnaliako zenbait ikertzailek VI. Esparru Programako Europako zenbait proiektutan (EFIMAS, COMMIT, CEVIS, PRONE eta UNCOVER, besteak beste) parte hartu dutela. Proiektu horien xedea kudeaketa-estrategiak simulatzeko tresnak garatzea eta inplementatzea zen.

AZTI-Tecnaliaren esku-hartzea GLOBEC programan Klima-aldaketek ekosistemaren egituran eta emankortasunean duten eraginaren ulermenaren arloan, GLOBEC (Global Ocean Ecosystem Dynamics) nazioarteko programan hartu zuen parte AZTI-Tecnaliak. 1991n hasi zen ekimen hori, UNESCOren SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research) eta IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission) batzordeen eskutik, aldaketa globalak itsas populazioen ugaritasunean, aniztasunean eta emankortasunean zer-nolako eragina izan duten ulertzeko. Hasieratik, AZTI-Tecnaliak parte-hartze aktiboa izan du GLOBEC programaren jardueretan eta, bereziki, SPACC azpiprograman; pelagiko txikiak (antxoak eta sardinak) aztertzen ditu, eta horren Zuzendaritza Batzordean, AZTI-Tecnaliako kide bat dago. Testuinguru horretan, azpimarratu behar da PVA (Plankton Visual Analyser) softwarea garatu izana (planktona modu automatizatu batean eta irudi digitalen bidez zenbatzeko eta sailkatzeko) eta gai horri berari buruzko Workshop GLOBEC/SPACC antolatu izana, 2005ean Donostian. Participación de AZTI-Tecnalia en el programa GLOBEC En la comprensión del efecto de las variaciones climáticas sobre la estructura y productividad del ecosistema se enmarca la colaboración con el programa internacional GLOBEC (Global Ocean Ecosystem Dynamics). Esta iniciativa fue puesta en marcha en 1991 por SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research) y la IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission) de UNESCO para entender cómo afectará el cambio global a la abundancia, diversidad y productividad de las poblaciones marinas. Desde el inicio, AZTI-Tecnalia ha tomado parte activa en las actividades de GLOBEC, y más en particular en las del sub-programa SPACC, dedicado a los pequeños pelágicos (anchoas y sardinas), en el que un miembro de AZTI-Tecnalia forma parte del Comité Director. En este contexto, cabe destacar el desarrollo del software PVA (Plankton Visual Analyser), para recuento y clasificación de plancton de una manera automatizada con imágenes digitales, y la organización del Workshop GLOBEC/SPACC sobre este mismo tema celebrado en 2005 en San Sebastián.

Cabe destacar la participación de investigadores de AZTI-Tecnalia en una serie de proyectos europeos del VI Programa Marco (EFIMAS, COMMIT, CEVIS, PRONE y UNCOVER, entre otros) encaminados al desarrollo e implantación de herramientas de simulación de estrategias de gestión.

Tresna horiek zenbait kudeaketa-aukeraren efektua alderatzea ahalbidetzen dute, erreferentziatzat benetako populazio bat hartuta eta kudeaketa-sistemen sorta bat erabilita, bi-biak simulatuak. Proiektu horietan, programa informatikoak garatzen dira lan-plataforma birtualetan, Informazio eta Komunikazio Teknologiarik (IKT) modernoenak erabiliz. Tresna horiek Eskualdeko Kontseilu Aholkularietan (CCR) inplementatzea aurreikusten da. Kontseilu aholkulari horiek EBk sustatzen ditu, arrantza-sektoreak eta arrantzatokien kudeaketako zientzia-kontseilua sortzeko interesa duten beste eragile batzuek parte har dezaten. AZTI-Tecnalia euskal arrantza-sektoreari aholku ematen ari da, haren interesezkoak diren kontseilu aholkularietan.

Estas herramientas permiten comparar el efecto de distintas opciones de gestión, utilizando como referencia una población real y un abanico de sistemas de gestión, ambos simulados. Estos proyectos incluyen el desarrollo de programas informáticos en plataformas virtuales de trabajo, con la ayuda de las más modernas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Se prevé que estas herramientas puedan ser implementadas en el seno de los CCR (Consejos Consultivos Regionales) promovidos por la UE para la participación del sector pesquero y otros agentes interesados en la generación del consejo científico de gestión de pesquerías. AZTI-Tecnalia está asesorando al sector pesquero vasco en su participación en aquellos consejos consultivos de interés.

Lan-ildoaren esparruan, eta Europako ikertzaile ospetsuen talde batek egindako berrikuspen baten ondorioz, 2006ko abuztuan, The knowledge base for fisheries management lana argitaratu da. L. Motos (AZTI-Tecnalia) eta D. Wilson izan dira egileak, eta Elsevier zientzia-argitaletxe entzutetsuak argitaratu du.

En el marco de esta línea de trabajo, y fruto de una revisión acometida por un grupo de investigadores europeos de renombre, acaba de publicarse en agosto de 2006 la obra The knowledge base for fisheries management, de L. Motos (AZTI-Tecnalia) y D. Wilson, editada por la prestigiosa editorial científica Elsevier.

Europako zenbait zuzentarau (habitatena, urarena, etab.) itsas ekosistemaren erabilerez harago joaten dira, eta baliabide naturalen ustiapena, akuikultura eta industria- eta zerbitzu-jarduerak hartzen dituzte aintzat.

Diferentes directivas europeas (hábitats, aguas, etc.) nos llevan a considerar, de manera integral, los usos del ecosistema marino, incluyendo la explotación de los recursos naturales, la acuicultura, y las actividades industriales y de servicios.


Itsas Ikerketa Investigación Marina

24

Etorkizunerako erronkak: arrantza-kudeaketa, ekosistema aintzat hartuta

Retos de futuro: la gestión pesquera con un enfoque en el ecosistema

Begirada etorkizunean jarrita, AZTI-Tecnaliak bilakaera izan du, eta nazioartean arrantza-baliabideak eta, oro har, baliabide naturalak ikertzeko diren erronka eta ikuspegi berriei ekiteko prestatu da. Horretarako, ikerketalerroak zabaldu eta zenbait eremutako ikertzaileak gehitu ditu bere lan-taldean; horri esker, diziplina anitzeko ezagutzak dituzten taldeak sortu ahal izan ditu.

Con la mirada puesta en el futuro, AZTI-Tecnalia ha evolucionado y se ha preparado para abordar los retos y nuevos enfoques que se están planteando a nivel internacional para el estudio de los recursos pesqueros y recursos naturales en general. Para ello, ha ampliado sus líneas de investigación e incorporado investigadores de campos diferentes, formando equipos con conocimientos multidisciplinares.

Tresnen bilakaeraren eta itsas zientzietan erabilitako ikuspegien ondorioz, beharrezkoa da itsasoa eta haren baliabide naturalak ikertzen dituzten zientziak modu integratu batean erabiltzea. Arrantzari dagokionez, esate baterako, arreta espezie bakoitzeko populazioan jartzen zuen kudeaketa gainditu eta kudeaketa integratuko etapa batean sartu da ikerketa; hain zuzen, kudeaketa integratu horrek arrantzatzen diren populazio mistoak eta ontzidia eta kudeaketa-sistemak hartzen ditu barne. Aldi berean, arrantzaren kudeaketa-sistema horiek aldatuz joaten dira, nazioarteko erakundeetan hartutako eta Europako estatu kideek onartutako erabakien ondorioz, ekosisteman oinarritutako ikuspegirantz, arrantza-tokiak itsas ekosistemako osagaitzat hartzen dituen ikuspegirantz, alegia. Ildo horrekin batera, beste ikuspegi bat nagusitzen ari da; hots, baliabide naturalen kudeaketan arreta eta eragin antropogenikoak (baliabideen ustiapena, kutsadura, beste erabilera batzuk, etab.) eta eragin naturalak (klima-aldaketa eta interakzioak) kontuan hartzen dituen iraunkortasunirizpideak aintzat hartzen dituena.

La evolución de las herramientas y los enfoques utilizados en las ciencias marinas requieren la utilización integrada de las distintas ciencias implicadas en los estudios del mar y sus recursos naturales. En el caso de la pesca, por ejemplo, se está superando una gestión centrada en las poblaciones individuales, para entrar en una etapa de gestión integrada que engloba tanto a las poblaciones mixtas objeto de la pesca como a las flotas y a los sistemas de gestión. Al mismo tiempo, estos sistemas de gestión de la pesca evolucionan, por decisión tomada en organismos internacionales y aceptada por los Estados miembros, hacia el enfoque basado en el ecosistema, que considera las pesquerías como un integrante más del ecosistema marino. Esta línea es paralela a la implantación del enfoque de precaución y los criterios de sostenibilidad en la gestión de los recursos naturales, que tienen en consideración los efectos antropogénicos (explotación de recursos, contaminación, otros usos, etc.) y naturales (cambio climático e interacciones).

Berrikuntza teknologikoa XXI. mendeko arrantza-ontzidirako

Innovación tecnológica para una flota del siglo XXI

Erauzketako arrantza-sektoreak erronka handia du, saihestezina: baliabideen eta arrantza-sektorearen beraren iraunkortasuna bermatzen duen arrantza-jarduera arduratsua garatzea. Testuinguru horretan, funtsezko tresnak dira ikerketa eta berrikuntza teknologikoa, arrantza-sektorearen mantentzea eta garapena bermatzeko interes estrategiko handikoak. Euskadiko arrantzasektorea zenbait azpisektorez osatuta dago. Hona hemen: baxurakoa, alturako freskoa, eta bakailao-ontzi eta atun-ontzi izozkailuak. Azpisektore bakoitzak bere arazoak ditu, baita, I+Gri dagokionez, bere estrategia zehatzak ere.

El sector pesquero extractivo tiene un reto ineludible con una práctica de pesca responsable que garantice la sostenibilidad tanto del recurso como del propio sector pesquero. En este contexto, la investigación y la innovación tecnológica conforman una herramienta fundamental de interés estratégico para asegurar el mantenimiento y desarrollo del sector pesquero. Éste está compuesto en el País Vasco por los sub-sectores de bajura, altura al fresco, bacaladeros y atuneros congeladores, cada uno de ellos con su propia problemática y estrategias concretas en cuanto a I+D.

25

Arrantza-sektorearen eraginkortasuna eta aparailuen ezaugarriak handitzea, laneko segurtasuna eta erosotasuna hobetzea eta arrantza-jarduera arauetara gero eta gehiago egokitzea berrikuntza teknologikoen ekarpenak dira.

Arlo horretan, AZTI-Tecnaliak 10 urte baino gehiago daramatza I+Gko zenbait ildo lantzen, berrikuntzak sortzeko eta horiek arrantza-sektorean erabiltzeko. Besteak beste, honako hauek azpimarratu behar dira: - Informazio eta Komunikazio Teknologiak. - Arrantza-maniobren mekanizazioa, monitorizazioa eta automatizazioa hobetzea. - Arrantzaren ustiapen-eredua hobetzea, itsas ingurunearen ustiapen iraunkorra lortzeko helburua duten konponbide teknologikoen bidez.

La mejora de las artes de pesca y su operativa, el aumento de la seguridad y confort laborales, y la mayor adecuación de la actividad de pesca a la normativa son contribuciones en innovación tecnológica.

En este ámbito, AZTI-Tecnalia está trabajando desde hace más de 10 años en varias líneas de I+D con el objetivo de generar innovación y transferirla al sector pesquero. Entre ellas cabe destacar las siguientes: - Tecnologías de la Información y Comunicaciones. - Mejora de la mecanización, monitorización y automatización de las maniobras de pesca. - Optimización del patrón de explotación de la pesca por medio de soluciones tecnológicas con vistas a una explotación sostenible del medio marino.

Hauexek dira emaitza nagusiak:

Los principales resultados son los siguientes:

Teledetekzio Zerbitzua (bizkaisat_bi) eta Arrantza Egunkaria: Informazio eta Komunikazio Teknologian (IKT) bi erabilera berri. Informatikaren eta satelite bidezko komunikazio-sistemen konbinazioak aukera-sorta handia ematen du, arrantza-jarduerarekin lotutako zenbait lan modernizatzeko. Teknologia horien erabileren bi adibide Bizkaisat_bi softwarea eta Arrantza Egunkari elektronikoa dira (hurrenez hurren, arrantza-ontzidia teledetekzio-produktuez hornitzeko eta harrapaketei buruzko informazioa kudeatzeko).

El Servicio de Teledetección (bizkaisat_bi) y Diario de Pesca: dos nuevas aplicaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La combinación de la informática y de los sistemas de comunicaciones vía satélite abre un amplio abanico de posibilidades para la modernización de diversas tareas ligadas a la actividad pesquera. Dos ejemplos de aplicaciones usuarias de estas tecnologías son el software Bizkaisat_bi, para la distribución de productos de teledetección a la flota, y el Diario de Pesca electrónico, para la gestión de la información sobre capturas.

1997. urtean AZTI-Tecnalia zerbitzu hori ematen hasi zenetik, zenbait motatako mapak garatu ditu baxurako ontzidirako, arrain-sardak bilatzeko prozesua errazteko: ur azaleko tenperaturenak, planktonenak eta duela gutxi garatutako altimetria-mapak. 2004an, Indiako Ozeanoan jarduten duten atun-ontzi izozkailuetara hedatu zuen zerbitzu hori.

Desde que en 1997 AZTI-Tecnalia iniciara este servicio, ha distribuido entre la flota de bajura mapas de temperaturas superficiales, de plancton y más recientemente de altimetrías, destinados a facilitar el proceso de búsqueda de cardúmenes de peces. En 2004, este servicio se amplió a la flota de túnidos congeladores en el Índico.

1999. urtetik, Euskadiko arrantza-sektoreko baxurako 12 metrotik gorako ontzien %46k ordenagailuan instalatu dituzte. 2004an, kopuru hori handitu egin da, hainbat arrantza-ontzik satelite bidezko sistemak instalatu baitituzte.

Desde 1999, un 46% de los barcos del sector pesquero de bajura vasco con más de 12 metros de eslora han instalado ordenadores a bordo. Esta cifra se ha ampliado en el año 2004 con numerosos barcos que han incorporado sistemas de comunicación por satélite.

Euskadiko arrantza-ontzidirako berrikuntza teknologiko horiek egiteko, 100 milioi euroko inbertsioa egin da azken zortzi urteetan (inbertsioaren %40 erakunde publikoek diruz lagundu dute).

La realización de estas innovaciones tecnológicas en la flota pesquera vasca ha contado con una inversión total de 100 millones de euros en los últimos ocho años (40% subvencionado por organismos públicos).

Ontzien barruko laneko segurtasuna handitzen ere lagundu du AZTI-Tecnaliak, ontziko lan-arropa eta segurtasun-elementuak hobetzeko proiektuaren bidez. Horrenbestez, 3.800 kamiseta-elastiko eta jaka, 455 arrantza-jaka eta peto, 1.360 salbamendu-uhal eta segurtasuneko beste elementu batzuk ezarri dira, kasko babesleekin. 2005ean, PAKEA mutuak sustatutako Jesus M. Alkain saria jaso zuen ekimen horrek.

Se ha contribuido al incremento de la seguridad laboral en los barcos mediante el proyecto de mejora de la ropa de trabajo a bordo y de los elementos de seguridad. Así, se han implantado 3.800 conjuntos camiseta-malla y chaqueta, 455 chaquetones de pesca y peto, 1.360 tirantes salvavidas y otros elementos adicionales de seguridad junto con cascos protectores. Esta iniciativa ha sido reconocida con el Premio Jesús M.a Alkain 2005, promovido por la mutua PAKEA.


Itsas Ikerketa Investigación Marina

26

Arrantza-maniobrak hobetzea. AZTI-Tecnaliak, zenbait enpresarekin elkarlanean, polipasto berri bat garatu du, berdela aparailu bidez arrantzatzeko. Horri esker, arrantza-maniobra hobetzea lortu da, bai eraginkortasunari dagokionez, bai segurtasun eta erosotasunari dagokionez; horren ondorioz, nabarmen hobetu da arrantza-jardueren mekanizazioa. Polipasto-modelo horren 130 ale instalatu dira 35 baxurako ontzitan.

Mejora de las maniobras de pesca. AZTI-Tecnalia, en colaboración con diversas empresas, ha desarrollado un nuevo halador para la pesca de verdel con líneas mediante el cual se ha conseguido optimizar la maniobra de pesca, tanto en su eficiencia como en su seguridad y confort, mejorando significativamente la mecanización de la operativa de pesca. Se han implantado 130 unidades de este modelo de halador en 35 barcos de bajura.

Halaber, norvegiar motako jarduera eta ekipamendua euskal baxuraontzidiaren berezitasunera egokitu da, eta horri esker, inguraketa-maniobra hobetzea lortu da. Hobekuntza horretarako, zenbait aldaketa egin behar dira, bai ontzietan, bai arrantza-aparailuetan; horri esker, arrantzarako behar den marinel-kopurua asko txikitzea lortu da, baita marinelek egin behar dituzten ahalegin fisikoak ere. Horrez gain, ontzietako laneko segurtasuna eta erosotasuna hobetzea ere eragin du horrek guztiak. Azken urteetan egin diren ia inguraketa-ontzi guztietan instalatu da teknologia berri hori.

Asimismo, también se ha logrado una mejora de la maniobra de cerco con la adaptación de la operativa y equipamiento de tipo noruego a las peculiaridades de la flota de bajura vasca. Esta mejora implica modificaciones tanto en el buque como en el arte de pesca y gracias a ella se ha conseguido una reducción sustancial de las necesidades de marineros para la operativa de pesca y también de los esfuerzos físicos que desarrollan. Todo ello ha redundado igualmente en una mejora de la seguridad y confort laboral a bordo. Prácticamente todas las embarcaciones de cerco de nueva construcción de los últimos años han incorporado la nueva tecnología.

Arrantza-aparailuen berrikuntza teknologikoa. Diseinua, arrantza-aparailuen zenbakizko simulazioa eta aparailuak merkataritza-arrantzako baldintzetan monitorizatzea dira Euskadiko arrantza-ontzidiak behar duen berrikuntza

Innovación tecnológica en las artes de pesca. Una de las líneas de investigación que tiene una incidencia importante en la necesaria innovación tecnológica de la

27

teknologikoan eragin handia duten ikerketa-ildoetako bat. Ikerketa horiek arrantza-aparailuen ezaugarri teknikoak optimizatzea dute helburu, bai eta haien ustiapen-eredua hobetzea ere, hautakortasunari eta bazterkinak txikiagotzeari begira. Horrenbestez, 1996an, AZTI-Tecnaliak Europar Batzordeak eta Eusko Jaurlaritzak batera finantzatutako proiektu bat koordinatu zuen, irekidura bertikal handiko arraste-sarearen ustiapen-ereduari buruzkoa. Garai hartan, diseinu berritzaileko arrantza-aparailua zen, legatza harrapatzeko eraginkorra. Arrantza-aparailu horrek erregai gutxiago kontsumitzea eta mantentze-lan gutxiago egitea eskatzen du, eta seguruagoa izateaz gain, arrainaren kalitate handiagoa bermatzen du.

flota vasca es la del diseño, simulación numérica de artes de pesca y posterior monitorización de los mismos en condiciones de pesca comercial. Mediante estos estudios se busca tanto optimizar las prestaciones técnicas de las artes de pesca como mejorar su patrón de explotación en términos de selectividad y minimización de los descartes. Así, en 1996, AZTI-Tecnalia coordinó un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea y el Gobierno Vasco sobre el patrón de explotación de la red de arrastre de gran abertura vertical, arte de pesca de diseño innovador por aquel entonces y eficaz para la pesca de merluza. Este arte de pesca conlleva un menor consumo de combustible, menor mantenimiento, además de una mayor seguridad y una mayor calidad del pescado.

Berrikuntza teknologikoko proiektu horiei guztiei, itsasbazterreko artisauarrantzari buruz egindako zenbait ikerketa tekniko gehitu behar zaizkie. Ikerketa horien helburua, bideragarritasun ekonomikoa bermatzen eta, arrantza-egunei, debekualdiei eta erabilitako arrantza-aparailuen ezaugarriei dagokienez arrantza-jarduera erregulatzen laguntzea da. Informazio horren guztiaren ondorioz, AZTI-Tecnaliak EAEko barruko uretako arrantza-araudia –bereziki, Euskadiko arte xeheetako arrantza-erregelamendua– egiten lagundu du.

A todos estos proyectos de innovación tecnológica hay que añadir varios estudios técnicos realizados sobre la pesca artesanal costera con el objetivo de contribuir a garantizar la viabilidad económica y una regulación de la actividad en cuanto a días de pesca, vedas y características de las artes de pesca utilizadas. Como resultado de toda esta información, AZTI-Tecnalia ha contribuido a la elaboración de la reglamentación pesquera autonómica en aguas interiores, en particular, del reglamento de pesca con artes menores del País Vasco.


Itsas Ikerketa Investigación Marina

28

Gertakari nagusiak

Principales hitos

Hasieratik, AZTI-Tecnaliak esku-hartze aktiboa izan du arrantza-tokiei buruzko nazioarteko foroetan (ICES/CIEM, NAFO, ICCAT, IOTC eta IATTC), eta Europar Batasunaren esparruan egindako bileretan (STECF, Arrantzako Batzorde Zientifikoa, Teknikoa eta Ekonomikoa).

AZTI-Tecnalia participa activamente desde sus inicios en los foros internacionales de pesquerías (ICES/CIEM, NAFO, ICCAT, IOTC y IATTC), así como en las reuniones celebradas en el ámbito de la Unión Europea (STECF, Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca ).

1994. urtetik aurrera, hegoaldeko plataformako legatza, zapoa eta oilarra ebaluatzeko ardura duen nazioarteko lan-taldean hartzen du parte. 2000. urtetik, Uraren Zuzentaraua inplementatzeko eta ezartzeko nazioko eta nazioarteko lan-taldeetan hartzen du parte. 2002an, iparraldeko legatzaren berreskurapenerako planean (EBk sustatua) hartu zuen parte. 2003an, Bizkaiko Golkoko antxoaren egoera aztertzeko lan-taldearen buru izan zen, Europar Batzordeak eskatuta.

Desde 1994, participa en el grupo de trabajo internacional encargado de la evaluación de la merluza, rapes y gallos de la plataforma sur. Desde el año 2000, participa en los grupos de trabajo nacionales e internacionales para la implementación y aplicación de la Directiva Marco del Agua. En 2002, intervino en el plan de recuperación de la merluza del norte promovido por la UE. En 2003, lideró el grupo de trabajo para la revisión del estado de la anchoa en el golfo de Bizkaia por encargo de la Comisión Europea.

41 lan-talde eta nazioarteko lantegi baino gehiagotan hartu du esku. Horien helburua itsas ingurunearen eta itsasoko baliabideen kudeaketarako beharrezkoa den ezagutza lortzea zen. Itsas habitaten kartografia. Arrantza-kudeaketako estrategiak. Metodo akustikoak. Sare-estandarizazioa. Laginketakanpainak: akustikoak eta antxoa- eta sardina-arrautzena, ICESeko VIII. eta IX. areetan; interakzioak eta modelizazio biologikoa eta fisikoa; laginketa-diseinua eta datu-azterketa; pelagiko, tunido, demertsal, zefalopodo, elasmobrankio, bakailao eta abarren ebaluazioa; itsas sedimentuak eta kutsadura; hidrografia ozeanikoa, ekologia eta zooplanktona; etab.

Presencia en más de 41 grupos de trabajo y talleres internacionales que generan el conocimiento necesario para la gestión del medio y los recursos marinos. Cartografía de hábitats marinos, estrategias de gestión pesquera, métodos acústicos, estandarización de redes, campañas de muestreo: acústica y de huevos de anchoa y sardina área VIII y IX de ICES; interacciones y modelización biológica y física; diseño de muestreo y análisis de datos; evaluación de pelágicos, túnidos, demersales, cefalópodos, elasmobranquios, bacalao…; sedimentos marinos y contaminación; hidrografía oceánica, ecología y zooplancton, etc.

Lan-Taldeetan parte-hartzea 2005ean. AZTIren Chairman-ak 3 lan-taldetan (NAFO, IOTC, ICES) Txosten teknikoak 6

IOTC 3

Doktorego-tesiak 3

NAFO 3

Lan-dokumentuak(ICES, ICCAT, NAFO) 33

Ahozko komunikazioak 55

Posterrak 17

Dibulgazio-artikuloak 5

Urte hauetan zehar, hainbat eta hainbat komunikazio aurkeztu ditu biltzar zientifikoetan, dokumentu tekniko ugari lan-taldeetan, eta argitalpen anitz zientziaaldizkarietan. Halaber, AZTI-Tecnaliak jardunaldi eta hitzaldi ugaritan parte hartzeko gonbita jaso du. Komunikabideetan ere hainbat aldiz ageri da, eta horri esker, herritarrentzat interesgarriak izan daitezkeen zientzia-gaiak hedatzen lagundu du.

2005 Tesis doctorales 3

IOTC 3

Aldizkari-artikuluak berrikuslearekin 25

ICAAT 6

ICES 41

Participación en grupos de trabajo en el 2005. Chairmans de AZTI en 3 grupos de trabajo (NAFO, IOTC, ICES)

2005

Informes técnicos 6

ICAAT 6

Artículos revistas con revisor 25

NAFO 3 ICES 41

Documentos de trabajo (ICES, ICCAT, NAFO) 33

Comunicaciones orales 55

Posters 17

Artículos divulgación 5

A lo largo de estos años ha sido continua la presentación de comunicaciones en congresos científicos, de documentos técnicos en grupos de trabajo y de publicaciones en revistas científicas. Asimismo, se ha participado en numerosas jornadas y charlas a las que AZTI-Tecnalia ha sido invitada. Las apariciones en medios de comunicación han sido también relevantes, contribuyendo de esta manera a la difusión de aspectos científicos de interés para los ciudadanos.

29


Itsas Ikerketa Investigación Marina

30

Arlo horretako beste proiektu batzuk erauzketa-metodo berriei buruz egindako ikerketak dira. Ildo horretan, amu-modelo berriak –Wide Gap eta Circle motakoak– erabiltzen hasteak kordelina bidez harrapatutako legatzkopurua handitu du, %24 eta %50 bitartean. Halaber, amu erdisintetiko berriak ikertu dira, zenbait arrain-espezietan emaitza positiboak lortuta.

Otros proyectos en este ámbito son los estudios llevados a cabo sobre nuevos métodos extractivos. Así, la incorporación de nuevos modelos de anzuelos (del tipo Wide Gap y Circle) ha mejorado la captura de merluza con palangre entre un 24 y un 50%. También se han investigado nuevos cebos semi-sintéticos con resultados positivos para ciertas especies de peces.

Arrantza-baliabideen eta itsas ingurumenaren kudeaketa hobetzen ere lagundu du AZTI-Tecnaliak, Europan hondoko mailasare galduen eraginari buruz egindako ikerketan parte hartuta. Ikerketa horretan, itsasbazterrean galdutako sareek arrantza-ahalmena azkar eta nabarmen galtzen dutela ondorioztatu da; izan ere, itsas ornogabeek kolonizatzen dute. Ur sakonetan galdutako sareek, berriz, askoz eragin handiagoa dute baliabideetan; batik bat, zenbait krustazeo-espezietan. Ikerketa horien ondorioz, Europako Arrantza Administrazioak mailasare bidezko arrantza arautu du, 200 metrotik gorako sakonerako hondoetan.

Se ha contribuido a la mejora de la gestión de los recursos pesqueros y del medio ambiente marino participando en el estudio europeo sobre el impacto de las redes de enmalle de fondo perdidas. Se ha llegado a la conclusión de que las redes perdidas en la zona costera ven rápidamente anulada buena parte de su capacidad de pesca por la colonización de invertebrados marinos en sus paños; en aguas profundas, las redes perdidas presentan un mayor impacto sobre los recursos, particularmente sobre ciertas poblaciones de crustáceos. Como resultado de estas investigaciones, la Administración de Pesca europea ha regulado la pesca con redes de enmalle en fondos superiores a 200 metros de profundidad.

Aipagarria da Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila EAEko arrantza-ontzidiaren berrikuntza teknologikoa lortzeko egiten ari den ahalegina. Plan hori 2000. urtean jarri zen martxan, eta aurreikusita dago 2006an amaituko dela. Euskal ontzidirako ekimen estrategikoa da, argi eta garbi, eta arrantza-sektorea osatzen duten agente guztien partaidetza eskatu du; hots, armadore, arrantzale, ontziola, zentro teknologiko, finantzaerakunde eta administrazioena. Ildo horretan, AZTI-Tecnaliak erauzketasektorearen ordezkarien eta AZTIko teknikarien arteko zenbait batzorde teknologiko misto sortu eta zuzendu ditu, berrikuntza teknologikoko ekimenak dinamizatu, bideratu eta lehenesteko. Berrikuntza teknologikoko ekimenak koordinatzeko zeregin horrek AZTI-Tecnaliaren jokaera zehaztu du, Administrazioaren eta arrantza-sektorearen organo aholkulari gisa.

Cabe mencionar el esfuerzo que el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco ha venido realizando para la renovación tecnológica de la flota pesquera de CAPV, plan puesto en marcha en el año 2000 y que está previsto que se complete en 2006. Con un carácter indudablemente estratégico para la flota vasca, esta iniciativa ha exigido la colaboración de todos los sectores implicados, armadores, pescadores, astilleros, centros tecnológicos, entidades financieras y administraciones del ramo. En esta dirección, AZTI-Tecnalia ha conformado y liderado diferentes comisiones tecnológicas mixtas entre representantes del sector extractivo y técnicos de AZTI para dinamizar, canalizar y priorizar las iniciativas de innovación tecnológica. Este papel de coordinador de iniciativas de innovación tecnológica ha determinado la actuación de AZTI-Tecnalia como órgano asesor de la Administración y del sector pesquero.

Kostaldea: kudeaketa integrala La costa: una gestión integral Duela zenbait urtetatik hona, ozeanoen, itsas ingurunearen eta horren baliabideen garrantzia onartzeak garapen iraunkorra lortzeko ingurumena babesteko politikak abian jartzea ekarri du. Politika horrek ingurumen-ikerketa indartzea eskatzen die herrialde eta administrazio guztiei, beren erabakiak ezagutza zientifiko eta tekniko sendoetan oinarritzeko. Horrez gain, ezinbestekoa da ingurumenaren gainean egindako kaltea prebenitzeko edo konpontzeko baliabide teknikoak etengabe garatzea.

Desde hace unos años, el reconocimiento de la importancia de los océanos, del medio marino y de sus recursos se ha traducido en la puesta en marcha de unas políticas de protección del medio ambiente orientadas al desarrollo sostenible. Esta política exige a todos los países y administraciones potenciar la investigación medioambiental para basar sus decisiones en unos conocimientos científicos y técnicos sólidos. Además, es un requisito permanente la necesidad de desarrollar medios técnicos para prevenir o remediar el daño ambiental.

Ezagutza- eta espezializazio-eskari horrek AZTI-Tecnaliak sortu zenetik izan dituen xedeak markatu ditu, eta horri esker, itsas eta estuario-ingurunearen arloko ikerketan eta laguntza teknikoan erreferentzia gisa duen lekua sendotu du.

Esta demanda de conocimiento y especialización ha marcado los objetivos de AZTI-Tecnalia desde sus inicios, consolidándose su posición como referencia en la investigación y asistencia técnica en el medio marino y estuárico.

AZTI-Tecnaliak hainbat proiektu eta jarduera egin ditu, itsas ingurumenari buruzko ezagutza handitzeko, horren kudeaketa iraunkorra lortzen laguntzeko asmoz.

AZTI-Tecnalia ha realizado multitud de proyectos y actividades enfocadas a obtener un mayor conocimiento del medio ambiente marino con el objetivo último de contribuir a una gestión sostenible del mismo.

Itsasoari eta itsasertzari buruzko ezagutza zientifiko eta teknikoak ezinbestekoak dira, kudeaketa iraunkorreko politikak bermatzeko.

Los conocimientos científico-técnicos del mar y su litoral son imprescindibles para garantizar políticas de gestión sostenible.

AZTI-Tecnaliak itsasoko ur-ingurunearen kalitatea ebaluatzeko sortutako AMBI adierazle biotikoa Europako zenbait herrialdetan erabiltzen da gaur egun, Uraren Zuzentaraua betearazteko tresna gisa. Adierazle haren garapenari eta aplikazioei buruz, hainbat zientzia-artikulu argitaratu dira nazioarteko aldizkari espezializatuetan.

El índice biótico AMBI creado por AZTI-Tecnalia para la evaluación de la calidad del medio acuático marino se emplea actualmente en varios países europeos como herramienta para el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Su desarrollo y aplicaciones han dado lugar a numerosas publicaciones científicas en revistas especializadas internacionales.

31


Itsas Ikerketa Investigación Marina

32

«Europako uraren arau berria betetzeko, AZTI-Tecnaliaren moduko erakundeak behar dira». Tomas Epalza, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurraldearen Antolamendu Saileko Uren Zuzendaria «El cumplimiento de la nueva directiva europea del agua requiere de instituciones como AZTI-Tecnalia». Tomás Epalza, director de Aguas del Departamiento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco

Itsas ingurunearen kalitatearen ebaluazioarekin lotutako ikerketa-ildoa bereziki garrantzitsua da. Zenbait erakundetarako jardun du, Euskadiko itsasertzeko eta estuarioetako ur-masak ebaluatzeko, sistema jakinen (Nerbioiren estuarioa, Oiartzunen estuarioa eta horren aldameneko itsasertza, etab.) jarraipena egiteko eta ingurumen-zaintzako programak egiteko proiektuetan; hala nola, Eusko Jaurlaritzarako, Gipuzkoako Foru Aldundirako, Bilbo-Bizkaiko Ur Partzuergorako eta Bilboko Portu Agintaritzarako. 2000. Urtearen amaieran, Uraren Zuzentaraua indarrean sartzean, lan-ildo horrek garrantzi berezia hartu zuen. Ezagutza-esparru horretan lekua hartzeko, zuzentarau hori inplementatzeko eta ezartzeko nazioko eta nazioarteko lantaldeetan hartzen du parte AZTI-Tecnaliak.

La línea relacionada con la evaluación de la calidad del medio marino es de especial relevancia. Se ha trabajado para entidades como el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, la Autoridad Portuaria de Bilbao, etc., en proyectos que inciden en la evaluación de las masas de agua costeras y estuáricas del País Vasco, el seguimiento de sistemas concretos (estuario del Nervión, estuario del Oiartzun y zona costera adyacente, etc.) y en programas de vigilancia ambiental (el Abra de Bilbao). A finales de 2000, esta línea cobró una especial relevancia con la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua. A fin de situarse en esta área de conocimiento, AZTI-Tecnalia viene participando en grupos de trabajo nacionales e internacionales para la implementación y aplicación de dicha directiva.

Duela zenbait urtetatik hona lantzen ari den beste ildo bat itsasertzeko itsas baliabideen kudeaketa da. Bereziki, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailerako egindako lanak dira; lan horien helburua baliabideen kudeaketa iraunkorra lortzea da, ezagutza zientifiko eta tekniko fidagarrian eta eguneratuan oinarrituta. Lan-ildo horren xede nagusia itsaski-espezieak (txirlak, berberetxoak, lanpernak eta nekorak, besteak beste) eta algak dira (Gelidium sesquipedale).

Otra línea en la que se viene trabajando desde hace años es la de gestión de recursos marinos costeros. Se trata de trabajos realizados sobre todo para el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco y cuyo objetivo es llevar a cabo una gestión sostenible de los recursos, basada en un conocimiento científico-técnico fiable y actualizado. Las especies a las que se refiere esta línea son sobre todo especies marisqueras (almeja, berberecho, percebe, nécora, etc.) y algas (Gelidium sesquipedale).

Hirugarren lan-ildoa, diziplina anitzekoa, ingurumeneraginari buruzko ikerketak dira. Arlo horretan egindako proiektuek zenbait jarduera-mota egiteko balio izan dute: herri-lanak (kirol-portuak, kaimuturrak, ibilgu-dragatzeak…); agregakinak kentzea eta hondartzak garbitzea; haztegi-kaiolak; industriak (petrokimikoak, termikoak, gatzgabetzeko instalazioak eta ur-araztegiak); etab. Azken urteetan, itsas zabaleko akuikultura-granjek izan dezaketen ingurumen-eraginari buruzko hainbat ikerketa egin dira, Mediterraneo itsasoan.

Una tercera línea de trabajo de marcado carácter multidisciplinar, es la de estudios de impacto ambiental. Los proyectos realizados han servido para diversos tipos de actuaciones: obra civil (puertos deportivos, espigones, dragados de cauce); extracción de áridos y regeneración de playas; jaulas para cultivo; industrias (petroquímicas, térmicas, desalinizadoras y potabilizadoras), etc. En los últimos años se han llevado a cabo numerosos estudios de impacto ambiental de granjas de acuicultura en mar abierto en el Mediterráneo.

2003an, Itsas ingurunean ingurumen-eraginari buruzko ikerketak egiteko protokoloa argitaratu zen. Unibertsitate, administrazio eta aholkularitzek erreferentzia gisa erabiltzen dute protokolo hori ingurumen-eraginari buruzko lanak egiteko. Horrez gain, Itsas Haztegien Aholku Batzorde Nazionalak ofizialki onetsi zuen AZTI-Tecnaliak akuikulturainstalazioak jartzeko leku egokiak zehazteko egindako protokolo baten erabilera.

En 2003 se publicó el Protocolo para la realización de los estudios de impacto ambiental en el medio marino, que ha sido utilizado por universidades, administraciones y consultorías como referencia para la elaboración de este tipo de trabajos. Además, la Junta Asesora Nacional de Cultivos Marinos aprobó oficialmente la utilización de un protocolo elaborado por AZTI-Tecnalia para determinar los lugares idóneos para instalaciones acuícolas.

33

AZTI-Tecnaliak garatutako zenbait proiektuk –esate baterako, EAEko Uren Kalitate Sareak eta Bilboko Itsasadarreko Uren Kalitate Sareak– gure inguruneko uren kalitateak bilakaera positiboa izan duela egiaztatzeko aukera ematen dute.

Proyectos como la Red de Calidad de Aguas de la CAPV y el de la Ría de Bilbao permiten constatar una evolución positiva en la calidad de las aguas de nuestro entorno.

beste alderdi fisiko-kimikoak, biologikoak eta ekotoxikologikoak barne hartzen dituena. Ildo horretan, zenbait lan-taldetan eta nazioarteko saretan –esate baterako, SedNet izenekoan– hartzen du parte AZTI-Tecnaliak.

lleva a cabo una evaluación integral, que incluye aspectos físico-químicos, biológicos y ecotoxicológicos. Enmarcada en esta línea se sitúa la participación en grupos de trabajo y redes internacionales, como SedNet.

Azken urteetan, garrantzi handia hartzen ari da itsas ekosistemen eta espezieen kontserbazioarekin eta babesarekin lotutako lan-ildoa. Adibide gisa, honako hauek adieraz daitezke: itsas erreserba izendatzeko lekuen (Gaztelugatxe, Algorriko zabalgunea, Izaro, Ogoño) karakterizazioa eta Bizkaiko Golkoko zetazeoen ikerketak (BIZKAIZET proiektua), Eusko Jaurlaritzarako egindakoak. Halaber, Bizkaiko Golkoko itsas bioaniztasunari buruzko zenbait liburu argitaratu dituela aipatu behar da.

En los últimos años está cobrando una gran relevancia la línea relacionada con la conservación y protección de ecosistemas y especies marinas. A modo de ejemplo se pueden señalar los proyectos relacionados con la caracterización de zonas para su declaración como reservas marinas (Gaztelugatxe, rasa de Algorri, Izaro, Ogoño) y los estudios de cetáceos en el golfo de Bizkaia (proyecto BIZKAIZET), realizados para el Gobierno Vasco. También se debe destacar la publicación de varios libros sobre la biodiversidad marina en el golfo de Bizkaia.

Ezagutza-transferentziaren arloan, bereziki aipagarria da 2004an Oceanography and Marine Environment of the Basque Country liburua argitaratu izana. A. Borja eta M. Collins dira egileak, Elsevier argitaletxeak eman zuen argitara. 25 urte hauetan AZTI-Tecnaliaren proiektuetan lortutako ezagutza gehienak biltzen ditu liburuak.

En el ámbito de la transferencia de conocimientos, merece un lugar destacado la publicación, en 2004, del libro Oceanography and Marine Environment of the Basque Country, de A. Borja y M. Collins, editado por Elsevier, que recoge buena parte de los conocimientos generados durante estos 25 años en los proyectos de AZTI-Tecnalia.

Ikerketa- eta aholkularitza-jarduera horiez gain, Euskal Herriko Unibertsitatearekin elkarlanean aritu da AZTI-Tecnalia, irakaskuntza-lanetan, honako doktoretza-ikastaro hauetan: ‘Itsas ingurumena: ikerketa, kudeaketa eta kontserbazioa’, ‘Itsas ingurunearen kalitatearen ebaluazio integrala’ eta ‘Baliabide bizidunen kudeaketa’. Halaber, Kataluniako Unibertsitate Politeknikoaren Itsasertzen eta Estuarioen Kudeaketako Nazioarteko Masterrean ere hartzen du parte. Bestalde, Euskal Herriko Unibertsitateak Donostian egiten dituen udako ikastaroetan ere hartu du esku. Izan ere, zenbait ikastaro antolatu ditu: Uraren Zuzentaraua; Euskal Kostaldeko Ozeanografia; Klima Aldaketa, Itsas Ingurunean; eta Europako Itsasoko Estrategia.

Además de estas actividades de investigación y asesoría, se ha colaborado con la Universidad del País Vasco en labores de docencia dentro de los cursos de doctorado ‘Medio ambiente marino: investigación, gestión y conservación’, ‘La evaluación integral de la calidad del medio marino’, y ‘Gestión de recursos vivos’. También se viene participando en el Máster Internacional de Gestión de Zonas Costeras y Estuáricas de la Universidad Politécnica de Catalunya. Por otro lado, se han organizado varios cursos de verano de la Universidad del País Vasco en San Sebastián, que han tratado sobre la Directiva Marco del Agua, la Oceanografía en la Costa Vasca, el Cambio Climático en el Medio Marino y la Estrategia Marina Europea.

Prestakuntza-arloan, azpimarratu behar da Itsas Baliabide eta Ingurumeneko Europako Masterraren antolaketa, Euskal Herriko, Southamptongo eta, Bordeaux 1eko unibertsitateekin eta Donostiako Aquariumarekin batera. Master hori hainbat karreratako ikasleentzat da, eta doktoretzak egiteko ikertzaileak hautatzeko aukera emango du, AZTI-Tecnalian lan-ildorik berritzaileenak garatzeko.

En este ámbito de formación es de destacar el lanzamiento del Máster Europeo en Recursos y Medio Ambiente Marino, en colaboración con las Universidades del País Vasco, Southampton, Bordeaux 1 y el Aquarium de Donostia. Este máster se dirige a un amplio espectro de carreras y permitirá seleccionar a investigadores para la realización de doctorados para el desarrollo de las líneas más innovadoras de AZTI-Tecnalia.

Dinámica marina y oceanografía operacional

Itsas dinamika eta operazio-ozeanografia Itsas ingurunearen kalitatea ebaluatzeko ildo horri dagokionez, bereziki aipatu behar dira itsas eta estuario-sedimentuen ebaluazio integrala helburu duten ikerketak. Oro har, dragatzeko eta/edo itsasoan materiala isurtzeko jarduerekin edo sedimentu kutsatuek dakarten ingurumenarriskuaren balorazioarekin lotutako lanak dira. Horretarako, ebaluazio integrala egiten da, besteak

En relación con esta línea de evaluación de la calidad del medio marino, merecen especial mención los estudios que buscan la evaluación integral de sedimentos marinos y estuáricos. Se trata de trabajos generalmente relacionados con actuaciones de dragado y/o vertido de material en el mar o con la valoración del riesgo ambiental asociado a la presencia de sedimentos contaminados. Para ello, se

AZTI-Tecnalian garatutako operazio-ozeanografiaren jarduera horien helburua ozeanoak neurtzeko eta modelatzeko jarduerak egitea, horiek zabaltzea eta hainbat xederekin interpretatzea. Lehenengo eta behin, itsasoaren eta hango baliabide bizidunen egungo egoera albait zehatzen deskribatu ahal izatea du helburu, ikuspegi erabilgarri batetik. Jarduera horrek, epe luzera, klimari buruzko datuak pilatzeko aukera ematen digu, eta horri esker, datuak biltzeko jarduerekin batera, aurreko egoerak deskribatu eta

La razón de ser de las actividades de oceanografía operacional llevadas a cabo en AZTI-Tecnalia es la realización de actividades de medida y modelado en los océanos, su difusión e interpretación de forma rutinaria con fines diversos. En primer lugar, persigue poder dar la descripción más precisa, desde el punto de vista utilitario, del estado actual del mar, incluyendo los recursos vivos. Esta actividad nos permite, a largo plazo, la acumulación de datos climáticos, que, junto con actividades de recopilación de datos, nos faculta para describir estados pasados y elaborar series de


Itsas Ikerketa Investigación Marina

34

joerak eta aldaketak erakusten duten denbora-serieak egian ahal izango ditugu. Horri guztiari esker, sistema hobeto ulertu eta, eredu egokiak erabiliz gero, itsasoaren etorkizuneko egoeren etengabeko iragarpena ematea ahalbidetzen du.

tiempo que muestren tendencias y cambios. Todo ello permite una mejor comprensión del sistema y, con los modelos adecuados, suministrar una predicción continua de las futuras condiciones del mar con la mayor antelación posible.

AZTI-Tecnalian, hainbat jarduera egiten dira kontzeptu horrekin lotuta; besteak beste, 1994an itsasoko hidrodinamikaren eta kutsaduraren simulaziorako hasitako Europako proiektua –horren ondorioz, TRIMODENA softwarea garatu zen– eta Prestige ontziaren krisirako Eusko Jaurlaritzak 2002an eta 2003an antolatutako Erakunde arteko Mahaian zientzia-aholkulari gisa parte hartu izana.

En AZTI-Tecnalia son diversas las actividades ligadas a este concepto: desde el proyecto europeo que inició en 1994 para la simulación de la hidrodinámica y de la contaminación marina –que dio como fruto el software TRIMODENA– hasta la participación como asesor científico en la Mesa Interinstitucional del Gobierno Vasco para la crisis del Prestige en 2002 y 2003.

Neurketa- eta simulazio-sistema berrien garapenaren azken xedea bizibaldintzak eta baliabideen aprobetxamendu- eta kontserbazio-baldintzak hobetzea da; alegia, iraunkortasun hitzak barne hartu ohi duena. Operazioozeanografia etengabeko behaketatik hasten da, prozesuen ulermena hobetzeko eta iragarpenak egiteko aukera emango duten simulazio-sistemak garatzeko. AZTI-Tecnaliak ikerketa-ildo horren alde egindako apustuaren ondorioz, Paisaiako estazio ozeano-meteorologikoa instalatu da, Euskadiko estazio

El desarrollo de nuevos sistemas de medida y simulación tiene como finalidad la mejora de las condiciones de vida, de aprovechamiento y conservación de los recursos, lo que se engloba comúnmente en la palabra sostenibilidad. La oceanografía operacional parte de la observación permanente para mejorar la comprensión de los procesos y permitir el desarrollo de sistemas de simulación que posibiliten realizar predicciones. La apuesta de AZTI-Tecnalia por esta línea de investigación ha contribuido a la instalación de la estación océano-meteorológica de Pasaia, embrión de la actual red de estaciones océano-meteorológicas del País Vasco. La participación en la

ozeano-meteorologikoen egungo sarearen hasikina. Prestige petrolioontziaren krisian parte hartu izanak frogatu zuen kutsadura behatzeko, aurresateko eta haren aurka borrokatzeko sistema batek, nahiz eta oso eskasa izan, isuri hark eragindako gertakari zorigaiztokoen modukoei aurre egin diezaiekeela. Koordinazio operatibo zein zientifiko hobearen beharra zenbait proiektutan gauzatzen ari da, eta horietan, AZTI-Tecnaliak presentzia nabarmena du. Hona hemen proiektu horietako zenbait: ESEOO, Espainiako kostaldeetan gertatutako hidrokarburo-isuriei aurre egiteko operazio-sistemak garatzeko; eta EuroGOOS, operazio-ozeanografiako sare transnazionalak.

crisis del Prestige demostró cómo un sistema de observación, predicción y lucha contra la contaminación organizado, aun siendo precario, puede hacer frente a eventos potencialmente tan desastrosos como el causado por este vertido. La necesidad de una mejor coordinación, tanto operativa como científica, está cuajando en proyectos como ESEOO, para el desarrollo de sistemas operacionales frente a vertidos de hidrocarburos en las costas españolas, o en redes transnacionales de oceanografía operacional como EuroGOOS, en los que AZTI-Tecnalia tiene presencia relevante. No obstante, la sociedad no sólo debe disponer de medios de respuesta para este tipo de situaciones catastróficas, sobre las que la opinión pública suele

AZTI-Tecnalia Eusko Jaurlaritzako jarraipen batzordearen aholkulari zientifiko da AZTI-Tecnalia asesor científico de la Mesa Interinstitucional del Gobierno Vasco Itsasoko fuel-oliozko orbanen segimendua, zaintza eta iragarpena Seguimiento, vigilancia y predicción de las manchas de fuel-oil en el mar

Arrantzaleek itsasotik ateratako fuel-olioa, %-tan % fuel-oil retirado en el mar por los pescadores

Arrantza-ontzidia koordinatzea, itsasoko fuel-olioa batzeko arrantza-aparailuak diseinatzea, eta kutsaduraren aurkako lanean arrantza-sektoreari laguntza logistikoa ematea Coordinación de la flota, diseño de artes de pesca para captura del fuel-oil en el mar y apoyo logístico al sector pesquero en la lucha contra la contaminación

Asturias Frantzia

Asturias 2%

antolatu batek antzeko hondamenei eraginkortasunez aurre egin diezaiekeela.

La crisis del Prestige demostró cómo un sistema organizado de observación, predicción y lucha contra la contaminación puede hacer frente eficazmente a este tipo de catástrofes.

Francia 3,8%

Kantabria

Cantabria 14,7%

Prestige petrolio-ontziaren krisiak erakutsi zuen kutsadura behatzeko, hori aurresateko eta horren aurka borrokatzeko sistema

Itsas ingurunean eta baliabide naturaletan izan dezakeen eragina ikertzea Investigación del impacto en el medio marino y en los recursos naturales

Bildutako fuel-olioaren analisi kimikoa egitea Análisis químico del fuel-oil recogido

35

Euskadi Euskadi 57,9%

Galizia

Galicia 21,5%


36

Itsas Ikerketa Investigación Marina

«Datua» itsasotik txosteneraino edo informaziosistemaraino eramateak baliabide tekniko konplexu eta espezializatuak behar ditu.

Laborategiak eta laginketasareak

Dena den, gizarteak ez du soilik halako hondamen-egoerei erantzuteko baliabideak izan behar, nahiz eta iritzi publikoa batik bat haietaz ohartzen den. Hori dela-eta, AZTI-Tecnaliak produktu, zerbitzu eta tresnak garatzen dihardu, herri-administrazioen, aholkularitza-enpresa espezializatuen, portu-agintaritzen, akuikultura-enpresen, saneamendu-enpresen eta abarren beharrak asetzeko.

reparar de forma más intensa. Por eso, AZTI-Tecnalia trabaja en el desarrollo de productos, servicios y herramientas para cubrir otras necesidades de las administraciones públicas, consultorías especializadas, autoridades portuarias, empresas de acuicultura, de saneamiento, etc.

Ildo horretan, operazio-ozeanografiaren behaketa-ulermen-iragarpen ardatzaren filosofia baliabide naturalen kudeaketan ere erabiltzen da; adibidez, kostaldeko populazioaren hazkundea, itsasoa garraio-bidetzat erabiltzea, itsasoaren energia-ustiapena, ingurumen-baldintzen eta arrantza-tokien arteko lotura, akuikultura itsaso zabalean garatzea edo klima-aldaketa dela-eta etorkizunean gerta daitekeen itsas mailaren igoera.

En este sentido, la filosofía del eje de observación-compresión-predicción de la oceanografía operacional se aplica también en la gestión de los recursos naturales en aspectos tales como el aumento de la población costera y el uso del mar como vía de transporte; el aprovechamiento energético del mar, la relación entre las condiciones ambientales y las pesquerías; el desarrollo de la acuicultura en mar abierto o el eventual horizonte de ascenso del nivel del mar por el cambio climático.

AZTI-Tecnaliak aurre egiten die erronka haiei, Bizkaiko golkoko aldagai ozeanikoak eta meteorologikoak neurtzeko sareak mantenduz eta hedatuz, web gunearen bidez behaketen datuak zabalduz eta estatuko eta nazioarteko eztabaida-guneetan parte hartuz. Halaber, pertsonak trebatzen ditu, beren diziplina anitzeko ikuspegiaren bidez itsasoaren konplexutasunaren ulermena hobetzen laguntzeko, eta iragarpen fidagarri eta errealistagoak egiten ditu, simulazio-eredurik aurreratuenak aplikatuz erabakiak hartzeko prozesuan lagungarriak izan daitezen.

AZTI-Tecnalia hace frente a estos desafíos colaborando en el mantenimiento y extensión de las redes de medida de variables oceánicas y meteorológicas en el golfo de Bizkaia, difundiendo los datos de las observaciones a través de la web y mediante su participación en foros estatales e internacionales. También forma a personas que contribuyan con su enfoque multidisciplinar a mejorar la comprensión de la complejidad marina y elabora predicciones más fiables y realistas que, mediante la aplicación de los más avanzados modelos de simulación, constituyan una herramienta de ayuda a la toma de decisiones.

Trasladar «el dato» desde el mar hasta el informe o sistema de información requiere de medios técnicos complejos y especializados.

Laboratorios y redes de muestreo

Zentro teknologiko eta ikerketa-zentro ororen oinarrizko euskarrietako bat datuak lortzeko sistemak dira, eta bereziki, laborategiak. Taldeen azpiegituran izandako bilakaera eta, hortaz, analisi-ahalmenean izandakoa oso handia izan da, bi hamarkada baino gehiagotan. 1984tik hona, Donostiako Gipuzkoako Elkarte Ozeanografikoaren Aquariumeko laborategi txiki batean apal-apal hasi eta Pasaiako eta Sukarrietako egoitzetako egungo instalazioetara, gure laborategien ahalmena nabarmen handitu da; izan ere, egungo lan-ildoak indartzeaz gain, lan-ildo berriak garatzea ahalbidetu dute.

Todo centro tecnológico y de investigación tiene uno de sus soportes básicos en los sistemas de adquisición de datos y, particularmente, en los laboratorios. La evolución en infraestructura de equipos y, por lo tanto, de capacidad de analítica ha sido muy importante a lo largo de más de dos décadas. Desde 1984, con unos inicios muy modestos en una sala-laboratorio en el Aquarium de la Sociedad Oceanográfica de Gipuzkoa en San Sebastián hasta las instalaciones actuales en las sedes de Pasaia y Sukarrieta, la capacidad de nuestros laboratorios ha aumentado notablemente, permitiendo el desarrollo de nuevas líneas de trabajo y reforzando las ya existentes.

Lehen urteetan, hidrografiari eta planktonari buruzko ikerketak egiteko ekipamendua zen nagusi. Denborak aurrera egin ahala, berriz, arrantza-biologia eta bentosak eta sedimentologia ikertzeko ekipoak erantsiz joan gara. Bestalde, biokimikako egungo laborategietako tresneria ugaria eta modernoari esker, itsas ingurunearen ingurumen-kudeaketara aplikatutako ikerketak egitea eskatzen duten lan sistematikoak egin (zaintza eta ingurumen-kalitatearen sareak) eta lan-ildo berriak ireki dira; esaterako, ekotoxikologia.

En los primeros años predominaba el equipamiento enfocado a los estudios de hidrografía y plancton; y con el tiempo se han incorporando equipos para estudios de biología pesquera y también para estudios de bentos y sedimentología. Por otra parte, la fuerte y moderna dotación instrumental de los laboratorios actuales de bioquímica ha permitido abordar los trabajos sistemáticos que requieren estudios aplicados a la gestión ambiental del medio marino (vigilancia y redes de calidad ambiental) y abrir nuevas líneas como la ecotoxicología.

«Datua» itsasotik txostenetaraino, datubaseetaraino edo informazio geografikoko sistemetaraino eramateko –ondoren aztertu eta interpreta dadin– azken helburua lortzeko behar diren baliabideak (pertsonak, ezagutzak eta baliabide teknikoak) konplexuak dira. Ildo horretan, azpimarratu behar da zentroak ekipamendu ozeanografiko eta laborategi mugikor ugari dituela, baita lana egiteko laginketa-sarea ere.

Los recursos en personas, conocimientos y medios técnicos son complejos para conseguir el objetivo último de llevar «el dato» desde el mar hasta los informes, bases de datos o sistemas de información geográfica para su posterior análisis e interpretación. En este sentido, hay que destacar los grandes equipamientos oceanográficos y de laboratorios móviles con los que cuenta el centro, así como la red de muestreo para la realización de su trabajo.

37

«Giza taldearen goi-mailako espezializazioa asko baloratzen dute itsasoan eta itsasoaren alde lan egiten duten erakundeek». Fernando Revuelta, Erakunde arteko Harremanetako zuzendaria, Bilboko Portu Agintaritza «La alta especialización del equipo humano es muy valorada por las entidades que trabajamos para el mar». Fernando Revuelta, director de Relaciones Institucionales, Autoridad Portuaria de Bilbao


38

Laginketa-sarea

Redes de muestreo

AZTI-Tecnaliaren jardueraren ezaugarriak direla-eta, erakundeak, hasieratik, bi laginketa-talde izan ditu, eta talde horien zeregin bakarra laginak hartzea da. Talde horien lana funtsezkoa izan da oinarrizko informazioa biltzeko, bai arrantza-tokiei buruzko ikerketak egiteko, bai ozeanografiari eta itsasertzaren kudeaketari buruzko ikerketak egiteko.

Por las características de la actividad de AZTI-Tecnalia, desde sus comienzos ha contado con dos equipos de muestreo dedicados en exclusiva a la toma de muestras. La labor de estos equipos ha sido fundamental para la recopilación de información básica tanto para los estudios de pesquerías como de oceanografía y gestión del litoral.

Euskal arrantza-tokiei buruzko ikerketekin lotutako proiektuetarako laginketa-sareak lehorreratzeei, tamainei, laginketak lortzeari eta zenbait ontziditan ontziratzeari buruzko datuak hartzen jardun du. Horrez gain, laginhartzaileen talde bat ontzien gaineko laginak hartzen aritu da; horrenbestez, hainbat datu hartu ditu: sare-ontzien eta inguraketa-ontzien «eguneko» mareak, Ternura eta Norvegiako iparraldera joandako bakailao-ontzien marea handiak, Indiako Ozeanoan eta Ozeano Atlantikoan aritutako atun-ontzi izozkailuak eta ur basatietan –besteak beste Rockallen eta Porcupinen– jarduten duten inguraketako alturako ontzidia.

La red de muestreo para los proyectos relacionados con el estudio de las pesquerías vascas se ha ocupado fundamentalmente de la toma de datos de desembarcos, tallas y obtención de muestras y embarques en distintas flotas. Además, ha contado con un grupo de muestreadores dedicados en exclusiva al muestreo a bordo que ha analizado desde las mareas «al día» de rederos y cerqueros hasta las grandes mareas de bacaladeros en Terranova y norte de Noruega, junto con los atuneros congeladores en el Índico y el Atlántico, y la flota de altura en cerco en aguas tan bravías como las de Rockall o Porcupine.

Ozeanografiari eta ingurumenari arreta gehiago jartzen die itsasertzeko laginketa-sareak. Beste datu-mota batzuk hartzeari ekin dio; esate baterako, gazitasunari, tenperaturari eta kutsadurari buruzko datuak, baita itsasertzeko baliabide berriztagarriei (algak eta bibalbioak, besteak beste) buruzkoak ere.

Enfocada a aspectos más oceanográficos y medioambientales, la red de muestreo del litoral ha dedicado su actividad a otros tipos de datos, como salinidad, temperatura, contaminación y un largo etcétera que incluye algunos recursos renovables costeros como algas o bivalvos.

Laginketa-sareak laborategi mugikor modernoak ditu, material eta teknika instrumentalekin, parametro ozeanografikoak aztertzeko eta uretako kutsatzaileak, sedimentuak eta biota zehazteko. Laborategi horietako ekipamendu teknikoa oso espezializatua da; izan ere, horren ondorioz, laginketa-sare hori paregabea da bere jarduera-eremuan. Horrez gain, itsasertzari behatzeko teknologia berriak ere baditu; hala nola, video watch delakoa, sorta anitzeko zunda, SAR (Synthetic Apertura Radar) delakoa, LIDAR, CUFES (Continuous, Underway Fish Egg Sampler) eta estazio ozeanometeorologikoak.

Esta red de muestreo cuenta con modernos laboratorios móviles equipados con material y técnicas instrumentales para el análisis de parámetros oceanográficos y para la determinación de contaminantes en agua, sedimentos y biota. Su equipamiento técnico, altamente especializado, le hace única en su campo de actividad. Cuenta, además, con tecnologías emergentes para la observación costera, tales como video watch, sonda multihaz, SAR (Synthetic Apertura Radar), LIDAR, CUFES (Continuous, Underway Fish Egg Sampler), estaciones océanometeorológicas, etc.

«Olatuen eta ur-baldintzen datuen iragarpena izatea luxua da itsasoarekin gozatzen dugunontzat». Eunate Aguirre, bodyboarder

«Tener los datos de la predicción de olas y de las condiciones del agua es un lujo para quienes disfrutamos del mar». Eunate Aguirre, bodyboarder


Elikagai Ikerketa Investigación Alimentaria

ELIKAGAI IKERKETA

«Biak lanean gaudenez, ez daukagu janaria prestatzeko denborarik. Supermerkatuan, elikagai zaporetsuak, osasungarriak eta prestatzen errazak bilatzen ditugu». Naiara eta Jorge

«Trabajando los dos no disponemos de tiempo para cocinar. En el súper buscamos alimentos sabrosos, saludables y fáciles de preparar». Naiara y Jorge

41

INVESTIGACIÓN ALIMENTARIA

Kalitatetik etorkizuneko elikagaietara

De la calidad a los alimentos del futuro

Elikagai-sektorea sektore estrategikoa da, eta ekonomiaren eragilea. Gaur egun, hedapen-fasean dago; izan ere, oso garrantzitsua da gure inguruneko I+G+B garatzeko plan nagusien barruan. Elikagaigintzako enpresek beren produktuen kalitatea hobetu behar dute, etengabe, eta gero eta eskaintza berritzaileagoa sortu.

El sector alimentario es un sector estratégico y tractor de la economía que se encuentra en una fase expansiva, y ocupa un lugar importante dentro de los principales planes de apoyo a la I+D+i de nuestro entorno. Las empresas alimentarias necesitan incrementar de una manera constante la calidad de sus productos y crear una oferta cada vez más innovadora.

Joera hori areagotu egin da azken urteetan. Egungo gizartean, elikaduraazturetan zuzeneko eragina duten aldaketak gertatzen ari dira. Gaur egun, elikagai naturalak, seguruak, gozoak, erosoak eta osasungarriak kontsumitzeko joera garbia dago. Elikagaigintza-industriak joera berri horietara egokitu behar du, eta gizarte moderno honek –etengabe aldatzen ari denak– eskatzen dituen elikagaiak sortu.

Esta tendencia se ha acusado en estos últimos tiempos. La sociedad actual está experimentando una serie de cambios que tienen una implicación directa en los hábitos de alimentación. Actualmente, existe una clara tendencia a consumir alimentos naturales, seguros, sabrosos, cómodos y saludables. La industria alimentaria debe adaptarse a las nuevas tendencias y producir los alimentos que demanda esta sociedad moderna y en continuo cambio.

Laurogeiko hamarkadan eta laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, elikagaigintza-enpresen ahalegin gehienek nazioarteko eskakizunetara egokitzea zuten helburu, higieneari, kalitateari eta enpresa-kudeaketari dagokienez. Egun, berriz, ikerketak beste erronka batzuk ditu: produktuen

En los años ochenta y principios de los noventa, las empresas alimentarias concentraron sus esfuerzos en adaptarse a los requerimientos internacionales de higiene, calidad y gestión empresarial. Hoy, sin embargo, la investigación se centra en nuevos frentes: la innovación de productos para responder a las

Gaur egun kontsumitzen ditugun elikagai eta produktu asko ez zeuden duela 25 urte. Aldea askoz handiagoa izango da hemendik aurrera, eta gu etorkizuneko elikagaiak sortzen lan egiten ari gara.

Muchos de los alimentos y productos que hoy consumimos no existían hace 25 años. El cambio será aún mayor de ahora en adelante. En AZTI-Tecnalia ya trabajamos en crear los alimentos del futuro.


Elikagai Ikerketa Investigación Alimentaria

42

zenbait proiektu egin ziren; esate baterako, atmosfera aldatuetan xerratzea, keztatzea eta ontziratzea. Etapa hartan, gula del norte delakoaren proiektua eta gularen antzeko produktua garatzeko aurretiko faseak sortzen lagundu zen. Europa, ezin ukatuzko erronka. Europako merkatuan sartzeko, ezinbestekoa zen Europako araudi berrira egokitzea. Garai hura markatu zuen une garrantzitsua Espainia 1986an Europar Batasunean sartzea izan zen; gertaera horrek kontinenteko zuzentarau eta erregelamenduetara egokitzeko planak martxan jartzera behartu zuen elikagaigintza-industria. Une hartan, EAEko eta Estatuko elikagaigintza-industriak ez zituen araudi haiek adierazten zituzten eskakizunak betetzen, eta hori dela-eta, AZTI-Tecnaliak aktiboki parte hartu zuen enpresak egokitzeko eta sektoreko giza baliabideak trebatzeko laguntzaplanak egiten eta ahalbidetzen. berrikuntza, merkatuaren eta kontsumitzaileen beharrei erantzuteko, eta antolamenduarekin lotutako estrategia-zehaztapen berriak sortzea (merkatukontzeptuak, lehiakortasun-abantaila, elikadura-segurtasuna, arriskuaren kudeaketa edo ingurumen-hobekuntza).

necesidades tanto del mercado como de los consumidores, junto con la creación de nuevas definiciones de estrategia aplicada a su organización (conceptos de mercado, ventaja competitiva, seguridad alimentaria, gestión del riesgo o la mejora ambiental).

AZTI-Tecnaliak beti izan du argi ikerketaren eta enpresei eta administrazioei ezagutzak transferitzearen artean oreka behar dela. Beraz, ikerketa estrategikoko proiektuak garatzea eta halakoetan parte hartzea izan da zentroaren estrategia, ezagutzak sortzeko eta tresnak garatzeko, ondoren elikagaigintzako enpresei transferitzeko. Profesionalen diziplina anitzeko taldea teknologoek eta prestakuntza handiko eta elkarren osagarriak diren espezialitateak dituzten zientzialariek osatzen dute. Talde horrek erakundea erreferentziazko zentroa izan dadin dihardu.

AZTI-Tecnalia siempre ha tenido claro que debe darse un equilibrio entre la investigación y la transferencia de los conocimientos a las empresas y administraciones. Por lo tanto, la estrategia del centro ha estado encaminada a participar y desarrollar proyectos de investigación estratégica orientados a generar conocimientos y a desarrollar herramientas para su posterior transferencia a las empresas del sector alimentario. El equipo multidisciplinar de profesionales compuesto por tecnólogos y científicos capacitados con especialidades a su vez complementarias ha trabajado para lograr que esta organización sea un centro de referencia.

Laurogeiko hamarkada: arrantzaproduktuak sortzeko ahaleginean

Los ochenta: volcados en los productos pesqueros

Elikagaien Ikerketa Unitatea 1984. urtean hasi zen. Garai hartan, AZTI-Tecnaliaren espezializazioa arrantza-produktuak lortzea zen. Etapa hartan, gehien kontsumitzen diren eta Bizkaiko Golkoko itsasoan ugarienak diren espezieak (antxoa, hegaluzea, bakailaoa, berdela…) eta horien konposizio biokimikoa eta nutrizio-konposizioa ikertu ziren, baita espezie horiei balio erantsia emango zieten garapen berriak ere.

Los inicios de la Unidad de Investigación Alimentaria datan de 1984. Por aquel entonces, la especialización de AZTI-Tecnalia estaba muy centrada en los productos pesqueros. Durante esta etapa, se estudiaron las especies más consumidas y relevantes en el Cantábrico (anchoa, bonito, bacalao, verdel...), su composición bioquímica y nutricional, y se investigaron nuevos desarrollos que dieran a estas especies un valor añadido.

Urte horietan, arrainaren maneiuarekin eta kontserbazioarekin lotutako gaiak landu ziren. Jarduera horren erreferentzia Europako iparraldea zen, eta xedea, arrainaren prozesaketa-kateari (arrantza-ontzitik platereraino) balioa ematea, bai maneiuan, bai hotz-katean eta etiketatzean, jarduera on horiek arrantza sektoreari transferitzeko modua alde batera utzi gabe.

En estos años, se trabajó en temas relacionados con la manipulación y conservación del pescado. La referencia era el norte de Europa y el objetivo dotar de valor a la cadena del procesado de pescado desde el barco hasta el plato, tanto en la manipulación como en la cadena de frío y el etiquetado, sin olvidar cómo transferir estas buenas prácticas al sector pesquero.

Arrantza-produktuen prozesaketaren eta eraldaketaren hobekuntzari eta horien merkataritza-bizitzaren hazkundeari dagokienez, teknika ez-konplexuen bidezko

En cuanto a la mejora del proceso y transformación de los productos pesqueros y el incremento de la vida comercial de los mismos, se llevaron a cabo diversos

Urte haietan, prestakuntzako eta sektoreari laguntzeko hainbat plan garatu ziren, eta horien helburua arrainaren baliokatearen faseetako prozesuak hobetzea zen.

Fueron años en los que se desarrollaron numerosos planes de formación y asistencia al sector orientados a la mejora de los procesos en las diferentes fases de la cadena de valor del pescado.

43

proyectos mediante técnicas no complejas tales como el fileteado, ahumado y envasado en atmósferas modificadas. En esta etapa se contribuyó a la gestación del proyecto de gula del norte y las fases preliminares del desarrollo del producto análogo de gula. Europa, un reto incuestionable. Para entrar en el mercado europeo era imprescindible adecuarse a la nueva normativa europea. El hito que marcó esta época fue el ingreso de España en la Unión Europea en el año 1986, un hecho que obligó a la industria alimentaria a poner en marcha planes de adaptación a las directrices y reglamentos del continente. En aquel momento, la industria alimentaria de la CAPV y del Estado no cumplía todos los requisitos que marcaban estas normativas, por lo que AZTI-Tecnalia participó activamente en elaborar y apoyar los planes de asistencia para la adecuación de las empresas y formación de los recursos humanos del sector.

Laurogeita hamarreko hamarkada: kalitatea eta ingurumena

Los noventa: calidad y medio ambiente

Laurogeita hamarreko hamarkadan, arrantza-sektoreaz gain, laneremua gure inguruneko elikadura-sektoreetara hedatzea erabaki zen; esate baterako, haragi-, esne-, mahastizaintza- eta ardogintza-sektoreetara. Garai hartan, AZTI-Tecnaliak laborategi-azpiegitura handia, instalazio pilotua eta baliabide teknikoak zituen, eta horrek guztiak, giza talde espezializatu batekin batera, eskaintza handitzeko eta industriak garai hartan zituen premiak asetzeko aukera eman zuen. Horren adibide gisa, teknologia berri baten prestaketa aipa daiteke: hutsean egindako egosketa-pasteurizazioa, jaki prestatuen eskaria asetzeko.

En la década de los noventa, se decide ampliar el campo de trabajo a sectores alimentarios relevantes en nuestro entorno además del pesquero, como eran el cárnico, el lácteo y el vitivinícola, entre otros. Por aquel entonces, AZTI-Tecnalia contaba ya con una infraestructura importante de laboratorios, planta piloto y medios técnicos que, junto con un equipo humano especializado, permitió ampliar la oferta y cubrir las necesidades que la industria tenía en ese momento. Un ejemplo de ello fue la puesta a punto de una nueva tecnología, la cocción-pasteurización al vacío, para satisfacer la demanda de platos preparados.


Elikagai Ikerketa Investigación Alimentaria

44

45

Elikagaigintza-industriak goitik beherako bilakaera izan du eta produktu berriak eta kudeaketa- eta kalitate-sistema berritzaileak garatzea eskatu du.

La industria alimentaria ha evolucionado profundamente y ha demandado el desarrollo de nuevos productos y novedosos sistemas de gestión y calidad.

Instalazioen homologazioa eta kalitatea sektorerako bigarren erronka izan ziren. Europako azterketa gainditzeko helburuz, zenbait zentzutan egokitu behar izan ziren kalitate-sistemak. Alde batetik, kudeaketa-sistemen beraien kalitatea hobetzea eskatzen zuen merkatuak, eta beste batetik, legediak produktuaren eta ekoizpen-prozesuaren kalitatea ARCPC (gaur egun APPCC ) sistemen aplikazioaren bidez bermatzea eskatzen zuen. Ildo horretan, laurogeita hamarreko hamarkadan, AZTI-Tecnaliak oso partehartze aktiboa izan zuen, enpresek kalitatea lor zezaten.

La homologación de instalaciones y la calidad constituyeron un segundo reto para el sector. Con el objetivo de pasar el examen de Europa, hubo que adecuar los sistemas de calidad en varios sentidos. Por un lado, el mercado requería la mejora de la calidad en los propios sistemas de gestión y, por otro, la legislación exigía garantizar la calidad en el producto y en el proceso de producción mediante la aplicación de los sistemas de ARCPC10 (hoy APPCC11). En este sentido, durante los años noventa AZTI-Tecnalia trabajó muy activamente para que las empresas se subieran al carro de la calidad.

APPCC sistemak ezartzeak, instalazioen hobekuntzaz gain, enpresek –batez ere, esne-, arrantza- eta haragi-sektoreetakoek– komunitatearen barneko merkataritzarako homologazioa lortzea eragin zuen, bai eta, horri esker, Europako araudiaren betetze-mailaren hobekuntza irabaztea ere.

La implantación de los sistemas APPCC implicó, junto a la mejora de las instalaciones, que las empresas, principalmente de los sectores lácteo, pesquero y cárnico, lograran su homologación para el comercio intracomunitario y ganaran con ello una mejora del grado de cumplimiento de las normativas europeas.

Ziurtagiria: ISO arauak. Behin homologazio-helburuak lortuta, kalitatezko kudeaketa-sistemak eskatzen hasi ziren enpresak; esate baterako, ISO 9000 arauak. Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran eta erdialdean, AZTITecnaliak ISO arauaren lehen ezarpenak zuzendu zituen, Industria Ministerioaren laguntzarekin, bai Estatuko enpresa handietan (esate baterako, Pascual, Danone eta Fontvella), bai ETEetan. Ziurtagiria lortzea zen helburua, eta hala izan zedin, AZTI-Tecnaliak ezagutzak, tresnak eta pertsonal prestatua jarri zituen.

La certificación: normas ISO. Una vez conseguidos los objetivos de homologación, las empresas comenzaron a demandar sistemas de gestión de calidad como las normas ISO 9000. AZTI-Tecnalia lideró a principios y mediados de los noventa las primeras implantaciones de la Norma ISO con el apoyo del Ministerio de Industria tanto en empresas grandes a nivel del Estado, como Pascual, Danone, Fontvella etc., como en pymes. Conseguir la certificación era el objetivo y AZTI-Tecnalia puso los conocimientos, las herramientas y el personal cualificado para que así fuera.

EIKE programa, Eusko Jaurlaritzak finantzatua, enpresa txikien eta ertainen neurrira egindako prestakuntza-plan bat izan zen, AZTI-Tecnaliak Sukarrietan dituen instalazioan eman zena. Planak prestakuntza eta sistemen ezarpenean laguntzea uztartzen zituen, ETEek kalitatea kudeatzeko sistemen ziurtagiria lor zezaten.

El programa EIKE, financiado por el Gobierno Vasco, fue un plan de formación a la medida de las pequeñas y medianas empresas que se impartió en las instalaciones de AZTI-Tecnalia en Sukarrieta. El plan combinaba la formación y la asistencia en la implantación de los sistemas para que las pymes pudieran certificar sus sistemas de gestión de la calidad.

10

11

10

Arriskuen Analisi eta Puntu Kritikoen Kontrola.

10

Análisis de riesgos y puntos críticos de control.

11

Kalitaterako puntu kritikoen identifikazioa.

11

Identificación de puntos críticos para la calidad.

Elikadura-kateko I+G erronketako bat ingurumen-teknologiak erabiltzen hastea da, hondakinen eta azpiproduktuen aprobetxamendu integrala lortzeko.

Uno de los retos de I+D en la cadena alimentaria es la introducción de tecnologías ambientales para obtener un aprovechamiento integral y seguro de residuos y subproductos.


Elikagai Ikerketa Investigación Alimentaria

46

Kalitate-arloko lorpen nagusiak

Principales logros en el área de calidad

- Euskadiko elikagaigintza-industrietan ISO 9000 arauan oinarritutako kalitate-sistemak ezartzea: 25 enpresatan, haragi-, arrantza-, esne-, mahastizaintza eta ardogintza-, ur mineral-, kafe-, ogi eta errotaritza-sektoreetan. - Kalitatearen, ingurumenaren eta segurtasunaren kudeaketa-eredu bat garatzea, etengabeko hobekuntzari begira. 30 enpresak hartu dute parte. - Nekazaritzako elikagaien industriak (batik bat, haragi-, esne- eta arrantza-sektoreetako industriak) Europako zuzentarauetara egokitzea. - Kalitatezko etiketatze-sistemak, arrantza-, esne-, haragi- eta landare-sektorean. Jatorri-deiturak sortzen lagundu da, Euskadin –Idiazabal gazta eta labeleko haragia eta hegaluzea– eta beste eskualde batzuetan ere bai. Adibidez, Andaluzian, Mantxan, Balear uharteetan eta Kanariar uharteetan. - Kafearen karakterizazio fisikoa, kimikoa eta sentsoriala, CAFINSA enpresak egindako produktuen espezifikazioen definizioa. - Urdaiazpikoaren testuraren karakterizazio objektiboa, ekoizpen-etapetan teknika analitiko suntsitzaileak eta ez-suntsitzaileak erabiliz.

- Implantación de Sistemas de Calidad basados en la normativa ISO 9000 en Industrias Alimentarias del País Vasco: 25 empresas del sector cárnico, pesquero, lácteo, vitivinícola, aguas minerales, café, pan y molinería. - Desarrollo de un modelo de gestión integrada de calidad, medio ambiente y seguridad, enfocado hacia la mejora continua. Han participado 30 empresas. - Adaptación de las industrias agroalimentarias a las directivas europeas, principalmente del sector cárnico, lácteo y pesquero. - Sistemas de etiquetado de calidad en el sector pesquero, lácteo, cárnico y vegetal. Se ha colaborado en la creación de denominaciones de origen no sólo en el País Vasco –con el queso de Idiazabal, la carne o el bonito del norte con label–, sino también en otras regiones como Andalucía, La Mancha, Baleares y Canarias. - Caracterización física, química y sensorial del café, definición de especificación de productos elaborados por la empresa CAFINSA. - Caracterización objetiva de la textura del jamón, utilizando técnicas analíticas destructivas y no destructivas en las diferentes fases de producción.

Enpresen ingurumen-hobekuntzaren emaitzak Resultados en la mejora medioambiental de las empresas - Ekoizpen garbia lortzeko optimizatutako metodologia garatzea. Parte hartu zuten 24 enpresen batez besteko gogobetetze-maila 10etik 8 puntukoa da; ekoizpen-eraginkortasun handiagoa, energia-aurrezpena, ingurumen-hobekuntza handia eta kanpoko irudiaren hobekuntza. - Mahastizaintzako eta ardogintzako industrian sortutako hondakinak txikitzea. Sei enpresak hartu zuten parte, eta bakoitzak 90.000 €-ko urteko aurrezpena lortu zuten. Mahastizaintzako eta ardogintzako industriak sortutako hondakin organikoen eta arazketa-lohien kudeaketa hobea lortu zuten. - Akuikulturan sortutako hondakinak txikitzea. 17 enpresak hartu zuten parte, eta 90.000 €-ko urteko aurrezpena lortu zuten. Proiektuak instalazio transformatzaileetako hondakinak txikitzea, birziklatzea eta tratatzea zuen helburu. - Arrain-kontserbetako efluenteen tratamendu integratua, zortzi enpresatan. Enpresa bakoitzak 48.000 €-ko aurrezpen ekonomikoa lortu zuen, eta 384.000 €ko urteko aurrezpena. Ura berriro erabili eta egosketan erabilitako olioak berreskuratu behar dela azpimarratu zen. - Kontserba-fabriketako isurien olio- eta koipe-edukia txikitzea. 15 enpresak hartu zuten parte. Enpresa bakoitzak 30.000 €-ko urteko aurrezpena lortu zuen;

- Desarrollo de una metodología optimizada para la producción limpia. El grado medio de satisfacción de las 24 empresas participantes fue de 8 puntos sobre 10, consiguiendo una mayor eficiencia productiva, ahorro económico, mejora ambiental sustancial y de la imagen externa. - Reducción de residuos generados en la industria vitivinícola. Seis empresas han participado con un ahorro anual para cada una de ellas de 90.000 €. Se ha logrado una mejor gestión de los residuos orgánicos y lodos de depuración generados por la industria vitivinícola. - Minimización de residuos en acuicultura. 17 empresas involucradas con un ahorro anual de 90.000 €. El proyecto consiste en la minimización, reciclaje y tratamiento de los residuos de plantas transformadoras. - Tratamiento integrado de efluentes de conservas de pescado en ocho empresas con un ahorro económico previsto de 48.000 € por empresa y un ahorro total de 384.000 €/año. Se ha incidido en la reutilización del agua y la recuperación del aceite utilizado en la cocción.

47


Elikagai Ikerketa Investigación Alimentaria

48

Ingurumenaren garrantzia. Administrazioek ingurumenarekiko kezka zutela eta konponbide eta tresnak elikagaigintza-industriara eraman beharra zegoela kontuan hartuta, AZTI-Tecnaliak arlo hori garatu zuen. Egungo ikuspegitik, emaitza oso positiboa da, eta enpresa askok eta askok jarri dute martxan ingurumen-eragina txikitzeko eta beren ingurumen-politikak eraginkortasun handiagoz kudeatzeko planak.

La importancia del medio ambiente. La preocupación por el medio ambiente de las Administraciones y la necesidad de trasladar soluciones y herramientas a la industria alimentaria llevó a AZTI-Tecnalia a desarrollar esta área. Con la perspectiva actual, el resultado es muy positivo y son muchas las empresas que han puesto en marcha planes para minimizar el impacto ambiental y gestionar más eficazmente sus políticas medioambientales.

Hainbat lan-ildo garatu dira; besteak beste, ISO 14000 sistemak eta hondakinak txikitzeko eta ekoizpen garbia lortzeko programak. Hondakinak eta Emisioak Minimizatzeko Liburu Zuria: arrain-kontserbak gertaera garrantzitsua da arlo honen garapenean.

Las líneas de trabajo desarrolladas han sido varias, desde los sistemas ISO 14000 a los programas de reducción de residuos y producción limpia. El Libro Blanco para la Minimización de Residuos y Emisiones: Conserveras de Pescado es un hito en el desarrollo de este campo.

XXI. mendea: dieta segurua eta orekatua

Siglo XXI: una dieta segura y equilibrada

Laurogeita hamarreko hamarkadako kalitate-kontzeptuak gainditu ondoren, AZTI-Tecnalia elikagai seguruak bermatu eta arriskuen kudeaketa zientifikoa laguntzen duten oinarri zientifiko-teknikoak garatzen ari da, buru-belarri. Helburu hori lortzearren, elikagaiak kontrolatzeko tresna eta metodoen eta kontserbazio-teknologia berrien garapena lortzera bideratu dira I+Gren lan-ildoak.

Tras superar los conceptos de calidad de los noventa, actualmente AZTI-Tecnalia está inmerso en el desarrollo de las bases científico-técnicas que garanticen unos alimentos seguros y respalden la gestión de los riesgos de un modo científico. Este objetivo ha orientado las líneas de I+D hacia el desarrollo de herramientas y métodos de control de alimentos y nuevas tecnologías de conservación.

Zentro aditu gisa, gizarteak elikagaien eta dietaren bidez osasun hobea izateko interesari erantzun behar dio AZTI-Tecnaliak; horretarako, elikagaien nutrizio-propietateei eta elikagaien fabrikazio-prozesuei buruzko ezagutza sakonagoa lortu behar du.

Como centro experto, AZTI-Tecnalia debe responder al interés existente por alcanzar mayores niveles de salud a través de los alimentos y la dieta, con un conocimiento más profundo de las propiedades nutritivas de los alimentos y de sus procesos de fabricación.

Hainbat proiektu gauzatu dira, eta beste asko martxan daude, honako alderdi hauekin lotuta:

Son muchos los proyectos realizados y en marcha relacionados con estos aspectos:

- Elikagaietako Alerta, Krisi eta Arriskuen Kudeaketa: AZTI-Tecnaliak aktiboki hartu zuen parte behi eroen krisian, eta horri esker, elikagai-arriskuak kudeatzeko sistemak garatzeko beharrezkoa den eskarmentua erdietsi zuen. - Elikagai Segurtasunaren Kudeaketa Sistemak (SGSA®): AZTI-Tecnaliak garatutako ereduek elikagai-produktuen elikagaisegurtasuna hobetzen laguntzen dute, baita produktu horien eraldaketa-prozesuan izan daitezkeen arriskuak identifikatzen ere.

- Gestión de Alertas, Crisis y Riesgos Alimentarios: la participación activa de AZTI-Tecnalia en la crisis de las vacas locas le confirió la experiencia necesaria para el desarrollo de sistemas de gestión de riesgos alimentarios. - Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria (SGSA®): modelos desarrollados por AZTI-Tecnalia que contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria de los productos alimentarios y a establecer una identificación de peligros en la transformación de estos productos.

- Kutsatzaileen detekzioa eta elikagaien «aztarnari jarraitzea» ahalbidetzen duten nekazaritza- eta arrantzaproduktuen identifikazioa eta trazabilitatea. - On line kontrolerako biosentsoreak, mikroteknologietan oinarritutako kontrolaukera berritzaileak ematen dituztenak. - Elikagaien kontserbaziorako teknologia ez-termiko eta ontzi berriak. - Escherichia coli O157:H7 elikagaietatik bereizteko eta kontzentratzeko metodo bizkor bat garatzea, gradienteen zentrifugazioaren bidez. - Bereziki aipatu behar dira arrantzaproduktuen kalitatea eta freskotasuna analisi sentsorialaren bidez ebaluatzeko sistemak. Analisi sentsorialeko zenbait tresna erabilita, 16 espezie karakterizatu dira. - Horrez gain, ADNa analizatzeko teknikak erabiliz arrantza-espezieak egiaztatzeko metodologia berritzaileak garatu dira.

- Identificación y trazabilidad de productos agropesqueros que facilitan la detección de contaminantes y la «rastreabilidad» de los alimentos. - Biosensores para control on-line que ofrecen alternativas de control innovadoras basadas en microtecnologías. - Nuevas tecnologías no térmicas y nuevos envases para la conservación de alimentos. - Desarrollo de un método rápido para separar y concentrar Escherichia coli O157:H7 de alimentos mediante centrifugación por gradientes. - Merecen una atención destacada los sistemas de evaluación de la calidad y la frescura de los productos pesqueros mediante análisis sensorial. 16 especies han sido caracterizadas utilizando distintas herramientas de análisis sensorial. - Además, se han desarrollado novedosas metodologías de autentificación de especies pesqueras utilizando técnicas de análisis de ADN.

Teknologia berriak elikagai berrietarako Gaur egungo merkatuan, ezin ditugu aurkitu datorren urteetan kontsumituko ditugun elikagai-produktu gehienak, eta hori kontuan hartuta, AZTI-Tecnaliak berrikuntzaren alde egin du, argi eta garbi, kontsumitzailea I+Gren ardatz nagusia izanda. Biharko kontsumitzaileek eskatuko dituzten elikagaiak erraz eta azkar prestatuko dira, oso gutxi prozesatuak izango dira, gozoak, osasungarriak, seguruagoak, kontserbazio luzekoak eta prezio lehiakorrekoak. Elikagaigintzaindustriak eskaera horri erantzun eta desberdintzeestrategiak garatu beharko ditu, berrikuntzaren bidez garatu ere. AZTI-Tecnaliak beti izan du argi aitzindaria izan behar duela eta sektoreari gaitasun teknikorik eta teknologiarik aurreratuenak eskaini behar dizkiola, enpresek beren berrikuntza-estrategietan aurrera egiteko aukera izan dezaten. Bezeroekiko konpromisoa sendoa izan da; izan ere, AZTITecnaliak eta bezeroek arriskuak elkarbanatu dituzte, eta modu integral batez ekin diete proiektuei. Ildo horretan, AZTI-Tecnaliak instalazio pilotua izan du jarduera hasi zuenetik. Denborak aurrera egin ahala, eskala txikian produktu baten garapenaren bizitza-zikloa erreproduzitzeko aukera eman duten

Nuevas tecnologías para nuevos alimentos Bajo la premisa de que gran parte de los productos alimentarios que consumiremos en los próximos años no existen actualmente en el mercado, AZTI-Tecnalia ha apostado firmemente por la innovación teniendo al consumidor como eje central de su I+D. Los alimentos que el consumidor de mañana va a demandar son alimentos de fácil y rápida preparación, mínimamente procesados, sabrosos, saludables, más seguros, de conservación prolongada y a un precio competitivo. La industria alimentaria tiene que dar respuesta a esta exigencia y desarrollar estrategias de diferenciación mediante la innovación. AZTI-Tecnalia siempre ha tenido claro que le corresponde liderar y ofrecer al sector las capacidades técnicas y las tecnologías más avanzadas que faciliten a las empresas avanzar en sus estrategias de innovación. El compromiso con los clientes ha sido firme, llegando a compartir riesgos y abordando los proyectos de una manera integral. En este sentido, AZTI-Tecnalia ha contado desde sus inicios con una planta piloto a la que ha ido incorporando equipos e instalaciones que han

49

«Lehengaiak erosten ditugunetik mahaian produktuak zerbitzatzen ditugun arte, gure elikagaien kalitatea eta segurtasuna ahalik handienak dira. Gastronomia Baskak eta AZTITecnaliak elkarrekin lan egiten dute beti horrela izan dadin». Gastronomía BasKa. Catering-enpresa

«Desde la materia prima hasta los productos elaborados que servimos en la mesa, la calidad y seguridad de nuestros alimentos es máxima. Gastronomía Baska y AZTI-Tecnalia colaboran para que siempre sea así». Gastronomía Baska. Empresa de catering


Elikagai Ikerketa Investigación Alimentaria

50

ekipo eta instalazio gehiago jarri ditu. Urte horietan, hainbat produkturekin egin dira esperimentuak, eta horietako asko, gaur egun, merkatuan daude, berrikuntza- eta onarpen-maila handi samarrarekin. Produktu bat industrializatu aurreko faseetan, AZTI-Tecnaliak baliabideak, teknologia aurreratuak eta profesionalak jartzen ditu enpresetan, haiekin batera lan egiteko eta produktu berritzaileak frogatzeko. I+G+B arloan lan egindako urte hauetako ondorengo lorpenak azpimarratu behar dira: - Elikagai-prozesu eta -produktu berrien gaineko 13 patente berri lortu dira. - Azken hamarkada honetan, ekimen ugari burutu dira, merkatuan emaitza ona lortuta. Hain zuzen, lau enpresa sortu dira (Bionor, Reikia, Patatas de Álava eta Baskaviar), patentatutako produktuak ustiatzeko. - Jateko film aktiboen zenbait formulazio probatu dira. - Osagai aprobetxagarriak berreskuratzeko teknikak prestatu dira eta, horretarako, esneko, mahastizaintzako eta ardogintzako, eta kontserba-fabriketako azpiproduktuetan probatzen dira. - I+G lan-ildo bat garatu da, elikagai aldatuak eta elikagaiproduktuen antzeko produktuak ikertzeko. Lan-ildo berri horretan, elikagaiak formulatzeko eta lortzeko ikertzen da; besteak beste, elikagai funtzionalak eta nutrazeutikoak, elikagai berregituratuak, surimiaren deribatuak, jaki prestatuak eta IV. eta V. gamako elikagaiak formulatzeko eta lortzeko. AZTI-Tecnaliak teknologia berriak eskuratzeko ahalegin handia egin du, produktu berrien diseinuan eta garapenean eta haien elikagaisegurtasunean aplikatzeko. Hona hemen teknologia haietako zenbait: - Erauzketa-teknologiak: mintzen bereizketa, ultrairagazketa, fluido superkritikoen bidezko erauzketa eta aldiuneko deskonpresio kontrolatua (DIC). - Kontrol-metodo berriak: biosentsoreak, biologia molekularreko teknikak… - Produktu berriak lortzeko eta elikagai-prozesuak hobetzeko prozesu entzimatikoak. - Kontserbazio-teknika berriak: argi pultsatua, biokontserbazioa, ontzi aktiboak, jan daitezkeen estalkiak...

permitido desarrollar a pequeña escala todo el ciclo de vida del desarrollo de un producto. Durante estos años, se ha experimentado con una amplia gama de productos, muchos de los cuales están en el mercado con un grado de innovación y aceptación importante. En las fases previas a su industrialización, AZTI-Tecnalia pone medios, tecnologías avanzadas y profesionales en manos de las empresas, para trabajar junto a ellas y validar nuevos productos innovadores. Como resultados de estos años de I+D+i cabe destacar los siguientes logros: - Se han obtenido 13 nuevas patentes sobre nuevos procesos y productos alimentarios. - En esta última década, han sido numerosas las iniciativas llevadas a cabo y con un buen resultado en el mercado, en concreto cuatro empresas (Bionor, Reikia, Patatas de Álava y Baskaviar) han sido creadas para la explotación de los productos patentados. - Se han ensayado diversas formulaciones de películas comestibles activas. - Se han puesto a punto técnicas de recuperación de componentes aprovechables y se ensayan con dicho fin en subproductos de las empresas lácteas, vitivinícolas, conserveras de pescado y vegetales. - Se ha desarrollado una línea de I+D para alimentos modificados y análogos de productos alimentarios. Bajo este término se investiga en la formulación y obtención de alimentos funcionales y nutracéuticos, re-estructurados, derivados del surimi, platos preparados, alimentos de IV y V gama, etc. AZTI-Tecnalia ha realizado un gran esfuerzo en adquirir nuevas tecnologías para aplicarlas en el diseño y desarrollo de nuevos productos y su seguridad alimentaria, entre las que destacamos: - Tecnologías de extracción: Separación por membranas, Ultrafiltración, Extracción por Fluidos Supercríticos y Descompresión Instantánea Controlada (DIC). - Nuevos métodos de control: biosensores, técnicas de biología molecular. - Procesos enzimáticos para la obtención de nuevos productos y mejora de procesos alimentarios. - Tecnologías emergentes de conservación: luz pulsada, bioconservación, envases activos, recubrimientos comestibles.

AZTI-Tecnaliak garatutako produkturik berritzaileenetako batzuk - Arrainaren eta antxoaren antzeko produktuak, berdel-saltxitxa, ohiko haragizko saltxitxen formulazio berriak, etab. - Surimiaren produktu deribatuak, Estatuko enpresa nagusiekin batera garatuak. - Aperitibo-produktu osasungarri eta dibertigarriak, snack-en merkatuan oso berritzaileak, Celigüeta enpresarekin hainbat urtez elkarlanean aritu izanaren ondorioz. - Gutxietsitako arrain koipetsuen merkataritza-eskaintzaren hobekuntza, pasteurizazio- eta hutseko kozinatze-tekniken bidez. - Patata fresko eta zurituak merkaturatzeko kontserbazio-sistema baten garapena eta patataren produktu deribatuak merkaturatzeko enpresa bat sortu izana. - Gaizkata-kabiarraren antzeko produktu bat egiteko prozesuaren optimizazioa eta produktu hura ustiatzeko enpresa bat sortu izana. - Esnearen kaseina eta seroproteinen isolamendua: balio erantsi handiko zenbait produkturen garapena, mintz-teknologiaren bidez. - Merkataritza-balio handiko landare-produktu freskoen kontserbazioa: Kalitateko Euskal Labeleko piperraren balio-bizitza luzatzea lortu da. - Ontzi aktiboak eta jan daitezkeen estalkiak: zortzi enpresatan ezarri dira, eta fruten, haragi-xerren eta txanpinoi freskoen xerren baliobizitza %50 luzatzea lortu da. - Arrantza-produktuen kontserbazioa, «argi-pultsuen» teknologia aplikatuz. Kalitate handiko elikagaiak lortu dira, produktu freskoen ezaugarriekin edo antzeko ezaugarriekin, eta oso higiene-baldintza zorrotzei eutsita. - Arrainentzako pentsuak: ACUIPROT proiektua (gutxiegi erabilitako arrantza-produktuak akuikulturarako pentsuak lortzeko erabili dira).

Algunos de los productos más innovadores desarrollados por AZTI-Tecnalia - Análogos de pescado y anchoa, salchichas de verdel, nuevas formulaciones para las salchichas tradicionales de carne y un largo etcétera de nuevos productos. - Productos derivados del surimi desarrollados con las principales empresas del Estado. - Productos de aperitivo sanos y divertidos, muy novedosos en el mercado de snacks, fruto de la colaboración de varios años con la empresa Celigüeta. - Mejora de la oferta comercial de pescados grasos infravalorados por la aplicación de técnicas de pasteurización y de cocinado al vacío. - Desarrollo de un sistema de conservación para la comercialización de patata fresca y pelada, y creación de una empresa para productos transformados de la patata. - Optimizado de un proceso de elaboración de análogo de caviar de esturión e implantación de una empresa para su explotación. - Aislamiento de caseínas y seroproteínas de la leche: desarrollo de diversos productos de alto valor añadido mediante la aplicación de tecnologías de membranas. - Conservación en fresco de productos vegetales de elevado valor comercial: se ha logrado aumentar la vida útil del pimiento con Label Vasco de Calidad. - Envases activos y recubrimientos comestibles: se ha implantado en ocho empresas y ha generado un incremento del 50% de la vida útil en frutas y fileteados cárnicos y de champiñón fresco. - Conservación de productos pesqueros mediante la aplicación de la tecnología de «pulsos de luz». Se han obtenido alimentos de calidad con características propias o muy cercanas a las de un producto fresco, manteniendo además unas condiciones higiénicas muy estrictas. - Piensos para peces: proyecto ACUIPROT, aprovechamiento de productos pesqueros infrautilizados para la obtención de piensos para la acuicultura.

51


Elikagai Ikerketa Investigación Alimentaria

52

Erreferentziazko laborategiak

Laboratorios de referencia

Sukarrietako instalazioak 1987an ireki zirenetik, AZTI-Tecnaliaren laborategietan, analisi fisiko-kimikoak, mikrobiologikoak eta sentsorialak egin dira, elikagai-talde guztietarako, deitura-jatorriko produktuetarako, kalitatezko etiketatzeetarako eta marka zurietarako. Hainbat sektoreri eman diete zerbitzua laborategiek; hona hemen zenbait adibide: kontserba-sektorea, mahastizaintzako eta ardogintzako sektorea, irinen eta deribatuen sektorea, esne-sektorea, haragi-sektorea, eta zuku, ur eta beste edari batzuen sektorea.

Desde los inicios del centro de Sukarrieta en 1987, AZTI-Tecnalia ha contado con laboratorios para análisis físico-químicos, microbiológicos y sensoriales, para todos los grupos alimentarios y para productos con denominación de origen, etiquetados de calidad y marcas blancas. Los sectores a los que ha dado servicio son amplios: conservero, vitivinícola, harinas y derivados, lácteo, cárnico, de zumos, aguas y otras bebidas.

Denbora-tarte horretan, hainbat analisi-mota egin dira: egiazkotasunekoak, konposiziokoak, gehigarriak hautemateko, hondakinak eta isuriak aztertzeko, eta pestizidak eta metal astunak hautemateko. Azpimarratu behar dira laborategi horiek kalitate-markak kontrolatzeko organoetarako egindako zerbitzuak, elikagai-iruzurrak kontrolatzeko eta ingurumen-eraginak ebaluatzeko. Urtero, 3.500 lagin baino gehiago bildu eta 20.000 analisi baino gehiago egiten dira. AZTI-Tecnaliaren laborategiek ENACen ziurtapena dute hainbat parametrotan. Hasieratik, AZTI-Tecnaliak parte-hartze aktiboa du nazioko eta nazioarteko laborategien arteko trukeetan, eta horiek fidagarritasuna ematen diete hainbat produktutarako egindako esperimentuei: pestizidak, zukuak, nekazaritzaelikagaietako hondakinak (MAPA ), IEQ, PAHs , Prestige petrolio-ontziaren ondorioak… Horrez gain, nazioarteko batzorde eta sareetan hartzen du parte; hala nola, Elikagaien Segurtasunaren Espainiako Sarean (SICURA) eta Pirinioetako Elikagaien Segurtasunaren Sare Tematikoan (RETSA). Horrez gain, Serrano urdaiazpikoaren ETG delakoa ziurtatzeko AENOR batzordeko kanpoaholkularia da. 12

13

14

Durante este periodo, se han realizado análisis de autenticidad y composición, presencia de aditivos, análisis de residuos y vertidos, y detección de pesticidas y metales pesados. Cabe destacar los servicios de estos laboratorios para los órganos de control de marcas de calidad en el control de fraudes alimentarios y evaluación de impactos ambientales. Anualmente se recogen más de 3.500 muestras y se realizan 20.000 analíticas. Acreditados en numerosos parámetros por ENAC12, desde sus inicios AZTITecnalia participa activamente en intercambios entre laboratorios nacionales e internacionales que dan fiabilidad a los ensayos realizados para numerosos productos: pesticidas, zumos, residuos en productos agroalimentarios (MAPA13) e IEQ, PAHs14, consecuencias del Prestige… Además, está presente en comités y redes internacionales como la Red Española de Seguridad Alimentaria (SICURA), la Red Temática de Seguridad Alimentaria del Espacio Pirenaico (RETSA) o como asesor externo del comité AENOR de certificación de la ETG15 Jamón Serrano.

15

Biomolekula naturalak, elikagaigintzan, medikuntzan, kosmetikan eta farmazian erabiltzeko

Biomoléculas naturales para usos en alimentación, medicina, cosmética y farmacia

Laurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdetik hona, AZTI-Tecnalia landare- eta animalia-jatorriko zenbait azpiproduktutatik zuntzak, antioxidatzaileak, gantz-azidoak eta koloratzaileak lortzeko ikertzen ari da, elikagaietan osagai gisa erabil daitezen. Emaitzak oso garrantzitsuak dira, eta etorkizun handikoak:

Desde mediados de los años noventa, AZTI-Tecnalia está investigando en la obtención de fibras, antioxidantes, ácidos grasos y colorantes a partir de diversos subproductos de origen vegetal y animal para su posterior utilización como ingredientes. Los resultados son importantes y de gran futuro:

- Antioxidatzaile fitogenikoak, fruten eta barazkien prozesaketako hondakinetatik eginak. - Balio erantsi handiko konposatu koipetsuak eta proteina-hidrolizatuak, gutxiegi erabilitako arrantza-espezieetatik lortuak. - Quitina-Quitosano produktu berriak, arrantza-produktuen hondakinetatik lortuak. Farmazia- eta medikuntza-sektoreetan eta elikagaigintzaindustrian erabil daitezke.

- Antioxidantes fitogénicos fabricados a partir de residuos del procesado de frutas y verduras. - Compuestos grasos de alto valor añadido e hidrolizados de proteínas a partir de especies pesqueras infrautilizadas. - Quitina-Quitosano nuevos productos obtenidos a partir de residuos de productos pesqueros, y con un aprovechamiento en los sectores farmacéutico, médico e industria alimentaria.

Tomatearen hondakin solidotik ateratako elikagaien gehigarri berriak. Tomatearen hondakina %30 txikitzea eta elikagai berriak sortzea lortu da.

Nuevos aditivos alimentarios extraídos del residuo sólido del tomate. Se ha conseguido la reducción del residuo del tomate en un 30% y la generación de nuevos alimentos.

53

12

Ziurtapeneko Erakunde Nazionala.

12

Entidad Nacional de Acreditación.

13

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa.

13

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

14

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.

14

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.

15

Especialidad Tradicional Garantizada (Espezialitate Tradizional Bermatua).

15

Especialidad Tradicional Garantizada.


Elikagai Ikerketa Investigación Alimentaria

54

- GoodFood: su objetivo es mejorar la seguridad alimentaria y calidad a lo largo de la cadena de alimentos mediante el desarrollo de una nueva generación de métodos analíticos basados en las microtecnologías. - Map-Milling: para incrementar la seguridad alimentaria en la industria de molido y procesado de cereales, controlando y midiendo las materias primas y su posible contaminación en el sector agroalimentario para asegurar la calidad en el producto final. Finaliza en 2006. - SMEsforFood: para impulsar la participación de las pequeñas y medianas empresas alimentarias europeas en proyectos de I+D+i.

- GoodFood: katean zehar elikagaien segurtasuna eta kalitatea hobetzea du helburu, mikroteknologietan oinarritutako analisimetodoen belaunaldi berri baten bidez. - Map-Milling: zerealak ehotzeko eta prozesatzeko industrian elikagaien segurtasuna hobetzeko, lehengaiak eta nekazaritzako elikagaien sektorean izan dezaketen kutsadura kontrolatuz eta neurtuz, azken produktuaren kalitatea bermatzeko. 2006an amaituko da. - SMEsforFood: Europako elikagaigintza-industriako enpresa txikiek eta ertainek I+G+B proiektuetan parte har dezaten sustatzeko. Gainera, AZTI-Tecnalia Europako elkarte garrantzitsuen idazkaritza teknikoaz arduratzen da. Hona hemen elkarte horiek:

Testura, zapore eta koloreak: ENACek ziurtatutako lehen laborategi sentsoriala. Hasiera-hasieratik, AZTI-Tecnaliak analisi sentsorialaren aldeko apustu sendoa egin du; izan ere, elikagai-produktuen berrikuntzaprozesuko oinarrizko tresna zela ulertu zuen. Urte hauetan egindako proiektuetarako, laborategi horren laguntza teknikoa izan du AZTITecnaliak, zenbait alderditan: kontsumitzaileekin lotutako produktuen kalitatea zehazteko, merkatuak produktuak onartuko ote dituen jakiteko, eta dastapen-panel adituen enpresetan produktu-mota bakoitzari buruzko trebakuntza eta etengabeko prestakuntza emateko. Urte hauetan zehar, hainbat esperimentu egin dira, besteak beste fabrikazio-prozesuak kontrolatzeko eta lehengaiaren, prozesuaren baldintza-aldaketen eta osagaien eraginari buruzko ezagutza hobetzeko. Halaber, batez besteko merkataritza-bizitza zehazteko hainbat esperimentu ere egin dira laborategi horretan; alde batera utzi gabe produktuen karakterizazioa, merkatuen kontrola eta konparazio- eta onarpen-ikerketak. Elikagaien ADNa. 2004. urtean, Biologia Molekularreko laborategia jarri zen martxan. Gaur egun, 40 merkataritza-espezie baino gehiago identifikatzeko gai da. Merkataritza-intereseko espezieak identifikatzea gero eta garrantziagoa da nekazaritzako elikagaien industrian, bai enpresak bere lehengaiak kontrolatzeko aukera izan dezan, bai produktu prozesatuen etiketetan iruzurrak saihesteko.

El ADN de los alimentos. En el año 2004, se puso en marcha el laboratorio de Biología Molecular. Actualmente, es capaz de identificar a más de 40 especies comerciales. La identificación de especies de interés comercial está tomando mucha importancia en la industria agroalimentaria tanto para que la empresa pueda controlar sus materias primas como para evitar fraudes en el etiquetado de productos procesados.

Investigación cooperativa en Europa

Ikerketa kooperatiboa Europan AZTI-Tecnaliak nazioarteko beste zentro teknologiko batzuekin elkarlanean aritzeko asmoa izan du beti, zentroaren ezagutza eta jarduerak zabaltzeko aukera ematen duten loturak ezartzeko. Hori dela eta, ahalik eta gehiena egin du beti, eta Europako eliteko beste zentro teknologiko batzuekin hertsiki egin du lan, bai proiektuak prestatu eta burutzeko, bai ikertzaileen arteko trukeak sustatzeko. Sortu zenetik, AZTI-Tecnaliak hainbat gaitako eta aurrekontutako Europako 25 proiektutan hartu du parte. Azken urteetako proiekturik garrantzitsuenen artean, honako hauek nabarmentzen dira: - SeaFoodplus: itsasotik ateratako elikagaien bidez osasuna sustatzeko. Arrantza-produktuak ikertzeko proiektu integratua da, Europako 16 estatutako 70 partaiderekin (ikerketa-zentroak eta enpresa ertainak eta txikiak barne).

AZTI-Tecnalia siempre ha buscado la colaboración con otros centros tecnológicos internacionales para establecer lazos que permitan ampliar el conocimiento y las actividades del centro. Por ello, no se han escatimado esfuerzos y se ha trabajado estrechamente con otros centros tecnológicos de la élite europea, tanto en la redacción y ejecución de proyectos como en el fomento del intercambio de investigadores. Durante este tiempo ha participado en 25 proyectos europeos de temáticas y presupuestos muy diferentes. Entre los proyectos más relevantes de los últimos años destacan los siguientes: - SeaFoodplus: para promocionar la salud a través de los alimentos que provienen del mar, proyecto integrado de investigación de productos pesqueros con cerca de 70 participantes de 16 Estados europeos, incluyendo centros de investigación y empresas de tamaño mediano y pequeño.

- ADISUR. Asociación europea de empresas de fabricantes de surimi y productos derivados. Fundada en 1995, agrupa actualmente a las empresas más importantes del sector. - AEAZN. Asociación Española de Autocontrol de Zumos y Néctares. Constituida en 1999, bajo el Modelo Europeo de la Asociación EQCS16, actúa en virtud del principio de autorregulación, reconocido expresamente por la Comisión Europea. Entre sus principales objetivos busca la defensa de la calidad de los productos de la industria de zumos.

16

16

A lo largo de estos años, se han realizado numerosos ensayos para el control del proceso de fabricación, para mejorar el conocimiento de la influencia de la materia prima, los cambios en las condiciones del proceso y de los ingredientes. También se han realizado numerosos ensayos para la definición de la vida media comercial; sin olvidar la caracterización del producto y el control de mercados, con estudios comparativos y de aceptación.

AZTI-Tecnalia es, además, secretaría técnica de importantes asociaciones a nivel europeo:

- ADISUR. Surimiaren eta haren deribatuen fabrikatzaileen Europako elkartea. 1995ean sortua, sektoreko enpresarik garrantzitsuenak biltzen ditu gaur egun. - AEAZN. Zuku eta nektarren autokontroleko Espainiako elkartea. 1999an sortu zen, EQCS elkartearen eredu europarraren pean. Europar Batzordeak berariaz onetsitako autorregulazioprintzipioaren arabera jokatzen du. Zuku-industriako produktuen kalitatea da horren helburu nagusietako bat.

Texturas, sabores y colores: primer laboratorio sensorial acreditado por ENAC. Desde sus inicios, AZTI-Tecnalia apostó firmemente por el análisis sensorial entendiendo que era una herramienta básica en el proceso de innovación de los productos alimentarios. Los proyectos realizados durante estos años han contado con el apoyo técnico de este laboratorio en múltiples facetas: definición de la calidad de productos relacionados con el consumidor, estudios de aceptación del mercado, entrenamiento y formación continua en empresas de paneles de cata expertos para cada tipo de producto.

European Quality Control System.

55

16

European Quality Control System.


56

Nazioarteko proiektuak Latinoamerikan

Proyectos internacionales en Latinoamérica

Latinoamerikako merkatuan, teknologia transferitzeko jarduerak egin dira, Ekuador, Txile, Argentina, Panama eta Kubako tokiko bazkideekin lankidetzan. Hiru bulego tekniko ireki dira, Txilen, Argentinan eta Ekuadorren, eta, horien bidez, laguntza teknologikoko zerbitzuak eman zaizkie herrialde horietako enpresa eta erakundeei. Bulego tekniko horien funtsezko zereginak laguntza, prestakuntza eta orientazioa izan dira, eta produktuen kalitatea handitzea eta ingurumenean eragin txikiagoa izatea izan dira helburu nagusiak. Horri guztiari esker, Europar Batasunerako eta Ameriketako Estatu Batuetarako esportazioa handitzeko beharrezkoak diren betekizunak erdietsi dira. Gehienbat, sektore hauekin egin da lan: arrantzaren, haragiaren, zukuen, esnearen eta mahastizaintza eta ardogintzaren sektoreekin.

En el mercado latinoamericano se han realizado actuaciones de transferencia de tecnología, en colaboración con socios locales en Ecuador, Chile, Argentina, Panamá y Cuba. Durante este tiempo se han abierto tres oficinas técnicas en Chile, Argentina y Ecuador que han prestado servicios de asistencia tecnológica a empresas e instituciones de estos países. Sus labores fundamentales han sido la asistencia, formación y orientación para lograr unos mayores niveles de calidad en sus productos, así como generar un menor impacto en el medio ambiente. Con ello, han logrado alcanzar los requisitos necesarios para incrementar la exportación a la Unión Europea y Estados Unidos. Los sectores con los que más ha trabajado han sido el pesquero, el cárnico, el de zumos, el lácteo y el vitivinícola.

Etorkizuna: beste zentro bat, elikadurari buruzko ikerketak egiteko

El futuro: un nuevo centro dedicado a la alimentación

AZTI-Tecnaliak bederatzi milioi euro inbertituko ditu, 2007ra arte, Bizkaiko Parke Teknologikoan egoitza berria eraikitzeko. Han, elikagaien inguruko ikerketa guztia garatuko da.

AZTI-Tecnalia invertirá nueve millones de euros hasta el 2007 en la construcción de una nueva sede en el Parque Tecnológico de Bizkaia, donde centralizará toda la investigación alimentaria.

Ekimen horri esker, AZTI-Tecnaliak bikoiztu egingo du bere ahalmena, eta elikagaiei buruzko ikerketako zerbitzurik eta instalaziorik aurreratuenak izango ditu, elikagai-sektoreko enpresei I+G zerbitzurik onena emateko helburuarekin. Horrenbestez, eraikin berrian, instalazio pilotuak, entsegulaborategiak (abangoardiako teknologiarekin) eta beste ekipamendu berritzaile batzuk, zentroa Europako elikagaien ikerketaren abangoardian kokatzea ahalbidetuko dutenak.

Con esta nueva iniciativa, AZTI-Tecnalia duplicará su capacidad e incorporará los servicios e instalaciones más avanzadas en investigación alimentaria, con el objetivo de dar el mejor servicio de I+D a las empresas del sector alimentario. Así, el edificio albergará plantas piloto, laboratorios de ensayo con una tecnología de vanguardia y otros equipamientos novedosos que permitirán situar al centro en la vanguardia de la investigación alimentaria europea.

Elikagaien segurtasuna, etorkizuneko elikagaiak, prozesu eta sistemen hobekuntza, elikagaien teknologia berriak eta ingurumen-hobekuntza dira AZTI-Tecnalia zentro teknologikoaren ikerketa-ildo nagusiak. Zentroaren ikuspegi horrek, kontsumitzailea I+Gren ardatz nagusitzat hartuta, egungo elikagaigintza-industrian dauden erronkei eraginkortasunez erantzutea bermatzen du.

La seguridad alimentaria, los alimentos de futuro, la mejora de procesos y sistemas, las nuevas tecnologías alimentarias y la mejora medioambiental son las principales líneas de investigación del centro tecnológico AZTITecnalia. Su enfoque, con el consumidor como eje central de la I+D, garantiza una respuesta eficaz a los retos que se plantean en la actualidad la industria alimentaria.

«Gaur egun, Goi-sukaldaritzako jatetxeak I+G-ko laborategi txikiak dira». Andoni Luis Aduriz, Mugaritz jatetxea. Gipuzkoa

«En la actualidad los restaurantes de Alta Cocina son pequeños laboratorios de I+D». Andoni Luis Aduriz, Restaurante Mugaritz. Gipuzkoa


Ekonomia- eta gizarte-eragina Impacto económico y social

Ekonomia- eta gizarte-eragina AZTI-Tecnaliak EAEn garatzen duen jardueraren eragina balioesteko, sortutako aberastasuna eta lortutako gizarte-onurak hartu behar dira aintzat; besteak beste, enplegua, ezagutza, xede-sektoreen lehiakortasunaren hobekuntza eta ekonomia-jarduera berriak. 25 urte hauetan, zentroak martxan jarritako plan estrategikoetan ezarritako helburuak bete dira. Horren adierazgarri, iaz ia 16 milioi euroko fakturazioa lortu zen. Dena den, AZTI-Tecnaliaren jardueraren garrantzia zuzen baloratzeko, ez zaie enpresak zuzenean lortu dituen emaitza ekonomikoei soilik erreparatu behar; gizartean izan duen ekonomia- eta gizarte-eragina ere hartu behar da kontuan. Etekin ekonomikoaz gain, gizarte-ikuspegitik egiten diren ekarpenak ere oso garrantzitsuak dira; bai zuzeneko ekarpenak, bai zeharkakoak. Ezagutzaren gizartean, enpresa liderrak behar dira, eta enpresa horiek profesionalak trebatzeko gai izan behar dute, eta sektoreen eta, oro har, gizartearen berrikuntza eta hobekuntza ahalbidetuko duten teknologia eta produktu berriak garatzeko gai. Zalantzarik gabe, horri guztiari esker, gure inguruneko garapen iraunkorra lortuko dugu, etorkizun-berme gisa. Hori izan da garatzen ahalegindu garen zeregina.

«Aitak dio itsasadar honetan lehen ez zegoela arrainik. Dena den, orain igande askotan etortzen gara arrantza egitera». Arrantza-lehiaketa, Bilboko itsasadarrean

«Mi padre dice que en esta ría no había peces. Sin embargo, ahora venimos a pescar muchos domingos». Concurso de pesca en la ría de Bilbao

59

Impacto económico y social El impacto de la actuación de AZTI-Tecnalia en la CAPV se debe valorar tanto por la riqueza generada como por los beneficios sociales obtenidos: generación de empleo, conocimiento, mejora competitividad de los sectores objetivo y nuevas actividades económicas. Durante estos 25 años se han cumplido los objetivos marcados en los diferentes planes estratégicos puestos en marcha por el centro. Prueba de ello es que el pasado año se logró una facturación cercana a los 16 millones de euros. Sin embargo, para valorar justamente la importancia de la actividad de AZTITecnalia, no solamente hay que mirar los resultados económicos que la empresa ha obtenido directamente, también se debe tener en cuenta el impacto económico y social que ha generado en el conjunto de la sociedad. Aparte del rendimiento económico, las contribuciones tanto directas como indirectas desde un punto de vista social son también muy importantes. En la sociedad del conocimiento tiene que haber empresas líderes que sean capaces de formar a los profesionales y además desarrollar nuevas tecnologías y productos que permitan la innovación y la mejora de los sectores y del conjunto de la sociedad. Todo ello permitirá, sin duda, un desarrollo sostenible de nuestro entorno como garantía de futuro. Ése ha sido el papel que hemos intentado desarrollar.

AZTI-Tecnalian inbertitzen den euro bakoitzeko, gizarteak hamabost euroko irabazia lortzen du, batez beste, zentroarekin lankidetzan aritzen diren enpresetan eta erakundeetan ezarritako proiektuen ondorioz.

Por cada euro que se invierte en AZTI-Tecnalia, la sociedad obtiene una media de quince euros por los beneficios de proyectos implantados en las empresas e instituciones con las que colabora.


Ekonomia- eta gizarte-eragina Impacto económico y social

60

AZTI-Tecnaliak proiektu-sustatzaile gisa duen zereginak jarraitu egin behar du, eta ezagutza sortu eta transferitzen duen zentro gisa duen ereduak iraun egin behar du. Ekonomiaren ikuspuntutik, emaitzek positiboak izan behar dute, cash flow positiboa lortuko bada, horri esker zentroak orain arte bezala inbertitzen eta gero eta asmo handiagoko proiektuei ekiten jarraitzeko aukera izan dezan.

La misión de AZTI-Tecnalia como impulsor de proyectos debe continuar y su modelo como centro que genera y transfiere conocimiento debe prevalecer. Desde un punto de vista económico, los resultados deben ser positivos de manera que la generación de un cash flow positivo permita al centro seguir invirtiendo como lo ha venido haciendo y acometiendo proyectos cada vez más ambiciosos.

Enplegu-sorkuntza eta eragin ekonomikoa

Creación de empleo e impacto económico

Zentroak konpromiso aktiboa izan du beti gizartean, ekonomia- eta gizarte-eragineko zenbait arlotan ikus daitekeenez: enplegua eta oinarri teknologikoko enpresak sortu, prestakuntza bideratu, teknologia hedatu eta sortutako ezagutza gizarteari transmititu dio. Azken batean, zentroaren ekarpena ekonomiaren zein gizartearen aldetik da garrantzitsua.

La implicación activa del centro en la sociedad se manifiesta en diferentes ámbitos de impacto económico y social: creación de empleo y de empresas de base tecnológica, formación, difusión tecnológica y transmisión a la sociedad del conocimiento generado. En definitiva, su aportación tiene tanta importancia económica como social.

1997tik 2005era bitarteko etapan izan zuen zentroak ekonomia-eraginik handiena gizartean. Sektore-biderkatzaileak zuzeneko gastu estimatuan aplikatuz gero, gastu horrek sortutako aberastasuna ondorioztatuko dugu

La etapa correspondiente a los años 1997-2005 es la que refleja un mayor impacto económico en la sociedad. La aplicación de los multiplicadores sectoriales sobre el gasto directo estimado permite traducir ese gasto en generación de riqueza (fig. 1).

Azti-Tecnalia / Azti-Tecnalia

Zuzeneko gastua, guztira Gasto directo total

120.707.002 € (99%)

Azti-Tecnalia / Azti-Tecnalia

Eragina EAEn, guztira Impacto total CAPV

143.141.301 € (98%)

Fundazioa / Fundación

69.884.194 € (58%)

Fundazioa / Fundación

92.318.493 € (64%)

Langileak / Empleados

50.822.808 € (36%)

Langileak / Empleados

50.822.808 € (36%)

Batzarretara azaldutakoak Asistentes a congresos Guztira / Total

1.824.496 € (1%) 122.531.498 € (100%)

Batzarretara azaldutakoak Asistentes a congresos Guztira / Total

105.208.247 €

Enpleguak mantentzea Mantenimiento empleos

2.775.773 € (2%)

PFEZ / IRPF

18.444.554 €

SZ / IS

4.685.691 €

BEZ / IVA

6.992.775 €

Lankidetza-ikerketako enpresak eta zentroak Creación de empresas y centros de investigación cooperativa Fundazioaren jardueraren ondorioz eta/edo fundazioak berak sustatuta sortutako oinarriko teknologikoko lankidetza-enpresen edo -zentroen kopurua Número de empresas / Centros de cooperación de base tecnológica creados a partir de la actividad de la fundación y/o promovidas por ésta. Principales magnitudes asociadas Izena Nombre

Sortze-urtea Gizarte-egoitza Creación Sede social

Helburua Objeto

Ondartxo Arriak SL Ondartxo Arraiak S.L.

2004

Pasaia Pasaia

Itsasoko arrainkumeen ikerketa eta produkzioa (Hatchery) Investigación y producción de alevines marinos (Hatchery)

ORRUA %50, AZTI %50 ORRUA 50%, AZTI 50%

Tecnología y Calidad Láctea Tecnología y Calidad Láctea (TECNOLAT )

2003

Derio (Bizkaia) Derio (Bizkaia)

Esneki berrien garapena eta kalitate-kontrola Desarrollo de nuevos productos lácteos y control de calidad

AZTI %51, IPARLAT %49 AZTI 51%, IPARLAT 49%

Diru-sarrera fiskalak, guztira Total ingresos fiscales

30.108.129 €

AEROVISIÓN AEROVISIÓN

2003

Donostia (Gipuzkoa) Donostia (Gipuzkoa)

Tripulatu gabeko plataforma hegalariak garatzeko NEBT NEBT para el desarrollo de Plataformas Volantes no tripuladas

AZTI %25, ROBOTIKER %25, INASMET %30, Sustatzailea %20 AZTI 25%, ROBOTIKER 25%, INASMET 30%, Promotor 20%

BIOGUNE, Biozientziei buruzko lankidetza-ikerkuntzako zentro-elkartea Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias BIOGUNE

Bizkaiko Parke Teknologikoa Parque Tecnológico de Bizkaia

Biozientzia-arloan ikertzeko lankidetza-ikerkuntzako zentroa

2003

AZTI kide sortzailea da, honako hauekin batera: GAIKER, LEIA UPV/EHU, BIO Fundazioa, CIDETEC, NEIKER, Medplant, Genetics eta Norabio AZTI es miembro fundador, junto con GAIKER, LEIA, UPV/EHU, Fundación BIO, CIDETEC, NEIKER, Medplant, Genetics y Norabio

2005ean, AZTI-Tecnaliak 202 lanpostu mantentzen lagundu du En 2005, AZTI-Tecnalia ha contribuido al mantenimiento de 202 empleos 1. etapa Etapa 1

2. etapa Etapa 2

3. etapa Etapa 3

1981-1988

1989-1996

1997-2005

Guztira Total

Centro de investigación cooperativa para investigación en biociencias

CIC BIOMAGUNE, biomaterialei eta biomedikoei buruzko ikerkuntza-zentroa Asociación para la investigación en biomateriales 2003 y productos biomédicos, CIC BIOMAGUNE

Donostia (Gipuzkoa)

Biomaterialei eta produktu biomedikoei buruzko lankidetza-ikerkuntzako zentroa

AZTI kide sortzailea da, honako hauekin batera: INASMET, LEIA, UPV/EHU, BIO Fundazioa eta CIDETEC

Donostia (Gipuzkoa)

Centro de investigación cooperativa para investigación en bio-materiales en biomateriales y productos biomédicos

AZTI es miembro fundador, junto con INASMET, LEIA, UPV/EHU, Fundación BIO y CIDETEC

ELIKA fundazioa

Arkaute (Araba)

Euskadiko elikagai-bermea sustatzeko fundazioa

Arkaute (Araba)

Fundación para la promoción de la garantía alimentaria del País Vasco

AZTI kide sortzailea da, Kalitatea Fundazioarekin eta NEIKERekin batera AZTI es miembro fundador, junto con Fundación Kalitatea y NEIKER

Berantevilla (Araba) Berantevilla (Araba)

Landare-olioaren eta beste materia berriztagarri biogasolio-erregaiak egitea Producción de combustibles biodiesel a partir de aceite vegetal y otras materias renovables

AZTI %10, GAMESA %25, EEE %15, ECOCRAS %10, BIOCOMBUSTIBLES VASCOS eta beste batzuk %50 AZTI 10%, GARMESA 25%, EVE 15%, ECOCRAS 10%, BIOCOMBUSTIBLES VASCOS Y OTROS 50%

Zamudio

Informazio-teknologiak garatzea eta elikagai galkorren salmenta elektronikoa Desarrollo de tecnologías de la información y venta electrónica productos alimentarios perecederos

AZTI %10, IBERMATICA %84

Ekonomia eragina

Impacto económico

2002

Gastua / Gasto

24.277.760 €

25.807.844 €

95.831.470 €

145.917.074 €

BPG /PIB

18.065.576 €

20.592.188 €

66.550.483 €

105.208.247 €

Fundación ELIKA Bionor Transformación, S.A. 2002 Bionor Transformación, S.A.

Enpleguak* / Empleos*

199 (25*)

370 (46*)

1.305 (145*)

1.874 (75*)

Bilketa Fiskala / Rec. Fiscal

5.114.200 €

5.829.462 €

19.179.358 €

30.123.020 €

Agromare 2001

Beste aldagai batzuk Otras variables

Agromare

Langile-kopurua, batez beste / Plantilla media Bazkideen ekarpenak / Aportaciones socios

Ratios

BPG-Gastua / PIB-Gasto Ratioak

22

46 9.106.415 €

74%

80%

137 25.067.545 €

69%

34.173.960€

72%

127%

100%

105%

110%

Bilketa-Gastua / Recaudación-Gasto

21%

23%

20%

21%

64%

77%

73%

* Urtero mantendutako lanpostuak, aztertutako etapan. / * Entre paréntesis, empleos mantenidos anualmente en el periodo considerado.

Zamudio

AZTI 10%, IBERMATICA 84%

71

AZTIko enplegua / Empleo AZTI

Bilketa-Ekarpena / Recaudación-Aportación

Partaidetza Participación

1.874

145.917.074 € (100%)

Gastuaren %84 EAEn 84% Gasto en la CAPV Aldagaia Variable

BPG / PIB

Ogasun Publikorako sortutako diru-sarrerak Generación de ingresos para la Hacienda Pública

AZTI-Tecnalia promueve también la creación y desarrollo de patentes como consecuencia de nuevos productos o tecnologías desarrolladas en el marco de la investigación estratégica. Estas patentes permiten mejorar o incrementar la actividad de la industria alimentaria y pesquera. En los últimos ocho años ha solicitado y registrado 14 nuevas patentes, tres de ellas son compartidas con otras organizaciones o empresas.

Halaber, ikerkuntza estrategikoaren esparruan garatutako produktu eta teknologia berrien ondoriozko patenteen sorkuntza eta garapena ere sustatzen du AZTI-Tecnaliak. Patente horiei esker, elikagaien eta arrantzaren industriaren jarduera hobetu edo handitu egin da. Azken zortzi urteetan, 14 patente berri eskatu eta erregistratu ditu, haietako hiru beste erakunde edo enpresa batzuekin elkarbanatuak.

Fundazioak 1981etik 2005era egindako zuzeneko ekarpenaren ikuspegi globala / Visión global contribución directa de la fundación 1981-2005 Zuzeneko gastua EAEn Gasto directo CAPV

Además de la actividad propia, AZTI-Tecnalia ha promovido la creación de Empresas de Base Tecnológica (NEBT) para lanzar nuevos negocios a partir de tecnologías desarrolladas en el marco de las investigaciones estratégicas (ver la figura 2). Desde el Plan Estratégico 1997-2000, AZTI-Tecnalia se marcó el objetivo de ampliar su actividad mediante la creación de NEBT. Fruto del establecimiento de este objetivo, ratificado en los planes posteriores de 2000-2004 y 2005-2010, AZTI-Tecnalia ha puesto en marcha numerosas iniciativas encaminadas a este objetivo.

(1. irudia).Berezko jardueraz gain, AZTI-Tecnaliak Oinarri Teknologikoko Enpresak (NEBT) sortzea sustatu du, negozio berriak ateratzeko, ikerketa estrategikoen esparruan garatutako teknologian oinarrituta (ikus 2. irudia). 1997-2000 Plan Estrategikoan, bere jarduera handitzeko helburua adierazi zuen AZTI-Tecnaliak, oinarri teknologikoko enpresa berrien sorkuntzaren bidez. Hurrengo planek –2000-2004 eta 2005-2010 planek– helburu hura berretsi zuten, eta helburua ezarri zuenetik, hainbat ekimen abiarazi ditu AZTI-Tecnaliak.

2 1

61

Elikagaien Kalitatearen Institutua (ICA) Fundazioaren sukurtsala Instituto de Calidad Alimentaria (ICA) Sucursal de la Fundación Elikagaien Kalitatearen Institutua (ICA),Fundazioaren sukurtsala Instituto de Calidad Alimentaria (ICA) Sucursal de la Fundación Investigación y Tecnología, S.A. (TEIZE) Investigación y Tecnología S.A. (TEIZE)

Santiago (Txile)

Txileko elikagaigintzarako zerbitzu teknologikoak garatzea

%100

Santiago de Chile

Desarrollo de servicios tecnológicos para industria alimentaria en Chile

100%

Buenos Aires (Argentina) Buenos Aires (Argentina)

Argentinako elikagaigintzarako zerbitzu teknologikoak garatzea Desarrollo de servicios tecnológicos para industria alimentaria en Argentina

%100

Bermeo

Fundazioaren jarduerak merkaturatzea eta oinarri %20 teknologikoko enpresak garatzea Comercialización actividades de la fundación y desarrollo de empresas de base tecnológica 20%

Datu globalak / Datos globales

2000

2000

1997 Bermeo

100%

11 enpresa / sortutako zentroak 11 empresas / centros creados Sortutako emplegua guztira 120 pertsona Empleo total generado 120 personas NEBTen facturazioa guztira 12 Mill. Euro Facturación global NEBT 12 Mill Euros Inbertsioa guztira 18 Mill. / Inversión total 18 Mill


Ekonomia- eta gizarte-eragina Impacto económico y social

62

«Egun, AZTIren moduko ikerketa-zentro baten laguntza hurbilik gabe ezin da arrantza-jarduera garatu. Alturako sektoreari arrantza-jarduerari buruzko ezagutza hobea eman dio, bai eta gure kudeaketan hobekuntzak sartzeko aukera eman ere». Victor Badiola, OPPAOko idazkaria «Actualmente no se puede desarrollar la actividad pesquera sin colaboración próxima de un centro de investigación como AZTI-Tecnalia. Al sector de altura, nos ha aportado un mejor conocimiento de la actividad pesquera y posibilidad de introducir mejoras en nuestra gestión». Víctor Badiola, secretario OPPAO

Itsas Ikerketa Unitatearen ekonomia- eta gizarte-eragina

Impacto económico y social de la Unidad de Investigación Marina

Euskadiko arrantza-sektoreak azken hamarkadetan izandako bilakaeraren azterketa globala egin da, eta horrek AZTI-Tecnaliak erakunde gisa zenbait arlotan izan duen eginkizun garrantzitsua erakusten du; besteak beste, arrantza-baliabideak kudeatzen, arrantza-ontzien egitura egokitzen, teknologia berriak egokitzen eta hartzen, eta gero eta lehiakortasun-maila handiagoak bilatzen.

Se ha realizado un análisis global de la evolución del sector pesquero vasco en las últimas décadas, lo que ha permitido ver el rol clave que ha desempeñado AZTI-Tecnalia como organización: en la gestión de los recursos pesqueros, en la adecuación de la estructura de la flota, adaptación y asunción de nuevas tecnologías, y en la búsqueda de cada vez mayores niveles de competitividad, entre otras.

Ikuspegi hori beste batekin osatu da; hain zuzen, zentroaren jarduerek sektore hartan izandako eragina ekonomiaren aldetik kuantifikatzen duen ikuspegiarekin. 3. irudian, arrantza-baliabideen kudeaketaren eta hobekuntza teknologikoei buruzko kalkuluak azaltzen dira, baita guztizko batura ere. 1997tik 2005era bitarteko etapako itsas ikerketaren emaitza ekonomikoa –hain zuzen, AZTI-Tecnaliaren jardueraren zuzeneko ondoriotzat har daitekeena– 143 milioi eurokoa izan da (2005eko oinarria). Dena den, dagokion testuinguruan interpretatu behar da emaitza hori, eta azken bederatzi urteetako eragina islatzen duela kontuan hartu. Garrantzitsua da azpimarratzea datu horrek ez duela baliabideen eta arrantza-ontzidien kudeaketak izan dezakeen eraginik garrantzitsuenaren ondorioa barne hartzen: etorkizuneko arrain-stockak ugariagoak izango direla, arrantza-ontziak efizienteagoak izango direla, eta stocken eta arrantza-ontzidiaren ahalmenaren arteko lotura egokia izango dela (ikus 3. eta 4. irudiak).

Esta visión se ha complementado con otra que cuantifica en términos económicos el impacto de estas actuaciones en dicho sector. En la figura 3 se muestran los cálculos de la gestión de los recursos pesqueros, de las mejoras tecnológicas y la suma total. El resultado económico de investigación marina considerado como directamente atribuible a AZTITecnalia en el periodo 1997-2005 ha alcanzado la cifra de 143 millones de euros (base 2005). No obstante, este resultado hay que interpretarlo en su contexto y considerando que refleja el impacto de los últimos nueve años. Es importante destacar que este dato no incluye la parte atribuible al efecto más importante que la gestión de los recursos y de las flotas pesqueras puede tener: un futuro con stocks de peces más abundantes, flotas más eficientes y una relación adecuada entre stocks y capacidad de la flota (ver figuras 3 y 4).

4

Ondorioak. AZTI-Tecnalia: Arrantza-sektorearen bilakaera Conclusiones. AZTI-Tecnalia: Evolución del sector pesquero Arrantza-sektorearen bilakaera Evolución del sector pesquero Arrantza-ontzidia baliabidetara egokitzea Adecuación de la flota a los recursos Alturakoa eta altura handikoa: %60 txikitzea / Altura y gran altura: Reducción de un 60% Baxurakoa: %52 txikitzea / Bajura: Reducción de un 52%

Itsas Ikerketaren eragina, guztira 1997-2005 Total impacto Investigación Marina 1997-2005

3 Urtea / Año

63

Kudeaketaren eragina Impacto gestión

Teknologiaren eta beste batzuen eragina Impacto Tec. / otros

Itsas Ikerketaren eragina Impacto Inv. marina

1997

5.650.109

2.837.117

8.487.226

1998

7.047.193

2.742.958

9.790.151

1999

5.065.699

4.261.282

9.326.981

2000

8.348.261

4.175.849

12.524.110

2001

10.255.440

5.017.790

15.273.230

2002

10.478.392

5.929.220

16.407.612

2003

12.312.000

7.577.756

19.889.759

2004

14.806.320

8.176.127

22.982.447

2005

19.152.000

9.411.750

28.563.750

Itsas Ikerketaren eragina, guztira Total impacto investigación marina

Kudeaketaren eragina Impacto gestión 93.115.414

Teknologiaren eta beste batzuen eragina Impacto tecnología / otros 50.129.849

Itsas ikerketaren eragina, guztira Impacto total investigación marina

Ontzidi modernoagoa. Euskadiko ontzien batez besteko adina 3 urte txikitzea Flota más moderna, disminución de la edad media de la flota vasca en 3 años Alturakoa eta altura handikoa: %6 txikitzea (16,67tik 15,60ra) Altura y gran altura: Reducción de un 6% (de 16,67 a 15,60) Baxurakoa: %22 txikitzea (17,60tik 13,70era) / Bajura: Reducción de un 22% (de 17,60 a 13,70) Tripulatzaile-kopurua %58ra egokitzea / Adecuación del nº de tripulantes en un 58% Alturakoa eta altura handikoa: %61 txikitzea / Altura y gran altura: Reducción de un 61% Baxurakoa: %56 txikitzea / Bajura: Reducción de un 56% Pertsona/ontzia ratioa unitatea batean txikitzea (10 lagunetik 9ra) Disminución del ratio persona/buque en 1 unidad (de10 a 9 personas) Lehorreratutako kantitatea %65 handitzea Incremento de la cantidad desembarcada en un 65% Lehorreratutako arrantzaren balioa %19 handitzea Incremento del valor de la pesca desembarcada en un 19% Ontzi bakoitzeko lehorreratze-kopurua %143 handitzea Incremento de la cantidad de desembarcos por buque en un 143% Ontzi bakoitzeko produktibitatea %236 handitzea La productividad por buque se ha incrementado en un 236% Pertsonako lehorreratze bakoitzeko bolumena %177 handitzea El volumen de desembarco por persona ha crecido en un 177% Ontziratutako langile bakoitzeko ekoizpenaren balioa %250 handitzea El valor de la producción por personal embarcado se ha incrementado en un 250%

143.245.263

AZTI-Tecnaliak inbertitutako euro bakoitzak sektorean izandako eragin biderkatzailea 7 €-koa izan da Efecto multiplicador en el sector de 7 € por 1 € invertido por AZTI-Tecnalia

Arrantza-sektoreak jarduera asko egin ditu lehiakortasuna hobetzeko, kostuak jaitsiz eta produktibitatea handituz. / El sector pesquero ha realizado numerosas actuaciones buscando la mejora de la competitividad mediante la reducción de costes y el aumento de la productividad

AZTI-Tecnaliaren ekarpen nagusiak Principales contribuciones de AZTI-Tecnalia IKTen erabilera Incorporación de TIC Arrantza-metodo berrien garapena Desarrollo de nuevos métodos de pesca Laginketa-metodo berriak (CUFES Azaleko lagingailua) Nuevos metodos de muestreo (CUFES muestreador de superficie) Baxurako ontzietan inguraketamaniobra egiteko sistema berria Nuevo sistema para la maniobra de cerco en los buques de bajura Polipasto automatiko berria, berdela harrapatzeko Nuevo halador automático para la pesca del verdel Hegaluzearen kontserbarako ikerketak: Estudios para la conservación del bonito Ontziko laneko arropa eta segurtasuneko elementuak Ropa de trabajo y elementos de seguridad a bordo Harrapaketen erregulazioa Regulación de las capturas

Baxurako ontzien %46 baino gehiago – 100 M euroko inbertsioa, zortzi urtean (%40 finantzazio publikoa) Más de 46% de barcos de la flota de bajura - 100 M euros de inversión en 8 años (40% financiación pública) Beita berriak: Mistoak eta sintetikoak – Amu-modelo berriak – Irekidura bertikal handiko sareak Nuevos cebos: Mixto/Sintético - Nuevos modelos de anzuelo - Red de gran abertura vertical Itsasoko kanpainen kostua %50 txikitzea 50% reducción del coste de las campañas en el mar 9 ontzi berri, maniobra berriekin – 2 ontzi egokitu – Denbora berean sarea maizago botatzea – Harrapaketak %25-35 handitzea – Inbertsioa: 90-130 M euro/ontziko 9 barcos nuevos que incluyen nuevas maniobras - 2 barcos adaptados Más largadas de red en mismo tiempo - Incremento de capturas en un 25-35%- Inversión: 90-130 M €/ barco Harrapaketak %20-30 handitzea Inbertsioa: 20-60 M euro/ontziko Incremento de capturas en un 20-30% Inversión: 20-60 M €/barco Hegaluzearen balio-bizitza %30 handitzea – 50 ontzi, izozteko eta biltegiratzeko baldintza berriekin 30% incremento de la vida útil del bonito - 50 buques con las nuevas condiciones de congelación y almacenamiento 3.800 jantzi – 1.360 salbamendu-tirante –155 biziraupen-jantzi – instalatutako 20irrati-baliza – Aurpegi-babeski bat egitea 3.800 prendas - 1.360 tirantes salvavidas - 155 trajes supervivencia 20 radiobalizas instaladas - Elaboración de un protector facial Berdel-stockerako kuotak eta antxoarako debekualdiak ezartzea Establecimiento de cuotas para el stock de verdel y vedas para la anchoa

Prozesu honetan, AZTI-Tecnalia funtsezko eragilea izan da, administrazio eta kofradiei aholkua emanez, eta sektorea hobetzeko hainbat metodo eta tresna garatu ditu. / En este proceso, AZTI-Tecnalia ha sido un agente clave, asesorando a las administraciones y cofradías, y desarrollando distintos métodos y herramientas que contribuyen a la mejora del sector.


Ekonomia- eta gizarte-eragina Impacto económico y social

64

Elikagaien Ikerketako Unitatearen ekonomia-eragina

Impacto económico de la Unidad de Investigación Alimentaria

Atal honetan, AZTI-Tecnaliaren elikagai-ikerketako proiektuen ezarpen edo aplikazio praktikoaren ondorioz egindako inbertsio-, sarrera- eta gastu-erabakietatik lortutako emaitzak aurkeztuko ditugu; hain zuzen, BPG, enplegu eta Ogasun Publikoaren arloan.

Se presentan en este apartado los resultados obtenidos de la repercusión en términos de PIB, empleo y Hacienda Pública de aquellas decisiones de inversión, ingreso o gasto realizadas como resultado de la implantación/ aplicación práctica de los proyectos de investigación alimentaria de la AZTI-Tecnalia.

Zuzeneko gastua, guztira Gasto directo total

- Enpresei kostua aurreztea eragin duten proiektuak identifikatzea. 5.2. irudian, sei proiektu martxan jartzeak izandako ekonomia-eraginaren kuantifikazioari buruzko kalkuluak azaltzen dira. Sei proiektu horiei esker, enpresa bezeroek, beren kudeaketan sartutako aldaketen ondorioz, kostu operatiboak txikitzea lortu zuten. - 5.3. irudian, ikuspegi globalizatu gisa, elikagaien ikerketaarloko proiektuei buruzko ekonomia-eragin guztiei dagozkien datuak azaltzen dira.

419.096.222 € BPG / PIB

La metodología para la realización del estudio ha seguido las fases siguientes:

PFEZ / IRPF

77.842.407 €

SZ / IS

14.822.785 €

lanpostu

BEZ / IVA

26.120.927 €

empleos

Sarrera fiskalak, guztira Total ingresos fiscales

402.862.721 €

19 proyectos de repercusión económica (1994-2005)

Lanpostuak mantentzea Mantenimiento empleos

8.577

Guztira / Total (1994-2005)

- Identificación de aquellos proyectos que han permitido a las empresas incrementar su volumen de negocio, especialmente atrayendo inversiones/flujos de fondos derivados de la facturación a terceros clientes procedentes de fuera de la CAPV. En la figura 5.1 se muestran los cálculos relativos a la cuantificación del impacto económico que ha tenido la puesta en marcha de 19 proyectos en los que las empresas cliente han incrementado su facturación o han incorporado cambios en su gestión acompañados de inversiones o gastos de funcionamiento adicionales.

Mantenimiento de 714 empleos/año durante 12 años

Sektorean sortutako efektu biderkatzilea AZTI-Tecnaliak Inbertitutako euro bakoitzeko 18 eurokoa da Efecto multiplicador en el sector de 18 € por 1 € invertido por AZTI-Tecnalia Enpresen kostu-aurrezpenari lotutako ekonomia-eragina: 1989-2005, guztira Impacto económico asociado al ahorro de costes por parte de empresas: total 1989-2005

5.2

Zuzeneko gastua, guztira Gasto directo total

Eragina EAEn, guztira Impacto total CAPV

Ekonomia-aurrezpena / Ahorro económico

4.147.381 €

SZ / IS

1.337.194 €

lanpostu

BEZ / IVA

1.805.809 €

empleos

Gutxitze fiskala, guztira

21.999.568 €

25.776.296 €

Lanpostuak mantentzea Mantenimiento empleos

497

Ogasun Publikorako diru-sarreren gutxipena Minoración de ingresos para la Hacienda Pública PFEZ / IRPF

BPG txikitzea / Reducción PIB

7.290.384 €

Total minoración fiscal

Ekonomia-aurrezpeneko sei proiektu (1997-2005) / 6 proyectos ahorro económico (1997-2005)

Elikagaien Ikerketak izandako ekonomia-eragina, guztira (1989-2005) Impacto económico total en Investigación Alimentaria, periodo 1989-2005

5.3 Zuzeneko gastua, guztira Gasto directo total Ekonomia-eragineko proiektuak Proyectos de repercusión económica

El efecto multiplicador en el sector alimentario es de 22 euros por 1 euro invertido en el periodo 1994-2005.

118.786.119 €

Urtean 714 lanpostu mantentzea, 12 urtean

- Identificación de aquellos proyectos que han generado un ahorro de coste para las empresas que lo han aplicado. En la figura 5.2, se muestran los cálculos relativos a la cuantificación del impacto económico que ha tenido la puesta en marcha de seis proyectos en los que las empresas cliente han incorporado cambios en su gestión que han permitido una reducción de costes operativos.

Elikagaien sektorean, efektu biderkatzailea 22 eurokoa da, 1994-2005 aldian

Ogasun Publikorako sortutako diru-sarrerak Generación de ingresos para la Hacienda Pública

Proyectos de repercusión económica Ekonomia-eragineko 19 proiektu (1994-2005)

- En la figura 5.3, como visión totalizada, se presentan los datos correspondientes a la agregación de todos los impactos económicos relativos a los proyectos del área de Investigación Alimentaria.

inbertitutako euro bakoitzeko.

Eragina EAEn, guztira Impacto total CAPV

Ekonomia-eragineko proiektuak

Ikerketa egiteko metodologiak honako atal hauek izan ditu: - Enpresei beren negozio-bolumena handitzeko aukera eman dieten proiektuak identifikatzea; batik bat, EAEtik kanpoko bezeroei fakturatutako kopuruetatik ondorioztatutako inbertsioak eta funts-fluxuak erakarri dituzten proiektuak. 5.1. irudian, 19 proiektu martxan jartzeak izandako ekonomiaeraginaren kuantifikazioari buruzko kalkuluak azaltzen dira. Proiektu horiei esker, enpresa bezeroek beren fakturazioa handitu edo aldaketak sartu dituzte beren kudeaketan, inbertsio edo funtzionamendu-gastu osagarriekin.

Enpresen eskari osagarriari lotutako ekonomia-eragina: 1994-2005, guztira Impacto económico asociado a la demanda adicional por parte de empresas: total 1994-2005

5.1

998.056.017 €

Guztira / Total (1989-2005)

Eragina EAEn, guztira Impacto total CAPV BPG/ PIB

932.059.017 €

Lanpostuak mantentzea

lanpostu 20.116 empleos

Mantenimiento empleos

Ogasun Publikorako sortutako diru-sarrerak Generación de ingresos para la Hacienda Pública PFEZ / IRPF SZ / IS BEZ / IVA Sarrera fiskalak, guztira Total ingresos fiscales

178.293.551 € 42.450.240 € 65.112.214 € 285.856.006 €

Sektorean sortutako efektu biderkatzailea AZTI-Tecnaliak Inbertitutako euro bakoitzeko 22 eurokoa da Efecto multiplicador en el sector de 22 € por 1€ invertido por AZTI-Tecnalia 2. etapako 32 proiektu eta 3. etapako 42 proiektu (1989-2005) / 32 proyectos de la etapa 2 y 42 de la etapa 3 (1989-2005) 1.301 lanpostu/urteko, 17 urtean / 1.301 empleos/año durante 17 años

65


67

Ekonomia- eta gizarte-eragina Impacto económico y social

66

Gizarte-inguruneari zeharka egindako ekarpenak

Contribuciones indirectas al entorno social

AZTI-Tecnaliaren jardueraren izaera bereziagatik, ekonomiari eta gizarteari ematen dizkien onurak haren jardueraren ondorioz zuzenean lortutakoak baino askoz handiagoak dira. Arrantza-sektoreari, itsas ingurumenari eta nekazaritzako elikagaien industriari buruzko ikerketa- eta orientazio-eremua hartzen du zentro teknologikoak; izan ere, duela 25 urte sortu zenetik ezarri ziren xedeak betez, arlo horien eraldatze-eragile handia izan da.

Por la especial naturaleza de la actividad de AZTI-Tecnalia, los beneficios que reporta a la economía y a la sociedad son mucho más importantes que los obtenidos directamente por su actividad. El centro tecnológico viene a ocupar un espacio de investigación y orientación del sector pesquero, medio ambiente marino e industria agroalimentaria que es un claro motor de transformación de estos campos, cumpliendo los objetivos con los que fue creada 25 años atrás.

Enpresaren bilakaerak eta lortutako emaitzek zentroaren funtzionamenduaren oinarriei eustea ahalbidetzen dute; izan ere, kudeaketa pribatua bada ere, gizarte-interesa publikoa da, argi eta garbi. Xedea merkatua izanda, gero eta autofinantzaketa-maila handiagoak lortu ditu.

La evolución empresarial y los resultados obtenidos permiten mantener las bases de funcionamiento del centro, que están marcadas por una gestión privada con un interés social claramente público. Con una orientación enfocada hacia el mercado, ha conseguido cada vez mayores niveles de autofinanciación.

Zentroaren esparruko sektoreetan jarduten duten beste erakunde batzuek garatutako proiektuak baloratzeko, ekonomia-eraginaren azterketan baliatutakoaren antzeko metodologia erabili da (ikus 6. irudia).

La valoración de los proyectos desarrollados para otras entidades que operan en sectores de su ámbito se ha elaborado con una metodología similar a la utilizada en el análisis del impacto económico (ver la figura 6).

Lan-baldintzen hobekuntza Mejora de condiciones laborales

Sektorearen garapen teknologikoa Desarrollo tecnológico del sector

Produktu berriak sortzea Creación de nuevos productos

Lan-segurtasuna handitzea Incremento en la seguridad laboral

Ikertzeko ahalegin handiagoa, aplikazio praktikorako Mayor esfuerzo investigador orientado a su aplicabilidad práctica

Erauzketen jarduna eta teknologia hobetzea Mejora de la operatividad y la tecnologia de la extracción

Erauzketen jarduna eta teknologia hobetzea Mejora de la operativa y tecnología de la extracción

Ontzien eta aparailuen efizientzia handitzea Incremento de la eficiencia en flotas y artes de pesca

Balio erantsia handitzea Incremento del valor añadido Arrantza-jarduera mantentzea Mantenimiento de la actividad pesquera

Elikagai Segurtasuneko mailarik onenak lortzea Consecución de niveles óptimos de Seguridad Alimentaria Egun dauden produktuak hobetzea Enriquecimiento de los productos existentes

Ingurumen-kalitateko

maila egokia lortzea Consecución de un nivel adecuado de calidad ambiental

Produktuaren kalitatea hobetzea Mejora de la calidad del producto

Indarreko arauetara egokitzea Adecuación a la normativa vigente

Ekonomia-jarduera dinamizatzea Dinamización de la actividad económica

EBren jarraibideak ezartzean, sektorearen egoera orokorra aintzat hartzea . Consideración de la situación global del sector en el establec. de direc. de la U.E

EBn sartzen erraztea Favorecer la integración en la UE Enpresak / Lankidetza Zentroak sortzea Creación de empresas / Centros de Cooperación

Ingurumenaren kontserbazioa Conservación medio ambiente

Ingurumenaren kontserbazioa (Orokorra) Conservación del medio ambiente (General)

Ingurumen-kalitateko maila egokia lortzea Consecución de un nivel adecuado de calidad ambiental Ustia daitezkeen baliabideen kudeaketa teknikoa hobetzea Mejora de la gestión técnica de los recursos explotables Arrantza-jardueraren ingurumen-garapen iraunkorra Desarrollo medioambientalmente sostenible de la actividad pesquera Ekonomia-jardueraren ingurumen-garapen iraunkorra (gainerakoa) Desarrollo medioambientalmente sostenible de la actividad económica (resto)

Zaila da zientzia- edo ingurumen-arloekin zuzenean lotutako ekarpenei dagozkien adierazle kualitatiboak ekonomikoki interpretatzea, baina zalantzarik gabe, oso garrantzitsuak dira, gizarteari, ingurumenari eta espezieen kontserbazioari dagokienez.

Los indicadores de carácter cualitativo asociados a contribuciones más directamente relacionadas con el ámbito científico y/o ambiental son difícilmente traducibles en términos económicos, pero poseen una indudable importancia en términos sociales, medioambientales y de conservación de las especies.

Ikertzaile berrien prestakuntza eta ezagutzaren transferentzia

Formación de nuevos investigadores y transferencia de conocimiento

AZTI-Tecnaliak etorkizuneko belaunaldietako ikertzaile gazteen prestakuntzan laguntzen du. Horretarako, zenbait jarduera burutzen ditu:

AZTI-Tecnalia contribuye formando a jóvenes investigadores que serán el relevo de futuras generaciones. Para ello actúa de varias maneras: - Formación de nuevos investigadores. Gracias a acuerdos de colaboración con más de 20 centros de estudios: Universidades, centros de formación profesional y escuelas profesionales. Destaca la organización de cursos dentro del marco de los Cursos de Verano de la UPV-EHU y su alto grado de asistencia con más de 300 alumnos. - Formación de doctores. Son tres los caminos en los que AZTITecnalia desarrolla esta actividad. Por un lado, promociona internamente la formación de doctores, así el número de doctores en la organización asciende a un 15% de la plantilla. Además, participa desde su creación en las iniciativas de programas tales como Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Torres Quevedo, que han permitido incorporar hasta un total de 12 doctores en plantilla en los dos últimos años. Por último, AZTI-Tecnalia colabora con la UPV-EHU desde el año 2000 en la docencia de cursos de doctorado en las áreas de Gestión de Pesquerías y Gestión del Medio Ambiente Marino. El número de participantes en los mismos ha superado los 250 alumnos en los dos últimos años.

- Doktoreen prestakuntza. Hiru modutan garatzen du AZTI-Tecnaliak jarduera hori. Alde batetik, zentroko langileek doktoretza-ikastaroak egin ditzaten sustatzen du; izan ere, horri esker, erakundeko doktore-kopurua langile guztien %15 da. Horrez gain, sortu zenetik, zenbait programaren –esaterako, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva eta Torres Quevedo programen– ekimenetan hartzen du parte, eta horri esker, azken bi urteetan, 12 doktore hasi dira zentroan lanean. Azkenik, 2000. urtetik, AZTI-Tecnalia UPV-EHUrekin elkarlanean ari da doktoretza-ikastaroen irakaskuntzan, Arrantza-tokien Kudeaketa eta Itsas Ingurumenaren Kudeaketa arloetan. Azken bi urteetan, 250 ikaslek baino gehiagok hartu dute parte ikastaro horietan.

%40

Prestatzen ari diren teknikarien kopurua Técnicos en formación

7 Biak / Ambas

Merkatuak hedatzea Expansión de mercados

Lehiakortasuna / Competitividad

Enpresa-berrikuntzako kultura Cultura innovación empresarial

40 35

%21

Arrantza-baliabideen arrazoizko ustiapenaren optimizazioa Optimización de la explotación racional de los recursos pesqueros

Zenbait espezieren babesa eta kontserbazioa Protección y conservación de diferentes especies

EBren jarraibideak ezartzean, sektorearen egoera orokorra aintzat hartzea Consideración de la situación global del sector en el establec. de directrices UE

EBren jarraibideak ezartzean, sektorearen egoera orokorra aintzat hartzea Consideración de la situación global del sector en el establ. de directrices UE

Ustia daitezkeen baliabideen kudeaketa teknikoa hobetzea Mejora de la gestión técnica de los recursos explotables

Ustia daitezkeen baliabideen kudeaketa teknikoa hobetzea Mejora de la gestión técnica de los recursos explotables

Ontzien eta aparailuen efizientzia handitzea Incremento de la eficiencia en flotas y artes de pesca

30 Ingurumena / Medio ambiente

Lehiakortasuna handitzea / Incrementos competitividad

Lehiakortasuna (Orokorra) Competitividad (General)

EBn sartzen erraztea Favorecer la integración en la UE

Para dar una idea de la actividad llevada a cabo en este campo, de los 1.172 proyectos desarrollados se han analizado 319 que se consideran representativos de todos ellos. De su estudio se desprende en qué áreas ha trabajado AZTI-Tecnalia, cuál ha sido su participación y cómo ha contribuido a los resultados.

- Ikertzaile berrien prestakuntza. 20 ikasketa-zentrorekin baino gehiagorekin sinatutako lankidetza-hitzarmenei esker: unibertsitateekin, lanbide-heziketako ikastetxeekin eta lanbideeskolekin. EHUko Udako Ikastaroetan antolatutako ikastaroak azpimarratu behar dira, eta ikastaro horietan ikasle askok parte hartzen duela; izan ere, 300 ikaslek baino gehiagok.

1981-2005 aldiko ikuspegi orokorra. Zeharkako ekarpenak Visión Global 1981-2005. Contribuciones indirectas

6

Arlo horretan egindako jarduera zer-nolakoa izan den jakiteko, garatutako 1.172 proiektuetatik, 319 aztertu dira; hain zuzen, proiektu haien guztien adierazgarritzat hartzen direnak. Azterketa horretatik ondorioztatu daiteke zer arlotan lan egin duen AZTI-Tecnaliak, bai eta zer partaidetza izan duen eta emaitzetan zer ekarpen izan duen ere.

25 20 15 10

%39 5 0

Oso ekarpen handia / Contribución muy significativa (>15%)

Ekarpen handia / Contribución significativa (5%-15%)

Ekarpen ertaina / Contribución media (3%-4%)

Ekarpen txikia / Contribución baja (1%-3%)

2000

2001

2002

2003

2004

2005


Ekonomia- eta gizarte-eragina Impacto económico y social

68

Zientzia-hedapeneko eta dibulgazioko jarduerak AZTI-Tecnaliaren helburuetako bat itsasoaren eta elikagaien ikerkuntzako erreferentzia izatea da, eta bere ezagutza gizarteari transferitzea. Ildo horretan, hedapen teknologikoko jarduerak egiten ditu; besteak beste, txosten teknikoak eta liburuak argitaratzen ditu. Nabarmendu behar da 25 urte hauetan zentroaren ekoizpen zientifikoa izugarri handitu dela; hots, AZTI-Tecnaliako ikertzaileek gero eta partehartze aktiboagoa izan dute foro zientifiko eta teknikoetan. Horrez gain, Espainiako ekoizpen zientifikoari buruz Itsas Zientzietan (1994-2004) egindako azterketa baten arabera, AZTI-Tecnaliaren argitalpenek eragin handia izan dute, eta horrek zentroaren dibulgaziojarduera handia abalatzen du.

AZTI-Tecnaliaren argitalpenak

Publicaciones de AZTI-Tecnalia

- Antxoa-populazioari buruzko azterketak (zenbait urte). - AZTI-Tecnaliaren bi urteko memoriak (1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004). - Elikagaiak kontserbatzeko teknologia berriei buruzko jardunaldiak (1999). - Elikagaien Industrian Ingurumena Kudeatzeko ISO 14001 Sistemak Ezartzeko Gidaliburua (2000). - Bakailaoaren nortasun-agiria (2002). - Elikagaien Mikrobiologiari buruzko XIII. Biltzarra – Txostenen liburua (2002). - AZTI-Arrantza. Arrantza-baliabideen egoera (2000, 2001, 2003, 2005). - Itsas inguruneko ingurumen-inpaktuen azterketak ebaluatzeko protokoloa (2003). - Itsasotik platerera (2004), paperean eta micrositean. - Arrantzak EAEko herrietan herrien garapenerako duen garrantzia (2004). - Urpeko ibilaldia euskal kostaldean (2006). - Nerbioiko Estuarioaren berreskurapenari buruzko liburuxkak (9.000 liburuxka bidali ziren Bizkaiko ikastetxeetara, udaletara eta beste erakunde batzuetara).

- Informe sobre la pesquería de la Anchoa (varios años) - Memorias bianuales de AZTI-Tecnalia (1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004) - Jornadas sobre Nuevas Tecnologías para la Conservación de Alimentos (1999) - Guía para la Implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 14001 en Industria Alimentaria (2000) - El Carné de Identidad del Bacalao (2002) - XIII Congreso de Microbiología de los Alimentos - Libro de ponencias (2002) - AZTI-Arrantza. Estado de los recursos pesqueros (2000, 2001, 2003, 2005) - Protocolo para la evaluación de los estudios de impacto ambiental en el medio marino (2003) - Del Mar al Plato (2004) papel y microsite - La Contribución del Sector Pesquero al Desarrollo Municipal de la CAPV (2004) - Paseo submarino por la costa vasca (2006) - Folletos sobre la recuperación del Estuario del Nervión (9.000 folletos enviados a los colegios de Bizkaia, ayuntamientos y otras instituciones)

AZTI-Tecnalia hedabideetan (prentsa, irratia, telebista, Internet) eta aldizkari espezializatuetan. Ildo horretan, AZTI-Tecnalia hainbat aldiz agertu da prentsa idatzian, gizarte-garrantzi handia duen seinale. 2005. urtean, 420 aldiz azaldu da prentsan, eta, horrez gain, irrati- eta telebista-saio askotan kolaboratu du. AZTI-Tecnalia prentsan agertzea eragin duten gaiak oso garrantzitsuak izan dira; hala nola, antxoaren krisia, Mundakako olatua, angula, klima-aldaketa eta arrainaren freskotasuna. Estatuko hedabideetan (El País egunkarian, TVE, Antena 3 eta Telecinco kateetako albistegietan eta Informe Semanal saioan) eta Europakoetan (Euronews-en) azaldu da AZTI-Tecnalia. Halaber, Euskadiko hedabideentzat ere erreferentzia garbia da AZTI-Tecnalia; izan ere, behin eta berriz kontsultatzen dizkiote itsasoarekin eta elikadurarekin lotutako gai guztiak.

8

Ekoizpen zientifikoa / Producción cientifica Argitalpen-kopuruaren bilakaera Evolución del número de publicaciones

180 160 140 120

Editados por Gobierno Vasco:

100 80

Eusko Jaurlaritzak argitaratuak: - 10 txosten tekniko. - Arrantzari buruzko lau liburu, Itxaso bildumarako. - Itsas inguruneko bioaniztasunari buruzko bi gidaliburu. - Hondakinak eta Emisioak Minimizatzeko Liburu Zuria: arrain-kontserbak.

- 10 informes técnicos - 4 libros varios temas de pesca para la Colección Itxaso - 2 manuales sobre la Biodiversidad del Medio Marino - 1 Libro Blanco para la Minimización de Residuos y Emisiones: Conserveras de Pescado

60 40 20 0 Biurteko gehikuntza Incremento bienal 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Elsevier-ek argitaratuak:

Editados por Elsevier: Etapako gehikuntza Incremento etapa

- Oceanography and Marine Environment of the Basque Country (2004). - Knowledge Base for Fisheries Management (2006).

- Oceanography and Marine Environment of the Basque Country (2004) - Knowledge Base for Fisheries Management (2006)

200%111% 84% 60% 18% -6% 2%

1. etapa / Etapa 1

2. etapa / Etapa 2

-17% 67% 103% 8%

3. etapa / Etapa 3

69

Actividades de difusión científica y de divulgación Dentro de la misión de AZTI-Tecnalia de ser un referente en investigación marina y alimentaria que transfiera su conocimiento a la sociedad, realiza diferentes actividades de difusión tecnológica, subrayando la publicación de informes técnicos y libros. Es de destacar el fuerte aumento de la producción científica del centro a lo largo de estos 25 años, siendo este hecho un reflejo claro de la presencia en los foros científicos técnicos de los investigadores de AZTI-Tecnalia. Esta intensa actividad divulgativa se ve, además, avalada por el impacto de dichas publicaciones, según un estudio realizado sobre la producción científica española en Ciencias del Mar (1994-2004). AZTI-Tecnalia en los medios de comunicación (prensa, radio, TV, Internet) y revistas especializadas. En este sentido, las apariciones de referencias de AZTI-Tecnalia en la prensa escrita es un buen exponente de su referencia social. Durante el año 2005, ha acumulado 420 apariciones en prensa, además de colaborar en múltiples programas de radio y televisión. La presencia en prensa ha sido muy amplia por temas de gran trascendencia social, como han sido la crisis de la anchoa, la ola de Mundaka, la angula, el cambio climático, la frescura del pescado, etc. Destaca la presencia de AZTI-Tecnalia en medios nacionales (El País, Informativos de TVE, Antena 3 y Telecinco, Informe Semanal) y europeos (Euronews). A su vez, es un referente claro para los medios de comunicación del País Vasco, como así lo demuestra su consulta permanente en todos los temas referentes con el mar y la alimentación.


Ekonomia- eta gizarte-eragina Impacto económico y social

70

9

AZTI-Tecnaliak parte hartzen duen foroak eta sareak Foros y redes en los que participa AZTI-Tecnalia ICES-CIEM Itsasoa Esploratzeko Nazioarteko Batzordea Consejo Internacional para la Exploración del Mar

NAFO Ipar-mendebaldeko Atlantikoko Arrantzaren Erakundea Organización de Pesquerías del Atlántico Noreste

ICCAT Atlantikoko Atuna Kontserbatzeko Nazioarteko Batzordea Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico

IOTC Indiako Ozeanoko Atunaren Batzordea Comisión del Atún del Océano Índico

EUROCAST Zientzia eta Teknologiarako Europako Itsasertzeko Elkartea European Coastal Association for Science and Technology

GLOBEC Global Ocean Ecosystem Dynamics

JACUMAR Itsas Haztegiei buruzko Aholku Batzordea Junta Asesora de Cultivos Marinos

WEFTA Western European Fish Technology Association

Itsas Ikerketa / Investigación Marítima ACLIMA (EAEko Ingurumen Industrien Clusterra) / (Asociación Cluster de Industrias de Medio Ambiente de Euskadi) CICYT (Área de Trabajo Morfo-Hidrodinámica Marina de la CICYT, Zientzia eta Teknologiako Ministerio arteko Batzordea) / (Área de Trabajo Morfo-Hidronámica Marina de la CICYT, Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología) EIA (Ingurumen Inpaktua Ebaluatzeko Espainiako Elkartea) / (Asociación Española de evaluación de Impacto Ambiental) Euskal Herriko Itsas Foroa / Foro Marítimo Vasco Gipuzkoako Ozeanografia Elkartea / Fundación Oceanográfica de Guipuzkoa COAST eta ECOSTAT lan-taldeak / Grupos de trabajo COAST y ECOSTAT INAVE Espainiako Nabigazio Institutua / Instituto de Navegación de España SEDNET

RACetan behatzaile (Eskualdeko Aholkularitza Kontseiluak) Observador en RAC (Consejos Consultivos Regionales) - Urruneko uretako RAC / RAC aguas lejanas - Pelagikotako RAC / RAC Pelágicos - NWeko uretako RAC / RAC aguas del NW - SWeko uretako RAC / RAC aguas del SW

Elikagaien Ikerketa / Investigación Alimentaria AEC (Espainiako Kalitatearen Erakundea / Asociación Española para la Calidad) AENOR (Normalizatzeko eta Ziurtatzeko Espainiako Elkartea / Asociación Española de Normalización y Certifficación) ANETA (Nekazaritza Elikagaien Teknologia eta Ingurumen Sarea / Red Tecnoambiental Agroalimentaria) EUCHIS (Europako Kitinaren Elkartea / European Chitin Society) IBERNAM (Nanoteknologien eta Mikrosistemen Iberiar Sarea / Red Ibérica en Nanotecnologías y Microsistemas) RETSA (Elikagaien Segurtasunaren Sare Tematikoa / Red Temática de Seguridad Alimentaria Espacio Pirenaico) SEM (Espainiako Mikrobiologiako Elkartea / Sociedad Española de Microbiología) SICURA (Elikagaien Segurtasunaren Espainiako Sarea / Red Española de Seguridad Alimentaria)

AZTI-Tecnaliak koordinatutako batzorde tekniko-zientifikoak Comités Científico-Técnicos coordinados por AZTI-Tecnalia - Basque contact Point-FOOD (Arraste-arrantzako enpresa-taldea eta espezialista-taldea) Basque contact Point-FOOD (Grupo de especialistas y empresarial de arrastre) - Ikerketa Elikagaigintza interfazea koordinatzen du estatuan ERASME proiektuan Elikagai Funtzionaletan Coordinador a nivel nacional del proyecto ERASME en Alimentos Funcionales

Elkarteen Idazkaritza Teknikoa / Secretaría Técnica de Asociaciones -ADISUR (Association pour le Dèveloppement des Industries du Surimi) -AEAZN (Espainiako Zuku eta Nektar Fabrikatzaileen Elkartea / Asociación Española de Autocontrol de Zumos y Néctares)

Partaidetza eztabaida-guneetan eta elkarteetan. AZTI-Tecnaliak gero eta parte-hartze handiagoa du nazioko eta nazioarteko lanbide-erakunde eta -elkarteetan, baita ikerkuntzaren arloko eztabaida-guneetan eta sare teknikoetan ere (ikus 9. irudia). AZTI-Tecnaliaren jarduerak gizarte-aintzatespena izan du, zenbait sariren bidez:

71

Participación en foros y asociaciones. La participación de AZTI-Tecnalia en entidades y asociaciones profesionales nacionales e internacionales, así como en foros y redes técnicas de investigación es cada vez más alta (ver la figura 9). La actividad de AZTI-Tecnalia ha sido reconocida socialmente con varias distinciones y premios:

- PAKEA mutuak sustatutako Jesus Maria Alkain II. Saria, 2005. - Ikerketa-ibilbidearen aintzatespenaren El Correo saria, ‘20 aniversario de la edición Costa El Correo’, 2004. - Gonzalo Nardiz saria, 2003. - Engineering Education in Sustainable Development Internacional Conference biltzarreko horma-irudirik onenaren Leo Jansen saria, 2003. - Euskal Herriko Unibertsitateak eta Gastronomiako Euskal Kofradiak sustatutako Elikagai Ikerketaren IX. Felix Mocoroa saria, 2002. - Zientzia-dibulgazioko VII. CAF Elhuyar saria. Dibulgazio-artikulu onenaren Idazle Berrien saria, 2001. - ICESen gastronomiako horma-irudirik onenaren saria, 1999, 2000 eta 2001. - Eibarko Udaleko Enpresa Ideia Berrien Toribio Echeverria saria, 1994. - Etologiaren Gonzalo Nardiz sarian akzesita, 1991.

- II Premio Jesús María Alkain promovido por la mutua PAKEA, 2005. - Premios El Correo, reconocimiento a una trayectoria investigadora ‘20 aniversario de la edición Costa El Correo’, 2004. - Premio Gonzalo Nardiz 2003. - Premio Leo Jansen al mejor póster del Congreso Engineering Education in Sustainable Development Internacional Conference, 2003. - IX Premio a la Investigación Alimentaria Félix Mocoroa, promovido por la Univesidad del País Vasco y la Cofradía Vasca de Gastronomía, 2002. - VII Premios CAF Elhuyar de Divulgación Científica. Premio Nuevos Escritores al Mejor Artículo de Divulgación, 2001. - Gastronomía Mejor Póster de ICES 1999, 2000, 2001. - Premio Toribio Echeverría de Nuevas Ideas Empresariales del Ayuntamiento de Eibar,1994. - Ganador de un accésit en el Premio Gonzalo Nardiz de Etología, 1991.

AZTI-Tecnalia Interneten (www.azti.es). Web orriaren bidez, sarbide, harpidetza eta kontsulta ugari egin dira; izan ere, horrek erakusten du gizarteak, oro har, hedapen teknologikoan eta zentroaren jardueran interes handia duela. Estazio ozeano-meteorologikoa –itsasoaren erabiltzaileei (surflariak, urpekariak, kirol arrantzaleak…) denbora errealeko datuak ematen dizkiena– erreferentzia bihurtu da talde horietarako guztietarako.

AZTI-Tecnalia en Internet (www.azti.es). El nivel de accesos, suscripciones, consultas realizadas a través de la página web dan idea del interés de la sociedad en general por la difusión tecnológica, así como por la actividad del centro. Los servicios de la estación océano-meteorológica con datos en tiempo real para usuarios del mar (surfistas, buceadores, pescadores recreativos...) se ha convertido en una referencia para todos estos colectivos.

Horrez gain, AZTI-Tecnaliak Interneteko beste atari tematiko batzuk garatu ditu, gure xede-sektoreen beharrei egokituak. Besteak beste, www.alimentatec.com aipa daiteke; gizarterako eta elikagaien teknologietan eta merkatuetan inplikatutako agenteentzat edukiak garatzeko estrategian kokatuta dago.

Además, AZTI-Tecnalia ha desarrollado nuevos portales temáticos asociados a las necesidades de nuestros sectores objetivos, como es www.alimentatec.com, enmarcada en su estrategia de desarrollo de contenidos para la sociedad y distintos agentes implicados en tecnologías y mercados alimentarios.


Ekonomia- eta gizarte-eragina Impacto económico y social

72

Beste herrialde batzuetan egindako teknologieta gizarte-ekarpenak

Contribución al desarrollo social y tecnológico en terceros países

Azkenik, garapen-bidean dauden herrialdeetako garapenlankidetzako nazioarteko programetan hartzen du parte AZTI-Tecnaliak, aktiboki parte hartu ere. 10. irudian, proiekturik adierazgarrienen laburpena ikus daiteke.

Por último, AZTI-Tecnalia participa de manera activa en los programas internacionales de cooperación al desarrollo de países en fase de desarrollo. La figura 10 presenta un resumen de los proyectos más significativos.

11

73

Kopuru nagusien bilakaera / Evolución de las principales cifras (1981-2006)

Langile-kopuruaren bilakaera / Evolución de la plantilla 200 180 Duela 25 urte enpresa sortu zenetik, langilekopurua nabarmen handitu da.

160

Ezagutzaren transferentzia / Transferencia de conocimiento

10

140

Hasieratik gaur egun arte, batez besteko langile-kopurua %647 handitu da.

120

Argentina

Argentina

A lo largo de los 25 años de existencia, la plantilla de la organización ha experimentado un crecimiento significativo.

100 80

- 1997an Buenos Airesen bulego teknikoa irekitzea.

- Apertura de oficina técnica en Buenos Aires en 1997.

- Elikagai eta Ingurumen Berme eta Kalitatearekin lotutako eredu eta ezagutzen transferentzia, esportatzeko eragozpenak desagerrarazteko.

- Transferencia de modelos y conocimientos relacionados con la Calidad y Seguridad Alimentaria y Medioambiental con el objetivo de eliminar las barreras a la exportación.

- ISO 9000rekin lotutako gaiak, Kalitate Auditorea, GMP, GAP, Ekipoen kalibraketa eta HACCP.

- Temas relacionados con ISO 9000, Auditores de Calidad, GMP, GAP, Calibración de equipos y HACCP.

Transferentziaren emaitzak

Resultados de transferencia

- Aholkularitza teknikoko jarduerak, 40 enpresari baino gehiagori.

- Actividades de asistencia técnica a más de 40 empresas.

- Prestakuntza-jarduerak, 1.500 pertsonari.

- Realización de actividades de formación a 1.500 personas.

60

La plantilla media se ha incrementado desde sus inicios hasta la actualidad en un 647%.

40 20 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0

- Zazpi enpresaren osasun-homologazioa, EBra eta AEBetara esportatu ahal izateko.

- Homologación sanitaria de 7 empresas para las exportaciones a la UE y EE.UU.

- Trebatutako sektoreak: Mahastizaintza eta ardogintza, Arrantza, Frutak eta barazkiak, eta Kateringa.

- Sectores formados: Vitivinícola, Lácteo, Pesquero, Frutas y hortalizas, y Catering.

Txile

Chile Diru-sarreren jatorriaren bilakaera / Evolución del origen de los ingresos

- 1996an Santiagon bulego teknikoa irekitzea.

- Apertura de oficina técnica en Santiago de Chile en 1996.

- Elikagai eta Ingurumen Berme eta Kalitatearekin lotutako eredu eta ezagutzen transferentzia.

- Transferencia de modelos y conocimientos relacionados con la Calidad y Seguridad Alimentaria y Medioambiental.

Transferentziaren emaitzak

Resultados de transferencia

- Aholkularitza teknikoko jarduerak, 96 enpresari baino gehiagori.

- Actividades de asistencia técnica a más de 96 empresas.

- Prestakuntza-jarduerak, 140 enpresatako 2.600 pertsonari. - Trebatutako gremio eta sektoreak: Arrantza, Deshidratatuak, Supermerkatuak, Upeltegiak, Frutakontserbak, Fruta-kontzentratuak, Hestebeteak, Gaztandegiak, Esnekiak, Elikagai-gehigarriak, Janari lasterra eta Administrazio Publikoa.

- Realización de actividades de Formación a 2.600 personas de 140 empresas. - Sectores y gremios formados: Pesquero, Deshidratador, Supermercados, Bodegas, Conserveras de fruta, Concentrados de fruta, Embutidoras, Queserías, Lácteos,Panaderos, Zumos, Aditivos alimentarios, Comida rápida, así como a la Administración Pública.

Ecuador

Ekuador - Elikagai eta Ingurumen Berme eta Kalitatearekin lotutako proiektuen transferentzia, 1999tik.

- Transferencia desde el año 1999 de proyectos relacionados con la Seguridad Alimentaria, Calidad y Medio Ambiente.

- Ekuadorreko erakundeekin partaidetza, lankidetza-hitzarmenak sinatzeko; esaterako, SWISS CONTACT Garapen Teknikorako Lankidetzako Fundazio Suitzarrarekin, FEDEXPORekin eta EPESPOrekin.

- Colaboración con instituciones ecuatorianas con las que ha firmado convenios de colaboración como es el caso de la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico SWISSCONTACT, FEDEXPOR y EPESPO

Transferentziaren emaitzak

Resultados de transferencia

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

Kontratazioa merkatuaren arabera Contratación por mercados (2003-2005) 32% Programa Kontratua Contrato Programa

Administratutako diru-sarrera lehiakorrak Ingresos competitivos Admos.

Panama - Gutxiegi erabilitako arrantza-produktuak berritzeko programa (1999-2000), honako helburu hauekin: arrantza-produktu eraldatuak esportatzeko merkatu potentzialak identifikatzea, merkataritza-interesik handieneko espezieak identifikatu eta hautatzea, eta eraldaketa-teknologiak transferitzea.

Brasil

- Actividades de asistencia técnica a 270 microempresas y 57 pymes. - Formación de Cuadros Locales: 43 personas. - Homologación sanitaria de 15 empresas para las exportaciones a la UE y EE.UU. - Sectores formados: Pesquero, Zumos y concentrados de frutas, Café y cacao, Cárnico y Lácteo.

Cuba - Realización de varios proyectos de investigación en colaboración con dos universidades cubanas en materia de técnica y biociencia y con la financiación del Gobierno Vasco (2002-2004).

Panamá - Realización de un proyecto de renovación de productos pesqueros infrautilizados cuyos objetivos eran la identificación de los mercados potenciales de exportación de productos pesqueros transformados, la identificación y selección de las especies de mayor interés comercial y la tranferencia de tecnologías de transformación (1999-2000).

Brasil

EB Kontratu Programa UE Contrato Programa

- Teknikaren eta biozientzien arloko zenbait ikerketa-proiektu, Kubako bi unibertsitaterekin lankidetzan, Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzarekin (2002-2004).

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

- Proyecto iniciado en el año 2000-2001 dirigido al sector de la pesca y la alimentación para el desarrollo pesquero de Salvador de Bahía. El objetivo principal era la transferencia de un modelo integrado de pesca que pretende la réplica de la estructura y la organización pesquera vasca.

La orientación de la organización hacia el mercado queda reflejada en el grafico. La disminución de los ingresos procedentes de la investigación no competitiva (contrato programa del 68,86%), se ha visto compensada por: - Ventas al mercado del 28% - Contratos Unión Europea: 2,10% - Otras administraciones: 29,17%

100%

Fakturazioaren bilakaera, negozio-unitateen arabera Evolución de la facturación por unidad de negocio 2005 2004 2003

Arrantza-baliabideak eta ozeanografia Recursos pesqueros y oceanografía

2002

Elikagaien teknologia Tecnología de los alimentos

2001 2000

Laguntza-zerbitzuak Servicios de apoyo

1999

Bi eremu nagusien fakturazioa handitu egin da: Itsas Ikerketarena %965 eta Elikagaien Ikerketarena %323. El incremento en la facturación de las 2 áreas principales asciende en la Investigación Marina a un 965% y en Investigación Alimentaria 323%.

1998 1997 1996 1995 1994

- Arrantzaren eta elikagaien sektorerako proiektua (2000-2001 urteetan hasia), Salvador de Bahia hiriaren arrantza-garapenerako. Xede nagusia arrantza-eredu integratua transferitzea zen, Euskadiko arrantza-antolamendua eta -egitura bertan garatzeko.

29%

Ikerketa ez-lehiakorrek eragindako diru-sarrerak txikitzea (programa-kontratuaren %68,86) honako hauek konpentsatu dute: - Salmentak merkatuari (%28) - Europar Batasuneko kontratuak (%2,10) - Beste administrazio batzuk (%29,17)

Ez dago informaziorik 1981-1991 aldirako No se dispone de información para el periodo 1981-1991

(Beste administrazio batzuk) (Otras administraciones)

Kuba

20%

Salmentak merkatuari Ventas al mercado EB / UE

0% - Aholkularitza teknikoko jarduerak, 270 mikroenpresari eta 57 ETEri. - Tokiko Koadroei prestakuntza: 43 pertsona. - Zazpi enpresaren osasun-homologazioa, EBra eta AEBetara esportatu ahal izateko. - Trebatutako sektoreak: Arrantza, Zukuak eta fruta-kontzentratuak, Kafea eta kakaoa, Haragia eta Esnekiak.

Erakundearen merkaturako joera grafikoan islatzen da.

19%

1993 1992 0%

10%

20%

30% 40% 50%

60%

70% 80%

90% 100%


Gure bezeroen iritzia La opinión de nuestros clientes

Gure bezeroen iritzia

75

La opinión de nuestros clientes

Zentroaren funtzionamendua zuzentzen duten printzipioetako bat bezeroarekiko lankidetza da. Zentroaren konpromiso nagusietatik, hauek azpimarratu behar dira: bezeroen asebetetasuna lortzea, ezagutza berria lortzea eta bezeroekiko lotura estrategikoa bilatzea.

Uno de los principios que rigen el funcionamiento del centro es la cooperación con el cliente. Entre sus principales compromisos destacan la satisfacción de los mismos con soluciones integrales e innovadoras, la generación de nuevo conocimiento y la búsqueda de la vinculación estratégica con sus clientes.

25 urteko esperientziari esker, ondorioztatu da zentroaren bezeroak oso anitzak direla, tamainari, esparru geografikoei eta eskariei dagokienez. Hori dela-eta, AZTI-Tecnaliak oso hurbiletik jarraitu du bere bezero guztien bilakaera, harreman bakoitzean lan-ildo berriak eta malgutasun osoa eskainiz. Gure herrialdean ikerketa-arloan batere tradiziorik ez badago ere, harreman- eta konfiantza-esparru egonkorra sortzea lortu dugu, eta enpresen eta erakundeen sinesgarritasuna handitu egin da, berrikuntza eta garapen teknologikoan batera aurrera egin ahal izateko.

Tras 25 años de experiencia, una de las conclusiones es la diversidad en dimensión, marcos geográficos y demandas de los clientes del centro. Por ello, AZTI-Tecnalia ha seguido de cerca la evolución de todos ellos ofreciendo nuevas líneas de trabajo y flexibilidad absoluta en cada relación. A pesar de la falta de tradición en el campo de investigación en nuestro país, se ha podido construir un marco de relación y confianza estable, y ha ganado la credibilidad de empresas e instituciones para poder avanzar conjuntamente en la innovación y el desarrollo tecnológico. Beneficios sociales identificados

Identifikatutako gizarte-onurak

Investigación marina: Itsas ikerketa: - Ingurumena eta garapen iraunkorra kontserbatzea. - Legeak betetzen laguntzea. - Berrikuntza-kultura sortzea. - Ezagutza sortzea eta hedatzea. - Etengabeko harreman bakoitzean prestakuntza espezializatua eskaintzea. - Prozesuak hobetzea.

- La conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. - Ayuda en el cumplimiento de leyes. - Generación de la cultura de innovación. - Generación de conocimiento y su difusión. - Formación continua especializada. - Optimización de procesos. Investigación alimentaria:

Elikagaien ikerketa:

«Merkatuak produktu berriak eskatzen dizkigu. AZTI-Tecnaliarekin elikagaien ikerketan eta segurtasunean elkarlanean aritzea oso positiboa da gure enpresarako». Carlos Luna, Angulas Aguinaga enpresako zuzendari gerentea

«El mercado nos exige nuevos productos. La colaboración con AZTI-Tecnalia en investigación y seguridad alimentaria es muy positiva para nuestra empresa». Carlos Luna, director gerente de Angulas Aguinaga

- Negozio- eta inbertsio-erabakiak hartzen laguntzearekin eta prozesua hobetzearekin lotutako onurak lortzea. - Eskainitako produktua eta zerbitzua hobetzea. - Ekoizpen-produktuak optimizatzea, teknologia berriei esker. - Araudia betetzea. - Kostuak eta langile-beharrak txikitzea. - Merkatua zabaltzea, bai merkatu, produktu edo bezero berrien bidez, bai adierazle kuantitatiboagoen bidez (irudia hobetzea edo bezeroen gogobetetasuna handitzea, beren produktuen balio-bizitza luzeagoaren ondorioz).

- Obtención de beneficios ligados a la ayuda a la toma de decisiones de negocio y de inversión y a la optimización de proceso. - Mejora del producto-servicio ofrecido. - Optimización de procesos productivos por incorporación de nuevas tecnologías. - Cumplimiento de la normativa. - Disminución de los costes y ahorro en plantilla. - Aumento de mercado, bien a través de nuevos mercados, productos o clientes, o indicadores más cualitativos, como la mejora de la imagen o la mayor satisfacción de sus clientes como consecuencia de la mayor vida útil de sus productos.

Bezeroen %50ek adierazten du ekonomia-onura garbia lortu duela.

El 50% de los clientes manifiesta haber obtenido un beneficio económico claro.


Pertsonengan oinarritutako proiektua

77

Un proyecto basado en las personas

Pertsonengan oinarritutako proiektua Ekimen eta profesionaltasun handiko taldea Ikerkuntzan bi hamarkada baino gehiago aritu ondoren, AZTI-Tecnaliako profesionalek bilakaera izan dute, inguruneko eskakizunetara egokitzeko. Goi-mailako prestakuntzarekin eta etengabeko espezializazioarekin, gaur egun, AZTI-Tecnalian, 160 lagun baino gehiago –hainbat ezagutza-arlotan adituak diren profesionalak– eta 30 teknikari baino gehiago daude beren prestakuntza-aldia egiten, teknologia-beken edo doktoretza-ikastaroen bidez.

AZTI-Tecnaliaren plantilla bi ikerketa unitate handitan antolatutako diziplina anitzeko talde batek osatuta dago: Itsas Ikerketa eta Elikagaien Ikerketa, Adostasunaren Ebaluazio eta Laginketa alorrek lagunduta.

La plantilla de AZTI-Tecnalia está compuesta por un equipo multidisciplinar de profesionales organizada en dos grandes unidades de investigación: Investigación Marina e Investigación Alimentaria, apoyadas por las áreas de Evaluación de la Conformidad y de Muestreo.

Bereziki garrantzitsua da zentroak doktoreak sustatzeko burututako politika. Oso emaitza positiboak ematen ari da; izan ere, zentroko doktore-kopurua nabarmen handitu da, gaur egun langileen %19 doktorea da (ikus 1. eta 2. irudiak).

Un proyecto basado en las personas Un equipo con iniciativa y profesionalidad Durante más de dos décadas de dedicación a la investigación, los profesionales de AZTI-Tecnalia han evolucionado para adecuarse a las exigencias de su entorno. Con una formación de alto nivel y especialización continua, en la actualidad AZTI-Tecnalia cuenta con más de 160 personas, profesionales expertos en una gran variedad de áreas del conocimiento, y más de 30 técnicos realizando su periodo de formación mediante diversas becas de tecnología o doctorado. Es especialmente relevante la política de promoción de doctores llevada a cabo por el centro, la cual está dando resultados muy positivos con un incremento importante del número de doctores, cifra que actualmente asciende al 19% de su plantilla (ver figuras 1 y 2).

Antolamendu-eredua eta bikaintasunaren aldeko apustua

El modelo organizativo y la apuesta por la excelencia

Hasieratik, kalitatearen eta etengabeko hobekuntzaren aldeko apustua egin du AZTI-Tecnaliak. Erakundeak denborak aurrera egin ahala izan du bilakaera, eta beti saiatu da zentroko pertsona guztiek kudeaketa-prozesu guztietan ahalik eta parte-hartzerik handiena izan dezaten. Berrikuntza- eta ikerketa-zentro baten oinarrian, pertsonak eta talde-lana daude. Ezagutza lortuko

Desde sus inicios, AZTI-Tecnalia ha trabajado apostando por la calidad y la mejora continua. La organización ha evolucionado con el tiempo, como no podía ser de otra manera, tratando siempre de conseguir la máxima participación de todas las personas del centro en todos los procesos de gestión. Un centro de innovación e investigación tiene su base


Pertsonengan oinarritutako proiektua

78

Un proyecto basado en las personas

bada, behar-beharrezkoak dira talde-lanak gero eta proiektu konplexuagoen buru izateko eta bezeroei eta, oro har, gizarteari balioko konponbideak eskaintzeko gai izatea.

en las personas y en el trabajo en equipo. El conocimiento descansa en los equipos de trabajo capaces de liderar proyectos cada vez más complejos y de ofrecer soluciones con valor a los clientes y a la sociedad en general.

Horretarako, AZTI-Tecnaliak erakunde malgua eta moldakorra lortzean ardazten ditu bere ahaleginak. Horrelako erakundeetan, profesionalek zeregin garrantzitsua izan behar dute; besteak beste, etengabeko hobekuntzako prozesu eta proiektu guztietan parte hartu eta, askotan, prozesu eta proiektu horiek sustatu behar dituzte. Azken plan estrategikoan (2005-2010), Korporazio Balioak eta pertsonei haien berri ematea adierazten dira erakundearen ardatz nagusitzat. Oinarrizkotzat hartzen diren balio horiek AZTI-Tecnalian lan egiten duten pertsonen kulturaren oinarri dira; izan ere, langile bakoitzaren jokabidea orientatu eta, erabakiak hartzerakoan, lehentasunak jartzen errazten dute.

Para ello, AZTI-Tecnalia focaliza sus esfuerzos en la consecución de una organización flexible y adaptable, en la que los profesionales adopten un papel relevante participando en todos los procesos y proyectos de mejora continua, y en muchos casos siendo los promotores de los mismos. En el último Plan Estratégico 2005-2010, se marcan como ejes fundamentales de la organización los Valores Corporativos y su despliegue a todas las personas. Valores definidos como elementos fundamentales que configuran la cultura de las personas que trabajan en AZTI-Tecnalia, orientando la conducta de cada una y posibilitando el establecimiento de prioridades en la toma de decisiones.

Ildo horretan, kalitatearekin dugun konpromisoaren ondorioz, EFQM ereduan oinarritutako kudeaketa hartu dugu, lehendik genituen ISO 9000 ziurtagiriaz eta ENACek (Egiaztatze Erakunde Nazionala) erakundeak gure elikagai-laborategiei emandako ziurtagiriaz gain.

En este sentido, nuestro compromiso con la calidad nos ha llevado a un modelo de gestión basado en la EFQM, además de las acreditaciones existentes ya de ISO 9000 y de los laboratorios alimentarios por ENAC.

2

Prestakuntza / Formación

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

Lizentziatua / Licenciado Doktorea / Doctor

Visión de futuro

Analista / Analista Bestelakoak / Otros

Etorkizunari begira Hala ere, gizartea, teknologia-aldaketak, ezagutzaren sorrera eta gizarte- eta ekonomia-joerak zalantzaz betetako egoera bat sortzen ari dira. Beti izan da horrelakoa, baina, orain, askoz denbora gutxiago daukagu berritasunetara egokitzeko. Hurrengo urteetan gure ingurunea oso aldakorra izango dela kontuan hartuta, baina, halaber, zer izan nahi dugun argi eta garbi izanda, gertakizunei aurrea hartzeko eta berrikuntza-ikerketako aitzindaria izateko gai izan dadin prestatu dugu gure erakundea. Horren helburua ETEek eta, oro har, gizarteak AZTI-Tecnaliaren moduko erakunde baten –hau da, bere espezializazio teknologikoko eremuetan gizarte-erreferentzia den erakundearen– balioaren eta ezagutzaren berri izatea da (ikus 3. irudia).

Sin embargo, la sociedad, los cambios tecnológicos, la generación de conocimiento, las tendencias sociales y económicas, están creando un escenario lleno de incertidumbres como ha sido siempre, con la diferencia de que ahora tenemos menos tiempo para adaptarnos a las novedades. Conociendo y siendo conscientes del entorno tan cambiante que nos tocará vivir en los próximos años, pero con la visión clara de lo que queremos ser, hemos preparado nuestra organización para que sea capaz de adelantarse a los acontecimientos y estar al frente de la innovación, con el objetivo claro de hacer llegar a las pymes y a la sociedad en general el valor y conocimiento que se espera de una organización como AZTI-Tecnalia, referencia social en sus áreas de especialización tecnológica (ver figura 3).

2004

2005

2006

AZTI-Tecnaliaren antolamendu-eredua Modelo organizativo de AZTI-Tecnalia

3

Langileen osaera / Composición plantilla

1

Kontabilitatea / Contabilidad Finantzak / Finanzas Erosketak / Compras Mantentzea / Mantenimiento

Langileen bilakaera / Evolución del personal

160 140 66 120 55 100

Aliantza teknologikoak Alianzas tecnológicas

Eremu teknologikoak Dominios tecnológicos

50 80 45

Ezagutza sortzea / Generar Conocimiento

Administrazioa eta Finantzak Administración y Finanzas

Patronatua / Patronato Zuzendaritza / Dirección Zuzendaritza Batzordea / Comité Dirección

Merkatuak / Mercados

Bezeroen kudeaketa Gestión de Clientes PS planak / Planes PS Kontuen kudeaketa / Gestión cuentas EBrekiko eta administrazioekiko harremanak Relaciones UE y Admón.

Balioa sortzea/Generar Valor

Ezagutza-arloak / Áreas de Conocimiento Itsas ikerketa / Investigación marina Elikagaien ikerketa / Investigación alimentaria

Ustiapena Emaitzak Explotación Resultados

Enpresa berriak Nuevas empresas

Transferentzia teknologikoa Transferencia tecnológica

60

40

40

Pertsonen garapena

Zaintza eta prospektiba teknologikoa Vigilancia y prospectiva tecnológica

Desarrollo Personas 35

20

30

0 Gizonak / Hombres

Emakumeak / Mujeres

1999

2000

2001

2002

Finkoak eta aldi baterakoak / Fijos y temporales

2003

2004

2005

Prestakuntzako teknikariak / Técnicos. en formación

Aukeraketa / Selección Prestakuntza / Formación Komunikazioa / Comunicación Motibazioa / Motivación

Ezagutzaren kudeaketa / Gestión del Conocimiento Dokumentazioa / Documentación Kalitatea eta hobekuntza / Calidad y mejora

Marketinga eta Hedapen teknologikoa Marketing y Difusión Tecnológica Irudia eta komunikazioa / Imagen y Comunicación

79


80

Jarraian, AZTI-Tecnaliak une desberdinetan kontratatutako lau pertsonaren adierazpenak jaso ditugu. Goi-mailako prestakuntza, motibazio handia eta beren lanarekin konpromiso handia duten langileen ordezkari gisa aukeratu ditugu.

A continuación recogemos el testimonio de cuatro personas de AZTITecnalia contratadas en diferentes momentos, como representación de una plantilla altamente cualificada, motivada y comprometida con su trabajo:

Meritxell Altonaga, Prestakuntzako teknikaria, Elikagaien Ikerketako Unitatean «Urtebete daramat eta pozik nago hain maila handiko talde batean egoteaz eta elikagaigintzako enpresekin zuzenean lan egiteko aukera izateaz».

Meritxell Altonaga, técnico en Formación de la Unidad de Investigación Alimentaria «Llevo un año y estoy feliz de formar parte de un equipo de tanta categoría y de tener la oportunidad de trabajar en contacto directo con empresas del sector alimentario».

Amaia Barrena, Marketing Saila «Zortzi urte daramatzat zentroan, eta nire lanean egunero ikasten da zerbait berria. Horren ondorioz, oso erronka erakargarria da: horregatik gustatzen zait».

Amaia Barrena, departamento de Marketing «Llevo ocho años y en mi trabajo cada día se aprende algo nuevo; esto hace que sea muy atractivo y retador, por eso me gusta».

Iñaki Quincoces, Itsas Ikerketaren Unitateko ikertzailea «Doktoregoaren aurreko beka batekin hasi nintzen, duela 10 urte baino gehiago. Nire lana ere asko aldatu da; orain, buru-belarri ari gara ekosistema-ereduak eta arrantza-ontzidietarako kudeaketa-ereduak garatzen, orientazio berria eta etorkizun handikoa».

Iñaki Quincoces, investigador unidad de Investigación Marina «Empecé con una beca predoctoral hace más de 10 años. Mi trabajo también ha cambiado, ahora estamos inmersos en el desarrollo de modelos de ecosistemas y de gestión para las flotas pesqueras, una orientación nueva y con gran futuro».

Jose M.ª Emezábal, Mantentze Saila «Esan daiteke beteranoa naizela. 1985ean hasi nintzen eta, beraz, 21 urte daramatzat eta beste hainbeste jarraitzea espero dut. Ontzi-makinista izan naiz eta hainbat proiektutan hartu dut parte: ontziratu eta lohi- eta harri-mota guztien laginak hartu ditut, besteak beste. Oso harro nago lortu dugunarekin».

Hauek dira erakundearen alor korporatiboa osatzen dutenak: Zuzendaritza Nagusia, Administrazio eta Finantza Zuzendaritza,

Jose M.ª Emezábal, área de Mantenimiento «Puedo considerarme un veterano, empecé en 1985, por lo que llevo 21 años, y espero seguir otros tantos. He sido maquinista de barco y he participado en muchos proyectos embarcándome y muestreando todo tipo de fangos, rocas... Me siento muy orgulloso de adónde hemos llegado».

Pertsonen Garapena, Marketing eta Komunikazioa, Merkataritza Saila eta Kalitate Kudeaketa.

El área corporativa de la organización está conformada por la Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Desarrollo de Personas, Marketing y Comunicación, Departamento Comercial y Gestión de Calidad.


04.impacto_economico

28/11/06 12:58

Página 82

Kudeaketa- eta patronatu-organoa Órgano de gestión y patronato

Kudeaketa- eta patronatu-organoa

Órgano de gestión y patronato

Presidenteak / Presidentes

Kontseilariak - Nagusiak (1987 -2006)

Consejeros - Patronos (1987 - 2006) José Miguel de Zabala y Oleaga 1985-1987 Juan María Atutxa Mendiola 1987-1988 José Ignacio Espel Fernández 1988-1995 Eduardo Urrutia Bilbao 1995-1999 Luis Miguel Macías Pereda 1999-2002 Luis Javier Tellería Orriols 2002-

Zuzendariak / Directores Miguel Ibáñez Artica Ozeanografia Ikerketako Zerbitzuko koordinatzailea, 1981-1984 Coordinador del Servicio de Investigación Oceanográfica 1981-1984

Francisco Javier Urrutia Gutiérrez Ozeanografia Ikerketako Zerbitzuko zuzendaria, 1985-1989 Director del Servicio de Investigación Oceanográfica 1985-1989 Isidro Salinas Solano AZTI ABko zuzendaria, 1985-1988 Director de AZTI, A.B. 1985-1988 José Manuel Odriozola Azurmendi AZTI-SIOko zuzendaria, 1988-1997 Director de AZTI-SIO 1988-1997

2004ko Patronatua Ezkerretik eskuinera: Jose María Larramendi, Jose Sodupe, Iñaki Gandia, Andoni Idoiaga, Victor Badiola, Iñaki Latxaga, Luis Javier Tellería, Luis Irazabal, Manuel Urkijo, Josu Santiago, Anton Barbier, Jaime Tejedor eta Javier Aldazabal.

Patronato 2004 De izquierda a derecha: Jose María Larramendi, Jose Sodupe, Iñaki Gandia, Andoni Idoiaga, Victor Badiola, Iñaki Latxaga, Luis Javier Tellería, Luis Irazabal, Manuel Urkijo, Josu Santiago, Anton Barbier, Jaime Tejedor y Javier Aldazabal.

Xabier Goirigolzarri Malaxetxebarria AZTI Fundazioko zuzendaria, 1997-2005 Director de AZTI Fundación 1997-2005 Rogelio Pozo Carro AZTI-Tecnaliako zuzendaria, 2005 Director AZTI-Tecnalia 2005

Federico Bergaretxe Zurimendi Francisco Madariaga Bilbao Anton Garai Gabantxo Pedro Astorkiza Astorkiza Txomin San Martín Badiola José María Zeberio Begiristain José Luis Goikoetxea Garmendia Juan María Urbieta Burgaña Juan Bautista Hurtado Urkidi José Lizarraga Murua José María Serrats Etxebarria Enrique Errea Palacios Miguel Muruaga Elorriaga Juan Trincado Ibáñez Pedro Aspiazu Uriarte José Luis Garai Torrontegi Iñaki Txueka Isasti Juan Blas Domínguez Egia Ramón Valdés Larrañaga Alfonso Menoyo Camino Ángel Uresberueta Otxotorena Jesús M.a Bermejo García Agustín Markaide Soraluze Esperanza Hernández Txapartegi Germán Muruamendiaraz Larrañaga José Ignacio Zudaire Arana Félix Ayarza Palma

Carlos Ugarte Garagalza Itziar Unzueta Balmaseda José María Iruarrizaga Artaraz Félix Arroitajauregi Altuna Asier Albizu Llubia Iñaki Artetxe Irueta Álvaro Iturritza Vélez de Elburgo Amelia Ortubai Fuentes Aitor Maruri Txurruka Esteban Saenz de San Pedro Solano Andoni Idoiaga Uribe José Antonio Suso Pérez de Arenaza Iñaki Gandia Ruiz Jaime Tejedor Uranga Víctor Badiola Moral Iñaki Latxaga Bengoetxea José Sodupe Zurbano Martín Ascacibar Gregorio José Manuel Goikoetxea Askorbe Iñaki Sanz Asensio Anton Barbier Villazan Alberto Padró Llarch Josu Santiago Burrutxaga Estanis Garavilla Legarra Manu Urkijo Urrutia José María Larramendi Calzagorta

Idazkariak - Aholkulariak / Secretarios - Asesores Jose Luis Errekatxo Labandibar

Javier Aldazabal Etxebarria

83


Etorkizuneko erronkak Retos de futuro

84

85

Aldaketei aurrea hartu eta horiek ikusteko gai izan behar dugu. Teknologiak, zientziak eta ezagutzak ez daukate mugarik. Hay que adelantarse a los cambios y ser capaz de

Etorkizuneko erronkak Retos de futuro

visualizarlos. La tecnología, la ciencia y el conocimiento no saben de fronteras.

eta gure zerbitzuetan jarritako konfiantzari esker, eta AZTIn sortu zenetik egunero lan egiten dugun konpromisoari, inplikazioari eta ahaleginari esker.

Rogelio Pozo AZTI-Tecnaliako Zuzendari Nagusia Director General de AZTI-Tecnalia

Etorkizunak hainbat erronka dakartza berarekin. Hala ere, Rogelio Pozo, zentroko zuzendari nagusia, igarotako 25 urteetako balantzea egitera ausartzen da: «Bere gauza onekin eta bere gauza txarrekin, ziur gaude positiboa izan dela. AZTI egongo ez balitz, asmatu egin beharko genuke». AZTI-Tecnalia osatzen duten profesionalen sormenaren eta independentziaren aldeko apustu garbia da, eta hurrengo urteetarako helburu nagusia nazioartean erreferentziazko zentroa izaten jarraitzeko lan egitea da.

El futuro se presenta con muchos retos. A pesar de ello, Rogelio Pozo –director general del centro– se atreve a hacer un balance de los 25 años transcurridos. «Con sus cosas buenas y malas, estamos seguros de que ha sido positivo, si AZTI no existiera habría que inventarlo». En una clara apuesta por la creatividad e independencia de los profesionales que forman parte de AZTI-Tecnalia, su principal objetivo para los próximos años es seguir trabajando por ser un centro de referencia en el ámbito mundial.

AZTI-Tecnaliaren jarduera hasi zenetik, mende-laurdena igaro da. Nolakoa da haren bilakaera? AZTI-Tecnalia sortu zenetik, enpresen, administrazioen, bezeroen eta, oro har, gizartearen beharren zerbitzura egon gara, eta, horrenbestez, haiekin batera eraldatuz eta haziz joan gara. Gure helburua, orain ospatzen ari garen data berezi horren aurretik eta ondoren, erreferentziazko zentro bihurtzea izan da eta bada, ez gure ingurunerik hurbilenerako soilik, baita nazioartean ere. Hori dela eta, gure bezeroen eguneroko arazoak konpontzeko aritu gara, baina, berrikuntza teknologikoko zentroa garen aldetik, etorkizunik gertuenari erreparatu behar diogu, eta bezeroei ezagutzak eta teknologiak eman, merkatuak epe ertainera eta epe luzera eskatuko dituen produktuak eta zerbitzuak ekoizteko eta merkatuan jartzeko aukera izan dezaten. Berrikuntza zientifikoak eta teknologikoak merezi badu, gauza zailak, berriak eta misteriotsuak egitera ausartu behar dugu. Hori da jarrera, AZTIn duela 25 urte sortu zenetik lan egin duten eta lan egiten ari diren pertsona gehienen jarrera. Ideia bat izatetik, pertsona batzuek garai zailetan –Euskadin eta Espainian ikerketaz eta berrikuntzaz hitz egitea ezohikoa zen garaian– izan zuten ideia miragarria, arriskutsua eta berria izatetik, proiektu finkatua izatera igaro gara, eta 200 pertsona baino gehiago ahalegintzen dira egunero helburu hori lortzearren. Tokiko erakundea ginen, eta orain, nazioarteko erreferentziazko zentro bihurtu gara. Hori posiblea izan da, proiektuaren sustatzaileen uste osoari esker, gure bezero nagusiaren (Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila) apustu argiari eta ausartari esker, gure bezeroen babesari

Ha pasado un cuarto de siglo desde que comenzara la actividad de AZTI-Tecnalia. ¿Cómo ha sido su evolución? Desde su creación hemos estado al servicio de las necesidades de las empresas y administraciones, de los clientes y de la sociedad en general, por lo que hemos ido transformándonos y creciendo con ellos. Nuestro objetivo, antes y después de llegar a esta fecha tan especial que ahora celebramos, ha sido y es convertirnos en un centro de referencia, ya no sólo para nuestro entorno más cercano, sino también a nivel internacional. Por ello, hemos trabajado para dar soluciones a los problemas del día a día que tienen nuestros clientes, pero, como centro de innovación tecnológica, hemos estado y estamos obligados a mirar al futuro más lejano y acercar a los clientes los conocimientos y tecnologías que les permitan producir y poner en el mercado los productos y servicios que éste demandará a medio y largo plazo. La innovación científica y tecnológica merece la pena sólo si nos atrevemos con cosas difíciles, nuevas y misteriosas. Eso es una actitud, la actitud de la mayoría de las personas que trabajamos y han trabajado en AZTI a lo largo de sus 25 años de historia. Hemos pasado de ser una idea, una idea maravillosa, arriesgada y nueva que unas personas tuvieron en un tiempo difícil, en el que hablar de investigación e innovación en Euskadi y en España era algo atípico a un proyecto consolidado, con más de 200 personas trabajando todos los días para conseguir ese objetivo. Nos hemos transformado de una organización local en un centro de referencia internacional. Ello sólo ha sido posible por el convencimiento de los promotores del proyecto, por la apuesta clara y decidida desde nuestro principal cliente (el Departamento de

Agricultura, Pesca y Alimentación), por el respaldo y confianza del resto de los clientes en nuestros servicios, y por el compromiso, involucración y sobreesfuerzo de las personas que trabajamos en AZTI-Tecnalia todos y cada uno de los días, desde su creación.

Ez duzue oraindik maila hori lortu? Alderdi askotan, bai, baina zaila da neurtzea. AZTI-Tecnaliaren jarduerak gizartean eta ekonomian izandako eraginari buruzko txosten honetan azaltzen diren datuek erakusten dute lehiakortasuna, ezagutza eta natura-ingurunearen babesa hobetzen lagundu dugula. Gaur egun, esan daiteke AZTITecnalia erreferentzia dela bere espezializazio-arloetan, bai bezeroentzat, bai gainerako bazkideentzat, hornitzaileentzat eta gizarteko preskriptoreentzat. Zientzia-arloan, nazioarteko proiektuetan parte hartu eta horietako zenbait zuzentzeaz arduratzen gara, ez EBko I+Gko esparru-programaren barruan soilik; izan ere, zenbait gaitan, gure zientzialarien iritziak adierazten du jarraitu beharreko lan-ildoa. Nazioarteko zientzia batzordeak zuzentzen ditugu. Eragin handiko aldizkari askotan argitaratzen ditugu artikuluak. Bezero-kopuruak gora egiten du etengabe. Presentzia handia dugu nazioartean, teknologia transferitzeko proiektuen bidez. Aldizkari espezializatu askok gure adituen iritziak hartzen dituzte aintzat, referee gisa, baita prentsa orokorrak ere, iritzi adituak eta independenteak nahi dituenean. Horrenbestez, AZTI-Tecnaliak antxoaren populazioaren ebaluazioari buruz egindako azterlanak gizarteeragin handia izan du, eta, hilabete eta apur bat gehiagoan, berrehun aldiz baino gehiago agertu gara hedabideetan. Kontuan hartzeko datua da, hedabideek, zientzia-gai bati buruzko artikulua nahi dutenean, konfiantza gehien sortzen duen zentrora jotzen baitute. Horrez gain, Tecnalia Korporazio Teknologikoan sartu gara. Estatuko talde teknologiko pribaturik garrantzitsuena da, eta Europako garrantzitsuenetakoa.

¿No han llegado todavía a alcanzar esta consideración? En muchos aspectos sí, aunque es difícil medirlo. Los datos que se presentan en este informe sobre el impacto social y económico de la actividad de AZTI-Tecnalia muestran cómo hemos contribuido a mejorar la competitividad y el conocimiento, y a la protección del medio natural. Hoy en día puede decirse que AZTI-Tecnalia es una referencia en sus áreas de especialización, tanto para los clientes como para el resto de los socios, proveedores y prescriptores sociales. A nivel científico, participamos y lideramos proyectos internacionales, no sólo del programa marco de I+D de la UE, en temas concretos la opinión de nuestros científicos es la que marca la línea a seguir; presidimos comités científicos internacionales; publicamos en numerosas revistas con un impacto importante; el número de clientes está aumentando continuamente; tenemos presencia internacional desarrollando proyectos de transferencia de tecnología; son muchas las revistas especializadas que cuentan con nuestros expertos como referees; y también la prensa general cuando quiere una opinión cualificada e independiente. Así, el caso del estudio sobre la evaluación de la población de la anchoa realizado por AZTI-Tecnalia ha tenido una gran repercusión social y en algo más de un mes hemos aparecido en más de doscientas ocasiones en medios de comunicación. Es un dato a tener en cuenta, ya que los medios de comunicación cuando quieren un artículo sobre un tema científico acuden al centro que más confianza les da. Además, hemos pasado a formar parte de la Corporación Tecnológica Tecnalia, que es el grupo tecnológico privado más importante del Estado y uno de los más relevantes de Europa.

Europako proiektu ugaritan ere hartu duzue parte. Presentzia handia dugu Europan; izan ere, hainbat eta hainbat proiektutan hartu dugu parte. Europako gure lehen proiektua 1987koa izan zen, duela ia 20 urtekoa. Harrezkero, 200 proiektutan baino gehiagotan hartu dugu parte, eta horietako asko zuzendu ditugu. EBko VI. Esparru Programan, 4,5 milioi euroko finantzazioa lortu dugu, eta 28 proiektutan hartu dugu parte. Datu horiek aintzat hartuta, Euskadiko rankingeko lehen erakundeetako bat gara, proiektu-kopuruan, eta Tecnalia Korporazioak lortutako datuak ere kontuan hartzen baditugu, bigarren postuan gaude, CSICen (Ikerketa Zientifikoetako Kontseilu Gorena) ondoren. Horrez gain, EBko beste programa batzuetan hartu dugu parte, eta tunidoak markatzeko proiektu bat zuzentzen ari gara, zortzi milioi euroko aurrekontuarekin. Gure espezializazio-arloetan aktiboki parte hartzen eta liderrak izaten jarraitu nahi dugu, beste zentro batzuekin itunak egin, eta

También han participado en una gran cantidad de proyectos europeos. Nuestra presencia en Europa está avalada por el importante número de proyectos en los que hemos participado. Nuestro primer proyecto europeo fue en el año 1987, hace casi 20 años. Desde entonces hemos participado en más de 200 proyectos, liderando muchos de ellos. En el último VI Programa Marco de la UE hemos conseguido hasta el momento 4,5 millones de euros de financiación y participado en 28 proyectos, datos que nos colocan en el ranking entre las primeras organizaciones de Euskadi en número de proyectos y acumulando datos con la Corporación Tecnalia en el puesto número 2 después del CSIC. Además, hemos participado en otros programas de la UE y lideramos un proyecto de marcado de túnidos con un presupuesto de 8 millones de euros. Queremos continuar con una presencia activa y de líderes en nuestras áreas de especialización, hacer alianzas con otros centros y colaborar con científicos de referencia internacional. Hasta el momento hemos trabajado con una


Etorkizuneko erronkak Retos de futuro

86

nazioarteko erreferentziazko zientzialariekin lankidetzan aritu. Gaur arte, hogeita hamar erakunde ingururekin jardun dugu eta ziur gaude, egungo harremanak finkatzeaz gain, beste erakunde batzuekin harremanak izango ditugula. Zergatik da hain garrantzitsua mugak zeharkatzea? Gure azken helburua etorkizuneko gizartea nolakoa izango den ikertzea da, zer eskatuko duen, zer-nolako produktuak erabiliko ditugun herritarrok, eta egun ikerketa horretan lortzen ditugun emaitzak enpresei eta erakundeei transferitzea. Horri esker, enpresek lehiakorragoak izateko eta inguruneko egungo eta etorkizuneko aldaketen arabera ekoizteko aukera emango dien teknologia lortuko dute, eta erakundeek ezagutzak erdietsiko dituzte, natura-baliabideak hobeto kudeatu ahal izateko eta garapen iraunkorra lortzeko politikak garatzeko. Horretarako, beharrezkoa da munduan gertatzen denari buruzko ezagutzak egunean edukitzea, aldaketei aurrea hartzea eta gertatuko diren aldaketak nolakoak izango diren aurreikustea. Teknologiak, zientziak eta ezagutzak ez dute mugarik, eta gu ezin gara atzean geratu. Halaber, ez dugu pentsatu behar onenak garela; besteengandik asko ikasi behar dugu eta ezagutzarik onena eta aurreratuena dagoen lekura joateko prest gaude. Asko dira ezagutza horietatik onura ateratzen duten enpresak? Gero eta gehiago dira. Merkatu lehiakor batean gaude, eta, horretan, oso azkar gertatzen dira aurrerapen teknologikoak. Horrez gain, aurrerapen horiek gero eta garrantzitsuagoak dira enpresen estrategiarako, merkatuan produktu berritzaileekin lekua hartzeko, baina baita kostu gutxiagorekin eta efizientzia handiagoz ekoizteko ere. Azkar egin behar dituzte aldaketak enpresek; egunean ez badaude, beste konpainia batek haien merkatu-kuota kentzeko arriskua dute. Gaur egun, globalizazioaren aroan bete-betean sartuta gaudela, Australiako edo Txileko edozein enpresak, esate baterako, hemengo enpresekin lehia dezake, gure merkatuetan. Hori dela-eta, berrikuntzak etengabea izan behar du. Kritikotzat hartu dute enpresek alderdi hori, aspaldi, eta gero eta gehiagok egiten dute epe ertaineko eta epe luzeko berrikuntza-planak garatzeko apustua. Prozesu horretan, AZTI-Tecnaliak etapa guztietan laguntzen die enpresei: gizartea –alegia, kontsumitzaileak– nola aldatuko den identifikatzen, aukerak eta mehatxuak identifikatzen, berrikuntzako ildo estrategikoak eta lehentasunezkoak zehazten eta, lan-ildo horiekin, ibilbide-orri teknologikoa diseinatzen, etorkizuneko merkatuan beren produktu berriak kokatu ahal izateko. Eta administrazioak? Oso betekizun garrantzitsua dute; batzuetan, gizarte- eta enpresa-eraldaketaren aitzindari gisa, eta, beste batzuetan, ekimen pribatuari arrisku handiko proiektuak garatzen eta asmo handiko helburuak lortzen lagunduz. Araudiak egin eta

treintena de organizaciones y estamos seguros de que continuaremos incrementando las relaciones con nuevas organizaciones y consolidando las ya iniciadas. ¿Por qué es tan importante atravesar fronteras? Nuestro objetivo último es investigar cómo será la sociedad del futuro, lo que demandará, los productos que utilizaremos los ciudadanos y poder transferir los resultados que obtengamos en el presente a las empresas y a las instituciones, a unas para que puedan captar la tecnología que les haga ser más competitivas y poder producir de acuerdo a los cambios del entorno, los actuales y los futuros, y a otras para aportarles conocimientos que les permitan una mejor gestión de los recursos naturales y el desarrollo de políticas para conseguir un desarrollo sostenible. Para ello, hay que estar al día de todo lo que ocurre en el mundo, adelantarse a los cambios y ser capaz de visionar los que llegarán. La tecnología, la ciencia y el conocimiento no saben de fronteras, y nosotros no podemos quedarnos atrás. Tampoco podemos pensar que somos los mejores, tenemos mucho que aprender de otros y estamos dispuestos a ir allí donde esté el mejor y más avanzado conocimiento. ¿Son muchas las empresas que se benefician de estos conocimientos? Cada vez más. Estamos en un mercado competitivo donde los avances tecnológicos se producen muy rápido y tienen mucho peso en la estrategia de las empresas, no sólo para posicionarse en el mercado con nuevos productos innovadores, sino también para producir con menores costes y más eficientemente. Las empresas tienen que realizar los cambios rápidamente, si no están al día corren el riesgo de que otra compañía les quite cuota de mercado. Hoy en día, metidos de lleno en la era de la globalización, cualquier empresa de Australia o Chile, por poner dos ejemplos, puede competir con una de aquí en nuestros mercados. Por eso, la innovación debe ser constante. Éste es un aspecto que las empresas han visto hace tiempo como crítico y son cada vez más las que apuestan por desarrollar planes de innovación a medio y largo plazo. En ese proceso, AZTI-Tecnalia les ayuda en todas sus fases: a identificar cómo cambiará la sociedad, los consumidores, a identificar oportunidades y amenazas, a definir las líneas prioritarias y estratégicas de innovación, y hacer con ellas el mapa u hoja de ruta tecnológica que les permita colocar en el mercado futuro sus nuevos productos. ¿Y las Administraciones? Juegan un papel fundamental, unas veces liderando la transformación social y empresarial y otras apoyando a la iniciativa privada a desarrollar proyectos de riesgo elevado y conseguir ambiciosos objetivos. La regulación y elaboración de normativas, el desarrollo sostenible, la definición de políticas sectoriales se deben hacer con el mayor conocimiento posible y ahí juega un papel importante AZTI-Tecnalia formando y asesorando a las instituciones en este tipo de materias. Nuestro objetivo es aportar valor, en este caso en el proceso de toma de decisiones de las Administraciones, pero también

Tokiko erakundea ginen, eta orain, nazioarteko erreferentziazko zentro bihurtu gara.

Nos hemos transformado de una organización local en un centro de referencia internacional.

erregulatzeko, garapen iraunkorrerako, eta sektore-politikak zehazteko, beharrezkoa da ahalik eta ezagutzarik handiena izatea, eta hor du zeregin handia AZTI-Tecnaliak; hain zuzen, gai horiei buruzko prestakuntza eta aholkularitza ematen die erakundeei. Gure helburua balioa ematea da; kasu honetan, administrazioen erabakiak hartzeko prozesuan, baina baita oro har gizartean ere: ezagutzaren eta aurrerapenaren bidez itzuli nahi diogu gure zentroan egiten duen inbertsioa. Hori guztia 200 profesional ingururekin. Langile-multzo gaztea da. Ilusio handia dute, eta ikasteko gogo handia, goi-mailako prestakuntza, eta bezeroari laguntzeko jarrera inbidiagarria. Horixe da AZTI-Tecnaliaren benetako eragilea, langileen potentziala, alegia. Goieneko maila eman nahi dugu, eta, horretarako, gure zientzialariek eta teknikariek sortzaileak izan behar dute, baita besteek ikusten ez dutena ikusi ere. Lehen esan dudanez, berrikuntza zientifiko eta teknologikoak merezi izango badu, gauza zail, berri eta misteriotsuak egitera ausartu behar dugu: hori da jarrera, AZTI-Tecnalian lan egiten duten pertsona gehienen jarrera. Konfiantza osoa dut haien ahalmenean, eta uste dut etorkizunean ustekabe positibo asko emango ditugula. Lagungarria da TECNALIAren barruan egotea? Ez dago zalantzarik: korporazio teknologiko batean egoteak ate asko irekitzen ditu, baina, gure kasuan, horrelako talde batean egoteak laguntzen digu gure espezializazioa hobetzen, bezeroei eskaintza integralagoa ematen, teknologia berriak lortzen, masa kritikoa irabazten eta, emaitza hobeak lortzeko itxaropenarekin, asmo eta arrisku handiagoko proiektuak garatzen. Ildo horretan, espainiar estatuko talde teknologiko pribaturik handiena da TECNALIA, eta ahalegin handia egiten ari da asmo handiko proiektuak garatzen; laster emango dute proiektu horien emaitzen berri, eta ziur ekonomia- eta gizarte-eragin handia izango dutela. Horrez gain, korporazioa osatzen dugun guztiok filosofia komuna izan dugu, I+G+Bren ikuspegi berarekin, ekonomian, gizartean eta ingurumenean oinarritutako proiektuetan oinarrituta. Oso erraza da elkarrekin lanean aritzea, eta horrek etorkizun handia dauka. Euskadiko bigarren gizarte- eta enpresa-eraldaketa eragingo duten proiektuetako baten hasieran gaude. Zer da hurrengo urteetan egin beharrekoa? Orain arteko lanarekin jarraitu behar dugu: zientzia-ezagutza handiagoa lortzen, gizarteari eta bezeroei balioa ematen, teknologia berriak aurkitzen, eta enpresei eta gizarteari lehiakorragoak izaten, garapen iraunkorra ahalbidetzen eta kalitateko enplegua sortzen lagunduko dieten ezagutzak sortzen. Bide horri eutsiko diogu, etorkizunerako produktuak, zerbitzuak eta ezagutza sortzen. Epe laburrean, Bizkaiko Parke Teknologikoan zentro bat eraikitzea aurreikusita dago; horri esker, gure ekipamendua hobetu eta are proiektu handiagoak garatzeko aukera izango dugu. Azkenik, nazioartean dugun presentzia handitu nahi dugu, gure espezializazio-ildoetan liderrak izan, aliantza teknologikoak finkatu eta AZTI-Tecnalian lan egiten dugun pertsona guztion ilusioari eta motibazioari eutsi.

87

al conjunto de la sociedad. Que la inversión que realiza en nosotros podamos devolverla en conocimiento y progreso. Todo ello con una plantilla de cerca de 200 profesionales. Una plantilla joven, con mucha ilusión, enormes ganas de aprender, una gran cualificación y una actitud de servicio al cliente envidiable. Ése es el verdadero motor de AZTI-Tecnalia, su potencial. Queremos estar en lo más alto y, para eso, nuestros científicos y técnicos deben ser creativos, ver lo que los demás no ven. Como señalaba anteriormente, la innovación científica y tecnológica merece la pena sólo si nos atrevemos con cosas difíciles, nuevas y misteriosas; eso es una actitud, la actitud de la mayoría de las personas que trabajan en AZTI-Tecnalia. Confío plenamente en sus capacidades y creo que en un futuro vamos a dar muchas sorpresas positivas. ¿También contribuye su presencia en TECNALIA? No cabe duda de que pertenecer a una corporación tecnológica te abre muchas puertas, pero, sobre todo, nuestra presencia está motivada porque te ayuda a mejorar tu especialización, ofrecer a los clientes una oferta más integral, contar con nuevas tecnologías, ganar masa crítica y poder desarrollar proyectos más ambiciosos, de más riesgo, pero con la expectativa de conseguir mejores resultados. En este sentido, TECNALIA se ha convertido en el grupo tecnológico privado más grande del Estado español. Está realizando un esfuerzo muy importante en desarrollar proyectos muy ambiciosos cuyos resultados pronto verán la luz y seguro que producirán un gran impacto económico y social. Además, nos caracteriza que hemos desarrollado una filosofía común, con una visión compartida de la I+D+i, basada en el desarrollo de proyectos sostenibles en tres pilares, el económico, social y ambiental. Es muy fácil trabajar juntos y tiene una gran proyección de futuro, estamos al comienzo de uno de los proyectos que contribuirán a la segunda gran transformación social y empresarial de Euskadi. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes para los próximos años? Seguir en la línea de adquirir un mayor conocimiento científico, aportar valor a la sociedad y a los clientes, descubrir nuevas tecnologías y generar conocimientos que puedan ayudar a empresas y a la sociedad a ser más competitivas, a su desarrollo sostenible y a generar empleos de calidad. Continuaremos en ese camino, generando productos, servicios y conocimiento para el futuro. En el corto plazo, tenemos por delante la nueva construcción de un centro en el Parque Tecnológico de Bizkaia que va nos va a posibilitar mejorar nuestro equipamiento y desarrollar proyectos todavía más ambiciosos. Por último, ampliar nuestra presencia internacional, ser líderes en nuestras líneas de especialización, afianzar las alianzas tecnológicas y mantener la continua ilusión y motivación de todas las personas que trabajamos en AZTI-Tecnalia.


25 urteko historia 25 iruditan 25 años en 25 imágenes

88

25 urteko historia 25 años de historia 25 iruditan en 25 imágenes Argitalpenaren atal honetan, gure historia laburraren une gogoangarri eta adierazgarrien testigantza utzi nahi dugu, aukeratutako 25 argazkiren bidez. Badakigu irudi asko, hau da, gertaera asko kanpoan utzi ditugula, baina gutxienez irudi album labur hau daukagu, eta ez genion horri uko egin nahi.

1981 1991

En esta sección de la publicación queremos dejar testimonio mediante las 25 fotos elegidas de algunos hitos relevantes y representativos de nuestra breve historia. Somos muy conscientes de que nos dejamos muchas imágenes, es decir, muchos acontecimientos fuera, pero no queríamos renunciar a, por lo menos, tener este breve álbum de fotografías.

Hasierako garaia, beharrizanak zehaztekoa eta analizatzekoa, eta horiei berme osoz ekiteko profesionalki prestatutako erakundea konfiguratzekoa. Ezkerretik eskuinera: Sukarrietako zentroa inauguratzea (1987); elikagai- eta arrantza-sektoreari lehenengo prestakuntza-ikastaroak; urpeko laginketak.

Etapa inicial, de definición y análisis de necesidades y de configuración de una organización preparada profesionalmente para abordarlas con garantías. De izda. a dcha.: Inauguración del Centro de Sukarrieta (1987); primeros cursos de formación para el sector pesquero y alimentario; muestreos submarinos.

1981 1991

Ezkerretik eskuinera: Itsasertzeko laginketak, lehenengo ozeanografia-ekipo handiak (Ocean Rover) eta arrantza-sektorerako jardunaldiak.

De izda. a dcha.: Muestreos del litoral, primeros grandes equipos oceanográficos (Ocean Rover) y jornadas de difusión para el sector pesquero.

89


25 años en imágenes 25 años en imágenes

90

1991 2001

Erreferentziazko zentro bezala erakundearen sendotze-garaia. Ezkerretik eskuinera: Argentinan ICAva-ren (1997) eta Pasaiako zentroaren (2001) inaugurazioa; erakundeen bisitak (1997); ferietan presentzia, itsasontzia...

Etapa de consolidación de la organización como centro de referencia. De izda. a dcha.: Inauguración de ICAva en Argentina (1997) y del centro de Pasaia (2001); visitas institucionales (1997); presencia en ferias, barco para muestreo litoral.

1991 2001

Ezkerretik eskuinera: Laginketa portuetan; itsasoan zuzeneko ebaluazioak egiteko lehenengo kanpainak; lehenengo patenteak eta janarien laborategiak.

De izda. a dcha.: Muestreo en puertos; campañas de evaluación directa en el mar; primeras patentes y laboratorios de alimentos.

91


Eskerrak Agradecimientos

92

93

ESKERRAK AGRADECIMIENTOS

2001 2006

Hedatze-garaia. Ezkerretik eskuinera: Paulino Luciori Nardiz Saria ematea (2004); Mikrobiologiaren Nazio Biltzarra (2002); ontzian lan egiteko arropa eta segurtasun-osagaiak hobetzeko proiektua (2003); Oceanography and Marine Environment of the Basque Country liburua aurkeztea (2004); Elikagaien Ikerketa Unitateako eraikin berriaren lehenengo harria Bizkaiko Teknologi Parkean.

Etapa de expansión. De izda. a dcha.: Premio Nardiz a Paulino Lucio (2004); Congreso Nacional de Microbiología (2002); proyecto de mejora de la ropa de trabajo a bordo y de elementos de seguridad (2003); presentación del libro Oceanography and Marine Environment of the Basque Country (2004); primera piedra nuevo edificio en el Parque Tecnológico de Bizkaia (2006).

Urte gutxian, AZTI-Tecnaliak garrantzi handia lortu du arrantzaeta elikagai-arloetako ikerkuntzan. Herri Administrazioek emandako laguntzari esker lortu dugu hori, bai eta gure bezeroek eta kolaboratzaileek gugan jarritako konfiantzari esker ere.

AZTI-Tecnalia ha logrado en pocos años alcanzar una notoriedad importante en la investigación pesquera y alimentaria. Todo esto ha sido posible gracias al apoyo recibido por parte de las Administraciones Públicas y por la confianza que han depositado nuestros clientes y colaboradores.

Haiek gabe, nekez lortuko genuen egungo egitura garatzea; izan ere, horri esker, askoz zerbitzu espezializatuagoa, osoagoa eta, planteamenduei eta konponbideei dagokienez, aurreratuagoa eskaintzeko aukera dugu.

Sin ellos difícilmente podríamos haber llegado al desarrollo de nuestra estructura, que actualmente nos permite ofrecer un servicio mucho más especializado, completo y avanzado en sus planteamientos y soluciones.

Puntu horretara iritsita, ez dugu ahaztu behar orain arte lortutako arrakasta, neurri handi batean, gure profesional-taldearen jarduera onaren ondorioa dela, zentroak ezarritako xedeak beren gogo handiz, ezagutzaz eta ahaleginez lortzen lagundu baitute. Gainera, egindako lana eskertu nahi diegu urte hauetan zehar nola edo hala zentroarekin lotuta egon diren pertsona guztiei.

Llegados a este punto, tampoco conviene olvidar que una gran parte del éxito conseguido se debe al buen hacer de nuestro equipo de profesionales, que, con su entusiasmo, conocimiento y esfuerzo, ha posibilitado la consecución de los objetivos marcados. Además, queremos agradecer el trabajo de todas aquellas personas que durante estos años han estado vinculadas de alguna manera al centro.

Ildo horretan, gogoan izan nahi ditugu Luis Apestegia eta Iker Velasco, 25 urte hauetan zendutako lankideak. Maitasun handiz gogoratzen ditugu denok.

En este sentido, cabe destacar a Luis Apestegia e Iker Velasco, compañeros fallecidos en estos 25 años, que todos recordamos con gran cariño.

Azkenik, beste erakunde batzuekin, unibertsitateekin eta estatuko eta nazioarteko zentroekin lankidetzan aritu izana aipatu nahi dugu. Haiekin elkarlanean jardun dugu, proiektuak egiten, langileak trukatzen eta teknologia eta prestakuntza hedatzeko jarduerak garatzen.

Por último, queremos mencionar la colaboración con otros organismos, universidades y centros nacionales e internacionales con los que hemos participado conjuntamente en la elaboración de proyectos, intercambios de personal y actividades de difusión tecnológica y formación.


Erakunde honek egiaztatuta: Acreditado por:

Gure eskerrak: Nuestro agradecimiento a:

Babesleak: Patronos: ENAC, 167/LE320 zk., elikagai eta edarietarako Entsegu Laborategi bezala. ENAC nº 167/LE320 como Laboratorio de Ensayos para productos alimentarios y bebidas

Erakunde honek ziurtatuta: Certificado por:

Hauetako kidea da: Miembro de: Enpresa kolaboratzaileak Berrikuntza eta Teknologia Erakundeen Espainiako Federazioa Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación

Biomaterialetako Ikerkuntza Kooperatiboko Zentroa Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales

Biozientziako Ikerkuntza Kooperatiboko Zentroa Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias

C.I.T. Erregistro-zenbakia: 48. Berrikuntza eta Teknologia Zentroa Registro Nº 48. Centro de Innovación y Tecnología

O.T.R.I. Erregistro-zenbakia: 137. Ikerketa Emaitzak Transferitzeko Bulegoa Registro Nº 137. Oficina de Transferencia de Resultados e Investigación

Empresas colaboradoras:


AZTI-Tecnalia zentruak: Centros AZTI-Tecnalia: Txatxarramendi Ugartea z/g. E-48395 SUKARRIETA (Bizkaia) Tel.: +34 946029400 Fax. +34 946970006 Herrera Kaia, Portu aldea z/g. E-20110 PASAIA (Gipuzkoa) Tel.: +34 943004800 Fax: +34 943004801

www.azti.es e-mail: info@azti.es


MEMORIA AZTI 2006 - 25 Aniversario