Page 1

Eiceldonatie lesbische koppels

Mogen we even uw aandacht voor een warme oproep? Door een ongelukkige speling van de natuur of door een medisch probleem gaan sommige vrouwen vroegtijdig in de menopauze. Helaas is gebruik maken van donoreicellen voor hen op dat ogenblik de enige uitweg om nog zwanger te worden. De vraag naar donoreicellen is veel groter dan het aanbod en de wachtlijst is lang, meerdere jaren. Sommigen vinden een uitweg door zelf actief op zoek te gaan naar een kandidaat donor, maar dit is niet zo vanzelfsprekend. Niet alleen moet u dan zelf met een delicaat probleem ‘uit de kast’ komen, maar daarnaast moeten eicel­ donoren aan verschillende voorwaarden voldoen en moeten zij bereid zijn een hormoonstimulatie en eicelpunctie te ondergaan. U moet als lesbisch koppel met kinderwens eveneens beroep doen op een donor, zij het dan van sperma in plaats van eicellen. U kunt u vlot wenden tot een spermabank, waardoor u op relatief eenvoudige wijze geholpen kunt worden. Sinds kort is het technisch ook mogelijk om onbevruchte eicellen in te vriezen, net zoals sperma. Het is dus mogelijk geworden om ook een eicelbank aan te leggen en op deze manier vrouwen te

helpen die echt geen enkel alternatief hebben om zwanger te kunnen worden. Wij willen zoveel mogelijk mensen sensibiliseren voor dit probleem. We denken daarbij bij uitstek aan u, lesbische koppels, die bij ons komen voor donorinseminatie. U begrijpt maar al te goed wat het betekent afhankelijk te zijn van een donor om uw kinderwens te kunnen realiseren. We durven dan ook hopen dat een aantal onder u hun dankbaarheid naar de anonieme spermadonor toe, zullen omzetten in een bereidheid om eicellen te doneren. Daarom een warme oproep om dit in overweging te willen nemen, in de hoop dat op die manier de ultieme wens van anderen die minder geluk hadden, ook kan gerealiseerd worden. Voelt u zich aangesproken ? Aarzel niet om verder contact met ons op te nemen, volledig vrijblijvend. Alvast bedankt! Drs. Tom Coetsier, Isabelle Meire en Nele Van Renterghem


Wat is eiceldonatie aan een bank? Onbevruchte eicellen kunnen door een donor anoniem worden afgestaan aan een eicelbank. Deze eicellen worden bewaard in ingevroren toestand en naderhand toegekend aan een acceptor. De acceptor is een vrouw die over een goed functionerende baar­ moeder beschikt, maar problemen heeft bij de aanmaak van eicel­ len (premature menopauze) of geen geschikte eicellen produceert. Na ontdooien worden deze eicellen bevrucht met het sperma van de partner van de vrouw in kwestie, en een bevruchte eicel wordt bij haar teruggeplaatst, om op deze manier zwanger te worden.

Waaraan moet een eiceldonor voldoen ? Om eicellen te kunnen doneren gelden de volgende voorwaarden:  De donor is idealiter jonger dan 35 jaar, maar in ieder geval jonger dan 38  De donor mag geen drager zijn van erfelijke en/of infectieuze ziekten  Er wordt een rookstop verwacht tijdens de behandeling

Hoe verloopt de procedure praktisch ? Voor de start van de behandeling komt u naar het Fertiliteitscen­ trum voor een gesprek met de gynaecoloog en de psychologe. Bij de gynaecoloog krijgt u medische informatie over de be­ handeling en wordt u klinisch onderzocht waarbij tevens de persoonlijke en familiale ziektegeschiedenis wordt nagegaan. Een gestandaardiseerde vragenlijst moet worden ingevuld. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het uitsluiten van risico­ factoren voor genetische problemen en seksueel overdraagbare aandoeningen.

Eventuele contra-indicaties voor het verrichten van een hormoon­ stimulatie worden geëvalueerd. Er wordt een bloedonderzoek verricht voor het uitsluiten van een aantal besmettelijke aandoe­ ningen (hepatitis B, hepatitis C, CMV, HIV en Syphillis). Tevens wordt een genetisch onderzoek verricht (chromosoomanalyse, dragerschap Fragiel X-syndroom en mucoviscidose). Het bloedonderzoek voor screening naar infecties dient herhaald te worden drie weken voor de eicelpunctie en nogmaals op de dag van de eicelpunctie.

Wat wordt besproken met de psychologe ? De psychologe peilt naar de motivatie om als donor te fungeren en schat in wat de te verwachten psychische impact van het donorschap kan zijn. Ook het aspect anonimiteit komt hierbij aan bod. Er wordt een gestandaardiseerde persoonlijkheidstest afgenomen, die peilt naar persoonlijkheidsverschillen en pa­ thologie. Deze wordt geïnterpreteerd worden door Psypunt, een groepspraktijk bestaande uit erkende psychologen. In tegenstelling tot gekende donatie is bij anonieme donatie de aanwezigheid van uw eventuele partner tijdens de gesprekken niet verplicht. De donor moet vrij zijn van duidelijke persoonlijkheidsstoor­ nissen en de motivatie om als donor te fungeren moet in eerste instantie altruïstisch zijn (hulp willen bieden).

Wat houdt de medische behandeling in? De belangrijke stappen in deze behandeling zijn:


 

stimulatie van de eierstokken eicelpunctie

Stimulatie van de eierstokken De theorie De kans op slagen van een IVF-behandeling wordt mede be­paald door het aantal eicellen dat per behandeling wordt beko­men. Om meerdere eicellen tot ontwikkeling te brengen (ge­middeld een tiental) moeten de eierstokken gestimuleerd worden. Dit gebeurt met hormonen (gonadotrofines) die slechts een tijde­ lijk effect hebben op het lichaam en in de vorm van dagelijkse injecties gedurende een veertiental dagen worden toegediend. Nadelen op lange termijn zijn onwaarschijnlijk en werden in ieder geval tot nu toe niet vastgesteld. Meestal wordt deze stimulatie gecombineerd met een andere soort injectie die ervoor zorgt dat de groei van eicellen wordt losgekoppeld van de controle van het eigen lichaam. Zonder dit zou het lichaam op een zeker ogenblik de eisprong op gang brengen nog voor een eicelpunctie kan plaatsvinden. Vóór de eigenlijke stimulatie wordt meestal gedurende een veertiental dagen een (contraceptieve) pil genomen. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de eierstokken in een basale toestand worden gebracht. Dit heeft voor gevolg dat er nadien een gelijkmatigere groei plaatsvindt van follikels (= eiblaasjes: vochtblaasjes in de eierstok waarin de eicellen zich bevinden). Bovendien is er ook een praktisch voordeel: de duur van in­name van de pil kan langer of korter gemaakt worden om zo­doen­de de geschatte datum van eicelpunctie op te schuiven. Op deze manier kunt u zelf kiezen in welke week u wilt dat de eicelpunctie zal vallen, onafhankelijk van uw menstruele cyclus.

Het verloop van de stimulatie wordt gevolgd door middel van echografie en eventueel bloedonderzoeken. Dit is noodzakelijk om te kunnen volgen hoeveel eicellen tot ontwikkeling komen en vooral om het ogenblik te bepalen waarop zij rijp zijn. Op het ogenblik dat de follikels een dia­meter heb­ben bereikt van ongeveer 20 mm, worden de laatste stap­pen van de eicelrijping in gang gezet door middel van een laatste hormonale injectie. Dit moet op een vast tijdstip dat vooraf wordt afgesproken, omdat de eicel­punc­tie moet plaatsvinden tussen de 35 tot 40 uur na de injec­tie. Mees­tal wordt de injectie ‘s avonds gegeven, tussen 20.00 en 24.00 uur, omdat de eicelpunctie anderhalve dag later ‘s ochtends plaats heeft. De praktijk Voor de start van de behandeling wordt u een gedetailleerd stimulatieschema meegegeven waarop alle nuttige instructies staan om de stimulatie vlot te laten verlopen. Alle medicatie krijgt u mee bij de start van de behandeling. Meestal is het zo dat u een vijftal dagen na het stoppen van de pil start met injecties. U kunt vrij kiezen wie de injecties toe­dient. U kunt dit zelf doen, u kunt een zelfstandige verpleegkun­dige aan­spreken, uw huisarts of een thuisverplegingsdienst via de mutua­liteit. In geval van nood kunt u ook terecht op de dienst spoed­gevallen van het AZ Sint-Lucas, waar men u eveneens de injectie kan toedienen. Deze injecties worden best ’s avonds ge­ geven. Het exacte uur is daarbij minder belangrijk (ergens tussen 16.00 en 23.00 uur). Alleen de laatste injectie dient exact op uur te gebeuren, vermits deze injectie afgestemd is op het uur dat de eicelpunctie ge­pland wordt.


Voor de start van de behandeling zult u door onze verpleeg­ kun­digen de nodige uitleg krijgen voor de zelftoediening van onder­huidse inspuitingen. Een eerste echografische controle zal plaatsvinden na onge­ veer een week inspuitingen en zal afgesproken worden bij het vast­leg­gen van het stimulatieschema. De echografie is zoals u wel­licht weet een pijnloos vaginaal onderzoek dat slechts een vijftal minuten duurt. Gemiddeld moet twee tot drie maal een dergelijk onderzoek gebeuren tijdens de twee weken du­rende stimulatie. De meeste vrouwen voelen van de hormonale stimulatie hele­ maal niets. Als er bijwerkingen zijn, zijn die meestal matig en van voorbijgaande aard: we denken aan een opgeblazen gevoel, steken in de onderbuik, wat hoofdpijn of moeheid.

De eicelpunctie (follikelaspiratie, pick-up) De theorie Voor de eicelpunctie dient u enkele uren in ons Fertiliteitscentrum te verblijven. Hierbij wordt met een fijne naald onder echografische controle doorheen de schedewand tot in de eiblaasjes geprikt en wordt het follikelvocht met de eicel erin aangezogen. In de regel gebeurt dit met een type verdoving die ‘bewuste sedatie’ heet. Dit wil zeggen dat u via een infuus een verdovend product wordt toege­ diend dat sterk pijnstillend werkt en u misschien ook wat slaperig kan maken, maar waarbij u toch bewust bent en zelf kunt volgen wat er gebeurt. Dit wordt gecombineerd met het inspuiten van lokale verdoving ter hoogte van de prikplaats in de vaginawand. Het aanprikken zelf duurt ongeveer een kwartier, afhankelijk van het aantal eitjes. Na de punctie blijft u nog een tweetal uur onder medisch toezicht om acute verwikkelingen uit te sluiten.

De praktijk Wanneer via echografie bepaald is wanneer de eicellen rijp zijn, wordt ook beslist wanneer de laatste inspuiting dient te worden gegeven en wanneer de eicelpunctie zal gebeuren. De eicelpunctie gebeurt steeds in de voormiddag, tijdens de week vanaf 8.00 uur ’s ochtends, in het weekend meestal iets later. Mevrouw dient zich nuchter (niet gegeten of gedronken vanaf 24.00 uur ’s nachts) al dan niet samen met haar partner aan te melden een half uur voor de geplande eicelpunctie aan het dagziekenhuis van het Fertiliteitscentrum op straat 7. Alle volledig ingevulde en ondertekende akkoordverklaringen dienen meegebracht te worden op de dag van de punctie. De punctie neemt ongeveer een half uurtje in beslag. U blijft na de punctie nog een tweetal uur ter observatie op de recovery van ons dagziekenhuis op straat 7, waarna u naar huis mag. De gynaecoloog komt langs om te zien of er geen problemen zijn en om te bevestigen dat u naar huis kunt. Let wel: aangezien u een verdovend product heeft toegediend gekregen, mag u die dag niet met de auto rijden. Ook mag u de eerste 24 uur niet alleen blijven. De eerste dagen na de eicelpunctie kan het zijn dat u wat vaginaal bloedverlies heeft. Dit is normaal en stopt meestal van­zelf. Het gaat om bloedverlies uit de prikgaatjes in de vaginawand. Ook lichte tot matige onderbuikpijn is in zekere mate een nor­maal gevolg van de punctie. Hiervoor mag zeker pijnstilling ge­nomen worden (liefst paracetamol: bv. Perdolan®, Dafalgan®). Hoe meer eicellen er bekomen werden, hoe sterker de opzetting van de eierstokken en hoe meer last u kunt verwachten in de onder­buik. Het is normaal dat deze pijnklachten ’s avonds erger worden,


voornamelijk de eerste dag, aangezien tegen de avond de toe­ gediende pijnstilling tijdens de punctie helemaal is uitgewerkt. Ongeveer twee weken na de stimulatie zult u menstrueren We verzoeken u zeker een echografische controle van de eier­ stokken te laten uitvoeren na de menstruatie om na te gaan of alles weer terug in rusttoestand is.

Risico’s van de behandeling Bloeding: Zoals ook bij een natuurlijke eisprong gebeurt, komt uit de follikel die wordt aangeprikt een kleine hoeveelheid bloed in de buikholte terecht. Deze kleine bloeding stopt bijna steeds vanzelf na de punc­ tie. Ook kan de plaats waar de naald doorheen de schedewand is gegaan nog wat nabloeden. Het is zeer zeldzaam (<1/1000) dat een heelkundige ingreep nodig is om een bloeding te stoppen.

aantal eicellen ligt tussen 10 à 20. In sommige gevallen reage­ ren de eierstokken onvoldoende, in andere gevallen echter is de reactie van de eierstokken onverwacht hevig en komen 30 à 40 eicellen tot ontwikkeling. Dit veroorzaakt een sterke opzetting van de eierstokken en kan een aantal klachten veroorzaken zoals gewichtstoename, een opgezette buik, misselijkheid en kortademigheid. Dankzij het gebruik van moderne stimulatieschemata en het preventief nagaan van de gevoeligheid voor stimulatie via een specifieke bloedtest, is het risico op een echte overstimulatie bij eiceldonatie lager dan 1/1000. Voor alle duidelijkheid: er zijn geen aanwijzingen dat het uitvoe­ ren van een dergelijke behandeling gevolgen zou hebben voor uw gezondheid later: uw vruchtbaarheid blijft zoals voorheen, u gaat niet vroeger in de menopauze en u verhoogt niet uw kans op kanker.

Infectie: Tijdens de punctie wordt een naald van een niet-steriele zone (de vagina) in een steriele zone gebracht (de buikholte). Het is onvermijdelijk dat bacteriën in deze steriele zone terechtkomen. Normaal zal het immuunsysteem van de vrouw deze enkele bacteriën kunnen elimineren, maar in zeldzame gevallen (risico kleiner dan 1/1000) zullen zij toch een infectie veroorzaken. In het geval dat u tijdens de eerste dagen na de punctie koortsig zou zijn (meer dan 37,5° C) moet dit altijd aan de arts worden gemeld. Uitzonderlijk zal dit een antibiotische behandeling of een chirurgische ingreep vereisen (kijkoperatie of laparoscopie).

Wanneer u twijfelt of iets al dan niet normaal is, neemt u best telefonisch contact op via de fertifoon (09 235 07 46) Dit is een telefoonnummer waarop u 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 terecht kunt bij iemand van het fertiliteitsteam. In ieder geval zal het u nooit kwa­lijk genomen worden dat u belt: het feit dat u zich zorgen maakt is al een voldoende reden, ook wanneer enkel monde­linge geruststelling noodzakelijk is.

Overstimulatie: Het aantal eicellen dat per cyclus bij de vrouw tot rijping kan worden gebracht is individueel zeer verschillend. Het optimale

Het aantal zwangerschappen dat binnen dezelfde regio door een bepaalde donor wordt verwekt is niet onbeperkt om het risico te

Hoeveel zwangerschappen kunnen er van één en dezelfde donor bekomen worden?


vermijden dat halfbroer/halfzus in de toekomst onwetend een relatie zouden aangaan. Het wettelijk bepaalde maximum aantal acceptoren per donor in België is 6.

Wordt er een financiële vergoeding betaald? De weefselbank voorziet een vergoeding van 500 euro per dona­ tie. Dit bedrag kan pas uitbetaald worden per bankoverschrijving na afloop van de volledige behandeling. Dit is geen prijs die wordt betaald voor de eicellen maar een onkostenvergoeding die deels dient ter compensatie van de remgelden die u voor een echografie of laboratoriumonderzoek moet opleggen (voor de totale behandeling geschat 100 euro). De resterende 400 euro is te beschouwen als een vergoeding voor de verplaatsingen die u moet doen naar het ziekenhuis, voor de gespendeerde tijd en voor de ‘geleden pijn’.

Hoe kunt u ons bereiken? U kunt best een afspraak maken met de arts en de psychologe via +32 9 224 60 92 of + 32 9 222 99 22.

Tot slot Het doneren van eicellen is niet vanzelfsprekend. Het vraagt zowel fysisch als psychisch veel van een vrouw. Vele koppels zijn echter al jaren op zoek naar iemand die deze inspanning wil leveren, iemand die hun lang gekoesterde droom kan waarmaken. Misschien bent u dat wel?

Eindverantwoordelijke :

Dr. Tom Coetsier

Teamleden: Gynaecoloog

Dr. Tom Coetsier

Dr. Nele Van Renterghem

Dr. Isabelle Meire

Psychologenteam Psypunt


www.azstlucas.be

Fertiliteitscentrum AZ Sint-Lucas Groenebriel 1 – 9000 Gent tel. +329/224.60.92 – fax. +329/22406602 e-mail : Fertiliteit@azstlucas.be

Profile for Iny Cleeren

Eiceldonatie lesbische koppels  

Fertiliteitscentrum AZ Sint-Lucas Gent

Eiceldonatie lesbische koppels  

Fertiliteitscentrum AZ Sint-Lucas Gent

Advertisement