Page 1

Garis Panduan RANCANGAN KAWASAN KHAS EDISI 2012


RKK hendaklah disediakan dengan prosedur atau cara yang sama sebagaimana Rancangan Tempatan (RT) disediakan. RKK hendaklah mengandungi panduan yang terperinci berkenaan cara–cara pelaksanaan dan pengurusannya. RKK hendaklah mempunyai kuatkuasa seperti suatu Rancangan Tempatan.

“Subseksyen 16B(3) Akta 172�


Garis Panduan RANCANGAN KAWASAN KHAS Garis Panduan (GP) ini disediakan sebagai rujukan dalam penyediaan Rancangan Kawasan Khas (RKK) yang lebih fokus dan berdaya laksana selaras dengan dasar dan polisi semasa kerajaan untuk mencapai persekitaran mampan dan peningkatan kualiti hidup.


ISI KANDUNGAN

01 I PENDAHULUAN

01

1.1

Latar Belakang

02

1.2

Keperluan Penyediaan Rancangan Kawasan Khas

03

1.3

Definisi Rancangan Kawasan Khas

05

1.4

Hirarki Sistem Rancangan Pembangunan

06

1.5

Keutamaan Pemilihan Kawasan Rancangan Kawasan Khas

07

1.6

Ciri-ciri Rancangan Kawasan Khas Berdaya Laksana

07

1.7

Saiz Kawasan Rancangan Kawasan Khas

08

1.7.1

Kawasan Tindakan

09

1.8

Bentuk Rancangan Kawasan Khas

09

1.8.1

Pelan Tindakan Pembangunan

12

1.8.2

Pelan Pembangunan

14

02 I SKOP KAJIAN 2.1

Skop Umum

17 18

i


03 I PROSES DAN PROSEDUR

23

04 I KANDUNGAN RKK

43

3.1

Peringkat Penyediaan

24

4.1

3.2

Peringkat Pra - Kajian

27

3.2.1

Pengenalpastian Kawasan RKK

05 I KAEDAH KAJIAN

27

5.1

Kajian Secara Dalaman (In-House)

60

3.2.2

Publisiti Awal

28

3.2.3

Penyediaan Asas Rujukan

5.2

Kajian Secara Khidmat Perunding Sepenuhnya

61

29

3.2.4

Perlantikan Pasukan Kajian

29

5.3

62

3.3

Peringkat Penyediaan Draf RKK

31

Kajian Secara Usahasama dengan Perunding

3.3.1

Rekod Maklumat Teknikal

31

3.4

Peringkat Publisiti dan Penyertaan Awam

33

3.4.1

Penyiasatan Tempatan

34

3.4.2

Pindaan DRKK

35

3.5

Peringkat Kelulusan dan Pewartaan

35

3.5.1

Kelulusan Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN)

35

3.5.2

Kelulusan Pihak Berkuasa Negeri

35

3.5.3

Pewartaan

36

3.6

Engagement Dalam Penyediaan RKK

39

3.6.1

Proses Makmal (LAB) RKK

41

Struktur Kandungan

44

59

06 I ANGGARAN KOS

63

07 I JAWATANKUASA PENGURUSAN KAJIAN

65

08 I RUMUSAN

67

09 I LAMPIRAN

69

Proses Makmal (LAB)

70

Anggaran Kos Penyediaan

74

ii


SENARAI RAJAH

Senarai Rajah

1.1

Keperluan Penyediaan Rancangan Kawasan Khas

1.2

Hirarki Rancangan Pembangunan

1.3

Penentuan Saiz Keluasan Rancangan Kawasan Khas

1.4

Kawasan Tindakan Meliputi Keseluruhan Kawasan Kajian

1.5

Kawasan Tindakan Lebih Kecil Dari Kawasan Kajian

1.6

Kawasan Tindakan Lebih Dari Satu di Dalam Kawasan Kajian

1.7

Bentuk Laporan Rancangan Kawasan Khas

1.8

Contoh Pelan Kawasan Tindakan (RKK Pantai Chenang)

1.9

Contoh Pelan Konsep Cadangan Susunatur Bandar Baru Pinggiran (RKK Rantau)

2.1

Hubungan Isu, Objektif dan Skop

3.1

Peringkat & Tempoh Penyediaan RKK

3.2

Carta Alir Prosedur Penyediaan Rancangan Kawasan Khas

iii


SENARAI RAJAH 4.7

Contoh Pelan Kawasan Tindakan Rancangan (Kawasan Khas Gadong-Mantau)

4.8

Contoh Pelan Susunatur Terperinci (Rancangan Kawasan Khas Bandar Pelabuhan Klang)

4.9

Contoh Pelan Susunatur Terperinci (Rancangan

3.3

Pendekatan Penyediaan Rancangan Kawasan Khas

3.4

Spektrum Engagement

3.5

Engagement Dalam Peringkat Penyediaan Rancangan Kawasan Khas

4.1

Contoh Isi Kandungan Rancangan Kawasan Khas

4.2

Contoh Latar Belakang (Rancangan Kawasan Khas Pantai Chenang)

4.10

Contoh Pelan Cadangan Pengangkutan dan Lalulintas (Rancangan Kawasan Khas Kuala Besut)

4.3

Contoh Analisis Potensi dan Halangan (Rancangan Kawasan Khas Kg. Sg. Pusu)

4.11

Contoh Jadual Pengurusan dan Pelaksanaan (Rancangan Kawasan Khas Pantai Chenang)

4.4

Contoh Isu dan Potensi (Rancangan Kawasan Khas Permas Kechil - Kukup)

4.12

Contoh Konsep dan Strategi RKK ( RKK Sungai Lembing)

Contoh Jadual Anggaran Kos Pembangunan (Rancangan Kawasan Khas Pantai Chenang)

4.13

Contoh Konsep dan Strategi RKK (RKK Gadong dan Mantau)

Contoh Jadual Garis Panduan Perancangan (Rancangan Kawasan Khas Rantau)

5.1

Kajian Secara Dalaman (In-House)

5.2

Kajian Secara Khidmat Perunding Sepenuhnya

5.3

Kajian Secara Usahasama Dengan Perunding

4.5 4.6

Kawasan Khas Hang Tuah Jaya)

iv


SENARAI FOTO

Senarai Foto & Jadual

3.1

Contoh Bahan Publisiti Awal

3.2

Contoh Rekod Maklumat Teknikal

3.3

Contoh Rekod Maklumat Teknikal

3.4

Contoh Notis Pemberitahuan

3.5

Majlis Publisiti dan Penyertaan Awam Draf Rancangan Kawasan Khas

3.6

Sesi Engagement Dalam Penyediaan Rancangan Kawasan Khas

v


SENARAI JADUAL 1.1

Senarai Semakan Keterangan Projek (Project Brief) Pelan Tindakan Pembangunan

1.2

Kandungan Pelan Pengurusan

2.1

Contoh Skop Kajian

3.1

Rangka Kerja Penyediaan Rancangan Kawasan Khas

3.2

Prosedur Penyediaan RKK

6.1

Anggaran Kos Kajian

7.1

Jawatankuasa Pengurusan

9.1

Anggaran Kos Pakej Mesyuarat bagi penyediaan Rancangan Kawasan Khas

9.2

Anggaran Kos Pengurusan Rancangan Kawasan Khas

9.3

Anggaran Kos Percetakan Rancangan Kawasan Khas

9.4

Anggaran Kos Bagi Percetakan Laporan dan Publisiti Rancangan Kawasan Khas (Maksima)

9.5

Anggaran kos bagi Percetakan Laporan dan Publisiti Rancangan Kawasan Khas (Minima)

9.6

Anggaran kos bagi Program Engagement Semasa Peringkat Pra Kajian

vi


PENDAHULUAN Garis Panduan (GP) ini disediakan sebagai rujukan dalam penyediaan Rancangan Kawasan Khas (RKK) yang lebih fokus dan berdaya laksana selaras dengan dasar dan polisi semasa kerajaan untuk mencapai persekitaran mampan dan peningkatan kualiti hidup.


1.1 Di

L A T A R B E LA KA N G dalam

Rancangan

Malaysia

Ke-9

(RMK-9),

sebanyak 23 buah RKK telah disediakan. Sepanjang tempoh penyediaan tersebut, terdapat pelbagai isu yang timbul iaitu jangkamasa penyediaan kajian yang lama, kekurangan input kumpulan sasaran dan stakeholder,

saiz

kawasan

yang

terlalu

cadangan yang kurang berdaya laksana

luas, serta

kurang memenuhi dasar dan polisi semasa kerajaan. GP bagi penyediaan RKK Edisi 2012 merupakan penambahbaikan ke atas GP RKK Edisi 2006. Fokus utama

penambahbaikan

adalah

berkenaan

pengubahsuaian proses dan prosedur penyediaan RKK yang menerapkan bersama stakeholder

pendekatan engagement

secara menyeluruh di setiap

peringkat penyediaan RKK serta penekanan kepada penyelesaian isu-isu utama melalui pendekatan Objective Oriented Planning (OOP).

G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 02


1.2

K E P E R LU A N P E N YE D I A A N R A N C A N GA N KA WA S A N K HA S ( R K K)

Keperluan penyediaan RKK dinyatakan di subseksyen 16B(1), (2) dan (3) Akta 172 yang dipinda pada tahun 2001 melalui Akta A1129.

03 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


SUBSEKSYEN

PERANAN

Subseksyen 16 B(1) Akta 172 Pengarah, Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri (JPBD Negeri) atau Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) boleh menyampaikan kepada Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) cadangan untuk menyediakan (penetapan) RKK bagi suatu kawasan khas. RKK perlu mengandungi cadangan–cadangan tindakan khusus yang terperinci bagi tujuan sama ada untuk memajukan, memajukan semula, memperelokkan lagi, memulihara atau bagi tujuan pengurusan kawasan berkenaan. RKK boleh disediakan semasa penyediaan atau setelah berkuatkuasanya sesuatu Rancangan Struktur atau Rancangan Tempatan.

Pengarah, Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri (JPBD Negeri) Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT)

Subseksyen 16B(2) Akta 172 Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) akan menentukan sama ada Pengarah JPBD Negeri atau PBPT yang berkenaan diberi tanggungjawab menyediakan RKK.

Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN)

Subseksyen 16B(3) Akta 172 RKK hendaklah disediakan dengan prosedur atau cara yang sama sebagaimana Rancangan Tempatan (RT) disediakan. RKK hendaklah mengandungi panduan yang terperinci berkenaan cara– cara pelaksanaan dan pengurusannya. RKK hendaklah mempunyai kuatkuasa seperti suatu Rancangan Tempatan

Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT)

Rajah 1.1 : Keperluan Penyediaan Rancangan Kawasan Khas (RKK) G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 04


1.3

DEFINISI RANCANGAN KAWASAN KHAS

Rancangan Kawasan Khas (RKK) adalah suatu rancangan pemajuan yang disediakan untuk tujuan pelaksanaan segera. Hasil utama RKK ialah Pelan Tindakan Pembangunan atau Pelan

RKK akan mengandungi cadangan-cadangan tindakan khusus untuk satu kawasan yang telah dikenalpasti oleh Pihak Berkuasa Negeri / Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan, bagi tujuan :  Pengolahan khas dan terperinci dengan

cara pemajuan;

Pengurusan atau kedua-duanya sekali.

 Pemajuan semula dan pengelokan;

Menurut Ensiklopedia Akta Perancangan Bandar

 Pemuliharaan atau amalan pengurusan;

Dan Desa 172, RKK adalah satu rancangan pemajuan yang disediakan di bawah peruntukan Seksyen 16B Akta 172.

ATAU  Sebahagiannya dengan satu kaedah dan

sebahagian lagi dengan kaedah yang lain,

Ia merupakan satu pelan cadangan yang lebih

bagi

keseluruhan

terperinci berbanding Rancangan Tempatan.

kawasan khas itu, dan jenis pengolahan yang dicadangkan.

05 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S

atau

sebahagian


1.4

HIRARKI SISTEM RANCANGAN PEMBANGUNAN

Terdapat 4 sistem Rancangan Pembangunan yang disediakan di negara ini iaitu Rancangan Fizikal Negara, Rancangan Struktur Negeri, Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas (RKK). RKK adalah peringkat yang paling terperinci di mana saiz kawasan yang lebih kecil dan mudah urus.

Rajah 1.2 :

Hirarki Rancangan Pembangunan

G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 06


1.5

KEUTAMAAN PEMILIHAN KAWASAN RANCANGAN KAWASAN KHAS

1.6

CIRI-CIRI RANCANGAN KAWASAN KHAS BERDAYA LAKSANA

Keutamaan pemilihan Kawasan RKK adalah

RKK yang berdaya laksana mempunyai ciri-ciri

berdasarkan perkara-perkara berikut :

seperti berikut :

Arahan Jawatankuasa Perancang Negeri

Telah

ditetapkan/

dikenalpasti

semasa

Rancangan Tempatan (RT); Isu-isu

semasa

penyelesaian

yang

segera

memerlukan

seperti

kesesakan

lalulintas; 

Selar i

d engan

progr am

s emasa

Perlu mengambil kira dasar semasa dan Inisiatif

Kerajaan

Government (GTP),

Persekutuan

Transformation

National

Blue

seperti

Programme

Ocean

Strategy

(NBOS) dan Program Bandar Selamat. 07 I

mempunyai

Telah mendapat komitmen / persetujuan dari

Jangkamasa penyediaan yang singkat ; dan

Memberi nilai pulangan kepada kumpulan berkepentingan (stakeholder) dan kawasan berkenaan.

pembangunan negeri ; ATAU 

telah

kerajaan persekutuan dan negeri;

penyediaan Rancangan Struktur (RS) atau

tersebut

peruntukan / pembiaya (funder);

(JPN); 

Projek

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


1.7

SAIZ KAWASAN RANCANGAN KAWASAN KHAS

Bagi menghasilkan RKK yang berdaya laksana, saiz RKK perlu bersesuaian dan mudah urus bergantung kepada isu yang ingin ditangani. Penentuan saiz kawasan RKK bergantung kepada beberapa kriteria seperti berikut :

ii. Sempadan Blok Perancangan Kecil (BPK) di dalam

Rancangan

Tempatan

(RT)

-

bertujuan memudahkan proses penyatuan peta cadangan dan jadual kegunaan tanah RT berkaitan. iii. Sempadan lot tanah atau kadestral - supaya tidak berlaku konflik gunatanah dan milikan tanah.

i.

Ciri-ciri fizikal dan kepadatan kawasan kajian.

Rajah 1.3 : Penentuan Saiz Keluasan RKK G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 08


1.7.1 Kawasan Tindakan Kawasan kajian mempunyai kawasan tindakan

Ciri-ciri kawasan tindakan ialah :  Boleh meliputi keseluruhan kawasan kajian

yang mengandungi cadangan, program dan

 Lebih kecil dari kawasan kajian

projek yang ditetapkan bagi sesuatu kajian RKK.

 Boleh lebih dari satu kawasan tindakan di

dalam sesuatu kawasan kajian

Rajah 1.4: Kawasan Tindakan Meliputi Keseluruhan Kawasan Kajian

09 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


Rajah 1.5 : Kawasan Tindakan Lebih Kecil Dari Kawasan Kajian

Rajah 1.6 : Kawasan Tindakan Lebih Dari Satu di Dalam Kawasan Kajian G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 10


1.8

BENTUK LAPORAN RANCANGAN KAWASAN KHAS

RKK mengandungi dua bentuk iaitu

Pelan

Tindakan Pembangunan atau Pelan Pengurusan atau

kedua-duanya

sekali.

Pelan

Walau bagaimanapun Pelan Pengurusan boleh disediakan secara tersendiri bagi projek-projek yang melibatkan pengurusan semata-mata tanpa melibatkan projek fizikal.

Tindakan

Pembangunan perlu disokong bersama Pelan Pengurusan.

Rajah 1.7

11 I

Bentuk Laporan Rancangan Kawasan Khas

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


1.8.1 Pelan Tindakan Pembangunan

Pelan

Dua jenis pelan yang perlu disediakan iaitu Pelan Kawasan

Tindakan

dan

Pelan

Susunatur

Terperinci.

Susunatur

kawasan-kawasan komponen

tindakan

cadangan

serta

mengandungi

pecahan lot-lot yang menunjukkan perincian aktiviti

sesuatu

disediakan menunjukkan

Pelan Kawasan Tindakan mengandungi lokasi

Terperinci

jika

kawasan

tindakan.

Pelan

terdapat

keperluan

bagi

perincian

susunatur

sesuatu

kawasan tindakan.

komponen-

pembangunan

serta

disokong dengan keterangan cadangan projekprojek pembangunan (Jadual 1.1 : Komponen Keterangan Projek). RKK

yang

menjurus

kepada

penyelesaian

susunatur keseluruhan kawasan kajian (Kawasan tindakan

merangkumi

keseluruhan

kawasan

kajian), Pelan Kawasan Tindakan tidak perlu disediakan dan hanya perlu menyediakan Pelan Susunatur Terperinci beserta keterangan cadangan projek-projek pembangunan.

G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 12


KETERANGAN PROJEK 01

TAJUK PROJEK

 Tajuk utama projek pembangunan.

02

KOD PROJEK

 Nombor rujukan mengikut kod projek bagi projek pembangunan.

03

PROFIL TAPAK

 Perlu mengandungi lot terlibat, keluasan, hakmilik (persendirian / kerajaan), gunatanah semasa, kawasan DUN / Parlimen.

04

OBJEKTIF PROJEK

 Objektif/Keterangan projek pembangunan.

05

JUSTIFIKASI (IMPAK)

 Penerangan mengenai impak projek pembangunan.

06

KOMPONEN PROJEK

 Perincian mengenai komponen-komponen dalam projek pembangunan yang dicadangkan.

07

PELAN CADANGAN / PERSPEKTIF / GAMBAR RAJAH

 Pelan menunjukkan cadangan susun atur bagi projek pembangunan.

08

JADUAL PELAKSANAAN

 Jadual Pelaksanaan bagi melaksanakan projek (fasa / bulan / tahun).

09

AGENSI PELAKSANA

 Agensi yang terlibat bagi melaksanakan projek.

10

ANGGARAN KOS / SUMBER KEWANGAN

 Sumber kewangan bagi melaksanakan projek.

Jadual 1.1 : Senarai Semakan Keterangan Projek (Project Brief) Pelan Tindakan Pembangunan

13 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


KANDUNGAN PELAN PENGURUSAN

1.8.2 Pelan Pengurusan Pelan Pengurusan ialah penyataan bertulis yang mengandungi

mekanisma

pengurusan

dan

01

pengurusan

Ia

bagi

menerangkan sesebuah

langkah

kawasan

02

yang

Pelan Pengurusan sahaja. Ini kerana cadangan penyelesaian hanya melibatkan aspek pengurusan

keseluruhan, kos pelaksanaan keseluruhan dan program.

03

 Fasa pelaksanaan keseluruhan.

04

 Pendekatan dan kaedah pengurusan

05

 Aspek Kawalan Pembangunan

tanpa melibatkan cadangan pembangunan fizikal. Antaranya adalah:

 Projek dan program pembangunan dan agensi pelaksana bagi setiap projek

memerlukan tindakan-tindakan khas. Terdapat RKK yang hanya memerlukan penyediaan

Pelaksanaan RKK (termasuk peruntukan akta berkaitan).

pelaksanaan bagi tindakan pembangunan yang dicadangkan.

 Badan Penyelaras / Pemantau

 Pelan Pengurusan bagi Pemeliharaan dan

pelaksanaan RKK

 Peta Cadangan dan Jadual Klasifikasi

Pemuliharaan Biodiversiti.

Guna Tanah (bagi cadangan RKK yang bercanggah dengan RT) - format perlu

 Pelan Pengurusan Taman Negeri.

selaras dengan RT kawasan berkenaan.

 Pelan Pengurusan Trafik dan Pengangkutan

Awam.

06

 Garis panduan perancangan

 Pelan Pengurusan Warisan Sejarah. Jadual 1.2 : Kandungan Pelan Pengurusan G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 14


Rajah 1.8 :

15 I

Contoh Pelan Kawasan Tindakan [RKK Pantai Chenang]

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


Rajah 1.9 : Contoh Pelan Konsep Cadangan Susunatur Bandar Baru Pinggiran [RKK Rantau] G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 16


SKOP KAJIAN RKK disediakan untuk menyelesaikan isu yang khusus bagi sesuatu kawasan dalam jangkamasa yang singkat. Skop

penyediaan

penyelesaian

isu

RKK

perlu

berkenaan

menjurus melalui

kepada

pendekatan

Objective Oriented Planning (OOP).

OOP merupakan satu pendekatan perancangan yang berorientasikan objektif secara spesifik. Ia menyediakan kaedah untuk merumuskan isu / masalah kepada objektif yang boleh ditentu ukur melalui penilaian, outcome dan impak berdasarkan indikator yang dikenalpasti semasa peringkat rekabentuk projek.


Walau bagaimana pun bagi kes-kes tertentu, RKK

Dalam penentuan skop kajian sesuatu RKK,

disediakan kerana dasar dan polisi kerajaan serta

tranfomasi dari isu yang dibangkitkan sehingga

potensi dan prospek kawasan tersebut seperti

skop kajian yang lebih fokus dapat dihasilkan

perancangan pembangunan bandar baru dan

(Rajah 2.1).

pembangunan kawasan pelancongan.

Penerangan bagi kaedah tersebut adalah seperti di bawah (Jadual 2.1).

2.1 i.

SKOP UMUM

Mengkaji keadaan dan keperluan semasa.

ii. Mengenalpasti isu dan potensi serta cabaran dan halangan. iii. Menyediakan cadangan penyelesaian melalui penyediaan Pelan Tindakan Pembangunan atau Pelan Pengurusan atau kedua-duanya bagi kawasan yang telah dikenalpasti. iv. Menyediakan garis panduan pembangunan khusus serta Petunjuk Prestasi Utama (KPI) bagi

pelaksanaan

dan

pemantauan

pembangunan yang telah dikenalpasti.

Rajah 2.1 : Hubungan Isu, Objektif dan Skop G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 18


ISU BERKAITAN

ISU UTAMA

OBJEKTIF

SKOP  Mengenalpasti isu-isu semasa pembangunan gunatanah.

 Menjalankan audit bangunan sedia ada (status,

01 Setinggan / Kesesakan pembangunan

keadaan fizikal dan kesesuaian lokasi). Tekanan Pembangunan

Mewujudkan pembangunan seimbang dan mampan

 Mengkaji kesesuaian susun atur bangunan dan guna tanah kawasan kajian.

 Mengenalpasti kawasan yang perlu dibangun semula, dibaik pulih dan dimajukan.

 Menyedia pelan induk susun atur pembangunan keseluruhan.

 Mengkaji sistem aliran air semasa.

02 Saliran yang tidak sistematik / Pembuangan sampah

 Mengenalpasti isu-isu semasa pembangunan Banjir

Mewujudkan sistem saliran yang komprehensif

Jadual 2.1 : Contoh Skop Kajian

19 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S

gunatanah.

 Mengenalpasti punca-punca penyumbang kepada isu banjir.

 Menyediakan satu pelan induk saliran.

Bersambung


ISU BERKAITAN

ISU UTAMA

OBJEKTIF

SKOP  Mengkaji sistem sirkulasi aliran trafik semasa.  Mengenalpasti punca-punca penyumbang kepada

03 Konflik gunatanah / Jalan sempit / Kekurangan tempat letak kereta / Kewujudan gerai haram

kesesakan lalulintas.

Kesesakan Lalu Lintas

Mewujudkan sistem pengurusan lalulintas yang efisyen

 Kajian gunatanah semasa.  Keupayaan sistem jalan, bulatan dan persimpangan untuk kawasan-kawasan terpilih.

 Mengkaji sistem dan keperluan pengangkutan awam.

 Mengkaji keperluan tempat letak kereta.  Menyediakan pelan pengurusan lalulintas.

04 Kurang kemudahan asas / Bekalan terhad / Penyelenggaraan tidak sempurna

Masalah Infrastruktur dan Utiliti

Menyediakan infrastruktur dan utiliti yang mencukupi

 Mengkaji keperluan infrastruktur dan utiliti.

Bersambung G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 20


ISU BERKAITAN

ISU UTAMA

OBJEKTIF

SKOP

05 Lokasi kemudahan jauh / Taburan kemudahan yang tidak seimbang / Kemudahan tidak sempurna

Masalah Kemudahan Awam

Menyediakan Kemudahan Awam yang sempurna dan tahap kemudahsampaian yang tinggi

 Menjalankan audit kemudahan sedia ada (status, keadaan fizikal dan kesesuaian lokasi).

 Membuat pemetaan menggunakan Pelan Gunatanah untuk mengkaji corak jaringan komponen isi kandungan bandar seperti warisan, kebudayaan, kesenian, perniagaan, institusi dan

06 Bangunan lama / bersejarah yang terbiar

Warisan

Menyediakan pelan Pemeliharaan dan Pemuliharaan Bangunan lama dan bersejarah.

kemudahan awam.

 Menjalankan penilaian tehadap keadaan dan karektor bangunan di sekitar kawasan kajian.

 Mengenalpasti isi kandungan asal dan baru yang sesuai dengan imej dan identiti yang ingin ditonjolkan.

 Merangka strategi pengukuhan imej dan identiti bagi kawasan kajian. Bersambung

21 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


ISU BERKAITAN

ISU UTAMA

OBJEKTIF

07 Pembentungan tidak sempurna / Kilang haram / Konflik gunatanah / Pencerobohan / Hakisan

SKOP

 Pencemaran

Mewujudkan pembangunan seimbang dan mampan

Mengkaji tahap kualiti alam sekitar dan sumber semulajadi.

 Mengenalpasti faktor-faktor dan kriteria fizikal yang menyumbang kepada penentuan tahap tampungan kawasan RKK.

 Membuat verifikasi gunatanah semasa berdasarkan pelan gunatanah digital.

 Membuat verifikasi isu-isu yang dikenalpasti serta mengenalpasti isu-isu lain yang berkaitan dengan

08 Tiada Imej Bandar / Konflik aktiviti penggunaan bangunan.

Imej Bandar

Mewujudkan kawasan bandar yang lebih teratur dan tersusun.

gunatanah semasa di kawasan kajian.

 Mengkaji trend pembangunan dan potensi pembangunan di kawasan kajian dengan mengambil kira kawasan sekitar.

 Mengenalpasti kawasan bermasalah atau halangan yang memerlukan tindakan khusus.

 Menyediakan Pelan Pembangunan Gunatanah dan Program Pelaksanaan bagi kawasan kajian.

G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 22


PROSES & PROSEDUR RKK hendaklah disediakan dengan cara yang sama sebagaimana

Penyediaan

Rancangan

Tempatan

sepertimana yang diperuntukkan di dalam Subseksyen 16B(3) Akta 172. Proses Penyediaan RKK melibatkan Peruntukan di Seksyen 12A, Seksyen 13, Seksyen 14 dan Seksyen 15.


Jangkamasa peringkat penyediaan draf RKK dianggarkan

selama

3

hingga

6

bulan

bergantung kepada tahap complexity sesuatu RKK tersebut. Complexity RKK dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut:

3.1

 Penglibatan

PERINGK AT PENYEDI AAN

Fokus utama Penambahbaikan Garis Panduan Rancangan

Kawasan

pengubahsuaian

proses

Khas dan

adalah prosedur

penyediaan RKK tersebut dengan menerapkan pendekatan engagement bersama stakeholder secara menyeluruh di setiap peringkat kajian serta penekanan kepada penyelesaian isu-isu utama melalui pendekatan Objective Oriented Planning

pelbagai pihak dan tempoh

masa bagi proses engagement.  Sensetivity dan tahap kesukaran sesuatu isu.  Kepadatan kawasan kajian.  Kedapatan dan keperluan data.  Dan lain-lain.

01

PRA KAJIAN 16 minggu [ 4 bulan ]

(OOP). Terdapat

4

peringkat

utama

yang

telah

02

PENYEDIAAN DRAF RKK 12-24 minggu [ 3-6 bulan ]

dikenalpasti iaitu Pra-Kajian, Penyediaan Draf RKK, Publisiti dan Penyertaan Awam serta Kelulusan dan Pewartaan.

03

Tempoh penyediaan RKK dikira bermula daripada Peringkat Penyediaan Draf RKK

sehingga

Peringkat Kelulusan dan Pewartaan iaitu selama 9 hingga 12 bulan (Rajah 3.1).

04

PUBLISITI DAN PENYERTAAN AWAM 12 minggu [ 3 bulan ]

KELULUSAN DAN PEWARTAAN 8 minggu [ 2 bulan ]

Rajah 3.1 : Peringkat dan Tempoh Penyediaan RKK G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 24


PRA KAJIAN

PERINGKAT 01

01 I MENGENAL PASTI PROJEK RKK  Rundingan Awal (bersama pihak berkaitan-PBT / funder / owner).  Projek dikenal pasti memenuhi keutamaan dan berdaya laksana.

02 I SESI ENGAGEMENT  Perlu dilaksanakan sebanyak 1 atau 2 kali bersama semua stake-

JAWATANKUASA RKK

PENGENALPASTIAN

 Ahli sekurang-kurangnya terdiri daripada 

UPEN, JPBD Negeri, Pejabat Projek dan Pihak Berkuasa Tempatan Mengenalpasti kawasan RKK, saiz dan sempadan, justifikasi dan objektif / hala tuju RKK

holder bagi mengenalpasti isu / masalah / potensi sebenar kawasan kajian.

03 I PUBLISITI AWAL  Publisiti Awal (Seksyen 12 A)  Maklum balas / pandangan golongan sasaran.

04 I PENYEDIAAN ASAS RUJUKAN  Mengandungi keperluan kajian, skop, kos, pelan tapak, program kerja.

 Pembentukan pasukan kajian serta permohonan peruntukan / bajet.

PENGESAHAN KEHENDAK PELANGGAN  JPN / Majlis Penuh  J/K berkaitan (Contoh : EPU / Agensi Koridor

05 I PERLANTIKAN PASUKAN KAJIAN 16 Minggu ( 4 Bulan)

PENYEDIAAN DRAF RKK

PERINGKAT 02

 Kajian secara dalaman / pelantikan perunding / usahasama

05 I PENYEDIAAN DRAF RKK

REKOD MAKLUMAT TEKNIKAL

 Pengumpulan maklumat

 Maklumat-maklumat teknikal dan analisis

 Percambahan fikiran / FGD/Makmal (LAB)

dikumpulkan dalam satu jilid/fail.

 JK Penyelarasan Teknikal

DRAF RKK

 Cadangan terperinci dan program pelaksanaan mengandungi

 Mengandungi Latar Belakang, Prospek,

perkara-perkara terperinci [ Subsekyen 16B (1) & (3)].

Cabaran, visi dan Strategi-strategi, Senarai Tindakan Pembangunan & Impak, Pengurusan Pelaksanaan & Bajet. 12-24 minggu (3—6 bulan)

25 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


PUBLISITI DAN PENYERTAAN AWAM PEWARTAAN

PERINGKAT 03 PERINGKAT 04

06 I PUBLISITI DRAF RKK

LAPORAN PUBLISITI & REPRESENTASI

 Rujukan Manual Publisiti & Penyertaan Awam

 Menyatakan aktiviti publisiti dan penyertaan awam yang dijalankan.

 Menyenarai bantahan.

07

I

MAJLIS

PENDENGARAN

AWAM

DAN

JK SIASATAN TEMPATAN & PENDENGARAN  Bantahan dan representasi yang memerlukan Siasatan Tempatan atau Pendengaran.

 J/K Siasatan Tempatan & Pendengaran menyediakan syor kepada PBT Berkenaan.

LAPORAN J/K SIASATAN TEMPATAN & PENDENGARAN  Menyenarai keputusan bantahan dan representasi.

 Menyenarai syor untuk pertimbangan PBT / JPN.

12 minggu ( 3 Bulan)

08 I JPN MELULUS / MENOLAK DRAF RKK  Melulus Keseluruhan / Sebahagian [ Subseksyen 15 (1A) Akta 172 ]

 Melulus Dengan Ubahsuaian - Laporan [ Subseksyen 15 (1B) Akta 172 ]

 Menolak - Kajian Semula [ Subseksyen 15 (1A) Akta 172 ]

09 I KELULUSAN PIHAK BERKUASA NEGERI  JPN menyampaikan Draf RKK yang dilulus kepada Pihak Berkuasa Negeri [ Subseksyen 15 (1C) Akta 172 ]

10 I PEWARTAAN RKK  Pengarah JPBD Negeri / PBPT siarkan dalam Warta Negeri hakikat persetujuan Pihak Berkuasa Negeri tentang Draf RKK.

8 Minggu ( 2 Bulan)

Rajah 3.2 : Carta Alir Prosedur Penyediaan RKK G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 26


3.2

PERINGK AT PR A -K AJ I AN

3.2.1

Pengenalpastian Kawasan RKK

Pengarah Desa

Antara perkara-perkara yang perlu dibincangkan semasa rundingan awal tersebut ialah :

Jabatan Perancangan Bandar dan

(JPBD) Negeri atau Pihak Berkuasa

Perancang

Tempatan

(PBPT)

hendaklah

mengenalpasti kawasan yang perlu disediakan Kajian Rancangan Kawasan Khas (RKK), Seksyen 16B, Akta 172.

Pengenalpastian kawasan RKK;

Penentuan saiz kawasan RKK;

Kedapatan

peruntukan

bagi

projek

dan

Penyediaan RKK; 

Justifikasi dan halatuju RKK berkenaan.

Pelaksanaan pengenalpastian kawasan RKK boleh

Pengenalpastian RKK tersebut tertakluk kepada

dilakukan melalui penubuhan satu jawatankuasa di

keutamaan dan ciri-ciri RKK yang praktikal dan

peringkat negeri yang dianggotai oleh sekurang-

berdaya laksana.

kurangnya Pejabat Projek, JPBD Negeri, Pihak

Dalam mengenalpasti sesuatu RKK, Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) Negeri atau Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT)

perlu

mengadakan

rundingan

awal

dengan stakeholder yang berkaitan seperti pihak

Berkuasa Tempatan (PBT) dan Unit Perancangan Ekonomi Negeri (UPEN) untuk membincangkan penentuan / pemilihan RKK tersebut sebelum dikemukakan ke peringkat persekutuan untuk pertimbangan dan kelulusan.

pembiaya (funder), agensi / pihak pelaksana dan

Setelah

pengenalpastian

RKK

dilakukan,

sesi

agensi teknikal berkaitan.

engagement yang berbentuk FGD / bengkel / makmal bersama penduduk setempat dan lain-lain pihak berkepentingan diadakan bagi mengenalpasti isu dan masalah di kawasan tersebut.

27 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


Sesi ini penting bagi memastikan :

Publisiti Awal dapat dilakukan melalui beberapa

Asas Rujukan yang dihasilkan mantap dan berkualiti.

kaedah iaitu : 

Memastikan skop dan bidang kepakaran yang diperlukan betul-betul relevan dengan kajian.

Notis pemberitahuan (akhbar) serta sidang akhbar;

Hebahan melalui media elektronik;

Mengelak pembaziran kos dan masa semasa penyediaan Draf Rancangan Kawasan Khas (DRKK).

Risalah (contoh : poster, banner dan bunting (streamer);

Majlis taklimat / dialog dengan penduduk setempat dan kumpulan sasaran; ATAU

Hebahan menggunakan laman web.

3.2.2

Publisiti Awal

Sebelum memulakan penyediaan RKK, Pihak Berkuasa

Perancangan

Tempatan

hendaklah

mengadakan

publisiti

penyediaan

rancangan

(PBPT)

berkenaan

tersebut

kepada

organisasi / penduduk kawasan terlibat. Tujuan

publisiti

tersebut

adalah

untuk

memaklumkan tujuan / matlamat penyediaan RKK serta untuk memberi peluang kepada orang awam membuat representasi bagi mendapatkan maklumbalas serta pandangan awal mengenai visi, matlamat, objektif dan strategi serta perkaraperkara yang akan dimasukkan ke dalam DRKK. Foto 3.1 : Contoh Bahan Publisiti Awal G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 28


3.2.3

Penyediaan Asas Rujukan

3.2.4

Perlantikan Pasukan Kajian

Asas rujukan disediakan sebagai panduan utama

Pasukan kajian boleh melibatkan kakitangan dari

dalam penyediaan RKK. Kandungan asas rujukan

pelbagai agensi dan diketuai oleh sama ada

meliputi perkara-perkara berikut :

Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBT),

Keluasan dan sempadan kawasan kajian : Saiz yang dicadangkan adalah saiz yang bersesuaian dan manageable (Bab 1.7);

Hala tuju dan keperluan pembangunan;

Isu, prospek dan skop kajian;

Pasukan kajian, jangkamasa kajian serta anggaran kos kajian.

29 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S

Pihak Perancang Negeri (PBN) dan dibantu oleh Bahagian

Rancangan

Pembangunan,

JPBD

Semenanjung Malaysia. Penyediaan RKK ini boleh dijalankan secara Dalaman

(In-House)

Us ahas ama

D enga n

Sepenuhnya, Per u nd ing

Secara ata u

Perkhidmatan Perunding Sepenuhnya (Bab 5.0).


PENDEKATAN KAJIAN

01 Kajian Secara Dalaman (In-House)

 Kajian secara dalaman iaitu in-house sepenuhnya oleh Jabatan/PBPT, di mana tenaga kerja diperolehi daripada Jabatan/PBPT tersebut yang mempunyai kepakaran di dalam bidang-bidang yang berkaitan.  Kepakaran dalam bidang-bidang tertentu boleh diperolehi dari Jabatan/Agensi yang berkaitan.

02

 Bagi pendekatan ini Jabatan/PBPT akan memberi fokus kepada aspek guna tanah

Kajian Secara

 Manakala aspek-aspek lain di luar kepakaran Jabatan/PBPT maka perkhidmatan

Usahasama Dengan

dan lain-lain aspek mengikut keutamaan fokus penyediaan RKK tersebut.

perunding digunakan mengikut isu strategik yang dikenalpasti.

Perunding

03

 Pendekatan ini adalah melibatkan penyediaan RKK melalui perkhidmatan perunding

Kajian Secara

 Ketua perunding yang dilantik akan dibantu oleh perunding-perunding sektoral lain

Perkhidmatan Perunding Sepenuhnya

sepenuhnya dimana Jabatan/ PBPT bertindak sebagai koordinator kajian.

dalam menjalankan kajian ini.  Di antara bidang kepakaran yang diperlukan dalam merealisasikan matlamat pembangunan RKK adalah : 

Perancang Bandar

Jurutera Pengangkutan

Pakar Ekonomi

Alam Sekitar

Rekabentuk Bandar

Landskap

Rajah 3.3 : Pendekatan Penyediaan RKK G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 30


3.3

PERINGKAT D R A F

PENYEDIAAN

Sebagai data dan maklumat sokongan bagi cadangan dan tindakan RKK.

Dua dokumen utama dihasilkan dalam proses penyediaan DRKK iaitu :

cadangan-cadangan

utama kawasan kajian RKK.

R A N C A N G A N

K AW AS AN KH AS (DRKK)

Menjustifikasikan

Sebagai petunjuk asas untuk mengukur outcome dan impak cadangan-cadangan

 Rekod Maklumat Teknikal;

RKK.

 Draf Rancangan Kawasan Khas.

Rekod Maklumat teknikal perlu disediakan oleh pasukan kajian atau perunding yang dilantik dan

3.3.1 Rekod Maklumat Teknikal Rekod maklumat teknikal mengandungi data (primer dan sekunder), dianalisis

dan

maklumat yang telah

ringkasan

penemuan

yang

dikumpul serta didokumenkan sepanjang proses kajian samada dalam bentuk hardcopy ataupun softcopy. Rekod maklumat teknikal digunakan untuk : 

Merumuskan

cadangan-cadangan

tindakan RKK. 31 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S

dan Foto 3.2 : Contoh Rekod Maklumat Teknikal


ia perlu disediakan bermula seawal proses penyediaan RKK serta diserahkan bersama-sama Draf RKK. Rekod

Maklumat Teknikal

yang

lengkap dan telah sedia untuk penyerahan perlulah dijilid dalam bentuk fail. Rekod maklumat tersebut perlu disusun rapi serta dikatalogkan bagi memudahkan semakan dan rujukan. Rekod Maklumat Teknikal tidak perlu melalui kelulusan apa-apa jawatankuasa memandangkan ia tidak berbentuk Laporan.

3.3.2

Draf Rancangan Kawasan Khas

Subseksyen

16B(1),(2)dan(3)

Akta

172

menyatakan RKK merupakan pengolahan khas dan terperinci dengan cara pemajuan, pemajuan semula, pengolahan, pemuliharaan atau amalan pengurusan. DRKK

hendaklah

mengandungi

panduan

terperinci bagi pelaksanaan dan pengurusannya. Kandungan DRKK

merujuk 5 perkara utama

iaitu :  Pendahuluan  Prospek dan Cabaran  Pelan Tindakan Pembangunan  Pelan Pengurusan  Rumusan ( Bab 4.0)

Laporan DRKK yang disediakan hendaklah mesra pengguna, dilengkapkan dengan ilustrasi dan Foto 3.3 : Contoh Rekod Maklumat Teknikal

pelan-pelan yang berkaitan. G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 32


3.4

PERINGK AT PUBLISITI D AN PENYERT AAN AW AM

Mengadakan Publisiti dan Penyertaan Awam DRKK (Seksyen 13 Akta 172). DRKK dipublisitikan sepertimana keperluan-keperluan berikut :  Pemberitahuan

melalui

notis

akhbar

sebanyak tiga keluaran di dalam sekurang -kurangnya daripadanya

2

akhbar

tempatan,

berbahasa

satu

kebangsaan

(Subseksyen 13 (2) Akta 172).  Penyediaan

DRKK

untuk

disemak

/

diperiksa oleh orang awam (Subseksyen 13 (1) Akta 172).  Tempoh bantahan tidak kurang dari empat

minggu (Subseksyen 13(2) Akta 172) dan boleh dilanjutkan sekali selama tidak lebih empat

(4)

permohonan

minggu

sekiranya

(Subseksyen

13(3)

ada Akta

172). Foto 3.4 : Contoh Notis Pemberitahuan

33 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


3.4.1

Penyiasatan Tempatan

Mengadakan

Mesyuarat

Penyiasatan

dan

Perbicaraan Awam atau lain–lain pembicaraan (Subseksyen 14(1) Akta 172) : 

Mesyuarat Penyiasatan dan Perbicaraan Awam perlu diadakan bagi maksud untuk mendengar,

menimbangkan

bantahan-

bantahan dan rayuan-rayuan berkenaan DRKK.

Jawatankuasa

Penyiasatan

dan

Perbicaraan Awam ini hendaklah terdiri daripada tiga (3) orang AHLI yang dilantik oleh JPN. 

Hasil

/

rumusan

Jawatankuasa

daripada

tersebut

Mesyuarat hendaklah

dikemuka kepada PBPT berkenaan untuk pertimbangan dan penerimaan. 

Bagi bantahan atau rayuan berkenaan DRKK

yang

memerlukan

sesuatu

penyiasatan atau perbicaraan tempatan Foto 3.5 : Majlis Publisiti dan Penyertaan Awam DRKK

maka Seksyen 56 Akta 172 juga berkaitan. G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 34


3.5

PERINGKAT KELULUSAN PEWARTAAN

pindaan berdasarkan kepada perakuan-perakuan

3.5.1

Kelulusan

PBPT berkenaan serta kelulusan Jawatankuasa

Negeri (JPN)

3.4.2

Pindaan DRKK

DRKK yang telah dipublisiti hendaklah dibuat

Perancang Negeri. Perakuan-perakuan

untuk

dibuat

pindaan

DAN

Jawatankuasa

Perancang

Jawatankuasa Perancang Negeri

melulus /

menolak

RKK

selaras

dengan peruntukan

bantahan-bantahan

Subseksyen 15 (1A) dan (1B) Akta 172. Sebelum

atau rayuan-rayuan yang dikemukakan dan juga

DRKK dibawa ke JPN, PBPT hendaklah memberi

pengesyoran

Jawatankuasa

perakuannya terlebih dahulu kepada DRKK itu.

Penyiasatan dan Perbicaraan Awam (Subseksyen

Apabila DRKK disampaikan kepada JPN, ianya

15(1) Akta 172).

akan

hendaklah

mengambilkira daripada

diberi

pertimbangan

meluluskannya

secara

sama

ada

keseluruhan

atau

sebahagian daripadanya atau tanpa ubahsuaian atau menolaknya. 3.5.2 DRKK

Kelulusan Pihak Berkuasa Negeri yang

telah

diperincikan

hasil

dari

keputusan JPN hendaklah disampaikan kepada Pihak

Berkuasa

mempersetujui/

Negeri

perakuan.

(PBN) RKK

ini

bagi akan

berkuatkuasa setelah mendapat kelulusan PBN 35 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


3.5.3 Pewartaan Hasil dari keputusan JPN cadangan-cadangan terperinci hendaklah dinyatakan selaras dengan seksyen 16B(1) dan 16B(3). PBPT berkenaan hendaklah

mengarah

supaya

hakikat

persetujuan PBN tentang DRKK disiarkan dalam Warta Negeri. Pemakluman pewartaan RKK juga disiarkan dalam

sekurang-kurangnya

dua

akhbar

tempatan, di mana satu daripadanya dalam bahasa kebangsaan, bersama dengan RKK itu dikenali dan tempat di mana ia boleh diperiksa (Subseksyen 15(4) Akta 172).

Foto 3.3 : Notis Pewartaan G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 36


Jadual 3.2 : Carta Alir Prosedur Penyediaan RKK

37 I

GARIS PAN DU AN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS


Nota : Carta alir prosedur penyediaan RKK ini terpakai untuk kajian RKK yang disediakan didalam tempoh masa 4 bulan. Program dirancang Mesyuarat dirancang

G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 38


3.6

01

ENGAGEMENT DALAM PENYEDIAAN RKK

PEMAKLUMAN

Menurut International Association of Public Participation (IAP2), spektrum engagement terbahagi kepada 5 tahap sepertimana yang digariskan dalam Rajah 3.4. Spektrum ini boleh menjadi asas perlaksanaan konsep engagement dalam RKK.

 Memberi maklumat terkini,

K AE D AH

Keperluan rundingan ini dinyatakan di bawah Akta 172 Subsekyen 16B(1), (2) dan (3) Akta 172 yang dipinda pada tahun 2001 melalui Akta A1129.

 Menyediakan orang awam

T I N D AK AN

mana rundingan bersama-sama stakeholder dilaksanakan.

OBJEKTIF

Dalam konteks penyediaan RKK, prinsip keterangkuman (inclusiveness) di bawah konsep engagement telah diterapkan di

 Fact Sheet

dengan maklumat tepat dan seimbang bagi membolehkan mereka memahami alternatif dan penyelesaian.

relevan dalam format yang sesuai.

Menurut spektrum ini, tahap perwakilan kuasa merupakan tahap engagement tertinggi manakala pemakluman merupakan tahap yang terendah.

39 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S

 Website  Video  Radio


02

03

04

05

RUNDINGAN

PENGLIBATAN

KOLABORASI

PERWAKILAN KUASA

 Mendapatkan

 Bersama-sama dengan

 Bersama-sama dengan

 Meletakkan

maklumbalas awam ke atas analisis, alternatif atau keputusan

 Maklum, dengar peraku pandangan awam dan sediakan ruang maklumbalas.

orang awam dalam proses perancangan untuk memastikan kepekaan dan kefahaman awam yang dikongsikan.

orang awam di setiap peringkat pembuatan keputusan termasuk pemilihan alternatif pembangunan dan pengenalpastian penyelesaian terpilih.

 Bekerja bersama orang

 Mendapatkan nasihat

 Menyokong orang

 Komen Awam

awam untuk memastikan kepekaan dan aspirasi projek difahami serta diambilkira dalam proses membuat keputusan. Sediakan ruang maklumbalas untuk pertimbangan pembuatan keputusan.  Workshop

 Penasihat komuniti

 Pewakilan kuasa

 Survey

 Community visioning

 Pendapat dari orang

 Hari Terbuka

 Mesyuarat Awam

 Forum terbuka

 Focus Group  Web-based consultation

langsung dan maklumbalas daripada orang awam serta memutuskan pandangan mereka dalam keputusan sebaik mungkin.

pembuatan keputusan akhir sepenuhnya di tangan orang awam.

awam

 Forum Kemuncak

awam untuk membuat keputusan dan melaksana serta mengurus perubahan.

 Consumer lead action groups

 Persidangan

Rajah 3.4 : Spektrum Engagement G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 40


Walau bagaimanapun, dalam konteks penyediaan RKK tahap perwakilan kuasa kecuali diperingkat Pra Kajian adalah tidak sesuai diterapkan kerana proses

penyediaannya

profesional

bagi

memerlukan

memastikan

keperluan

input serta

kehendak teknikal dipenuhi.

3.6.1

Proses Makmal (LAB) RKK

Penyediaan Draf RKK melalui proses Makmal (LAB) merupakan satu alternatif kaedah engagement yang

dicadangkan

melaksanakan

kajian

/

diperkenalkan

RKK

pada

masa

bagi kini.

Terdapat 5 langkah yang perlu diambil dalam

Proses penyediaan RKK memperuntukkan ruang

tempoh 16 minggu bagi menjayakan kaedah

untuk mengadakan engagement di setiap peringkat

makmal ini (Lampiran 1.0).

seperti yang ditunjukkan di Rajah 3.5. Sebagai contoh, pada peringkat Pra-Kajian, engagement bersama stakeholder yang melibatkan semua tahap adalah perlu dalam menentukan objektif dan halatuju pembangunan yang mereka inginkan.

Foto 3.5 : Sesi Engagement Dalam Penyediaan

41 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


Rajah 3.5 : Engagement Dalam Peringkat Penyediaan RKK G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 42


KANDUNGAN RKK Kandungan RKK, secara umumnya mengandungi LIMA perkara utama iaitu :01. Pendahuluan; 02. Prospek dan Cabaran; 03. Pelan Tindakan Pembangunan; 04. Pelan Pengurusan; DAN 05. Rumusan.


4.1

STRUKTUR KANDUNGAN

Terdapat pelbagai pendekatan dalam membuat persembahan sesebuah laporan RKK. Walau

bagaimanapun,

struktur

laporan

perlu

memastikan setiap maklumat-maklumat asas serta penemuan kajian dihuraikan dengan jelas dan teratur. Aspek penemuan kajian yang berbentuk prospek dan cabaran (yang telah dikenalpasti semasa peringkat analisis) perlu dirumus selari dengan visi, matlamat pembangunan, tindakan-tindakan serta cadangan-cadangan

pembangunan

yang

telah

digariskan di akhir kajian. Selain itu, Pelan Tindakan Pembangunan serta Pelan Pengurusan yang telah digariskan perlu dihuraikan dengan jelas dan lengkap (Rajah 4.1).

G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 44


1.0

PENDAHULUAN

1.1

Rancangan Kawasan Khas dan Proses Penyediaan Keperluan penyediaan RKK dan proses penyediaannya.

1.2

C

O

N

TO

H

RINGKASAN

Latar Belakang Kawasan Kajian Merangkumi perkara-perkara seperti profil geografi, sosial, ekonomi, fungsi dan peranan pemajuan terlibat serta lain-lain perkara yang perlu bagi menggambarkan latar belakang kawasan.

2.0

PROSPEK DAN CABARAN

2.1

2.2

Prospek Rumusan dari penemuan kajian yang berunsur potensi dan prospek kepada pembentukan cadangan dan tindakan.

Cabaran

Rumusan dari penemuan kajian yang merupakan isu serta cabaran yang menyumbangkan kepada pembentukan cadangan penyelesaian.

3.0

Latar Belakang

PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN

3.1

Prospek Utama

Visi, strategi-strategi serta asas-asas kepada pembentukan cadangan dan tindakan.

Cabaran Utama Visi Dan Strategi-Strategi Strategik

3.2

Senarai Tindakan Pembangunan Dan Impak Jadual Pelaksanaan Keseluruhan

Konsep dan strategi

Pelan Kawasan Tindakan Pelan keseluruhan cadangan dan tindakan RKK

3.3

Cadangan Tindakan Terperinci Mengandungi Keterangan Projek setiap satu tindakan atau program

Bajet Keseluruhan

3.4

Pelan Susunatur Terperinci Bagi kawasan-kawasan tindakan yang memerlukan perincian pelan susunatur

45 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


4.0

PELAN PENGURUSAN

4.1

Kaedah Pengurusan Projek Mengandungi kaedah pengurusan keseluruhan tindakan dari segi badan penyelaras atau badan pemantau dan pendekatan pelaksanaan pembangunan (contohnya Pelaksanaan oleh kerajaan, Pelaksanaan oleh konsesi antara PBT / agensi dan swasta atau Pelaksanaan oleh pihak swasta). Perlu disokong dengan keperluan akta berkaitan (jika perlu).

4.2

Jadual Pengurusan Dan Pelaksanaan Mengandungi KPI, sasaran serta agensi bertanggungjawab untuk setiap tindakan pengurusan yang perlu diambil bagi pelaksanaan setiap program / tindakan

4.3

Bajet Jadual anggaran kos pembangunan mengikut tahun pelaksanaan dan setiap program / tindakan ditunjukkan juga sumber dana sama ada dari pihak kerajaan atau swasta

4.4

Kawalan Pembangunan

4.4.1 Garis Panduan Khusus Mengandungi garis panduan-garis panduan khusus bagi kawasan-kawasan tindakan yang telah dikenalpasti.

4.4.2 Peta cadangan dan Kelas Guna Tanah Perlu disediakan bagi kawasan atau Blok Perancangan kecil yang melibatkan perubahan / berlainan dengan Rancangan Tempatan

5.0

RUMUSAN

Rajah 4.1 : Contoh Isi Kandungan RKK G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 46


Rajah 4.2 : Contoh Latar Belakang [ RKK Pantai Chenang ]

47 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


Rajah 4.3 : Contoh Analisis Potensi [ RKK Kampung Sungai Pusu ] G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 48


Rajah 4.4 : Contoh Isu dan Potensi [ RKK Permas Kechil -Kukup ]

49 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


Rajah 4.5 : Contoh Konsep & Strategi [ RKK Sungai Lembing ] G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 50


Rajah 4.6 : Contoh Konsep & Strategi [ RKK Gadong & Mantau ]

51 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


Rajah 4.7 : Contoh Pelan Kawasan Tindakan [ RKK Gadong & Mantau ] G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 52


Rajah 4.8 : Contoh Pelan Susunatur Terperinci [ RKK Bandar Pelabuhan Klang ]

53 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


Rajah 4.9 : Contoh Pelan Susunatur Terperinci [ RKK Hang Tuah Jaya] G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 54


Rajah 4.10 : Contoh Pelan Cadangan Pengangkutan & Lalulintas [ RKK Kuala Besut ]

55 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


Rajah 4.11 : Contoh Jadual Pengurusan & Pelaksanaan [ RKK Pantai Chenang ] G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 56


Rajah 4.12 : Contoh Jadual Anggaran Kos Pembangunan [ RKK Pantai Chenang ]

57 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


Rajah 4.13 : Contoh Jadual Garis Panduan Perancangan [ RKK Rantau ] G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 58


KAEDAH KAJIAN Tiga alternatif kaedah disyorkan untuk menjadi pilihan ketika membentuk pasukan kajian bagi penyediaan RKK, iaitu :01. Kajian secara dalaman; 02. Kajian secara khidmat perunding sepenuhnya; ATAU 03. Kajian secara usaha sama dengan perunding.


5.1

KAJIAN SECARA DALAMAN

Mereka

(IN-HOUSE)

pasukan kajian secara sepenuh masa atau

boleh

berperanan

sebagai

ahli

Kajian dijalankan secara dalaman iaitu in-house

secara sambilan (part time), sebagai ahli

sepenuhnya oleh Jabatan / PBPT, di mana tenaga

makmal

kerja diperolehi daripada Jabatan / PBPT tersebut

memberikan input kepakaran dalam bidang

yang mempunyai kepakaran di dalam bidang-bidang

masing-masing.

(LAB

/

FGD

/

Bengkel)

untuk

yang berkaitan. Kepakaran dalam bidang-bidang tertentu boleh diperolehi dari Jabatan / Agensi yang berkaitan melalui

melalui kaedah engagement atau dilantik

sebagai pasukan kajian (dinyatakan di dalam Asas Rujukan dan diluluskan oleh JPN).

PENGURUS PROJEK Bahagian Rancangan Pembangunan, Pejabat Projek

PEGAWAI PERANCANG

PAKAR DALAMAN

PAKAR LUARAN

PASUKAN PELAKSANA

Rajah 5.1 : Kajian Secara Dalaman (In-House) G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 60


5.2 KAJIAN SECARA KHIDMAT PERUNDING SEPENUHNYA

Pendekatan ini melibatkan Penyediaan RKK melalui perk hidm at an perun din g

Utiliti

Sosial Impact Assessment (Jururancang Sosial)

Pengurusan dan Pelaksanaan

Sistem Maklumat Geografi

sepenuhnya dan Pengurus Projek Jabatan / PBPT sebagai koordinator kajian. Ketua perunding yang dilantik akan dibantu oleh perunding-perunding sektoral lain dalam menjalankan kajian ini.

Di

antara

Bidang

kepakaran

PENGURUS PROJEK Bahagian Rancangan Pembangunan, Pejabat Projek

yang

diperlukan adalah seperti berikut : 

Koordinator Kajian (Pengurus Projek)

Jururancang Fizikal

Rekabentuk Bandar (Arkitek / Urban Designer)

Landskap

Infrastruktur

KETUA PERUNDING

PERUNDING-PERUNDING SEKTORAL

Rajah 5.2 : Kajian Secara Khidmat Perunding Sepenuhnya

61 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


5.3

KAJIAN SECARA USAHA SAMA DENGAN PERUNDING

Manakala aspek-aspek lain di luar kepakaran Jabatan / PBPT maka perkhidmatan perunding digunakan mengikut keperluan RKK berkenaan.

Jabatan / PBPT akan memberi fokus kepada aspek guna tanah dan lain-lain aspek mengikut keutamaan fokus penyediaan RKK tersebut.

PENGURUS PROJEK Bahagian Rancangan Pembangunan, Pejabat Projek

PASUKAN KAJIAN

KETUA PERUNDING

PAKAR DALAMAN

PAKAR LUARAN

Rajah 5.3 : Kajian Secara Usaha Sama dengan Perunding G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 62


ANGGARAN KOS Peruntukan kewangan untuk menjalankan RKK dicadangkan dari sumber berikut : 01. Kerajaan Persekutuan 02. Kerajaan Negeri 03. Pihak Berkuasa Tempatan 04. Lain-lain Agensi Pelaksana dan Agensi Koridor


Kaedah Kajian Bil.

*Butiran Perbelanjaan

Dalaman (In-House)

Usahasama Antara Dalaman Dengan Perunding Dalaman (In-House) 30%

Perkhidmatan Perunding 70%

Perkhidmatan Perunding Sepenuhnya

01

Pengurusan Mesyuarat

50,000.00

15,000.00

35,000.00

50,000.00

02

Perjalanan dan Sara Hidup

100,000.00

30,000.00

70,000.00

100,000.00

03

Perkhidmatan Percetakan

60,000.00

18,000.00

42,000.00

60,000.00

04

Publisiti

100,000.00

30,000.00

70,000.00

100,000.00

05

**Perkhidmatan Perunding

-

-

300,000.00***

400,000.00

93,000.00

497,000.00

JUMLAH

310,000.00

590,000.00

710,000.00

*

Perincian butiran perbelanjaan adalah seperti di Lampiran.

**

Kos perkhidmatan perunding adalah bergantung kepada keperluan bilangan kepakaran sesuatu kajian. Anggaran kos bagi satu kepakaran adalah RM100,000.00:Perunding.

***

Anggaran bagi 3 bidang kepakaran

****

Kos kajian tidak mengambil kira perbelanjaan bagi melaksanakan program Engagement semasa Proses Pra kajian. Dianggarkan sebanyak RM15,000.00 diperlukan bagi menampung program tersebut ( butiran seperti dijadual)

Jadual 6.1 : Anggaran Kos Kajian G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 64


JAWATANKUASA PENGURUSAN Pengurusan Penyediaan RKK melibatkan lima Jawatankuasa Utama seperti berikut : 01. Jawatankuasa Penyelarasan Teknikal; 02. Jawatankuasa Siasatan dan Pendengaran Awam; 03. Mesyuarat Majlis Penuh; 04. Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN); DAN 05. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN).


Jadual 7.1 I Jawatankuasa Pengurusan G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 66


RUMUSAN Garis Panduan RKK 2012 secara umumnya menekankan aspek penglibatan stakeholder secara menyeluruh di dalam penyediaan RKK bagi menghasilkan RKK yang lebih berdaya laksana, releven dan memenuhi aspirasi semua pihak.


Garis Panduan RANCANGAN KAWASAN KHAS EDISI 2012

G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 68


LAMPIRAN LAMPIRAN 01 Proses Makmal (LAB) Rancangan Kawasan Khas

LAMPIRAN 02 Anggaran Kos Penyediaan Rancangan Kawasan Khas


LAMPIRAN 01 PROSES MAKMAL (LAB) RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK) Penyediaan Draf RKK disediakan dalam tempoh 3 hingga 6 bulan. Pada 2 hingga 4 bulan pertama, diperuntukkan untuk sesi makmal, manakala 2 bulan seterusnya adalah sesi penulisan laporan. (Nota : Contoh proses makmal ini adalah untuk kajian RKK yang disediakan dalam tempoh 4 bulan).

Langkah 1 : Persediaan Sebelum Memulakan Makmal Penyediaan data-data asas Data-data asas seperti latarbelakang tapak, guna tanah semasa, sosio ekonomi dan sebagainya perlu dikenalpasti terlebih dahulu oleh pasukan kajian. Ianya bagi memudahkan proses perbincangan semasa makmal berlangsung.

Menyusun atur program keseluruhan makmal Program keseluruhan makmal perlu disusun terlebih dahulu bagi memudahkan urusan pelaksanaan makmal. Tarikh-tarikh penting yang melibatkan ahli jawatankuasa penyelarasan teknikal serta pihak berkepentingan/ pembuat keputusan terhadap projek yang dijalankan (sebagai contoh : menteri/ menteri besar/ exco kerajaan/ dsb) perlu direncanakan terlebih dahulu bagi mendapatkan penyertaan mereka.

Mengenalpasti ahli makmal Ahli makmal adalah melibatkan mereka yang berkepentingan terhadap kawasan dan strategi yang bakal dilaksanakan. Mereka boleh terdiri daripada wakil penduduk, Badan Bukan Kerajaan (NGO), jabatan teknikal, wakil pengusaha dan peniaga, wakil persatuan, pakar dalam bidang tertentu, bakal pelabur dan sebagainya. Peranan mereka adalah sangat besar dalam menggerakkan perjalanan makmal. G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 70


Langkah 2 : Minggu Pertama(1) dan Kedua(2) Makmal Suaikenal ahli makmal Aktiviti suaikenal antara ahli makmal bagi mewujudkan suasana yang lebih mesra dan selesa serta mengenalpasti potensi dan peranan setiap ahli.

Taklimat kepada ahli makmal Urusetia akan memberi taklimat dari segi matlamat dan objektif kajian RKK selain menjelaskan perjalanan program makmal. Peranan ahli juga perlu ditekankan serta menggalakkan setiap ahli agar bergiat aktif dalam sesi perbincangan.

Mengenalpasti potensi, isu dan prospek kawasan kajian (brainstorming) Jika melibatkan ahli yang ramai, pecahan kumpulan boleh dibuat (sebaiknya satu kumpulan < 20 ahli dengan dua orang fasilitator / pemudahcara. Setiap kumpulan boleh membincangkan isu atau perkara berbeza. Walau bagaimanapun, pandangan dari ahli kumpulan yang tidak membincangkan isu berkenaan boleh dibuat melalui pandangan silang kumpulan (semasa gallery walk). Setiap matlamat/ isu/ prospek dan sebagainya perlu dikenalpasti keutamaan masing-masing dengan menjalankan undi di kalangan ahli makmal. Ini adalah bagi memastikan hanya isu-isu utama sahaja diberi tumpuan dalam menjalankan kajian RKK.

Mengenalpasti ahli utama di kalangan ahli makmal Setelah urusetia membuat rumusan hasil perbincangan, setiap prospek/ inisiatif/ strategi yang dipilih perlu dibuat perbincangan secara mendalam oleh kumpulan kecil. Kumpulan kecil ini perlu dipilih di kalangan ahli kumpulan yang benar-benar terlibat secara langsung atau mempunyai pengetahuan terhadap setiap prospek/ inisiatif/ strategi yang disertai mereka. Mereka-mereka yang dikenalpasti ini perlu menyertai makmal bagi minggu-minggu berikutnya atau jika dikehendaki urusetia.

71 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


Langkah 3 : Minggu Ketiga (3) hingga Keenam (6) Makmal Pengumpulan Data Urusetia atau pasukan kajian perlu membuat pengumpulan data secara kajian tapak atau sekunder. Data-data yang perlu sahaja dikumpulkan (berdasarkan rumusan makmal) bagi membantu pasukan kajian membuat keputusan yang tepat.

Merumuskan Penemuan Dan Strategi Kumpulan kecil makmal bersama pasukan kajian akan membuat rumusan penemuan dan strategi akhir bagi dibentangkan semasa open house.

Langkah 4 : Minggu Ketujuh (7) dan Kelapan (8) Makmal Open House Hasil penemuan analisis dan strategi dibentangkan kepada pihak berkepentingan / pembuat keputusan (sebagai contoh : Menteri/ Menteri Besar/ exco kerajaan/ dan sebagainya) secara gallery walk dan poster (tanpa laporan). Ini adalah bertujuan untuk mendapat maklumbalas awal daripada mereka sebelum pasukan kajian meneruskan kajian. Selain pembuat keputusan, semua ahli makmal juga terlibat di dalam open house ini bagi mendapatkan ulasan bersama perkara-perkara baru yang mereka ingin sampaikan.

Mesyuarat Penyelarasan Teknikal (JPT) Mesyuarat JPT dijalankan selepas open house berlangsung. Jawatankuasa ini hanya melibatkan agensi teknikal. Hasil penemuan kajian dan teguran daripada sesi open house akan dibincangkan dengan lebih lanjut bagi memuktamadkan keputusan. Perbincangan akan menfokuskan isu-isu, strategi penemuan serta cadangan projek-projek secara terperinci.

G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 72


Langkah 5 : Minggu Kesembilan (9) Hingga Keenambelas (16) Makmal Penyediaan Laporan Draf RKK Lapan minggu terakhir diperuntukan untuk penyediaan laporan mengikut format yang telah ditetapkan.

Maklumat-maklumat tambahan serta perincian cadangan disediakan dalam tempoh ini.

Kelulusan Majlis Penuh dan pemakluman kepada Jawatankuasa Perancangan Negeri (JPN) untuk publisiti dilakukan dalam tempoh.

73 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


LAMPIRAN 02 ANGGARAN KOS PENYEDIAAN

ANGGARAN KOS PAKEJ MESYUARAT BIL 1 2

PERKARA Mesyuarat bersama PBT dan JPBD Negeri Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan dan Teknikal

JUM. AHLI

BIL. MESYUARAT

KOS PER UNIT

KOS ( RM )

35

6

RM32.00

RM6,720.00

35

3

RM32.00

RM3,360.00

3

Mesyuarat Pemantauan

35

6

RM32.00

RM6,720.00

4

Mesyuarat FGD

70

8

RM60.00

RM33,600.00

JUMLAH

17

RM50,400.00

Jadual 9.1 : Anggaran Kos Pakej Mesyuarat Bagi Penyediaan RKK G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 74


ANGGARAN KOS PERJALANAN DAN SARA HIDUP, KAJISELIDIK GUNATANAH & TRAFIK RKK

JUM.

KOS MAKAN

BIL HARI

JUM KOS MAKAN

KOS HOTEL

JUM. HARI

JUM KOS HOTEL

ANGGARAN JUMLAH SEBENAR

1 Pengurus Projek J48

1

RM60.00

30

RM1,800.00

RM180.00

25

RM4,500.00

RM6,300.00

2 Pegawai Perancang J41

5

RM45.00

35

RM1,575.00

RM160.00

25

RM20,000.00 RM21,575.00

3 Pen. Pegawai Perancang J36

1

RM45.00

40

RM1,800.00

RM140.00

30

RM4,200.00

RM6,000.00

4 Pen. Pegawai perancang J29

2

RM40.00

40

RM1,600.00

RM130.00

30

RM7,800.00

RM9,400.00

5 Juruteknik J22

2

RM40.00

40

RM1,600.00

RM130.00

30

RM7,800.00

RM9,400.00

6 Juruteknik J17

6

RM40.00

40

RM1,600.00

RM130.00

30

RM23,400.00 RM25,000.00

BIL

NAMA

7 Tuntutan perbatuan JUMLAH

RM21,000.00 17

RM9,975.00

Jadual 9.2 : Anggaran kos Pengurusan RKK

75 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S

RM67,700.00 RM98,675.00


ANGGARAN KOS PERCETAKAN, PHOTOSTAT DAN PENJILIDAN

BIL

PERKARA

JUMLAH UNIT

KOS PER UNIT

KOS ( RM )

1

Asas Rujukan

100

RM100.00

RM10,000.00

2

Laporan Draf RKK

100

RM150.00

RM15,000.00

3

Laporan Draf akhir

100

RM150.00

RM15,000.00

4

Laporan Warta

100

RM200.00

RM20,000.00

JUMLAH

RM60,000.00 Jadual 9.3 : Anggaran kos Pencetakan RKK

G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 76


Anggaran kos bagi Pencetakan Laporan dan Publisiti RKK (Maksima) PERKARA

JUMLAH UNIT

KOS PER UNIT

KOS ( RM )

Cetakan Laporan

50

RM500.00

RM25,000.00

Cetakan Laporan Ringkasan Eksekutif

100

RM100.00

RM10,000.00

Cetakan CD Laporan

200

RM10.00

RM2,000.00

JUMLAH KECIL PERCETAKAN Bahan Pameran

RM37,000.00 2

RM20,000.00

RM40,000.00

i. Risalah

500

RM10.00

RM5,000.00

ii. Kain Rentang ( 3' X 8')

10

RM60.00

RM600.00

iii. Poster ( A2 )

50

RM50.00

RM2,500.00

iv. Streamer ( 2' X 5' )

50

RM40.00

RM2,000.00

v. Notis Akhbar 2 akhbar 3 hari

6

RM3,800.00

RM22,800.00

vi. Borang bantahan

500

RM0.20

RM100.00

vii.Bahan Multimedia

1

RM20,000.00

RM20,000.00

Lakaran Imej/ Model

1

RM20,000.00

RM20,000.00

Lain-lain Bahan Publisiti

JUMLAH KECIL PUBLISITI

RM113,000.00

JUMLAH BESAR

RM150,000.00

Jadual 9.4 : Anggaran kos bagi Pencetakan Laporan dan Publisiti RKK (Maksima)

77 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


Anggaran kos bagi Pencetakan Laporan dan Publisiti RKK (Minima) PERKARA

JUMLAH UNIT

KOS PER UNIT

KOS ( RM )

Cetakan Laporan

20

RM300.00

RM6,000.00

Cetakan Laporan Ringkasan Eksekutif

100

RM100.00

RM10,000.00

Cetakan CD Laporan

200

RM5.00

RM1,000.00

JUMLAH KECIL PERCETAKAN Bahan Pameran

RM17,000.00 1

RM20,000.00

RM20,000.00

i. Risalah

300

RM10.00

RM3,000.00

ii. Kain Rentang ( 3' X 8')

10

RM60.00

RM600.00

iii. Poster ( A2 )

30

RM10.00

RM300.00

vi. Notis Akhbar 2 akhbar 3 hari

5

RM3,800.00

RM19,000.00

v. Borang bantahan

500

RM0.20

RM100.00

vi.Bahan Multimedia

1

RM20,000.00

RM20,000.00

Lakaran Imej/ Model

1

RM20,000.00

RM20,000.00

Lain-lain Bahan Publisiti

JUMLAH KECIL PUBLISITI

RM83,000.00

JUMLAH BESAR

RM100,000.00

Jadual 9.5 : Anggaran kos bagi Pencetakan Laporan dan Publisiti RKK (Minima)

G ARIS PAN DUAN RAN CANG AN KAWAS AN KH AS

I 78


ANGGARAN KOS PROSES ENGAGEMENT DI PERINGKAT PRA KAJIAN

BIL

PERKARA

KOS ENGAGEMENT (1 KALI)

KOS KESELURUHAN ( RM )

1

Kos Perjalanan dan Sara Hidup

RM2,000.00

RM4,000.00

2

Logistic

RM3,000.00

RM6,000.00

3

Cetakan dan Lain-lain

RM2,500.00

RM5,000.00

JUMLAH

RM15,000.00

* Dicadangkan 2 kali program engagement di peringkat Pra-Kajian Jadual 9.6 : Anggaran kos bagi Program Engagement semasa Peringkat Pra Kajian

79 I

G AR I S P A N D U A N R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S


SEBARANG PERTANYAAN DAN CADANGAN, SILA KEMUKAKAN KEPADA : PENGARAH BAHAGIAN RANCANGAN PEMBANGUNAN PEJABAT PROJEK ZON UTARA JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA ARAS 4, WISMA PERKESO 05646 ALOR SETAR KEDAH DARUL AMAN www.townplan.gov.my

Garis panduan penyediaan rkk (ppzu)  

Garis Panduan RANCANGAN KAWASAN KHAS EDISI 2012

Garis panduan penyediaan rkk (ppzu)  

Garis Panduan RANCANGAN KAWASAN KHAS EDISI 2012

Advertisement