Page 1

www.bieg.agh.edu.pl

BIEGAGH 2014

Regulamin Biegu AGH


Bieg AGH 2014 | Regulamin

Regulamin 1 Organizator 1. Organizatorem biegów jest : AZS AGH ul.Piastowska 26a p.109, 1 piętro 30-070 Kraków tel: 12 617-35-24 fax: 12 626-20-32 mail: azs@agh.edu.pl Fundacja dla AGH ul. Czarnowiejska 50 B 30-059 Kraków Biuro czynne: poniedzia�ek-piątek 9.00 - 14.00 tel:: (012) 617 - 46 - 04, 692 - 439 - 360 fax: (012) 617 - 46 - 05 e-mail: f-agh@agh.edu.pl Partner techniczny Biegu: Stowarzyszenie „I TY Możesz Być Wielki – ITMBW Kraków” 2. Strona internetowa zawodów to: www.bieg.agh.edu.pl 3. Honorowym patronem biegu jest :

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanis�awa Staszica w Krakowie. Bieg pod patronatem Jego Magnificencji prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki, Rektora AGH. Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków www.agh.edu.pl tel: 012 617 20 02 fax: 012 633 46 72 (rektorat)


Bieg AGH 2014 | Regulamin

2 Miejsce i termin 1. Biegi AGH odbędą się w dniu 14 czerwca 2014 roku o godz. 16.00. 2. Start i meta ul. Rostafińskiego 2 (Miasteczko Studenckie AGH), Kraków. Mapy z lokalizacji poszczególnych tras będą umieszczone na stronie internetowej biegów www.bieg.agh.edu.pl najpóźniej 10 dni przed imprezą.

3 Za�ożenia organizacyjne 1. Biegi zostaną organizowane w ramach obchodów Dnia AGH oraz „Dzień Dawcy Szpiku Kostnego” na dystansach: -6 km -12 km (bieg g�ówny) 2. Zawodnicy obu biegów wystartują jednocześnie. Trasa obu biegów sk�ada się z pętli 6 km. Zawodnicy biegu g�ównego pokonują 2 pętle, zawodnicy biegu na 6 km - jedną pętle. 3. Opis trasy : Start ul. Rostafińskiego 2 (Miasteczko Studenckie AGH). Trasa wiedzie wzdłuż ulicy Reymonta, następnie skręt w ulicę Reymana, potem wokół krakowskich Błoń i ulicami Reymana i Reymonta wracamy na ul. Rostafińskiego. 4. Limit czasu 1 godzina 40 min. dla 12 km, 1 godzina dla 6 km. 5. Biuro Zawodów: przy starcie biegu. Biuro czynne 3 godziny przed biegami. 6. Szatnie dla zawodników: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH, ul. Piastowska 26a. 7. Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny po biegach.


Bieg AGH 2014 | Regulamin

4 Uczestnictwo 1. Uczestnikami biegów AGH mogą być osoby, które najpóźniej dnia 13 czerwca 2014 roku ukończą 16 lat. Zawodnicy niepe�noletni mogą wystartować za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Odpowiedni formularz będzie dostępny na stronie internetowej biegów, najpóźniej 10 dni przed imprezą. 2. Kategoria – niepe�nosprawni z dysfunkcją ruchową kończyn górnych i dolnych, porażenia, usztywnienia, skrócenia (udokumentowane ważną legitymacją, kobiety i mężczyźni jedna �ączna kategoria). Z uwagi na charakter trasy nie przewiduje się startu osób niepe�nosprawnych na wózkach, oraz osób z wózkami dziecięcymi. 3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem s�użący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa, oraz dowód wniesienia op�aty startowej. 5. Dodatkowa kategoria to studenci oraz studentki AGH, posiadający ważną legitymację studencką. 6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie z�ożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań do udzia�u w wybranej przez niego imprezie biegowej. 7. Każdy uczestnik by wystartować w danej imprezie biegowej musi mieć przyczepiony do koszulki numer startowy. Mocowanie musi umożliwiać identyfikację zawodnika. Numer nie może być przykryty, ani zas�onięty. 8. Uczestnicy zarejestrowani winni w biurze zawodów odebrać numer startowy oraz pakiet startowy zawodnika. 9. Zarejestrowany poprzez formularz elektroniczny zawodnik, który nie odbierze numeru startowego nie może wystartować w biegu, nie będzie również klasyfikowany.


Bieg AGH 2014 | Regulamin

5 Klasyfikacje 1. Bieg g�ówny kobiet i mężczyzn na dystansie 12 km

Kobiety

Mężczyźni

K-0

OPEN

M-0

OPEN

K-I

16-29 lat

M-I

16-29 lat

K-II

30-45 lat

M-II

30-45 lat

K-III

46-60 lat

M-III

46-60 lat

K-IV

powyżej 60 lat

M-IV

powyżej 60 lat

K-S

studentki AGH

M-S

studenci AGH

2. Bieg na dystansie 6 km

Kobiety

Mężczyźni

K-0

OPEN

M-0

OPEN

K-I

16-29 lat

M-I

16-29 lat

K-II

30-45 lat

M-II

30-45 lat

K-III

46-60 lat

M-III

46-60 lat

K-IV

powyżej 60 lat

M-IV

powyżej 60 lat

K-S

studentki AGH

M-S

studenci AGH

6 Zg�oszenia 1. Zg�oszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie internetowej http://biurozawodow.pl/events/info/bieg-agh-2014. 2. Zarejestrowany zawodnik, który poprawnie wype�ni� kartę zg�oszenia i uiści� op�atę otrzymuje numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz który otrzyma w biurze zawodów przed Biegiem AGH. 3. Zg�oszenie każdego zawodnika powinno być w�asnoręcznie podpisane. Podpis na karcie rejestracji można dokonać w biurze zawodów przed rozpoczęciem biegu, w momencie odbierania numeru startowego i pakietu startowego zawodnika.


Bieg AGH 2014 | Regulamin

7 Nagrody 1. Medale otrzymują: - pierwszych 200 zawodników na dystansie 12 km (Bieg Główny), - pierwszych 200 zawodników na dystansie 6 km. 2. Zwycięzcy zawodów organizowanych podczas Biegu AGH otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe. 3. Pula nagród pieniężnych biegów AGH to prawie 13 tysięcy z�otych. 4. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą wyp�acane wy�ącznie przelewem na konto bankowe. 6. Rozdanie nagród przewidziane jest oko�o godziny 18.00. 7. Osoby nagrodzone w kategorii OPEN nie będą ponownie nagradzane w kategoriach wiekowych. 8. Wygrana w biegu jest indywidualna, wypłacana przelewem na indywidualne konto bankowe uczestnika. Uczestnik ma obowiązek przesłania swoich danych do przelewu do 14 dni od daty biegu. W przeciwnym wypadku nagroda nie zostanie wypłacona. 9. Specjalna nagroda dla zwycięzców w kategorii student i studentka na 12 km. 10. Odbędzie się losowanie nagród rzeczowych wśród biegaczy, którzy ukończą bieg.


Bieg AGH 2014 | Regulamin Bieg g�ówny kobiet i mężczyzn na dystansie 12 km

Kategoria OPEN - K

Kategoria OPEN - M

1 miejsce

1 000 z�

1 miejsce

1 000 z�

2 miejsce

750 z�

2 miejsce

750 z�

3 miejsce

500 z�

3 miejsce

500 z�

Kategorie wiekowe

Kategorie wiekowe

1 miejsce (K-I)

250 z�

1 miejsce (M-I)

250 z�

2 miejsce (K-I)

200 z�

2 miejsce (M-I)

200 z�

3 miejsce (K-I)

100 z�

3 miejsce (M-I)

100 z�

1 miejsce (K-II)

250 z�

1 miejsce (M-II)

250 z�

2 miejsce (K-II)

200 z�

2 miejsce (M-II)

200 z�

3 miejsce (K-II)

100 z�

3 miejsce (M-II)

100 z�

1 miejsce (K-III)

250 z�

1 miejsce (M-III)

250 z�

2 miejsce (K-III)

200 z�

2 miejsce (M-III)

200 z�

3 miejsce (K-III)

100 z�

3 miejsce (M-III)

100 z�

1 miejsce (K-IV)

250 z�

1 miejsce (M-IV)

250 z�

2 miejsce (K-IV)

200 z�

2 miejsce (M-IV)

200 z�

3 miejsce (K-IV)

100 z�

3 miejsce (M-IV)

100 z�

Kategoria OPEN - K-S

Kategoria OPEN - M-S

1 miejsce

250 z�

1 miejsce

250 z�

2 miejsce

200 z�

2 miejsce

200 z�

3 miejsce

100 z�

3 miejsce

100 z�

(Studentki AGH)

(Studenci AGH)


Bieg AGH 2014 | Regulamin Bieg kobiet i mężczyzn na dystansie 6 km

Kategoria OPEN - K

Kategoria OPEN - M

1 miejsce

750 z�

1 miejsce

750 z�

2 miejsce

500 z�

2 miejsce

500 z�

3 miejsce

350 z�

3 miejsce

350 z�

Kategorie wiekowe

Kategorie wiekowe

1 miejsce (K-I)

200 z�

1 miejsce (M-I)

200 z�

2 miejsce (K-I)

100 z�

2 miejsce (M-I)

100 z�

3 miejsce (K-I)

50 z�

3 miejsce (M-I)

50 z�

1 miejsce (K-II)

200 z�

1 miejsce (M-II)

200 z�

2 miejsce (K-II)

100 z�

2 miejsce (M-II)

100 z�

3 miejsce (K-II)

50 z�

3 miejsce (M-II)

50 z�

1 miejsce (K-III)

200 z�

1 miejsce (M-III)

200 z�

2 miejsce (K-III)

100 z�

2 miejsce (M-III)

100 z�

3 miejsce (K-III)

50 z�

3 miejsce (M-III)

50 z�

1 miejsce (K-IV)

200 z�

1 miejsce (M-IV)

200 z�

2 miejsce (K-IV)

100 z�

2 miejsce (M-IV)

100 z�

3 miejsce (K-IV)

50 z�

3 miejsce (M-IV)

50 z�

Kategoria OPEN - K-S

Kategoria OPEN - M-S

1 miejsce

200 z�

1 miejsce

200 z�

2 miejsce

100 z�

2 miejsce

100 z�

3 miejsce

50 z�

3 miejsce

50 z�

(Studentki AGH)

(Studenci AGH)


Bieg AGH 2014 | Regulamin

8 Op�aty 1. Każdy uczestnik Biegu AGH ponosi koszty op�aty startowej (wpisowego). Op�aty startowe do 2.06.2014 r. : Opłata startowa za bieg na 12 km i 6 km

40 z�

Op�aty od dnia 3.06.2014 r. do 13.06.2014 r. : Opłata startowa za bieg na 12 km i 6 km

45 z�

Op�aty w dniu zawodów tj. 14.06.2014 r. : Opłata startowa za bieg na 12 km i 6 km

50 z�

2. Opłatę startową należy uregulować poprzez system zapisów. 3. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zg�oszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. 4. Op�ata startowa nie podlega zwrotowi.


Bieg AGH 2014 | Regulamin

9 Uwagi ogólne 1. W dniu imprezy na starcie obu biegów AGH organizator wyznacza limit 1000 zawodników. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje kolejność wp�at. Decyzja ta jest związana z ograniczeniami trasy biegu. 2. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia z listy uczestników osób które nie dokonały wpłaty wpisowego po 14 dniach od zapisania się. 3. Zapisy uczestników wyłącznie za pośrednictwem systemu internetowego. Koniec zapisów minimum 48 h przed datą biegu. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia systemu rejestracji. Brak możliwości zapisów w dniu zawodów. Zapłata za uczestnictwo przelewem do 7 dni od zarejestrowania. Wpłaty gotówkowe w dniu zawodów możliwe dla osób, które zarejestrowały się do 7 dni przed biegiem. 4. Rejestracji można dokonać tylko na jeden dystans. 5. Nie ma możliwości zamiany uczestników ani zmian dystansu. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. 7. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 8. Nie ma możliwości przeniesienia dokonanej wpłaty na innego uczestnika. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny najpóźniej 10 dni przed imprezą. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli antydopingowej zawodników. 11. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów oraz do wykorzystania wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne do udzia�u w zawodach oraz daje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawienia. 12. Jedyną instytucją mogąca interpretować regulamin jest organizator biegu. 13. Organizator nie zezwala z przyczyn bezpieczeństwa na start zawodników z psami, na rolkach oraz z kijami do nordic walking.

ver. 03062014


www.bieg.agh.edu.pl

Regulamin Bieg AGH 2014  

Akademicki Związek Sportowy AGH oraz Fundacja dla AGH pod patronatem Jego Magnificencji prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki serdecznie zapras...

Regulamin Bieg AGH 2014  

Akademicki Związek Sportowy AGH oraz Fundacja dla AGH pod patronatem Jego Magnificencji prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki serdecznie zapras...

Advertisement