Letno poročilo komisije za kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja 2016/2017

Page 1

POROČILO O KAKOVOSTI POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA Šolsko leto 2016/2017

Maribor, avgust 2017

Besedilo ni lektorirano


1. Kazalo 1.

Kazalo ................................................................................................................. 2

2.

Letno poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja ........ 3

3.

Poročilo o kakovosti – šolsko leto 2016/2017 ................................................. 4

4.

Kazalnik 1 ........................................................................................................... 5

5.

Kazalnik 2 ........................................................................................................... 5

6.

Kazalnik 3 ........................................................................................................... 5

7.

Uspeh udeležencev pri poklicni maturi in zaključnih izpitih ......................... 6

8.

Zadovoljstvo udeležencev ................................................................................ 7

9.

Zadovoljstvo predavateljev .............................................................................. 9

10. Kazalnik 7 ......................................................................................................... 10 11. Zaključek .......................................................................................................... 10

2


2. Letno poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja

Dne 19. 10. 2016 je svet zavoda - na predlog direktorice AZM LU - potrdil novo komisijo za kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih v sestavi: 

Anita Brglez, strokovna delavka, predsednica

Alenka Sagadin Mlinarič, strokovna delavka, članica

Mojca Gomboc Novak, predstavnica udeležencev izobraževanja, članica

Zumer Bejta, predstavnik bivših udeležencev izobraževanja, član

Darja Jaušovec, predstavnica delodajalcev, članica in

Irena Škorjanc, predstavnica delodajalcev, članica.

Komisija za kakovost je v šolskem letu 2016/2017 delovala v skladu z navodili Centra RS za poklicno izobraževanje (v nadaljevanju CPI), ki je podajal smernice in kazalnike za spremljanje kakovosti. Priporočila temeljijo na določilih 48. in 49. člena ZOFI-ja (Uradni list RS 115/03, 36/08), na priporočilih za pripravo samoevalvacijskega poročila. Državni kazalniki kakovosti v PSI so: 1.

vzpostavljen celovit sistem vodenja kakovosti pri izvajalcih PSI;

2.

delež učiteljev z ustrezno formalno stopnjo izobrazbe (oziroma z izpolnjenimi pogoji za delo na delovnem mestu učitelja, ki jih poleg izobrazbe predstavljajo še andragoško pedagoška izobrazba ter strokovni izpit);

3.

delež učiteljev, ki sodelujejo v nadaljnjem strokovnem izobraževanju, spopolnjevanju in usposabljanju ter delež v ta namen vloženega denarja s strani izvajalcev PSI;

4.

delež udeležencev izobraževanja, ki so uspešno zaključili izobraževanje v predvidenem času;

5.

uspešnost udeležencev izobraževanja na zaključnem izpitu in poklicni maturi;

3


6.

nahajanje udeležencev izobraževanja šest mesecev/eno leto po zaključenem izobraževanju;

7.

delež sredstev, ustvarjenih s pripravo in izvedbo seminarjev po naročilu gospodarstva.

Predlagano je bilo tudi spremljanje kakovosti po bolj kvalitativnih dimenzijah na treh področjih, kjer bi zbirali posebne dosežke šol/primere dobre prakse v širših tematskih področjih, kot so na primer: sodelovanje z lokalnim

gospodarstvom, razvoj na

področju učenja in poučevanja (nove metode poučevanja in individualizacija,

vzpodbujanje

odličnosti),

preprečevanje

ocenjevanja,

izključenosti

in

izobraževanje mladine s posebnimi potrebami ipd. Spremljanje kakovosti na teh širših tematskih področjih bi lahko bila podlaga oblikovanju posebne nagrade za kakovost.

3. Poročilo o kakovosti – šolsko leto 2016/2017 Spremljanje kakovosti na podlagi kazalnikov se izvaja postopoma. Poročilo tako vsebuje analizo stanja glede na tri kazalnike in sicer: 1. kazalnik: ustanovljena komisija za kakovost, pripravljen načrt kakovosti in poročilo o kakovosti, s predlogi ukrepov za izboljšanje; 2. kazalnik: delež učiteljev z ustrezno formalno stopnjo izobrazbe oziroma z izpolnjenimi pogoji za delo na delovnem mestu učitelja; 3. kazalnik: delež učiteljev, ki sodelujejo v nadaljnjem strokovnem izobraževanju, spopolnjevanju in usposabljanju; 4. kazalnik: uspešnost udeležencev pri poklicni maturi in zaključnem izpitu; 5. kazalnik: zadovoljstvo udeležencev; 6. kazalnik: zadovoljstvo učiteljev; 7. kazalnik: umeščanje šole v lokalno okolje.

4


4. Kazalnik 1 Prvi kazalnik spremlja razvitost celovitega sistema vodenja kakovosti, kar pomeni, da imamo komisijo za kakovost, ki redno spremlja proces razvoja kakovosti. Na podlagi poročila komisije za kakovost, vsako leto pripravimo akcijski načrt, po katerem poteka spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Komisija vsako leto pripravi poročilo, ki je objavljeno na spletnih straneh zavoda. Pri tem kazalniku smo ugotovili, da dosegamo standard, saj imamo ustanovljeno komisijo za kakovost. Pripravili smo letno poročilo in ga objavili na spletni strani zavoda.

5. Kazalnik 2 Drugi kazalnik ugotavlja stanje na področju usposobljenosti učiteljev za delo na delovnem mestu učitelja. Pogoji za delo na delovnem mestu učitelja so ustrezna formalna izobrazba, pedagoško-andragoška izobrazba ter opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja. Učitelji, ki poučujejo v srednješolskih programih, izpolnjujejo pogoje za izvajanje srednješolskih programov. Vsi učitelji (100 %) imajo ustrezno formalno izobrazbo in pedagoško andragoško izobrazbo oz. dokvalifikacijo. Vsi učitelji imajo opravljen tudi strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.

6. Kazalnik 3 Tretji

kazalnik

ugotavlja

stanje

na

področju

nadaljnjega

izobraževanja

in

usposabljanja učiteljev ter delež sredstev, ki jih izvajalci PSI letno porabijo v ta namen. Z učitelji, ki poučujejo v naših programih smo sistematično delali vsi strokovni delavci, ki delamo na teh programih. Z učitelji smo opravljali redne evalvacijske pogovore, na katerih smo jih med drugim tudi obveščali o najnovejših andragoških odkritjih in raziskavah.

5


7. Uspeh udeležencev pri poklicni maturi in zaključnih izpitih Že vsa leta merimo uspešnost udeležencev pri poklicni maturi. V šolskem letu 2016/ 2017 smo (skupno v vseh treh rokih poklicne mature) zabeležili 77,27 % (v preteklem šolskem letu pa 60,86 %) uspešnost kandidatov. Razlog za višjo stopnjo uspešnosti je v tem, da so na maturi prevladovali/-e udeleženci/-ke poklicnega tečaja Predšolska vzgoja, ki imajo najmanj zaključeno štiriletno srednjo šolo in so posledično temu uspešnejši/-e

na

maturi.

Sicer

je

bila

najvišja

uspešnost

kandidatov

na

spomladanskem roku poklicne mature, to je 84,61 % (leto poprej: 83,3 %) uspešnost. Skupaj je v šolskem letu 2016/2017 k poklicni maturi pristopilo 22 kandidatov, kar je manj kot pretekla leta (v letu 2016: 23 kandidatov; v letu 2015: 29 kandidatov; v letu 2014: 38 kandidatov; 2013: 56). Poklicno maturo je v spomladanskem roku opravljalo 13 kandidatov, od teh jih je 11 opravilo poklicno maturo uspešno (84,61 %, kar navajamo že v zgornjem odstavku). Julija 2017 smo svečano podelili spričevala udeležencem, ki so v spomladanskem izpitnem roku uspešno opravili poklicno maturo. K zaključnemu izpitu v letu 2017 ni pristopil noben kandidat.

Slika 1: Svečana podelitev spričeval poklicne mature (julij 2017)

Precejšnjemu upadu števila vpisanih, smo posledično morali prilagoditi izvedbo izobraževalnih programov, kar je pomenilo manjše število ur predavanj ter več

6


samostojnega dela udeležencev. Priprave na poklicno maturo smo, kot vsa leta prej, izvajali v mesecu januarju in v mesecu maju.

8. Zadovoljstvo udeležencev V šolskem letu 2016/2017 smo, kakor tudi v minulih letih, preverjali zadovoljstvo udeležencev in učiteljev. Ankete za udeležence smo pripravili s pomočjo spletne aplikacije, kakor tudi v klasični obliki. V tem šolskem letu smo ob zaključku izobraževanja dobili izpolnjenih 17 anket udeležencev. Udeleženci so spletne ankete izpolnjevali skozi vse leto ob koncu vsakega modula v posameznem izobraževalnem programu ter klasične anketne vprašalnike ob zaključku šolanja. Nekaj rezultatov zaključnega anketiranja: Na vprašanje, kako ste zadovoljni z oceno organizacije izobraževalnega programa so na 6-stopenjski lestvici podali povprečno oceno 5,76, od tega 14-krat oceno 6, 2-krat oceno 5 in 1-krat oceno 4. Vseh 17 anketiranih bi našo organizacijo priporočalo tudi drugim. V odgovore vprašanj odprtega tipa je anketirani zapisal: »Pohvale organizaciji AZM-LU za dobro obveščanje udeležencev.« Med razlogi za nezadovoljstvo je 1 anketirani zapisal, da bi morali udeležencem natisniti učna gradiva in da bi tiskano gradivo moralo biti všteto v ceno programa. Posebej nas je zanimalo zadovoljstvo udeležencev z delom predavateljev, zato smo jih povprašali tudi o tem. Povprečna ocena učiteljev je znašala 5,65 na 6-stopenjski lestvici, od tega 13-krat ocena 6 kot najvišja možna oceno, 2-krat ocena 5 in 2-krat ocena 4. Povprečna ocena učiteljev je bila za dve odstotni stopnji višja kot v letu poprej, kar dokazuje zelo visoko stopnjo zadovoljstva z delom učiteljem. Med razlogi za zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo z delom predavateljev so udeleženci navedli: -»Prijaznost in dobra razlaga učne snovi.« -»Predavateljica je zelo dobro razložila snov.« -»Brez pripomb.« -»Zelo vredu predavatelji, za dobro razlago snovi.« -»Tako naprej.« -»Predavateljica je dobro predstavila in razložila snov.« -»Angleškega jezika ne uporabljam zasebno ne službeno.« -»Najboljše predavanje slovenskega jezika.« -»Snov je bila predstavljena zelo razumljivo.«

Udeleženci so izkazali visoko zadovoljstvo z delom predavateljev. Prav tako so izrazili visoko stopnjo z zadovoljstvom z vsebino programa, ki so jo ocenili s povprečno oceno 5,59 na 6-stopenjski lestvici, od tega je 13 anketiranih

7


podalo oceno 6, 1 anketirani oceno 5 in 3 anketirani oceno 4. Povprečna stopnja zadovoljstva z vsebino je znašala 0,24 odstotne stopnje več kot v letu poprej. Udeležencem srednješolskega izobraževanja smo – v sklopu svetovalnega središča – ponudili dvoje delavnic o uspešnem učenju kot podporo učnemu procesu med potekom izobraževanja. Vsebina delavnic se je dotikala teme pomnjenja in pozabljanja ter uspešne priprave na izpit.

.

8


9. Zadovoljstvo predavateljev Vsako leto merimo tudi zadovoljstvo predavateljev. Zadovoljstvo predavateljev smo v tekočem šolskem letu merili v obliki evalvacijskih pogovorov in izpolnjenih anketnih vprašalnikov. V šolskem letu 2016/2017 smo izvedli evalvacijske pogovore s 7 predavatelji/-icami. Ključni rezultati evalvacijskih pogovorov s predavatelji/-icami so naslednji: -Predavateljica je izpostavila, da je bila pohvalna zamenjava učilnice za manjšo in udeležencem bolj prijazno. Prav tako smo povečali število ur predavanj pri Predšolski pedagogiki, kar se je izkazalo za pozitivno. - Predavateljica je želela naročilo dodatne literature. -Predavatelj je izpostavil težavo glede neudeležbe udeležencev na predavanjih. Večja motivacija za udeležence bi bilo več vpisanih udeležencev v skupini. Težava je tudi neaktivnost udeležencev; udeleženci so dobili navodila za samostojno delo, pripravljeno so imeli spletno učilnico, vendar kljub temu niso uspeli opraviti nalog.

Rezultati anketiranja 12 predavateljev kažejo na visoko stopnjo zadovoljstva predavateljev z delom v naši ustanovi. 10 anketiranih navaja, da so zelo zadovoljni z organizacijo izobraževanja v tekočem šolskem letu; 1 anketirani navaja, da je zadovoljen (kot druga kategorija v smeri najvišje stopnje zadovoljstva); 1 anketirani pa navaja, da je »dokaj zadovoljen« (kot tretja kategorija na 5-stopenjski opisni lestvici). Tudi glede same izvedbe izobraževanja je 10 anketiranih odgovorilo, da so bili zelo zadovoljni z izvedbo izobraževanja; 1 anketirani je bil zadovoljen, 1 anketirani pa je bil »dokaj zadovoljen«. Nižjo stopnjo zadovoljstva smo zabeležili pri vprašanju o zadovoljstvu z organizacijo in izvedbo individualiziranih oblik izobraževanje, kjer je 6 predavateljev odgovorilo, da so zelo zadovoljni, 4 anketirani, da so zadovoljni, 2 predavatelja pa te oblike nista izvajala. Predavatelje smo v tekočem šolskem letu ponovno informirali o spletni platformi za izobraževanje odraslih v Evropi EPALE; prav tako smo jim v spletno učilnico oddali povezavo so strokovne publikacije E-Novičk Andragoškega centra Slovenije – spletni publikaciji o novicah s področja izobraževanja odraslih doma in v tujini: http://www.acs.si/e-novicke Predlogi za izboljšave v naslednjem šolskem letu na osnovi evalvacijskih pogovorov s predavatelji, kakor tudi anketnih vprašalnikov udeležencev, so naslednji: - nekoliko več ur predavanj pri maturitetnih predmetih; - nakup nove bele table; - razmislek o ukrepih za zvišanje motivacije za zaključek izobraževanja. Predloge bomo upoštevali pri načrtovanju dela za šolsko leto 2017/18.

9


10. Kazalnik 7: Pri umeščanju šole v lokalno okolje lahko govorimo o sodelovanju z lokalnimi deležniki na vsebinski in organizacijski osnovi, težje pa o deležu sredstev, ki bi jih pridobili v okviru tega sodelovanja.

11. Zaključek Sistematično spremljanje kakovosti je velik prispevek k izboljšanju kvalitetnega izvajanja izobraževalnih procesov, zato mu na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi posvečamo veliko pozornost. Rezultati kažejo, da smo pri tem uspešni, hkrati pa nas zavezujejo k vnašanju novosti in novemu izboljševanju.

Pripravili: Člani/-ice komisije za kakovost Maribor, september 2017

Priloge: -

izpis zbira podatkov iz ankete udeležencev izpis zbira podatkov iz ankete za učitelje

10