Letno poročilo komisije za kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja 2014/2015

Page 1

POROČILO O KAKOVOSTI POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA Šolsko leto 2014/2015

Maribor, avgust 2015

Besedilo ni lektorirano


1. Kazalo 1.

Kazalo ................................................................................................................. 2

2.

Letno poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja ........ 3

3.

Poročilo o kakovosti – šolsko leto 2014/2015 ................................................. 4

4.

Kazalnik 1 ........................................................................................................... 5

5.

Kazalnik 2 ........................................................................................................... 5

6.

Kazalnik 3 ........................................................................................................... 5

7.

Uspeh udeležencev pri poklicni maturi in zaključnih izpitih ......................... 6

8.

Zadovoljstvo udeležencev ................................................................................ 8

9.

Zadovoljstvo predavateljev ............................................................................ 10

10. Kazalnik 7 ......................................................................................................... 11 11. Zaključek .......................................................................................................... 11

2


2. Letno poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja

Dne 04. 09. 2014 je svet zavoda - na predlog direktorice AZM LU - potrdil novo komisijo za kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih v sestavi: 

Anita Brglez, strokovna delavka, predsednica

Alenka Sagadin Mlinarič, strokovna delavka, članica

Zumer Bejta, predstavnik bivših udeležencev izobraževanja, član

Klara Žarki, predstavnica udeležencev izobraževanja, članica

Darja Jaušovec, predstavnica delodajalcev, članica

Irena Škorjanc, predstavnica delodajalcev, članica

Komisija za kakovost je v šolskem letu 2014/2015 delovala v skladu z navodili Centra RS za poklicno izobraževanje (v nadaljevanju CPI), ki je podajal smernice in kazalnike za spremljanje kakovosti. Priporočila temeljijo na določilih 48. in 49. člena ZOFI-ja (Uradni list RS 115/03, 36/08), na priporočilih za pripravo samoevalvacijskega poročila. Državni kazalniki kakovosti v PSI so: 1.

vzpostavljen celovit sistem vodenja kakovosti pri izvajalcih PSI;

2.

delež učiteljev z ustrezno formalno stopnjo izobrazbe (oziroma z izpolnjenimi pogoji za delo na delovnem mestu učitelja, ki jih poleg izobrazbe predstavljajo še andragoško pedagoška izobrazba ter strokovni izpit);

3.

delež učiteljev, ki sodelujejo v nadaljnjem strokovnem izobraževanju, spopolnjevanju in usposabljanju ter delež v ta namen vloženega denarja s strani izvajalcev PSI;

4.

delež udeležencev izobraževanja, ki so uspešno zaključili izobraževanje v predvidenem času;

5.

uspešnost udeležencev izobraževanja na zaključnem izpitu in poklicni maturi;

3


6.

nahajanje udeležencev izobraževanja šest mesecev/eno leto po zaključenem izobraževanju;

7.

delež sredstev, ustvarjenih s pripravo in izvedbo seminarjev po naročilu gospodarstva.

Predlagano je bilo tudi spremljanje kakovosti po bolj kvalitativnih dimenzijah na treh področjih, kjer bi zbirali posebne dosežke šol/primere dobre prakse v širših tematskih področjih, kot so na primer: sodelovanje z lokalnim

gospodarstvom, razvoj na

področju učenja in poučevanja (nove metode poučevanja in ocenjevanja, individualizacija,

vzpodbujanje

odličnosti),

preprečevanje

izključenosti

in

izobraževanje mladine s posebnimi potrebami ipd. Spremljanje kakovosti na teh širših tematskih področjih bi lahko bila podlaga oblikovanju posebne nagrade za kakovost.

3. Poročilo o kakovosti – šolsko leto 2014/2015 Spremljanje kakovosti na podlagi kazalnikov se izvaja postopoma. Poročilo tako vsebuje analizo stanja glede na tri kazalnike in sicer: 1. kazalnik: ustanovljena komisija za kakovost, pripravljen načrt kakovosti in poročilo o kakovosti, s predlogi ukrepov za izboljšanje; 2. kazalnik: delež učiteljev z ustrezno formalno stopnjo izobrazbe oziroma z izpolnjenimi pogoji za delo na delovnem mestu učitelja; 3. kazalnik: delež učiteljev, ki sodelujejo v nadaljnjem strokovnem izobraževanju, spopolnjevanju in usposabljanju; 4. kazalnik: uspešnost udeležencev pri poklicni maturi in zaključnem izpitu; 5. kazalnik: zadovoljstvo udeležencev; 6. kazalnik: zadovoljstvo učiteljev; 7. kazalnik: umeščanje šole v lokalno okolje.

4


4. Kazalnik 1 Prvi kazalnik spremlja razvitost celovitega sistema vodenja kakovosti, kar pomeni, da imamo komisijo za kakovost, ki redno spremlja proces razvoja kakovosti. Na podlagi poročila komisije za kakovost, vsako leto pripravimo akcijski načrt, po katerem poteka spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Komisija vsako leto pripravi poročilo, ki je objavljeno na spletnih straneh zavoda. Pri tem kazalniku smo ugotovili, da dosegamo standard, saj imamo ustanovljeno komisijo za kakovost. Pripravili smo letno poročilo in ga objavili na spletni strani zavoda.

5. Kazalnik 2 Drugi kazalnik ugotavlja stanje na področju usposobljenosti učiteljev za delo na delovnem mestu učitelja. Pogoji za delo na delovnem mestu učitelja so ustrezna formalna izobrazba, pedagoško-andragoška izobrazba ter opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja. Učitelji, ki poučujejo v srednješolskih programih, izpolnjujejo pogoje za izvajanje srednješolskih programov. Vsi učitelji (100%) imajo ustrezno formalno izobrazbo in pedagoško andragoško izobrazbo oz. dokvalifikacijo. Vsi učitelji imajo opravljen tudi strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.

6. Kazalnik 3 Tretji

kazalnik

ugotavlja

stanje

na

področju

nadaljnjega

izobraževanja

in

usposabljanja učiteljev ter delež sredstev, ki jih izvajalci PSI letno porabijo v ta namen. Z učitelji, ki poučujejo v naših programih smo sistematično delali vsi strokovni delavci, ki delamo na teh programih. Z učitelji smo opravljali redne evalvacijske pogovore, na katerih smo jih med drugim tudi obveščali o najnovejših andragoških odkritjih in raziskavah. Učiteljem smo omogočili vključitev v izobraževalne dogodke (delavnice, seminarje, predavanja…).

5


7. Uspeh udeležencev pri poklicni maturi in zaključnih izpitih Že vsa leta merimo uspešnost udeležencev pri poklicni maturi. V šolskem letu 2014/ 2015 smo (skupno v vseh treh rokih poklicne mature) zabeležili 60,31 % uspešnost kandidatov. Se pa lahko pohvalimo z visokim odstotkom uspešnosti kandidatov pri spomladanskem roku poklicne mature, to je skoraj 81% uspešnost. Nekoliko slabši skupni rezultat pri poklicni maturi (vsi trije roki skupaj) v zadnjih treh letih pripisujemo dejstvu, da je že od leta 2012 zaznati zmanjšan vpis v srednješolsko izobraževanje, kar se je le še nadaljevalo v letih 2013 in 2014. Precejšnjemu upadu števila vpisanih, smo posledično morali prilagoditi izvedbo izobraževalnih programov, kar je pomenilo manjše število ur predavanj ter več samostojnega dela udeležencev. Priprave na poklicno maturo smo, kot vsa leta prej, izvajali v mesecu januarju in v mesecu maju. Skupaj je v šolskem letu 2014/ 2015 k poklicni maturi pristopilo 29 kandidatov, kar je manj kot pretekla leta (v letu 2014: 38 kandidatov, 2013: 56). Poklicno maturo je v spomladanskem roku opravljalo 21 kandidatov, od teh jih je 17 opravilo poklicno maturo uspešno (80,95 %). Dne 6. julija 2015, smo svečano podelili spričevala udeležencem, ki so v spomladanskem izpitnem roku uspešno opravili poklicno maturo v naših programih srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno tehniškega izobraževanja in poklicnih tečajev za odrasle.

6


Slika 1: Svečana podelitev spričeval poklicne mature (julij 2015)

Pri zaključnih izpitih že vrsto let beležimo visoko uspešnost kandidatov ob zaključku šolanja. Uspešnost pri zaključnem izpitu je bila v šolskem letu 2014/15 100%.

7


8. Zadovoljstvo udeležencev

V šolskem letu 2014/2015 smo, kakor tudi v minulih letih, preverjali zadovoljstvo udeležencev in učiteljev. Ankete za udeležence smo pripravili s pomočjo spletne aplikacije, kakor tudi v klasični obliki. V tem šolskem letu smo dobili vrnjenih izpolnjenih 41 anket udeležencev. Udeleženci so spletne ankete izpolnjevali skozi vse leto ob koncu vsakega modula v posameznem izobraževalnem programu ter klasične anketne vprašalnike ob zaključku šolanja.

Nekaj ključnih rezultatov: Na vprašanje, kako ste zadovoljni s splošno oceno izvedbe programa so na 6stopenjski lestvici podali oceno 5,28 ter na vprašanje, kako ste zadovoljni s splošno oceno organizacije programa so na 6-stopenjski lestvici podali prav tako oceno 5,28. Obe oceni ocenjujemo kot dobri. V 95% so zapisali, da bi našo organizacijo priporočili tudi drugim. Med razlogi za zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo so udeleženci navedli: -

Zaposleni so bili vedno na razpolago za pomoč in informacije Predavanja in druženja Strokovnost in prilagodljivost izobraževanja odraslih, dober tim Dosledno obveščanje o predavanjih, veliko sem se naučila Prijaznost zaposlenih, dostopnost Še bolj jih moramo opozoriti, da si gradiva tiskajo sami, kar je povezano s stroški Prenatrpana predavanja in izpitni roki Premalo predavanj

Ker nas je še posebej zanimalo zadovoljstvo udeležencev z delom predavateljev smo jih povprašali tudi o tem.

8


Med razlogi za zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo z delom predavateljev so udeleženci navedli: -

Odličen pristop, prijaznost in razumljiva razlaga predavateljev Veliko življenjskih primerov na predavanjih Opozorila predavateljev o tem, kaj je lahko na maturi Odgovarjanje predavateljev na vprašanja udeležencev Zanimive in dinamične ure, vsebina skoncentrirana na najpomembnejše Na izpitu se je resnično iskalo znanje Predstavljene veliko snovi v kratkem času Poudarek na praksi, učinkoviti predavatelji Zamujanje predavateljice

Udeleženci so izkazali visoko zadovoljstvo z delom predavateljev. Na 5-stopenjski lestvici so jih ocenili z oceno 4,9 kar ocenjujemo kot zelo dobro.

.

9


9. Zadovoljstvo predavateljev Vsako leto merimo tudi zadovoljstvo predavateljev. Zadovoljstvo predavateljev smo v tekočem šolskem letu merili v obliki evalvacijskih pogovorov. V šolskem letu 2014/2015 smo izvedli evalvacijske pogovore z 12 predavatelji. Ključni rezultati evalvacijskih pogovorov s predavatelji so naslednji: -

Nekateri predavatelji so se prvič srečali z individualiziranimi oblikami dela z udeleženci; v tem so videli tudi prednost, predvsem v možnosti prilagajanja predznanju udeležencev; z individualizacijo pouka niso imeli težav

-

V veliko pomoč so jim vzorčne pole za pripravo na POM

-

V računalniški učilnici predlagajo vizualno pametno tablo

-

V primeru zunanjega preverjanja znanja pri drugih strokovnih predmetih, bo potrebno dodati še kakšno literaturo več

-

Seznanitev z Ric –ovo e- banko spletnih nalog

Še vedno menijo, da bi pri nekaterih maturitetnih predmetih bilo potrebno zvišati število ur predavanj oz. da naj obseg in čas predavanj ostane vsaj enak preteklemu letu Povedali so, da se udeleženci odločajo za naš zavod, ker smo edini, ki izvajamo predavanja v večernem času

Predlog za višjo urno postavko za delo predavateljev

Rezultati kažejo precejšnje zadovoljstvo predavateljev z delom v naši ustanovi, so pa seveda še zmeraj področja dela, ki jih lahko še izboljšamo. Delno zadovoljstvo predavateljev se je v tekočem šolskem letu nanašalo predvsem na zmanjšano število ur predavanj ter še zmeraj na določene pomanjkljivosti pri opremi in seveda pri nagradah za njihovo delo. Predavateljem smo v tekočem šolskem letu ponudili oz. omogočili naslednje izobraževalne dogodke: - razprava o »Resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS za obdobje 2013- 2020«; - seminar »Spoznavanje življenjskega okolja s pomočjo montessori pedagogike«. Predavatelje smo povabili tudi k izpolnjevanju anketnega vprašalnika za raziskovalne namene študentke andragogike, ki je pripravljala diplomsko nalogo z naslovom »Empatija in odnos do empatije pri izobraževanju odraslih«. Predlogi za izboljšave v naslednjem šolskem letu na osnovi evalvacijskih pogovorov s predavatelji, kakor tudi anketnih vprašalnikov udeležencev, so naslednji: - boljša razporeditev predmetov in izpitnih rokov skozi celotno leto; - več ur predavanj pri maturitetnih predmetih; - podporna učna oprema; - več opozoril udeležencem glede samostojnega tiskanja gradiv. Predloge bomo upoštevali pri načrtovanju dela za šolsko leto 2015/16.

10


10.Kazalnik 7: Pri umeščanju šole v lokalno okolje lahko govorimo o sodelovanju z lokalnimi deležniki na vsebinski in organizacijski osnovi, težje pa o deležu sredstev, ki bi jih pridobili v okviru tega sodelovanja.

11.Zaključek Sistematično spremljanje kakovosti je velik prispevek k izboljšanju kvalitetnega izvajanja izobraževalnih procesov, zato mu na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi posvečamo veliko pozornost. Rezultati kažejo, da smo pri tem uspešni, hkrati pa nas zavezujejo k vnašanju novosti in novemu izboljševanju.

Pripravili: Člani komisije za kakovost Maribor, september 2015

Priloge: -

izpis zbira podatkov iz ankete udeležencev izpis zbira podatkov iz ankete za učitelje

11