Letno poročilo komisije za kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja 2017/2018

Page 1

POROČILO O KAKOVOSTI POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA Šolsko leto 2017/2018

Maribor, avgust 2018

Besedilo ni lektorirano


1. Kazalo 1.

Kazalo ................................................................................................................. 2

2.

Letno poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja ........ 3

3.

Poročilo o kakovosti – šolsko leto 2016/2017 ................................................. 4

4.

Kazalnik 1 ........................................................................................................... 5

5.

Kazalnik 2 ........................................................................................................... 5

6.

Kazalnik 3 ........................................................................................................... 5

7.

Uspeh udeležencev pri poklicni maturi in zaključnih izpitih ......................... 6

8.

Zadovoljstvo udeležencev ................................................................................ 6

9.

Zadovoljstvo predavateljev .............................................................................. 8

10. Kazalnik 7 ........................................................................................................... 9 11. Zaključek ............................................................................................................ 9

2


2. Letno poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja

Dne 20. 11. 2017 je svet zavoda - na predlog direktorice AZM LU - potrdil novo komisijo za kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih v sestavi: 

Neža Bojnec Naterer, strokovna delavka, predsednica

Alenka Sagadin Mlinarič, strokovna delavka, članica

Maja Dragšič, predstavnica udeležencev izobraževanja, članica

Zumer Bejta, predstavnik bivših udeležencev izobraževanja, član

Darja Jaušovec, predstavnica delodajalcev, članica in

Irena Škorjanc, predstavnica delodajalcev, članica.

Komisija za kakovost je v šolskem letu 2017/2018 delovala v skladu z navodili Centra RS za poklicno izobraževanje (v nadaljevanju CPI), ki je podajal smernice in kazalnike za spremljanje kakovosti. Priporočila temeljijo na določilih 48. in 49. člena ZOFI-ja (Uradni list RS 115/03, 36/08), na priporočilih za pripravo samoevalvacijskega poročila. Državni kazalniki kakovosti v PSI so: 1.

vzpostavljen celovit sistem vodenja kakovosti pri izvajalcih PSI;

2.

delež učiteljev z ustrezno formalno stopnjo izobrazbe (oziroma z izpolnjenimi pogoji za delo na delovnem mestu učitelja, ki jih poleg izobrazbe predstavljajo še andragoško pedagoška izobrazba ter strokovni izpit);

3.

delež učiteljev, ki sodelujejo v nadaljnjem strokovnem izobraževanju, spopolnjevanju in usposabljanju ter delež v ta namen vloženega denarja s strani izvajalcev PSI;

4.

delež udeležencev izobraževanja, ki so uspešno zaključili izobraževanje v predvidenem času;

5.

uspešnost udeležencev izobraževanja na zaključnem izpitu in poklicni maturi;

3


6.

nahajanje udeležencev izobraževanja šest mesecev/eno leto po zaključenem izobraževanju;

7.

delež sredstev, ustvarjenih s pripravo in izvedbo seminarjev po naročilu gospodarstva.

Predlagano je bilo tudi spremljanje kakovosti po bolj kvalitativnih dimenzijah na treh področjih, kjer bi zbirali posebne dosežke šol/primere dobre prakse v širših tematskih področjih, kot so na primer: sodelovanje z lokalnim

gospodarstvom, razvoj na

področju učenja in poučevanja (nove metode poučevanja in individualizacija,

vzpodbujanje

odličnosti),

preprečevanje

ocenjevanja,

izključenosti

in

izobraževanje mladine s posebnimi potrebami ipd. Spremljanje kakovosti na teh širših tematskih področjih bi lahko bila podlaga oblikovanju posebne nagrade za kakovost.

3. Poročilo o kakovosti – šolsko leto 2017/2018 Spremljanje kakovosti na podlagi kazalnikov se izvaja postopoma. Poročilo tako vsebuje analizo stanja glede na tri kazalnike in sicer: 1. kazalnik: ustanovljena komisija za kakovost, pripravljen načrt kakovosti in poročilo o kakovosti, s predlogi ukrepov za izboljšanje; 2. kazalnik: delež učiteljev z ustrezno formalno stopnjo izobrazbe oziroma z izpolnjenimi pogoji za delo na delovnem mestu učitelja; 3. kazalnik: delež učiteljev, ki sodelujejo v nadaljnjem strokovnem izobraževanju, spopolnjevanju in usposabljanju; 4. kazalnik: uspešnost udeležencev pri poklicni maturi in zaključnem izpitu; 5. kazalnik: zadovoljstvo udeležencev; 6. kazalnik: zadovoljstvo učiteljev; 7. kazalnik: umeščanje šole v lokalno okolje.

4


4. Kazalnik 1 Prvi kazalnik spremlja razvitost celovitega sistema vodenja kakovosti, kar pomeni, da imamo komisijo za kakovost, ki redno spremlja proces razvoja kakovosti. Na podlagi poročila komisije za kakovost, vsako leto pripravimo akcijski načrt, po katerem poteka spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Komisija vsako leto pripravi poročilo, ki je objavljeno na spletnih straneh zavoda. Pri tem kazalniku smo ugotovili, da dosegamo standard, saj imamo ustanovljeno komisijo za kakovost. Pripravili smo letno poročilo in ga objavili na spletni strani zavoda.

5. Kazalnik 2 Drugi kazalnik ugotavlja stanje na področju usposobljenosti učiteljev za delo na delovnem mestu učitelja. Pogoji za delo na delovnem mestu učitelja so ustrezna formalna izobrazba, pedagoško-andragoška izobrazba ter opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja. Učitelji, ki poučujejo v srednješolskih programih, izpolnjujejo pogoje za izvajanje srednješolskih programov. Vsi učitelji (100 %) imajo ustrezno formalno izobrazbo in pedagoško andragoško izobrazbo oz. dokvalifikacijo. Vsi učitelji imajo opravljen tudi strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.

6. Kazalnik 3 Tretji

kazalnik

ugotavlja

stanje

na

področju

nadaljnjega

izobraževanja

in

usposabljanja učiteljev ter delež sredstev, ki jih izvajalci PSI letno porabijo v ta namen. Z učitelji, ki poučujejo v naših programih smo sistematično delali vsi strokovni delavci, ki delamo na teh programih. Z učitelji smo opravljali redne evalvacijske pogovore, na katerih smo jih med drugim tudi obveščali o najnovejših andragoških odkritjih in raziskavah.

5


7. Uspeh udeležencev pri poklicni maturi in zaključnih izpitih Že vsa leta merimo uspešnost udeležencev pri poklicni maturi. V šolskem letu 2017/ 2018 smo (skupno v vseh treh rokih poklicne mature) zabeležili 57,14 % (v preteklem šolskem letu pa 77,27 %) uspešnost kandidatov. Razlog za nižjo stopnjo uspešnosti vidimo v tem, da so v lanskem letu na maturi prevladovali/-e udeleženci/-ke poklicnega tečaja Predšolska vzgoja, ki so imele zaključeno univerzitetno izobrazbo in so posledično temu bile uspešnejši/-e na poklicni maturi. Sicer je bila v tekočem šolskem letu najvišja uspešnost kandidatov na spomladanskem roku poklicne mature, to je 75 % (leto poprej: 84,6 %) uspešnost. Skupaj je v šolskem letu 2017/2018 k poklicni maturi pristopilo 14 kandidatov, kar je manj kot pretekla leta (v letu 2017: 22 kandidatov; v letu 2016: 23 kandidatov). Poklicno maturo je v spomladanskem roku tekočega leta opravljalo 8 kandidatov, od teh jih je 6 opravilo poklicno maturo uspešno. K zaključnemu izpitu v šolskem letu 2017/18 ni pristopil noben kandidat. Precejšnjemu upadu števila vpisanih, smo posledično morali prilagoditi izvedbo izobraževalnih programov, kar je pomenilo manjše število ur predavanj ter več samostojnega dela udeležencev. Priprave na poklicno maturo smo zaradi izvajanja zgolj programa Predšolska vzgoja – poklicni tečaj izvajali samo v mesecu maju.

8. Zadovoljstvo udeležencev V šolskem letu 2017/2018 smo, kakor tudi v minulih letih, preverjali zadovoljstvo udeležencev in učiteljev. Ankete za udeležence smo tokrat zaradi manjšega števila vpisanih pripravili zgolj v klasični obliki. V tem šolskem letu smo ob zaključku izobraževanja dobili izpolnjenih 31 anket udeležencev. Udeleženci so ankete izpolnjevali ob koncu vsakega modula. Nekaj rezultatov zaključnega anketiranja: Na vprašanje, kako ste zadovoljni z oceno organizacije izobraževalnega programa so na 6-stopenjski lestvici podali povprečno oceno 5,4. V odgovore vprašanj odprtega

6


tipa so udeleženci pogosto zapisali pohvale ter izrazili zadovoljstvo z izvedbo programa, z učitelji, kakor tudi z zaposlenimi organizatorji izobraževanja. Med razlogi za nezadovoljstvo je bilo izraženih tudi nekaj konstruktivnih predlogov udeležencev, kot so: »težave z internetom in maili«, »pri določenih predmetih več ur«, »predlog uvedbe elektronskih prijav in odjav na izpite«. Posebej nas je zanimalo zadovoljstvo udeležencev z delom predavateljev, zato smo jih povprašali tudi o tem. Povprečna ocena učiteljev je znašala 5,8 na 6-stopenjski lestvici, kar dokazuje zelo visoko stopnjo zadovoljstva z delom učiteljev. Med razlogi za zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo z delom predavateljev so udeleženci navedli: -»Zelo prijazni profesorji.« -»Veseli me, da je predavateljica odprta in zelo prijetna.« -»Najboljša izkušnja mi je bila ogled Montessori in Waldorfskega vrtca.« -»Predvsem bi pohvalila angažiranost profesorice, ki se vedno zelo pripravi in poišče zanimive načine za podajanje snovi..« -»Glede na to, da nimam nobenega predznanja na glasbenem področju, je profesorica snov podala zelo razumljivo (glede na malo število predavanj).«

Udeleženci so izkazali visoko zadovoljstvo z delom predavateljev. Prav tako so udeleženci izrazili visoko stopnjo zadovoljstva z vsebino programa, ki so jo ocenili s povprečno oceno 5,8 na 6-stopenjski lestvici. Udeleženci srednješolskega izobraževanja so imeli na voljo tudi brezplačno svetovanje v sklopu svetovalnega središča – kot podporo učnemu procesu med potekom ter ob zaključku izobraževanja.

7


9. Zadovoljstvo predavateljev Vsako leto merimo tudi zadovoljstvo predavateljev. Zadovoljstvo predavateljev smo v tekočem šolskem letu merili v obliki evalvacijskih pogovorov. V šolskem letu 2017/2018 smo izvedli evalvacijske pogovore s 6 predavatelji/-icami. Ključni rezultati evalvacijskih pogovorov s predavatelji/-icami so naslednji: - predavatelji še vedno izražajo željo po večih urah predavanj pri posameznih predmetih - predavateljica je želela spremembo učilnice zaradi kurjave oz. premik predavanj na spomladanske mesece - predavatelji so povedali, da je število udeležencev 8, kolikor jih je bilo v tekočem letu vpisanih v poklicni tečaj, število udeležencev, ki je že na meji za nemoteno delo v obliki predavanj - predavateljica je izrazila željo po distribuciji specifične literature udeležencem poklicnega tečaja

Predavatelje smo v tekočem šolskem letu ponovno informirali o spletni platformi za izobraževanje odraslih v Evropi EPALE; prav tako smo jim v spletno učilnico oddali povezavo so strokovne publikacije E-Novičk Andragoškega centra Slovenije – spletni publikaciji o novicah s področja izobraževanja odraslih doma in v tujini: http://www.acs.si/e-novicke. Predavatelje smo povabili na strokovni aktiv Svetovalnega središča Maribor, na temo »Andragoški pogovor s predavateljem kot oblika povratnega informiranja o močnih in šibkih točkah pouka«. Srečanje je izvedla mag. Vera Bevc, predstojnica Zavoda RS za šolstvo, Območne enote Maribor. Predlogi za izboljšave v naslednjem šolskem letu na osnovi evalvacijskih pogovorov s predavatelji, kakor tudi anketnih vprašalnikov udeležencev, so naslednji: - nekoliko več ur predavanj pri maturitetnih predmetih – splošnih in strokovnih; - testiranje internetnih povezav za boljše dostopanje do spleta; - razmislek o elektronskem načinu prijav/odjav k izpitom; - učinkovit razpored učilnic čez šolsko leto glede na število udeležencev - razmislek o spodnji meji vpisanih udeležencev za izvedbo posameznega programa Predloge bomo upoštevali pri načrtovanju dela za šolsko leto 2018/19.

8


10. Kazalnik 7: Pri umeščanju šole v lokalno okolje lahko govorimo o sodelovanju z lokalnimi deležniki na vsebinski in organizacijski osnovi, težje pa o deležu sredstev, ki bi jih pridobili v okviru tega sodelovanja.

11. Zaključek Sistematično spremljanje kakovosti je velik prispevek k izboljšanju kvalitetnega izvajanja izobraževalnih procesov, zato mu na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi posvečamo precejšnjo pozornost. Rezultati kažejo, da smo pri tem uspešni, hkrati pa nas zavezujejo k vnašanju novosti in stalnemu izboljševanju.

Pripravili: Člani/-ice komisije za kakovost Maribor, avgust 2018

Priloge: -

izpis zbira podatkov iz ankete udeležencev izpis zbira podatkov iz ankete za učitelje

9